Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 25 juni 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 25 juin 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.26 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.26 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon, Willy Borsus, Bart Tommelein.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Patricia Ceysens, Luc Gustin, Olivier Maingain, Wouter Raskin, Goedele Uyttersprot, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Willy Demeyer, Bart De Wever, Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Evita Willaert, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Barbara Pas, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Sybille de Coster-Bauchau, Vincent Van Quickenborne, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Maya Detiège, Daniel Senesael, Benelux;

Dirk Van der Maelen, Raad van Europa / Conseil de l'Europe.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Johan Van Overtveldt, Europese Top / Sommet européen;

Didier Reynders, Pieter De Crem, Elke Sleurs, staatsbezoek (China) / visite d'État (Chine).

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Geachte collega’s, aan de orde zijn een aantal mondelinge vragen, maar ik zie dat mevrouw Almaci het woord vraagt omtrent de regeling van de werkzaamheden. Ik stel voor eerst naar haar te luisteren.

 

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, u weet ondertussen al waarover het gaat.

 

Ik heb een vraag gesteld aan de minister van Leefmilieu, mevrouw Marghem, die ook betrokken is bij de klimaatzaak die in België werd aangespannen tegen onze regeringen. Mevrouw Marghem stond op de lijst van ministers die niet verontschuldigd waren en zou dus, normaal gezien, aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering. Ik heb dan telefoon gekregen van de diensten van de Kamer dat mevrouw Marghem verhinderd zou zijn tot 16 u 30 omwille van een afspraak.

 

Mijnheer de voorzitter, er staan vandaag een dertigtal vragen op de agenda, die onmogelijk allemaal afgerond kunnen zijn tegen 16 u 30.

 

Ik heb dan ook het Parlement verzocht de vraag aan mevrouw Marghem te kunnen stellen. Eerst wilde men mijn vraag doorverwijzen naar mevrouw Galant, zonder enige motivatie. Vervolgens kreeg ik de verklaring van de afspraak die tot 16 u 30 zou kunnen uitlopen. Met het oog op het grote aantal vragen vandaag hield ik toch voet bij stuk om mijn vraag aan de minister van Leefmilieu zelf te kunnen stellen, maar dan mocht ik horen dat de afspraak zou uitlopen tot 19 u 30.

 

Mijnheer de voorzitter, dit is geen manier van werken. Dit is beslissen à la tête du client of men een vraag wil beantwoorden of niet, terwijl die vraag voor ons land wel degelijk zeer relevant is. Dan nog is mijn vraag van mevrouw Galant naar de heer Bacquelaine gegaan. Ik vind dit een onaanvaardbare manier van omgaan met het Parlement.

 

De voorzitter: Mevrouw Almaci, toen ik binnenkwam, heb ik hetzelfde vernomen als u. Ik neem daarvan akte.

 

Ik ken de concrete agenda van mevrouw Marghem niet. Ik zal mij daarover niet uitspreken, ik heb mij daarmee ook niet te moeien.

 

Ik vind echter wel dat er een afspraak is over het beantwoorden van mondelinge vragen op donderdagmiddag. Bijgevolg wordt men verondersteld daarmee rekening te houden in zijn agenda, uitzonderingen niet te na gesproken, zoals de Eurogroep, Europese toppen enzovoort.

 

Ik zal bijgevolg de eerste minister een brief schrijven met de vraag om daarmee wat zorgzamer om te springen. Eerst wordt gezegd tot 16 u 30 en u zegt te zullen wachten tot 16 u 30; daarna blijkt het tot 19 u 30 te zijn. Dat is een moeilijke manier van werken.

 

Ik zal de eerste minister een brief schrijven, met een kopie aan alle fractievoorzitters.

 

01.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik dank u omdat u die brief alvast zult schrijven.

 

Als Parlementsleden gaan wij vóór 11 u 00, het moment dat de vragen binnen moeten zijn, af op de lijst van aan- en afwezigheden en we dienen vragen in op basis van die aanwezigheden. Als we dan vervolgens verschillende versies te horen krijgen al naargelang een Parlementslid zich flexibel opstelt, dan vind ik dat de zorgvuldigheid inzake de aan- en afwezigheden en de zorgvuldigheid in de communicatie aan Parlementsleden, uw en onze aandacht verdient.

 

Mijnheer de voorzitter, ik wil u vragen om nu bij mevrouw Marghem te informeren of zij niet, zoals initieel gezegd, aanwezig kan zijn. Zoals u zelf zegt, de donderdagnamiddag is een belangrijk moment. Mijn vraag is ook echt een vraag voor haar domein. Het lijkt mij bijzonder ernstig als zij die niet kan komen beantwoorden.

 

De voorzitter: Daarmee sluiten wij het incident af.

 

Ik zal inderdaad laten vragen of zij hier toch niet op een redelijk uur kan zijn. Ik zal ook de brief schrijven aan de eerste minister.

 

01.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, je voudrais soutenir ma collègue Mme Almaci.

 

Le président: Monsieur Hedebouw, ce point est déjà réglé. Je vais écrire cette lettre et demander aux services de téléphoner.

 

01.04  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Nous savons comment cela se passe avec ces lettres, monsieur le président. La semaine passée, nous avons débattu de la possibilité pour un député de poser la question au ministre qu'il choisit. Nous n'avons pas pu le faire pour le premier ministre et aujourd'hui on revient avec des subterfuges au niveau du timing.

 

Il faudrait avoir plus de respect pour le Parlement. J'espère que cette lettre sera bien "torchée", monsieur le président.

 

Buitenlandse delegatie

Délégation étrangère

 

De voorzitter: Ladies and gentlemen, dear colleagues,

 

I have the honour to welcome, up there in the presidential gallery, a parliamentary delegation of the Upper and Lower House of the Republic of India, led by Her Excellency Mrs. Sumitra Mahajan, Speaker of the Lower House of the Republic of India.

 

Madam Speaker, dear Members of Parliament, very welcome to this House. (Applaus)

 

Vragen

Questions

 

02 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la fusion entre Delhaize et Ahold" (n° P0611)

- M. Kristof Calvo au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la fusion entre Delhaize et Ahold, les conditions de travail et les perspectives pour les travailleurs" (n° P0612)

- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la fusion entre Delhaize et Ahold" (n° P0613)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de fusie tussen Delhaize en Ahold" (nr. P0611)

- de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de fusie tussen Delhaize en Ahold, de arbeidsvoorwaarden en de perspectieven voor de werknemers" (nr. P0612)

- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de fusie tussen Delhaize en Ahold" (nr. P0613)

 

02.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, ik wil vandaag spreken over een situatie waarover ik heel bezorgd ben, met name de fusie van Ahold met de Groep Delhaize.

 

Het gaat om een fusie van twee grote groepen. Er wordt gesproken over een omzet van 50 miljard euro. Nog nooit in onze geschiedenis hebben wij een dergelijke concentratie van verschillende multinationals meegemaakt. Morgen zal een bedrijf 50 miljoen klanten per week over de vloer krijgen.

 

Wij zijn natuurlijk heel verontrust over wat met de werknemers in ons land zal gebeuren. (Samenspraak op de banken) Er mag een beetje respect zijn, wanneer het over werknemers gaat.

 

Ik ben heel verontrust over wat binnen de groep te gebeuren staat. In mijn ogen werden de werknemers bedrogen. Twee jaar lang is hen voorgehouden dat het, om de concurrentiestrijd met Ahold te winnen, nodig was om 1 800 jobs te schrappen. Om de concurrentiestrijd met Ahold te winnen, was het nodig om tien winkels te sluiten.

 

Wat blijkt echter vandaag? Vandaag blijkt dat er destijds al tussen de directies van Ahold en Delhaize sprake was van een fusie.

 

Le but était clairement de rendre la mariée beaucoup plus belle pour la vendre à un autre groupe multinational. S'il y a bien quelque chose d'inacceptable, c'est d'avoir trompé les travailleurs dans les efforts qu'ils ont consentis.

 

Ik heb een aantal specifieke vragen.

 

Ten eerste, er is ongerustheid over de werkomstandigheden. Ahold heeft een traditie van heel grote flexibiliteit. Studentenjobs en uitzendarbeid zijn de regel bij Ahold. Le salaire horaire moyen pour ces jeunes dans une entreprise comme Ahold est de 5,96 euros. Moins de 6 euros de l'heure dans un groupe comme Ahold!

 

Mijn eerste vraag is dus, mijnheer de minister, of de regering erover zal waken dat de arbeidswetgeving zal worden gerespecteerd in het bedrijf?

 

Ma deuxième question concerne l'implantation de 50 nouveaux magasins Ahold sur le territoire belge. Ceci signifie qu'il y aura une concurrence entre 2016 et aujourd'hui sur le territoire belge d'entreprises dans un même groupe.

 

Monsieur le ministre, l'Autorité belge de la Concurrence interviendra-t-elle pour veiller à ce que les lois soient respectées?

 

02.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, mijnheer de minister, gisteren hebben wij inderdaad kennis kunnen nemen van de fusieplannen van de Groep Delhaize en Ahold. Dit is belangrijk economisch nieuws om bij stil te staan.

 

Ook onze fractie maakt zich op een aantal punten zorgen.

 

Eerst en vooral vrezen wij voor jobs. De werknemers van Delhaize hebben net een zware herstructurering achter de rug. Zij hebben zich ingeschreven in een oefening om de resterende tewerkstelling te realiseren, maar zij worden vandaag met deze nieuwe oefening geconfronteerd. Wij lezen dat men vooral in de uitvoerende en ondersteunende diensten voor een verlies van zo’n duizend jobs vreest.

 

Een tweede bekommernis is dat een flink deel van de markt nu zal worden beheerd door één speler. Dit betekent meer concentratie, minder concurrentie, een opwaartse druk op de prijzen. De winkelkar van de consumenten dreigt duurder te worden. Dit is een uitdaging voor de Mededingingsautoriteit.

 

Een derde bekommernis is het aanbod. Dit heeft trouwens een belangrijke ecologische dimensie. Wanneer wij gaan winkelen, zien wij dat Delhaize een traditie heeft van een korte keten, met heel veel Belgische producten, van leveranciers van bij ons: onze boeren, onze kmo’s. Die korte keten dreigt onder druk te komen staan.

 

Mijnheer de minister, ik meen dat dit bekommernissen zijn die het Parlement moeten verbinden, die ook u zorgen moeten baren als minister van Werk, Economie en Consumentenzaken. U hebt alle bevoegdheden in handen om daar iets aan te doen.

 

Ik kom tot mijn concrete vragen.

 

Er is blijkbaar een ontmoeting geweest tussen de regering en de beide bedrijven. Wat is daar gezegd? Welke garanties hebt u gevraagd? Welke hebt u gekregen?

 

Mijnheer de vice-eersteminister, ik meen ook dat het tijd wordt voor een meer globale reflectie over de distributiesector en de grootwarenhuizen. Daar gebeurt heel veel, daar bewegen vele dingen. Ik vind dat wij de uitdaging absoluut moeten aangaan en dat u het gesprek samen met dit Parlement moet voeren.

 

02.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, ce n'est pas une fusion entre égaux. Il s'agit plutôt d'une absorption de Delhaize par ce grand groupe Ahold. Il est logique dans ce contexte, monsieur le vice-premier ministre, que cela suscite des inquiétudes de la part des 15 000 et quelques travailleurs de Delhaize en Belgique.

 

Les inquiétudes portent sur la manière dont ce nouveau groupe se comportera dans notre pays.

 

Mes questions sont dès lors les suivantes.

 

Quels seront le volume de l'emploi et les conditions de travail? 1 800 travailleurs ont déjà dû quitter le groupe Delhaize en Belgique à la suite d'une restructuration ces derniers mois.

 

Quels sont les effets potentiels notamment sur la dynamique des prix en Belgique et donc sur les consommateurs? Vous avez vous-même exprimé des craintes non seulement au sujet des travailleurs mais aussi à l'égard des consommateurs.

 

Enfin, j'entends que les centres décisionnels seraient basés aux Pays-Bas? Confirmez-vous cette information? Qu'en sera-t-il en Belgique? Restera-t-il encore de l'autonomie pour la gestion des magasins belges?

 

02.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, chers collègues, dames en heren, gisteren hebben twee ondernemingen, Delhaize en Ahold, bekendgemaakt dat zij willen overgaan tot een fusie van beide bedrijven. Zij hebben dat gisteren ook op de bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt.

 

De realisatie van die fusie zal nog heel wat tijd in beslag nemen want er moeten nog goedkeuringen volgen van de aandeelhouders en – ik meen mij te herinneren dat de heer Calvo daarnaar heeft verwezen – ook de mededingingsautoriteiten op Europees en Belgisch niveau zullen dat dossier bekijken.

 

Het klopt dat de premier en ikzelf gisteren de top van Ahold en Delhaize hebben ontvangen. Wij hebben tekst en uitleg gevraagd. Ik denk immers dat wij in dat dossier zeer waakzaam moeten zijn. De heer Hedebouw en mevrouw Fonck hebben daarin gelijk: nous devons être très vigilants. Er staat namelijk heel wat op het spel. De waakzaamheid van het Parlement en zeker ook van de betrokken ministers in de regering kan ik alleen maar bijtreden.

 

Ten eerste, wij zijn waakzaam inzake de werkgelegenheid. Het gaat om een zeer groot bedrijf, belangrijk in zijn sector. In het verleden zijn er afspraken gemaakt over transitieprocessen en aan de werknemers werden bepaalde inspanningen gevraagd. Tijdens het onderhoud van gisteren hebben wij daarom duidelijk gevraagd hoe het zit met het personeel. Er werd ons verzekerd dat de engagementen die door de directie van Delhaize zijn aangegaan ten aanzien van het personeel, verder zullen worden uitgerold.

 

Ten tweede, het sociaal overleg met de betrokken werknemers en de syndicale delegaties in Delhaize is heel belangrijk. Aan de top van Ahold en Delhaize hebben wij gevraagd om met heel veel respect en zorgvuldigheid te communiceren, in eerste instantie met de werknemers en in tweede instantie ook met de regering. Wij wensen namelijk duidelijk te weten welke stappen er worden gezet. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de bedrijven, maar wij willen niet geconfronteerd worden met zeer onaangename beslissingen die we in de kranten zouden moeten lezen. Dat is dus de tweede vraag die wij gesteld hebben.

 

Ten derde, het gaat om ondernemingen die fusioneren met de duidelijke visie dat 1+1 meer is dan 2. Wij gaan ervan uit dat voor de consument een betere positie zal kunnen worden gerealiseerd dan in de huidige situatie. U hebt gelijk, wij zijn ook bevoegd voor consumentenzaken en wij zullen ook vanuit die invalshoek zeer nauwlettend toekijken op de gevolgen, niet alleen voor die nieuwe groep maar ook voor de andere spelers op de distributiemarkt.

 

Ik herhaal het nog even.

 

Ten eerste, de fusie moet verder worden uitgerold. Daar zijn zij voor bevoegd maar de mededingingsautoriteiten op Europees en Belgisch niveau zullen dat van nabij volgen. Zij doen dat in alle autonomie, maar de regering zal over de schouder meekijken om na te gaan welke stappen er worden gezet. Ten tweede, wat de werkgelegenheid betreft zijn wij samen met u bezorgd. Wij zullen opvolgen welke beslissingen er zullen worden genomen in de toekomst, op korte en langere termijn. Ten derde, we zullen nagaan welke gevolgen dit heeft voor de consumenten. Wij zullen ook de manier bekijken waarop deze nieuwe belangrijke onderneming zich op de distributiemarkt manifesteert en wij zullen nagaan welke de effecten hiervan zijn op de andere spelers op die markt.

 

Avec les questions et les remarques qui ont été formulées, le gouvernement a bien informé.

 

Wij zullen het dossier van zeer nabij blijven volgen. Ik wil nog eens herhalen dat de regering waakzaam zal blijven. U hebt immers gelijk dat het een heel belangrijk dossier is, in eerste instantie voor de werknemers en in tweede instantie voor ons allemaal en zeker voor de consument.

 

02.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, volgens u is bij een fusie 1+1 vaak meer dan 2. Spijtig genoeg is 1+1 bij fusies op het vlak van jobs vaak minder dan 2. Dat is het probleem dat nu zal opduiken, want men zal willen besparen op de verschillende zetels.

 

Laat ons dus effectief waakzaam zijn, mijnheer de minister, en er vooral op letten dat de intrede van Ahold op onze markt niet zal worden aangewend om een hyperflexibilisering van de arbeidsmarkt in de sector te creëren. Daar gaat het over. Wij willen in België geen jobs van 6 of 7 euro per uur. Het is een specifieke sector.

 

C'est donc un secteur qui ne peut pas être délocalisé; c'est un secteur qui a besoin d'avoir ses clients en Belgique.

 

Pour une fois que l'alibi de la concurrence internationale ne peut être invoqué, faisons respecter la législation sociale, les droits des travailleurs et des consommateurs dans ce pays.

 

02.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de vicepremier, ik denk dat de kwestie inderdaad de meerderheid en de oppositie moet verbinden. Ik wil heel wat aspecten van uw antwoord onderschrijven en u daarvoor danken.

 

Ik wil toch nog drie elementen in deze fase aanstippen.

 

Ten eerste, er is een rol voor de Mededingingsautoriteit weggelegd. Ook die valt onder uw bevoegdheid. U werkt daarmee samen. Laat haar maar heel waakzaam en actief zijn. Een waakhond mag af en toe ook eens bijten, indien nodig.

 

Ten tweede, op het vlak van jobs denk ik dat u ook assertief de boodschap moet geven dat volwaardige en voltijdse jobs belangrijk zijn, ook in die sector. In de gesprekken die u nog zult hebben, moet u ook die boodschap geven.

 

Ten derde, ik heb in mijn vraag ook aandacht voor de toeleveranciers gevraagd, onze kmo’s, onze landbouwers. Een kwalitatief aanbod is belangrijk. Geef dat ook een plaats in de toekomstige gesprekken. Ik denk dat de aangelegenheid in de commissie verder moet worden besproken met het oog op oplossingen en perspectieven voor de betrokken werknemers in die sector.

 

02.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour votre intervention.

 

Cela nécessite une vigilance de tous les instants, pas seulement aujourd'hui et demain, mais aussi après-demain. C'est d'autant plus vrai qu'il semble que tous les centres de décision seraient situés aux Pays-Bas – vous n'avez pas répondu à cette question, vous n'avez pas confirmé ou infirmé cette information.

 

Je suis quand même doublement inquiète lorsque j'entends les syndicats néerlandais s'exprimer. D'ores et déjà, ils parlent de doublons potentiels, avec alors une répercussion sur l'emploi en Belgique. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que nos travailleurs ne soient pas les dindons de l'absorption d'un de nos fleurons, Delhaize, par cette importante entreprise étrangère.

 

Enfin, je compte aussi sur vous pour être attentif à la réalité de l'emploi de ce secteur: l'emploi est très féminin, avec de nombreux temps partiels imposés. Ces femmes aujourd'hui, sont encore davantage dans une situation de fragilité.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de afwezigheid van een akkoord in de NAR over flexi-jobs" (nr. P0614)

03 Question de M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'absence d'accord sur les flexi-jobs au sein du CNT" (n° P0614)

 

03.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, de aanleiding van mijn betoog is ruimer dan louter het systeem van de flexi-jobs.

 

Deze week, mijnheer de minister, heb ik u tijdens een interessante uiteenzetting op de radio aan het woord gehoord over werkbaar werk, een thema dat de voorbije weken de politieke gemoederen beheerst en waar heel wat actoren om bekommerd zijn. Deze week nog hebben wij in de commissie voor de Sociale Zaken met enkele collega’s tot in de vroege uurtjes uitvoerig gediscussieerd over de pensioenleeftijd. Ook toen is dat thema vaak aan bod gekomen. Als wij spreken over langere loopbanen, moeten wij het natuurlijk ook hebben over hoe wij die loopbanen precies inrichten. Werkbaar werk is een thema dat door ons zeker niet vergeten zal worden en door u ook niet, dat merk ik aan de manier waarop u het op de agenda zet in de radio-uitzending en door de rondetafel die u hebt georganiseerd.

 

Ik heb ter zake een concrete vraag.

 

De rondetafel is van start gegaan en u verwacht resultaten tegen het einde van het jaar. Het is echter niet altijd evident om daarover te spreken met werkgevers, werknemers, vakorganisaties en werkgeversorganisaties, en om te zien of zij wel de openheid van geest hebben om zeker één belangrijk thema mee op de agenda te zetten, met name meer vrijheid. Hiermee bedoel ik meer vrijheid in de eigen werkorganisatie en dagorganisatie, om tot een zo goed mogelijke balans te komen tussen werk en leven.

 

Is de openheid van geest aanwezig om meer individuele afspraken mogelijk te maken op bedrijfsniveau, op werkgeversniveau en tussen de partijen, om een eigen dagindeling te maken? In dat verband denk ik aan telewerk, starten en stoppen met werken op zelfgekozen tijdstippen en over de mogelijkheid om iets bij te verdienen zonder al te veel administratieve lasten en zonder dat die arbeid te hoog wordt belast.

 

Mijn vraag is of die discussie ook zal worden gevoerd. Merkt u bij werkgevers- en werknemersorganisaties voldoende openheid om daarover te discussiëren en tegen het najaar resultaten te kunnen voorleggen?

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s.

 

Collega Lachaert, ik ben blij dat u de zaak opentrekt. Dat maakt een intelligent en zinvol debat over werkbaar werk mogelijk. Het debat alleen toespitsen op flexi-jobs zou ons inderdaad op een verkeerd spoor zetten.

 

Heel wat mensen hebben wellicht geluisterd naar de groep van tien — ik heb het over BEL10, niet over de sociale partners — om te horen welke ideeën zij aanbrengen inzake werkbaar werk. Dat is trouwens ook in dit halfrond gebeurd, en elk idee is nog steeds welkom.

 

Nu gaan wij eraan werken om samen met de Groep van Tien, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en iedereen die daartoe wil bijdragen, werkbaar werk mogelijk te maken. Wij streven naar zinvol werk voor iedereen. Wij zullen dit vanuit twee of drie invalshoeken benaderen. Ik wil naast de werknemer en de werkgever ook de zelfstandige hierbij betrekken. Wij moeten alle taboes achterwege laten. Zoals u terecht zegt, moet ook het loopbaansparen, dat uitdrukkelijk in het regeerakkoord is opgenomen, aan bod komen. Hetzelfde geldt voor de glijdende werktijden. Dit moet ervoor zorgen dat een evenwicht kan worden bereikt om zinvol werk voor iedereen mogelijk te maken.

 

Ik hoop dat wij samen met de sociale partners in de verschillende sectoren, zoals onder meer de horeca en de bouw, oplossingen kunnen vinden. Er is daarbij nood aan respect voor werknemers en werkgevers. Ik wil daar ook telkens uitdrukkelijk de zelfstandigen aan toevoegen.

 

Wij hebben afgesproken om nog vóór het zomerreces te bekijken wat de Groep van Tien en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk ter harte nemen. Wij zullen een aantal ideeën daaraan toevoegen. In november volgt een tweede rondetafel om een stand van zaken op te maken. Ook daar moet de nodige dynamiek worden gerealiseerd, mocht die niet voldoende aanwezig zijn voor dit zeer belangrijke onderwerp.

 

03.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik ben blij dat u die initiatieven hebt genomen en dat wij tegen het najaar hopelijk al wat resultaten zullen zien. Het thema dat voor onze partij evenwel echt van belang is en dat op de agenda moet worden geplaatst, is de manier waarop mensen hun werk zelf kunnen inrichten. Voor ons is dat bijzonder belangrijk.

 

Onlangs was er een uitzending op televisie, waarbij de televisiemakers naar een bedrijf zijn gegaan en daar hebben vastgesteld dat werknemers die zelf hun dag en hun werk kunnen indelen, en ook kunnen telewerken, gelukkiger zijn. Zij kunnen immers gemakkelijker beslissen om aan de schoolpoort te gaan staan om hun kind op te halen. Zij kunnen op tijd aan de crèche staan zonder eerst een uur in de file te staan en zich nadien te moeten haasten. Dat zijn de zaken die werk onwerkbaar maken. Wij moeten aandacht hebben voor die randfactoren. Mensen moeten meer vrijheid hebben om hun eigen werk op hun manier in te delen met meer telewerk en meer vrijheid van organisatie.

 

Ik ben tevreden dat u zelf de zelfstandigen hebt vernoemd. U zult wellicht het opiniestuk hebben gelezen van Karel Van Eetvelt, de topman van een organisatie die u zeer na aan het hart ligt. Hij wees erop dat men het steeds had over werkenden, terwijl zelfstandigen vooral werkbaar ondernemen willen. Ook zij moeten een balans kunnen vinden tussen alle administratieve lasten en hun gezin. Ik hoop dat u ook die toets zult meenemen in de discussie.

 

Onze fractie legt dit punt alvast op tafel en wij zullen het regelmatig evalueren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega Almaci, ik verneem van de diensten dat minister Marghem omstreeks 17 u 00 zal aanwezig zijn.

 

04 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les missions prioritaires de la police" (n° P0615)

04 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de kerntaken van de politie" (nr. P0615)

 

04.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'efficacité policière passe aujourd'hui par une revalorisation du travail de nos policiers et donc par une réforme de ce travail. On en parle depuis au moins dix ans. Sous la précédente législature encore, un premier travail avait été entamé pour déterminer les tâches actuellement policières qui pourraient être prestées par d'autres acteurs du domaine de la sécurité, mais cela n'a pas encore abouti.

 

L'accord de gouvernement prévoit une plus grande concentration du travail policier sur ses tâches prioritaires. Je sais que le gouvernement dont vous faites partie en fait une priorité. Au mois de mars, je vous avais questionné sur le sujet. Vous m'aviez répondu que vous consultiez encore largement notamment la Commission permanente de la police fédérale, les partenaires sociaux ou les associations de villes et communes et que le groupe de travail initié par votre cabinet rendrait ses conclusions pour l'été. Aujourd'hui, nous sommes en été, c'est pourquoi je vous pose la question. Au Mouvement réformateur, nous pensons qu'il est grand temps non seulement d'alléger les policiers de leurs tâches administratives mais aussi d'alléger leurs tâches opérationnelles pour qu'on cesse de voir des incongruités telles que le policier facteur, le policier transporteur de détenus, le policier surveillant d'ambassade ou encore, le policier derrière des écrans de vidéo-protection.

 

Mes questions sont assez simples, monsieur le ministre. Le groupe de travail que vous avez initié a-t-il terminé sa mission et rendu ses conclusions? Si oui, quand pouvons-nous attendre qu'elles soient traduites en décisions? À combien estimez-vous le nombre de policiers réorientés vers des tâches plus proches de nos citoyens à l'issue de cette réflexion?

 

04.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Pivin, je vous remercie pour votre question. Comme vous dites avec raison, c'est un débat sur les tâches clés des policiers qui se mène déjà depuis dix ans. Ce point est repris dans notre accord de gouvernement afin de finaliser ce débat.

 

Comme je l'ai dit en mars et à plusieurs reprises en commission de l'Intérieur, j'ai installé une task force, c'est-à-dire un groupe de travail qui a réalisé un rapport, il y a quelques mois déjà. J'ajoute que des concertations ont eu lieu avec différents stakeholders. Là aussi, le travail est terminé. Nous sommes maintenant en train de rédiger le rapport final. Je veux le présenter au gouvernement avant les vacances, afin de pouvoir le soumettre au parlement après celles-ci. C'est notre calendrier. Il est un peu trop tôt pour vous donner une réponse en termes de volume. Je veux d'abord avoir une concertation politique au sein du gouvernement.

 

04.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, j'en déduis deux choses. La première, c'est que le timing sera respecté. Nous serons toujours en été. La deuxième, c'est que vous parviendrez sans doute à vos fins, car vous êtes un homme méthodique. C'est en tout cas ce que je souhaite, car il y a six ans, j'avais moi-même initié auprès de votre prédécesseure, Mme Turtelboom, la réflexion devant conduire à affecter les MP aux tâches policières devant les ambassades; cela n'a pas abouti.

 

Certes, votre objectif est plus ambitieux et nous vous soutiendrons pour que vous le réalisiez.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "illegalen op parkings langs autosnelwegen" (nr. P0616)

05 Question de M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la présence de personnes en séjour illégal sur des parkings d'autoroutes" (n° P0616)

 

05.01  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, tijdens de zomermaanden is er telkens weer een extra vluchtelingenstroom. Wij vinden de vluchtelingen terug op parkings en drukke verkeersknooppunten. Gezien de huidige immigratieproblematiek zien buurtbewoners op parkings langs de E40 – ik denk aan Jabbeke – opnieuw heel wat meer mensen. Er is als het ware weer een grote stroom bezig.

 

De voorbije jaren werd al ingegrepen op parkings langs de E40 in Jabbeke, Westkerke en Mannekensvere. Eerder werd de parking in Westkerke richting Frankrijk gesloten. Heel wat vreemdelingen zijn op doortocht naar Calais om de oversteek naar Engeland te maken.

 

Afgelopen dinsdagnacht is er weer een veertigtal vreemdelingen opgedoken. Wij hebben moeten lezen dat de procureur met onvoldoende manschappen aanwezig was om te kunnen optreden. Waren het enkel vreemdelingen of waren er ook mensensmokkelaars aanwezig? Het is belangrijk dat wij krachtdadig kunnen optreden.

 

Ik heb dan ook enkele heel concrete vragen voor u, mijnheer de minister.

 

In een rondzendbrief staat dat de federale politie de parkings moet controleren. Bevestigt u de moeilijkheden die ik daarnet heb geschetst? Begrijpt u ook de problemen daaromtrent? Wat zijn mogelijke oplossingen?

 

Hebt u contact met uw Vlaamse collega om extra veiligheidsmaatregelen op het vlak van de infrastructuur te nemen op de parkings? Welke maatregelen zijn in het verleden al genomen om de vreemdelingenproblematiek op de parkings langs de autosnelwegen aan te pakken?

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Demon, ik kan u bevestigen dat de federale politie regelmatig controles doet op de parkings. Er zijn ook veel initiatieven van de lokale politie ter zake. Zoals beschreven in protocols kan de lokale politie altijd een beroep doen op de steundiensten van de federale politie, bijvoorbeeld voor personeel, materiaal of specialisatietaken. Die samenwerking is er altijd.

 

Het is correct dat op de drie parkings die u opnoemt de afgelopen jaren infrastructuurwerken werden gedaan waardoor smokkelaars en hun slachtoffers zich hier niet meer vertonen. Daarmee is het probleem echter niet opgelost. Het probleem verlegt zich dan langs de hele E40, tot in Leuven toe.

 

Ik heb deze week nog contact gehad met een lokale zonecommandant in West-Vlaanderen die mij erop gewezen heeft dat het misschien toch niet de beste oplossing is om die parkings af te sluiten. Vroeger wist de politie de vluchtelingen zitten en kon zij heel gericht toeslaan. Vandaag zijn ze veel meer verspreid.

 

Dat is alvast een bedenking die zeker in ogenschouw moet worden genomen en waarvan een evaluatie moet worden gemaakt.

 

Bijkomend is heel recent – dat is deze week – onder impuls van Theo Francken een werkgroep Transitmigratie opgericht. Transitmigratie is migratie die binnen Schengen gebeurt. In die werkgroep is specifiek aan de federale politie gevraagd de problematiek van de zogenaamde transitmigratie in kaart te brengen en voor het hele land op te volgen, de politiediensten tot gecontroleerde acties aan te zetten en ook preventieve en ontradingsmaatregelen uit te werken.

 

Ik kan u bevestigen dat ook in die werkgroep Transitmigratie zal worden samengewerkt met de deelgebieden, zeker met het Vlaams Gewest, om die veelomvattende problematiek gecoördineerd aan te pakken.

 

05.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik ben blij dat preventieve acties worden ondernomen, maar ook dat indien nodig op het veld zelf wordt opgetreden.

 

Misschien hebben wij op dat vlak twee heel concrete voorstellen.

 

Wanneer tot arrestatie moet worden overgegaan, weten we dat dit heel veel tijd inneemt omdat heel veel informatie verspreid zit, zowel op lokaal als op federaal vlak. In de gesprekken met de heer Francken kan u het misschien ook over een soort verbindingscel hebben.

 

Een tweede tool die volgens mij heel concreet kan helpen, is een livescan die digitale vingerafdrukken kan nemen zodat de identificatie heel snel kan verlopen. Wij weten immers dat de mensen van het federale of van lokale niveau die ter plaatse aanwezig zijn heel veel tijd nodig hebben om mensen te identificeren.

 

Dat zijn twee zaken die u misschien naar uw werkgroep kan meenemen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Eric Massin au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'Eurogroupe et la Grèce" (n° P0617)

- M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la situation en Grèce" (n° P0618)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'Eurogroupe et la Grèce" (n° P0619)

- M. Marco Van Hees au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'Eurogroupe et la Grèce" (n° P0620)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Eric Massin aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de eurogroep en Griekenland" (nr. P0617)

- de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de situatie in Griekenland" (nr. P0618)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de eurogroep en Griekenland" (nr. P0619)

- de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de eurogroep en Griekenland" (nr. P0620)

 

06.01  Éric Massin (PS): Monsieur le vice-premier ministre, votre collègue des Finances, M. Van Overtveldt étant en ce moment à la réunion des ministres européens des Finances, qui a commencé à 13 h 30, c'est vous qui allez nous répondre aujourd'hui.

 

Depuis des semaines, et ce sera sans doute aujourd'hui l'apothéose, nous assistons, vis-à-vis de la Grèce, à un véritable déni de démocratie. En effet, imaginez que, demain, l'establishment européen impose au gouvernement MR/N-VA de mener une politique de gauche. Je suppose que vous ne seriez pas particulièrement contents. Aujourd'hui, la droite européenne et l'Eurogroupe imposent à M. Tsipras de mener, non pas une politique de gauche, mais une véritable politique de droite. Les conséquences sont l'augmentation du sentiment anti-européen et la montée de certaines formes de populisme. On voit qu'Aube dorée prend de l'ampleur en Grèce. Demain, méfiez-vous de ne pas les avoir comme interlocuteurs!

 

Pourtant, l'austérité poursuit sa route, au mépris des faits. Pour quelle raison? Tout simplement, parce qu'on a voulu sauver des banques européennes, françaises et allemandes - en réalité, leurs actionnaires - en affamant les citoyens grecs. On ne comprend plus le sens de tout cela.

 

Les choix définis par les créanciers, entre autres par le FMI, apparaissent uniquement comme idéologiques et dogmatiques, conduisant la population grecque vers plus de pauvreté, de chômage, de suicides – parce qu'il y en a! – et la destruction du tissu économique. Pourtant, le FMI le dit lui-même: l'austérité aboutit à la mort clinique du développement économique.

 

On traite avec une brutalité extrême, sans nom, un gouvernement démocratiquement élu qui défend des choix pour son peuple, soumet des propositions et prône des pensions décentes, des emplois, l'espoir pour sa jeunesse et des soins de santé pour tous.

 

Qui sont les vrais ennemis du projet européen? Ce sont ceux qui se battent contre cette population et contre ses représentants.

 

Mes questions seront simples.

 

Quelle position la Belgique défendra-t-elle cet après-midi? Intransigeance ou assouplissement de la dette, compte tenu des autres propositions? Comment pouvez-vous expliquer qu'aucune des recettes-miracles installant l'austérité, qui sont imposées à la zone euro, n'ait produit la croissance et la prospérité attendues? Enfin, la Belgique compte-t-elle plaider pour que la Commission dégage de nouvelles flexibilités budgétaires indispensables aux investissements publics, dont les Grecs en particulier et les Européens en général - et nous sommes demandeurs - ont besoin?

 

06.02  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, 107 miljard euro is het bedrag van de staatsschuld van Griekenland dat eerder al werd kwijtgescholden. Die 107 miljard euro zou voor België neerkomen op een kwart van de staatsschuld, maar laten we daar maar niet van dromen.

 

Net zoals in Spanje, Portugal en Italië sorteerde het eerste reddingsplan van Griekenland effect. Die hervormingen hadden effect, die begonnen vruchten af te werpen. Er was opnieuw economische groei en er was zelfs een begrotingsoverschot.

 

Toen kwam Syriza. Onder het motto "Het kan anders" won de extreemlinkse partij de verkiezingen met de belofte dat een ander die facturen wel zou betalen. Hervormingen werden teruggedraaid, de overheidsuitgaven namen opnieuw toe en het land en zijn bevolking werden in de afgrond gestort.

 

Mijnheer de minister, afgelopen maandag kwam er op het topoverleg geen akkoord over een nieuw reddingsplan voor Griekenland. Premier Tsipras en minister Varoufakis blijven vasthouden aan een schuldkwijtschelding in ruil voor nieuwe beloften, waarvan men zich kan afvragen waarom men die deze keer wel zou houden. Dat is helemaal niet zeker. Overigens zijn de schulden van Griekenland al enorm in de tijd uitgespreid en zijn de rentelasten van Griekenland vandaag lager dan die van Spanje en Portugal.

 

Mijnheer de minister, ik zou dan ook willen vragen om krachtig neen te zeggen tegen een nieuwe kwijtschelding van schulden. Dat zou het hek helemaal van de dam blazen. Dan zijn Spanje en Portugal de volgende in de rij en misschien zelfs Italië.

 

06.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est un exercice difficile que l'on vous demande puisque vous allez devoir répondre à la place du premier ministre et du ministre des Finances.

 

Cependant, nous devons être conscients de ce qui se passe à quelques centaines de mètres d'ici, au bout de la rue de la Loi. Ce n'est pas seulement l'avenir de la Grèce dont il est question, mais bien de l'Europe entière. Le moment est donc important et justifie les questions qui sont posées, ce même en l'absence du premier ministre et du ministre des Finances.

 

Je voudrais ici aborder quatre principes en rapport avec ce qui est en train de se jouer.

 

1. Grexit n'est pas une solution acceptable dans la mesure elle aurait un coût très élevé pour l'ensemble des économies européennes. Elle donnerait donc un signal très négatif.

2. L'austérité a montré ses limites. Ce qui se passe aujourd'hui montre que des scénarios d'économie à tout crin, sans nuance, sur les systèmes sociaux, sur la capacité de soutenir l'économie conduisent à des situations pires qu'initialement.

3. La souveraineté des peuples est un aspect important. Cela ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi, mais des élections ont eu lieu dans ce pays et, selon moi, chaque État a le droit de prendre des options quant à la manière de trouver une solution à un problème de déficit budgétaire chronique.

4. Il faut du temps pour qu'un nouveau gouvernement se mette en place, pour que ce dernier puisse mettre en place, comme il en a exprimé le souhait, une administration fiscale digne de ce nom qui puisse lutter contre la fraude et essayer de percevoir correctement l'impôt. Que ce soit en Belgique ou en Grèce, il faut pouvoir donner du temps.

 

Que se passe-t-il dans le cadre de ces négociations? On lit beaucoup de choses. Il y a certainement beaucoup de pokers menteurs. Je m'interroge sur le rôle du FMI qui n'est pas une instance élue, et qui essaie d'imposer ses solutions.

 

Avec vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais essayer de faire le point sur ces négociations.

 

Quelles sont les dernières informations que vous avez reçues sur le sujet? Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle du FMI et, surtout, nous dire quelle est la position défendue en notre nom par le premier ministre et le ministre des Finances? Défendent-ils la position qui est la nôtre à savoir: non au Grexit, non à l'austérité pour l'austérité, respect de la souveraineté, donner le temps pour permettre de trouver des solutions durables et de qualité?

 

06.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre des Finances, voilà les étapes d'une affaire dans laquelle vous ne jouez pas un rôle glorieux. Premièrement, on met le revolver sur la tempe de la Grèce, avec le "Grexit". L'Union européenne et le FMI lui imposent des mesures contraires au vote du peuple, des mesures d'austérité qui ont démontré leur échec depuis des années. Mais on continue dans cette voie.

 

Deuxièmement, le gouvernement grec, contre son électorat, fait d'énormes concessions, notamment des hausses de TVA. Il supprime les pensions complémentaires, il augmente différents impôts.

 

Troisièmement, il fait ce qu'on lui avait demandé, à savoir respecter un surplus primaire de 1 %.

 

Quatrièmement – c'est là que vous intervenez avec d'autres –, vous jugez bizarre que le gouvernement grec impose de nouvelles taxes, qui visent à respecter l'engagement d'avoir un surplus primaire de 1 %.

 

Cinquièmement, le FMI, aujourd'hui rejoint par la Commission et la Banque centrale européenne, donc la Troïka au complet, rejette presque tout le texte des propositions du gouvernement grec. Il les barre en rouge comme pour une copie d'écolier. C'est humiliant.

 

Sixièmement, la Commission, notamment M. Moscovici, reçoit les trois principaux partis d'opposition grecs, qui se disent d'accord avec les propositions de l'Union européenne.

 

Quelle conclusion peut-on en tirer, monsieur le ministre des Finances? Il y a manifestement une volonté d'humiliation du gouvernement grec, le premier ministre avait d'ailleurs déjà joué ce jeu-là. Il s'agit d'un déni de démocratie et d'une tentative de déstabilisation. La Troïka et vous, monsieur le ministre des Finances, visez la déstabilisation du gouvernement grec actuel. Est-ce que vous agissez seul ou est-ce que l'ensemble du gouvernement est derrière vous, derrière cette volonté d'humiliation, de déni de démocratie et de tentative de déstabilisation?

 

06.05  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Van Hees, désolé, je ne suis pas le ministre des Finances mais je vous lis sa réponse.

 

De Griekse regering heeft maandagochtend een reeks voorstellen gedaan om alsnog tot een akkoord te komen, alvorens het programma afloopt op 30 juni. Door de late ontvangst van de voorstellen hadden de instellingen echter niet de tijd om ze grondig te analyseren tegen de vergadering van de eurogroep die gepland stond op maandag 22 juni jongstleden. Daarom besloot de eurogroep afgelopen maandag om later deze week, meer bepaald woensdag 24 juni – dat was gisteren – opnieuw samen te komen.

 

Il s'est néanmoins avéré hier que de trop nombreux détails devaient encore être clarifiés avant de pouvoir passer aux négociations concrètes. Il a donc été décidé de suspendre la séance jusqu'à aujourd'hui 13 h 00 – comme vous l'avez dit, la séance a repris à 13 h 30 –, de sorte que les institutions et le gouvernement grec aient la possibilité de poursuivre leurs travaux pendant la nuit. Les résultats des négociations de cette nuit font l'objet de la réunion actuellement en cours et à laquelle participe le ministre des Finances.

 

06.06  Éric Massin (PS): Monsieur le ministre de l'Intérieur, je comprends la difficulté. De même, vous pouvez comprendre notre frustration. Je sais que vous n'en êtes pas responsable. Il aurait été agréable à tout le moins d'avoir certaines réponses. Le ministre des Finances pouvait se douter des questions qu'on allait lui poser.

 

Malheureusement, alors que des propositions concrètes du gouvernement grec, qui amènent des solutions, sont sur la table, je constate finalement qu'on lui demande encore de revenir à la raison. Il me semble plutôt que c'est à l'Eurogroupe et, plus particulièrement au gouvernement belge, de reprendre le chemin de la raison.

 

06.07  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, dank u wel voor uw antwoord.

 

Net als u hoop ik uiteraard op een goede afloop na deze vergadering. Een ding is duidelijk, het dossier heeft ons al heel veel tijd gekost, tijd die ons land en de Europese Unie hadden kunnen besteden aan onder andere hervormingen in eigen land, aan vooruitgang en aan investeringen in innovatie. Dat is bijzonder jammer. Het gedrag van de huidige extreemlinkse regering in Griekenland heeft voor de Grieken al bijna evenveel ellende veroorzaakt als de vorige linkse regeringen, die de schulden gecreëerd hebben.

 

Nogmaals, een nieuwe kwijtschelding zal absoluut geen zoden aan de dijk zetten. Integendeel, dan is het hek van de dam, dan komt de volgende. Ik wil u dus toch vragen om aan de weigering vast te houden.

 

De enige weg vooruit voor de gewone Griek is de weg van de structurele hervormingen. Het land moet opnieuw op de rails, het moet opnieuw competitief worden, er is economische groei nodig en er moeten jobs worden gecreëerd.

 

Om te besluiten, Griekenland heeft niet zozeer nood aan motto's als "het kan anders", maar veeleer aan “de kracht van verandering”.

 

06.08  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Mijnheer Dedecker, snoeien om te groeien, dat werkt niet! Dat werkt niet!

 

Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez eu le mérite d'essayer de nous donner une réponse. Nous pouvions nous attendre à ce qu'elle soit dénuée d'informations nouvelles. J'en arrive à une conclusion que nous devrions tous partager: il faut une solution dans ce dossier.

 

Je vous demanderai, premièrement, de prendre votre gsm à l'issue de ce débat et d'envoyer un sms au premier ministre et au ministre des Finances en leur indiquant que cette solution ne peut être un Grexit. Ce n'est pas une solution!

 

Deuxièmement, cette solution doit sortir de l'austérité, monsieur Dedecker! C'est elle qui a conduit la Grèce dans des situations encore plus difficiles que la situation initiale.

 

Troisièmement, il est nécessaire de respecter – vous y êtes particulièrement attentif, c'est dans les gènes de votre parti – l'autonomie démocratique d'un peuple, qui a élu un gouvernement, qui essaie de mettre en place des solutions, peut-être pas celles que le FMI voudrait, mais des solutions quand même.

 

Quatrièmement, monsieur le ministre de l'Intérieur et par votre intermédiaire, monsieur le premier ministre et monsieur le ministre des Finances, il faut du temps pour sortir de cette situation. Ne posez pas, aujourd'hui, des choix de provocation qui conduiront à une situation encore pire que celle de ce jour avec des conséquences que vous ne mesurez pas!

 

06.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Jambon, bravo, vous imitez bien le ministre des Finances! Vous passez à côté des questions comme lui! Vous avez bien joué votre rôle!

 

Quant à M. Dedecker qui nous dit que c'est depuis que Syriza est au pouvoir qu'il y a un problème, je vous montre ce tableau. Le FMI avec les précédents gouvernements prévoyait que l'économie allait diminuer de 2,6 %. En 2011, elle a diminué de 7,1 %. De 1,1 %, elle a chuté de 7 %! En 2013, elle a diminué de 4,2 %! Ce que l'on constate, c'est que le but de la troïka n'est pas d'aider la Grèce, ni d'être remboursé, mais quand la Grèce respecte le surplus primaire, on s'en fout. Ce que la troïka veut, c'est imposer une dictature pour servir d'exemple à l'ensemble de l'Europe afin qu'un gouvernement ne puisse pas prendre une autre voie que celle de l'austérité. Tel est le but réel de cette politique de la troïka!

 

J'appelle ceux qui nous entendent au rassemblement qui est organisé aujourd'hui-même à 17 h 30 entre le quartier européen et le parc du Cinquantenaire. C'est la petite rue de la Loi, pas la grande! À 17 h 30, mouvement de solidarité avec le peuple grec!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la prolongation du délai de rentrée des déclarations fiscales" (n° P0621)

07 Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verlenging van de termijn om de belastingaangiften in te dienen" (nr. P0621)

 

07.01  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, je comprends parfaitement que votre collègue le ministre des Finances soit requis aujourd'hui comme hier par la situation grecque, qui est effectivement très grave. J'aurais voulu, par votre intermédiaire, attirer son attention sur la situation des contribuables belges qui sont, eux, confrontés à l'échéance du 30 juin, une échéance imminente, et aux affres de la déclaration d'impôt qu'ils doivent rentrer pour cette date.

 

Le ministre des Finances lui-même a reconnu que cette déclaration d'impôt était rendue beaucoup plus difficile en raison notamment de la sixième réforme de l'État. Il a d'ailleurs tenu à dégager des moyens pour répondre autant que possible aux questions, interrogations, demandes d'aide émanant des contribuables. Il avait évalué à 4,5 millions d'euros le coût de cette aide apportée par le SPF Finances. Je voudrais en profiter pour saluer les efforts des agents du SPF Finances qui font preuve d'une grande disponibilité et d'un sens pédagogique pour tenter, via des caucus individuels ou via les médias, de répondre aux nombreuses questions des contribuables. Mais manifestement, aussi louables soient-ils, ces efforts ne sont pas suffisants quand on voit les files qui s'allongent devant les lieux de permanences, quand on voit parfois certaines scènes d'exaspération.

 

Monsieur le ministre, il y aurait certainement matière à s'interroger sur la complexité tant de notre système fiscal que de la déclaration d'impôt, mais tel n'est pas mon propos aujourd'hui. J'aurais simplement voulu vous demander si l'indulgence à laquelle le ministre des Finances a fait allusion, il y a quelques semaines, ne pouvait pas se traduire très concrètement par un report de l'échéance du 30 juin, au vu de la complexité de la déclaration fiscale et au vu de la difficulté du SPF Finances à faire face à l'afflux des demandes. Je pense que ce report de délai serait un geste apprécié par les contribuables en butte à ces nombreuses difficultés.

 

07.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Dispa, je vous donne la réponse que le ministre des Finances m'a fait parvenir.

 

"Chaque année, mon administration met tout en œuvre pour veiller à ce que tous les contribuables qui le souhaitent bénéficient d'une aide pour compléter leur déclaration fiscale dans les délais impartis. En ce qui concerne les déclarations introduites par nos agents dans les bureaux, communes ou au cours des séances d'aide au remplissage, vous constaterez que le nombre de déclarations introduites jusqu'à présent correspond à peu près à celui de l'année dernière à la même date. Cette année-ci, on parle d'environ 720 000 pour 750 000 l'année dernière.

 

Au 30 juin de l'année dernière, 850 000 déclarations avaient été introduites. La capacité de nos services en matière d'aide au remplissage est d'environ 40 000 déclarations Tax-on-web fonctionnaires par jour. Sur cette base, il n'est donc, à ce stade, pas opportun d'accorder un délai supplémentaire par rapport à la date ultime de rentrée de la déclaration papier. Au contraire, l'octroi d'un délai pourrait même s'avérer contre-productif. Certains contribuables pourraient en effet décaler leur venue dans nos bureaux. Il n'est guère aisé pour nos services d'assurer au mois de juillet une prestation de service de même niveau qu'au mois de juin. Une partie de nos fonctionnaires est en effet en vacances à ce moment-là.

 

Comme je l'ai indiqué lors de la séance du 11 juin dernier, si des problèmes devaient se produire, le fisc fera preuve de la souplesse nécessaire. Le délai pour introduire sa déclaration complétée ne sera donc pas prolongé."

 

07.03  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je vous avoue qu'elle ne me satisfait pas. Vous opposez en somme une fin de non recevoir à l'égard des difficultés rencontrées par de nombreux contribuables. Il y a un élément que vous ne devez pas ignorer, c'est que tout contribuable qui, de bonne foi, serait amené à entrer sa déclaration en retard, simplement pour des raisons liées à la difficulté de cet exercice, s'expose à des amendes allant de 50 à 1 250 euros. Ce n'est pas rien s'agissant de contribuables qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens de faire appel à des experts comptables, à des avocats fiscalistes ou à des bureaux spécialisés dans l'ingénierie fiscale.

 

Votre gouvernement est capable, lorsqu'il le juge utile, de faire preuve de beaucoup de compréhension, voire de mansuétude, à l'égard de certains secteurs, en faisant droit à certaines demandes. En l'occurrence, je constate qu'il est beaucoup moins compréhensif à l'égard des contribuables moyens qu'à l'égard, par exemple, du secteur des diamantaires.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- Mme Stéphanie Thoron à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'intégration des personnes handicapées sur le marché de l'emploi" (n° P0622)

- M. Jean-Marc Delizée à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'intégration des personnes handicapées sur le marché de l'emploi" (n° P0623)

- Mme Catherine Fonck à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'intégration des personnes handicapées sur le marché de l'emploi" (n° P0624)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Stéphanie Thoron aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt" (nr. P0622)

- de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt" (nr. P0623)

- mevrouw Catherine Fonck aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt" (nr. P0624)

 

08.01  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le vice-premier ministre, tout d'abord, je tiens à vous remercier de répondre à cette question qui était destinée à Mme la secrétaire d'État.

 

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances a publié ce mercredi son rapport annuel 2014. En ce qui concerne l'intégration des personnes handicapées, le rapport épingle notre pays, relevant notamment que le nombre de dossiers concernant les discriminations liées au handicap a bondi de 25 % en 2014. L'information n'est pas nouvelle puisque la Belgique avait déjà été épinglée comme mauvais élève l'an dernier dans le rapport du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies. Une série de recommandations avait alors été formulée.

 

Un des aspects les plus préoccupants est celui de l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En effet, il apparaît que seuls 40 % des personnes handicapées travaillent contre une moyenne de 67 % pour l'ensemble des 20-64 ans belges.

 

La situation est problématique aussi bien dans le secteur privé qu'au sein de la fonction publique où les quotas de 2,5 à 3 % de travailleurs handicapés imposés aux services publics fédéraux ne sont pas atteints. Le pourcentage dans le public était en effet de seulement de 1,57 % en 2013.

 

Je ne vous apprends rien: l'emploi est une priorité absolue pour mon parti et pour ce gouvernement. L'emploi pour tous, y compris pour les personnes qui souffrent d'un handicap.

 

Dès lors, monsieur le vice-premier ministre, mes questions sont les suivantes. Dans sa note de politique générale, la secrétaire d'État évoque à juste titre les recommandations de l'ONU en la matière. L'objectif était d'organiser une concertation avec les différents niveaux de pouvoir et avec les différentes administrations. Pouvez-vous nous indiquer si cette concertation a déjà eu lieu? Quel en a été le résultat? Partant de là, quelles suites comptez-vous donner aux recommandations de l'ONU?

 

En ce qui concerne l'intégration sur le marché du travail, quelles sont les pistes concrètes que vous pouvez amener pour favoriser l'engagement de ces personnes handicapées? Ces mesures concerneront-elles aussi bien la fonction publique que le privé?

 

08.02  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, j'ai appris ce matin qu'une question orale que j'avais introduite en commission des Affaires sociales était intégrée aux questions d'actualité cet après-midi en séance plénière. Effectivement, monsieur le président, lorsque je vois l'ordre du jour, je constate que ma question orale en commission des Affaires sociales date du 3 février 2015, à 14 h 55.

 

Donc, depuis le 3 février, Mme Sleurs n'a pas trouvé le temps de venir répondre aux questions en commission des Affaires sociales. Nous sommes le 25 juin.

 

Je voudrais vous dire aussi, monsieur le président, que la situation est la même en commission de l'Économie. Je voudrais vous demander que les ministres et les membres du gouvernement soient à la disposition du parlement pour que nous puissions exercer notre mission de contrôle du gouvernement.

 

Je précise aussi que le cabinet de Mme Sleurs nous a demandé de bien vouloir retirer nos questions ou les transformer en questions écrites car elle ne pourrait pas répondre avant les vacances d'été.

 

Cela étant dit, l'arrêté royal du 5 mars 2007 a fixé un objectif ambitieux, à savoir intégrer 3 % de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. C'est une décision ambitieuse et il est vrai que l'intégration des personnes handicapées dans la société et dans l'emploi public est une question d'actualité évidente. Il est bien que nous puissions en parler en séance plénière.

 

La commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées a sorti son rapport, comme l'a dit Mme Thoron. Elle a cité des chiffres: au lieu de l'objectif de 3 %, nous sommes à 1,57 %. La note d'orientation présentait une intention. La note de politique générale présentait une intention et il était indiqué, de manière relativement vague, que des mesures seraient prises. Il n'y avait rien à signaler dans ces deux documents. Mes questions sont donc les mêmes que celles de Mme Thoron: que fait Mme la ministre? Elle n'a déposé aucun projet depuis le début de ce gouvernement. Aucun projet n'est arrivé en commission des Affaires sociales.

 

Comment compte-t-elle atteindre ces 3 %? Quelles sont les mesures qui seront prises? Comment se concerte-t-elle avec le ministre de la Fonction publique puisque sa compétence en la matière est transversale? Ce qui vaut en matière d'emploi dans la Fonction publique fédérale se retrouve dans la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

 

08.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, "un monde du travail fermé aux personnes handicapées", telle est la conclusion que tire le Centre fédéral pour l'Égalité des chances. Il ajoute qu'en 2014, le nombre de dossiers comprenant des discriminations liées au handicap a augmenté de 25 %. Ce sont évidemment des constats et des conclusions implacables par rapport à l'énorme chantier que le gouvernement, en l'occurrence la ministre, doit mener.

 

Monsieur le ministre, cela nécessite à tout le moins une campagne d'information en matière d'emploi. En effet, la législation anti-discrimination en faveur des personnes handicapées ne semble pas être connue. C'est le moins que l'on puisse dire!

 

Par ailleurs, la secrétaire d'État en charge, compte-t-elle intervenir auprès de l'ensemble des services publics fédéraux pour qu'effectivement, le quota légalement prévu de 3 % soit garanti au niveau de la Fonction publique? En effet, aujourd'hui, seulement la moitié de ce quota est atteint.

 

Enfin, n'est-il pas temps que la secrétaire d'État assume son rôle de chef d'orchestre? En effet, c'est ce dont il s'agit. Cette question relève effectivement du pouvoir fédéral, même si elle n'est pas la seule à être compétente en la matière. Mais si celle qui est en charge de cette compétence ne prend pas son bâton de pèlerin et n'actionne pas tous les leviers décisionnels là où c'est possible, nous ne ferons pas avancer, ensemble, la cause des personnes handicapées, ce qui doit être notre objectif à tous.

 

08.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vais lire la réponse que Mme Sleurs m'a fournie.

 

Nous aspirons à une société inclusive. Les personnes handicapées n'existent pas, contrairement à une société pavée d'obstacles. Il est clair aujourd'hui que la société est hélas encore parsemée d'obstacles et de préjugés qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement et véritablement à la société, sur un pied d'égalité.

 

L'inclusion des personnes handicapées sur le marché de l'emploi a encore une grande marge de progression. Tant dans le secteur public, qui devrait pourtant avoir une fonction d'exemple, que dans le secteur privé, il est effrayant de constater combien peu de personnes handicapées sont employées. Même si dans le secteur public, le chiffre à atteindre n'est que de 3 %, le pourcentage était à peine de 1,5 % en 2013.

 

Dans le secteur privé, la participation au travail des personnes handicapées est de 30 % inférieure à la participation des personnes sans handicap fonctionnel. C'est un grave problème. En effet, un emploi offre plus qu'un revenu, il offre une vie sociale, une occupation, des contacts, il permet d'acquérir des aptitudes.

 

Le gouvernement en est parfaitement conscient. C'est pourquoi nous nous battons pour plusieurs projets concrets. Le premier est l'activation des personnes handicapées par les services de placement professionnel des entités fédérées. Comme vous le savez, l'INAMI et les services de placement professionnel régionaux ont conclu des accords depuis quelques années pour aider les malades de longue durée à se remettre au travail.

 

À cette fin, un emploi adapté peut être obtenu, mais également, par exemple, une formation voire une réadaptation professionnelle. Cette méthode sera étendue à court terme aux personnes handicapées. Un accord de principe a été conclu entre mon administration et l'INAMI afin que les personnes handicapées puissent faire appel à ces mesures d'encadrement. Un groupe de travail technique en élabore actuellement les détails.

 

Le deuxième exemple est le projet ID@work. Avec ce projet, nous entendons lever les barrières actuelles pour préparer les entreprises à employer des personnes handicapées. Il s'agit d'un projet scientifique développé par The Antwerp Management School (AMS) et la HEC-ULg.

 

Par ce projet, nous entendons produire une étude relative à l'inclusion des personnes handicapées mentales sur le lieu de travail. Sur cette base, des outils seront développés à destination des employeurs. Il s'agit d'applications simples et très pratiques permettant de vérifier si l'entreprise dispose d'emplois adaptés aux personnes handicapées ou si une adaptation doit être prévue pour les leur rendre accessibles.

 

Le gouvernement souhaite également appeler les employeurs à ne pas laisser échapper des talents et à refléter la diversité de notre société en élaborant de nouvelles vacances d'emploi.

 

En exécution de l'accord de gouvernement et de nos notes de politique générale, nous lancerons donc, cette année encore, plusieurs projets afin d'offrir davantage de chances aux personnes handicapées sur le marché du travail, et ce en fonction de leurs propres possibilités. L'attention que susciteront ces projets servira, en outre, à sensibiliser à la législation antidiscrimination. L'évaluation des lois antidiscrimination de 2007 sera également l'occasion d'aborder la question de la discrimination sur le marché du travail en raison d'un handicap. Nous pourrons ainsi ajuster les modalités existantes de la législation. Je pense ici plus particulièrement à la charge de la preuve et à la répression.

 

08.05  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse claire.

 

L'urgence est là, si nous voulons une meilleure inclusion dans notre société des personnes souffrant d'un handicap. Je relève et salue quelques éléments dont vous nous avez fait part, tels que l'accord de principe avec l'INAMI et l'outil qui est en préparation en vue de sensibiliser et aider les entreprises à engager des personnes handicapées.

 

Évidemment, je resterai attentive à cette question et ne manquerai pas de revenir auprès de la secrétaire d'État. Comme je l'ai déjà dit, l'emploi constitue une priorité pour mon parti et pour ce gouvernement – l'emploi pour tous, y compris pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Le MR souhaite que les initiatives de ce gouvernement tranchent positivement avec les mauvais résultats engrangés en ce domaine jusqu'à ce jour.

 

08.06  Jean-Marc Delizée (PS): Je crois qu'on doit féliciter M. Jambon pour sa polyvalence cet après-midi. Autant on peut comprendre que sur les finances, ce soit lui qui réponde, autant sur la politique des personnes handicapées, c'est une autre situation, comme je l'ai indiqué. La note d'orientation était assez indigente. La note de politique générale a été un peu améliorée sur la base des commentaires des collègues en commission. Ici, au niveau des mesures concrètes, on n'a pas entendu grand-chose. Bien sûr, c'est une compétence transversale qui demande de l'énergie, qui demande une volonté.

 

Je ne sens vraiment pas cette volonté dans le chef de Mme la secrétaire d'État. J'ai envie de dire, faites comme pour la lutte contre la fraude fiscale, confiez cette politique à un membre du gouvernement qui a vraiment envie de s'en occuper!

 

08.07  Catherine Fonck (cdH): Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu pour votre collègue.

 

Je peux être d'accord avec les propos très généralistes mais cela ne suffit évidemment pas. Il est l'heure de prendre des décisions concrètes, surtout de se donner des objectifs chiffrés à atteindre et de les réaliser. En l'occurrence, je vous fais une suggestion très simple. Que la ministre Sleurs exige des services publics fédéraux que les quotas de personnes handicapées de 2,5 et 3 % soient respectés. Nous avancerions déjà grandement et, franchement, si le service public n'est pas en mesure d'y accorder l'urgence, alors on n'arrivera pas à faire avancer cette cause au niveau du marché du travail.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Justice sur "la situation du Centre d'appui bruxellois (CAB) et le suivi des délinquants sexuels" (n° P0625)

- Mme Véronique Caprasse au ministre de la Justice sur "la situation du Centre d'appui bruxellois (CAB) et le suivi des délinquants sexuels" (n° P0626)

- Mme Karin Jiroflée au ministre de la Justice sur "l'accompagnement des délinquants sexuels" (n° P0627)

- Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "la situation du Centre d'appui bruxellois (CAB) et le suivi des délinquants sexuels" (n° P0628)

- Mme Muriel Gerkens au ministre de la Justice sur "la situation du Centre d'appui bruxellois (CAB) et le suivi des délinquants sexuels" (n° P0629)

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Justitie over "de situatie van het Brusselse steuncentrum (CAB) en de begeleiding van seksueel delinquenten" (nr. P0625)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Justitie over "de situatie van het Brusselse steuncentrum (CAB) en de begeleiding van seksueel delinquenten" (nr. P0626)

- mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Justitie over "de begeleiding van seksueel delinquenten" (nr. P0627)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "de situatie van het Brusselse steuncentrum (CAB) en de begeleiding van seksueel delinquenten" (nr. P0628)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Justitie over "de situatie van het Brusselse steuncentrum (CAB) en de begeleiding van seksueel delinquenten" (nr. P0629)

 

09.01  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous avez rencontré, mercredi matin, des représentants du Centre d'Appui Bruxellois (CAB). Vous les avez rassurés quant aux arriérés de paiement, mais, par contre, vos propos concernant l'avenir de ce Centre sont moins optimistes. Vous vous seriez seulement engagé à essayer de débloquer des fonds lors du prochain contrôle budgétaire de septembre. À ces conditions et dans l'attente du miracle promis, cette institution devrait fermer en octobre prochain.

 

Savez-vous que le CAB traite quelque 300 dossiers d'auteurs d'infractions à caractère sexuel par an? S'il ferme, les conditions de libération conditionnelle ou de sursis probatoire ne pourront plus être remplies. C'est donc également un mauvais calcul financier puisque les délinquants sexuels en prison y resteront, ce qui pourrait coûter plus de 5 millions d'euros par an. Avouez que les 36 000 euros d'économies sur les 180 000 euros de budget du CAB sont dérisoires par rapport au surcoût attendu. Déjà aujourd'hui, la prise en charge pourtant essentielle de ces personnes, qui devrait débuter en prison, ne l'est pas, faute de moyens suffisants. Vous qui dites faire de la lutte contre la récidive une priorité, vous boycottez le travail de ce service qui mène pourtant des actions déterminantes contre la récidive.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les conclusions de votre rencontre avec le CAB? Pour les personnes qui travaillent au sein du CAB, la situation est difficile. Ils doivent assurer leur mission sans savoir combien de temps encore celle-ci pourra perdurer. Quel mot d'ordre leur a-t-il été donné pour l'avenir? Doivent-ils dès à présent arrêter de fixer des rendez-vous qu'ils ne pourraient plus assurer à partir de septembre?

 

Vous avez dit qu'à titre personnel, vous souteniez le CAB et que vous ne souhaitiez certainement pas le voir disparaître. Avez-vous reçu un message allant dans le même sens de la part du gouvernement? Si oui, quelles solutions comptez-vous apporter au CAB à court, moyen et long termes? Sinon, avez-vous prévu que les délinquants sexuels bruxellois soient pris en charge par les centres de Tournai et Anvers? Quelles conséquences cette disparition aura-t-elle sur les entités fédérées chargées du suivi des délinquants et du respect des conditions émises par le juge?

 

09.02  Véronique Caprasse (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, en séance plénière du 4 juin 2015, mon collègue, Olivier Maingain, vous interpellait sur la réduction de 20 % de subsides que vous imposez au Centre d'Appui Bruxellois en charge du suivi thérapeutique, comme vient de le dire ma collègue, d'environ 300 délinquants sexuels. Ce suivi permet de favoriser leur réinsertion sociale et de réduire de moitié le taux de récidive.

 

Dans votre réponse, monsieur le ministre, vous justifiez votre décision par le fait que les subventions accordées aux trois centres d'appui du pays sont des allocations facultatives, qu'il convient de revoir dans un contexte budgétaire difficile, tout en affirmant être prêt à examiner avec les entités fédérées les possibilités de soutenir ces centres. Monsieur le ministre, il n'appartient nullement aux entités fédérées de compenser les défaillances de l'État fédéral dans un domaine que la loi vous a expressément réservé.

 

La clé de répartition actuelle des trois centres d'appui (40 % pour l'UFC à Anvers, 40 % pour l'Unité de psychopathologie légale de Tournai et 20 % pour le CAB) est en outre totalement inadaptée. Premièrement, elle est inadaptée au nombre de dossiers traités par ces différents centres: 3 temps plein pour 300 dossiers pour le CAB contre 120 et 150 pour les autres centres. Deuxièmement, elle est inadaptée à leur mode de financement. Le CAB est le seul centre d'appui à dépendre exclusivement de la subvention du SPF Justice. Enfin, elle est inadaptée à leurs missions respectives.

 

Monsieur le ministre, vous préconisez un éventuel déblocage de fonds lors du prochain ajustement budgétaire de septembre mais ce sera trop tard. Êtes-vous conscient que les frais liés à l'entretien des délinquants transférés en prison et à la récidive de délinquants libérés sans suivi thérapeutique se comptent en millions d'euros et qu'ils sont nettement plus importants que les subventions accordées au CAB qui se comptent en milliers d'euros?

 

En outre, qui prendra en charge les indemnités de licenciement des employés du CAB dues à une décision de réduction budgétaire imputable au SPF Justice et non pas aux administrateurs du Centre? Enfin, si le CAB devait fermer en octobre, ce qui n'est pas souhaitable du tout, comment ces missions seront-elles assumées par le SPF Justice?

 

Le président: Madame Caprasse, je vous remercie pour cette question trop longue.

 

09.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit.

 

Monsieur le ministre, on le sait, le département de la Justice n'est pas épargné par les mesures d'économie. Le Centre d'Appui Bruxellois dont il est question aujourd'hui doit faire face, à la suite des instructions données, à une diminution linéaire de 20 % de ses coûts.

 

Selon les responsables du CAB, cela représente deux mi-temps en moins, et donc un impact conséquent sur le traitement des dossiers pour les délinquants sexuels qui souhaitent être traités dans ce Centre. Aussi, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas travailler de cette façon.

 

Monsieur le ministre, quelles ont été les conclusions de la réunion qui s'est tenue récemment? Quelles possibilités existent-elles pour permettre au CAB de poursuivre son travail?

 

09.04  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de minister, “Overheid zet mes in begeleiding van verkrachters en pedofielen”, dat kregen we vanmorgen bij onze koffie. Verkrachters en pedofielen die vrijkomen onder voorwaarden, moeten vaak een behandeling volgen om hervallen te voorkomen.

 

We hebben in ons land drie gewestelijke steuncentra om hen daarbij te helpen: rechtstreeks, maar veel meer nog als ondersteuning van de zovele diensten en begeleidingsorganisaties te lande, en trouwens ook ter ondersteuning van de justitieassistenten. Het zijn die drie gewestelijke centra die nu 20 % besparing in de maag gesplitst krijgen. Dat betekent mensen ontslaan en dus minder begeleiding. Voor één centrum dreigt zelfs de sluiting. Het betekent ook minder begeleiding voor al die begeleidingscentra die inhoudelijk beroep doen op de steuncentra.

 

De gevolgen daarvan zijn niet mis. Geen behandeling betekent niet vrijkomen, langer in de gevangenis en dan zonder behandeling opnieuw de maatschappij in, met een groter gevaar op hervallen. Dat is slecht voor het individu en dat is slecht voor de maatschappij. Is het niet hierover dat we vorige legislatuur unaniem een aantal aanbevelingen hebben goedgekeurd, die onder andere de rol van deze gewestelijke centra centraal stellen? Ik heb het dan over de misbruiken in de Kerk die we in de vorige legislatuur hebben behandeld. U hebt gisteren met de sector samen gezeten, mijnheer de minister. Ik ben ervan overtuigd dat u zelf begaan bent met de zaak, maar toch hebt u hun gezegd dat er voorlopig geen oplossing is.

 

Mijn vraag is even kort als eenvoudig: welke pistes zullen worden gevolgd om dit probleem op te lossen?

 

09.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je devais vous interroger à nouveau hier, date à laquelle vous m'aviez donné rendez-vous le 4 juin dernier, lorsque je vous avais interrogé en urgence en apprenant la situation difficile du Centre d'Appui Bruxellois chargé d'accompagner et d'assurer le suivi des délinquants sexuels.

 

Je vous interrogeais le 4 juin, parce que ce petit service bénéficie de subventions peu importantes (180 000 euros) auxquelles vous voulez appliquer une diminution linéaire de 20 % pour les allocations facultatives. Il s'agit certes d'appliquer l'accord de gouvernement, mais cet accord de gouvernement est aveugle pour certaines politiques. Ce montant de 180 000 euros qui permet à trois psychologues travaillant à mi-temps d'accompagner 300 délinquants sexuels, vous voulez le ramener à 140 000 euros.

 

Quand on forme une petite équipe, on ne sait pas réaliser d'économies! Diminuer la subvention signifie diminuer le personnel. Comment voulez-vous accompagner autant de personnes avec moins de personnel? En sachant en plus que cet accompagnement coûte moins cher que de mettre ces personnes en prison et qu'il est plus efficace. En prison, elles ne bénéficient pas de cet accompagnement et lorsqu'elles en sortent, elles sont finalement livrées à elles-mêmes, accroissant le taux de récidive.

 

J'attirais également votre attention sur le fait que les soldes de 2014 n'avaient pas été versés, pas plus que la première tranche de 2015. Dans votre réponse, vous m'annonciez que l'allocation avait été diminuée parce que l'entièreté de l'enveloppe budgétaire n'avait pas été utilisée, ce qui était paradoxal et pervers comme réponse.

 

Finalement, vous disiez vouloir examiner la possibilité d'un financement complémentaire dans le chef des entités fédérées bruxelloises, élément de réponse que je ne pouvais accepter auquel je vous répondais que cette compétence relevait uniquement du fédéral. Vous m'aviez proposé de vous interroger à nouveau pour me donner d'autres réponses et solutions. D'où mon interrogation de ce jour.

 

Je voulais ajouter que les comptes bancaires ont été bloqués par le SPF Finances. L'ONSS a envoyé un huissier, parce que le SPF Justice ne verse pas les subventions dues.

 

09.06  Koen Geens, ministre: Chers collègues, je vous remercie de me poser à nouveau cette question.

 

Mijn excuses, mevrouw Jiroflée, voor de consternatie die ik bij uw ochtendkoffie heb teweeggebracht. Ik zal dat niet meer doen.

 

Hoe dan ook, gisteren had ik een onderhoud met de mensen van de drie betrokken centra.

 

Lors de cet entretien, je les ai réconfortés autant que faire se peut. Je leur ai fait savoir que, lors du contrôle budgétaire du mois de septembre, je ferai mon possible pour obtenir les moyens additionnels dont ils ont besoin. Je vous demande donc de faire preuve d'un peu de patience.

 

Par ailleurs, il sera sans doute possible d'impliquer les Communautés, le cas échéant. Mais je ne tiens pas à m'engager, pour l'heure, à ce sujet au nom de mes collègues.

 

En outre, le solde des paiements de l'année passée a été apuré le 17 juin dernier.

 

Les arrêtés royaux octroyant les subsides pour cette année ont, quant à eux, été pris le 19 juin. Mes services verseront ces subsides, au plus tard à la fin de la semaine prochaine.

 

Le CAB est particulièrement concerné dans la mesure où il n'est pas épaulé par des universités, contrairement aux deux autres centres. Il n'en reste pas moins que le centre bruxellois trouve quand même un certain appui auprès du SPF Justice qui prend en charge une partie de son fonctionnement.

 

Comme je l'ai déjà dit, je ferai mon possible, mais je dois avoir l'accord du gouvernement, ce qui ne sera possible qu'au mois de septembre. L'urgence de la question ne se présentera qu'en octobre.

 

09.07  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, j'entends que nous devons attendre le contrôle budgétaire du mois de septembre.

 

Comprenez que cette réponse ne peut nous satisfaire. En effet, ces travailleurs n'ont aucune certitude quant à leur avenir professionnel. Un problème se pose également au niveau des justiciables qui ne savent pas par qui ils seront pris en charge à moyen terme.

 

Nous vous invitons donc à insister lourdement auprès du gouvernement …ça va? Je vous intéresse? … pour qu'il débloque la situation au plus vite.

 

09.08  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, c'est intolérable … (…)avec M. Van Biesen, ce n'est pas acceptable!

 

09.09  Véronique Caprasse (FDF): Surtout sur des sujets comme celui-là!

 

09.10  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

09.11  Véronique Caprasse (FDF): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je sens que vous êtes quelqu'un d'humain et que ce problème vous tracasse certainement très fort. Vous devrez convaincre vos collègues du gouvernement parce que c'est à chaque fois la même chose, ce sont à chaque fois des restrictions budgétaires. Dans un sujet comme celui-ci, on n'a pas le droit de se tromper!

 

Fermer ce centre, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire mettre des centaines de délinquants sexuels, soit à la rue, soit en prison. Voilà le choix à faire. En prison, qu'est-ce que cela va vous coûter? C'est cela qu'il faudra dire à vos collègues du gouvernement.

 

Hier soir, je regardais l'émission relative à l'évocation de l'affaire Dutroux. Cela fait vraiment réfléchir. C'est à la suite de cette affaire Dutroux que l'on a créé ces trois centres et, aujourd'hui, on parle de la fermeture de l'un d'eux. Monsieur le ministre, je vous demande vraiment de mettre tous les arguments dans votre pipeline pour convaincre vos collègues du gouvernement de ne pas laisser tomber ce centre mais, au contraire, de continuer à le subventionner.

 

09.12  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de minister, ik ben bijzonder blij dat u in het vooruitzicht stelt verder naar oplossingen te zullen zoeken, maar in dat verband moet mij toch het volgende van het hart.

 

De regering lijkt mij een repetitief deuntje te zingen, in die zin dat er eerst zware besparingen worden doorgevoerd om daarna met de armen in de lucht naar oplossingen te zoeken. Dat hebben wij de voorbije maanden trouwens ook in andere dossiers gemerkt.

 

Ik meen dat u beter dan wie ook weet dat een verblijf in de gevangenis stukken meer kost dan een ambulante behandeling. Mijn bomma zei altijd “bezint eer ge begint”. Misschien moet de regering een beetje meer naar de bomma’s luisteren.

 

09.13  Kattrin Jadin (MR): Le gouvernement trouve aussi énormément de solutions, et le travail du ministre est à saluer. Ce n'est pas un travail facile, comme j'ai souvent l'occasion de le dire. J'entends que vous vous faites aussi l'avocat de ce Centre, dont vous considérez le travail important. J'espère que nous pourrons trouver des solutions pour assurer la continuité de ce service et la manière de le financer.

 

09.14  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, vous allez donc respecter vos engagements de 2014 et de la première tranche de 2015 en payant les subventions en retard. Ce faisant, vous permettez au CAB de subsister quelques mois. Mais, vu la réponse que vous avez donnée, ce Centre va devoir donner un préavis provisoire, puisqu'il n'a pas de garantie concernant ce qui va se passer au contrôle budgétaire de septembre.

 

Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas obtenir un accord de votre gouvernement, même si c'est pour dire que ce sera en septembre que vous modifierez les lignes budgétaires pour qu'ils aient l'argent dont ils ont besoin et que vous renoncez à cette stupide idée de moins 20 % pour ces centres-là. Sinon, ils restent dans l'incertitude et ils ne peuvent avoir la garantie qu'ils vont pouvoir continuer au-delà du mois de septembre.

 

M. Van Overtveldt nous avait fait la même promesse pour le Service des créances alimentaires (SECAL). Il avait dit que les 8 millions manquants seraient dans l'ajustement budgétaire que nous votons aujourd'hui. Mais ils n'y sont pas. C'est reporté. Si vous nous faites le même coup avec le CAB, ce service sera tout simplement supprimé. Merci de payer les subventions qui sont en retard, ce qui est normal. Je vous engage à obtenir l'accord du gouvernement cette semaine pour que ce Centre sache qu'au mois de septembre sa situation sera régularisée.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het gevangenisbeleid" (nr. P0630)

10 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la politique carcérale" (n° P0630)

 

10.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, het verraste mij te vernemen dat eindelijk, misschien voor het eerst in decennia, de overbevolking in onze gevangenissen gedaald is. De redenen daarvoor liggen voor de hand. Wij hebben geïnvesteerd in het gevangeniswezen en er zijn eindelijk zorgplaatsen voor gedetineerden buiten de gevangenis gecreëerd. Er is ook gezorgd voor een goede samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, zodat asielzoekers zonder vergunning voor hun strafeinde effectief uitgeleverd kunnen worden, in 2014 meer dan 600 en dit jaar blijkbaar al 400, volgens de media.

 

Mijnheer de minister, er zijn wel nog problemen, anders zou ik hier vandaag niet staan.

 

Afgelopen week hoorden wij via de media dat twee meisjes, jonger dan 16, opgesloten zijn in een politiecel, omdat er geen plaats is in de gemeenschapsinstellingen. Er is ook opnieuw een staking in een gevangenis waar vele personen in voorhechtenis verblijven, voor wie dus het vermoeden van onschuld geldt. Dat heeft onder andere als gevolg dat medicatie niet bedeeld wordt, dat het douchen beperkt wordt en dat er geen wandeling is. Dat leidt tot inhumane omstandigheden voor wie daar voorlopig verblijft.

 

Mijnheer de minister, wij hebben een lange weg afgelegd wat stakingen in gevangenissen betreft. Wij zijn tot een protocolakkoord gekomen, dat intussen geëvalueerd is. Eind 2014 kondigde u aan te zullen overleggen met de vakbonden en daarna het regeerakkoord uit te voeren om de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen tot stand te brengen.

 

Mijnheer de minister, mijn vragen zijn heel eenvoudig.

 

Ten eerste, wat is de stand van zaken? Wat is het resultaat van het overleg? Komt het nu tot een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen?

 

Ten tweede, bent u in overleg met uw collega’s van de deelstaten over het probleem van de plaatsen voor minderjarigen in zorginstellingen? Ik weet dat dat uw bevoegdheid niet is, maar de uitvoering van de vonnissen valt wel onder uw bevoegdheid. Dus u zult hierover toch enig overleg moeten plegen.

 

10.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Van Cauter, ik dank u voor zowel het goede als het slechte nieuws.

 

Het goede nieuws is dat de gevangenispopulatie duidelijk daalt ten gevolge van de uitstroom naar gespecialiseerde interneringsinstellingen en de betere repatriëring. Wij zitten ongeveer aan 150 % van het ritme van vorig jaar op het vlak van repatriëring. Bijvoorbeeld het Verdrag met Kosovo, dat u onlangs hebt goedgekeurd, draagt daartoe bij.

 

Wat uw twee concrete vragen betreft, ik moet heel wat discretie aan de dag leggen. De onderhandelingen met de vakbonden zijn tot nu toe zeer intens geweest. Op 22 juni jongstleden hebben zij nog gecommuniceerd in verband met de toepassing van protocol 351 en incidentbeheersing. Dat was tijdens een vergadering gewijd aan de gegarandeerde dienstverlening. Het regeerakkoord stelt voorop dat er tegen eind dit jaar een oplossing moet zijn gevonden, want anders zal de regering zelf een oplossing aan het Parlement voorleggen. Wij werken daar zo goed en hard mogelijk aan, maar het is duidelijk dat het een heel delicate kwestie is, die met de nodige omzichtigheid moet worden behandeld, ook op het stuk van rationalisering trouwens.

 

Wat uw vraag over de gemeenschapsinstellingen en de jeugdrechter betreft, het is juist dat de instellingen een gemeenschapsbevoegdheid zijn en dat gedwongen opname in die instellingen een probleem doet rijzen. Maar in een gevangenis kan men altijd personen droppen, wat niet het geval is in een gemeenschapsinstelling. Daarom heb ik vanochtend nog overleg gehad met collega Vandeurzen over de problematiek. Hoewel hij bevoegd is, moeten wij toch samen zo veel mogelijk aan dezelfde koord trekken. Wij zullen daarover zeker binnenkort opnieuw overleg hebben in het interministerieel comité voor justitiehuizen, waar dat soort problemen doorgaans aan de orde komt.

 

10.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik meen dat de burgers weinig boodschap hebben aan bevoegdheidsdiscussies, of die zich nu afspelen tussen de deelstaten en de federale overheid of tussen de vakbond en de politiek. Dat maakt niet uit.

 

Wij verwachten oplossingen en wij rekenen daarvoor op u.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Justitie over "discriminatie" (nr. P0631)

11 Question de M. Peter Dedecker au ministre de la Justice sur "la discrimination" (n° P0631)

 

11.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, het is ondertussen een tijdje geleden dat ik u nog een vraag over ARCO gesteld heb.

 

Op dit ogenblijk vindt een eindje verderop evenwel de algemene vergadering van ARCOPAR plaats. Zoals u weet, kunnen de coöperanten daar terecht. Zij hebben stemrecht bij eventuele moties. Zij mogen ook vragen stellen aan de vereffenaars. Die vereffenaars zijn tegelijkertijd de bestuurders die al die jaren de organisatie geleid hebben en met het spaargeld van de mensen de meest onverantwoorde, speculatieve risico’s genomen hebben.

 

Wie er vandaag wellicht niet bij zal zijn, is Christine Van Goethemd uit Leopoldsburg. Mevrouw Van Goethemd lijdt aan de zenuwziekte MS en verplaatst zich in een rolstoel. Zij vroeg aan de leiding van die ACW-vennootschap of zij op de algemene vergadering terechtkon onder leiding van haar vaste begeleider. Het antwoord was frappant. Het was koudweg neen, omdat die begeleider geen aandeelhouder van ARCOPAR is. Hij mag niet binnen.

 

Ik vind dat bijzonder vreemd, maar degenen die de voorgeschiedenis kennen van heel die zaak, hebben ondertussen al door dat ARCOPAR niet de meest warme en sociale organisatie is. Ik heb het daar al meermaals over gehad.

 

Ik kan dan ook niet geloven, mijnheer de minister, dat een dergelijke discriminatie gerechtvaardigd zou zijn. Elke vennootschap moet elk jaar een algemene vergadering organiseren waarop elke aandeelhouder welkom is. Ik neem aan dat dit ook geldt voor aandeelhouders met een handicap.

 

Mijnheer de minister, kunt u mij bevestigen, als minister van Justitie, bevoegd voor vennootschapsrecht – u hebt daar ook bijzonder veel ervaring in – dat de plicht om elke aandeelhouder te verwelkomen ook geldt voor aandeelhouders met een handicap? Voor mij lijkt dat niet alleen een kwestie van elementair fatsoen, maar ook van non-discriminatie. Wij discrimineren geen blinden met een geleidehond, laat staan dat wij mensen discrimineren met een andere handicap die nood hebben aan een begeleider, hetzij een professionele begeleider, hetzij een mantelzorger. Dat kan toch niet?

 

Mijnheer de minister, wat zegt de wet daarover? Wat kan en wat kan niet?

 

11.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dedecker, op veel van uw vragen is het antwoord volgens mij niet te vinden in de wet, maar in het gezond verstand. U vraagt mij echter naar de wet. Welnu, het vennootschapsrecht is op dat punt stilzwijgend. Dat wil zeggen, men kan doorgaans bij volmacht stemmen, zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. Zelfs in een coöperatieve vennootschap voorziet de wet erin dat op afstand gestemd kan worden met terbeschikkingstelling van een elektronisch communicatiemiddel.

 

Als het niet in het gezond verstand zit, noch in de vennootschapswet, dan denk ik dat het antwoord op uw vraag gezocht moet worden in de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Die wet verbiedt in beginsel elk direct en indirect onderscheid op basis van onder meer een handicap.

 

Mij is bekend dat advocaten geregeld vragen om samen met hun cliënt-vennoot of -aandeelhouder te mogen worden toegelaten. Ik zou dus geneigd zijn om, in antwoord op de vraag die u stelt, zowel het vennootschapsrecht als de antidiscriminatiewet te laten samenspelen om te antwoorden dat dit ook in dit geval mogelijk zou moeten zijn.

 

U bent zo vriendelijk om naar mijn kennis van de Justitie en het vennootschapsrecht te verwijzen en daarom durf ik u door te verwijzen naar de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevrouw Elke Sleurs, die zonder twijfel op het vlak van antidiscriminatie nog beter gewapend is dan ikzelf.

 

11.03  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, staatssecretaris Sleurs is vandaag verontschuldigd, vandaar dat ik een beroep doe op uw expertise.

 

Ik vraag inderdaad expliciet naar de wet. In de voorbije jaren hebben wij namelijk al gemerkt dat het gezond verstand in die vennootschap niet echt aanwezig is en wij weten waartoe dat daar geleid heeft.

 

Ik dank u voor uw antwoord ter zake. U hebt duidelijk verwezen naar het vennootschapsrecht en ook duidelijk naar de antidiscriminatiewet. Volgens mij is het klaar en duidelijk dat wij nooit mogen aanvaarden dat mensen koudweg de deur wordt gewezen om die reden.

 

Ik zou willen besluiten met een citaat van een gewaardeerd collega uit de CD&V-fractie die zegt dat het niet is omdat het ACW zich vandaag beweging.net noemt, dat het ook een nette beweging is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw An Capoen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel na amputatie" (nr. P0632)

- de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "bepaalde praktijken van artsen met betrekking tot reconstructieve chirurgie" (nr. P0633)

12 Questions jointes de

- Mme An Capoen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le remboursement de la reconstruction mammaire utilisant les propres tissus de la patiente après une amputation" (n° P0632)

- M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "certaines pratiques de médecins en matière de chirurgie réparatrice" (n° P0633)

 

12.01  An Capoen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, één op negen vrouwen krijgt borstkanker in dit land. Dat is een gigantisch aantal. Dames, kijk in het rond. Een op negen, dat betekent dat meerderen onder ons hiermee zullen geconfronteerd worden.

 

Gelukkig is er goed nieuws voor deze patiënten. De therapie is enorm verbeterd en borstkanker is geen doodvonnis meer. Bovendien wordt er steeds meer aan borstsparende chirurgie gedaan. Jammer genoeg is nog steeds een percentage van de vrouwen alleen maar gebaat met een volledige borstamputatie. Hiervoor zijn gelukkig meerdere reconstructietechnieken. Dit geldt trouwens voor vrouwen die beide borsten preventief laten amputeren, als zij genetisch voorbeschikt zijn voor borstkanker.

 

Een eerste methode van reconstructie gebeurt met siliconenimplantaten. Dit is een relatief eenvoudige ingreep, die vrij snel uitgevoerd wordt. Bovendien is het op korte termijn ook een relatief goedkope ingreep. Helaas dienen deze implantaten meerdere malen in het leven van de vrouw vervangen te worden en komen dus met altijd maar terugkerende kosten en risico’s.

 

Het alternatief is een DIEP-flapchirurgie, een reconstructie met eigen weefsel. Dit is initieel een duurdere en veel moeilijkere ingreep maar biedt een duurzaam resultaat. Eenmaal de borst gereconstrueerd is, zijn ook alle kosten gedaan.

 

Recent verschenen in dat verband een aantal gevallen in de media, en tijdens de vorige legislatuur werden hierover al vragen gesteld. Er werd verzekerd dat beide technieken voor alle vrouwen volledig terugbetaald werden. Wij zien echter dat meerdere patiënten er tegenwoordig over klagen dat supplementen tot 4 000 euro worden aangerekend in het geval van een bilaterale reconstructie. Sommige patiënten ondernemen actie, anderen doen aan crowdfunding met de vraag om en bijvoorbeeld 50 euro te storten om hen te helpen hun borst te laten reconstrueren.

 

Toen dit mij ter ore kwam, ben ik navraag beginnen doen over waar die 4 000 euro vandaan kwam. Nu blijkt dat de terugbetaling voor de chirurg hopeloos achterloopt. De chirurg kan voor deze terugbetaling de kost niet dekken. De patiënte komt dus in de problemen en wordt gedwongen te kiezen. Zij belandt in een financiële strop. Soms moet zij onderhandelen met de hospitalisatieverzekeraar om te zien of de kosten in aanmerking kunnen komen voor een reconstructie. Soms eindigen zij ongewild zonder borst.

 

Mevrouw de minister, als arts begrijpt u de nomenclatuur natuurlijk beter dan uw voorgangers die niet medisch geschoold waren. Dus weet ik ook dat u begrijpt dat de huidige terugbetaling niet volstaat voor een DIEP-flapchirurgie. De nomenclatuur moet worden herzien en ik vraag u ervoor te zorgen dat de kosten ter zake tot op een aanvaardbaar niveau worden gebracht, zowel voor de patiënten als voor de chirurgen. Kunt u mij hierin volgen?

 

12.02  André Frédéric (PS): Monsieur le président, madame la ministre, mon collègue M. Delizée a dit tout à l'heure que Mme Sleurs n'avait pas souvent le temps de venir en commission. Vous, vous venez, mais les questions s'accumulent néanmoins. Si je me retrouve à cette tribune cet après-midi, c'est simplement parce que cette question remonte de commission. J'espère que la présidente va faire en sorte que nous puissions avoir des réponses à nos questions dans les semaines à venir.

 

Je vais être beaucoup moins technique. On m'a déjà demandé pourquoi un homme s'intéresse à cette problématique. Je suis extrêmement sérieux, parce que j'entends déjà les quolibets. Premièrement, je suis, comme beaucoup d'autres hommes, touché dans mon milieu proche par ce problème. Deuxièmement, il faut aussi savoir et rappeler – madame Capoen, je pense que vous êtes médecin, ainsi que Mme la ministre – que ce type de cancer touche aussi un pourcentage, certes faible, d'hommes. On oublie souvent de le dire.

 

Madame la ministre, mes questions sont simples. Ma collègue a planté le décor. Il semblerait, selon nos informations, qu'un certain nombre de chirurgiens plasticiens mettraient en œuvre des pratiques douteuses lors de reconstructions mammaires. Ma collègue vient de faire allusion aux différentes techniques utilisées.

 

Depuis 2012, les chirurgiens plasticiens perçoivent, dans le cadre de la nomenclature INAMI, une intervention financière spécifique pour ce genre d'intervention. S'il est indéniable qu'il y a dans ces pratiques une intervention de nature esthétique, cette intervention, qui reste strictement curative, est entièrement couverte et remboursée par l'INAMI.

 

Madame la ministre, confirmez-vous l'existence de pratiques inacceptables mises en œuvre par certains médecins? Y a-t-il une surfacturation par la facture d'une partie sur l'aspect esthétique? Si oui, des sanctions sont-elles possibles? Qui peut prendre ces sanctions? Avez-vous eu des contacts avec l'Ordre des médecins en la matière? Ne pensez-vous pas que nous devrions mener une analyse plus détaillée des coûts réellement supportés par ces patientes grâce au détail des facturations auxquelles les prestations ont donné lieu? Je pense que ce serait utile. Merci de me donner votre sentiment.

 

12.03 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Capoen, mijnheer Frédéric, de kostprijs van deze complexe borstreconstructies bij de behandeling van borstkanker is de afgelopen jaren regelmatig in de actualiteit gekomen. Er is inderdaad onvoldoende financiële rechtszekerheid voor de betrokken patiënten. De behandelende plastische chirurgen rekenen regelmatig of zelfs systematisch ereloonsupplementen aan die soms inderdaad zeer hoog zijn en rekenen ook zogenaamde esthetische supplementen aan.

 

Mon prédécesseur a commandé une étude en la matière au Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) en 2013. Le but de l'étude est de déterminer de manière objective et transparente la structure de coûts de ces interventions et, sur cette base, de formuler des propositions concernant l'adaptation de la nomenclature. Le KCE fournira l'étude fin septembre de cette année

 

In het Medicomut-akkoord 2013-2014 werd reeds een herwaardering van de nomenclatuurcodes voor reconstructieve heelkunde van de borst met 50 % opgenomen. Het akkoord stipuleert dat de herwaardering zal worden doorgevoerd na overleg met vertegenwoordigers van de vereniging voor plastische heelkunde, teneinde waarborgen te bekomen over een evenredige beperking van de gehanteerde supplementen.

 

Dat is inderdaad geen gemakkelijk overleg. Het is echter nog steeds lopende. Ik kan evenwel niet op de resultaten van de gesprekken ter zake anticiperen.

 

Néanmoins, je suis ce dossier de près. Il s'agit en effet d'un groupe très vulnérable de patientes atteintes du cancer. Je m'engage à optimaliser l'accessibilité de ce traitement, ce qui est très important pour leur qualité de vie.

 

12.04  An Capoen (N-VA): Mevrouw de minister, ik begrijp dat het een zeer moeilijke zaak is en dat het natuurlijk in overleg met de sector en de patiëntengroepen dient te gebeuren.

 

Ik wil er echter ook op wijzen dat de N-VA altijd op zoek is naar manieren om de middelen in de gezondheidszorg efficiënt te besteden. Wij zoeken daarom ook naar besparingen die niet gebeuren op de kap van de patiënt. Wij zoeken de fraudeurs en de cowboys en proberen ze eruit te halen, zodanig dat de middelen vrijkomen voor de patiënt.

 

Wij staan ook voor het langetermijndenken in de gezondheidszorg, waarbij soms een initiële investering op langere termijn goedkoper uitvalt. Dat is niet de socialistische visie waarin op papier alles wordt terugbetaald, maar in de praktijk de patiënt in de kou blijft staan.

 

12.05  André Frédéric (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je savais que vous étiez consciente du problème. Nous attendrons donc les résultats de l'étude du KCE pour la fin du mois de septembre.

 

En tout cas, je tiens à vous réaffirmer qu'il me semble tout à fait intolérable que des médecins plasticiens puissent profiter de l'état dramatique dans lequel se trouvent des personnes atteintes d'un cancer du sein, devant en outre subir une ablation et une reconstruction, en surfacturerant et en faisant de l'argent sur le malheur des gens. Je considère, dès lors, qu'il est de notre responsabilité d'identifier celles et ceux qui recourent à ces pratiques anormales, de sorte qu'ils soient sanctionnés.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- M. Aldo Carcaci au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Burundi à la veille des élections" (n° P0634)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la crise persistante au Burundi" (n° P0635)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la crise persistante au Burundi" (n° P0636)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Burundi à la veille des élections" (n° P0637)

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Aldo Carcaci aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Burundi aan de vooravond van de verkiezingen" (nr. P0634)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanhoudende crisis in Burundi" (nr. P0635)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanhoudende crisis in Burundi" (nr. P0636)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Burundi aan de vooravond van de verkiezingen" (nr. P0637)

 

13.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères avait été explicite dans sa prise de position sur la situation au Burundi. Il avait signifié que le gouvernement ne reconnaîtrait pas Pierre Nkurunziza s’il venait à forcer sa réélection en violation des accords de paix d’Arusha et de la Constitution burundaise.

 

Malgré les appels des chefs d'État de la communauté est-africaine et de l'Union africaine, Bujumbura est déterminée à aller aux élections le 29 juin 2015. Hier encore, le gouvernement de M. Nkurunziza et son parti le CNDD-FDD ont boudé le dialogue initié par le nouveau médiateur de l'ONU en collaboration avec l'envoyé spécial de l'Union africaine et le secrétaire général de la communauté est-africaine.

 

Dans un communiqué du 23 juin, le parti CNDD-FDD affirmait que sa priorité est la continuité de la campagne électorale pour les communales et les législatives de lundi prochain. Il a mis en garde, je cite: "quiconque tentera d'arrêter le processus électoral, qu'il soit burundais ou étranger, sera considéré par le parti CNDD-FDD sur un même pied d'égalité que ceux qui ont tenté de renverser le pouvoir par un putsch le 13 mai 2015."

 

Un des deux vice-présidents, M. Gervais Rufyikiri, a déclaré hier soir sur la chaîne France 24 qu'il se désolidarisait du président Nkurunziza et qu'il ne rentrait pas au pays. Le président de l'Assemblée nationale Pie Ntavyohanyuma a quitté le pays hier soir.

 

Monsieur le ministre, tous les analystes craignent qu'une guerre civile soit inéluctable dans ce pays, avec un grand risque de faire ressurgir les antagonismes ethniques pouvant faire exploser toute la région des Grands Lacs. Mes questions sont donc les suivantes. Qu'allez-vous faire face à cette détermination du pouvoir à Bujumbura? N'estimez-vous pas qu'il faille plutôt dépasser la phase des simples menaces par déclaration et envisager des pressions? Enfin, que fait le gouvernement pour amener l'Union européenne, qui semble hésiter, à prendre d'urgence des mesures coercitives à l'encontre des autorités de Bujumbura? L'imminence d'un conflit armé et le danger humanitaire qui s'ensuivrait exige des réponses rapides et concrètes.

 

13.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik wil de Belgische regering een vraag stellen over Burundi en de gebeurtenissen van de afgelopen weken en dagen.

 

België is een belangrijk land voor Burundi en Burundi is een belangrijk land voor België. Wij besteden jaarlijks 47 miljoen euro aan ontwikkelingssamenwerking voor Burundi, waarmee we de derde grootste donor zijn en de eerste bilaterale donor. Er is geen enkel land ter wereld dat Burundi zo veel steunt. Burundi is ook belangrijk voor België wegens onze historische banden met de regio van de Grote Meren. Wij hebben allemaal belang bij een stabiel, welvarend Burundi, vandaar onze inspanningen.

 

Vandaar ook onze grote bezorgdheid over wat er gaande is. Op 29 juni zijn er parlementsverkiezingen en dat is niet meer zover af. Op 15 juli, dacht ik, zijn er presidentsverkiezingen. De huidige president Nkurunziza ambieert een derde termijn. Dat gaat in tegen het Arusha-akkoord en zou de stabiliteit in de regio ernstig bedreigen. De oppositie wordt op het moment monddood gemaakt. Persvrijheid is er niet meer. Vandaag lezen we in de krant dat de tweede vicepremier van Burundi naar België is gevlucht. Er is met andere woorden een zeer onrustwekkende, repressieve beweging aan de gang in Burundi. We hebben gezien dat minister De Croo niet te beroerd is om de ontwikkelingssamenwerking te gebruiken – hij heeft daarin gelijk – als pressiemiddel om het regime in Burundi de mensenrechten en de democratie te doen respecteren.

 

De heer De Croo is bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, de heer Reynders voor buitenlandse zaken. Wat doet de heer Reynders? Zet hij zijn diplomatie in om een duidelijk signaal te geven, of geeft hij bijvoorbeeld de ambassadeur een signaal, of laat hij plegers van geweld of van mensenrechtenschendingen vervolgen en sanctioneren? Tot op vandaag zien we van dat alles niks. De regering is dus verdeeld en bovendien niet krachtig genoeg. Ik herhaal dat wij een belangrijke rol te spelen hebben ten opzichte van dat land. Wij kunnen veel meer doen dan vandaag het geval is.

 

Mijnheer de minister, het zit goed wat de ontwikkelingssamenwerking betreft, maar wat doet de FOD Buitenlandse Zaken?

 

13.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het onderwerp werd hier al een paar keer besproken in de plenaire vergadering. De problemen werden door de vorige sprekers geschetst.

 

Na de aankondiging van Nkurunziza in april om voor een derde mandaat te gaan, is er een crisis ontstaan. De vraag is aan de orde of verkiezingen vandaag nog wel geloofwaardig zijn indien de oppositie monddood wordt gemaakt, opgepakt of zelfs vermoord wordt, indien de lokale ngo’s en Europa en België hun waarnemingsmissies stopzetten, indien de katholieke overheid ter plaatse zegt niet langer mee te helpen aan de organisatie van het verkiezingsproces en indien de vicepresident van de zetelende regering, zo vernemen wij vandaag, het land is ontvlucht en in België een onderkomen zoekt.

 

Bovendien, welke kansen zijn er überhaupt nog in het democratisch proces op een oppositie na maandag 29 juni? Het is van fundamenteel belang om op het even welke manier druk uit te oefenen op Burundi om het democratisch bestel te vrijwaren. Ministers De Croo en Reynders hebben reeds een aantal goede beslissingen genomen. Zij hebben duidelijke signalen gegeven.

 

Ik meen dat vandaag blijvende diplomatieke druk nodig is. Daarnaast moeten zij vooral ook druk uitoefenen tegen de mensenrechtenschendingen. Er moet internationaal worden opgetreden tegen degenen die willekeurig mensen laten oppakken of vermoorden.

 

Ik kijk uit naar uw antwoorden, mijnheer de minister.

 

13.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, la situation au Burundi reste très tendue. Il y a quelques jours, la CENI a publié un calendrier électoral qui prévoit les élections législatives et communales le 29 juin et les élections présidentielles, le 15 juillet prochain.

 

Monsieur le ministre, ce calendrier me laisse particulièrement perplexe quand on sait que de nombreux membres des partis d'opposition et la population se trouvent toujours en exil, que les médias privés et indépendants ont été détruits et enfin, que la répression policière et les jeunes milices continuent à semer la terreur.

 

Dans le contexte que nous connaissons, il est essentiel que les médias burundais puissent continuer leur rôle d'information de la population. Lors de l'échange de vues que nous avons eu en commission des Relations extérieures le 20 mai dernier, M. Reynders indiquait que la Belgique devait participer, avec des partenaires européens et internationaux, à la reconstruction de la capacité de liberté d'expression. Pouvez-vous dès lors m'indiquer si des initiatives ont été prises en cette matière? Des budgets ont-ils été mobilisés à cette fin? Celui de la diplomatie préventive, j'imagine. Des demandes vous sont-elles parvenues?

 

Le Conseil des Affaires étrangères européen s'est aussi penché sur la situation au Burundi. Mon groupe soutient évidemment les conclusions de ce Conseil, notamment celles qui mettent en avant la nécessité de respecter les accords d'Arusha. Cependant, je m'interroge sur deux aspects de ces conclusions. Premièrement, le Conseil européen ne semble pas prendre de position claire et explicite à l'égard du troisième mandat du président, comme l'ont pourtant fait plusieurs États membres ces dernières semaines. Deuxièmement, je suis interpellé par la conclusion qui précise que l'Union européenne est prête à entamer des procédures, y compris dans le domaine de la coopération, pour s'assurer que le Burundi respecte ses engagements.

 

Dès lors, monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes.

 

Pourquoi le Conseil européen n'a-t-il pas statué plus clairement sur la question du troisième mandat du président?

 

En marge de ces conclusions formelles, est-ce que le ministre Reynders a eu des discussions avec ses homologues européens sur l'attitude que devra prendre l'Union européenne si les élections législatives et présidentielles à venir étaient maintenues dans les conditions actuelles? Quel sera la position belge à cet égard?

 

En ce qui concerne les sanctions éventuelles, quelle est clairement la gradation prévue par l'Union européenne? Pourrait-on aller jusqu'à une décision de supprimer l'aide publique au développement européenne et des États membres venant en aide directement à la population?

 

Enfin, si, malgré cette situation, les élections étaient organisées, pouvez-vous m'indiquer quelle sera l'attitude de la Belgique tant sur le plan diplomatique, humanitaire, en termes de coopération que sur l'organisation éventuelle de missions d'observation? Quelle coordination entretenez-vous pour ce faire avec votre collègue de la Coopération au développement et plus largement, le Service européen pour l'Action extérieure?

 

13.05  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, chers collègues, la Belgique soutient sans réserve le dialogue proposé aux différentes parties par l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily.

 

Comme vous, je déplore évidemment l'attitude du Conseil national pour la défense de la démocratie ou "Forces de la démocratie" (CNDD-FDD) qui a boycotté ce dialogue. Cela montre sa détermination à organiser les élections aux dates qu'il avait programmées, malgré toutes les pressions nationales et internationales. Le ministre de l'Intérieur s'est tout de même présenté hier pour la deuxième journée de dialogue, mais a directement déclaré que, si le but de ces réunions était le report des élections, aucune discussion n'était possible.

 

L'opposition a annoncé dans la foulée qu'elle boycotterait aussi bien les élections législatives et locales du 29 juin que l'élection présidentielle du 15 juillet.

 

Het lijkt ons onmogelijk dat de lokale en nationale verkiezingen maandag op een aanvaardbare manier zullen kunnen plaatsvinden. Dat is des te duidelijker geworden, nadat de oppositie haar boycot heeft bevestigd. België zal de resultaten van de verkiezingen dus niet kunnen erkennen.

 

Enerzijds, is België al verder gegaan dan louter het uiten van bedreigingen, aangezien wij onze steun aan de verkiezingen en aan ons politieproject hebben opgeschort. Andere samenwerkingsprojecten, zoals de projecten die de hervorming van Justitie betreffen, zijn minstens tot september 2015 opgeschort.

 

Anderzijds, heeft minister De Croo in zijn communiqué van 21 mei 2015 aangegeven dat onze samenwerking met Burundi diepgaand aangetast zou zijn, indien president Nkurunziza voor een derde mandaat zou worden herverkozen.

 

Par ailleurs, comme vous le savez, le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne a, à l'initiative de la Belgique, adopté des conclusions, ce lundi 22 juin 2015, dans lesquelles il menace de sanctions tous les individus responsables de violence, de violation grave des droits de l'homme mais aussi ceux qui empêchent de trouver une solution politique à la crise.

 

Nous travaillons avec nos partenaires européens à l'établissement de listes d'individus susceptibles d'être sanctionnés. Une fois leur dossier constitué, ce qui pourrait aller très vite pour certains d'entre eux, nous lancerons alors sans attendre la procédure de sanction contre les personnes incriminées. Ces conclusions mentionnent également explicitement l'article 96 de l'accord de Cotonou, c'est-à-dire la procédure de dialogue qui peut aboutir à la suspension totale ou partielle de l'aide au développement de l'Union européenne.

 

C'est une procédure qui est un peu longue à mettre en route et nous devons encore déterminer, avec nos partenaires européens, le moment exact auquel nous lancerions cette procédure. Mon avis est que le processus électoral actuellement en cours est voué à l'échec et que nous pourrions dès lors lancer la procédure article 96 au terme de ce processus, c'est-à-dire juste après les élections présidentielles du 15 juillet 2015. Le but du dialogue article 96 pourrait alors être d'amener les autorités burundaises à prendre des mesures pour restaurer les libertés fondamentales et l'espace démocratique au Burundi et relancer ainsi un nouveau processus électoral répondant aux critères établis par la Communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine, car nous pensons que les scrutins qui auront lieu les 29 juin 2015 et 15 juillet 2015 ne seront pas libres ni démocratiques et risquent de mettre en danger la stabilité et la paix civile au Burundi.

 

J'insiste sur le fait qu'à un moment difficile de son existence, le Burundi a bien besoin d'un président et d'un parlement dont la légitimité est incontestable, ce qui ne sera pas le cas au soir des scrutins du 29 juin 2015 et du 15 juillet 2015. J'encourage donc, une fois de plus, les autorités burundaises à écouter les conseils de la communauté internationale.

 

13.06  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je pense qu'il faut absolument éviter d'en arriver à une "rwandisation" de la situation au Burundi; en effet, le risque de transformer ce conflit en conflit ethnique est grand. On dit souvent que l'histoire repasse les plats. Il faudrait faire en sorte que ce ne soit pas le cas cette fois.

 

13.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord van minister Reynders.

 

Het is een goed signaal dat de regering de uitslag van de parlementsverkiezingen van 29 juni niet zal erkennen in de gegeven omstandigheden. Dat is een goede start.

 

Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft, zou ik willen vragen aan de regering om maximaal de bilaterale middelen, van staat tot staat, te heroriënteren, zodanig dat de ontwikkelingssamenwerking nog altijd rechtstreeks de bevolking ten goede komt, terwijl wij het Burundese regime als het ware omzeilen. Rechtstreekse steun geven kan via internationale organisaties en ngo’s.

 

Ten slotte, België heeft een impact. Wij zijn de grootste bilaterale donor in het land. Als er iets gebeurt in Burundi, dan bellen de Verenigde Staten en de Europese Unie met België. Wij hebben expertise en kunnen gewicht in de schaal leggen. Ik wil aan minister Reynders dan ook vragen om dat gewicht te gebruiken en om niet altijd te wachten tot er iets op Europees niveau wordt beslist. Ook dat laatste is belangrijk.

 

13.08  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik verheug mij over uw antwoord, dat duidelijk de lijn vertolkt die onze ploeg zich heeft voorgenomen in de regeringsverklaring,. Wij willen conditionaliteit opleggen en veel objectiever en nuchterder kijken naar de landen waarmee wij samenwerken. Dat is een duidelijke stelling.

 

Er zijn in Burundi geen vrije verkiezingen mogelijk, zoals het vandaag verloopt. De kiescommissie is louter uit regeringsvertrouwelingen samengesteld. Not only the vote, but also the count zal ongeldig zijn. Ik ben zeer verheugd met de beslissing. Laten we hopen dat, op welke manier dan ook, de oppositie en de democratie later in Burundi overeind kunnen blijven.

 

13.09  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

La tension au Burundi augmente de jour en jour et continuera à augmenter bien évidemment d'ici les échéances électorales. On voit que quelques dignitaires quittent le pays. Nous avons encore vu, pas plus tard qu'hier, que le deuxième vice-président a quitté le pays pour se réfugier ici en Belgique. Des étudiants sont à l'heure actuelle retranchés au sein de l'ambassade des États-Unis. C'est donc une situation de plus en plus critique.

 

La Belgique a un rôle primordial à jouer en la matière. Je vous remercie pour le message clair que vous avez apporté ici au sujet de l'authenticité des élections qui seraient organisées. Le message par rapport au troisième mandat était important même s'il a été tardif parce que je pense qu'effectivement, la Belgique est encore bien écoutée dans ce dossier-là et qu'il faut continuer à mettre la pression sur l'Union européenne pour qu'elle emprunte le même chemin.

 

Quant aux sanctions, il en faut, bien évidemment, mais je vous demande de rester vigilant aux besoins du peuple burundais. Il faut continuer à chercher la bonne manière pour les aider directement. J'en appelle aussi à une attention particulière pour les réfugiés qui sont actuellement dans les pays voisins et qui quittent le pays. Là également, il faudra être attentif à leurs besoins et à leurs attentes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van de heer Jan Penris aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de kostprijs en de opportuniteit van de interventiemacht tegen Rusland" (nr. P0639)

14 Question de M. Jan Penris au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "le coût et la pertinence de la force d'intervention contre la Russie" (n° P0639)

 

14.01  Jan Penris (VB): Mijnheer de minister, u hebt deze week aangekondigd dat u een aanzienlijke bijdrage wil leveren aan een zogenaamde flitsmacht tegen Rusland. U wilt 1 000 tot 1 500 mensen van de Landcomponent, een aantal helikopters en eventueel ook F-16’s inzetten om binnen de 48 uur te kunnen toeslaan wanneer Rusland stout zou worden, als ik het zo mag zeggen.

 

Ik heb daar een aantal bedenkingen bij.

 

Ten eerste, de vijand zit niet in Moskou, de vijand zit in Raqqah, de vijand zit in de bergen nabij Kaboel, de vijand zit in de Sahel, maar niet in Moskou.

 

Ten tweede, hoe wil u dit verhaal financieren? Wanneer u om humanitaire redenen de Godetia moet inzetten, moet u aanzienlijke besparingen realiseren op het vlak van trainingen. Ik vraag mij dus af hoe uw amechtige begroting dit verhaal zal kunnen dragen.

 

14.02 Minister Steven Vandeput: Mijnheer Penris, dank u voor uw vragen. Ik ga er vanuit dat het vragen zijn die ingegeven zijn door een terechte bekommernis om onze begroting en om de manier waarop Defensie alle opdrachten kan vervullen. Ik zal proberen een concreet antwoord te geven.

 

Ten eerste, vanwaar komt dit eigenlijk? Ik vermoed dat u voortgaat op wat gisteren te lezen stond op een voorpagina, waarbij een soort helikopter afgebeeld stond waarvan wij er geen hebben.

 

Het Readiness Action Plan, want daarover gaat het, is goedgekeurd op de NAVO-top in Wales op 4 en 5 september 2014. Het is in februari 2015 uitgebreid met de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF.) Het komt erop neer dat er een beurtrol komt van verschillende task forces, ter grootte van vijfduizend mensen in totaal, waarbij de 28 lidstaten van de NAVO die zich akkoord verklaard hebben, elk op hun beurt hun bijdrage zullen leveren. Concreet betekent dit dat ik aan de regering zal voorleggen of wij volgend jaar kunnen deelnemen aan de VJTF, die geleid zal worden door Spanje.

 

Mijnheer Penris, wat de krant schrijft, is één ding. De opzet is iets anders. Het Readiness Action Plan gaat over de nieuwe bedreigingen. Gisteren is op de NAVO-top nog eens duidelijk gezegd dat die nieuwe bedreigingen zowel uit het Oosten als uit het Zuiden komen. Er is zelfs geen prioriteit. Beide worden erkend als even grote risico's. Als u daarvoor bang zou zijn, kan ik u verzekeren dat, mede op onze vraag, de top van oktober vrijwel volledig in het licht zal staan van de problemen in het Zuiden en de specifieke oplossingen die daaraan kunnen worden gegeven. Zowel in het Oosten als in het Zuiden zijn er dreigingen, maar die zijn compleet verschillend van aard.

 

Wat betreft de budgettaire impact, het gaat over gewone trainingen om mensen in staat van paraatheid te krijgen. Zolang die joint task force niet effectief wordt opgeroepen, zijn daaraan geen extra kosten verbonden, vermits de kosten vervat zijn in de normale kosten voor de trainingen.

 

Wij nemen inderdaad een risico. Mochten wij een stap verder moeten zetten, van paraatstelling naar inschakeling in operatie, zullen wij inderdaad budgettaire maatregelen moeten nemen.

 

14.03  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, applaus op alle banken.

 

Mijnheer de minister, u hebt deels gelijk. Het is in Antwerpen Sinksenfoor. Mijn grootouders hebben mij verteld dat een van de grootste attracties vroeger de lutte met den beer was. Dat was een show waarbij een man met een getemde beer vocht, waarbij de beer op het einde van de show op de grond lag omdat hem dat was aangeleerd.

 

Rusland wordt ook wel eens vergeleken met een beer, maar het is geen getemde beer. Er zijn in het verleden – ik wik mijn woorden, want ik wil niet met Patrick Dewael in aanvaring komen – een paar Europese staatsleiders geweest die de lutte met de Russische beer hebben willen aangaan en die hun tanden daarop kapot hebben stuk gebeten. Ik hoop dat onze jongens en meisjes dat niet moeten meemaken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de vliegroute Leuven rechtdoor" (nr. P0640)

15 Question de Mme Els Van Hoof à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la trajectoire aérienne 'Louvain tout droit'" (n° P0640)

 

15.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, Belgocontrol ontving gisteren de instructie om de route Leuven Rechtdoor af te schaffen. Belgocontrol schrijft in het persbericht meteen alles in het werk te zullen stellen om de deadline van 31 maart 2016 te halen. Deze beslissing is het gevolg van het vonnis van 7 mei, nadat een aantal gemeenten een procedure in kortgeding had aangespannen tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor.

 

De federale Staat werd zoals u weet bij verstek veroordeeld tot het herstellen van de vliegroutes van voor de invoering van Leuven Rechtdoor. U had een advocatenkantoor aangesteld dat ter zitting echter niet is komen opdagen wegens een misverstand tussen uw kabinet en het advocatenkantoor. Dat is jammer want hiermee had u wel tijd kunnen winnen voor een evaluatie. In het regeerakkoord staat immers letterlijk dat de routes die begin 2014 in gebruik werden genomen zullen moeten worden geëvalueerd en waar nodig aangepast in het licht van een aanvaardbare oplossing.

 

Iedereen is gebaat bij een goede evaluatie en een evenwichtige oplossing in dit uiterst complexe dossier. Ik meen dat niemand in uw schoenen wil staan wat dit dossier betreft. De deadline om verzet aan te tekenen tegen het vonnis is intussen bijna verstreken. Volgende week verstrijkt die deadline, op 1 juli.

 

Mevrouw de minister, kunt u toelichten of de regering beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel? Werkt u aan een evaluatie van 07 Rechtdoor zoals bepaald in het regeerakkoord, dus met degelijke impactstudies en na raadpleging van de bevolking?

 

15.02 Minister Jacqueline Galant: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de vonnissen van 7 en 11 mei leggen mij een terugkeer op naar de toestand van voor 6 maart 2014. Bijgevolg heb ik, in uitvoering van de vonnissen, aan Belgocontrol de instructie gegeven om opnieuw de vliegroute Leuven West in gebruik te nemen.

 

Om de vliegroute 07 Rechtdoor aan te passen rekent Belgocontrol op 39 weken. De streefdatum van 31 maart 2016 is dan ook realistisch. Die termijn eerbiedigt de stappen die Belgocontrol in het kader van de luchtverkeerveiligheid moet doorlopen om de oude vliegroute te implementeren. Naast deze instructie heeft de federale overheid ook beslist om verzet aan te tekenen tegen de ingeroepen middelen in de vonnissen.

 

Ten tweede, de vliegwet is in voorbereiding overeenkomstig het regeerakkoord. Bovendien wil ik een wettelijke vastlegging van een procedurekader en van de regels voor het aannemen van de vliegprocedures en exploitatiebeperkingen op Brussels Airport. Dit moet in alle transparantie gebeuren. De toekomstige structurele maatregelen zullen dan ingepast worden in een wettelijk, duidelijk, onbetwistbaar en op voorhand door iedereen gekend kader. Dat zal de rechtszekerheid ten goede komen.

 

15.03  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is volledig in overeenstemming met het regeerakkoord. Ik meen dat er in het regeerakkoord twee belangrijke uitgangspunten staan. Ten eerste, de economische ontwikkeling van Brussel Nationaal, een belangrijke tewerkstellingspool. Ten tweede, de rust van de omwonenden en de geluidshinder.

 

De vluchtroutes blijven het heikele punt. Het is goed dat u verzet aantekent. Dat geeft wat meer tijd om tot een evenwichtige oplossing te komen en te vermijden dat er dwangsommen moeten worden betaald, want dat zou wel het gevolg zijn vanaf 1 september. Het duurt 39 weken om een nieuwe vluchtroute ingang te doen vinden. Het is goed dat u verzet aantekent, zodat de rechten van eenieder gevrijwaard kunnen worden.

 

Het is ook belangrijk dat er aan de wet gewerkt wordt. Het is niet goed dat procedures voor de rechtbank worden uitgevochten, maar men moet streven naar objectiviteit en dat kan alleen maar, zoals u zelf zei, via een vliegwet waarin verankerd wordt dat vluchtroutes alleen bij wet, via de Ministerraad, gewijzigd kunnen worden.

 

Ik hoop dat op die manier de relatieve rust terugkeert en dat minder mensen wakker zullen liggen van de vluchtroutes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "geen Europese quota voor de spreiding van asielzoekers" (nr. P0641)

16 Question de Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'absence de quotas européens pour la répartition des demandeurs d'asile" (n° P0641)

 

16.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ongeveer drie maanden geleden heb ik naar aanleiding van het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee een vraag gesteld.

 

Er werd over een Europees actieplan gediscussieerd. Het ging oorspronkelijk over 20 000 en later over 40 000 vluchtelingen, die over de 23 verschillende lidstaten van Europa zouden worden verspreid. Ik vrees alleen dat het verhaal van de 23 lidstaten een verhaal van 23 kleine negertjes in plaats van 10 kleine negertjes wordt. Ik merk dat Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken niet zullen meedoen. Zij hebben een opt-in opt-out. Ook de Baltische Staten willen niet meedoen. Slowakije, Polen en Kroatië willen evenmin meedoen – net zoals Hongarije, een land dat jarenlang tegen muren heeft geprotesteerd, bouwt nu zelf een muur om die vluchtelingen buiten te houden.

 

Wat mij bijzonder stoort, is dat die lidstaten zonder bijdragen lid van een club willen worden. Ik heb deze bemerking vorige keer ook aangehaald. Het is een beetje zoals in een huwelijk. Ze hebben rechten en plichten. Ze hebben verantwoordelijkheden. Ze hebben ook trekkingsrechten, waarvan veel van die landen gretig gebruikmaken. Wanneer ze echter moeten bijdragen, geven zij niet thuis.

 

Ik zal een Belgische uitspraak gebruiken: eendracht maakt macht. Misschien hoort u ze niet graag, maar ik vind dat een mooie uitspraak. Er kan immers slechts een degelijke oplossing worden gevonden indien alle lidstaten gezamenlijk en in het belang van iedereen een zelfde beleidsplan uittekenen.

 

Daarom zou ik graag het volgende weten.

 

Wat is de echte houding van de Belgische regering in het verhaal? Ik weet immers dat er enige discussie bestaat over de criteria. Ik weet dat over criteria heel veel kan worden gediscussieerd. Het objectief moet echter zijn een bepaald beleid uit te tekenen voor de vele vluchtelingen die aan de deur kloppen.

 

16.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Coninck, ik denk dat u zeer terecht die zaken aankaart.

 

Ter kennisgeving wil ik meedelen dat Ierland zijn opt-outsysteem misschien wel officieel zal inroepen als het zover zou komen. De Ierse minister heeft duidelijk gezegd dat Ierland wel aan relocatie en resettlement zal doen en zijn aantal ook zal verhogen. Ze houden er dus niet alledrie dezelfde mening op na.

 

Het standpunt van onze regering heb ik deze week in de commissievergadering en vorige week in de plenaire vergadering nog verduidelijkt in antwoord op verschillende vragen. Wat u zegt, is eigenlijk ons standpunt. Ik denk dat solidariteit en verantwoordelijkheid nodig zijn, het ene kan niet zonder het andere. Wij willen onze solidariteit tonen en wij willen meewerken aan die inter-Europese solidariteit. In dat verhaal moet ieder echter eerlijk zijn deel opnemen. Ons land doet al jaren meer dan het Europees gemiddelde, zoals u weet, veel meer trouwens. Wij leveren die inspanningen. Ons land kent een traditie om bij grote humanitaire inspanningen zijn menselijk gelaat te tonen en dat zullen wij ook blijven doen.

 

De heer Juncker heeft absoluut de ambitie om te landen met een plan dat een verplichte spreiding oplegt. Verschillende lidstaten klagen nu aan dat op de vorige Europese top in april een vrijwillige spreiding was afgesproken, en aangezien de spreiding nu vrijwillig, maar de facto verplicht wordt, gaan die landen niet meer akkoord. Onze premier woont die vergaderingen vandaag en morgen bij. Om die reden is hij nu niet in de Kamer aanwezig.

 

Wat de uitkomst zal zijn, weet ik niet. Naar mijn idee staan de sterren op dit moment niet goed. Ik kan maar hopen dat iedere lidstaat in dat raam nog eens goed naar zichzelf kijkt. U kaart die kwestie dus terecht aan. Het kan niet dat bepaalde lidstaten, als het op solidariteit aankomt, altijd op de eerste rij staan om hun deel te krijgen van bijvoorbeeld landbouwfondsen en economische fondsen, omdat zij nood hebben aan meer economische ontwikkeling, terwijl zij, wanneer de solidariteit van de andere kant moet komen, niet thuis geven. Dat is inderdaad zeer pijnlijk om te zien.

 

Ik kan dus maar hopen dat de Europese regeringsleiders daar uit geraken en volgens mij hopen wij dat alvast samen.

 

16.03  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik constateer alleen maar dat wat u zegt door veel mensen wordt gezegd. De realiteit is echter dat de EU steeds meer streeft naar een vrije markt. Het is daarjuist ook ter sprake gekomen naar aanleiding van de Griekse crisis. Men wil een vrije markt, men wil vrij verkeer van diensten en goederen, maar alleen als het goed uitkomt.

 

Ik verwijs dikwijls naar het dossier inzake sociale dumping. Als men er iets aan kan verdienen, dan loopt men met de vlag van de vrijheid voorop. Ik merk echter – en er zijn nu toch wel wat rechtse, conservatieve regeringen – dat men in de Europese Commissie en de Europese Unie ook eens naar de andere kant zal moeten kijken, zo niet zullen op lange termijn heel veel mensen Europa niet meer aanvaarden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de klimaatzaak in Nederland" (nr. P0638)

17 Question de Mme Meyrem Almaci à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le procès climatique contre les Pays-Bas" (n° P0638)

 

17.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u om met uw aanwezigheid vandaag duidelijk te maken dat u deze vraag ongelooflijk belangrijk vindt en dat u dit onderwerp met veel enthousiasme zult opnemen.

 

Gisteren werd in Nederland een uitspraak gedaan die precedentwaarde heeft, zo wordt gezegd in de commentaren. Er lopen al een aantal klimaatzaken in Noorwegen en de VS en het thema is bij ons en in heel wat andere landen in opmars. De uitspraak in Nederland heeft evenwel precedentwaarde omdat voor de eerste keer een rechter heeft beslist dat een regering haar volk moet beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, ambitieuzer moet zijn en haar zelf aangenomen ambities in Cancun moet volgen, met name het terugdringen van de CO2-uitstoot met minimum 25 %.

 

Het pleidooi van Urgenda en de beslissing van de rechter werden met veel aandacht gevolgd.

 

Ook in ons land is een klimaatzaak hangende met 9 000 eisers. Heel wat van de eisers ken ik. Hun reactie op wat gisteren in Nederland is gebeurd, is opmerkelijk. Zij waren blij met de uitspraak, maar hoopten vooral dat het in ons land niet tot een uitspraak moet komen. Er rest ons nog ongeveer anderhalf jaar alvorens die zaak voor de rechtbank verschijnt. Nog anderhalf jaar dus, waarin de eisers hopen dat deze regeringen aan de slag gaan. Ik zeg wel degelijk regeringen.

 

U bent de federale minister, bevoegd voor Leefmilieu. In ons land zit het aanpakken van de klimaatverandering al vijf jaar in een gigantische impasse. U weet dat, want u hebt dat zelf in interviews gezegd. Het Kyotofonds is ontmanteld, maar er is nog geen alternatief. De Nationale Klimaatcommissie is al vijf jaar aan het talmen en weet niet wat te doen of hoe te verdelen wat er moet gebeuren om onze eigen vastgelegde Europese engagementen na te komen.

 

Op internationaal niveau hebben wij beloofd om middelen te storten in het Green Climate Fund, maar wij zitten daar met achterstallen. Hebben wij voor 2015 al gestort en zo ja, hoeveel? Hebben wij onze achterstallige bijdragen voor 2013 en 2014 al gestort?

 

Wat zult u, na de wake-upcall van gisteren, in eigen land doen om dit probleem te tackelen?

 

17.02 Minister Marie-Christine Marghem: Mijnheer de voorzitter, gisteren ben ik door de Nederlandse administratie op de hoogte gebracht van de uitspraak over de zaak Urgenda in Nederland, ook al komt het de Belgische regering niet toe om een uitspraak van de Nederlandse Justitie te becommentariëren.

 

Het is een op het eerste gezicht interessante uitspraak die ik, samen met mijn raadgevers met veel aandacht zal bestuderen. Daarom heb ik, zoals u weet, het initiatief genomen om samen met de gewestelijke ministers voor Leefmilieu de vertegenwoordigers van Klimaatzaak te ontvangen op 3 maart jongstleden. In ieder geval doe ik er alles aan vanuit de federale regering om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.

 

Ik heb verschillende maatregelen getroffen en zal dat blijven doen. Zo is er mijn initiatief voor het intensifiëren van demand-side management om het energieverbruik te optimaliseren en te beperken. Vandaag nog werden op de Ministerraad twee koninklijke besluiten goedgekeurd die voor twee offshore windmolenparken de toestemming geven om zich rechtstreeks aan te sluiten op het Elianetwerk aan de kust. Dat zal het aandeel hernieuwbare energie verhogen in het totale energiepakket.

 

Voorts zal ik alle initiatieven van de Gewesten ondersteunen in het kader van het interfederaal energiepact dat eveneens moet bijdragen tot een beperking van de CO2-uitstoot.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

17.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Collega’s, ik zou mij doodschamen in plaats van te applaudisseren!

 

Ik heb een vraag gesteld over de achterstallige betalingen voor het Green Climate Fund, maar kreeg daarop geen antwoord. U hebt in een interview in MO* Magazine over de impasse in het klimaatbeleid gezegd dat er snel een antwoord zou komen met betrekking tot wat wij in 2015 zouden storten. Er is nog niets gestort, mevrouw de minister, nog niets! Wij hebben een belabberd figuur geslagen op de laatste klimaattop in Bonn.

 

Weet u wat het ergste is? Terwijl Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, mevrouw Schauvliege, mensen schoffeert als zij iets proberen te doen aan de klimaatproblematiek, terwijl burgemeesters convenanten ondertekenen en bedrijven een transitie inzetten, terwijl alle innovatie in economie groene innovatie is, staan deze regeringen stil. Dat is veelzeggend.

 

Het zijn u en uw regering die de achterstand op het vlak van klimaat internationaal organiseren. Uw burgers willen het anders. U hebt in het desbetreffende interview in MO* Magazine gezegd: “Ik hou wel van rechtszaken”. Mevrouw de minister, die uitspraak zegt alles. In de plaats van het probleem aan te pakken en oplossingen te zoeken die de economie ook nodig heeft, steekt u massaal het hoofd in het zand.

 

Geachte leden van de meerderheid, ik zou mij vandaag doodschamen met een dergelijke minister!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Hiermee eindigt de behandeling van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

Projets et proposition de loi

 

18 Wetsvoorstel teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken (1057/1-4)

18 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours (1057/1-4)

 

Wetsvoorstel ingediend door:

Proposition de loi déposée par:

Ahmed Laaouej, Luk Van Biesen, Sophie Wilmès, Roel Deseyn, Veerle Wouters, Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Benoît Dispa, Meyrem Almaci, Olivier Maingain

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, comme je ne doute pas que mes excellents collègues vont vouloir intervenir à la tribune pour défendre cette proposition, je vais renvoyer au rapport écrit. Toutefois, j'insiste pour qu'on lise celui-ci, parce qu'il est très intéressant dans certains de ses paragraphes et notamment aussi dans les commentaires de la Banque nationale.

 

18.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, nous nous apprêtons à voter une proposition de loi qui a recueilli un large assentiment au sein de cette assemblée, chose dont il faut nous réjouir.

 

Je voudrais rappeler très brièvement l'historique de ce dossier. Une proposition de loi ayant le même objet avait été déposée au Sénat. Je l'avais cosignée à l'époque avec Olga Zrihen et Marie Arena, à qui je veux ici rendre hommage. Elle a ensuite été redéposée à la Chambre, suscitant l'intérêt d'un certain nombre de collègues.

 

Sur cette base, nous avons mis en place un groupe de travail avec certains collègues, des ONG comme le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM) et le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), ainsi que d'autres intervenants, dont un certain nombre de professeurs d'université. Je voudrais d'ailleurs saluer M. Mougenot qui nous a apporté un concours précieux. Nous avons approfondi la question et il a été décidé de déposer un nouveau texte cosigné par un certain nombre de collègues issus de la quasi-totalité des groupes.

 

Je voudrais remercier tous les cosignataires de cette proposition de loi, tous ceux qui ont contribué à améliorer son contenu, à renforcer sa pertinence.

 

Je remercie tout particulièrement M. Luk Van Biesen, parce qu'il a apporté à ce dossier l'énergie qu'on lui connaît, la pugnacité qui fait sa marque de fabrique et, surtout, la capacité qu'il a de trouver ici ou là les solutions juridicotechniques qui permettent d'améliorer un texte. Qu'il en soit remercié!

 

Je remercie également Mme Sophie Wilmès, qui a assisté à de très nombreuses réunions de travail pour améliorer la qualité du texte, M. Roel Deseyn, Mme Veerle Wouters, qui a participé à de nombreuses reprises au groupe de travail, M. Dirk Van der Maelen, qui a été un soutien depuis le début, M. Georges Gilkinet, qui n'a manqué aucune réunion, notamment avec les ONG, la société civile, ainsi que M. Benoît Dispa, le groupe cdH ayant également été représenté lors de nos travaux.

 

Merci à tous d'avoir compris que nous parlions d'un sujet qui peut recueillir l'adhésion de tous. De quoi parle-t-on? D'acteurs financiers, une minorité, qui font profession de spéculer sur la détresse d'un certain nombre de pays, pas nécessairement en voie de développement mais qui traversent des difficultés et qui voient leur dette publique rachetée à vil prix par ce qu'on appelle les fonds vautours, lesquels revendront éventuellement ces titres dans un deuxième temps avec une plus-value, voire demanderont l'exécution par équivalent ou forcée des dettes pour le montant initial de la dette et non pour le montant auquel ils l'ont rachetée. Vous comprendrez que c'est la façon dont ils s'enrichissent.

 

Ils font du shopping juridique. Ils vont dans toutes les juridictions de l'ensemble des pays où il peut y avoir un intérêt à les saisir pour procéder à l'exécution forcée de ladite dette, voire à saisir des avoirs qui appartiennent à ces États endettés. Dois-je rappeler ici l'épisode récent d'une volonté de saisir les avoirs financiers de l'ambassade d'Argentine en Belgique?

 

Il est clair que cette proposition de loi vise des situations qui seront purement belges. Elle permet aussi d'adresser un message, selon lequel nos juridictions ne collaboreront pas à ce genre de procédés. Certes, nous n'avons pas de compétences universelles – c'est clairement stipulé dans la loi – mais cela va de soi en application des principes généraux qui déterminent la territorialité juridique des États. Je pense néanmoins que cette proposition s'oriente dans le bon sens.

 

Nous avons mis en place un dispositif qui donnera au juge un rôle important, le juge qui, en toute indépendance, statuera pour déterminer si, oui ou non, sur base de critères légaux, on a affaire à un avantage illégitime. C'est donc une avancée majeure. Nous espérons, bien sûr, pouvoir faire des émules en Europe et sur le plan international. Je le répète, il s'agit d'une proposition de loi qui, pour la Belgique, revêt toute sa pertinence.

 

Je tiens, une fois encore, à saluer le travail de la société civile et des ONG.

 

Je vous remercie, chers collègues.

 

18.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij keuren vandaag een voorstel goed dat de activiteiten van aasgierfondsen aan banden legt. Wij geven daarmee een heel belangrijk ethisch signaal. Alle fracties steunen bovendien het voorstel.

 

Ik wil ook zowel de heer Laaouej als de heer Van Biesen danken, omdat zij veel van onze opmerkingen toch nog hebben verwerkt in het oorspronkelijke voorstel; de N-VA-fractie heeft dus ook haar bijdrage geleverd aan het wetsvoorstel.

 

Ik kom nu graag tot mijn opmerkingen bij het voorstel.

 

Sta me toe een aantal thema’s en onderwerpen in het voorstel sterker te belichten. Artikel 2 is heel belangrijk. Het gaat erom dat een schuldeiser een ongeoorloofd voordeel nastreeft. Dat betekent dan ook dat hij of zij de bedoeling of intentie moet hebben om een onwettig of ongeoorloofd voordeel te verkrijgen. Er moet dus wel degelijk sprake zijn van een bijzonder intentioneel element. Het komt natuurlijk de rechter toe om na te gaan of de intentie al dan niet aanwezig is. Is de intentie niet aanwezig, dan is de wet ook niet van toepassing.

 

Normale transacties vallen dan ook niet onder de wet. Bij gebrek aan een intentioneel element valt een transactie dus niet onder het toepassingsgebied van de wet. Ik sta erop dat nauwkeurig te preciseren, zeker gelet op de onrust bij een aantal personen over het onderhavig voorstel. Collega's van de andere fracties hebben eveneens onderstreept wat de nieuwe wet beoogt en wat niet. Zij beoogt wel degelijk aasgierfondsen. Die willen wij aan banden leggen. Het is ons niet te doen om normale transacties, noch willen wij secundaire markten belemmeren of bemoeilijken. Dat is absoluut niet de bedoeling.

 

Het intentionele element maakt dan ook dat de wet in de praktijk niet van toepassing zal zijn op instellingen die vallen onder het wettelijk en prudentieel toezicht van de Nationale Bank en de FSMA. Dergelijke instellingen zijn immers geen aasgierfondsen en voeren ook niet dergelijke activiteiten of handelingen uit. Zij vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet, daar zij niet de intentie hebben om dat ongeoorloofd voordeel na te streven.

 

Ten tweede wil ik onder aandacht brengen wanneer er nu sprake is van een ongeoorloofd voordeel. Welnu, er moet een klaarblijkelijke wanverhouding bestaan tussen de afkoopwaarde en de nominale waarde, zeg maar de schulden waarvan men de betaling eist.

 

Dat criterium is absoluut niet nieuw en zit heel diep verankerd in ons rechtssysteem. Ik verwijs ter zake heel graag naar de leer van het rechtsmisbruik, zoals dat gedefinieerd is sedert het belangrijke cassatiearrest van 10 september 1971 met de belangrijke conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch. Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en doordacht mens. De rechter zal nog altijd moeten beoordelen of dat al dan niet het geval is. Ook hier geldt het proportionaliteitscriterium. In het geval van een aasgierfonds gaat het om een buitensporige of disproportionele uitoefening van een recht.

 

Wat wordt dan de sanctie? In geval van rechtsmisbruik moet de rechter die buitensporige uitoefening van het recht matigen, dat wil zeggen herleiden tot een normale rechtsuitoefening. Dat gebeurt ook hier in ons wetsvoorstel. De rechten worden namelijk beperkt tot de prijs die werd betaald om de lening of schuld af te kopen.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik besluit.

 

Wij steunen onderhavig wetsvoorstel. Het is fijn dat het kamerbreed wordt gedragen. Ik meen dat wij hier een voorbeeld stellen. Sommigen merkten op dat de kwestie op internationaal niveau moet worden aangepakt. Laten we klein beginnen. Wij beginnen hier en wij hopen dat het voorstel internationaal een verlengstuk zal krijgen. Ik hoop dat wij hiermee een klein keitje in de rivier hebben verlegd.

 

18.04  Sophie Wilmès (MR): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais également commencer mon exposé en remerciant l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de cette proposition de loi. Je ne vais pas les nommer, M. Laaouej l'ayant déjà fait.

 

Je ne reviendrai pas non plus sur le développement juridique de la proposition de loi ni sur les conditions nécessaires au juge à la qualification d'un fonds vautour. Je pense que celles-ci sont clairement exprimées dans la proposition. Elles viennent en plus d'être suffisamment développées par mes collègues M. Laaouej et Mme Wouters.

 

Il me semble cependant important de préciser l'équilibre que nous avons voulu rechercher, l'établissement de critères suffisamment larges pour éviter un contournement aisé de la loi par les fonds vautours, tout en s'appuyant sur la notion d'abus de bien, notion connue et appliquée par les juges belges.

 

Je souhaite aussi exprimer à titre personnel, mais aussi au nom du MR, mon extrême satisfaction que l'ensemble des groupes démocratiques aient pu se réunir autour d'un objectif commun. La lutte contre l'action des fonds vautours, de certains fonds qui spéculent sur la dette souveraine, profitant de la faiblesse de l'économie de certains États, est manifestement une préoccupation de l'ensemble de cette assemblée et il faut le souligner

 

Cette prise de position forte et sans équivoque face au caractère immoral et illégitime de l'action de ces fonds marque la volonté du MR, de ce gouvernement, mais surtout de cette assemblée dans son entièreté de lutter pour une finance juste et éthique au service de tous.

 

Avec cette loi, l'exécution des saisies au bénéfice des fonds vautours ne sera plus possible en Belgique. Nous espérons que cette initiative servira de modèle aux autres pays. Ce n'est qu'en combinant nos forces au niveau international, comme nous le faisons à la Chambre, que nous pourrons lutter efficacement contre ces pratiques inacceptables. Notre volonté est bien d'éviter que ces fonds ne fassent leur nid un peu partout, et pour commencer, en Belgique.

 

Il est vrai que l'action des fonds vautours n'est pas concentrée sur notre territoire, mais elle n'en constitue pas moins une réalité. Je vous rappelle la saisie conservatoire par le fonds d'investissement NML, rappelée par M. Laaouej, des comptes de l'ambassade d'Argentine au lendemain de la présentation à la presse de notre proposition de loi. S'il est vrai que les montants impliqués sont dans ce cas-là minimes par rapport à la problématique des fonds vautours considérée au niveau mondial, cette tentative d'intimidation démontre, s'il le fallait encore, la volonté inextinguible de ces fonds d'arriver à leurs fins.

 

Comme je l'ai dit, la proposition vise à compléter le dispositif belge. En effet, la loi du 6 avril 2008 empêche déjà la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale. Nous savons aussi, puisque cela faisait l'objet d'une question en séance plénière, que les ministres des Affaires étrangères et de la Justice travaillent en ce moment à la ratification de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Cette ratification constituera un nouvel obstacle à l'action des fonds vautours.

 

Nous pouvons aussi évoquer l'obligation, depuis 2013, de l'insertion dans toute nouvelle émission de dette souveraine d'un État de la zone euro, d'une clause d'action collective. Celle-ci impose à tous les créanciers le résultat d'une restructuration de dette souveraine si une majorité définie a pu se dégager en ce sens.

 

Les fonds vautours ayant souvent comme particularité de refuser toute restructuration, et même de profiter de celle-ci pour réclamer davantage, se voient ainsi fortement gênés dans leur action. Il importe donc aux États émetteurs hors eurozone de suivre le même chemin, empruntant sous cette réserve afin de se prémunir au maximum de l'action de ces fonds en cas de restructuration inévitable.

 

Malgré ces différentes avancées, vu la complexité des dispositifs ainsi que les disparités internationales, et étant donné la volonté inébranlable de certains fonds, leur action – bien qu'entravée – n'est toutefois pas arrêtée. Seule une initiative européenne et/ou internationale pourra réellement se montrer efficace. C'est pourquoi nous l'appelons de nos vœux.

 

Bien entendu, cette demande ne doit pas empêcher les parlements nationaux, et le nôtre en l'occurrence, de légiférer. En effet, si cette proposition de loi ne résout pas le problème en entier, au-delà du message fort qu'elle délivre, elle gêne l'action éventuelle des fonds sur notre territoire.

 

Cette initiative étant unique, il reviendra aux autres pays de saisir l'exemple belge et d'en adapter les termes en fonction de leur propre impératif, mais aussi des leçons apprises par la mise en application de cette loi.

 

Il importe que le marché secondaire des dettes souveraines ne soit pas perturbé, afin d'assurer aux États emprunteurs une véritable capacité à emprunter. Les créanciers classiques doivent pouvoir continuer à être rémunérés en fonction de leur prise de risque. Cette capacité est vitale pour les États emprunteurs. En effet, sans créanciers, pas de financement de dette.

 

Ensuite, il est clair que cette proposition de loi ne vise pas les fonds classiques agissant sur le marché secondaire, mais ceux qui poursuivent un avantage illégitime, lequel devra, le cas échéant, être apprécié par le juge.

 

De même, il ne s'agit pas non plus de demander aux banques et intermédiaires financiers de se substituer aux juges. En effet, aucune obligation nouvelle n'est imposée à ces derniers. Un contrôle systématique et proactif par les banques et intermédiaires n'est pas envisageable tant pour des raisons opérationnelles que juridiques. Ceci a clairement été confirmé lors de nos travaux parlementaires.

 

Pour terminer, je souhaite aussi évoquer un article du Vif l'Express de ce jour consacré à un litige porté devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ce litige oppose créanciers, banques et opérateurs dans le règlement de la dette argentine. Les différents éléments de ce dossier démontrent encore l'extrême complexité des dispositifs présents. Le prononcé de ce jugement influencera sans aucun doute les stratégies mises en place tant par les fonds vautours que celles mises en place pour les combattre.

 

En conclusion, soutenue par l'ensemble des partis politiques démocratiques, cette proposition témoigne de la ferme volonté des signataires d'agir de manière claire et significative contre l'action immorale de certains spéculateurs, qui profitent de la fragilité économique des pays débiteurs pour s'enrichir au détriment des populations locales. Je vous confirme donc que l'ensemble de mon groupe votera avec conviction cette proposition de loi.

 

18.05  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik denk dat het niet overdreven is te stellen dat België hier een pioniersrol speelt.

 

We weten hoe de kapitaalmarkten gestructureerd zijn. Als men iets wil veranderen dat een heel brede scoop heeft, moet men internationaal ageren. Men moet echter ergens beginnen. Ik denk dat dit voorstel een reële impact heeft en het Europees debat kan aanzwengelen.

 

Als men de weerstand heeft gezien en de brieven en mails heeft gelezen van personen en instellingen die niet opgezet waren met het voorstel, dan denk ik dat dit voorstel een uiting is van moedige politiek. Ik zou zelfs meer zeggen, wie had gedacht dat wij met deze politieke constellatie, met deze meerderheid, op zo'n korte termijn met een voldragen voorstel konden komen?

 

Gelukkig is dat gebeurd met de steun van de oppositie. Ik ben de hoofdindieners dan ook bijzonder dankbaar dat zij het goede idee hebben gehad en alle fracties de kans hebben gegeven om mee te denken en mee te schrijven om dit voorstel te kunnen uitwerken.

 

De collega's die daarnet het woord hebben gevoerd, hebben al gealludeerd op het feit dat dit aansluit bij essentiële juridische principes inzake contractevenwicht die al in ons Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, maar waarvan we zeggen dat we het gezond verstand van eerlijkheid en niet-disproportionele contracten moeten doortrekken naar de financiële markten. Het ongeoorloofd voordeel is het belangrijkste criterium.

 

Het is ook belangrijk dat bij activiteiten die als aasgierfonds worden bestempeld het niet de financiële instelling as such is die wordt aangepakt. Het gaat hier over een aantal niet-getolereerde praktijken.

 

Collega's, indien u nog overtuigd zou moeten worden, door het mechanisme van aasgierfondsen is geld van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verdwenen, in beslag genomen door agressieve juridische shoppers die, wanneer het gaat over het hernegotiëren van contracten of over schuldherschikking, vaak een rechtbank, instelling of land kiezen waar zij hun positie kunnen afdwingen.

 

In de bespreking hebben we het ook gehad over forum shopping. Zou België dan niet aantrekkelijk zijn? Ik mag hopen dat veel contracten en schuldherschikkingsprogramma's naar Belgisch recht worden opgesteld en dat men de Belgische clausule kan activeren om bepaalde onevenwichten de wereld uit te helpen.

 

De discretionaire bevoegdheid van de rechter staat altijd centraal. De rechter doet ook een onderzoek ten gronde, vooral bij tenuitvoerleggingen van buitenlandse vonnissen en arresten. Het is ook belangrijk om dat eens te herhalen, want er bestond wel enige koudwatervrees. Men vroeg zich af waar de rechterlijke toetsing was in het hele verhaal. Ik meen dat die voldoende gedekt is. De rechter heeft ook voldoende discretionaire macht om een billijk oordeel te kunnen vellen. De wet is voldoende breed om dat toe te laten. De wet is niet uitgewerkt tot op een technisch niveau waarop men vele ontsnappingsroutes zou kunnen organiseren. Ook op dat punt is er dus een zeer gezond evenwicht bereikt.

 

De financiële instellingen die misschien wat koudwatervrees hadden, worden niet verplicht proactief onderzoeken te verrichten naar aasgieractiviteiten. Ook voor hen is er dus geen onevenredige last. Zij worden wel verplicht, door de wet en door de toezichthouder, om de Belgische wetten toe te passen, wanneer zij geconfronteerd worden met een buitenlands vonnis of arrest.

 

Het is de bedoeling om te komen tot ethischer handelen en tot het omzichtig omspringen met het uitlenen van geld. Het is uiteraard geen vrijgeleide, zoals sommigen wel eens durven beweren, voor het aangaan van schulden. Het eigendomsrecht wordt helemaal niet aangetast. Iets wat men nooit heeft gehad, kan men namelijk ook niet rechtmatig recupereren. Dat is de filosofie van het voorstel. Het rechtsmisbruik wordt aangepakt.

 

In andere financiële dossiers hebben wij ter promotie onlangs nog de slogan “only in Belgium” gehoord. In dit geval mag die “only in Belgium” veel navolging krijgen. Dat zou een zeer goede zaak zijn.

 

18.06  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, une fois n'est pas coutume, notre parlement va voter, tout à l'heure, une législation novatrice, audacieuse, utile, participant au combat de la finance folle et destructrice, ce dont je me réjouis. Si nous avions été au mois de décembre, j'aurais dit que cela résultait de l'esprit de Noël, mais, comme nous serons bientôt au mois de juillet, je me dis que cela résulte peut-être de l'esprit de la future fête nationale.

 

Je m'associe aux remerciements qui ont été faits aux cosignataires de ce texte ainsi qu'à ceux qui l'ont initié, à savoir les acteurs associatifs. Je reviendrai sur ce point.

 

J'espère, en tout cas, que ce texte ne sera pas l'exception qui vient confirmer la règle de cette législature, mais qu'il est plutôt le reflet d'un tournant, du début d'une volonté d'agir et de légiférer différemment, avec un plus grand sens de l'éthique et un souci de davantage de solidarité avec les pays les plus fragiles qui ont des dettes importantes, quelles qu'en soient les raisons, et qui sont attaqués par certains acteurs de la finance internationale.

 

Les fonds vautour sur lesquels on va légiférer sont le fait d'institutions financières qui rachètent à très bas prix les titres de dettes de pays pauvres. Et dès que le pays débiteur va mieux parce qu'il a été aidé sur le plan international, parce qu'il a réussi à mettre en œuvre des réformes internes, dès qu'il devient un peu plus solvable, les fonds vautours l'attaquent en justice pour essayer de récupérer l'intégralité du prêt avec des pénalités de retard parfois beaucoup plus élevées que l'investissement initial, ce en essayant de détourner des moyens internes ou externes du développement endogène des pays concernés.

 

Cette pratique évidemment inacceptable demande une réaction internationale. Mais, aujourd'hui, c'est la Belgique qui, la première, a décidé de réagir.

 

Ces fonds vautours par rapport auxquels nous allons légiférer sont un avatar supplémentaire de la finance folle et cupide qu'il faut combattre de toutes nos forces. Ils ont déjà fait pour victimes l'Argentine, le Nicaragua, le Pérou, la Zambie, la République démocratique du Congo, pour ne citer que quelques exemples.

 

Cette problématique est illustrative d'une question que nous avons traitée à plusieurs reprises au parlement depuis que j'y suis, depuis 2007, qu'il s'agisse de la crise bancaire et financière, des questions relatives à la fraude fiscale et à la lutte contre la criminalité financière ou des paradis fiscaux. Ils ne sont qu'un avatar supplémentaire d'un phénomène qu'on peut approcher de différentes façons et qu'on peut qualifier, comme Stiglitz, de cupidité, celle de ceux qui veulent toujours plus.

 

Cette cupidité, c'est le pouvoir que la finance a pris par rapport aux États et qui peut être illustré aussi par ces banques systémiques qu'on n'ose que très peu contraindre à ne plus jouer des jeux dangereux. C'est la financiarisation de l'économie. Ce sont les paradis fiscaux, le développement des produits les plus toxiques, les plus spéculatifs au plan financier, y compris quand ils ont pour source de financement des fonds de pension.

 

Ce sont également ces fonds vautours, bien nommés, qui profitent de la faiblesse de certains États pour mieux les priver des moyens nécessaires à simplement organiser l'essentiel (assurer une vie décente à tous leurs concitoyens, organiser un enseignement de qualité, assurer la sécurité, contribuer à un développement économique durable, rendre les soins de santé accessibles à tous, créer une prospérité à se partager).

 

En tant qu'autorité, en tant que représentants des citoyens, nous nous devions de réagir à cette forme de mainmise de la finance sur notre société. C'est une urgence fondamentale qui doit bousculer tous les mauvais prétextes évoqués pour ne pas agir, tels que l'attente d'un consensus international, la peur des conséquences économiques de choix radicaux, la confiance dans l'autorégulation ou dans l'éthique personnelle des gestionnaires financiers et la faiblesse du dispositif de droit. Ce sont des arguments qui ont été évoqués. On a le droit de les évoquer mais je me réjouis qu'ils n'aient pas été retenus pour ne pas avancer.

 

Il est important également que notre parlement et tous les parlements en général soient ouverts sur la société civile et se nourrissent de ses réflexions. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile à organiser. C'est pourtant une forme d'oxygène de la vie démocratique. L'action de la société civile est complémentaire à la nôtre. La société civile a souvent un rôle d'éclaireur. Elle pose des diagnostics. Elle interpelle. Elle bouscule. Elle propose aussi des solutions, ce que font notamment le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et le CNCD-11.11.11 qui sont à l'origine de cette législation sur les fonds vautours.

 

Accueillis au Sénat il y a quelques mois, ils nous ont invité à un séminaire sur la problématique des fonds vautours au cours duquel j'ai pu rencontrer des acteurs étrangers soucieux qu'un pays comme le nôtre légifère et empêche des acteurs financiers de leur nuire.

 

Notre rôle est donc de prêter une oreille attentive au diagnostic posé, d'en établir la réalité, de travailler à des solutions qui sont souvent techniques et qui nécessitent pour leur mise en œuvre de pouvoir créer du consensus politique. C'est ce qu'on a fait ici avec le professeur Mougenot de l'Université de Namur. Le groupe PS au Sénat a élaboré un dispositif de droit crédible et solide; je vais y revenir. Nous l'avons soumis dans le cadre de réunions, d'une part, à d'autres collègues, d'autre part, à des professeurs d'autres universités. Des amendements ont été apportés au texte initial pour arriver aujourd'hui sous forme d'une proposition de loi soutenue par de nombreuses signatures et qui, je n'en doute pas, sera confirmée par un vote largement majoritaire, si pas unanime, je l'espère, tout à l'heure.

 

Le dispositif en l'occurrence, cela a été dit par d'autres collègues, vise, d'une part, à définir ce qu'est un fonds vautour. Ce n'est pas un exercice facile. Ces fonds vautours peuvent prendre différentes caractéristiques. Il y a un pouvoir d'interprétation à donner au juge, mais en même temps, il faut déterminer un corps, une colonne vertébrale suffisamment explicite pour qu'il puisse s'y rattacher et donner ensuite à ce juge le pouvoir d'estimer que le remboursement réclamé par ledit fonds vautour est indû et que les sommes à rembourser correspondent au prix de rachat initial de la dette concernée, le cas échéant majoré d'intérêts normaux mais qu'il ne s'agit pas de faire un bénéfice immoral et très élevé sur ces dettes.

 

C'est un dispositif original, à la fois précis et souple qui a pour objectif de créer un frein, un premier obstacle, un caillou dans la chaussure de ces fonds vautours, et de les empêcher concrètement de saisir des juridictions belges pour essayer de profiter de la faiblesse de certains États.

 

J'ai entendu l'argument selon lequel cela ne servirait à rien de le faire au niveau belge, que cette législation sera inutile si elle n'est que nationale. Ce sont des signaux qui nous ont été envoyés par certains acteurs inquiets de notre volonté d'avancer.

 

Je développerai un point de vue différent, comme certains collègues l'ont fait également. Je pense que cette réaction du secteur financier est un signe que nous avons tapé juste, que nous sommes en fait des précurseurs dans un domaine qui en a besoin. Notre initiative peut faire des petits. C'est notre espoir. Il s'agit de légiférer non pas par le haut, mais par le bas, par les nations, en espérant que d'autres États copient notre législation et qu'elle devienne petit à petit la norme internationale, de façon à ce que nous puissions combattre au niveau de tous les États ces fonds vautours.

 

La route ne s'arrêtera pas avec le vote de cette loi. Il faudra l'évaluer, sans doute l'ajuster. Il faudra qu'elle soit appliquée sur le terrain par les juges. Nous y serons particulièrement attentifs. Des dossiers en cours doivent susciter toute notre attention, l'attention des régulateurs financiers, des juges. J'espère qu'ils se saisiront de ce texte pour légiférer utilement. La route est certainement encore longue, mais nous faisons ici un pas dans la bonne direction.

 

Ce pas devra être suivi d'autres pas. Cette législation ne suffira sans doute pas pour que cette législature soit celle de la lutte contre la finance immorale, mais c'est un acte qui va en ce sens. J'espère qu'au-delà d'être précurseur il sera l'annonce d'autres pas dans cette même direction, dans ce souci de remettre la finance au service de l'économie et de nos concitoyens, d'un développement et d'une prospérité pour tous. C'est réellement notre espoir.

 

Je terminerai en remerciant tous les collègues qui contribueront au vote de cette loi et à sa mise en oeuvre.

 

18.07  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, chers collègues, quand on siège sur les bancs de l'opposition, c'est un plaisir rare de voir aboutir un texte qu'on a cosigné. Je ne voudrais pas bouder mon plaisir, qui est dû à une certaine forme d'intelligence collective qui nous a tous animés.

 

Je pense que le mérite revient aussi à certains acteurs importants de la société civile. Il faut leur rendre hommage. Les ONG ont fait un travail de sensibilisation. Il est important qu'ici, dans cet hémicycle, nous ne restions pas sourds à un travail de persuasion mené à l'extérieur. Cette intelligence collective, nous la devons aussi notamment à des professeurs d'université qui ont été sollicités et qui ont apporté leur expertise pour améliorer autant que possible le texte de départ.

 

Nous la devons aussi à la capacité de transcender les clivages politiques, notamment le clivage entre la majorité et l'opposition. Je voudrais en particulier saluer à cet égard le travail de nos collègues, MM. Laaouej et Van Biesen, qui ont veillé tout au long du processus à ce que le consensus ne soit pas remis en question à la faveur d'une manœuvre extérieure. Merci et félicitations à vous deux en particulier.

 

Personne ne croit que ce dispositif permettra de régler de manière universelle la problématique des États en faillite ou susceptibles de l'être. Il est évident qu'il faudra relayer le dispositif à d'autres niveaux de pouvoir, et en particulier au niveau européen où une initiative similaire serait évidemment la bienvenue. En toute hypothèse, c'est un signal intéressant qui est donné au départ du Parlement belge. L'on peut espérer un effet d'entraînement. Nous aurons sans doute à cœur de le relayer notamment auprès des acteurs du Parlement européen.

 

Je voudrais souligner que ce qui me réjouit en particulier, c'est que nous ayons pu faire les uns et les autres preuve d'un certain esprit de résistance à l'égard de lobbies qui n'ont pas manqué de se manifester. Je ne vais pas classer la Banque nationale parmi les groupes de pression, mais M. Piedboeuf a attiré notre attention sur l'avis peu enthousiaste de la Banque nationale à l'égard du dispositif. Je note que le ministre des Finances n'a pas manqué de s'affranchir quelque peu, et c'est très bien, de cet avis. Au-delà de la Banque nationale, nous savons bien que les membres de la commission en particulier ont été sollicités par différents groupements. Je me réjouis vraiment que nous ayons pu rester indépendants à l'égard de ces manœuvres et je souhaite qu'il en soit ainsi dans d'autres initiatives dans d'autres secteurs.

 

Il est probable que ces manœuvres ne cesseront pas avec le vote du texte. Les fonds vautours ne ménageront pas leurs efforts pour tenter de dénicher une faille et, éventuellement, d'ainsi affaiblir le dispositif. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'avais souhaité que nous puissions recueillir l'avis du Conseil d'État. Nous l'avons rappelé hier lors du débat sur l'ajustement, chaque fois que cette instance ou la Cour des comptes rend un avis, cela constitue un enrichissement pour le travail parlementaire. Et cela vaut pour les projets gouvernementaux comme pour les propositions d'initiative parlementaire. Soit, il n'en est pas ainsi. Depuis le début, je dis que cela ne fera pas obstacle au soutien que le groupe cdH apportera au texte.

 

Pour terminer sur une note positive, je tiens à formuler le vœu, en espérant qu'il ne reste pas un vœu pieux, que toutes les formes de criminalité financière fassent l'objet d'un consensus au sein de notre assemblée, afin de prendre les mesures qui permettront de les combattre.

 

Cette proposition représente un pas dans la bonne direction. Il convient de saluer cet état d'esprit. Nous espérons qu'il se renouvellera à la faveur d'autres combats.

 

18.08  Véronique Caprasse (FDF): Monsieur le président, chers collègues, je passerai outre les descriptions, les définitions et les exemples, puisqu'ils ont déjà été amplement évoqués.

 

Je voudrais, au nom de mon parti, simplement dire que la présente proposition de loi fera de la Belgique un précurseur en ce domaine. En effet, le texte établit plusieurs critères objectifs qui aideront les magistrats à identifier ces fonds vautours. Le but est de guider le pouvoir judiciaire dans son raisonnement et d'éviter des décisions trop subjectives ou imprévisibles. À cette fin, le juge pourra s'appuyer sur ces critères d'appréciation.

 

Il convient d'insister sur le fait que le critère principal reste la disproportion manifeste entre la valeur de rachat et la valeur nominale ou faciale de la créance. Sont donc visés les profits illégitimes. On ne rappellera jamais assez que le juge conserve tout son pouvoir d'appréciation. À cet égard, l'initiative belge doit être saluée: la séparation des pouvoirs est maintenue.

 

Avec la présente proposition, nous espérons que la Belgique pourra pousser la communauté internationale à réfléchir à une riposte d'envergure aux fonds vautours. En effet, les lois nationales n'ont qu'un impact limité et sont aisément contournables par les fonds puisqu'il suffit de faire appel à la justice des autres pays.

 

Une des pistes envisagées au niveau international pourrait être de protéger les dépenses vitales des pays endettés, autrement dit de protéger certains secteurs budgétaires des pays endettés comme l'éducation, la santé ou les prestations sociales en empêchant qu'ils soient réduits à la suite d'un remboursement de créances.

 

Je me félicite qu'un consensus ait été dégagé afin de permettre dans le futur à la Belgique de lutter efficacement contre ces fonds spéculatifs qui recherchent un profit illégitime.

 

Au nom de mon parti, je salue également tout le travail parlementaire qui a été réalisé en commission et spécialement MM. Van Biesen et Laaouej qui ont investi beaucoup d'énergie dans l'élaboration de ce texte.

 

18.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, brièvement, je me réjouis du succès de cette initiative dont je ne suis pas signataire parce qu'en vertu de l'article 75 du Règlement, le nombre de signatures est limité à dix. Étant donné que dix partis avaient déjà signé ce texte, je n'ai malheureusement pas pu m'y associer, même si je la soutiens totalement.

 

Le problème des fonds vautours est important mais les collègues ont suffisamment développé les arguments.

 

Je ne citerai en exemple que le cas de l'Argentine qui est exposée à plus de sept milliards de dollars de dettes par les fonds vautours, dont cinq milliards de dollars en raison d'un seul procès ce mois-ci aux États-Unis. Les montants en cause, entre les mains d'un juge, sont gigantesques!

 

Comme mes collègues, je voudrais remercier M. Laaouej, M. Van Biesen et les autres qui ont participé à l'élaboration de ce texte, mais également, en amont, le CADTM et le CNCD qui ont lancé ces initiatives. Je conseille d'ailleurs à tous mes collègues la lecture du rapport du CADTM sur la dette grecque, qui est très intéressant.

 

Pour conclure, j'ai tout de même relevé chez mon collègue Van Biesen une déclaration que j'ai fortement appréciée et ce n'est pas tous les jours que j'apprécie ses déclarations.

 

Mais lorsqu'il dit que la Belgique ne doit pas attendre les autres pays pour prendre des initiatives de ce genre, je me réjouis de ses propos.

 

Personnellement, j'estime que notre pays doit être à l'avant-garde pour prendre des mesures contre les chasseurs de profits sans scrupule. Peut-être après cette initiative relative aux fonds vautours pourrons-nous prendre des initiatives pour combattre la concurrence fiscale européenne dont profitent les multinationales, arriver à la scission des banques de spéculation et de dépôt, et combattre la grande fraude fiscale, voire celle existant chez les diamantaires?

 

En attendant ce moment qui arrivera peut-être un jour, je veux réaffirmer ma grande satisfaction de voir un vote quasi-unanime sur cette proposition de loi.

 

18.10  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik was eigenlijk niet van plan om van op het spreekgestoelte mijn uiteenzetting te geven. Ik wou dat op mijn zitplaats doen, omdat ik het kort zal houden. Ik kondig hiermee dan ook aan dat ik het kort zal houden.

 

Het Parlement mag vandaag echt fier zijn op wat het straks zal goedkeuren. Ook de initiatiefnemers mogen fier zijn.

 

Ik wil hier toch enig enthousiasme ten berde brengen. Immers, vandaag kan, met de goedkeuring van dit wetsvoorstel, een klein land groot zijn op internationaal vlak. Ik deel het gevoel dat wij even groot mogen zijn met een ambitieus klimaatproject en met de aanpak van de financiële sector. Ik ben vandaag oprecht tevreden dat wij als klein land op internationaal vlak groot kunnen zijn. Ik zal u ook meegeven waarom dat zo is.

 

Kijk naar de aanwezigheid van de Argentijnse ambassadeur op de persconferentie naar aanleiding van dit wetsvoorstel. Kijk naar wat Argentinië meemaakt. Tien jaar geleden hebben aasgierfondsen op de internationale kapitaalmarkten schuldpapieren van Argentinië voor een bedrag van 49 miljoen euro gekocht. Die papieren hadden evenwel een uitstaande waarde – dit is natuurlijk de financiële problematiek waarin Argentinië is verwikkeld – van 832 miljoen euro. Die aasgierfondsen zijn er in de Verenigde Staten in geslaagd het volledige bedrag van 832 miljoen euro plus 600 miljoen euro rente op te eisen voor een land dat op de rand van de financiële afgrond staat. Ze eisten 1,3 miljard dollar voor papieren die ze voor een bedrag van 49 miljoen euro hadden gekocht.

 

Duidelijker wordt het niet: het gaat om 26 keer de waarde die zij op de kapitaalmarkten en op de markten daarbuiten hebben betaald. Dergelijke zaken brengen een land en zijn bevolking naar de afgrond. Dergelijke toestand zuigt de economie uit, is nefast voor mens, economie en land.

 

Het initiatief dat wij nemen – dit mag ook eens worden opgemerkt – kreeg direct tegenwind door middel van een brief van Timothy Adams, CEO van The Institute of International Finance, aan de voorzitter van de commissie voor de Financiën. Ongezien was ook een amendement van de grootbanken via Febelfin. Er was ook oppositie en gelobby, onder meer via opiniestukken van Shapiro en Derk Jan Eppink. Er kwam dus direct internationale tegenwind.

 

Ik ben vandaag heel blij dat wij die samenwerking over de partijen heen en onder initiatief van de heer Laaouej en de onvolprezen heer Van Biesen – ik mag dat ook eens zeggen, want wij hebben hier vele discussies gevoerd – toch hebben volgehouden ondanks de druk die duidelijk maakt dat het voorstel pijn doet en een bestaansreden heeft, niet alleen om wat wij hebben meegemaakt met ons eigen geld voor ontwikkelingssamenwerking, wat bijzonder pijnlijk was, maar ook omdat dit nog altijd gebeurt in vele landen.

 

Ik wil dit voorbeeld geven omdat dit geen steriel debat is waarmee wij de tijd een beetje vullen in de hoop dat wij straks op tijd naar huis kunnen. Nee, dit is een debat waarin wij pionier zijn. Wij kunnen dat dus!

 

Ik hoop dat wij die sfeer in dit Parlement nog vaak mogen meemaken wanneer het gaat over de speculatieve handelingen op de internationale markten. Ik hoop ook, laat ik vandaag optimistisch zijn, dat mevrouw Marghem op het vlak van het klimaat een tandje zal bijsteken.

 

18.11  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, eenieder zou blozen wanneer de collega’s dergelijke mooie dingen zeggen.

 

Ik kan effectief onderschrijven dat wij in dit Parlement kunnen samenwerken. Men zegt soms dat de regering en de meerderheidspartijen moeten regeren, dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, dat zij een aantal stellingen moeten innemen en het land besturen, en dat de oppositie de opdracht heeft haar oppositierol te vervullen. In die dialectiek kan men uiteraard vijf jaar lang werken. Wij hebben met een aantal collega’s samengewerkt en, ik moet de waarheid zeggen, het werk voortgezet dat reeds in andere commissies tot stand was gekomen.

 

Het grote werk werd in de Senaat gedaan, waar een aantal resoluties ter zake is goedgekeurd. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven een goed wetsvoorstel neer te schrijven. Het is aanvankelijk ingediend door collega Laaouej en de PS. Wij hebben dat samen laten sudderen, wij hebben erover nagedacht, en wij zijn met mensen uit de praktijk gaan praten. Wij hebben echter ook, en dat is hier nog niet aan bod gekomen, de spontane medewerking gekregen van maar liefst zeven universiteiten in dit land. De professoren hebben per e-mail van gedachte gewisseld over hoe wij best de definitie van aasgierfonds konden opstellen en hoe wij het beste resultaat zouden kunnen boeken, zodat wij een internationaal juridisch sterke tekst konden opstellen.

 

Daarom ben ik bijzonder fier, samen met de collega’s die het wetsvoorstel hebben ingediend, samen met alle fracties, dat we het voorstel hebben opgesteld op basis van die gegevens en op basis van de input van verschillende collega’s, waarbij we ook deels rekening hebben gehouden met de opmerkingen van de Nationale Bank van België. Daarbij is het niet de bedoeling dat elke financiële transactie in België vanaf nu eerst wordt nagekeken door een rechter om te zien of het niet gaat om een aasgierfondsbeweging. Dat is duidelijk nooit de bedoeling geweest. Het is wel de bedoeling dat we vandaag als klein land een signaal geven richting alle andere landen.

 

Dit is het moment dat het Parlement haar verantwoordelijkheid opneemt om het woekerkapitalisme en de speculatie op schuldpapier fundamenteel aan te pakken. Dit is ook het moment dat elk van ons de opdracht krijgt om binnen zijn fracties elk ander land een soortgelijke tekst te proberen laten aannemen. Het is tijd dat elk van ons zijn verantwoordelijkheid neemt in zijn fracties, opdat aasgierfondsen niet alleen in België verboden worden, maar in de hele wereld.

 

Dan kunnen we een einde stellen aan het woekerkapitalisme en kunnen we onze verantwoordelijkheid als klein land laten zien. Inderdaad, als klein land kunnen we groot zijn. Mevrouw Temmerman, niemand van uw fractie zal het woord voeren, maar ik wil toch vermelden dat collega Van der Maelen in dit dossier schitterend werk heeft geleverd. Het zou hem oneer aandoen hem niet te vermelden. Het is dan ook jammer dat hij er vandaag niet bij kan zijn.

 

Collega’s, laten we met deze duidelijke opdracht naar onze collega’s van het Europees Parlement gaan. We hebben talrijke briefwisseling gehouden met verschillende landen die fundamenteel geïnteresseerd zijn in deze wetgeving. Laten we er vandaag mee starten. Laten we vandaag een beetje meer hoop geven aan de landen die het verschrikkelijk moeilijk hebben bij hun schuldherschikking. Laten we dus vandaag niet eindigen met een vrijblijvende stemming, maar laten we onze verantwoordelijkheid voor honderd procent opnemen.

 

Ik dank u voor het vertrouwen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1057/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1057/4)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen (1135/1-4)

19 Projet de loi portant des dispositions diverses sociales (1135/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Kitir, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

19.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, j'interviendrai rapidement sur ce texte qui, globalement, est assez technique, mais qui contient des dispositions très importantes pour certains secteurs. J'en relèverai trois.

 

Premièrement, l'article 13 du projet prévoit une exemption de la cotisation de solidarité pour l'employeur qui met à disposition de son employé un véhicule utilitaire. De cette manière, nous harmonisons le traitement fiscal et social des véhicules utilitaires et nous répondons à une demande du secteur, ce dont je me réjouis. Cette incertitude était source de préoccupations préjudiciables dans de nombreux domaines, notamment celui de la construction.

 

Deuxièmement, les articles 20 à 22 du présent projet apportent des améliorations au statut des artistes. Sous la précédente législature, nous avons mené une réforme nécessaire en cette matière pour accroître la sécurité juridique vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du secteur artistique et, au premier chef, des artistes eux-mêmes, et pour répondre aux abus constatés sur le terrain. Il était fréquent de voir une concurrence déloyale appliquée par certains faux artistes à l'encontre d'indépendants ou de sociétés commerciales.

 

Les présentes mesures poursuivent les ajustements déjà entamés sous la précédente législature. Nous prenons ici des dispositions réparatrices du statut social des artistes pour permettre notamment à la Commission Artistes de siéger efficacement et de fonctionner plus rapidement. En effet, tant que cette Commission ne fonctionnera pas, des visas professionnels artistes, des déclarations d'activité indépendante et des cartes d'artiste ne pourront être délivrés.

 

Par ailleurs, nous apportons une définition de la notion de prestation et d'œuvre artistique pour déterminer les critères par lesquels la Commission Artistes sera amenée à déterminer ce qu'il y aura lieu de considérer comme prestations et œuvres artistiques. Ce faisant, nous limitons les dérives engendrées par l'absence de définition et nous prenons comme base la définition utilisée par l'ONEM dans l'arrêté royal du chômage. Ces dispositions répondent ainsi à la philosophie sous-jacente à la réforme du statut des artistes portée depuis plusieurs années.

 

Troisièmement, je salue la simplification administrative opérée concernant les écochèques. À l'instar des titres-repas électroniques, les travailleurs pourront désormais disposer d'écochèques électroniques. Il s'agit réellement d'une simplification administrative en faveur des citoyens et des entreprises, sans négliger le fait qu'une économie de 41 millions est ainsi générée. Toutefois, nous souhaitons aller plus loin dans le domaine et voir comment améliorer le système dans les années à venir.

 

Il convient en effet de lutter contre les frais nombreux engendrés par cette modalité de payement, tant des frais à l'encontre des bénéficiaires, notamment via les chèques perdus ou périmés, que des entreprises utilisatrices, et souvent au seul bénéfice des sociétés émettrices.

 

Voilà, monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, les remarques que je souhaitais apporter au nom de mon groupe sur le sujet.

 

19.02  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je répéterai ce que j'ai dit en commission sur le thème des artistes quand l'amendement a été déposé.

 

Pour rappel, l'objectif de la mise en place de la Commission Artistes composée non seulement de l'administration mais aussi de représentants du secteur était de sortir d'un cadre trop restrictif imposé par l'Office national de l'Emploi (ONEM). Cette Commission avait en outre pour objectif de définir un certain nombre de critères pour déterminer le caractère artistique ou non d'une prestation, afin de sortir de ce cadre trop restrictif, comme je le disais à l'instant.

 

Nous avions insisté sur la présence des artistes autour de la table. Nous considérons qu'avec cette référence pure et simple à la définition de l'ONEM la Commission n'aura plus rien à dire et qu'elle devra juste accorder son visa en la matière. La définition sera donc à nouveau restrictive. Je tenais à répéter notre position en la matière.

 

19.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voulais m'associer à l'expression des craintes liées à ces dispositions relatives aux artistes et aux outils mis en place. S'il a fallu modifier les dispositifs, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu des abus, mais aussi parce qu'il y a eu des interprétations diverses et trop restrictives de la part de l'ONEM et des exclusions d'artistes de droit à des dispositions de sécurité sociale que nous avions voulu leur garantir dans la loi de 2003.

 

J'attire votre attention sur quelques éléments qui, dans le dispositif prévu, risquent de poser problème. Il est question d'une commission dans laquelle les artistes seront heureusement représentés, qui devra attribuer des visas et apprécier la qualité artistique des prestations, des œuvres. C'est ce que nous avons voulu éviter dans la première loi. En effet, d'une part, comment garantir que la qualification d'une prestation ou d'une œuvre artistique repose sur une démarche artistique plutôt que sur un jugement, une appréciation? D'autre part, une prestation, une œuvre n'existe pas toute seule dans l'évolution, le fonctionnement ou la production d'un artiste. De plus en plus souvent, les artistes sont pluridisciplinaires. Certaines œuvres s'accompagnent de montages et de tâches techniciennes. C'est donc l'appréciation d'un fonctionnement général d'une personne qui produit, à certains moments, des œuvres ou des prestations artistiques mais qui se situent dans un parcours beaucoup plus global.

 

De ce fait, il sera nécessaire que la réflexion, qui entourera cette appréciation de la qualification d'artiste et de productions artistiques, puisse se généraliser à tout ce que font ces artistes et ne constitue pas un outil qu'on va utiliser pour exclure certains des dispositions qui leur sont réservées.

 

Enfin, il faudra que l'on accepte de se remettre autour de la table pour réfléchir dans sa globalité à l'évaluation des dispositions modifiées et des dispositions anciennes préservées. En quoi cela rencontre-t-il les besoins et la réalité des artistes? Cela les oblige-t-il parfois à passer par des procédés et des prestations en fonction du nombre d'heures et du type de contrat (à la tâche ou aux heures prestées)? Toutes ces incertitudes persistent vis-à-vis de ces artistes. Il faudra donc prendre le temps d'y réfléchir à nouveau et peut-être réinventer quelque chose qui tient compte de ces parcours professionnels particuliers. En effet, certains travaillent parfois six mois pour faire une production d'un jour, sans qu'il n'y ait de suivi. Suivront ensuite des prestations courtes successives ainsi qu'un temps de création qui ne s'accompagnera pas spécifiquement d'une production. Tout cela est à prendre en compte car notre richesse culturelle viendra de là.

 

Il reste aussi à prendre mieux en compte l'artiste ainsi que le technicien, qui est nécessaire dans le soutien à l'œuvre artistique. La prestation de ce dernier pourra tantôt être considérée comme artistique parce qu'il a travaillé avec un artiste et tantôt, non. Il conviendra donc d'y réfléchir à nouveau.

 

Le dispositif que nous avons imaginé en 2002 et 2003 pour répondre à des situations préoccupantes n'était pas parfait, même s'il a permis de régler certaines difficultés. Il devait, de toute façon, être amélioré. Les interprétations de l'ONEM ont abouti à des catastrophes pour plusieurs artistes. Vous apportez des solutions, et le Conseil national du Travail s'est aussi exprimé sur certaines évolutions. J'estime qu'il faut oser sortir des sentiers battus et réinventer des solutions avec les artistes et le milieu culturel afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Il s'agit aussi de garantir notre diversité culturelle à laquelle nous tenons tant.

 

19.04 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik zal het kort houden.

 

Zoals ik in de commissievergadering al heb gezegd, is de installatie van de commissie Kunstenaars eigenlijk de start van alles. In die commissie zitten vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, de kunstensector, de RSZ, de RSVZ en de RVA. Ook bestaat de mogelijkheid om er vertegenwoordigers van de regio’s aan toe te voegen. Die commissie zal moeten uitklaren wie aanspraak kan maken op het statuut van kunstenaar en aan welke criteria daartoe moet worden voldaan. De commissie Kunstenaars dient zich daarover uit te spreken.

 

De voorwaarden voor het verkrijgen van een sociaal statuut van kunstenaar sluiten nu al nauw aan bij de voorwaarden in het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen. Dat is zo geregeld, ten eerste, om misbruiken te vermijden, en ten tweede, om geen werkloosheidsval te creëren.

 

Er zal dus duidelijkheid komen. De Kamer legt nu de wettelijke basis om de commissie Kunstenaars te installeren. Laten wij aan die commissie de tijd te gunnen om haar werk te doen. Vervolgens zullen we dat werk kunnen evalueren en zien wat er met de kunstenaars gebeurt.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1135/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1135/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken".

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi portant dispositions diverses en matière sociale".

 

Het wetsontwerp telt 58 artikelen.

Le projet de loi compte 58 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 58 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 58 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Collega’s, omdat een aantal leden mij hebben laten weten dat ze moeilijkheden hebben om tot hier te komen en omdat, door mijn fout, de minister van Energie heeft gevraagd of zij kon beschikken en ik daarop ja heb geantwoord – ik heb mij dus misrekend qua tijd – zullen wij de vergadering schorsen tot 19 u 00.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 25 juni 2015 om 19.00 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 25 juin 2015 à 19.00 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.18 uur.

La séance est levée à 18.18 heures.

 

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.