Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 18 juni 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 18 juin 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 15.10 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 15.10 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Alexander De Croo, Marie-Christine Marghem, Bart Tommelein

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Patricia Ceysens, Maya Detiège, Julie Fernandez Fernandez, Wouter Raskin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Vincent Scourneau, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Raoul Hedebouw, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Barbara Pas, Daniel Senesael, familierouw / deuil familial;

Evita Willaert, zwangerschapsverlof / congé de maternité.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Johan Van Overtveldt, Maggie De Block, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "de Armeense genocide" (nr. P0592)

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "de Armeense genocide" (nr. P0593)

01 Questions jointes de

- M. Peter De Roover au premier ministre sur "le génocide arménien" (n° P0592)

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "le génocide arménien" (n° P0593)

 

01.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, geachte collega’s, honderd jaar geleden, in 1915, begon de toenmalige regering van het Ottomaanse Rijk met de systematische deportatie en aansluitend de eliminatie van de Armeense bevolking. Er werden in die periode trouwens ook massamoorden gepleegd op de Assyrische, Aramese en Chaldeeuwse christenen en de Pontische Grieken.

 

In 1918 noemde de Amerikaanse president Theodore Roosevelt de Armeense massamoorden de grootste misdaad van de oorlog en concludeerde hij dat zwijgen over die gebeurtenis zou betekenen dat alle woorden over toekomstige vrede complete nonsens zijn.

 

In 1987 keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin het erkende dat de tragische gebeurtenissen die plaatsvonden tussen 1915 en 1917 tegen de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk een genocide vormen zoals gedefinieerd in de Conventie over de preventie en de bestraffing van de genocide van 1948.

 

België bleef tot vandaag wat achter in het erkenningsdebat, maar recente en niet mis te verstane uitspraken hierover in de pers door premier Michel waren hoopgevend. Ik wens hem hiervoor te bedanken. Het zou mooi zijn mocht in opvolging daarvan de Belgische regering ook in het Parlement alle klaarheid verschaffen over haar standpunt.

 

Vandaar mijn vraag, mijnheer de eerste minister.

 

Kunt u ons hier meedelen wat de formele houding is van de Belgische regering in verband met de kwestie van de Armeense genocide?

 

01.02  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, premier, collega’s, honderd jaar geleden begon in het toenmalige Ottomaanse Rijk de Armeense genocide. Verspreid over enkele jaren werden een tot anderhalf miljoen Armeniërs en leden van andere minderheden van het leven beroofd. De mannelijke bevolking werd tot dwangarbeid gedwongen en uitgemoord, terwijl vrouwen, kinderen, ouderen en zieken werden gedeporteerd of op dodenmars gestuurd.

 

Collega’s, die feiten passen volledig en ontegensprekelijk in de genocidedefinitie van de Verenigde Naties. Het was, met andere woorden, een doelgerichte volkenmoord met een motief en een permanente betekenis.

 

Vandaag hebben we blijkbaar nog altijd moeite om die feiten te omschrijven en te kwalificeren. Vandaag blijft men eigenlijk mensen en gemeenschappen tegen elkaar opzetten.

 

Vanuit onze universele waarden hebben we dus geen nood aan verbloemende termen of aan ontwijkende antwoorden. Het was een genocide. Het is belangrijk dat ons land dat ook onomwonden zegt. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo erkennen we het recht van Armeniërs om het trauma een plaats te geven in de geschiedenis. Zo kunnen we ons ook gezamenlijk verzetten tegen iedere vorm van xenofobie en extreemnationalisme. Zo kunnen de volkeren zich met elkaar verzoenen, want de erkenning van de misdaden en van de vergissingen uit het verleden is daartoe een belangrijke voorwaarde. Het gaat om het onder ogen zien van de geschiedenis en de mogelijkheid tot verzoening, niet om de vraag naar verantwoordelijkheid of schuld.

 

Mijnheer de premier, het Europees Parlement heeft die feiten als genocide erkend. De Senaat deed dat in 1998. U nam onlangs, in een uitzending van de RTBF, het woord genocide in de mond.

 

Mijn vraag is of u namens de Belgische regering hier, in het Parlement, de feiten van honderd jaar geleden wil kwalificeren als genocide, niet met een beschuldigende vinger maar om verzoening mogelijk te maken?

 

01.03 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de relatie tussen geschiedenis en toekomst is af en toe ingewikkeld. Een paar uur geleden waren wij in Waterloo voor de herdenking van een belangrijk deel van de geschiedenis van ons continent.

 

Ik wil zeer duidelijk zijn, mijn standpunt is bekend en zeer duidelijk: ik ben van mening dat de tragische gebeurtenissen tussen 1915 en 1917 door de laatste regering van het Ottomaanse Rijk als genocide moeten worden bestempeld. Dat is de positie van de Belgische regering. (Applaus)

 

Ik voeg er ook aan toe dat het cruciaal is voor de toekomst, zoals u hebt verklaard, dat men de inspanningen voor een reconciliatie zou aanmoedigen. Een dialoog is cruciaal voor de toekomst.

 

À cet égard, je voudrais également me réjouir des évolutions dans les discours officiels des gouvernements concernés, notamment à travers l'expression de condoléances qui ont été exprimées.

 

Nous savons très bien, en Europe, à quel point la réconciliation est importante.

 

Nous sommes une terre, un continent, un espace où des peuples se sont fait la guerre d'une manière tragique et dramatique. Nous avons, en Europe, connu le fascisme, le totalitarisme. Il a été possible, grâce au dialogue, à la tolérance, à l'ouverture et au respect d'inscrire le futur des peuples européens dans le cadre de l'idéal européen et du projet européen.

 

Il appartiendra à des juridictions nationales ou internationales de se prononcer sur ces sujets. Comme vous l'avez fait, je veux rappeler l'expression, au départ du Sénat en 1998, puisqu'une résolution invitait déjà le gouvernement turc à reconnaître le génocide perpétré par le gouvernement de l'empire ottoman. Cette résolution faisait référence, de manière explicite, à la résolution du Parlement européen de 1987.

 

Je pense que les questions qui ont été posées et les réponses qui y ont été apportées donnent l'occasion au gouvernement de notre pays d'exprimer, avec clarté et avec force, une position sur ce sujet délicat.

 

01.04  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik wil u en vanzelfsprekend de hele regering van ganser harte danken voor uw zeer duidelijk en onomwonden antwoord.

 

De regering zet hiermee een immense stap die alle onduidelijkheid ter zake uit de wereld helpt.

 

In opvolging daarvan dien ik vandaag bij de diensten van de Kamer de tekst in van een voorstel van resolutie, die de Kamer de kans zal geven om zich over deze zaak uit te spreken en de regering zal vragen om deze aangelegenheid actief te blijven volgen.

 

De tekst die ik zal indienen wil deze belangrijke uitspraken situeren binnen een proces van verzoening tussen Turkije en Armenië, een proces dat vandaag verhinderd wordt door deze thematiek. De erkenning van de genoemde historische feiten moet een zware hinderpaal wegnemen die elke vooruitgang naar onderlinge ontspanning vandaag verhindert. Dat is in de roerige regio waar de feiten zich hebben afgespeeld absoluut geen overbodige luxe.

 

Mijn fractie dankt u van harte voor uw uitspraken.

 

01.05  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord, waarmee u geschiedenis schrijft.

 

Het is een heel krachtig signaal naar alle burgers overal ter wereld. Wij moeten de feiten nu eenmaal durven benoemen. Door onze wereldgeschiedenis met haar zwarte bladzijde te aanvaarden, kunnen wij verder gaan en voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het ergste voor de slachtoffers is immers dat hun lot wordt verzwegen, wordt vergeten of, erger nog, wordt ontkend.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Delizée au premier ministre sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0594)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0595)

- M. Olivier Maingain au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0606)

- M. Benoît Dispa au premier ministre sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0596)

- M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0597)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "le tax shift et la TVA sur l'électricité" (n° P0598)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Delizée aan de eerste minister over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0594)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0595)

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0606)

- de heer Benoît Dispa aan de eerste minister over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0596)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0597)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de tax shift en de btw op elektriciteit" (nr. P0598)

 

02.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, cela fait plusieurs mois que nous entendons la majorité parler d'un tax shift. Je ne vais pas vous interroger sur ce glissement de manière générale. Je ne vais pas non plus vous questionner sur son montant ou au sujet de la taxe sur les millionnaires que, de toute façon, vous ne prendrez pas. Je voudrais me concentrer uniquement sur la question de la hausse de la TVA sur l'électricité.

 

Vous vous souviendrez que, le 29 novembre 2013, le gouvernement Di Rupo avait décidé, dans le cadre d'un Pacte de compétitivité, de baisser cette TVA.

 

Le président: Chers collègues, puis-je vous demander d'écouter l'orateur?

 

02.02  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je vous remercie.

 

Le gouvernement Di Rupo, dans toutes ses composantes, avait donc décidé de baisser cette taxe de 21 à 6 %. Cette décision a été favorablement entendue dans le pays.

 

Je vous lis un communiqué de presse: "Il était essentiel de prendre une mesure qui s'inscrit dans le temps, afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, à l'heure où les dépenses énergétiques représentent une lourde charge financière dans le budget des familles. Cette mesure aura aussi un effet direct sur l'emploi et le pouvoir d'achat".

 

Je ne doute pas que vous vous souveniez de cette phrase, monsieur le premier ministre, puisque vous en étiez l'auteur – à l'époque, vous présidiez le MR. Tout ce qui figure dans ce communiqué est parfaitement exact. La diminution de la TVA de 21 à 6 % était doublement positive: pour le pouvoir d'achat des ménages et pour l'activité économique, donc la consommation intérieure et l'emploi. Il a été calculé qu'en moyenne, une famille gagnait, grâce à cette baisse de TVA, environ 100 euros par an.

 

C'est aussi essentiel pour les familles qui connaissent des situations de précarité énergétique. Maintenant, il est question dans les discussions sur le tax shift de revenir à une hausse de cette TVA, ce qui aurait un impact de 100 euros par an par famille. En y ajoutant votre taxe sur les intercommunales en matière d'électricité, cela serait 140 euros par an par famille.

 

Monsieur le premier ministre, est-il exact que vous travailliez sur une hausse de la TVA sur l'électricité? Je vais l'exprimer autrement: pouvez-vous garantir ici, au parlement et devant nos concitoyens, qu'il n'y aura pas de hausse de la TVA sur l'électricité? Je vous remercie.

 

02.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur Charles Bilderberg Michel, si vous permettez que je vous appelle ainsi, j'ai une question à vous poser.

 

Qui a dit: "Pas touche à la TVA"? C'était le président du MR en 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez à l'époque président du MR. Vous avez répété cette affirmation: "Pas touche à la TVA" en octobre, au moment de la formation du gouvernement.

 

Aujourd'hui, nous discutons du tax shift et une des pistes qui entre en jeu serait une augmentation de la TVA sur l'électricité de 6 à 21 %. C'est une des pistes évoquées. On constate d'ailleurs que dans le gouvernement, certains prennent pour modèle les Pays-Bas où les taux réduits ont été supprimés. On pourrait prendre l'exemple de la Grèce à qui l'Union européenne impose une augmentation de la TVA, notamment sur l'énergie.

 

La TVA, et en particulier la TVA sur l'énergie, est une taxe injuste. Non progressive, elle touche tout le monde de la même façon avec le même taux.

 

Deuxièmement, l'énergie, c'est un besoin de base. Il n'est pas normal de payer le même taux de TVA sur l'énergie et sur le caviar! Effectivement, l'évolution de la législation a vu une baisse du taux de TVA de 21 à 6 % sur l'électricité. Il est utile de rappeler que le PTB avait recueilli 225 000 signatures pour une baisse de la TVA à 6 % sur l'électricité et les produits énergétiques.

 

Monsieur le premier ministre, le PTB a lancé, hier, une action de mails en votre direction. D'après les derniers chiffres en ma possession, à 11 h 00, 1 700 mails vous auraient été envoyés. Pouvez-vous confirmer ces chiffres? Pouvez-vous vous engager formellement à ne pas modifier ce taux de TVA de 6 % sur l'électricité?

 

02.04  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, avant même de développer mon intervention sur la réforme fiscale, permettez-moi de saluer la déclaration que vous venez de faire en ce qui concerne la reconnaissance du génocide arménien. Il est des moments où la démocratie doit se rassembler. Lorsque le chef du gouvernement vient tenir un propos plus net et plus clair que celui tenu par le ministre des Relations extérieures, il y a quelques semaines, à la même tribune, cela mérite que les démocrates se rassemblent et saluent ce qui doit être un des fondements de nos objectifs communs en Europe.

 

Indépendamment de ce propos, la réforme fiscale que vous annoncez mérite un commentaire. Vous me direz que l'on ne peut vous interroger sur vos intentions et que la presse ne relate que des pistes. On connaît le discours, mais le moment est venu de nous dire deux choses, monsieur le premier ministre, par rapport à des engagements électoraux que vous avez pris. Pouvez-vous dire aujourd'hui l'ampleur de la réforme fiscale que vous envisagez? Quel est le montant mis sur la table? Nous acheminons-nous vers une mini-réforme ou aura-t-elle une ampleur significative que tous les économistes, tous les spécialistes, estiment au bas mot aux alentours de 8 à 10 milliards d'euros? L'ampleur de l'ambition détermine celle de la tâche qui vous attend.

 

J'en viens à une deuxième question essentielle.

 

Certes, en campagne électorale, le MR et d'autres tenaient des propos disant: "Pas de compensation à la réforme fiscale. Elle sera en elle-même suffisante sur le plan budgétaire. Les effets retours seront tels qu'il ne faudra pas la compenser." Or, aujourd'hui, on voit très bien que ce qui bloque, c'est la compensation et que la compensation, si vous devez la trouver, limite peut-être l'ampleur de la réforme fiscale.

 

Monsieur le premier ministre, vu l'ampleur aujourd'hui, où porterez-vous l'effort de la compensation? Il n'y a pas beaucoup de pistes. On découvre que vous remettriez en cause le taux abaissé de la TVA sur l'électricité. On pourrait parler longuement de la TVA. Attention, si la véritable ambition consiste enfin à soutenir la croissance économique en redonnant du pouvoir d'achat, ne reprenez pas d'une main ce que vous donnerez de l'autre!

 

02.05  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, l'accord de votre gouvernement prévoit en effet un glissement fiscal et parafiscal pour tenter d'alléger les charges pesant sur le travail. Mais, à défaut d'avoir pu, dès l'entame de la législature, conclure un accord complet sur ce dispositif, vous vous exposez, depuis quelques mois, à des sorties des différents partenaires de votre majorité, chacun marquant un peu son territoire, définissant ses priorités, affichant des tabous et essayant de planter quelques banderilles chez son voisin, avec le risque d'une certaine cacophonie. Je pense que vous avez bien perçu ce risque et cette menace car, manifestement, vous avez décidé de reprendre les choses en main et d'entamer un processus de négociation au sein du kern. C'était absolument indispensable.

 

Dans ce contexte, je me doute bien que vous ne pouvez pas nous communiquer beaucoup d'informations sur le contenu des négociations. Cependant, comme mes collègues, je souhaiterais avoir quelques éclairages.

 

Je me demande, comme M. Maingain, de quoi on parle. Quelle est l'ampleur de la réforme envisagée? Quelle est la cible? Sur quelle base budgétaire portez-vous votre travail? C'est évidemment la question initiale de laquelle tout découle. Pouvez-vous, à cet égard, nous apporter quelques éléments d'information? Quelle méthode comptez-vous utiliser? Resterez-vous dans l'huis clos du kern, qui est d'ailleurs un huis clos très relatif car on a quasiment les procès-verbaux des réunions dans la presse peu après les réunions? Ou bien ouvrirez-vous le cercle des initiés?

 

Allez-vous avoir des discussions avec des instances officielles – je pense au Bureau du Plan ou au Conseil supérieur des Finances – ou avec d'autres partenaires qui pourraient peut-être enrichir ces discussions? Je pense évidemment aux partenaires sociaux. Ces derniers auraient certainement des réflexions intéressantes à partager au sujet du coût du travail. Je pense également aux Régions qui pourraient être concernées par les réformes, aux villes et aux communes puisque toute décision portant sur l'IPP aurait nécessairement un impact sur celles-ci.

 

Comment allez-vous gérer ces concertations?

 

Quel est le calendrier? Allez-vous lier ces négociations avec la préparation du budget 2016?

 

Enfin, si vous le permettez puisque nous sommes dans une période de commémoration militaire, comment allez-vous gérer vos troupes? Pour l'instant, elles ont tendance à se disperser. Il y a pas mal de discussions dans les rangs. Allez-vous imposer une certaine discipline à vos troupes, reprendre la communication ou laisser les uns et les autres continuer à s'exprimer?

 

02.06  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, de loonlastenverlaging was in dit Parlement een topprioriteit van bij het begin van uw regering, maar was dat ook al tijdens de vorige regering. Vandaag is ze nog altijd een topprioriteit. Een belangrijk element daarin is de tax shift die u hier negen maanden geleden hebt aangekondigd. U krijgt ook kamerbrede steun om die tax shift door te voeren om een drastische loonlastenverlaging te realiseren.

 

Ondertussen zijn we negen maanden verder. Ik hoor zeer terecht vicepremier Kris Peeters deze week zeggen dat dit dossier hoogdringend is, want dat onze ondernemingen en bedrijven daar niet verder op kunnen wachten. Hij verwacht dat er vóór het zomerreces een beslissing over wordt genomen. De schampere opmerkingen van de coalitiepartners van CD&V maken mij duidelijk dat vooral de liberale partijen, maar ook N-VA, eerder mikken op het najaar en dat zullen koppelen aan de begroting. CD&V kan wat dit betreft op onze steun rekenen, laat dat duidelijk zijn. Vóór de zomer moet deze regering dat signaal geven.

 

Ik mag zeggen dat CD&V een trouwe coalitiepartner is geweest. Ze hebben de indexsprong geslikt, hun vraag naar de indexsprong voor de huurprijzen hebben ze ingetrokken, ondertussen hebben ze ook de diamanttaks geslikt. Ik heb de voorzitter van CD&V vanmorgen horen zeggen dat het mag stoppen met het bashen van de CD&V-ministers. Het wordt tijd dat u als regeringsleider duidelijk maakt dat vóór de zomer die belangrijke beslissing moet worden genomen.

 

Mijnheer de eerste minister, wij maken er ons zorgen over dat deze regering zinnens zou zijn de btw op de energieprijzen weer te verhogen. De vorige regering, waaraan ook u en CD&V deelnamen, besliste om hier de btw van 21 % naar 6 % te verlagen. Als de tax shift er voor deze regering op neer komt dat de btw op energieprijzen omhoog gaat, is dat om het met de woorden van de liberalen te zeggen een tax lift voor de gewone man in de straat. Wat ons betreft, wij blijven ons daartegen verzetten.

 

Het zou goed zijn als u vandaag zou zeggen dat er geen sprake kan zijn van een verhoging van de btw op energieprijzen van 6 % naar 21 %.

 

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

02.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le tax shift est un peu comme le plan de modernisation de la SNCB de Mme Galant, on en parle beaucoup mais personne ne l'a encore vu. Les membres de votre gouvernement et de votre majorité en parlent également beaucoup dans des sens divers. Vous êtes parvenu à créer une attente.

 

Après les décisions très négatives que vous avez prises en matière sociale, en matière budgétaire, en matière environnementale avec la prolongation du nucléaire, nous attendons une réforme de ce système fiscal qui est injuste en termes de distribution des revenus, inefficace au plan économique et qui ne soutient pas les comportements positifs au plan environnemental.

 

Comme votre gouvernement a du mal à trouver la recette d'une réforme fiscale qui améliorerait notre système, je voudrais vous rappeler les propositions que nous avons faites, en tant qu'écologistes, pour améliorer la fiscalité belge.

 

À l'impôt des personnes physiques (IPP), envisagez-vous une reglobalisation des revenus, c'est-à-dire considérer les revenus du capital comme les revenus du travail, pour avoir une base plus large, pour avoir davantage de progressivité? Envisagez-vous de diminuer l'impôt pour les bas et moyens revenus? Envisagez-vous de faire contribuer davantage les revenus des capitaux et diminuer le coût du travail?

 

En matière d'impôt des sociétés, allez-vous aider les PME en diminuant la pression fiscale qu'elles subissent? Pour cela, il faudra revoir le système des intérêts notionnels, qui est coûteux et qui, au plan économique, n'a pas créé les emplois promis. Ce système profite principalement à des multinationales qui ne respectent pas le jeu de la création d'emplois et de l'économie réelle.

 

En matière environnementale, allez-vous soutenir les comportements positifs pour notre planète et pour l'avenir de nos enfants? Allez-vous envisager un meilleur financement, via des aides fiscales, des comportements positifs? Je pense à la SNCB et aux économies d'énergie.

 

En matière de capital, y aura-t-il enfin une taxation des plus-values, une contribution des plus hauts revenus?

 

Monsieur le premier ministre, vous l'avez compris, nous sommes en attente. Votre tax shift, c'est quoi, c'est comment, c'est quand? Nous vous attendons.

 

02.08  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je ne peux pas encore confirmer les 1 700 mails adressés par le PTB à mon cabinet mais je m'engage à le faire cet après-midi, si c'est bien le cas.

 

Ik krijg af en toe de indruk dat de vragen over de tax shift in de plenaire vergadering steeds terugkomen. Ik ben uiteraard bereid om dezelfde antwoorden op dezelfde vragen te geven; dat is ook mijn bedoeling vandaag.

 

Ik noem een paar concrete engagementen. Deze regering heeft twee belangrijke beslissingen genomen.

 

Ten eerste, wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen voor de sanering met een budgettair traject. Dat is niet evident en niet gemakkelijk. Wij hebben vóór de paasvakantie, in het kader van de begrotingscontrole, de bijkomende beslissing genomen om onze begroting in orde te brengen. Wij moeten dat permanent monitoren en opvolgen.

 

Dans quelques jours, nous aurons des chiffres complémentaires pour la situation 2015-2016. Comme c'est classique dans la vie de tous les gouvernements de ce pays, nous recevons régulièrement le monitoring sur les dépenses et les recettes. Nous disposerons de ces informations dans les prochains jours et les prochaines semaines.

 

Deuxièmement, nous avons pris des décisions importantes pour réformer le pays sur le plan économique et sur le plan social en vue de créer davantage d'emplois car plus d'emplois, c'est la meilleure façon de garantir durablement les protections sociales. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'un leitmotiv.

 

Nous ne sommes pas restés sans agir, sans prendre de décision, puisqu'en quelques mois de très nombreuses mesures concrètes, opérationnelles, décidées par le gouvernement et votées par le parlement ont été prises et entrent en œuvre.

 

Lorsque, de temps en temps, je me retrouve à l'étranger pour tenter de convaincre des entreprises d'investir dans notre pays, je constate qu'il arrive de plus en plus souvent que les réformes entreprises dans notre pays pour attirer une capacité de créer de la valeur et des emplois sont prises en considération avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit ici d'un point extrêmement important.

 

Pour ce qui concerne la réforme fiscale et le glissement fiscal, il existe une volonté de travailler pour simplifier notre fiscalité, la rendre plus transparente, plus juste, plus équitable.

 

Si cela avait été aussi simple que certains peuvent le dire, monsieur Vanvelthoven, pourquoi les partis qui, pendant 25 ans, ont participé au gouvernement de manière ininterrompue, n'ont-ils pas réussi à rendre la fiscalité plus équitable?

 

Het is correct, dat is geen makkelijke taak, maar wij zijn niet bang. Wij hebben niet gekozen voor de gemakkelijke weg, dat is niet de richting die wij zijn uitgegaan.

 

Relaxez-vous, cher collègue! Je suis très flatté, tout comme l'ensemble du gouvernement, de susciter autant d'impatience et de désir chez quelques-uns de nos collègues.

 

Quels sont les engagements qui ont été pris? Je vais les rappeler.

 

Avant la fin de la session parlementaire, pour la fin du mois de juillet, nous nous sommes engagés à conclure un accord global. Selon moi, il n'est pas très sensé de vouloir se focaliser sur un seul point sans regarder l'ensemble d'une réforme.

 

Onze topprioriteit is de vermindering van de lasten op arbeid. Dat is de prioriteit!

 

Daarna rijst de vraag hoe dat kan worden gefinancierd. Er zijn drie mogelijke bronnen voor het verwerven van nieuwe inkomsten. Zij zijn bekend bij zowel de OESO als bij de parlementsleden. Iedereen weet dat er drie mogelijke bronnen van inkomsten zijn, naast een eventueel terugverdieneffect.

 

Ce sont les impôts qui concernent la fiscalité indirecte, c'est l'écofiscalité, ce sont les revenus du capital. Et ce qui compte, c'est d'avoir une solution globale, avec un mix intelligent pour soutenir le pouvoir d'achat des gens qui travaillent avec des bas et des moyens salaires, soutenir aussi les réformes sociales qui ont démarré, et de soutenir plus fortement encore la capacité des petites, moyennes et grandes entreprises à créer durablement des emplois supplémentaires.

 

C'est la direction dans laquelle nous travaillons. Je n'ai pas l'intention d'être déstabilisé jeudi après-midi après jeudi après-midi par une espèce de dialogue de sourds que quelques-uns voudraient instaurer. Encore un peu de patience et dans quelques semaines, le gouvernement révélera les accords et propositions pour une réforme fiscale globale et les orientations politiques précises qui vont de pair avec cet engagement.

 

Merci de votre soutien et de votre attention.

 

02.09  Jean-Marc Delizée (PS): Waterloo, morne plaine!

 

Je n'ai posé qu'une seule question. Je me suis dit que je n'allais pas parler de tout, notamment pas des emails. Monsieur le premier ministre, j'espérais avoir une réponse à ma question précise: est-il exact que l'on travaille sur la hausse de la TVA sur l'électricité ou pouvez-vous garantir que cette hausse n'aura pas lieu? Je n'ai pas entendu de réponse à mon unique question. Je me suis dit que si je parlais de tout, de solutions globales, de mix intelligent, tout ça…

 

Je reviens sur mon seul point.

 

Je vois qu'en Grèce, la troïka européenne essaie d'imposer au gouvernement grec cette hausse injuste et antisociale de la TVA sur l'électricité. Nous voyons où vous vous inspirez. Nous savons que différentes mesures ont été prises: le saut d'index, la non-indexation des réductions d'impôt, les taxes indirectes et les accises. D'un autre côté, les bénéfices, les avantages, les cadeaux aux diamantaires et aux détenteurs de capitaux.

 

À nouveau, ce gouvernement s'oriente dans la mauvaise direction par des mesures injustes qui toucheront les travailleurs, les pensionnés et les allocataires sociaux.

 

Je vous remercie.

 

02.10  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, contrairement à mon collègue M. Delizée, je vous avais posé deux questions. Vous avez répondu à une des deux questions. Entre-temps, le nombre de pétitions qui vous sont adressées pour maintenir la TVA à 6 % est passé de 1 700 à 1 979.

 

En revanche, vous n'avez pas répondu à la question essentielle qui était beaucoup plus simple: vous engagez-vous à maintenir la TVA à 6 % sur l'électricité? Vous refusez visiblement de répondre. Il faudra en tirer les conséquences.

 

Aujourd'hui, la population paie des factures d'électricité de plus en plus élevées en raison de l'action de votre gouvernement. Par contre, Electrabel empoche sans cesse davantage grâce à la prolongation du nucléaire qui sera votée tout à l'heure. Pourtant une alternative très simple existe en matière de tax shift et de fiscalité: la taxe des millionnaires. Cette taxe que présente le PTB est soutenue par le parti le plus important de votre majorité, la N-VA. Bart De Wever a dit que si on pouvait taxer 1 % de la population, le pourcent le plus riche, on le ferait.

 

C'est faisable, il suffit d'adopter la taxe des millionnaires du PTB! Colbert disait: "Taxons les pauvres, ils sont plus nombreux." Arrêtons de taxer les pauvres, taxons les riches! Ils sont moins nombreux et plus riches surtout!

 

02.11  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le premier ministre, votre réponse est convenue et, il est vrai, répétée de semaine en semaine, à chaque fois qu'on vous interroge. Ne vous étonnez pas qu'on vous interroge! C'est parce que le débat vient de vos propres rangs. C'est parce que dans la majorité, il y a des controverses. On peut d'ailleurs se demander s'il y a un arbitre. Ce n'est pas audacieux que de demander au chef du gouvernement si ce qui est sur la place publique, rendu visible, au vu de tous est confirmé. C'est tout de même encore la responsabilité du gouvernement d'assumer ce qui est déclaré dans les rangs de sa propre majorité.

 

Par ailleurs, que vous ne soyez pas déstabilisé par nos questions, on n'en doute point. Mais ce sont vos engagements électoraux qui vous déstabilisent! Parce que ce sont vos engagements électoraux sur la réforme fiscale que vous ne tiendrez sans doute pas. Nous attendons de vérifier la conformité de ce que vous déciderez avec ce que vous avez promis.

 

Je rappelle que l'engagement majeur était "notre réforme fiscale n'a pas d'incidence budgétaire". Nous vérifierons!

 

02.12  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le premier ministre, vous nous avez annoncé une réponse répétitive, ce que je vous confirme. Cela n'est pas tellement frustrant pour l'opposition mais c'est contre-productif pour la cohésion de votre majorité car, au-delà de quelques formules un peu rituelles, nous avons l'impression que moins vous en dites, plus les partenaires de votre majorité s'épanchent dans la presse, ce qui crée ce sentiment de cacophonie que vous n'avez pas levé aujourd'hui.

 

Vous demandez ce qui a été fait les années passées et vous nous dites que la situation n'est pas simple. Je vous propose d'interroger les titulaires du département des Finances qui a été dans les mains du MR pendant 11 ans. Il est facile de rejeter l'inertie actuelle sur les années passées alors que vous y assumiez des responsabilités importantes.

 

Puisque vous nous dites que ce n'est pas simple, je vous invite à consulter les propositions de loi que le groupe cdH a déposées dont certaines visent à réduire l'IPP mais aussi à réduire l'impôt des sociétés, à réduire de façon ciblée les cotisations sociales, dans un cadre de neutralité budgétaire avec des compensations. Vous n'appliquerez pas la réforme du cdH mais vous pouvez certainement vous inspirer de ses grands principes.

 

Je vous demande, monsieur le premier ministre, d'être ambitieux mais aussi d'être juste. La réforme doit être ambitieuse mais elle ne doit pas être financée par les générations futures en laissant filer les déficits budgétaires, comme vous l'avez dit. Ne la faites pas financer non plus par les consommateurs. Par contre, les pollueurs, les spéculateurs et les fraudeurs doivent être visés. Par pitié, ne faites pas financer votre réforme par les consommateurs et par les citoyens!

 

02.13  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt letterlijk uw antwoorden van de afgelopen maanden herhaald, toen u zei dat we nog een paar weken geduld moesten hebben. U zegt dat al sinds november. Het is hilarisch om te zien hoe de meerderheidspartijen telkens uitbundig applaudisseren wanneer u zegt nog een paar weken geduld te oefenen. Dat wordt nu al maanden gezegd.

 

Ik hoor CD&V zeggen dat het nu vóór de zomer moet. U herinnert zich zeker dat het vóór Pasen moest zijn, en nu moet het vóór de zomer.

 

(…): (…)

 

02.14  Peter Vanvelthoven (sp.a): Dat klopt. CD&V had toen gezegd vóór de paasvakantie.

 

Het is bijzonder jammer dat u hierop niet verder wil ingaan, want deze regering heeft intussen heel wat beslissingen genomen – ook dat heeft met tax shift te maken – die verband houden met de verhoging van de factuur van de mensen. Die factuur moet ondertussen wel betaald worden en tegelijkertijd is er die tax shift naar de diamantsector, die wel een cadeau heeft gekregen.

 

Dat is de onrechtvaardigheid die wij hier aanklagen, week na week, en we zullen dat blijven doen.

 

02.15  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, si l'on taxait les slogans, les absences de réponse, les demi-vérités, on aurait peut-être déjà une piste de solution pour cette réforme fiscale. (Brouhaha)

 

J'avais oublié les promesses non tenues!

 

Vous dites que vous allez présenter à l'étranger les réformes qui renforcent notre économie. J'ignore si vous parlez de la taxe "diamant", de la taxe "caïman" ou de la prolongation du nucléaire qui nous enferme dans des choix du passé. Mais une réforme fiscale juste, efficace et verte est possible afin de faire contribuer les revenus des capitaux, de libérer la capacité de créer de l'emploi, de soutenir l'économie réelle et les PME et d'encourager les comportements positifs pour l'environnement.

 

Depuis des semaines que je vous interroge avec plusieurs collègues, je me demande ce que vous attendez. Est-ce un peu de courage politique ou simplement la concorde au sein de votre gouvernement? Manifestement, vous ne parvenez pas à avancer ni à honorer vos promesses électorales. Cela nous désole parce qu'une réforme fiscale juste, efficace et verte sur le plan économique est nécessaire.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meyrem Almaci aan de eerste minister over "de stand van zaken in Griekenland" (nr. P0599)

- de heer Roel Deseyn aan de eerste minister over "de stand van zaken in Griekenland" (nr. P0600)

03 Questions jointes de

- Mme Meyrem Almaci au premier ministre sur "la situation de la Grèce" (n° P0599)

- M. Roel Deseyn au premier ministre sur "la situation de la Grèce" (n° P0600)

 

03.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, vorige week werden hierover al vragen gesteld, maar vanavond is het D-day voor de beslissing inzake Griekenland, of toch wat de eurogroep betreft.

 

De eurogroep heeft al jaren mogen spelen. De speeltijd van de eurogroep, om uw woorden op een andere manier te gebruiken, heeft tot dit resultaat geleid. Snoeien om te groeien, beste vrienden die dit dogma elke dag gebruiken in eigen land, heeft tot dit desastreuze resultaat geleid voor het bbp van Griekenland.

 

Mijnheer de eerste minister, ik wil u een document overhandigen dat de desastreuze situatie een menselijk gelaat geeft. Het gaat om een artikel uit The Lancet van 22 februari. Dit wetenschappelijk tijdschrift heeft een diepgaand onderzoek gevoerd naar de resultaten van het austerity- of soberheidbeleid. (Spreker toont en overhandigt het document)

 

Infectieziekten zijn terug van weggeweest: hiv, malaria, tuberculose. De kindersterfte is dramatisch gestegen. Kinderen vallen flauw op school omdat zij niet genoeg gegeten hebben. Men moet in voedselbanken voorzien. De zelfmoordcijfers zijn, zoals vorige week al is gezegd, gestegen met 45 %. Ik kan nog een tijdje doorgaan, want het artikel staat er vol van.

 

Nochtans, alternatieven waren mogelijk, dat staat ook in dit artikel. Men had hervormingen kunnen doorvoeren, hervorming waarvan wij ook voorstander zijn, maar men had tegelijkertijd de sociale bescherming kunnen ringfencen, in plaats van de banken waar het grootste deel van het geld naartoe gevloeid is.

 

Het artikel in The Lancet toont zwart op wit aan dat het radicale soberheidbeleid niet heeft gewerkt en dat het een onmenselijke tol eist.

 

De uitspraken van de heer Van Overtveldt en uzelf over de speeltijd, zijn in dit licht totaal wraakroepend. Het staarspelletje met de Griekse regering evenzeer want dit help de Griekse bevolking en de Europese bevolking niet vooruit.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig.

 

Vanavond gaat minister Van Overtveldt naar de eurogroep. Hij is al jaren voorstander van een Grexit. Wat zal de positie van ons land zijn, vanavond? Wat is de positie van ons land inzake de aanwezigheid van Griekenland in de eurozone?

 

Zullen wij blijven pleiten voor maatregelen die duidelijk contraproductief hebben gewerkt, de btw op medicijnen laten stijgen en nog meer hakken in de sociale maatregelen of gaan wij eindelijk achter de Griekse miljardairs aan die in 2010 hun geld al hebben weggesluisd met behulp van de banken?

 

03.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ik heb ook iets meegebracht: een euro uit het zuiden van Europa, een zo belangrijk symbool van onze Europese solidariteit.

 

Wij zijn solidair met de Griekse bevolking, maar wij zijn niet solidair met de Griekse regering. Men zal maar opgroeien in Griekenland, als jongere afstuderen en dan moeten aankijken tegen een gigantische jongerenwerkloosheid, tegen een grote schuldenberg.

 

De Griekse bevolking is het slachtoffer van vele crisissen, maar ook van vele politieke schandalen en corruptie. Het is aan ons, aan alle Europeanen, om hen blijvend een perspectief te bieden. Die Griekse jongeren willen niet alleen facturen. Zij hebben een plan nodig, zij hebben hoop voor de toekomst nodig.

 

Collega’s, men ziet wat er gebeurt als er extremen aan de macht komen. In het Griekse geval is dat extreem links, waarbij geen plaats meer is voor dialoog, maar alleen nog maar voor polarisatie. Als er geen ruimte meer is voor dialoog, die wij met CD&V zo voorstaan, dan zal er geen oplossing komen. Wij gaan toch niet zes jaar een brand blussen om dan in de ontknopingfase het gebouw finaal te laten instorten. Dat zullen wij niet doen. Het is dan ook wraakroepend dat de Griekse politieke zijde zegt dat er geen ruimte voor dialoog is. Dat is manifest verkeerd. Over de pensioenhervormingen, over de hervormingen van de arbeidsmarkt heeft de Europese Commissie altijd gezegd dat er ruimte voor dialoog is.

 

Griekenland blijft natuurlijk een belangrijke testcase voor de Europese gedachte. Wij mogen de zwakste schakel van de euroketting niet verzwakken.

 

Het is evenzeer wraakroepend – de minister van Financiën heeft het hier nog bevestigd – dat Griekenland niet bereid is om alle boeken op tafel te leggen en om transparantie in de cijfers toe te laten. Men weigert zelfs Europese controleurs in de overheidsgebouwen.

 

Mijnheer de eerste minister, in welke mate beïnvloedt die harde partijpolitiek in Griekenland, het koppige karakter van de leiders, de mogelijkheid om tot een oplossing te komen, die wij zo hard nodig hebben? Wij kunnen Griekenland niet laten vallen.

 

Hoe zal België zich opstellen in de onderhandelingen over dat Griekse drama, die ook de komende uren nog doorgaan? Waarom slaan die programma’s wel aan in Spanje en Portugal, maar niet in Griekenland? Hoe kan er hoop gecreëerd worden voor Griekenland, voor ons en voor de eurozone?

 

03.03 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de situatie in Griekenland is bijzonder zorgwekkend en ik ben bezorgd.

 

Zowat vijf maanden geleden heb ik immers veel contact gehad met de Griekse regering. Ik herinner mij zeer goed de eerste gesprekken met de heer Tsipras. Net zoals aan de andere Europese collega’s heeft hij mij zijn politieke wil verklaard om binnen Europa te blijven. Ook heeft hij zijn politieke engagementen verduidelijkt om te werken aan het vinden van compromissen, om inspanningen te leveren en om in alle transparantie te werken met de Europese collega’s.

 

Ook de jongste weken hebben wij, zowel in de eurogroep als in de Europese Raad, heel veel contacten gehad en veel gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen en een compromis te vinden. Het bereiken van een compromis vereist echter dat de twee partijen een akkoord willen. Dat is een voorwaarde. De laatste dagen ben ik echter niet voor honderd procent zeker van het bestaan van de politieke wil op Grieks niveau om een politiek akkoord te bereiken en tot een oplossing te komen. Ik zeg dat hier in grote openheid. Dat is een eerste punt.

 

Ten tweede, mevrouw Almaci, u zegt dat de resultaten van de strategie van Europa in Griekenland een ramp zijn. Welnu, ik stel vast dat dezelfde strategie in Portugal en Spanje wel leidt tot een situatie waarbij die landen opnieuw positieve perspectieven voor de toekomst hebben, ook de jongeren in die landen. Volgens mij is dat toch wel belangrijk.

 

Ten derde, er is een garantie voor meer dan zeven miljard euro aan steun voor Griekenland. Aangezien wij op die manier solidair zijn, vind ik het wel logisch dat wij af en toe aan Griekenland vragen wat hun intenties zijn en wanneer en hoe Griekenland van plan is om terug te betalen. Mij lijken die vragen zeer logisch. Het is niet correct te beweren dat de Europese landen niet solidair zijn geweest met Griekenland. Wij zijn zeer solidair geweest met Griekenland en wij zullen ook solidair blijven, maar dat betekent ook dat daar plichten tegenover staan van de mensen in Griekenland die steun toegekend krijgen.

 

Ten slotte, ik heb heel veel gehoord na mijn verklaringen, na die van Donald Tusk, na die van François Hollande en die van Angela Merkel. Ja, de speeltijd is voorbij. Dat viseert natuurlijk de Griekse bevolking niet, dat viseert de Griekse regering. Er kan voor ons geen verwarring zijn tussen de Griekse bevolking aan de ene kant en de Griekse regering aan de andere kant.

 

We volgens uur na uur de discussies. Ik stel vast dat de voorzitter van de Commissie Juncker veel inspanningen levert om een oplossing te vinden. Ik stel ook vast dat het mogelijk is dat er de volgende dagen een uitzonderlijke Europese Raad wordt georganiseerd om een politieke discussie te voeren. Misschien is dat een piste.

 

Ik hoop echter nog dat de eurozone vandaag, misschien later in de namiddag of avond, tot een akkoord zal kunnen komen. Dat is mijn hoop. Daaraan werkt de Belgische regering momenteel aan de onderhandelingstafel.

 

03.04  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, dank u voor de duidelijkheid van uw antwoord.

 

U zegt dat u met die speeltijd doelt op de Griekse regering. Niemand kan echter ontkennen – ik heb u daarnet een aantal voorbeelden gegeven – dat wat u speeltijd noemt maar al te concrete gevolgen heeft voor alle Griekse burgers die daarom voor die regering hebben gekozen. Het is een slag in hun gezicht als de eurocraten vandaag op een ontransparante manier – dat moet elke Europese en Belgische burger vandaag bijzonder verontrusten – eenzijdig, zonder ooit aan de kiezer verantwoording te moeten afleggen, kunnen beslissen welke maatregelen een volk moet nemen en als ze daarbij beslissen dat niet achter die Lagarde-lijst van belastingontduikers, de Griekse miljardairs, aan moet worden gegaan maar dat wel de btw op geneesmiddelen omhoog moet. Dat is de speeltijd van de voorbije jaren geweest. Dat zijn de onderhandelingen geweest die deze Griekse bevolking draagt. Dat is de realiteit.

 

Mijnheer de premier, ik ga afronden.

 

Er is een beklijvend opiniestuk geschreven door Joseph Stiglitz en een twintigtal andere gerenommeerde economen in The Financial Times met de titel “In the final hour, a plea for economic sanity and humanity”. Dit is een doodlopend pad naar erger.

 

Wat ik wil, is dat België vanavond van deze strijd niet het Waterloo van Europa maakt maar hervormingen doorvoert die de Griekse bevolking sparen, de corruptie aanpakken en eindelijk de maatregelen leggen waar ze horen, niet bij zij die nu al hard getroffen zijn en niet bij de gewone burgers.

 

03.05  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de eerste minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Laat ons vooral voor ogen houden dat het hier gaat over een uiterst belangrijke testcase van de Europese gedachte en de interlandelijke solidariteit.

 

Het was een legitieme politieke keuze om Griekenland in het verleden mee op te nemen in de economische A-kern, hoewel het land niet helemaal fit was. We willen dat Griekenland blijft meevoetballen in die A-kern, maar dan zal de coach toch iets minder koppig moeten zijn. We gaan Griekenland toch niet recht in de Russische muil laten lopen?

 

Laat ons hopen dat de eurozone noch Griekenland vandaag zijn Waterloo beleeft.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Stéphane Crusnière au premier ministre sur "le Conseil européen et l'urgence d'une solution à la crise des réfugiés" (n° P0601)

04 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de Europese Raad en een dringende oplossing voor de vluchtelingencrisis" (nr. P0601)

 

04.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, aujourd'hui plus qu'hier, il est utile et indispensable de rappeler que l'Europe s'est construite pour dépasser les égoïsmes nationaux, la haine et la peur de l'autre, pour empêcher le repli sur soi des nationalismes, des populismes et des extrémismes qui ont ravagé notre continent au siècle dernier. L'Union s'est construite sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, sur des valeurs de solidarité.

 

La crise de l'accueil des réfugiés est indigne de l'Union européenne. Autrement dit, l'échec de la politique d'asile de cette dernière est indigne d'une puissance comme la nôtre. Comment nos États ne parviennent-ils pas à se mettre d'accord pour accueillir des personnes qui fuient des situations horribles, qui ont osé mettre leur vie en jeu pour rejoindre l'Europe et espérer y rester? Comment nos États peuvent-ils à nouveau dresser des murs à leurs frontières? Comment nos États peuvent-ils laisser la Grèce, l'Italie et d'autres pays gérer seuls l'accueil des demandeurs d'asile?

 

Au cours de la réunion des ministres de l'Intérieur consacrée notamment à la question de l'aide à l'Italie et à la Grèce, l'Union européenne a montré toute l'étendue de ses divisions. Cet échec, c'est le reniement des valeurs "européanistes" que les États membres devraient défendre.

 

Monsieur le premier ministre, la semaine prochaine, les chefs d'État et de gouvernement doivent trouver une solution commune à cette crise de l'accueil. Il n'y aura pas de politique d'asile européenne sans solidarité. Il faut donc retrouver le souffle de cette dernière.

 

À cette occasion, monsieur le premier ministre, nous attendons de la Belgique qu'elle contribue à trouver une issue dans ce dossier crucial; issue qui apportera une réponse concrète et efficace à la problématique de l'accueil des réfugiés.

 

Il est urgent de démontrer que l'Union européenne est un projet de solidarité et non une somme d'intérêts nationaux à courte vue. Pour tenir ce discours de solidarité, il faut évidemment s'en donner les moyens. Or, la politique que votre gouvernement mène en interne en matière d'accueil des réfugiés n'est pas de bon augure.

 

Ce matin, les travailleurs de Fedasil ont entamé des actions pour dénoncer les coupes budgétaires que votre gouvernement impose, coupes budgétaires qui ont des répercussions sur l'accueil, l'emploi, voire même sur l'existence de certains centres.

 

Monsieur le premier ministre, quelles sont les initiatives que vous comptez prendre, la semaine prochaine, pour favoriser un sursaut et un réveil de l'Union européenne pour faire face à la crise de l'accueil des réfugiés? Comment justifiez-vous les coupes budgétaires imposées à Fedasil alors que la crise en matière d'accueil est si aiguë?

 

04.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, la question posée est extrêmement fondamentale et je vous remercie de la poser. Nous avons progressé, les dernières années, dans le cadre du projet européen et il est certain que la question des migrations se pose à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, a fortiori aux États membres de l'espace Schengen. Il va de soi que l'on doit travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est un premier point.

 

Deuxième point: je partage avec vous le constat sur la situation dramatique pour les personnes qui meurent en mer Méditerranée dans des conditions absolument insupportables et insoutenables. Il faut cependant être très lucide, comme vous l'êtes très certainement, sur les causes, les raisons pour lesquelles, ces derniers mois, on est confronté à un afflux spectaculaire. Il était déjà important; il a encore plus d'ampleur depuis quelques mois. C'est évidemment la situation dans le nord de l'Afrique, en Syrie, et particulièrement en Libye, qui crée un espace, une opportunité pour des passeurs, des trafiquants de miser et de gagner de l'argent sur la misère humaine. C'est de cela dont il s'agit.

 

C'est évidemment une question importante que l'on doit tenter de résoudre le plus possible dans le cadre de la solidarité européenne. Je veux ici affirmer, comme vous l'avez fait, notre volonté de travailler dans la solidarité européenne. J'évoquerai ici plusieurs éléments. Tout d'abord, le dernier Conseil européen qui s'est penché sur cette question a pris quelques décisions. On peut les considérer comme insuffisantes. Je peux entendre cet argument-là mais chacun connaît ici la mécanique de décision sur le plan européen. On doit tenter de convaincre largement des partenaires de partager ensemble une décision. Premièrement, c'est le triplement des budgets qui a été décidé pour les opérations Triton et Poseidon. Deuxièmement, c'est le renforcement des moyens pour Frontex. Troisièmement, c'est la mobilisation de moyens des États. Et la Belgique prend sa part. Comme vous le savez, grâce à la Défense, un navire logistique, le Godetia, participe en ce moment aux opérations humanitaires en mer.

 

Ensuite, la Commission a fait des propositions. C'est en soi très positif qu'en quelques semaines, la Commission ait fait des propositions complémentaires pour tenter de forcer les gouvernements à prendre attitude et à prendre des décisions. Il y aura de nouveau un rendez-vous, une heure de vérité, entre les États européens dans quelques jours, lors du prochain Conseil européen qui se penchera sur cette question. Je peux vous annoncer que, comme nous l'avions déjà fait lors du précédent Conseil européen, nous plaiderons pour continuer à renforcer les solidarités de deux manières, envers les immigrants bien entendu mais aussi entre les États européens. Chaque État européen doit aussi prendre sa part de responsabilité sur le sujet.

 

Enfin, dernier point, nous plaidons aussi pour qu'il y ait des politiques de retour effectives et efficaces, parce que ces politiques de retour pour les personnes qui n'ont pas vocation à séjourner sur le territoire belge, c'est aussi une partie de la solution. C'est ce que nous pensons en tout cas!

 

04.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour ces précisions. Nous serons attentifs aux réponses fournies et aux solutions proposées lors du Conseil.

 

Je vous avais posé une question relative à la situation actuelle chez Fedasil. Je vous réinterrogerai sur ce sujet car je n'ai malheureusement pas reçu de réponse.

 

Le droit d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile sont des sujets extrêmement délicats, non pas parce qu'ils sont difficiles à amener dans l'opinion publique mais parce qu'ils concernent des hommes, des femmes et des enfants qui méritent qu'on traite leur demande avec sérieux. Face à l'urgence humanitaire, trouver une solution pour ces milliers de personnes, c'est aussi redonner un sens à l'Union européenne et c'est retrouver les valeurs fondatrices du projet européen. Chez nous aussi, ces valeurs doivent être le moteur de notre politique d'asile, faute de quoi les conséquences pour une Union européenne déjà fragilisée par la montée des nationalismes de tout poil et le repli égoïste de ses intérêts à court terme, seraient catastrophiques et chacun aura à en subir les conséquences.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Gilles Foret au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'interdiction des cartes SIM prépayées" (n° P0602)

05 Vraag van de heer Gilles Foret aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het verbod op anonieme prepaid simkaarten" (nr. P0602)

 

05.01  Gilles Foret (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, nous avons appris cette semaine que le gouvernement se penchait sur la fin de l'anonymat des cartes de téléphone prépayées. L'objectif poursuivi vise à faciliter et renforcer le travail de nos forces de police pour une meilleure sécurité de nos concitoyens. Elle rencontre, en effet, beaucoup de difficultés actuellement pour tracer les milieux criminels et terroristes utilisateurs réguliers de ces cartes.

 

Si le principe des cartes prépayées n'est pas remis en cause, les moyens à mettre en œuvre pour mettre fin à l'anonymat posent plusieurs questions. Tout d'abord, au niveau des modalités pratiques, quels moyens techniques sont-ils envisagés pour obtenir l'identité des acheteurs? Comment faire lorsque ces cartes sont vendues via internet ou différents réseaux de distribution comme les indépendants, les night shops, les librairies ou les stations essence?

 

Une fois ce principe mis en œuvre, cette obligation d'enregistrer faite, comment procédera-t-on? Toutes les cartes seront-elles concernées, les nouvelles comme les anciennes? Ceux qui seront obligés de s'inscrire seront-ils sanctionnés s'ils ne le font pas?

 

Au vu de la multiplicité des techniques de communication actuelles, la fin de l'anonymat pour être efficace, devra concerner d'autres moyens de communication, comme Viber, Skype ou WhatsApp, qui sont eux aussi très prisés des criminels cherchant l'anonymat. Envisagez-vous aussi la possibilité de toucher ces moyens de télécommunication?

 

Ces mesures auront indéniablement des conséquences sur les modèles économiques des opérateurs. Où en sont les discussions avec eux, avec l'IBPT? Cette mesure sera-t-elle conciliable avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle quant au respect de la vie privée?

 

05.02  Alexander De Croo, ministre: Monsieur Foret, je vous remercie pour votre question.

 

En effet, fin mars, mon collègue Koen Geens a envoyé une lettre et a demandé une étude visant la suppression de l'anonymat des cartes SIM. Les opérateurs ont été contactés et ont mentionné les lourdes charges administratives qu'entraînerait une telle mesure.

 

Plus fondamentalement, la mesure serait plutôt disproportionnée et dépassée. Après l'annulation totale par la Cour constitutionnelle de la loi sur la conservation des données, je pense qu'il faut bien veiller à l'équilibre entre la vie privée et la sécurité.

 

En fait, je partage le raisonnement de la Cour constitutionnelle de ne pas considérer tous les citoyens comme des suspects potentiels. En plus, il y a tout de même des risques que la mesure serait dépassée par la technologie. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il existe une multitude d'autres moyens appelés over de top pour obtenir des communications, par exemple Skype.

 

En outre, certains pays ont instauré une mesure comme celle-ci et ont compris que son impact, notamment sur le dépistage de la criminalité, est relativement faible. Les pays comme le Royaume-Uni et l'Autriche ont fait un pas en arrière. Finalement, je pense que cette mesure alourdirait les charges pour un groupe qui est parfois déjà assez vulnérable, ce sont souvent ceux qui utilisent les cartes prépayées.

 

Pour conclure, je suis ouvert à la discussion mais vous aurez compris au regard de l'argumentation développée que je me pose beaucoup de questions sur la proportionnalité de cette mesure.

 

05.03  Gilles Foret (MR): Monsieur le vice-premier ministre, en effet tout réside dans la proportionnalité entre les moyens à mettre en œuvre et les bénéfices escomptés pour obtenir des résultats efficaces.

 

Vous avez raison avec votre collègue de la Justice, avec votre collègue en charge de la Vie privée et votre collègue en charge de la Sécurité, les opérateurs et tous ceux qui vont pouvoir prendre de l'avance sur les criminels. Il faut faire en sorte que la discussion commence et se poursuive pour anticiper les comportements utilisés par les criminels, pour contrer ces moyens de communication. Je ne doute pas qu'avec la force et la vivacité de notre gouvernement et les différents ministres en charge de ces multiples compétences, vous pourrez garantir le respect de la vie privée et assurer la sécurité de nos concitoyens sur notre territoire.

 

Je vous remercie pour vos précisions et pour la franchise de vos réponses.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "het oprollen van een netwerk van anarchisten en de ontgoocheling van de speurders" (nr. P0604)

06 Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Justice sur "le démantèlement d'un réseau d'anarchistes et la déception des enquêteurs" (n° P0604)

 

06.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wij leven in een periode van terreur en dreiging, een periode waarin een paraatheid en blijvende alertheid geboden zijn. In dat opzicht verheugt het mij dat een anarchistische bende zeer recent werd opgerold. U zult dat nieuws ongetwijfeld ook hebben vernomen. Ik meen dat dit als een succes mag worden bestempeld voor onze opsporingsdiensten die daarmee onze veiligheid waarborgen. Ik wil die mensen dan ook feliciteren.

 

De groepering waarover het hier gaat, La Cavale, is zeer gevaarlijk en deinst er niet voor terug om op te roepen tot geweld, tot brandstichting of zelfs tot het in hinderlagen lokken van geïsoleerde en kwetsbare politiepatrouilles. Zowel op hun site als in pamfletten doen zij dergelijke oproepen. Zoiets kan niet door de beugel.

 

Erger nog, mijnheer de minister, is dat zij er zelfs niet voor terugdeinsen om de daad bij het woord te voegen. Denken wij maar aan de sabotage van de politiewagens in Antwerpen en van wagens van europarlementsleden, aan het plaatsen van brandbommen in het politiekantoor van Vilvoorde en aan brandstichting in Brusselse bedrijfsgebouwen. Huiszoekingen hebben zelfs aangetoond dat er bewijzen zijn van deelname aan terroristische misdrijven.

 

De bende werd geïdentificeerd en zes verdachten werden opgepakt maar terug vrijgelaten. Dat heeft de speurders zeer ontgoocheld.

 

Mijnheer de minister, deelt u mijn bezorgdheid betreffende de ontgoocheling van de speurders, zij die waken over onze veiligheid? Vindt u dat er niet over een nacht ijs is gegaan? Vindt u dan men al dan niet te licht over deze zaak is gegaan? Werden er maatregelen genomen om te voorkomen dat die bende in de toekomst nog dergelijke oproepen kan doen of dergelijke daden kan stellen?

 

06.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Degroote, ik dank u voor uw vraag.

 

Het spreekt voor zich dat de minister van Justitie en de diensten van Justitie in het algemeen bijzonder bezorgd zijn over deze internationale anarchisten die zich mengen in het lokaal protest van de buurtbewoners tegen de constructie van de gevangenis in Haren.

 

Het federaal parket heeft mij bevestigd dat de onderzoeksrechter een bevel tot huiszoeking bij een aantal personen heeft verleend. De onderzoeksrechter, die gespecialiseerd is in terrorismezaken, heeft geen bevel tot aanhouding verleend. Ik begrijp dat de speurders daardoor ontgoocheld zijn, maar het betekent helemaal niet dat het onderzoek is gesloten. Integendeel, het onderzoek wordt met alle gepaste voortvarendheid voortgezet. Ik denk dus niet dat er enige reden is om ervan uit te gaan dat het gerecht hier zijn werk niet doet.

 

Het spreekt vanzelf dat ik mij ten stelligste uitspreek tegen vandalisme en elke vorm van geweld. Het bekommert mij zeer en heeft een hoge prioriteit. Het is echter niet omdat mensen niet in voorlopige hechtenis worden genomen, dat er geen onderzoek wordt gevoerd. De onderzoeksrechter beveelt uiteraard autonoom of iemand al dan niet moet worden aangehouden.

 

Ik zou mij dus niet al te veel zorgen maken, maar ik deel uw zorg wat de continuïteit van het onderzoek betreft. Ik denk niet dat daar iets verkeerd loopt.

 

06.03  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat u bepaalde bezorgdheden met mij deelt, zeker wat de ontgoocheling van de speurders betreft.

 

Uiteraard moet het onderzoek zijn gang gaan, maar toch zou ik op korte termijn willen uitsluiten dat dergelijke zaken zich opnieuw voordoen omdat de bende ondertussen vrij spel krijgt.

 

Daarom is het in de toekomst misschien geboden, mijnheer de minister, om wat denkwerk te verrichten omtrent het sleutelen aan het positief injunctierecht. De wet kan misschien op bepaalde punten worden aangepast, zodanig dat wij op kortere termijn daarop kunnen inspelen om dergelijke acties van nefaste bendevorming te voorkomen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "l'encadrement législatif insuffisant des jeux de hasard" (n° P0605)

07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "het ontoereikende wettelijke kader voor de kansspelen" (nr. P0605)

 

07.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais vous faire part d'un article paru ce jour et qui fait état des résultats du rapport de la Commission des jeux de hasard de 2014. Ce rapport mentionne des pertes d'environ un milliard d'euros en 2013 chez les utilisateurs en ligne.

 

Comme votre prédécesseur, vous avez voulu, grâce à la loi du 10 janvier 2010, parvenir à un certain équilibre dans le domaine des jeux de hasard en ligne en instaurant une organisation des licences. La loi a porté ses effets et les premières évaluations sont encourageantes car nous pouvons constater que moins de jeux illégaux provenant de sites étrangers sont actuellement en ligne. Cependant, je pense que nous pouvons faire mieux. En effet, différents arrêtés d'exécution doivent encore être mis en œuvre, notamment pour les normes techniques et de contrôle.

 

Je voudrais également me faire le relais de la Commission des jeux de hasard en demandant d'envisager de nouvelles initiatives pour mieux protéger les mineurs et contrôler la déontologie des opérateurs des jeux en ligne.

 

07.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, afin de déterminer si la loi actuelle permet une régulation cohérente des jeux de hasard, un renforcement législatif et des contrôles est nécessaire, plus particulièrement pour les jeux sur internet.

 

En ma qualité de ministre de la Justice, je me suis engagé dans un processus pour compléter les cadres réglementaires. Il est nécessaire de modifier la loi, des arrêtés royaux et des protocoles.

 

La loi doit être modifiée en ce qui concerne la réduction de l'offre, en diminuant le nombre de salles de jeu de 180 à 150. Il s'agit également de restreindre l'utilisation du terme "casino", mais aussi d'interdire des jeux et des machines de jeu de poker en dehors du contrôle de la Commission des jeux de hasard. Je fais ici référence à l'article 3.3 de la loi dont l'exception mène à la distorsion du marché.

 

En ce qui concerne la Loterie Nationale, la Commission des jeux de hasard a octroyé une licence, sur la base d'un arrêté royal, qui a été annulée par le Conseil d'État. Nous devons donc revoir ce problème.

 

Cinq arrêtés royaux doivent être pris et ils seront encore discutés en 2015 au niveau politique. L'arrêté royal sur l'article 3.3 de la loi est en cours d'élaboration et sera finalisé pour octobre prochain. S'agissant de l'arrêté royal sur la déontologie, en connexion avec l'organisme de la publicité, il a été demandé au Jury d'éthique publicitaire de déterminer les règles avec le secteur. Enfin, trois arrêtés royaux "internet" portant sur la supervision et le contrôle doivent encore être pris.

 

Dix protocoles relatifs à l'internet doivent encore être développés en relation avec le monitoring du marché des serveurs et des jeux.

 

En ce qui concerne l'adaptation du système EPIS, visant à exclure le joueur, nous voulons le connecter au registre national. Pour ce faire, les travaux informatiques ont débuté en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et ne nécessitent heureusement pas d'adaptation réglementaire.

 

07.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Vous êtes un peu le "ministre des Chantiers", car ceux-ci sont multiples dans votre département. En voici encore un. On s'est focalisé sur tout ce qu'il restait à entreprendre. Ma question portait, quant à elle, davantage sur les jeux en ligne.

 

J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir y travailler. Je suis prête à m'y atteler, et je sais que vous aussi. Nous sommes tous prêts à œuvrer efficacement, comme ce fut le cas jusqu'à présent.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de moeilijkheden bij de controle, de bestraffing en de opvolging van sociale dumping" (nr. P0607)

08 Question de Mme Meryame Kitir au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les difficultés liées au contrôle, à la sanction et au suivi du dumping social" (n° P0607)

 

08.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, de afgelopen jaren zijn er al 6 000 banen in de transportsector verloren gegaan als gevolg van sociale dumping. In de bouw gaat het over 12 000 banen. In totaal verdwenen dus al zo’n 18 000 banen als gevolg van sociale dumping.

 

Sociale dumping is oneerlijke concurrentie van buitenlandse werknemers die hier komen werken tegen dumpingprijzen. Zoals u zelf ook al zei, mijnheer de staatssecretaris, is dat niet eerlijk ten opzichte van onze eigen werknemers en ten opzichte van onze zelfstandigen die wel correct willen werken. Bovendien holt dit het systeem van de sociale zekerheid uit.

 

Gisteren was u aanwezig op een van de 300 controles die dit jaar reeds werden uitgevoerd. Het resultaat dat daarbij geboekt wordt bewijst dat die controles nodig zijn: in 42 % van de gevallen werden overtredingen vastgesteld. Het is goed dat u die vaststellingen doet, mijnheer de staatssecretaris. Onze partij steunt u daar ook in.

 

Als ik echter de getuigenissen lees van de mensen die u bijstonden bij die controles, ben ik minder optimistisch. Er is onvoldoende capaciteit bij de politie en bij de sociale inspectie. Ze beschikken over onvoldoende goede informatie om hun onderzoeken goed uit te voeren. Daarbovenop maakt Europa het België nog wat moeilijker, wanneer België maatregelen wil nemen om via A1-detachering sociale dumping tegen te gaan.

 

Ik hoor u graag zeggen dat het u menens is. Ik maak me echter wel zorgen als ik zie welk budget en welke middelen deze regering uittrekt om hier echt werk van te maken.

 

Mijn vragen zijn dan ook de volgende, mijnheer de staatssecretaris.

 

We hebben in de vorige legislatuur unaniem een maatregel goedgekeurd om via A1-detachering sociale dumping tegen te gaan. U zet deze maatregel nu on hold omdat Europa ons terugfluit. Wij stellen voor om die toch uit te voeren.

 

Het is toch frappant dat van alle boetes die werden uitgeschreven, er nog geen enkele werd geïnd. Ik lees graag dat u hierover zult spreken met de bevoegde minister, maar ik betreur dat u dat nu pas zult doen. Ik hoor graag van u op welke manier en op welke termijn u hiervan werk wil maken.

 

08.02 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw Kitir, ik dank u voor uw vragen.

 

Uiteraard is sociale dumping een topprioriteit voor deze regering. We zetten er dan ook alles op om dat aan te pakken. Er zijn al een paar rondetafels belegd daarrond, onder andere in de bouwsector. Op 8 juli pakken we met werkgevers, vakbonden en administratie uit met een aantal maatregelen op nationaal en internationaal niveau, het Benelux-niveau, om dat aan te pakken.

 

Dergelijke controle is uiteraard belangrijk. Ik heb laten weten dat er aangekondigde controles zullen gebeuren, zoals ook het geval is in het verkeer, dit zowel voor het ontradingseffect als voor het preventief effect. Er is de repressieve aanpak, maar er is ook de preventieve aanpak. Iedereen moet beseffen dat sociale fraude een misdrijf is, op gelijk welk niveau. Of het nu klein of groot is, of het nu wordt gedaan door buitenlanders of binnenlanders, dat blijft voor mij om het even, het is sociale fraude.

 

Heel belangrijk is dat men niet moet denken dat de sociale dumping is begonnen op 11 oktober 2014. Ik zet het beleid van mijn voorganger, de heer Crombez, verder. Als de hier goedgekeurde maatregel on hold is gezet, dan heb ik daar geen enkel initiatief toe genomen. Deze maatregel werd inderdaad nog nooit toegepast omdat Europa de maatregel betwist en ons land voor het Hof van Justitie heeft gedaagd. U weet zeer goed dat ik de procedure verderzet en probeer de maatregel er alsnog door te krijgen, voor meer middelen van Europa dus.

 

Concreet toch dit: regels zijn belangrijk. We moeten de regels controleren en doen dat op het terrein. Ik heb dat gisteren vastgesteld. De sanctionering is belangrijk, maar op het einde is het sluitstuk nog altijd het innen van de boetes. Ik heb gisteren inderdaad vastgesteld dat daar vanuit het verleden, mevrouw Kitir, een probleem is. Ik zal mijn collega, de heer Van Overtveldt, daarover aanspreken. Blijkbaar hebben mijn voorgangers dat te weinig gedaan. Het kan niet voor mij dat boetes van mensen die sancties krijgen blijven liggen. Als men misdrijven begaat, moet men ook gesanctioneerd worden. Dat is volgens mij absoluut noodzakelijk.

 

08.03  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, u hoeft zich niet boos te maken.

 

In de strijd tegen sociale dumping vindt u in de sp.a een medestander. U zet inderdaad voor een gedeelte het beleid van uw voorganger voort. Als men fraude vaststelt, dan kan die echter niet onbestraft blijven. Controles hebben alleen maar effect als er ook boetes volgen. Ik pleit ervoor om snel tot een oplossing te komen. Los van de discussie over de vorige of deze regering, als er vandaag problemen vastgesteld worden, dan moet er snel een oplossing komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sarah Claerhout aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de eenmalige enveloppe van 11 miljoen voor de federale wetenschappelijke instellingen" (nr. P0608)

- de heer Michel de Lamotte aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de toekomst van de federale wetenschappelijke instellingen" (nr. P0610)

09 Questions jointes de

- Mme Sarah Claerhout à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'enveloppe unique de 11 millions d'euros octroyée aux établissements scientifiques fédéraux" (n° P0608)

- M. Michel de Lamotte à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'avenir des établissements scientifiques fédéraux" (n° P0610)

 

09.01  Sarah Claerhout (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, 11 miljoen euro om te verdelen over de federale wetenschappelijke instellingen, is een prachtig bedrag. Dat is mooi. Ik dank u dan ook dat u dat hebt kunnen realiseren.

 

Ik heb echter ook de instellingen bezocht. Ik heb er goed geluisterd en heb er veel gehoord. Ik heb gehoord dat zij beseffen dat moet worden bespaard. Zij steunen het idee dat moet worden hervormd. Ik heb ook gezien dat zij openstaan voor nieuw beleid, voor dialoog en voor verandering.

 

Ik heb echter ook gehoord dat zij op het bot zitten, dat zij hun personeel geen vooruitzichten kunnen geven, dat de onstabiele context te lang duurt en dat er intern ontmoediging en demotivatie heerst.

 

Mevrouw de staatssecretaris, 11 miljoen euro is prachtig. Echter, investeren zonder dat er een duidelijk zicht is op wat morgen komt, wat is dat?

 

Wij lezen in de krant dat het op de geplande globale hervorming nog zeker een jaar wachten is. Hoe kunnen de FWI’s op die manier echter serieuze investeringsprioriteiten leggen? Ook de onderzoekers zijn ongerust. Zij zijn belangrijke gebruikers van de FWI’s. Zij zijn, zoals wij in een vrije tribune hebben kunnen lezen, erg bekommerd.

 

FWI’s zijn de plaatsen waar kennis van generatie op generatie wordt doorgegeven.

 

Mevrouw de staatssecretaris, hun vragen zijn heel redelijk. Zij willen duidelijkheid en overleg; zij willen een indicatie dat de overheid op een doordachte manier met hun verzuchtingen bezig is.

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik geloof niet, zoals sommigen suggereren, dat hier een verrottingsstrategie bezig is. Ik geloof dat niet.

 

Ik geloof dat u de instellingen in hun glorie wil helpen herstellen. Het wordt echter hoogtijd dat de nodige intensieve gesprekken met alle instellingen worden georganiseerd, dat daarbij heel concrete hervormingsplannen op tafel komen, dat ze samen worden afgetoetst en dat ze samen worden uitgewerkt.

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik heb enkele concrete vragen.

 

Hoe werd die 11 miljoen euro verdeeld?

 

Overheidsopdrachten vragen ook tijd. Dienen de instellingen die middelen in 2015 nog uit te geven of kunnen zij die ook in 2016 nog voor structurele investeringen aanwenden?

 

Last but not least, wat is de relatie tussen dat eenmalige bedrag van 11 miljoen euro en het grotere kader van hervorming en verzelfstandiging van de instellingen? Wat zijn de geplande stappen die u op dat vlak zult zetten?

 

09.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, en complément de la question qui vient de vous être adressée, je voudrais évoquer avec vous votre note de politique générale qui présentait une grande réforme de la Politique scientifique, et notamment la suppression du SPP Politique scientifique. En décembre déjà, vous précisiez qu'une concertation avec les établissements scientifiques fédéraux avait commencé et qu'il leur avait été demandé de définir leurs priorités et leurs principaux projets pour l'avenir, ainsi que de transmettre un masterplan.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le financement, vous nous avez présenté votre réforme comme un enrichissement pour ces établissements scientifiques fédéraux. "Enrichissement", mot un peu bizarre, puisqu'ils vont voir leur dotation diminuer. En effet, même si annonciez que les moyens financiers libérés par la suppression du SPP Politique scientifique seront notamment utilisés à leur profit, une diminution de près de 10 % du budget concernant les établissements scientifiques fédéraux était prévue.

 

Madame la secrétaire d'État, avez-vous déjà reçu les priorités de chaque établissement scientifique fédéral et où en sont les masterplans afin de voir où nous allons? Quelles sont les économies qui seront demandées aux établissements scientifiques fédéraux cette année et chaque année sous cette législature? Des alternatives ont-elles été trouvées pour compenser la diminution du budget que vous octroyez aux établissements scientifiques fédéraux? Enfin, en ce qui concerne BELSPO, comment le budget sera-t-il réduit?

 

09.03 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mevrouw Claerhout, bedankt voor uw vraag en uw steun.

 

Ik zal het eerst hebben over de 11 miljoen euro aan bijkomende investeringen die over de FWI’s wordt verdeeld.

 

Wij hebben vertegenwoordigers van elke instelling, die we allemaal bezocht hebben, verschillende keren ontmoet. We hebben hun gevraagd naar hun prioriteiten en naar de noodzakelijke investeringen. Wij hebben in dialoog met elke FWI geprobeerd de rangorde te respecteren, zodat de 11 miljoen euro nu gebruikt kunnen worden voor de investeringen die zij nodig achten en die zij als prioritair bestempeld hebben.

 

Zij zullen die investeringen inderdaad snel moeten doen. Zij zullen ook een deel kunnen overdragen naar 2016. Het gaat om eenmalige investeringen. Die werkwijze past al in de toekomstige verzelfstandiging, daar zij de prioriteiten volledig zelf konden opgeven, wat versterkend kan zijn voor de toekomst.

 

U zult zien dat de investeringen gebruikt worden voor langetermijninvesteringen, namelijk voor de aankoop van apparatuur waarmee de FWI's hun visie en missie vooruit kunnen brengen.

 

De volgende stap bestaat uit het onderzoek naar de best mogelijke structuur en optimale personeelswerking van BELSPO. Bovendien zijn wij in onderhandeling over de beheersovereenkomsten. Alles in kaart brengen vergt natuurlijk de nodige tijd.

 

Monsieur de Lamotte, j'ai pris connaissance des priorités des établissements scientifiques fédéraux (ESF). Dans ce cadre, 11 millions d'investissements supplémentaires seront consentis en 2015. Ils feront l'objet d'une seule opération, mais leur bénéfice se ressentira durant plusieurs années.

 

Je pense avoir ainsi répondu à votre question sur les mesures compensatoires qui doivent absorber la réduction budgétaire. Je tiens à attirer ici votre attention sur le fait que ces 11 millions d'euros ne représentent pas moins de 30 % de plus par rapport à la dotation actuelle.

 

La demande de fixation des priorités a également régulièrement fait apparaître des problèmes structurels. Les éléments financiers, organisationnels et juridiques sont effectivement essentiels si l'on veut sécuriser l'avenir du fonctionnement des ESF.

 

Comme je viens de le dire, une étude approfondie est en cours.

 

Ik weet dat er sprake is van een verrottingsstrategie. Dat is absoluut niet het geval, maar u moet begrijpen dat de verzelfstandiging van instituten de nodige tijd vraagt om juridisch uit te werken. Daarom hebben wij eerst geopteerd voor de noodzakelijke investeringen ter waarde van meer dan 11 miljoen euro.

 

09.04  Sarah Claerhout (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het belangrijkste is dat de stabiliteit binnen de instellingen zo snel mogelijk kan terugkomen. U bekijkt in welke structuren de FWI’s het best kunnen werken. Ik wil blijven oproepen om dat in heel nauw overleg met de instellingen te doen. Zij kennen de knelpunten het beste.

 

Ik heb in de krant gelezen dat het zeker nog een jaar wachten zal zijn. Laat ons alstublieft snel vooruitgaan. Er mag niet zomaar een jaar voorbijgaan. Het gaat hier ook over het feit of men sponsors kan blijven aantrekken en hoe men de werknemers en onderzoekers kan blijven motiveren.

 

Ik wens u veel succes om dat te realiseren.

 

09.05  Michel de Lamotte (cdH): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie.

 

Les personnes qui travaillent dans ces établissements scientifiques fédéraux sont inquiètes parce qu'elles ne savent pas comment leur futur sera pris en compte. J'en appelle donc à une concertation avec elles pour pouvoir les rassurer et pouvoir leur dire de quoi leur avenir sera fait.

 

J'ai été un peu déçu de vos réponses sur le masterplan et sur les alternatives de financement et je n'ai pas eu de réponse concernant BELSPO.

 

Madame la secrétaire d'État, nous nous retrouverons sûrement en commission pour discuter de ce dossier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vergadering van de Europese Raad van 16 juni over de migratieproblematiek" (nr. P0609)

10 Question de M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réunion du Conseil européen du 16 juin consacrée à la question des réfugiés" (n° P0609)

 

10.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, de Verenigde Naties hebben laten weten dat wij lang niet genoeg doen, wat de opvang van vluchtelingen betreft. Europa moet er nog een miljoen bij nemen. Dat lijkt wel een soort van humanitaire chantage te worden, want zodra men het statuut van bootvluchteling heeft, heeft men een soort van gratis toegangsticket tot Europa. Ik meen nochtans dat Europa geen reddingsboei moet zijn. Wel integendeel, wij hebben een andere rol te spelen. In plaats van vluchtelingen uit het water te halen, zouden wij hun misschien beter een kompas geven dat toont hoe zij terug moeten zwemmen naar het land waar zij vandaan komen.

 

In ons land worden er 2,1 vluchtelingen per 1 000 inwoners opgevangen. In de EU is het gemiddelde 1,2, in Frankrijk 1,1 en in Italië, waarover het nu gaat, slechts 1 per 1 000 inwoners. De recente Europese top was weeral een flop, want ook daar werden geen beslissingen genomen, met uitzondering van het verhaal over een soort van tussenopvangcentrum ergens op Sicilië. Over de quota is er blijkbaar geen akkoord bereikt. Ons land twijfelt, wacht af, weet het niet goed en neemt geen duidelijk en kordaat standpunt in. Dat verwijt ik u, want u was daar aanwezig. Volgende week reist de premier blijkbaar zelf af naar de immigratietop.

 

Een strenger standpunt zal nodig zijn, zeker bij de voorliggende cijfers, waarbij wij gemiddeld meer dan dubbel zoveel vluchtelingen opvangen. Onze standpunten moeten deze zijn die ook in andere landen aan de orde zijn, namelijk de grenzen dicht, de eigen grenzen herstellen en de Conventie van Genève opnieuw ter discussie durven te stellen. Daarmee zouden wij als klein land het duidelijke signaal uitsturen dat er een einde moet komen aan de opvang en dat de oplossingen niet hier, maar aan de andere kant van de Middellandse Zee te vinden zijn.

 

10.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, wij hebben in de Ministerraad eergisteren een uitgebreide discussie gevoerd over de noodmaatregelen met betrekking tot de situatie in de Middellandse Zee. Men is nog niet tot een akkoord gekomen. Eind deze maand zetten de regeringsleiders het debat voort.

 

Zelf heb ik een aantal punten aangehaald die voor België een prioriteit zijn.

 

Ten eerste, de koppeling tussen solidariteit en verantwoordelijkheid. België is een solidair land en zal dit blijven, maar daar moet uiteraard iets tegenover staan. Italië en Griekenland moeten alle bootvluchtelingen correct registreren en identificeren. In het huidige klimaat is het onaanvaardbaar dat wij geen exact zicht hebben op wie Europa binnenkomt.

 

Ten tweede, ik heb benadrukt dat België al jaren een zeer groot aantal asielaanvragen krijgt en verwerkt. Daarmee moet meer rekening worden gehouden. Er zijn veel andere landen, bijvoorbeeld Oost-Europese landen, die amper asielzoekers opvangen. Dat is niet alleen het standpunt van België, maar ook van Frankrijk, Duitsland en Nederland.

 

Ten derde, een snelle terugkeer van economische migranten. De aanpak die ik hierbij heb verdedigd, samen met landen als Frankrijk en Duitsland, is de oprichting van een soort wachtkamer in Italië waarbij men een opdeling maakt tussen de vluchtelingen die wel een kans maken op internationale bescherming, enerzijds, en de economische vluchtelingen die geen recht hebben op internationale bescherming, anderzijds. Wie geen verblijfsrecht krijgt, moet snel terugkeren, voor hij of zij naar andere Europese landen kan doorreizen.

 

Tijdens het debat bleek inderdaad opnieuw dat er stevige verschillen bestaan in de Europese Unie. Aan de ene kant staan lidstaten die een meer eerlijke verdeling willen met een verplichte verdeelsleutel. België maakt deel uit van deze groep. Aan de andere kant staan de lidstaten die alleen een vrijwillige verdeelsleutel wensen. Dat lijkt mij onvoldoende. Het resultaat van een vrijwillig systeem is dat de meerderheid van de asielzoekers uiteindelijk toch bij ons en onze buurlanden zal terechtkomen. Dat systeem kennen wij al vele jaren en het werkt niet.

 

10.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben het grotendeels eens met wat u hebt gezegd. Ik ken de standpunten ter zake, maar het is helaas onvoldoende. Het is al lang niet meer genoeg om die standpunten telkens te herhalen en volgens mij moeten u en deze regering een veel duidelijker en krachtdadiger signaal uitsturen.

 

Ik merk dat andere landen dit doen. Zij zeggen dat zij desnoods hun grenzen zullen sluiten omdat zij niet langer wensen mee te doen aan het quotasysteem en geen vluchtelingen meer wensen op te vangen. Moeten wij op dat vlak niet wat scherper en kordater uit de hoek komen? Wij moeten ons volgens mij op zijn minst aansluiten bij de grootste gemene deler en bij wat ook beleden wordt door de grote staten in Europa.

 

Wij als klein land kunnen een unieke rol spelen. Wij kunnen een soort ijsbreker zijn om duidelijk te maken dat de vluchtelingenstroom niet zal stoppen zolang wij toelaten dat er nog maar een schijn van kans bestaat dat men hier herkend wordt. Dit kan alleen door een actualisering van de Conventie van Genève en door iedereen op te vangen op zijn eigen continent. Bovendien moet die regel aan iedereen worden duidelijk gemaakt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10.04  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord bij ordemotie.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewael, u hebt het woord.

 

10.05  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik heb gewacht tot de staatssecretaris zijn antwoord heeft gegeven, maar ik heb daarnet goed geluisterd naar de heer Dewinter en wil terugkomen op zijn vraag.

 

Ik raad iedereen in de Kamer aan om goed kennis te nemen van het Beknopt Verslag en het Integraal Verslag. De manier waarop hij de vraag heeft opgebouwd komt letterlijk hierop neer. Ik citeer: “… in plaats van die mensen uit het water te halen zou men hen beter een kompas geven om hen toe te laten zich te oriënteren en terug te zwemmen naar het land waar ze vandaan komen”. Daar kwam de omschrijving ongeveer op neer.

 

Ik wil met klem protesteren tegen deze voorstelling van zaken. Dat is een lid van deze Kamer onwaardig. (Applaus) Ik aanvaard dat niet en ik zal hier tot het laatst tegen blijven protesteren.

 

Mijnheer Dewinter, u weet heel goed dat ik dat vroeger nog eens in een andere context heb gedaan in het Vlaams Parlement. Ik zeg het opnieuw: dit is fascisme, onvervalst fascisme. (Applaus)

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

10.06  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit.

 

De voorzitter: De heer Dewinter krijgt het woord wegens een persoonlijk feit.

 

10.07  Filip Dewinter (VB): Mijnheer Dewael, ik meen dat wij ongeveer even lang in het federaal en Vlaamse parlement zetelen en dat wij telkens gelegitimeerd zijn door het feit dat kiezers voor ons stemmen en ons hier afvaardigen.

 

Dat betekent ook dat er in een parlement zoiets bestaat als vrije meningsuiting, het recht om te mogen spreken en niet telkens om de oren geslagen te worden met de mededeling dat men een fascist, een nazi of erger is. Dat doet u natuurlijk telkens opnieuw.

 

Telkens als het debat gevoerd worden over immigratie en er harde waarheden gezegd worden die gedeeld worden door een groot deel van de publieke opinie, dan is het antwoord niet werk maken van een kordaat immigratiebeleid, maar wel de stempel van fascist en nazi plakken op de boodschapper. Het debat is dan afgelopen en er moet niet meer geargumenteerd worden, er moet niet meer gesproken worden en er moet zelfs niet meer geluisterd worden.

 

Mijnheer Dewael, ik zal echter blijven spreken en ik zal de taal van de volksstraat blijven spreken in plaats van de taal van de Wetstraat die de uwe is. Dit standpunt moet hier kunnen worden vertolkt. Als ik met een boutade zeg dat onze overheden in plaats van schepen naar ginder te sturen om mensen uit het water te vissen, wat ongetwijfeld humanitair verantwoord is, die mensen beter een kompas zouden geven om te laten weten wat de weg is die gezwommen moet worden om terug te keren, dan is dat niet onmenselijk, dan is dat het voorbeeld van het beleid dat wij zouden moeten voeren, namelijk: ervoor zorgen dat die vluchtelingen niet in die gammele bootjes stappen.

 

Wij zouden ervoor moeten zorgen dat de vluchtelingen niet verzuipen in de oceaan waarna zij gered moeten worden. Wij moeten ervoor zorgen dat zij weten dat zij hier niet welkom zijn en dat zij die dodentocht dus niet moeten aanvatten.

 

Dat is humanitair, en niet het standpunt dat u verdedigt waarbij de kop in het zand wordt gestoken. U blijft de humanitaire chantage in de praktijk brengen, die aan de basis ligt van het gevoerde beleid dat tot duizenden slachtoffers leidt, iedere week opnieuw, op de Middellandse Zee.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewinter, u had twee minuten spreektijd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Agenda

11 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 17 juni 2015, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Carina Van Cauter en de heer Philippe Goffin) tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft, nrs 1133/1 tot 3;

- het voorstel van resolutie (de heren Denis Ducarme, Tim Vandenput, Veli Yüksel, Damien Thiéry en Peter Buysrogge en de dames Karolien Grosemans en Sophie Wilmès) over de opvolging van de Europese Raad van december 2013 inzake het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, alsook van de Europese Raad van juni 2015, nrs 1063/1 tot 5;

- het voorstel van resolutie (de heren Georges Dallemagne, Philippe Blanchart, Jean-Jacques Flahaux, Benoit Hellings, Olivier Maingain en Dirk Van der Maelen) over de stand van de mensenrechten in Saoedi-Arabië en inzonderheid over de situatie van blogger Raif Badawi, nrs 1154/1 tot 3.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 17 juin 2015, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- la proposition de loi (M. Raf Terwingen, Mme Carina Van Cauter et M. Philippe Goffin) modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN "Personnes disparues", nos 1133/1 à 3;

- la proposition de résolution (MM. Denis Ducarme, Tim Vandenput, Veli Yüksel, Damien Thiéry et Peter Buysrogge et Mmes Karolien Grosemans et Sophie Wilmès) sur le suivi du Conseil européen de décembre 2013 sur la Politique de Sécurité et de Défense Commune ainsi que du Conseil européen de juin 2015, nos 1063/1 à 5;

- la proposition de résolution (MM. Georges Dallemagne, Philippe Blanchart, Jean-Jacques Flahaux, Benoit Hellings, Olivier Maingain et Dirk Van der Maelen) concernant la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite et plus particulièrement le cas du blogueur Raif Badawi, nos 1154/1 à 3.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

12 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft (1133/1-3)

12 Proposition de loi modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN "Personnes disparues" (1133/1-3)

 

Proposition de loi déposée par:

Wetsvoorstel ingediend door:

Raf Terwingen, Carina Van Cauter, Philippe Goffin

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

12.01  Richard Miller, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1133/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1133/1)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Voorstel van resolutie over de opvolging van de Europese Raad van december 2013 inzake het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, alsook van de Europese Raad van juni 2015 (1063/1-5)

13 Proposition de résolution sur le suivi du Conseil européen de décembre 2013 sur la Politique de Sécurité et de Défense Commune ainsi que du Conseil européen de juin 2015 (1063/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Denis Ducarme, Tim Vandenput, Veli Yüksel, Damien Thiéry, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Sophie Wilmès

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1063/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1063/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Van Mechelen, die naar zijn schriftelijk verslag verwijst.

 

13.01  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, chers collègues, votée ce mardi en commission de la Défense, majorité contre opposition, cette résolution était déjà à l'ordre du jour de la commission de la semaine précédente, l'Open Vld pourtant co-signataire du texte ayant demandé le report du débat faute d'un consensus au sein de la majorité.

 

Le partenaire N-VA, très atlantiste, ce qui est évidemment son droit le plus strict, ne souhaitait pas voir écrit noir sur blanc une préférence européenne en matière d'achats militaires, ce qui, pour notre groupe, est inconcevable au regard des débats à venir sur le remplacement potentiel des F-16 en termes d'emplois et de retombées tant économiques que technologiques.

 

De plus, pour nous, ce débat aurait dû avoir lieu dans le cadre de celui plus large sur l'Europe de la Défense, un débat qui, pour rappel, avait déjà illustré la difficulté pour la majorité à s'accorder sur l'avenir de la Défense et aboutit à l'adoption d'une résolution sans grande portée, malgré les auditions, les textes de l'opposition et les amendements concernant notamment l'industrie de la défense.

 

À l'époque, la faiblesse de ce texte sur ces points et son absence même dans la résolution portée par la N-VA sur l'avenir de l'armée illustraient déjà les divergences de vues au sein de la majorité.

 

S'agissant de la présente résolution, nous ne nous opposons pas à l'idée générale du texte, à savoir que nous soutenons tous les considérants, même s'il est dommage qu'aucune référence ne soit faite au texte PS adopté sous la précédente législature et qui parlait de l'importance de l'industrie européenne de la défense. Nous soutenons une Europe de la Défense toujours plus intégrée tant sur le plan matériel, humain, stratégique de commandement qu'industriel. Nous espérons, dès lors, que ce sera la position défendue par le ministre lors des prochains sommets européens.

 

Nous soutenons le besoin de tendre vers une standardisation du matériel militaire belge avec nos partenaires stratégiques comme la France. Nous soutenons le besoin d'une coordination avec les entités fédérées sur les matières industrielles et de recherche et développement. Nous soutenons également l'idée d'élargir l'European Air Transport Command (EATC) qui est un bel exemple d'embryon de la Défense.

 

Sur la question industrielle, point sur lequel la majorité a tant de mal à s'accorder, car entre un atlantisme industriel de principe et aveugle au vu des changements de la politique étrangère américaine, de plus en plus tournée vers l'Asie-Pacifique et de moins en moins vers l'Europe, et des retours pour nos emplois, notre indépendance stratégique et technologique, il faudra bien un jour choisir.

 

Pour notre groupe, l'industrie européenne de la défense est un aspect essentiel pour l'avenir de notre Défense et le futur plan stratégique face au remplacement potentiel de plusieurs équipements majeurs. Nous demandons une véritable ambition de consolider la base industrielle et technologique de la Défense européenne, créatrice d'emplois et riche d'un savoir-faire innovant comme le démontrait en son temps le F-16.

 

La demande n° 8 nous satisfait dès lors très peu. Elle nous déçoit même quand on lit: "d'étudier la pertinence et la faisabilité juridique de la mise en œuvre d'une clause de préférence européenne sur le marché de l'armement." Comment faut-il illustrer cette pertinence aux auteurs de la présente résolution? Pour notre groupe, il ne faut pas l'étudier mais bien l'assurer et ce, sans remettre en cause, bien évidemment, notre engagement au sein de l'OTAN.

 

Ce n'est qu'autour de cet outil industriel belge et européen préservé et renforcé par le réseau européen des PME du secteur de la défense que devra être réactivée l'Europe de la Défense avec les partenaires européens qui en ont la volonté et dans le cadre de synergies entre la recherche et développement tant civil que militaire. En outre, cette coopération doit continuer à encourager l'achat commun de matériel militaire européen et ainsi favoriser encore un peu plus un socle commun de formation des militaires à l'échelle européenne et la compatibilité totale du matériel en opération, ce qui fait défaut aujourd'hui.

 

Il ne faut surtout pas rater le train européen et mettre à mal cette dynamique et toutes les retombées positives potentielles pour les industries belges et européennes. Citons, par exemple, le projet MUSIS et la question du remplacement à long terme d'équipements majeurs ou encore les éventuelles exceptions à défendre dans le cadre du débat sur le mandat de négociation de l'accord de libre-échange potentiel entre l'Union européenne et les États-Unis.

 

Il s'agit enfin de mettre l'accent sur les avantages qu'une telle coopération peut avoir pour l'emploi, la croissance, l'innovation et la compétitivité industrielle dans l'Union européenne mais aussi pour notre indépendance technologique et stratégique, ce que ne permet pas a priori entre autres le F-35, tout en respectant pleinement la législation en matière de marchés publics et la transparence, y compris parlementaire, que de tels marchés impliquent.

 

Pour ce faire, les entités fédérées doivent être pleinement consultées pour la rédaction du futur plan stratégique. Il serait en effet inconcevable pour le groupe PS que le plan stratégique ne prévoie rien sur le plan industriel européen et ne mette pas en avant une telle préférence. Pourquoi donc la majorité veut-elle adopter une telle résolution alors qu'elle est aux manettes du plan stratégique? Y aurait-il des difficultés au sein du gouvernement pour assurer la pertinence de l'industrie belge et européenne?

 

Un début de réponse sera offert dans les prochaines semaines avec la question du maintien ou pas de la capacité pour les avions belges de transporter des armes nucléaires. Cela déterminera si le marché du remplacement éventuel du F-16 est ouvert aux constructeurs européens ou au contraire déjà gagné par le F-35 américain.

 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe PS rejettera ce texte et souligne encore une fois son inquiétude dans le cadre du remplacement potentiel à venir et des retours pour nos PME et l'industrie européenne en général.

 

En guise de conclusion, il est dommage que cette initiative de la famille libérale se soit en définitive heurtée à l'opposition du partenaire N-VA. Cela a transformé une résolution qui aurait pu être noble au regard des objectifs initiaux poursuivis en un texte édulcoré, aux contours flous et sans aucune portée concrète, comme en témoigne l'amendement n° 17, qui transforme la phrase initiale "d'ouvrir l'EATC" à "étudier l'opportunité d'ouvrir l'EATC". Pourquoi pas, tant qu'on y est, un nouvel amendement libellé comme suit: "Il conviendrait, le cas échéant et dans la mesure des possibles, pour autant que les partenaires éventuels soient potentiellement d'accord, d'envisager dans la recherche d'un consensus unanime, probablement impossible à atteindre mais néanmoins nécessaire, d'étudier l'opportunité de réaliser une étude déterminant les conditions dans lesquelles pourrait se faire, ou pas, une ouverture des discussions à un probable, mais toutefois incertain, futur élargissement de l'EATC."

 

Vous l'aurez compris, chers collègues, le groupe PS non seulement votera contre ce texte, mais, en outre, ne déposera aucun amendement car, et vous en conviendrez comme moi, il est impossible d'amender le vide.

 

Je constate d'ailleurs que ni le ministre de la Défense, ni la plupart des auteurs de la résolution ne sont là, ce qui prouve bien que nous parlons pour ne rien dire.

 

Je vous remercie.

 

13.02  Peter Buysrogge (N-VA): De Europese veiligheidsstrategie dateert reeds van 2003. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld. Het voorstel van resolutie somt een aantal van de belangrijkste geopolitieke veranderingen op en geeft ook een indicatie van de nieuwe uitdagingen op het vlak van veiligheid en defensie.

 

We hebben zelf de afgelopen jaren de verhoogde inzet van de Belgische strijdkrachten kunnen vaststellen in Afghanistan, Libië, Mali, Irak, de Hoorn van Afrika en de Baltische staten. We zien ook in eigen land de impact van nieuwe bedreigingen, zoals cyberaanvallen, radicalisering en terrorisme. Daarom doet het voorstel een oproep aan de regering om in Europees verband vanaf volgende week actief te ijveren voor een herdefiniëring van de Europese strategie.

 

Op federaal vlak hebben we niet zitten wachten op die Europese bewustwording, getuige hiervan de oproep in het regeerakkoord om Defensie opnieuw de nodige middelen te geven om haar taken naar behoren te vervullen, ook met het oog op het versterken van het Europese veiligheids- en defensiebeleid en van de geloofwaardigheid van Defensie binnen Europa en binnen de NAVO.

 

De regering buigt zich momenteel over de toekomst van defensie, op basis van een strategische visie, die ontwikkeld wordt door de minister van Defensie en die ook aanleiding zal geven tot een nieuw strategisch plan voor de middellange termijn. Voor ons is het evident dat dat allemaal nauw met elkaar verbonden is. Zonder toekomstvisie, inclusief investeringen in Defensie, blijft de Europese veiligheidsstrategie dode letter en zal ons land zijn status van betrouwbare partner in de NAVO en in Europa niet kunnen blijven waarmaken.

 

Daarom zal onze fractie het voorstel van resolutie enthousiast goedkeuren.

 

13.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, cette proposition de résolution veut clairement appuyer la création d'une armée européenne. L'Union européenne, qui a reçu le prix Nobel de la paix, développe à présent une stratégie militaire qui n'est pas vraiment exemplaire sur le plan de la paix.

 

Ce texte considère donc comme une évidence que l'Union doive intervenir un peu partout dans le monde: au Moyen-Orient, en Afrique, voire – même si c'est moins net dans le texte – en Asie. Au nom de cette prétendue évidence, des investissements toujours plus importants seraient inévitables. En effet, financièrement, la proposition de résolution plaide pour investir plus dans le domaine de la Défense. À qui serait destiné cet argent? Aux multinationales de l'armement, qui devraient se développer. On lit, par exemple, au point 12: "poursuivre de façon pragmatique mais volontaire, en concertation avec le secteur, le groupement des entreprises européennes". Il s'agit donc d'un appel explicite à constituer un complexe militaro-industriel, un peu à la manière de ce qui se passe aux États-Unis.

 

Je suis quelque peu étonné. Généralement, on nous vend l'Union européenne et son arsenal de mesures antisociales au motif qu'elle nous a préservés de la guerre. Or que montre ce texte? Qu'il faut suivre cette tendance belliciste! Aux mesures antisociales, on ajoute ainsi des mesures guerrières. Donc, le tableau serait complet. Qui plus est, cette tendance serait liée au business de l'armement. Ce n'est pas vraiment une vertu en soi.

 

Je ne puis que vous dire que le PTB est contre une telle proposition de résolution. Et je conclurai en citant ces paroles de Jean Jaurès: "Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée, l'orage.

 

13.04  Alain Top (sp.a): Beste collega’s, de Belgische defensie moet zich inschrijven in een Europese context. Daarover is iedereen, elke fractie, het eens, ook de onze. Toch kunnen wij ons met deze resolutie niet akkoord verklaren, omdat ze naar onze mening veel te vaag overkomt. Een belangrijk aspect van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid moet focussen op samenwerking met landen om overlappingen en lacunes te vermijden. Enkel op die manier kunnen wij, samen met de andere 28 EU-landen, ons defensiebudget op een slimme manier besteden.

 

Als elk van die landen een nationaal leger in stand wil houden, zullen wij veel geld dubbel uitgeven. We moeten dus evolueren naar een Europees continent dat echt samenwerkt, niet naar een Europese defensie die de som is van 28 individuele lidstaten. Om dat goed te doen, moeten de lidstaten zich kunnen specialiseren in bepaalde taken, zodat op termijn geen overcapaciteit van de ene taak of ondercapaciteit van een andere taak het gevolg is. Daarom is er noodzaak aan een duidelijke topdownaansturing vanuit de Europese ministerraad naar defensie, de Europese dienst voor extern optreden en het Europees defensieagentschap.

 

Voor ons moet het nog een stap verder. Wij willen ook nationale defensieplanning vooraf laten coördineren op Europees vlak binnen het Europees defensieagentschap. Defensie in de 21ste eeuw zal Europees zijn of zal niet meer zijn.

 

Kleine en middelgrote landen kunnen, gezien het prijskaartje, de middelen niet meer opbrengen om een nationaal polyvalent leger te financieren. Militair gezien bestaat Europa uit kleine landen met kleine legers en nog kleinere budgetten. Zelfs het Franse en het Britse defensiebudget staan onder zware druk. Hun ambitieniveau is dan ook al sterk teruggeschroefd. Duitsland heeft al helemaal geen grote ambities.

 

Niettemin willen wij allemaal per se en zonder echte coördinatie ons eigen ding blijven doen.

 

In de praktijk komt het erop neer dat veel van die landen capaciteiten in stand houden, terwijl er op Europees niveau al een overschot is. Neem als voorbeeld tanks of gevechtsvliegtuigen, die bij bepaalde interventies zelfs vaak niet ontplooibaar zijn.

 

Dat is pure verspilling. Tegelijkertijd worden de ernstige lacunes in ons arsenaal immers niet aangepakt. Satellieten, onbemande drones, tankervliegtuigen en precisiemunitie zijn nodig om hoogtechnologische operaties uit te voeren met minder risico op gesneuvelden en burgerslachtoffers.

 

Collega’s, het Europese veiligheids- en defensiebeleid gaat niet alleen over defensie. Nergens in de voorgestelde resolutie zien wij een verzoek aan de regering om ons veiligheidsbeleid op een civiele manier aan te pakken. Er bestaat geen militaire oplossing. Het militaire aspect kan enkel een onderdeel van de oplossing zijn.

 

Wij moeten blijven inzetten op diplomatie, preventie, ontwikkelingshulp en ontwapening. Voorkomen is daarbij nog altijd veel beter dan genezen en bovendien zoveel goedkoper. Daarnaast moeten wij ook inzetten op de nieuwe uitdagingen voor de 21e eeuw. Cyber defence wordt het probleem van de 21e eeuw. Ook hier moeten wij op Europees vlak beter samenwerken.

 

Met het oog op het evolueren naar een verdere integratie wensen wij in afspraak met de EU-partners voor specialisatie te gaan. Wij willen het Belgische budget inzetten om samen met de andere lidstaten een volwaardige Europese defensie uit te bouwen. Dit moet leiden tot meer en betere defensie voor elke geïnvesteerde euro.

 

Die visie missen wij in het voorstel van resolutie dat nu op tafel ligt.

 

13.05  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de Europese defensie neemt elke dag aan belang toe. Kijkend naar de oostelijke en zuidelijke grenzen van de Europese Unie stellen wij vast dat de situatie daar zeer snel evolueert. Daar komt bij dat de Verenigde Staten hun aandacht steeds meer richten op Azië en omgeving.

 

De Europese Unie moet meer op de voorgrond treden, maar de Europese motor sputtert nog een beetje. Wij merken dat de Europese defensie nog te gefragmenteerd over de lidstaten plaatsvindt en dat wij daardoor de jongste tijd geen efficiënt antwoord kunnen geven op concrete situaties.

 

Onze strategische visie op de defensie van Europa moet dan ook efficiënter worden. Ik meen dat wij het daarover eens zijn. Meer Europa is nodig inzake defensie. Dat is ook het streefdoel van het voorstel van resolutie.

 

Wij moeten natuurlijk ook de realiteit zien waarin wij moeten werken. In tegenstelling tot bepaalde fracties zien wij militaire samenwerking over de Europese grenzen heen niet als de mirakeloplossing voor alle problemen en uitdagingen waar Defensie op het moment mee te maken krijgt.

 

Dergelijke bi- en multinationale samenwerking betekent immers niet dat in de toekomst geen grote budgetten voor nieuwe investeringen moeten worden vrijgemaakt, noch dat de kosten voor het inzetten van militairen bij buitenlandse operaties zullen verdwijnen. Bovendien moet men beseffen dat de meeste andere Europese landen een sterke nationale reflex hebben ten opzichte van hun eigen defensie wat maakt dat de idee van een volledig geïntegreerd en eengemaakt Europees leger op korte termijn zeker geen realistische doelstelling is.

 

De Europese defensie-industrie moet worden versterkt. Ontwikkelingen en onderhoud van capaciteiten in Europa moeten efficiënt worden uitgewerkt. Ons streefdoel is dan ook een meer competitief, innovatief en geïntegreerd Europees industrieel defensiebeleid en een defensiestrategie om de bekwaamheid van de Europese defensie te verzekeren en beter in de kijker te plaatsen. Bovendien moet de Europese defensie-industrie leiden tot een positieve impact op gerelateerde, economische sectoren in de EU en in ons land.

 

Ik meen dat wij met deze resolutie een belangrijke stap in die richting zetten.

 

13.06  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, inhoudelijk hebt u de resolutie al kunnen inkijken. Het zal u zeker niet verbazen dat ik vooral de liberale waarden in deze resolutie even wil toelichten.

 

Onze tandem MR/Open Vld ziet de creatie van jobs als hét project van deze regering-Michel. De defensie- en veiligheidssector bieden vandaag werk aan meer dan een miljoen Europese burgers.

 

Wij moeten blijven investeren in innovatie en onze gespecialiseerde industrie en kmo’s uitspelen als een troef. Geloof mij, er zitten veel verborgen talenten en verborgen schatten in de kmo’s en PME’s. Wie vooruit wil, moet de geschiedenis kennen. Ons continent telt sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal heel wat mijlpalen, wat de Europese integratie betreft. De liberale gedachte is steeds de avant-garde van de pro-Europese partijen.

 

Vooruitgang vindt plaats in een periode na een crisis. Dat is een andere constante in de geschiedenis. Zo’n periode biedt zich nu eindelijk aan. Anno 2015 is het onlogisch om in 28 afzonderlijke landen 28 afzonderlijke legers staande te houden en verschillende defensie- en veiligheidsstrategieën uit te tekenen. Als liberalen pleiten wij onomwonden voor een verregaande integratie. Wij beseffen dat zulks niet vanzelfsprekend is.

 

Voor de Benelux zien wij een specifieke rol weggelegd. België kan, samen met Luxemburg en Nederland, een voortrekkersrol vervullen en een samenwerking concretiseren. Op die manier bewijzen wij de voordelen en kunnen andere landen zich stapsgewijs aansluiten. Het European Air Transport Command, EATC, is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking een militaire, financiële en ook logistieke return oplevert. Alle deelnemers aan het EATC gebruiken het zogenaamde ATARES-systeem. Terwijl de partnerlanden elkaar na elke opdracht de rekening zouden kunnen presenteren, wordt in plaats van de facturen het aantal vlieguren bijgehouden in een gemeenschappelijke boekhouding. Samenwerking en wederzijdse diensten zijn de pasmunt geworden in dit succesverhaal.

 

Soevereiniteit is in deze discussie ook een belangrijk element. Als ik met mensen uit de defensiewereld over one command spreek, dan hoor ik dat onze militairen daar klaar voor zijn. De wetgeving moet echter worden aangepast. Er blijven taboes bestaan aan het wateroppervlak.

 

Deze week liet de admiraal van de Belgische marine nog verstaan dat nationale belangen steeds zullen primeren.

 

Hoewel de verdere Europese militaire integratie een zware opdracht zal blijven, toont ook op dat vlak de Benelux hoe soevereiniteit overstegen kan worden. Onze drie landen zullen namelijk gezamenlijk instaan voor de bewaking van ons luchtruim. Als er ooit gevaar dreigt in het Nederlandse luchtruim door een gekaapt vliegtuig, zal de Nederlandse regering aan Belgische piloten instructies geven en omgekeerd.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de voordelen van samenwerking groter zijn dan het opgeven van enige soevereiniteit. Dat betekent niet dat wij geen inspraak meer willen, maar wel dat samenwerking en overleg net de fundamenten moeten zijn om te komen tot een meer uniform Europees front op het militair toneel. Het illustreert wat wij vanuit de politieke wereld willen bereiken met deze resolutie, namelijk taboes overboord gooien en streven naar meer Europese defensie om onze veiligheid te garanderen.

 

13.07  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je souhaite commencer mon intervention en remerciant les services d'avoir travaillé rapidement pour nous permettre de débattre de cette proposition de résolution en séance plénière aujourd'hui, après qu'elle ait été votée mardi en commission.

 

Nous sommes donc parfaitement dans les temps pour donner un mandat très clair à notre premier ministre, Charles Michel, afin qu'il porte nos intentions devant le Conseil européen de la semaine prochaine. Les chefs d'État et de gouvernement vont faire le point sur un dossier important pour la construction européenne: la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Monsieur Pirlot, vous sembliez déplorer mon absence, mais je suis là car le sujet est important. On m'a indiqué que vous aviez été aussi convaincant qu'en commission mardi. Je pourrai répondre à un certain nombre de vos interrogations.

 

Nous remplissons ici vraiment notre rôle. Nous donnons mandat au gouvernement pour défendre l'option qui sera portée en matière de PSDC par notre pays. Le Parlement joue donc pleinement son rôle et est associé à une démarche volontariste en la matière. Il est clair qu'en matière de défense européenne, nous assistons à un véritable déficit du contrôle parlementaire sur la PSDC. L'exercice lié à cette proposition de résolution me semble contribuer positivement à cette obligation de transparence, de contrôle démocratique et d'action des parlements en la matière.

 

Dans le même sens, madame la présidente de la commission de la Défense, il nous faudra revenir sur ce dossier en commission dans les mois qui viennent car la question de la construction de la défense européenne ne se fait pas en un jour. Constamment, nous devons avoir à l'esprit de produire et reproduire un certain nombre de propositions et d'échanges à ce sujet dans nos commissions nationales.

 

Je prendrai donc l'initiative de proposer à la commission d'inviter notre ambassadeur au COPS (Comité politique et sécurité) afin qu'il nous donne toutes les précisions utiles sur la suite du Conseil européen mais aussi, et c'est très important à mes yeux, sur le volet industriel de la PSDC. On ne le dit pas assez ou on l'ignore mais 400 000 emplois directs et 560 000 emplois indirects sont concernés en Europe, soit près d'un million de travailleurs dans des métiers de pointe, dans un secteur extrêmement concurrentiel où de nouveaux producteurs chinois, indiens, brésiliens sont avides de nouveaux marchés face à des producteurs confirmés européens, russes et américains.

 

En d'autres termes, nous avons des responsabilités politiques vis-à-vis de ce secteur. Le ministre de la Défense est responsable politiquement. Comme nous l'avons souligné à travers notre proposition de résolution, les Régions ont également leurs responsabilités.

 

J'ai par ailleurs pris l'initiative d'écrire au nouveau président de l'Agence européenne de Défense pour avoir plus de précisions de sa part, notamment sur le cadre juridique qui …

 

13.08  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, je voudrais signaler à M. Ducarme qu'il devrait être plus convaincant car cela fait cinq minutes qu'il parle et ni M. le ministre, ni Mme la présidente de la commission ne prêtent attention à ses propos. Il devra encore continuer à essayer de convaincre son partenaire.

 

13.09  Denis Ducarme (MR): C'est vrai? (Hilarité)

 

Je ne peux pas vous croire, monsieur Pirlot.

 

13.10 Minister Steven Vandeput: Wegens een persoonlijk feit zal ik daar toch op antwoorden.

 

Mijnheer Ducarme, neem het van mij aan, u zult het mij niet aangeven, maar ik heb een vrouwelijke kwaliteit: ik kan multitasken. Ik heb dus alles gehoord wat u gezegd hebt. Ik ben het er ook mee eens.

 

Als dat niet goed is!

 

13.11  Denis Ducarme (MR): Je voulais également indiquer que, dans le cadre des réflexions que nous devons avoir au sein de notre commission en matière de défense européenne, j'ai pris la liberté de réunir un certain nombre d'informations complémentaires, notamment sur le cadre juridique qui s'applique au marché européen en matière de défense et de travailler sur la manière la plus adéquate de veiller à nos intérêts industriels et, ce faisant, à nos emplois (un million).

 

Monsieur le président, le Conseil européen des 25 et 26 juin est l'occasion de faire le point sur dix-huit mois d'avancées en matière de PSDC et de tenter de délivrer, à travers notre gouvernement, un message politique qui ait un peu de contenu en matière de défense européenne. Il s'agit ici d'une nouveauté. L'initiative avait été prise par M. Herman Van Rompuy en décembre 2012. L'objectif est de rendre une dimension politique, un pilotage politique au dossier de la défense européenne.

 

Néanmoins, nous devons faire preuve d'honnêteté. Après une décennie que l'on pourrait qualifier de "dorée" sous M. Javier Solana, il est clair que Mme Catherine Ashton n'a pas, à mon sens, porté la défense européenne et la PSDC comme les outils dont elle disposait lui en donnaient la possibilité, tels que le Traité de Lisbonne et la manière dont avait été préparé le terrain par M. Javier Solana.

 

Peu d'opérations ont donc été mises sur pied depuis la mise en œuvre du Traité de Lisbonne. Elles ont été évoquées comme étant une option, pour être, ensuite, écartées en Libye, au Mali, au profit d'actions ad hoc.

 

Onze missions civiles et cinq opérations militaires sont actuellement déployées. Mais qui le sait? Qui en parle? Ce manque de visibilité résulte du fait que ces missions sont principalement des missions de conseil pour réformer des secteurs de sécurité en Ukraine, au Mali ou encore à la frontière du Niger.

 

Pourtant, on ne dit pas assez que toutes les dispositions du Traité de Lisbonne de décembre 2009 n'ont pas été mises en œuvre. On fait toujours allusion à certains blocages structurels, ce qui n'est pas le cas. Le Traité de Lisbonne nous permettait de développer une coopération structurée permanente, mais nous ne l'avons pas fait.

 

Un fonds de lancement est également prévu pour financer la phase initiale des opérations PSDC; 50 millions d'euros sont envisagés et même 100 millions d'euros pourraient être débloqués à la demande de la France.

 

Une grande déception concerne l'absence de progrès dans la mobilisation des moyens de réaction rapide des groupements tactiques. Le manque de volonté politique des États membres à ce niveau est clair. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu recourir aux 1 500 hommes prévus qui représentent une option prioritaire en cas de réponse à fournir dans une situation de crise.

 

Cette proposition de résolution initiée avec l'Open Vld et soutenue par la majorité entendait d'essayer, à notre niveau, de sortir de la frilosité politique en matière de défense européenne et d'aborder plus franchement les problématiques de la sécurité européenne comme les cyber-attaques, la situation en Irak, en Syrie, en Ukraine, les questions de migration en Méditerranée, l'absence d'État en Libye, les menaces terroristes au Sahel ou au Nigeria ou le retour à des discours rappelant la guerre froide en Russie.

 

Nous savons également que Washington désire que les Européens s'investissent plus pour leur sécurité.

 

Notre réponse, face à cette équation stratégique, est d'établir un meilleur suivi politique grâce à cette proposition de résolution.

 

M. Pirlot est intervenu en commission mais je regrette qu'il n'ait pas participé fondamentalement au débat. Par contre, M. Dallemagne a déposé de nombreux amendements de grande qualité et même s'il a été retenu dans une autre commission, ses amendements ont été défendus.

 

Ils étaient très nombreux. Certains, de très grande qualité, ont été approuvés par la majorité.

 

Quant à vous, au Parti Socialiste, la défense européenne ne vous intéresse-t-elle plus? Il fut une époque où – je ne dirais pas que nous avons été heureux ensemble, monsieur Pirlot – nous avons travaillé ensemble.

 

13.12  Sébastian Pirlot (PS): Ah, la nostalgie!

 

13.13  Denis Ducarme (MR): Nous avions déposé avec M. Lacroix, qui est aujourd'hui ministre wallon du Budget et avec lequel je travaillais sur les dossiers de défense, une proposition de résolution dans laquelle nous demandions de renforcer l'Agence européenne de Défense. C'est ce que nous demandons aujourd'hui.

 

Fait personnel

Persoonlijk feit

 

13.14  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, j'interviens pour un fait personnel, mais je ne vais pas en rajouter.

 

Cher monsieur Ducarme, je vous ai expliqué que nous n'allions pas déposer d'amendement, parce que nous jugions que le texte était particulièrement indigent, que l'initiative prise par la famille libérale était bonne, mais que nous sentions que vous aviez dû faire des compromis avec d'autres partis de la majorité qui n'avaient pas du tout la même opinion que vous.

 

Au-delà des beaux discours, je vous donne rendez-vous lorsque l'on va décider de l'achat des avions. Nous verrons si vous en soutenez les retombées économiques ou si vous préférez tout simplement un alignement pro-atlantiste. C'est tout.

 

Vous dites que nous avons été heureux ensemble, et parfois aussi malheureux, mais vous savez bien qu'il ne faut jamais dire jamais en amour, monsieur Ducarme!

 

13.15  Denis Ducarme (MR): Monsieur Pirlot, il n'est pas question d'amour! Disons que nous cohabitions.

 

13.16  Sébastian Pirlot (PS): C'est quand même touchant, tout cela: la nostalgie, les vieux couples…

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13.17  Denis Ducarme (MR): Dans cette proposition de résolution déposée en commun, nous demandions un renforcement de l'Agence européenne de Défense. Il s'agissait aussi de procurer plus de capacités de défense à l'Europe pour les gestions de crise. Nous abordions aussi la mise en œuvre de nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne en termes de PSDC Nous demandions également de tirer les leçons du manque d'opérabilité des groupements tactiques actifs en 2007.

 

Nous demandions de développer nos capacités en optimisant le système européen de financement des opérations militaires, de promouvoir le renforcement de l'industrie de la défense, que la Belgique continue à jouer un rôle moteur dans la poursuite de la PSDC. Nous demandions tout cela. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous avons ajouté un certain nombre d'éléments dans le cadre de la proposition de résolution que nous déposons aujourd'hui, mais nous avions tenu à reprendre ces éléments, qui constituent finalement le socle, la base du développement d'une construction de la défense européenne. Oui, nous avons été ensemble, mais vous avez été tellement critique par rapport à ce texte que la question que je me pose est: "As-tu tellement changé?" C'est dommage, parce qu'en effet, nous retrouvons dans ce texte des éléments à partir desquels nous avons créé ensemble un compromis.

 

Nous avons voulu être pragmatiques dans cette proposition de résolution. Par conséquent, il est essentiel de renforcer la visibilité de la PSDC et son pilotage politique, de développer des capacités et de solidifier les industries de défense européennes.

 

Enfin, nous avons une stratégie en matière de défense européenne qui date de 2003. Nous demandons à notre gouvernement, dans le cadre du sommet de la semaine prochaine, de veiller à sensibiliser les partenaires, à réviser et réactualiser une stratégie en matière de défense européenne. C'est un élément tout à fait important.

 

Nous devons veiller, et nous le demandons dans le cadre de cette proposition de résolution, au développement de la capacité de l'Agence européenne de Défense et ce, de deux façons très précises, quitte à ce que cette proposition de résolution soit technique. Nous demandons, en effet, que l'Agence européenne de Défense bénéficie d'une exonération de TVA de la part des seules autorités belges pour les projets de coopération menés en commun, parce qu'il faut pérenniser cette exonération dans les statuts de l'Agence européenne de Défense.

 

Il faut aussi augmenter, très clairement, le budget de l'Agence européenne de Défense et lui permettre de planifier son travail sur trois ans au moins. C'est important: à ce stade, elle ne peut le faire qu'avec une perspective d'un an. Nous le savons, c'est important pour que le travail puisse s'inscrire dans une vision à moyen terme.

 

Enfin, lors des achats de matériel militaire, les pays européens et le ministre de la Défense ont un rôle déterminant. L'idée est naturellement de prendre le meilleur, sans autre approche que celle-là. Puisque nous nous inscrivons dans une dynamique commune, nous demandons dans le cadre de cette proposition de résolution à veiller, pour les futurs achats militaires, à une meilleure interopérabilité avec nos partenaires européens en termes de matériel de défense.

 

Il est clair que le lien doit être encore accentué avec nos PME et que nous devons veiller à favoriser davantage encore l'accès de nos PME et des PME européennes aux marchés de Défense. Nous avons sur notre territoire des industries performantes, plus que par le passé encore à la pointe. Nous l'indiquons comme une volonté claire dans cette proposition de résolution: nous souhaitons associer davantage nos entreprises à l'effort de défense.

 

Enfin, un autre élément technique et financier est extrêmement important si nous voulons donner un peu de ressort à la Défense européenne. Nous plaidons pour l'élargissement progressif du mécanisme Athena, qui finance les opérations militaires de la PSDC. Lorsque nous participons à ce type d'opérations, le Fonds Athena ne couvre qu'une partie des coûts logistiques. Chaque pays doit payer sa contribution propre. Donc, il faut considérer qu'un pays qui est déjà volontaire pour des opérations PSDC est, dans ce cadre, doublement pénalisé. Il doit contribuer à des coûts communs alors qu'il mobilise déjà ses moyens matériels et humains. En plus, il doit payer l'ensemble des frais liés à son engagement.

 

Il y a là aussi un frein. C'est aussi pour cela que nous demandons également à notre premier ministre de porter plus haut l'idée de défense européenne au nom de notre gouvernement la semaine prochaine.

 

13.18  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je suis un peu embarrassé car je vais décevoir M. Ducarme malgré les propos élogieux qu'il a tenus.

 

Il s'agit d'une résolution qui ne mange pas de pain et nous aurions pu nous abstenir comme nous l'avions fait la dernière fois pour une autre résolution qui ne mangeait pas de pain, et qui précédait une autre résolution qui ne mangeait pas de pain.

 

Notre groupe politique a énormément d'intérêt et est très vigilant sur le sujet. Il souhaite vraiment que nous puissions accélérer cette construction d'une défense européenne. C'est un enjeu extrêmement important au regard des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre flanc est et sur notre flanc sud, de la sécurité mondiale, de la stabilité d'une série de régions du monde. Tout cela fait que l'Europe doit pouvoir assurer sa part en matière de stabilité et de sécurité internationales, cela me paraît évident.

 

C'est justement parce que c'est un enjeu extrêmement important que je suis un peu déçu par cette résolution qui n'apporte pas grand-chose de neuf par rapport au Conseil européen. Il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont des éléments du Conseil européen de décembre 2013.

 

Nous sommes aujourd'hui en juin 2015 et nous attendions un peu plus de la part de la Belgique, qui pourrait effectivement être un fer de lance, un vecteur, un promoteur d'une meilleure intégration européenne. Je prendrai un seul exemple. On parle beaucoup de favoriser les collaborations structurées permanentes. C'est certes intéressant et cela se fait de plus en plus mais, en réalité, il faut passer au-delà. Il y a eu notamment l'appel de M. Juncker, qui n'est pas du tout repris dans votre résolution et qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus ambitieux.

 

Nous avions déposé un amendement à ce sujet mais il n'a pas été retenu. Nous demandions qu'on réponde à cet appel du président de la Commission qui demandait de réaliser, je le cite, "une véritable défense européenne intégrée, seule à même de renforcer la capacité de l'Union européenne, de préserver la paix du monde et de répondre aux défis complexes de sécurité dans un environnement budgétaire contraint." C'est une déclaration forte, ambitieuse, qui permettait politiquement d'aller de l'avant par rapport à ce qui existe aujourd'hui.

 

Malheureusement, il ne me semble pas que cela se retrouve dans la résolution de la majorité.

 

Je dois vous avouer aussi que certains éléments de langage sont non seulement un peu insipides, je l'ai dit, mais tiennent parfois vraiment de la langue de bois. Je me réjouis qu'on ait enfin commencé à esquisser les enjeux de sécurité. C'était un élément que je soulignais déjà lors de la discussion sur notre Défense belge.

 

Mais, quand on dit qu'il faut tenir compte notamment de la place de la Russie dans l'architecture de sécurité européenne… Monsieur Ducarme, vous venez de nous dire que nous étions à nouveau dans un conflit, rappelant l'invasion de l'Ukraine et l'occupation de la Crimée. Quand cela se traduit dans une résolution du parlement belge par ces mots assez étonnants "la place de la Russie dans l'architecture de sécurité européenne", je pense que l'on est dans quelque chose qui tient vraiment de la langue de bois.

 

13.19  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, je souhaite indiquer à M. Dallemagne qu'en effet, nous faisons référence, au niveau des considérants, à la déclaration de M. Juncker à laquelle nous souscrivons. Sa déclaration sur le plan politique est importante et nous y prêtons attention. Nous enregistrons qu'il y a là sans doute une porte qui s'ouvrira davantage pour actionner un certain nombre de moyens, comme les coopérations renforcées. Nous avons tenu à reprendre cela.

 

Quant à l'architecture de sécurité européenne, il est clair qu'aujourd'hui, la Russie nous pose un grave problème. Il n'en demeure pas moins qu'elle restera en Europe. On ne la sortira pas du continent! Quand on parle d'architecture de sécurité, nous parlons évidemment de la sécurité de tous. Tout en veillant à ce que nos valeurs, le droit international, les droits de l'homme, la souveraineté de certains pays, en particulier l'Ukraine, soient respectés, nous ne pouvons naturellement exclure la Russie du continent. Et la sécurité s'organisera également sur ce continent en continuant à dialoguer un minimum avec elle. Par rapport à cela, il faut aussi pouvoir regarder cette perspective du dialogue avec respect.

 

Nous n'engendrerons rien de bon en produisant des textes exclusivement va-t-en-guerre. Nous savons comment le gouvernement et comment cette majorité agissent avec toute la mesure requise vis-à-vis de la Russie. Le dialogue doit garder sa place.

 

13.20  Georges Dallemagne (cdH): Entendons-nous bien. Lorsqu'un Parlement s'exprime, il doit pouvoir parler clairement et tenir un langage compréhensible par tous. Je prends un autre exemple. On dit qu'il faut avoir une architecture de sécurité qui tienne compte de l'évolution économique en Afrique. Je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas très grave mais on aurait mieux fait d'avoir une résolution plus claire.

 

Je ne vais pas passer en revue toutes les propositions. D'autres collègues l'ont dit, la résolution reste très générale.

 

Plus fondamentalement sur le fond, je trouve que cette résolution manque d'un élément d'engagement de la Belgique. C'est bien de s'adresser au Conseil européen mais qu'allons-nous mettre en place? En quoi allons-nous contribuer à la Défense européenne? Qu'allons nous produire comme moyens, ressources? Le ministre de la Défense est présent. Les fuites de son cabinet ont fait état d'ambitions importantes. Je pense qu'on aurait pu avoir quelques éléments de ces ambitions de la Belgique à travers une Défense européenne. Or de ce point de vue, il n'y a pas véritablement d'engagement de la Belgique à contribuer à la construction d'une véritable Défense européenne.

 

Encore une fois, il n'y a rien de grave dans cette résolution. Nous aurions pu nous abstenir mais pour marquer le coup par rapport à d'autres résolutions trop légères, cette fois, mon groupe a souhaité s'opposer à cette résolution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

14 Voorstel van resolutie over de stand van de mensenrechten in Saoedi-Arabië en inzonderheid over de situatie van blogger Raif Badawi (1154/1-3)

14 Proposition de résolution concernant la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite et plus particulièrement le cas du blogueur Raif Badawi (1154/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Georges Dallemagne, Philippe Blanchart, Jean-Jacques Flahaux, Benoit Hellings, Olivier Maingain, Dirk Van der Maelen

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1154/3)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1154/3)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

14.01  Richard Miller, rapporteur: Chers collègues, il s'agit d'un rapport oral. Je suis obligé de vous le lire et de ne pas me référer au rapport écrit.

 

La proposition de résolution à l'examen a été déposée par notre collègue, M. Dallemagne. Cette proposition renvoie au développement de sa proposition de résolution qui fait suite à l'audition de Mme Ensaf Haidar, l'épouse de Raif Badawi, le 27 mai 2015 en commission des Relations extérieures. Il faut d'ailleurs remercier le président de la commission d'avoir organisé cette audition.

 

M. Dallemagne a rappelé que M. Badawi a été condamné en première instance en 2013 à sept ans d'emprisonnement et à 600 coups de fouet pour avoir exprimé son opinion sur son blog, le Liberal Saudi Network, notamment à propos des droits de la femme en Arabie saoudite. M. Badawi a ensuite été condamné en appel en 2014 à dix ans d'emprisonnement, 1 000 coups de fouet et une amende d'un million de riyals saoudiens, soit 237 000 euros, assortis d'une interdiction de voyager et d'utiliser les médias pendant une période de dix ans à l'issue de sa peine.

 

M. Dallemagne a insisté sur le fait que la situation de M. Badawi est loin de constituer un cas isolé en Arabie saoudite. Compte tenu de ces faits, notre estimé collègue en a appelé au gouvernement fédéral. Il appelle le gouvernement fédéral à intervenir pour condamner la situation de M. Badawi mais également entamer une réflexion plus approfondie sur les relations qu'entretient la Belgique avec ce pays. Par ailleurs, l'auteur de la résolution a demandé que celle-ci soit rapidement adoptée, tout simplement, chers collègues, parce que nous sommes aujourd'hui le 18 juin et que le ramadan commence le 18 juin; or, cela pourrait être une période propice à des gestes de clémence ou de grâce de la part des dirigeants saoudiens.

 

Notre collègue Mme Capoen rappelle son attention constante pour la situation de M. Raif Badawi et d'autres défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Elle a confirmé que de nombreuses autres personnes sont emprisonnées en Arabie saoudite pour leurs opinions et que le nombre d'exécutions capitales, pour les cinq premiers mois de 2015, est déjà égal au nombre total de condamnations à la peine de mort rien que pour l'année 2014.

 

En rappelant également que l'Arabie saoudite souhaite exercer la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le dixième cycle 2015-2016, Mme Capoen a expliqué qu'elle soutient la présente proposition de résolution mais qu'elle a préféré ne pas la signer en raison du fait qu'elle porte sur le cas d'une personne spécifique.

 

Notre collègue M. Stéphane Crusnière a rappelé également son attention constante pour la question des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Arabie saoudite. Il a souligné que l'épouse de Raif Badawi a été entendue par la commission des Relations extérieures à son initiative.

 

Au-delà du cas particulier de M. Badawi, il a rappelé l'importance de la liberté d'expression qui doit constituer une priorité absolue et non négociable de la diplomatie belge et qui garantit tant la liberté de religion que la liberté de ne pas croire. M. Crusnière a plaidé dès lors davantage pour qu'on évoque la liberté d'expression et de religion et la lutte contre toutes les formes de discrimination plutôt que de mettre en exergue l'un ou l'autre groupe en particulier dans l'esprit, a-t-il rappelé, de la thèse de M. Huntington sur le choc des cultures.

 

Pour ma part, j'ai souligné que le cas de M. Raif Badawi est symbolique d'un affrontement d'idées qui doit être examiné de manière beaucoup plus large. Il s'agit en effet d'une personne qui est victime d'avoir usé de sa liberté d'expression, ce qui doit être condamné fermement. Je me suis donc, chers collègues, un peu démarqué de la position de M. Crusnière à propos de la thèse de Huntington qui ne doit pas, à mes yeux, être si facilement repoussée d'un revers de la main. Il y a bien des visions culturelles qui s'affrontent et il faut pouvoir identifier les idées liberticides et anti-humanistes voire anti-humaines.

 

Le traitement subi par M. Badawi est tel qu'il a été jugé que les blessures causées ne permettaient pas qu'on lui administre des coups supplémentaires jusqu'à nouvel ordre. La communauté internationale a condamné cette situation par la voix de différents responsables politiques, notamment Amnesty International.

 

J'ai terminé mon intervention en insistant sur la nécessité que les entités fédérées, en raison de leur compétence en matière d'exportation d'armes, soient associées à la réflexion sur notre diplomatie.

 

Mme Sarah Claerhout rappelle quant à elle que les condamnations successives de M. Raif Badawi constituent des violations flagrantes au droit à la liberté d'expression. Les voies de recours internes, a-t-elle rappelé, sont aujourd'hui épuisées puisque la Cour suprême saoudienne s'est prononcée le 7 juin 2015 sur cette affaire.

 

Or, comme l'a rappelé notre collègue Sarah Claerhout, l'Arabie saoudite a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1997. Pourtant, 90 exécutions ont eu lieu dans ce pays en 2014 et le nombre de peines capitales déjà prononcées pour les cinq premiers mois s'élèvent déjà à 90. De plus, l'Arabie saoudite a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et elle souhaite même – c'est la cerise sur le gâteau – en assurer la présidence du dixième cycle 2015-2016.

 

Mme Nele Lijnen a souligné le caractère emblématique du cas de M. Raif Badawi en Arabie saoudite, un État dans lequel tant la liberté d'expression que les droits des femmes sont bafoués. Malgré la récente 100condamnation à la peine de mort prononcée en 2015, ce pays a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Notre collègue a plaidé pour l'adoption de la présente proposition de résolution afin d'adresser un signal clair au monde entier et d'appeler au respect des droits de l'homme, en particulier, au Moyen-Orient. Elle espère que ce texte permettra d'apporter un soutien à ceux-ci à travers le monde et de supporter ceux qui se battent pour pouvoir s'exprimer librement, même si elle reconnaît qu'une résolution n'a qu'une faible portée.

 

M. Benoit Hellings a rappelé que, lors de son audition, l'épouse de M. Raif Badawi a souligné que la situation de son mari risquait de ne pas s'améliorer avec des pressions politiques allant à l'encontre des autorités saoudiennes. L'orateur a donc pointé du doigt le fait que la Belgique est fortement dépendante de l'Arabie saoudite non seulement en ce qui concerne la vente d'armes de la FN Herstal, mais également en matière énergétique, ce qui empêche notre pays d'adopter une position forte et déterminée quant au respect des droits de l'homme. Il a également pointé du doigt le rôle géostratégique que joue l'Arabie saoudite en soutenant Daesh contre lequel la Belgique se bat pourtant en Irak et en Syrie.

 

Notre président, M. Dirk Van der Maelen, a souligné que la communauté internationale adopte une attitude ambivalente quant au radicalisme islamique qu'elle combat en Syrie et en Irak tout en fermant les yeux quant au soutien que l'Arabie saoudite y apporte à des groupes radicaux.

 

M. Van der Maelen a alors plaidé pour que la commission des Relations extérieures renouvelle son invitation à entendre l'ambassadeur d'Arabie saoudite, qui est restée sans réponse jusqu'à présent, et pour que la Belgique s'oppose clairement à la candidature de ce pays à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le dixième cycle 2015-2016.

 

M. Olivier Maingain s'est tout d'abord inquiété du fait que toutes les voies de recours internes soient désormais épuisées pour M. Raif Badawi en Arabie saoudite, à la suite de la décision de la Cour suprême du 7 juin dernier. Il a rappelé que le principe d'universalité des droits de l'homme ne peut être soumis à des critères de subjectivité culturelle. Appelant à la coordination de l'ensemble des pouvoirs exécutifs en Belgique, M. Maingain a plaidé pour une position diplomatique plus déterminée, qui pourrait consister, par exemple, à rappeler les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne si une nouvelle séance de coups de fouet devait être infligée à M. Badawi. Il semble en effet que la diplomatie du dialogue n'apporte pas de résultats suffisants. L'Arabie saoudite étant également dépendante des revenus qu'elle tire de ses ressources pétrolières, notamment au travers de ses relations avec la Belgique, l'orateur a plaidé pour que notre pays ne faiblisse pas dans ses exigences démocratiques et ne limite pas son action à des protestations médiatiques.

 

Notre collègue M. Blanchart a souligné le fait que la situation de M. Raif Badawi ne constitue pas un cas isolé en Arabie saoudite, où la barbarie est institutionnalisée, comme le démontre – et c'est M. Blanchart qui a soulevé ce point – l'annonce récente de l'engagement de huit nouveaux bourreaux pour pouvoir y exécuter les peines capitales. C'est donc un métier en pleine expansion… Il a plaidé pour un large soutien à la présente proposition de résolution.

 

Notre excellent collègue, M. Jean-Jacques Flahaux, souligne la terrible situation de l'Arabie saoudite en termes de respect des droits de l'homme, et de la femme en particulier – à laquelle on a toutefois récemment attribué un droit de vote. La liberté d'expression et la liberté d'exercice d'une religion y sont aussi fort restreintes. En effet, l'apostasie est passible d'une condamnation à la peine de mort à coup de sabre. De plus, seule le sunnisme est reconnu comme religion, alors que 15 % de la population est chiite et qu'un million de chrétiens résident en Arabie saoudite, la plupart y étant employés comme travailleurs immigrés. M. Flahaux a souligné le paradoxe des relations belgo-saoudiennes, puisque la Belgique achète du pétrole à l'Arabie saoudite qui recourt à cette manne financière pour soutenir le terrorisme islamiste international, contre lequel – comme plusieurs membres en commission l'ont évoqué – se bat, au demeurant, notre pays en Syrie et en Irak en participant à la coalition internationale contre Daesh.

 

M. Wouter De Vriendt s'est réjoui que la question des droits de l'homme, et plus particulièrement les traitements inhumains infligés à M. Raif Badawi constituent une priorité pour tous les groupes politiques. Il a fait remarquer que, si la présente proposition de résolution porte sur un cas particulier – celui de M. Badawi étant en effet à l'origine de cette démarche –, les points 7 à 10 formulent néanmoins plusieurs demandes d'ordre plus général, adressées au gouvernement.

 

Ces demandes sont pour la plupart concrètes et mesurables. Il appartiendra donc, et d'autres membres y compris le président M. Van der Maelen l'ont souligné, à la commission de vérifier à court terme ce que fera le gouvernement et, plus particulièrement, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes en la matière. L'intervenant a également réitéré sa demande d'entendre l'ambassadeur saoudien.

 

Nous avons alors entendu au sein de la commission la représentante du ministre. Elle a indiqué que le ministre partage la préoccupation des membres de la commission concernant la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite et, en particulier, l'application de peines corporelles telles que celles infligées à M. Raif Badawi. Il s'agit d'un châtiment corporel cruel qui est interdit part la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à laquelle l'Arabie saoudite a adhéré le 23 septembre 1997. Le gouvernement note avec soulagement que l'application de nouveaux coups de fouet à M. Badawi a été suspendue depuis janvier 2015. Il s'inquiète cependant beaucoup suite à la confirmation de la condamnation par la Cour suprême.

 

Suite au prononcé de la peine, l'Union européenne et ses États membres ont immédiatement réitéré leur forte opposition à ce type de traitement ou de punition. Ils ont appelé les autorités saoudiennes à suspendre tout châtiment corporel à l'égard de M. Badawi et à envisager de mettre fin à la pratique de la flagellation. La représentante du ministre regrette à cet égard qu'aucune référence ne soit faite dans le développement et les considérants de la proposition de résolution déposée par notre collègue aux actions menées par l'Union européenne, qui est pourtant un acteur essentiel sur ce thème. Comme pour tous les autres pays, la question des droits de l'homme forme une composante essentielle des relations bilatérales de la Belgique avec l'Arabie saoudite. Au cours de l'examen périodique universel de l'Arabie saoudite en octobre 2013, la Belgique a transmis des recommandations concernant la liberté d'expression et d'association au gouvernement saoudien. La Belgique aborde d'ailleurs à chaque occasion le thème des droits de l'homme au cours de ses contacts bilatéraux avec les autorités saoudiennes.

 

Le cas particulier de M. Raif Badawi a été abordé à plusieurs reprises par les autorités belges, tant à Ryad qu'à Bruxelles. Le ministre lui-même a souligné sa préoccupation sur cette question à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, en mars 2015. Il a également abordé la question dans un entretien bilatéral avec le prince Turki Bin Mohammed bin Saud al Kabeer, vice-ministre des Affaires étrangères, qui menait la délégation de l'Arabie Saoudite au cours de la réunion entre l'Union européenne et le Conseil de Coopération du Golfe, fin mai 2015.

 

Mme Haidar, épouse de M. Badawi, a par ailleurs été reçue par les services du SPF Affaires étrangères.

 

Selon la représentante du ministre, la diplomatie belge restera mobilisée sur la question des droits de l'homme en Arabie saoudite et plus particulièrement sur le cas de M. Raif Badawi. Cependant, il convient de souligner que le gouvernement belge choisit ses interventions en fonction de leur efficacité et qu'il privilégie généralement une diplomatie forte mais discrète. Pour avoir un réel impact, il est nécessaire de donner la priorité à l'engagement et au dialogue afin d'éviter que toutes les portes ne se ferment. La Belgique continuera à soulever la question des droits de l'homme et du sort réservé à M. Badawi dans les jours et dans les semaines à venir. Enfin, la représentante du ministre a confirmé que la réflexion sur la position de la diplomatie belge par rapport à l'Arabie saoudite serait également étendue aux entités fédérées de notre pays.

 

Quelques échanges ont ensuite eu lieu comme celui entre M. Maingain et moi-même sur la notion d'universalité. Je vous renvoie à ce sujet au texte qui sera publié.

 

M. Dallemagne s'est félicité que la commission ait pu mener un débat serein et de qualité sur la présente proposition de résolution qui concerne des valeurs essentielles en matière de droits humains. La préoccupation première de son texte est de mettre fin au traitement cruel infligé à M. Badawi mais il ne s'est pas focalisé sur ce seul cas. En effet, M. Badawi est devenu une figure emblématique qui personnifie l'ensemble des souffrances de la population saoudienne et les enjeux majeurs de respect des droits de l'homme et de la sécurité au niveau international. La proposition de résolution formule certaines demandes précises qui pourront être vérifiées et contrôlées.

 

M. Dallemagne a souligné que l'efficacité des différentes initiatives dépendra du volontarisme du gouvernement et de l'action des membres de la Chambre qui seront amenés à vérifier les suites données à la présente proposition de résolution, comme l'ont souligné plusieurs commissaires dont MM. Dallemagne, Maingain, De Vriendt et Van der Maelen.

 

Selon M. Dallemagne, un espoir est permis. Les séances de flagellation ont été interrompues en janvier 2015. Elles n'ont pas repris malgré la décision récente de la Cour suprême qui a confirmé la condamnation de M. Badawi. Le jugement de la Cour suprême est définitif mais M. Badawi peut encore introduire un recours en grâce auprès du roi. Si les autorités saoudiennes devaient décider de reprendre les traitements cruels et dégradants à l'égard de M. Badawi, M. Dallemagne en appelle à une réaction ferme de la part du gouvernement belge.

 

Chers collègues, l'ensemble de la proposition de résolution a été adopté à l'unanimité. Aucun amendement n'a été déposé. En revanche, une correction technique a été apportée, une différence existant entre le texte français et le texte néerlandais qui n'était peut-être pas suffisamment précis.

 

Le président: Nous vous remercions, monsieur Miller, pour votre rapport oral élaboré.

 

14.02  An Capoen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik heb beloofd het kort te houden.

 

Het verhaal Raif Badawi is ons ondertussen allemaal welbekend. Het werd sterk gemediatiseerd en collega Miller heeft het er daarnet vrij uitgebreid over gehad in zijn verslag.

 

Ik zal dus het standpunt van N-VA toelichten.

 

Sommige mensen, vaak mensen van kwade wil, zeggen dat N-VA geen aandacht heeft voor mensenrechten. Niets is minder waar, collega’s. N-VA heeft wel degelijk aandacht voor mensenrechten en voor het geval Raid Badawi. Jammer genoeg geraak ik niet altijd door de mediamuur. Ik heb hierover al meerdere vragen gesteld, heb er een opiniestuk over geschreven, heb zelfs met de collega's van de oppositie en met Amnesty International acties gevoerd aan de Saoedische ambassade en voor Amnesty International al enkele acties op sociale media ondernomen.

 

Jammer genoeg was ik verhinderd toen mevrouw Badawi in Brussel was, maar ik heb daarvoor en daarna al meerdere keren persoonlijk contact met haar gehad.

 

En als dat allemaal nog niet genoeg is, hebben we een professor Mensenrechten als fractieleider. Dat telt ook wel voor iets.

 

Belangrijk voor het geval Badawi is de grote internationale aandacht die er nog steeds is. Canada speelt hierin een voortrekkersrol. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird heeft de veroordeling van Badawi sterk veroordeeld. De provincie Québec, waar zijn vrouw en drie kinderen in ballingschap leven, heeft een spoedprocedure opgestart om de heer Badawi het statuut van immigrant om humanitaire redenen aan te bieden, met als reden nood aan bescherming.

 

Ook Zweden heeft al militaire samenwerkingsovereenkomsten geannuleerd en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Wallström, heeft heel wat demarches ondernomen tegen Saoedi-Arabië.

 

Raif Badawi is echter geen alleenstaand geval. Ook zijn advocaat Waleed Abulkhair en talrijke mensenrechtenactivisten zitten opgesloten in Saoedi-Arabië. De track record van Saoedi-Arabië is heel verontrustend.

 

In de eerste helft van 2015 werden er al meer executies uitgevoerd dan in heel 2014. Deze executies zijn vaak ook heel inhumaan, zoals onthoofding met een zwaard midden op straat. Saoedi-Arabië heeft zelfs een vacature uitgeschreven voor acht nieuwe beulen.

 

U hoort het goed, collega’s, acht beulen hebben ze nodig in Saoedi-Arabië!

 

De beste grap moet echter nog komen: Saoedi-Arabië wil in 2015-2016 voorzitter worden van de Mensenrechtenraad. Niemand hier in het Westen kan dit begrijpen.

 

Dit leidt me dan tot deze resolutie. Zoals reeds eerder is aangehaald, kunnen we ons goed vinden in de geest van deze tekst. We onderschrijven dan ook de meeste zaken in deze resolutie. We hebben ze echter niet ondertekend. Dit is hoofdzakelijk een principiële kwestie. De N-VA probeert consequent te blijven, zowel in de meerderheid als in de oppositie.

 

Gezien deze resolutie hoofdzakelijk over een persoonlijk geval gaat, hebben we ze niet ondertekend, omdat we dit in het verleden ook niet hebben gedaan. Het is toch moeilijk om elk schrijnend geval in deze wereld in een resolutie te gieten. Als we dat zouden doen, zou de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen elke dag minstens tien resoluties moeten goedkeuren.

 

Dit wil echter niet zeggen dat we niet akkoord gaan met deze resolutie. Wij verwachten een duidelijk en krachtdadig signaal van de minister. Tot nu toe zijn we namelijk een beetje op onze honger blijven zitten met de gegeven antwoorden op onze vragen. Zeker nu vandaag de ramadan begint, vaak gebruikt als een periode voor genade, is het nu tijd om nog luider te roepen en actie te ondernemen, hopelijk deze keer met meer effect.

 

14.03  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, si vous avez été attentifs à la prouesse de la lecture du long rapport de notre éminent collègue, M. Miller, vous aurez constaté que ce qu'il faut souligner dans cette proposition, c'est le débat très constructif, riche et surtout la belle unanimité qui s'est dégagée autour de ce texte de notre estimé M. Dallemagne. J'ai, pour ma part, cosigné ce texte sans aucune hésitation.

 

Mon groupe a toujours suivi de près la situation de Raif Badawi. Le 7 mai 2014 à 11 h 00, avant la médiatisation de ce scandale, nous n'étions malheureusement que quelques-uns à manifester devant l'ambassade d'Arabie saoudite. C'est mon collègue, Stéphane Crusnière, qui a demandé l'audition de l'épouse de M. Badawi. Cette résolution intervient dans le prolongement de cet échange de vues et de plusieurs questions parlementaires sur le sujet, sur le blasphème notamment et sur la condition des femmes dans ce pays.

 

Pour rappel, mon collègue M. Dallemagne l'a précisé en commission, ce texte porte sur Raif Badawi, célèbre blogueur saoudien qui a tant fait parler de lui début janvier, lorsqu'il a subi une première séance de 50 coups de fouet. Le jeune homme a en effet été condamné le 7 mai 2014 à dix ans de prison, 260 000 euros d'amende et 1 000 coups de fouet et risque même la peine capitale qui, comme évoqué par le rapport, se traduit en Arabie saoudite par la décapitation. Et ce pourquoi, chers collègues? Pour insulte à l'islam sur son site internet.

 

La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui formule une série de demandes précises au gouvernement belge, afin qu'il intervienne formellement et rapidement auprès des autorités saoudiennes en faveur de Raif Badawi. Le texte souligne que, si la priorité essentielle est bien sûr d'intervenir auprès des autorités saoudiennes afin de faire libérer immédiatement et sans condition M. Raif Badawi, il s'agit aussi que celles-ci annulent la condamnation et les peines qui ont été prononcées à son encontre, notamment celle de l'interdiction de quitter le territoire.

 

Cependant, si ce texte parle essentiellement de ce cas spécifique et emblématique, il va bien plus loin. En effet, le cas Badawi n'est hélas que la face émergée de l'iceberg. Il convient de réclamer aux autorités saoudiennes, non seulement la libération sans condition de M. Badawi et de son avocat, mais aussi celle de tous les autres défenseurs des droits de l'homme et autres prisonniers d'opinion emprisonnés, condamnés injustement en Arabie saoudite.

 

La Belgique doit soutenir activement les organisations de la société civile saoudienne et les particuliers qui défendent les droits et libertés en Arabie saoudite et qui oeuvrent notamment à l'amélioration du statut de la femme dans ce pays.

 

Au-delà des questions posées par cette résolution ou sur ce cas précis, nous avons toujours mis comme l'une des priorités absolues de la diplomatie belge la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et, plus généralement, le respect des libertés fondamentales, une priorité inaliénable et non négociable, qu'il s'agisse d'aborder la situation en Belgique, en Europe ou de par le monde.

 

L'Arabie saoudite n'y échappe bien évidemment pas et ce, malgré la puissance dégagée par ses ressources naturelles. Je suis convaincu que la liberté d'expression condamne de facto et fermement toute tentative visant à incriminer celle-ci, notamment concernant les questions religieuses, comme les lois relatives au blasphème, une liberté d'expression qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire et au-delà de la sacro-sainte liberté d'expression que nous défendons ardemment, je tiens à revenir sur ce que certains ont dit en commission: non, on ne peut sous aucun prétexte remettre en question l'universalité des droits de l'homme. Je suis convaincu qu'aucune culture, aucune religion, aucune coutume ne peut servir à légitimer les atteintes à ces droits.

 

C'est pourquoi, en Arabie saoudite comme ailleurs, nous devons le plus fermement possible nous opposer et condamner le recours à la torture ou aux châtiments corporels mais aussi à toutes les atteintes aux droits de l'homme, des LGBT, des minorités, autant de populations qui ont un statut plus que précaire dans cette région du monde.

 

Pour toutes ces raisons, chers collègues, nous soutiendrons ce texte avec force et vigueur.

 

14.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, chers collègues, au-delà des clivages politiques et de nos divergences idéologiques, naturelles et saines dans le cadre des démocraties pluralistes, nous pouvons et nous devons tous nous rassembler sur un certain nombre de principes qui guident notre existence commune au sein de ce pays.

 

L'universalité des droits de l'homme reste le principe fondamental qui doit guider notre action politique et nous aider à atteindre les objectifs communs, auxquels tous les États membres des Nations unies ont souscrit.

 

(Des banderoles sont déployées depuis la tribune)

(Spandoeken worden vanop de tribune naar beneden gerold)

 

Le président: Je demande à la sécurité de bien vouloir faire retirer cela.

 

14.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Manifestement, ils se fichent de la situation en Arabie saoudite. Bravo, les écolos. Il y a un devoir de discrétion, quand même.

 

Je poursuis. L'universalité des droits de l'homme reste le principe fondamental qui doit guider notre action politique et nous aider à atteindre les objectifs communs auxquels tous les États membres des Nations unies ont souscrit en signant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le cas emblématique de Raif Badawi – je rappelle qu'il a créé le blog Free Saudi Liberals – nous oblige, démocrates européens vivant dans une société neutre et laïque, à nous poser un certain nombre de questions, toutes n'ayant pas une réponse simple et évidente.

 

Ces questions portent in fine sur l'universalité des droits humains, tant le caractère délictueux ou non des faits que la peine ou le châtiment imposé. Parmi ces questions, voici les plus importantes: une religion ou un courant de pensée peut-il prétendre à l'universalité et déclarer ses valeurs universelles sous prétexte qu'elles résultent de la vérité dont il se dit détenteur unique? Ensuite, la diversité religieuse avec ses différences culturelles et philosophiques, la diversité d'idéaux fondés sur des convictions religieuses, humanitaires, athées ou agnostiques, peuvent-elles converger vers un patrimoine reconnu commun par l'humanité, donc universel? Enfin, quel est l'apport des communautés religieuses à l'humanité dans sa quête de valeurs universelles?

 

En tant que libéral, mais aussi chrétien, je pense que l'universalité des droits et des libertés ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un processus d'intériorisation qui doit conduire chaque personne à reconnaître certaines valeurs comme inhérentes à son humanité commune. L'universalité n'est pas un fait a priori mais un but à atteindre par une recherche menée dans un dialogue interculturel et inter-religieux.

 

Chers collègues, Raif Badawi est-il coupable parce qu'il est jugé par un tribunal d'Arabie saoudite? Raif Badawi doit-il subir une peine humiliante parce qu'il est jugé par un tribunal d'Arabie saoudite? À ces deux questions, il faut bien entendu répondre non. Raif Badawi est jugé coupable car il est jugé, certes, par un tribunal d'Arabie saoudite, dont on peut discuter de la légalité puisqu'il s'agit d'un tribunal spécial. Il est donc condamné aux peines qui ont encore été aggravées en appel mais le fond de la question concerne la législation en vigueur en Arabie saoudite, au-delà de son cas à lui. Même si on peut le sauver, après, il restera le cas de centaines de personnes qui, comme cela a été dit dans le rapport de Richard Miller, ont déjà été condamnées à mort en 2014 et le nombre a déjà doublé en 2015.

 

La peine qui est infligée à Raif Badawi est atroce et inhumaine. Il n'y a pas d'autre mot. Même l'Arabie saoudite s'en rend compte puisque les peines devaient se faire toutes les semaines et pour l'instant, elles sont reportées, mais pas supprimées, sauf la première. Il s'agit d'un châtiment corporel cruel qui se fait en public, qui est formellement interdit par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le paradoxe, c'est que l'Arabie saoudite a ratifié cette convention et est très loin de l'appliquer.

 

Le journal Le Monde du 19 mai a rapporté que l'Arabie saoudite crée de "l'emploi" en recrutant huit bourreaux pour procéder à des décapitations et amputations de mains conformément à la sharia. L'offre d'emploi va même jusqu'à préciser qu'aucune qualification particulière ni expérience préalable ne sont requises et que les postes sont rémunérés à l'indice le plus bas de la fonction publique. Où va la décence?

 

Monsieur le président, notre pays est lié à l'Arabie saoudite par des relations économiques qui croissent de manière exponentielle. Cela ne doit pas faire oublier, au contraire, la situation des droits de l'homme dans ce pays, ni la nécessité d'y combattre les comportements indignes et il faut le dire, moyenâgeux en fait. J'insiste, nos relations économiques ne peuvent en aucun cas occulter les problèmes en matière de droits de l'homme. C'est pourquoi, fidèle à notre tradition, notre ministre des Affaires étrangères a dénoncé ces situations et s'est exprimé de façon très claire à ce sujet, en rappelant le combat permanent de notre pays pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Le cas particulier de Raif Badawi a été abordé à plusieurs reprises par la Belgique tant à Riyad qu'à Bruxelles.

 

Je voudrais quand même citer ici l'intervention au Parlement européen de notre parlementaire européen Gérard Deprez qui a dit: "Ce qu'il y a de tragique et d'insupportable dans le traitement cruel infligé à M. Badawi, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé ou d'une bavure qui serait imputable à des services répressifs trop zélés. Ce qui est tragique et insupportable, c'est qu'il s'agit d'un système. Pire, ce système est un système légal, élaboré, construit et mis en œuvre par les institutions d'un pays que nous considérons comme un pays allié. Ce qu'il y a de tragique et d'insupportable dans le châtiment qui est infligé à M. Badawi, ce n'est pas seulement la brutalité des coups qu'on lui inflige, c'est que ces coups lui sont donnés pour apostasie, c'est-à-dire pour insultes à l'islam, alors même qu'il faisait simplement usage d'internet pour alimenter un débat démocratique. Ce qu'il y a de tragique et d'insupportable dans la brutalité du châtiment infligé à M. Badawi, c'est qu'il n'y a, au fond, pas de différence de nature entre certaines pratiques sauvages de Daesh, que je préfère appeler les nazislamistes que nous bombardons, et certaines pratiques sauvages mais légales de l'Arabie saoudite que nous ménageons."

 

Je crois que c'est un point important et nous n'échapperons pas à un débat plus profond au-delà de l'affaire Badawi.

 

Le ministre des Affaires étrangères lui-même a souligné sa préoccupation sur cette question à Genève devant le Conseil des droits de l'homme en mars. Il l'a également réitérée dans un entretien bilatéral rappelé par Richard Miller tout à l'heure avec le vice-ministre des Affaires étrangères.

 

Nous maintenons un dialogue étroit et exigeant avec tous les États, dont l'Arabie saoudite, sur la situation des droits de l'homme, dans les formats les plus appropriés pour ces dialogues bilatéraux, mais également aux Nations unies à travers l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme. Cela a été souligné tout à l'heure. Ce qui est détestable, c'est que, d'une part, au sein même de ce Comité des droits de l'homme, l'Arabie saoudite figure pour trois ans et que, d'autre part, elle a postulé à sa présidence.

 

Nous pouvons espérer que sa présence au Comité des droits de l'homme puisse constituer un argument pour que la peine soit reportée, voire levée.

 

Le parlement belge s'honore à voter cette proposition de résolution unanimement, envoyant ainsi à l'Arabie saoudite un message politique clair.

 

Il faudra encore évoquer la nécessité de refondre les droits du justiciable en Arabie saoudite, d'établir la liberté de la presse et de supprimer les tribunaux spéciaux. Certes, une toute petite avancée vient d'avoir lieu en termes de droits de la femme, puisque – théoriquement, car il n'y a pas encore eu de conséquence pratique – la femme pourra désormais voter en Arabie saoudite. Elle ne peut pas conduire, mais elle pourra voter. Comprenne qui pourra.

 

En tout cas, nous devons poursuivre le dialogue et continuer d'exercer une pression afin d'aboutir à une amélioration de la situation et à la libération de M. Badawi.

 

J'en profite pour signaler qu'avant-hier, au Canada, son ouvrage a été publié: Cent coups de fouet parce que j'ai osé parler librement, étant un recueil des textes de son blog depuis 2011.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

14.06  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, zo meteen zullen wij, hopelijk unaniem, een goed voorstel van resolutie goedkeuren. Het Parlement zal de resolutie wel goed moeten opvolgen, om ervoor te zorgen dat de regering ze ook uitvoert. Hier werden al heel veel mooie resoluties goedgekeurd, zonder dat ze de regering hebben aangezet tot daden.

 

Er rijst een pertinente vraag, die gereflecteerd wordt in punt 11 van de tekst: hoe gaan wij om met het Saoedische regime als wij onze verontwaardiging tonen over de gruwel en de schending van de mensenrechten in het land. Beperken wij ons tot een publieke aanklacht tegen de foltering en de celstraf van Raif Badawi of gaan wij verder? In elk geval, dit is een eerste, voorzichtige stap, maar een belangrijke stap. Het is goed dat ook de meerderheidspartijen het voorstel volledig steunen.

 

Wat er gebeurd is met Raif Badawi, is niet min. Nog maar onlangs, op 7 juni, bevestigde het hooggerechtshof van Saoedi-Arabië de straf van 10 jaar cel en 1 000 zweepslagen. Voor de liefhebbers onder ons, het gaat over twintig reeksen van vijftig zweepslagen, met telkens een week ertussen. Eigenlijk zijn het geen zweepslagen, maar slagen met een lichte houten stok, vooral gericht op de rug, de benen en de knieën, licht genoeg om geen breuken te veroorzaken, maar wel zwaar en pijnlijk genoeg om kneuzingen te veroorzaken. Dat is de manier waarop men in Saoedi-Arabië mensen straft die hun mening op een vrije manier hebben geuit via een blog, die de plaats van religie in de samenleving in Saoedi-Arabië ter discussie hebben gesteld op een zeer normale, geweldloze manier.

 

Nochtans heeft Saoedi-Arabië een reeks internationale wetten gesteund en geratificeerd, waardoor dergelijke foltering eigenlijk verboden is. Het gaat om de ratificering in 1997 van de Internationale Conventie tegen foltering.

 

Belangrijk is ook dat het geen alleenstaand geval is. Ik meen dat het voorstel van resolutie daar in die zin terecht op wijst. Ik heb het ook al gezegd in de commissie en ik ga hier dus niet te lang op in maar de punten 8, 9, 10 en zeker 11 maken de tekst breder en vragen de regering om alle lijfstraffen en folteringen te veroordelen en steun te bieden aan de organisaties in Saoedi-Arabië die zich tegen dergelijke mensenrechtenschendingen verzetten.

 

Saoedi-Arabië schendt de mensenrechten op zeer drieste en systematische wijze. Rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch spreken over de opsluiting van dissidenten zonder enige vorm van proces. Er zijn publieke onthoofdingen en noem maar op.

 

Ik wil kort citeren uit een rapport van Amnesty International, het 15de rapport van vorig jaar. Het gaat over oneerlijke rechtsgang en nieuwe wetgeving in Saoedi-Arabië die kritiek op de regering, vredevolle activiteiten en vormen van normale oppositie gelijkschakelt met terrorisme en ook als dusdanig behandelt en bestraft. Het gaat over mishandeling van personen in gevangenschap. Blijkbaar wordt dat zeer frequent gerapporteerd. Het gaat om discriminatie van vrouwen op alle mogelijke manieren. Het gaat om het gebruik van de doodstraf en dozijnen publieke executies.

 

Het rapport van Human Rights Watch wijst erop dat men politieke dissidenten en mensenrechtenactivisten blijft gevangzetten enkel en alleen wegens geweldloze activiteiten. Er is de systematische discriminatie niet alleen van vrouwen maar ook religieuze minderheden. Voorts trekt men zich weinig aan van sociale minimumnormen bij de behandeling van negen miljoen buitenlandse arbeidskrachten. Er is – ik herhaal het – de nieuwe antiterrorismeregelgeving die normale oppositie gelijkschakelt met terrorisme en er zijn de zweepslagen en foltering, niet alleen van Raif Badawi maar ook van vele, vele anderen. Het rapport spreekt ook over doodstraffen voor wie beschuldigd wordt van tovenarij en hekserij.

 

De vraag luidt dan, collega’s, hoe wij daarmee omgaan, temeer omdat wij het debat misschien wat ruimer moeten zien in het kader van de internationale politiek. De elites in Saoedi-Arabië zijn belangrijke financiers van het gewelddadig terrorisme, wereldwijd. Saoedi-Arabië financiert de export van een gewelddadige vorm van het soennisme, het wahabisme. Dat vertaalt zich in extreem gewelddadig salafisme buiten Saoedi-Arabië. Er wordt een sektarische politiek gevoerd.

 

Tegelijkertijd moeten wij uiteraard wel zeggen dat het sektarische discours dat sommigen hier in het Westen hanteren, veel sociale ongelijkheden en een machtspolitiek verbergt en dat niet alleen te maken heeft met de verdeling tussen soennieten en sjiieten. Wij kunnen niet ontkennen dat Saoedi-Arabië een belangrijke rol speelt in het promoten en versterken van terrorisme in Libië, Gaza, Jemen, Syrië, Irak en Afghanistan via IS, al Qaeda en de taliban. Ook wij worden trouwens geconfronteerd met dat terrorisme.

 

Wat doen wij als België en als Europa? In 2011 was er democratisch protest in Bahrein. Die protesten werden breed democratisch gedragen vooral bij de sjiitische gemeenschap in Bahrein. Saoedi-Arabië is Bahrein binnengevallen om dat protest te onderdrukken. De pantserwagens die destijds in Bahrein zijn binnengevallen, waren deels van Vlaamse makelij. We spreken over 2011, amper vier jaar geleden. Blijkbaar vinden wij het kunnen dat onze Vlaamse industrie dergelijke technologie uitvoert, dat die technologie in Saoedi-Arabië terechtkomt en dat het land die technologie gebruikt voor gewelddadige onderdrukking in een land zoals Bahrein.

 

Wat doen wij nog? Wij organiseren koninklijke bezoeken aan Saoedi-Arabië. Ook dat vinden wij blijkbaar niet erg.

 

Enkele maanden geleden bracht Koning Filip nog een bezoek aan Saudi-Arabië en dat bezoek werd gedekt door de regering, dus door de N-VA, de MR, CD&V en de Open Vld. Op die manier legitimeren wij echt wel een schurkenregime en het wordt tijd dat wij daarmee ophouden. Laten wij daarom handelen naar de geest van deze resolutie en ervoor zorgen dat dergelijke bezoeken in de toekomst niet meer kunnen. Wij hebben immers een zeer cynisch signaal uitgestuurd, niet alleen ten aanzien van mensenrechtenactivisten wereldwijd, maar ook ten opzichte van andere landen die de mensenrechten schenden. Inderdaad, onze boodschap aan Saudi-Arabië is er eigenlijk een van “doe maar”. Het is de boodschap dat zij Raif Badawi, en vele anderen, kunnen blijven behandelen zoals zij het doen. Als puntje bij paaltje komt, gaat onze Koning daar op bezoek en wordt er een tournee gemaakt om zoveel mogelijk economische deals te sluiten.

 

Ten derde, de handelsbetrekkingen. Wij exporteren technologie die Saudi-Arabië toelaat om Bahrein binnen te vallen en wij organiseren koninklijke bezoeken. Blijkbaar vinden wij het ook niet erg dat de handelsbetrekkingen tussen België en Saudi-Arabië toenemen. Ik heb een nota bij van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, over de handelsbetrekkingen van België met Saudi-Arabië. Op pagina’s 5 en 6 staan mooie grafieken over de evolutie van de export naar Saudi-Arabië en van de import uit Saudi-Arabië. Wel, die cijfers gaan in stijgende lijn. Waarop wacht onze minister van Buitenlandse Zaken en waarop wacht staatssecretaris De Crem om een publieke verklaring af te leggen? Ook onze bedrijfswereld kan bewust worden gemaakt van de landen land waarmee zaken worden gedaan. Een dergelijk signaal lijkt mij perfect mogelijk, maar tot op heden is het nog altijd wachten daarop.

 

Op iets langere termijn is het belangrijkste punt in de resolutie eigenlijk onze vraag 11 aan de Belgische regering om de Belgische diplomatieke, militaire, economische, commerciële en energiegerelateerde betrekkingen met Saudi-Arabië te onderwerpen aan een grondige reflectie, gelet op wat wij allen vaststellen. Laten wij daar alstublieft werk van maken. Mijnheer Van der Maelen, wij kunnen daaraan werken in de commissie die u voorzit. Wij dragen een gedeelde verantwoordelijkheid om hiervan daadwerkelijk werk te maken.

 

Het verheugt mij dat ook de meerderheidspartijen beseffen dat dit nodig is en dat wij het niet laten bij de weliswaar scherpe, harde en kritische veroordeling van wat er is gebeurd, en nog altijd gebeurt, met Raif Badawi, maar dat wij een stap verder moeten zetten.

 

Ik kijk uit naar deze discussie en hoop dat wij deze in alle openheid en sereniteit kunnen voeren, onder het vaandel van respect voor de mensenrechten. Dat is immers een waarde is die wij delen, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

 

14.07  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil collega Dallemagne danken voor zijn initiatief en collega Miller voor zijn uitstekend rapport. Ik wil vooral ook de collega's in de commissie danken voor de vlotte samenwerking en het rijke debat dat wij hebben gevoerd dat, wat eerder uitzonderlijk is, heeft geleid tot een unanieme goedkeuring van deze resolutie.

 

Wat betreft mijn eigen positie, verwijs ik naar mijn uiteenzetting in de commissie. Ik deel u mee dat ik, zoals beloofd op de laatste commissievergadering, voor de tweede keer een uitnodiging heb gestuurd aan de ambassadeur van Saudi-Arabië in Brussel om met ons in dialoog te gaan over deze problematiek.

 

Tot slot, betreur ik dat wij in deze plenaire vergadering andermaal een belangrijk debat moeten voeren in afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

 

14.08  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, chers collègues, je ne serai pas très long; le débat a déjà été extrêmement développé en commission. Il s'est déroulé d'une manière extrêmement digne et complète, comme l'a rappelé le président de la commission.

 

Toutes les interventions qui ont eu lieu en séance plénière ont convergé au niveau de l'analyse, ce dont je me réjouis. En effet, la résolution à l'examen a tout d'abord pour vocation de sauver la vie d'un homme – c'est évidemment important –, à la demande de son épouse, une épouse courageuse, digne, qui parcourt la planète et qui est venue nous voir, notamment grâce à M. Crusnière qui a demandé à ce que nous la recevions.

 

Bien entendu, nous espérons pouvoir sauver la vie de cet homme, faire en sorte qu'il ne subisse plus de châtiments particulièrement cruels et qu'il puisse être libéré. Cet homme a été condamné pour avoir exprimé sereinement et calmement sur un blog des idées relatives à la liberté, à la dignité humaine. Il est tout à fait hallucinant qu'au XXIsiècle, un homme puisse être condamné à subir de tels traitements dégradants et inhumains qui pourraient lui coûter la vie, comme l'a rappelé, notre collègue Mme Nele Lijnen.

 

Par ailleurs, je souhaite remercier tous les coauteurs, mais aussi les services qui ont permis que nous soyons en mesure de voter cette résolution aujourd'hui.

 

Il s'agit d'un cas particulièrement emblématique, d'une situation extrêmement choquante en matière de respect des droits de l'homme en Arabie saoudite. En effet, au regard des condamnations, des traitements, des peines de prison dont font l'objet certains pour apostasie, pour homosexualité, pour avoir exprimé des opinions librement ou pour appartenir à des minorités religieuses, la situation dans ce pays peut être considérée comme l'une des pires au monde en matière de respect des droits de l'homme.

 

Nous devons absolument revoir l'avenir de nos relations avec ce pays. Nous sommes véritablement à un tournant, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Pourquoi l'Arabie saoudite se comporte-t-elle de la sorte aujourd'hui? Parce que ce pays n'a jamais subi aucune forme de sanction ou de réprobation de la communauté internationale! Cela dure depuis tant d'années car nous avons détourné le regard de ce pays, alors que nous connaissions la situation. Nous avons fermé les yeux, et c'est insupportable. Cela doit changer. J'espère vraiment que notre diplomatie va enfin amorcer ce virage et que nous aurons une discussion approfondie, également avec les entités fédérées. L'Arabie saoudite ne peut rester le principal partenaire en termes d'armement. Ce pays menace sa population et met en danger la stabilité et la sécurité du monde aujourd'hui. Ceci doit être dit et répété. C'est aussi la raison pour laquelle je me réjouis du fait que nous ayons cette unanimité.

 

Je termine en disant combien j'ai été impressionné par l'épouse de M. Badawi, par la dignité et la modernité de cette femme, par son courage, sobre, simple, mais déterminé pour faire libérer son mari. Elle était l'une d'entre nous, elle était une citoyenne du monde. Elle montrait à quel point les femmes et les hommes d'Arabie saoudite méritent, comme nous, la liberté et la dignité.

 

14.09  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, ce qui justifie qu'il y ait une coalition qui se soit mobilisée pour dénoncer le califat que Daesh veut mettre en place, c'est ce que fait l'Arabie saoudite dans son fonctionnement interne quand il applique le droit islamique, avec une rigueur digne d'un régime barbare. On ne peut pas aujourd'hui dénoncer la montée en puissance de l'État islamique et fermer les yeux sur le fait que dans la coalition qui combat l'État islamique, l'Arabie saoudite pratique le droit islamique avec une rigueur qui remonte à une autre époque, à une époque où la barbarie dictait les comportements des régimes.

 

L'Arabie saoudite, on le sait, condamne ceux et celles qui osent désobéir au roi. C'est un motif de condamnation. Et comme l'ont rappelé M. Dallemagne et d'autres, l'apostasie, la sorcellerie, qui est évidemment un procès profondément injuste, et d'autres formes de délits créés pour condamner la liberté d'expression justifient les pires peines qui soient.

 

L'affaire Badawi a été sans doute le révélateur de ces très nombreuses exécutions. Malheureusement, l'Arabie saoudite a le triste privilège d'être dans le top 3 des pays qui pratiquent le plus la peine de mort, avec l'Iran et l'Irak. C'est un voisinage qui n'est pas flatteur. Tout simplement parce que l'Arabie saoudite n'a pas accepté de traduire dans son droit interne, malgré des tentatives de réforme de son ordre judiciaire, les conventions internationales qu'elle ratifie et qu'elle signe. Si vous lisez, souvent, elle mentionne une réserve qui est "la compatibilité des conventions internationales avec le droit islamique". Notamment pour la Convention de lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, il y a une mention expresse de l'Arabie saoudite de réserve en ce qui concerne l'application de cette Convention au regard du droit islamique.

 

Il est donc temps que la diplomatie européenne, et c'est un rôle qui nous tient à cœur, assume avec plus de fermeté une volonté à l'égard de l'Arabie saoudite. J'ai dénoncé avec d'autres la présence de notre roi aux obsèques ou en tout cas aux cérémonies d'hommage qui ont suivi le décès du roi Abdallah.

 

Je l'ai fait, non pas parce qu'il fallait dénoncer une attitude traditionnelle dans les relations diplomatiques, mais parce que, si l'on ne commence pas à poser graduellement des gestes forts, il n'y aura pas d'acceptation par l'Arabie saoudite d'une prise de conscience de ses obligations internationales. Il faut maintenant avoir cette volonté. La proposition de résolution constitue sans doute bien plus un message adressé à notre gouvernement pour qu'il pose de tels gestes.

 

J'ai suggéré que, si le châtiment devait de nouveau être infligé à M. Badawi, la Belgique pourrait rappeler son ambassadeur. Il faudrait aussi suggérer aux autres capitales européennes une démarche collective de cette ampleur. C'est la seule manière d'amener nos alliés, notamment dans la coalition internationale – conduite par les États-Unis, dont nous connaissons les liens privilégiés avec l'Arabie saoudite –, à peser de tout leur poids auprès de cette dernière pour mettre fin à ces pratiques d'un autre temps, qui sont indignes de la civilisation que nous connaissons.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewinter, u was niet ingeschreven in de algemene bespreking, maar u vraagt toch het woord?

 

14.10  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, ik had mij bewust niet ingeschreven, maar na het debat te hebben aanhoord wens ik toch een aantal opmerkingen ten beste te geven.

 

Ten eerste, ik ben het uiteraard volkomen eens met het voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken van de mensenrechten in Saoedi-Arabië en de situatie van de ondertussen wereldbekende blogger Raif Badawi, maar daarover gaat het niet.

 

Waarover ik het wil hebben is de hypocrisie van sommige partijen die ik hier terechte uiteenzettingen heb horen houden. Als men het salafisme in Saoedi-Arabië terechtwijst en aanvalt, dan moet men consequent zijn.

 

Het is gemakkelijk om hier vrijblijvend een resolutie goed te keuren, de zoveelste in een lange rij, waarna het geweten weer eens is gesust en wij onze plicht hebben gedaan. Geen mens hier, en zeker niet in Saoedi-Arabië, die van dergelijke resoluties wakker ligt.

 

Waar ze wel wakker van liggen, zijn de politieke relaties die wij met hen onderhouden. Niet alleen de politieke relaties die wij met hen onderhouden, maar ook de faciliteiten die zij en hun regime en vooral de religieuze strekking die zij vertegenwoordigen, het wahabisme, het salafisme, in Europa, in België, in Brussel krijgen.

 

Ik vind het hypocriet om vandaag over een dergelijke resolutie te stemmen, maar geen probleem te hebben als leden van de koninklijke familie, samen met ministers van de federale regering, zoals vorig jaar het geval was met prinses Astrid, naar ginder reizen om daar naar de pijpen van het regime te dansen en te zeggen hoe goed en hoe fantastisch het er allemaal wel is, zolang er maar centen in Saoedi-Arabië kunnen worden verdiend.

 

Dan vind ik het hypocriet om vast te stellen dat wij datzelfde Saoedi-Arabië wel dulden als partner in de coalitie tegen ISIS, terwijl Saoedi-Arabië uiteindelijk een strekking binnen de islam vertegenwoordigt en propageert die minstens even radicaal, even fanatiek, even extreem en even gevaarlijk is als ISIS en Saoedi-Arabië achter de schermen het terrorisme steunt, het terrorisme van Al Qaida steunt, het wahabistisch en salafistisch terrorisme over heel de wereld steunt.

 

Dan vind ik het hypocriet dit soort resoluties goed te keuren en vrijblijvende uitspraken over Saoedi-Arabië te doen, maar op nauwelijks anderhalve kilometer van hier, in het Jubelpark van Brussel, de centrale moskee in ons land te tolereren, die rechtstreeks vanuit Saoedi-Arabië gefinancierd, geleid en georganiseerd wordt. De grond ervoor werd destijds ter beschikking gesteld door de Belgische overheid om de Saoedi’s ter wille te zijn naar aanleiding van de fameuze oliecrisis.

 

Wat de Saoedi’s doen in ons land en in heel Europa is hun religieuze strekking, het salafisme, het wahabisme, uitbouwen met de steun van de lokale overheden, die een oogje dichtknijpen wanneer het gaat over moskeeën zoals die in het Jubelpark en de vele andere in ons land; wanneer het gaat over madrassa’s en koranscholen die vanuit Saoedi-Arabië worden gefinancierd. Of wanneer het gaat over de vele moslimorganisaties die met de oliedollars van de Saoedi’s worden gefinancierd zodat zij hun activiteiten hier in praktijk kunnen brengen dankzij de Saoedi’s. Dat is blijkbaar voor niemand een probleem.

 

Wel, als dat geen probleem is, zou u feitelijk beter zwijgen over Saoedi-Arabië in dit soort resoluties. Wees consequent, doe wat u echt kunt doen, wijs Saoedi-Arabië erop dat het geen partner van ons kan zijn in de strijd tegen het zogenaamde radicale moslimextremisme wanneer het zelf even extremistisch en gevaarlijk is. Zeg tegen de Saoedi’s dat wij niet langer tolereren dat zij met hun geld hier moskeeën openhouden en organiseren, en hun strekking hier propageren. Stuur geen handelsmissies meer naar Saoedi-Arabië met op kop ministers van Buitenlandse Zaken, prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen. Dan zal uw kritiek voor één keer geloofwaardig klinken.

 

14.11  Richard Miller (MR): Monsieur le président, je voudrais juste revenir sur un point soulevé par notre collègue, M. Blanchart, auquel il me tient à cœur de répondre. Le rôle ingrat du rapporteur étant de ne pas entrer trop dans l'explicitation de ce qu'il dit, je veux néanmoins être clair sur l'universalité des droits humains. Cette discussion a d'ailleurs été évoquée en commission par M. Maingain.

 

Je ne remets évidemment pas en cause l'universalité des droits humains. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une certaine contradiction à déclarer que des droits sont universels quand ils s'appliquent en réalité à une toute petite partie de l'humanité et qu'il y a des milliards d'individus qui ne bénéficient pas de ces droits humains.

 

Pour le dire en d'autres mots, l'universalité des droits humains n'est pas un acquis. C'est un combat qui demande sans cesse à être mené et sur tous les plans qui ont été évoqués à l'occasion du débat sur la proposition de résolution qui a été déposée. C'est un combat qui doit être mené sur le plan politique, économique, juridique, diplomatique et aussi – c'est ce que j'ai voulu dire – sur le plan des idées et philosophies.

 

Monsieur le président, je tenais vraiment à le préciser.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

15 Inoverwegingneming van voorstellen

15 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 17 juni 2015, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie van de dames Karin Jiroflée, Anne Dedry, Muriel Gerkens en Karin Temmerman betreffende maatregelen voor het tegengaan van gezondheidsschade bij overmatig en problematisch alcoholgebruik en alcoholisme (nr. 1173/1);

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het voorstel van resolutie van mevrouw Els Van Hoof betreffende de opname en verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (nr. 1174/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 17 juin 2015, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution de Mmes Karin Jiroflée, Anne Dedry, Muriel Gerkens et Karin Temmerman relative à des mesures visant à lutter contre les dommages pour la santé liés à la consommation abusive et problématique d'alcool et à l'alcoolisme (n° 1173/1);

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de résolution de Mme Els Van Hoof visant à intégrer et à ancrer le droit à la protection sociale dans la politique belge de coopération au développement (n° 1174/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

16 Urgentieverzoeken vanwege de regering

16 Demandes d'urgence de la part du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken, nr. 1151/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi suivant transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines, n° 1151/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

16.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, over de urgentie.

 

Het is normaal dat dit werd opgenomen in het Reglement en dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Collega’s uit de oppositie en wijzelf hebben al regelmatig gevraagd dat de regering minstens de moeite doet om te motiveren waarom een ontwerp urgent is.

 

Er is een lid van de regering aanwezig, ik nodig de regering uit om de urgentie te motiveren.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, ik heb het u al een paar keren geantwoord. Ik kan niemand dwingen hier het woord te voeren, noch de parlementsleden noch wie dan ook.

 

16.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, het is eigenlijk toch elementaire beleefdheid. Het is zeer raar dat de regering niet zou kunnen verantwoorden waarom iets urgentie vergt. Dan moeten we zelfs niet stemmen, want ze kan het niet eens verantwoorden.

 

16.03  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, séance après séance, j'interviens pour attirer l'attention de l'ensemble des parlementaires, majorité et opposition, ainsi que la vôtre, sur ces demandes systématiques d'urgence.

 

Il y a un problème puisque lorsque l'on demande l'urgence, les droits des parlementaires et donc de notre démocratie parlementaire sont limités.

 

Je voudrais demander à tous les chefs de groupe de la majorité et de l'opposition d'y être attentifs.

 

Vous-même, monsieur le président, vous avez dit que vous ne pouviez obliger personne à intervenir. Je crois qu'en votre qualité de président de cette assemblée, c'est-à-dire de l'ensemble des parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, vous le pouvez. Vous avez le devoir de protéger nos droits.

 

Je vous demande donc non seulement, de demander systématiquement aux membres du gouvernement d'expliquer la demande d'urgence, mais aussi de solliciter auprès du premier ministre une entrevue pour que cesse ce cirque de demandes systématiques d'urgence qui restreignent les droits des parlementaires.

 

Si vous ne le faites pas, si on continue à saborder les droits des parlementaires, il ne faudra pas s'étonner que systématiquement, l'opposition utilise l'ensemble des droits que lui offre le Règlement pour entraver le déroulement normal devant ce parlement de dossiers parfois importants.

 

Monsieur le président, je vous demande d'intervenir et d'user de votre autorité pour mettre le gouvernement au pied du mur eu égard aux droits de parlementaires.

 

16.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik heb mevrouw Marghem gezien en ik meen dat zij de urgentie zal toelichten.

 

16.05  Patrick Dewael (Open Vld): (…)

 

16.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Dewael, dit werd ondertussen al zo vaak toegepast, dat u de tel kwijt bent. U vroeg niet een keer de urgentie, u vroeg bij een tweede ontwerp de urgentie.

 

De liberale democratie, waarmee u anders zo koketteert, wordt hier met voeten getreden en dat blijkt nu geen probleem te zijn. Ik zou minstens mevrouw Marghem willen uitnodigen om namens de regering de urgentie toe te lichten.

 

16.07  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, il s'agit d'une demande d'urgence formulée par le gouvernement. Ce n'est pas la première fois que des demandes d'urgence sont formulées mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fondées. Dans la mesure où nous sommes déjà le 18 juin et que la fin de l'année parlementaire se profile, le gouvernement estime que ces projets sont prioritaires puisqu'ils concernent des matières de santé, d'une part, et pénales, d'autre part, et qu'ils doivent être votés avant les vacances parlementaires.

 

Madame Onkelinx, ne me dites pas que vous n'avez jamais utilisé ces procédures à l'approche des vacances parlementaires lorsque vous étiez présente dans des exécutifs. Je voudrais que les choses soient claires et posément échangées entre nous.

 

Le président: En réponse aux remarques de Mme Onkelinx, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Conférence des présidents la motivation des demandes d'urgence.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, nr. 1161/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 1161/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

16.08  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

De voorzitter: De documenten zijn binnen, mevrouw Fonck

 

De regering heeft ook de spoedbehandeling gevraagd bij toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, nr. 1170/1.

Le gouvernement a également demandé l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, n° 1170/1.

 

16.09  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous venez de parler de deux documents. Celui que vous avez évoqué auparavant avait-il trait aux pensions?

 

Le président: Non.

 

16.10  Catherine Fonck (cdH): Et sur quoi portait le premier texte pour lequel la demande d'urgence a été votée, tout à l'heure, par la majorité?

 

Le président: La santé publique.

 

16.11  Catherine Fonck (cdH): Non. Je vous parle du premier texte.

 

Le président: Il s'agissait d'une directive du Parlement européen.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "het lidmaatschap van België van de "Organisation Internationale de la Francophonie"" (nr. 34)

17 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Barbara Pas sur "l'appartenance de la Belgique à l'Organisation Internationale de la Francophonie" (n° 34)

 

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 9 juni 2015.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 9 juin 2015.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 034/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Philippe Pivin.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 034/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Philippe Pivin.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik ze in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote1)

Ja

89

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

18 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Georges Gilkinet sur "l'avenir de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO) et de la Federal Computer Crime Unit (FCCU)" (n° 43)

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Georges Gilkinet over "de vooruitzichten in verband met de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU)" (nr. 43)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 9 juin 2015.

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 9 juni 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 043/1):

 une motion de recommandation a été déposée par M. Georges Gilkinet;

 une motion pure et simple a été déposée par M. Philippe Pivin.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 043/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Philippe Pivin.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik ze in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

18.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, après avoir interrogé, sans succès, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, je me suis adressé directement au premier ministre concernant l'avenir de la lutte contre la criminalité financière dans notre pays, sujet important. Or, le gouvernement, ou à tout le moins certains de ses membres, sont tentés – nous essayons d'empêcher cela – de démanteler "en stoemelings", sans le dire et sans l'assumer, une pièce essentielle dans la lutte contre la criminalité financière, à savoir l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière (OCDEFO).

 

Cela se fait en contradiction totale avec vos déclarations, monsieur Ducarme. En effet, la main sur le cœur, vous criez même pour dire que "oui, la lutte contre la fraude fiscale, c'est important". Cela se fait en contradiction totale avec les propos des membres de la majorité qui nous expliquent, à chaque fois qu'on les interroge sur le sujet, que la lutte contre la fraude fiscale est quelque chose d'important pour eux. C'est en incohérence flagrante également avec la note de politique générale de M. le ministre de l'Intérieur.

 

Nous nous inquiétons, chers collègues, comme s'inquiètent aussi des acteurs importants du monde de la justice qui se sont exprimés explicitement sur le sujet, d'une façon argumentée, convaincante et en utilisant les médias, ce qui n'est pas commun de la part de juges, pour regretter et dénoncer cette décision et son impact quant à leur capacité à poursuivre et juger la criminalité financière.

 

Allez-vous laisser faire cela, chers collègues de la majorité? Si c'est le cas, cela signifie que vos engagements de lutter contre la fraude ne sont pas crédibles et que vous êtes complices de ceux qui spolient les intérêts de l'État et de tous nos concitoyens. C'est la seule conclusion que l'on pourra tirer d'un vote négatif quant à notre motion de recommandation qui demande explicitement qu'avant d'agir, le gouvernement consulte les acteurs de terrain qui se battent pour préserver notre État de droit, que leur avis soit pris en compte et que tous les moyens soient consacrés au travail des organes centraux, tels que l'OCDEFO, et décentralisés pour lutter contre la fraude fiscale.

 

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à mon intervention.

 

18.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil enkel beamen wat collega Gilkinet heeft gezegd.

 

Wij hebben met verschillende mensen op het terrein gesproken en allen waren het erover eens dat zo’n centrale dienst belangrijk blijft in de strijd tegen de fiscale en financiële economische criminaliteit. Het antwoord dat wij steeds krijgen van de verschillende ministers en ook van de eerste minister, is dat men zal overgaan tot gedecentraliseerde diensten met multidisciplinaire teams.

 

Ten eerste, collega’s, die gedecentraliseerde diensten zijn er op dit moment nog niet. Er is er maar één.

 

Ten tweede, zeggen de mensen op het terrein ook dat zo’n centrale dienst toch nog essentieel is om zulke criminele feiten op te sporen en vooral om ze efficiënt op te sporen.

 

Collega’s van de meerderheid, u die altijd er de mond vol van hebt dat overheidsdiensten goed en efficiënt moeten werken, vindt het blijkbaar op die manier niet meer nodig dat die diensten efficiënt werken. Daaruit kunnen wij alleen besluiten dat de strijd tegen de fiscale en financiële economische criminaliteit voor u niet prioritair is. Wees dan ook eerlijk!

 

18.03  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, pour renforcer davantage les arguments qui viennent d'être développés, au-delà de l'OCDEFO, la FCCU serait, elle aussi, démantelée. Il s'agit de la police fédérale qui lutte contre la cybercriminalité. Ce gouvernement a fait de la lutte contre la cybercriminalité une priorité. Il est complètement incohérent, à un moment donné, de vouloir faire une priorité et démanteler la police qui s'occupe de la lutte contre la cybercriminalité.

 

Par ailleurs, on peut s'inquiéter aussi de l'indépendance que ces services auront encore s'ils sont localisés au niveau des arrondissements, où les acteurs sont beaucoup plus proches entre eux. On peut vraiment, notamment pour l'OCDEFO, s'inquiéter de son indépendance, laquelle est essentielle dans les missions de lutte contre la criminalité financière et économique.

 

Si cet arrêté royal est pris par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, il sera contraire à la loi de 2013 sur l'optimalisation des services de police, puisque cette loi mentionne très clairement qu'une capacité opérationnelle doit rester au niveau fédéral.

 

Pour finir, le ministre de l'Intérieur, dans sa note de politique générale, s'était engagé à ce que la lutte contre la criminalité financière et économique et la lutte contre la cybercriminalité restent localisées à un niveau central et ne soient pas déconcentrées dans les arrondissements.

 

Nous espérons donc qu'il tiendra ses engagements.

 

18.04  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, s'il fallait prendre un seul exemple pour se convaincre de ce que la voie empruntée par le gouvernement est une très mauvaise voie, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les carrousels TVA se chiffraient en pertes pour le Trésor, sur base annuelle, à plus d'un milliard d'euros.

 

Grâce à l'expertise développée au sein de cette force intégrée qu'est l'OCDEFO, aujourd'hui on chiffre la perte pour le Trésor imputable aux carrousels TVA à quelques dizaines de millions. Ce sont quelques dizaines de millions de trop, mais ce n'est pas le milliard d'euros que cela représentait il y a une dizaine d'années.

 

C'est vous dire s'il est important d'avoir un service avec de l'expertise. C'est d'autant plus important que dans un grand dossier de criminalité financière, il y a un peu de tout: du blanchiment, de la fraude à l'impôt des sociétés, de la fraude à la TVA, de la fraude aux lois sociales. Cela suppose de pouvoir disposer d'équipes polyvalentes qui travaillent ensemble et où peut être mobilisée l'expertise pointue requise par ce genre de problématique. Je crois donc que c'est une erreur

 

Alors sans doute, du côté du gouvernement, on est réceptif à une thèse policière plutôt qu'à une autre. Mais je pense qu'au-delà des conversations, des débats, des échanges que l'on peut avoir, le risque que prend le gouvernement, c'est d'affecter négativement les finances publiques. Je crois que le gouvernement serait bien inspiré de réfléchir encore à ce qu'il va faire, car il sera irrémédiable d'aller dans le sens de la décentralisation et de perdre l'expertise dont on dispose aujourd'hui au sein de l'OCDEFO. Il n'est pas trop tard, si mes informations sont bonnes. Vous pouvez encore changer d'avis.

 

Je rajoute une chose: on apprend que les désignations de plusieurs substituts fiscaux sont aujourd'hui gelées. Comment voulez-vous que la justice puisse lutter contre la fraude fiscale organisée si elle ne dispose pas de magistrats spécialisés? Voilà un motif supplémentaire d'inquiétude. Il est grand temps que le gouvernement se ressaisisse.

 

18.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, en deux mots, le manque d'écoute du gouvernement pour les gens du terrain est assez incompréhensible. Les gens du terrain se plaignent, dénoncent le démantèlement de l'OCDEFO et l'absence de réponse concrète de la part du gouvernement. C'est assez impressionnant. J'avais dans une question orale au ministre de la Justice en séance plénière relayé les propos du juge Claise qui dénonçait notamment le sort de l'OCDEFO.

 

Visiblement, ce genre d'appel n'est pas entendu par le gouvernement. On ne peut donc que faire cadrer tout cela dans la passivité militante de ce gouvernement en matière de lutte contre la criminalité fiscale et financière. Cette passivité contraste avec son engagement fort contre les allocataires sociaux suspectés de fraude, avec des mesures concrètes pour contrôler les compteurs des chômeurs cohabitants.

 

Une fois de plus, ce gouvernement montre son vrai visage, le gouvernement des riches contre les plus faibles.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

80

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

19 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Vanessa Matz sur "la fermeture de 33 guichets peu fréquentés" (n° 50)

19 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Vanessa Matz over "de sluiting van 33 weinig bezochte loketten" (nr. 50)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 10 juin 2015.

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 10 juni 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 050/1):

 une motion de recommandation a été déposée par Mme Vanessa Matz et par MM. Marcel Cheron, Jean-Marc Delizée, Laurent Devin, Benoît Dispa et David Geerts;

 une motion pure et simple a été déposée par Mmes Inez De Coninck et Sabien Lahaye-Battheu et par MM. Emmanuel Burton, Gilles Foret et Jef Van den Bergh.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 050/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Vanessa Matz en door de heren Marcel Cheron, Jean-Marc Delizée, Laurent Devin, Benoît Dispa en David Geerts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Inez De Coninck en Sabien Lahaye-Batteu en door de heren Emmanuel Burton, Gilles Foret en Jef Van den Bergh.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

19.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, 33 guichets de gare seront supprimés le 1er juillet prochain. Il s'agit d'une nouvelle charge contre le service public et surtout contre la qualité de celui-ci, ce principalement dans les zones les moins densément peuplées.

 

Nous savons comment les choses fonctionnent en général: on diminue la qualité du service sur des lignes pour, ensuite, venir dire que ces dernières ne sont pas rentables et que, ce faisant, on décide de les supprimer.

 

C'est, en tout cas, la crainte que suscite chez nous cette nouvelle charge contre le service public, mais aussi contre la ruralité ou la semi-ruralité que nous exprimons à travers la motion que nous avons déposée.

 

Pourquoi tout comptabiliser en termes d'argent ou de monnaie? Nous savons que les guichetiers rendent d'autres services. Je pense notamment à l'aide qu'ils apportent aux personnes âgées, à l'accompagnement qu'ils apportent aux clients, mais aussi au rôle qu'ils jouent en termes de relations humaines. Ces aspects sont également importants. Nous savons également que les guichets continuent à être utilisés par 57 % de la clientèle, ce qui représente largement plus que la moitié. Ce faisant, il s'agit d'une décision incompréhensible que nous regrettons vivement.

 

Nous demandons au gouvernement – il est encore temps – de revenir sur cette décision menant à la fermeture de 33 guichets de gare de notre pays. 

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

81

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

20 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Marcel Cheron sur "la situation tourmentée à la SNCB et l'agenda concret du Plan de modernisation tant annoncé par la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges" (n° 52)

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Marcel Cheron over "de heel moeilijke situatie waarin de NMBS verkeert en de concrete agenda aangaande het Moderniseringsplan dat al zo vaak is aangekondigd door de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen" (nr. 52)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 10 juin 2015.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 10 juni 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 052/1):

 une motion de recommandation a été déposée par MM. Marcel Cheron et Stefaan Van Hecke;

 une motion pure et simple a été déposée par Mme Sabien Lahaye-Battheu et par MM. Emmanuel Burton, Gilles Foret et Jef Van den Bergh.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 052/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Marcel Cheron en Stefaan Van Hecke;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sabien Lahaye-Batteu en door de heren Emmanuel Burton, Gilles Foret en Jef Van den Bergh.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

20.01  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je monte à cette tribune à la demande expresse de mon chef de groupe pour parler de la SNCB. Madame Marghem, si vous pouviez transmettre mes salutations à Mme Galant et si vous la croisez, j'espère que vous pourrez lui dire "je dis ce que je dis parce que c'est vrai." C'est une phrase maintenant célèbre mais, après le dossier que nous avons examiné et qui vous concernait, j'aimerais vous parler d'un autre petit dossier, la SNCB.

 

Je quitte l'humour pour vous parler de choses un peu plus dramatiques, à savoir la gouvernance de la SNCB. J'ai interpellé la ministre en commission et nous avons pu débattre de deux choses essentielles: les questions de gouvernance qui se posent dans cette entreprise publique à laquelle un grand nombre d'entre nous est attaché, d'autres un peu moins, et les avatars qui ont récemment accompagné la question de la gouvernance à la SNCB. Il y a eu un audit sur trois filiales en particulier. Des personnes membres du conseil d'administration de la SNCB et de conseils d'administration de filiales ont été gravement mises en cause, avec d'éventuelles suites judiciaires qui seront peut-être prises demain lors d'une importante réunion du conseil d'administration de la SNCB. C'était le premier point de l'interpellation.

 

Le deuxième point concerne une annonce de la ministre Galant elle-même. Personne ne l'a obligée, au mois de février, à parler d'un plan de modernisation de la SNCB. Chers collègues, à ce moment-là, elle le promettait pour mars. Ensuite, ce fut pour avril. En avril, elle le promettait pour mai. Vous voulez que j'arrête là? Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de plan de modernisation de la SNCB.

 

Le président: Monsieur Cheron, vous avez épuisé les deux minutes pour une justification de vote.

 

20.02  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, cela m'a paru tellement court!

 

J'ai entendu des membres de la majorité exiger que, rapidement, ce plan de modernisation soit mis sur la table. Monsieur Ducarme, j'espère que vous allez enfin passer à l'acte et adopter cette motion afin de contribuer à la bonne gouvernance et à la modernisation de la SNCB que vous promettez toujours, mais que vous n'accomplissez jamais!

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

81

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Mevrouw Almaci heeft een nee-stem uitgebracht.

 

21 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1046/1-6)

21 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (1046/1-6)

 

Ik moet u ten behoeve van het verslag en voor uw eigen informatie melden dat het amendement nr. 6 van de heer Vande Lanotte over de artikelen 1 tot 8 is ingetrokken. De artikelen 1 tot 7 zijn dus aangenomen.

 

We stemmen wel over het amendement nr. 1 van de heren Calvo en Nollet op artikel 8.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Kristof Calvo cs à l'article 8. (1046/2)

Stemming over amendement nr. 1 van Kristof Calvo cs op artikel 8. (1046/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

32

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

22 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1046/4)

22 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (1046/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

81

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1046/7)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1046/7)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

23 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie (nieuw opschrift) (967/1-10)

23 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique (nouvel intitulé) (967/1-10)

 

23.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil het zeer kort houden.

 

23.02  Patrick Dewael (Open Vld): (…)

 

23.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Dewael, ik zal het zelfs niet hebben over uw verkiezingsbelofte ter zake.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, ik moet u eigenlijk onderbreken. U mag wel een stemverklaring afleggen, maar dat kan pas voor de eindstemming en niet voor de stemming over een amendement.

 

23.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wilde eigenlijk twee dingen zeggen. Mijn stemverklaring zal ik straks afleggen. Nu zeg ik enkel dat wij excellente amendementen hebben ingediend, waarvan wij uiteraard hopen dat de collega’s van de meerderheid die willen steunen.

 

De voorzitter: Opnieuw ten behoeve van het verslag en voor uw informatie moet ik melden dat amendement nr. 17 van de heer Vande Lanotte en mevrouw Lalieux tot schrapping van de artikelen 1 tot 4 is ingetrokken. De artikelen 1, 3 en 4 zijn dus aangenomen.

 

Stemming over amendement nr. 21 van Marco Van Hees op artikel 2. (967/10)

Vote sur l'amendement n° 21 de Marco Van Hees à l'article 2. (967/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

29

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Michel de Lamotte op artikel 2. (967/8)

Vote sur l'amendement n° 16 de Michel de Lamotte à l'article 2. (967/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

51

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 2 is aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 20 van Johan Vande Lanotte cs tot invoeging van een artikel 3/1 (n). (967/8)

Vote sur l'amendement n° 20 de Johan Vande Lanotte cs tendant à insérer un article 3/1 (n). (967/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

51

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

24 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie (nieuw opschrift) (967/7)

24 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique (nouvel intitulé) (967/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

24.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, we hebben er een lang debat op zitten. Ik ben onderweg de tel verloren, maar ik heb gelezen over meer dan zestig uur parlementair debat. Dat kan wel tellen. Eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren, dat het parcours zo hobbelig zou zijn. De minister heeft daar met haar optreden mee voor gezorgd.

 

Tijdens die zestig uur hebben we de mooiste en sterkste aspecten van de politiek gezien. Parlementsleden van meerderheid en oppositie met een andere overtuiging hebben met vuur hun overtuiging verdedigd. Ik wil in herinnering brengen dat we ook het minst fraaie kantje van de politiek hebben gezien, met een minister die niet verdiende om zo’n mooi en belangrijk dosier te bestieren, met onwaarheden, met een gebrek aan transparantie en zonder mooie, gezonde relatie met het Parlement. Ik hoop vurig dat dit bij de volgende etappes anders zal zijn.

 

In 2003 was ik er nog niet bij, de heer Dewael wel, toen de paarsgroene regering met een project en met ambitie het voorbeeld wilde geven. Men wilde een gefaseerde uitstap en de oude technologie met de dominantie van één Franse speler, een energiereus, afbouwen, gezapig, rationeel en pragmatisch. Vandaag worden wij geconfronteerd met een meerderheid die de moderne progressieve wet op de kernuitstap wil begraven. Dat ligt volledig in de lijn van de boycot en de sabotage van de kernuitstap zoals wij die hier in de voorbije jaren hebben gezien.

 

Wij betreuren dat. Volgens mij verdient ons land beter. In de energiesector is trouwens heel veel goesting en ondernemerschap aanwezig, net om te zorgen voor die alternatieven.

 

Mevrouw de minister, in een derde punt wil ik een duidelijke boodschap tot u richten. Dit verhaal is niet ten einde. Wij rekenen immers op u voor het convenant over Tihange 1. Als u die tegen maandagavond niet publiek maakt, dan maken wij die dinsdag bekend. Er bestaat discussie met het FANC en er is een wettelijke vertaling van deze convenant, dus dit verhaal eindigt niet. Onze fractie zal het werk voortzetten.

 

Wij hopen een minister op ons pad te vinden die op een ernstige manier aan politiek doet.

 

24.02  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le gouvernement, par une décision purement idéologique et dogmatique, plonge notre pays, nos concitoyens et tout le secteur énergétique dans une triple insécurité: une insécurité juridique, une insécurité d'approvisionnement et une insécurité en termes de sûreté nucléaire.

 

Il y a quatre avis du Conseil d'État et un avis de l'AFCN, tous assassins comme nous l'avons dit et répété. Hier, madame la ministre, vous avez dit vous-même à notre collègue Olivier Maingain, vers une heure moins le quart, que l'affaire se terminera devant les tribunaux.

 

En ce qui concerne l'insécurité d'approvisionnement, aucun acteur, ni Elia, ni l'AFCN, ni Electrabel ou vous-même, madame la ministre, n'a osé garantir que Doel 1 et Doel 2 seraient disponibles cet hiver.

 

Quant à l'insécurité au niveau de la sûreté nucléaire, le gouvernement change radicalement la politique de sûreté par rapport au gouvernement précédent, en n'exigeant pas une étude SALTO, c'est-à-dire un contrôle externe d'experts internationaux avant la prolongation de Doel 1 et 2.

 

Enfin, ce projet de loi est une tromperie car en le votant, le gouvernement et la majorité enferment notre pays dans un calendrier de sortie du nucléaire brutal et totalement irréaliste. Rien que pour 2025, pas moins de cinq réacteurs devront être fermés.

 

Ce projet de loi repose sur une grande hypocrisie, le gouvernement prétend vouloir la sortie du nucléaire en 2025 mais il modifie le calendrier pour rendre cette sortie quasiment impossible.

 

Nous voterons avec énormément de conviction contre ce projet qui représente une tromperie pour nos concitoyens.

 

24.03  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, ce projet de loi ne nous satisfait pas, car il ne répond pas à l'attente des entreprises en ce qui concerne le coût de l'énergie, à l'attente des entreprises par rapport à la compétitivité de celles-ci et aux investisseurs à qui on doit expliquer que notre pays est accueillant et dynamique en matière d'investissements énergétiques et qu'il ne correspond pas au coût de l'énergie pour les consommateurs. Ils seront trompés par ce projet de loi.

 

Il ne correspond pas non plus à la sécurité d'approvisionnement telle qu'elle a été voulue dans notre pays par rapport à la fourniture énergétique et c'est une rupture absolument incroyable par rapport à la sûreté nucléaire dans le passé et le futur de l'énergie nucléaire pour notre pays.

 

Mais c'est aussi un pays où il n'y a pas eu de débat sur les alternatives, alors que l'on aurait pu très clairement pouvoir analyser avec ces experts les alternatives que nous avons proposées et que la majorité a toujours refusées en termes d'interconnexion, de gestion de la demande et d'autres options, comme les générateurs électriques.

 

Ce projet n'est pas une solution pour notre pays. C'est la raison pour laquelle nous ne le soutenons pas et que nous votons effectivement contre ce projet.

 

24.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, force est de constater que nous avons assisté dans ce pays à un coup d'État de la part d'une multinationale, GDF SUEZ Electrabel, puisqu'en 2003, une loi a été votée pour sortir du nucléaire et que les gouvernements successifs ont fait confiance au marché. Mais cela n'a pas fonctionné et aujourd'hui, une multinationale impose sa décision contre les décisions politiques des représentants du peuple.

 

Je pense que l'on peut appeler cela un coup d'État. Ce gouvernement monte d'un cran, puisqu'il comporte une ministre, Marie-Christine Electrabel, qui a dissimulé; Marie-Christine Electrabel qui a menti; Marie-Christine Electrabel qui a permis qu'une multinationale puisse faire du profit supplémentaire en maintenant des centrales totalement amorties.

 

Il est donc clair que, pour le PTB, ce projet de loi est inacceptable. C'est pourquoi nous voterons contre.

 

24.05  Johan Vande Lanotte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij zullen tegen het wetsontwerp stemmen. Dat is duidelijk.

 

Het wetsontwerp heeft als titel “de bevoorradingszekerheid garanderen”, maar het ontwerp zal die zekerheid juist verminderen. Er komt niet meer bevoorradingszekerheid door de keuzes die de regering heeft gemaakt. Door echte alternatieven gewoon niet te bekijken en een juridisch en technisch betwijfelbare keuze te maken, kan niemand vandaag zeggen, voor de uitspraak van een rechtbank, of de twee centrales waarvan men de levensduur wilt verlengen, ook effectief geopend zullen worden. Het resultaat van deze wet is dat wij van één ding zeker zijn, namelijk dat er juridische procedures zullen komen en dat die procedures kans op slagen hebben.

 

Wanneer men op de dag dat een wetsontwerp wordt goedgekeurd als enige zekerheid heeft dat er een proces komt en niets zeker is, dan heeft dat ontwerp zijn doel 100 % gemist. Waar wij wel zeker van zijn, is dat het wetsontwerp het monopolie van één speler op de markt – die wij allemaal kennen – en van één productiewijze, namelijk de nucleaire productie, versterkt. Dat heeft tot gevolg dat er de komende jaren quasi geen nieuwe investeringen zullen komen, dat er geen nieuwe jobs zullen komen in een vernieuwende sector en dat wij teruggaan naar de periode van voor 2003, toen andere keuzes werden gemaakt.

 

Wij hebben die fout in de jaren tachtig zien maken. Daardoor hebben wij heel veel jobs gemist in vernieuwende sectoren. Die fout maakt men opnieuw. Daarom zullen wij tegen het wetsontwerp stemmen. Het is immers een gemiste kans.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

84

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (967/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (967/11)

 

25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft (1133/1)

25 Proposition de loi modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN "Personnes disparues" (1133/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu’un demande t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1133/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1133/4)

 

26 Voorstel van resolutie over de opvolging van de Europese Raad van december 2013 inzake het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, alsook van de Europese Raad van juni 2015 (1063/5)

26 Proposition de résolution sur le suivi du Conseil européen de décembre 2013 sur la Politique de Sécurité et de Défense Commune ainsi que du Conseil européen de juin 2015 (1063/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

82

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1063/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1063/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

27 Voorstel van resolutie over de stand van de mensenrechten in Saoedi-Arabië en inzonderheid over de situatie van blogger Raif Badawi (1154/3)

27 Proposition de résolution concernant la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite et plus particulièrement le cas du blogueur Raif Badawi (1154/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1154/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1154/4)

 

28 Goedkeuring van de agenda

28 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van de week van 22 juni 2015.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de la semaine du 22 juin 2015.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 24 juin 2015 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 24 juni 2015 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 19.53 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.53 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 054 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 054 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

089

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

043

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Maingain Olivier

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

080

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

054

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non         

053

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

053

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

032

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

022

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Penris Jan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

029

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

022

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Penris Jan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Penris Jan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui         

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Penris Jan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui         

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen