Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 23 april 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 23 avril 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.22 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon, Didier Reynders, Marie-Christine Marghem, Elke Sleurs, Theo Francken

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Julie Fernandez Fernandez, convenances personnelles / persoonlijke aangelegenheden;

David Geerts, Georges Gilkinet, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Damien Thiéry, Raad van Europa / Conseil de l’Europe.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Europese Top / Sommet européen;

Koen Geens, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

01 Toelating, onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

01 Admission, vérification des pouvoirs et prestation de serment

 

Wij moeten overgaan tot de toelating en eedaflegging van de opvolger die in aanmerking komt om de heer Melchior Wathelet, die op 20 april 2015 ontslag nam, te vervangen.

Nous devons procéder à l'admission et à la prestation de serment du suppléant appelé à siéger en remplacement de M. Melchior Wathelet, démissionnaire en date du 20 avril 2015.

 

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Michel de Lamotte, eerste opvolger voor de kieskring Luik.

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Michel de Lamotte, premier suppléant de la circonscription électorale de Liège.

 

De geloofsbrieven van de heer Michel de Lamotte werden tijdens onze vergadering van 19 juni 2014 geldig verklaard.

Les pouvoirs de M. Michel de Lamotte ont été validés en notre séance du 19 juin 2014.

 

Daar het aanvullend onderzoek door artikel 235 van het Kieswetboek voorgeschreven, uitsluitend slaat op het behoud van de verkiesbaarheidsvereisten, gaat het, gelet op de verkregen stukken, in de huidige omstandigheden om een loutere formaliteit.

Comme la vérification complémentaire, prévue par l'article 235 du Code électoral, ne porte que sur la conservation des conditions d'éligibilité, il apparaît que cette vérification, n'a, au vu des pièces obtenues, qu'un caractère de pure formalité.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van dit lid.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ce membre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Michel de Lamotte de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Michel de Lamotte de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Michel de Lamotte legt de grondwettelijke eed af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

M. Michel de Lamotte prête le serment constitutionnel en français, en néerlandais et en allemand.

 

De heer Michel de Lamotte zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. Michel de Lamotte fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Vragen

Questions

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0421)

- mevrouw Monica De Coninck aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0422)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het bootongeluk met 700 doden op de Middellandse Zee" (nr. P0423)

- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0424)

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het bootongeluk met 700 doden op de Middellandse Zee" (nr. P0425)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het bootongeluk met 700 doden op de Middellandse Zee" (nr. P0426)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0427)

- mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0428)

- mevrouw Françoise Schepmans aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het bootongeluk met 700 doden op de Middellandse Zee" (nr. P0429)

- mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het bootongeluk met 700 doden op de Middellandse Zee" (nr. P0430)

- mevrouw Katja Gabriëls aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de humanitaire crisis op de Middellandse Zee" (nr. P0431)

02 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0421)

- Mme Monica De Coninck au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0422)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le naufrage ayant entraîné la disparition de 700 personnes en Méditerranée" (n° P0423)

- Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0424)

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le naufrage ayant entraîné la disparition de 700 personnes en Méditerranée" (n° P0425)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le naufrage ayant entraîné la disparition de 700 personnes en Méditerranée" (n° P0426)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0427)

- Mme Sarah Smeyers au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0428)

- Mme Françoise Schepmans au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le naufrage ayant entraîné la disparition de 700 personnes en Méditerranée" (n° P0429)

- Mme Zakia Khattabi au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le naufrage ayant entraîné la disparition de 700 personnes en Méditerranée" (n° P0430)

- Mme Katja Gabriëls au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la crise humanitaire en Méditerranée" (n° P0431)

 

02.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, elke bootvluchteling is er een te veel en elke dode bootvluchteling is er uiteraard een te veel. De vraag die ons vandaag bezighoudt, is hoe wij dit kunnen vermijden. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel.

 

Sommigen zeggen dat wij de grenzen van Europa wagenwijd open moeten zetten voor al dit leed om alzo dit soort van dramatische taferelen te vermijden. Ik ben het daarmee niet eens. Mijn boodschap is wellicht politiek niet correct, maar ik denk dat wij illegale immigratie niet moeten belonen. Wel integendeel, indien wij bootvluchtelingen en al die doden willen vermijden, moeten wij er juist voor zorgen dat wij onze grenzen sluiten, dat wij degenen die naar hier willen komen, ontraden om naar hier te komen en dat wij degenen die dat organiseren zwaar bestraffen.

 

En toch stel ik vast dat de regering een ander signaal geeft. De regering danst op twee benen, zij weet het niet goed en verspreidt een diffuse boodschap in Europa en ver daarbuiten. Wat lees ik? 250 extra opvangplaatsen, humanitaire visa, twee keer zoveel herbevestigingsplaatsen, enzovoort. In plaats van de boodschap te verspreiden dat deze mensen hier weg moeten blijven, zegt men in feite dat zij maar moeten komen, dat er een mogelijkheid is om zich hier te vestigen en dat hun pogingen om de Middellandse Zee over te steken wel degelijk zin hebben.

 

Illegale immigratie mag niet beloond worden, onder geen enkel voorwendsel. Heren ministers, ik wil verwijzen naar het Australische voorbeeld. Australië is het gidsland voor deze problematiek. Operation Southern Borders zorgt ervoor dat geen enkele illegale vluchteling of immigrant Australië binnenkomt, hoewel ook daar de linkerzijde doet wat Groen en sp.a hier doen, met name profiteren van de dode bootvluchtelingen, in die zin dat zij hen misbruiken om uiteindelijk te komen tot een versoepeling van het asiel- en immigratiebeleid in dit land. Dat is het laagste van het laagste, de dood van deze mensen gebruiken voor eigen politiek gewin.

 

02.02  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, beste ministers van deze regering, de dood van meer dan 1 500 bootvluchtelingen heeft ons diep geraakt. Vijftienhonderd mensen die op zoek waren naar veiligheid. Altijd iemands vader, altijd iemands moeder, altijd iemands kind, zou Willem Vermandere zeggen.

 

Hij heeft dat geformuleerd naar aanleiding van de vele doden in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

 

Ik ben dan ook verontwaardigd over het feit dat staatssecretaris Francken zegt dat men die mensen beter niet redt omdat dat een aanzuigeffect creëert. Hoeveel mensen moeten er verdrinken voordat wij die redenering passeren?

 

Men zegt dat hiervoor geen oplossing bestaat, dat hiervoor geen oplossing kan worden gevonden. Italië had met de actie Mare Nostrum geen perfect antwoord, maar een redelijk pragmatisch antwoord, in die zin dat mensen in gevaar gered werden, maar dat de mensensmokkelaars gewaarschuwd werden voor controles en voor het feit dat zij dreigen te worden opgepakt en veroordeeld.

 

Italië en Griekenland zijn de landen aan de buitengrenzen van Europa die het meest geconfronteerd worden met de migratiepolitiek. Voor die landen zijn wij bijzonder streng als wij hun budgettaire situatie controleren, want wij vinden dat zij op dat vlak consequent de Europese richtlijnen moeten volgen.

 

De voorzitter: (…)

 

02.03  Monica De Coninck (sp.a): Ik heb het al heel kort gehouden, mijnheer de voorzitter.

 

Italië en Griekenland zijn landen die vragen om onder de lidstaten een solidaire politiek tot stand te brengen inzake migratie. Op dat moment hebben wij nogal de neiging om onze kop in het zand te steken en aan struisvogelpolitiek te doen.

 

Nu kom ik tot mijn vraag. Ik heb gelezen dat de regering wil meewerken aan tien punten en zo welwillend wil zijn om 250 extra opvangplaatsen te creëren voor vluchtelingen.

 

U hebt het goed gehoord, 250 plaatsen. Ons land telt 589 steden en gemeenten, dus dat is gemiddeld een halve vluchteling per gemeente of stad. Daarom vraag ik of het niet wat meer kan zijn.

 

Met welke concrete plannen gaat u naar de Europese top? In welke mate willen wij trekker zijn van het tot stand brengen van een Europees migratiebeleid?

 

02.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, un drame qui aura coûté la vie à huit cents êtres humains est venu allonger la liste interminable des victimes d'une politique européenne désastreuse en matière d'asile et migration. Car, ne nous leurrons pas, ce naufrage, c'est le plus coûteux en vies humaines depuis la fin de la guerre, mais ce n'est sans doute pas le dernier – l'actualité nous force 0 le constater.

 

Il faut insister sur ce point: ces personnes sont avant tout des victimes de politiques dont nous sommes tous, Européens, y compris, nous, Belges, responsables. Ce ne sont pas des aventuriers qui quitteraient sur un coup de tête le confort douillet de leur foyer. Ce n'est pas de gaieté de cœur que ces personnes quittent un pays en guerre ou en ruine, dans l'espoir de la simple possibilité d'un avenir dans d'autres contrées. Ce n'est pas par envie d'exotisme que ces personnes, qui représentent pourtant le meilleur de leur pays d'origine, paient des sommes folles à des passeurs exploitant la misère humaine pour risquer leur vie dans des voyages où la mort est présente à chaque instant, même bien avant d'embarquer.

 

Oui, nous portons tous notre part de responsabilité. Quand je pense que certains considèrent que les budgets dédiés à la coopération au développement sont de l'argent perdu!

 

Nous sommes responsables, lorsque parfois, animés de meilleures intentions, on se lance dans une opération militaire, sans plan d'avenir en cas d'échec de la transition vers un État démocratique; lorsqu'on entreprend des tournées internationales pour dissuader les départs, sans tendre la main pour construire sur place ce qui est nécessaire pour éteindre l'envie ou l'absolue nécessité de départ; lorsque, surtout, on durcit les procédures de migration légale au point de les rendre illusoires ou marginales, et que l'on pousse les candidats à l'immigration vers des filières de traite des êtres humains; lorsque, enfin, on se refuse à financer des opérations qui incluent un sauvetage en mer – je parle de l'opération Triton –, au profit d'opérations Frontex qui coûtent certes trois fois moins cher mais se limitent à la surveillance des frontières sans dimension humanitaire, sans même garantie de l'emploi exclusif des forces publiques et sans contrôle démocratique.

 

Le porte-parole du premier ministre a annoncé que celui-ci appelait à la tenue d'un Conseil exceptionnel qui aura lieu ce jour, une demande qui rejoint celles d'autres États membres. Nous la saluons, mais nous aurions voulu entendre cette demande plus tôt pour répondre à l'appel de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Slovénie, il y a plusieurs semaines déjà.

 

Monsieur le ministre, quelle sera la position de la Belgique lors de ce Conseil? Comptez-vous revoir la politique de votre gouvernement en matière de coopération au développement afin de lutter efficacement contre les raisons objectives qui poussent les candidats migrants au départ? Comment allez-vous répondre aux nombreux appels au secours de l'Italie et de la Grèce, notamment, qui sont en première ligne dans la gestion du flux des migrants? Allez-vous augmenter le nombre de places permettant d'accueillir et de réinstaller les candidats en Europe? Quelles initiatives allez-vous prendre pour assouplir les règles européennes en matière d'immigration légale et de renforcement du contrôle démocratique sur les opérations Frontex?

 

02.05  Nahima Lanjri (CD&V): Collega’s, de dramatische gebeurtenissen die zich dagelijks afspelen in het gebied rond de Middellandse Zee laten niemand onberoerd. Helaas is dat geen nieuw fenomeen. Wat wel nieuw is, is de manier waarop mensensmokkelaars te werk gaan, namelijk op een steeds driestere manier. Met gammele bootjes jagen zij elke dag mensen de dood in. Alleen al de laatste week zijn er zo’n 1 000 mensen omgekomen.

 

Willen wij daar iets tegen doen, dan moeten wij in de eerste plaats de oorzaken aanpakken. Waarom wagen mensen zich eigenlijk aan zo’n dodentocht en kiezen zij ervoor om alle risico’s te nemen in plaats van veilig in hun thuisland te blijven? Dat is precies het probleem. Heel vaak gaat het over mensen die in conflictgebieden leven. Wij zullen dus eerst en vooral moeten inzetten, in internationale context, op conflictbeheersing en post-conflictbeheersing om ervoor te zorgen dat die mensen in hun land kunnen blijven.

 

Ook moet er ingezet worden op ontwikkelingssamenwerking want vaak zijn het ook economische motieven die deze mensen uit armoede naar Europa drijven. Beste collega’s, laten we er dus vooral voor zorgen dat we niet verder gaan besparen op de middelen voor Ontwikkelingssamenwerking.

 

Als er dan toch mensen de overtocht willen wagen omdat zij moeten vluchten naar Europa, dan zullen wij eerst en vooral moeten inzetten op vluchtelingenkampen in de veilige regio’s in de landen zelf. Dat gebeurt vandaag nog te weinig in bepaalde gebieden. Ik meen dat wij ook daar als land onze rol kunnen spelen in de ondersteuning van de vluchtelingenkampen ter plaatse.

 

Ondanks alles zullen er toch mensen zijn die de bootjes nemen en de oversteek wagen. Dat gebeurt vandaag ook. Wij zullen daarom ook absoluut moeten inzetten op reddingsoperaties. Het argument dat wij mensenhandelaars op die manier nog meer in de hand werken, mag geen excuus zijn. Wij kunnen niet wegkijken en mensen laten verdrinken. Ik hoop, mijnheer de minister, dat u bij Europa wilt aandringen om daar verder op in te zetten.

 

Mijnheer de minister van Buitenlandse Zaken, welke beleid wilt de regering hieromtrent voorstellen? Welke maatregelen zullen worden genomen om de mensen die hier geld aan verdienen, de mensensmokkelaars, aan te pakken?

 

Ons land kan echter zelf ook initiatieven nemen, naast de Europese context. Ik ben alvast blij met de regeringsbeslissing om 250 mensen extra te hervestigen. Sommigen zullen dat weinig vinden, maar het betekent in elk geval een verdubbeling van het huidige cijfer. Vandaag hervestigen wij 300 mensen. Er zullen er dus 250 bijkomen. Onze fractie denkt wel dat wij op het vlak van hervestiging meer kunnen doen. Als Europa vraagt om meer te doen op het vlak van hervestiging, moeten wij daarvoor openstaan.

 

Daarnaast biedt Europa de mogelijkheid om humanitaire visa te geven. Het kader hiervoor is gecreëerd door Europa. Elke lidstaat kan dat voor een stuk vrij invullen.

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, u moet afronden.

 

02.06  Nahima Lanjri (CD&V): Duitsland heeft vorig jaar al aan 5 000 mensen humanitaire visa gegeven en België aan amper 24 personen. Mijn vraag is om dat ook toe te passen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, welke mogelijkheden ziet u op dat vlak? Sta mij toe om een concreet voorbeeld te geven.

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, u overschrijdt uw spreektijd heel erg. Ik stel voor dat u nog een zin uitspreekt.

 

02.07  Nahima Lanjri (CD&V): Een voorbeeld om het concreet te maken is het volgende. Een Syrische vrouw verblijft in ons land met een verblijfsvergunning op basis van een medische regularisatie. Zij kan haar man niet laten overkomen omdat zij onvoldoende middelen van bestaan heeft.

 

02.08  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la semaine passée, 1 100 migrants sont morts en Méditerranée en tentant de franchir les murs de la forteresse Europe, morts pour avoir voulu rechercher le bonheur ailleurs que sur leur continent. C'est douloureux.

 

J'ai travaillé deux ans, dans le cadre de la coopération au développement, à Kinshasa. J'ai rencontré des centaines de personnes fuyant la guerre à l'est de leur pays. Je peux vous dire que le modèle politique qui espère vouloir contraindre les gens à rester dans leur misère, à continuer à vivre dans des régions où sévit la guerre, à coup de balles, en construisant des murs, ne fonctionnera pas. En effet, le jour où je serai convaincu qu'au-delà d'une frontière, ma famille pourra vivre plus heureuse, on pourra en mettre des douaniers, des policiers et des soldats, rien ne m'empêchera de passer de l'autre côté à la recherche de ce bonheur!

 

Or, comme The Guardian le révélait, ce matin, le draft qui est à la base des discussions qui ont lieu cet après-midi au sein du Conseil des ministres européen auquel assiste le premier ministre est terrible. En effet, il ne prévoit que 5 000 places d'accueil supplémentaires en Europe. Pire encore, sur cette base, les premiers ministres européens sont appelés à débattre du plan de rapatriement forcé de 150 000 migrants qui sont arrivés en Italie. Voilà le document de base au sujet duquel notre premier ministre discutera!

 

En outre, la question de savoir comment résoudre le problème du passage de la Méditerranée, en envisageant la destruction des bateaux des passeurs, devrait également être abordée.

 

Voor ons is dit natuurlijk totaal onaanvaardbaar. Als ik dan een staatssecretaris hoor praten over een aanzuigeffect, mijnheer Francken, dan trillen mijn haren, want daar kan ik niet tegen. Het tegendeel is immers gebeurd. Door het afbreken van de operatie Mare Nostrum en de verschillende maatregelen om reddingsoperaties op poten te zetten, is er niet minder volk gekomen, maar zijn er wel meer doden gevallen. Dat is de waarheid.

 

Mijnheer de voorzitter, ik kom dan tot mijn vraag.

 

Mijnheer de minister, welke maatregelen zal de Belgische regering nemen om bij te dragen tot het creëren van een broodnodige, veilige vluchtroute? Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt bijvoorbeeld voor om een systeem van humanitaire visa in te voeren.

 

Welke maatregelen zal de regering nemen om een echt alternatief te bieden voor de vluchtelingen die nu wel verplicht zijn om een beroep te doen op mensensmokkelaars?

 

02.09  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, aujourd'hui, ce n'est pas une question que je vous pose. Je lance un cri d'alarme. Il ne faut plus se payer de mots. On s'est trop longtemps payé de mots. Ce qui se passe aux frontières de l'Europe est une honte pour nous tous, pour l'Europe, pour la Belgique. Nous prétendons que nous sommes à la hauteur de ce qui se passe là-bas. Mais qu'avons-nous fait réellement? Dans le domaine humanitaire, je regrette de le dire, mais depuis la mise en place de ce gouvernement voire de la fin du gouvernement précédent, pas un euro n'a été concrètement versé à ces populations. Pas un euro n'a été déboursé! Je sais bien que des engagements sont pris mais pas un euro – je me suis encore renseigné aujourd'hui – n'est arrivé là-bas.

 

Au niveau de la coopération au développement, qu'avons-nous fait? Pas un pays qui essayait de s'en sortir n'a été aidé. La Tunisie n'est toujours pas un pays partenaire de la Coopération. Au Mali et au Niger, nous apportons une aide modeste mais ailleurs, nous ne faisons rien en matière de coopération.

 

En matière de diplomatie, je ne dis pas que vous êtes restés les bras ballants, monsieur le ministre des Affaires étrangères, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une initiative diplomatique décisive, créative qui a pu inverser la donne. Au contraire, on a fermé nos ambassades en Syrie, en Libye, en Afghanistan. On a fermé toutes les possibilités de liens diplomatiques avec ces pays.

 

Au niveau du secours en mer, nous n'avons pas non plus aidé l'Italie. Je veux saluer l'Italie parce qu'elle était aux premières loges et elle a pris ses responsabilités. Au contraire, nous avons transformé l'opération Mare Nostrum en cette opération Triton.

 

En matière de stabilisation et de défense, oui, nous sommes actifs et je veux saluer ce que nous avons fait là-bas mais nous savons aussi que les budgets qui sont dévolus à l'avenir à notre Défense vont faire en sorte que ces efforts que nous menons en Irak et en Tunisie vont s'interrompre.

 

Monsieur le ministre, je vous demande aujourd'hui d'être à la hauteur de nos valeurs, de notre Histoire et de ce qui se passe en Méditerranée.

 

02.10  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, vandaag staat een Italiaans schipper uit Lampedusa met een getuigenis in de krant. Hij vertelt het volgende: “Hoeveel verdronken vluchtelingen ik al uit het water heb gehaald, ik kan ze niet meer tellen. ’s Nachts word ik wakker en ik zie hun gezicht.”

 

Collega’s, het menselijke drama is niet meer in woorden te vatten.

 

Wij weten allen dat België alleen het probleem niet kan oplossen. Wij weten allen dat wij onze grenzen niet moeten openstellen. Echter, de inspanning die wij doen, moet genereus, groot, menselijk en sociaal zijn. Het is immers niet aan een Italiaanse visser om mensenlevens te redden op zee, maar aan de internationale gemeenschap en de rijke landen. Tot nader order is België nog altijd een rijk land.

 

Leden van de regering, ik wil u dus vragen geen uitvluchten meer te gebruiken, ook niet wanneer Europa aarzelt. Europa aarzelt immers omwille van een aanzuigeffect, omdat wij mensen naar onze contreien zouden aantrekken, indien wij al te veel mensenlevens op zee zouden redden.

 

Is het niet bijzonder cynisch om een dergelijke redenering te gebruiken? Bovendien bestaat dat aanzuigeffect zelfs niet. Sinds de reddingspatrouilles op zee zijn teruggeschroefd, proberen immers niet minder mensen de oversteek te wagen. Dat zijn de cijfers. Dat is de realiteit. Jammer genoeg schrikt de dood niet af als de wanhoop overheerst.

 

Leden van de regering, ik wil u met concrete maatregelen uitdagen. Het debat vandaag moet immers daarover gaan. Het is goed dat de Belgische regering heeft beslist een schip naar de Middellandse Zee te sturen.

 

Mijn concrete vraag is de volgende. Zal dat schip ook tot in de diepe Middellandse Zee varen om daar mensen en drenkelingen te redden of zullen wij ons beperken tot het bewaken van de Italiaanse kustlijn?

 

Wat zullen wij daar doen? Zullen wij er het fort Europa beschermen of zullen wij effectief mensen op zee redden?

 

Over het aantal vluchtelingen heb ik de hiernavolgende vraag. Zullen wij meer doen dan het opvangen van die ocharme 300 oorlogsvluchtelingen die wij vandaag in ons land hervestigen?

 

Zullen wij het voorbeeld volgen van een land als Duitsland, dat voor sommige fracties een modelland is en dat voor 10 000 mensen tijdelijke opvang organiseert?

 

Leden van de regering, ik ben ervan overtuigd dat uw verontwaardiging oprecht is. Wanneer verontwaardiging echter niet in beleid wordt omgezet, wordt die verontwaardiging vrij snel hol, en daarna wordt ze hypocriet.

 

Ik wil u dus vragen om vandaag het Parlement, de bevolking en het land te overtuigen van uw goede intenties en van uw daadkracht en om hier vandaag met een urgentieplan voor de dag te komen, zodat ons land zijn verantwoordelijkheid kan nemen, samen met andere Europese landen.

 

Laten wij hier het goede voorbeeld geven. Ik ben ervan overtuigd dat andere lidstaten ons dan zullen volgen.

 

02.11  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, klein, zo voelen we ons als we die duizenden doden zien. Vorig jaar 3 500. Dit jaar al meer dan 1 000. Een op vijftig haalt het vasteland niet.

 

Klein voelen we ons ook als we zien hoeveel miljoen euro Europa al heeft ingezet op reddingsoperaties en grensbewaking.

 

Sinds oktober 2013 wordt 10 miljoen euro per maand ingezet om die mensenstroom tegen te houden, om de mensensmokkelaars tegen te houden. Niets lijkt te helpen om die misdadige mensensmokkelaars tegen te houden. Van overal in Afrika trekken mensen, echte vluchtelingen en economische vluchtelingen, naar Libië voor die dodelijke oversteek.

 

Wij kunnen met België het goede voorbeeld geven. Dat kunnen wij doen en dat doen wij via het aanscherpen, het verhogen van ons hervestigingsprogramma. Wij hebben gelukkig ook een stem in Europa. Laat ons eerlijk zijn. In Europa willen alle landen ter bestrijding van die mensensmokkelaars solidair zijn, maar we moeten allemaal op dezelfde lijn zitten inzake het respecteren van de opvangverplichtingen, van de Dublinverplichtingen.

 

Mijnheer de minister, ik hoop van harte dat u moeite doet of kunt doen om al die landen, dus ook Griekenland en Italië, op dezelfde lijn te krijgen inzake het respecteren van die verplichtingen. Alleen zo kan en zal Europa solidair blijven.

 

Wat kunnen wij nu nog meer doen? Wat kan Europa nog meer doen om die mensensmokkelaars tegen te houden? Wij kijken naar België, wij kijken naar Europa, maar wij moeten het probleem internationaal zien. Er is een perverse link tussen IS en die mensensmokkelaars. Mensen vluchten voor het IS-regime en betalen daarvoor met hun leven en met elke euro die ze hebben, waardoor die mensensmokkelaars het IS-regime nog meer in stand kunnen houden.

 

Hoe kunnen wij dit tegengaan, mijnheer de minister?

 

02.12  Françoise Schepmans (MR): Monsieur le ministre, nous sommes tous choqués par le sort dramatique de ces migrants qui ont péri en mer et par le rôle abominable joué par les passeurs. La Belgique prend sa part de responsabilité pour aider les migrants qui ont besoin d'une aide internationale et elle n'a pas à rougir de sa politique d'asile.

 

En 2014, près de la moitié des demandes d'asile ou des protections subsidiaires ont abouti à une décision positive par le CGRA. En 2014, 97 % des Syriens ayant déposé une demande d'asile dans notre pays ont obtenu le statut de réfugié politique ou de protection subsidiaire, preuve que le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides fait son travail et est conscient de la situation.

 

Ainsi, depuis quatre ans, la Belgique a accordé le statut de réfugié à 4 317 demandeurs d'asile en provenance de ce pays et elle participe également volontairement au projet de réinstallation du HCR, où près de 300 réfugiés, principalement des Syriens, seront accueillis.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les lignes directrices qui ont été défendues par la Belgique au sommet des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, le 20 avril à Luxembourg, et les points que vous défendrez au Conseil européen de ce jour? Quelle est la position de votre gouvernement par rapport aux dix mesures proposées par la Commission européenne? Quelle approche européenne préconisez-vous, notamment pour lutter plus efficacement contre les passeurs, pour stabiliser la rive sud de la Méditerranée, singulièrement la Libye, pour renforcer les contrôles de Frontex et pour l'évolution des capacités du programme de réinstallation du Haut Commissariat aux Réfugiés?

 

À l'image de la mission Mare Nostrum menée par l'Italie et les opérations européennes Triton et Poséidon, la Belgique est-elle prête à étudier la participation à ce type de mission de surveillance et de sauvetage? Si oui, sous quelle forme et avec quels moyens?

 

02.13  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, les expressions de ces dernières heures tant de nos responsables européens que de nos responsables nationaux sont d'une hypocrisie sans nom et je dois dire que les interventions de certains, ici, ne le sont pas moins. D'un côté, il y a vos larmes de crocodile, qui ne font rien d'autre que de faire déborder cette Méditerranée, alors que de l'autre, il n'y a pas un mot pour faire vivre l'idéal européen, le projet européen, celui de la solidarité et celui de la liberté.

 

Monsieur le ministre, de nombreuses questions ont été posées par mes collègues, notamment par M. Wouter De Vriendt. J'écouterai attentivement vos réponses. Je ne rajouterai pas de question, parce que je souhaiterais, avec votre accord, monsieur le président, dédier mon temps de parole à une minute de silence, à un hommage à ces milliers d'hommes et de femmes, morts d'avoir rêvé à un avenir meilleur de ce côté-ci de la Méditerranée.

 

La Chambre observe une minute de silence.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

 

Le président: Je vous remercie.

 

02.14  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie. Je pense que nous pouvons maintenant décemment reprendre ce débat.

 

02.15  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, dit weekend en de afgelopen dagen speelde zich een drama af in en rond de Middellandse Zee. Honderden mensen, mensen zoals u en ik, op zoek naar een beter leven, of misschien kunnen we beter zeggen op zoek naar een leven. Wanhopige mensen op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun kinderen, die in de meest gruwelijke omstandigheden sterven.

 

Vandaag verdienen mensensmokkelaars miljoenen aan deze situatie. Dit is een goudmijn voor criminelen. Dat moet dringend worden gestopt. De aanpak van mensensmokkel en uitbuiting is dan ook cruciaal en is een dringend eerste aandachtspunt voor het beleid.

 

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat deze vluchtelingen, deze mensen in nood moeten worden geholpen, gered en zo snel mogelijk opgevangen in humane omstandigheden.

 

De Europese Unie, en ook onze regering, heeft daarom op korte termijn een aantal heel concrete acties voorgesteld om dringend de ergste nood te lenigen. Daarnaast, en het werd hier al gezegd, heeft Europa net als België dringend nood aan een coherent beleid, waarbij asiel en migratie hand in hand gaan. We maken er best ook een positief verhaal van. Migratie kan, mits goed aangepakt, veel mogelijkheden bieden. Wij pleiten er al langer voor om meer economische migratie toe te staan.

 

Mevrouw Lanjri, inzake asiel pleiten wij ook voor humanitaire visa en voor de toepassing ervan.

 

Uiteraard moeten wij op dit moeilijke moment oplossingen op heel korte termijn bieden en snel ingrijpen. Iedereen beseft dat op lange termijn de nadruk moet liggen op een grondige aanpak van de onderliggende oorzaken van deze crisis, of beter, we moeten blijven proberen de oorzaken van deze migratie weg te nemen en de plaatselijke opvang te ondersteunen.

 

Onze vice-premier, Alexander De Croo, heeft vanuit zijn departement steeds gepleit voor extra aandacht voor deze ontwikkelingsinspanningen in landen van oorsprong en in deze zeer kwetsbare gebieden.

 

Wij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat mensen in nood op een legale manier naar veiliger plaatsen kunnen gaan en de noodzakelijke opvang kunnen krijgen. Wij zijn dan ook tevreden dat er extra inspanningen worden geleverd in het kader van resettlement. We hebben begrepen dat België zelfs meer plaatsen voorstelt dan wat de Europese Unie op dit ogenblik voorstelt.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vraag. Kunt u meer uitleg geven over de maatregelen op korte termijn? Zijn er nog praktische en juridische obstakels om deze uit te voeren? Welke maatregelen op lange termijn denkt u eventueel bijkomend te nemen om deze crisis te bedwingen?

 

02.16  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, l'ampleur de la catastrophe maritime survenue au large des côtes libyennes le week-end dernier a, après tant d'autres drames comme celui de Lampedusa en octobre 2013, rappelé l'urgence de la situation en Méditerranée. L'Union européenne a réagi de manière immédiate. Dès lundi, un Conseil "Jumbo" des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Intérieur s'est réuni à Luxembourg et nous avons bien entendu tenu à rendre hommage aux victimes de cette catastrophe. Tous les ministres - mon collègue de l'Intérieur, Jan Jambon, comme moi-même -, ont soutenu les trois axes prioritaires définis par Mme Mogherini, la Haute Représentante de l'Union pour la Politique étrangère.

 

Il faut lutter plus efficacement contre le trafic des êtres humains. Il faut assumer nos responsabilités en termes de protection internationale. Il faut renforcer la surveillance des frontières et augmenter les capacités de sauvetage.

 

Monsieur le président, je ne reviendrai pas sur ce que nous faisons à moyen et long termes pour stabiliser la situation dans un certain nombre de pays d'origine des migrants, que ce soit par des actions militaires, auxquelles nous contribuons en Irak ou par la volonté de mettre en place un gouvernement en Libye.

 

Je tiens à rappeler que nous intervenons aussi de manière humanitaire. L'Union européenne, la Belgique en particulier, se trouvent parmi les premiers contributeurs en la matière et il est vrai que nous avons, comme l'ensemble de nos partenaires, fermé nos ambassades, pour des raisons évidentes, que ce soit à Damas ou à Tripoli.

 

Par ailleurs, la Commission européenne a présenté un plan d'action en dix points pouvant être mis en œuvre à court terme. Il a également reçu un large soutien, dont celui de la Belgique. Cet après-midi se tiendra effectivement un Conseil européen extraordinaire qui devra adopter une déclaration se fondant largement sur le plan d'action proposé par la Commission.

 

Natuurlijk moeten wij realistisch blijven. Het zou een illusie zijn om te geloven dat het in de praktijk brengen van de verklaringen definitieve oplossingen zal bieden voor de crisis in het Middellandse Zeegebied. De factoren die aan de basis liggen van deze problematiek, de extreme armoede, de conflicten, de voedselcrisissen, de klimaatveranderingen, zullen niet van vandaag op morgen opgelost zijn. Naast maatregelen op korte termijn, blijven een globale strategie en structurele oplossingen noodzakelijk. Deze zullen overigens het voorwerp uitmaken van een mededeling “Europese Agenda voor Migratie” die op 13 mei verwacht wordt vanwege de Europese Commissie.

 

De maatregelen die in de verklaring van de Europese Raad voorzien zijn, moeten hoe dan ook bijdragen tot het vinden van een oplossing en vooral tot het redden van levens. In de eerste plaats moeten er meer middelen komen voor de Triton- en Poseidonoperaties. De Europese Raad zou moeten beslissen het budget van deze operaties te verdubbelen, wat zal zorgen voor een grotere aanwezigheid op zee en bijgevolg voor het versterken van de capaciteit om levens te redden. We steunen deze versterking. De strijd tegen de mensensmokkelaars moet ook op een meer efficiënte wijze gebeuren. Hun schepen moeten worden vernietigd. Er moet worden verhinderd dat zij schepen kunnen aanschaffen. Hun goederen moeten in beslag worden genomen.

 

Vanuit deze doelstelling zou de Europese Raad overigens een mandaat moeten geven aan de Hoge Vertegenwoordiger om een mogelijke GVDB-missie voor te bereiden. De operatie Atalanta, die werd ontplooid om de piraterij te bestrijden, kan een precedent vormen waaruit we lessen kunnen trekken. Deze optie zou echter vereisen dat een aantal juridische vragen uitgeklaard wordt. Men moet ook op meer intensieve wijze samenwerken met de landen en organisaties van de regio en de regionale beschermingsmogelijkheden versterken.

 

Il faut aussi que la politique européenne d'immigration et d'asile assure le nécessaire équilibre entre responsabilité et solidarité. Les pays de première ligne doivent respecter l'acquis de l'Union. Autrement dit, il faut que les migrants soient enregistrés et que les États membres concernés respectent les dispositions de l'Union en termes de conditions d'accueil et de procédure d'asile.

 

Par ailleurs, nous devons aussi faire preuve de solidarité européenne. Nous sommes disposés, si ces conditions sont réunies, à exposer les possibilités de relocation – transfert à partir d'un autre État membre de réfugiés reconnus dans des situations d'urgence. Nous sommes également favorables à ce que l'Union se montre plus ambitieuse en termes de réinstallation – transfert à partir d'un État tiers de personnes vulnérables.

 

La Commission européenne entend lancer un projet pilote destiné à accueillir 5 000 personnes. Lors du Conseil de ce lundi, nous avons plaidé pour une approche plus ambitieuse en prévoyant 10 000 places. Pour la Belgique, cela reviendrait à accueillir plus ou moins 250 personnes en plus durant les deux années à venir, comme proposé par le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Theo Francken.

 

Monsieur le président, la Belgique entend participer à l'effort commun par d'autres moyens.

 

Wij zullen personeel, debriefers, ter beschikking blijven stellen van het agentschap Frontex, ter ondersteuning van de landen van de eerste lijn en wij kunnen het aantal debriefers ook verhogen indien het agentschap dat vraagt.

 

Wij zijn bereid om middelen in te zetten voor de gemeenschappelijke operatie in de Middellandse Zee. In functie van de met de Europese partners vastgestelde noden, kan Defensie, volgens minister van Defensie Steven Vandeput, het commando- en logistiek ondersteuningsschip Godetia inzetten. Er kunnen ook andere vormen van ondersteuning worden overwogen, zoals gedetacheerde teams op schepen.

 

België zal overigens preventief blijven werken door de ontwikkelingsinspanningen in de landen van oorsprong voort te zetten, maar ook door de samenwerking met deze landen en de doorreislanden te versterken.

 

Monsieur le président, chers collègues, en fonction des décisions qui seront traduites dans les conclusions du Conseil européen de ce jour, nous déploierons tous les moyens au sein des départements de l'Intérieur, de la Coopération, de la Défense, de l'Asile et la Migration et des Affaires étrangères.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, ik heb begrepen dat u uitvoerig hebt geantwoord uit naam van de regering.

 

02.17  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, er moet mij eerst en vooral iets van het hart. Ik heb zowat mijn buik vol van zij die menen dat zij het monopolie hebben op de morele verontwaardiging, want iedereen die niet pleit voor open grenzen, meer opvang en meer middelen is bij voorbaat blijkbaar een bruut, een onmens, een hypocriet en wat weet ik nog allemaal.

 

De situatie is echter net omgekeerd. Tot zolang een of twee op duizend van die bootvluchtelingen de dood vinden op zee, maar zeven op tien van hen hier in de illegaliteit of de legaliteit een leven kunnen uitbouwen, zullen zij blijven komen. Wanneer zal het genoeg zijn voor links? Is het genoeg bij 500 000, zoals vorig jaar? Met uw politiek zal het nooit genoeg zijn want bij die 500 000 komen er 5 miljoen en na die 5 miljoen komen er 50 miljoen. En dan nog staan er nog meer dan een miljard te wachten om hier ons lot met hen te delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Het enige alternatief is duidelijk. Het is misschien niet de meest sympathieke boodschap, maar wel de enig juiste boodschap: sluit de grenzen, beloon illegale immigratie niet, zorg voor een kordate immigratiepolitiek, zorg ervoor dat Europa inderdaad een gesloten fort blijft en vang de echte vluchtelingen op in hun landen van herkomst.

 

02.18  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zou kort willen reageren op de woorden van de heer Dewinter. Die mensen gaan wel op de vlucht voor een zeer rechtse dictatoriale politiek.

 

Ik ben blij dat de regering eindelijk actie wil ondernemen. Het is alleen spijtig dat er eerst honderden doden moeten vallen. Het is niet het eerste actieplan. Ik hoop dat er nu een duurzaam actieplan komt en dat het geen dode letter blijft.

 

Ik vind dat er nog onvoldoende maatregelen worden genomen om de oorzaken aan te pakken. Een van die oorzaken is de politieke situatie in Afrika. Men moet vooral voorkomen dat er bootvluchtelingen zijn.

 

02.19  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. C'est un véritable drame humain qui se passe en Méditerranée, aux frontières de l'Europe. Nous ne pouvons rester insensibles. Il faut bien mesurer les raisons qui poussent tous ces gens à quitter leur pays et proposer des mesures pour leur venir en aide en amont, afin de lutter efficacement contre tous ces passeurs qui profitent de leur misère pour s'enrichir, faisant fi de toutes ces considérations humaines.

 

Nous serons attentifs aux conclusions du Conseil européen de ce jour. Cependant, monsieur le ministre, si une approche européenne est certes nécessaire en la matière, vous avez aussi un rôle à jouer au niveau belge dans ce dossier. C'est pourquoi nous serons attentifs aux mesures que ce gouvernement proposera, que ce soit en termes d'aide au développement, d'appui de la Défense ou d'accueil des demandeurs d'asile.

 

Au-delà des clivages majorité-opposition, au-delà des clivages gauche-droite, nous devons tous faire le maximum pour nous montrer dignes des attentes de ces gens qu'une situation de guerre ou une situation économique difficile pousse à prendre tous les risques pour tenter de trouver un avenir meilleur.

 

02.20  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

U stelt terecht dat, als wij de oorzaken van de migratie willen aanpakken, althans van een deel van de migratie – migratie zal er hoe dan ook altijd zijn – wij zeker zullen moeten werken op lange termijn. Wij moeten werk maken van conflictbeheersing en de economische situatie in de landen van herkomst moet verbeteren. Ik hoor u dus graag pleiten voor meer ontwikkelingssamenwerking.

 

Wij moeten echter ook solidair durven te zijn in Europees verband. Dat betekent dat wij de landen aan de grenzen van Europa, onder meer Italië en Griekenland, extra ondersteuning moeten bieden voor de opvang van de vluchtelingen en voor de verwerking van de asielaanvragen.

 

Ik wil mijn repliek sluiten met een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn vele duizenden Belgen gevlucht naar Frankrijk, naar het Verenigd Koninkrijk, of met de boot naar de Verenigde Staten. Het ging toen niet om 250 vluchtelingen, maar om honderdduizenden die op de vlucht waren. Tweehonderdvijftig is niet niets, maar ik meen dat wij echt wel iets meer kunnen doen dan 250 vluchtelingen extra opvangen in de komende twee jaar. Wij moeten daarop inzetten.

 

Ik ben overtuigd van het nut van de humanitaire visa. Ook al kunnen we niet zo veel doen als Duitsland, wij moeten alleszins onder meer in het Parlement bespreken onder welke voorwaarden wij die humanitaire visa kunnen verstrekken, zodat wij vluchtelingen kunnen helpen.

 

02.21  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne vous étonnerai pas en disant que je suis un peu déçu de la réponse que vous m'avez apportée. Je suis déçu de voir qu'une des pistes principales en réponse à cette détresse humaine, qui va être présentée aujourd'hui au Conseil européen, est celle de détruire les bateaux des passeurs, de les bloquer, ce qui n'apportera aucune solution pratique et n'aboutira qu'à faire pulluler d'autres filières. Parce que, d'une manière ou d'une autre, les gens arriveront ici. Cela ne fera qu'augmenter davantage les prix sous prétexte que les risques augmenteront, et nous aurons encore plus de morts.

 

Je crois, monsieur le ministre, qu'on ferait beaucoup mieux, d'abord, d'offrir à ces gens une voie légale pour venir déposer une demande d'asile dans nos pays. Je ne présuppose pas encore de la décision, mais qu'ils puissent au moins déposer une demande d'asile. Il faut déjà arriver vivant sur notre territoire pour pouvoir la déposer!

 

Ensuite, monsieur le ministre, nous devons nous poser la question des raisons des départs des habitants de ces régions. Il y a, évidemment, des problèmes socio-économiques pour lesquels nos économies occidentales ont, je pense, des responsabilités importantes et écrasantes, par le fait même qu'elles cassent véritablement ces économies du Sud.

 

Enfin, chers collègues, nous devons aussi nous poser la question du bilan de nos interventions militaires dans ces régions. Nous avons cru qu'avec quelques bombardements, nous allions résoudre les problèmes. Or, quel est le bilan? Il n'y a jamais eu autant de guerres; jamais autant d'armes n'ont circulé dans la région qu'après notre intervention en Libye. Nous devons donc arrêter de penser que nous allons tout régler d'un coup de cuiller à pot. Nous ferions beaucoup mieux d'investir tout l'argent que nous avons mis dans les missiles, dans la coopération au développement, pour aider ces pays à se sortir de leur misère économique.

 

02.22  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez esquissé quelques points du plan d'action européen et de ce que pourrait faire la Belgique. Ce que je vous demanderais – et le président de la commission des Relations extérieures est présent – c'est d'avoir ensemble un débat approfondi sur ce plan, parce que c'est un problème extrêmement sérieux, avec, pourquoi pas, les commissions de la Défense et de l'Intérieur. Il faut pouvoir engendrer un plan articulé de l'ensemble de ces éléments et aller dans les détails des actions que nous pouvons mener. Il me paraît important que cela dépasse un débat de quelques minutes.

 

Ensuite – et je répondrai par la même occasion à Mme Schepmans –, bien sûr, quand les gens arrivent chez nous, aux portes de la Belgique, qu'ils ont survécu à tout cela, qu'ils ont payé un certain nombre de passeurs, dont nous sommes complices, dans la plupart des cas, nous leur donnons l'asile ou nous leur offrons une protection provisoire.

 

À l'instar de ma collègue Nahima Lanjri, je demande que l'on aille choisir, sur place, les personnes les plus vulnérables, les blessés, les femmes qui ont été violées, les familles disloquées – j'ai souvent évoqué le cas des Yézidis – afin de les secourir en leur accordant un visa humanitaire, une protection provisoire. Il ne s'agit pas de les accueillir définitivement, mais le temps de restaurer leur dignité, de leur procurer les soins nécessaires. C'est de cette façon qu'il faut procéder, madame Schepmans. Il faut arrêter de mettre des barrières lointaines et seulement accueillir les migrants quand ils sont ici.

 

Enfin, je demande que l'outil de la coopération soit beaucoup plus flexible que celui dont on dispose aujourd'hui. Cela fait des années que l'on sait que le feu sévit aux marches de l'Europe. Le Sud n'est pas seulement concerné; c'est le cas également de l'Est.

 

Pendant ce temps, notre Coopération au développement continue à faire de la coopération ailleurs. Cela n'a pas de sens. Nous devons adapter notre coopération.

 

02.23  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, het moet mij toch van het hart dat ik hier heel veel mooie woorden heb gehoord, maar heel weinig budgettaire toezeggingen. Ik hoorde bovendien een aantal tegenstellingen, die bijzonder frappant zijn. Ik hoor dat Open Vld en CD&V voorstander zijn van humanitaire visa. Op het moment waarop Nahima Lanjri dat voorstel hier deed, zag ik Theo Francken neen schudden en druk gesticuleren naar CD&V-voorzitter Wouter Beke. Humanitaire visa zijn geen beleid. Wat staat u hier dan te doen, dames en heren van CD&V en Open Vld?

 

Ik stel een tweede paradox vast, wat nogmaals het gebrek aan consequentie illustreert. We moeten de oorzaken aanpakken. CD&V pleit voor meer ontwikkelingssamenwerking. Een paar maanden geleden heeft de meerderheid, dankzij u, dames en heren van CD&V, hier een dalend budget inzake ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd Aan het einde van uw legislatuur, mevrouw Lanjri, zal het budget voor ontwikkelingssamenwerking het laagste zijn in 17 jaar.

 

Ik hoor minister Reynders spreken over conflictpreventie, maar ook op dat punt verwacht ik toch enige eerlijkheid, collega’s. Het budget voor conflictpreventie heeft de meerderheid dit jaar teruggebracht van 17 miljoen euro tot 5 miljoen euro.

 

Laten we stoppen met mooie woorden te declameren en ze omzetten in beleid. Dat is hier vandaag niet gebeurd.

 

Er zijn wel goede dingen, voor alle duidelijkheid. We sturen de Godetia en we zullen de mensensmokkelaars aanpakken. Als we echter op Europees vlak nog moeten discussiëren over een verdubbeling van het aantal hervestigingen in Europa van 5 000 tot 10 000, als zelfs dat niet zeker is, als u daar vandaag vanuit de Belgische regering niets bovenop kunt leggen, dan is dat de schaamte voorbij. Het is een humanitair drama. Wij kunnen veel meer doen dan wat de zwakke Europese consensus behelst.

 

U hebt ons hier vandaag niet overtuigd.

 

02.24  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor de oplijsting van de verschillende acties en plannen en voor de blijvende inzet van middelen. Mijnheer De Vriendt, ik heb het woord middelen hier wel gehoord. Er is een blijvende inzet van middelen. Dat stelt deels gerust.

 

Mijnheer de minister, wij delen uw visie.

 

Overigens, we zetten wel verhoogd in op resettlement, er is ook nog altijd artikel 9bis inzake humanitaire regularisaties en 98 % van de Syriërs wordt erkend als vluchteling. We zetten dus elke dag in op de opvang van Syriërs om hun een beter leven te geven.

 

Alleen als op alle niveaus, Belgisch, Europees en op het niveau van de Verenigde Naties, en op alle vlakken, op het vlak van binnenlandse en buitenlandse zaken, van ontwikkelingssamenwerking, van defensie en van asiel en migratie, de strijd solidair wordt aangegaan tegen de bron van alle ellende en tegen de verantwoordelijke smokkelaars, die misbruik maken van de ellende van de slachtoffers, alleen dan zullen we, los van terechte minuten stilte en los van onterechte politieke aanvallen, humane en humanitaire oplossingen vinden.

 

02.25  Françoise Schepmans (MR): Monsieur le président, j'ai bien entendu les propos de M. Dallemagne concernant une intervention, à tout le moins une solidarité, dans les pays concernés. Je salue la volonté de notre gouvernement de participer à une réelle politique d'asile commune au niveau européen et surtout de mener une véritable solidarité entre les pays européens par rapport à toutes les problématiques que nous avons soulevées à l'occasion de ces interpellations.

 

02.26  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, permettez-moi une confidence. Je vais vous dire que j'avais apprécié votre première déclaration au moment du drame lorsque vous avez déclaré que la Belgique devait prendre sa part de responsabilité et ce, indépendamment de ce que l'Europe faisait. Vous êtes visiblement entre-temps rentré dans les rangs.

 

La revendication d'un Sommet européen en urgence au travers de votre réponse apparaît finalement comme un écran de fumée pour évacuer ce que vous aviez vous-même évoqué lors de vos premières déclarations, c'est-à-dire la responsabilité de la Belgique. Cela vous permet de ne pas faire évoluer d'un iota la politique d'asile de ce gouvernement. Les citoyens peuvent continuer à mourir sans que vous ne bougiez d'un iota votre ligne en matière d'asile.

 

Monsieur le ministre, vous le savez, la Belgique doit, sans devoir se retrancher derrière les décisions européennes, agir à son niveau. Pour cela, des membres de votre propre majorité l'ont dit, vous pouvez délivrer plus de visas humanitaires. J'invite votre gouvernement à ne pas suivre l'Europe mais à montrer l'exemple, à savoir qu'au niveau national, la Belgique prend des dispositions qui font honneur au projet européen et à l'idéal de solidarité et de liberté. Alors, l'Europe suivra!

 

02.27  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, ik wil u ook namens onze fractie bedanken voor uw antwoord. Ik zal het woord tevreden niet gebruiken. Dat zou in deze context wat ongepast zijn.

 

Onze fractie stelt vast dat de regering zich onmiddellijk ertoe heeft geëngageerd om een aantal bijkomende acties op te zetten en zich solidair te tonen, niet alleen met andere Europese landen maar vooral met mensen die in noodsituaties verkeren.

 

Onze fractie wilt ook vooral de voor het dossier bevoegde ministers oproepen om samen aan de Europese kar te blijven trekken, zodanig dat wij in een globale Europese context tot een humanere oplossing van het dossier kunnen komen. Als democratische en humane samenleving kunnen wij immers niet langer aanvaarden dat de Middellandse Zee een massagraf wordt voor vele mensen. Wij volgen het dossier van nabij.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la commémoration du génocide arménien à Erevan" (n° P0432)

03 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan" (nr. P0432)

 

03.01  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume, je voudrais, en introduction à mon intervention, avoir une pensée émue pour une personnalité éminente de la communauté arménienne de Belgique: le bâtonnier Édouard Jakhian. Pour ceux qui l'ont connu, l'élégance de sa pensée, la justesse de son verbe, sa rigueur intellectuelle, en faisaient non seulement un grand avocat dans sa vie professionnelle, mais aussi un grand avocat moral pour la reconnaissance du génocide arménien.

 

Les cérémonies d'Erevan de demain et des prochains jours nous rappelleront que l'Europe et l'humanité ont une dette à l'égard du peuple arménien. Certes, le Parlement européen et certains pays dont le nôtre, suite à une résolution du Sénat, ont reconnu le génocide arménien. Yves Thernon rappelle dans La Libre Belgique de ce jour, qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun historien renommé et crédible qui n'établisse la reconnaissance du génocide arménien au même titre que la Shoah ou que le génocide au Rwanda.

 

Il est évident que seule une volonté politique plus forte, singulièrement des États européens, permettra au peuple arménien d'aboutir enfin à la reconnaissance de ce génocide à un niveau international, à commencer par la république turque qui, contre toute logique, si elle veut bien réfléchir à ses propres intérêts, continue à ne pas reconnaître l'importance et la gravité des faits dont le peuple arménien a été victime en avril 1915.

 

Ce qui m'a étonné, à la lecture de la presse, c'est de voir que demain, la représentation belge aux cérémonies se limiterait à un ambassadeur et qu'il n'y a pas à tout le moins un membre du gouvernement - peut-être aurait-on pu penser même au chef de l'État -, pour s'associer avec d'autres chefs d'État à la représentation de l'Europe en la circonstance.

 

Monsieur le ministre, je suppose que le gouvernement fédéral peut dire aujourd'hui qu'il reconnaît aussi le génocide arménien, malgré les déclarations trop prudentes ou réservées du porte-parole des Affaires étrangères, telles que relatées dans La Libre Belgique d'aujourd'hui. Vous pourrez peut-être aussi faire en sorte que, demain, un membre du gouvernement soit présent à ces cérémonies.

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Maingain, je voudrais tout d'abord me joindre à l'hommage que vous avez rendu au bâtonnier Jakhian.

 

Vous confirmez effectivement que la Belgique sera représentée aux commémorations officielles par notre ambassadeur à Moscou, qui a l'Arménie dans sa juridiction. Je serai moi-même à Erevan les 26 et 27 avril. J'aurai l'occasion de visiter le mémorial en ma qualité de président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe; le Secrétaire général sera, lui aussi, présent aux commémorations au nom de la Belgique.

 

Je tiens à honorer la mémoire des Arméniens massacrés en 1915-1916. Dans le contexte du centenaire, j'encourage la Turquie et l'Arménie à poursuivre leurs efforts en vue de normaliser leurs relations pour, dans le cadre d'un dialogue, tendre vers une reconnaissance de ce qui s'est réellement passé lors de ces massacres de 1915-1916.

 

La position du gouvernement est très claire. Elle s'articule autour des points suivants: les négociations d'adhésion de la Turquie doivent permettre d'améliorer les relations bilatérales avec l'Arménie. Il est nécessaire de clarifier les souffrances qui ont été subies à l'occasion de ces massacres, pour permettre une authentique réconciliation qui est, finalement, la valeur à l'origine de la construction européenne.

 

Dès lors, nous encourageons l'Arménie et la Turquie à poursuivre leurs efforts pour la normalisation de leurs relations, à ratifier et, si possible, à mettre en œuvre également sans précondition les deux protocoles bilatéraux signés à Zürich en 2009.

 

En conclusion, je voudrais vous préciser que le terme "génocide" a une signification juridique spécifique, définie dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et qu'il appartient à des tribunaux de se prononcer en la matière. Il ne nous paraît pas opportun que d'autres instances se substituent au pouvoir judiciaire. Mais nous allons poursuivre notre activité en vue de promouvoir la réconciliation entre la Turquie et l'Arménie. Je vous rassure, j'aurai l'occasion, les 26 et 27 avril, de me rendre à Erevan et de commémorer la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont tellement souffert à l'occasion de ces massacres importants sur le territoire arménien.

 

03.03  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire ma consternation à la suite de votre réponse!

 

Vous ne pouvez pas prononcer ici, au nom du gouvernement fédéral, que vous reconnaissez qu'il y a eu un génocide en 1915. Pourtant la réalité historique l'emporte, que cela vous plaise ou non, sur la réalité juridique. Les historiens, qui se sont encore réunis à l'Université Libre de Bruxelles récemment, à l'initiative des associations représentatives de la communauté arménienne, sont venus le dire avec force. Il y a eu, au cours du XXe siècle, trois grands génocides! Et le génocide arménien est incontestable!

 

Vous vous réfugiez derrière des arguties juridiques pour ne pas avoir l'audace de faire ce que d'autres font en Europe, dont le président français, dont le pape, dont d'autres autorités. Je comprends dès lors pourquoi aujourd'hui il n'y a qu'un ambassadeur qui représentera la Belgique!

 

J'attendais autre chose de votre part, surtout quand vous vous associez à la mémoire de Édouard Jakhian.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de Veiligheid van de Staat en de federale politie" (nr. P0435)

04 Question de M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la Sûreté de l'État et la police fédérale" (n° P0435)

 

04.01  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, vandaag verschijnt het boek De geheimen van de Staatsveiligheid. De resultaten daarvan brengen toch enkele speciale, zacht uitgedrukt, wantoestanden aan het licht.

 

Een van de problemen is het personeelstekort bij de Veiligheid van de Staat. Zo werden, als wij het boek kunnen geloven, regelrecht beschermingsopdrachten geweigerd. Naar verluidt werd tussen 2010 en 2012 een op vier opdrachten geweigerd, omdat er geen personeel of voldoende gespecialiseerd personeel aanwezig zou zijn.

 

De bodyguards worden ouder en moeten enorm zware taken uitvoeren. Het aantal niet opgenomen inhaaluren zou de voorbije drie jaar met 44 000 uur zijn gestegen.

 

In de vorige regering werd beslist om de bewaking van VIP's over te hevelen naar de federale politie, als een mogelijke oplossing voor dat personeelstekort.

 

Mijnheer de minister, de bewaking van onder andere staatshoofden werd ondertussen naar de federale politie overgeheveld. Hoeveel personen kunnen hiervoor vandaag worden ingezet? Is de huidige capaciteit voldoende om de bewakingsopdrachten te kunnen uitvoeren?

 

Door de toenemende Europese topevenementen in Brussel nemen ook de beschermingsopdrachten toe. Zult u de capaciteit hiervoor in de toekomst aanpassen? Hebt u daarvoor een plan van aanpak?

 

04.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Demon, een van de twaalf maatregelen ter bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme was juist de overheveling van 55 beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de politie. Daartoe is een wetswijziging nodig. Ze zal in de wet diverse bepalingen, die over twee weken in het Parlement wordt ingediend, worden opgenomen, zodat de kwestie kan worden geregeld.

 

Daarna komen er 55 assistenten over van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie. Zij worden er samengevoegd met een ploeg van 45 medewerkers van de federale politie. De nieuwe organieke tabel 3 of OT 3 voorziet bovendien in een bijkomende stijging van 20 personen, zodat wij in totaal 130 medewerkers op bescherming hebben in plaats van de huidige 55 medewerkers.

 

Dat zal in de toekomst nog verder evolueren, want het aantal vragen naar beschermingsopdrachten neemt inderdaad gestaag toe. Wij zullen een en ander continu in het oog houden en nagaan of de capaciteit die nu wordt verhoogd, volstaat om aan de aanvragen te voldoen. De zaak wordt dus nader opgevolgd.

 

04.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, ik ben tevreden met dat resultaat.

 

Het is belangrijk dat u samen met de heer Geens het dossier goed bekijkt. Er worden alsmaar meer Europese topvergaderingen in Brussel georganiseerd. Ons land kan het zich dus absoluut niet veroorloven dat de veiligheid ervan in het gedrang komt.

 

Ik hoop dan ook dat wij snel kunnen evalueren en nagaan of bijkomende maatregelen nodig zouden zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Aldo Carcaci au ministre de la Justice sur "le coût des illégaux détenus dans nos prisons" (n° P0436)

05 Vraag van de heer Aldo Carcaci aan de minister van Justitie over "de kosten van de detentie van illegalen in onze gevangenissen" (nr. P0436)

 

05.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, à l'heure où votre gouvernement nous impose un saut d'index pour tous les travailleurs et les allocataires sociaux, à l'heure où votre gouvernement revoit partiellement le système des pensions sans augmenter de façon substantielle et structurelle les plus petites retraites, à l'heure où votre gouvernement impose des mesures d'économie dans tous les départements, certes justifiées par une politique laxiste du passé, on nous annonce la présence de 60 % d'illégaux dans nos prisons. Ainsi, sur 11 769 détenus actuellement en Belgique, 5 421 sont des étrangers dont 3 200 sont des illégaux.

 

Sachant qu'un détenu coûte à l'État environ 200 euros par jour, si on décidait de renvoyer les détenus en situation irrégulière prester leur peine dans leur pays d'origine, on économiserait 656 000 euros par jour, soit près de 200 millions par an.

 

Monsieur le ministre, quelle politique comptez-vous adopter et quelles mesures comptez-vous prendre rapidement pour arrêter de piocher dans la poche des travailleurs, des employeurs et des retraités?

 

05.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer Carcaci, ik moet de minister van Justitie verontschuldigen, die in het buitenland zit. Ik heb van hem het antwoord mogen ontvangen.

 

Il est exact que la détention de personnes en prison représente un coût important pour la société.

 

In het justitieplan van de minister van Justitie wordt op basis van de begroting voor het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen gesproken van een kostprijs van ongeveer 50 000 euro per jaar per gedetineerde.

 

Il va de soi que cela vaut également pour les personnes sans permis de séjour, lesquelles sont en effet fort présentes dans nos établissements pénitentiaires.

 

Ze vormen een grote groep in onze penitentiaire inrichtingen, namelijk ruim een kwart van de penitentiaire bevolking.

 

In het justitieplan heeft de minister van Justitie een strategie voorgesteld om het aantal personen zonder verblijfstitel in de gevangenis te beperken. Hij verwijst naar de randnummers 128 tot en met 131 van zijn justitieplan. In het tweede potpourri-wetsontwerp zullen wijzigingen voorgesteld worden aan de wet van 17 mei 2006 die de externe rechtspositie van de veroordeelden regelt.

 

Ten slotte laat de collega nog weten dat hij in overleg met zijn collega bevoegd voor Asiel en Migratie het nodige zal doen opdat de wetswijziging effectief leidt tot een efficiënte uitstroom van personen zonder verblijfstitel uit de gevangenis.

 

05.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le vice-premier ministre, je tiens à vous remercier pour votre réponse.

 

En tout cas, je suivrai attentivement l'évolution de ce dossier et ne manquerai pas d'interroger le ministre de la Justice en commission, si nécessaire.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Buysrogge aan de minister van Justitie over "de werking van de Veiligheid van de Staat" (nr. P0433)

- de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over "de werking van de Veiligheid van de Staat" (nr. P0434)

06 Questions jointes de

- M. Peter Buysrogge au ministre de la Justice sur "le fonctionnement de la Sûreté de l'État" (n° P0433)

- M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur "le fonctionnement de la Sûreté de l'État" (n° P0434)

 

06.01  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eersteminister, beste collega’s, onze veiligheidsdiensten moeten performanter werken en dat moet een constant aandachtspunt zijn. De samenleving evolueert, onze tegenstanders evolueren en dus is het logisch dat de veiligheidsdiensten voldoende mogelijkheden krijgen en gebruiken om hierop in te spelen. Terrorismedreigingen, persoonlijke beveiliging, cybercriminaliteit, noem maar op, al onze veiligheidsdiensten moeten een antwoord bieden op deze bedreigingen.

 

De publicatie De geheimen van de Staatsveiligheid van journalist Lars Bové waarover wij vandaag ook al een en ander in De Tijd gelezen hebben, legt een aantal pijnpunten van de werking van de Veiligheid van de Staat bloot. Er werd daarnet al kort naar verwezen, maar voor een aantal essentiële zaken zouden er, ik spreek in de voorwaardelijke wijs, te weinig middelen zijn. Denken wij maar aan de betaling van informanten of aan de betaling van persoonsbescherming. Zelfs een filiaal in Antwerpen moet blijkbaar letterlijk onderstut worden met schoren om de veiligheid van het gebouw te kunnen garanderen.

 

Blijkbaar is er ook onvoldoende bescherming van gevoelige informatie en er is een gebrek aan transparantie. Bovendien wordt er door de veiligheidsdiensten geklaagd over een gebrek aan interesse bij, weliswaar vorige, politieke verantwoordelijken. Ten slotte zou er ook informatie worden vergaard buiten het wettelijke kader en is er een gebrek aan controle.

 

Mijnheer de minister, soms leest men zaken die men niet voor mogelijk houdt anno 2015, in dit tijdsgewricht van onveiligheid. Het is alsof bij de Staatsveiligheid “de sterre bleef stille staan”.

 

Wat is de reactie van de minister — ik bedoel uiteraard minister Geens — op de in de krant geciteerde pijnpunten? Ik ga ervan uit dat het boek nog niet volledig geanalyseerd is. Welke stappen zullen worden gezet om de Veiligheid van de Staat uit te bouwen tot een performante organisatie?

 

06.02  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je me joins aux propos de mon collègue. Nous avons manifestement les mêmes lectures: l'ouvrage paru que ce soit dans L'Écho ou De Tijd.

 

Je m'attarderai peut-être sur des questions qui n'ont pas été abordées par l'interpellant précédent. Monsieur le ministre, on apprend que, dans le cadre de l'enquête, notre Sûreté de l'État cherche à contacter des agents des sociétés de télécommunications notamment, en font des taupes, les invitent à violer leur secret professionnel, à donner des adresses internet, à communiquer des numéros de téléphone et de gsm, des informations qui relèvent de la vie privée et ce, sans aucun contrôle, sans le contrôle du parlement bien évidemment ni même du gouvernement.

 

Je vous mets bien à l'aise ainsi que vos prédécesseurs. Oui, les services collaborent depuis de nombreuses années avec des taupes et non, le gouvernement n'est pas au courant. Monsieur le ministre de la Justice, dans ce parlement, en 2010, nous avons accepté une législation sur les méthodes particulières de recherche, de manière à les encadrer et à éviter ce type de situation.

 

À la lecture de ceci aujourd'hui, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Infirmez-vous ou confirmez-vous les informations parues dans De Tijd et dans L'Écho? Si elles sont exactes, n'y a-t-il pas là un vrai problème? Je pense entre autres à la légalité des poursuites qui ont pu être engagées contre ceux qui sont nos adversaires communs, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous y souscrivons tous mais il faut qu'elle se fasse sur des bases légitimes, légales et acceptées par tous.

 

Les moyens budgétaires que le gouvernement a dégagés pour la Sûreté de l'État vont-ils permettre demain de rétribuer ces taupes mais de manière officielle et légale? Faut-il, oui ou non, une législation adaptée à la situation particulière de la Sûreté de l'État qui permette un contrôle effectif, comme on contrôle les services de police ou de renseignement (Comité P, Comité R)? Quel est l'avis du ministre de la Justice à cet égard?

 

06.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik heb het boek natuurlijk nog niet kunnen lezen. Ik merk dat u het al bij u hebt en misschien hebt u het al gelezen. Ik weet niet of het de moeite is om het aan te kopen. De minister van Justitie zal natuurlijk alles wat verschenen is in L’Echo, De Tijd en alle reclame voor het boek kunnen bespreken in de commissie voor de Justitie of in de plenaire vergadering.

 

Hij heeft mij echter laten weten dat de regering erkent dat er in het verleden problemen waren met de financiering van de Veiligheid van de Staat en dat er de voorbije maanden maatregelen zijn genomen om daaraan tegemoet te komen.

 

Ik overloop de maatregelen snel. Eerst en vooral werd door de regering gedurende de voorbije begrotingscontrole beslist om de effectieve middelen van de dienst drastisch uit te breiden. De personeelskredieten zullen met zo’n 19 % toenemen. Daar de lokale werking van de inlichtingendienst van uitermate groot belang is in de strijd tegen terrorisme, extremisme en radicalisering zullen bijkomende middelen hoofdzakelijk worden aangewend voor het versterken van de provincieposten van de Veiligheid van de Staat. Daarnaast krijgt de dienst eveneens een eenmalig bedrag van 4 miljoen euro om dit jaar aan te wenden voor bijkomende investeringen.

 

Bovendien — collega Jambon heeft er al naar verwezen — is de overdracht van de personeelsbescherming van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie gebeurd. Daarover is zojuist wat toelichting gegeven.

 

Wat de vraag betreft aangaande de werking en operationele activiteiten van de Veiligheid van de Staat, laat de minister van Justitie meegeven dat de diensten volop bezig zijn met de evaluatie van de BIM-wet alsook van de toepassing ervan. Zoals u weet, regelt deze wet de methoden voor het verzamelen van gegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De resultaten van de evaluatie zullen dienen om de wet aan te passen, waar dat vereist is.

 

De minister van Justitie laat ook weten dat het wetsontwerp zal worden ingediend kort na het parlementair reces.

 

06.04  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de minister, de komende dagen zal er misschien nog meer in de media verschijnen, naarmate andere zaken die in het boek staan bekend worden. Volgende week, toeval of niet, brengen wij met de commissie een bezoek aan de Veiligheid van de Staat. Ik meen dat dit het Parlement de mogelijkheid zal bieden een aantal beweringen af te toetsen. Het antwoord van uw collega helpt ons alvast verder. Wij verwachten van minister Geens en van de regering dat er verder actie zal worden ondernomen.

 

Uw opsomming van de inspanningen die plaatsvinden en van de aangekondigde evaluaties, stemt ons positief.

 

Ik meen ook dat er een rol weggelegd is voor het Comité I om dit de komende maanden verder te onderzoeken. Voor onze fractie is het alleszins duidelijk dat performante inlichtingdiensten essentieel zijn voor de veiligheid van dit land.

 

06.05  Christian Brotcorne (cdH): Merci, monsieur le ministre de la Justice faisant fonction. Vous avez mentionné l'aspect budgétaire des choses, qui est important. Je constate en passant que les moyens budgétaires dégagés pour la Justice serviront essentiellement pour la Sûreté de l'État et pas pour le refinancement en tant que tel de la Justice. Par ailleurs, j'entends que vous laissez la porte ouverte à une évaluation de la loi sur l'accompagnement des services de renseignement.

 

Il est essentiel de dire dans ce parlement qu'il n'y a pas d'État dans l'État, qu'il n'y a aucune organisation, aucun organisme, quel que soit le but qu'il poursuit, qui soit au-dessus des lois dont nous nous dotons. La Sûreté de l'État, comme n'importe quel autre organisme, monsieur le vice-premier ministre, doit se soumettre à un contrôle. Elle ne peut pas, parce qu'elle a des besoins spécifiques à remplir, être au-delà des lois. Un contrôle est indispensable et il faudra que nous y travaillions dans les semaines qui viennent.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Ahmed Laaouej au ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale, sur "la détermination de l'impôt État" (n° P0437)

07 Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "de vaststelling van de belasting Staat" (nr. P0437)

 

07.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le chiffre du jour: 42,7 milliards d'euros, et même 42,8 milliards d'euros. C'est le montant de l'impôt État des personnes physiques, à partir duquel on détermine ce qui revient au fédéral et ce qui revient aux Régions: l'impôt de base pour l'État fédéral, les additionnels régionaux pour les Régions. C'est sur cette base de 42,8 milliards d'euros qu'à l'occasion du conclave budgétaire, vous auriez déterminé que les Régions allaient recevoir, pour leur propre conclave budgétaire, 750 millions d'euros en moins.

 

Je vous demande, dès lors, monsieur le ministre du Budget, de bien vouloir nous confirmer que c'est bien ce chiffre de 42,8 milliards d'euros que vous avez retenu, au titre de l'impôt État des personnes physiques, pour votre conclave budgétaire, mais aussi pour déterminer la part des recettes de l'impôt des personnes physiques à rétrocéder aux Régions au titre de leurs additionnels régionaux.

 

Je vous pose la question car des divergences existent. Vous avez pu le lire dans la presse ou à travers un certain nombre de déclarations, même à l'occasion du Comité de concertation. Les ministres-présidents de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en tout cas, ainsi que leurs ministres du Budget, ont écrit au gouvernement pour avoir des explications, notamment sur la méthode de calcul retenue par le département des Finances. Ils ont écrit au premier ministre. Ils n'ont, à ce jour, encore aucune réponse. Cela fait plus de quinze jours. De la même manière, on a pu entendre un certain nombre d'observateurs, comme M. Hilgers, qui est à la tête du Conseil supérieur des Finances wallon, douter des chiffres qui ont été retenus pour déterminer cet impôt État qui concerne à la fois le fédéral et les Régions

 

Dès lors, monsieur le ministre du Budget, ma question est très simple: confirmez-vous ou non ce chiffre de 42,8 milliards, s'agissant de l'impôt État des personnes physiques?

 

07.02  Hervé Jamar, ministre: Monsieur le président, monsieur Laaouej, je vous remercie pour votre question, bien que je me dis que cette première question qui m'est adressée personnellement aurait pu être posée au ministre des Finances, s'agissant de l'état des recettes. Cela dit, je suis très heureux de vous rencontrer en cette circonstance.

 

Il y a la notion impôt-État, le facteur d'autonomie et enfin la résultante, c'est-à-dire les additionnels régionaux, qui ont été fixés un peu arbitrairement – mais il fallait bien un accord – par les quatre familles politiques de l'époque, au chiffre de 25,99 % pour les années 2015, 2016 et 2017. C'était la sixième réforme de l'État. Dont acte. Nous devons assumer collectivement cette décision.

 

Je confirme le chiffre de 42,794 milliards. Ce chiffre diffère de 45,951 milliards, d'où la différence de 3,16 milliards qui fait aujourd'hui débat. Il diffère parce que, lorsque à l'initial 2015, les travaux ont été effectués, on s'est basé sur les chiffres des revenus 2010, exercice 2011. Dans l'intervalle, les chiffres des revenus 2013, exercice 2014, ont donné lieu à une réestimation. Ces chiffres émanent du SPF Finances, sur lequel je n'exerce pas la tutelle.

 

Des travaux intéressants ont été réalisés au Parlement wallon et je souligne qu'il n'y a eu aucune manipulation. Tout le monde était d'accord là-dessus. Une communication a été faite un jeudi après-midi par les hauts fonctionnaires. Par exemple, M. Donnay, du Bureau du Plan, confirme que, à tout le moins, une très grosse partie de cette somme apparaît comme justifiée. En quelque sorte, ce sont des avances de trésorerie.

 

On recalculera tout cela en 2017, suivant la sixième réforme de l'État. Je ne peux rien dire de plus, c'est ainsi.

 

07.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je remercie le ministre du Budget de nous avoir répondu très clairement. Oui, le gouvernement fédéral a bien retenu le chiffre de 42,794 milliards pour déterminer cet impôt État à partir duquel on détermine les recettes qui restent au fédéral et les recettes qui reviennent aux Régions sur base de leurs additionnels régionaux. J'en prends acte.

 

Cela alimentera – je n'en doute pas – nos futurs travaux en commission des Finances et du Budget.

 

Cependant, il est regrettable qu'aucune réponse n'ait encore été donnée aux ministres-présidents de la Région wallonne et de la Région bruxelloise et à leurs ministres du Budget quant à un accès à l'ensemble des informations qui déterminent le chiffre avancé par le SPF Finances.

 

C'est la raison pour laquelle je vous annonce à cette tribune que mon collègue Stéphane Crusnière et moi-même avons décidé d'écrire à la Cour des comptes, aujourd'hui, pour avoir accès en tant que parlementaires fédéraux à la détermination de ce montant important non seulement pour les Régions, mais aussi pour le budget de l'État fédéral. Nous souhaitons pouvoir comprendre comment ils arrivent à un chiffre inférieur de 3 milliards par rapport à celui qui avait été retenu, par exemple, à l'initial 2015.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les stagiaires en médecine" (n° P0438)

08 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de stagiairs geneeskunde" (nr. P0438)

 

08.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, madame la ministre, l'accord de gouvernement indique que "l'instauration d'un statut social adapté pour les médecins généralistes et les spécialistes en formation sera étudiée". Cette phrase qui en dit long a retenu toute mon attention. Des articles relatifs à la précarité de ce statut social sont encore parus dans la presse hier. Cela m'interpelle et je pense que ce sujet vous interpelle aussi, ainsi que le gouvernement.

 

Les spécialistes en formation dénoncent le non-respect du temps de travail, la pression des maîtres de stage et le dépassement des gardes obligatoires.

 

C'est un dossier qu'on connaît, qui n'est pas neuf, mais dont il faut s'occuper. Une solution devrait être trouvée. Si nous avions une solution miracle, elle aurait déjà été mise en œuvre depuis bien longtemps. Je veux être prudente dans ce dossier parce que je pense qu'il faut un accord issu d'une concertation avec les médecins généralistes, les spécialistes en formation, mais aussi avec les hôpitaux. Il faut un réel équilibre.

 

C'est un dossier difficile, je viens de le dire, parce qu'il s'agit de la vie et des soins de santé des citoyens. Derrière cela, il y a également, on ne peut pas le nier, un problème budgétaire et d'organisation de la continuité des soins de santé pour les patients.

 

Madame la ministre, avez-vous déjà eu le temps de faire le point sur ce dossier? Je sais que vous avez de nombreux dossiers à gérer depuis six mois. Avez-vous déjà entrepris certaines démarches avec les secteurs? Avez-vous déjà réuni différents acteurs sur ce sujet?

 

Avez-vous un échéancier? La patience n'est pas une de mes grandes vertus, j'aime toujours que l'on trouve des solutions rapidement. Mais je sais que vous étudiez toujours attentivement vos dossiers et que vous arrivez souvent avec une solution adéquate.

 

Avez-vous eu des contacts avec le ministre de l'Emploi, également concerné par ce dossier?

 

08.02  Maggie De Block, ministre: Madame Cassart-Mailleux, je comprends l'inquiétude des médecins en formation en ce qui concerne leur statut sui generis qui ne prévoit pas de constitution de pension ni d'aide pour les sans emploi. Cette problématique n'est pas neuve. Elle est connue depuis longtemps.

 

Les aspirations en la matière sont pertinentes, notamment parce que les effets du statut sui generis et ses conséquences pour les jeunes médecins concernés se sont renforcés au cours des dernières années, étant donné que la durée des formations de troisième cycle de médecin spécialisé n'a cessé de s'allonger, alors que les études de base de médecine durent déjà six ans, encore sept ans pour certains.

 

De toute évidence, la mise en œuvre d'un statut social complet de travailleur salarié pour ce groupe de jeunes hautement qualifiés a d'importantes implications budgétaires. Il s'agit d'une demande compréhensible de la part de ces médecins spécialistes en formation, mais soulignons en passant que la même problématique existe pour les médecins généralistes en formation, qui souhaitent voir placer leur protection sociale en tête de liste des priorités. C'est mentionné dans l'accord de gouvernement et on y travaille.

 

Même dans ce cas, il ne sera probablement pas possible d'apporter une solution à cette problématique en un seul tenant. Si les moyens financiers à cet effet sont à disposition, il importera de procéder de manière progressive, en consultant d'abord plusieurs personnes, en calculant surtout et en établissant une sorte de feuille de route pour parvenir à cette protection, dont je comprends parfaitement la demande.

 

08.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour cette réponse très complète. Je me doutais bien que vous n'alliez pas trouver de solution aujourd'hui, mais je souhaite vraiment que l'on puisse s'occuper du problème, que l'on puisse procéder à des calculs, savoir vers quoi on s'achemine et déterminer si ce projet est réalisable ou non.

 

L'accord de gouvernement constitue une bible ici et est très respecté. Je pense que vous vous occuperez du problème tout en veillant à garder un équilibre. Vous avez fait le tour de la question: les hôpitaux, les médecins, les syndicats. Il faut examiner l'ensemble et trouver une solution réaliste.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Dirk Janssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekomst van de huisbezoeken ingevolge de vraag om een tariefverhoging van het Vlaams Artsensyndicaat" (nr. P0439)

09 Question de M. Dirk Janssens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'avenir des visites à domicile à la suite de la demande formulée par le Syndicat des médecins généralistes flamands" (n° P0439)

 

09.01  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelde vandaag onomwonden dat de kostprijs van een huisbezoek te laag ligt in vergelijking met de prijs van een consultatie in de dokterspraktijk. Dit is een vraag die u toch wel heel genegen moet zijn.

 

Het komt erop neer dat een consultatie zonder supplementen en zonder afspraak in de praktijk 24,5 euro kost en 37 euro wanneer de dokter thuis langskomt. Het Syndicaat stelt 45 euro voor, zijnde het Europees gemiddelde.

 

Het spreekt voor zich dat er een aantal argumenten pro zijn om zich naar de dokterspraktijk te begeven: tijdverlies, files, parkeerproblemen en efficiëntie. Ook de zorgkwaliteit, iets wat ons allemaal na aan het hart ligt, is in de dokterspraktijk hoger dan bij een huisbezoek, aangezien in de praktijk alle medische hulpmiddelen voorhanden zijn om een goede diagnose te kunnen stellen.

 

Huisbezoeken moeten wel mogelijk blijven voor mensen die er echt nood aan hebben of mensen die zich niet of heel moeilijk kunnen verplaatsen. Daarnaast moet men consultaties in de praktijk blijven aanmoedigen. Cijfers tonen aan dat het aantal huisbezoeken de jongste tien jaar met een kwart zijn gedaald en die trend zet zich verder.

 

Mevrouw de minister, ik heb dan ook twee vragen. Ten eerste, wat is uw visie op het voorstel van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen om huisbezoeken duurder te maken? Ten tweede, plant u initiatieven om consultaties in de dokterspraktijken nog meer aan te moedigen?

 

09.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Janssens, het betreft een vraag van één artsensyndicaat. Ik heb er geen weet van dat alle syndicaten deze vraag onderschrijven.

 

Het optrekken van het ereloon voor een huisbezoek van 37 naar 45 euro is volgens mij in de huidige context niet realistisch. Ik heb er tijdens de voorbije begrotingscontrole over gewaakt dat de in het kader van de Medicomut-akkoord gemaakte afspraken niet op de helling kwamen te staan door bijkomende besparingen. Ik had mij daarvoor geëngageerd en ben dat engagement nagekomen.

 

Tijdens de onderhandelingen voor het Medicomut-akkoord is het onderwerp van de prijsverhoging dus door geen enkele partner op de tafel gelegd. U weet dat het Medicomut-akkoord voor een jaar is afgesloten. Dat betekent dat het nu niet mogelijk is om dergelijke honorariumverhogingen uit te voeren. Wij hebben daarvoor evenmin de budgettaire ruimte.

 

Het Syndicaat beoogt met dit voorstel het vermijden van huisbezoeken voor ongeëigende aanvragen.

 

Het klopt dat huisartsen huisbezoeken dikwijls tijdsverslindend vinden en dat voor sommige klachten een betere zorg kan worden geboden in de praktijk zelf. Ik ben daarvoor gevoelig en ik heb daar zelf 25 jaar ervaring mee.

 

Er zijn patiënten die nogal gemakkelijk een huisbezoek vragen voor of na Familie of omdat zij niet graag in een wachtzaal komen zitten. Die groep zal altijd blijven bestaan en wij moeten hen durven zeggen dat zij beter naar de praktijk kunnen komen.

 

Het is wel mijn bezorgdheid dat een verhoging van de erelonen of het remgeld voor de huisbezoeken een rem zou kunnen zijn voor de personen die wel degelijk een huisbezoek nodig hebben en zich echt niet kunnen verplaatsen. Het is vanzelfsprekend om op een correcte, precieze en eenduidige wijze dergelijke aanvragen te onderscheiden van de aanvragen die niet aan die criteria beantwoorden.

 

Ik zal op dit moment dan ook geen enkel initiatief nemen om dit honorarium te verhogen. Het staat hen vrij om een van de volgende jaren dit terug op tafel te leggen bij een volgend Medicomut-akkoord.

 

09.03  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik stel vast en vind het zeer positief dat u deze bekommernis deelt. Ik kan alleen maar herhalen dat zowel patiënt als huisarts gebaat is bij een consultatie in de dokterspraktijk. Ik zal dit vanzelfsprekend blijven opvolgen in de commissie voor de Volksgezondheid. Ik heb er wel alle vertrouwen in.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de besparing van twintig procent op het Fonds Sociale Activering" (nr. P0440)

10 Question de Mme Karin Jiroflée à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances, sur "l'économie de 20 % réalisée au niveau du Fonds pour l'activation sociale" (n° P0440)

 

10.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de staatssecretaris, collega’s, het Fonds voor sociale activering, waaruit de OCMW’s putten om aan armoedebestrijding te doen, betekent enorm veel voor kinderen in armoede. Al dan niet een warme maaltijd op school, al dan niet naar de sportclub kunnen of al dan niet deelnemen aan een educatieve uitstap, maakt een groot een verschil. Het zijn evidente zaken voor u en voor mij, maar niet voor arme kinderen. U kent hen niet, hoor ik u zeggen, u ziet hen niet. Nee, ze zijn er bijzonder goed in zich te verbergen, maar ze zijn er wel, de kinderen die dagelijks psychologisch en emotioneel beschadigd worden, omdat ze niet mee kunnen, omdat ze er niet bij horen.

 

Naar de sportclub gaan, bewegen en elke dag een evenwichtige maaltijd zijn zaken die een enorme impact hebben op de gezondheid van kinderen en zelfs op de levensverwachting van kinderen. Ik kan hier zo 100 studies neerleggen, die dat bewijzen. U hoeft ook geen verkeerd gelopen pedagoog, zoals ik, te zijn om te weten dat nooit meegaan op uitstap of nooit eens ergens kunnen komen een enorme impact heeft op de intellectuele ontwikkeling van kinderen.

 

Nu bespaart de regering 20 % op die middelen. Of nee, ik ben verkeerd, het was geen 20 %. Het is slechts 15 %, zo kondigde u met veel branie aan. Vijftien procent, mevrouw Sleurs, het lijkt alsof u er fier op bent. In mijn thuisstad, Leuven, betekent dat 7 500 euro. Dat bedrag lijkt peanuts, in ons halfrond, maar met 7 500 euro kan een gemeente heel wat warme maaltijden leveren en heel wat sportabonnementen kopen, die heel erg belangrijk zijn.

 

U zegt even fier dat er van de Nationale Loterij geld komt voor armoedebestrijding en projecten daarrond en dat u een prijs voor armoedebestrijding zult uitreiken. In plaats van OCMW’s en lokale besturen op een serieuze manier te helpen met armoedebestrijding, plaatst u hen in concurrentie met elkaar. Na veel papieren rompslomp krijgen zij dan misschien een deel van de koek. De OCMW’s zijn daarover terecht verbolgen.

 

Ik vraag dan ook, samen met hen, wat het zal zijn voor de regering. Zult u blijven aan windowdressing doen? Zult u blijven met prijzen strooien en platformen laten oprichten, waarvoor alle burgemeesters hun handtekening mogen zetten, terwijl u anderzijds het geld afneemt, dat daarvoor nodig is, of zult u zich waardig gedragen, beste leden van de regering, en zult u op uw beslissing terugkomen en er nog eens over nadenken?

 

10.02 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mevrouw Jiroflée, de federale regering trekt wel degelijk extra middelen uit om kinderarmoede te bestrijden. We hebben bij de recentste begrotingsronde 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. De OCMW’s vallen niet onder mijn bevoegdheid, maar ik zal wel op uw vraag antwoorden want kinderarmoede valt inderdaad onder mijn bevoegdheid en is een van mijn prioriteiten.

 

Dat het budget 9,4 miljoen euro bedraagt, betekent inderdaad een besparing van 15 %. Dat is echter nog altijd minder dan wat de regering zichzelf heeft opgelegd. Ik herhaal dat de OCMW’s de beschikbare middelen in het verleden trouwens niet hebben opgebruikt. Ik heb mij ertoe geëngageerd een voortrekkersrol te blijven spelen op het vlak van de bestrijding van kinderarmoede.

 

Dat heb ik ook gedaan tijdens de begrotingsronde. Er is effectief 1 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de lokale overlegplatformen, die voortgezet worden. Er wordt 1 miljoen euro extra vrijgemaakt voor projecten rond armoedebestrijding, waarop inderdaad ook de lokale besturen kunnen intekenen, wat geen concurrentie is, maar wel meer efficiëntie kan betekenen. Ik heb overlegd met de minister van Begroting en inderdaad, de middelen komen van de Nationale Loterij. Maar het is belangrijk dat we aan de strijd tegen kinderarmoede prioriteit kunnen geven en de middelen ervoor kunnen gebruiken. Hierdoor krijgen de armoedeorganisaties de mogelijkheid om bijkomende financiering te verkrijgen om zo personen in precaire situaties te helpen om aan hun basisbehoeften te voldoen.

 

Er zal ook 100 000 euro extra worden vrijgemaakt voor armoedegerelateerde studies. Bij elkaar opgeteld gaat het dus om 4,5 miljoen euro aan extra middelen, die beschikbaar zijn. Ik kan dus duidelijk zeggen dat we de kinderarmoede wel degelijk willen bestrijden.

 

10.03  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de staatssecretaris, sta mij toe daaraan te twijfelen. Met prijzen en projecten zult u de kinderarmoede niet bestrijden. Armoedebestrijding is geen spelletje. Organisaties en OCMW’s hebben geen behoefte aan prijzen. Zij willen helpen en u ontneemt hun daartoe de middelen. 15 % of 20 % collega’s, wat doet het er eigenlijk toe? Op de strijd tegen kinderarmoede bespaart men niet, want een besparing op de strijd tegen kinderarmoede legt een hypotheek op de toekomst van de betrokken kinderen en op onze hele maatschappij. Ik hoop dat u daar nog eens grondig over nadenkt, mevrouw de staatssecretaris.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

11 Voorstel van resolutie over de NPV-Conferentie 2015 (27 april – 22 mei 2015) (901/1-12)

11 Proposition de résolution concernant la Conférence du TNP 2015 (27 avril – 22 mai 2015) (901/1-12)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Kattrin Jadin, Richard Miller, Jean-Jacques Flahaux, Peter Luykx, Sarah Claerhout

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85, 4) (901/8)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (901/8)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “voorstel van resolutie over de Toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) van 27 april tot 22 mei 2015".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de résolution concernant la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 27 avril au 22 mai 2015“.

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

11.01  An Capoen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

11.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui par nos collègues du MR vise à déterminer la position du gouvernement lors de la Conférence du TNP qui aura lieu du 27 avril au 22 mai prochain.

 

Bien évidemment, mon groupe s'associe aux objectifs généraux affichés par les auteurs du texte, ainsi qu'à l'essentiel des demandes qui y figurent.

 

Le TNP qui occupe une position centrale à l'échelle internationale en matière de non-prolifération nucléaire, constitue la base des efforts en matière de désarmement de la communauté internationale.

 

Selon moi, la Chambre doit effectivement prendre des initiatives pour s'assurer que la Belgique continue à appliquer les décisions prises au cours de ces cinq dernières années en vue de faire avancer la cause du désarmement nucléaire. Il faut aussi que l'actuel gouvernement prenne de nouvelles mesures concrètes en ce sens. En effet, nous le savons, ce désarmement ne pourra être effectif que s'il est réciproque, multilatéral, suivi dans les faits, contrôlable et, bien évidemment, définitif.

 

Dans ce cadre, la vision du PS a toujours été claire. Nous partageons la vision d'un monde sans arme nucléaire, la Belgique ayant toujours été à la pointe de la lutte mondiale contre les armes dites "sales". Je pense ici aux mines antipersonnel, aux bombes à sous-munitions, aux munitions à uranium appauvri, à celles diffusant des rayonnements ionisants ou encore aux armes chimiques.

 

Cependant, mon groupe est persuadé que pour s'assurer d'un désarmement nucléaire effectivement équilibré, la réduction des arsenaux nucléaires ne peut être que le résultat de négociations multilatérales auxquelles la Belgique doit continuer de participer activement.

 

Pour poursuivre ces combats, nous devons nous montrer cohérents entre les ambitions que nous nous assignons dans les forums internationaux et les positions que nous adoptons sur notre territoire. Pour ce faire, il convient d'agir auprès des pouvoirs compétents, à savoir le fédéral, au lieu de se gausser au parlement flamand.

 

Nous proposons donc que la Belgique s'engage à agir résolument en faveur d'initiatives internationales pour un désarmement plus poussé et pour l'interdiction de la production, du financement et de l'utilisation de systèmes d'armes à effets indiscriminés et/ou qui provoquent de manière disproportionnée nombre de victimes civiles. Nous demandons aussi qu'elle s'engage à apporter sa contribution active à la garantie du respect du Traité de non-prolifération nucléaire et à l'interdiction de la présence d'armes nucléaires sur son territoire.

 

Nous devons reconnaître que le texte de base de la majorité est minimaliste. S'il s'accorde en majeure partie avec les positions de mon groupe que je viens d'exposer, il élude d'autres questions et mélange certains débats. Dès lors, en commission, j'ai posé plusieurs questions aux auteurs. Je ne vais en reprendre que deux.

 

Je commencerai par la demande 14, sur laquelle nous aimerions obtenir beaucoup plus de clarté. La Belgique défend-elle l'expansion mondiale de la production énergétique via le nucléaire? Cela serait paradoxal eu égard à la sortie du nucléaire fixée dans la loi pour 2025. Cette demande confond-elle les utilisations civiles, par exemple dans le secteur de la médecine, et la production d'énergie? Si nous ne pouvons omettre les usages médicaux du nucléaire, nous ne pouvions pas soutenir une telle exigence paradoxale en commission.

 

Un mot aussi de la demande 15: pourquoi y avoir inclus les dossiers nord-coréen et iranien qui sont pourtant complètement différents? Comment le gouvernement et les auteurs réagissent-ils aux négociations en cours sur le nucléaire iranien et à la position américaine? Sur ce point, je n'ai obtenu également que des réponses très succinctes. Ces deux demandes sont, pour mon groupe, très problématiques et paradoxales. C'est pourquoi il a voté contre la première et s'est abstenu à l'égard de la seconde.

 

Mes chers collègues, ce texte devait aussi nous permettre de nous positionner de manière ambitieuse sur le plan national. C'est à cette fin que mon groupe a déposé un amendement reprenant un point du dispositif de notre résolution sur l'avenir de la Défense nationale, que la majorité a rejetée en bloc avant les vacances parlementaires.

 

Pour le PS, il faut absolument et impérativement inscrire notre pays et la Défense nationale dans la lutte pour le désarmement nucléaire, dans le cadre de négociations multilatérales auxquelles la Belgique et sa Défense nationale doivent continuer de participer activement, afin de libérer notre territoire de toute présence d'arme nucléaire potentielle.

 

Sur le fond, mon groupe est ainsi convaincu que la dissuasion nucléaire est complètement dépassée par les faits. Mes chers collègues, je tiens à saluer l'esprit constructif d'ouverture de la majorité, une fois n'est pas coutume, qui a accepté l'amendement que j'ai déposé en commission avec mon collègue, M. Van der Maelen.

 

Cet amendement, à présent pleinement repris par le point 2 du texte, demande sans ambiguïté d'inscrire résolument la Belgique dans la lutte pour le désarmement nucléaire, dans le cadre des négociations multilatérales auxquelles la Belgique continue de participer activement, afin de libérer son territoire de toute présence d'arme nucléaire. J'espère que la séance plénière de ce jour confirmera cette demande forte.

 

Je m'étonne cependant qu'il ait fallu attendre que l'opposition socialiste propose un tel amendement pour que la majorité se positionne sur ce thème. Une majorité au sein de laquelle les partis flamands, N-VA en tête, se vantent partout cette semaine de leur combat pacifiste avec l'adoption d'une résolution au parlement flamand. À ce sujet, je m'étonne de l'absence d'une même ambition au niveau du pouvoir fédéral qui, au-delà des symboles, lui permettrait de passer des intentions aux actes.

 

De plus, je ne peux que m'indigner, monsieur Luykx, de lire dans la presse de ce matin que selon vous, la majorité porte ce même débat, alors que vous vous basez sur l'amendement socialiste. C'est malhonnête et trompeur! Sans nous, cette question ne figurerait nulle part dans le texte de la résolution. Il s'agit donc bien d'un marketing politique dans le chef de votre groupe, sur le dos qui plus est de l'opposition qui s'est montrée constructive en amendant ce texte.

 

Oui, nous pouvons être fiers de cet amendement qui donne à ce texte une position historique, incitant clairement le gouvernement à agir en la matière. Si l'intention des grandes puissances est de ne jamais recourir à cette arme de destruction massive, arrêtons à notre échelle de donner des gages par nos actes, notamment d'achat de matériel militaire. Ce serait ainsi une erreur d'acheter l'avion le plus cher sous prétexte d'une mission qu'il n'aura jamais à remplir, du moins je l'espère.

 

Je conclus. Si ce texte n'est pas parfait sur plusieurs points, comme j'ai pu le dire précédemment, … 

 

11.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, j'aime beaucoup M. Crusnière et nous avons plaisir à travailler ensemble en commission des Relations extérieures, mais je trouve que la vérité a quand même ses droits. C'est grâce au texte du MR, parti de la majorité, que nous avons l'occasion de discuter – et c'est très bien ainsi – de la problématique de la conférence du TNP ici, en séance plénière.

 

Certes, la majorité a été tellement ouverte que nous avons accepté un amendement du PS et vous vous en êtes d'ailleurs à juste titre et je vous en remercie, réjoui en séance de commission. Mais maintenant, vous tournez la chose comme si c'était grâce à l'amendement du PS que le débat avait finalement lieu ici en séance plénière. Trop is te veel, comme on dit!

 

Je vous remercie d'avoir déposé cet amendement, que nous avons voté, mais l'initiative de la réflexion revient à l'un des partis de la majorité. La vérité a ses droits.

 

11.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur Flahaux, je ne comprends pas très bien votre réaction. Il est évident que c'est vous qui avez déposé le texte, nous l'avons amendé et je vous en ai remercié. Tout ce que je tiens à dire, c'est que cet amendement, c'est à nous qu'on le doit. Alors quand certains partis le récupèrent, ils pourraient au moins le signaler!

 

Je conclus. Si ce texte n'est pas parfait sur plusieurs points, comme j'ai pu le dire précédemment, je suis convaincu que l'amendement socialiste apporte réellement un plus concret, voire historique, à ce débat. Un monde sans armes nucléaires, sans armes de destruction massive, ne doit pas que se rêver. Il doit continuer de se construire.

 

L'hypocrisie dans le chef de certains groupes sur ce thème, ainsi que les raisons que je vous ai exposées auparavant, font que mon groupe s'opposera à ce texte, mais continuera bien entendu à attendre, à l'avenir, des actes concrets du gouvernement en ce domaine.

 

11.05  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la proposition de résolution déposée par notre collègue, Kattrin Jadin, cosignée par Jean-Jacques Flahaux et par moi-même, a fait l'objet de débats très intéressants en commission. Ceux-ci sont repris dans un rapport écrit assez complet.

 

Pour ces débats, je remercie les différents commissaires, en particulier le président, M. Van der Maelen, qui a organisé nos travaux de façon à ce que ce texte puisse être soumis aujourd'hui à notre approbation en séance publique. Cela avait son importance, puisque la résolution concerne la Conférence quinquennale des 192 États parties au Traité de non-prolifération, Conférence qui va s'ouvrir dans quelques jours à New York, au siège des Nations unies.

 

Une résolution parlementaire a les limites qui sont naturellement ou réglementairement les siennes. Toutefois, chers collègues, ces limites ne doivent pas nous amener à négliger l'apport positif d'une résolution débattue et votée par l'assemblée des élus. Il s'agit d'une demande qui est formalisée, qui est adressée à un gouvernement visant la mise en œuvre de différents points, lesquels ont été adoptés par l'institution qui contrôle l'action de ce gouvernement. Ce n'est donc pas du tout négligeable, d'autant plus que le débat sur l'implantation des missiles nucléaires en Belgique a donné lieu à de nombreuses questions militaires, mais aussi d'ordre constitutionnel, notamment sur l'importance d'un appui parlementaire à l'exécutif dans la gestion de l'armement nucléaire. Des textes ont été publiés dans différentes revues belges de droit et de droit international. C'est un élément sur lequel je tenais à insister. Le fait de voter et de débattre et puis d'adopter une résolution et les points que cette résolution recommande à l'action du gouvernement est un élément important.

 

11.06  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur Miller, je partage votre point de vue sur le fait que débattre ici des armes nucléaires est une question essentielle et démocratique puisqu'il s'agit d'armes de destruction massive aux conséquences humanitaires extrêmement importantes. L'usage de l'arme mais aussi un accident lié à l'usage de l'arme, comme une mauvaise manutention ou un transport indélicat, pourraient avoir des conséquences humanitaires gigantesques.

 

Vous venez de parler du contrôle parlementaire. Votre majorité se réjouit d'avoir ici un débat parlementaire sur le Traité de non-prolifération nucléaire. Aurez-vous ce même débat et cette même transparence vis-à-vis de la présence des armes nucléaires américaines basées en Belgique, à Kleine-Brogel? En tant qu'écologistes, nous attendons cette même transparence.

 

11.07  Richard Miller (MR): Cher monsieur Hellings, vous savez à quel point, souvent, nos points de vues se rencontrent. Je vais aborder le sujet mais vous me permettrez de suivre le développement de mon raisonnement. Ce sera aussi une façon pour moi de répondre au Parti Socialiste.

 

Je suis déçu par les propos tenus par M. Crusnière, je vais y venir.

 

Chers collègues, la neuvième Conférence d'examen marquera le quarante-cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du Traité ainsi que le vingtième anniversaire de son extension indéfinie en 1995. Avant de rappeler les enjeux de cette Conférence, sur le bilan de laquelle nous aurons l'occasion d'interroger notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères en juin prochain, je voudrais rappeler l'importance de ce Traité.

 

Depuis 1968, il est le socle, et d'une certaine façon le soc, du système de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Ce n'est donc pas un Traité négligeable. Il contient des dispositions visant à empêcher la propagation des armes nucléaires ainsi que de la technologie de ces armements, à promouvoir la coopération aux fins de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, à favoriser la réalisation de l'objectif du désarmement nucléaire et du désarmement général et complet à travers un Traité sous un contrôle international strict et efficace. Rappelons par ailleurs que ce Traité est le seul engagement contraignant pris par les États dotés d'armes nucléaires dans le cadre d'un traité multilatéral en faveur du désarmement nucléaire général et complet.

 

Chers collègues, les participants à la Conférence d'examen de 2015 devront donc se pencher sur plusieurs questions fondamentales qui sont intégrées dans la résolution déposée par la majorité. Je pense au principe de l'universalité du Traité qui vise l'Inde, le Pakistan, Israël et le Sud-Soudan. Je pense également au désarmement nucléaire proprement dit, à travers notamment des mesures concrètes.

 

Nous savons que les cinq États possesseurs d'un arsenal nucléaire et les trois États possesseurs d'un tel arsenal, mais hors TNP, continuent à investir des sommes considérables dans une nouvelle génération de leur vecteur et dans la sécurité des têtes nucléaires. C'est un des enjeux électoraux pour nos amis britanniques avec le renouvellement ou non de leurs sous-marins nucléaires.

 

Nous savons aussi que les Américains et les Russes ne négocient pas pour l'instant un nouveau traité de désarmement bilatéral, traité qui devrait, d'une part, selon les déclarations du président Obama à Berlin en 2013, réduire d'un tiers les armes déployées et, d'autre part, inclure les armes nucléaires tactiques, monsieur Hellings, un thème qui importe particulièrement à notre pays.

 

À cet égard, je rappelle que la majorité parlementaire soutenant le gouvernement, y compris donc ma formation politique, s'est déclarée favorable à la réduction des armes nucléaires tactiques en Europe, à la condition que celle-ci se déroule dans un cadre multilatéral, négocié, transparent et vérifiable, menant non pas seulement au retrait de ces armes mais à leur destruction définitive, un cadre négocié qui doit prendre en considération la solidarité et le respect de nos engagements au sein de l'OTAN.

 

C'est d'ailleurs en ce sens que la majorité N-VA, CD&V, Open Vld et MR a effectivement adopté un amendement du PS et du sp.a qui s'inscrivait dans cette logique, en formulant de façon plus précise ce qui était déjà contenu dans l'esprit du texte. Nous avons accepté l'amendement qui consistait à le préciser plus explicitement et qui s'inscrivait dans les objectifs de la résolution par rapport à la Belgique.

 

Nous pensons, en effet, que l'élimination de l'ensemble des armes nucléaires est un objectif indispensable, vers lequel nous devons tendre, mais à travers un processus multilatéral vérifiable et irréversible.

 

Ce n'est donc que dans le cadre d'un tel processus que les armes nucléaires censées être sur le territoire belge pourront être démantelées. Autrement dit, ce n'est que dans le cadre d'un tel processus que la majorité et, je l'espère, des collègues de l'opposition qui voteront le texte de cette résolution mettront fin à une décision prise en novembre 1979 par le gouvernement à participation socialiste francophone et néerlandophone. Ce sont nos collègues socialistes, francophones et néerlandophones, qui ont approuvé les premiers l'implantation de cet armement.

 

Je ne critique pas la décision, puisque je pense qu'elle a joué un rôle important dans la suite des événements. Mais que vous veniez ici à la tribune vous prétendre plus pacifistes que les libéraux, car opposés aux armes nucléaires, alors que cette décision a été prise et portée par un gouvernement socialiste, je trouve que c'est franchement un peu excessif.

 

11.08  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur Miller, nous sommes plus pacifistes que vous et que les socialistes. Cela ne fait aucun doute. Nous n'étions pas dans ce gouvernement. Nous n'existions pas encore. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à cela que nous sommes nés.

 

Monsieur Miller, je reviens sur le fait que les armes nucléaires doivent débarrasser le sol belge seulement s'il existe un accord au niveau de l'OTAN ou à un niveau supranational dans le cadre de ce Traité. Pourquoi ce qui est impossible en Belgique est-il possible en Grèce, qui a dit à l'allié américain qu'elle refusait de porter ses bombes en 2001? Pourquoi est-ce possible au Canada, qui est un allié stratégique des État-Unis, un voisin? Ces deux pays, le Canada et la Grèce, ont retiré unilatéralement les armes nucléaires américaines de leur sol et ils n'ont pas subi de représailles. Ils sont toujours membres de l'OTAN et des partenaires stratégiques des États-Unis.

 

11.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Miller, je pense que ces questions de paix méritent mieux qu'une guéguerre entre le PS et le MR. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez des conditions et que, je vous cite: "Ce n'est donc que dans le cadre d'un tel processus que les armes nucléaires censées être sur le territoire belge pourront être démantelées."

 

Votre parti est au gouvernement. Qu'est-ce qui vous empêche de décider purement et simplement que la Belgique refuse que des armes nucléaires se trouvent sur le territoire de notre pays? Le Parlement flamand a adopté récemment un texte refusant clairement les armes nucléaires à Kleine-Brogel. Je suppose que ce n'est pas pour les déplacer ailleurs en Belgique. Une décision très claire doit être prise. La Belgique pourrait être un exemple, un modèle en matière de dénucléarisation, en commençant par nettoyer devant sa porte et en chassant les armes nucléaires de Belgique.

 

11.10  Richard Miller (MR): Je vais vous répondre directement, monsieur Van Hees; ça me permet aussi de répondre à M. Hellings. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce que nous estimons simplement que ce n’est pas la bonne attitude. Vous avez votre point de vue, nous avons le nôtre. J’essaie d’en expliquer les raisons. Il nous semble que, en utilisant un euphémisme, le monde ne prend pour l’instant pas la voie d’un pacifisme que nous aimerions, et nous estimons dès lors que pour assurer la sécurité, il faut s’inscrire dans les règles par rapport à l’OTAN et estimer la possibilité d’avancer vers la dénucléarisation de l’armement présent sur le territoire européen et mondial. Cela ne peut se faire que par un accord et une voie multilatérale.

 

Toutefois, chers collègues, le désarmement nucléaire ne consiste pas uniquement en la destruction des armes existantes; il s’agit aussi d’empêcher leur développement à travers l’interdiction des essais nucléaires. Il faut donc continuer à plaider pour l’universalité du traité d’interdiction complet. L’arrêt des essais fait pour l’instant l’objet d’un simple moratoire. Il faut poursuivre les efforts pour négocier un traité d’interdiction de production de matières fissiles, bloqué depuis plus d’une décennie par le Pakistan dont on connaît le face-à-face avec son voisin indien.

 

Un troisième thème concerne la lutte contre la prolifération nucléaire. Je pense que l’accord conclu avec l’Iran est un bon signe, qui nécessite une mise en œuvre scrupuleuse de toutes les parties, et notamment de la majorité au Congrès américain et du futur président américain. Cet accord indique la volonté de la communauté internationale, après douze ans d’efforts, de rester ferme sur un certain nombre de principes: non au nucléaire militaire, oui au nucléaire civil avec des garanties de transparence apportées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

 

Sans être trop optimiste, dans une région parcourue par de nombreuses tensions, cet accord avec l’Iran pourrait - et j’emploie le conditionnel - permettre la réinsertion de ce pays dans le contexte diplomatique régional avec une attitude constructive et positive, ce que ce pays n’a plus depuis 1979. Il sera donc intéressant d’observer si cet accord permettra d’avancer dans la mise en œuvre de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient, c’est-à-dire la création d’une zone dénucléarisée dans cette région. On voit donc que les dossiers du désarmement, même s’ils sont excessivement techniques, recèlent des implications politiques tout à fait déterminantes pour la paix et pour la sécurité de toute la région.

 

Enfin, je voudrais également saluer l'apport de l'opposition dans ce débat concernant l'impact humanitaire.

Trois conférences ont en effet eu lieu à ce sujet. La Belgique y était représentée. Elle doit continuer à jouer un rôle positif dans ce type d'enceinte comme cela est précisé dans l'amendement déposé par nos collègues, M. Piedboeuf et consorts.

 

Monsieur le président, chers collègues, – nous le savons toutes et tous – cette question de désarmement nucléaire reste particulièrement complexe et a des implications sur la paix mondiale.

 

Le Mouvement réformateur soutient la politique réaliste de notre ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, qui poursuit les efforts de ses prédécesseurs. Il mène une politique pragmatique en recherchant l'appui des partenaires de l'Union européenne afin de faire progresser les dossiers en évitant des coups d'éclat sans lendemain et en évitant – j'insiste sur ce point – des gestes unilatéraux qui nous isoleraient.

 

Chers collègues, la proposition de résolution que nous allons voter afin d'appuyer la politique du gouvernement se veut responsable. Bien entendu, le groupe MR la soutiendra. Et je tiens à remercier les collègues de la majorité et de l'opposition qui la voteront également.

 

11.11  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het is de vierde keer dat ik aan een debat deelneem over een voorstel van resolutie ter voorbereiding van een conferentie rond het Non-proliferatieverdrag. Wij hadden hier een debat in 2000; wij hadden hier een debat in 2005; wij hadden hier een debat in 2010. Nu, in 2015, hebben wij een debat over de vierde herzieningsconferentie van het NPV, dat van 1995 dateert.

 

Ik dank de leden die het initiatief hebben genomen een resolutie voor te bereiden. Ik dank ook de commissieleden. Wij hebben in de commissie immers een boeiende discussie en een boeiend debat gehad.

 

Ikzelf zal niet ontkennen dat ik enigszins ontgoocheld was over de uitkomst van het debat in de commissie. Wat gisteren in het Vlaams Parlement is gebeurd, hoewel het niet voor de materie bevoegd is, lijkt mij alvast een duidelijk politiek signaal te zijn. De drie Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben immers blijk gegeven van voluntarisme om aan de kernwapenvrije wereld te werken. Zij willen zich daarbij ook inzetten voor de verwijdering van tien tot twintig tactische kernwapens, die hoogstwaarschijnlijk in Kleine Brogel liggen.

 

Dat heeft mij moed gegeven. Daarom heb ik mijn amendementen, die in de commissie verworpen zijn, opnieuw ingediend.

 

Collega’s, wie lang in de politiek zit, wordt immers achterdochtig. Ik hoop dat ik mij vergis. Het zou wel eens kunnen dat men op het Vlaams niveau, omdat men weet dat men geen consequenties hoeft te trekken uit de stellingen die men inneemt, wat forser durft te gaan, terwijl het federale niveau, dat de daad bij het woord moet voegen, wat terughoudender is. Het voorstel van resolutie waarover wij straks zullen stemmen, kan dus uit mooie woorden bestaan, volgens de zegswijze luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

 

Met mijn betoog van vandaag wil ik testen of het nieuwe klimaat, dat sinds gisteren bestaat, enig effect heeft. Collega’s van de meerderheid, neem het mij niet kwalijk, maar onderhavig voorstel van resolutie blijft ver onder de resolutie van 2005. Ik zal daar straks op terugkomen.

 

U hebt hele mooie woorden gebruikt. Op verschillende plaatsen in de resolutietekst wordt er gezegd dat de Kamer of beter de meerderheid in de Kamer van oordeel is dat België zich op multilateraal vlak moet inzetten om tot een kernwapenvrije wereld te komen.

 

Wel collega’s, de woorden zijn er, maar ik heb ze in de commissie getest en wil dat nu opnieuw doen. Ik leg u, via een amendement, het initiatief voor dat door de Oostenrijkers genomen wordt en dat in het jargon de Oostenrijkse belofte of the Austrian pledge genoemd wordt.

 

Collega’s, op het ogenblik bestaat er internationaal slechts één multilateraal gedragen initiatief om tot een kernwapenvrije wereld te komen, namelijk dat initiatief dat gedragen en getrokken wordt door de Oostenrijkers. De redenering die er achterzit, is ingegeven door het feit dat we er in het verleden in geslaagd zijn de wereld wat veiliger te maken door clusterbommen en landmijnen te categoriseren als inhumane wapens, omdat zij niet alleen militaire slachtoffers maken. Volgens het internationaal humanitair recht en het internationaal strafrecht mogen wapens inderdaad geen burgerslachtoffers treffen. Welnu, in 2011-2012 heeft het Rode Kruis, een internationale organisatie met vertegenwoordigers uit vele landen, beslist om, gelet op de vastgelopen inspanningen om te komen tot een kernwapenvrije wereld, een nieuwe piste te bewandelen waarbij er wereldwijd een verdrag wordt aanvaard om kernwapens inhumaan te noemen.

 

En inhumaan zijn ze zeker, collega’s! Ik hoef u niet te herinneren aan de collaterale schade bij de aanval op Hiroshima en Nagasaki. Honderdduizenden burgers hebben daar het leven gelaten.

 

Het Rode Kruis wil zich inzetten om wereldwijd tot een multilateraal verdrag te komen waarbij kernwapens inhumaan worden verklaard. Collega’s, ik heb u dat amendement voorgelegd. Ondanks de mooie woorden in de tekst van de meerderheid, die meent dat België een voortrekkersrol moet spelen in de uitbanning van alle kernwapens, heeft zij mijn amendement weggestemd.

 

Ik kan alleen maar concluderen dat het bij u bij mooie woorden blijft. U, Kamerleden van de meerderheid, hebt kennelijk niet de politieke moed om de regering aan te manen op de non-proliferatiebijeenkomst van volgende week samen met Oostenrijk en drie andere Europese landen – in totaal zijn er trouwens al 60 landen – te laten weten dat er werk moet worden gemaakt van de Oostenrijkse belofte.

 

Collega’s van de N-VA, CD&V en Open Vld, ondanks wat u gisteren goedkeurde, vrees ik dat u mijn amendement straks zult wegstemmen. Daarmee maakt u duidelijk dat u de daad niet bij de mooie woorden uit uw tekst voegt. Er is maar een kans om concreet te maken wat er in de tekst staat en om via multilaterale weg kernwapens te bannen. Dit is mijn eerste ontgoocheling.

 

Mijn amendement nr. 18 biedt u de kans om de daad bij het woord te voegen. Als u de mooie woorden, die gisteren in het Vlaams Parlement werden uitgesproken, hard wilt maken, dan krijgt u hier daartoe straks de kans.

 

Ten tweede, wat is het grote verschil tussen de voorgestelde tekst en bijvoorbeeld de tekst van 2005? Collega’s, u gaat met een grote boog om een heel heikel punt heen. Ik heb helaas enkel de Engelstalige versie. Ik lees u artikel 2 voor van het Non-proliferatieverdrag.

 

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons.”

 

In artikel 2 van het non-proliferatieverdrag staat dat geen enkele ondertekenende staat nucleaire wapens van een andere staat op zijn grondgebied mag hebben.

 

In 2005, ik zat toen ook in de meerderheid en ik was zelfs fractieleider, hebben wij dit probleem niet proberen weg te moffelen, zoals u doet. Wij hebben daar ook moeilijke discussies over gehad binnen de meerderheid en met de regering.

 

Toen hadden wij een tekst die u nu terugvindt in amendement nr. 19, een amendement dat u ook hebt weggestemd. Wat staat in de tekst van dat amendement, die in 2005 wel in de resolutie is geraakt? In die tekst vraagt de Kamer aan de regering om te gaan praten met de Nederlanders, met de Duitsers, met de Italianen om samen met hen de discussie over de tactische kernwapens die nog in Europa aanwezig zijn op gang te proberen brengen.

 

Dat was onze tekst in 2005. Over dat heikele punt staat in uw tekst niets. Het feit dat België zich samen met vier andere landen in strijd met het non-proliferatieverdrag gedraagt, daar loopt u omheen.

 

Nieuw is het ook niet, als ik zie welk bochtenwerk er wordt geleverd als het gaat over de aankoop of de vervanging van de F-16 en of die al dan niet nucleaire capaciteiten moet hebben. Ik heb nog nooit zo veel bochtenwerk gezien.

 

Ook zo in het debat over de tactische kernwapens, die moeten worden gemoderniseerd. Op een bepaald moment haalt de VS die wapens terug, en is dat dan niet het moment om te zeggen dat ze niet meer moeten terugkomen? Dan ziet men de leden van de meerderheid echter ongemakkelijk op hun stoel draaien. Dit probleem wilt u doodzwijgen; u wilt dat niet in uw resolutie. Dit zijn geen NAVO-wapens, collega’s.

 

In de resolutie heb ik een stap in uw richting gezet. Ik heb gezegd dat men dat niet alleen zal doen en men het moet proberen, maar zelfs dat wilt u niet.

 

In deze tekst wilt u zelfs geen passage waarin staat… Er zijn voorbeelden geweest. Ik herinner mij de ministers van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en Karel De Gucht, die stappen hebben ondernomen naar andere landen toe om samen te komen tot een beslissing over de terugtrekking. Zelfs dat wilt deze meerderheid niet.

 

Ik kom tot mijn laatste punt. Spijtig genoeg is mijn collega er niet. Ik vrees dat u zult zakken voor de twee tests, maar dan bent u er nog niet vanaf, want er is nog een derde test. Dat is mijn wetsvoorstel. Ik kom daarvoor even terug op het verhaal van collega Miller. Mijnheer Miller, als lid van het Parlement is het misschien interessant om de geschiedenis van de wet van 1962 te herhalen. Ik heb de voorbereidende werken gelezen.

 

De collega’s in de Kamer zullen waarschijnlijk wel weten dat de Grondwet bepaalt dat de Kamer beslist over de aanwezigheid van buitenlandse troepen op ons grondgebied. In 1962 heeft de toenmalige regering het initiatief genomen om een wetsontwerp in te dienen waarin de Kamer zich akkoord verklaart om de regering te laten beslissen over de eventuele aanwezigheid van buitenlandse troepen op ons grondgebied. Daar kwam een hele vage en algemene tekst uit voort. Er was een intelligente senator van PS-signatuur, de heer Rolin, die in 1962 een amendement op het wetsontwerp indiende dat, samengevat, inhield dat de wettekst niet de wettelijke basis mag en kan vormen voor de aanwezigheid van nucleaire wapens in België. Dat amendement heeft senator Rolin ingediend. De minister antwoordde daarop dat hij zich zorgen maakte om niets en dat hij beter het amendement zou terugtrekken. De minister engageerde zich ertoe dat er op basis van de wet van 1962 geen kernwapens in België zouden worden opgeslagen.

 

Wat is er gebeurd, collega’s? Er zijn toch nucleaire wapens op het Belgisch grondgebied aanvaard geweest door de toenmalige regering.

 

Ik heb nu een wetsvoorstel klaar dat een eerste keer wordt besproken in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat wij het amendement van collega Rolin opnieuw toevoegen aan de wet van 1962, waardoor wij duidelijk maken dat de aanwezigheid van Belgische kernwapens niet kan worden verantwoord op basis van de wet van 1962 en dat de wapens moeten worden teruggetrokken.

 

Collega’s, nogmaals, en collega Hellings heeft dit ook al gedaan, stop alstublieft met te doen alsof dit NAVO-wapens zijn. Dit zijn wapens van de Verenigde Staten. Over deze wapens kunnen er bilateraal beslissingen worden genomen door België en de Verenigde Staten. Dat is reeds gebeurd. Collega Hellings heeft verwezen naar Canada, maar in het verleden is het ook gebeurd in Griekenland. Ook in Groot-Brittannië zijn de tactische kernwapens weggehaald, net als in Duitsland op een van de twee basissen. Collega’s, dit is nooit het voorwerp geweest van discussies of besluitvorming bij de NAVO; dat is altijd bilateraal tussen de betrokken landen beslist.

 

Wat betreft het wetsvoorstel, het volgende. Ik vraag samen met collega Grosemans om zo snel mogelijk de gemengde werkgroep, bestaande uit leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en van de commissie van Landsverdediging, te laten starten om zich te buigen over dit wetsvoorstel. Ik vraag dat dit de komende weken zou gebeuren. Dit zal dan de derde geloofwaardigheidstest zijn. Ik hoop dat jullie voor de eerste twee tests niet zakken en dat wij de derde test succesvol kunnen afronden.

 

Collega’s, stop ermee om te doen alsof die tactische kernwapens militair nodig zijn voor onze veiligheid en onze verdediging.

 

11.12  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer Van der Maelen, ik heb een vraag voor u. U haalt multilateraal en unilateraal door elkaar. Gisteren heeft uw fractie meegestemd in het Vlaams Parlement. Ik lees de tekst voor van wat werd goedgekeurd: “…vraagt de Vlaamse regering om er bij de federale regering op aan te dringen om zich, in overleg met de Europese Unie en NAVO-partners, in te zetten voor een kernvrije wereld…” et cetera.

 

Wat u hier vertelt, ligt dus helemaal niet in de lijn van wat uw collega’s in het Vlaams Parlement gisteren hebben gezegd, en daarom zou ik graag een duidelijke verklaring van u krijgen, want ik ben daardoor zeer verward.

 

11.13  Dirk Van der Maelen (sp.a): Collega Vandenput, ik zal mijn best doen om uw verwarring proberen weg te werken.

 

Wij discussiëren over verschillende zaken.

 

Een eerste punt is een kernwapenvrije wereld. U zegt dat u dat wilt, maar ik vraag waar de daden blijven. Wij zijn het erover eens dat een kernwapenvrije wereld een multilateraal aanpak vergt. Dat heb ik zo ook in mijn eerste amendement opgenomen. Ik vraag u waarom u niet mee stapt in het momenteel enige initiatief om te proberen tot een kernwapenvrije wereld te komen, met name de Oostenrijkse piste, gebaseerd op wat het Rode Kruis voorstelt, door kernwapens inhumaan te verklaren. Een vergelijkbare weg werd bewandeld voor landmijnen en clustermunitie. Zo kunnen wij ook tot een kernwapenvrije wereld komen. Wij zijn het er dus over eens dat de piste multilateraal is, maar ik stel vast dat u die piste niet wilt bewandelen, want in de commissie hebt u mijn amendement niet goedgekeurd.

 

Een tweede punt gaat over de tactische kernwapens. U zegt dat u daarover wilt spreken, maar niet eenzijdig, doch in een breder verband. Welnu, waarom keurt u mijn amendement nr. 19 dan niet goed? Dat amendement zegt, vrij vertaald, dat de Kamer aan de regering vraagt om contact op te nemen met de andere landen om samen te proberen de tactische kernwapens weg te halen. Als het u in de commissie wordt voorgelegd, dan stemt u het weg. Vervolgens zie ik hoe verdacht stil het wordt en hoe ongemakkelijk u op uw stoel draait als ik vraag of de vervanger van de F-16’s over nucleaire capaciteit moet beschikken of als ik vraag wat wij zullen doen als de Amerikanen hun wapens moderniseren. Ik weet wel dat u die wapens hier wilt houden, maar dat wilt u niet gezegd hebben. U weet immers dat uw achterban en uw eigen partijen daar namelijk tegen zijn. Mayors for peace! Tientallen, zelfs honderden burgemeesters hebben al verklaard dat zij tegen tactische kernwapens zijn. Begrijpt u het nu? Dat was het tweede punt.

 

Dan is er het derde niveau, waarover ik het net had. U bent fout als u vertrekt van de redenering dat dit NAVO-wapens zijn en dat daarover in ruimer verband moet worden gediscussieerd.

 

Ik verwijs u naar historische voorbeelden. Er zijn andere landen die Amerikaanse tactische kernwapens op hun grondgebied hadden en die erin geslaagd zijn om die weg te halen na bilaterale gesprekken met de Amerikanen, zonder dat daar andere landen bij waren betrokken.

 

Dat is de derde piste in mijn wetsvoorstel. Ik hoop dat u die piste zult willen volgen wanneer we daarover binnen een drietal weken in een werkgroep kunnen discussiëren. Als de Grieken en de Canadezen dat doen en als de Duitsers en de Britten dat hebben gedaan, waarom zouden wij dat dan niet durven doen?

 

Ik rond af. Ik verwijs u naar de memorie van toelichting bij mijn wetsvoorstel. Ivo Daalder, de vorige Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, heeft gezegd dat hij al langer dan vandaag van oordeel is dat Amerikaanse tactische wapens in Europa in 99,999999999 % van de gevallen totaal overbodig zijn.

 

Waarop wachten we? Er zal geen probleem zijn, zeker niet met Obama, als er in deze Kamer een meerderheid wordt gevonden om dat te vragen. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor gesprekken met de Verenigde Staten en, indien nodig, met bondgenoten.

 

Waarom kunnen wij niet wat de Grieken, de Duitsers, de Canadezen hebben beslist? Waarom kan dat niet eenvoudigweg?

 

Collega’s, ik hoop dat ik mij vergis, maar u wilt dat die wapens hier blijven. Die resolutie is windowdressing, parole parole parole, maar als het op daden aankomt, geeft u niet thuis. Ik hoop dat ik mij vergis. Dat kunt u straks bewijzen bij de stemming.

 

11.14  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Van der Maelen, ik ben waarschijnlijk de enige die u 25 jaar geleden een totaal gelijkaardige toespraak heb horen houden. Toen zetelde Karel Van Miert nog in het Parlement.

 

Is al wat u in die 25 jaar hebt gezegd, geen parole, parole, parole? Want wat hebt u daaraan ooit concreet gedaan? Nu komt u hier de jongere generatie de les lezen. Vijfentwintig jaar geleden hebt u identiek hetzelfde discours gehouden.

 

Bij mijn weten zijn de socialisten aan macht geweest van 1988 tot 2014, u bent er misschien twee jaar uit geweest.

 

11.15  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

11.16  Eric Van Rompuy (CD&V): Mevrouw Temmerman, in de politiek mag men toch een geheugen hebben?

 

De sp.a is in de jaren 80 door de antirakettenbeweging terug een middelgrote partij geworden en is in 1988 toegetreden tot de regering. De raketten zijn gezet in 1984-1985. U hebt 27 jaar de kans gehad om hetgeen u toen gezegd hebt, uit te voeren, maar in al die jaren was dat blijkbaar geen regeringscrisis waard.

 

Mevrouw Temmerman, hetgeen hier vandaag gezegd wordt door de heer Van der Maelen en uzelf, is totaal ongeloofwaardig, parole, parole, parole.

 

11.17  Richard Miller (MR): Monsieur le président, j'ai bien écouté M. Van der Maelen. Chacun peut avoir son avis. J'ai accepté ce qu'il a dit, j'ai pris des notes, je m'apprêtais à y répondre. Mais je ne peux pas accepter cette espèce d'accusation qui ne repose sur rien et qui consiste à dire que nous allons voter un texte pour pouvoir faire le contraire. Mais c'est insultant, monsieur Van der Maelen! Nous sommes des parlementaires, nous avons négocié au sein d'une majorité un texte qui vise à donner à notre gouvernement et à notre ministre des Affaires étrangères une ligne pour savoir ce qui va être défendu lors de cette rencontre internationale concernant la suppression de l'armement nucléaire.

 

Vous nous prenez pour quoi? Des fantoches? Nous avons débattu, nous savons ce que nous voulons. Et nous sommes, nous, tout à fait cohérents avec notre propos, ce qui n'est pas le cas du sp.a. M. Van der Maelen en a appelé à l'amendement Rolin. Oui, c'est bien la loi de 1962, vous avez raison! Mais qui a fait basculer l'amendement Rolin? Qui a fait plier la décision? C'est le sp.a! Je vous assure! Relisez les textes! Je peux même vous donner, puisque vous ne l'avez pas, le lien avec un groupe de recherche sur l'armement, le GRIP, qui est une association tout à fait légitime et honorable. Il démontre, point par point, comment, même contre l'avis de M. Gol – finalement, je vais le dire, j'ai tellement entendu en commission parlementaire que c'était le gouvernement Martens-Gol! – c'est Willy Claes qui a voulu imposer l'implantation des euromissiles. Relisez vos textes, c'est une décision socialiste!

 

Aujourd'hui, dans le cadre européen, en respectant nos engagements vis-à-vis de nos partenaires européens, vis-à-vis de nos partenaires de l'OTAN, nous voulons essayer de favoriser la mise en œuvre de ce traité qui vise à dénucléariser l'espace militaire mondial.

 

11.18  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Miller, je peux vous rejoindre dans l'idée que certains socialistes n'ont pas toujours été conséquents en matière d'idées pacifistes et que certains ont d'ailleurs dirigé l'OTAN.

 

Monsieur Miller, vous vous offusquez d'entendre que ce texte affiche en fait l'inverse de vos intentions. J'ai pourtant l'impression que c'est ce que vous avez été obligé de reconnaître quand vous étiez à la tribune tout à l'heure, lorsque vous avez répondu à la question de savoir pourquoi on ne pouvait pas désarmer Kleine Brogel. Si je vous entends bien, ce n'est pas possible car le moment est plutôt à la guerre qu'à la paix, à la prolifération qu'à la non-prolifération.

 

Je retrouve exactement le même type de raisonnement en ce qui concerne la résolution du MR sur la Palestine, quand il s'agissait de reconnaître officiellement la Palestine. C'était d'ailleurs l'énoncé de la résolution. Or, en la lisant bien, on constatait exactement l'inverse. Vous mettiez tout en place pour ne pas la reconnaître. Aujourd'hui, la technique du MR est de mettre en place des résolutions qui visent à faire l'inverse de leur intitulé.

 

11.19  Richard Miller (MR): Monsieur Van Hees, j'aime vous écouter ainsi que votre collègue. Vous nous faites la leçon sur la véracité de nos propos et sur l'authenticité de notre engagement, etc. Hier, j'ai particulièrement apprécié la réponse de notre ministre, Daniel Bacquelaine, lorsqu'il a démontré et un peu démonté votre discours qui consiste à dire: "Nous sommes des démocrates, il faut etc.," alors que ce que vous défendez et tenez pour objectif politique est une vision extrémiste de notre société. Avec vos propos, vous tentez d'activer un combat social pour vous en prendre à des institutions. Allez porter plainte devant les chambres du tribunal! Ici, c'est une assemblée. Ce n'est pas le tribunal du peuple. Ici, ce sont des parlementaires qui défendent des idées. Si vous n'êtes pas satisfait des propos que l'on dépose ici, allez porter plainte!

 

Monsieur le président, je maintiens que le texte qui fait l'objet de ce débat nous positionne au niveau européen quant à nos engagements vis-à-vis de l'OTAN. Si nous votons ce texte, c'est parce que nous sommes convaincus que la politique du gouvernement s'inscrira bien dans cette ligne.

 

11.20  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Miller, je ne vais pas polémiquer mais, quand j'entends des noms d'oiseaux comme "extrémiste", etc., cela montre tout simplement que votre argumentation est déficiente. C'est tout ce que vous avez réussi à démontrer par votre intervention.

 

11.21  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil beginnen met mijn gerespecteerde collega Eric Van Rompuy te bedanken voor wat hij daarnet heeft gezegd. Hij zei zojuist immers dat Van der Maelen hier op de tribune al 25 jaar hetzelfde zegt. Laat ons dus beginnen met vast te stellen dat ik consequent ben in alles wat ik over dit dossier zeg. Collega, ik moet wel toegeven dat het tot nu toe alleen maar woorden zijn gebleven. Als het erop aankwam daden te stellen was er altijd een meerderheid in dit Parlement die niet bereid was om die stap te zetten. Vandaag stel ik vast dat die meerderheid echt heel groot is. Neem het van mij aan, als men deze resolutie vergelijkt met 2005 – als men het heeft over momenten waarop de sp.a in de regering zat – dan hebben wij de kop niet in het zand gestoken voor iets waarover jullie niet graag praten, die tactische kernwapens. Ik heb hier verwezen naar artikel 2 van het non-proliferatieverdrag dat duidelijk maakt dat dit niet kan.

 

Ten tweede, als men op de internationale scène geloofwaardig wil zijn als men het heeft over naar een kernwapenvrije wereld gaan, wat betekent dat de vijf die kernwapens hebben hun aantallen moeten verlagen en dat de rest er geen mag hebben, dan is men totaal ongeloofwaardig als men tegen het non-proliferatieverdrag in op het eigen grondgebied 20 tactische kernbommen heeft liggen. Dat is wat ik al 25 jaar lang probeer uit te leggen aan een meerderheid in dit Parlement en wat men niet wil inzien.

 

Ik weet ook wel wat de verklaring daarvoor is. De verklaring is dat die collega’s – ik neem aan in eer en geweten – van oordeel zijn dat ons buitenlands beleid best gediend is met slaafs de Verenigde Staten volgen. Zelfs de Verenigde Staten geven nu signalen dat dit voor hen niet hoeft. Ivo Daalder, de uittredende ambassadeur bij de NAVO, zegt dat die wapens niet nodig zijn. Toch blijft u daaraan vasthouden. Dat begrijp ik niet. Nu is de kans geboden om van mijn woorden daden te maken.

 

Collega Miller, ik heb u twee punten nagegeven. Ik geef toe dat die tekst goed geschreven is. Ik vermoed dat die tekst op het kabinet van Buitenlandse Zaken is geschreven. De meerderheidspartijen hebben daar dan eens rond de tafel over mogen zitten en zullen hier en daar wel een woord of een zin hebben kunnen veranderen. Kortom, die tekst zit goed in elkaar.

 

Er staan mooie woorden en mooie zinnen in. Maar, collega’s, de tekst bevat geen millimeter vooruitgang en ook geen milligram druk op deze regering om iets verder te gaan.

 

De huidige minister van Buitenlandse Zaken was ook minister van Buitenlandse Zaken in de vorige regering. Hij heeft getoond dat hij een lauw voorstander is van de Oostenrijkse piste. Op zijn minst verwachtte ik, zeker na wat men gisteren in het Vlaams Parlement goedgekeurd heeft, dat zo’n signaal zou worden gegeven. Ik meen niet dat de regering zou vallen indien in de tekst zou staan, zoals wij voorstellen, dat het goed zou zijn dat België kijkt of het samen met andere landen, onder leiding van Oostenrijk, verder kan geraken inzake het inhumaan verklaren van kernwapens.

 

Het is een muizenstapje en toch hebt u dat geweigerd, collega’s. U vraagt ons de mooie woorden van uw tekst te geloven, maar inzake tactische kernwapens steekt u de kop in het zand. U wil er zelfs niet over spreken! Wij stellen vanuit de oppositie voor ze weg te halen. U weet wat mijn mening is: dit zijn geen NAVO-wapens, dus men kan dit alleen met de Amerikanen regelen. U wil dat niet. U bent fout.

 

Dan stel ik voor om een tussenstap te doen. Laten wij in de resolutie opnemen dat wij vragen dat de Belgische regering met de Nederlandse, de Duitse en de Italiaanse zou bijeenkomen om te zien of men tot het gemeenschappelijke standpunt kan komen de tactische kernwapens weg te halen. Maar ook dat wilt u niet. Zelfs dat wilt u niet.

 

U vraagt ons u te geloven, alsof deze tekst ons echt iets vooruithelpt. Collega’s, deze tekst helpt ons niets vooruit. Dit is stilstand!

 

11.22  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer Van der Maelen. Ik ben hier niet zolang als u. Ik heb met veel interesse geluisterd naar uw pleidooi. Ik had gehoopt dat deze resolutie, samen met de resolutie die gisteren in het Vlaams Parlement goedgekeurd is, als een krachtig signaal zou worden gezien. Iedereen schaart zich erachter. Het enige verschil tussen de resolutie die gisteren in het Vlaams Parlement is goedgekeurd en de resolutie die vandaag ter stemming ligt, is een jammerende Dirk Van der Maelen op het spreekgestoelte.

 

Uw amendementjes zijn niet opgenomen, dus dit is niet goed. Dit verhaal is slecht. Wij zijn allemaal ongeloofwaardig. Zelfs uw eigen collega’s in het Vlaams Parlement vinden dit op dezelfde basis en binnen dezelfde contouren wel goed. U moet het maar eens heel grondig nalezen. De heer Vandenput heeft het daarstraks ook al gezegd.

 

Wij hadden dit over de partijen en de parlementen heen kunnen goedkeuren, maar er is één jammerklacht die voortdurend op de banken blijft klinken: “Ik doe niet mee”. Ik vind dat u zichzelf isoleert en voorbijgaat aan de essentie van deze resolutie die wel goed is.

 

11.23  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer Luykx, er is natuurlijk wel een verschil. Ik denk dat het goed is dat dit debat ook in het Vlaams Parlement in alle ernst werd gevoerd en dat men daar een sterk signaal heeft gegeven.

 

Het verschil is wel dat het Vlaams Parlement in dezen niet kan beslissen. Dat moeten wij op het federale niveau doen. De lat ligt bij ons dus hoger. Nu moeten wij wel beslissen.

 

Dan kijken wij inderdaad naar de tekst van de meerderheid. Is daar sprake van een doorbraak, van een echte beslissing om de VS te vragen of de kernwapens verwijderd worden? Neen. U gaat onder de lat door.

 

Het Vlaams Parlement, Vlaanderen, uw eigen Vlaamse fracties kijken naar dit Huis om te beslissen. U kruist de armen, u kiest voor een status-quo en u behoudt alles zoals het is. Men keek naar ons om verder te gaan. U hebt het tot op heden niet willen doen.

 

Onze fractie heeft een amendement ingediend om wel die finale stap te kunnen zetten. De heer Van der Maelen merkt immers terecht op dat dit helemaal niet door de NAVO moet worden beslist. Dat is ook niet mogelijk, want enkele landen gebruiken telkens opnieuw hun vetorecht.

 

Gelukkig zijn er landen die dit in het verleden al bilateraal hebben kunnen doen, eenzijdig, in een afspraak met de VS. Dat is gebeurd met Griekenland en Canada, dus het kan.

 

Het Vlaams Parlement kijkt naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar u geeft niet thuis. U wilt deze finale stap niet zetten. Onze fractie en de fractie van de heer Van der Maelen zijn wel bereid om dat te doen. Dat is het verschil.

 

Er werd hier over het verleden gesproken. Ik zit nog niet zolang in het Parlement als de heer Van der Maelen, maar ik herinner mij wel de Volksunie. Ik herinner mij wel hoe pacifistisch die partij toen was. Ik kan alleen maar vaststellen dat sinds de Volksunie naar de N-VA overging heel veel is veranderd in uw eigen partij en jammer genoeg niet ten goede, mijnheer Luykx.

 

11.24  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zou aan de heer Luykx een vraag willen stellen waarop ik nog altijd geen antwoord heb gekregen.

 

Mijnheer Luykx, waarom vindt uw partij het niet de moeite waard om in de resolutietekst op te nemen dat België aan het initiatief van Oostenrijk zou deelnemen. Waarom vindt uw partij dat niet de moeite waard?

 

Hebt u een alternatief? Neen, er is geen alternatief.

 

Waarom wilt u dat dus niet?

 

Ten tweede, waarom wilt u in de tekst absoluut geen standpunt innemen over de tactische kernwapens? In 2005 heeft de meerderheid dat wel gedaan. Waarom wilt u dat niet?

 

11.25  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer Van der Maelen, ik wil dat niet, omdat het een heel goede resolutie is, die ik ten volle steun. Zo eenvoudig is dat. Uw eigen collega’s in het Vlaams Parlement zijn dezelfde mening toegedaan.

 

Waarom op zoek gaan naar het voortdurend aan elkaar vastknopen van allerlei kleine toevoegingen? Waarom keurt u de resolutietekst niet goed? Ik zal de vraag omdraaien. Waarom kunt u zich niet achter deze tekst scharen?

 

Leg dat eens uit aan het grote publiek.

 

11.26  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer Luykx, al de hele tijd dat ik hier sta, probeer ik het u uit te leggen.

 

11.27  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Je voudrais répondre à nos collègues de la N-VA. Le point 2 de votre proposition de résolution dit ce qui suit: "de favoriser, par des mesures concrètes, l'objectif inclus dans l'article VI du TNP, à savoir l'élimination de l'ensemble des armes nucléaires à travers un processus multilatéral vérifiable (…)."

 

Le texte qui a été adopté hier par l'ensemble des partis flamands au Parlement flamand parle du "retrait des armes nucléaires du sol flamand" – ce retrait ne dépend pas d'une action multilatérale à mener par les États – "en concertation" – ce qui est bien normal – "avec les pays de l'OTAN" – en effet, cette organisation est également concernée.

 

Voilà la différence fondamentale entre la proposition de résolution flamande votée hier et celle en débat aujourd'hui. Contrairement à cette dernière, vous ne prévoyez pas de retirer les armes nucléaires sur le sol belge.

 

11.28  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij kunnen hier natuurlijk eindeloos op zoek gaan naar die verschillen. Ik zal op mijn beurt ook citeren uit hetgeen gisteren gezegd is in het Vlaams Parlement: “Wij kiezen voor een realistische, redelijke benadering, in de overtuiging dat wij op die manier de beste resultaten kunnen boeken. Dat betekent dat wij belang hechten aan een internationale, multilaterale aanpak. Wij hebben nu eenmaal afspraken binnen de NAVO en binnen Europa en het is in die context, dat het gesprek moet gevoerd worden. Wij willen niet naïef zijn, maar vragen de federale regering om met de NAVO-partners en met de Europese partners af te toetsen welke stappen er gezet kunnen worden in nucleaire ontwapening". Dat is gisteren door onder andere Groen goedgekeurd.

 

11.29  Richard Miller (MR): Monsieur le président, je voudrais apporter une précision par rapport à l'intervention de M. Hellings. Il a lu le point 2 du texte initial. Il a omis, involontairement je suppose, l'amendement qui a été adopté.

 

Monsieur Hellings, l'amendement dit bien: "d'inscrire résolument la Belgique dans la lutte pour le désarmement nucléaire dans le cadre des négociations multilatérales auxquelles la Belgique continuera de participer activement, afin de libérer son territoire de toute présence d'armes nucléaires." C'est dans le texte, c'est l'amendement de MM. Crusnière et Van der Maelen.

 

11.30  Dirk Van der Maelen (sp.a): Je vais essayer de l'expliquer en français. Ce que vous dites ne vous engage à rien, ce ne sont que des paroles. Mon amendement n° 18 concrétise cela en constatant que, pour le moment, il n'y a qu'une initiative internationale pour arriver au désarmement nucléaire, celle de la Croix-Rouge reprise par l'Autriche. Une soixantaine de pays disent qu'il faut soutenir cette initiative. Nous vous la proposons et vous la refusez! Les paroles, oui, mais les actes, non!

 

11.31  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Ce qui fait bien la différence entre le texte adopté hier au Parlement flamand et le texte qui est discuté, c'est que vous conditionnez la libération du territoire belge des armes nucléaires à une concertation au niveau multilatéral, en particulier au niveau de l'OTAN. Que ce soit dans le texte initial ou le texte amendé, vous le conditionnez dans tous les cas! Monsieur Miller, c'est la différence! Le pas que nous vous demandons de franchir est de dire que, dans tous les cas, nous voulons un territoire belge exempt d'arme nucléaire et, éventuellement, nous allons en discuter ensuite avec les partenaires de l'OTAN. La décision qu'il faut prendre est de libérer notre territoire de ces armes.

 

11.32  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie M. Miller d'avoir relu avec attention le point 2 nouveau, qui reprend effectivement notre amendement. Cela prouve tout l'intérêt de cet amendement. Quand il disait à la tribune que cela transparaissait déjà dans le texte, c'est bien la preuve qu'il était nécessaire. Je remercie encore la majorité pour son ouverture. C'était l'objectif de cet amendement et cela a apporté quelque chose de nettement plus précis, plus évident et plus clair.

 

11.33  Richard Miller (MR): C'est exact, monsieur Crusnière, je l'ai dit tout à l'heure à la tribune. Je remercie tous les collègues de la majorité qui ont estimé que votre amendement apportait une précision nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous l'avons voté. Il est introduit dans le texte de la résolution qui, je l'espère, sera adoptée.

 

Monsieur Hellings, vous avez dit qu'il y avait une différence. Je respecte votre point de vue. Effectivement, il y a une différence. Nous inscrivons notre vision dans un cadre multilatéral européen et vis-à-vis de nos engagements au sein de l'OTAN. Mais je n'accepte pas la façon dont M. Van der Maelen traite toujours par-dessus la jambe le contenu de notre texte, comme s'il ne contenait aucun engagement.

 

Outre le fait que vous portez une faute originelle, monsieur Van der Maelen, que j'ai rappelée tout à l'heure, il y a une différence entre vous et nous, ce qui est tout à fait normal dans une assemblée politique: vous n'avez pas confiance dans le gouvernement. Mais nous, si, monsieur Van der Maelen. Vous pouvez faire toutes les démonstrations que vous voulez! Nous avons confiance dans la capacité de ce gouvernement et du ministre des Affaires étrangères, M. Reynders, à prendre les contacts diplomatiques nécessaires pour que l'Union européenne parle d'une seule voix et défende des propositions ambitieuses en matière de désarmement. C'est écrit dans ce texte. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cabinet qui l'a rédigé mais Mme Jadin, qui a une très belle plume et est la principale auteure de ce texte.

 

Ensuite, nous faisons confiance au gouvernement pour, par des mesures concrètes, aboutir à l'objectif avec un processus multilatéral vérifiable. C'est un engagement que nous prenons, ce sont des recommandations que nous voterons pour ce gouvernement que nous soutenons.

 

11.34  Georges Dallemagne (cdH): Je voulais demander une clarification aux auteurs de cette résolution.

 

Ce qui donne un peu de poids politique à cette résolution, c'est effectivement un amendement qui vient de l'opposition. C'est l'élément le plus concret de cette proposition de résolution. M. Miller acquiesce. Je pense qu'il a raison de le faire. C'est ce qui donne un peu de poids politique à cette résolution parce qu'on est dans des choses concrètes, qui nous concernent personnellement.

 

Par contre, là où je ne suis plus tout à fait le raisonnement de M. Miller, c'est quand il affirme qu'il y a une différence entre notre résolution et la résolution du Parlement flamand, alors que M. Luykx vient de nous dire l'inverse.

 

11.35  Richard Miller (MR): (…)

 

11.36  Georges Dallemagne (cdH): Déjà, vous nuancez votre propos. Soit c'est la même chose, soit c'est différent. J'aimerais vraiment le savoir, car cette résolution du Parlement flamand est très importante, elle a recueilli l'unanimité des groupes démocratiques en Flandre.

 

C'est une résolution relativement concrète. Bien sûr, elle se base dans un cadre de concertation. Elle concerne véritablement l'arsenal nucléaire présent en Belgique.

 

J'aimerais donc savoir si ces résolutions disent la même chose ou si elles diffèrent. Si elles sont différentes, cela pose aussi un problème politique. On ne peut pas admettre que des mêmes groupes politiques défendent des choses différentes en fonction des parlements. J'aimerais dès lors obtenir une clarification de la part de la N-VA et de la part de l'ensemble des groupes de la majorité sur cette question-là.

 

11.37  Richard Miller (MR): On s'est peut-être mal entendus. J'ai parfois tendance à accélérer le débit. Je suis tout à fait du même avis que notre collègue M. Luykx quand il a répondu à la question de M. Hellings anticipant la vôtre. C'est le même processus. Et si je ne me trompe pas, un texte visant une réponse multilatérale a bien été voté hier au Parlement flamand. C'est un élément important. Et c'est cet élément multilatéral que l'on retrouve dans notre texte et qui est porté par l'accord de notre majorité.

 

Monsieur Dallemagne, chacun a sa propre expérience. J'ai l'expérience d'un pouvoir régional; j'ai été député wallon pendant quinze ans. Á mes yeux, cela ne pose aucune difficulté que le Vlaams Parlement vote une résolution qui concerne la Flandre et le territoire flamand. Ici, nous sommes au niveau d'une assemblée fédérale et nous devons prendre une disposition qui concerne la Belgique. C'est tout à fait légitime. Je dois même me réjouir de ce qui a été voté au niveau flamand à partir du moment où cela vise bien une résolution multilatérale du problème dont nous parlons.

 

11.38  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil de heer Dallemagne toch even antwoorden.

 

Mijnheer Dallemagne, als u beide teksten leest, dan zult u merken dat het over hetzelfde gaat. In de meerderheid hebben wij geen probleem van inconsistenties. De enige inconsistentie die er vandaag is, is die van sp.a, die gisteren iets anders goedkeurt dan vandaag. Dat is de enige inconsistentie.

 

U hoeft mij niet te geloven; u moet alleen de tekst van ons voorstel van resolutie lezen en de tekst die gisteren werd goedgekeurd.

 

11.39  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur Vandenput, je vous crois. Je note simplement qu'il a fallu que l'opposition ajoute cet élément dans la résolution de la majorité pour que celle-ci concorde finalement avec la demande des mêmes partis politiques en Flandre.

 

Cette clarification a été nécessaire pour qu'il y ait un peu de concordance entre les deux résolutions, sinon la vôtre omettait la situation en Belgique et parlait simplement de la situation internationale, comme si finalement, ce que nous allions faire demain avec les arsenaux nucléaires basés en Belgique ne nous préoccupait pas tellement.

 

C'est cela aussi qu'il importe de comprendre sur le plan politique, c'est que la majorité avait, par une forme de lapsus, complètement oublié que le problème principal pour les Belges, c'était cet arsenal nucléaire en Belgique!

 

11.40  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal afronden met twee punten.

 

Collega Vandenput, ik ben een beetje bezorgd over uw geestelijke gezondheid. Wanneer Open Vld, de N-VA en CD&V in het Vlaams Parlement zeggen dat zij via multilaterale weg de tactische kernwapens uit België willen verwijderen, wanneer het federale voorstel van resolutie daar niets over zegt, wanneer een collega zoals ik vervolgens een amendement indient om via multilaterale weg ervoor te zorgen dat de tactische kernwapens verdwijnen, en wanneer ten slotte dat amendement wordt weggestemd, dan moet ik u waarschuwen: dergelijke toestanden kunnen leiden tot schizofrenie: op de ene plaats het ene zeggen en op een andere plaats iets anders.

 

Ik zal afronden met iets waarover misschien consensus bestaat. Collega Miller zei zopas dat een belangrijk klassiek verschil tussen meerderheid en oppositie is dat de meerderheid vertrouwen heeft in de regering; terwijl de oppositie dat niet heeft. Ons Reglement, collega’s, voorziet erin dat de bevoegde minister elk jaar over een goedgekeurde resolutie een nota moet maken waarin hij aan de Kamer uitlegt wat hij in het afgelopen jaar heeft gedaan met betrekking tot de problematiek die in de resolutie wordt beschreven.

 

Laten we afspreken, collega’s, dat wij over een jaar in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen ons buigen over het rapport dat minister Reynders ons zal voorleggen. U hebt er vertrouwen in, maar ik niet. Ik hoop dan te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld, dat minister Reynders, ondanks dat daarover niets in de resolutie staat, toch zal kunnen zeggen dat hij de inspanningen van Oostenrijk de moeite waard vond om er een Belgische bijdrage aan te leveren. Zeker zijn wij daar echter niet van. We hadden alvast meer zekerheid gehad indien de meerderheid ermee akkoord was gegaan om dat nu al in de resolutie in te schrijven.

 

11.41  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wat er afgelopen week is gebeurd in het Vlaams Parlement, heeft een interessant debat opgeleverd. Het kwam zopas al even aan bod: men heeft een goed signaal gegeven vanuit een parlement dat zich, normaal gezien, niet in die mate bezighoudt met kernwapens en de nucleaire doctrine.

 

Men kijkt in de richting van de Kamer, aangezien het geen Vlaamse bevoegdheid betreft. Gisteren werd een resolutie goedgekeurd op het Vlaamse niveau, maar in feite heeft het federaal beleidsniveau de bevoegdheid om inzake internationale politiek op te treden en aan de Verenigde Staten te vragen werk te maken van de verwijdering van de kernwapens.

 

Eerlijk gezegd denk ik ook wel dat we op dat punt zijn gekomen. We moeten een kat een kat noemen. Wij verwijzen al jaren naar consensus en overleg binnen de NAVO en het multilaterale kader om die wapens te verwijderen, maar we zijn realist en we weten dat dat niet zal gebeuren binnen de NAVO. Ik heb het daar straks nog over.

 

De meerderheid van de NAVO-lidstaten staat open voor de discussie, terwijl een klein aantal landen ze blokkeert. Met andere woorden, als we kijken naar de agenda van de NPV-conferentie, waarover het voorliggende voorstel van resolutie gaat, dan moeten we daar ook geen doorbraak verwachten. Het betekent dan ook een uitdaging aan alle partijen, dus ook aan de uwe, mijnheer Luykx, u die druk bezig bent te babbelen met uw buur, wanneer u zich geconfronteerd ziet met een NPV-conferentie die niet tot een doorbraak zal leiden. Dat is een eerste beschouwing.

 

Ten tweede, als u zich geconfronteerd ziet met een NAVO waarbinnen een aantal lidstaten hardnekkig blijft weigeren om werk te maken van nucleaire ontwapening, en als u dan toch blijft zeggen dat u voor het verwijderen van de kernwapens bent, dan is er eigenlijk maar één optie, namelijk de bilaterale weg, in een overleg tussen ons land en de Verenigde Staten vragen om de kernwapens te verwijderen. Die stap bent u blijkbaar niet bereid te zetten.

 

Voor ons land gaat het om, naar verluidt, tien tot twintig B61 tactische kernwapens. Die maken effectief integraal deel uit van de NAVO-politiek. Het werd nogmaals bevestigd door de NAVO op de top in Wales, begin september 2014, dat de alliantie kernwapens moet bezitten.

 

Maar is die doctrine zo verankerd? Eigenlijk niet. Dat blijkt uit een rapport van Pax Christi van maart 2011. Er werden toen enkele NAVO-ambassadeurs geïnterviewd. Uit dat rapport blijkt dat de helft van alle NAVO-lidstaten actief voorstander is van de beëindiging van de inzet van tactische nucleaire kernwapens. Tien andere lidstaten zeggen dat zij een eventueel consensusbesluit niet zouden blokkeren. Slechts drie leden, Frankrijk, Litouwen en Hongarije, zeggen dat zij zich verzetten tegen de beëindiging van die inzet. Met andere woorden, bij de NAVO wil een hardnekkige minderheid niet weten van een consensusbeslissing om werk te maken van nucleaire ontwapening. Wij moeten dat dus zelf doen, bilateraal, ten opzichte van de Verenigde Staten.

 

Ook ter zake is Nederland voor een stuk gidsland. De Nederlandse Tweede Kamer heeft op 20 december 2012 immers een resolutie aangenomen waarbij zij de regering verzoekt om de verwijdering van Europese tactische kernwapens als harde doelstelling te formuleren. Jammer genoeg handelt de regering in Nederland daar niet naar en verwijst zij opnieuw naar NAVO-beleid, maar in elk geval is de Nederlandse Tweede Kamer toch al een stap verder gegaan, in die zin dat zij zich verzet tegen de regeringslogica die telkens maar naar de NAVO verwijst. Nederland probeert dus om uit dat multilateraal kader te stappen. De meerderheid hier doet dat niet.

 

U zegt dat er bij de NAVO geen consensus bestaat om de kernwapens te verwijderen. Griekenland heeft de kernwapens in 2001 nochtans verwijderd. Ook Canada heeft via bilaterale onderhandelingen met de Verenigde Staten de kernwapens verwijderd. In Duitsland zijn er eveneens geen Amerikaanse kernwapens.

 

In de discussie wordt vaak verwezen naar de positie van Rusland. De stelling klinkt dat wij in een gevaarlijke wereld leven, gevaarlijker dan de bipolaire wereld tijdens de Koude Oorlog, en dat, aangezien Rusland een onzekere factor is, wij de kernwapens maar beter kunnen behouden.

 

Rusland is een onzekere factor, maar Rusland heeft geen kernwapens in de vroegere satellietstaten van de Sovjet-Unie. De kernwapens zijn daar verwijderd. Weet u dat de Verenigde Staten de enige zijn die kernwapens hebben in andere landen? Met andere woorden, als wij de Amerikaanse kernwapens uit België weg willen dan is dat niet eens zo’n onlogische vraag. Dit is gewoon een kwestie van logica die zich inschakelt in de internationale politiek en in wat Rusland ook heeft gedaan.

 

Een interessant artikel in uw resolutie is artikel 5. In artikel 5 wordt er gesproken over de vernieuwing van de kernwapens, ook in eigen land een issue. In 2013 werd een debat gevoerd over de vernieuwing van de kernwapens. Staatssecretaris De Crem was toen minister van Landsverdediging. Hij verwees destijds effectief naar mei 2007 toen het vernieuwingsproces van de Amerikaanse kernwapens in eigen land is opgestart. Als men de Amerikaanse kernwapens wereldwijd wil vernieuwen, kost dat 12 miljard dollar. Een expert ter zake, Hans Kristensen, die hier in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen is komen spreken — en de heer Van der Maelen weet dat zeer goed — heeft gezegd dat elke kernbom meer zal kosten dan haar eigen gewicht in goud.

 

Als ik artikel 5 van de resolutie lees, mijnheer Luykx, dan lees ik daar dat u zich verzet tegen de vernieuwing van de kernwapens. Als u deze resolutie goedkeurt, betekent dit dan dat u de vernieuwing van de kernwapens zult blokkeren? Zult u het lopende proces al dan niet stoppen? Ik zou graag een antwoord krijgen op die concrete vraag. Artikel 5 is in die zin interessant en waardevol. Kunt u daarop antwoorden?

 

11.42  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, zoals daarstraks al een paar keer werd aangehaald, zijn de contouren van deze resolutie voor iedereen duidelijk, ook voor uw collega Van Besien in het Vlaams Parlement. Alles wat hierin wordt gevraagd, moet steeds worden uitgevoerd in het kader van het multilateraal overleg en binnen de NAVO-afspraken. Dit blijft ook hier van toepassing, voor alles. Dat is toch evident, mijnheer De Vriendt? Het staat er toch allemaal?

 

U moet de resolutie lezen als een en ondeelbaar geheel.

 

11.43  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer Luykx, mijn excuses, ik dacht dat u op dat punt moediger zou zijn en op dat punt het multilateraal kader wel zou verlaten, maar ik heb mij blijkbaar vergist. Uw paraplu blijft open, u kunt dus blijven verwijzen naar het ontbreken van consensus bij de NAVO om helemaal niets te doen in eigen land.

 

11.44  Peter Luykx (N-VA): Tegenover de baten en lusten binnen de afspraken die wij internationaal aangaan, staan ook verplichtingen. Die werkwijze blijf ik onderschrijven, die staat ook zo in deze resolutie. Sorry hoor, maar zo zit dat ineen.

 

11.45  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Hoe komt het dan dat Griekenland en Canada wel in bilateraal overleg met de Verenigde Staten de kernwapens van hun grondgebeid hebben laten verwijderen?

 

11.46  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur De Vriendt, jusqu'à nouvel ordre, un pays prend les décisions qu'il veut.

 

Je dois me répéter plusieurs fois car visiblement, même si le texte est écrit, vous ne voulez pas le comprendre. À force de me répéter, vous finirez peut-être par comprendre notre position, à savoir respecter nos engagements internationaux vis-à-vis de l'OTAN, de l'Europe, penser à la sécurité de nos concitoyens. Nous sommes opposés à l'armement nucléaire et nous voulons absolument aboutir à une réduction, voire à une suppression de cet armement. Pour ce, nous faisons confiance à notre gouvernement et nous lui indiquons les points sur lesquels nous voulons qu'il avance.

 

Qu'auriez-vous dit si le point 5 n'avait pas figuré dans le texte et que nous n'aurions pas évoqué le fait que notre souhait est, bien évidemment, d'œuvrer – je le répète – à l'arrêt de la modernisation des armes nucléaires, à la réduction de leur rôle, etc.? Le texte existe. Notre engagement politique est écrit noir sur blanc.

 

Contrairement à ce que M. Van der Maelen a déclaré – ce n'est pas grave car peut-être a-t-il commis un lapsus, comme c'est notre cas, comme certains nous le reprochent, lorsque nous écrivons –, ce n'est pas dans un an que M. Reynders devra expliquer devant la Chambre ce qu'il a fait pour mettre en œuvre la résolution. Selon l'article 155 du Règlement, il est question de tous les six mois.

 

Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, la Conférence se tiendra jusqu'au mois de mai, et dès qu'elle sera terminée, nous pourrons demander au gouvernement ce qui a pu être réalisé.

 

Cessez de dire que cette résolution n'engage à rien, qu'elle constitue un statu quo, voire une régression, etc. J'estime qu'avec l'existence du point 5 et de son contenu écrit noir sur blanc, nous démontrons que nous voulons œuvrer à l'arrêt de la modernisation des armes; ce n'est pas rien!

 

11.47  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Miller, ten eerste, u hebt gelijk. Het is een resolutie die de regering engageert tot het verder voeren van onderhandelingen binnen dat multilateraal kader, zodat er een consensus kan komen, om aan nucleaire ontwapening te doen. In het beste geval zal minister Reynders elke zes maanden naar het Parlement komen, om verslag uit te brengen over alle gesprekken en alle overlegmomenten die er zijn geweest. Dat is echter al jaren aan de gang. Bij de NAVO beweegt er evenwel niets. Met andere woorden, u legt zich bij die toestand neer. U weet dat immers net zo goed als ik.

 

Ten tweede, wat u net beschrijft, staat ook in het regeerakkoord. In het regeerakkoord staat al dat de huidige regering zich wil engageren tot een kernwapenvrije wereld in een multilateraal verband binnen dat kader, mits consensus en overleg. Die bepaling staat dus al in het regeerakkoord.

 

Ten derde, de realiteit wijst uit dat men er de voorbije jaren niet in slaagt een dergelijke consensus te bereiken.

 

11.48  Richard Miller (MR): Je suis désolé, mais il n'y a pas de reproche à formuler à cet égard. Je serais très surpris, et je pense que mes collègues le seraient aussi, si nous avions déposé une résolution qui ne reprenne pas l'esprit général de l'accord de gouvernement.

 

Il est vrai que nous avons déposé une proposition de résolution soutenue par les partis de la majorité. C'est peut-être surprenant: ce texte s'inscrit dans l'accord de gouvernement. Nous le soutiendrons et nous le défendrons!

 

11.49  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer Miller, waarom dan al dat werk leveren? Het staat toch al in het regeerakkoord? Een Parlement kan ook een toegevoegde waarde geven.

 

11.50  Richard Miller (MR): M. Van der Maelen l'a aussi dit tout à l'heure. C'est un élément important qui ne doit pas disparaître de nos débats. Sur l'armement nucléaire, sur des sujets aussi complexes, les textes de différents auteurs, spécialistes, constitutionnalistes et autres montrent qu'un engagement du parlement est intéressant et peut être nécessaire. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne connais pas la réponse à cette question. Mais elle me paraît essentielle.

 

C'est la raison pour laquelle une proposition de résolution visant le désarmement, le Traité de non-prolifération, ne me semble pas anodine. C'est la raison pour laquelle notre majorité parlementaire – nous verrons comment les autres groupes vont se positionner – reprend l'engagement du gouvernement dans l'accord de gouvernement, le précise et dit que nous attendons des résultats sur ce sujet.

 

11.51  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer Miller, mag ik u een vraag stellen? Hoelang wilt u nog wachten op de NAVO-consensus om de kernwapens te verwijderen? Twee jaar, vijf jaar, tien jaar, twintig jaar? Hoelang wilt u nog wachten op die consensus?

 

11.52  Richard Miller (MR): Monsieur De Vriendt, je veux bien défendre un texte mais je ne suis pas Mme Soleil. Je constate simplement que le Traité de non-prolifération entraîne des avancées. Des États se sont engagés. Des négociations sont en cours. J'ai précédemment cité à la tribune les négociations avec l'Iran. Ce n'est pas rien! Un accord est intervenu. Si j'avais le pouvoir de claquer de doigts et de dire, ensuite, c'est comme ça, je le ferais! Avec le gouvernement, que nous soutenons, nous voulons qu'à l'issue de cette Conférence, l'une ou l'autre avancée soit engrangée.

 

11.53  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur Miller, d'un claquement de doigts, vous ne pouvez pas parvenir au désarmement nucléaire du territoire belge?

 

D'un claquement de doigts, le parlement grec et le parlement canadien y sont parvenus. Pourquoi un parlement aussi démocratique que le nôtre ne pourrait-il pas parvenir au même résultat d'un claquement de doigts?

 

À force de vous entendre, une deuxième réflexion m'est venue. J'ai l'impression que les partenaires de cette majorité sont un peu comme des alcooliques qui promettent de ne plus boire dans une réunion des Alcooliques Anonymes mais la première chose qu'ils font quand ils sortent de cette réunion, c'est boire un verre.

 

11.54  Richard Miller (MR): (…)

 

De voorzitter: Collega’s, ik ben absoluut voorstander van een goed en grondig debat, maar op sommige momenten lijken bepaalde argumenten mij toch wel te zijn uitgeput. Ik vraag mij af of het zin heeft om ze eindeloos te herhalen.

 

11.55  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais juste qu'il soit bien acté dans le rapport de nos travaux que le MR considère que c'était un cinéma que de faire une minute de silence en hommage à toutes ces personnes décédées en Méditerranée.

 

11.56  Richard Miller (MR): Monsieur le président, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mme Khattabi a très bien compris ce que j'ai voulu dire. Je comprends qu'il était nécessaire de marquer cette minute de silence et nous l'avons fait. Ce que j'ai trouvé déplorable, c'est que tous nos collègues n'aient pas été informés de la tenue de cette minute de silence. Ce que j'ai trouvé déplorable, c'est qu'à l'occasion d'une question personnelle posée à un ministre sur le sujet, il a fallu poser un acte dont on savait très bien qu'il serait médiatisé. Voilà, je le dis, ça peut être inscrit dans les comptes rendus. Si vous voulez que je le répète encore pour que ce soit super imprimé, madame Khattabi, je le répèterai: je trouve que vous avez fait du cinéma!

 

De voorzitter: Ik stel voor dat wij terugkeren naar het onderwerp dat ons bezighoudt.

 

11.57  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Ik ga voort met mijn stellingname, mijnheer de voorzitter.

 

(Samenspraak tussen de heer Calvo en leden van de meerderheid)

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, de heer De Vriendt heeft het woord. Ik probeer alsnog de debatten te leiden.

 

11.58  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Zopas is de heer Van der Maelen heel ver teruggekeerd in de geschiedenis. Ik ga ook even terug in de geschiedenis, maar niet zo heel ver, tot 2010. In 2010 verscheen er een opmerkelijk opiniestuk in de pers. Het opiniestuk was opgesteld door Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt. Dat zijn toch niet de eersten de besten.

 

Ik citeer hen: "Door de Europese kernwapens te handhaven, blijven wij het signaal aan de rest van de wereld geven dat kernwapens nodig zijn. Hierdoor stimuleren wij indirect proliferatie, en ondermijnen wij de veiligheid van ons land. Soms moeten wij durven het voorbeeld te geven, en hopen dat dit inspirerend werkt". In dat opiniestuk pleitten die toppolitici van de traditionele partijen, die hier ook nog altijd vertegenwoordigd zijn, er met andere woorden voor om met ons land het voorbeeld te geven, wat u nu eigenlijk niet meer doet. U zegt namelijk dat wij al jaren wachten op de NAVO-consensus en dat u zich in dat comfortabele pluche blijft nestelen, om dan te zien of die NAVO-consensus eventueel toch niet kan wijzigen. Zo kunnen wij nog lang blijven wachten.

 

Nu is er één verschil met de auteurs van dat opiniestuk: bij die auteurs staat er geen N-VA’er. Toen leefden wij misschien nog in de wereld waarin de drie traditionele politieke families het politieke spel bepaalden, of toen hadden zij althans nog die illusie, maar vandaag is de N-VA de grootste partij aan Vlaamse zijde. U hebt dus heel veel macht om het standpunt van ons land te bepalen. Ik denk dan ook met heimwee terug aan de Volksunie, collega’s van de N-VA. De Volksunie is eigenlijk gestart als een anti-establishmentpartij, in welke richting dan ook, maar met een zeer sterke pacifistische component. Ik kan mij niet inbeelden dat er in de N-VA-fractie in de Kamer geen Wilfried Vandaele rondloopt.

 

Waar is de Wilfried Vandaele in uw fractie die verder wil gaan dan de stoffige nucleaire doctrine van de NAVO en die zegt dat we bilateraal de strijd aangaan en dat we met ons land, België, een stapje verder zetten dan de NAVO?

 

Marco Van Hees refereerde aan het Palestinadebat. In het Palestinadebat past men eigenlijk dezelfde truc toe als hier, de Palestinatruc. Men doet namelijk alsof men voor iets is, de erkenning van Palestina of nucleaire ontwapening, men schrijft een tekst en vervolgens overlaadt men de kar, zeer goed beseffend dat er op die manier geen sprake is van een erkenning van Palestina of van een kernwapenvrij België. Dat is de Palestinatruc.

 

Een andere truc hebben we gezien tijdens het debat over de toekomst van Defensie, toen men eigenlijk een copy-paste maakte van het regeerakkoord. Zo creëerde men de illusie dat het Parlement zeer goed werkt en toegevoegde waarde heeft. Mijnheer Van Rompuy, u bent parlementslid in hart en nieren. Ik ben ervan overtuigd dat u dit ook wil, een Parlement dat af en toe een regeerakkoord kan overstijgen, toegevoegde waarde kan bieden en waar misschien en cours de route in een periode van vier of vijf jaar regeren geesten kunnen rijpen en nieuwe argumenten kunnen ingebracht worden. Dan kan er vanuit het Parlement een kleine koerswijziging gesuggereerd worden aan de regering, terwijl de loyauteit aan het regeerakkoord nog steeds overeind blijft. In elk geval, die stap heeft men hier niet willen zetten, laat dat duidelijk zijn.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af met een kleine parenthesis over de vervanging van de F-16. Dat debat is immers een zeer pervers debat aan het worden. Een tijdje geleden bleek dat Defensie zelf de F-16 wil vervangen door een toestel dat kernwapens kan inzetten. De vervanging van de F-16’s zal ons tussen 5 en 6 miljard euro kosten. De vraag is of we inderdaad jachtvliegtuigen aankopen die kernwapens kunnen transporteren en inzetten. Het was dezelfde Hans Kristensen, die op 14 februari 2014 in de Kamercommissie voor de Landsverdediging over de modernisering van de NAVO-kernwapens in Kleine Brogel kwam getuigen. Hij zei toen: “Indien de Belgische regering zou beslissen tot de aankoop van de F-35 zou ze een toestel verwerven dat sowieso de capaciteit bezit om deze wapens af te vuren”.

 

Het is zeer jammer dat nucleaire massavernietigingscapaciteit gebruikt wordt bij Defensie als argument om toch maar F-35's aan te kopen.

 

Mijnheer de voorzitter, concluderend, wij hebben een amendement ingediend dat de NAVO-blokkering wil overstijgen, waarbij de Kamer aan de regering vraagt werk te maken van bilaterale onderhandelingen tussen ons land en de Verenigde Staten om de kernwapens te verwijderen. Ik hoop dat de meerderheidspartijen zich nog eens goed buigen over die vraag, meer bepaald de N-VA, de grootste Vlaamse partij met vroeger een pacifistische grondslag. Het is aan die fractie om te evalueren wat daarvan straks bij de stemming over ons amendement overblijft.

 

11.59  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je n'ai pas eu l'occasion d'assister et de participer aux débats qui ont eu lieu en commission sur un sujet important: 4 400 têtes nucléaires aujourd'hui dans le monde. Neuf États possèdent encore cette arme nucléaire. Cinq d'entre eux sont des membres permanents du Conseil de sécurité, mais les autres pas.

 

Cet enjeu est considérable, parce que ce Traité qui, malgré toutes ses insuffisances et certains reculs (la Corée du Nord en est sortie en 2003, la Chine ne l'a jamais ratifié), a aussi engendré des succès. En effet, toute une série de pays qui, dans les années 70 et 80, voulaient acquérir l'arme nucléaire, comme la Suède, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Argentine, le Brésil, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, y ont aujourd'hui renoncé. Il y a donc, de ce point de vue-là, certains succès dans le cadre de ce Traité.

 

Mais ce Traité était basé sur un deal: les puissances qui n'avaient pas l'arme nucléaire renonçaient définitivement à l'obtenir, pour autant que les puissances qui l'avaient, démantelaient leurs arsenaux. Nous sommes loin du compte. Même si le nombre de têtes nucléaires a diminué, elles se sont modernisées. Elles sont devenues plus puissantes, plus précises. Et cette inquiétude doit rester une inquiétude majeure.

 

Quand j'étais enfant, c'était un sujet d'inquiétude dans la famille, en Belgique, en Europe. Beaucoup de gens ont oublié que, à deux pas du parlement, juste en face, il y a un abri anti-atomique. Je l'ai visité. Il montre à quel point l'angoisse a été terrible pour nos populations, pour notre gouvernement. Il montre également son état délabré. Cet abri mériterait d'être restauré, précisément pour montrer l'enjeu qui subsiste derrière les armes nucléaires. Ce délabrement montre aussi que l'on a oublié cette menace. Pourtant, elle pèse bien sur nous.

 

Nous n'allons pas nous opposer à cette résolution. Nous allons même la soutenir, malgré que nous pensions que la Belgique et le parlement doivent au moins pouvoir envoyer un signal dans le cadre de ce TNP et qu'il est utile d'insister sur une série d'éléments, même s'ils ne constituent pas des avancées formidables.

 

Je regrette, comme d'autres collègues, les termes parfois assez vagues et les termes manquant d'ambition. De mon point de vue, il n'y a pas d'engagement dans cette résolution.

 

On favorise, on soutient, on œuvre mais on ne demande absolument pas au gouvernement de venir faire rapport ni de s'engager.

 

Monsieur le ministre des Pensions, vous devenez un habitué de nos débats de politique étrangère. Vous devriez demander un switch de fonction à votre collègue des Affaires étrangères, puisque vous étiez déjà là lors du débat concernant la Défense. À moins qu'il ne faille prendre cela comme la mise à la pension éventuelle de nos ogives nucléaires en Belgique! Vous allez peut-être nous faire une annonce à ce sujet.

 

Monsieur le ministre des Pensions, puisque vous êtes témoin du gouvernement, je pense qu'il est important que le gouvernement vienne faire rapport et nous dise quel est son plan d'action concernant cette résolution. Il est essentiel de se donner les moyens de prendre ces initiatives. J'ai toujours regretté qu'on n'ait pas un ambassadeur qui traite de cette question en permanence et fasse le tour des capitales. Ce serait un signe concret. On dit qu'on va prendre des initiatives mais on ne se donne pas les moyens d'aller voir les autres pays européens qui ont aussi des armes tactiques sur leur territoire, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie. On ne discute pas des initiatives que nous pouvons prendre ensemble parce que ces armes n'ont plus de sens dans la dissuasion au plan militaire. Tous les experts sont d'accord à ce propos, personne n'osera dire le contraire. Elles ont encore éventuellement une valeur politique dans le sens où elles nous permettent de participer à certains forums mais elles n'ont plus de sens au plan militaire. Personne ne peut contester cela.

 

Le gouvernement doit prendre des dispositions, des initiatives, à travers notamment cette idée d'un ambassadeur permanent sur cette question. Il est vrai que toute une série de voix se sont exprimées, dans tous les partis, mais peu d'initiatives concrètes ont finalement été prises à cet égard.

 

Le deuxième élément, que je voudrais souligner, à l'instar de mon collègue de Groen, est que le fait de garder des armes nucléaires en Belgique aura une conséquence immédiate très concrète sur le choix des avions que nous allons acheter pour remplacer les F-16. J'ai interrogé le ministre de la Défense en commission. Nous savons tous que pour transporter ces bombes nucléaires, il faudra des avions américains. Si nous ne prenons pas rapidement des initiatives par rapport à cet arsenal nucléaire en Belgique, la conséquence immédiate sera que nous devrons acheter une technologie américaine pour remplacer les F-16. C'est une question fondamentale qui se pose à travers cette résolution.

 

Troisièmement, je salue encore le fait que ce soit l'opposition, en la personne de M. Crusnière, qui ait pris l'initiative d'établir le lien entre la résolution proposée aujourd'hui par la majorité et celle du Parlement flamand, qui est plus concrète et qui demande que la Belgique agisse face aux armes tactiques établies sur notre territoire et qui n'ont plus de raison d'être. Il importe que nous restions très concrets à cet égard.

 

11.60  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, cette résolution semble, à première lecture, un pas dans la bonne direction. Un petit pas. Un pas hypocrite, sans doute. Mais c'est sans doute une occasion manquée en plusieurs points.

 

D'abord, la commission qui a examiné ce texte a entendu un expert, M. Tom Sauer, qui s'est montré très clair. Puisqu'on n'a pas lu le rapport, je me permets de citer M. Sauer qui dit ne pas comprendre pourquoi des armes nucléaires tactiques ont été maintenues en Belgique après 1991: "Tous les experts s'accordent en effet à dire que ces armes sont inutiles d'un point de vue militaire. Grâce aux initiatives présidentielles unilatérales et réciproques prises par les États-Unis et la Russie, la plupart des armes tactiques ont été retirées après la Guerre froide. Les armes stationnées en Grèce ont été retirées en 2001 pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les armes stationnées au Royaume-Uni et dans certaines bases militaires allemandes." C'est l'expert que vous avez entendu en commission qui le dit! Et il ajoute très clairement: "Cette politique n'est pas acceptable, car elle va à l'encontre du TNP, en particulier de son article 2."

 

Au demeurant, M. Van der Maelen avait lu cet article en anglais, parce qu'il n'existe pas en néerlandais. En revanche, il existe en français, je vais donc me permettre de vous le lire: "Tout État non doté d'armes nucléaires qui est partie au Traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit – je me permets d'ajouter: même des États-Unis – ni directement ni indirectement le transfert d'armes nucléaires et, a fortiori, leur dépôt."

 

Derrière cela, il y a aussi un enjeu démocratique. Oui ou non ces armes doivent-elles rester en Belgique? Et, le cas échéant, pourquoi faut-il les maintenir en Belgique? M. Miller répondait "parce que". Voilà le niveau du débat démocratique en Belgique! Il n'y a pas d'explication officielle, il n'y a pas de débat sur l'utilité de garder ces armes en Belgique.

 

La Belgique n'est pas parmi les pays les plus actifs en matière de lutte contre les armes nucléaires. Je dirais même qu'elle se trouve parmi les pays les plus conservateurs. Pourquoi n'ose-t-on pas voter de manière plus offensive au sein des Nations unies, par exemple, pour soutenir tous les progrès qui vont dans ce sens?

 

Pourquoi la Belgique vote-t-elle contre quand la Suisse propose un texte relatif au désarmement nucléaire à l'assemblée générale des Nations unies en 2012? Pourquoi la Belgique vote-t-elle contre quand, lors du comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2013, 80 États soutiennent un texte similaire présenté par l'Afrique du Sud? Pourquoi la Belgique vote-t-elle contre quand des initiatives analogues ont reçu le soutien d'une grande majorité de pays membres lors des assemblées générales des Nations unies en 2013 et en 2014?

 

L'appartenance à l'OTAN n'est sans doute pas étrangère à ces choix. La position de la Belgique n'est pas ambitieuse. Je constate que M. Miller, sommé de préciser sa pensée, nous dit: "Voyez le contexte international actuel, ce n'est pas le moment de remettre en cause la présence de ces armes nucléaires en Belgique". Remercions M. Miller.

 

Il dit clairement le fond de sa pensée, qui est, je suppose, le fond de la pensée de la majorité dans son ensemble. Pour M. Miller, l'heure n'est pas à la paix, mais à la guerre. Si je vous comprends bien, monsieur Miller, c'est ce que vous avez dit. Je vous avais demandé pourquoi garder les armes nucléaires en Belgique. Vous avez dit: "Regardez le contexte international aujourd'hui." J'en conclus que le contexte n'est pas mûr pour retirer les armes nucléaires du sol belge.

 

11.61  Richard Miller (MR): Je ne vais pas argumenter très longtemps. Je vais simplement dire à M. Van Hees qu'il ne m'a pas compris. Je ne peux pas vous en vouloir. Nous avons des points de vue différents. Je vous confirme que vous ne m'avez pas compris.

 

11.62  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je prends note que M. Miller ne veut pas aller plus loin dans l'argumentation. Je le comprends.

 

Par rapport à la résolution du Parlement flamand, j'ai lu les deux textes et je vois une différence manifeste entre les deux résolutions. La résolution du fédéral dit qu'il faut des négociations multilatérales qui vont aboutir à un désarmement dans le monde. Par voie de conséquence, comme la Belgique se trouve dans le monde, il n'y aura forcément plus d'arme nucléaire à Kleine-Brogel au bout de ce processus. On fait dépendre la présence d'armes nucléaires en Belgique du désarmement dans le monde entier. Ce que je lis dans la résolution du Parlement flamand est très différent. On y demande directement de retirer les armes nucléaires de Kleine-Brogel.

 

Je vais demander aux élus flamands de la majorité de l'Open Vld, de la N-VA et du CD&V s'ils veulent bien prendre leur mallette, se lever, sortir du parlement et se rendre en face, au Parlement flamand, pour demander à leurs collègues du Parlement flamand de venir les remplacer, puisque ceux qui prennent des résolutions plus claires en matière fédérale siègent dans un parlement régional.

 

Selon moi, il serait donc plus efficace que les parlementaires flamands viennent remplacer leurs confrères fédéraux puisque, apparemment, leur résolution est encore plus claire. Ou alors cette résolution est plus hypocrite et indique en petites lettres, dans ses conditions générales, que cela dépendra de l'évolution de la position de l'OTAN ou de l'Europe.

 

Comme je l'ai déjà dit, le problème est lié à l'appartenance à l'OTAN. En effet, on peut constater que des pays comme l'Autriche ou la Suisse sont beaucoup plus actifs que notre pays en matière de lutte contre les armes nucléaires. Leur non-appartenance à l'OTAN leur donne les coudées franches pour adopter une position beaucoup plus offensive en termes de désarmement.

 

Enfin, la question du désarmement des F-16 est évidemment assez significative. En effet, on discute actuellement du remplacement de ces avions. Le ministre de la Défense a déclaré qu'aucun choix n'avait encore été fait en la matière, mais on peut sentir dans quel sens va le mouvement. En soi, on peut être opposé au remplacement de ces avions, comme c'est le cas du PTB. En tout cas, le choix du F-35, même s'il n'est pas annoncé officiellement, est clairement lié à l'utilisation, sur ces avions, d'armes nucléaires. On ne peut pas à la fois déclarer clairement qu'on est opposé à la prolifération des armes nucléaires et opter pour un avion spécifiquement conçu pour transporter de telles armes.

 

Je conclus. Nous avons introduit un amendement qui ne vise pas à attendre que soient organisées des négociations multilatérales dans le monde entier pour que, dans 120 ans, l'arrière arrière-petit-fils de M. Miller puisse assister au début du retrait des armes nucléaires en Belgique.

 

L'amendement ne demande pas non plus d'engager des négociations bilatérales avec les États-Unis pour retirer ses armes nucléaires; il demande purement et simplement à la Belgique de balayer devant sa porte et de retirer les armes nucléaires qui se trouvent à Kleine-Brogel. Pour le dire autrement, c'est un amendement qui demande à la Belgique de respecter l'article 2 du Traité de non-prolifération qu'elle a signé.

 

11.63  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, ce dossier des armes nucléaires pose quatre dimensions: une dimension politique, une dimension humanitaire, une dimension budgétaire et une dimension sécuritaire.

 

La première, la dimension politique, tient au fait que ce qui a guidé la présence d'armes nucléaires un peu partout dans le monde – et donc ici en Belgique –, c'était la Guerre froide. Ce moment-là est révolu, le mur de Berlin est tombé. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre momentum, celui d'un accord prochainement signé, espérons-le, entre l'Union européenne et les États-Unis pour un désarmement de l'Iran. Il y a eu deux guerres en Irak, il n'y aura probablement pas de guerre avec l'Iran. Nous l'espérons de toutes nos forces.

 

Le momentum de l'Iran démontre que le soft power, que la diplomatie, que la politique peuvent marcher pour atteindre un objectif de désarmement et de paix. Et la politique est plus efficace quand on dit ce qu'on fait, comme en Iran, et qu'on fait ce qu'on dit, comme nous devrions le faire ici en Belgique, en nous désarmant nous-mêmes, en décidant de nous débarrasser de ces bombes atomiques présentes à Kleine-Brogel.

 

C'est le sens de l'amendement n° 20 que M. De Vriendt et moi-même avons déposé, qui reprend les termes de notre proposition de loi réclamant la fin du stockage, de la manutention et du transport d'armes nucléaires sur notre territoire.

 

La deuxième dimension que ce dossier soulève est humanitaire. La bombe nucléaire est une arme de destruction massive qui n'a pour objectif que de tuer des civils. Les effets de son usage sont dévastateurs, que ce soit en cas d'utilisation de la bombe ou en cas de simple accident. Il y a eu trois conférences sur l'impact humanitaire des armes nucléaires: celle d'Oslo, en 2013, celle de Nayarit, au Mexique, et celle de Vienne, en 2014. La Belgique a été représentée uniquement par un ambassadeur et non par un ministre. Cette résolution manque un objectif en appuyant sur les conséquences humanitaires, en proposant par exemple que le ministre des Affaires étrangères participe aux futures conférences concernant les conséquences humanitaires des armes nucléaires. Les autres pays, en particulier ceux dotés de l'arme nucléaire, considèrent cette conférence comme une distraction. La Belgique doit leur rappeler le contraire. Les conférences consacrées aux conséquences humanitaires doivent avoir le même poids que les conférences consacrées au désarmement nucléaire.

 

Le troisième enjeu soulevé par ce débat est budgétaire. Nous avons eu hier un débat intéressant sur le remplacement des F-16. Ce débat a démontré que le choix de garder ou non des armes nucléaires en Belgique avait des conséquences sur le choix de l'éventuel remplaçant du F-16. Le fait de pouvoir porter les bombes B61 américaines, modernisées ou pas, c'est rendre l'achat du F-35 ou du F-18 idéal. Même s'il est possible aujourd'hui de doter les cinq chasseurs bombardiers candidats au remplacement du F-16 de l'arme nucléaire, ceci aura toujours un impact budgétaire supplémentaire, parce que le fait de se doter de cet arsenal nucléaire est coûteux dans tous les cas.

 

La quatrième dimension que soulève ce débat est sécuritaire. Nous avons longuement discuté avant les vacances de Pâques de l'avenir de l'armée et des choix stratégiques que la Belgique devait opérer pour son armée. Aujourd'hui, incontestablement, le terrorisme est devenu le principal combat sur lequel nous devons nous orienter, axer nos forces. Aujourd'hui, les bombes nucléaires ne répondent pas à cet enjeu terroriste.

 

Absolument pas, au contraire!

 

Chers collègues, souvenez-vous: en 2001, Nizar Trabelsi projetait un attentat contre la base aérienne de Kleine-Brogel. Il n'attaquait pas Kleine-Brogel parce qu'il y avait des avions de chasse. Nizar Trabelsi visait Kleine-Brogel parce qu'à cet endroit précis ces fameux avions de chasse, les F-16, pouvaient porter des B61 américaines. La présence d'armes nucléaires en Belgique, loin de nous protéger des dangers de ce siècle nous rend vulnérables et potentiellement attaquables par ces fascistes des temps modernes que sont les terroristes.

 

Il est grand temps de passer dans le XXIe siècle et de répondre aux enjeux de ce siècle en supprimant les armes nucléaires de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette fausse dénucléarisation du territoire belge. Nous voterons donc contre cette résolution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Considérant/Considerans H (n)

▪ 15 – Dirk Van der Maelen (901/10)

Considérant/Considerans I (n)

▪ 16 – Dirk Van der Maelen (901/10)

Considérant/Considerans J (n)

▪ 17 – Dirk Van der Maelen (901/10)

Point/Punt 2/1 (n)

▪ 18 – Dirk Van der Maelen (901/10)

Point/Punt 2/2 (n)

▪ 19 – Dirk Van der Maelen (901/10)

Point/Punt 5

▪ 20 – Benoit Hellings cs (901/12)

Point/Punt 5/1 (n)

▪ 21 – Marco Van Hees cs (901/12)

*  *  *  *  *

 

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements est réservé.

 

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements réservés et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

12 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003 (977/1-3)

12 Projet de loi portant assentiment aux Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés à Madrid le 28 novembre 2003 (977/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

12.01  Philippe Blanchart, rapporteur: Monsieur le président, je m’en réfère à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (977/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (977/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (979/1-4)

- Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 (980/1-5)

- Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (981/1-5)

13 Projet de loi portant assentiment à l'Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 (979/1-4)

- Projet de loi portant assentiment à l'Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, fait à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014 (980/1-5)

- Projet de loi portant assentiment à l'Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 (981/1-5)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze drie wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces trois projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, je pensais m'exprimer à la fois comme rapporteur et comme représentant du MR mais, vu la longueur du débat précédent, je me permets de me référer au rapport écrit qui est tout à fait valable et correspond à ce qui a été dit. Par contre, si vous me le permettez, j'interviendrai au nom du MR ultérieurement.

 

13.02  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, j'interviens au nom de mon groupe et non pas pour discuter du fait d'avoir un débat groupé sur les trois textes, ce que personne ne conteste, me semble-t-il.

 

Les projets de loi à l'ordre du jour aujourd'hui sont extrêmement importants, tant d'un point de vue diplomatique que d'un point de vue politique et symbolique. En effet, ces projets de loi visent à ratifier les accords d'association passés entre l'Union européenne, la Géorgie, la Moldavie et bien évidemment l'Ukraine. L'objectif affiché, nous le savons bien, est de renforcer les liens existants entre ces pays et l'Union européenne en instaurant et structurant les relations étroites et durables.

 

C'est important et c'est bien évidemment illustré dramatiquement par les évènements qui se sont déroulés lors des manifestations, les heurts et les morts lors des événements du Maïdan en Ukraine et des tensions politiques internes auxquelles se sont très vite substituées des tensions géopolitiques régionales et surtout des violations du droit international qui finalement ont abouti à des sanctions européennes et au cessez-le-feu de Minsk plus récemment.

 

C'est indéniable; cette révolution s'explique par le souhait d'une grande partie de la population ukrainienne de se rapprocher de l'Union européenne, en signant un tel accord d'association et ce, malgré les intimidations russes. Ces aspirations ont été et sont toujours certes européennes mais elles sont aussi celles d'une volonté d'autre chose face à la corruption, aux dérives autoritaires et aux lois liberticides. Nous ne devons jamais l'oublier.

 

Je rappelle également que ces trois pays, si on y ajoute l'Azerbaïdjan, sont actuellement dans des situations terribles de conflits gelés, et cela depuis plusieurs années.

 

Ces textes auraient d'ailleurs mérité, je pense, une place et une temporalité parlementaire plus adéquates, puisque certaines pièces manquaient. Malheureusement, lors du passage en commission, un seul débat a été consacré à ce sujet.

 

Sur le plan diplomatique, le groupe PS a toujours été partisan d'une approche intégrée par l'Union européenne de son voisinage oriental. Une politique intégrée ne doit pas être vue comme une provocation vis-à-vis de la Russie mais bien comme un rapprochement certes indispensable mais qui n'exclut pas pour autant de bonnes relations avec la Russie. Ni ces trois pays ni l'Union européenne ne devraient avoir à faire le choix de l'un ou de l'autre.

 

La Russie est un partenaire inévitable économiquement et sur toute une série de dossiers diplomatiques et énergétiques. Cependant, sous prétexte de bonnes relations avec la Russie, l'Union européenne ne peut se priver d'entretenir des relations privilégiées avec son voisinage oriental dont font partie ces pays. Et pour cause: c'est la porte de l'Europe.

 

L'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie sont des États voisins dont l'importance géopolitique n'est plus à démontrer et dont une partie de la population aspire d'ailleurs un jour, à terme, à rejoindre l'Union européenne. Dire l'inverse serait simplement nier la géographie, puisque ces pays se situent aux frontières de l'Union européenne, à tel point que leur stabilité est un enjeu primordial pour l'ensemble du continent européen.

 

Tous ces pays doivent pouvoir faire leurs propres choix politiques. Nous ne pouvons tolérer aucune atteinte au droit international et à l'intégrité territoriale de ces pays comme c'est le cas en Crimée. Mais ça l'est aussi en Transnistrie, en Abkhazie et dans le Haut-Karabagh. Vis-à-vis de la Russie, l'objectif pour le PS est cependant de maintenir le dialogue, vers une désescalade, sans pour autant tomber dans la naïveté. Toute sanction, c'est important, doit servir l'objectif de la désescalade. Demain, nous devrons retravailler avec les Russes: c'est inévitable.

 

Il s'agit dès lors d'adopter des sanctions proportionnées, réversibles et véritablement efficaces vis-à-vis de la Russie, tout en tenant compte de leurs conséquences sur notre économie.

 

Parallèlement à cette diplomatie de la fermeté vis-à-vis de la Russie, je ne suis pas non plus partisan de préjuger que tout ce qui viendrait des trois pays ici concernés est bon. Pour reprendre le cas de l'Ukraine, si mon groupe est favorable aux mesures de soutien à ce pays, cette aide doit bien évidemment se dérouler à condition que l'Ukraine se conforme à plusieurs exigences en termes de droits de l'homme et de lutte contre la corruption, mais aussi – et c'est important de le souligner – que les minorités russophones soient également respectées dans le Donbass et ailleurs en Ukraine. Cette dernière doit entreprendre des réformes importantes: lutte contre la corruption, développement socio-économique, emploi, évolutions politiques. Cette aide doit naturellement être destinée aux populations civiles, toutes les populations, y compris celles qui sont prises dans l'étau du Donbass que j'évoquais tout à l'heure, entre les pro-Européens et les pro-Russes.

 

Sur ces différents points, je rejoins la position défendue par le ministre. C'est l'application des Accords de Minsk, qui représentent la seule voie politique vers une solution durable. Nous plaidons donc pour que ceux-ci soient respectés intégralement par toutes les parties.

 

De même, notre pays doit continuer de plaider en faveur d'une solution politique durable en Géorgie et en Moldavie. Ces conflits gelés n'ont que trop duré.

 

La question des droits de l'homme doit, elle aussi, être placée au cœur de l'action belge. J'estime que le Conseil de l'Europe doit faire œuvre de forum essentiel en se servant pleinement de la présidence belge du Comité des ministres. C'est en ce sens que je comprends, sur le plan diplomatique et symbolique, l'importance d'avoir fait rapidement passer ces projets devant notre assemblée avant le Sommet du partenariat oriental à Riga les 21 et 22 mai prochains, afin de donner un signal positif aux trois pays concernés. Si mon groupe souscrit, bien entendu, à cet objectif, celui-ci ne peut servir d'excuse à l'approximation légistique des trois textes, largement soulignée par l'avis du Conseil d'État, et aux nombreuses questions politiques et économiques qu'ils soulèvent. Chers collègues, reconnaissons d'ailleurs qu'en commission, nous n'avons pas obtenu beaucoup de réponses précises à ces questions.

 

Oui, sur la forme, les négociations ont été entamées en 2007 avec l'Ukraine et en 2010 avec la Moldavie et la Géorgie. Oui, les gouvernements précédents ont déjà marqué leur accord. Et, oui, ces trois accords ont été ratifiés par le Parlement européen à une très large majorité. Il n'en reste pas moins qu'il revient au gouvernement actuel de tenir compte du nouveau contexte et d'assurer la transposition de cet accord en droit belge. Il lui revient aussi d'apporter des réponses à des questions aussi cruciales que la circulation des personnes ou des services, par exemple, et de se concerter avec les entités fédérées lorsque cela s'avère nécessaire.

 

Selon l'avis du Conseil d'État, "les mesures nécessaires devront être prises et les adaptations nécessaires devront être apportées à la réglementation dans l'ordre juridique belge et ce, en principe au plus tard au moment de l'entrée en vigueur internationale des dispositions de l'accord (…)".

 

Outre ce point, de nombreuses questions se posent encore dans la zone de libre-échange. Qu'en est-il de l'assimilation quasi-complète au traitement dont bénéficient les ressortissants de l'Union européenne en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de fourniture des services? Les autorités compétentes doivent-elles supprimer les obstacles au commerce incompatibles avec l'accord en apportant activement les aménagements nécessaires à la réglementation selon le Conseil d'État?

 

Qu'en est-il des règles relatives à l'admission et au séjour sur le territoire et à l'accès spécifique au marché du travail, contenues dans l'accord pour les catégories spécifiques de personnes qui sont directement liées à l'établissement ou à la prestation de services? Était-on obligé de passer par une zone de libre-échange? Un accord purement diplomatique d'association n'aurait-il pas suffi? Pourquoi avoir inclus le marché des services?

 

L'avis du Conseil d'État indique que différents engagements en matière de bonne administration, notamment dans le but de favoriser la transparence des décisions de l'autorité et l'élaboration adéquate de la réglementation, sont pris dans l'accord. Or certaines de ces mesures ne sont pas encore connues ou intégrées dans l'ordre juridique belge. Qu'en est-il?

 

L'avis indique également que l'accord implique que la Belgique soit déjà partie aux traités de base multilatéraux relatifs à différentes matières visées par l'accord. Cependant, tel n'est pas toujours le cas. En donnant son assentiment à l'accord, la Belgique s'engage à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la ratification d'un certain nombre de traités. Qu'en est-il?

 

Ce Traité comporte-t-il des risques de dumping social et fiscal? Quels en sont les garde-fous, notamment au regard du débat sur les normes sociales et environnementales qui anime déjà très fort les États membres européens aujourd'hui? Ne craint-on pas que la mobilité des travailleurs et l'assouplissement de la procédure de délivrance des visas créent un effet de dumping social, notamment dans le secteur du transport? Ces accords comportent-ils des aspects militaires et géostratégiques?

 

Ces accords traitent aussi du domaine de l'énergie. On connaît la problématique des centrales nucléaires en Ukraine. La plupart des centrales nucléaires européennes se trouvent en Ukraine et certaines d'entre elles sont complètement obsolètes et le seul matériel qui puisse remplacer des pièces défectueuses est soviétique, incompatible avec le matériel européen. C'est dangereux! Qu'en est-il?

 

Chers collègues, à toutes ces questions, ma collègue Gwenaëlle Grovonius et moi-même n'avons obtenu que quelques réponses. Le ministre a dit que dans le cadre ainsi créé, il appartiendra de vérifier les progrès réalisés par ces pays avant de passer à l'étape suivante. La signature et la ratification d'un accord d'association ne signifient pas que toutes les mesures qui y sont prévues seront mises en œuvre au même rythme. On peut comprendre, mais de multiples questions demeurent.

 

Je conclurai en disant que la question essentielle qui se pose aujourd'hui est bien de savoir si l'Union européenne et ses États membres souhaitent réellement apporter le soutien demandé par ces trois pays. La réponse de mon groupe est un grand oui, sans aucune ambiguïté. Mais pas n'importe comment, pas à l'emporte-pièce, tant les enjeux socioéconomiques, diplomatiques, énergétiques et de sécurité, voire militaires, sont importants.

 

Dans un souci de cohérence et pour toutes ces raisons, qui portent bien sur la forme et non pas sur l'opportunité de ce texte, mon groupe s'abstiendra sur ces trois projets, comme il l'a fait en commission.

 

13.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier mes collègues de la commission des Affaires étrangères qui m'ont désigné comme rapporteur de ces trois importants traités. Je vous ai dit que je faisais confiance au rapport tel qu'il a été élaboré.

 

Cependant, je voudrais souligner l'importance politique de donner notre assentiment à ces traités avant le sommet de Riga sur le partenariat oriental, où notre premier ministre Charles Michel se rendra les 21 et 22 mai prochains. Notre assemblée, c'est à mes yeux très important, va dès lors envoyer un triple message de confiance: confiance dans la démarche de notre premier ministre, dans la démarche renouvelée de l'Union vis-à-vis de ses voisins et confiance dans la volonté de succès des réformes de ceux-ci.

 

Je souligne que nous avons une proposition de résolution sur ce thème que nous devons adopter avant cette échéance du 22 mai, afin d'appuyer la démarche du premier ministre pour ce qui concerne ce partenariat oriental. Je compte sur notre président de la commission des Affaires étrangères pour que le débat et sa conclusion en commission puissent avoir lieu avant le sommet du partenariat oriental de la fin mai.

 

Par ailleurs, le rapport écrit est fort complet. Je m'y réfère en ma qualité de rapporteur. J'aimerais particulièrement m'exprimer au nom du MR. Je rappellerai tout d'abord le décor extrêmement important. Nous sommes dans des accords avec trois anciennes républiques de l'ancienne URSS. Vous vous souviendrez de la sortie quelque peu fracassante à l'époque de l'ouvrage d'Hélène Carrère d'Encausse, L'Empire éclaté, suivi d'un autre, Le Grand Frère.

 

L'Empire éclaté, nous en sommes aujourd'hui les titulaires, si j'ose dire. En effet, la Russie des tsars et ensuite l'Union soviétique ont pris un malin plaisir à diviser ou à créer des tensions à l'intérieur des différents pays qui sont aujourd'hui indépendants. L'exemple de l'Ukraine est suffisamment clair en la matière. En effet, bien qu'étant, en quelque sorte, le berceau de la Russie – au Moyen-Âge, la Rous c'était déjà l'Ukraine –, les éléments pour russifier ce pays sont toujours présents. C'est ce qui explique la situation actuelle. Ce qu'il s'est passé en Crimée se produit aujourd'hui dans l'Est de l'Ukraine.

 

Par ailleurs, il en va un peu de même pour ce qui concerne la Géorgie et la Moldavie. Il faut savoir que la Géorgie était un pays indépendant jusqu'à la fin du XVIIIsiècle. Parce que l'église orthodoxe géorgienne était menacée, les Géorgiens ont demandé la protection de Moscou, qui ne s'est pas contenté de lui accorder une simple protection puisque le royaume de Géorgie a été englobé dans l'empire des tsars, au début du XIXe siècle.

 

(…): (…)

 

13.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Il y a effectivement eu des modifications territoriales.

 

Dans ce contexte, il faut également rappeler que la Géorgie a fait l'objet d'une série d'influences, ce qui explique que, aujourd'hui encore, la République démocratique de Géorgie n'est pas totalement reconnue sur le plan international.

 

En effet, deux territoires, l'Ossétie du Sud et l'Abkhasie, ont fait l'objet d'une guerre en 2008 entre la Russie et la Géorgie. Le président François Hollande a encore récemment rappelé, lors de son voyage en Géorgie, que, pour la France et pour l'Europe, ces deux ex-républiques autonomes faisaient partie de la Géorgie. Mais dans les faits, elles sont sous contrôle russe et ce, depuis au minimum 2003.

 

Pour ce qui est de la Moldavie, la situation est assez pareille, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la Moldavie, vous le savez, est un territoire anciennement contrôlé par l'Empire ottoman, qui a finalement été rattaché à la Russie au début du XIXe siècle. Je rappelle que la Moldavie est un territoire de langue roumaine. Mais là aussi, une certaine russification s'est opérée et demeure encore aujourd'hui, puisque, bien que seulement 8 % de la population soient russes d'origine, à peu près un quart de la population parle d'abord et avant tout le russe. C'est donc dans un contexte particulièrement difficile que nous sont proposées les ratifications de ces traités d'association.

 

Cela a été dit par d'aucuns en commission des Relations extérieures, on pourrait effectivement dire te nemen of te laten. Oui, c'est vrai, c'est à prendre ou à laisser en ce sens que tout le travail a déjà été effectué au sein du Conseil des ministres européen, au sein de la Commission européenne et au sein du Parlement européen où ces trois traités ont été approuvés à plus de 80 % des voix et par l'essentiel des groupes politiques qui se retrouvent ici, puisque nous n'avons pas, heureusement, trop d'anti-européens dans notre assemblée.

 

Il est vrai que le Conseil d'État a fait des remarques. Vous l'avez évoqué vous-même. Vous avez fait des remarques et d'autres groupes politiques aussi. Mais nous sommes aujourd'hui dans un trend d'unification européenne. Je voudrais rappeler que nous avons la possibilité d'intervenir à la base. Quand il y a des documents qui doivent ensuite être finalement approuvés par le Parlement belge, nous pouvons tirer la sonnette d'alarme ou appuyer sur le feu rouge. Le Parlement suédois le fait régulièrement quand un projet de texte lui est soumis initialement.

 

Il faut bien constater que dans notre assemblée, comme dans d'autres pays, il est rare que l'on prenne les problèmes à la base. Pourtant, à la Chambre, nous avons un organe qui permet de connaître tous les textes tels qu'ils sont depuis le point de départ et de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons un délai précis depuis les derniers traités européens. C'est ce qu'on appelle la co-décision et qui fait en sorte que nous pouvons, bien avant, commencer à faire toutes les remarques.

 

Aujourd'hui, soyons clair, nous ne le pouvons plus sauf que cela permet, grâce à cette ratification, de reconscientiser au-delà de nous toute la population belge sur l'importance des relations avec ces pays.

 

Chers collègues, je plaide pour qu'à l'avenir, quand il y a des textes aussi importants, nous puissions intervenir à la source, à la base pour éventuellement, s'il échet, tirer la sonnette d'alarme. Oui, monsieur Blanchart?

 

13.05  Philippe Blanchart (PS): Merci, monsieur le président Flahaux.

 

13.06  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je me prenais déjà pour Flahaut.

 

Le président: C'est le nom qui le fait.

 

13.07  Philippe Blanchart (PS): Un nom comme cela, ça ne s'efface pas de la mémoire du parlement.

 

Jean-Jacques, je voudrais dire que j'apprécie évidemment beaucoup ton approche historique. Les débats en commission ont certes été intéressants et, bien entendu, nous sommes pressés et tenus par l'agenda. Mais, comme je l'avais déjà dit en commission, je crois qu'à un certain moment la majorité veut passer vite et en force.

 

Dans ce cas-là, il n'y avait sur le fond pas véritablement de problème. Mais reconnaissons-le: une semaine de délai supplémentaire, une réunion de commission supplémentaire pour que nous puissions disposer des pièces, cela n'aurait pas été superflu, étant donné les enjeux légistiques et de fond liés à ce dossier, notamment les enjeux relatifs à la sécurité nucléaire que j'évoquais tantôt.

 

Nous parlions du nucléaire lors du débat précédent. On désarme l'Europe, mais il faut savoir que dans des territoires aux frontières de l'Europe, plusieurs pays ont des centrales présentant des dangers réels. Je ne les citerai pas ici.

 

Mais il faut reconnaître qu'une réunion de commission supplémentaire consacrée à ce sujet n'aurait pas été superflue. Je pense que nous aurions pu être dans l'agenda pour le 21 mai.

 

13.08  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

13.09  Jean-Jacques Flahaux (MR): M. Blanchart et Mme Onkelinx savent que j'aime bien le débat. Plus on débat, mieux j'aime. Mais je ne suis pas le président de la commission des Affaires étrangères, qui essaie de faire suivre les choses. (Brouhaha)

 

Ce n'est pas une accusation, monsieur le président. Je veux simplement dire que des documents sont depuis un an sur internet; ils sont à la bibliothèque de notre parlement depuis des mois. Il est vrai que nous avons tous beaucoup de choses à examiner. Nous aurions peut-être dû nous y intéresser plus en amont, avant même de recevoir le projet de loi.

 

13.10  Georges Dallemagne (cdH): Je ne peux quand même pas laisser passer cela. M. Flahaux inaugure un nouveau mode de fonctionnement de nos commissions et du parlement. Les documents que vous ne recevez pas en commission, allez les chercher sur internet, vous finirez bien par les trouver. C'est une nouvelle manière de travailler.

 

Sur un sujet aussi sérieux, je rejoins mon collègue M. Blanchart: non seulement il aurait fallu que nous disposions réellement des documents, et nous ne les avions pas, mais en plus, une série de remarques méritaient un débat plus approfondi.

 

Je pense que l'exposé du ministre a duré cinq minutes. Il aurait été de bon ton qu'il réponde point par point aux arguments du Conseil d'État pour que nous ayons un vrai débat. Le président de la commission, je le rappelle, a demandé que ce débat puisse avoir lieu. Il ne s'agissait pas de prolonger. Je suis heureux de ces accords, mais ils sont très importants politiquement.

 

C'est le ministre des Affaires étrangères qui, de manière très impérieuse, a réclamé que le vote ait lieu immédiatement. Je le regrette vraiment.

 

13.11  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je voudrais rappeler que, si le rapport introductif de M. le ministre des Affaires étrangères a été bref, c'est parce qu'il nous fallait absolument adopter ce texte dans les meilleurs délais. Quel signe politique négatif nous aurions donné…

 

13.12  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

13.13  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je ne me sens pas concerné par votre remarque et votre demande. Je la prends simplement comme un moyen de me titiller, mais c'est bien essayé!

 

Dans le contexte particulièrement difficile de ces trois États, la demande fait suite au partenariat qui a été entamé en 2006 à l'initiative de la Suède et de la Pologne. Nous avions commencé avec six États. Malheureusement, trois seulement sont à l'arrivée. Nous avons bien failli n'en avoir que deux. En effet, dans un premier temps, l'Ukraine avait refusé tout simplement d'approuver ces accords d'association.

 

Il s'agit ici d'un volet politique important que nous allons adopter. Certes, nous ne nous prononçons pas sur les modalités, de même que nous ne pouvons pas modifier le texte, puisqu'il a déjà été adopté sur le plan européen et dans plus de dix pays de l'Union européenne. Il est essentiel de marquer le coup, surtout en cette période grave, tant vis-à-vis de ces États que de l'opinion publique internationale ainsi que de la Russie.

 

Ces rapports qui sont particulièrement volumineux sont très ambitieux. Ils comprennent un volet politique et commercial visant à une libéralisation quasi totale des échanges entre l'Union européenne et ces trois pays, ainsi qu'un volet dit de coopération, dont l'objectif est la reprise par l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie de l'acquis normatif communautaire dans un grand nombre de domaines.

 

Nous touchons ici à la frontière entre la coopération et l'intégration, tout en restant, pleinement et uniquement, officiellement dans la coopération. Les États du partenariat oriental n'ont pas, au moment où je vous parle, vocation à devenir membres de l'Union européenne, mais à développer des synergies maximales avec l'Union. C'est un point sensible, et vous savez que plusieurs États membres souhaitent aller plus loin. C'est le cas de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie.

 

Ces pays souhaiteraient, à terme, adhérer à l'Union européenne. La déclaration de la vice-première ministre de la Moldavie est claire de ce point de vue-là. Elle évoque même une date d'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne, en 2019. C'est assez paradoxal car, au moment où je vous parle, aucune candidature officielle n'a été déposée par la Moldavie pour adhérer à l'Union européenne.

 

Dès lors, le groupe MR considère pour l'instant qu'il ne s'agit pas d'une première marche vers un accord d'élargissement. Nous savons à quel point les élargissements précédents sont encore en cours d'absorption, si j'ose dire. Par ailleurs, comme le dit Mme Onkelinx, la situation est délicate car, au-delà de ces anciennes républiques d'URSS, cela a aussi des conséquences sur nos relations avec la Russie.

 

Dans ce contexte, c'est dans le cadre de ce partenariat oriental de 2009 que les accords de partenariat et de coopération signés en 1994 ont été remplacés par ces accords d'association qui approfondissent grandement la coopération entre l'Union européenne et ces trois pays.

 

Ce type d'accords comprend d'abord un volet politique. Celui-ci prévoit le développement de dialogues sur les réformes intérieures. C'est important car plusieurs de ces pays, dont je ne citerai pas les noms, ont de grands problèmes de corruption.

 

Il est essentiel que nous puissions les aider à modifier la structure de leur fonctionnement intérieur. Cela fait partie du volet politique. C'est aussi au sein de ce volet que l'Union pourra insuffler la nécessité et la volonté de réforme avec des incitants et des aides financières et humaines. Nous savons que le gouvernement ukrainien doit introduire des modernisations dans son système politique, administratif et économique et qu'il est demandeur d'une aide des Européens à travers, notamment, l'envoi de spécialistes. C'est le cadre juridique de cette coopération.

 

Ce volet politique, chers collègues, a sans doute été sous-estimé menant d'ailleurs au fiasco du Sommet de Vilnius en 2013. Ces relations entre l'Union et ses voisins nécessitent – vu le poids politique, économique et militaire de la Russie, qui est quelque part toujours présente en arrière-théâtre de ces négociations – ce que je vais appeler un "guidage" politique. Je suis convaincu qu'une analyse et une mise en œuvre moins technocratiques de ces accords et de ce partenariat auraient sans doute permis d'éviter les tensions avec Moscou et le bain de sang que nous connaissons actuellement, tensions desquelles nous sommes loin d'être sortis.

 

À titre d'exemple, en un an, la monnaie ukrainienne a perdu 70 % de sa valeur par rapport au dollar. La dette publique a doublé. La guerre coûterait au pays quelque dix millions de dollars par jour. Il faut dès lors rendre un pilotage politique à ces relations.

 

Le deuxième volet traite de l'accord de libre-échange complet et approfondi. Ces deux mots ont toute leur importance. Il constitue le noyau dur de l'accord que vous êtes appelés à ratifier. Il s'agit d'une libéralisation complète des échanges grâce à la suppression des droits de douane sur la quasi-totalité des lignes tarifaires pour chacune des parties et mesures non tarifaires visant à faciliter l'accès au marché comme la transparence des marchés publics – je viens d'évoquer la corruption qui est un point important –, l'harmonisation des procédures douanières, la libéralisation des services.

 

Consécutivement, le troisième volet vise l'adoption d'une grande partie de la réglementation, des normes européennes communautaires applicables dans 27 domaines allant de l'énergie à l'agriculture et aux transports, de la politique industrielle à celle en faveur des PME ou encore l'environnement, la protection des consommateurs, la culture et l'éducation.

 

Ces deux derniers volets doivent permettre d'accélérer le rapprochement économique avec l'Union européenne. Il faut savoir que pour chacun de ces trois pays, nous sommes déjà le premier partenaire commercial, avant la Russie. Favoriser le développement économique de son voisinage, c'est favoriser la stabilité de ces pays et ouvrir de nouveaux débouchés pour nos investissements et nos exportations. Mais ce rapprochement économique et normatif avec l'Union européenne ne doit pas se faire au détriment des intérêts économiques de la Russie. Encore une fois, nous en voyons toutes les conséquences désastreuses actuellement en Ukraine. De façon judicieuse, l'Union européenne a accepté de reporter au 1er janvier 2016 l'entrée en vigueur du volet libre-échange de l'accord. Dans cette attente, elle conduit avec l'Ukraine et la Russie des consultations trilatérales en vue d'identifier les problèmes que l'accord pose à cette dernière et de tenter d'y remédier. À la Russie de jouer maintenant honnêtement le jeu!

 

Monsieur le président, je comprends la frustration des uns et des autres concernant la ratification de ces trois traités. En tant que parlementaires, nous devons les approuver sans en changer une virgule et sans pouvoir ouvrir un débat plus large, plus politique sur le sens à donner au partenariat oriental. Ce thème fut d'ailleurs débattu lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens ce lundi, réunion à laquelle notre ministre des Affaires étrangères a participé.

 

Je donne donc rendez-vous au ministre des Affaires étrangères, aux membres de la commission des Relations extérieures et de notre assemblée dans les jours qui viennent afin de pouvoir débattre plus librement des orientations à donner à cette politique sur base de notre résolution.

 

Président: André Frédéric, vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

13.14  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal heel kort zijn. Ik zal het lange betoog dat ik in de commissie heb gehouden, proberen samen te vatten in een drietal minuten.

 

Mijn fractie zal tegen de drie associatieakkoorden stemmen. Wij hebben daarvoor drie redenen.

 

De eerste reden is daarnet al even aangeraakt. Collega’s, een Parlement moet, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, kunnen afspreken dat het werk in de commissies op een deftige en grondige manier wordt gedaan. Ik betreur dat dit in dezen niet is gebeurd. U hebt er de zweep op gelegd, mijnheer de minister, en hebt geëist dat over de ontwerpen werd gestemd tijdens één commissievergadering.

 

Ik voeg eraan toe dat, toen wij stemden over het associatieakkoord met Oekraïne, de tekst van het verdrag op de website van de Kamer niet beschikbaar was. Ik zou de collega’s van de meerderheid ertoe willen oproepen om af te spreken het werk in de commissie op een correcte manier te laten gebeuren, zodat de collega’s minstens de gelegenheid krijgen om de teksten die zij goedkeuren vooraf te kunnen lezen. In dit geval ging het over een verdrag. Ik ben er mij van bewust dat niet iedereen een verdrag van 2 500 bladzijden zal lezen.

 

De tweede reden waarom wij tegen stemmen, is de reeks van fundamentele opmerkingen van de Raad van State. Tot mijn spijt moet ik vaststellen, na het lezen van het verslag, dat u daar niet op hebt geantwoord, mijnheer de minister. Het waren nochtans geen opmerkingen van mineure aard. Deze verdragen zijn een nieuw soort Europese verdragen, die men in het jargon deep and comprehensive foreign trade agreements noemt. Deep and comprehensive houdt in dat de verdragen heel breed zijn, maar ook heel diep ingrijpen in de nationale regelgeving.

 

De Raad van State wees er bijvoorbeeld op dat wij door de goedkeuring van dit verdrag in België verplicht zullen zijn om onze eigen wetgeving aan te passen op het vlak van het recht van vestiging van een economische activiteit, het recht om zonder vaste inrichting in België economisch actief te zijn, de toegang tot en het verblijf op het grondgebied, de toegang tot de arbeidsmarkt, de transparantie van overheidsbeslissingen en de behoorlijke totstandkoming daarvan.

 

Collega’s, het gaat hier dus niet over mineure aangelegenheden. Wie dergelijke akkoorden een beetje kent, weet dat dit voor een stuk lijkt op de toetreding van Bulgarije en Roemenië, waardoor wij vrij verkeer van personen kenden, maar ook sociale dumping en zo meer. Nu gaat het over hetzelfde. Toen wij aan de minister vroegen op welk specifiek punt wij de Belgische regelgeving moeten aanpassen, kwam er geen antwoord.

 

Ook de Raad van State heeft opmerkingen geformuleerd. In die deep and comprehensive foreign trade agreements is de oprichting voorzien van bepaalde organen, waarin ook grote bedrijven vertegenwoordigd zijn. Die organen buigen zich over nieuwe regels die verplicht moeten worden gerespecteerd door de verschillende landen. In zijn advies formuleert de Raad van State daarbij twee mogelijke problemen.

 

Een eerste probleempunt luidt – collega’s van N-VA, spits even de oren – dat niet gegarandeerd is dat de interne bevoegdheidsverdeling gerespecteerd zal worden. Ik weet dat u een heel sterk spijsverteringstelsel hebt. Een communautaire black-out hebt u al kunnen verteren. Misschien kan dit er dus ook nog wel bij. Toch is het goed om te vermelden dat de Raad van State stelt dat het niet zeker is dat de interne bevoegdheidsverdeling in België zal worden gerespecteerd.

 

13.15  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Van der Maelen, u verkondigt een aantal nieuwigheden inzake grondwettelijk recht, dus dat interesseert mij bijzonder. Kunt u mij even uitleggen hoe via een verdrag de interne bevoegdheidsverdeling in België zou kunnen worden gewijzigd?

 

13.16  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer Vuye, ik zei niet “wijzigen.” Ik zei dat wij de garantie niet hebben dat de in België bestaande bevoegdheidsverdeling zal worden gerespecteerd als de in het verdrag voorziene organen de bevoegdheden zullen uitoefenen die zij door dat verdrag krijgen.

 

13.17  Hendrik Vuye (N-VA): Hoe zou een verdrag er eigenlijk voor kunnen zorgen dat de interne bevoegdheidsverdeling niet moet worden gerespecteerd?

 

13.18  Dirk Van der Maelen (sp.a): De vraag is omgekeerd. De Belgische ministers die daarover onderhandeld hebben, hadden dat probleem moeten signaleren.

 

13.19  Hendrik Vuye (N-VA): Verdragen kunnen naar mijn idee niets wijzigen aan de interne bevoegdheidsverdeling. Het is evident dat de interne bevoegdheidsverdeling gerespecteerd wordt. Een verdrag doet daar geen enkele afbreuk aan.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

13.20  Dirk Van der Maelen (sp.a): Ik moet nu in detail treden en zal dat doen, al was ik zinnens aan de oppervlakte te blijven.

 

Collega, in dit associatieverdrag — misschien hebt u het ook niet kunnen lezen, want op het moment dat het in de commissie werd besproken, was het document niet beschikbaar — wordt voorzien in het creëren van organen waarin vertegenwoordigers van de lidstaten met adviserende stem van grote bedrijven, zich zullen buigen over nieuwe regelgeving die betrekking heeft op vaste inrichtingen en dergelijke. Daar worden de beslissingen genomen en het verdrag bepaalt dat die beslissingen door België en ook door Vlaanderen gerespecteerd moeten worden, zonder dat u de garantie hebt dat, als het een Vlaamse of gemeenschapsbevoegdheid is, iemand van dat politieke niveau wordt betrokken bij de interne besluitvorming in dat orgaan. Als u daarmee geen probleem hebt… Het is in de eerste plaats uw probleem, niet het mijne. U hebt altijd gezegd dat u sterk hecht aan de interne bevoegdheidsverdeling en dat die moet worden gerespecteerd. Welnu, ik stel nu vast dat de Raad van State er niet zeker van is dat de interne bevoegdheidsverdeling altijd zal worden gerespecteerd.

 

Aan het volgende punt til ik als Parlementslid wel wat zwaarder. De Raad van State waarschuwt ervoor dat het anticonstitutioneel is dat de overheid het recht op beslissingen met betrekking tot vestiging, sociale wetgeving, enzovoort, uit handen geeft aan het beschreven orgaan. Volgens de Raad van State moet de regering dan ook een artikel toevoegen aan haar wetsontwerp, waarbij het Parlement aan haar en haar vertegenwoordigers in die organen, de volmacht geeft om dat te doen. De Raad van State voegt eraan toe dat het van enige decentie blijk zou geven mocht de regering, bij het krijgen van die bevoegdheid, de verplichting hebben om de Kamer in te lichten van het feit dat in die organen bepaalde besluitvorming is gebeurd. Ik stel vast dat de minister wel heeft gezegd dat hij ons daarover zou informeren, maar dat niet in de wet heeft willen opnemen.

 

Om die drie redenen, namelijk, ten eerste, het geweld dat men de parlementaire procedures heeft aangedaan, ten tweede, het feit dat men zeer ingrijpend, zonder dat de minister iets wil zeggen, in een aantal sociale aangelegenheden ingrijpt, en, ten derde, dat dat als die organen beslissingen nemen die normaal gezien volgens de Grondwet door de wetgever moeten worden genomen, men niet eens voorziet in het minimum minimorum te weten de verplichting om de Kamer daarover in te lichten, om die redenen zal de sp.a-fractie tegen de drie associatieakkoorden stemmen.

 

13.21  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je voudrais souligner l'importance de ces accords. Ce sont des pays qui nous sont proches. Ce sont aussi des pays qui ont parfois payé lourdement, dans le sang, leur volonté de se rapprocher de l'Union européenne et de nouer des liens étroits avec les pays de l'Union européenne. Dans l'histoire des accords d'association que nous avons avec des pays tiers, je pense que c'est la première fois que, parce que nous souhaitons un accord d'association, un autre pays fait la guerre à ce pays et décide d'envahir une partie de son territoire. C'est un précédent tragique, mais cela montre aussi la volonté impérieuse de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, de tisser avec nous des liens beaucoup plus étroits encore que par le passé.

 

Je pense donc qu'il faut saluer ce courage, qu'il faut aller de l'avant avec ces pays, qu'il faut pouvoir, à la fois sur le plan économique et commercial, renforcer ces échanges – d'autres collègues ont souligné l'importance de ces accords d'association à cet égard –, parler de sécurité, parler de liberté, de gouvernance, de corruption, parler des droits de l'homme. À travers ces traités d'association, nous aurons un instrument qui nous permettra d'aller de l'avant dans ces domaines. Vous avez raison, monsieur Blanchart, ces questions sont aussi importantes et nous pensons qu'elles seront mieux traitées à travers ces dispositifs.

 

Ce sont donc des traités importants, le sommet de Riga sera décisif pour l'avenir de la stabilité du continent européen. Je regrette simplement que, pour des raisons qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, ces pays soient gravement déstabilisés par la Russie. Je pense qu'il faudra faire en sorte que la Russie puisse jouer un rôle plus constructif et plus positif à l'avenir, dans cette région du monde, comme dans d'autres régions du monde d'ailleurs. Je regrette aussi que, pour l'instant, d'autres pays ne participent pas à ce partenariat oriental; en effet, il est essentiel qu'aux marges de l'Europe, nous puissions établir des contacts étroits et que nous puissions parler plus et mieux de sécurité, de gouvernance, de droits de l'homme et renforcer nos relations commerciales avec ces pays.

 

Mon groupe soutiendra la ratification de ces accords. Je ne reviendrai pas sur le fait que nous aurions préféré approfondir la discussion, étant donné l'importance de l'enjeu, étant donné le coût humain, pour ces pays, de la ratification de ces traités. Mais je pense que l'essentiel était effectivement d'aller de l'avant, de montrer un signal et d'être prêts pour le sommet de Riga.

 

13.22  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, il s'agit bel et bien ici d'un accord d'association qui est une première étape, et la toute première étape, de cette nouvelle politique de voisinage de l'Union européenne à l'Est. Il ne s'agit pas d'un traité de libre-échange en tant que tel. C'est un véritable accord d'association qui concerne et contient diverses dispositions, l'une consacrée au respect des droits de l'homme, l'autre à des aides financières, dont l'Ukraine a particulièrement besoin, compte tenu de la crise qu'elle traverse ainsi que des considérations liées au libre-échange.

 

Cet accord d'association se signe et se ratifie dans un contexte géostratégique particulièrement tendu. Il s'agit de l'invasion par la Russie de la Crimée; de la guerre froide, voire tiède, menée par la Russie à l'Est dans le Donbass et, du coup, de l'embargo de l'Union européenne sur les produits russes, dans le cadre de l'accord de Minsk qu'il s'agit de faire respecter entre les diverses puissances européennes et la Russie (…) l'Ukraine et bien entendu, la question énergétique qui nous est chère, à savoir l'extrême dépendance de l'Ukraine au gaz russe et de Gazprom en particulier.

 

Cet accord que nous allons ratifier était le point focal de la révolution de la place Maïdan, il y a deux ans et demi à Kiev. Il répond à cet enjeu géostratégique aujourd'hui. Il permet l'émergence à terme d'une Ukraine qui fera le pont entre l'Union européenne et la Russie et une Ukraine démocratique, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, une Ukraine, dont l'intégrité territoriale est garantie. C'est un accord qui permet un soutien à terme aux citoyens ukrainiens qui sont attachés aux droits de l'homme, qui sont les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de l'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie à l'Union européenne. Il s'agit d'un accord qui permet le développement de l'État de droit dans ces pays.

 

C'est la raison pour laquelle l'entièreté des partis démocratiques présents ici ont voté pour cet accord au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle mon groupe votera en sa faveur.

 

Nous avons des réserves liées à la présence dans cet accord de clauses de libre-échange. Ce traité, c'est un fait, comme toutes les dimensions des traités européens, pose la question du dumping social et fiscal. Il crée potentiellement les conditions de ce dumping, comme tous les traités européens. Mon parti, au Parlement européen, se bat tous les jours contre ces dispositions.

 

Le dumping social et environnemental ainsi que la dérégulation auxquels l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie vont devoir faire face en appliquant ces accords vont créer un problème dans le chef de ces pays. Autrement dit, l'Union européenne va devoir intervenir au niveau de ces pays en faisant appel au Fonds de cohésion qui, aujourd'hui, est mal financé.

 

Comme je l'ai dit en commission, l'Allemagne et la France jouent actuellement un rôle médiatique, politique de premier plan dans la résolution du conflit en Ukraine. Le gouvernement belge doit rappeler aux pays précités que l'Allemagne et la France ne participent pas à la bonne hauteur au Fonds de cohésion qui est pourtant nécessaire pour que les économies ukrainienne, moldave et géorgienne puissent atteindre le même niveau que l'Union européenne.

 

Deux membres de mon groupe, Mme Gerkens et M. De Vriendt s'abstiendront donc pour marquer leur opposition à ces dispositions de libre-échange qui, je le rappelle, sont malheureusement présentes dans toutes les dispositions de l'Union européenne.

 

13.23  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, notre groupe votera contre la proposition de résolution qui nous est soumise, aujourd'hui, notamment pour des raisons socio-économiques. En effet, il nous semble que les accords dont question n'aideront en rien le développement économique des trois pays concernés. On se trouve indéniablement face à une Union européenne ultra-libérale dont le but est de continuer à libéraliser les marchés intérieurs de ces pays. D'ailleurs, le PTB n'est pas le seul à le dire. Un économiste a établi un parallèle entre les différentes mesures de développement économique proposées dans ces accords et celles proposées à la Grèce. Or on peut voir où cela a mené ce pays. Elles n'apporteront donc pas grand-chose.

 

Je rappelle également la mainmise des multinationales européennes sur les terres situées en Ukraine occidentale avec le rachat massif de terres. On se situe donc dans le cadre d'accords qui ne sont pas tout à fait favorables au développement économique de ces pays. Nous ne pouvons donc pas nous inscrire, d'un point de vue économique, dans la logique de l'Union européenne libérale dans le cadre de ce type d'accord.

 

13.24  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur Hedebouw, vous parlez de rachats de terres par les multinationales. C'est un fait. L'accaparement des terres par les multinationales est un fait en Europe, en Amérique latine. C'est le fait de toutes les multinationales, qu'elles soient européennes ou américaines d'ailleurs. Mais l'accaparement actuel des terres à l'est de l'Ukraine par le gouvernement russe réclame une réponse de l'Union européenne et c'est cette réponse. Elle est imparfaite, mais c'est une réponse.

 

13.25  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Je pense que l'intervention de M. Hellings démontre bien la vision très différente que nous avons à gauche sur ce genre de questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas là pour protéger les multinationales russes. On me demande de me prononcer sur les intentions des multinationales européennes dans la région, qui utilisent la législation et l'appareil d'État européen pour pouvoir s'imposer là-bas.

 

Je regrette que le mouvement écologiste ne rentre pas dans cette critique de l'Union européenne libérale. Si vous êtes conséquent, votez alors contre ce type d'accords. Le jour où on vous demandera de voter au parlement russe pour certaines mesures, allez le faire aussi. Ici, en l'occurrence, je ne crois pas qu'on peut utiliser l'Union européenne libérale pour contrer d'autres puissances régionales. Si on rentre dans cette logique-là … 

 

C'est une logique que le mouvement vert n'avait pas dans les années 1980, c'était votre force à cette époque-là. Vous n'étiez pas dans cette logique parce que vous étiez conscients que les intérêts des multinationales, des blocs nationaux européens étaient là pour leur propre business.

 

Aujourd'hui, nous allons voter contre. Je comprends que vous panachiez votre vote, mais nous avons une vision différente des types de relations de l'Europe et des autres puissances subrégionales.

 

Voilà pour le socioéconomique. Au niveau géopolitique, mon groupe pense que des accords de ce type ne vont en rien résoudre la situation sur place. Je veux souscrire par exemple à la vision du professeur David Criekemans de l'Université d'Anvers. Il indique bien qu'aujourd'hui, vouloir à tout prix faire choisir en Ukraine entre l'Europe et la Russie va mener à la guerre, parce qu'on va vers la partition complète du pays.

 

Aujourd'hui, il faut justement temporiser pour aboutir à une solution multilatérale pour ne pas entrer dans cette logique d'une extension des relations économiques et politiques européennes et de l'OTAN. C'est ce qui est en train de se passer dans tous les pays de l'ex-bloc soviétique, et cela va nous mener à la guerre. Nous sommes en train de jouer avec le feu et, dans cinq ans, on se demandera comment il est possible que nous n'ayons pas vu à quel point nous jouions avec le feu.

 

Pour ces raisons et pour donner une chance aux accords de Minsk II, nous pensons que ce type d'accords au niveau européen ne va pas du tout aider à résoudre diplomatiquement la situation, mais plutôt mettre de l'huile sur le feu. C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons dans le vote exprimé au Parlement européen par la plupart des partis de la GUE. Nous voterons donc contre cette résolution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 979. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (979/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 979. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (979/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen, met een tekstverbetering op artikel 2.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article, avec une correction de texte à l'article 2.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 980. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (980/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 980. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (980/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen, met een tekstverbetering op artikel 2.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article, avec une correction de texte à l'article 2.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 981. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (981/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 981. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (981/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen, met een tekstverbetering op artikel 2.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article, avec une correction de texte à l'article 2.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Federale Deontologische Commissie - Zesde oproep tot kandidaten

14 Commission fédérale de déontologie - Sixième appel aux candidats

 

De Federale Deontologische Commissie bestaat uit zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden waarvan telkens één magistraat (of hoogleraar), drie voormalige leden van de Kamer en/of Senaat en twee voormalige mandatarissen. Ten hoogste twee derden van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.

La Commission fédérale de déontologie se compose de six membres francophones et de six membres néerlandophones, dont pour chaque rôle linguistique, un magistrat (ou professeur), trois anciens membres de la Chambre et/ou du Sénat et deux anciens mandataires. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

 

Aangezien de oproepen tot kandidaten voor het mandaat van lid van de Federale Deontologische Commissie, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2014, 17 oktober 2014, 28 november 2014 en 21 januari 2015, onvoldoende kandidaturen hebben opgeleverd voor de categorie "voormalige mandatarissen", werd, overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 26 februari 2015, een nieuwe oproep tot kandidaten voor deze categorie bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2015.

Étant donné que les appels aux candidats pour les mandats de membre de la Commission fédérale de déontologie, parus au Moniteur belge des 23 juillet 2014, 17 octobre 2014, 28 novembre 2014 et 21 janvier 2015 ont donné lieu à trop peu de candidatures pour la catégorie "anciens mandataires", un nouvel appel aux candidats pour cette catégorie a été publié au Moniteur belge du 5 mars 2015, conformément à la décision de la séance plénière du 26 février 2015.

 

De kandidaturen dienden uiterlijk op 4 april 2015 te worden ingediend.

Les candidatures devaient être introduites au plus tard le 4 avril 2015.

 

Een kandidatuur werd ingediend binnen de voorgeschreven termijn. Dit betekent dat er nog steeds te weinig kandidaten "voormalige mandatarissen" zijn.

Une candidature a été introduite dans le délai prescrit, ce qui signifie qu'il n'y a toujours pas assez de candidats "anciens mandataires".

 

Bovendien zijn er te weinig vrouwelijke kandidaten aangezien artikel 8, § 4, van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie bepaalt dat ten hoogste twee derden van de leden van de Commissie van hetzelfde geslacht mogen zijn. Voor alle categorieën werden slechts twee vrouwelijke kandidaturen ingediend.

En outre, il n'y a pas assez de candidates féminines étant donné que l'article 8, § 4, de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de Déontologie stipule que deux tiers des membres de la Commission sont du même sexe. Seules deux candidatures féminines ont été introduites pour l'ensemble des catégories.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 april 2015 zal een zesde oproep tot kandidaten voor alle categorieën in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De kandidaturen dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van de oproep te worden ingediend.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 avril 2015, un sixième appel aux candidats pour l'ensemble des catégories sera publié au Moniteur belge. Les candidatures devront être introduites au plus tard trente jours après la publication de l'appel.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

15 Inoverwegingneming van voorstellen

15 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor het wetsvoorstel (de dames Meryame Kitir en Karin Temmerman) tot toepassing van de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex op de huurprijzen, nr. 1032/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de loi (Mmes Meryame Kitir et Karin Temmerman) appliquant aux loyers le blocage de l’indice santé lissé, n° 1032/1.

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

15.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij vragen graag de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 1032, ertoe strekkende een indexsprong voor de huurprijzen in te voeren. De meerderheid heeft hier gisteren de indexsprong voor de lonen en uitkeringen goedgekeurd. Misschien is, vooral bij de collega’s van CD&V, na een dag slapen het gezond verstand teruggekeerd en zijn zij het er toch mee eens om de indexsprong ook op de huurprijzen toe te passen. Wij vragen dus de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 1032.

 

De voorzitter: Wij stemmen bij zitten en opstaan over de vraag tot urgentie.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L’urgence est rejetée par assis et levé.

 

16 Urgentieverzoeken vanwege de regering

16 Demandes d'urgence de la part du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (nr. 1022/1).

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'expertise et d'un Conseil Académique (n° 1022/1).

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie (nr. 1023/1).

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne certains membres du personnel de la police intégrée (n° 1023/1).

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

16.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, pourquoi le gouvernement demande-t-il l'urgence? Pour tous les projets, on nous demande l'urgence à présent! J'ai déjà dénoncé cette situation. C'est la moindre des politesses de nous dire pourquoi le gouvernement la demande.

 

Le président: Monsieur le ministre, je vais vous donner la parole, bien que l'urgence ait été acceptée.

 

16.02  Daniel Bacquelaine, ministre: Je peux convenir de l'interrogation de Mme Onkelinx. Vous le savez, les policiers subissent actuellement l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 juillet 2014. Nous visons ici à permettre aux policiers, qui étaient dans les conditions à cette date-là, de partir à la pension, de bénéficier des conditions qui existaient préalablement.

 

Un certain délai s'est écoulé depuis, car il a fallu trouver un accord. D'autres propositions ont été faites, par le gouvernement précédent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous venons avec cette proposition. Il faut régler ce problème le plus rapidement possible, dans l'intérêt des membres concernés du corps de police.

 

De voorzitter: De stemming bij zitten en opstaan heeft erin geresulteerd dat de urgentie is aangenomen.

 

16.03  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, en fonction de l'explication, je n'ai pas de problème avec l'urgence. Mais, normalement, on commence par justifier l'urgence et, ensuite, on demande le vote!

 

Le président: Madame Onkelinx, nous avons voté par assis et levé, la décision est prise.

 

16.04  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, lorsqu'il y a des demandes d'urgence, vous devez systématiquement demander la motivation. De la sorte, cette assemblée peut se prononcer en connaissance de cause.

 

De voorzitter: We nemen akte van uw standpunt.

 

We hebben de stemming gedaan bij zitten en opstaan. De urgentie is aangenomen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

17 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Muriel Gerkens sur "l'encouragement à consommer de la viande" (n° 32)

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens over "de aanmoediging om vlees te eten" (nr. 32)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 31 mars 2015.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 31 maart 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 032/1):

 une motion de recommandation a été déposée par Mme Muriel Gerkens;

 une motion pure et simple a été déposée par Mme Rita Gantois et par M. Benoît Friart.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 032/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Muriel Gerkens;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Rita Gantois en door de heer Benoît Friart.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

17.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je serai brève, car cela fait longtemps que nous sommes sur ces bancs.

 

La Journée internationale visait à encourager les citoyens à consommer moins de viande parce que c'est bon pour la santé. Ce même jour, le ministre Borsus a trouvé spirituel de la tourner en dérision en demandant aux citoyens belges de consommer de la viande.

 

Ce qui m'a mise en colère et qui justifie cette motion, ce sont les arguments développés par un ministre. Il est membre d'un gouvernement qui, même si je ne partage pas toutes ses options, loin de là, défend d'un autre côté des politiques de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, les accidents cardiaques, l'obésité, etc.

 

Dans tous les arguments de M. Borsus figuraient des erreurs et des mensonges. Ma motion lui demande ainsi qu'au gouvernement de corriger ses propos et de se montrer cohérent avec les politiques en termes de santé, de climat, d'émissions de gaz à effets de serre et d'importations et exportations au bénéfice de nos agriculteurs.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

83

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

18 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Alain Mathot sur "la hausse des tickets modérateurs pour certaines consultations ONE" (n° 28)

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Alain Mathot over "de verhoging van het remgeld bij bepaalde raadplegingen in verband met kinderwelzijn" (nr. 28)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 31 mars 2015.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 31 maart 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 028/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Alain Mathot;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Nathalie Muylle et Valerie Van Peel et par MM. Luc Gustin et Dirk Janssens.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 028/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Alain Mathot;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Nathalie Muylle en Valerie Van Peel en door de heren Luc Gustin en Dirk Janssens.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

18.01  Alain Mathot (PS): Monsieur le président, après avoir eu l'histoire de la Moldavie, on ne va pas refaire l'histoire de la sécurité sociale!

 

Depuis le 1er janvier 2015, le gouvernement a décidé de modifier le ticket modérateur. Cette modification a été justifiée par une simplification, un mot qui est utilisé un peu partout, car qui pourrait s'opposer à la simplification? La vérité, c'est que le gouvernement a souhaité faire des économies. Et que le tarif de 70 % des consultations a augmenté.

 

La politique d'aide aux personnes vulnérables permet, via les consultations ONE, à des patientes d'être reçues gratuitement dans certains hôpitaux. Mais l'augmentation du ticket modérateur, après la réforme des intercommunales et les propositions faites en matière économique, va mettre encore plus en difficulté les hôpitaux, alors qu'ils le sont déjà.

 

Lors de mon interpellation à la ministre, j'ai été assez surpris de voir que la seule réponse que l'on apportait à cette problématique d'aide aux personnes les plus fragiles, qui ne souhaitent que mettre au monde leur enfant, était que certains gynécologues ne pratiqueront peut-être plus ces consultations gratuites.

 

Ma demande était que le gouvernement puisse s'entendre avec les Communautés afin de compenser financièrement cette perte qui risque d'arriver au niveau de l'ONE, des hôpitaux ou des médecins.

 

Je suis très surpris de constater que la seule réponse qui ait pu être donnée par la ministre est de dire qu'elle allait demander à l'INAMI de contrôler s'il n'y avait pas une illégalité dans le remboursement de ces consultations. Cela me semble absolument scandaleux! Au lieu d'essayer d'amener une réponse, on dit qu'on va contrôler alors que l'INAMI a déjà fait son travail en 2013.

 

Je demande simplement que le gouvernement puisse compenser car, je le rappelle, les personnes qui seront touchées directement sont les plus précarisées dans notre société. C'est la deuxième conséquence de votre augmentation du ticket modérateur.

 

18.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, ce qui est particulièrement choquant dans l'attitude du gouvernement, c'est qu'il considère d'entrée de jeu que l'Office de la Naissance et de l'Enfance a un comportement illégal. Le gouvernement considère qu'il faut exclure certaines femmes du bénéfice de l'assurance soins de santé au motif que l'ONE leur assure un suivi psychosocial en plus du suivi médical, dans le cadre des consultations en milieu hospitalier. Ce qui est également étonnant dans l'attitude du gouvernement, c'est qu'il ne regarde pas ce que l'ONE permet comme économies auprès de l'INAMI puisque l'ONE assure les honoraires de consultations prénatales de quartier pour plus d'un millier de femmes enceintes. Cela correspond à plus de 8 000 examens médicaux. Chaque année, cela permet une économie de plus de 100 000 euros à l'INAMI.

 

Chers collègues de la majorité, je trouve que vous pourriez, à tout le moins, avant d'accuser l'ONE de pratiques illégales, d'abord et avant tout vous informer de leurs pratiques et du système mis en place pour l'accompagnement des femmes enceintes et, en particulier, des plus vulnérables. Malheureusement, d'entrée de jeu, vous avez balayé tout ce travail de terrain de qualité d'un revers de la main, en adoptant une attitude de facilité et en accusant l'ONE de pratiques illégales. C'est désolant!

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

82

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

19 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 (987/1-4)

19 Amendement et article réservés du projet de loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (987/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Meryame Kitir cs. op artikel 2. (987/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Meryame Kitir cs. à l'article 2. (987/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

51

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

20 Geheel van het wetsontwerp tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 (987/4)

20 Ensemble du projet de loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (987/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

84

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (987/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (987/5)

 

Reden van onthouding?

Raison d'abstention?

 

20.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je voudrais justifier l'abstention du groupe cdH. Ce projet de loi exécute l'accord intervenu au sein du Groupe des huit pour instaurer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, certes. Il est effectivement d'usage que l'on suive l'accord des partenaires sociaux.

 

Ceci étant, je pense que ce texte, qui a été prodigieusement géré d'une toute autre manière que le saut d'index, démontre qu'il n'était pas nécessaire de faire un saut d'index et que l'on pouvait clairement travailler dans le cadre de la modération salariale.

 

Par ailleurs, ce projet de loi démontre également combien vous avez ici respecté la procédure de concertation sociale et négocié avec eux, alors qu'en ce qui concerne le saut d'index vous avez volontairement boycotté les partenaires sociaux. On ne peut que lier ces deux dossiers. Pour cette raison, malgré l'accord du Groupe des huit, nous nous abstenons.

 

21 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie over de Toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) van 27 april tot 22 mei 2015 (nieuw opschrift) (901/1-12)

21 Amendements réservés à la proposition de résolution concernant la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 27 avril au 22 mai 2015 (nouvel intitulé) (901/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 15 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een considerans H (n). (901/10)

Vote sur l'amendement n° 15 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un considérant H (n). (901/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

48

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

21.01  Éric Massin (PS): Monsieur le président, j’ai voté pour.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

Stemming over amendement nr. 16 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een considerans I (n). (901/10)

Vote sur l'amendement n° 16 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un considérant I (n). (901/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

38

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 17 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een considerans J (n). (901/10)

Vote sur l'amendement n° 17 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un considérant J (n). (901/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

49

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 18 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een punt 2/1 (n). (901/10)

Vote sur l'amendement n° 18 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un point 2/1 (n). (901/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

38

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 19 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een punt 2/2 (n). (901/10)

Vote sur l'amendement n° 19 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un point 2/2 (n). (901/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

48

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 20 van Benoit Hellings cs op punt 5. (901/12)

Vote sur l'amendement n° 20 de Benoit Hellings cs au point 5. (901/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

22

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 21 van Marco Van Hees cs tot invoeging van een punt 5/1 (n). (901/12)

Vote sur l'amendement n° 21 de Marco Van Hees cs tendant à insérer un point 5/1 (n). (901/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

11

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

22 Geheel van het voorstel van resolutie over de Toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) van 27 april tot 22 mei 2015 (nieuw opschrift) (901/8)

22 Ensemble de la proposition de résolution concernant la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 27 avril au 22 mai 2015 (nouvel intitulé) (901/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

95

Oui

Nee

40

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (901/13)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (901/13)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Projet de loi portant assentiment aux Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés à Madrid le 28 novembre 2003 (977/1)

23 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003 (977/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (977/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (977/4)

 

24 Projet de loi portant assentiment à l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 (979/1)

24 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (979/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

101

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (979/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (979/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

25 Projet de loi portant assentiment à l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, fait à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014 (980/1)

25 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 (980/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

102

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (980/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (980/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Projet de loi portant assentiment à l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 (981/1)

26 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (981/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

102

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (981/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (981/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

27 Goedkeuring van de agenda

27 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 30 april 2015.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 30 avril 2015.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 30 april 2015 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 30 avril 2015 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.58 uur.

La séance est levée à 19.58 heures.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 042 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 042 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

083

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

046

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non         

045

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

048

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

038

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

038

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

048

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

022

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kitir Meryame, Maingain Olivier, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

Non        

092

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Kir Emir, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Senesael Daniel, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

011

Ja

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco

 

Non        

097

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

030

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

095

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

040

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

138

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

101

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

017

Nee

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Detiège Maya, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

102

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

017

Nee

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Detiège Maya, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

Abstentions

019

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

102

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

017

Nee

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Detiège Maya, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Frédéric André, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Winckel Fabienne