Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 21 april 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 21 avril 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.24 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Carina Van Cauter, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Barbara Pas, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Damien Thiéry, Raad van Europa / Conseil de l'Europe;

Aldo Carcaci, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, Raad van Europa / Conseil de l’Europe;

Maggie De Block, met zending buitenslands (Riga) / en mission à l’étranger (Riga).

 

De voorzitter: Collega’s, vooraleer wij de algemene bespreking hervatten en ik het woord geef aan de heer Vuye, wil ik u meedelen dat in de Conferentie van voorzitters het volgende is beslist.

 

On a décidé de commencer nos travaux demain matin seulement à 11 h 00, ce qui implique, pour les intéressés, que le Comité de gouvernance se réunira aussi, non pas à 9 h 00 mais à 10 h 00. Tous les travaux sont donc reportés d’une heure.

 

Wij zullen ‘s middags slechts een korte onderbreking houden.

 

Ik neem aan dat er een mail zal vertrekken naar alle leden om over die uurwijziging informatie te verstrekken.

 

Wetsontwerp

Projet de loi

 

01 Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid (960/1-9)

01 Projet de loi concernant la promotion de l'emploi (960/1-9)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking is hervat.

La discussion générale est reprise.

 

01.01  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal zoals gebruikelijk wat korter zijn dan de andere personen die het woord zullen nemen.

 

Een aantal partijen heeft mirakeloplossingen voor de economische crisis. Men noemt dat dan een rechtvaardige tax shift, men noemt dat een rijkentaks. Alleen worden ze natuurlijk geconfronteerd met de harde realiteit op het terrein.

 

De harde realiteit op het terrein is dat daar geen hoorn des overvloeds hangt, waar men zomaar een aantal miljarden uit kan halen. Men kan daarvan dromen, maar men zal die miljarden niet vinden. De realiteit is anders. De realiteit is dat uiteindelijk niet eens de helft zal worden gehaald van het geschatte bedrag van 215 miljoen euro. Denk maar aan de fairness tax van de regering Di Rupo. Er is ook het voorbeeld van de rijkentaks in Frankrijk, aangekondigd met de fanfare voorop en nadien in alle stilte afgevoerd. Er is het mooie voorbeeld van de vermogensbelasting of de vermogenswinstbelasting in Nederland, waarvan ook werd aangekondigd dat ze wordt afgevoerd.

 

Hoe zat die belasting in elkaar? Men gaat uit van een fictief, dus niet reëel rendement. Daarop heft men 30 % belastingen. Dat is een gedroomde belasting voor links: ze is oneerlijk, ze is onjuist en ze is jobdestructief.

 

01.02  Karin Temmerman (sp.a): Ik heb een vraag voor u, mijnheer Vuye. U zegt dat onze voorstellen niets opbrengen. Ik wil u er wel attent op maken dat niet wij die maatregelen hebben voorgesteld, maar onder andere de Hoge Raad van Financiën, trouwens op vraag van iemand van de huidige regering, die toen een andere functie had, met name de heer Geens.

 

In zijn rapport heeft de Hoge Raad van Financiën gezegd dat men meer jobs creëert wanneer men gericht aan lastenverlaging op de lage lonen doet, en dat een belasting op de meerwaarde voor een opbrengst van 4 miljard euro kan zorgen. Dat is niet de hoorn des overvloeds, maar een resultaat zoals berekend door de Hoge Raad van Financiën. Ik neem aan dat u er vertrouwen in hebt dat die berekening ernstig is gebeurd.

 

Het gaat overigens niet om berekeningen van sp.a, PS of Groen, maar om berekeningen van de OESO, die duidelijk stelt dat België een van de landen is waar belastingen op meerwaarde niet bestaan. Uw partij beweert altijd dat België het meest belast.

 

01.03  Hendrik Vuye (N-VA): Dat is ook zo. U wil natuurlijk in alle categorieën kampioen zijn.

 

01.04  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, ik heb u laten uitspreken.

 

Terwijl, ten eerste, 1 % van de bevolking 80 % van de meerwaarden bezit en nul belastingen betaalt, zegt u, zegt uw partij, zegt de regering dat zij bij die groep geen belastingen meer kan halen en de gewone burgers, de gewone gezinnen moet belasten.

 

Ten tweede, u hebt het over de vorige regering en onder meer de fairness tax. De vorige regering, mijnheer Vuye, heeft ook zeer duidelijk aan fraudebestrijding gedaan. Ik heb onlangs gelezen dat de kaaimantaks plots iets meer zal opbrengen. Uw regering heeft in de begroting amper iets en sommigen zeggen zelfs niets, ingeschreven voor fraudebestrijding. Ik mag u nog eens duidelijk maken dat de vorige regering 1,8 miljard euro ophaalde in drie jaar tijd. Uw regering rekent op een fractie daarvan.

 

U haalt het geld bij de gewone gezinnen en niet bij de 1 % rijksten. Bovendien haalt u het ook niet bij de grote fraudeurs.

 

01.05  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik weet dat de passe-partout voor mevrouw Temmerman, net zoals voor zovelen uit de oppositie, een verwijzing is naar de tax shift. Als ik hun betoog hoor, wordt die tax shift niet alleen een tax lift, maar stilaan ook een tax drift. Wij discussiëren niet meer over de indexsprong, maar over de vraag waar nieuwe belastingen kunnen worden gevonden. De heer Van Rompuy zei dat Groen een plan heeft voor 8,5 miljard euro en sp.a heeft nog een ander plan.

 

Ik zou een mythe willen doorprikken. U beweert dat de meerwaardebelasting slechts 1 % van de burgers zal treffen. Dat is absolute economische nonsens en het bewijst ook dat u er niets van kent. Ik zou de Belgen die beleggen in aandelen, rechtstreeks, via een beleggingsfonds of pensioensparen, niet te eten willen geven. Het gaat hier over vele honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen die een beleggingsportefeuille hebben en zo af en toe een centje rijker kunnen worden.

 

Ten tweede, mevrouw Temmerman, u hebt altijd de mond vol van meerwaardetaksen. Dat is blijkbaar uw dada, u staat met de meerwaardetaks op en gaat ermee slapen, u eet ervan en drinkt ervan. Het weze u gegund. Weet dan echter ook dat als het economisch slechter gaat, er ook zoiets als minwaarde bestaat. Als u eerlijk bent en niet wil discrimineren, dan moet u meerwaarden belasten en minwaarden aftrekbaar maken. Ik ken geen enkel land in de wereld waar de meerwaarden worden belast, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de minwaarden. Met andere woorden, ik weet niet of dat een stabiele economische basis is voor uw fameuze tax shift. Dat weet ik helemaal niet.

 

Ten derde en ten laatste, wat ik wel hoor, is dat vele jonge ondernemers, starters die de economie van morgen creëren en die de welvaart in ons land dag na dag verzekeren, elke keer dat er in het Parlement en in de krant gesproken wordt over meerwaardetaksen, vragen of het wel nog zin heeft om te ondernemen in ons land. U weet niet welke economische schade u aanricht met dat soort discours.

 

Wat we moeten doen, is maatregelen nemen die jobs en vooral ook welvaart creëren. Wat u doet met uw voorstel, is voortdurend het ondernemerschap aanvallen. Dat is wat we net niet mogen doen in ons land.

 

01.06  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, kort wil ik het volgende repliceren. Mijnheer Van Quickenborne, u spreekt over pensioensparen. Weet u welke belasting op kapitalen deze regering al heeft doorgevoerd, als enige belasting op kapitalen? De anticipatieve belasting op pensioensparen. Inzake pensioensparen hebt u verwijten voor de oppositie,maar uw regering beschouwt echter het pensioensparen als het grote kapitaal. In uw zogenaamde tax shift van 2 miljard euro die u wilt doorvoeren, zit ook het pensioensparen. Wij beschouwen dat niet als het grote kapitaal. U wel, maar wij niet.

 

Bovendien heb ik niet gezegd dat de meerwaarde maar over 1 % gaat. Ik heb gezegd dat 1 % van de bevolking over 80 % van de meerwaarde beschikt. Die gegevens komen niet van mij, maar van de OESO, de Hoge Raad voor de Financiën en het Planbureau. U mag mij geen woorden in de mond leggen die ik niet heb uitgesproken.

 

U vraagt wat de ondernemers zullen zeggen. Welnu, wij willen ook een loonlastenverlaging. Wij willen echter dat de lasten voor een loonlastenverlaging door iedereen worden betaald en niet alleen door de mensen die gewoon gaan werken. Wat moeten die werknemers denken? Heeft het voor de werknemers nog zin om dagelijks hun zware job uit te oefenen? Ook wij vragen ons af wie er jobs zal creëren. U noemt de indexsprong een wondermirakel om jobs te creëren. Eerst zou het om 80 000, daarna om 40 000 en nu om nog maar 16 000 jobs gaan. Niet wij, niet de oppositie, maar alle studies wijzen uit dat een gerichte loonlastenverlaging, betaald door een meerwaardebelasting, veel meer jobs oplevert.

 

Mijnheer Van Quickenborne, het is dan ook onbegrijpelijk dat u nog steeds vasthoudt aan dat ene recept, dat ten nadele is van de gewone gezinnen, van de mensen die dagelijks gewoon gaan werken. Onbegrijpelijk vind ik dat.

 

01.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Quickenborne, ik wil drie elementen aanbrengen.

 

Ten eerste, u moet mij niet overtuigen van het feit dat wij ondernemen in dit land moeten aanmoedigen. Vandaar ons pleidooi om de lasten op arbeid gevoelig te verlagen en om meer te doen dan de regering vandaag doet.

 

U gaat wel kort door de bocht als u zegt dat ondernemers jobs en welvaart creëren. Mijnheer Van Quickenborne, wie creëert welvaart in dit land? Welvaart komt uit het unieke huwelijk van het engagement van zowel werknemers als werkgevers. Ik zou u willen uitnodigen om het volledige plaatje te vertellen.

 

Als u zegt dat u jobcreatie en ondernemerschap belangrijk vindt, ondersteunt dat alleen ons pleidooi voor een echte lastenverlaging op het vlak van arbeid.

 

Ten tweede, u kunt alle moeite van de wereld doen, maar u kunt niet ontkennen dat de indexsprong een levenslange belastingverhoging is voor alle mensen die werken.

 

Van een liberale partij die arbeid belangrijk vindt en dit wil valoriseren, vind ik het wel straf dat u de begrotingsinspanning en de lastenverlaging liever via de lonen van werknemers wil doen dan via andere inkomsten. Ik vind dat raar, onevenwichtig en oneerlijk.

 

Ten derde, u bent daar weer met de tax shift, zegt u tegen de oppositie. Wij staan daarin niet alleen. Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor. Niet alleen een paar mensen in dit Parlement willen dit, heel veel mensen dringen hierop aan. Daar zijn trouwens ook ondernemers bij. Dat is toch mijn ervaring. U verwees daarnet naar uw ontmoetingen met jonge ondernemers. Jonge ondernemers en kmo’s zouden heel graag hebben dat de belastingen in dit land worden hervormd.

 

Ook in de politiek maakt niet alleen de oppositie de koppeling tussen dit debat van de indexsprong en de tax shift. De collega’s van CD&V hebben dat ook gedaan. Tijdens de bespreking in de commissie hebben zij aangebracht om naast een beslissing over de indexsprong ook een beslissing inzake de tax shift te willen nemen. Zij hebben die koppeling gemaakt.

 

Mijnheer Verherstraeten, hoe ongelooflijk naïef is die staatsdragende partij, die beleidsmachine van CD&V, geworden, dat men hier op een groen knopje drukt voor de indexsprong, maar inzake de tax shift nog niets kan voorleggen. Ik begrijp dat niet. Dat past niet in de traditie van uw partij.

 

Mijnheer Vuye, ik ben blij dat u niet in Flagey bent maar in de Kamer, dat u niet alleen campagne voert maar ook deelneemt aan het parlementair debat. Ik weet dat dit in uw politieke familie niet evident is. Ik dank u daar vurig voor. Bedankt dat u hier bent.

 

01.08  Hendrik Vuye (N-VA): Graag gedaan, mijnheer Calvo. Ik wou naar u komen luisteren. Ik wist dat u een uiteenzetting zou houden.

 

01.09  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, u durft nogal.

 

01.10  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Calvo, ik beschouw dat als een compliment.

 

01.11  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): U jaagt vandaag de indexsprong door de strot van mensen die werken en mensen die moeten terugvallen op een uitkering. U bent de enige partij die daarmee naar de verkiezingen is getrokken.

 

01.12  Hendrik Vuye (N-VA): Wij zijn eerlijk, wij zijn eerlijk.

 

01.13  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Wacht, ik kom tot mijn punt. Ik zal straks uw durf concreet benoemen.

 

U jaagt de indexsprong door de strot van de werkende mensen. U jaagt hem door de strot van de heer Verherstraeten, van de heer Peeters, van de heer Beke, die de indexsprong hier vurig verdedigen en hun eigen verkiezingsprogramma vergeten.

 

01.14  Hendrik Vuye (N-VA): Dat noemt men de kracht van verandering.

 

01.15  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, ik kom bij u. Even geduld. Als ik mij tot u richt, geef mij dan even de tijd om het ten gronde te doen.

 

01.16  Hendrik Vuye (N-VA): U bent al lang bezig. Als ik het geweten had, dan had ik een stoeltje meegenomen.

 

01.17  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): U verplicht de Open Vld om, in tegenstelling tot wat zij hadden verteld in de campagne – ik verwijs naar de verklaring van de heer De Croo – om de indexsprong door te voeren.

 

En wat doet u op de dag van de bespreking? U publiceert een vrije tribune op www.knack.be.

 

01.18  Hendrik Vuye (N-VA): U hebt ze gelezen? Dat is goed.

 

01.19  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): In die vrije tribune zegt u dat de automatische loonindexering op de schop moet. Mijnheer Peeters, hoe lang zult u nog met uw voeten laten spelen? Hoe lang aanvaardt u nog dat de heer Vuye, op de dag dat u de indexsprong, waar u zo tegen was, in het Parlement komt verdedigen, in de media gaat toeteren: “Nu de indexsprong, morgen de afschaffing van de automatische loonindexering.”

 

01.20  Hendrik Vuye (N-VA): U hebt weer niet geluisterd, mijnheer Calvo.

 

01.21  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): U hebt het vandaag gezegd: all-inakkoorden, sectorakkoorden, de automatische indexering op de schop. Dat zegt u vandaag.

 

01.22  Hendrik Vuye (N-VA): Dat zeg ik niet.

 

01.23  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Hoeveel lef hebt u?

 

01.24  Hendrik Vuye (N-VA): Heel veel.

 

01.25  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Er komen mensen op straat die werken en die het moeilijk hebben. Zij voelen zich terecht onrechtvaardig behandeld door de indexsprong. Het Parlement buigt zich daarover. Twee andere meerderheidspartijen verloochenen hun verkiezingsbeloften. Op die dag zelf hebt u het lef om te zeggen dat de volgende stap de afschaffing van de automatische loonindexering is. Alstublieft, wanneer gaan wij CD&V en Open Vld eindelijk eens horen omtrent die beloftes?

 

01.26  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Calvo, zijn andere meningen dan de uwe eigenlijk nog geoorloofd hier in dit halfrond? Mogen andere mensen nog een ander standpunt verdedigen dan het uwe?

 

01.27  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dat vind ik interessant, de N-VA die een pleidooi houdt voor vrije meningsuiting. De partij die zegt dat men geen rekening moet houden met mensen die protesteren en met sociaal overleg, de partij die geen rekening houdt met adviezen over BAM en Uplace, de partij die columnisten viseert en die tegen kranten zegt dat die mensen niet voor hen mogen schrijven, die partij houdt hier vandaag een pleidooi voor vrije meningsuiting. Wel, ik verwelkom dat.

 

Mijn uitnodiging is ten aanzien van CD&V en Open Vld om op een bepaald moment te stoppen, dit is nog geen N-VA-land. Mijnheer Vuye, het feit dat u vandaag bij de bespreking van de indexsprong het lef hebt om de werknemers en uw coalitiepartners te zeggen dat de volgende stap de afschaffing van de automatische loonindexering is, is du jamais vu in politiek België, dat is du jamais vu in een samenleving die altijd gebaseerd is geweest op sociaal overleg, op consensus en politieke akkoorden. Ik nodig CD&V en Open Vld echt uit om deze pyromanen tegen te houden. Houdt ze alstublieft tegen, ze zetten in dit land mensen tegen mekaar op en stichten de ene ruzie na de andere. Houdt ze alstublieft tegen, mijnheer Verherstraeten.

 

01.28  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega Calvo, u hebt ons een paar keer vernoemd en ik ga zeer graag in op de uitnodiging. Ik ben wat later binnengekomen vanwege een bezoek, mijn excuses daarvoor, maar ik heb begrepen dat het hier van bij aanvang over de tax shift ging. Over de tax shift zijn in deze meerderheid duidelijke afspraken gemaakt, omtrent de tax shift zijn met de sociale partners duidelijke afspraken gemaakt, met name dat de eerste maatregelen reeds uitwerking zullen hebben én in 2015 én in 2016. Dat zullen wij de komende maanden in de regering afronden.

 

Collega Calvo, wij hebben in het verleden nog indexsprongen doorgevoerd in ons land, hetzij zeer expliciet, bijvoorbeeld in de regering-Martens-Gol, hetzij impliciet, met de invoering van de gezondheidsindex in de regering-Dehaene, samen met de PS, of in de vorige regering, waar wij ook aan de korf hebben gemorreld en het op die manier impliciet hebben gedaan. Wanneer u stelt dat die maatregel levenslang een effect heeft, dan is dat economisch onjuist. U gaat er dan immers vanuit dat geen enkele werkgever in de toekomst bereid zal zijn loonverhogingen toe te kennen, quod non. Ze hebben daarover zelfs een akkoord afgesloten. U gaat er dan op geen enkele wijze vanuit dat vakorganisaties de belangen van hun werknemers verdedigen bij loonsonderhandelingen. Dit vlakt in de toekomst altijd uit en is na een tijdje weggewerkt.

 

Het is goed dat u kranten leest. Het is goed dat u sites leest. Ik nodig u uit ook het regeerakkoord ter zake te lezen. Ik citeer: “Het mechanisme van de automatische loonindexering wordt niet op de helling gezet.”

 

01.29  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Verherstraeten, ten eerste, u hebt de heren Vuye en Van Quickenborne over de tax shift toch gehoord? U bent de enige die beweert dat er een eerlijkere fiscaliteit zal komen. De andere twee leden verklaren gewoon heel duidelijk waar u bij staat dat zij de meerwaardebelasting niet zien zitten. Zij sommen vervolgens een reeks argumenten op waarom zij die belasting niet willen.

 

De fiscale visie van de huidige meerderheid – niet wat wordt aangekondigd, maar wat reeds is beslist – lezen wij vandaag in de kranten. In de kranten staat wat u met de diamantairs zult doen. Ik weet dat u niet graag hebt dat ik u aanspreek op uw voormalige rol van secretaris van de diamantclub. Mijnheer Verherstraeten, neem mij niet kwalijk, maar ik moet dat doen. Bekijk vandaag maar eens wat de huidige meerderheid heeft beslist, zijnde een belasting op 0,55 % van de omzet.

 

Mijnheer Van Quickenborne, daarvan kunnen de jonge ondernemers die ik ontmoet en waarover u het daarnet had, alleen maar dromen.

 

De fiscale realiteit van de huidige meerderheid zijn de diamanttaks en de meerwaardebelasting die door de heren Vuye en Van Quickenborne opzij wordt geschoven.

 

Ten tweede, mijnheer Verherstraeten, u verklaart dat u de automatisch loonindexering niet op de helling zult zetten.

 

U hebt een traditie in sociaal overleg. U bent iemand van de Beweging. U weet derhalve ook dat, indien u niet de moed hebt om terug te fluiten wat de heer Vuye vandaag doet, zulks sociale onrust zal veroorzaken. De heer Vuye kondigt vandaag, de dag van de bespreking van de indexsprong, aan dat hij namens de grootste Vlaamse meerderheidsfractie de afschaffing van de automatische loonindexering wil.

 

Mijnheer Verherstraeten, waarom fluit u hem op dat punt niet terug? Waarom bent u over dat punt zo bedeesd? U weet immers dat dergelijke uitspraken voor sociale onrust en voor nog meer instabiliteit zorgen. Waarom blijft u dat tolereren?

 

De heer Vuye is permanent in campagne. Vandaag is er in Flagey een grote persconferentie. Terwijl u hier heel treurig en triest iets probeert te verkopen dat u hebt beloofd niet te zullen doen, verklaart de N-VA dat ze die maatregel doorvoert en zelfs nog verder wil gaan.

 

Wat is uw antwoord? U antwoordt dat uw partij dat waarschijnlijk niet zal doen. Fluit de heer Vuye eens terug, zodat de werknemers minstens weten dat wanneer straks de indexsprong bij stemming wordt goedgekeurd, er niet alsnog een volgende etappe komt op het vlak van onrechtvaardigheid en van onevenwichtige verdeling van de lasten en de begrotingsinspanning.

 

De voorzitter: De heer Verherstraeten wil op basis van een persoonlijk feit reageren. Daarna krijgt de heer Vuye opnieuw het woord.

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

01.30  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer Calvo, ik heb u reeds gezegd dat u beter bent in het praten dan in het luisteren.

 

01.31  Hendrik Vuye (N-VA): Daar ben ik het mee eens.

 

01.32  Servais Verherstraeten (CD&V): U mag de krant en de nieuwssites lezen, maar ik heb u uitgenodigd om ook het regeerakkoord te lezen. Ik citeer het nogmaals en ik verzoek u een poging te doen om te luisteren: “Het mechanisme van de automatische loonindexering wordt niet op de helling gezet”.

 

Onze fractie is tijdens de regeringsonderhandelingen akkoord gegaan met een eenmalige indexsprong. Une fois n’est pas coutume.

 

Ik kom tot het laatste, tot het persoonlijk feit. Wij kunnen van gedachten wisselen over belastingen. Dat hoort zo in een democratie. Dat mag ook scherp zijn. Ik hou van scherpe debatten in dit Huis.

 

Als u echter telkenmale mijn persoon verdacht tracht te maken in functie van één specifieke taks, dan nodig ik u uit man en paard te noemen. Ik vraag u te persoonlijken titel welke contacten ik heb gehad met de sector, waardoor deze regering de karaattaks zou hebben goedgekeurd. Welke contacten heb ik gehad met welk regeringslid dan ook, waardoor die belasting zou zijn verhoogd? Welke contacten heb ik gelegd opdat die taks zou worden ingevoerd?

 

Als ik niet correct zou hebben gehandeld, mag u dat zeggen. Dan hoort u dat zelfs te zeggen, maar noem man en paard in plaats van iemand verdacht te maken.

 

01.33  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Uiteraard probeer ik niet zomaar twijfel te zaaien over de ethiek van een trouwens heel sympathieke collega, mijnheer Verherstraeten. Dat zou ik niet durven.

 

Dat mensen vandaag belang hechten aan het feit dat u, mijnheer Jambon en collega Schiltz zoiets als een Diamantclub hebben opgericht, hebt u aan uzelf te danken. Dat hebt u te danken aan het feit dat u in het kader van de begrotingscontrole recent een dergelijke omzetbelasting hebt beslist.

 

Dat hebt u aan uzelf te danken. Dat mensen zich afvragen voor wie Servais Verherstraeten nu aan politiek doet, voor de diamantairs of voor de gewone werknemers, hebt u aan uzelf te danken.

 

Als vandaag dan nog eens uitlekt …

 

01.34  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): (…) tabakslobby (…)

 

01.35  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Quickenborne, ik heb daaromtrent geen enkel initiatief genomen.

 

Mijnheer Verherstraeten, dat mensen vandaag verontwaardigd zijn over hoe de fiscaliteit er in dit land uitziet, als zij de krant openslaan en vaststellen dat de diamantsector een belasting op 0,55 % van hun omzet moet betalen, hebt u aan uzelf te danken.

 

Als u niet graag wordt geconfronteerd met het beeld dat u blijkbaar een fiscale politiek voert op maat van diamantairs, op maat van de 1 % in dit land, zorg er dan voor dat u geen dergelijke maatregel neemt. Kom niet met een dergelijk wetsontwerp naar het Parlement en ik zal de eerste te zijn om te applaudisseren en u daarvoor te bedanken.

 

01.36  Servais Verherstraeten (CD&V): Collega Calvo, ik heb geen enkele behoefte aan uw sympathiebetuigingen. Ik heb wel behoefte aan antwoorden op de vragen die ik u daarnet heb gesteld. Met wie heb ik de jongste jaren omtrent dit thema ooit enig contact gehad? Welke ongeoorloofde contacten zou ik daaromtrent de jongste jaren hebben gehad? Op die vragen antwoordt u niet. Ik laat mij niet fêteren door de tabakslobby zoals u.

 

De voorzitter: Collega’s, met respect, ik weet niet of het ons debat ten goede komt wanneer we deze toer opgaan. Mijnheer Calvo, ik zou dit onderdeel van het gesprek willen afronden. Dit is een onderdeel dat we moeten verlaten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

01.37  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, j'entends évoquer le tax shift, qui est censé résoudre cette importante réduction salariale que le gouvernement organise à travers son saut d'index, ainsi que les frais forfaitaires dont on ne voit pas encore très bien les effets. La majorité prétend ainsi résoudre tous les problèmes.

 

Je vais vous rappeler le tax shift que vous avez commencé à mettre en œuvre: premièrement, il s'agit de la réforme du régime des commissions secrètes, qui visait à dissuader le versement de sommes occultes, qui se retrouvent même parfois dans les paradis fiscaux. Voilà ce que vous avez fait: un cadeau aux fraudeurs.

 

Deuxièmement, vous avez mis en place la fameuse réserve de liquidation, qui est une petite lessiveuse à diminuer l'impôt sur le capital. C'est vrai, c'est un tax shift, mais, à nouveau, toujours pour les mêmes.

 

Vous avez aussi pris une mesure opaque en faveur du secteur diamantaire.

 

Ce que mon collègue Calvo vous demande, c'est de la transparence. Mais vous comprendrez que nous doutions de votre disposition à rendre transparente une telle mesure quand vous nous refusez l'avis de l'Inspection des Finances sur l'impact budgétaire du saut d'index. Comprenez que nous n'attendons plus de vous de la transparence! Comprenez que nous soyons en droit de vous demander de travailler à livre ouvert! Malheureusement, lorsque nous exprimons cette requête, nous connaissons déjà la réponse.

 

La question est très simple. En échange de ces 50 millions d'euros sur un chiffre d'affaires qui, dit-on, dépasse 50 milliards d'euros, qu'avez-vous négocié avec ce secteur? Vous ne nous ferez pas croire que ces gens, que l'on sait quand même très attentifs à leurs intérêts, vous donnent 50 millions d'euros sans avoir obtenu autre chose. La question que nous vous posons est: quels sont vos accords?

 

Je ne parle pas de vous, monsieur Verherstraeten. Il n'y a pas de raison de penser que vous avez négocié vous-même avec le secteur diamantaire.

 

Ce dernier va-t-il accepter finalement une taxe reposant sur une assiette aussi étrange sans obtenir des compensations? Dès lors, quelles sont-elles? Un protocole a-t-il été signé, comme ce fut le cas à l'époque – et ce n'est évidemment pas comparable –, avec le secteur horeca?

 

Là, nous avions l'accord! Avez-vous un accord signé avec le secteur diamantaire? Si oui, où est-il? Sinon, c'est encore plus inquiétant parce que cela signifie que l'on signe un chèque en blanc avec le sentiment donné que le fait de payer 50 millions d'impôts, c'est tout ce que ce secteur aura à payer pour le reste de la législature. J'ose espérer que ce n'est pas le cas!

 

Enfin, ne perdons pas de vue que toutes les mesures que je viens d'indiquer montrent un basculement de la fiscalité en faveur des revenus du capital, en faveur des très grandes entreprises, en faveur de ceux qui organisent leur fraude à l'échelle transnationale et que le saut d'index ne sera pas compensé par les frais forfaitaires qui sont insignifiants.

 

Monsieur le ministre, je peux comprendre que vous ne souhaitiez pas nous donner l'avis de l'Inspection des Finances qui dit que le saut d'index n'est pas neutre budgétairement. C'est très simple à comprendre. Il y a un abaissement des revenus imposables à l'impôt des personnes physiques. Cela se calcule au taux marginal. D'un côté, il y a donc une perte de recettes de l'impôt des personnes physiques et, de l'autre, il y a une diminution des charges d'exploitation des entreprises et donc une augmentation de leur bénéfice imposable. Mais là, cela se joue au taux moyen. C'est la raison pour laquelle, s'agissant des masses, vous ne pouvez pas avoir de neutralité budgétaire et voilà pourquoi vous ne voulez pas donner l'avis de l'Inspection des Finances!

 

De voorzitter: Mijnheer Vuye, het wordt tijd dat u ook iets zegt. U krijgt het woord.

 

01.38  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Nee, mijnheer Calvo, het spijt mij, maar de heer Vuye krijgt het woord.

 

01.39  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Calvo, ik zal u onmiddellijk aanspreken. U zult onmiddellijk de gelegenheid te baat nemen om weer het woord te vragen, daar twijfel ik niet aan. Ik vind het eerlijk gezegd een klein beetje vervelend dat telkens als ik op het spreekgestoelte sta, — en ik ben geen lid van CD&V —, u de kans aangrijpt om collega Verherstraeten aan te spreken. Eerlijk gezegd, dat vind ik flauw van uwentwege. Collega Verherstraeten zal hier straks vermoedelijk het woord nemen en u kunt hem op dat ogenblik aanspreken. Ik zie echt niet in waarom u telkens in debat wilt gaan met de heer Van Quickenborne van de Open Vld en nadien met de heer Verherstraeten, op het moment dat ik hier het woord voer. Ik ben lid noch van de Open Vld, noch van CD&V.

 

Mevrouw Temmerman, ik heb u daarnet een en ander horen zeggen over fiscale fraude. Ik kan alleen maar vaststellen dat de BBI in de commissie voor de Financiën om honderd bijkomende personeelsleden heeft gevraagd en die ook heeft gekregen van N-VA-minister Van Overtveldt. Daarom vraag ik u om te stoppen met de morele vinger uit te steken naar ons, alsof wij een partij voor fraudeurs zouden zijn. Voor ons geldt voor fraude een nultolerantie, voor alle duidelijkheid.

 

Vervolgens, mevrouw Temmerman, had u het over de kleine spaarder en dienaangaande voel ik mij werkelijk aangesproken. Immers, welke regering heeft de roerende voorheffing verhoogd van 15 % naar 25 %? Dat was een regering zonder de N-VA, maar wel een regering waarvan uw partij deel uitmaakte. Daarmee hebt u de kleine spaarders wel getroffen. (Protest en rumoer)

 

01.40  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, bij de invoering van die maatregel zat u hier niet en daarom vergeef ik u uw fout. Die maatregel raakte de kleine spaarder helemaal niet. Nogmaals, u pakt de kleine spaarder aan. Wie heeft de anticipatieve heffing op het pensioensparen ingevoerd? Deze regering. Bovendien vind ik het nog veel erger dat u, samen met de regering, zegt dat u de grote kapitalen al hebt aangepakt en dat het pensioensparen daarvan een onderdeel vormt. Dat vind ik schandalig. U schrijft een onderdeel van 300 miljoen euro in de begroting in als zijnde het aanpakken van de grote kapitalen, terwijl het over het pensioensparen gaat. Komaan zeg!

 

01.41  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik neem akte van de vormelijke opmerking van de heer Vuye, die het bizar vindt dat ik altijd de heren Verherstraeten en Dewael aanspreek als hij op het spreekgestoelte staat. Welnu, wat ook bizar is, is dat telkens de heer Vuye op het spreekgestoelte staat, hij de heren Verherstraeten en Dewael ook aanspreekt. De heer Vuye heeft heel de tijd de assertiviteit om op de kap van de vorige regering te zitten, een assertiviteit die de heer Verherstraeten niet aan de dag legt als de heer Vuye hier zijn programma declameert en nog meer onrust zaait.

 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, mijnheer de voorzitter, om geen misverstand te laten bestaan over iets belangrijks als dat van daarnet. Mijnheer Verherstraeten, ik heb geen enkele reden, en het is ook geen moment mijn boodschap, om te twijfelen aan uw ethiek, absoluut niet. Dat mag zelfs tien keer in het verslag staan. Ik heb wel reden, en dat was waarom ik tussenkwam, om te twijfelen aan uw christendemocratische instelling. Ik heb wel reden, mijnheer Verherstraeten, om te twijfelen aan het gewicht van CD&V in deze regering. Vandaar dat ik verwees naar, bijvoorbeeld, de diamanttaks. Als men dan de optelsom maakt van uw optreden, van de N-VA-impact gewoon al vandaag, van de indexsprong, van de campagne, van het op de helling plaatsen van de automatische loonindexering, van het nieuws over de diamanttaks, dan begrijpt u toch, mijnheer Verherstraeten, dat samen met mij heel wat mensen reden hebben om te twijfelen aan het gewicht van CD&V en aan uw christendemocratische instelling.

 

01.42  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zou u zeer dankbaar zijn mocht u in het vervolg een klapbankje willen laten installeren, om even te kunnen gaan zitten, want dat zou heel wat praktischer zijn.

 

Ik vervolg. Wij hebben het land geërfd in de staat waarin het zich bevindt. In de economische situatie waarin het land zich bevindt, kan men twee zaken doen, ofwel de toestand bekijken met de triestige blik van een hush puppy en zeggen dat het eenmaal zo is, ofwel de schouders eronder zetten. Dat laatste is wat de N-VA heeft gedaan en dat is ook wat wij verstaan onder de kracht van verandering. Ik wil een drietal punten bespreken.

 

Ten eerste, de indexsprong. Volgens mijn fractie is dat een investering in de toekomst van de werknemers. Door wie gebeurt die investering? Ik ben er mij zeer goed van bewust dat dit een investering is door de werknemers zelf. Ze zal wel leiden tot een vermindering van de loonkostenhandicap met 2 %. Op dat punt zijn wij een andere partij en delen wij niet het geloof van de linkse partijen. Wij geloven niet dat de overheid jobs moet creëren, wij geloven dat ondernemingen de jobs creëren.

 

De indexsprong is evenwel geen cadeau voor de ondernemers. Voor de N-VA-fractie is dit geen blanco cheque. De indexsprong moet zorgen voor jobcreatie, niet voor winstmaximalisatie. Dat is voor ons een belangrijk punt van verandering. Wij willen opnieuw aanknopen bij private jobcreatie, niet bij jobs die uiteindelijk door de overheid worden betaald of gesubsidieerd, onder welke vorm dan ook.

 

Wij vragen een klaar en duidelijk engagement van de werkgevers. Ik heb het er moeilijk mee om op congressen van Unizo en VBO de recepten te horen passeren die zouden moeten worden toegepast, terwijl ik soms een ander gedrag zie in de Groep van Tien. De regering biedt de werkgevers deze mogelijkheid, maar wij verwachten dan ook dat die jobcreatie er komt.

 

01.43  Meryame Kitir (sp.a): Ik begrijp u niet zo goed, mijnheer Vuye. De dada van deze regering om de indexsprong te verdedigen, is dat er jobs moeten worden gecreëerd. U zegt nu dat u dit zult vragen, maar waar staat dit? Dit staat niet in het wetsontwerp. Ik heb het nergens gevonden. Ik heb er ook geen antwoord op gekregen in de commissie. Soms maakte men gewag van het gezond verstand. Op welke manier zult u dit vragen? Op welke manier zult u controleren of de middelen worden gebruikt voor investeringen in nieuwe jobs?

 

01.44  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Kitir, wij leven niet in een planeconomie. U kunt dit niet opleggen aan de werkgevers. Dit is zelfs zo waar dat zelfs de vorige regering dat niet heeft gedaan. Wij vragen wel een moreel engagement. Ik kan alleen vaststellen dat ik op de RTBf de heer Timmermans van het VBO dit engagement heel duidelijk heb horen opnemen.

 

Het verschil tussen mijn partij en de uwe is dat ik geloof in de goede trouw van de mensen en de ondernemers. Ik geloof dat de ondernemers voor jobcreatie zullen zorgen. U gelooft daar niet in, maar ik wel.

 

01.45  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Vuye, als u iedere keer zult antwoorden door zaken te insinueren die ik noch andere leden van mijn partij hebben gezegd, omdat u niet duidelijk kunt antwoorden, dan vind ik het heel triest dat u op die manier de indexsprong blijft verdedigen. U blijft beweren, net als de minister, dat de vorige regeringen bij de doorgevoerde lastenverlagingen ook geen garanties hebben gevraagd.

 

Het enige verschil, en dat is zeer belangrijk, is het volgende. In tegenstelling tot wat de vorige regering deed, zorgt deze regering ervoor dat de lonen niet meer mee stijgen, zonder garanties te vragen. De vorige regering heeft er altijd voor gezorgd dat de lonen evengoed geïndexeerd werden. Dat is een wereld van verschil!

 

U neemt het loon van de mensen af, u maakt ze wijs dat u jobs zult creëren, en dan zegt u dat u geen garanties kunt vragen. U maakt zich wel hard dat u jobs zult creëren, maar u zegt dat u geen garanties kunt vragen, want de vorige regering heeft dat ook niet gedaan. De vorige regering heeft evenwel ook het loon van de mensen niet afgenomen! Als u geen garantie kunt vragen, moet u die indexsprong ook niet doen.

 

Nogmaals, ik zie dat u in 860 miljoen euro aan vennootschapswinstbelasting voorziet. Dan stel ik mij de vraag waarvoor die 2 % indexsprong dient? Dient die effectief om jobs te creëren?

 

01.46  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'ai écouté M. Vuye avec intérêt lorsqu'il est revenu sur son credo suivant lequel le saut d'index allait permettre aux entreprises des économies et la création d'emplois. Néanmoins, il n'a pas dit comment on allait contractualiser cet engagement.

 

On ne se situe pas – cela n'a jamais été le cas en Belgique – dans le cadre d'une économie planifiée, communiste, mais on n'est pas non plus dans le pays des Bisounours. On peut reprendre des exemples récents de mesures fiscales qui ont été prises en faveur des entreprises. Je pense notamment aux intérêts notionnels qui, en termes de pertes de recettes pour l'État, représentent jusqu'à 4 milliards d'euros par an.

 

Monsieur Vuye, mesdames, messieurs de la majorité, pouvez-vous nous produire des études démontrant que cet avantage fiscal accordé aux entreprises a conduit naturellement à la création d'emplois? Non. Cela a contribué à augmenter de manière très importante les bénéfices de diverses entreprises fortement capitalisées dont certaines ne créent pas d'emplois dans notre pays, voire y détruisent de l'emploi car on a toujours refusé – la N-VA ne faisait pas partie de la majorité précédente, mais on procède aujourd'hui de la même manière – de conditionner l'accès à ces mesures à la création d'emplois. En commission, nous avons déposé, à l'occasion de la discussion de ce texte mais également d'autres textes, des amendements visant à instaurer une relation contractuelle avec les entreprises.

 

Vous avez demandé et obtenu cet avantage que nous contestons. En tout cas, cela ne doit pas se faire sans contrepartie. Et on ne peut pas se contenter de wishful thinking en partant du principe que l'on fait confiance à l'entrepreneur pour créer de l'emploi. De récents exemples montrent que ceux qui ont bénéficié de ces avantages fiscaux démesurés n'ont pas créé de l'emploi, voire l'ont détruit.

 

Vous n'avez pas de solution à proposer en matière de création d'emplois. Vous faites des cadeaux sans les accompagner de conditions et vous faites payer la crise aux travailleurs.

 

01.47  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer Vuye, ik heb nog een vraag te stellen in het debat. We hebben al uren gedebatteerd over de indexsprong. Kunt u mij hier een bewijs geven dat een indexsprong niet gewoon integraal bij de winsten van de bedrijven komt? Met welk bewijs kunt u hier aantonen dat het geld dat bij de werknemers verdwijnt – daar is iedereen het mee eens, 2 % - niet gewoon in de kassa van de bedrijven terechtkomt om de winsten te verhogen? Hebt u daar een bewijs voor?

 

01.48  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Gilkinet, wanneer ik zeg dat ik vertrouwen heb in ondernemers, dan is dat wat mij betreft geen wishful thinking. Ik geloof echt in degenen die nog bereid zijn om zich hier in dit land in te zetten, creatief te zijn en te ondernemen. Misschien verschillen we op dat punt van mening. Dat is mogelijk.

 

Wat de vragen van mevrouw Kitir en de heer Hedebouw betreft, voor jobcreatie is het een condition sine qua non dat de loonkostenhandicap daalt. U hebt daar voorstellen voor en de meerderheid heeft daar ook voorstellen voor. Wij proberen dat te doen via de indexsprong. De loonkostenhandicap daalt daarmee met 2 %. We komen daarmee ongeveer op het niveau van 1996. Inderdaad, wij verschillen van overtuiging. Dat kunnen we alleen vaststellen. Ik geloof echter effectief dat het wegwerken van de loonkostenhandicap zal zorgen voor jobs.

 

Een volgende punt dat ik wou behandelen, is dat er over de indexsprong heel wat desinformatie bestaat. Ik wil dat toch even rechtzetten. Op de website van het ABVV lees ik dat iemand die nu 25 jaar is en 2 000 euro verdient, aan het einde van zijn carrière door de indexsprong 27 000 euro zal hebben ingeleverd. Gelijkaardige taal vindt men trouwens ook op de website van het ACV met hun indexsimulator. Nu, dat is een grove leugen. Het is pure volksverlakkerij. Waarom? Omdat lonen niet lineair stijgen. Dat gebeurt op een andere wijze. Collega Gert Peersman heeft dat trouwens ooit aangetoond in De Morgen. Wat gebeurt er? Wanneer we aanknopen bij groei, dan zullen er loonsverhogingen zijn bovenop de 2 % van de index.

 

Dan zal de indexsprong binnen een korte periode – Gert Peersman spreekt over vijf jaar, maar persoonlijk denk ik dat het heel wat sneller zal gaan – zijn ingelopen. Ik neem de cijfers van het paritair comité 218 en zie dat er tussen 2000 en 2010 telkenmale loonsverhogingen zijn geweest boven op de index. Met andere woorden, de indexsprong wordt binnen de kortste tijd ingelopen. Dat wil dus ook zeggen dat iedereen er belang bij heeft om aan te knopen bij economische groei en voornamelijk – nogmaals, dit is de verandering – bij private jobcreatie.

 

Men moet dus stoppen met het soort demagogie waarbij men stelt dat men de indexsprong meedraagt gedurende zijn hele carrière, want dat is kennelijk niet het geval. Dat is manifest foute informatie. In de jaren 80 zijn er drie indexsprongen en meerdere devaluaties geweest. Mocht die informatie juist zijn, dan zouden wij nu allemaal 20 % meer verdienen dan wij nu doen. Is er iemand in de zaal, die dat gelooft? (Protest van mevrouw Temmerman)

 

Mevrouw Temmerman, u gelooft dus dat wij nu allemaal 20 % rijker zouden zijn geweest? Mevrouw Temmerman, dat is ongelofelijk.

 

01.49  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Vuye, vous êtes en train de nous expliquer que vous faites un saut d'index qui est compensé et qu'il n'y aura aucun impact au niveau de l'évolution salariale, c'est-à-dire pas de perte de pouvoir d'achat.

 

Lorsque nous essayons de vous démontrer le contraire, vous nous dites que vous ne nous croyez pas. Cela ne m'étonne pas de votre part!

 

Lorsque ce sont les syndicats qui le disent, vous dites que c'est n'importe quoi. Il en va de même pour les employeurs, y compris du Voka d'ailleurs, de l'Union wallonne des entreprises, des grands patrons du côté francophone qui disent avoir besoin d'un choc de compétitivité mais que ce n'est pas avec le saut d'index qu'ils y parviendront. Vous les croyez ou non, je n'en sais rien!

 

Quant à votre ministre des Finances N-VA, il a déclaré: "Nous n'avons jamais nié qu'il y aurait une perte liée au pouvoir d'achat." J'ose imaginer que vous n'allez pas nous démontrer le contraire!

 

Nous avons parlé tout à l'heure du rapport de l'Inspection des Finances que l'on ne veut absolument pas nous montrer. C'est du goed bestuur. C'est la nouvelle mode de goed bestuur. On cache de plus en plus les choses. Passons!

 

Donc, on ne veut pas nous montrer le rapport de l'Inspection des Finances. Mais qu'a dit le vice-premier ministre en commission à ce sujet? Il a dit certaines choses, notamment que les effets à long terme du saut d'index sont négatifs pour l'entité 1. Je le cite: "La diminution des dépenses ne compense pas celle des recettes." Qu'est-ce que cela signifie? Que l'effet sur les revenus des citoyens est à ce point clair qu'il entraîne évidemment une diminution des recettes pour l'État!

 

Depuis ce matin, j'entends certains collègues de la majorité dire et répéter qu'il n'y aura pas d'effet sur le pouvoir d'achat. À travers le ministre des Finances et le rapport de l'Inspection des Finances, j'ai la preuve que ce sera exactement l'inverse. Ce sont des autorités dont, j'imagine, monsieur Vuye, vous n'allez pas remettre en question les positions et les déclarations.

 

01.50  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Vuye, je savais que les mathématiques posaient problème à la ministre Galant mais il semblerait qu'il y ait une épidémie au niveau du gouvernement. Il semble que vous ayez également des problèmes de mathématiques. J'ignore si vos professeurs vous l'ont dit lorsque vous étiez à l'école. Vous nous dites que cette perte de pouvoir d'achat liée au saut d'index ne va pas se maintenir dans le temps. Excusez-moi, M. Vuye, mais si on ampute un salaire de 2 %, soit 98 % du salaire de départ, toutes les augmentations qui suivent vont forcément ressentir ce handicap. Elles vont non seulement le maintenir mais elles vont en plus l'amplifier d'année en année. Plus il y a des augmentations de salaire en matière d'application de l'index ou extra-index, plus la perte sera importante.

 

En termes de mathématiques, vous auriez quelques cours de rattrapage à recevoir. Si vous le souhaitez, je peux vous transmettre les coordonnées d'un professeur que je connais et qui peut vous donner cours. Ce n'est pas très cher de l'heure. Ce n'est pas en noir! C'est déclaré.

 

C'est à un tel point que les sauts d'index qui ont eu lieu dans les années 80 ont fait perdre 50 000 euros aujourd'hui à quelqu'un qui travaille depuis lors à un salaire moyen. Monsieur Vuye, ne dites pas que ces 50 000 euros représentent une perte qui disparaît dans le temps!

 

01.51  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik meen dat wij op de duur in Absurdistan terechtkomen.

 

Meent u echt, mijnheer Van Hees, dat de werkgeversorganisaties in het sociaal overleg een akkoord zouden gesloten hebben om de lonen de komende twee jaar, 2015 en 2016, met 0,5 % en 0,3 % te laten stijgen als er geen indexsprong was geweest? U moet weten dat er tegenover onze belangrijkste handelspartners nog altijd een loonkostenhandicap is van 2,9 %. Die 2,9 % is dan nog maar berekend vanaf 1996, toen wij de wet op het concurrentievermogen goedgekeurd hebben. Voordien had ons land zelfs een grotere loonkostenhandicap tegenover de buurlanden.

 

Het enige wat de regering doet, is de evolutie voortzetten die de regering-Di Rupo voordien ingezet heeft. Die erkende ook dat er een loonkostenhandicap was. Die bedroeg in 1996 ongeveer 5 % en die bedraagt nu 2,9 %.

 

Wij zullen die handicap op twee manieren aanpakken: enerzijds is er de indexsprong en anderzijds zijn er de sociale bijdragen en de taxshiftdiscussie, die in de regering gevoerd zal worden. Op die manier zullen wij ervoor zorgen dat wij opnieuw competitief zijn.

 

Geloven dat de indexsprongen, die er al geweest zijn, op geen enkele manier gecompenseerd zijn, is fout. Zij worden nu ook gecompenseerd in de Groep van Tien, zij worden nu ook in de sociale akkoorden gecompenseerd.

 

Meent u echt dat de indexsprongen van de jaren 80 ertoe geleid hebben dat de lonen vandaag 20 % hoger zijn? Dan zou onze loonkostenhandicap vandaag 25 % bedragen! Meent u dat echt? Dat is echt absurd!

 

01.52  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik heb u gevraagd of u dat gelooft en u hebt ja geantwoord.

 

01.53  Karin Temmerman (sp.a): Ja en neen.

 

01.54  Hendrik Vuye (N-VA): U hebt ja geantwoord. Nu zegt u: neen. Maar zopas hebt u ja gezegd.

 

01.55  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, u blijft beweren dat de indexsprong geen structurele maatregel is, en dat men die niet zijn hele leven meesleept. Mag ik u herinneren aan een citaat van uw minister Van Overtveldt? Die zei dat de indexsprong, ten eerste, een structurele maatregel is, en ten tweede, een maatregel die de werkgevers hun hele leven zullen voelen. De werkgevers, mijnheer Vuye! Dus, voor de werkgevers telt het wel mee, maar voor de werknemers zou het niet meetellen? Excuseer, maar dat kan natuurlijk niet.

 

De basis van de wiskunde is dat als men van een basisbedrag 2 % aftrekt, dat verder meespeelt. Het gaat hier niet om 20 %, daar ben ik het mee eens. Maar men sleept het wel mee.

 

Nogmaals, uw eigen minister, de heer Van Overtveldt heeft zelf gezegd dat het een structurele maatregel is, die de werkgevers voor de rest van hun ondernemerscarrière zullen meedragen. Dat geldt dus ook voor de werknemers!

 

(…): (…)

 

01.56  Hendrik Vuye (N-VA): U zult dat krijgen. Mevrouw Fonck heeft daar trouwens ook naar verwezen.

 

Wat minister Van Overtveldt zegt, is evident. Wanneer men een indexsprong invoert, is dat een structurele maatregel. Dat zorgt voor een vermindering van de loonkostenhandicap met 2 %. Dat blijft effectief.

 

De denkfout die u begaat, en die de heer Van Hees begaat – ik zal u de colum van Gert Peersman eens bezorgen – is te denken dat lonen elk jaar lineair met 2 % stijgen.

 

Mevrouw Temmeman, wilt u nu eens luisteren naar wat ik zeg? Daar zou u mij een plezier mee doen. Zelfs de heer Calvo is nu al een half uur aan het luisteren, wat ook een beetje ongewoon is.

 

Het is niet juist dat lonen elk jaar lineair met 2 % stijgen. Wel wordt er over loonsverhogingen onderhandeld, bij ons met een vrij unitair systeem met de Groep van Tien. Vanaf het moment dat er economische groei is, krijgt men loonsverhogingen boven op 2 %. Men gaat dan naar 3 of 4 %. Op dat moment rijdt men het gat van de indexsprong dicht.

 

Wij, u, ik, iedereen, hebben er dus alle belang bij om aan te knopen bij economische groei. Dan zal het inderdaad een structurele maatregel zijn, die de economie vooruit zal helpen.

 

Stop alstublieft met de denkfout dat lonen elk jaar lineair met 2 % stijgen. Dat is niet juist. (Protest van mevrouw Temmerman)

 

Ik zal u niet overtuigen, mevrouw Temmerman.

 

Een derde punt, de indexsprong is een verstandige maatregel. Waarom? Lees ook het verslag van de Nationale Bank van 2012. Dat verslag werd ooit verketterd, maar het is een bijzonder interessant document, waarin men heel duidelijk zegt dat bij laagconjunctuur, slabakkende conjunctuur of conjunctuur die achteruitgaat, de automatische indexering jobs vernietigt.

 

Ik zal de passage voorlezen: “Hoe groter de neerwaartse reële rigiditeit van lonen, bijvoorbeeld omwille van loonindexeringmechanismen, hoe meer de ondernemingen hun personeelsbestand aanpassen, wanneer ze met negatieve schokken worden geconfronteerd. Ze doen dat door het aantal vaste werknemers terug te schroeven, maar eveneens door het tijdelijk personeel en het aantal werkuren te verminderen".

 

Dus op dat ogenblik brengt de automatische indexering jobdestructie met zich.

 

Het is ook niet toevallig dat de Europese Commissie, het IMF en de OESO vragen het systeem van de automatische indexering te herbekijken.

 

Linkse partijen verkiezen op dat ogenblik een indexering, wat jobs vernietigt en dus koopkracht verloren doet gaan. Inderdaad, bij jobdestructie gaat inderdaad de meeste koopkracht verloren. Op dat ogenblik bent u immers niks meer met uw index. Vervolgens trachten zij het verlies aan koopkracht niet op te vangen door wat de huidige meerderheid probeert te doen, namelijk jobcreatie in de private sector. Zij proberen daarentegen het verlies aan koopkracht op te vangen door uitkeringen. Door meer uitkeringen wordt een budgettair probleem gecreëerd, dat vervolgens door meer taksen wordt opgevangen.

 

Wij volgen een volledig andere logica. Wij trachten aan te knopen bij jobcreatie in de privésector.

 

01.57  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, vraagt u nu om de automatische loonindexering af te schaffen of niet? U kent mijn standpunt. Dat hebt u geciteerd.

 

01.58  Hendrik Vuye (N-VA): Ik kom daar nu toe. Het is het laatste punt. U bent altijd iets te reactief.

 

01.59  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dan is het goed. Ik heb uw tekst vooraf niet gelezen en kan dat dus niet weten.

 

01.60  Hendrik Vuye (N-VA): Ik zal mijn tekst in het vervolg misschien eerst naar u doorsturen. Redigeren hoeft u de tekst niet te doen, mijnheer Calvo. Dat zal ik wel zelf doen.

 

Ik herhaal wat de heer Verherstraeten over het regeerakkoord heeft gezegd. Ik bevestig zijn woorden volledig. In het regeerakkoord staat heel duidelijk dat er een eenmalige indexsprong komt. De N-VA-fractie steunt die bepaling, omdat wij van mening zijn – mevrouw Wouters, wij hebben dit ook in het opiniestuk van vanmorgen geschreven; u hebt het blijkbaar niet gelezen; het stond op het einde van het stuk – dat het regeerakkoord het beste is wat kan worden verkregen, gelet op de manier waarop de kiezer bij de verkiezingen van 25 mei 2014 de kaarten heeft verdeeld.

 

Wij zullen het regeerakkoord loyaal uitvoeren. Dat belet echter niet dat ik recht op een eigen mening heb. Dat belet evenmin dat de N-VA recht op een eigen mening heeft. Dat belet ook niet dat wij van oordeel mogen zijn dat er systemen van inflatiecompensatie zijn, die veel performanter zijn dan de automatische indexering.

 

01.61  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het is du jamais vu.

 

Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Onkelinx? Mevrouw Onkelinx, u zit al een tijdje in de politiek. Hebt u het al meegemaakt dat een regeringspartij zus beslist, maar eigenlijk zo denkt en, ook al zorgt dat voor maatschappelijke beroering, zo toch wat olie op het vuur giet. Zo doen ernstige mensen toch niet aan politiek?

 

U vertegenwoordigt een partij die 33 % haalde bij de verkiezingen. Gedraag u daarnaar, mijnheer Vuye, en stop met voortdurend mensen tegen elkaar op te zetten en de welvaart van ons land op de helling te zetten door uw bestuurlijke stijl. U vindt het blijkbaar normaal om hier elke week voor te lezen uit uw programma. Over het enige punt dat u niet hebt gerealiseerd, moet u dan zeggen dat u dat ook wel wilt. Het is du jamais vu en ik denk dat mevrouw Onkelinx mij op dat vlak steunt.

 

01.62  Laurette Onkelinx (PS): Vous avez raison! Pour le reste, il y a souvent eu des différences d'approche et de sensibilité entre membres d'un même gouvernement, c'est normal. Il est assez fréquent que ces différences d'appréciation transpirent en dehors des réunions du gouvernement ou du kern.

 

Ce qui est nouveau, c'est que les différences d'approche sont systématiquement des motifs de disputes quasi quotidiennes dans la presse. Le gouvernement ne vit plus qu'entre les disputes du CD&V et de la N-VA sur à peu près tous les chapitres de l'accord de gouvernement.

 

Pour le reste, si je comprends bien – sinon, monsieur le chef de groupe, vous me reprendrez – la N-VA assume évidemment le saut d'index qui figure dans l'accord de gouvernement; mais la N-VA est prête à aller plus loin et à changer le système même d'indexation des salaires pour, dites-vous, contrecarrer les effets de l'inflation. Est-ce cela? Peut-on, sans être démenti, dire à l'extérieur que la N -VA ne se limite pas à demander un saut d'index mais qu'elle est favorable à une remise en cause généralisée du système d'indexation des salaires? J'attends une réponse à cette question simple.

 

01.63  Hendrik Vuye (N-VA): U spreekt hier over disputen, over geschillen. Volgens mij is er een probleem met de vertaling ofwel luistert u niet goed. Ik ben begonnen met te zeggen dat ik exact hetzelfde zeg als collega Verherstraeten. Collega Verherstraeten heeft tweemaal het regeerakkoord voorgelezen. Ik zeg heel duidelijk dat wij het regeerakkoord loyaal zullen uitvoeren. Ik zeg dus exact hetzelfde, maar het gaat hier om een coalitie, niet om een fusie, mevrouw Onkelinx, wij zijn niet de MR of CD&V geworden.

 

01.64  Laurette Onkelinx (PS): Ne nous prenez pas pour des sots, ce n'est pas la question que nous avons posée! Nous ne voulons pas savoir si vous appliquerez loyalement l'accord de gouvernement sur le saut d'index, vous allez le voter demain soir! Je demande la position de la N-VA sur notre système d'indexation des salaires! C'est autre chose!

 

01.65  Hendrik Vuye (N-VA): U weet het misschien niet, maar wij hebben eind januari, begin februari 2014 een groot congres georganiseerd. In die congresteksten staat heel duidelijk het standpunt van de N-VA over inflatiecompensatie. Dat staat er heel duidelijk in. Dat is effectief nog altijd het standpunt van de N-VA.

 

01.66  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.67  Hendrik Vuye (N-VA): Ik denk niet dat dat hier het onderwerp is. Het staat trouwens uitgelegd in het opiniestuk waarnaar de heer Calvo al meerdere keren heeft verwezen.

 

01.68  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.69  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Onkelinx, wij debatteren hier niet over het N-VA-programma, maar over het regeerakkoord. Dat is iets helemaal anders.

 

01.70  Laurette Onkelinx (PS): Vous avez vous-même demandé tout à l’heure de ne pas confondre, disant que vous ne faites pas partie du CD&V, ni de Open Vld, mais que vous faites partie de la N-VA.

 

(…): (…)

 

01.71  Laurette Onkelinx (PS): Puisque vous dites qu'il y a un problème avec l'inflation, avec l'index, etc., je veux simplement savoir si, oui ou non, la N-VA – pas le gouvernement, la N-VA! – veut la fin du système d'indexation des salaires. Dites-le!

 

01.72  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik denk dat de heer Vuye gezegd heeft dat hij de automatische indexering wilt afschaffen omdat dat zo in zijn congresteksten staat. Hij vond het belangrijk om dat vandaag nog eens te laten weten, waardoor hij de opdracht van minister Peeters en de heer Beke hier vandaag eigenlijk nog moeilijker maakt. Op die manier doet de N-VA aan politiek. Ik betreur dat, want dat levert geen enkele job extra op. Het zorgt integendeel voor heel wat instabiliteit.

 

Mijnheer Vuye, ik zou nog een precisering willen vragen over uw programma, of beter gezegd de uitvoering van uw programma op basis van het regeerakkoord.

 

01.73  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Calvo, het regeerakkoord is gesloten tussen de partners. Het gaat dus niet meer over de uitvoering van het N-VA-programma in het regeerakkoord.

 

01.74  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, sta mij toe om toch nog een drietal zinnen te zeggen.

 

01.75  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.76  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik heb hier nog enkele citaten liggen uit verkiezingscampagnes, dus ook de heer Beke raad ik aan om voorzichtig te zijn.

 

Mijnheer Vuye, een aantal weken geleden hebt u tijdens een actualiteitsdebat over de tax shift gezegd dat een verschuiving naar de grote vermogens niet in het regeerakkoord staat. Als andere fracties dat toch willen, bijvoorbeeld de fractie van de heer Verherstraeten, dan zult ook u zaken op tafel leggen die geen deel uitmaken van het regeerakkoord.

 

Vandaag zet u in de verf dat u de automatische loonindexering eigenlijk wilt afschaffen, zelfs nog in deze legislatuur. Is dat een van die dingen die u terug op tafel legt, zoals u enkele weken geleden hebt aangekondigd? Ik meen dat die vraag toch gesteld mag worden in het licht van dit debat.

 

01.77  Hendrik Vuye (N-VA): Wanneer er een regering gevormd wordt, dan is er een regeerakkoord, zoals iedereen weet. De regeringspartners zijn gebonden door dat regeerakkoord en het regeerakkoord bindt die partners ook, niet het individueel programma van elke partij. Dat belet niet dat binnen die regering… Dat is altijd al zo geweest. Toen mevrouw Onkelinx in de regering zat, had de PS ook een eigen programma en daar had de PS ook het recht toe.

 

01.78  Wouter Beke (CD&V): Mijnheer Calvo, mevrouw Onkelinx, het is het goed recht van politieke partijen om voor de afschaffing van de index te zijn. Dit staat echter niet in het regeerakkoord en CD&V zal ook niet meewerken in een of andere onderhandeling over de afschaffing van de index. Dat is een eerste punt.

 

Daarnet heb ik grote verontwaardiging gehoord over de aanslag op de koopkracht van de gewone mensen.

 

Welnu, de Nationale Bank heeft berekend wat de impact op de koopkracht is van het geheel van de maatregelen die door de regering genomen zijn, namelijk de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdrage, de verhoging van de aftrek voor beroepskosten en de werkbonus voor de lage lonen. Is er een impact? Ja, er is een negatieve impact op korte termijn van 0,4 %. Dat is precies hetzelfde als de impact van de maatregel van de vorige regering in 2012-2013 met de aanpassing van de index en de loonblokkering. Er is wel dat groot verschil, waarnaar ook door vice-premier Peeters werd verwezen, dat nu vakbonden en werkgevers een marge krijgen om over loonsverhogingen te onderhandelen. Dat is het groot verschil. U hebt het over een aanslag, maar waarop is er een aanslag? Ik heb het over de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdrage, de verhoogde aftrek van de beroepskosten en de werkbonus voor de lage lonen.

 

Mevrouw Onkelinx, u hebt daarstraks gesproken over de pensioenen. Wat u er niet bij zegt, is dat ondanks een nulinflatie deze regering heeft beslist om de welvaartsenveloppe voor 100 % aan te wenden en de pensioenen te verhogen. Dat is wat deze regering heeft gedaan voor 100 %, terwijl dat door de vorige regering voor 60 % werd gedaan. Dus ja, mevrouw Temmerman en mevrouw Onkelinx, wij nemen hier maatregelen. Hebben die een impact op de koopkracht van de mensen? Natuurlijk hebben die een impact. Maar net zoals de vorige regering maatregelen heeft genomen die een impact hadden op de koopkracht van de mensen, dienen ze maar voor één zaak, zijnde maximale jobcreatie.

 

CD&V laat zich niet storen door wat anderen zeggen dat in hun programma staat. Voor mij mag dat gerust in het programma staan waarnaar de heer Vuye heeft verwezen. In datzelfde programma van hetzelfde congres stond ook dat men een nieuwe grote staatshervorming zou uitvoeren. Dat gaan wij de volgende vijf jaar ook niet doen. Wij hebben een regeerakkoord en wij zullen de zesde staatshervorming de volgende jaren loyaal uitvoeren, maar wij gaan nu geen nieuwe staatshervorming voorbereiden in deze Kamer.

 

Waar andere partijen voor staan, dat is hun zaak. Wat ons bindt, is wat, zoals gezegd door de heer Vuye, in het regeerakkoord staat. Daar staan wij onverkort achter. Als u intellectueel eerlijk bent en de vergelijking durft maken met de vorige regering, zou van de grote verontwaardiging die u hier vandaag tentoonspreidt, niet veel overeind blijven.

 

01.79  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zou willen aansluiten bij wat de heer Beke zegt.

 

Ten eerste, wat het verleden betreft. Er is hier een evocatie gedaan van de regering Martens-Gol. Ik wil tot op vandaag verdedigen wat die regering toen heeft gedaan. Ik zal u herinneren aan het feit dat wij in 1981 een jaarlijks te financieren tekort hadden van 13,2 %. Vandaag hebben we het over 2 à 3 %. Collega Mathot, toen minister van Begroting, zei dat de tekorten er vanzelf waren gekomen en dat ze ook vanzelf zouden verdwijnen.

 

Dat was de situatie in 1981 in een land dat totaal niet competitief was en dat toen met een minderheidsregering aan Franstalige kant drie indexsprongen heeft doorgevoerd, een devaluatie van de Belgische frank, en een wetgeving Monory-De Clercq-Cooreman heeft gelanceerd waardoor het eigen kapitaal in de ondernemingen werd aangemoedigd en het eigen vermogen fiscaal werd gestimuleerd. In 1985 was de economie van België opnieuw competitief. Ik wil al die maatregelen vandaag opnieuw verdedigen.

 

Het is al te gemakkelijk om vandaag te zeggen dat dit verkeerd was. Neen, dat waren de juiste maatregelen, maar het waren ook onpopulaire maatregelen. Zij waren echter noodzakelijk. Men kan nooit zaken realiseren die niemand zal voelen en ik wend mij tot de socialistische collega’s. Morgen scheren we gratis, zal nooit gebeuren.

 

Ten tweede, laat ons eens kijken naar wat deze regering heeft gedaan op het vlak van tax shift. Er zijn er die intellectueel klaarkomen bij de idee van een grote tax shift, maar dit is reeds gerealiseerd voor 2,7 miljard euro. Dit is althans het bedrag dat gebudgetteerd werd. Het gaat dan over de bankenbijdrage, de kaaimantaks en maatregelen op het vlak van de accijnzen.

 

Collega Temmerman, dit staat in schril contrast met het competitiviteitspact van de vorige regering dat budgettair echter niet was ingevuld. Wij hadden driemaal in 450 miljoen euro voorzien, maar collega’s Beke en Verherstraeten, dit was budgettair nog niet hardgemaakt. Wij hebben dit vandaag in begrotingsmaatregelen hardgemaakt. 900 miljoen euro van die 2,7 miljard euro zal worden gebruikt om de welvaartsenveloppe 100 % uit te keren. Dit maakt u natuurlijk wat lastig, mevrouw Onkelinx, maar de vorige regering is daar nooit in gelukt.

 

Ik preciseer: 900 miljoen euro voor de welvaartsenveloppe en 900 miljoen euro – twee keer 450 miljoen euro – voor de verlaging van de werkgeversbijdrage. Wij hebben dat in 2015 inderdaad niet gedaan, maar we zullen dat voor de volle 900 miljoen euro in 2016 doen. Dat is een boost van de overheid voor de competitiviteit van het bedrijfsleven. Er is ook voor 900 miljoen euro verlaging van de fiscaliteit met de aftrek voor de forfaitaire beroepsonkosten. Dat maakt dat de indexsprong door niemand echt wordt gevoeld.

 

We trekken de welvaartsenveloppe op, we compenseren effectief met een fiscaal voordeel en we geven een voordeel aan het bedrijfsleven.

 

Ten derde, waarom is de indexsprong economisch noodzakelijk? En dan komt men aandraven met allerlei rapporten over wat dat deze of gene overheid opbrengt. Dat alle socialistische burgemeesters dat eens neutraliseren in hun begroting. Doe dat eens. De heer Termont vindt het een goede maatregel. Mijnheer Termont is de tweede beste burgemeester van de wereld en hij vindt het een goede maatregel, want in zijn begroting brengt dat veel op.

 

Al de socialisten zijn zo verontwaardigd. Collega Vanvelthoven, ik ben benieuwd of u die indexsprong in Lommel zult compenseren, budgettair neutraliseren en wat wij van de mensen afnemen aan de mensen zult teruggeven. Dat doet u dus niet.

 

Laat ons wel wezen, een indexsprong geeft een budgettair voordeel aan de overheid, geeft een voordeel aan de werkgever. Hij geeft geen voordeel aan de werknemer, maar dat compenseren we via de fiscaliteit. Het is dus geen win-winsituatie, maar een win-win-winsituatie.

 

Ik rond af. Mevrouw Temmerman, wil ik u eens zeggen wat we in de vorige legislatuur hebben gedaan?

 

01.80  Karin Temmerman (sp.a): Dat weet ik.

 

01.81  Patrick Dewael (Open Vld): U weet het, maar ik zal u en de media toch nog eens in herinnering brengen wat wij in de vorige legislatuur hebben gedaan.

 

Mijnheer Calvo, u zat toen in de oppositie. Laat dat nog een tijd zo blijven. U doet het heel goed in de oppositie, dus blijft daar nog maar wat.

 

Ik richt mij tot de socialisten die kort van geheugen zijn, wij hebben een competitiviteitpact gerealiseerd voor driemaal 450 miljoen euro.

 

Wij hebben de heer Vande Lanotte, een uiterst verstandig man – ik hoop dat ik de heer Van Quickenborne daarmee niet op zijn systeem werk – in 2012 gevraagd om eens te kijken naar de samenstelling van de indexkorf. Hij heeft dat op een verstandige manier gedaan. Als men zei dat dit manipulatie van de indexkorf was, dan mocht men dat niet zo stellen. Het was echter zodanig efficiënt dat er sinds 2012 eigenlijk geen indexaanpassingen meer zijn gebeurd. Het was dus zeer efficiënt. Hij voegde er ook de btw-verlaging op elektriciteit aan toe en de index was eigenlijk geneutraliseerd. Dat is wat er in de vorige legislatuur is gebeurd.

 

Wat is er nog gebeurd in de vorige legislatuur? Mevrouw Temmerman, u kunt uw hand wel opsteken maar u hebt al veel gesproken en ik ga nu ook spreken. Wat is er nog gebeurd in de vorige legislatuur? Een loonstop. Deze regering heeft ervoor gekozen om via de sociale partners opnieuw te gaan onderhandelen over zeer bescheiden loonsverhogingen. Onder Di Rupo was er een loonstop. Met de vakbonden overlegd? Neen. Het socialistisch syndicaat zat mee in de regering. Er moest niet onderhandeld worden over een loonstop, dat werd eenzijdig gedecreteerd door de regering. Dat is de realiteit. Dat werd zo opgelegd. Wij zeggen neen, wij geven opnieuw een zekere flexibiliteit en vrijheid aan de loononderhandelingen.

 

Wij doen één indexsprong. Die ene indexsprong staat – dat is mijn laatste woord daarover – voor ongeveer 2 % inhalen aan concurrentiekracht. Het zijn asocialen die geen begrip hebben voor het probleem van de competitiviteithandicap. Dat zijn asocialen, mensen die niet willen dat ondernemingen nog jobs kunnen creëren. Die competitiviteithandicap in ons land is een feit. Als wij volgend jaar het voordeel kunnen incasseren van één indexsprong en als wij daaraan 900 miljoen euro, twee keer 450 miljoen euro, via de begroting kunnen toevoegen, dan is er eind volgend jaar tegenover de wet van 1996 geen competitiviteithandicap meer.

 

Dat is de keuze van deze regering. Waarom doen wij dat? Wij doen dat voor werkgelegenheid, voor jobs en voor het welzijn en de welvaart van deze natie. Dat is de inzet en daar gaan zij (wijst naar de oppositie) totaal, totaal aan voorbij. (Applaus)

 

01.82  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Dewael, u maakt jammer genoeg totaal geen indruk. U kunt zwaaien en rechtstaan, maar dat kan ik ook. Zal ik u ook eens een beetje lesgeven? Misschien maakt dat indruk en pakt het wel.

 

Ten eerste, mijnheer Dewael, als u moet teruggaan naar de jaren 80 om vandaag te verdedigen waarom u de indexsprong doorvoert, dan zet ik mijn hoed af. Ik ben nog een jongedame, maar weet u hoe de mensen zich de jaren 80 herinneren? Zij herinneren zich die als een tijd van crisis, van inleveren, van armoede. U wilt nu de jaren 80 terughalen om vandaag de indexsprong door te voeren.

 

Ten tweede, u zegt dat de regering de welvaartsenvelop voor 100 % doorvoert. Ten eerste, u doet dat maar voor 80 %. Ten tweede, mijnheer Dewael, als u dat vertelt, moet u ook alles vertellen en eerlijk zijn. De welvaartsenvelop is in het verleden altijd boven op de index gekomen, boven op de index! Ik hoor u dat niet ontkennen, want het is de waarheid. Wat doet de regering? Zij voert een indexsprong in van 2 %. 2 % minder! Kom mij niet vertellen dat de mensen dat niet voelen. En dan gebruikt u de welvaartsenvelop om te beweren dat de regering sociale correcties uitvoert. Ik weet het niet: 2 % en 0,8 % leveren nog steeds een min op.

 

Ten derde, u argumenteert dat de socialisten onder Vande Lanotte aan de index hebben gemorreld. Wat werd er door de vorige regering gedaan? Ik weet en u ook dat de lonen zijn geïndexeerd door de vorige regering, maar ik weet ook dat de elektriciteitsfactuur veel lager was dan zij nu is. Nu gaat zij omhoog. Wat is de bedoeling van de index? Als de prijzen stijgen, moet de index ervoor zorgen dat de lonen ook stijgen, zodat de koopkracht behouden wordt. Wat is er dan zo misgegaan onder de vorige regering? Vertel mij dat alstublieft niet.

 

Mijnheer Beke, excuseer mij dat ik blijf rechtstaan, maar dat heeft precies meer invloed. Ik begrijp het echt niet. Ik meen het. Het kan toch niet meer. Wie moeten de mensen nu geloven? Vandaag wordt de indexsprong besproken en morgen wordt die goedgekeurd. CD&V zegt op de stoep aan de pers dat, als de inkomsten niet stijgen, het toch normaal is dat de huurprijzen ook niet stijgen. Er staat vandaag niets over in.

 

Iedere partij mag haar mening hebben. Vandaag wordt de indexsprong van 2 % besproken. De N-VA wilt de automatische indexering eigenlijk afschaffen. U zegt hier dat elke partij, buiten de regering, mag zeggen wat zij wilt. Wie zal het regeerakkoord dan steunen? Wie moeten de mensen dan geloven? Het komt er, zegt u. In het verleden hebt u ook beloofd dat de indexsprong er niet zou komen. Vandaag bespreken we hem. Ik vind het wel fair dat u toegeeft dat hij pijn zal doen en dat u hem niet met veel goesting zult goedkeuren.

 

Stop er alstublieft mee. De burger thuis kan niet meer volgen. Elke week wordt er een andere versie verteld en als u naar het Parlement komt, kent u ineens allemaal het regeerakkoord uit het hoofd. Dan komt u met passages uit het regeerakkoord. U zegt dat het erin staat dat er niet wordt gemorreld aan de automatische index. Hou dan op! Als u één sterke ploeg bent, breng dan één en dezelfde boodschap! Dat is goed bestuur, dat is wat de burgers thuis begrijpen, niet wat u nu doet, namelijk warm en koud blazen tegelijkertijd!

 

01.83  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, devant l'excellente prestation de Mme Kitir, je ne vais pas en rajouter mais simplement reprendre le débat là où il en était juste avant son intervention. Quelle est la position de la N-VA sur le système d'indexation des salaires?

 

01.84  Monica De Coninck (sp.a): Iedereen die mij kent, weet dat ik hou van intellectuele eerlijkheid.

 

Mijnheer Dewael, wat mij altijd opvalt, is dat socialisten blijkbaar niets goed kunnen doen. Ons wordt vaak verweten dat wij niets hebben gedaan in de vorige regering, dat wij niets wilden veranderen en dat wij niet naar de realiteit wilden kijken, en dit terwijl wij net heel veel zaken hebben veranderd. Gelukkig maar, collega’s, want u profiteert daar nu van.

 

Wij hebben wel overleg gepleegd met de sociale partners. Was dat gemakkelijk? Nee. Er wordt altijd gezegd dat wij de vakbonden klakkeloos volgden. Dat is blijkbaar niet zo, want wij hebben een aantal maatregelen genomen, onder meer op het vlak van de competitiviteit.

 

Wat ik al helemaal niet begrijp is dat minister-president Bourgeois heeft gezegd dat er nog nooit zoveel uit Vlaanderen naar het buitenland is uitgevoerd. Hoe zit dat dan met de competitiviteit?

 

01.85  Wouter Beke (CD&V): Mevrouw Kitir, toen Ford Genk werd gesloten, hebt u van op het spreekgestoelte een uiteenzetting gehouden die bij iedereen een diepe indruk heeft nagelaten. U hebt toen, terecht bewogen, met de tranen in de ogen, gezegd:”Mijnheer de eerste minister, wat gaan wij hier in godsnaam aan doen?”

 

Dit Parlement heeft intussen al verschillende maatregelen genomen. De essentie van dit regeerakkoord is om op de vraag die u toen hebt gesteld, hoe gaan wij zorgen voor jobs en werkgelegenheid, een antwoord te geven. Wij hebben hier over de ontwrichte zones gestemd. Alles wat hier wordt besproken, het inzetten op het verlagen van de werkgeversbijdrage, de indexsprong van vandaag en inderdaad sociaal gecorrigeerd, dient voor één zaak, met name werkgelegenheid. Wij willen inzetten op jobs, zekerheid bieden aan mensen die vandaag een job hebben en toekomstkansen geven aan degenen die vandaag geen job hebben zodat zij er morgen een kunnen vinden. Dat is waartoe wij ons in het regeerakkoord hebben verbonden.

 

Ik zeg het voor derde keer in deze plenaire vergadering, nee, CD&V heeft zich niet gebonden om de index af te schaffen, niet in de campagne, niet tijdens de onderhandelingen en evenmin voor de volgende jaren. Wie daarvoor partners zoekt, zal die elders moeten zoeken want bij CD&V zal men daarvoor geen partner vinden.

 

01.86  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Beke, toen ik die vraag stelde, ging het niet over de maatregelen die u nu op tafel legt, want de mensen bij Ford hadden toen ook 12 % ingeleverd, zodat zij hun job zouden behouden. Vandaag komt u met identiek hetzelfde voorstel om allen 2 % in te leveren zodat u er kunt voor zorgen dat de jobs behouden blijven. Dat is niet de vraag die ik gesteld heb.

 

U zegt dat u tijdens de verkiezingscampagne nooit gezegd hebt dat u de index zou afschaffen, dat dat punt niet in het regeerakkoord staat en dat u het ook niet zult doen. De indexsprong was ook geen item in uw programma, maar toch voert u die vandaag in! Hoe kan ik u nog geloven?

 

01.87  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Beke, de manier waarop u de woorden van mevrouw Kitir counterde, vond ik niet meteen klassevol.

 

01.88  Zuhal Demir (N-VA): (…)!

 

01.89  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Demir, ik mag dat toch vinden?

 

Ik vond dat niet meteen uw fraaiste opmerking, mijnheer Beke, maar het is toch heel vreemd dat u over wat u vandaag presenteert als een antwoord op de bekommernissen van de medewerkers van Ford Genk, in de campagne nog zei dat u dat absoluut niet zou doen. U durft aan mevrouw Kitir te zeggen dat dit het antwoord is op haar vraag destijds op het spreekgestoelte. Dat zegt u vandaag. Tijdens de verkiezingscampagne zei u dat u dat absoluut niet zult doen. Er is wel heel veel verschil tussen die twee posities. Het is dus heel normaal dat collega Kitir, ikzelf en mensen hierbuiten, mensen die heel dicht bij hun partij staan, zich afvragen wat de volgende stap is. Een indexsprong zou er niet komen en een aantal andere maatregelen evenmin, maar ze komen er toch. Vandaag, bij uitstek vandaag, wordt het nieuw debat geopend.

 

Los van het debat tussen de meerderheid en de oppositie, mijnheer Beke, het volgende. Als ik mij niet vergis hebt u humane wetenschappen gestudeerd, waardoor u dus veel tijd hebt besteed aan het bestuderen van politiek en al wat ermee samenhangt. U bent het dan toch met mij eens dat de dubbele demarche van de N-VA niet kan? Ik heb net de foto’s gezien van de verkiezingscampagne, die op gang getrapt is. Ik verwijs ook naar de demarche in verband met de automatische loonindexering. Dat kan toch niet. Dat kunnen wij toch niet aanvaarden. Dat is toch een hypotheek leggen op de welvaart en de stabiliteit van dit land.

 

01.90  Wouter Beke (CD&V): Mijnheer Calvo, ik zal u nogmaals het regeerakkoord bezorgen. Daarin staat niets over de afschaffing van de index, niets. De N-VA mag daarover in haar programma zeggen wat ze wil. Wij zullen die afschaffing dus ook niet uitvoeren.

 

Mijnheer Calvo, wat hier in essentie wordt gevraagd, is het volgende. Daarom heb ik ook verwezen naar het ogenblik dat de Kamer hier na de sluiting van Ford Genk een plenair debat heeft georganiseerd. Toen werd door mevrouw Kitir en door vele andere fracties verklaard dat zij een inspanning wilden doen. Zij wilden inleveren. Zij wilden een solidariteit van de mensen die werken, indien dat opnieuw jobs kan creëren.

 

Hier gaat het over 0,4 %, net zoals bij de vorige regering. Dat is wat uiteindelijk wordt gevraagd, met alle compensaties waarnaar ook de heer Dewael heeft verwezen. Het gaat om een inspanning van 0,4 % van onze welvaart, om de jobs en de toekomst van duizenden gezinnen te kunnen garanderen. Dat is in essentie waarover hier moet worden gestemd.

 

01.91  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Beke, je suis extrêmement étonnée de la manière avec laquelle vous faites le lien entre la discussion actuelle et la catastrophe de Ford Genk et dans d'autres entreprises. Si je vous suis bien, vous nous expliquez que si on procède au saut d’index, vous vous engagez, ainsi que les employeurs, à ce qu'il n'y ait plus aucune faillite d'entreprise! Je trouve que le lien que vous avez fait avec Ford Genk n'est évidemment pas acceptable.

 

Vous prétendez que le choc de compétitivité dont les entreprises ont un urgent besoin se fera avec ce saut d'index, mais vous savez que ce n'est pas vrai! Le choc de compétitivité que les entreprises, les employeurs, les PME attendent est évidemment d'un tout autre ordre. Nous pourrons l'obtenir à travers la réforme fiscale, à travers la réduction du coût du travail, à travers l'enjeu des cotisations patronales. Ce saut d'index n'est d'ailleurs pas une suppression d'augmentation de salaire mais une adaptation à l'évolution du coût de la vie. Vous n'allez pas nous faire croire que si on avait réalisé un saut d'index plus tôt, Ford Genk ne se serait pas retrouvé dans la situation que nous connaissons ou que d'autres entreprises n'auraient pas fermé leurs portes. Vous avez fait ce lien, je trouve cela étonnant et franchement assez pitoyable!

 

01.92  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw Fonck, ik weet dat u beter Nederlands begrijpt dan u nu doet uitschijnen. De heer Beke heeft wel degelijk verwezen naar de woorden van mevrouw Kitir. Wij hebben ze allemaal gehoord. U hebt het vroeger trouwens zelf ook gezegd. Toen hebt u gezegd dat u zou inleveren om jobs te behouden.

 

Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat er met de indexsprong als de andere lastenverlagingen, die door de vorige regeringen opgestart zijn, geen enkel ontslag of faillissement meer zal zijn. Neen, dat kan de politiek niet beweren. Dat is ook niet wat de heer Beke beweerd heeft. Niemand heeft dat zo begrepen. Daar zijn wij het over eens.

 

Eén ding is wel zeker: als wij niets doen, zullen er nog veel jobs verdwijnen naar het buitenland, omdat de loonkostenhandicap 2,9 % bedraagt. Wij zullen moeten ingrijpen om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk jobs behouden blijven en gecreëerd worden.

 

Mevrouw Temmerman, wij mogen nog zo van mening verschillen over hoeveel jobs er nog zullen zijn – wij weten dat de berekeningen heel verschillend zijn, en dat de Nationale Bank andere berekeningen heeft dan het Planbureau, laten wij daar geen discussie aan wijden –, maar het is duidelijk dat wij maatregelen zullen moeten nemen om hier jobs te behouden en om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren om jobs te creëren.

 

Zeg maar eens tegen de werklozen of tegen werknemers die hun werk dreigen te verliezen: nee, wij zullen niets doen, wij zullen toekijken, terwijl u het risico loopt uw job te verliezen. U weet het misschien niet, mevrouw Temmerman, maar de armoede onder werklozen bedraagt 46 %. Wat is de beste buffer tegen armoede? Zorgen dat zij opnieuw aan het werk geraken. Daar moeten wij alles op inzetten.

 

Zullen wij ooit iedereen aan het werk kunnen zetten? Ik ben ook niet naïef. Wij hebben wel de ambitie meer mensen aan een job te helpen en om meer jobs te creëren. Dat zullen wij doen met alle mogelijke middelen. De indexsprong is één middel, naast andere middelen als gepaste opleidingen en begeleiding.

 

01.93  Laurette Onkelinx (PS): Comme le débat se poursuit, je voudrais d'abord revenir une minute sur ce qu'a dit M. Dewael, parce que finalement, il a parlé des années Martens-Gol comme certains peuvent parler du temps béni des colonies. Puis-je simplement redire qu'à côté des effets sur la dette engendrés par les mesures Martens-Gol, il y a eu, avec les sauts d'index successifs, une augmentation extrêmement importante du chômage? De 1981 à 1985, le nombre de chômeurs complets est passé de 415 000 à près de 500 000, soit une augmentation de 20 %. Ceci doit être rappelé.

 

Pour en venir à M. Beke, évidemment que, face à des drames sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit Ford Genk, que ce soit la sidérurgie en Wallonie ou n'importe où ailleurs dans le pays, les gouvernements ont essayé de prendre des mesures de soutien à l'emploi, de soutien aux entreprises. À un moment donné, ça a été, en négociation avec les Régions, par exemple, un soutien pour diminuer les charges sur le travail continu. Sous la dernière législature, ce que nous avons fait, notamment, ça a été un pacte de compétitivité où l'on a diminué les cotisations sociales/patronales, par tranches, avec cette volonté d'en faire, en partie, une réduction structurelle des charges et, en partie, une diminution liée à la création d'emplois.

 

À chaque fois que nous sommes intervenus face à des drames sociaux tels que ceux dont Mme Kitir a parlé, notre réponse a été de dire que nos entreprises devaient évidemment être soutenues, mais sans mettre à mal la position des travailleurs. Au contraire puisque, à l'occasion du pacte de compétitivité, ce que l'on a fait notamment, c'est augmenter les bas salaires. Donc nous avons à la fois aidé les entreprises et augmenté les bas salaires.

 

Ce qui n'est pas acceptable dans ce que vous proposez à l'heure actuelle, c'est ce soutien à certaines entreprises. Comme vous le savez, toute une série d'entreprises ont dit ne pas être intéressées par le saut d'index, car il aura un effet direct à court terme sur la consommation, ce qui posera problème pour leur position économique. Ce qui est insupportable avec cela, c'est que l'on soutient les entreprises au détriment des travailleurs. C'est ça qu'on vous reproche! Comme le dit le Bureau du Plan, il va y avoir un appauvrissement général de la population alors qu'il y avait des mesures alternatives à proposer.

 

Quand vous dites que cela se trouvait dans l'accord de gouvernement, je le comprends bien: c'était un compromis. Tout le monde en a toujours fait. Moi, je n'aurais jamais accepté celui-ci mais je comprends. Par contre, lorsque vous essayez de vous justifier en affirmant qu'il s'agit d'une bonne proposition, puisqu'il s'agirait d'un soutien aux entreprises, ce n'est pas exact. Vous ajoutez que, selon l'analyse du Bureau du Plan, aucun problème de pouvoir d'achat ne se posera. Or c'est faux, car vous mélangez cette mesure avec celles qui faisaient partie du Pacte de compétitivité. Vous dites donc une contre-vérité, monsieur Beke.

 

Ce que vous proposez ici est tout simplement injuste, inacceptable et ne résout en rien le handicap salarial. Avec le pacte de compétitivité, nous avions réduit la marge de 2,9 à 1,8. Par ailleurs, avec les trois pays de référence, nous sommes en train de l'effacer sans le saut d'index. Comme je l'ai dit, vous exprimez une volonté de répondre à la demande de la N-VA en affaiblissant le pouvoir d'achat des ménages.

 

01.94  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw Lanjri, mag ik u eraan herinneren dat de werklozen, om wie u zich blijkbaar zo bekommert, door uw maatregelen ook nog een indexsprong te verwerken krijgen. U zegt dat u dit zult compenseren, maar wij weten allemaal dat die compensaties ontoereikend zijn.

 

Ten tweede, mevrouw Lanjri, mevrouw Demir wil juist dat de werklozen voelen wat armoede is want dan zullen zij werk zoeken. Misschien moet u aan uw collega Demir eens uitleggen wat leven in armoede betekent. Er is daarnet gesproken over armoede in de jaren 80. Ik ben een kind van de jaren 80. Ik was toen jaren aan een stuk werkloos. Ik was pas afgestudeerd, had twee kinderen en geen werk. Ik kan u verzekeren dat ik weet wat armoede is en wat het betekent om geen job te vinden. Alle maatregelen, die toen zijn genomen voor de private sector, hebben voor mij en voor vele van mijn lotgenoten niets opgeleverd. Het is pas nadien dat de zaken zijn veranderd. Trouwens, laten wij alstublieft stoppen om over de jaren 80 te spreken. Wij leven niet meer in de jaren 80. Het is nu een andere situatie.

 

Mevrouw Lanjri, u hebt het over niets doen. Wij hebben hier al veel voorstellen gedaan. Niets doen is voor ons absoluut geen optie. Dit heeft mevrouw Kitir ook gezegd op het spreekgestoelte. Niets doen is geen optie! De vraag is echter wat er wordt gedaan en wie het betaalt.

 

Uw partij heeft gezegd dat de lasten rechtvaardig moeten worden verdeeld. Is dit rechtvaardig? Nee, want het zijn alleen de gezinnen die betalen. U zult nu weer verwijzen naar de tax shift. Die is er momenteel echter niet. Wij moeten daar nog op wachten en momenteel legt u alle lasten op de gezinnen. Dat is onrechtvaardig.

 

Ik kom dan bij een andere verkiezingsbelofte die u hebt gebroken. U hebt gezegd dat niet de lonen maar de lasten op die lonen te hoog zijn. Met de indexsprong haalt u echter de lonen naar beneden om alzo de lasten op de lonen te verlagen.

 

Mevrouw Lanjri, het spijt mij maar –2 % betekent wel het naar beneden halen van de lonen. Daarvoor moet men geen professor in de wiskunde zijn. Ik vind het eigenlijk schandalig dat u hier durft te beweren dat werklozen beter zullen worden van een indexsprong. Het spijt mij maar misschien moet u iets meer in contact komen met uw achterban. Ik raad het u alvast aan.

 

De voorzitter: Er zijn veel interrupties en ik heb daar geen bezwaar tegen, maar gelieve wel de ene na de andere te spreken.

 

01.95  Nahima Lanjri (CD&V): Mijn woorden worden verdraaid. Werklozen gaan erop vooruit als er werk is, maar daarvoor moet men werk creëren en inzetten op werk. Dat is wat ik heb gezegd. U moet mijn woorden niet verdraaien.

 

De voorzitter: Gelieve de ene na de andere te interveniëren. Mevrouw Demir, u krijgt het woord.

 

01.96  Zuhal Demir (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb goed geluisterd en ik heb dat ook in de commissie gedaan. Mevrouw Onkelinx, u zegt dat er een algemene verarming komt van de bevolking. Mevrouw Temmerman zegt dat ik de werklozen in de armoede wil duwen. Wie wil in dit land de werklozen in de armoede duwen? Als wij kijken naar de armoedecijfers, in Vlaanderen 10 %, in Wallonië 25 %. Mevrouw Onkelinx, 25 % van de Waalse bevolking leeft in armoede. Voor Brussel is dat 40 %. Dat zijn de naakte cijfers en het resultaat van dertig jaar PS-beleid.

 

Dat is een beleid waarvoor ik niet kies. Ik wil dat wij de werklozen richting werk begeleiden.

 

(…): (…)

 

01.97  Zuhal Demir (N-VA): Nee, dat wil u doen, samen met de socialistische kameraden. Kijk naar de cijfers, 25 % van de mensen in Wallonië leeft in armoede en voor Brussel is dat 40 %. Dat is schandalig. Dat is het gevolg van dertig jaar PS-beleid.

 

Wat wij willen doen met deze maatregel, met de indexsprong, is jobs creëren. Dat werd hier al meermaals gezegd door de meerderheidspartijen maar u wil niet luisteren. Het is essentieel om jobs te creëren want dat is de beste garantie tegen armoede. U wil het misschien niet geloven, mevrouw Temmerman, maar de beste garantie tegen armoede is niet een werkloosheidsuitkering. Dat is het beleid van de PS samen met sp.a.. Nee, de beste garantie tegen armoede is werk en dat is wat deze regering gaat doen. Wij zetten in op jobcreatie, onder andere via de indexsprong.

 

01.98  Monica De Coninck (sp.a): Mevrouw Demir, u mag veel beweren maar ik ben een socialist en ik heb heel veel ingezet op het activeringsbeleid en ik heb altijd gezegd dat het hebben van een job zeer belangrijk is voor de integratie van mensen, niet alleen op financieel vlak maar inzake allerlei aspecten. Dat generaliseren, dat vind ik er dus ver over.

 

Ik ben echter verheugd dat u zegt dat wij ervoor moeten zorgen dat iedereen een job kan hebben en dat die goed voorbereid wordt. Ik hoop dat uw partijgenoot in de Vlaamse regering, minister Muyters, daar iets voor doet. In het verleden heeft hij daar immers niet veel voor gedaan. Dat blijkt nu ook in deze periode, dat het niet vet is. U tettert veel maar qua resultaat is er eigenlijk niet veel. Finaal wil u ervoor zorgen dat veel mensen werkloos zijn en dat veel mensen van de dop gegooid worden zodat wij terug evolueren naar de absolute vrije markt.

 

Ik heb enige ervaring met het onderhandelen met de sociale partners. De regering-Di Rupo heeft heel veel inspanningen geleverd om de arbeidskosten te verlagen, niet met betrekking tot het nettoloon van de mensen, maar het brutoloon, waar vooral een aandeel van de werkgevers in zat. Wij hebben daar middelen voor uitgetrokken. De huidige regering heeft dat uitgesteld. Dat is uw politieke verantwoordelijkheid. Ik wil mij daar niet mee moeien, ik constateer het alleen maar.

 

Als men met werkgevers discussieert over het leveren van inspanningen, merkt men, voor alle duidelijkheid, dat het voor de werkgevers nooit genoeg is. Vanuit hun perspectief kan ik het nog begrijpen dat zij zoiets zeggen. Als de regering dan zegt dat zij bereid is de arbeidskosten te verlagen op voorwaarde dat er jobs worden gecreëerd en daaromtrent een garantie vraagt, krijgt men die echter niet. Er is één systeem waarin we de arbeidskosten hebben verlaagd. Dat is de sociale Maribel. Elke euro die daarin is geïnvesteerd, heeft jobs gecreëerd. Voor alle andere systemen wil ik nog wel eens zien of er jobs zijn gecreëerd.

 

Weet u wat men dan zegt als men vraagt om dat aan te tonen? Dan zegt men dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan en dat er minder jobs zijn verdwenen. Dat is het effect van de verlaging van de arbeidskosten geweest.

 

01.99  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je souhaiterais m'adresser à M. le ministre de l'Emploi en espérant qu'il n'a pas avalé toutes les couleuvres, tous les mensonges de la N-VA sur le diagnostic économique de la Belgique. En effet, M. Van Overtveldt a justifié le saut d'index en déclarant que notre économie compte pour 80 % à l'exportation. Autrement dit, l'exportation représenterait 80 % de notre PIB. Cette explication est évidemment un peu réductrice au regard des travaux de la Banque nationale, notamment publiés dans la Revue économique de septembre 2014. Ils démontrent que lorsque l'on retire de la valeur des biens exportés, la valeur des biens importés qui ont concouru à la production de l'exportation, la valeur ajoutée nette à l'exportation représente 30 % du PIB. Cela veut dire que notre économie est, pour 70 %, une économie intérieure.

 

Pour ce qui concerne les emplois, la Banque nationale établit – j'ai les chiffres sous les yeux – à 29 % le nombre d'emplois liés directement ou indirectement à l'exportation. Ce faisant, 70 % des emplois sont liés à l'économie intérieure. Or, la justification centrale du saut d'index, c'est la compétitivité des entreprises à l'exportation. Mais si l'on se réfère aux chiffres de la Banque nationale, on s'aperçoit qu'avec cette argumentation, on pénalise finalement 70 % des travailleurs qui n'ont rien à voir avec l'exportation. C'est la raison pour laquelle la politique que vous menez – et je sais que vous êtes un homme de bon sens – s'appuie sur un diagnostic bancal, faux. Vous faites une erreur d'analyse qui va justifier une injustice salariale. Mon collègue Frédéric Daerden développera les conséquences néfastes de ladite politique sur la consommation ou la demande intérieure.

 

Plus fondamentalement, les entreprises qui ne sont pas concernées par cette compétitivité salariale à l'exportation – en tout cas, c'est ce qui ressort de l'exposé général du budget – enregistreront une augmentation de leurs revenus primaires. Autrement dit, grosso modo, vous allez augmenter les profits des actionnaires. Voilà à quoi va mener votre politique, monsieur le ministre de l'Emploi.

 

01.100  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je vais simplement répondre à Mme Demir. Chassez le naturel, il revient au galop. Elle n'y peut rien: à un moment donné, elle y va, elle se lâche tant en commission qu'en séance plénière. Elle tire une salve contre les Wallons et les Bruxellois, de la manière la plus méprisante qui soit.

 

Puis-je vous rappeler que les patrons successifs de Cockerill n'étaient pas socialistes? Les difficultés rencontrées par la sidérurgie en Belgique et sur le plan européen ne sont certainement pas le fait des socialistes. Nous avons subi de plein fouet des difficultés avec bon nombre d'entreprises, comme la Flandre en a connu avant. Puis-je me permettre de vous rappeler que, dans ma famille, il y avait énormément de travailleurs qui crevaient de misère en Flandre et qui sont venus chercher du travail en Wallonie et auprès de la société Cockerill? Tant mieux si la Flandre s'est redressée! Je trouve cela évidemment magnifique, tout comme la Wallonie et Bruxelles sont en train de se remettre sur les rails.

 

Vos discours sots et simplificateurs ne sont pas de nature à redresser notre pays dans son ensemble, mais à attiser de plus en plus la haine entre les travailleurs des différentes Communautés. Cela ne sert que vos intérêts partisans, et pas la croissance économique et sociale de notre pays!

 

01.101  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik had beloofd kort te zullen zijn. Ik had ook slechts 2,5 blaadjes voorbereid. Dit is echter het voordeel van fractievoorzitter van de N-VA te zijn. Ik hoef echt niet veel voor te bereiden om hier heel lang te staan.

 

Ik was ongeveer een uur geleden gekomen aan de voorlaatste paragraaf van wat ik wou meegeven. Ik heb in de tussentijd een aantal zaken gehoord.

 

Mevrouw Kitir, voor de ouderen is er wel degelijk een indexering van uitkeringen en pensioenen. Dat wil ik toch even verduidelijken.

 

Tot slot, ik heb de heer Dewael naar de jaren 80 horen verwijzen. Ik heb hem ook naar Guy Mathot horen verwijzen. Ondanks de jeugdige leeftijd van ons beiden hebben wij de jaren tachtig vrij bewust meegemaakt. Toen was er vanzelf een gat in de begroting gekomen. Het zou vanzelf weggaan. Nu zijn de jobs vanzelf verdwenen. Zij zullen ook vanzelf wel terugkomen. Dat is blijkbaar de redenering die nu wordt gevolgd. De jobs zijn vanzelf weg en zullen vanzelf terugkomen.

 

Mevrouw Temmerman, wat ik mij van de jaren 80 ook herinner, is inderdaad dat het moeilijke jaren waren. Echter, na de maatregelen die toen door de regeringen-Martens-Gol zijn genomen, heeft België opnieuw met economische groei en met welvaart aangeknoopt. Dat is onder andere gebeurd door de indexsprongen, die toen zijn genomen.

 

Dat is ook wat wij, de N-VA, als loyale partner in de huidige regering, willen, met name aanknopen met privéjobcreatie. Dat is voor ons de motor voor vooruitgang.

 

01.102  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, toutes les manœuvres de l'opposition de centre gauche, de gauche et d'extrême gauche pour tenter de faire échouer le vote du projet de loi relatif à la promotion de l'emploi n'auront pas eu gain de cause. La détermination du gouvernement et des groupes de la majorité dans son soutien à la création d'emplois, à la restauration de notre compétitivité et à la sauvegarde de notre sécurité sociale est demeurée intacte.

 

Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, la décision du saut d'index et, par là, d'une réduction du lourd handicap salarial de notre pays avec les pays voisins ne relève pas d'un caprice mais bien d'une nécessité absolue pour notre économie et pour la création d'emplois. Réduire le handicap salarial est une nécessité absolue. La loi a, entre autres, pour ambition de rétablir notre compétitivité qui se dégrade.

 

Aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises est rudement concurrencée par celle des pays voisins notamment à cause d'un lourd handicap salarial de près de 3 % selon les dernières estimations du Conseil Central de l'Économie. Mais d'autres estimations, notamment l'étude "Regard sur l'économie" qui a été faite par le Bureau du Plan, la Banque nationale, le Conseil Central de l'Économie et des experts du SPF Économie, qui analysent les chiffres globaux sur le long terme – en ce compris donc les dérapages salariaux avant 1996, date de la loi de sauvegarde de compétitivité –, arrivent à un handicap salarial de 16,5 %.

 

Quand on analyse les chiffres avec objectivité, on s'aperçoit que, selon un récent classement réalisé par Eurostat – monsieur Laaouej, vous serez d'accord: Eurostat jouit d'une crédibilité suffisante –, l'industrie belge affiche des coûts salariaux de 44 euros, les plus élevés d'Europe et donc probablement du monde, quand la moyenne horaire de l'Union européenne est de 25 euros. La Belgique, avec 44 euros, se trouve en tête du classement devant le Danemark (42 euros), la Suède (41 euros), l'Allemagne (37 euros), la France (37 euros) et le Luxembourg (32 euros).

 

J'ai entendu pendant plus de deux heures les groupes de l'opposition contester le handicap salarial. Eurostat est très clair. Nul besoin d'être un grand clerc pour comprendre cela, monsieur Nollet.

 

01.103  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Clarinval, je sais que vous êtes quelqu'un de particulièrement curieux et que vous vous intéressez à toute une série de choses. Vous avez certainement dû prendre connaissance du rapport du groupe d'experts sur la compétitivité, groupe mis en place sous la précédente législature. Vous rappelez-vous que dans ce rapport, rendu en 2013, il avait été tenu compte des subsides salariaux évalués à plus de 11 milliards d'euros par an? Sur base de cette prise en considération, les écarts salariaux étaient devenus quasi nuls pour certains secteurs et minimes pour l'ensemble des secteurs de l'économie belge. Avez-vous pris cela en considération dans votre analyse?

 

01.104  David Clarinval (MR): En effet, et vous avez en partie raison. J'ai dit que le handicap salarial était pour certains de 16,5 % et pour d'autres de 3 %. Si on intègre les diminutions de charges, on peut diminuer de 16,5 à un niveau de 3 % mais cela dépend des secteurs. Monsieur Laaouej, vous êtes également quelqu'un de très curieux, vous avez donc certainement lu cette étude jusqu'au bout et vous aurez vu que toute une série de dépenses sont en fait des non-versements du précompte professionnel qui ne sont pas pris en compte en termes de compétitivité. Les Maribel sociaux, les titres-services et les mesures en matière de chômeurs longue durée n'ont absolument rien à voir avec la compétitivité de nos entreprises. Le très lourd handicap salarial belge se situe entre 3 et 16 %. C'est la réalité des chiffres.

 

01.105  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur Clarinval, dans votre exemple, prenons la situation dans laquelle quelqu'un gagne 100 euros pour son heure prestée chez nous et ailleurs un peu plus puisqu'il y aurait moins de perception, soit 110 ou 116 en fonction du chiffre qu'on retient. Avec ces 116 ou 110 euros, cette personne qui gagne un peu plus pour le même travail que chez nous doit payer pour ses médicaments, pour ses soins à l'hôpital, pour ses routes, pour ses écoles et pour tous les services que la Belgique, ses Régions et ses Communautés financent grâce à la perception de l'impôt et des cotisations sociales. N'y a-t-il pas là un manque d'aspects complets dans votre raisonnement qui biaisent totalement votre démonstration?

 

Vous ne prenez qu'une des deux colonnes, celle de la perception qui permet de créer de la solidarité et des services. Ailleurs, ces mêmes services, vous devez les payer de votre poche.

 

01.106  David Clarinval (MR): Monsieur Nollet, je suis bien d'accord, si l'on compare les salaires belges avec des pays où la sécurité sociale est très faible, je pense à la Chine ou à l'Inde ou à d'autres pays, qu'il y a là un décalage. Mais, moi, les chiffres dont je vous parle concernent l'Union européenne. Il faut savoir que nous sommes, par exemple, plus coûteux que le Danemark, la Suède, l'Allemagne. Ces pays ne sont pas des pays à la sécurité sociale défaillante, me semble-t-il. Or, ces pays parviennent à avoir une sécurité sociale aussi performante, voire meilleure que la nôtre, avec des charges salariales inférieures. Votre démonstration ne tient donc pas la route.

 

01.107  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Reprenez vos chiffres d'ensemble, parce que j'ai parlé, d'une part, de la sécurité sociale et des cotisations sociales, d'autre part, de la fiscalité, pour avoir une vue d'ensemble. Comparez notre situation à la situation des pays nordiques dont vous parlez et regardez les études de l'OCDE: Suède – Danemark sont, grosso modo, dans les mêmes proportions que les nôtres par rapport à une situation de services offerts similaire. Mais prenez la France, par exemple. Quand vous allez en France, je suppose que vous payez vos autoroutes?

 

01.108  David Clarinval (MR): Avec la Wallonie, on va bientôt les payer aussi, manifestement, si j'ai bien suivi l'actualité wallonne. En Flandre aussi!

 

01.109  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je n'ai pas de problème avec ça. Ce ne sera pas différent en Wallonie et en Flandre.

 

01.110  David Clarinval (MR): Pour les entreprises, ça va coûter très cher. La taxe au kilomètre sur les camions, je pourrais en parler, ça coûte un pont.

 

01.111  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Regardez cette situation-là aussi dans les pays voisins, tenant compte des services offerts. C'est là qu'une vraie comparaison peut être effectuée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de démontrer que, du point de vue belge, si vous prenez les deux colonnes, nous sommes défavorisés.

 

01.112  Ahmed Laaouej (PS): Je voudrais quand même citer le rapport d'experts dans le texte: "On peut conclure à ce stade que, de 1996 à 2011, si l'ensemble des subventions salariales est déduit du coût salarial horaire, l'écart salarial modifié est proche de 0,5 %". Voilà.

 

01.113  David Clarinval (MR): Monsieur Laaouej, je suis d'accord, mais vous oubliez les années pré-1996. Vous savez très bien que ce sont les années avant la loi de sauvegarde de la compétitivité qui sont importantes.

 

01.114  Ahmed Laaouej (PS): Ce qui détermine la compétitivité, c'est ce qui se passe maintenant, monsieur Clarinval, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a dix ans ou vingt ans, évidemment.

 

01.115  David Clarinval (MR): L'équipe d'Eurostat calcule avant 1996. Le handicap salarial, il ne s'est pas fait l'année dernière, il s'est fait au fur et à mesure, chaque année.

 

01.116  Ahmed Laaouej (PS): Évidemment.

 

01.117  David Clarinval (MR): Je prends les chiffres d'Eurostat, comme ça, c'est bien clair.

 

01.118  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

01.119  Ahmed Laaouej (PS): Je lis le rapport d'expert, je ne fais rien d'autre.

 

01.120  David Clarinval (MR): Les chiffres d'Eurostat sont très clairs. Si on prend les pays avoisinants, monsieur Nollet, on peut avoir une base tout à fait comparable, puisque la sécurité sociale en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg, aux Pays-Bas et en France est sensiblement la même que chez nous. Je pense donc que tout le monde est d'accord pour dire que la Belgique est le pays où les salaires bruts sont les plus élevés du monde, selon les chiffres d'Eurostat.

 

C’est mon collègue Foret qui me l’a soufflé à l’oreille lors des nombreuses heures de débat en commission, où nous avons entendu l’opposition s’exprimer, on avait l’impression en entendant la gauche et l’extrême gauche que nous étions face à un déni de la réalité: vous n’arriviez pas à accepter le fait que la Belgique avait des charges sur le travail les plus élevées du monde.

 

Le saut d’index permettra de réduire ce handicap et de soutenir les emplois existants. Selon les estimations de la Banque nationale - même s’il existe d’autres estimations moins ambitieuses évoquées lors du débat, mais moi je suis de nature optimiste et je pense donc que la Banque nationale a raison -, le saut d’index devrait permettre de créer près de 33 000 nouveaux emplois, ce qui n’est pas négligeable, sans compter les emplois que nous aurons conservé et qui n’auront pas été délocalisés.

 

Par ailleurs, à certains collègues du Parti socialiste qui semblent avoir la mémoire courte et qui crient à l’injustice en se faisant les porte-parole des mouvements syndicaux les plus conservateurs, au travers notamment d’un front commun qui permet de faire tomber les masques, démontrant par là que certains syndicats jouent un jeu plus politique que syndicaliste, je voudrais donc rappeler à ces collègues du PS qu’ils ont eux-mêmes appliqué par le passé une certaine forme de saut d’index.

 

En effet, sous le gouvernement Di Rupo, la décision fut prise de procéder à un gel des salaires, à un saut d’index qui n’en portait pas le nom mais qui en possédait toutes les caractéristiques. Il faut ajouter la modification du panier des produits composant l’index. Ces deux décisions ont eu un impact direct sur l’évolution des prix à la consommation. Pourquoi? Parce que là aussi, il s’agissait d’une nécessité. Quand on est aux commandes d’un pays qui se veut solidaire, il faut savoir prendre des mesures difficiles, surtout dans le contexte économique et budgétaire que nous connaissons.

 

01.121  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je ne voulais pas spécialement intervenir sur la dernière partie de l’intervention de M. Clarinval, si ce n’est que je ne dénie pas aux organisations représentatives des travailleurs un rôle politique dans le sens noble du terme, c’est-à-dire rassembler les travailleurs, émettre des avis sur le fonctionnement de la société en général et la sécurité sociale en particulier et contester des choix qui ne vont pas dans le sens d’une plus grande solidarité entre travailleurs et d’une plus grande efficacité économique.

 

Je voulais surtout interroger M. Clarinval sur deux aspects de son raisonnement qui sont liés. Vous faites référence, comme d’autres avant vous et comme le ministre, à l’étude de la Banque nationale qui annonce la création automatique de quelques milliers d’emplois. Je voudrais vous poser la même question que celle posée à M. Vuye. Oui, je connais des entrepreneurs consciencieux qui vont transformer cet avantage en termes de coûts, en maintien de l’emploi ou en création d’activité, mais j’observe aussi un mode économique de plus en plus financiarisé, avec une pression de plus en plus forte des actionnaires et des marchés financiers, qui a tendance à transformer ses moindres coûts en dividendes supplémentaires.

 

En quoi estimez-vous que ces diminutions de coûts vont automatiquement contribuer à de la création d'emplois? Pourquoi refusez-vous, comme vous l'avez refusé par rapport à d'autres mesures, de conditionner ces aides octroyées aux entreprises à des engagements précis, au-delà d'engagements moraux, sur la création d'emplois? Par ailleurs, avez-vous eu une réflexion ou avez-vous fait un petit calcul de coûts-bénéfices, étant donné que, dans vos discours, vous êtes souvent dans la critique de dépenses inconsidérées? Quel est le coût de cette mesure par emploi créé? Quel est le coût total pour les finances publiques des différentes mesures qui conduisent la Banque Nationale à estimer qu'il y aura 30 000 emplois créés et ce, par emploi créé? Il est énorme, monsieur Clarinval, alors qu'il y a d'autres mesures beaucoup plus qualitatives à activer.

 

Un troisième élément sur lequel je voudrais vous interroger, c'est la question du coût salarial que vous mettez en évidence. Il y a moyen de la rencontrer différemment. C'est là tout l'enjeu du débat sur le tax shift par rapport auquel certains partis sont plus avancés que le vôtre, à tout le moins dans les discours. Êtes-vous prêt à transformer une partie des cotisations sociales qui forment le coût du travail en cotisation sur les revenus, par exemple, des capitaux ou allez-vous continuer à défendre ceux qui spéculent et gagnent beaucoup d'argent via leurs investissements sur les marchés financiers en payant beaucoup moins de cotisations que ceux qui travaillent? Je pense que c'est de cette manière que l'on arrivera à une diminution du coût du travail qui soit compensée pour avoir des systèmes de sécurité sociale qui continuent de fonctionner, notamment par rapport au coût du vieillissement, du fait que notre société compte de plus en plus de personnes âgées.

 

01.122  David Clarinval (MR): Monsieur Gilkinet, pour répondre à votre première question. Je fais confiance aux entreprises. C'est sans doute cela qui nous différencie. Je sais qu'on n'engage pas un travailleur pour le plaisir d'engager un travailleur et on ne licencie pas un travailleur pour le plaisir de le licencier. Les conditions économiques permettent à une entreprise d'engager ou l'obligent à licencier. Ce n'est pas un choix imposé par l'État qui va dire que telle entreprise doit engager et que telle entreprise doit licencier. M. Dewael a très clairement indiqué tout à l’heure qu'il y avait deux visions au niveau de l'économie. Manifestement, monsieur Gilkinet, nous ne sommes pas dans la même vision et dans la même confiance aux entreprises.

 

Le président: M. Van Hees souhaite intervenir.

 

01.123  David Clarinval (MR): M. Van Hees n'a pas la même vision non plus!

 

01.124  Marco Van Hees (PTB-GO!): M. Clarinval est en train de répondre à M. Gilkinet, je ne demandais pas la parole tout de suite, mais je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lui dire que la compétitivité qu'il invoque constamment, j'appelle cela un transfert de revenus du travail vers les revenus du capital. Ce n'est pas la première fois en Belgique qu'un gouvernement prend une telle mesure visant l'index. Mais que peut-on tirer comme bilan de ce qui a été fait dans le passé? Que jamais on n’a pu prouver que cela a eu un effet positif sur l'emploi! Pourquoi? Parce que cela a un effet négatif sur la consommation. Vous baissez les revenus des travailleurs, cela a forcément un effet négatif sur la consommation et au lieu de doper la croissance économique, cette mesure va la freiner.

 

Pourquoi recourir à un saut d'index qui va freiner la consommation? Ne pourriez-vous pas, pour améliorer la position concurrentielle de la Belgique que vous évoquez, procéder à un saut de dividende plutôt qu'à un saut d'index? Dites aux entreprises que cette année, les dividendes ne seront plus distribués! Ne serait-ce pas une meilleure façon de faire? Cela permettrait de ne pas toucher à la consommation des travailleurs.

 

01.125  David Clarinval (MR): Cette question est similaire à celle que M. Gilkinet a posée sur le tax shift. En effet, comme vous le dites, je pense qu'un problème se pose au niveau du coût du travail et il faut un tax shift pour diminuer les charges qui pèsent sur le travail. Le débat actuel au gouvernement est mené pour trouver les meilleures compensations possibles. Vous comprendrez que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner les recettes choisies, mais il y a plusieurs pistes possibles. Vous les avez lues dans la presse. Nous sommes très favorables à la mise en œuvre la plus rapide possible de ce tax shift et au transfèrement d'une partie de la diminution des coûts du travail.

 

Je n'ai pas parlé de dividendes. J'ai parlé de tax shift. Des pistes sont sur la table. Le gouvernement choisira les meilleures pistes possibles, je n'en doute pas. Il y en a plusieurs, monsieur Nollet. Je ne suis pas ici pour parler du tax shift.

 

Lorsqu'on est aux commandes d'un pays qui se veut solidaire, il faut savoir prendre des mesures difficiles surtout dans le contexte économique et budgétaire que nous connaissons.

 

Grâce à des mesures correctrices, le saut d'index n'aura qu'un impact limité sur le pouvoir d'achat des plus fragilisés. Il ne sera pas de 2 % mais bien de plus ou moins 1 % car il est modéré par les mesures fiscales épargnant les plus faibles d'entre nous, telles que le relèvement du montant forfaitaire d'impôt pour frais professionnels. Tout à l'heure, monsieur Laaouej, vous trouviez que c'était pelliculaire ou anecdotique, mais le montant de ces réductions forfaitaires est de 450 millions en 2015 et de près d'1 milliard en 2016. Ce sont des chiffres importants qui vont être ristournés dans la poche des travailleurs qui paient des impôts, qui verront une diminution de leur fiscalité. Cela permettra de ristourner une partie de la ponction du saut d'index.

 

01.126  Ahmed Laaouej (PS): Les 900 millions qui s'étalent sur plusieurs années ne vont pas compenser les quasi 2,5 milliards que représente la perte de salaire globale du saut d'index. Cela ne compensera pas non plus la non-indexation des réductions d'impôt sur les revenus de remplacement, qui va frapper de plein fouet les pensionnés et les personnes malades. Cela ne compensera pas non plus les augmentations d'accises programmées ou à venir. Malheureusement, votre augmentation des frais forfaitaires ne va pas compenser la perte de revenu disponible tant des travailleurs salariés que des allocataires. Ce que vous dites n'est pas juste!

 

01.127  David Clarinval (MR): Je suis d'accord avec vous, cela ne compensera pas tout. Ce sont les plus faibles qui seront protégés car cette réduction forfaitaire visera les personnes qui ont les revenus les plus faibles. Vous ajoutez à cela les 127 millions d'euros consacrés aux bas salaires grâce à l'enveloppe bien-être et pour les plus fragiles d'entre nous, il n'y aura quasiment pas d'impact. Par contre, pour les gros salaires, il y aura un impact.

 

01.128  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Clarinval, où mettez-vous la barre?

 

01.129  David Clarinval (MR): Je ne suis pas en mesure de vous le dire, chaque situation fiscale est différente. Les plus faibles d'entre nous seront protégés.

 

01.130  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Clarinval, certaines personnes auront une compensation de leur saut d'index quasi complète avec les frais forfaitaires. Mais quand je vous entends dire que tous les petits et les moyens salaires auront une compensation…

 

01.131  David Clarinval (MR): Je parle des petits salaires et des plus faibles d'entre nous.

 

01.132  Catherine Fonck (cdH): En même temps, vous dites que les tout gros salaires ne recevront pas de compensation. Or, entre les tout petits et les gros, on trouve la classe moyenne. Par la bouche de Wouter Beke, le CD&V a eu l'honnêteté de reconnaître qu'en effet il y aurait un impact non négligeable sur les revenus. Pour la première fois, et c'est une évolution, le CD&V l'a clairement admis.

 

À côté des travailleurs, il faut aussi mentionner les pensionnés. Allez calculer les revenus de ceux que vous rencontrez. Vous avez beau essayer de nous rassurer au moyen de chiffres en expliquant que les plus faibles d'entre nous recevront une compensation, la réalité est tout autre.

 

Monsieur Clarinval, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faudrait que vous le reteniez: si la compensation était si géniale, l'Inspection des Finances ne démontrerait évidemment pas sur le long terme la gravité de la réduction des recettes. Cela signifie que les conséquences en termes de revenus seront importantes et que les recettes pour l'État diminueront.

 

Ce ne sont pas des éléments qui servent à faire de l'opposition pour le plaisir de contrer. Ils sont objectifs. Vous devez par conséquent arrêter de dire que cette compensation à ce saut d'index intelligent permettra de ne pas toucher aux revenus et d'éviter une perte de pouvoir d'achat. C'est faux. Au demeurant, je rappelle que l'indexation ne constitue pas un mécanisme d'augmentation des salaires, mais d'adaptation de ceux-ci à l'évolution du coût de la vie.

 

Vous avez l'air de nous expliquer aujourd'hui qu'un saut d'index est fondamental en termes de compétitivité des entreprises et qu'il permettra de rattraper – vous avez ensuite précisé "partiellement" – le handicap salarial. Il est amusant de constater qu'avant les élections, vous refusiez le saut d'index. Qu'est-ce que cela veut dire? En un an, le monde a-t-il changé?

 

Tout d'un coup, vous nous expliquez aujourd'hui, alors même qu'il y a onze mois vous disiez le contraire, que ce saut d'index va vous permettre un choc de compétitivité. Vous n'allez pas l'obtenir avec un saut d'index. Cela ne va pas contenter les employeurs. D'ailleurs, il suffit de les écouter. J'imagine que vous avez des contacts avec eux. Clairement, que ce soit du côté néerlandophone ou du côté francophone, ils disent tous la même chose. Les PME, l'Union wallonne des entreprises, l'Union des Classes moyennes, le SNI, des économistes comme Bruno Colmant disent que nous sommes presque en période de déflation.

 

01.133  David Clarinval (MR): Ce n'est pas vrai. Quelques employeurs s'expriment à titre personnel. Je suis certain qu'il y a moyen de trouver des travailleurs favorables au saut d'index.

 

Le président: Monsieur Clarinval, vous aurez l'occasion de réagir dans quelques instants.

 

01.134  Catherine Fonck (cdH): Faut-il avancer en matière de compétitivité des entreprises? Oui! C'est fondamental. Le saut d'index va-t-il vous permettre d'obtenir un choc de compétitivité alors même que nous sommes en quasi-déflation? La réponse est non. À l'inverse, des mesures alternatives pour travailler sur la compétitivité des entreprises auraient-elles pu permettre que vous l'atteigniez, que nous puissions y arriver? La réponse est oui.

 

01.135  David Clarinval (MR): Cela y contribue.

 

01.136  Catherine Fonck (cdH): Mais la voie alors était complètement différente. Nous serons d'accord pour dire que la réforme fiscale est une voie extrêmement importante, avec des réductions significatives au niveau des cotisations sociales, patronales. Il y avait des pistes beaucoup plus intéressantes, à la fois pour les employeurs et les travailleurs, pour y arriver.

 

Vous nous dites que vous réfléchissez à un tax shift. Mais à chaque mois qui passe, on le reporte un peu plus. J'attends de voir ce que vous nous avez déjà promis à plusieurs reprises avant les élections. Depuis lors, nous avons entendu plusieurs d'entre vous se positionner en annonçant un tax shift dès début 2015. Maintenant, il est reporté à l'été. J'ose espérer que ce ne sera pas à la saint-glinglin. Nous aurions pu être d'accord à ce sujet parce que ce sont réellement des alternatives positives en matière de compétitivité des entreprises, là où le saut d'index risque d'être largement contre-productif.

 

01.137  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Clarinval, vous nous dites que le saut d'index est compensé par les frais forfaitaires. Nous ne sommes pas d'accord sur les montants, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental que la question des montants, c'est de savoir qui va payer cette augmentation des frais forfaitaires, que vous présentez comme un cadeau fait aux travailleurs. Ce sont les travailleurs eux-mêmes! Vous présentez comme un cadeau quelque chose que l'on paie soi-même. Si je vous offre un cadeau à la fin de l'année et que je vous donne la facture, je ne suis pas sûr que vous allez apprécier l'opération.

 

01.138  David Clarinval (MR): J'ai du mal à vous suivre, monsieur Van Hees!

 

01.139  Marco Van Hees (PTB-GO!): Par ailleurs, pour les pensionnés et les bénéficiaires de revenus de remplacement, c'est encore pire: non seulement ils n'ont pas de frais forfaitaires ou de charges professionnelles, mais, de plus, la réduction du revenu de remplacement a été non indexée. C'est donc une double peine pour les pensionnés et les bénéficiaires des revenus de remplacement!

 

01.140  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je pense que M. Clarinval n'a pas une bonne compréhension de ce que sont les mécanismes de compensation.

 

01.141  David Clarinval (MR): Monsieur Gilkinet, vos leçons, nous avons l'habitude de les recevoir! Vous pouvez les garder pour vous!

 

01.142  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Ce n'est pas une leçon. Je veux simplement vous dire, monsieur Clarinval, qu'un saut d'index représente une diminution du revenu de 2 % et que, au mieux, pour une partie des personnes concernées en tant qu'allocataires sociaux, il y aura une compensation de 1 %.

 

01.143  David Clarinval (MR): C'est exactement ce que j'ai dit.

 

01.144  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): D'où, au total, une perte de revenus de 1 %, y compris pour des personnes qui ont du mal à terminer le mois. Donc, il s'agit d'une compensation qui n'est que partielle; cela se voit dans les tableaux budgétaires que nous avons pu reconstituer grâce aux documents obtenus à la Cour des comptes. Vous allez réaliser une économie sur le dos des plus fragiles.

 

01.145  David Clarinval (MR): Ce n'est pas sur le dos des plus fragiles!

 

01.146  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): En ce qui concerne les salariés, dans le cadre de la campagne électorale, vous aviez défendu, en matière fiscale, l'idée du relèvement de la quotité exemptée d'impôts, parce que, effectivement, on paie trop d'impôts tout de suite. Ce n'est pas la voie que vous avez choisie ici. Vous avez décidé d'augmenter les frais forfaitaires professionnels déductibles. Pourquoi? Parce que cela ne vise pas, leur nom l'indique, les allocataires sociaux, mais uniquement les travailleurs. Pour eux y compris, cela ne compensera que partiellement la perte de revenus liée au saut d'index. De surcroît, les salaires non payés ne font pas l'objet de paiement de cotisations sociales et donc de constitution de droits en matière de sécurité sociale.

 

Comme cela a été fait dans différentes interviews des membres de la majorité ou dans le cadre de la commission des Affaires sociales, vous venez ici fièrement dire que c'est un saut d'index intelligent, que vous avez compensé. Or, c'est tout sauf la vérité.

 

Au total, les plus fragiles dans la société vont y perdre et avoir des fins de mois encore plus difficiles. Ils vont donc moins consommer, ce qui ne fera pas tourner l'économie.

 

Vous définancez par ailleurs la sécurité sociale, ce que met en évidence l'avis de l'Inspection des Finances que vous ne voulez pas nous communiquer dans son intégralité. Il y a donc un effet boule-de-neige négatif. Vous créez un cercle vicieux malgré ce que vous annoncez.

 

01.147  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw Fonck, daarnet gaf ik één voorbeeld. U zei dat wij voor de laagste uitkeringen wel iets doen, maar niet voor de laagste pensioenen. Dat klopt natuurlijk niet. De regering heeft in het regeerakkoord heel duidelijk de ambitie naar voren geschoven alle uitkeringen en pensioenen op te trekken tot aan de armoedegrens. Meer zelfs, de minimumpensioenen moeten 10 % boven de armoedegrens liggen. Dat is geen vage belofte in het regeerakkoord, dat is nu al geconcretiseerd door de budgetten die vrijgemaakt zijn: 319,5 miljoen euro voor dit jaar en 627,2 miljoen euro voor volgend jaar. Alle minimumpensioenen zullen ook verhoogd worden met 2,3 %. De oudste pensioenen krijgen 1 % extra.

 

Wij trekken ook het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen gelijk. Dat betekent dat de zelfstandigen er 20 % bij krijgen. De gepensioneerden krijgen ook een vakantiegeld dat 6,9 % hoger is.

 

Mevrouw Fonck, ik wil alleen maar benadrukken dat, zoals ook de heer Clarinval zou zeggen, dat het niet alleen gaat om een verhoging van de uitkeringen, maar uiteraard ook om een verdere optrekking van de pensioenen. U moet toegeven dat het de eerste keer is dat in het regeerakkoord de ambitie geformuleerd staat dat wij de uitkeringen en de pensioenen willen optrekken tot boven de armoedegrens.

 

Er moet nog een ernstige inhaalbeweging plaatsvinden. Daarom is het budget van de welvaartsenveloppe verhoogd van 60 % tot 100 %. Laten wij de discussie niet voeren over procenten, maar de cijfers noemen: wij plannen om tegen 2019 1,5 miljard euro te investeren in de optrekking van de laagste uitkeringen en pensioenen.

 

01.148  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, j'étais un peu surpris d'entendre les propos de Mme Fonck. En effet, elle jette ce qu'elle a adoré dans le passé. Elle a fait, dans le passé, trois sauts d'index sans compensation. Ici, nous faisons un saut avec une compensation. Du passé, faisons table rase! Pourtant, elle n'est pas socialiste, pas encore!

 

Par ailleurs, je rappelle qu'elle a déclaré lors d'un débat du Mouvement ouvrier chrétien avant les élections qu'il fallait, en Belgique, un impôt sur la fortune qui allait, selon ses propres termes de l'époque, rapporter 2 milliards d'euros, alors que cela en rapporte 4 milliards en France, pour un pays de 65 millions d'habitants.

 

Enfin, je regrette que Mme Fonck n'ait pas été présente cet après-midi à la commission Infrastructure et Entreprises publiques. Mme Poncelet était présente. Nous avons reçu Mme Leroy et le président du conseil d'administration de Proximus-Belgacom. Qu'a dit Mme Leroy, dont nous apprécions tous les qualités de manager? Elle a dit que le saut d'index allait rapporter 25 millions d'euros à Proximus-Belgacom et que grâce à cela, alors qu'il y a un différentiel du coût des salaires à Proximus-Belgacom par rapport à ses concurrents (32 % contre 24 %), ce déficit de concurrence allait diminuer partiellement. Madame Fonck, il est très dommage que vous n'ayez pas été présente.

 

01.149  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous serez personnellement témoin du fait que je ne peux me trouver en commission de l'Infrastructure si je suis ici! Monsieur Flahaux, vos propos sont assez ridicules.

 

01.150  Jean-Jacques Flahaux (MR): (…) (mots supprimés à la demande du président)

 

01.151  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je vais en rester là et je continuerai le débat avec M. Clarinval.

 

01.152  David Clarinval (MR): Monsieur le président, je voudrais dire à Mme Fonck que, comme Wouter Beke, j'ai l'honnêteté de reconnaître que tout n'est pas compensé. J'ai dit que la compensation était totale pour les plus faibles d'entre nous. En revanche, il est vrai que la mesure aura un impact pour les personnes qui perçoivent un salaire plus élevé. Dire le contraire serait mentir!

 

Ceci étant, monsieur Laaouej, je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas le niveau de la barre. Cette dernière varie selon la situation fiscale de la commune dans laquelle on habite. En résumé, la barre est variable. Il est donc impossible de savoir à quel niveau le seuil sera dépassé. Mais je peux vous dire que les plus faibles seront protégés.

 

Pour ce qui concerne la classe moyenne, madame Fonck, celle-ci revêt plusieurs formes. On ne peut donc pas dire qu'elle sera impactée de manière unique. La situation variera selon que l'on est fonctionnaire, indépendant, etc. On ne peut donc pas dire quel sera l'impact de la mesure sur la classe moyenne.

 

01.153  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, on nous a parlé de saut d'index intelligent avec l'application des corrections nécessaires pour certains travailleurs.

 

Monsieur le ministre, où placez-vous la barre? Qui bénéficiera d'une compensation par le biais d'une augmentation des frais forfaitaires?

 

01.154  David Clarinval (MR): Il est question d'un forfait de 250 euros.

 

01.155  Ahmed Laaouej (PS): Quel est le revenu concerné? Nous aimerions le savoir.

 

01.156  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre répondra, tout à l'heure.

 

J'en arrive ainsi au programme du MR. Nous avons toujours dit qu'il fallait diminuer les charges sur le travail. Nous faisons donc preuve de cohérence dans la mesure où cette mesure diminuera effectivement les charges qui pèsent sur le travail. Il est clair, monsieur Laaouej, que cela n'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin. Toujours est-il que cela constitue un premier pas dans la bonne direction.

 

01.157  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, je voudrais intervenir car j'ai entendu un des membres de cette assemblée traiter l'un de ses collègues de "ridicule".

 

Vous êtes président de la Chambre des représentants. Je vous demande de faire rayer ces propos du procès-verbal de cette réunion.

 

Le président: Il en sera ainsi.

 

01.158  David Clarinval (MR): Le débat sur le saut d'index a porté sur d'autres questions, comme le budget des allocations familiales transféré aux entités fédérées ou encore le contenu de l'enveloppe bien-être dont on vient de parler. Là aussi, je souhaite réaffirmer les propos du gouvernement. Les budgets alloués sont consacrés et transférés dans leur intégralité. L'application ou non d'un saut d'index pour ces matières relèvera donc du choix posé par les entités fédérées. Je voudrais vous dire ici l'impact positif du saut d'index pour les entités fédérées. Je pense entre autres à la Région wallonne ou à la Communauté française. Si les partis qui composent le gouvernement wallon sont cohérents avec eux-mêmes, vont-ils ristourner aux travailleurs de la Communauté française les gains obtenus grâce au saut d'index? Si vous êtes droit dans vos bottes, vous devez le faire! Allez-vous le faire, madame Onkelinx?

 

01.159  Laurette Onkelinx (PS): (…) (Brouhaha)

 

Le président: Chers collègues, un peu de silence. Mme Fonck a demandé la parole. Écoutons Mme Fonck!

 

01.160  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Clarinval, quand je vous entends plaider – et ce n'est pas la première fois qu'un membre du MR le fait, pas uniquement dans cet hémicycle d'ailleurs mais aussi dans les médias – pour qu'au niveau des entités fédérées, Régions et Communautés, on modifie et travaille les revenus de manière différenciée, je me vois forcée de conclure ici que le MR est en train de pousser à la régionalisation de compétences comme celle-là. Vous nous expliquez en effet que les fonctionnaires peuvent corriger le saut d'index au niveau des entités fédérées.

 

Cela signifie régionaliser tout ce qui touche à la sécurité sociale, à la détermination des salaires. C'est plutôt étonnant, de la part du MR, dont j'avais cru comprendre qu'il veillait à garder de telles politiques et compétences au niveau du fédéral! Si vous nous incitez demain à corriger des salaires, cela démontrera évidemment de votre part la volonté claire de régionaliser cette compétence aujourd'hui fédérale.

 

Je prends bonne note de votre volonté d'un régime différencié à partir d'une politique aujourd'hui fédérale, de votre volonté de pousser la porte d'une régionalisation supplémentaire, ce que je regrette.

 

01.161  David Clarinval (MR): J'ai simplement demandé si le cdH, aux niveaux régional et communautaire, allait compenser pour son personnel la perte de revenus occasionnée par le saut d'index. Je n'ai pas demandé de régionaliser quoi que ce soit, mais je comprends au travers des réponses de Mme Onkelinx et de Mme Fonck que vous ne ferez rien du tout pour le personnel et pour compenser cet impact. Vous n'êtes donc pas cohérente avec vous-même, madame Fonck.

 

01.162  Catherine Fonck (cdH): La politique des revenus régionalisés, voilà autre chose!

 

01.163  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Clarinval, non content d'avoir commis un braquage budgétaire à l'occasion du conclave contre les Régions et les Communautés de 750 millions dans l'opacité et la lâcheté la plus totale, vous voulez en plus que nous assumions budgétairement votre saut d'index que nous contestons dans ses principes, parce qu'il s'appuie sur des erreurs d'analyse de politique économique, qui s'adosse elle-même sur une politique d'injustice sociale et fiscale. Vous nous demandez beaucoup, monsieur Clarinval. Cinq minutes de courage! Admettez que vous ne croyez pas en vos propres propos et dites à la tribune que vous ne voterez pas le saut d'index! Voilà ce que l'on attend de vous!

 

01.164  David Clarinval (MR): Monsieur Laaouej, vous nous avez habitués à être meilleur! Franchement, vous avez la capacité, au niveau régional, de pouvoir compenser d'une manière ou d'une autre. Vous ne le faites pas! J'en prends bonne note! Je vous remercie et je passe à la page suivante!

 

01.165  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Clarinval, je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai opposé un argument auquel vous n'avez pas cru bon de répondre. Peut-être l'avez-vous oublié.

 

Je me référais au cadeau que j'allais vous offrir en fin d'année. Je vous expliquais que cette supposée compensation du saut d'index à travers l'augmentation des frais forfaitaires allait être payée par les travailleurs eux-mêmes. J'ai ici un document qui le démontre. Je ne sais pas si vous le connaissez; il s'intitule: "Accord de gouvernement du 10 octobre 2014". C'est écrit noir sur blanc: "La déduction forfaitaire des frais professionnels, grâce à laquelle le revenu net du travail après impôt augmentera" et le texte ajoute: "Le coût de cette augmentation sera, entre autres, financé par des mesures d'accises sur le tabac et le gasoil, un élargissement des transactions qui sont soumises à la TVA". Donc, ce sont clairement les travailleurs qui vont payer cette augmentation des frais forfaitaires. Comment pouvez-vous dire que cela compense le saut d'index?

 

01.166  David Clarinval (MR): Il n'y a pas que des travailleurs qui roulent en voiture et qui fument des cigarettes. Tout le monde va contribuer. Donc, monsieur Van Hees, vous ne pouvez pas dire que cette mesure sera financée par les travailleurs. Elle le sera par tous les fumeurs et les conducteurs de véhicule à moteur. Ce n'est pas vraiment un argument.

 

Le saut d'index n'est pas l'unique aspect traité par le présent projet de loi. Ce dernier comprend également un second volet, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, qui est en rapport avec l'harmonisation des statuts d'ouvrier et d'employé, laquelle fut entamée sous le précédent gouvernement. Il y est notamment question du budget de la masse salariale consacré à l'obligation de formation, maintenue au niveau de 2013-2014. Contrairement à ce que vous disiez, madame Onkelinx, on ne va pas abandonner les sanctions à l'encontre des employeurs qui n'ont pas fourni suffisamment d'efforts. Vous connaissez bien le dossier. Antérieurement, Mme la ministre de l'Emploi avait été cassée pour avoir pénalisé tout le monde, y compris les entreprises qui avaient fourni suffisamment d'efforts. C'est injuste. Nous rétablissons une équité en ne punissant plus en général, mais en vérifiant de manière individuelle.

 

01.167  Laurette Onkelinx (PS): Je n'ai pas dit le contraire tout à l'heure. J'ai constaté qu'un problème avait été évoqué par le Collège des experts. Vous avez raison: ils manquent de critères objectifs pour évaluer les 1,9 %. Au lieu de régler ce problème dans le cadre de ce projet de loi, le gouvernement s'est débarrassé de la situation en retirant toutes les sanctions.

 

Cela est inacceptable puisque vous avez, en même temps, une diminution du pouvoir d'achat des travailleurs et plus de sanctions pour les employeurs.

 

01.168  David Clarinval (MR): Les employeurs ont attaqué cette règle et ils ont obtenu gain de cause. Il était normal qu'on annule cette règle. Une nouvelle règle va être…

 

01.169  Laurette Onkelinx (PS): Il était normal que l'on propose une nouvelle règle dans le projet de loi. Évidemment.

 

01.170  David Clarinval (MR): La nouvelle règle va arriver. Vous le savez.

 

01.171  Catherine Fonck (cdH): Je voudrais intervenir su ce point car les enjeux de la formation tout au long de la vie sont des enjeux importants aussi en matière de compétitivité des entreprises.

 

Là-dessus, effectivement, la Cour constitutionnelle dit que, telle que rédigée actuellement, elle n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle n'a absolument pas dit qu'il fallait abandonner la mesure ou la suspendre de manière provisoire, voire définitive – je ne sais pas quand nous aurons un second tour là-dessus.

 

Ce que vous avez choisi comme position est un choix de facilité, c'est-à-dire celui de dire: "La Cour constitutionnelle a rendu un avis. On n'a même pas envie d'essayer d'y répondre. Donc, on se retire et comme cela, on verra bien plus tard". C'est effectivement un risque qui n'est pas négligeable là où une autre alternative était possible et immédiate, à savoir adapter le dispositif pour qu'il soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'était une voie un peu plus exigeante. Cela demandait du travail. Ce n'était pas infaisable et cela ne demande pas des mois ou des années de travail.

 

C'est dommage comme signal d'avoir choisi la suspension de ce dispositif alors même que vous auriez pu l'adapter de façon, me semble-t-il, assez facile et rapidement. Cet enjeu de formation est encore plus important dans une période de crise économique telle qu'on la vit aujourd'hui puisqu'on sait que, pour un certain nombre de travailleurs, ce sont ces formations qui leur permettront de retrouver une voie professionnelle. C'est évidemment ce que l'on cherche tous. Au-delà du titre pompeux de promotion de l'emploi sur lequel on est d'accord, il y a tout ce contenu qui n'est pas cohérent, y compris surtout l'enjeu de la formation tout au long de la vie.

 

01.172  David Clarinval (MR): Nous avons répondu ponctuellement à l'arrêt de la Cour. Une solution à long terme sera trouvée. C'est dans la note de politique générale du ministre. Je ne doute pas qu'il aboutira sur ce dossier dans les mois et les années à venir.

 

Il fallait régler ce problème à court terme. Cela a été réglé. Une solution à moyen et long termes va être trouvée.

 

Dans le deuxième chapitre de cette loi, le travail du samedi dans la construction est assoupli, permettant de passer de 64 à 96 heures. C'est une très bonne mesure. Il y a également la suppression du jour de carence pour les ouvriers en cas d'incapacité de travail, point qui figurait aussi dans l'accord entre les partenaires sociaux et qui est concrétisé ici. Il est aussi question de la diminution des cotisations patronales pour les vacances annuelles payées pour les ouvriers. C'était une compensation qui était également annoncée et qui se concrétise ici. Toute une série de bonnes mesures, dès lors, qu'il fallait souligner.

 

Un accord global est intervenu le 30 janvier dernier et a été ratifié par huit des dix partenaires sociaux. Cet accord a été repris intégralement par le gouvernement dans le présent texte de loi. Il est ainsi démontré que la concertation sociale a encore toute sa raison d'être en Belgique et qu'elle est soutenue par le gouvernement. Le dialogue n'a donc jamais été rompu.

 

À propos de la concertation sociale, d'aucuns se sont acharnés en commission et encore ici tout à l'heure à faire croire que le banc patronal était divisé à propos du saut d'index ou que le gouvernement ne respectait pas la concertation sociale. Permettez-moi de lire ici, afin de répondre clairement et sans ambiguïté à ces interventions, une partie de l'éditorial de Philippe Godfroid, président de l'Union des Classes moyennes, dans l'édition de mars 2015 de la revue Union et Action: "Le gouvernement actuel a donc très largement respecté la concertation sociale, bien davantage que certains prédécesseurs qui ont imposé des plans Rosetta," – n'est-ce pas, madame Onkelinx – "des lois anti-harcèlement ou quand on est passé à la hache pour harmoniser les statuts ouvrier-employé".

 

Cela veut simplement dire, monsieur Laaouej, que sur la concertation sociale, il y a deux bancs: le banc patronal et le banc syndical. Pour vous, malheureusement, la concertation sociale se résume à "la FGBT est-elle d'accord?" Si la FGTB est d'accord, il y a concertation sociale. Si la FGTB n'est pas d'accord, il n'y a pas concertation sociale. Voilà comment vous envisagez la concertation sociale.

 

01.173  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Clarinval, u mag samen met alle leden van de meerderheid een voor een naar voren komen om te stellen dat u het sociaal overleg respecteert en dat de sociale dialoog voor u belangrijk is. Vorige sprekers hebben hier echter al bevestigd dat er over de indexsprong nooit een sociaal overleg is gevraagd. Nooit! Wanneer het u uitkomt en wanneer u meent dat een mogelijke uitkomst u bevalt, dan zult u het sociaal overleg raadplegen. Wanneer u op voorhand denkt dat het moeilijk zal worden en als u uw zin toch wil doorvoeren, dan is het sociaal overleg niet belangrijk en dan telt ineens de hoogdringendheid, de Raad van State, duizend-en-een redenen om uit te leggen waarom het sociaal overleg dan niet belangrijk is.

 

Mijnheer Clarinval, ik vind het eigenlijk een beetje triest dat u hier vandaag uit een artikel moet citeren om aan te tonen dat de regering het sociaal overleg wel respecteert. Het zou u sieren wanneer de voorzitter van het sociaal overleg zou hebben bevestigd dat deze regering het sociaal overleg respecteert. Dan had u een punt en dan had u dat kunnen brengen, maar nu niet. U hebt de sociale partners nooit willen kennen in het verhaal van de indexsprong. De sociale partners hebben altijd over de komma’s en de punten mogen discussiëren, maar nooit over het thema op zich. Kom nu dus niet vertellen dat u het sociaal overleg belangrijk vindt.

 

01.174  David Clarinval (MR): Je n’ai peut-être pas été assez nuancé tout à l’heure mais je n’ai pas dit que les partenaires sociaux étaient d’accord sur le saut d’index. Je parlais du deuxième chapitre, de la deuxième partie.

 

On a eu le débat tout à l’heure, je me suis peut-être mal exprimé. Il n’était pas nécessaire de demander l’avis des syndicats sur le saut d’index; on a vu des milliers de personnes défiler dans la rue, on avait bien compris que les syndicats n’étaient pas d’accord. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles.

 

En ce qui concerne la deuxième partie, il n’en reste pas moins que nous avons respecté le point de vue des partenaires sociaux, que ce soit clair. Je citais cet éditorial parce qu’en commission, certains d’entre nous avaient l’habitude de citer tel patron qui n’était pas d’accord, ou tel autre qui avait un avis divergent. Effectivement, dans le monde patronal, tout le monde n’est pas unanime quand des mesures sont prises. Il y a une liberté d’expression et c’est tout à fait honorable. Néanmoins, toutes les instances officielles qui se sont exprimées étaient unanimement d’accord sur le saut d’index. Dire le contraire est mentir.

 

Les propos très clairs de Philippe Godfroid mettent un terme aux tentatives de division du banc patronal. Quant au banc syndical, comme je l’ai dit tout à l’heure, l’existence du front commun PS-FGTB-Solidaris nous permet finalement de comprendre que l’attitude de certains est peut-être guidée par des intérêts particuliers.

 

01.175  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Clarinval, vous vous faites le défenseur du banc patronal mais vous êtes élu par qui, vous? Par le banc patronal ou par vos électeurs parmi lesquels j’imagine qu’il y a aussi des travailleurs, des étudiants, des pensionnés…? Expliquez-nous. Vous êtes élu par qui, monsieur Clarinval, par le banc patronal?

 

01.176  David Clarinval (MR): Si vous aviez attendu encore une minute, j’allais simplement dire que le MR salue les autres syndicats, donc pas la FGTB, qui courageusement ont su faire preuve d’attitudes constructives au sein de la concertation sociale. C’est là qu’est la nuance, monsieur Laaouej.

 

En guise de conclusion, je souhaiterais affirmer que les mesures contenues dans cette loi sont justifiées et nécessaires. Cette loi renforce notre système de solidarité et contribue à la pérennisation de notre modèle de sécurité sociale, tout en apportant un coup de pouce important à la compétitivité de nos entreprises. Finalement, elle soutient notre économie et crée de nouveaux emplois.

 

Il est donc normal, chers collègues, vous n’en doutiez pas, que le MR soutienne ce projet important pour l’économie de notre pays. Je vous remercie pour votre attention.

 

01.177 Nahima Lanjri (CD&V): Collega’s, het ontwerp dat vandaag voorligt is een belangrijk en gevoelig onderwerp. Mevrouw Kitir, wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat de indexsprong voor ons zeker niet de gemakkelijkste maatregel was uit het regeerakkoord. Tijdens de regeringsonderhandelingen is daaromtrent heel wat water naar zee gevloeid. Er is urenlang over onderhandeld en uiteindelijk is men tijdens die onderhandelingen tot een akkoord gekomen om eenmalig een indexsprong door te voeren.

 

Wij hebben dat gesteund omdat de prioriteit voor deze regering jobcreatie is. Via die indexsprong realiseert men in belangrijke mate die jobcreatie. Zo zorgen wij dus voor economische groei en sociale vooruitgang. We willen bedrijven zuurstof geven en versterken, mensen duurzaam aan het werk helpen en tegelijkertijd ook de financiering van onze sociale zekerheid vrijwaren. Waar zouden we de middelen anders moeten gaan halen? We moeten er ook voor zorgen dat onze goede sociale zekerheid overeind blijft.

 

Dat is dus de inzet van dit regeringsbeleid. Daarom is er naast een lastenverlaging die doorgevoerd wordt en die ook door de vorige regering al werd doorgevoerd ook een loonmatiging. In tegenstelling tot de vorige regering is er nu wel een beperkte marge om de lonen te doen stijgen.

 

Verder is er inderdaad ook de indexsprong, niet gemakkelijk, ik herhaal het, maar toch verdedigbaar. De lastenverlaging van 2,6 miljard euro in totaal moet jobs creëren. Ik heb het daarstraks al gezegd, we kunnen daarover van mening verschillen en we zien dat de cijfers verschillend zijn afhankelijk van de bron. Er zijn heel optimistische cijfers van het VBO dat in het begin zelfs aankwam met 40 000 extra jobs. We hebben de cijfers van de Nationale Bank die spreekt over de extra maatregelen – de lastenverlaging, de forfaitaire beroepskostenaftrek en de fiscale en sociale werkbonus – die 33 000 extra jobs opleveren. Zelfs de meest pessimistische benadering, die van het Planbureau, heeft het over 28 000 extra jobs. Mevrouw Kitir, ik geef u de cijfers. Het Planbureau zegt ook dat die extra jobs er uiteraard komen naast de gewone economische groei die we ook hebben. In totaal gaat het op vier jaar tijd over 140 000 jobs.

 

Zonder de indexsprong is er ook een economische groei. Niemand beweert dat die er niet zou zijn, maar elke job die wij extra kunnen creëren moeten wij ook creëren. Ik denk dat wij het daarover eens zijn.

 

Wij geven de lastenverlaging niet zomaar cadeau aan de werkgevers, maar omdat er een probleem is met de concurrentiepositie van onze bedrijven. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er nog altijd een loonkostenhandicap van 2,9 %. Dat brengt heel wat jobs in gevaar.

 

U hebt daarover in het verleden ook al gesproken vanop deze tribune. Heel wat jobs verdwijnen inderdaad naar het buitenland waar de loonkosten lager liggen.

 

Wij moeten er dus aan werken om de loonkostenhandicap verder naar beneden te halen. Daar zijn middelen voor nodig, daar is een lastenverlaging voor nodig, om ervoor te zorgen dat jobs hier behouden blijven en dat wij ook extra jobs creëren.

 

Ik denk dat het niet asociaal is om te zorgen voor extra jobs, 33 000, 28 000, 40 000, wat het cijfer ook is. Elke job die wij creëren is een goede job en zorgt ervoor dat wij mensen uit de armoede halen.

 

Ik heb het dan niet over mini-jobs maar over volwaardige jobs. Daar passen wij ook voor, mevrouw Onkelinx.

 

Wij willen mensen op een goede manier aan het werk helpen. U weet dat 46 % van de werklozen in armoede leeft. Wij moeten dus zo veel mogelijk mensen aan een job helpen. Wij moeten elk van die mensen in de ogen durven te kijken en zeggen: “Wij doen dit voor u.” Ik denk dat er niets socialer is dan jobs creëren.

 

01.178  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Lanjri, ik heb het toch een beetje moeilijk met de redenering die u opbouwt.

 

01.179  Nahima Lanjri (CD&V): Mag ik mijn redenering dan afwerken, mijnheer Calvo, want ik ben nog niet klaar?

 

01.180  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Lanjri, ik begrijp dat het een moeilijke dag is voor u. U bent ook begonnen met te zeggen dat het een moeilijke maatregel is, dat het geen toffe maatregel is. CD&V is daar eigenlijk niet voor, maar het maakt deel uit van een politiek evenwicht. Daarmee bent u begonnen. Nadien volgde één grote lofzang over die maatregel.

 

Voor mij is het heel moeilijk om volgen. Wat is het nu? Hebt u het nu moeilijk met de maatregel of houdt u vurig van de maatregel? Het begint immers meer en meer op het tweede te lijken, als ik u hoor.

 

01.181  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is omdat u mij niet laat uitspreken, mijnheer Calvo.

 

01.182  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het betoog van de heer Vercamer in de commissie was genuanceerder dan dat. Ik wil u daarover bevragen en u ook signaleren wat het gevolg is als u de indexsprong zo vurig blijft verdedigen en de loftrompet niet snel wegsteekt. Dan kunt u het uw coalitiepartner natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij de indruk heeft dat de indexsprong geen probleem is voor CD&V en dat misschien zelfs over de automatische loonindexering kan worden gesproken. Ik wil u toch vragen om daar heel voorzichtig mee te zijn en in elk geval duidelijk te zeggen of u het nu een goede maatregel vindt of een maatregel waar u geen fan van bent. Dat is momenteel heel moeilijk te volgen.

 

01.183  Nahima Lanjri (CD&V): Als u mij liet uitspreken, zou ik hebben gezegd dat wij niet stonden te springen voor de maatregel, maar dat de belangrijkste zaak die ons heeft overtuigd, de jobcreatie is.

 

Ik wil graag de puntjes op de i zetten. Voor alle duidelijkheid: het gaat over een eenmalige indexsprong. Wij hebben het hier niet over de afschaffing van de automatische indexering. Wij hebben al herhaald dat wij dat niet willen. Het staat trouwens ook in het regeerakkoord. Ze komt er niet. Andere mensen mogen op dat punt van mening verschillen. Er bestaat vrijheid van meningsuiting. Andere partijen mogen gerust zeggen wat zij denken. Vooralsnog staat dat niet in het regeerakkoord. Wij hebben daar uitdrukkelijk over gewaakt. Die maatregel zal er ook niet komen met ons. Wij voeren een eenmalige indexsprong door. Voor alle duidelijkheid: dat betekent niet dat mensen straks 2 % minder zullen verdienen, maar dat hun loon volgend jaar, als de indexering eraan komt, eenmalig niet wordt verhoogd. Het loon gaat niet omhoog, maar het zal ook niet naar beneden gaan, zoals hier soms wel eens wordt beweerd.

 

Mevrouw Temmerman, u hebt gelijk over de koopkracht. Dat is ook berekend. Door alle maatregelen die wij zullen nemen, zal de koopkracht voor bepaalde groepen op termijn met 0,4 % - dus geen 2 % - dalen. Daar speelt misschien de solidariteit voor een stuk. Mevrouw Temmerman, u hebt daarnet gezegd dat u ook een tijdje werkloos bent geweest. Laten wij dan solidair zijn met de vele werklozen. Misschien vragen wij een klein beetje in te boeten aan koopkracht, met 0,4 %, om ervoor te zorgen dat wij jobs creëren voor anderen. Dat vind ik ook een vorm van solidariteit.

 

01.184  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw Lanjri, waar zijn uw grenzen? Ik ben echt met verbazing aan het luisteren. Ik was van plan om u niet te onderbreken, omdat ik benieuwd was hoe u, als CD&V’er, deze maatregel zou verdedigen. Ik was van plan om te wachten tot u gedaan had, maar komt u ons nu vertellen dat het toch niet zo erg is dat u een klein beetje vraagt aan de mensen, met de belofte dat zij hun job zullen behouden? U en uw partijvoorzitter zeiden daarnet dat ik dat gevraagd heb. Ik heb al geantwoord dat de mensen bij Ford 12 % ingeleverd hebben en zelfs geen vier jaar konden blijven, want na twee jaar stonden zij op straat. Waar was hun jobgarantie?

 

Nu komt u zeggen dat u het doet, maar dat u het een moeilijke maatregel vindt en het echt niet wil doen. U vraagt echter een kleine inspanning, omdat CD&V het belangrijk vindt dat er jobs gecreëerd worden. Hoe kunt u dat morele engagement vragen? U kunt zogezegd niet anders en u hebt het in het verleden niet gedaan, maar nu zult u het doen, om jobs te creëren. U komt nu op het spreekgestoelte zeggen dat het toch niet zo erg is om aan de mensen een kleine inspanning te vragen – slechts 0,4 % als men alles samentelt – zodat zij hun job kunnen behouden. Sorry, maar uw grenzen liggen heel ver. Ik wist dat CD&V een flexibele partij was, maar zorg er maar voor dat u van de spreidstand die u nu aanhoudt geen spierscheur krijgt die u voor de rest van uw leven bijblijft.

 

01.185  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik kan die laatste opmerking alleen maar onderschrijven. Ik was trouwens even in de war. Ik dacht dat Zuhal Demir op het spreekgestoelte stond, maar het bleek Nahima Lanjri te zijn. Wat u hier komt vertellen, is alles behalve CD&V-retoriek, nietwaar, mijnheer Vercamer?

 

01.186  Nahima Lanjri (CD&V): U laat mij niet eens uitspreken, mijnheer Calvo.

 

01.187  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Wij hebben er nog een iron lady bij, want wat zegt u eigenlijk? De indexsprong is een blijk van solidariteit met werkzoekende mensen. Dat is bijzonder creatief. Ik heb zelfs collega Demir zoiets nog niet horen vertellen. De indexsprong is dus een blijk van solidariteit met werkzoekenden. Mevrouw Lanjri, ik breng u in herinnering dat de indexsprong er ook komt voor mensen die op een uitkering moeten terugvallen, voor werkzoekende mensen. Dat is een vreemde vorm van solidariteit. De mensen waarmee u solidair wou zijn, ondergaan die indexsprong ook allemaal.

 

Bovendien, als uitsmijter, vind ik uw pleidooi voor solidariteit met werkzoekenden en mensen die het moeilijk hebben, toch een beetje wrang. Ik ervaar het als een beetje wrang, maar niet alleen wegens het beperkt jobrapport van de federale regering, maar ook wegens het track record van CD&V en andere partijen in deze en vorige regeringen. Als we kijken naar wat u de voorbije jaren hebt beslist in verband met de werkzoekenden, onder andere inzake de wachtuitkering, de degressiviteit van de uitkeringen, de besparingen op deeltijds werken, dan denk ik dat u het heel moeilijk hebt, mevrouw Lanjri. U kunt dan wel spreken over solidariteit met werkzoekende mensen, maar dat is weinig geloofwaardig.

 

Houd ermee op de indexsprong te verkopen als een fantastische maatregel van solidariteit en als een nieuwe vorm van caritas. Dat verhaal is moeilijk om aan te horen.

 

01.188  Servais Verherstraeten (CD&V): Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat sommige collega's hier in de zaal collega Lanjri slecht hebben beluisterd.

 

Collega Calvo, er worden al ettelijke jaren maatregelen genomen en bijsturingen doorgevoerd, ook in de sociale zekerheid, zowel in de vorige legislatuur als in deze legislatuur. Dat is absoluut noodzakelijk om de facturen niet door te schuiven naar uw generatie. De fouten van de jaren 70 en 80 wensen wij niet te maken.

 

Ik heb alvast wel collega Lanjri in haar uiteenzetting horen toegeven dat de indexsprong vandaag ter discussie staat. Uiteraard is die niet totaal budgettair neutraal. Uiteraard vragen wij daardoor inspanningen aan onze burgers. Zij heeft aangeduid dat dat klopt, wij wensen dat niet te ontkennen.

 

Dat is ook de reden waarom we dat wensen te compenseren met allerlei maatregelen, die vanochtend en namiddag uitdrukkelijk werden vooropgesteld. Daardoor is het verschil minder dan bij een brute indexsprong. Wij zouden een brute indexsprong nooit aanvaard hebben. Een sociaal gecompenseerde aanvaarden we wel, met de garantie dat er voor de rest niets meer aan de indexering zal gebeuren in de loop van deze legislatuur. Dat is de afspraak en dat levert ongeveer 30 000 jobs extra op, een cijfer dat wij niet opgeven, noch werkgeversorganisaties, maar andere, publieke organisaties, namelijk het Planbureau en de Nationale Bank, wier cijfers dicht bij mekaar liggen.

 

Ja, sommige mensen zullen dat voelen. Ja, wij willen dat compenseren. Maar ja, dat zal ook extra jobs opleveren en dat is sociaal.

 

01.189  Nahima Lanjri (CD&V): Zoals collega Verherstraeten heeft gezegd, was dat voor ons een moeilijke beslissing. Wij zouden die ook nooit hebben geaccepteerd als het louter een brute maatregel was geweest zonder correcties en zonder begeleidende maatregelen. (Protest)

 

Ik dacht dat u het goede voornemen had om mij te laten uitspreken en daarna eventueel te reageren; ik kom zo dadelijk aan de tax shift.

 

Er moest rekening worden gehouden met personen die het moeilijk hebben, zoals personen met een klein pensioen, personen met een laag loon of uitkeringstrekkers. Daarvoor moesten er compenserende maatregelen komen, wat ook opgenomen is in het regeerakkoord.

 

Het is de allereerste keer dat een regering de ambitie heeft geformuleerd om de minimumuitkeringen en de minimumpensioenen op te trekken tot de armoedegrens. In de vorige legislaturen is dat nooit gebeurd, mevrouw Kitir. Die ambitie is geformuleerd en wij houden het niet bij mooie woorden.

 

Tussen nu en 2019 is er in totaal in 1,5 miljard euro aan middelen voorzien voor compenserende maatregelen. Daarmee gaan de uitkeringen voor de tijdelijke en volledige werkloosheid, voor arbeidsongeval, voor beroepsziekte, voor tijdskrediet, voor landingsbanen, voor pensioenen en voor bijstand voor de eerste twee jaar met gemiddeld 2 % omhoog.

 

De minimumuitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid wordt met 1,25 % verhoogd. Het minimumpensioen wordt met 2,3 % verhoogd. Voor het gelijktrekken van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers voorzien we in 20 % extra. Het optrekken van de oudste pensioenen is ook goed voor 1 %. Het vakantiegeld voor invaliden wordt opgetrokken met 52 %. Dat betekent concreet in centen dat mensen in plaats van 308 euro, 468 euro zullen krijgen.

 

Ook voor de gepensioneerden is er een verhoging van het vakantiegeld met bijna 7 %. En ga zo maar door!

 

Dat doen wij voor personen met een uitkering of een pensioen.

 

Daarnaast willen wij dat werkenden netto meer overhouden. Beste collega’s, wat zien we? De maatregel van de verhoogde beroepsaftrek, waarvoor 900 miljoen euro vrijgemaakt is, wordt al dit jaar uitgevoerd. Ik heb het concreet uitgerekend. Iemand met een brutomaandloon van 3 000 euro zal 130 euro netto extra overhouden in 2015, dus dit jaar al. Voor werknemers met een lager loon zal dat bedrag nog hoger liggen, omdat de percentages voor de lagere lonen hoger liggen.

 

Wat voor die maatregel geldt, geldt ook voor de uitkeringen en de pensioenen die ik daarnet noemde: dat doen wij dit jaar al. Ook al is er dit jaar geen indexsprong, wij verhogen die uitkeringen dit jaar al. Ik vind dat ook noodzakelijk en niet meer dan logisch. Heel wat uitkeringen liggen namelijk nog ver onder de armoedegrens. Er moet dus een inhaalbeweging worden gemaakt en daartoe zullen wij ons volop engageren.

 

Nog in 2015 wordt er 170 miljoen euro uitgetrokken voor het optrekken van de laagste inkomens met 1 %. Hoe dat juist verdeeld wordt, moet nog beslist worden. Vanaf volgend jaar komt er 119 miljoen euro extra voor de fiscale werkbonus.

 

Als ik het totaal plaatje maak – dat moet u kunnen en willen zien –, dan spreken wij over 2,6 miljard euro aan inspanningen die wij vragen voor een lastenverlaging. Daar staat 2,1 miljard euro aan sociale correcties tegenover. Het gaat om 319,5 miljoen euro en 627,2 miljoen euro voor de welvaartsvastheid, 900 miljoen euro voor het beroepsforfait, 127 miljoen euro extra voor de laagste inkomens en 119 miljoen euro voor de fiscale werkbonus, in totaal 2,1 miljard euro. Is dat voldoende? Nee, naar onze mening mag daar absoluut nog een schepje bovenop.

 

In de voorbije maanden is er sociale onrust geweest. Burgers vragen of het wel een eerlijke verdeling is en of de sterkste schouders wel de zwaarste lasten dragen. Welnu, er is al een compensatie van 2,1 miljard euro, maar wij hebben ook aangedrongen op een tax shift. Die is ook in het regeerakkoord opgenomen en wat in het regeerakkoord is opgenomen, zal ook worden uitgevoerd. Wij kijken dus met belangstelling uit naar de voorstellen van de minister van Financiën en meer bepaald ook van de regering inzake de tax shift, waardoor wij bijkomend kunnen zorgen voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar de grote vermogens, ecofiscaliteit en consumptie.

 

Wie het afnemen van 2 % van het inkomen van de werkenden niet sociaal noemt, wil eigenlijk het totale plaatje niet zien. Geef dus het volledige verhaal, dat genuanceerd is. Wij zouden inderdaad passen voor een indexsprong zonder de nodige flankerende maatregelen en zonder sociale correcties. Wij zouden passen voor een indexsprong die geen jobs creëert.

 

Wij zullen erop toezien dat de correcties, die nu al toegepast worden, ook in de toekomst toegepast zullen worden, en dat de sociale partners zorgen voor bijkomende jobs. Zij hebben gevraagd om de loonkostenhandicap van 2,9 % ongedaan te maken. Welnu, voor wat hoort wat. Wij vragen aan hen inspanningen om jobs te creëren. Als men jobs creëert, zorgt men ook voor de sociale zekerheid, die gefinancierd wordt door de bijdragen van de werknemers. Dat is waar wij het om doen.

 

Het gaat om economische groei en om sociale vooruitgang. Wij hebben een goed systeem van sociale zekerheid. Wij willen dat behouden, wij willen dat versterken. Daarom zijn er nu maatregelen nodig. Wij mogen het hoofd niet in het zand steken. Ik vraag vooral aan de minister van Werk, Kris Peeters, de dialoog met de sociale partners voort te zetten en er samen met hen over te waken dat het engagement dat zij op zich hebben genomen, jobs te creëren, waargemaakt wordt.

 

01.190  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw Lanjri, enkele dingen heb ik in uw betoog niet gehoord.

 

U hebt gezegd dat het de eerste keer is dat er zo veel compensaties komen voor de laagste uitkeringen. U vindt dat belangrijk, want het is nodig, het is goed en het is sociaal. Weet u dat het ook de eerste keer is dat een indexsprong genomen wordt die alleen voor de werkenden en voor de uitkeringen geldt? Alle andere indexsprongen golden ook voor notarissen en waren ook van toepassing op de huurprijzen, dividenden. Waarom is dat nu niet zo? Waarom doet u dat nu niet? Het was toch de logische redenering van CD&V dat als de inkomsten niet mochten stijgen, de huurprijzen ook niet mochten stijgen?

 

01.191  Nahima Lanjri (CD&V): Wij kunnen onszelf blijven herhalen.

 

01.192  Meryame Kitir (sp.a): Mag ik even?

 

De voorzitter: Komaan, het is aan mevrouw Kitir, en niemand anders.

 

Mevrouw Kitir en niemand anders heeft het woord. Daarna kan er worden gerepliceerd.

 

01.193  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik dank u.

 

Mevrouw Lanjri, tijdens uw uiteenzetting zei u dat men moet rekening moeten houden met de mensen die het moeilijk hebben, met de laagste uitkeringen en noem maar op. Maar, eerlijk gezegd, op het einde van uw betoog vroeg ik mij af wat de mensen die iedere dag naar hun werk gaan, hun job uitvoeren, naar huis terugkeren, hun loon verdienen en daarmee hun rekeningen betalen, u eigenlijk hebben misdaan. Wat hebben zij verkeerd gedaan, waardoor u enkel oog hebt voor de mensen met de laagste uitkeringen? Waarom viseert u hen en niet de grote vermogens?

 

Mevrouw Lanjri, als u dan toch zo hard wil maken dat u dat echt belangrijk vindt, dan had u die twee zaken hier vandaag naar voren gebracht. Vandaag keurt u het ontwerp goed, maar werpt op dat het komt. Ik hoor dat al heel lang, maar zie het nog altijd niet. Wij zullen dat dan wel zien. Indien u het echt belangrijk vond en had u daarvan een punt gemaakt, dan had u vandaag beide zaken naar voren geschoven.

 

De huurprijzen zitten niet in het ontwerp. Over iets wat logisch is, zal bij het dossier van de tax shift worden onderhandeld. Ik ben benieuwd welke asociale maatregel u daar ter compensatie tegenover zult stellen. U zult hier dan stoer komen vertellen dat u de huurprijzen erbij hebt gehaald. Ondertussen zult u wel een andere asociale maatregel hebben moeten doorvoeren, omdat dat punt anders niet zou zijn binnengehaald en CD&V toch het sociale gelaat van deze regering is.

 

Ten tweede, ik herhaal de vraag, wat hebben de werkende mensen u eigenlijk misdaan? Trek de lijn door naar iedereen. In dat geval zou de maatregel misschien nog rechtvaardig zijn.

 

Ik zal echter altijd tegen een indexsprong zijn. Een indexsprong werd in het verleden al doorgevoerd, maar voor iedereen. Nu voert u de maatregel enkel door voor degenen die werken en een uitkering hebben. De huurprijzen, de dividenden, de notarissen en al de rest worden ongemoeid gelaten, wat ik, eerlijk gezegd, niet begrijp.

 

01.194  Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw Kitir, die mensen hebben niets misdaan. Daarom willen wij de komende jaren er ook voor ijveren dat zij maximaal hun job behouden en dat anderen een job kunnen krijgen. Daar zullen wij voor vechten, van maandagochtend tot zondagavond.

 

Uw vraag over de huur is een terechte vraag. In het verleden is inderdaad bij het invoeren van een indexsprong ook de huur eraan gekoppeld. Wij hadden inderdaad graag gezien dat die koppeling ook nu was gebeurd. Ik had inderdaad graag gezien dat dit ook nu in het ontwerp had gestaan. Het klopt inderdaad dat die bepaling niet in het ontwerp staat. Dat doet ons evenwel niet van mening veranderen. Wij beoordelen het als rechtvaardig dat er ook voor de huurinkomsten een sprong zou gebeuren. Bij de meerderheid is die discussie niet beslecht. Wij hebben afgesproken dat in het kader van de tax shift dat punt op tafel zal komen. Het debat is niet uitgeput. Ons standpunt ter zake is op dat vlak niet gewijzigd.

 

01.195  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb hier vandaag al verschillende zaken gehoord maar wat opvalt is dat wij ze bij herhaling horen. Verschillende zaken worden hier almaar herhaald. Een zaak horen wij hier echter niet. Als men het heeft over grote vermogens, over een tax shift die er nog niet is en zo meer, dan heeft men al kritiek alvorens men iets kan uitwerken. Ik heb aan de ene kant geen probleem met kritiek maar zij die kritiek hebben zijn precies degenen die gedurende 25 jaar de kans hebben gehad om hetzelfde te doen. Zij bekritiseren dus wat zij zelf hadden moeten of kunnen doen maar hebben nagelaten. Dat mag ook eens gezegd worden.

 

U moet niet altijd hoog van de toren blazen over wat nog moet komen. Ik meen dat in deze regering iedereen op zijn of haar manier verantwoordelijkheid neemt. Laat dat eens gebeuren want u hebt niet gedaan wat moest gebeuren.

 

01.196  Karin Temmerman (sp.a): Ik wil daar heel graag op antwoorden. Dat is in het verleden wel gebeurd. Ik was net de zaken aan het opzoeken, u zult het mij niet kwalijk nemen dat ik ze niet allemaal van buiten ken. Er is ook bij de vorige regering een echte verschuiving geweest naar vermogensbelasting, weliswaar in het begin heel klein. Ik geef toe dat het een kleine verschuiving was. De sp.a wilde samen met de PS veel verder gaan. Voor u die zo graag over uw programma spreekt, dat staat al van 2010 in ons programma. Alleen — ik heb dat duidelijk op dit spreekgestoelte gezegd — waren onze coalitiepartners daar niet voor te vinden. Kom nu echter niet zeggen dat wij dat nooit hebben gedaan. Wij hebben het wel gedaan. Wij hebben daarin een start genomen en ik dank de toenmalige coalitiepartners omdat zij dit hebben gesteund. Wij wilden toen veel verder gaan maar daar waren de coalitiepartners niet toe bereid. Wat ik wel wil zeggen is dat wij geen indexsprong hebben doorgevoerd. Dat hebben wij niet gedaan.

 

De voorzitter: Oké, dat debat is gesloten en ik geef nu het woord aan de heer Lachaert.

 

01.197  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, er is vandaag al heel veel gezegd, ook door mijn fractie. Ik zal dus proberen niet te veel in herhaling te vallen, al vrees ik dat dit ijdele hoop is na al wat al gezegd is, maar ik ga toch proberen het standpunt van mijn fractie te synthetiseren.

 

De hoofdmoot van de discussie over dit wetsontwerp gaat over de indexsprong, maar er staat nog veel meer in dit wetsontwerp.

 

U weet dat de historiek teruggaat tot de wet van 1996, de wet op het concurrentievermogen, die ik in het begin van de namiddag al heb vernoemd. Die wet werd toen goedgekeurd omdat wij vaststelden dat ons land een loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, onze belangrijkste handelspartners, aan het opbouwen was. De logica in die wet was om jaarlijks de loonevolutie in ons land in de verschillende sectoren te verifiëren. De FOD WASO zou dat doen. Dan zou men nagaan welke loonstijging mogelijk was, waarna men een advies zou geven. De sociale partners leggen dan vast wat de loonevolutie de komende jaren kon zijn.

 

Die mechaniek bleek uiteindelijk niet goed te functioneren. Wij hebben de mechaniek van de loonstijgingen gehad en ook de mechaniek van de vaste index, de indexmechanismen, waarop heel wat professoren vandaag kritiek hebben en waarover ik namens onze fractie duidelijk zeg dat het niet in de korf ligt om hierover te discussiëren. Wel in de korf, dat werd van in het begin in het regeerakkoord meegedeeld, ligt een eenmalige indexsprong van 2 % op alle wedden en uitkeringen.

 

Dat is een noemer in dat verhaal van 1996 tot vandaag, omdat wij moesten vaststellen dat met de automatische index en de verhogingen in alle sectoren van de lonen, de loonhandicap ondanks de wet van 1996 bleef evolueren. Wij stelden een aantal jaren geleden vast, nog tijdens de regering-Di Rupo, dat er een loonkostenhandicap van ongeveer 5 % in ons land was.

 

Die loonkostenhandicap gaat natuurlijk over de brutolonen. Deze regering pakt de brutoloonkosten op diverse niveaus aan. Men zet het beleid dat de vorige regering had uitgestippeld voort. De drie tranches van 450 miljoen euro aan loonlastenverlagingen die jaar na jaar verder worden toegepast, zijn al een element van tax shift, dat heel duidelijk in het regeerakkoord staat en dat in de vorige legislatuur al in de korf zat. Wij voegen daar nog iets aan toe. Budgettair moet men dat ook kunnen dragen, wat niet evident is. Als men een korting op sociale bijdragen geeft, kost dat heel wat geld. Een indexsprong is ook een injectie voor de competitiviteit van de lonen.

 

Wij hebben dat niet op een asociale hardvochtige manier gedaan, zoals sommigen beweren. Er zijn wel degelijk belangrijke compensaties geweest. Een daarvan heb ik zelf al genoemd in het debat, met name dat de sociale partners in het licht van de indexsprong overeengekomen zijn om in 2016 de brutolonen met 0,5 % en de nettolonen met 0,3 % te laten stijgen. Ik zeg evenwel niet dat zij allemaal akkoord gingen, want dat is niet zo; zij verschillen daarover van mening,

 

Daarnaast is er de forfaitaire beroepskostenaftrek, die sinds 1 januari 2015 van toepassing is en die eigenlijk een nettobelastingverlaging is voor al wie daarvan gebruikmaakt. In 2016 doen wij dat zelfs twee keer. Zo bouwen wij toch een belangrijke stimulans in wat betreft de koopkracht van wie gebruikmaakt van die forfaitaire beroepskostenaftrek.

 

Wat de welvaartsenveloppe betreft, dat debat werd hier vandaag al gevoerd, met diverse meningen van linker- naar rechterzijde. Die welvaartsenveloppe wordt inderdaad integraal gehanteerd; zij wordt voor de laagste uitkeringen gehanteerd om ook daar in een compensatie te voorzien.

 

De indexsprong is er niet om mensen te pesten. De Nationale Bank raamde het aantal jobs dat door die indexsprong kan worden gecreëerd op 33 000. Het Planbureau kwam tot een iets lager getal, maar het klopt niet dat om 16 000 ging. Het aantal van 16 000 is het globaal resultaat dat het Planbureau had vooropgesteld van alle maatregelen samen en gaat dus over meer dan alleen de indexsprong. De Nationale Bank heeft het over 33 000 jobs, het Planbureau over iets minder.

 

Het is onze bedoeling om jobs te creëren en de economie te stimuleren, om alzo de sociale zekerheid van de toekomst veilig te stellen. Dat kunnen de liberalen alleen maar toejuichen.

 

In de commissie voor de Sociale Zaken hebben wij daarover op 4 februari 2015 verschillende sociale partners gehoord. Naast de Nationale Bank, het Planbureau en de FOD Financiën zijn ook het VBO, het ABVV en de Confederatie Bouw geweest. Wij hebben daar dus sociale partners van diverse pluimage gezien, die hun mening hebben kunnen geven. Wij hebben gemerkt dat het ABVV zich negatief heeft uitgesproken over de maatregelen. Wij weten dat de sociale partners van mening verschillen over dat verhaal. Ondanks dat is er toch een akkoord gesloten binnen de Groep van Tien, niet met alle partners, maar toch met acht van de tien.

 

De compensatiemaatregelen heb ik opgesomd. Ook belangrijk vinden wij dat er met deze maatregelen perspectief wordt geboden aan de economie. Het signaal van deze regering is duidelijk, namelijk inzetten op jobs, de loonkosten tegen het einde van deze legislatuur laten dalen en de economie aanzwengelen om zo de sociale zekerheid veilig te stellen, en dit zonder hard te snijden in de koopkracht en met de nodige compenserende maatregelen.

 

Het debat wordt vaak geleid naar de tax shift. Ook daarover hebben de diverse partijen al hun mening gegeven. Mijn fractievoorzitter, de heer Dewael, heeft deze namiddag heel duidelijk gezegd dat de tax shift in het regeerakkoord is opgenomen. Het bedrag van 2,9 miljard euro is daarin opgenomen en deze maatregel, die onze partij steunt, zal worden uitgevoerd.

 

Waartegen wij ons echter wel verzetten, is tegen een tax lift, in die zin dat men taxaties zal invoeren die de economie zullen fnuiken en de jobcreatie vernietigen. Dat willen wij niet. Dat zullen wij nooit willen en nooit steunen.

 

De tax shift blijft een belangrijk thema, ook voor ons, en staat in het regeerakkoord. Wij moeten daar de komende drie maanden werk van maken, samen met de vier coalitiepartners van de meerderheid.

 

Ik heb er trouwens eens de partijprogramma’s van voor de verkiezingen bijgenomen. Daar werd al naar verwezen en het is altijd interessant te kijken naar wat onze en andere politieke partijen zeggen. Het is bijvoorbeeld zeer grappig dat in het programma van de PS een tax shift van 1,25 miljard euro werd gepland, terwijl de regering voor 2,9 miljard euro gaat. Eigenlijk doen wij het dus nog veel beter dan de PS. Als wij het op dat vlak nog beter doen, is het eigenlijk schitterend. De sp.a had slechts enkele paragrafen aan de tax shift gewijd, op een programma van 286 pagina’s. Ik ben blij dat iedereen ondertussen inziet dat een tax shift belangrijk is. Ook wij zullen het debat daarover de komende maanden ondersteunen in de regering, op een serene manier, maar vooral met een verschuiving van lasten en niet met een verhoging van lasten.

 

Wij zullen het wetsontwerp natuurlijk goedkeuren.

 

De voorzitter: De regering is op dit moment niet vertegenwoordigd, ik neem aan omwille van een sanitaire stop.

 

Le ministre vient d’arriver. Il est présent.

 

Mevrouw Kitir, u bent de volgende spreker.

 

01.198  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste collega’s, toen ik de titel van het ontwerp las, had ik heel hoge verwachtingen: “Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid.” Echter, toen ik de inhoud doornam, was ik zwaar teleurgesteld. Deze regering voert een indexsprong door, die de sociale uitkeringen en de lonen in de private sector en bij de overheid met twee procent zal blokkeren. U legt daarmee alle lasten bij de gezinnen, terwijl het heel twijfelachtig is hoeveel jobs deze maatregel zal opbrengen. Het is een maatregel die economisch geen steek houdt, maar ook fundamenteel onrechtvaardig is.

 

Bovenal heeft deze regering geen enkel excuus om deze indexsprong door te voeren. U beweert dat er geen alternatieven zijn, maar die zijn er wel: u wil ze gewoon niet horen, u geeft ze gewoon geen kans. Wie geld verdient door te werken, wie weinig verdient of een uitkering nodig heeft, of wie met pensioen is, zal zwaar moeten inleveren. Wie daarentegen geld verdient door geld te hebben, de grote vermogens en de fraudeurs, die laat u ongemoeid. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, strooit u nog wat extra zou in de wonde door de indexsprong niet van toepassing te maken op de huurinkomsten, de verzekeringen en de dividenden.

 

Beste regering, wiens belangen behartigt u eigenlijk? De vraag stellen is ze helaas ook beantwoorden. Als uw enige verkooppraatje is dat er sociale correcties zijn, dan is dat eigenlijk het mooiste bewijs voor een fundamenteel asociaal beleid. Ik ben in de politiek gestapt omdat ik een fundamenteel probleem heb met onrecht. Dat is één van de voornaamste redenen, mijnheer de minister, waarom wij als sp.a weken en maanden hebben geprobeerd om deze onrechtvaardige maatregel tegen te houden. Was het niet op straat, dan deden we het hier in het halfrond.

 

Het hele dossier toont aan met welke mentaliteit u regeert: een mentaliteit waarbij de kloof tussen arm en rijk vergroot, een mentaliteit waarbij de koopkracht van de mensen wordt afgenomen, een mentaliteit die ervoor zorgt dat bijna alle Belgen op het einde van de maand minder geld op de rekening zullen hebben. En dat allemaal omdat u geen rechtvaardige, eerlijke beslissing wil nemen over de tax shift.

 

Door ons oppositiewerk hebben we ervoor kunnen zorgen dat uw vorige deadline, 1 april, niet werd gehaald, maar de manier waarop u deze indexsprong door de strot van het Parlement wilde jagen, is eigenlijk ongezien.

 

Een thema met zo’n grote impact op het leven van onze bevolking probeert men niet snel-snel om te zetten in wetgeving. Daarom denk ik dat er andere motieven zijn waarom u geen grondig debat in de Kamer wil voeren en waarom het zo snel moet gaan. De echte ware reden is waarschijnlijk niet ver te zoeken, want wij zien hoe pijnlijk het is voor CD&V om dat thema hier te behandelen. De minister van Werk verkondigde in zijn toespraak vóór de verkiezingen letterlijk: “Wij kiezen niet voor populisme, niet voor de frontale aanval op de zwaksten.” Met alle respect, mijnheer de minister, u doet het wel. U pakt de zwaksten aan en u laat de sterksten ongemoeid.

 

In dezelfde toespraak zei u het volgende: “Geloof ze niet als ze zeggen dat de afschaffing van de index de oplossing is.” Met alle respect, mijnheer de minister, u hebt het wel gedaan. Ik ga nog even door met uw fameuze speech vóór de verkiezingen: “Wij zijn voor het wegwerken van de loonhandicap, maar dat doe je niet door jonge mensen te ontmoedigen, door alleenstaande ouders die zonder werk vallen het mes op de keel te zetten, door mensen die werken loon af te pakken”. Wederom met alle respect, mijnheer de minister, maar u doet dat wel. U zult het misschien ook in de toekomst blijven doen.

 

Door al die leugens kunnen wij inzien dat de besprekingen van de indexsprong voor u zeer pijnlijk en gênant zijn. U hebt als het ware de kiezers bedrogen. De volledige toespraak is trouwens na te lezen op uw website. Ik raad u allemaal aan, zeker de parlementsleden van CD&V, om die nog eens te herlezen, voor u dit wetsontwerp deze week goedkeurt. CD&V zou het sociale gelaat van deze regering zijn. Heel sociaal is zo’n indexsprong toch niet? Toch is hij er. Begrijpe wie begrijpen kan.

 

Mijnheer de minister, u kwam eerst vertellen dat er geen mogelijkheid was om de sociale partners te raadplegen wegens de urgentie. Wij gaven u die mogelijkheid, door het dossier met een maand uit te stellen, maar u benutte die kans weer niet. U hebt het sociaal overleg nooit erkend, waardoor u alternatieven voor een indexsprong zelfs niet overwogen hebt. Zowel u als de heer Lachaert verkondigden met trots dat er een akkoord was tussen acht van de tien partners, maar dat gaat enkel over de correcties op de indexsprong. Over de indexsprong zelf hebben de sociale partners zich nooit mogen uitspreken.

 

U beslist en dan mogen de sociale partners discussiëren over de punten en de komma’s. En dan nog beweert u het sociaal overleg ernstig te nemen.

 

De indexsprong doorvoeren, was echter niet genoeg. De regering maakte vervolgens ook nog eens de keuze om allerlei diensten duurder te maken door de indexsprong er niet op toe te passen. Ik denk dan aan de huurprijzen, de post, tickets voor het openbaar vervoer, inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, verzekeringen en ga zo maar door. Al deze zaken worden wel geïndexeerd waardoor u de gewone man en vrouw in de straat dubbel in de tang neemt. Langs de ene kant pakt u hun loon af en langs de andere kant maakt u al hun uitgaven duurder.

 

Als u echt een regering bent van het Belgische volk zou u zo’n keuze nooit durven maken, maar blijkbaar doet u dit wel.

 

Als wij uitrekenen hoeveel uw maatregelen de mensen zullen kosten, komen we voor bepaalde lonen al snel uit op 400 euro per maand. Over een loopbaan van 40 jaar komen wij uit op 15 000 euro. Zelfs de compensatie van de beroepskosten zal dit verlies nooit volledig opvangen.

 

Eerst kondigde uw minister in de pers aan dat hij zou onderzoeken wie bevoegd was voor de huurprijzen. U zei dat het de logica zelf was dat als de inkomsten niet mogen stijgen ook de huurprijzen niet mogen stijgen. Dat was uw standpunt drie maanden geleden.

 

De Raad van State was ook zeer duidelijk - men kan op federaal niveau het initiatief nemen om een indexsprong door te voeren op de huurprijzen. Die duidelijkheid is er gekomen, maar een initiatief om een indexsprong op de huurprijzen door te voeren, is er niet.

 

Vandaag kondigt u in de pers alweer aan dat die logica, die u drie maanden geleden hier verdedigde, een onderdeel moet vormen van de onderhandelingen over de tax shift. Als het toch zo logisch is, mijnheer de minister, waarom moet hierover dan worden onderhandeld? Waarom zette u zichzelf telkens in een positie waarbij u iets anders in ruil moet geven voor iets wat logisch is? Welke asociale maatregel zal straks weer tegenover de indexsprong van de huurprijzen staan? Waarom moet men een prijs betalen voor iets wat drie maanden geleden vanzelfsprekend was? Als de inkomsten niet stijgen, is het immers logisch dat ook de huurprijzen niet stijgen.

 

Ik wens u straks veel succes met de onderhandelingen, mijnheer de minister. Ik ben er echter niet erg optimistisch over. Wij hebben daarstraks hierover al een debat gevoerd. Op de dag dat in het Parlement een indexsprong wordt goedgekeurd – een maatregel die ongetwijfeld zeer moeilijk ligt bij uw achterban en uw kiezers – geeft de N-VA weer een duidelijk signaal.

 

Zij liggen helaas niet wakker van een indexsprong voor de huurprijzen. Integendeel, vandaag stelden zij de automatische indexering volledig in vraag.

 

Mijnheer de minister, hoe lang zult u deze spreidstand nog aankunnen? Op welk punt begint het echt pijn te doen? Zoals ik al zei is CD&V een heel flexibele partij. Het is niet de eerste keer dat u de grote woorden die u in de kranten verkondigt later hebt teruggenomen, na een marsbevel uit het Antwerpse stadhuis.

 

Mijnheer de minister, ook aan deze flexibiliteit komt een einde. Meent u echt zelf nog dat u met deze coalitiepartner ooit een sociaal beleid zult voeren? Ik meen in elk geval van niet.

 

Het ergste aan deze hele situatie zijn de drogredenen die u gebruikt om deze asociale maatregelen te rechtvaardigen. Terwijl minister Van Overtveldt aanvankelijk nog sprak van meer dan 80 000 jobs, stelde u, mijnheer de minister, dit aantal later bij tot 50 000 jobs. Tenslotte kwam het Planbureau uit op 16 000 jobs, na een eigen berekening.

 

Wat zal het volgende cijfer zijn? Na het betoog van mevrouw Lanjri heb ik begrepen dat dit cijfer eigenlijk niet zo belangrijk is. Iedere job telt. Dat geldt voor ons ook, maar daarvoor lagen andere alternatieven op tafel die voor veel meer jobs zouden zorgen. Als u echt voor jobs was, zou u alle alternatieven hebben bekeken, maar dat hebt u niet gedaan.

 

Wat doet u nu? U voert een indexsprong in die de mensen in het land totaal geen perspectief op een betere toekomst zal bieden. Ze kost de federale overheid bovendien geld. Dat hebt u altijd ontkend. De indexsprong zou voor de federale overheid een neutrale operatie zijn. Vorige week las u echter een korte passage voor uit het verslag van de Inspectie van Financiën waaruit bleek dat de federale overheid netto verliest aan de indexsprong.

 

De optelsom van wat u enerzijds bespaart door minder uit te geven aan uitkeringen en ambtenarenlonen en anderzijds de lagere inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen draait negatief uit. Met andere woorden, de federale staatskas verliest aan de indexsprong.

 

U moet het maar durven. Onder het motto van het gezond maken van de overheidsfinanciën slaat u een gat in de federale begroting met uw maatregel die sociaal onrechtvaardig is en die economisch totaal niet zinvol is.

 

Bovendien heeft deze meerderheid beslist dat het Parlement zelfs geen inzage krijgt in het advies van de Inspectie van Financiën. Nogmaals, dat is totaal ongezien! Wij willen wel duidelijkheid. Tenslotte, mijnheer de minister, is dat het volste recht van het Parlement. Maak het advies van de Inspectie van Financiën openbaar, zodat de cijfers voor iedereen duidelijk zijn.

 

De indexsprong zal geen competitiviteitsshock teweegbrengen, zoals deze regering nochtans aankondigt. Door de lage inflatie en de verschillende inflatiemechanismen zal de indexsprong nog jaren voelbaar zijn voor gezinnen, terwijl werkgevers de loonkostenverlaging amper dreigen te voelen. Het is nog erger. Deze regering heeft eigenlijk beslist om het competitiviteitspact uit te stellen, waardoor een gerichte lastenverlaging, zoals beslist werd door de vorige regering, er niet komt op het moment wanneer de nood het hoogst is. De indexsprong dreigt op termijn slecht uit te draaien voor de Belgische economie. Het is een contraproductief beleid.

 

Wij gaven al aan dat er amper jobs gecreëerd zullen worden als gevolg van de indexsprong. Op termijn zal de aantasting van de koopkracht van de burgers, zeker van de lagere inkomens en de middeninkomens, ons zuur opbreken. De binnenlandse vraag trekt moeilijk aan. De Europese Commissie waarschuwt dan ook terecht dat de vele maatregelen die de koopkracht van de Belgen aantasten, ervoor zullen zorgen dat de binnenlandse vraag stokt en bijgevolg de economische heropleving zal vertragen.

 

In tijden van lage inflatie is de index een vorm van goed beleid. Daar zijn zowal alle economen het over eens. Zeker in deze economisch moeilijke tijden is de aantasting van de koopkracht van de Belgen een recept voor meer recessie. Meer nog, het zal het pril economisch herstel de kop indrukken. Net nu, nu er stilaan terug wat economisch perspectief komt doordat Europa en de Europese Centrale Bank eindelijk hun fetisjisme loslaten en de Europese economie wat zuurstof geven, voert deze regering een beleid dat daar haaks op staat.

 

Stimuleer de koopkracht, zeker van wie het moeilijk heeft om rond te komen, en pomp zo geld in de economie. Deze regering doet net het tegenovergestelde. De verlaging van de koopkracht zal leiden tot minder consumptie, tot minder uitgaven en uiteindelijk voor een economische verslechtering zorgen, dus voor minder jobs. Is het nu echt dat beleid dat uw regering wil, mijnheer de minister? Ik begin wederom serieuze vragen te stellen bij dat gedrag.

 

Het wegwerken van de loonkostenhandicap met onze buurlanden is ook voor ons een belangrijk thema. Tijdens de campagne waren alle partijen het erover eens dat de loonkosten omlaag moesten voor wie werk creëert. Deze regering heeft haar kar gekeerd. Blijkbaar zijn niet de loonkosten het probleem, maar wel de lonen. Met andere woorden, wij verdienen met zijn allen te veel. Nogmaals, u moet het maar durven.

 

Voor het belangrijkste deel valt de loonkostenhandicap toch te wijten aan de loonpolitiek die in Duitsland in de afgelopen jaren gevoerd werd. Veel mensen vergeten dat hier te vertellen. Veel leden komen hier vertellen dat onze loonkostenhandicap in België groot is, maar niemand vertelt daarbij dat het niet alleen de schuld is van België, maar dat ook in Duitsland maatregelen genomen werden die asociaal waren. Nu komt Duitsland op die maatregelen terug, waardoor de loonkostenhandicap zich op termijn terug zal herstellen. Het is natuurlijk te veel en te mooi om dat erbij te vertellen. Door de mini-jobs is de armoede in Duitsland onder de werkende mensen gestegen. Daarom slaagde Duitsland erin om tijdelijk zelfs vooruitgang te boeken, ten koste van de andere Europese landen.

 

Maar zelfs in Duitsland is er een kentering op dat vlak. De Duitse lonen zullen weer een gelijke tred volgen met de arbeidsproductiviteit, waardoor onze loonkostenhandicap met Duitsland zal afnemen, ook zonder dat de lonen worden verlaagd. Daarnaast zijn andere alternatieven mogelijk en noodzakelijk om de loonkosten bij ons gericht te verlagen, zodat de economie kan aantrekken en er jobs bijkomen.

 

Waarom voert de regering de indexsprong dan wel nog in? De enige reden blijkt uit de budgettaire tabel, die u ons hebt meegegeven. De regering gaat ervan uit dat de vennootschapsbelasting stijgt met 215 miljoen euro. Mijnheer de minister, u hebt in de commissie toegegeven dat de indexsprong een gat slaat in de federale begroting en de sociale zekerheid door de impact van de indexsprong op de belastinginkomsten en de sociale bijdragen. Het aangekondigde beleid heeft ook een impact op de btw-inkomsten en vertraagt de economische groei, in die mate dat de sociale zekerheid met een tekort kampt. Eerder was echter al duidelijk dat de winsten van vennootschappen wel zullen toenemen volgens de verwachtingen van de regering. De winsten van vennootschappen zullen met maar liefst 860 miljoen euro stijgen. Het is dus een puur ideologische keuze van een neoliberale regering, die op de kap van de mensen bezuinigt en de grootverdieners helemaal ongemoeid laat.

 

Dat kan voor ons echt niet. Ik ben er zeker van dat verschillende leden bij CD&V het hier ook moeilijk mee hebben. Maar goed, ze moeten dan maar verhaal halen bij de minister van Werk. We zullen wel zien wat uw kiezer hiervan zal denken in 2019.

 

De economische vooruitgang en de welvaart die gecreëerd worden, zullen hoe langer hoe minder terechtkomen bij degenen die daartoe bijdragen. Het antwoord van de regering aan wie elke dag moet puzzelen om rond te komen, is dat men te veel verdient. Het loon of de uitkering zal nu met 2 % naar beneden gaan met de drogreden dat men daardoor zijn job zal behouden en dat daardoor nieuwe jobs worden gecreëerd. Er wordt echter geen enkele garantie gevraagd aan de werkgevers om de indexsprong ook effectief te gebruiken voor jobcreatie.

 

01.199  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal u niet lang onderbreken. U zegt echter opnieuw dat het loon met 2 % naar beneden gaat. Dat is toch niet juist. Het klopt dat het loon niet stijgt door de eenmalige indexsprong. U zegt echter weer dat werknemers 2 % minder zullen verdienen. De koopkracht zal op termijn dalen, dat hebben we ook gezegd. Formuleer het echter juist. U doet het maar al te graag overkomen alsof werknemers straks 2 % minder zullen verdienen. Ik denk dat we het eens zijn over het feit dat via de indexsprong de lonen eenmalig niet zullen stijgen met 2 %, dat we daarvoor in allerlei compensaties voorzien en dat dat uiteindelijk leidt tot een koopkrachtverlies van 0,4 %. Dat geven wij toe. Wij hadden het ook liever anders gezien.

 

Stop echter te beweren dat de werknemers straks op hun loonbriefje 2 % minder zullen zien, want dat is niet juist.

 

01.200  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw Lanjri, indien u liever hoort dat ik zeg dat de koopkracht van de mensen met 2 % zal dalen, zal ik dat op die manier formuleren. Op het einde van de rit – dit staat ook in voorliggend wetsontwerp – zal 2 % worden afgenomen en zal de koopkracht met 2 % dalen.

 

Mevrouw Lanjri, u mag dan nog met uw verkooppraatjes over sociale correcties komen aandraven.

 

De voorzitter: De heer Vercamer vraagt het woord.

 

01.201  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw Kitir, u moet wel ernstig blijven in de discussie.

 

U beweert dat de mensen 2 % koopkracht wordt afgenomen. Dat is onjuist en niet correct. Dat is bovendien niet eerlijk.

 

De indexsprong wordt door sociale correcties gecompenseerd. Een bedrag van 2,9 miljard euro wordt uitgetrokken, alleen al om de laagste verdieners voor 2015 extra inkomen te laten verwerven, zonder dat zij nu al door de index worden getroffen. Dat is koopkrachtverhoging.

 

01.202  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Vercamer, wat gebeurt er in 2016?

 

01.203  Stefaan Vercamer (CD&V): Daar komt bovendien de welvaartsenveloppe bij, die wij in de vorige regering slechts voor 60 % hebben gebruikt en die wij nu naar 100 % brengen, waardoor wij degenen die van een uitkering moeten leven, qua koopkracht opnieuw een inhaalbeweging laten maken.

 

U moet de zaken dus correct voorstellen.

 

01.204  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur Vercamer, on a beaucoup débattu sur la question depuis ce matin.

 

Madame Lanjri, il s'agit d'une baisse de salaire puisque quand le salaire n'augmente pas et que le coût de la vie augmente, le montant perçu est évidemment moindre. Il ne s'agit donc pas seulement d'une diminution du pouvoir d'achat, mais aussi d'une relative diminution des salaires.

 

Par ailleurs, comme cela a été dit, avec la réforme des frais forfaitaires, certains salaires bénéficieront effectivement d'une compensation partielle. Mais il ne sera jamais question d'une compensation totale. En effet, si les personnes concernées ont des enfants, les allocations familiales ne seront pas indexées; si elles louent, leur loyer sera, quant à lui, indexé. Rien n'a été fait pour bloquer le prix de l'énergie, etc. Ce faisant, si une certaine compensation est prévue, elle ne sera jamais totale.

 

Ensuite, arrêtez de prétendre que l'on procèdera à une compensation avec l'allocation bien-être! C'est un mensonge! Auparavant, il y avait les salaires plus l'allocation bien-être. Comme il n'y aura plus d'indexation et que seule subsistera l'allocation bien-être, on ne peut pas affirmer que la mesure sera accompagnée d'une compensation car cela n'est pas vrai.

 

Enfin, il faut arrêter de dire qu'il faut compter avec toute la masse bien-être. Comme on l'a encore démontré ce matin, il y aura la masse bien-être moins les 360 millions d'euros correspondant à la partie allocations familiales.

 

Vous vous étiez engagé, à l'occasion de la loi de réformes institutionnelles, à ce qu'il soit tenu compte des allocations familiales pour le calcul de la masse bien-être. Vous êtes revenu sur votre engagement.

 

Monsieur Vercamer, tout cela a été expliqué en long et en large. Il s'agit d'une mauvaise mesure. Il ne faut pas essayer de se cacher derrière des paravents. C'est tout simplement une mauvaise mesure qui appauvrira les travailleurs pensionnés et les allocataires sociaux.

 

01.205  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw Onkelinx heeft reeds heel duidelijk uitgelegd wat ik wilde zeggen, maar ik wil er één zinnetje aan toevoegen. Beste collega’s, het is niet omdat men tien keer, honderd keer, duizend keer die welvaartsaanpassing verkeerd uitlegt dat ze plots juist wordt. Stop er dus alstublieft mee, we hebben nu reeds duizend keer uitgelegd hoe het echt in mekaar zit, vanochtend en mevrouw Onkelinx heeft het zopas nog eens gedaan, het is niet omdat u het blijft herhalen dat het plots wel waar wordt.

 

01.206  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Vercamer, als ik lessen moet krijgen om het debat eerlijk te voeren, moet ik ze zeker niet van u krijgen.

 

Mijnheer de minister, u zei dat die indexsprong er moet komen en toen wij u vroegen waar de garanties zijn dat de opbrengst van de indexsprong effectief gebruikt zal worden voor investeringen in nieuwe jobs, antwoordde u telkens dat de vorige regering ook nooit garanties heeft gevraagd dat werkgevers de lastenverlagingen zouden omzetten in nieuwe jobs. Daarom vindt u dat de regering die indexsprong kan doorvoeren zonder garanties te vragen van de werkgevers?

 

Maar dat is een wereld van verschil, mijnheer de minister. In de vorige regeringsperiode werden de lonen wel geïndexeerd en voegde men daaraan een lastenverlaging toe. Nu voert u een indexsprong door van 2 % en haalt u die alleen bij de uitkeringen en de werkende mensen. En dan zegt u dat de vorige regering ook geen garanties kon krijgen en vindt u dat u daarom dat antwoord nu ook kunt gebruiken. Zo werkt het niet.

 

Nogmaals, waar zijn de garanties die ervoor zorgen dat door de indexsprong die u doorvoert, ook effectief nieuwe jobs zullen gerealiseerd worden? Ik hoor alleen maar dat men een moreel engagement zal vragen, ik hoor alleen maar dat men het gezond verstand van de ondernemers zal aanspreken, terwijl men tegelijkertijd wel een serieuze inspanning vraagt van mensen die er niet om vragen. Mensen die gaan werken, doen niets verkeerd, die gaan gewoon werken om een loon te verdienen en een goed leven op te bouwen. Waarom worden alleen die mensen geviseerd? Nogmaals, waar blijft de garantie dat de opbrengst effectief terug zal vloeien naar jobs? En wat ons vooral kwaad maakt, is dat de regering niet luistert naar de bezorgdheden van de duizenden mensen die op straat zijn gekomen.

 

Er is echter een grens, er is een grens aan wat gewone mensen en de kmo’s kunnen dragen. Daarom hebben wij in ons land meer dan ooit nood aan een rechtvaardigere fiscaliteit, aan een shift naar rechtvaardigheid, waardoor niet de winnaars worden vrijgesteld en de rest dubbel moet betalen, waardoor wij echt kunnen investeren in duurzame en leefbare jobs, waardoor wij ondernemerschap echt kunnen stimuleren. 2015 moet het jaar worden van de tax shift.

 

Wie werkt, moet meer kunnen overhouden op het einde van de maand, mijnheer de minister, en niet minder. Wie onderneemt, moet goedkoper kunnen investeren en werknemers aanwerven, als er ruimte voor is. Er zijn verschillende mogelijkheden om de problemen wel op een goede manier op te lossen. In ons land – mevrouw Temmerman heeft het daarstraks al gezegd – is de waarde van 99 % van alle aandelen in handen van 10 % van de huishoudens. Een eerlijke bijdrage van die groep is geen symbool, maar een hefboom voor een eerlijke verdeling van de inspanning.

 

Hef die vermogenswinstbelastingen en verlaag de lasten op lonen. Indien men een gerichtere lastenverlaging zou doorvoeren in plaats van een indexsprong, dan kan men met het geld uit de meerwaardebelasting 54 000 jobs creëren, in plaats van de 16 000, waarmee u onderhavig wetsontwerp nu probeert te verkopen. Dat is een pak meer. Zelfs minister-president Geert Bourgeois verklaarde vanmorgen in "De Ochtend" – u kunt het interview gerust beluisteren – dat gerichte lastenverlagingen veel meer jobs zullen opbrengen. Wat is daar mis mee, mevrouw Lanjri? U hebt gevraagd wat er mis mee is dat u 16 000 of 23 000 jobs wil creëren. Ik stel u de vraag opnieuw: wat is er mis met het creëren van 54 000 jobs, zonder dat de mensen er last van hebben.

 

Collega’s van CD&V, als u nog een geweten hebt, keur dan de indexsprong niet goed. Het zal niet bij de eenmalige sprong blijven, als het van uw coalitiepartners afhangt. Stop alstublieft met uw kiezers te verloochenen.

 

01.207  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre de l'Emploi, le texte qui est à l'examen aujourd'hui, qui organise le saut d'index, est une des pièces majeures de l'œuvre antisociale de la majorité fédérale. Parfois, je me demande si vous n'avez pas décidé de démanteler, morceau par morceau, un édifice qui a été construit au fil des années dans le dialogue entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs, avec le soutien de la puissance publique, à savoir notre sécurité sociale. La sécurité sociale qui assure la solidarité entre tous, les actifs et les non-actifs, les bien-portants et les malades, les travailleurs et les chercheurs d'emploi. La sécurité sociale qui est un stabilisateur socioéconomique qui permet de traverser les crises collectives et les crises individuelles, qui assure la paix sociale et une vie décente pour toutes et tous ou, à tout le moins, parce que les mailles sont toujours plus larges, pour un maximum de nos concitoyens.

 

Votre gouvernement a décidé de s'engouffrer dans les brèches qui avaient été ouvertes par le gouvernement Di Rupo-Reynders-Milquet. Des brèches ayant été ouvertes précédemment, vous ne portez pas toutes les responsabilités. Je pense au dossier des pensions, à la réforme de 2011, à la remise en cause de droits, notamment par rapport aux périodes assimilées qui, dans quelques années, vont conduire à des pensions encore plus basses pour certains de nos concitoyens et surtout certaines de nos concitoyennes qui bénéficiaient de ces assimilations en matière de chômage. Je pense à la limitation à trois ans du bénéfice des allocations d'insertion, aggravée encore par d'autres mesures que je vais détailler en matière d'index. Évidemment, cela n'a pas été fait de façon aussi violente que par ce saut d'index. La majorité précédente a chipoté au mécanisme de l'indexation automatique des salaires, avec l'objectif clair de retarder l'adaptation des salaires au coût de la vie en modifiant le panier de la ménagère.

 

C'est comme si vous aviez un agenda de destruction de tout ce qui peut organiser la solidarité entre tous les Belges. Vous pouvez faire la moue, monsieur le ministre de l'Emploi. Vous êtes souvent présenté comme celui qui a peut-être un autre agenda, même si, dans le passé, dans le Groupe des dix, vous étiez plutôt sur le banc des employeurs. C'est la stricte vérité. Vous pouvez essayer de faire croire autre chose. Faire croire, comme le font d'autres partis, que cela vous fend le cœur, que vous avez un autre agenda. C'est la réalité! Aujourd'hui, vous êtes en train, morceau par morceau, de démanteler la sécurité sociale. Êtes-vous conscient de cette responsabilité? C'est très grave!

 

C'est très grave car ce n'est pas juste mais ce n'est pas non plus efficace d'un point de vue économique. J'ai entendu MM. Clarinval, Vuye et Lachaert le justifier en disant que c'est nécessaire au fonctionnement de notre économie. Nous pensons, au contraire, que cela aura des conséquences particulièrement négatives sur le fonctionnement de l'économie. Ce n'est tout d'abord pas juste parce que vous faites payer aux plus faibles la crise, les difficultés budgétaires que connaît la Belgique, la pression internationale à essayer de retrouver à tout prix et le plus rapidement possible un équilibre, en épargnant largement les plus nantis, ceux qui ont la chance de s'en sortir sans trop de difficultés.

 

Je peux citer nombre d'exemples dont certains ont déjà été relevés par d'autres collègues. Tout d'abord, la taxe Caïman annoncée qui, par rapport au patrimoine énorme de citoyens belges situés à l'étranger – on a cité le montant de 55 milliards en réponse à une question que j'ai posée à M. Van Overtveldt – va organiser une nouvelle forme de régularisation bon marché. Il y a la taxe diamantaire qui est en plein dans l'actualité, étant donné qu'il semble qu'un avant-projet de loi soit en discussion au gouvernement avec un taux tout à fait avantageux pour le secteur diamantaire, un régime fiscal sui generis, spécifique qui lui permettra de continuer à réaliser des profits importants. Il y a également l'exemple de la lutte contre la fraude fiscale et du manque de moyens de tous les maillons de la chaîne qui doivent lutter contre la fraude fiscale. Je peux parler de l'absence de taxation des plus-values. Certes, on en parle. Vous avez certainement pu donner une interview ou l'autre, disant que c'est souhaitable. Mais où est-elle dans le cadre du tax shift que l'on nous annonce? Il s'agit de répartir l'effort autrement pour le faire supporter par ceux qui sont sortis victorieux de cette crise plutôt que par ceux qui en sont les victimes, comme les travailleurs.

 

Où sont les engagements clairs des entreprises par rapport aux avantages, aux aides qui leur sont donnés à créer de l'emploi? Avez-vous envisagé une contribution exceptionnelle des plus grands patrimoines? Non. Par contre, vous avez décidé d'une série de mesures, dont ce saut d'index fait partie, qui vont toucher plus durement les plus fragiles. J'ai fait la comptabilité. Certains ont parlé de mesures de compensation, enveloppe bien-être, etc.

 

Au total, d'ici la fin de la législature, si on vous laisse faire, ce sont pas moins de 4 milliards d'euros qui seront repris à des personnes, à des familles, qui se demandent, chaque mois, comment elles vont le terminer, simplement parce que leurs ressources sont insuffisantes.

 

Ce sont les plus fragiles qui vont payer la crise. Je peux donner des exemples. On a parlé tout à l'heure des allocations d'insertion, limitées à trois ans par le gouvernement Di Rupo. Vous nous dites que ceux qui ont moins de 21 ans ou plus de 25 ans n'y auront plus accès. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, de jeunes étudiants s'interrogent sur la poursuite de leurs études et sur le risque, s'ils poursuivent leurs études et donc cherchent un diplôme, à être qualifiés, à avoir davantage de chances sur le marché de l'emploi, de ne plus pouvoir bénéficier de cette aide, de ce parachute s'ils ne s'inscrivent pas comme demandeurs d'emploi?

 

Je pense au complément d'allocations pour les travailleurs à temps partiel, le plus souvent des travailleuses, notamment dans le secteur de la grande distribution qui n'accepte pas de leur donner du travail à temps plein, dans le secteur des titres-services, du nettoyage, des personnes parfois seules avec enfants, qui ne peuvent même pas, si elles le souhaitaient, accepter un travail à temps plein. Toutes ces personnes seront durement frappées par ces économies, qui ne représentent pas grand-chose par rapport à l'effort budgétaire global à réaliser mais qui représentent des montants particulièrement importants par rapport à leur pouvoir d'achat, à leurs moyens de subsistance mensuels. Je pense au complément d'allocations pour les travailleurs âgés sans emploi, à la nouvelle réforme des pensions, autant de mesures injustes qui vont rapporter au budget de l'État, mais qui sont surtout idéologiques et qui vont conduire des personnes, des familles en situation de pauvreté et de stress.

 

Nous ne pouvons pas l'accepter! Ce n'est pas notre conception de la sécurité sociale! D'autres moyens peuvent être mis en œuvre pour assurer un financement différent, alternatif de la sécurité sociale, pour créer davantage d'emplois. Ce n'est pas juste et ce n'est pas efficace non plus! Nous contestons l'efficacité économique du saut d'index. Cela va créer de nouveaux problèmes et donc de nouveaux coûts. Il faudra répondre demain aux problèmes de santé liés au manque de ressources, aux problèmes de scolarité liés au décrochage scolaire d'enfants qui vivent dans des familles qui n'ont pas des moyens de subsistance suffisants, aux problèmes de violence, aux problèmes de rénovation urbaine causés par ce choix délibéré de lâcher, d'abandonner la partie la plus fragile de notre société. Ceci aura aussi un impact évident sur le fonctionnement de notre économie. On pourrait parler de la paix sociale, du fait que nos entreprises ont besoin d'un climat social apaisé pour bien fonctionner. Cela aura un impact sur la consommation interne. Vous privez des travailleurs et des allocataires de revenus qui sont essentiels, qu'ils utilisent au quotidien pour répondre à leurs besoins primaires: se nourrir, se chauffer, se déplacer. Cela aura aussi un effet sur les comportements d'épargne des citoyens. Pour libérer l'épargne et la transformer en investissements privés ou publics, il faut une certaine confiance dans l'avenir.

 

Pour libérer l'épargne et en faire de l'investissement, donc pour faire fonctionner notre économie, il faut une certaine sécurité d'existence, assurée également par un système de sécurité sociale qui fonctionne et qui peut agir en cas de difficulté.

 

En revanche, l'austérité, que vous pratiquez après d'autres gouvernements en Europe, a montré toutes ses limites en termes de capacité d'investir et de moral des travailleurs. Cela a conduit, dans d'autres pays européens, à un ralentissement économique, aujourd'hui dénoncé par de plus en plus d'économistes – y compris des "classiques" qui ont choisi hier la voie de l'austérité et qui, désormais, se rendent compte de ses limites et de son impact négatif. Je pense, par exemple, à M. De Grauwe, mais il y en a d'autres au FMI ou, paraît-il, à la Commission européenne. Vous êtes entré dans un cercle vicieux déflationniste dont les effets sont très négatifs pour notre économie.

 

Quand vous annoncez aux travailleurs que leur salaire ne sera pas adapté à l'évolution du coût de la vie, vous donnez un signal déplorable. Mme Demir était très fière de se référer aux sauts d'index à répétition de la période Martens-Gol. Ce sont des solutions des années 1980-1990 dépassées par les faits et dénoncées aujourd'hui, y compris par les économistes qui les promouvaient. Elles sont injustes et inefficaces.

 

Je ne prétends pas qu'il ne faille aucune réforme en termes de sécurité sociale. Oui, des choses peuvent et doivent même changer en l'occurrence. Notre sécurité sociale doit s'adapter au vieillissement. Le Comité d'études sur le vieillissement a indiqué que nous devions, collectivement, trouver une solution pour verser des pensions décentes à tous les futurs retraités, et pas seulement en rognant sur les droits actuels, mais en recourant à des financements alternatifs. Il faut s'adapter à l'évolution des noyaux familiaux et aux nouveaux problèmes de santé. Il importe de prévoir un financement différent de nos hôpitaux. C'est un réel enjeu pour Mme De Block, qui n'est pas présente. Nous devons mieux partager le temps de travail, notamment entre générations. Vous savez que c'est l'une de nos grandes préoccupations.

 

Il y a donc matière à changer, mais positivement. Les réformes que vous avez choisies sont négatives. Vous épargnez les plus puissants, les plus riches, ceux qui ont eu la chance de passer au travers de la crise, pour frapper les plus fragiles. Vous vous trompez clairement de réforme avec ce saut d'index et d'autres mesures décidées par le gouvernement.

 

Je vais en venir au dispositif lui-même et à la question fondamentale, pour nous aussi, du salaire, de la compétitivité et de l'emploi. Je voudrais commencer par rappeler que ce que vous êtes en train de réaliser est en contradiction avec différents engagements pris par différents partis de cette majorité dans le cadre de la campagne électorale. M. Calvo a suffisamment pointé et cité des extraits importants de paroles que vous aviez prononcées dans le cadre de la campagne électorale, en tant que représentant du CD&V. J'estime, en tant que mandataire, qu'il est important d'être cohérent par rapport à ce qu'on déclare dans une campagne électorale et qu'un engagement pris doit être respecté, sinon, on nourrit l'antipolitisme et on engendre un grave problème démocratique.

 

En tant que francophone, je peux aussi citer – et je l'ai déjà fait ici – les engagements pris par le seul parti francophone qui fait partie de cette majorité en matière d'indexation. J'ai amené mon extrait fétiche sur ma tablette, avec des personnalités importantes, vous ne le nierez pas, du MR, qui s'engageaient très clairement, dans le cadre de la campagne électorale (M. Gilkinet montre une vidéo sur sa tablette). "Nous ne souhaitons pas toucher à l'indexation", "En aucun cas, nous ne toucherons à l'index!". Comment faut-il interpréter cette phrase "Nous ne toucherons pas à l'index"? Monsieur Clarinval, vous demandez la parole, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet.

 

01.208  David Clarinval (MR): Vous ne nous aviez pas dit que vous étiez devenu le président de ce parlement. La philosophie est celle-ci: nous ne touchons pas au mécanisme d'indexation, c'est évident. Maintenant, vous l'interprétez à votre manière, mais le mécanisme d'indexation est toujours là.

 

01.209  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Alors il fallait ajouter un sous-titrage! On ne peut pas être plus explicite, monsieur Clarinval (M. Gilkinet remontre les vidéos sur sa tablette): "En aucun cas, nous ne toucherons à l'index!"

 

01.210  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Aucun cas! (…).

 

01.211  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je peux difficilement, monsieur Clarinval, trouver trois mandataires plus représentatifs, à part vous, du MR: le vice-premier ministre de l'époque, avec un panneau qui dit "L'indexation automatique … ". Je ne crois pas qu'il y croie totalement, mais M. Reynders a un panneau muet en disant "On n'y touchera pas".

 

J'ai également entendu le président de l'époque, aujourd'hui premier ministre, M. Charles Michel, qui participait à un débat. Le président actuel du MR a, quant à lui, déclaré qu'il n'était pas question de toucher à l'index. En procédant à un saut d'index, c'est pourtant le cas.

 

01.212  David Clarinval (MR): Monsieur Gilkinet, le mécanisme d'indexation existe toujours. Autrement dit, si nous procédons à un saut d'index, nous n'avons pas touché audit mécanisme.

 

01.213  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): En aucun cas!

 

01.214  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Selon moi, à l'instar de vos collègues du CD&V, vous avez "mangé" votre parole. Vous avez menti à l'électeur, ce qui est très grave. Je ne peux que dénoncer cette pratique – en tant que mandataires, nous avons tout intérêt à être cohérents, à tenir les engagements que nous prenons – et le caractère injuste et inefficace de la mesure sur le plan économique. Un engagement, c'est un engagement! Vous êtes pris ici sur le fait.

 

Au-delà de cela, vous avez une vision étroite et erronée de la compétitivité. Selon les différents rapports du Conseil Central de l'Économie, l'écart salarial diminuait au regard des choix externes posés, notamment en Allemagne où, après une longue période de limitation des salaires, ces derniers ont été augmentés. Par ailleurs, la question de la productivité des travailleurs n'est nullement prise en compte. Enfin, d'autres coûts très importants qui influencent l'équilibre budgétaire et la performance de nos entreprises sont sous-évalués. Je pense ici au coût des matières premières, à la question des coûts énergétiques. Il est ici question non seulement du coût unitaire, mais aussi du volume consommé, du coût des déplacements et, comme la FEB le souligne régulièrement, du coût collectif des embouteillages en Belgique qui représente un coût annuel de plus de 9 milliards d'euros. Il y a aussi la question des investissements en recherche, développement et formation – je reviendrai sur ce dernier point ultérieurement – et la question du rôle des banques en matière de soutien des entreprises.

 

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les membres de la majorité, il y avait bien d'autres manières plus modernes de travailler sur la question de la compétitivité de nos entreprises, sans toucher aux droits des travailleurs, sans toucher à la sécurité sociale. Vous n'avez pas choisi l'une de ces voies; vous avez choisi une voie idéologique qui consiste à faire mal aux plus fragiles.

 

Ce faisant, vous ignorez également l'importance des salaires dans le cadre de notre économie. C'est mis en évidence dans l'extrait de l'avis de l'Inspection des Finances que vous nous avez lu et que vous refusez de nous remettre. C'est vraiment décevant, monsieur le ministre de l'Emploi. Les salaires génèrent le paiement de cotisations de sécurité sociale que certains, à cette tribune ou ailleurs, qualifient de charges. C'est vrai que cela a un coût pour les entreprises mais cela a une contrepartie, c'est un système de sécurité sociale absolument performant.

 

En touchant aux salaires, vous touchez au financement de la sécurité sociale. Vous générez des problèmes pour le futur, tant que vous ne prévoyez pas un financement alternatif solide de la sécurité sociale. Je n'ai pas de difficultés, dans le cadre d'un shift fiscal, à ce qu'on envisage une autre manière de financer la sécurité sociale de façon solide pour diminuer le coût du travail pour les entreprises. Dans ce cas, il faut prévoir des mécanismes qui permettent d'assumer notamment le coût des pensions futures.

 

Les salaires contribuent à la consommation des travailleurs et donc au fonctionnement de l'économie. Les salaires ont évolué en matière de création de richesses, dans notre pays comme dans d'autres pays en Europe, beaucoup moins rapidement que d'autres revenus, notamment les revenus des capitaux. Ce qu'il faut, c'est une réforme fiscale qui rééquilibre le tout, qui diminue la pression sur les salaires, facilite la mise à l'emploi et la création de nouveaux emplois, notamment dans le cadre de petites entreprises. Les petits entrepreneurs que je rencontre ne demandent qu'une chose, c'est de créer un emploi supplémentaire pour diminuer leur propre charge de travail et développer leur entreprise. Ils hésitent à le faire, vu les coûts qui y sont liés. Si la sécurité sociale était financée autrement, de façon solide, dans le cadre d'une réforme fiscale, d'un véritable tax shift, là nous aurions des solutions modernes et équilibrées pour recréer de l'emploi.

 

Mais surtout, monsieur le ministre, j'ai posé la question à M. Vuye, à M. Clarinval et en commission, de savoir dans quelle mesure cette diminution des coûts pour les entreprises va générer de l'emploi plutôt qu'une augmentation de bénéfices ou de dividendes pour les actionnaires des entreprises. À part l'espoir, la confiance, le wishful thinking dans les entrepreneurs, alors que d'autres mesures d'aide aux entreprises – je pense aux intérêts notionnels que j'ai cités précédemment pour lesquels il y a eu des milliards de diminution de cotisations sociales – ont montré leurs limites du fait qu'elles n'étaient pas conditionnées au maintien ou à la création d'emplois, vous prenez la même voie que les gouvernements précédents.

 

Vous dites que pour les aider, vous allez procéder à un saut d'index. Votre coût salarial sera moindre, mais il n'y a pas de contrepartie explicite demandée aux entrepreneurs, aux créateurs d'emplois. Oui, monsieur Vuye, par rapport à votre question de tout à l'heure, je connais des entrepreneurs consciencieux, motivés, qui vont utiliser ce saut d'index pour maintenir de l'emploi, en développer et j'en connais encore beaucoup d'autres – l'histoire sociale récente nous l'a montré – qui ont un comportement de gangster, qui vont opter pour la délocalisation, l'augmentation des dividendes. Faut-il vous citer ArcelorMittal, d'autres multinationales qui sont venues en Belgique profiter du régime des intérêts notionnels créé par le PS, le MR, le VLD et le sp.a sans créer un seul emploi chez nous ou dans une proportion tellement ridicule qu'elle est à pleurer par rapport à leurs bénéfices fiscaux?

 

Quelle est la contrepartie de cette mesure pour ce qui concerne les employeurs en matière de création ou de maintien de l'emploi? Monsieur le ministre de l'Emploi, c'est une question fondamentale qui devrait vous occuper de façon prioritaire. Oui? Non? Non, nous ne sommes pas dans le cadre d'une économie planifiée communiste, mais je ne crois pas non plus que nous soyons dans un monde de Bisounours. Il n'y a pas de lien automatique entre le saut d'index et la création d'emplois. Les études que vous avez présentées proposent un schéma linéaire: diminution de cotisations égale création d'emplois. Elles sont contradictoires et au mieux, en cas de création d'emploi, le coût par emploi créé est énorme. Si on disposait d'autant de milliards, on pourrait les investir de façon beaucoup plus ciblée en visant les plus bas salaires, les secteurs d'avenir ou la question de l'efficacité énergétique.

 

En ce qui concerne la création d'emplois et le fait que davantage de Belges auront la chance d'exercer un emploi, d'être actifs, elle passera par le tax shift - l'Arlésienne de ce gouvernement - un tax shift qui se chiffrera en milliards d'euros et qui doit prévoir un financement alternatif solide de la sécurité sociale en mettant à contribution d'autres types de revenus que ceux qui la financent aujourd'hui; par la conditionnalité des aides: on ne peut plus accorder d'aides aux entreprises sans contrepartie; par la formation des travailleurs, dont vous remisez les ambitions; en investissant dans la recherche et le développement; en investissant en collaboration avec les Régions plutôt que de se regarder en chiens de faïence dans l'économie du futur, notamment dans toute la question de la transition énergétique. Nous investissons chaque année en Belgique pour 20 milliards de ressources énergétiques: charbon, pétrole, gaz, uranium.

 

Lorsque nous serons indépendants, totalement autonomes ou plus nous approcherons de cette autonomie, plus nous récupérerons des moyens pour financer l'emploi, les services à la collectivité, les services publics.

 

La création d'emplois viendra aussi du partage du temps de travail disponible entre les travailleurs âgés et les travailleurs jeunes. Nous promouvons un "plan Tandem". Selon l'avis du Conseil d'État, certains dispositifs doivent être négociés avec les Régions. Mais nous croyons qu'il est possible et nécessaire de mieux partager l'emploi entre les travailleurs âgés fatigués par les conditions qu'ils doivent rencontrer et les travailleurs jeunes qui ne demandent qu'une chose: bénéficier d'une première expérience professionnelle.

 

Par ailleurs, il y a d'autres variables sur lesquelles il faut agir. Le secteur bancaire doit mieux financer notre économie et être plus ouvert aux prêts aux entreprises. Il y a trop d'exemples où des banques, y compris des banques à capitaux publics, mettent des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Qu'avez-vous proposé, avec le ministre des Finances, pour que les banques soient plus favorables à l'investissement productif et à la création d'emplois? Rien! Il est beaucoup plus facile de s'en prendre aux travailleurs et aux allocataires.

 

C'est cela qu'il fallait faire dans un texte relatif à la "promotion de l'emploi". Il y a tout sauf cela dans votre texte. De deux choses l'une: soit vous acceptiez les amendements que nous avons déposés, soit vous changez le titre de cette loi. Il faut appeler un chat un chat. Tout à l'heure, c'est une "loi organisant le saut d'index et la diminution des ressources des travailleurs et des allocataires sociaux" que nous allons voter. Assumez au moins ce que vous faites, en commençant par le titre de ce texte.

 

Sur le dispositif en tant que tel, je voudrais revenir sur la question de l'impact budgétaire pour l'entité 1. Qu'avez-vous à cacher, monsieur le ministre, au point de ne pas accepter de nous remettre cet avis de l'Inspection des Finances? Vous exprimez de manière non verbale que vous n'avez rien à cacher.

 

Pourquoi refusez-vous depuis le débat en commission et encore ce matin, de nous remettre cet avis de l'Inspection des Finances qui dit, si je résume ce que vous avez bien voulu nous en lire en commission que l'impact est négatif pour l'entité 1 – c'est nous – positif pour l'entité 2, notamment pour les Communautés? Il est vrai qu'elles ont une charge en matière de coût salarial importante avec les enseignants qui s'occupent de nos enfants – c'est bien utile et positif pour les entreprises.

 

Nous sommes dans un contexte budgétaire particulièrement difficile avec une pression internationale pour un retour progressif à l'équilibre. Et vous acceptez de prendre une mesure qui a un impact budgétaire que vous ne nous permettez pas d'analyser. J'ai entendu l'argument. Ce n'est pas une mesure budgétaire, c'est une mesure en matière d'emploi. Mais c'est une mesure en matière d'emploi qui a un effet budgétaire.

 

Notre responsabilité de législateur, c'est par rapport à toute mesure, quel que soit le domaine, que ce soit la Santé, les Affaires étrangères, la Coopération au développement ou en l'occurrence l'Emploi, de vérifier si son impact budgétaire est soutenable, si les moyens utilisés le sont de la façon la plus intelligente possible, de la façon la plus efficace possible. Vous nous refusez – et c'est un problème démocratique, monsieur le ministre – de disposer de l'ensemble des pièces pour l'évaluer.

 

Ce n'est pas l'opération blanche annoncée pour les finances publiques fédérales. C'est réellement problématique dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Vous avez voulu qualifier le saut d'index de saut d'index "intelligent". C'est du marketing. Plusieurs collègues sont venus à la tribune pour dire que cela sera compensé. À vous entendre, on pourrait même croire que la situation des travailleurs et des allocataires sera meilleure après qu'avant.

 

Un saut d'index, soyons clairs, c'est une diminution de 2 % des revenus du travail, qu'ils soient des revenus directs ou indirects via des allocations. Effectivement, vous utilisez l'enveloppe bien-être pour compenser cette perte. Comme cela a été très bien rappelé, l'enveloppe bien-être s'ajoute à l'indexation automatique des salaires dans un contexte normal. Mais la compensation sera de 1 % pour les plus bas revenus en matière de pensions et de maladie-invalidité.

 

Pour les allocataires, la perte restera de 1 %, en ce compris pour les personnes qui ont les plus basses pensions aujourd'hui et qui ne s'en sortent pas au vu de l'évolution du coût de la vie.

 

Pour les travailleurs, et de façon à ne pas toucher les allocataires – ce qui était une volonté délibérée que nous contestons –, vous travaillez via les frais professionnels forfaitaires déductibles, ce qui comporte une autre difficulté. Cela augmente le salaire net des travailleurs mais cela diminue leurs droits ultérieurs en matière de sécurité sociale, notamment dans le calcul de la pension. Par contre, en matière de compensation, et l'avis du Conseil d'État le dit assez clairement, vous aviez d'autres volants de manœuvre, d'autres possibilités, comme celle d'agir sur les loyers ou sur d'autres coûts. Pour les loyers, il s'agit d'une compétence concurrente avec les Régions mais le Conseil d'État dit que si vous voulez vous en emparer en tant qu'autorité fédérale, quitte à ce que, comme en matière d'allocations familiales, les entités fédérées modifient votre décision, vous pouviez le faire. Vous avez posé un choix politique de ne pas agir sur la question du blocage des loyers pour compenser cette perte de revenus pour les travailleurs et les allocataires. C'est vraiment problématique. C'est une autre illustration du caractère antisocial du gouvernement.

 

Si nous nous réjouissons de la suppression du jour de carence pour les ouvriers, qui est liée à l'harmonisation des statuts d'ouvrier et d'employé, je voudrais pointer explicitement deux mesures négatives qui figurent dans votre texte, dont la remise en question des objectifs en matière de formation. Pour être compétitif au plan économique, notre pays a besoin de travailleurs formés de façon continue, quel que soit leur âge, puisqu'on sait que les travailleurs âgés ont moins accès à la formation. Les entreprises n'ont jamais rempli leur objectif de 1,9 % de la masse salariale consacré à la formation; vous dites que ce n'est pas grave et que vous allez faire en sorte que cet objectif ne figure plus dans la loi de façon transitoire.

 

Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire.

 

En termes d'égalité salariale homme-femme, autre objectif sociétal positif que nous avons soutenu depuis les bancs de l'opposition, là aussi, vous dites que vous avez le temps. Vous avez le temps pour lutter contre les inégalités, mais le saut d'index était tellement urgent que l'on ne pouvait pas consulter les partenaires sociaux et le Conseil National du Travail.

 

Je termine par la procédure. Évidemment, ce n'est pas tout; ce qui compte, c'est le fond. Néanmoins, elle est symptomatique de l'approche d'un dossier. Vous faites le grand écart, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les membres de la majorité, entre ce qui figure dans l'accord de gouvernement – dont le premier ministre a rappelé à de nombreuses reprises que le terme de "concertation sociale" y figurait – et les faits et les manières d'agir. Vous avez essayé de nous faire croire, et cela a choqué plusieurs membres de la commission des Affaires sociales, qu'il existait un accord du Groupe des dix, voire du Groupe des huit, sur le principe du saut d'index. C'est ainsi que vous l'avez exprimé. Ensuite, vous avez nuancé vos propos.

 

01.215  Kris Peeters, ministre: (…)

 

01.216  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Allez relire le rapport! Nous avons tous réagi de la même façon.

 

01.217 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, in de commissie en daarnet ook heb ik onderstreept dat ik nooit heb gezegd dat de sociale partners akkoord gingen met de indexsprong, maar dat in het kader van de onderhandelingen om te komen tot een akkoord over de loonontwikkeling, door de regering natuurlijk altijd duidelijk is onderstreept dat de indexsprong er zou komen. Dat heb ik gezegd.

 

Ik vind het dus niet correct, mijnheer Gilkinet, dat u er blijft van uitgaan dat ik zou hebben gezegd dat er een akkoord was met de vakbonden over de indexsprong.

 

01.218  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je vous remercie de le préciser. Cela dit, je maintiens que tel n'était pas le sens de vos premiers propos. Mais il vaut mieux ne pas persister dans l'erreur.

 

J'ai d'autres exemples – ils sont nombreux – de la façon dont ce gouvernement ne respecte pas les partenaires sociaux et les accords intervenus entre ces derniers. Cela concerne peut-être davantage certains membres de la majorité que d'autres. Il existe une certaine forme de provocation à l'égard des partenaires sociaux et, de façon générale, dans le dialogue très spécifique à la Belgique qui existe entre ces derniers, au sein du Groupe des dix, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui sont liés. On a le sentiment que cela dérange certains membres de la majorité que le dialogue social fonctionne encore sur certains aspects.

 

Je veux bien admettre que certains membres du gouvernement y mettent davantage du leur pour que cela fonctionne mais, collectivement, vous êtes responsables de multiples provocations à l'égard des partenaires sociaux qui pratiquent le dialogue social à la belge. Ce saut d'index en est un exemple fondamental.

 

Ce que vous faites n'est pas juste, n'est pas efficace sur le plan économique et est extrêmement coûteux pour les finances publiques pour l'entité 1, sans que soient offertes des garanties en matière d'emploi.

 

Voilà les raisons pour lesquelles nous ne soutiendrons évidemment pas ce saut d'index.

 

Président: Jean-Marc Delizée, doyen d’âge.

Voorzitter: Jean-Marc Delizée, oudste lid in jaren.

 

01.219  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, le projet de loi à l'examen aujourd'hui porte un titre pompeux, un beau titre. Qui ne pourrait pas être d'accord avec ce dernier, à savoir "la promotion de l'emploi"?

 

Mais entre le titre et son contenu, il y a un fossé.

 

Pour ce gouvernement, la promotion de l'emploi, c'est quoi? C'est faire un saut d'index. C'est revoir à la baisse les efforts de formation tout au long de la vie et c'est aussi se mêler des compétences des Communautés pour diminuer les allocations familiales et l'allocation d'aide aux personnes âgées.

 

Autant vous le dire tout de suite, ce projet, nous ne le partageons pas, parce que, pour le cdH, la promotion de l'emploi, c'est, au contraire, clairement diminuer le coût du travail en permettant aux petites et moyennes entreprises de déployer au maximum leurs ailes et de créer ainsi de l'emploi, en diminuant les taxes et charges sur le travail et en augmentant le salaire poche des petits et des moyens salaires pour encourager le travail. Au-delà de cela, c'est augmenter la compétitivité des entreprises via la formation tout au long de la vie, via le soutien à la recherche et au développement, à l'innovation et aussi à la maîtrise des coûts énergétiques. C'est un projet très différent et c'est clairement la conclusion qui s'impose après tous nos débats en commission mais aussi après la lecture et l'analyse approfondie de votre projet de loi.

 

Tout est dit ou presque mais je ne vais évidemment pas me contenter de cela. Avant d'en venir au fond, je voudrais d'abord faire un petit feedback. Parfois, cela vaut la peine de se pencher en arrière. Ce petit feedback, je vous rassure, ne retourne pas très loin dans le temps. Je vais simplement parler d'il y a exactement onze mois, jour pour jour. C'était le 21 mai 2014. Ce 21 mai 2014, j'avais le plaisir d'être en débat des têtes de liste du Hainaut pour les élections fédérales. Jean-Marc Delizée était là, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Olivier Chastel, qui est absent. Mais sont présents aujourd'hui six membres du MR qui n'étaient pas là et ne l'ont pas entendu; c'est peut-être bien dommage.

 

Olivier Chastel, aujourd'hui président du MR, n'a eu de cesse de dire, de redire, de re-répéter avec force – et il ne parlait pas du mécanisme automatique d'indexation – qu'on ne toucherait pas, y compris au saut d'index, parce que c'est effectivement une mauvaise mesure. Il l'avait d'ailleurs déjà dit précédemment, quand il était ministre du Budget, mais il s'y était clairement engagé, il y a onze mois jour pour jour. Et il n'avait de cesse de répéter ce que le premier ministre aujourd'hui, Charles Michel, répétait également les jours avant.

 

Chers collègues du MR, qu'est-ce qui a bien pu changer depuis onze mois?

 

Est-ce que les paramètres macroéconomiques sont à ce point différents aujourd'hui de ce que les prévisions donnaient à ce moment-là? Non!

 

Est-ce que les patrons et les grands économistes se sont tous mis debout, ces derniers mois, pour appeler à un saut d'index en urgence qui permettrait de donner un coup d'accélérateur au niveau socioéconomique? Encore non!

 

Est-ce que vous vous êtes inspirés d'autres pays européens à la pointe au niveau économique? L'Allemagne, par exemple; est-ce que l'Allemagne s'est précipitée pour baisser les salaires? Non! Elle a même instauré, depuis lors, le salaire minimum.

 

Qu'est-ce qui a donc changé depuis onze mois, depuis le moment où le nouveau président du MR et le nouveau premier ministre disaient: "Pas question, jamais, de toucher, de quelque manière que ce soit, à l'index"? Je vous le donne en mille!

 

Chers collègues du MR, une seule chose a changé: la N-VA vous a imposé ce saut d'index; la N-VA vous a imposé sa politique. Voilà comment, chers collègues, d'un petit coup de cuiller à pot, vous avez renoncé à vos grandes déclarations et à vos grandes promesses de campagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous essayez de revisiter l'histoire: "Non, non, on parlait du mécanisme d'indexation automatique! Non, non, on ne parlait pas de l'index".

 

Olivier Chastel avait été aussi platte zak que ce que je vous dis ici. C'était niet au saut d'index dans toutes les langues, quel que soit le contexte.

 

Ce petit feedback n'a évidemment rien de réjouissant et pose un certain nombre de questions quant aux engagements que vous auriez pu prendre et que vous prendrez encore auprès des électeurs.

 

Avant d'en venir au fond, monsieur le ministre, vous ne pourrez m'empêcher de m'arrêter aussi sur un point de procédure. Vous avez décidé de boycotter dans ce dossier les partenaires sociaux. L'urgence était un prétexte bidon, bidon jusqu'au bout des ongles! Six semaines se sont écoulées depuis cette soi-disant urgence du 3 mars dernier. Vous avez compris, quand nous vous avons convaincu que la rétroactivité allait vous mettre dans le lac. Aussi, l'avez-vous changée. L'urgence, c'était une urgence bidon!

 

Depuis lors, on aurait eu mille fois le temps de consulter le Conseil National du Travail qui, lui, aurait accepté, je n'en doute pas, de donner un avis en urgence. Il aurait largement eu le temps. Je pense que vous n'avez pas osé assumer une discussion des partenaires sociaux sur ce sujet.

 

Il y aurait peut-être eu des tensions, mais pas forcément entre les partenaires eux-mêmes. La plus importante aurait eu lieu entre l'ensemble des partenaires sociaux et le gouvernement sur ce point. Et comme vous en aviez fait une espèce de leitmotiv, c'était évidemment compliqué d'aborder de nouveaux rapports avec les partenaires sociaux, de manière structurée, organisée; c'était plus facile de les boycotter et de décider sans eux.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

Vous n'avez donc pas eu le courage de les affronter!

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous avez eu d'autres accords avec les partenaires sociaux, certes, mais vous reconnaîtrez qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'une ou l'autre partie de ce gouvernement ne décide de donner un coup de canif, de faire une déclaration guerrière, de bander les muscles en hurlant "à bas les syndicats!". C'était encore le cas la semaine dernière ainsi que cette semaine. "À bas la concertation sociale!", pour d'autres. On dirait que cela devient un peu un but en soi. C'est devenu un jeu de marketing politique pour certains et chaque semaine qui passe, on va toujours un cran plus loin.

 

On utilise les chiffres dans tous les sens! J'ai d'ailleurs vu avec plaisir que M. Vercamer avait effectivement corrigé le tir par rapport à l'exploitation des dernières déclarations musclées de la N-VA sur les syndicats pour rappeler qu'il y avait effectivement une autre possibilité, via le public, de pouvoir attribuer les allocations de chômage et que, dans le fond, les syndicats faisaient aussi bien, voire mieux, en matière de gestion budgétaire sur ce point.

 

On entend donc de plus en plus de déclarations guerrières et c'est devenu une forme de trophée, une fleur à mettre à son chapeau de certains membres de ce gouvernement chaque fois qu'on peut, en bandant les muscles, avec sa voix de ténor. On fait des déclarations de guerre pour le plaisir!

 

Je ne sais pas où vous avez décidé d'aller; je ne sais pas si, chaque semaine, on aura droit à un nouveau refrain. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez avoir envie de leur faire mettre un genou par terre mais le fait est que je trouve que cela ne sert pas vos intérêts, monsieur le vice-premier ministre. Je me demande d'ailleurs quand, au sein de ce gouvernement, vous par exemple, allez un peu tirer la sonnette d'alarme. Les partenaires sociaux, cela ne se résume pas à "si vous êtes d'accord, on vous aime bien et si vous ne l'êtes pas, on vous hurle dessus et on vous déteste et on raconte n'importe quoi sur vous". À un moment donné, le ministre de l'Emploi qui, manifestement, croit encore à la concertation sociale, a aussi la responsabilité au sein de ce gouvernement de jouer un rôle de pacificateur, à tout le moins dans l'expression des membres de cette majorité vis-à-vis de l'ensemble des partenaires sociaux.

 

Monsieur le vice-premier ministre, je pense que c'est vous! Monsieur Verherstraeten, vous rentrez maintenant. Je parlais de la dernière déclaration guerrière en date. Monsieur Vercamer, c'est vous qui m'avez corrigée, parce que c'est vrai que ce qu'on racontait, c'était n'importe quoi. Mais il y a un certain plaisir, chaque semaine, à revenir avec de nouvelles déclarations.

 

Alors, si "à bas les syndicats!" devient le grand slogan de ce gouvernement, je ne parle pas pour vous, mais pour d'autres, il faut le dire, il faut l'assumer, et alors on travaille autrement. Mais si demain, c'est les syndicats, après-demain, les patrons ne seront peut-être pas d'accord non plus sur certaines choses. Je ne sais pas si on entendra aussi fort "à bas les patrons!". Peut-être que oui. Et je ne serais pas d'accord non plus.

 

Les partenaires sociaux ont une expertise non négligeable dans toute une série de dossiers liés à l'emploi et plus globalement aux matières économiques. Cette expertise peut servir le gouvernement, et d'ailleurs aussi l'ensemble des parlementaires. Mais elle sert aussi, me semble-t-il, à avoir un projet de société avec une vision de mesure, de respect, d'équité et d'efficacité dans ces mesures, en travaillant de concert avec les partenaires sociaux. Outre le fait que vous avez conclu certains accords, votre responsabilité pour les mois et les années qui viennent est de ne plus boycotter les partenaires sociaux comme cela a été fait de manière très claire, et de ramener un minimum de respect mutuel entre le gouvernement et les deux bancs des partenaires sociaux, syndicats et patrons.

 

J'en viens maintenant, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, au fond. Je vous en prie, cela ne me dérange pas si vous parlez. Je me dis que, comme les femmes, vous avez peut-être deux oreilles. Je ne sais pas s'il sait les utiliser de manière différenciée. C'est très féminin! En tout cas, reconnaissons qu'avec le vice-premier ministre de l'Emploi, nous avons toujours des débats avec un respect mutuel. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les autres membres du gouvernement. On peut le lui reconnaître. Cela ne me dérange pas si vous allez bavarder à droite ou à gauche. Quand j'étais petite, on disait de moi que j'étais une babbelkous. Peut-être que vous l'êtes aussi. Comprenez-vous ce terme? Je crois que c'est très bruxellois. M. le vice-premier ministre le comprend.

 

J'en viens maintenant au fond. Je vais évidemment m'arrêter tout d'abord aux enjeux du saut d'index. Sera-t-il efficace? Nous en avons beaucoup discuté cet après-midi, mais vous me permettrez de restructurer quelques idées que j'ai émises depuis mon banc.

 

Vous n'arrêtez pas de nous ressortir le rapport de la Banque nationale. Mais nous avons aussi pu entendre le ministre des Finances et le Bureau du Plan. Le ministre avait annoncé 80 000 emplois, la Banque nationale 33 000, le Bureau du Plan 16 000. Sans trop me tromper, je pense que, si la Banque nationale reprenait son étude alors que les paramètres macroéconomiques ont considérablement changé, elle n'aboutirait plus au même résultat. Tout cela pour dire que le rapport que vous voulez absolument établir entre le saut d'index et la création d'emplois est plutôt hypothétique.

 

Oui, des efforts courageux sont nécessaires, mais à condition qu'ils soient équitables et efficaces. Que disent les économistes, au-delà des études que je viens de citer? Je pense à Bruno Colmant, qui n'est pas suspect de rouler pour l'opposition. Ils disent qu'un saut d'index, en période de déflation, de récession ou de quasi-récession, c'est contre-productif, d'autant plus qu'en découlent des effets sur la consommation. À cause de cela, des secteurs comme la grande distribution, mais aussi les PME, subiront un impact négatif, y compris en termes d'emploi.

 

Voilà pour les économistes. Je voyais, dans le groupe MR, MM. Clarinval et Ducarme me prendre pour cible en disant: "Catherine Fonck cite toujours une série d'employeurs". M. Clarinval est venu avec les déclarations du président de l'Union des Classes moyennes. Certes, je les ai lues aussi.

 

Je suis abonné à L'indépendant puisque je suis une indépendante depuis le premier jour de mon investissement professionnel. Mais la secrétaire générale de l'Union des Classes moyennes s'est également exprimée. Elle n'a pas dit tout à fait, pour ne pas dire pas du tout, la même chose que le président. Elle a dit que l'Union des Classes moyennes n'était pas demanderesse d'un saut d'index. Le Syndicat Neutre pour Indépendants, des grands patrons – j'aime le répéter – comme Bernard Delvaux le patron de la SONACA, Jean-François Heris, président de l'Union wallonne des entreprises considèrent que la contribution du saut d'index à l'économie sera extrêmement limitée et sont demandeurs d'un saut de compétitivité immédiat via la fiscalité.

 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Vuye, des patrons du Voka se sont aussi exprimés, en novembre 2014, pour dire qu'à leurs yeux, le saut d'index n'était pas nécessaire.

 

Ce saut d'index appliqué de manière isolée sera-t-il efficace? Suffisamment de "grands formats" ont démontré que non et que ce n'était pas de cette manière que l'on créerait des emplois, que cela pouvait même être contre-productif en période de récession ou de presque récession.

 

Par ailleurs, ce saut d'index aura-t-il un impact sur les gens? Reconnaissons que le discours de la majorité a évolué en la matière. En effet, il y a environ deux mois, elle jurait la main sur le cœur qu'elle avait opté pour un saut d'index intelligent qui serait accompagné d'une compensation "parfaite" grâce aux frais forfaitaires.

 

Aujourd'hui, le président du CD&V et d'autres manifestement gênés aux entournures ont reconnu qu'il n'y aurait pas de compensation, notamment pour les classes moyennes et les pensionnés. Le ministre des Finances a également reconnu qu'il y aurait une perte du pouvoir d'achat, même s'il a tenté de corriger ses propos par la suite.

 

En outre, la diminution des recettes à long terme que vous avez évoquée, monsieur le vice-premier ministre, en vous référant au rapport de l'Inspection des Finances, démontre à souhait qu'à court et à long termes, un impact sur le pouvoir d'achat serait enregistré.

 

Le saut d'index est-il juste, est-il équitable? Parce que, dans le fond, appliquez-vous ce saut d'index à tout le monde et de la même manière? La réponse est évidemment négative. L'avez-vous travaillé comme une mesure générale qui touche tous les revenus de façon indistincte? Non! Vous avez volontairement choisi de cibler les travailleurs et les allocataires sociaux. Il est clair, et on peut prendre des exemples, que vous n'appliquez pas vos grands principes de soi-disant compétitivité des entreprises pour les tantièmes, des administrateurs, des dirigeants d'entreprises, pour le volet aussi du fameux saut d'index sur les loyers perçus par les propriétaires.

 

Vous allez donc décider, monsieur le vice-premier ministre, de faire du shopping dans ce à quoi vous allez appliquer le saut d'index. Vous faites votre shopping en privant d'indexation les uns et en gardant volontairement l'indexation à d'autres. C'est donc éminemment politique. Vous n'avez pas fait ce choix en optant pour une mesure transversale. Non. Vous choisissez à qui vous voulez faire mal et vous choisissez, surtout, qui vous voulez préserver. Parce que ceux auxquels un effort est demandé ne sont certainement pas les plus favorisés. Ce ne sont certainement pas non plus ceux qui ne font pas d'efforts aujourd'hui.

 

Venant de ce gouvernement, je vous avoue que ce n'est pas vraiment une surprise. Mais lorsqu'on demande un effort, il doit être réparti de manière juste et équitable, ce qui n'est ici absolument pas le cas. Vous aviez pourtant, monsieur le vice-premier ministre, dit clairement en commission que c'était une mesure transversale – ce n'est pas le cas! Les tantièmes des administrateurs? Je suis curieuse d'ailleurs de voir ce qu'on va faire avec les jetons de présence des conseillers communaux, voire même les jetons de présence au niveau des conseils d'administration. Tout ça, on protège. C'est quand même étonnant.

 

Vous nous aviez dit aussi, monsieur le vice-premier ministre, que le fédéral était compétent pour réaliser un saut d'index au niveau des loyers. Vous avez même été plus loin. Vous avez dit que vous y étiez favorable. Le MR aussi, me semble-t-il. Mais de cela, là encore, soi-disant vous dites et vous réaffirmez que le fédéral est compétent mais vous choisissez expressément de ne pas le faire. C'est donc bien du shopping politique. Vous choisissez de faire mal là où vous avez envie de faire mal sur le plan politique.

 

Autant vous le dire, le résultat de ce shopping politique que vous opérez au niveau de ce gouvernement est particulièrement choquant en ce qui concerne les allocations familiales et les allocations d'aide pour les personnes âgées. Pour les allocations familiales, on connaît leur importance pour nombre de familles et on sait qu'elles relèvent des compétences des entités fédérées comme vient d'ailleurs clairement de le rappeler le Conseil d'État dans ses différents avis.

 

Si vous étiez venu en disant "voilà, nous faisons un saut d'index à tous les types de revenus, tous" - et je viens de vous montrer qu'il y en a toute une série que vous avez politiquement bien protégés et bien laissés de côté -, si vous l'aviez fait, on aurait encore pu comprendre votre logique. Mais, ici, à partir du moment où vous allez volontairement politiquement empiéter sur les compétences des entités fédérées, cela paraît complètement incompréhensible quand une série de revenus sont, eux, épargnés.

 

Pourquoi ce gouvernement s'acharne-t-il à faire un saut d'index pour les allocations qui relèvent purement et clairement des compétences des entités fédérées depuis la sixième réforme de l'État à savoir, les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées? Cette question-là – j'espère que le MR me fournira aujourd'hui une réponse – est incompréhensible.

 

C'est d'autant plus étonnant que cela ne représente pas une économie dans le chef du fédéral. Cela représente-t-il une économie pour vous de faire un saut d'index sur les allocations familiales et sur l'allocation aux personnes âgées? Non. Cela donne une économie dans le chef des entités fédérées. C'est donc d'autant plus incompréhensible.

 

J'ai donc cherché pourquoi vous vous acharniez tellement à vouloir un saut d'index sur les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées. Pour bien comprendre vos motifs, il faut se rappeler que le gouvernement flamand a adopté un décret prévoyant un tel saut d'index pour les allocations familiales. La section de législation du Conseil d'État avait d'ailleurs estimé que la Communauté flamande était compétente pour le faire. Elle avait rendu un avis en octobre 2014, avis que viennent de confirmer les chambres réunies.

 

Si le Conseil d'État dit bien que ce sont les entités fédérées qui sont compétentes, quelles sont alors les motivations fédérales? Depuis toutes ces années, j'entends quasiment à tous les débats possibles et imaginables, beaucoup d'entre vous dire et redire: "Pas question d'aller se mêler des compétences des entités fédérées ici au fédéral." J'entends cela tout le temps. Or, en l'occurrence, cela ne pose pas de problème. On y va franco. On se mêle des compétences qui ont été régionalisées pour leur appliquer un saut d'index, alors même qu'une série d'autres compétences, elles, ont été politiquement épargnées par ce gouvernement. Je vous l'ai montré.

 

Pourquoi ne laissez-vous pas les entités fédérées gérer ce qui ressort de leurs compétences? La réponse est purement politique. Elle se fait sur le dos des enfants, sur le dos des droits des enfants mais c'est une réponse purement politique. Étant donné qu'une initiative avait été prise dans ce sens par la Communauté flamande, à quoi cela risquait-il d'aboutir? Cela risquait d'aboutir à une différence de traitement entre les Flamands de Bruxelles, pour lesquels ce n'est pas la Communauté flamande qui est compétente pour les allocations familiales mais la COCOM, et les Flamands de Flandre. Une telle rupture du parallélisme entre les Flamands de Bruxelles et les Flamands de Flandre était manifestement inacceptable pour la Communauté flamande et, en particulier, probablement pour la N-VA. Alors, vous avez prévu une solution simple: régler ce saut d'index pour les allocations familiales par le fédéral, espérer à la limite que la Région wallonne corrigerait le saut d'index pour les Wallons et donner la possibilité ainsi aux ministres flamands de la COCOM de bloquer cette correction pour les francophones bruxellois.

 

Cela vous permettait de maintenir le parallélisme entre les Flamands de Bruxelles et de Flandre et de rompre, inversement, ce parallélisme entre les francophones de Bruxelles et les Wallons. Ainsi, vous aviez le beurre, vous faisiez de l'argent sur le dos des familles; vous aviez l'argent du beurre, vous faisiez un parallélisme entre les Flamands de Bruxelles et les Flamands de Flandre; de plus, vous aviez le sourire de la crémière, puisqu'il y avait une possibilité de rupture du parallélisme entre les francophones de Bruxelles et les Wallons. C'est bien joué, parce que vous parvenez ainsi à inverser complètement le rapport de force eu égard au maintien du parallélisme entre les Bruxellois et les Flamands ou les Wallons.

 

Et si les allocations familiales n'avaient pas fait l'objet du présent projet de loi, il y aurait eu un saut d'index des allocations familiales en Communauté flamande, puisque c'était déjà décidé et voté en décembre 2014, et il n'y aurait pas eu de saut d'index pour les allocations familiales ni à Bruxelles ni en Région wallonne.

 

Ma question est de savoir comment le MR s'est fait piéger ou s'est rendu complice de cette mesure. Une victime consentante! Parce que dans le chef du MR, pendant toutes les négociations de la sixième réforme de l'État, j'ai toujours entendu que vous étiez extrêmement attachés au parallélisme entre Bruxelles et la Wallonie à chaque étape de la préparation des accords entre les quatre partis francophones sur tout l'exercice des compétences transférées, en particulier pour ce qui concerne les matières sociales. Vous avez toujours tenu ce discours et aujourd'hui, dans ce gouvernement, ce que vous acceptez volontairement, c'est d'ouvrir le mécanisme de rupture entre les francophones de Bruxelles et les Wallons.

 

Ne l'avez-vous pas vu? C'est possible. Parfois, dans les intercabinets et les passages au gouvernement, on ne voit et ne décode pas toujours tout. Ne vous êtes-vous pas méfiés? Ou bien, est-ce du cinéma? Mais alors expliquez-moi comment vous avez accepté un saut d'index sur les allocations familiales alors même que c'était déjà décidé du côté de la Communauté flamande et que vous introduisez ainsi une rupture, un risque de rupture majeur entre les francophones. Expliquez-moi.

 

Je pense que vous n'avez pas d'explication. Peut-être n'êtes-vous même pas au courant. Ou alors c'est du cynisme. Messieurs qui êtes encore quatre sur les bancs du MR ce soir, j'ai l'impression que vous êtes ravis de tout cela. Si vous êtes ravis de rompre le parallélisme que vous aviez pourtant toujours défendu, alors c'est du cynisme. Si c'est du cynisme, c'est une fameuse stratégie de votre part. Votre stratégie est d'agir de telle manière au niveau du fédéral et de vous donner la certitude de critiquer la majorité wallonne, soit parce qu'elle dénonce le saut d'index sans l'annuler à son niveau, alors qu'elle en a la possibilité, soit parce que si elle l'annule, elle va rompre le sacro-saint principe de parallélisme entre Bruxellois et Wallons.

 

Je ne sais pas si c'est du cynisme de votre part, mais votre non-réponse ici aujourd'hui me laisse quand même largement dubitative. Pas un seul d'entre vous, ni en commission, ni lors de cette séance plénière n'a pris la parole sur ce sujet. En commission, aucun d'entre vous n'a évoqué la problématique des allocations familiales.

 

01.220  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): (…)

 

01.221  Catherine Fonck (cdH): Il n'y a pas un seul membre du MR qui en ait parlé en commission. Nous en avons parlé avec vous, clairement. Mais aucun membre du MR n'en a parlé.

 

01.222  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): (…)

 

01.223  Catherine Fonck (cdH): Je n'ai pas l'impression, sur ce sujet-là, que la position est identique. Permettez-moi quand même d'en douter. Si vous m'expliquez que demain, vous avez parfaitement la même position sur ce sujet, alors…

 

01.224  Vincent Scourneau (MR): (…)

 

01.225  Catherine Fonck (cdH): Non, vous n'êtes pas des ânes! Je n'envisage pas mes collègues ainsi. Mais je serais ravie d'entendre vos éventuelles explications.

 

Nous avons eu trente et une heures de travail en commission, nous sommes occupés depuis quelques heures depuis ce matin, et il n'y a pas eu un seul mot de la part du MR sur les allocations familiales. C'est quand même interpellant!

 

Nous avons déposé des amendements en séance plénière sur les allocations familiales et sur les allocations d'aide aux personnes âgées. En effet, à la différence de ce projet de loi, à la différence de ce gouvernement et de cette majorité, nous ne voulons pas qu'il soit porté atteinte aux droits des enfants et des personnes âgées à faibles revenus qui sont les bénéficiaires de l'allocation d'aide.

 

Je voudrais encore évoquer deux points. D'abord, la suspension de l'effort de formation. Je me suis déjà exprimée tout à l'heure sur ce sujet.

 

(…): (…)

 

01.226  Catherine Fonck (cdH): En ce qui concerne l'effort de formation, vous aviez franchement d'autres possibilités! Ma petite expérience parlementaire m'a démontré que quand on suspendait quelque chose d'aussi sensible dans un projet de loi, il fallait longtemps avant de revenir avec une solution de sortie.

 

Vous avez donc fait le choix de la facilité en vous retranchant derrière la Cour constitutionnelle, qui a parfois bon dos. Elle ne vous demandait en rien de mettre à mal le mécanisme d'effort de formation tout au long de la vie. J'avais préparé tous les documents possibles et imaginables de l'OCDE et d'autres instances démontrant, ô combien!, que la formation tout au long de la vie constitue un élément capital pour la compétitivité des entreprises. Je vous passe cette démonstration pour vous rappeler que c'est un enjeu majeur.

 

En vue de respecter intégralement les articles 10 et 11 de la Constitution, il fallait trouver une solution. Ce n'était pas si difficile. Voilà qui est évidemment inquiétant. Là encore, au regard d'un enjeu aussi important que la compétitivité des entreprises, vous avez envoyé un signal qui n'est pas cohérent avec la nécessité de se former tout au long de la vie.

 

C'est aussi le cas pour l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la maîtrise des coûts énergétiques, qui représentent des questions aussi importantes que le handicap salarial.

 

Le gouvernement a opté pour la facilité et une vision réductrice. Chers collègues, je suis curieuse de compter le nombre de mois qui vont s'écouler avant que les obligations d'effort de formation ne soient de nouveau discutées, peut-être sous la forme d'une loi-programme.

 

Je n'ai pas du tout discuté des articles relatifs à l'harmonisation des statuts d'ouvrier et d'employé. Je me suis exprimée sur le sujet en commission. Vous savez que j'ai voté en faveur de certains articles, notamment ceux qui visaient les accords entre partenaires sociaux à cet égard. Je n'y reviendrai pas, puisque nous n'avons aucun problème avec les textes issus de la concertation sociale.

 

Je conclurai, chers collègues, en vous disant que nous voterons contre ce projet de loi, que nous considérons contre-productif, à l'instar de nombreux patrons et économistes. Je pense notamment à M. Bruno Colmant. Ce n'est pas cela qu'attendaient les patrons. Ce n'est pas cela que l'on pouvait attendre en matière de choc de compétitivité. Ce n'est pas cela que l'on pouvait attendre en matière de promotion de l'emploi.

 

Ce projet est également injuste car vous avez décidé de cibler spécifiquement et uniquement les travailleurs et les allocataires et de protéger tous ceux qui auraient dû faire l'objet d'un saut d'index si vous aviez appliqué la mesure de manière transversale.

 

Vous avez même été plus loin en décidant que certaines compétences transférées aux Communautés et aux Régions, à savoir les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées seraient particulièrement ciblées. Je tiens donc à répéter ici que, sauf à croire que le MR a participé à un jeu soit de manière involontaire, soit de manière cynique, c'est totalement incompréhensible en termes de parallélisme entre les francophones bruxellois et wallons.

 

Je l'ai déjà dit tout à l'heure d'entrée de jeu: vous auriez pu faire d'autres choix, des choix plus efficaces, des choix plus ambitieux, des choix avec plus d'envergure en matière de création d'emploi et des choix aussi plus équitables. Ces choix-là, vous ne les avez pas posés. On nous dit qu'effectivement, il y aura un jour une réforme fiscale ambitieuse. Mais comme cela fait plusieurs mois qu'on nous reporte dans le temps et qu'à chaque fois, on a droit à des déclarations politiques de l'une ou l'autre partie de ce gouvernement, permettez-moi dès lors d'en douter.

 

Une réforme fiscale plus ambitieuse, qui aurait eu plus d'envergure, aurait apporté plus d'oxygène et un choc de compétitivité pour les entreprises; je pense à une diminution du coût sur le travail, en jouant à la fois sur le volet de création d'emploi singulièrement orienté vers les PME et à une réforme fiscale pour augmenter le salaire-poche et pour encourager le travail plutôt que de décourager ceux qui, pourtant, se lèvent aussi le matin pour aller travailler.

 

"Ça va arriver, ça va arriver!", c'est ce qu'on nous dit depuis plusieurs mois. Ce texte-là aurait clairement pu s'appeler "Un projet de loi pour la promotion de l'emploi". Ça va arriver, mais nous pouvons le commencer, ce débat; ça fait des mois qu'on aurait pu le commencer. Nous avons, comme d'autres, déposé des textes en la matière au parlement.

 

Alors, mesdames et messieurs de cette majorité, nous vous attendons au tournant, parce que ce projet-là, c'est celui qui aurait dû arriver en toute priorité, celui qui aurait dû arriver en urgence, celui qui aurait montré que vous aviez de l'envergure et de l'ambition pour une réelle promotion de l'emploi. Là, aujourd'hui, c'est tout autre chose que vous nous proposez. Vous nous proposez un titre pompeux, mais un contenu vide, terriblement vide. Nous verrons, d'ici trois ou quatre mois, les résultats en matière d'emploi.

 

01.227  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, dames en heren, u hebt mij in snelheid gepakt. Ik had willen beginnen met een citaat uit het lied van Boerke Naas, “Och, ‘k wilde dat ik thuis en in mijn bedde waar”, maar het is nog niet laat en dus kunnen wij nog even kletsen over de indexsprong.

 

Eerst zal ik een aantal beschouwingen geven. Sommige commentatoren hebben gezegd dat dit een steriel debat zou worden, omdat wij het hebben over een indexsprong in een macro-economische omgeving die bijna deflatoir is. Is er dan nog iets om over te spreken, mijnheer de voorzitter? Ik weet het niet, maar na de argumenten van de minister te hebben gehoord die zei dat wij dit bij hoogdringendheid moesten behandelen omdat er een index stond te springen, dan denk ik dat wij toch redenen hadden om dit onderwerp te behandelen.

 

Zelfs als wij die niet hadden, was het misschien nuttig om in dit Parlement over dit onderwerp een ideologisch debat te voeren. Zijn wij in dit Huis, in dit land, voor- of tegenstanders van een koppeling van de inkomens aan de index? Na die vraag merkt men dat dit land verdeeld is. Aan de ene kant is er centrumrechts, deze meerderheid, die zegt dat wij een indexsprong moeten kunnen doorvoeren omdat wij jobs willen creëren. Aan de andere kant, is er links en kleinlinks, waar men even goede argumenten heeft om te zeggen: nee, wij moeten eens durven te denken over een indexsprong want wij hebben argumenten om dat even goed te doen.

 

Wie heeft gelijk? Beide partijen hebben een beetje gelijk. Willen wij jobs creëren, mijnheer de minister? Ik denk het wel. U gaat er in uw memorie van toelichting van uit dat er met uw maatregelen 33 000 jobs kunnen worden gecreëerd. Uw partijgenote, mevrouw Lanjri, was vanmorgen als iets voorzichtiger en had het over 28 000 jobs Over 5 000 jobs meer of minder gaan wij niet discussiëren.

 

01.228  Nahima Lanjri (CD&V): (…)

 

01.229  Jan Penris (VB): Ik heb u gehoord, mevrouw Lanjri, maar ik wist niet dat u namens het Planbureau sprak. 28 000 of 33 000 jobs, het blijft in alle geval uw ambitie om jobs te creëren en ik denk dat u daartoe het recht hebt.

 

Wie jobs creëert, dames en heren, creëert welvaart in het algemeen. De vraag is, en nu kijk ik naar de linkerzijde: moet die welvaart gecreëerd worden op de kosten en de lasten van de hardwerkende Vlaming en de hardwerkende Waal? Ik ben het niet gewoon, maar ik moet nu ook namens de hardwerkende Waal spreken in dit Parlement. Namens de hardwerkende mens, dus. Dat is het debat dat wij vandaag moeten voeren.

 

Jobcreatie is een eerbare doelstelling. 33 000 of 28 000 jobs, laat het meerdere jobs per jaar zijn, dank u wel. Wij moeten de concurrentie, de concurrentievoordelen en de concurrentiekracht van onze samenleving ten opzichte zeker van onze onmiddellijke buurstaten, kunnen verdedigen en verbeteren. Heeft concurrentiekracht te maken met loonkosten? Ja, maar uiteraard niet alleen dat. De concurrentiekracht van een land hangt af van vele factoren, onder andere de ondernemingsomgeving, de administratieve last, de fiscaliteit, de milieuwetgeving, de regels met betrekking tot ruimtelijke ordening, de productiviteit van de werknemers, hun arbeidsinzet, hun vakkennis, hun talenkennis, hun vakbekwaamheid, hun opleidingsniveau. De infrastructuur heeft zeker ook een invloed op het concurrentievermogen van een samenleving. Is het land ontsloten naar de zee toe en is dat goed gebeurd? Is het land ontsloten via het luchtvaartverkeer? Beschikt het over goede hinterlandverbindingen via het spoor, via binnenvaart en wegen, enzovoort? Dat zijn allemaal factoren die het concurrentievermogen van een land beïnvloeden.

 

Wanneer men echter met de beleidsmakers spreekt, onder andere de maakindustrie, en vraagt wat het doorslaggevende element is om te beslissen of de ondernemer zich al dan niet in Vlaanderen, België of Wallonië wil vestigen, dan blijven de meesten terecht de loonkosten antwoorden.

 

Waarom zijn de decisionmakers van Opel, Ford en Renault naar het buitenland verhuisd? Waarom zijn de scheepsherstelling en de scheepsbouw uit Vlaanderen weggetrokken en naar het buitenland verhuisd? Waarom zijn vele onderdelen van de Waalse staalindustrie naar het buitenland verhuisd? Voor de meesten had dat inderdaad met de loonkostenfactor te maken. Laten wij daar dus niet flauw over doen.

 

De huidige regering heeft de ambitie het element van de loonkostenfactor aan te pakken. Dat siert haar. Zij kan dat op verschillende manieren doen, maar heeft jammer genoeg een weg gekozen die niet de weg van links en kleinlinks is, en helaas ook niet de mijne. Zij doet dat op kosten van de hardwerkende Vlaming en de hardwerkende Waal.

 

Deze regering wil besparen, door de loonindex tijdelijk af te schaffen en door een indexsprong mogelijk te maken. Zij werpt op dat het wel niet zo erg zal zijn, maar dan moet u bladzijde 7 van de memorie van toelichting van stuk nr. 960/01 maar eens lezen. Mijnheer de minister, dat is tovenaarsrekenkunde. “Vaak wordt gewaarschuwd voor de negatieve sociale gevolgen van de indexsprong. Dit moet toch genuanceerd worden. Een indexsprong van 2 % tast de koopkracht van de gezinnen niet aan ten belope van 2 %. Ten eerste brengt de toename …”.

 

Mijnheer Degroote, ik zal direct op uw vraag antwoorden.

 

De voorzitter: De heer Degroote heeft zijn vraag nog niet gesteld.

 

01.230  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, ik weet dat hij een vraag zal stellen. Ik voel dat.

 

01.231  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer Penris, u weet dat niet.

 

U beweert dat de regering de verkeerde manier kiest, om de loonhandicap aan te pakken. Ik zou gewoon willen weten wat uw wondermiddel is.

 

01.232  Jan Penris (VB): Mijnheer Degroote, mag ik daar op het einde van mijn betoog op antwoorden? Mag ik eerst mijn betoog ontwikkelen? Daarna zal ik antwoorden.

 

01.233  Koenraad Degroote (N-VA): Andere sprekers hebben dat ook niet gedaan. Antwoord kort op mijn vraag.

 

01.234  Jan Penris (VB): Mijnheer Degroote, ik had die vraag verwacht. Ik was erop voorbereid.

 

01.235  Koenraad Degroote (N-VA): Zeg het dan eens. Het interesseert ons.

 

01.236  Jan Penris (VB): Alleen dacht ik dat de heer Van Rompuy die vraag zou stellen. Normaal is dat voor zijn rekening.

 

Mag ik mijn betoog voort ontwikkelen?

 

01.237  Koenraad Degroote (N-VA): Wat is uw wondermiddel? Ik vraag het maar eens.

 

01.238  Jan Penris (VB): Mijnheer Degroote, ik zal dadelijk op uw vraag antwoorden.

 

01.239  Koenraad Degroote (N-VA): U zou onmiddellijk en voor de vuist weg moeten kunnen antwoorden.

 

01.240  Jan Penris (VB): Ik zal u zeggen wat het antwoord zal zijn. Men heeft ons in het verleden uitgedaagd om op bepaalde punten een antwoord te formuleren. Men vroeg ons hoe wij de migratie zouden aanpakken. Wij hebben toen 70 punten ontwikkeld waarvoor wij jammer genoeg op de vingers zijn getikt door een aantal gerechtelijke instanties. Ondertussen is wel al meer dan de helft van die punten gerealiseerd.

 

Ik wil ook op uw vraag antwoorden, maar ik ga dit niet doen omdat ik weet dat ik dan op de vingers zal worden getikt door hogere instanties. Later zult u de helft van onze voorstellen toch uitvoeren.

 

Mijnheer de voorzitter, de toename van de werkgelegenheid ten gevolge van de indexsprong brengt zogezegd een verhoging van het totale beschikbare inkomen met zich mee. Daarnaast worden de belastingschijven nog steeds geïndexeerd waardoor hetzelfde bruto-inkomen in een hoger netto uitmondt. Ten slotte bestaat het totale beschikbare inkomen ook uit andere inkomstenbronnen. Bijgevolg – en hier komt echt tovenaarsrekenkunde aan te pas – vermindert het netto beschikbare inkomen niet met 2 % maar met 1 % ten opzichte van wat het zou zijn geweest bij ongewijzigd beleid.

 

Dames en heren, ik ben niet wiskundig geschoold, maar ik voel wel met mijn ellebogen aan dat hier iets niet helemaal klopt. Voor alle duidelijkheid, mijnheer de minister, gaat het mij niet over 2 of 1 %. De hardwerkende Vlaming en de hardwerkende Waal, zowel van het mannelijke als van het vrouwelijke geslacht – ik wil natuurlijk niemand uitsluiten -, worden op dit moment al geconfronteerd met een aantal bijkomende kosten sinds uw regeringen aan het beleid zijn gekomen. Deze kosten hebben betrekking op gas en elektriciteit, water, onderwijs, bejaardenzorg en consumptiegoederen in het algemeen omdat uw regering, of een aantal van uw regeringspartijen, op zijn minst niet uitsluiten dat de btw mogelijkerwijs kan worden verhoogd.

 

De heer Maingain heeft dit in de commissie al opgeworpen – jammer genoeg is hij nu niet aanwezig – en voor een keer moet ik hem wel gelijk geven.

 

Het gaat natuurlijk niet alleen over de indexsprong, u wil het concurrentievermogen verbeteren, en dat is een mooie ambitie, maar u wil dat doen door een aantal andere maatregelen te nemen die u vaag omschrijft met het begrip tax shift. Hoe u die tax shift gaat realiseren, daarnaar heeft iedereen het raden. U gaat die tax shift mogelijkerwijze realiseren – de N-VA sluit dat niet uit, ik heb uw voorzitter ter zake zeer goed beluisterd – door een btw-verhoging. En dan wordt natuurlijk het effect van een indexsprong dubbel pervers. Dan wordt het effect van een indexsprong dubbel pervers, omdat u de mensen niet één keer in hun zak zit, maar ook een tweede keer, de dingen worden duurder en ze worden niet meer aangerekend, ze worden niet meer meegenomen in de kosten van de samenleving.

 

Mijnheer Peeters, ik ben geen rode rakker, u weet dat, maar voor één keer sta ik in het kamp van links en klein links en sta ik in het kamp van de vakbonden. Waarom? De index, het indexatieprincipe was een liberaliteit van de werkgevers destijds, daarover zijn wij het duidelijk eens, in een macro-economische omgeving die inflatoir was. De werkgevers zijn toen met de werknemers overeengekomen in bepaalde sectoren, later overgenomen door andere sectoren en gesacraliseerd door voorgaande regeringen, om dat principe te bevestigen. Men moet de koopkracht vrijwaren in een inflatoire omgeving en dat kan men maar alleen door een index toe te kennen.

 

Men kan dan wel die index af en toe aanpassen, en men heeft dat gedaan met de zogenaamde gezondheidsindex, maar het principe mag en moet overeind blijven. Waarom? Omdat het iedereen ten goede komt, dat komt ook onze interne markt ten goede, dat komt u ten goede, dat komt mij ten goede, dat komt onze cliënten ten goede, dat komt iedereen ten goede. Wij hebben met een index niets te verliezen, wij hebben dit destijds met eenparigheid van stemmen aangenomen en ik dacht dat wij dat principe zouden kunnen blijven behouden.

 

Ik ben nationalist, en nu ga ik iets gevaarlijks zeggen, maar ik ben een sociale nationalist.

 

Dat onderscheidt mij van de N-VA. Dat is de reden waarom ik achter het principe van de index blijf staan. Dat is de reden waarom ik voor één keer in het kamp van links en klein links wil staan. Dat is de reden waarom ik voor één keer in het kamp van de vakbond wil staan, maar niet aan de kant van de vakbond, want ik vind dat de vakbond in dezen fouten maakt. Laat ons eerlijk zijn, de vakbond maakt fouten. De vakbond kan gelijk hebben, maar maakt fouten door beslissingen te willen afdwingen met stakingen en maatregelen die de hardwerkende Vlaming en de hardwerkende Waal niet ten goede komen. Ik wil de vakbonden die morgen zullen staken ook nog deze boodschap meegeven: dames en heren syndicalisten, u bent op dat vlak verkeerd bezig. U had misschien een goede zaak en een goed dossier, maar het wapen dat u hanteert, slaat niet aan. Ik sta dus wel in uw kamp, maar niet aan uw kant.

 

Ik heb nog één parenthese. Mevrouw Fonck heeft er daarstraks op gewezen dat er in dit dossier ook duistere zones zijn, wat de bevoegdheden en de bevoegdheidsverdeling betreft. Ik had gedacht dat de N-VA altijd radicaal de kant van de regio’s zou hebben gekozen wanneer bevoegdheidsverdelingsdossiers onduidelijk zouden zijn. Dat is nu jammer genoeg niet het geval. Men beroept zich op arbitragehoven en de Raad van State om te zeggen dat de federale instanties bevoegd blijven. Ik ga in dezen een eind weegs – dat is weeral iets eigenaardigs – met mevrouw Fonck, om, waar de zone grijs is, te kiezen voor het doorwegen van het regionale niveau. Ik had gehoopt dat de N-VA ons daarin zou volgen, quod non. Ik neem daar akte van. Ik heb gezegd, mijnheer de voorzitter.

 

01.241  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous voici à notre débat parlementaire en plénière sur le saut d'index! On l'attendait, ce débat! Il devrait normalement se clôturer demain. Je ne désespère pas de voir la majorité changer d'avis et ne pas voter le texte, mais je la sens déterminée.

 

En guise d'introduction, je rappellerai que, même si vous deviez le voter demain, vous pourriez toujours faire une marche arrière. Vous l'avez fait avec l'arrêté royal relatif aux prépensions, monsieur le ministre, lequel visait nombre de travailleurs, ceux d'ArcelorMittal et ceux de tous les secteurs.

 

Le gouvernement a donc fait un pas en arrière. C'est un signal important que je veux donner à tous mes amis qui combattront demain dans le service public: la lutte ne s'arrête pas et ce n'est pas parce que le gouvernement va faire passer en force une mesure économiquement et socialement non responsable que le mouvement va s'arrêter. Ce n'est pas du tout le cas. On a vu plus d'un gouvernement en Europe obligé de faire marche arrière.

 

Ce sera encore le cas, malgré le vote éventuellement positif qui pourrait intervenir demain soir. C'est un enjeu démocratique considérable et un signal important qu'en ma qualité de député de gauche, je me dois de donner à l'ensemble du monde du travail qui suit peut-être les débats de ce jour et qui se dit qu'ils vont peut-être passer en force. Et bien non!

 

Chers amis, chers camarades, c'est à vous que je parle! Le combat continuera même s'ils décident de voter le saut d'index.

 

Par ailleurs, je voudrais m'étendre sur le véritable enjeu sur lequel porte le débat de ce jour. Il ne s'agit pas d'un débat technique sur la hauteur des salaires, mais bien de la répartition des richesses dans notre pays. La contradiction entre le capital, d'une part, et le travail, d'autre part, n'est pas nouvelle. Elle est présente déjà depuis l'existence du capitalisme, depuis la généralisation du capitalisme, depuis au moins 120 ans dans notre pays. Et il y a toujours eu, depuis 120 ans, un combat entre le monde du travail, le monde salarié, et celui qui doit payer les salaires, c'est-à-dire les employeurs, pour savoir quelle partie de la richesse nationale va pouvoir retourner aux travailleurs. C'est là que réside le débat. Il ne porte pas sur la quantité de richesse produite dans le pays. Si c'était le cas, accordons-nous tous, nous n'avons jamais, nooit, produit autant de richesse en Belgique qu'aujourd'hui en 2015.

 

Wij hebben in België nog nooit zo veel rijkdom geproduceerd als vandaag, in 2015.

 

Entre aujourd'hui et 1960, la productivité, la quantité de richesse produite a augmenté de 3,5. Entre aujourd'hui et l'époque où le monde du travail a posé les premières revendications salariales et les premières conventions collectives de travail, nous avons augmenté la productivité d'un facteur 5 à 6. Le débat qui nous concerne tous aujourd'hui est de savoir quelle partie de cette richesse retourne aux salariés et quelle partie retourne aux détenteurs des capitaux.

 

In de jaren 80 ging 58 % van het bruto nationaal product naar de lonen.

 

Nous sommes passés de 58 % du PIB à 51 %. Cela signifie que 7 % du PIB ne vont plus vers les salariés mais retournent directement vers le capital. C'est là où votre mesure intervient car à travers un saut d'index imposé, à travers l'inflation, vous allez linéairement toucher l'ensemble du rapport de force du monde du travail pour pouvoir toucher une partie de sa richesse.

 

Mijnheer Vuye, ik had u gevraagd welke garanties u kunt bieden, opdat de opbrengst van de indexsprong niet integraal naar de winsten van de bedrijven gaat. U hebt niet kunnen antwoorden. Dat is niet erg, want het is logisch: er is geen antwoord. U hebt er geen enkele controle op of het geld gewoon in de zakken van de aandeelhouders terechtkomt. U hebt daar geen enkele controle op, omdat de jongste vijftien jaar hetzelfde gebeurd is. De winsten zijn verdriedubbeld. Waar is dat geld vandaag, mijnheer Vuye? In elk geval is het niet geïnvesteerd in nieuwe jobs.

 

Wij hebben met de Partij van de Arbeid vier jaar geleden een studie uitgevoerd over de fiscale cadeaus aan bedrijven, meer bepaald aan de top 50. Toen waren wij nog geen lid van de Kamer. Welnu, de vijftig grootste bedrijven betaalden een belastingvoet van min of meer 3,4 %. Wij hebben ook berekend hoeveel jobs er in die 50 bedrijven tussen 2010 en 2011 bijkwamen. Wij telden daar 3 200 jobs minder! U kunt dus op geen enkele manier bewijzen dat de maatregelen die u vandaag voorstelt, jobs zullen creëren.

 

Vous avez beaucoup parlé du handicap salarial.

 

De loonhandicap is – ik ben het met u eens, mijnheer de minister – echt een probleem. U moet echter vaststellen dat de loonkloof verkleint. Dat is ook juist. Die verkleint om een aantal redenen, ten eerste omdat u druk legt op de lonen. Ik ga overigens akkoord met de kritiek op de vorige regeringen.

 

Un gel des salaires, ce n'est pas positif non plus.

 

U moet zich wel voorstellen dat er vandaag in Duitsland loonsverhogingen zijn.

 

Le secteur du métal a obtenu 5,5 % d'augmentation salariale grâce à la lutte d'IG Metall. Je veux appeler l'ensemble des acteurs du gouvernement: plutôt que de mettre sous pression les salaires en Belgique, si votre dada, c'est le handicap salarial, allons ensemble en Allemagne et en France pour y aider les travailleurs à mener le combat pour les augmentations salariales. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne.

 

Arrêtez de vouloir faire porter la pression sur les travailleurs belges et venez avec moi! Nous allons prendre un car ensemble vers Berlin. Les travailleurs d'IG Metall et le secteur public se battent pour les augmentations salariales. Nous allons les aider à combattre le gouvernement allemand qui interdit les conventions collectives de travail intersectorielles et à mener un combat pour augmenter les salaires en Allemagne.

 

Als de lonen in Duitsland verhogen, zal de loonkloof met ons land verminderen. Mijnheer de minister, laten we met het Parlement de Franse arbeiders en bedienden en de Duitse arbeiders en bedienden steunen. Ik heb de minister gehoord: hij komt alvast betogen. We kunnen dus morgen met een minibusje naar Parijs of Berlijn – mevrouw Demir, u kunt meekomen – om met de Franse en Duitse arbeiders te betogen voor loonsverhoging. Dan hebben wij veel minder competitiviteitproblemen hier in België. Laten we dus zo concrete oplossingen vinden voor de loonkloof.

 

Vous parlez beaucoup de la création d'emploi. Le problème est que, non seulement aucune étude ne démontre qu'il y en aura une, mais surtout il me semble que vous esquivez certains facteurs importants.

 

Tout d'abord, en vous référant au modèle de la Banque nationale, vous partez du principe que toute modération salariale en Belgique n'en entraînera aucune dans les pays environnants. Vous ne pouvez pas le prouver. Au contraire, l'Europe met la pression pour que les salaires baissent. Première erreur théorique profonde.

 

Deuxièmement, et c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas nous communiquer les chiffres, monsieur le ministre, qui nous montreraient les conséquences budgétaires, je veux parler des effets sur l'emploi public. Vous dites que votre gouvernement veut créer de l'emploi. Or votre première initiative est de trancher dans l'emploi public. Il faudrait savoir un petit peu ce que l'on veut! C'est pourquoi les secteurs publics seront en action sociale demain. Ils veulent mener le combat pour un service public de qualité et un emploi public de qualité.

 

Vous vous basez uniquement sur le secteur privé, mais vous ne généralisez pas les conséquences des mesures que vous allez imposer.

 

Ten derde, er is het probleem van de vraag. Mijnheer de minister, u zegt dat u een exportgerichte industrie wil. Zoals collega Laaouej al heeft gezegd, blijft 70 % van onze binnenlandse productie in België en worden wij dus geconfronteerd met het probleem dat wij de binnenlandse vraag zullen verminderen. Daarover gaat het. Ik ben trouwens niet de enige die dat zegt. De Internationale Arbeidsorganisatie stelt al sinds 2012 dat een strategie die is gebaseerd op de vermindering van de arbeidskosten per eenheid — een frequent geformuleerde aanbeveling voor de landen in crisis — kan leiden tot een neerwaartse spiraal op het vlak van het aandeel van de lonen en zo de globale vraag kan verminderen.

 

Dat is ook wat er in Europa aan het gebeuren is. Wij zijn de enigen die doorgaan met het verminderen van de vraag. Die vermindering van de vraag zal dus een vermindering van de verkoop veroorzaken, een vermindering van de verkoop zal leiden tot minder jobs, minder jobs zullen minder vraag teweegbrengen, enzovoort.

 

On continue la spirale vers le bas de cette crise dans laquelle l'ensemble des pays européens s'enfonce. Malheureusement, la Belgique ne fait pas exception.

 

Mijnheer de minister, alle cadeaus die u zult geven om jobs te creëren, kosten 4 miljard euro, als men de vermindering van de sociale lasten erbij telt. 4 miljard euro voor 50 000 jobs is 80 000 euro per job. Dat is toch veel geld dat door de overheid wordt betaald.

 

In plaats van die 80 000 euro per job in een grote put te gooien, kunt u dat geld eventueel in openbare diensten steken. Dat is echte jobcreatie. Dat zijn jobs die niet kunnen worden gedelocaliseerd. Dat zijn jobs die echt nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld om oudere personen met de bus naar de markt te brengen of om bibliotheken in stand te houden; jobs die voorkomen dat wij met zijn allen met de wagen op de autosnelweg belanden, jobs die een maatschappelijk nut hebben.

 

Au lieu de cela, vous rentrez dans cette spirale vers le bas qui est celle de continuer à imposer l'austérité. On voit où cette politique mène aujourd'hui au niveau de l'Union européenne.

 

Chers collègues, je vais clôturer ici mon intervention. Dès ce soir à 22 h 00, je veux aussi être proche de cette force sociale toujours présente dans notre société, monsieur Vuye, celle qui va faire bouger les lignes, celle qui sent aussi qu'au sein du gouvernement fédéral, il y a peut-être des partis qui se revendiquent d'une idée sociale et qui pourraient être sensibles aux arguments du monde du travail. Le monde du travail dit ceci: "Ce saut d'index, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas car nous avons assez payé pour cette crise. Nous, les travailleurs, nous avons assez payé pour cette crise, alors que d'autres s'en sortent de mieux en mieux". Je sens que la N-VA voulait tendre une main. J'aurais préféré celle-là. Alors, je vous dis rendez-vous demain dans les combats sociaux pour faire reculer ce gouvernement. Il vous reste 24 heures pour changer d'avis. Je touche du bois. On mènera le combat. À demain sur les piquets de grève!

 

De voorzitter: Ik dank u, mijnheer Hedebouw.

 

01.242  Éric Massin (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, Jean-Marc Delizée s'est exprimé durant presque deux heures en commission. On fait un petit concours tous les deux. On essaie de voir qui parviendra à tenir le plus longtemps. Mais on sait que vous êtes un peu insomniaque.

 

Cela dit, pour être un peu plus sérieux, je ne serai pas particulièrement long d'autant que j'ai déjà pu évoquer toute une série d'arguments en commission, même si je considère qu'il est impératif que je revienne sur certains d'entre eux.

 

Cela dit, le débat que nous avons, aujourd'hui, en séance plénière est fondamental pour des millions de personnes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler dans leur entreprise qu'elle appartienne au secteur public, privé ou associatif. Ces gens se tuent parfois à la tâche. Pourquoi ce débat est-il fondamental? Parce qu'une partie de leur pouvoir d'achat, de leur salaire est en jeu.

 

Je sais que vous représentez tout le gouvernement, monsieur le vice-premier ministre. Mais ce dernier a demandé et obtenu l'urgence de ce parlement pour ce projet de loi. La mesure dont question figure dans la sacro-sainte déclaration gouvernementale. Vous en avez fait la pierre angulaire de la politique économique de ce gouvernement. Il aurait donc été appréciable que l'un ou l'autre de vos collègues vous apporte son aide ne fut-ce que morale par sa présence. Cela aurait, en tout cas, eu le mérite de montrer aux citoyens belges que ce débat est fondamental.

 

Comme l'ont déclaré certains membres de la majorité, il était nécessaire de demander aux citoyens un effort important en procédant à un saut d'index pour assurer le bon fonctionnement de notre économie.

 

Il n'est nullement question ici de "promotion de l'emploi". Appelons un chat un chat, monsieur le vice-premier ministre. Je sais qu'il arrive que vos paroles dépassent votre pensée comme cela fut le cas lorsque vous avez évoqué un rapport de l'Inspection des Finances.

 

Entre nous, on peut appeler un chat un chat. C'est un saut d'index. Les membres de la majorité l'ont dit, c'est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie et à la compétitivité des entreprises. Là, je vais devoir réexpliquer certaines choses que j'ai dites en commission. Tous les collègues n'étaient pas là et je ne désespère pas non plus de vous convaincre. Je prends des arguments tirés d'études que vous connaissez bien. En tant qu'ancien ministre-président du gouvernement flamand, en tant qu'ancien membre de la FEB, il y a certainement choses que vous connaissez particulièrement bien. Je ne doute pas une seule seconde que vous les compreniez. Je ne doute pas une seule seconde que vous acceptiez les conclusions mais je sais bien que, malheureusement, vous êtes peut-être un peu tenu par certains de vos partenaires qui vous empêchent d'affirmer que vous êtes finalement d'accord avec certaines choses que je vais dire aujourd'hui. Il faut les dire.

 

Je reprends l'étude de la Banque nationale de Belgique. Vous connaissez bien cela! En 2012, la Banque nationale fait une étude sur l'indexation en Belgique. Je ne vous fais pas l'injure de vous lire les 55 pages. C'est une étude très intéressante et elle dit qu'il faut se poser la question de l'indexation en Belgique, parce que le défi est de relever le taux d'emploi, réduire le chômage de longue durée, assainir les finances publiques et éviter une dynamique néfaste du compte courant de la balance des paiements. On est d'accord et vous partagez évidemment cela aussi. Je n'en doute pas une seule seconde. Que dit le rapport à ce sujet? Il y a toute une série d'éléments. On parle du solde des opérations courantes, disant qu'il y a une détérioration qui trouve en grande partie sa cause dans le recul du solde des échanges de biens. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, celui en matière de services s'est amélioré mais dans une moindre mesure. Donc, en fonction de ces facteurs, on a un problème.

 

La Banque nationale le dit pourtant. Cela vient, d'une part, du renchérissement du coût des matières premières. D'autre part, l'évolution en volume des exportations est restée en retrait sur celle des marchés potentiels des débouchés, comme c'était le cas aussi en France. En revanche, par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas, on a maintenu notre position mais il faudrait faire quelque chose. Je rappelle qu'il faut relever le taux d'emploi, réduire le chômage de longue durée, assainir les finances publiques et éviter une dynamique néfaste du compte courant de la balance des paiements. Notre position est défavorable pour deux choses.

 

Premièrement, le renchérissement du coût des matières premières et, deuxièmement, l'évolution en volume des exportations qui est resté en retrait par rapport au marché potentiel. C'est l'application de la loi de 1996, comparaisons par rapport aux trois autres pays. Malheureusement, vous vous basez toujours là-dessus pour dire qu'on a des problèmes de compétitivité et des problèmes économiques. Or, pour autant que je me rappelle, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Monsieur le vice-premier ministre, en 2012, savez-vous à combien était le baril de pétrole? Il était à 130 dollars. Ce matin, il était à 57 ou 58 dollars. On n'est pas tout à fait dans la même situation. Il en va de même pour les matières premières, le zinc, le cuivre, le fer. Les coûts ont aussi diminué.

 

Les éléments de comparaison par rapport à la balance des paiements et donc les déficits que nous avons, ils n'existent plus par rapport au renchérissement du coût des matières premières. C'est un élément fondamental en fonction de la détermination de l'état de santé économique de notre société. C'est également fondamental par rapport à la détermination des autres facteurs, dont le coût du travail qui est une des composantes de la compétitivité, comme pour le reste. Il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas progressé et sur laquelle le gouvernement actuel n'a pas bien progressé: le prix de l'énergie. Malheureusement, vous n'avez pas pris beaucoup de mesures en la matière. Le coût de l'énergie a un peu explosé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes parce qu'on n'a pas arrêté d'agiter le fait qu'il allait y avoir une rupture dans l'approvisionnement, ce qui a augmenté la facture énergétique. Quand on joue l'alarmiste, qu'on ne prend pas de mesure en matière énergétique, qu'on n'a pas de pacte énergétique et qu'on ne sait pas vers quoi on va, il est clair que la facture de gaz et d'électricité ne diminue pas, bien que le prix du baril de pétrole ait diminué fortement.

 

La Banque nationale dit aussi des choses qui vont dans votre sens: "Il est évident qu'une évolution maîtrisée des coûts salariaux, conforme à celle de la productivité, constitue un important déterminant tant de la compétitivité internationale que de la capacité d'une économie à créer durablement des emplois".

 

Dans ce contexte, il faut faire une analyse du rôle de l'indexation. C'est indispensable! Ils en viennent à faire toute une analyse par rapport au coût horaire, par rapport au coût d'unité produite, par rapport à nos voisins, tout ce qu'il en est, les répercussions, etc., avec le choc pétrolier qui peut être la preuve, pour en arriver à la conclusion que le débat est très important mais qu'il faut maîtriser les coûts salariaux.

 

"Un évolution maîtrisée des coûts salariaux conforme à l'évolution de la productivité constitue un déterminant qui nous permettra de créer des emplois, donc des revenus et du pouvoir d'achat", c'est ce que dit la Banque nationale. C'est très bien sauf que leur postulat… Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer et j'espère que depuis que nous nous sommes vus la dernière fois en commission vous êtes allé voir cette superbe étude qui a été faite par des économistes de l'UCL, Université catholique de Louvain. C'est une excellente étude même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes leurs conclusions mais elle est là et je vais la prendre dans son intégralité.

 

Ils disent: "La Belgique reste l'un des seuls pays au monde à appliquer le mécanisme d'indexation quasi automatique des salaires" – quasi automatique parce qu'on n'est pas dans l'automaticité et, de l'autre côté, rappelons-nous aussi qu'il y a une loi qui a changé le panier; on ne parle plus de l'indice à la consommation, on parle de l'indicé santé. Il y a donc énormément de correctifs qui ont été faits. Les économistes continuent: "Il est fréquent d'attribuer à ce dispositif les problèmes de compétitivité de l'économie belge". Ce que dit la Banque nationale. À notre connaissance, et j'ai été vérifier, c'est la vérité. Aucune étude n'a à ce jour démontré formellement que l'indexation des salaires en Belgique nuit véritablement à la compétitivité des entreprises belges. Aucune étude!

 

01.243  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.244  Éric Massin (PS): Tout à fait. Et il n'y a pas d'effet de second tour. C'est bien cela. Mme Onkelinx apporte une précision.

 

Ce que disent vos amis de la Banque nationale, c'est la pétition de principe en disant qu'il faut avoir l'évolution maîtrisée des coûts parce qu'autrement cela a un impact sur la compétitivité. Je viens de vous dire pourtant qu'ils disent justement avant: "Attention au coût des matières premières, attention à la balance courante". Or, malheureusement, les choses ont évolué depuis 2012. Il faudrait peut-être leur demander d'actualiser les choses.

 

Il est vrai que dans ce cadre-là, lors du débat, nous n'avons pas eu l'occasion de les entendre en commission.

 

01.245  Benoît Friart (MR): Monsieur Massin, vous parlez du coût des matières premières. S'il diminue pour nous en Belgique, il diminue également pour nos voisins. Au niveau de la compétitivité, cela ne nous apporte absolument rien.

 

01.246  Éric Massin (PS): Vous n'avez peut-être pas écouté tout ce que j'ai dit.

 

01.247  Benoît Friart (MR): Si!

 

01.248  Éric Massin (PS): Je reprends. Au niveau des défis de l'économie belge: relever le taux d'emploi, réduire le chômage de longue durée, assainir les finances publiques, éviter une dynamique néfaste du compte courant de la balance des paiements, c'est-à-dire du solde des échanges de biens; il faut savoir que si pour les biens, nous sommes en déficit, pour les services, nous sommes en positif. Les deux facteurs principaux à l'origine de cette tendance sont, d'une part, le renchérissement du coût des matières premières largement importées et, d'autre part, l'évolution en volume des exportations restant en retrait par rapport aux autres marchés. C'est bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé là de compétitivité, j'ai parlé de l'économie de manière générale et de la tendance générale d'un recul du solde des échanges et donc d'un compte courant néfaste en matière de balance des paiements. Puis après, je suis venu à la compétitivité. Il faudrait peut-être tout écouter. Désolé.

 

Je reprends mon raisonnement. J'espère que vous avez lu ces économistes, monsieur le vice-premier ministre, parce que je ne vais pas vous refaire tout le débat. Ils se posaient la question de l'indexation des salaires, puisque c'est une des composantes de la compétitivité des entreprises. C'est aussi ce que dit la Banque nationale, au-delà des matières premières. Je suis bien d'accord avec vous, si celles-ci diminuent pour nous, elles diminuent pour les autres.

 

Cela nuit-il clairement à la compétitivité des entreprises? Ils ont fait toute une analyse très complète. Je vais directement à la conclusion: "Au terme de notre analyse, dans le cadre de la méthodologie qui a été proposée…" Ce sont les seuls à l'avoir fait pour l'instant en Belgique. La méthodologie est de prendre deux paramètres, à l'impact important: la modification du prix des produits pétroliers par rapport à la compétitivité globale et à la compétitivité restreinte et en fonction des secteurs qui sont soumis à forte concurrence et ceux qui ne le sont pas.

 

Ils disent: "D'un côté, nos résultats tendent à indiquer que l'indexation n'est pas un facteur déterminant de l'évolution à long terme de la compétitivité des entreprises belges. Nos résultats tendent, en revanche, à indiquer que l'indexation nuit à court terme à la compétitivité de la Belgique." Mais pas à long terme! Le long terme, c'est deux ou trois ans, et pas dix ans.

 

Quel est le point de la situation? Je reprendrai des éléments importants à mes yeux. L'écart est aujourd'hui de 2,9 % dans le cadre de la loi de 1996 par rapport aux pays qui nous entourent: France, Allemagne, Pays-Bas. Cet écart de 2,9 % ne prend pas en considération l'impact des mesures prises en Allemagne en matière de salaire minimum et d'augmentation, puisqu'il n'y a pas d'indexation, dans le cadre des négociations menées en Allemagne par les partenaires sociaux dans certains secteurs. Ces négociations sont en cours et certaines ont déjà été actées. Nous devrions déjà être en dessous de 2,9 % à l'heure actuelle.

 

01.249  Benoît Friart (MR): C'est 2,9 % depuis 1996, mais il y avait un handicap de 15 % avant 1996, dont on doit tenir compte aussi. Il est facile de ne pas l'évoquer dans ce débat. Cet écart de 15 % vis-à-vis de la France, des Pays-Bas et de l'Allemagne existe depuis 1996 et n'a jamais été résorbé.

 

01.250  Éric Massin (PS): Mon cher collègue, lorsque je prends un dossier, j'ai l'habitude de prendre toutes ses composantes. Lorsque vous faites cette affirmation que l'on nous resert systématiquement, ayez au moins l'objectivité, voire l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que cet écart, qui existait antérieurement ne prend pas non plus en considération toutes les aides qui ont été données et qui normalement doivent être intégrées dans le calcul, ce qui nous ramènerait pratiquement à zéro.

 

On ne peut pas comparer des pommes et des poires ou se dire qu'on prend le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et en plus ce que vous voulez. Quand vous prenez un dossier, prenez au moins tous les éléments en considération!

 

01.251  Benoît Friart (MR): (…)

 

01.252  Éric Massin (PS): Pas si vous prenez une chose qui a toujours été mise en balance, à savoir les subventions à l'emploi.

 

Je suis désolé pour vous. Si vous ne voulez pas le reconnaître, tant pis, mais telle est la réalité! Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que cette réalité est soutenue par à peu près trois millions de personnes, membres d'organisations syndicales. Ce sont elles qui le réclament, en ce compris d'ailleurs, des collègues de la CGSLB, syndicat libéral. Elles demandent, comme les autres, que l'on prenne cela aussi en considération. Mais vous irez vous expliquer avec la CGSLB! Ce ne sera pas mon problème, même si j'ai aussi de bonnes relations avec ses représentants.

 

Il y a donc des éléments importants que vous ne prenez pas en considération, monsieur le ministre. Ce que vous prenez en considération aujourd'hui, c'est uniquement l'impact salarial. Soit dit en passant – et c'est la Banque nationale qui l'affirme – un des débats est d'augmenter le taux d'emploi. Vous êtes tellement conscients de cela que vous supprimez la possibilité pour les fins de carrière de bénéficier d'avantages, mais aussi d'être maintenus à l'emploi. Les aménagements de fin de carrière: au revoir! Vous rendez-vous compte que vous allez diminuer le taux d'emploi?

 

Je poursuis. Selon vous, ce mécanisme de liaison automatique, et donc ici d'indexation, expliquerait-il la détérioration de nos performances à l'exportation, comme le dit M. Friart? Peut-il donner lieu à une spirale inflationniste, comme vous semblez le laisser croire dans le cadre de l'exposé des motifs et dans le cadre de la justification donnée par les membres de la majorité, à savoir que c'est nécessaire au fonctionnement de l'économie et que cela nuit à la compétitivité des entreprises?

 

Tant la Banque nationale que les économistes dont je parlais tout à l'heure le disent: les performances à l'exportation sont contrastées. Cela dépend des secteurs. Nous perdons des parts dans l'exportation des biens manufacturés, mais nous en gagnons dans l'exportation de services. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Vous n'allez pas les contester tout de même. Pourtant, le système d'indexation est le même. On sait bien qu'il existe quelques variantes sectorielles, mais le principe est identique.

 

Vous êtes sûr que ce n'est pas parce que nous avons un système d'indexation des salaires que nous gagnons des parts de marché dans les services? Personne ne s'est jamais posé cette question. Vous allez me dire: "Monsieur Massin, arrêtez de plaisanter, soyez sérieux."

 

Si nous enregistrons des pertes de compétitivité en ce domaine, c'est parce que nous manquons d'investissements en recherche et développement et que les entreprises restructurent pour liquider leurs plus hauts salaires. Autrement dit, elles se débarrassent de la compétence qui existe chez elles. Le patronat – et vous venez de supprimer les sanctions – n'investit pas suffisamment en termes de formation des ouvriers et des employés, en tout cas dans la confection de biens manufacturés. C'est parce que nous avons un problème de coût énergétique.

 

Voilà, monsieur le vice-premier ministre, les éléments qui constituent la cause de nos problèmes de performance à l'exportation. Nous ne devons pas craindre des risques de spirale inflationniste. Dès lors, me semble-t-il, les arguments s'effondrent. Si l'indexation ne constitue pas un handicap en termes de compétitivité sur le long terme – parce que cela peut l'être sur le court terme, mais dans certaines conditions, comme le pensent les économistes de l'UCL dont je vous ai parlé –, que vous reste-t-il comme argument pour justifier votre mesure?

 

Vous m'excuserez de vous dire que j'ignore comment le CD&V que vous êtes va pouvoir expliquer l'application de ce type de politique qui va purement et simplement toucher les plus faibles. Ne venez pas évoquer une nouvelle fois l'enveloppe bien-être, le petit avantage fiscal accordé. Je vous rappelle que les pensionnés n'auront pas droit à ce petit avantage, tandis qu'ils seront frappés par le saut d'index.

 

Qui dit que les plus faibles seront touchés? Vos copains de la Banque nationale selon lesquels quand on touche au mécanisme de l'indexation automatique, il faut prévoir des mesures d'accompagnement pour les plus bas revenus. Or, on ne peut pas dire qu'il y ait de réelles mesures d'accompagnement sur la table.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous avez décidé de procéder à une réforme, d'appliquer un saut d'index. La logique de cette mesure ne tient pas la route. Admettez que ce n'était vraiment pas une bonne idée, d'autant plus au regard des chiffres donnés par le Conseil Central de l'Économie et par l'Inspection des Finances, que vous avez évoqués. M. Van Quickenborne doit s'en mordre les doigts.

 

Je reprends les chiffres du Conseil Central de l'Économie:

- écart salarial brut, en 2014: 2,9;

- impact du pacte de compétitivité: – 0,39;

- reconversion de la dispense générale du précompte professionnel: – 0,65;

- écart résiduel: 1,9.

- application de la norme salariale G 8: 0,70;

- impact de l'indexation en Belgique sans saut d'index: 1,80;

- évolution des salaires privés en Belgique: 2,50;

- évolution moyenne des salaires privés en Allemange, en France: 4,70, ce qui représente une différence de – 2,20.

 

Par rapport à l'écart résiduel de 1.9, l'écart salarial inversé prévu est, à ce jour, de – 0,3, sans avoir effectué de saut d'index.

 

Vous allez dire aux citoyens que le raisonnement n'est pas justifié, que les facteurs macroéconomiques sont là mais ne le justifient pas? Finalement, vous allez leur dire que ce saut d'index ne sert à rien. Il ne sert à rien puisque l'écart salarial, c'est votre raisonnement. Mais il sera résorbé en 2016 naturellement, sans saut d'index! Le Conseil central de l'Économie se trompe-t-il? Dites-moi s'il se trompe.

 

01.253  Benoît Friart (MR): Monsieur Massin, vous avez cité beaucoup de sources. Celle que vous n'avez pas citée est le Bureau fédéral du Plan qui a calculé la part des exportations belges dans les exportations mondiales. Sur une période de dix-sept ans, entre 1995 et 2012, il a estimé que nous avions perdu un tiers de notre part d'exportations. Nous sommes passés de 3,72 % à 2,58 %, le Bureau fédéral du Plan remettant justement en cause la compétitivité de notre pays. Il y a beaucoup de sources à citer. Elles sont parfois contradictoires. On préfère parfois prendre les sources qui nous conviennent pour étayer notre exposé. Mais il faut aussi être complet.

 

01.254  Éric Massin (PS): Monsieur Friart, je veux bien être complet. Si vous avez une orange qui devient un pamplemousse, tenez-vous compte de l'orange? Ou, à un moment donné, tenez-vous compte du pamplemousse? Le problème, c'est qu'ici il faut tenir compte du pamplemousse. Or, le Bureau fédéral du Plan a tenu compte de l'orange. Ce n'était même pas une orange, mais une mandarine! Aujourd'hui, il s'agit d'un véritable pamplemousse! Comme le dit M. Laaouej, si en Chine, au Brésil, etc., les briques n'existaient pas et qu'on devait s'en passer, je ne suis pas sûr que le ministre de l'Économie serait particulièrement d'accord.

 

Le plus important, c'est ce que dit la Banque nationale dans son exposé des motifs. Et les chiffres du Conseil Central de l'Économie sont là. Ils sont sur papier. Ils sont réels et ils ont été déposés en commission lors des auditions.

 

Cela concerne l'écart salarial inversé prévu en 2016 sans avoir de saut d'index. Par rapport à la compétitivité et aux salaires, l'argument ne tient plus!

 

Finalement, à quoi en arrive-t-on avec ce saut d'index? Environ 2 milliards vont vers les entreprises et vous nous dites que par ce biais, plus de 30 000 emplois devraient être créés. Ils sont plus ou mois contestés mais admettons. On oublie cependant de dire que la dette publique augmente de deux points.

 

Plus de 30 000 emplois seraient créés mais avec quel engagement réel? Existe-t-il un document? J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'on ne pouvait pas demander aux entreprises de signer un papier. Nous signons un chèque en blanc mais nous ne pouvons pas demander aux entreprises de signer quoi que ce soit.

 

"Elles ont l'obligation morale de créer de l'emploi". J'ai entendu cela tout à l'heure sur les bancs de la majorité. On n'est pas dans le monde des Bisounours ici! Onze milliards de dividendes ont été distribués. Ils auraient pu être investis en recherche et développement, en création d'emplois. C'est un chèque en blanc que vous leur faites! Un vrai chèque en blanc! Il n'est pas en bois mais, par contre, les 33 000 emplois, ce sera peut-être un chèque en bois!

 

01.255  Benoît Friart (MR): Monsieur Massin, je ne pense pas que vous connaissiez la logique de l'entreprise et de l'entrepreneur.

 

01.256  Éric Massin (PS): Je suis moi-même petit entrepreneur, monsieur Friart. Vous ne me connaissez peut-être pas, j'ai des employés et une ouvrière. Vous êtes malvenu pour venir me dire que je ne connais pas le monde de l'entreprise. Si vous voulez bien, prenez vos renseignements avant!

 

01.257  Benoît Friart (MR): Vous parleriez probablement autrement! Que vise un entrepreneur? Il veut développer son affaire et il a donc besoin de certains moyens. On sait que le marché belge est petit et déjà si occupé. S'il veut se développer, cela doit se faire à l'exportation. Avec les arguments que le gouvernement nous donne, les entrepreneurs pourront se développer beaucoup plus facilement à l'exportation. Cela veut dire que nous serons plus compétitifs, que nous vendrons davantage et que nous pourrons engager. C'est la logique de l'entrepreneur!

 

La logique de l'entrepreneur n'est pas de distribuer des dividendes mais de développer son affaire.

 

01.258  Éric Massin (PS): Je suis d'accord avec vous. Je partage cela, la logique d'un entrepreneur. Mais malheureusement, ce n'est pas la logique de tous les entrepreneurs.

 

01.259  Benoît Friart (MR): Ne jetez pas la suspicion … 

 

01.260  Éric Massin (PS): Onze milliards d'euros au niveau du BEL 20. Le BEL 20, ce n'est pas les Belges? Chez AB Inbev, n'y a-t-il pas de Belges? Chez BNP Paribas, n'y a-t-il pas de Belges?

 

01.261  Benoît Friart (MR): Il n'y a pas que le BEL 20. C'est vingt entreprises, il y en a un million d'autres en Belgique.

 

01.262  Éric Massin (PS): Prenez toutes les autres. Heureusement qu'on prend ces entreprises.

 

01.263  Benoît Friart (MR): Ce million d'autres entreprises ne fonctionnent pas suivant le même modèle que le BEL 20. Vous êtes entrepreneur vous-même, vous le dites, vous devez le savoir. J'espère que vous profiterez des mesures gouvernementales pour engager et pour développer votre entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs le feront en Belgique.

 

01.264  Éric Massin (PS): Je suis désolé, mais c'est sur base des entreprises du BEL 20, des entreprises qui sont cotées, qu'on détermine la compétitivité. C'est eux qui font les demandes. Arrêtez, maintenant, vous n'allez pas me donner des leçons non plus! Entrepreneur, je tiens à vous le dire, je le suis. Malheureusement, j'ai dû aussi faire des restructurations d'entreprise.

 

Monsieur le ministre, malheureusement, à mon avis, c'est un chèque en bois que vous allez obtenir, et c'est un chèque en blanc que vous signez. Je trouve que c'est bien dommage, parce que finalement, qui va casquer dans le cadre de ce saut d'index? Ce sont les travailleurs et les gens qui en ont le plus besoin, parce que, eux, je l'ai dit en commençant, se lèvent le matin pour travailler, pour rechercher un emploi, pour suivre une formation, pour éventuellement soigner ou pour aider en tant que conjoint aidant. Ce sont eux qui vont subir ce saut d'index, mais pas les propriétaires de parts, pas le capitalisme financier. Je sais travailler avec le capitalisme industriel, mais le capitalisme financier, ce n'est pas la même chose, monsieur Friart. Attention, je vous le dis: c'est un véritable chèque en bois que vous allez obtenir!

 

01.265  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer Massin, dank u voor uw uiteenzetting. U hebt een en ander gezegd over energieprijzen en –kosten. Dat interesseert me wel. Als er de afgelopen jaren iemand het spreekgestoelte beklom om te spreken over energiekosten, was dat meestal niemand van de PS. Wij hebben geregeld op tafel moeten slaan, omdat ons land op het vlak van bevoorradingszekerheid een slechte beurt maakt. U hebt overigens zelf aangehaald dat het energietekort natuurlijk een effect heeft op de markt en dus ook de marktprijzen.

 

Een nieuwe centrale is niet gebouwd van vandaag op morgen. Men neemt de beslissing om een centrale te bouwen en pas 7 jaar later produceert die elektriciteit. Als we zeven jaar terugtellen, zijn we ongeveer in 2008. Kunt u mij even toelichten welke initiatieven de PS toen heeft genomen om te voorzien in voldoende capaciteit? Tussen de wet op de kernuitstap in 2003 en het initiatief van de heer Wathelet om iets te doen aan de bevoorradingszekerheid, hebben we niets gezien. Welke initiatieven had u met de PS graag genomen?

 

Een ander aspect betreft de verschillende elektriciteitsprijzen. Ik heb in een vorige plenaire vergadering aan de bevoegde minister een vraag gesteld over de elektriciteitstarieven voor de industrie, net de sector waarin er volgens u jobs moeten worden gecreëerd en die zorgt voor export. In een studie van Deloitte vind ik een grafiek waaruit het volgende kan worden opgemaakt. (De heer Wollants toont een grafiek op zijn tablet)

 

Het bovenste lijntje op de grafiek geeft de hoogte aan van de elektriciteitsprijs voor particulieren in Wallonië. Ik kan me voorstellen dat uw partij in Wallonië iets te vertellen heeft. In Wallonië gaat dat over 95 euro per megawattuur. In Vlaanderen is dat rond de 77 euro. Dan komen we bij onze buurlanden: in Frankrijk betaalt men 72 euro, in Duitsland 67 euro, in Nederland ongeveer 65 euro.

 

Welke initiatieven hebt u genomen opdat de koopkracht van de particulieren werd behouden? Hebt u gezorgd voor een ingreep op de elektriciteitsprijzen? Ik heb de indruk dat u hier een zeer fragmentair verhaal brengt. Ik zou graag uw visie daarop horen.

 

01.266  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Wollants, ik vind het heel merkwaardig dat u met uw partij in een debat over de indexsprong het over de bevoorradingszekerheid hebt. Uitgerekend deze regering, met uw partij op kop, wil inzake energiebevoorrading, meer bepaald elektriciteitsbevoorrading, de levensduur van twee kerncentrales verlengen. Die centrales behoren tot de oudste van België en zijn nota bene nog enkelwandig. Qua gevaar kan dat tellen. Ook lopen we gevaar als we ons goed herinneren wat er de jongste jaren met de kerncentrales hier in België gebeurd is.

 

De bevoorradingszekerheid is een probleem omdat de energie uit het verleden, waar u nochtans zo achter staat – de kracht van verandering is blijkbaar een terugkeer naar het verleden –, nu verantwoordelijk is voor het feit dat wij afgelopen winter mogelijk met bevoorradingsproblemen te kampen hadden gekregen. Gelukkig hebben die problemen zich niet voorgedaan. U vraagt aan andere partijen wat zij doen voor de bevoorradingszekerheid. Maar wat doet u om in de toekomst alternatieve en nieuwe energiebronnen aan te spreken, zodat we afstappen van die verouderde, gevaarlijke en vooral niet-zekere – dat is de jongste jaren toch wel bewezen – energie? Dat zou ik toch ook wel eens willen weten.

 

01.267  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik had gehoopt dat u die vraag zou stellen. Ik heb immers ook de weerslag gezien van uw persconferentie over de energiebevoorradingszekerheid. Het is inderdaad gemakkelijker om een persconferentie te geven dan effectief het debat aan te gaan bij de hoorzittingen over Doel 1 en Doel 2. Ik heb u in die vergadering niet gezien, wel heb ik daar even de heer Vande Lanotte gezien.

 

Ik zal een aantal dingen voor u rechtzetten.

 

01.268  Éric Massin (PS): (…)

 

01.269  Bert Wollants (N-VA): Excuseer, maar ik ben aangesproken over een ander dossier en ik zou toch graag willen antwoorden aan mevrouw Temmerman.

 

01.270  Éric Massin (PS): Je vais regagner ma place!

 

Le président: Monsieur Massin, c'est le sort de tous les orateurs.

 

01.271  Éric Massin (PS): Monsieur le président, je ne sais pas si je dois regagner ma place.

 

01.272  Bert Wollants (N-VA): Eerst en vooral, de verlenging van de levensduur van die twee centrales past natuurlijk in een volledig plan. Het gaat over de verlenging van die twee centrales omdat we ze absoluut nodig hebben omdat er in de komende maanden voor 1 600 MW aan centrales dichtgaat. Als we die niet verlengen, dan dreigen we in de problemen te komen. Om het met uw eigen woorden te zeggen, we zijn deze winter door het oog van de naald gekropen, door de combinatie van het stilleggen van kerncentrales en de afwezigheid van wind en zon. Die combinatie is dodelijk in dit land. Tijdens de hoorzitting deze zomer heeft mevrouw Fonck nog uitgelegd dat we niet kunnen rekenen op dat plan.

 

U maakt een aantal fouten, in die zin dat het niet enkel gaat om de verlenging van die kerncentrales maar ook over het opstarten van het energietransitiefonds, ook over het inzetten op energieopslag, iets wat u in de regering nooit hebt willen doen en ook over ervoor zorgen dat we kunnen kijken naar een capaciteitmechanisme zodat we die capaciteit in de markt houden op een manier die ook standhoudt en niet door Europa wordt teruggefloten.

 

Ik hoor u zeggen dat het enkelwandige centrales zijn. Ik vraag mij af of u het dossier kent. In de vorige legislatuur hebben we immers hoorzittingen gehad met het FANC naar aanleiding van de stresstest. De heer De Roovere, toen nog hoofd van het FANC, heeft daar heel duidelijk ten aanzien van de heer Calvo gezegd dat hij zich vergiste en dat die centrales helemaal niet enkelwandig zijn. Het enige feit waar we naar moeten kijken is dat de centrale Tihange 1 een dunnere betonlaag heeft dan de andere. Ik kan u het citaat doorsturen als u dat graag wil. Het is trouwens die centrale die uw partij mee heeft verlengd, diegene die onveiliger is als u het zo wil noemen dan Doel 1 en Doel 2. Dat lijkt mij dus toch een heel ander verhaal te zijn.

 

Als het gaat over energiekosten, dan hebben wij in de vorige legislatuur heel wat initiatieven voorgesteld. Sommige zijn gekopieerd door de regering, andere niet. We weten echter dat we er vandaag – kijk naar de boordtabel van de CREG – heel slecht voorstaan ten opzichte van onze buurlanden. Als u dan gaat vragen wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, dan hebben wij hier keer op keer aangehaald wat er moest gebeuren. Er is maar één initiatief dat die vorige regering heeft genomen, en dat is de verlenging van Tihange 1. Alle andere maatregelen zijn achterwege gebleven. Wij komen nu met een heel pakket aan maatregelen, een energievisie gevolgd door een energiepact, inzetten op energieopslag en ervoor zorgen dat de centrales die we hebben in de markt blijven. Ik meen dat dit een goed verhaal is en dat we eindelijk met een duidelijke visie naar buiten komen. Als dat een antwoord is op uw vraag, alstublieft.

 

01.273  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je trouve ce qui se passe un peu ahurissant. Il me semble qu'on parlait du saut d'index. Maintenant, on discute de la politique énergétique. Je n'ai rien contre. On peut évoquer d'autres sujets – le tax shift, par exemple.

 

01.274  Éric Massin (PS): Monsieur le président, j'ai terminé mon intervention. Un beau débat s'amorçait. Je propose d'inviter Mme Marghem la prochaine fois pour participer à un vrai débat énergétique. Pourquoi pas demain matin?

 

01.275  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ik zal u misschien teleurstellen, maar ik zal het zeer kort houden.

 

01.276  Hendrik Vuye (N-VA): (…)

 

01.277  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, u hebt hier twee uur gestaan.

 

Ik overdrijf misschien een beetje, maar wij hebben in de commissie twee dagen en twee nachten gediscussieerd. Er zijn heel wat argumenten naar voren gekomen, die hier vandaag al een paar keer opnieuw werden aangehaald, en dus zal ik proberen niet in herhaling te vallen.

 

Alle collega’s van de meerderheid, u en vooral uw CD&V-collega’s leggen telkens de nadruk op jobcreatie. Wij moeten aan jobcreatie doen. Niemand ontkent dat, meerderheid noch oppositie. De vraag is alleen hoe wij dat moeten doen. Een van de maatregelen waarover iedereen het eens is, is de loonkosten verlagen, maar daarna raak ik het spoor een beetje bijster. Volgens de meerderheid, volgens u als minister en CD&V, is de beste maatregel daarvoor de indexsprong.

 

Ik wil nog een laatste poging ondernemen om die stelling te ontkrachten en ik zal proberen om mij hiervoor te beperken tot wetenschappelijke studies. Ik zal dus geen ideologisch discours houden.

 

Laten wij het gewoon hebben over het aantal jobs en de manier waarop wij die financieren. Ik zal het zelfs niet hebben over strikte aantallen, maar wel over grootteordes. Brengt de ene maatregel meer jobs op dan de andere? Of de ene tot 10 000 jobs leidt en de andere tot 20 000 doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom welke maatregel de meeste jobs oplevert en op welke manier wij die maatregel het beste financieren zodat hij de meeste jobs kan opleveren.

 

Er is in dat verband de zeer interessante studie van de Nationale Bank en het Planbureau van 2011. Dat is een heel knappe studie waarin verschillende wetenschappers de verschillende soorten lastenverlagingen op arbeid en de verschillende manieren om die lastenverlaging te betalen, onderzoeken.

 

Ik zal die studie even doorlopen. U weet ook, mijnheer de minister, dat elke financieringsmaatregel sowieso ook jobs kost. Ook het Planbureau zegt dat. Een indexsprong zorgt voor een aantal jobs, maar vernietigt er ook. Laten wij dit eens bekijken. Welke financieringsmaatregel heeft het minst negatieve effect op de tewerkstelling? Uit de studie blijkt volgens het Planbureau en de Nationale Bank heel duidelijk dat een indexsprong, een btw-verhoging, een verhoging van de accijnzen, enzovoort, de meeste jobs kosten. Daarentegen zullen maatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing of de personenbelasting het minste jobs kosten. Wellicht bent u het met mij hierover eens; het lijkt ook logisch. De reden is niet ver te zoeken. Inderdaad, de eerste inkomstenbronnen halen het geld meer bij de lagere inkomens. Het zijn de lagere inkomens die daardoor minder zullen consumeren waardoor er minder geld in de economie blijft. Dit wordt mooi aangetoond in de studie van de Nationale Bank. Bovendien wordt aangetoond dat ons indexatiemechanisme een zeer stabiliserend effect heeft op de consumptie van de gezinnen. Ik kom daar straks nog op terug in de vergelijking met de ons omringende landen.

De maatregel die u neemt, vernietigt eigenlijk het meeste aantal jobs.

 

Welke lastenverlaging levert het hoogte aantal jobs op? Het resultaat is eigenlijk heel erg duidelijk. De Nationale Bank en het Planbureau hebben drie scenario’s onderzocht, namelijk een algemene lastenverlaging voor de werkgevers, een gerichte lastenverlaging voor de werkgevers van de laagste lonen en een lastenverlaging voor de werknemer waardoor het nettoloon verhoogt. De conclusie is heel duidelijk dat een lastenverlaging voor werkgevers gericht op lage lonen ongeveer een derde meer jobs oplevert dan een algemene lastenverlaging met dezelfde overheidskost.

 

Men heeft verschillende mogelijkheden om de twee maatregelen te combineren. Nogmaals, ons doel moet altijd de creatie van meer jobs zijn. Daarover zijn wij het eens.

 

Er worden verschillende simulaties gemaakt en er zijn een aantal tabellen, maar gezien het gevorderde uur en de vele discussies die wij al hebben gevoerd, ga ik meteen over tot de conclusie. En de conclusie is zeer duidelijk. De indexsprong, die neerkomt op wat ook de Nationale Bank simuleerde, levert aanzienlijk minder jobs op dan een zeer gerichte lastenverlaging voor de lage lonen, gefinancierd door vermogenswinstbelasting en meerwaardebelasting. Al gebruik ik het woord “aanzienlijk”, ik heb het niet over het aantal. Dat is immers de discussie niet. Het gaat gewoon over meer jobs. Mijnheer de minister, dan moet u mij toch eens uitleggen, waarom er niet voor deze methode werd gekozen.

 

Ik denk dat ik het antwoord ken, maar ik zou van u willen horen dat u toegeeft dat u voor een andere optie hebt gekozen omdat er geen meerderheid in de coalitie was, en dat het waar is dat een andere methode meer jobs zou opleveren. Meer nog, het is dan ook heel duidelijk dat die andere methode geen beslag legt op het loon van de werknemers.

 

De gemaakte keuze blijft mij dus nog altijd zeer onduidelijk, tenzij CD&V zegt dat het klopt wat de Nationale Bank en het Federaal Planbureau zeggen, maar dat men niet anders kon. Fair enough, maar dat doet u niet. U blijft zeggen dat die maatregel er komt voor de mensen, om jobs te creëren. Ja, mijnheer de minister, maar niet voldoende. Er zijn andere methoden die meer jobs opleveren.

 

Een tweede zaak gaat over het belang van de index. Ik richt mij voornamelijk tot de collega’s van de N-VA en ook wel tot de collega’s van de Open Vld en CD&V, in die volgorde.

 

01.278  Hendrik Vuye (N-VA): (…)

 

01.279  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, het is met een gradatie. Uw partij is de eerste tot wie ik mij richt.

 

Ik zal er opnieuw een studie bijnemen. Het is geen studie van ons, maar van Plasman en Tojerow. De studie is getiteld "L’indexation automatique des salaires. Le coupable idéal" en dateert van juni 2012.

 

Ik had veel meer voorbereid, maar ik zal ook hier enkel maar de conclusies eruit pikken, teneinde ons wat tijd te laten winnen.

 

Collega’s, de conclusie van Plasman is dat er vanuit economisch oogpunt voor- en nadelen aan de indexkoppeling zijn. Hij oordeelt dat de maatregel ongeveer neutraal is.

 

Vanuit het oogpunt van verdeling en herverdeling tussen de haves en de havenots, zijnde zij die het in onze samenleving goed hebben en zij die het om allerlei redenen lastig hebben, pleiten echter heel veel factoren voor het behoud van de index.

 

Het is duidelijk dat in periodes van hoge inflatie, waarin wij ons nu niet bevinden – het gaat over een studie –, de loonongelijkheid toeneemt. Uiteraard is dat het gevolg van het feit dat de koopkracht van minder sterke werknemersgroepen met een zwakke onderhandelingspositie daalt. Daarop wil ik u toch attent maken, omdat u argumenteert dat per sector over de loonsverhoging zal kunnen worden onderhandeld.

 

Collega’s van CD&V, dat zal toch weer ten nadele van de zwakke sectoren zijn. Ik neem aan dat u het daarmee eens bent.

 

(…): Zij zeggen dat.

 

01.280  Karin Temmerman (sp.a): Zij zeggen dat. Ik meende dat ook de regering die mening was toegedaan.

 

Ik herhaal dat zulks ten nadele van de zwakke sectoren is.

 

De studie in kwestie duidt dat heel duidelijk aan. Met andere woorden, het indexmechanisme is heel belangrijk voor personen die het in de samenleving moeilijk hebben. Ik vertel het met minder wetenschappelijke termen, maar eigenlijk komt het daarop neer.

 

Om het voorgaande nog eens kracht bij te zetten, zal ik gewoon een aantal voorbeelden uit de ons omringende landen nemen. Het gaat niet om cijfers van ons. Het zijn cijfers van Eurostat. Die instelling heeft gekeken naar het risico van armoede.

 

Wat is het risico van armoede in de voorbije jaren in de ons omringende landen en ook in België? Is dat gestegen of gedaald door de maatregelen die zijn genomen?

 

Kijken wij naar Frankrijk, een land zonder indexmechanisme, dan merken wij dat van 2005 tot 2013 de kans op armoede van 5,9 naar 7,6 is gestegen.

 

In Duitsland is die kans tussen 2005 en 2013 gestegen van 4,5 % naar 8,4 %. Dat is bijna een verdubbeling. In het grote wonder waar u het altijd over hebt, Duitsland, het land van de mini-jobs maar zonder indexmechanisme, is de kans arm te worden, bijna verdubbeld.

 

In België, met een indexmechanisme, is tussen 2005 en 20013, dus tijdens de economische crisis, en onder de regering-Di Rupo, die kans gestegen van 4 % naar 4,5 %.

 

Daarmee wil ik eindigen, collega’s. Ik meen dat het indexmechanisme heel duidelijk nut heeft. Andere landen doen andere dingen, dat weet ik wel, maar hier in België is de traditie dat wij met een indexmechanisme werken. De studie, die ik iedereen aanraad te lezen, duidt heel duidelijk aan dat als men inzit met de mensen die het moeilijk hebben, zoals zopas door mevrouw Lanjri en door CD&V is gezegd, en met de mensen die in armoede leven, men die mensen moet helpen door die mensen een job te geven. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar kies dan voor het grootste aantal jobs.

 

Zorg er dan ook voor dat het indexmechanisme behouden blijft. Dat is belangrijk voor vooral de laagste inkomens en de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.

 

01.281  Zuhal Demir (N-VA): Mevrouw Temmerman, blijf maar even staan, want ik wil u kort van antwoord dienen. Ik probeer uw logica te volgen. U verwijst naar Duitsland, waar de armoedecijfers zo hoog zouden zijn. Kunt u mij dan uitleggen waarom in Brussel het armoedecijfer 40 % bedraagt? Ik meen dat dat nog altijd veel hoger is dan in Duitsland. In Wallonië bedraagt het 25 %. In Vlaanderen, waar wij volop inzetten op activering van onze werklozen, bedraagt het 10 %. Kunt u dat uitleggen?

 

01.282  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik wil daar graag iets aan toevoegen. Men zou het hier niet zeggen, maar het armoedecijfer is een veel complexer gebeuren, dat van vele factoren afhangt. U reduceert het tot de index, waar het waarschijnlijk het minste mee te maken heeft. Ik meen dat armoede een veel complexer fenomeen is dan de karikatuur die u ervan maakt.

 

01.283  Laurette Onkelinx (PS): On fait des caricatures dans les chiffres qui sont invraisemblables. Il n'y a pas 40 % de pauvreté à Bruxelles! (Brouhaha).

 

Vos chiffres ne sont pas exacts! Ce que vous dites n'est pas correct! Il y a la question du risque de pauvreté, ce qui n'est pas la même chose que la pauvreté. La structure sociologique à Bruxelles est particulière, notamment vu l'importance du nombre de familles monoparentales avec enfants. Donc, effectivement, dans l'observation de la situation sociologique à Bruxelles, cela est pris en compte. Et croyez bien qu'avec des mesures comme celles que vous êtes en train de prendre, notamment sur le saut d'index, ces familles qui ne sont pas nécessairement dans la pauvreté pourraient y basculer.

 

Ensuite, n'oubliez jamais, madame Demir, qu'à Bruxelles il y a une situation un peu particulière de croissance démographique inimaginable. Chaque année, l'équivalent d'une petite commune en plus à intégrer dans le grand Bruxelles fait que l'on a connu une difficulté en termes de chômage. Quand vous avez dix à vingt mille habitants en plus chaque année, ce n'est pas simple. Mais sachez aussi que, au niveau bruxellois – les chiffres viennent de sortir, les Bruxellois présents ici le savent –, le chômage des jeunes est en train de diminuer. C'est une des rares régions où il régresse.

 

Donc, oui, il y a sociologiquement des risques. Oui, il y a eu des difficultés au niveau du chômage des jeunes, vu cette croissance démographique particulière. Mais oui aussi, les politiques mises en œuvre sont en train de démontrer que nous sommes sur une courbe favorable au niveau bruxellois. Voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter.

 

01.284  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw Onkelinx heeft heel duidelijk geantwoord, maar u hebt eigenlijk niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Ik heb niet gesproken over het armoedecijfer. Ik heb gesproken over het risico om arm te worden. Dat komt uit statistieken van Eurostat. Ik vind dat dus niet uit.

 

Mijnheer Vuye, mevrouw Onkelinx heeft daarnet geantwoord. U moet niet antwoorden.

 

Mijnheer Vuye, ik vond de manier waarop u daarnet tegen mevrouw Onkelinx sprak, beneden alle peil.

 

01.285  Hendrik Vuye (N-VA): (…)

 

01.286  Karin Temmerman (sp.a): Ik mag nog altijd zeggen wat ik denk, mijnheer Vuye. Ik heb nu het woord. U kunt daarna aan de voorzitter het woord vragen.

 

01.287  Hendrik Vuye (N-VA): (…)

 

01.288  Karin Temmerman (sp.a): Neen, het gaat zelfs niet over onderbreken, want dat versta ik.

 

01.289  Hendrik Vuye (N-VA): (…)

 

01.290  Karin Temmerman (sp.a): Neen, dat is niet waar. Het spijt mij, mijnheer Vuye, maar persoonlijke opmerkingen geef ik niet. Ik geef gerust toe dat ik mensen soms onderbreek. Dat is mijn temperament. Het gaat echter niet over onderbreken, want dat kan ik gerust verdragen. Het gaat over wat u zegt en over het feit dat u zegt dat ik mijn mening niet moet geven in het Parlement, maar ze voor mij moet houden. Dat hebt u daarnet gezegd: “Ik heb uw mening niet nodig.”

 

De voorzitter: Mevrouw Temmerman, ik verzoek u af te ronden, want er is ook nog, als u het toestaat, de heer Flahaux.

 

01.291  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, het gaat over de vragen die u daarnet hebt gesteld. Het is juist dat armoede een heel complex gegeven is. Dat zal ik helemaal niet ontkennen. Ik heb hier alleen een studie geciteerd waarin men de invloed van de index op armoede heeft onderzocht. Men is daarover heel duidelijk: de invloed van de index is heel belangrijk voor de mensen die het moeilijk hebben in een samenleving en werkt voor een stuk herverdelend. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Ik heb niet gesproken over de factoren van armoede. Ik weet ook dat armoede heel complex is. Ik citeer enkel een studie over de invloed van de index. Ik raad u nogmaals aan om de studie eens door te nemen.

 

01.292  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Temmerman, u hebt het nu over de studie van Plasman en Tojerow.

 

01.293  Karin Temmerman (sp.a): Ja.

 

01.294  Hendrik Vuye (N-VA): Die studie ken ik. Die studie gaat inderdaad regelrecht in tegen de bevindingen van de Nationale Bank. Dat is dus een bijzonder geloofwaardige studie.

 

01.295  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, nous avons entendu un exposé extrêmement intéressant de Mme Onkelinx, je tiens à le signaler, sur la structure différente des familles à Bruxelles par rapport à la Wallonie et/ou à la Flandre, notamment l'importance des familles monoparentales.

 

Dès lors, est-ce la raison pour laquelle la Wallonie a décidé la non-indexation des allocations familiales et qu'à Bruxelles, le PS et le cdH ont l'ambition de procéder à cette indexation des allocations familiales?

 

01.296  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.297  Jean-Jacques Flahaux (MR): Si, si, nous parlons bien de l'indexation! Mme la cheffe de groupe du cdH, tout à l'heure, a essayé de tacler le MR à ce point de vue. Personnellement, j'estime qu'il faut être logique. Si on adopte une attitude d'un côté, il faut adopter la même attitude de l'autre. Or, je constate, sur la base de ce que j'apprends dans la presse, peut-être est-ce dû à ce que vous avez dit concernant la structure des familles qui est différente en Wallonie et à Bruxelles, que vous adoptez des attitudes différentes en Wallonie et à Bruxelles à propos de l'indexation des allocations familiales.

 

01.298  Laurette Onkelinx (PS): La non-indexation des allocations familiales, c'est vous qui êtes occupés d'en décider. C'est dans le projet à l'examen. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu, pour des raisons que je respecte, examiner le projet de loi, ce projet de loi-ci, émanant de la majorité dans laquelle le MR a une place importante, décide de ne pas indexer les allocations familiales. C'est ce que vous allez voter demain. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, je vous engage à nous rejoindre!

 

01.299  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Flahaux, dans l'avant-projet de loi, on ne trouvait aucune mention des allocations familiales. Ensuite, après passage au Conseil d'État, le gouvernement les a ajoutées – ainsi que les allocations d'aide aux personnes âgées – dans son projet de saut d'index. Or cette compétence a été communautarisée et régionalisée avec la sixième réforme de l'État.

 

De plus, le gouvernement n'applique pas une mesure transversale, mais a opté pour un saut d'index visant les travailleurs et portant également sur les allocations sociales. Il aurait pu choisir, sans aucun problème, d'exclure les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées.

 

Je ne vais pas réexpliquer mon propos de tout à l'heure, car j'ai été claire en pointant les difficultés que cela entraînait et le parallélisme voulu par le gouvernement fédéral. En effet, le gouvernement flamand avait déjà pris un décret relatif au saut d'index des allocations familiales en décembre dernier. Le gouvernement wallon et le gouvernement bruxellois, voulaient, eux, les indexer. Si le projet de loi est voté, les ministres flamands de la COCOM auront donc le pouvoir d'empêcher le décret bruxellois.

 

Que se serait-il passé si on n'avait pas prévu un saut d'index sur les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées? Il y aurait eu une indexation à Bruxelles et en Wallonie, le gouvernement flamand ayant décidé, pour sa part, ce qui est son droit, de procéder à un saut d'index. Avez-vous compris? Ai-je été plus claire que tout à l'heure, à la tribune?

 

01.300  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame, votre explication était très claire, ce dont je vous remercie. Mais je suis surpris d'apprendre que vous auriez accepté que l'on fasse une différenciation entre les francophones et les néerlandophones. Selon moi, dans un pays comme la Belgique, petit comme un mouchoir de poche, ce n'est pas souhaitable.

 

01.301  Catherine Fonck (cdH): Si je vous comprends bien, comme le gouvernement flamand avait décidé de procéder à un saut d'index sur les allocations familiales, en tant que "grand sauveur de la Nation", vous avez décidé que vous deviez faire mal aux francophones et procéder à un saut d'index. Est-ce cela que je dois comprendre?

 

01.302  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'idéalement, il aurait fallu maintenir une coordination entre les différents niveaux de pouvoir à ce sujet.

 

01.303  Catherine Fonck (cdH): Dans ce cas, n'appliquez pas un saut d'index sur les allocations familiales. C'est aussi simple que cela. Rien ne vous empêche de revenir sur cette mesure. Telle était la position du gouvernement lors de la première lecture. Je ne comprends toujours pas pourquoi, lors de la deuxième lecture, vous avez intégré ce nouveau choix qui consiste à procéder à un saut d'index sur les allocations familiales. C'est, pour moi, incompréhensible.

 

01.304  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, une seule question se pose: la mesure préconisée par le gouvernement, le saut d'index, sera-t-elle bénéfique à la croissance économique du pays? Je vais vous décevoir et je vais vous en apporter la preuve par comparaison avec des réalités de pays voisins.

 

Je vais vous faire quelques citations. La revue Eco Perspectives de la banque BNP Paribas, premier trimestre 2015, consacrée au Royaume-Uni, pays qui connaît un taux de croissance plus élevé que le nôtre, explique que c'est une demande intérieure robuste qui concourt à la croissance économique. Que dit l'étude? La perspective pour 2015 est que les exportations contribueront encore peu à la dynamique de croissance en raison de la lente reprise de l'économie de la zone euro, mais que l'investissement des entreprises et surtout la consommation des ménages continueront à soutenir l'activité. La consommation des ménages, pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, il a été constaté, et on prévoit, une hausse plus importante des salaires en 2015. Les prémices d'une accélération semblent d'ailleurs visibles. Les hausses de salaires ont amorcé une légère accélération depuis la fin de l'été, + 1,4 %, bonus inclus, en octobre, sous l'effet d'un accroissement des tensions sur le marché du travail. Premier exemple où on considère que le soutien de la demande intérieure par la consommation des ménages et l'augmentation des salaires soutient la croissance économique.

 

Que déclare Jack Lew, le secrétaire américain au Trésor, de passage à Bruxelles le 26 janvier 2015? Cette citation est extraite de Libération: "Le secrétaire américain au Trésor a déploré une nouvelle fois que de nombreux pays européens comptaient sur les exportations plutôt que sur leur demande intérieure pour atteindre la croissance."

 

À l'inverse, l'Italie connaît une stagnation du PIB au quatrième trimestre, plombée par la demande intérieure, nous apprend une dépêche Reuters du 21 avril, aujourd'hui même. C'est le quatrième trimestre consécutif sans croissance, une augmentation des exportations du pays n'ayant pas réussi à compenser la faiblesse de la demande intérieure.

 

Je pourrais continuer en citant d'autres États mais peut-être moins comparables à ceux qui sont dans l'Union européenne ou dans la zone euro. Que nous dit le rapport de la Banque nationale 2014 – Développements économiques en Belgique? "L'expansion de l'activité en 2014 a principalement résulté d'une accélération de la demande intérieure. Abstraction faite de la variation des stocks, la consommation privée a progressé de manière relativement soutenue en ligne avec l'évolution du pouvoir d'achat et le renforcement des investissements des entreprises s'est poursuivi." Que faut-il conclure de ces quelques citations? Et je pourrais encore davantage étayer. On peut en conclure que le débat idéologique, stéréotypé que l'on a tant entendu cet après-midi entre les tenants d'une compétitivité des entreprises, qui à elle seule serait la condition de la croissance économique, généralement sur les bancs de la droite, et les tenants du soutien de la croissance économique par le pouvoir d'achat et donc le niveau des salaires, plutôt à gauche et au centre, n'a pas lieu d'être, car que ce soit l'instrument d'une politique de l'offre et d'une politique de la demande, selon les circonstances économiques, ce sont des leviers. Ce ne sont pas des fins en soi. Ce sont des leviers pour soutenir la croissance.

 

Certes, il y a un problème de choc de compétitivité. Mais, aujourd'hui, ce qui pénalise notre croissance intérieure, c'est aussi qu'on est en train de casser la confiance du citoyen dans sa capacité de pouvoir d'achat et donc de soutien de la croissance par la demande. C'est cela qu'il faut reprocher. Si nous étions en période de forte inflation et de très faible croissance, nous pourrions nous poser la question du gel de l'indexation. Je sais bien qu'idéologiquement, certains s'y opposeraient mais, économiquement, il ne serait pas déraisonnable sous certaines conditions. J'ai toujours défendu une position claire sur ce sujet. Je considère qu'en aucun cas, il ne faut toucher à l'indexation automatique des salaires jusqu'à un montant, par exemple, de 3 000 euros bruts. Au-delà, on peut écrêter l'effet automatique de l'indexation des salaires quand les circonstances économiques le justifient, c'est-à-dire celles que je viens de citer: forte inflation, faible croissance. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes avec une faible croissance et une inflation insignifiante, pour ne pas dire totalement nulle.

 

Donc, je ne comprends pas le choix économique du gouvernement au regard de cette donnée fondamentale, le choix purement idéologique, le choix de satisfaire une partie du banc patronal. Plusieurs patrons ont fait savoir que dans les circonstances actuelles, ils ne voyaient pas l'effet bénéfique de la mesure. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une telle mesure, outre les conséquences politiques et les mouvements sociaux qu'elle engendre, porte atteinte à la confiance du salarié, de celui qui a pour seul revenu ses revenus du travail, et à la consommation. Il y a l'effet que l'on constate: on n'a jamais eu un niveau de thésaurisation et d'épargne aussi élevé en Belgique, qui ne se justifie en rien, si ce n'est que la conviction profonde de certains citoyens est que, comme ils pourraient être confrontés à des moments encore plus difficiles, et a fortiori sans perspective de croissance de leurs revenus du travail, ils thésaurisent. Le Belge est ainsi fait que quand il a un doute et qu'il n'a pas confiance, il met une partie de ses revenus du travail en épargne. Et vous êtes en train de donner le signal à un certain nombre de citoyens et de consommateurs, par le cumul du saut d'index et du gel des salaires qui, soit dit en passant, avait déjà été décidé par le précédent gouvernement, qu'il ne faut pas soutenir la dépense dans la consommation.

 

Je crois que vous faites un très mauvais choix économique et que vous n'aurez pas les résultats espérés.

 

Le Bureau fédéral du Plan lui-même a estimé que ce saut d'index signifierait une diminution des revenus des ménages de 0,9 % à l'horizon 2020. Il a même établi dans son étude que si on cumule le saut d'index avec d'autres mesures prises en considération, on arrive à un appauvrissement de l'ordre de 1,2 %. Le saut d'index aura fort logiquement un effet négatif sur la consommation privée, toujours selon le Bureau fédéral du Plan (diminution de 0,6 %).

 

J'entends l'argument selon lequel la compétitivité des entreprises l'exige. Il est vrai que nous sommes avec un taux de coût salarial qui entraîne un débat sur le sujet. Je ne parle pas du salaire net en poche, loin de là; on sait que nous avons un des plus grands écarts entre le coût salarial et le salaire net en poche des pays de l'Union européenne

 

La première question qui revient sur la compétitivité des entreprises est de savoir jusqu'où, singulièrement la zone euro, les États doivent se livrer à une concurrence sans fin pour diminuer les coûts salariaux au point de menacer peut-être demain le financement de la sécurité sociale. C'est un vrai débat de fond.

 

C'est une grave erreur que de penser que le financement de la sécurité sociale est une menace pour la croissance économique. Le fort développement économique de l'Europe a été couplé, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, au développement de la protection sociale. La vraie question qui se pose est de savoir si, aujourd'hui, le financement de la protection sociale doit reposer, pour une large part, sur les seules cotisations payées par les employeurs et les employés. C'est le vrai débat. C'est un débat qu'il faut poser au niveau européen. Je ne dis pas qu'il est simple mais c'est le vrai débat parce que la logique qui est celle uniquement de la diminution du coût salarial au point de menacer les équilibres de protection sociale est une logique qui va nous conduire dans un fond dont on ne sortira pas plus prospère, loin de là.

 

Je crois que cet argument de la compétitivité des entreprises, qui est seriné sans fin et qui est justifié sur la base des seules comparaisons des coûts salariaux d'un pays à l'autre de l'Union européenne, est un mauvais débat si on ne pose pas d'abord le problème de savoir quel financement demain pour la protection sociale. C'est le premier des débats à mener au sein de l'Union européenne.

 

Je défends dès lors un point de vue tout à fait différent de celui du gouvernement. En raison des circonstances économiques, je ne suis pas bloqué intellectuellement, idéologiquement sur le mérite qu'aurait en certaines circonstances l'adaptation de l'indexation; il est vrai qu'au fil des gouvernements, il y a eu différentes formules d'adaptation de l'indexation des salaires que ce soit par le panier des produits et services retenus pour déterminer le calcul de l'indexation ou par d'autres méthodes. Mais, aujourd'hui, votre mesure ne répond à aucune nécessité économique. Aucune!

 

Aucune, en comparaison de ce qui se fait dans d'autres États.

 

C'est donc vous dire que l'on va devoir réfléchir aussi à ce que vous avez tenté de brider: la croissance de la norme salariale. Vous cumulez aujourd'hui et le saut d'index et la limitation de la norme de croissance salariale. Autre signal défavorable pour la demande intérieure. Je crois que votre gouvernement est en train de mener une politique à contre-temps de ce qui se fait dans d'autres États européens.

 

Il est assez étonnant, notamment pour un gouvernement qui veut soutenir et donner la priorité aux défis socioéconomiques de ne pas prendre la mesure de l'intérêt qu'il y a à préserver le consensus social dans ce pays. Le consensus social a largement contribué aux équilibres économiques de ce pays. Aujourd'hui, par les mesures idéologiques unilatérales que vous imposez, vous êtes en train de briser cette dynamique de consensus social qui, non seulement, a été le garant d'une paix sociale bénéfique à l'activité économique, mais qui a été aussi le garant de la confiance réciproque entre les partenaires sociaux. Parce que nous avions un patronat qui, comme en Allemagne, et à la différence peut-être d'autres pays, avait l'intelligence de comprendre que quand il y a des gains de productivité – et il y en a dans certains secteurs – il faut en faire une redistribution juste, notamment par l'augmentation des salaires. Ça a toujours été la condition première à la paix sociale et au soutien de la croissance économique.

 

Vous tournez délibérément le dos à ces équilibres qui ont toujours été préservés dans l'évolution économique et sociale de notre pays. Je crois que vous serez le gouvernement non seulement de la récession économique, mais aussi de l'affaiblissement du tonus économique de notre pays. Voilà pourquoi je ne puis pas vous rejoindre dans votre choix proposé aujourd'hui du saut total, irréversible, d'un index au cours de cette année.

 

01.305 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik wil in eerste instantie iedereen danken voor de uiteenzettingen in commissie – onder deskundige leiding van de voorzitter werd er 31 uur vergaderd – en vandaag in de plenaire vergadering.

 

Ik denk dat deze week een belangrijke week wordt. Wij debatteren vandaag over het ontwerp van wet waarin onder meer de indexsprong en een aantal elementen die uitvoering geven aan het sociaal akkoord van de sociale partners, werden opgenomen. Ik hoop, mijnheer de voorzitter, dat wij komende donderdag ook de wet inzake de loonontwikkeling en de loonnorm kunnen bespreken. Die elementen moeten economische dynamiek met de nodige sociale bescherming kunnen teweegbrengen. Het is dus volgens mij geen week van sociale achteruitgang, maar een week waarin we noodzakelijke en belangrijke beslissingen nemen.

 

In mijn betoog zal ik eerst algemene beschouwingen formuleren om vervolgens in te gaan op een aantal specifieke punten, die hier aan bod zijn gekomen.

 

Ik heb het ook gezegd in de commissie: de indexsprong is een zeer uitzonderlijke maatregel die zich in een welbepaalde context situeert. Men moet daar met de nodige zorg mee omspringen.

 

Een indexsprong is niet evident, noch voor het Parlement, noch voor de meerderheid, en zeker niet voor de burgers, die de gevolgen daarvan moeten ondergaan.

 

Hoe zijn wij tot een indexsprong gekomen? Het is belangrijk te onderstrepen dat de regering, net zoals vorige regeringen, geconfronteerd is met een aan te houden budgettair begrotingspad onder toezicht van Europa om de volgende generaties niet te hypothekeren. Voorts is er een grote zorg voor de sociale zekerheid en sociale vooruitgang. Wij kunnen de sociale zekerheid niet verder laten afslanken zonder gevolgen inzake sociale bescherming. Ten slotte gaat het om de creatie van werkgelegenheid. Iedereen van meerderheid over oppositie is het erover eens dat er meer werkgelegenheid gerealiseerd moet worden.

 

De vorige regering heeft een belangrijke stap gezet inzake de verbetering van de concurrentiepositie. Die heeft zij gedaan naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk, dat voor een wake up call gezorgd heeft voor ieder van ons. De vorige regering heeft terecht gemeend ter zake een stap te moeten zetten, ook voor ondernemingen in Wallonië.

 

Vous avez raison, madame Onkelinx, il y a également des entreprises en grande difficulté en Wallonie, à Bruxelles, etc. Il n'y a pas que Genk, en effet, mais Genk est le cas le plus connu.

 

Dat was een terechte zorg. Die zorg is nog altijd aanwezig. Men vraagt of de indexsprong economisch wel nodig is. Ik kom daar straks op terug. Ik heb toen en nu met de top van Volvo gesproken. Daar zegt men dat, als de loonkosten in België niet verder dalen, er een probleem rijst. Denken we maar aan de Audifabriek in Vorst.

 

Ik heb begrepen dat meerderheid en oppositie zich ervan bewust zijn dat de loonkosten een probleem vormen. Ik ben het er niet mee eens dat er alleen een probleem bestaat met de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland, die moet worden versterkt. Ik denk dat binnenlandse bedrijven ook last hebben van de problematiek van de loonkosten.

 

Ik geef een voorbeeld op de binnenlandse markt: Delhaize versus Albert Heijn. Delhaize ondervindt zware concurrentie van Albert Heijn, een bedrijf dat een distributiecentrum in Nederland heeft, waar de loonkosten lager zijn. Daardoor komt een Belgisch bedrijf op de binnenlandse markt in de problemen.

 

Het is dus niet juist om te zeggen dat het gaat over 30 % van de bedrijven en niet de 70 % bedrijven die actief zijn op de binnenlandse markt. Ik denk dat ook binnenlandse ondernemingen, actief op de binnenlandse markt, de gevolgen van de concurrentiepositie en de gevolgen van de hoge loonkosten ondervinden.

 

Als de overheid een inspanning op het vlak van de loonkosten levert, wat zijn dan de garanties voor de werkgelegenheid? Die vraag wordt elke keer opnieuw gesteld, in de jaren 80, in de jaren 90, door de vorige regering en ook nu weer. Als wij inspanningen vragen met het oog op de verlaging van de loonkosten, hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd?

 

Spijtig genoeg is het economisch leven niet zo eenvoudig dat men er zoveel miljard zou inpompen en extra werkgelegenheid vragen met de handtekening van de ondernemers eronder. Zo werkt dat niet. Ook de vorige regering heeft dat vastgesteld. In het Concurrentiepact van de vorige regering is er ook geen duidelijke binding gevraagd met de driemaal 450 miljoen euro die in de lastenverlaging werd geïnvesteerd, in die zin dat men de ondernemers toen ook niet heeft gevraagd om te ondertekenen dat er werkgelegenheid zou worden gecreëerd. Ik zou dat ook graag zo doen en als het zo eenvoudig was, dan zouden wij het ook zo doen, maar zo werkt de economie niet, zo werken de bedrijven niet. Zo heeft de vorige regering niet gewerkt en zo heeft deze regering ook geen duidelijk garantie gevraagd.

 

Indien het mogelijk is, bijvoorbeeld met de ontwrichte zones, hebben wij dat wel zo gedaan. Met de ontwrichte zones is er een duidelijke band. Als het kan is het zeker aangewezen, maar in dit geval kan men natuurlijk geen harde garanties vragen. Wij gaan er echter wel van uit en daarom wordt terecht gezegd dat wij geen blanco cheque geven. Wij roepen de bedrijven op om nu ook werkgelegenheid te creëren en wij gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren.

 

De vorige regering heeft een belangrijke inspanning geleverd zonder dat er in budgettaire middelen was voorzien. Bij de start van deze regering hebben wij vastgesteld dat wat de vorige regering heeft gedaan — met alle respect want het was een belangrijke aanzet — onvoldoende was om de problematiek van de loonkost op te lossen. Er waren nog bijkomende middelen nodig om die loonkost te verlagen. Wanneer men daarmee geconfronteerd wordt, dan moet men nog bijkomende inspanningen doen. In 2015 doen wij de inspanning op het vlak van de indexsprong en in 2016 doen wij de inspanning van 900 miljoen euro wat de lastenverlaging betreft. Dat had de vorige regering al gepland maar wij stellen dat met een jaar uit om een boost te geven aan de werkgelegenheid en om ze als een topprioriteit neer te zetten.

 

Vanuit die overweging willen wij een bijkomende stap zetten op het vlak van de loonlastverlaging. Wij moeten ervoor zorgen dat wij ons budgettair pad aanhouden en tegelijk mag de sociale zekerheid niet zwaarder worden gehypothekeerd. Vanuit die vaststelling zijn wij bij de indexsprong gekomen. Ik meen dat dit een heel duidelijke redenering is die economisch ook verantwoord is. Bovendien is deze indexsprong niet het einde van het verhaal. Hier is veel gesproken over de tax shift, en terecht. De premier heeft uitdrukkelijk gezegd dat de tax shift nog vóór de zomer door de federale regering zal worden besproken.

 

Wij moeten daarbij echter zoeken naar evenwicht. De tax shift gaat over de druk op het arbeidsinkomen, zowel op het vlak van de lasten voor de werkgevers als de druk van de personenbelastingen. Die twee elementen moeten worden aangepakt. Wij zullen dit financieren met een verschuiving van de belastingen op arbeid, waarover iedereen het eens is en waarover ook reeds verschillende voorstellen werden geformuleerd, naar belastingen op vervuiling, consumptie en vermogen. De grote uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen een verlaging van de druk op het arbeidsinkomen — zowel de lasten als de belastingdruk — en een verschuiving naar de drie andere pijlers. Dit zal de volgende weken en maanden het onderwerp vormen van debat in de schoot van de federale regering.

 

Collega’s, wij hebben ook de indexsprong slim gemaakt. Daarover is enigszins schamper gedaan, indien ik dat zo mag stellen. Het is echter wel een belangrijke overweging geweest dat wij heel goed hebben aangevoeld dat, wanneer met die redenering een indexsprong wordt doorgevoerd, de maatregel voor de zwakken in de samenleving, van wie door de indexsprong ook een bijdrage wordt gevraagd, moet worden gecorrigeerd. Wij hebben dat gedaan. U kunt opwerpen dat wij nog meer hadden kunnen doen. Wij hebben dat echter met maximumzorg gedaan en in dat verband verwijs ik naar de forfaitaire beroepskosten voor 900 miljoen, de fiscale werkbonus voor 119 miljoen, de verhoging van de lage inkomens voor 127 miljoen en vanaf 2016 een welvaartsenveloppe van 627 miljoen euro.

 

Wij hebben een en ander dus met de nodige zorg gedaan. U kunt opwerpen dat wij nog meer hadden kunnen doen en dat wij ook geen indexsprong zouden kunnen doorvoeren. Het is echter heel belangrijk dat — dit is hier ook aan bod gekomen — na de indexsprong, in 2016 dankzij het akkoord tussen de acht sociale partners de lonen opnieuw zullen stijgen, met name met 0,5 % en 0,3 %. Hopelijk zullen wij het daar donderdag opnieuw over hebben.

 

Ook dat argument moet worden meegenomen. Het doorvoeren van een indexsprong was dus een subtiele afweging. Wij hebben ons de vraag gesteld of het na een indexsprong ook nog mogelijk zou zijn om de lonen te laten stijgen. Wij hebben ons ook afgevraagd of wij de indexsprong sociaal konden corrigeren en of wij met de tax shift, waarover het debat nu gaat, bijkomende elementen zouden kunnen toevoegen.

 

Dat is het volledige kader waarbinnen de indexsprong zich situeert.

 

Inzake de koopkracht heeft het weinig zin het hele commissiedebat hier opnieuw te voeren. Ik wil niettemin even een passage op pagina 69 van het verslag citeren van het Planbureau op basis van hun cijfers van 11 februari 2015.

 

Ik citeer: “De particuliere consumptie zou met 1,3 % toenemen naar 0,9 % in 2015 dankzij de stijging van het reële beschikbare gezinsinkomen. De koopkracht wordt in 2015 vooral ondersteund door de toename van de werkgelegenheid. Bovendien zouden de reële lonen in 2015 nog licht toenemen door de forse daling van de olieprijzen in combinatie met de indexeringen die tot begin 2015 doorgevoerd werden in bepaalde sectoren. Daarnaast temperen sommige maatregelen, bijvoorbeeld de verhoging van de forfaitaire beroepskosten in de berekening van de personenbelasting, de negatieve impact van de andere bezuinigingen.”

 

Uw bezorgdheid omtrent de koopkracht is natuurlijk zeer terecht. Ik apprecieer dat u argumenten op basis van studies van instellingen gebruikt in de discussie. Ik meen dat dit ook een belangrijk citaat is. Daarom wilde ik het even herhalen.

 

Ik wil het nog even in het algemeen over het sociaal overleg hebben. Normaal gezien hadden wij in Riga moeten zijn, waar de informele Top van de ministers van Werk plaatsvindt. Daar is enige communicatie over geweest.

 

Weet u wat de Europese commissaris voor Werk daar gezegd heeft? Ik citeer het. Het is in het Engels. Countries with strong social dialogue are among the EU’s best performing and most competitive economies, with a better social situation.Landen waar de sociale dialoog goed is, landen waar er geïnvesteerd wordt in de sociale dialoog, presteren economisch beter. Ik meen dat iedereen dit duidelijk in gedachten moet hebben.

 

Met het sociaal overleg zorgvuldig omgaan is niet eenvoudig. Als alle ministers op Europees niveau onderschrijven hoe belangrijk het sociaal overleg is, en als men op Europees niveau het sociaal overleg alle kansen wil geven en men België als voorbeeld neemt hoe het sociaal overleg kan worden gevoerd, meen ik dat wij het met zorg verder moeten bekijken en dat elke uitspraak die aanleiding kan geven om het sociaal overleg te hypothekeren met die gedachte moet worden bekeken.

 

Zo kom ik tot een laatste algemene opmerking. Er is in de commissie heel wat te doen geweest over de bevoegdheden. Er zijn ook heel wat amendementen geweest die betrekking hadden op de vraag of de federale overheid wel bevoegd is en hoe het met de regio’s zit. De Raad van State is heel duidelijk geweest in zijn jongste advies, zowel op het vlak van de huur als de kinderbijslag. Het gaat hier over concurrerende bevoegdheden en wij zijn bevoegd voor het algemeen inkomensbeleid en kunnen dus ook een indexsprong doen wanneer wij zo breed mogelijk gaan.

 

De discussie over de sociale uitkeringen moest voorkomen dat de Raad van State zou zeggen dat wij onze algemene bevoegdheid natuurlijk ook algemeen moeten invullen. Daarom zijn wij daarmee met enige zorg omgegaan. De Raad van State heeft ook bevestigd dat wij dat kunnen doen. Mevrouw Fonck, er is natuurlijk een verschil met bevoegdheden als kinderbijslag, die naar de regio’s zijn gegaan en waaraan de bedragen zijn toegevoegd. Die bedragen zijn ook geïndexeerd, dat is hun bevoegdheid en zij kunnen daaraan andere indexeringen toevoegen. Wij hebben algemeen genomen die bevoegdheid. Niets sluit echter uit dat de regio’s een aanpassing doen zoals zij dat denken te kunnen en te moeten doen op basis van die concurrerende bevoegdheid en de bevoegdheid die ze hebben in het specifieke geval dat aan bod is gekomen in de commissie.

 

Specifiek wil ik nog even het volgende onderstrepen met betrekking tot de urgentie.

 

Madame Onkelinx, vous avez évoqué la nécessité ou non de l'urgence. Pour ma part, je suis convaincu que ce projet devait être voté aussi rapidement que possible.

 

De sectoren staan te wachten om te kunnen onderhandelen. De vraag is natuurlijk altijd wanneer de spilindex zal worden overschreden. Volgens de meest recente informatie waarover wij beschikken, kan dat zeer snel gebeuren, zijnde in mei. Wij hebben van de Kamer de urgentie gekregen. De Raad van State heeft die erkend. Ook in de praktijk is de urgentie om dit ontwerp goed te keuren dus nog altijd aanwezig.

 

Met de vormingsafspraken en het niet voorzien in een sanctie hebben wij het sociaal akkoord gerespecteerd. De sanctie is onderworpen aan een uitspraak van de Raad van State, naar aanleiding van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Het is belangrijk dat de vormings-cao’s die in de sectoren zijn afgesloten, moeten worden verlengd. Dat is een status-quo ten opzichte van 2014. Die verdwijnen dus niet. De sociale partners hebben zich geëngageerd om een alternatief voorstel van sanctionering uit te werken.

 

Wat het budget betreft, mijnheer de voorzitter, beste collega’s, bij de start van deze plenaire vergadering is daarop uitvoerig ingegaan. Ik wil alleen nog maar eens onderstrepen dat wij de cijfers van entiteit 1 en entiteit 2 hebben meegegeven. Als men die samenneemt, is het budgettair een neutrale maatregel. Sommigen hebben er geen enkel probleem mee dat het positief is voor de entiteiten 2, maar natuurlijk heeft men geen rekening gehouden met de positieve effecten op de private markt en de werkgelegenheid die ermee wordt gerealiseerd. Wanneer men die meetelt, dan is het op termijn natuurlijk ook een positieve maatregel voor entiteit 1.

 

Dat debat hebben wij ook in de commissie gevoerd. Ik hoop dat iedereen zich daar nu in kan terugvinden.

 

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, dit is een heel belangrijk debat. In de commissie heeft de discussie 31 uur in beslag genomen. Ik weet niet precies hoe lang we nu al aan het vergaderen zijn en ook morgen zullen wij daar nog over spreken. Het debat wordt met heel veel zorg en onder grote belangstelling met veel interventies gevoerd.

 

Ik ben ervan overtuigd dat wij met de indexsprong, gecombineerd met onze maatregelen voor 2016, de sociale correcties en de op stapel staande tax shift, waarover het debat rond moet zijn tegen het zomerreces, onze economie, de werkgelegenheid en de burgers een boost geven. Dit is de boodschap die we aan onze burgers duidelijk moeten maken: wanneer wij onze burgers een bijdrage vragen, dan kunnen zij inderdaad opwerpen dat we hun iets ontnemen en we hun geen indexering toekennen, maar zij zullen eraan kunnen toevoegen dat dat wel geleid heeft tot het behoud van werk en de creatie van nieuwe jobs. Daar gaat de regering voluit voor (Applaus).

 

De voorzitter: Het is tijd voor de replieken. Ik noteer mevrouw Onkelinx, de heer Gilkinet, mevrouw Kitir, de heer Nollet, de heer Friart en mevrouw Fonck voor de replieken.

 

01.306  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, la réponse du vice-premier ministre a été particulièrement brève. Il n'a abordé qu'une partie des interpellations qui ont été développées. Je m'en tiendrai à ce qu'il a dit. Il semble toujours être au milieu du chemin, comme assis entre deux chaises. Vous dites par exemple que les mesures telles que celles que nous prenons aujourd'hui sont nécessaires, puisque nous avons des obligations à respecter, des obligations budgétaires, notamment des obligations européennes sur la trajectoire. Mais qui a dit le contraire? Mais il s'agit du choix des mesures évidemment. Vos mesures sont-elles pertinentes ou pas? C'est évidemment toute la question. La question n'est pas de savoir si nous devons réduire notre déficit. C'est une évidence.

 

Nous ne pouvons pas obliger les entreprises à engager, mais nous pouvons créer un climat favorable pour ce faire. Je ne suis pas d'accord avec vous; il y a des mesures de soutien aux entreprises qui sont directement liées à leurs décisions en matière d'emploi.

 

Lors de mon intervention, je vous ai cité des exemples de décisions que nous avons prises ensemble dans le passé, à votre demande d'ailleurs, à la suite du drame de Ford Genk. Vous êtes venu avec des demandes précises, notamment sur les horaires flexibles, le continu, etc. C'était directement lié aux types d'emploi. Nous avons également soutenu des diminutions de cotisations sociales en fonction de certains groupes cibles, directement liés à l'emploi. Nous avons également fait des réductions structurelles de charges, mais c'est à chaque fois un cocktail de mesures avec des réductions structurelles et aussi avec des mesures liées aux engagements par les entreprises.

 

Ce que vous faites ici est très différent. Vous ne liez en rien l'emploi. Finalement, vous diminuez les revenus des travailleurs créant ainsi, comme on l'a dit tout à l'heure, des problèmes au niveau économique, en termes de consommation, de malaise social, etc. Il n'y a aucun lien à l'emploi. C'est ce que l'on vous reproche. Il s'agit d'un point au sujet duquel vous n'avez pas répondu.

 

Par ailleurs, vous avez dit que les cotisations sociales, patronales étaient trop élevées. Je suis d'accord avec vous sur ce point.

 

Vous savez qu'à une époque, nous avions demandé une étude à la Banque nationale, l'objectif étant de voir comment diminuer de manière importante la composante "cotisations sociales" dans le financement de la sécurité sociale. Il faut, en effet, que lesdites cotisations soient diminuées. Mais il s'agit évidemment de savoir par quoi les remplacer. Ce qui m'amène à évoquer le débat que nous aurons sur le tax shift. Ce débat sera essentiel puisqu'une partie des moyens du tax shift pourrait permettre de réduire les cotisations sociales.

 

Vous avez parlé du saut d'index intelligent en disant que les plus fragiles bénéficieraient d'une compensation. Cela n'est pas exact, monsieur le vice-premier ministre. En effet, n'estimez-vous pas qu'un pensionné qui perçoit une allocation de 1 500 euros par mois est une personne fragile? Avec le cumul des mesures que vous proposez, la ponction sur sa pension annuelle s'élèvera à quelque 944 euros. Peut-on considérer cela comme une compensation? Je ne le crois pas.

 

Pour terminer, je dirai que je suis totalement d'accord avec ce que vous avez déclaré, suite aux débats qui ont eu lieu au niveau européen et les constats qui en ont découlé. Suivant ces derniers, les pays où la concertation sociale est bonne sont généralement performants au niveau économique et social. Il s'agit là d'une très belle réponse à la N-VA que je partage totalement.

 

01.307  Benoît Friart (MR): Monsieur le ministre, je voudrais dire à quel point nous avons apprécié votre pragmatisme. Vous êtes un homme de terrain. Ce que vous nous avez dit en commençant votre exposé au sujet des conversations que vous avez eues sur les sites de Ford-Genk et d'Audi reflète bien les problèmes de compétitivité que nous connaissons en Belgique. Il n'y a pas de cas plus concret qu'Albert Heijn-Delhaize pour éclairer cela.

 

Je voulais aussi relever une autre preuve de votre pragmatisme. Vous avez raison de rappeler qu'une entreprise ne peut dire combien de personnes elle va engager, mais nous pouvons être certains que bon nombre d'entreprises réagiront positivement à la démarche gouvernementale.

 

Vous reconnaissez que le gouvernement précédent avait pris des mesures importantes, quoique insuffisantes. Je tiens à vous féliciter d'avoir réussi à mener la concertation du G10, devenu G8 par la suite. Cela a permis de mener à bien ce projet de loi que nous voterons demain ou, en tout cas, dans les tout prochains jours.

 

Nous pouvons être sûrs qu'avec le saut d'index en 2015, les mesures de réduction salariale qui seront importantes en 2016, nos entreprises retrouveront une compétitivité dont elles ont besoin.

 

Enfin, vous avez souligné le basculement fiscal. En effet, l'effort ne doit pas être fourni que par les travailleurs. Les charges sociales sont très élevées, mais il est possible de les diminuer autrement. Là aussi, nous pouvons vous faire confiance au regard des mesures que vous prendrez.

 

01.308  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, sta mij toe dat ik het verhaal rond Ford iets meer in zijn geheel vertel. Ik krijg een beetje de indruk dat als de lasten verlaagd waren, Ford Genk toch was blijven bestaan.

 

De ceo van Ford Genk heeft zelf gezegd dat de loonkost in het verhaal rond de beslissing om de plant in Genk te sluiten, een minimaal element was. Eén van de belangrijkste redenen of wat de doorslag gaf, was dat de arbeiders in dit land het makkelijkst te ontslagen zijn en dat het hun financieel minder kostte om de plant in België te sluiten. Wij hebben dat met de vorige regering gedeeltelijk opgelost door de aanzet te geven en de grootste knelpunten rond het arbeiders- en bediendestatuut op te lossen via het eenheidsstatuut. In het regeerakkoord staat dat er zal worden voortgewerkt om de losse eindjes rond het eenheidsstatuut nog af te werken, maar het is niet zo dat wanneer alleen maar de loonkost opgelost was, plots alle problemen zouden opgelost zijn.

 

Dit maar om aan te tonen dat Ford Genk een multinational is en niet te vergelijken valt met de kmo’s in dit land. Dat is een heel andere situatie, waarbij heel andere argumenten spelen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de loonkost in dit land niet naar omlaag moet, mijnheer de minister, integendeel, maar ik wil slechts aantonen dat men zelfs met 12 % inlevering van de mensen en zelfs met subsidies van de regering toch niet zijn woord heeft gehouden en niet de beloofde garantie heeft geboden.

 

Als men er nu toch met de indexsprong voor kiest om iets af te nemen van de mensen — het zijn uw eigen woorden die ik herhaal — en zegt dat te doen om jobs te creëren, dan zou u precies daarom moeten zeggen dat u daar absoluut harde garanties tegenover wilt. U zegt dat u geen harde garanties kunt vragen, maar dan had u misschien ons voorstel moeten overwegen, dat daarnet door mevrouw Temmerman nog werd toegelicht, met name gericht een lastenverlaging die gefinancierd wordt door de meerwaardebelasting. U had dan helemaal geen indexsprong nodig en had daarmee veel meer jobs gecreëerd dan de jobs die u nu verwacht te creëren.

 

Dat is mijn punt, mijnheer de minister. Blijkbaar zullen wij elkaar niet kunnen overtuigen. Ik volg uw redenering niet. U hebt getracht de redenering uit te leggen waarom u de indexsprong doorvoert, maar, nogmaals, die redenering kon even goed gelden voor het alternatief, zijnde de gerichte lastenverlaging, gefinancierd door de meerwaardebelasting.

 

Ten tweede, tijdens uw betoog over het belang van het sociaal overleg toonde u aan dat het zelfs in Europa duidelijk is dat sociaal overleg belangrijk is. Hierdoor voelen wij ons als oppositie niet echt aangesproken. Dat was misschien een boodschap voor uw coalitiepartners. Ik hoop dat zij goed geluisterd hebben en het verslag nog eens goed lezen. Op dat vlak zijn wij een bondgenoot. Wij hebben altijd gezegd dat het sociaal overleg belangrijk is en wij zullen dat ook blijven zeggen.

 

Ten derde, u hebt de federale bevoegdheden nog eens uitgelegd. U hebt ook nu de duidelijkheid verschaft die u in de commissie hebt gegeven. Nogmaals, men kan dit op federaal niveau doen, maar u doet het niet. Wij zullen zien. U zegt dat u dit aan de tax shift zult koppelen. De besprekingen ter zake wil men voor de zomer starten. Ik vind het jammer dat u in die positie zit, want straks moet u daar al weer iets tegenover stellen wat niet meer logisch is. Als men de inkomsten niet verhoogt, is het logisch dat men de huurprijzen ook niet verhoogt. Er is iets waarover niet moet worden onderhandeld en toch moet het hier gebeuren.

 

01.309  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie en tout cas sur la forme et pour votre patience. Vous avez essayé de répondre à l'ensemble des remarques. Nous ne sommes pas pour autant convaincus mais je note l'effort d'écoute de votre part tout au long de la journée.

 

Premièrement, sur l'enjeu de la compétitivité, il faut prendre acte de la pression à laquelle est soumis notre pays et le gouvernement en dialogue avec les entreprises. C'est une réalité. Par contre, il n'y a pas de fatalité dans le choix de la réponse qui est donnée. Vous présentez le saut d'index comme étant la voie inévitable, obligée par rapport à cette pression qu'exercent sur vous les employeurs. Nous prétendons qu'il y a d'autres voies. J'y reviens dans ma conclusion.

 

Deuxièmement, nous devons tenir compte collectivement de cette forme de chantage qui est exercée par certains employeurs, principalement des multinationales sur l'ensemble des États en Europe. La solution est-elle une sorte de nivellement vers le bas, de diminution continuelle des cotisations sociales, sans financement alternatif de la sécurité sociale? Où va-t-on s'arrêter? Que se passe-t-il depuis de nombreuses années, bien avant vous? Avec un phénomène qui est accentué par votre gouvernement, c'est que, pour maintenir de l'emploi chez nous, on adapte les conditions et notamment le type de cotisations que doivent payer les employeurs, avec différentes diminutions de cotisations. On trouve une solution mais on crée un autre problème. Le problème se pose au niveau du financement de la sécurité sociale. Quelques années plus tard, on nous dit que la solution en matière de sécurité sociale va être trouvée en diminuant les droits des travailleurs qui ont cotisé et qui sont malades, sans emploi ou pensionnés. Ce n'est pas une solution. Pour que l'équation continue de fonctionner, vous devez développer un financement alternatif. Vous avez choisi une voie classique.

 

Troisièmement, on ne peut pas se contenter de créer un climat favorable à l'entreprise et espérer ensuite que des emplois arrivent. Nous sommes dans une forme de bras de fer. Les États peuvent aussi fixer leurs conditions dans le cadre d'un dialogue social respectueux, disant au monde de l'entreprise: "Nous réalisons un effort collectif," par exemple sous la forme de ce saut d'index, même si nous le contestons. "Mais, il y a une contrepartie. On vous demande des engagements fermes". L'Europe le fait dans le cadre des subsides des fonds structurels européens ainsi que dans les zones franches. Nous avons d'ailleurs voté une loi à ce sujet, voici quelques semaines. L'Europe fixe des conditions de remboursement des aides si les employeurs, les investisseurs ne respectent pas les règles du jeu.

 

Un État doit pouvoir se faire respecter en la matière; sinon, la fois suivante, il y aura un nouveau chantage. On va encore diminuer le niveau de cotisations et le niveau de droits sociaux qui suit, et on ne va pas s'en sortir. Il existe des mécanismes au plan européen tout à fait transposables en Belgique s'il y a une volonté politique d'un gouvernement de négocier, dans un bras de fer avec les employeurs et les investisseurs qu'on aide, mais pas sans contreparties.

 

Quatrièmement, ce qui me frappe, en lien avec ce sentiment de fatalisme que j'ai en vous écoutant dire que "nous n'avons pas le choix, nous sommes contraints, autrement, les emplois s'en vont", c'est l'absence d'imagination quant aux solutions mises en œuvre et la non-prise en compte des autres aspects de la compétitivité. Nous avons cité la recherche et développement, la formation, les coûts énergétiques.

 

Sur le volet qualitatif de la compétitivité des entreprises et d'un État, il y a une absence totale de réflexion relative à un projet économique à développer au niveau de la Belgique, face au constat qu'aujourd'hui, les régions en Europe qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont un projet économique clairement défini et une véritable plus-value développée par des efforts conjoints avec des secteurs moteurs qui entraînent le reste de l'économie avec eux.

 

Cinquièmement, et c'est ma conclusion, pour ce qui concerne le timing, vous dites avec conviction qu'un tax shift – c'est-à-dire un transfert fiscal des coûts de l'emploi vers d'autres domaines, vous avez cité la pollution, la consommation (je suis curieux de voir ce que vous allez sortir), les revenus du capital – est la solution.

 

Mais pourquoi ne pas avoir mis en œuvre cette solution avant d'envisager un saut d'index? C'est une solution beaucoup plus structurelle, plus juste, plus efficace. Vous avez gobé, en tant que CD&V, le saut d'index avec l'espoir d'avoir peut-être demain un tax shift efficace, juste, avec des montants suffisamment importants pour faire la différence en matière de possibilités de créer de l'emploi.

 

En termes de timing, il y a là quelque chose de complètement raté, injuste, déséquilibré. Cela devait, me semble-t-il, faire l'objet d'une application et d'une négociation conjointes, voire cela aurait pu remplacer ce saut d'index qui va frapper durement les travailleurs et les allocataires sociaux. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous suivre.

 

01.310  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour votre écoute.

 

Je vais commencer par deux points spécifiques importants, ensuite j'étendrai mon propos.

 

En ce qui concerne les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées, vous vous retranchez derrière le Conseil d'État. C'est étonnant alors même que c'est arrivé en deuxième lecture après passage au Conseil d'État, mais l'histoire peut toujours être réinventée. Le Conseil d'État dit que ces allocations relèvent des compétences des entités fédérées. Ni vous ni manifestement aucun collègue de la majorité n'expliquez pourquoi vous avez fait un shopping politique en privant d'indexation les uns et en laissant leur indexation aux autres. C'est évidemment cela qui est incompréhensible! J'ai même entendu tout à l'heure qu'on allait discuter du saut d'index sur les loyers, mais au moment du tax shift. Permettez-moi de vous dire que c'est un parcours étonnant que de faire maintenant un saut d'index sélectif et ensuite de justifier la non-application du saut d'index à certains volets en le renvoyant à d'autres moments.

 

En ce qui concerne la formation, j'ai dit tout à l'heure que je pensais que c'était un recul. L'histoire dira si c'est reculer tout court ou si c'est reculer pour mieux sauter. J'attends de voir combien de semaines, combien de mois voire combien d'années il faudra pour garder cet engagement clair et ce signal fort, fondamental en matière de compétitivité des entreprises pour garder ces efforts de formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, en tout cas, c'est reculer. Nous verrons ce que cela donnera par rapport à votre engagement.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous avez dit que s'il n'y avait pas de réduction des coûts salariaux, certaines entreprises iraient droit dans le mur. Je peux être d'accord avec vous sur ce point. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi on en est à ces coûts salariaux et, surtout, quelle est la réponse à y apporter.

 

Si les coûts salariaux sont si élevés en Belgique, est-ce dû à l'indexation des salaires? Non. Vous qui aimez tant les rapports de la Banque nationale, oserais-je vous citer ici un extrait d'un rapport récent de la Banque nationale qui réévaluait l'évolution des coûts salariaux entre 1996 et 2011 et qui dit bien que "'à cette période, la présence en Belgique d'un système d'indexation formelle n'a pas causé une augmentation des salaires nominaux plus élevés que celle des pays qui l'entourent".

 

Si les coûts salariaux sont si élevés en Belgique, ce n'est pas à cause du saut d'index. C'est évidemment directement à cause du coût du travail en matière de taxes, en matière de charges. Là où il faut effectivement répondre à cette question pour nos entreprises, non seulement pour maintenir l'emploi mais aussi pour créer demain des emplois supplémentaires, c'est évidemment, je n'en démordrai pas, à travers une réforme fiscale ambitieuse, avec une réduction du coût du travail, avec une réduction des taxes et des charges sur le travail.

 

Vous parlez d'un tax shift, monsieur le vice-premier ministre, et vous le liez notamment à la consommation. Appelons un chat, un chat: la consommation, c'est la TVA, je n'en connais pas d'autre. Si vous vous engagiez à ce que demain, on augmente par exemple la TVA sur le caviar, mais qu'on diminue la TVA sur les produits de première nécessité en la passant de 6 à 5,5 %, on pourrait commencer à en discuter. Mais si votre objectif, vous l'avez dit pudiquement, de "transfert vers la consommation" – c'est très pudique, c'est très joli – se traduit par un tax shift augmentant la TVA brutalement et pour tout, ce n'est ni une issue, ni une politique positive en matière d'emploi.

 

Enfin, j'ai adoré votre plaidoyer sur l'apport des partenaires sociaux et l'apport de la concertation sociale. Je me retrouvais tout à fait dans ce que vous avez dit. Ce que j'ai d'ailleurs dit tout à l'heure va dans le même sens. Mais ce n'est pas nous que vous devez convaincre, monsieur le vice-premier ministre, ce sont, aujourd'hui, certains partenaires de votre majorité.

 

En tout cas, ces déclarations que j'ai entendues de la part de certains partenaires de votre majorité, il y a quelques jours encore, allaient dans le sens de déclarations de plus en plus belliqueuses vis-à-vis des partenaires sociaux dans leur ensemble ou de certains des partenaires sociaux. "À bas les syndicats!" devient le leitmotiv de certains partis de votre majorité. Ne vous y enfermez pas, monsieur le ministre de l'Emploi, non seulement pour vous, pour votre parti mais manifestement aussi par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure.

 

Cette semaine seront examinées les mesures relatives au saut d'index, les restrictions relatives aux prépensions, l'allongement des carrières sans avoir prévu d'ailleurs de politique alternative forte pour lier emploi et allongement des carrières. Tout cela, ce sont des politiques restrictives et on attend toujours de ce gouvernement un plan emploi ambitieux qui crée les conditions d'un véritable redéploiement économique, mais ce saut d'index, excusez-moi, n'est pas la réponse que l'on peut attendre en matière de promotion de l'emploi. Suffisamment d'économistes, d'employeurs et de grands patrons ont clairement affirmé que, dans le contexte actuel, cela pouvait être contre-productif.

 

01.311  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le vice-premier ministre, vous ne pouvez pas nous ôter le sentiment de votre malaise personnel par rapport à la mesure que vous avez dû défendre à la tribune. Tout d'abord, il y a eu une insistance sur les bancs de votre groupe de ce qu'il n'y aurait qu'un seul saut d'index. Vous-même avez dit dans votre intervention: "Dès 2016, on pourra reparler de la croissance des salaires", aveu s'il en est que la mesure que vous préconisez, si elle avait l'effet bénéfique escompté, devrait être reconduite bien au-delà d'une seule année. C'est parce que vous comprenez vous-même non seulement qu'elle causerait des déséquilibres sociaux d'une gravité particulière, mais qu'en plus elle n'a pas l'effet bénéfique aussi élevé que celui escompté.

 

Ce non seulement parce que vous ne pourrez pas dire que cette mesure aura l'effet de création d'emplois, vu la controverse entre la BNB, la Banque nationale, et le Bureau fédéral, mais surtout parce que vous travaillez à contre-courant de ce que font d'autres États européens.

 

Il est temps de répéter ici que ce n'est pas le salaire net des travailleurs qui est l'ennemi de la croissance, ni l'ennemi de la compétitivité des entreprises, ce d'autant dans les circonstances économiques actuelles. Ce n'est pas le salaire net, comme d'autres l'ont dit, c'est le montant des cotisations de sécurité sociale qui l'est. Il s'agit ici d'un vrai débat.

 

Je vais vous dire pourquoi vous avez présenté cette mesure et que vous vous êtes chargé de la défendre même si c'est à contre-cœur. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord au moment de la formation du gouvernement sur le transfert fiscal, parce que votre déclaration gouvernementale ne comporte rien en la matière, à part l'évocation de principes généraux fort contestables sur certains aspects. C'est parce que vous n'avez pas pris à bras-le-corps ce qui aurait dû être fait dès la formation du gouvernement, à savoir l'abaissement significatif des cotisations de sécurité sociales sur les bas salaires, comme préconisé par la Banque nationale et le Bureau fédéral. Selon une étude de 2011, cette diminution aurait dû être au moins équivalente à 0,5 % du PIB de l'époque. Aujourd'hui, ce chiffre devrait être sans doute quelque peu adapté. Parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous n'avez pas voulu remettre en cause ce qui constitue le vrai débat, à savoir comment financer demain la protection sociale à travers la sécurité sociale si on ne fait plus porter le principal effort par les cotisants, parce que vous n'avez pas voulu faire la vraie réforme de principe, vous défendez, aujourd'hui, une mesure qui n'est que l'os à ronger de la N-VA

 

Voilà l'ultime concession!

 

01.312  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, comme mes collègues, je peux apprécier la qualité de votre réponse. Cependant, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas répondu à la question que je soulevais ce matin. Je vous demandais de parler de votre visite à l'Inspection des Finances au sujet de l'exemption relative à l'analyse d'impact environnemental, économique et social. Au moins sur ce point, j'aimerais obtenir formellement une réponse de votre part et pouvoir y répliquer.

 

01.313  Kris Peeters, ministre: Chers collègues, il est exact qu'un saut d'index relève d'un choix politique.

 

Het is duidelijk dat wij naast de tax shift en andere maatregelen, die al zijn genomen of nog zullen worden genomen, geopteerd hebben voor een indexsprong. Ik heb begrepen dat onder andere mevrouw Temmerman dat niet de beste keuze vindt. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor die keuze en zullen die ook blijven verdedigen. Ik neem akte van de argumenten van de oppositie waarmee zij meent aan te tonen dat er betere keuzes mogelijk zijn. Dat is een kwestie van meerderheid versus oppositie.

 

Ik hoop dat ik u ervan heb kunnen overtuigen dat wij een maximale zorgvuldigheid aan de dag hebben gelegd bij het maken van onze keuzes, die we ook kunnen argumenteren.

 

Mevrouw Kitir, ik heb gezegd dat de vorige regering naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk in gang is geschoten. U kent het dossier uiteraard veel beter dan ikzelf. Hoe dan ook toont dat dossier aan dat garanties in verband met de werkgelegenheid, ook al staan ze op papier, niet veel voorstellen als men in een hoofdkantoor beslist om een bedrijf te sluiten.

 

Ik kan enkel onderstrepen dat in mijn contacten met Volvo en Audi de vraag te berde wordt gebracht hoe wij de hoge loonkosten in België zullen aanpakken als die bedrijven ervoor kiezen om hier en niet in het buitenland te investeren.

 

U hebt gelijk dat het niet alleen die multinationals zijn, ook voor de kleine en grote ondernemingen zijn de loonkosten een heel belangrijk punt.

 

Vous avez bien souligné, madame Onkelinx, que ce n'est pas seulement le coût salarial. Vous avez raison. Il existe d'autres éléments portant, par exemple, sur la flexibilité. Mais j'ai bien compris que, dans le Pacte que vous avez approuvé sous l'ancien gouvernement, il n'y avait pas de lien…

 

01.314  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.315  Kris Peeters, ministre: Non, ce n'est pas vrai: il n'y a pas de garantie. Excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé de garantie de création d'emplois par les entreprises en échange d'une diminution du coût salarial. Peut-être suis-je mal placé.

 

01.316  Laurette Onkelinx (PS): Le Pacte de compétitivité comportait effectivement des réductions structurelles de charge. Là, il n'y a pas d'obligations particulières. C'est un climat favorable, comme vous l'appelez de vos vœux. Mais, à côté de cela, il y avait des diminutions de cotisations sociales groupes cibles qui sont directement liées à l'emploi. Vous ne pouvez pas le dire autrement.

 

Toutes les études ont démontré, et notamment le président du Conseil supérieur de l'Emploi, futur patron de la Banque nationale, que ce sont ces mesures-là qui sont les plus favorables à l'emploi.

 

01.317 Minister Kris Peeters: Voor alle duidelijkheid, u hebt gelijk dat er wat de sociale Maribel betreft een directe link is tussen de subsidie en de werkgelegenheid. Dat is ook heel belangrijk want wij hebben dat nu met een jaar uitgesteld. De non-profitsector is mij komen vinden om te zeggen dat er 700 jobs zouden worden gecreëerd als men die ondersteuning krijgt. We hebben dat nu met één jaar uitgesteld en ik hoop dat ze het dubbele kunnen realiseren. Dat is juist wat de sociale Maribel betreft maar het gaat hier nu algemeen over lastenverlagingen en garanties van de ondernemingen om werkgelegenheid te creëren.

 

En ce qui concerne la correction sociale, un avis a été demandé aux partenaires sociaux.

 

Wij hebben voor de welvaartsenveloppe, los van de 180-160 % waarover ik het debat niet wil heropenen, zoals in de wet is vastgelegd, aan de sociale partners gevraagd dat niet onbelangrijke bedrag te verdelen. Wij hebben uitgevoerd wat zij als akkoord hebben bereikt.

 

Ik heb nogmaals onderstreept dat wij serieuze inspanningen hebben gedaan om de indexsprong slim te maken.

 

Er zijn een aantal elementen waarop zou kunnen worden gerepliceerd dat zij in de praktijk misschien harder aankomen dan voorzien. Ik hoop dat u begrijpt dat wij met de nodige zorg daarmee zijn omgesprongen en dat wij aan de sociale partners hebben gevraagd de welvaartsenveloppe te verdelen. Die verdeling hebben wij rigoureus uitgevoerd.

 

Mevrouw Temmerman, verwacht u dat ik groot nieuws ga vertellen?

 

01.318  Laurette Onkelinx (PS): (…) ce n'est pas une politique nouvelle. C'est une politique structurelle. Cela ne compense pas.

 

01.319  Kris Peeters, ministre: J'ai bien compris votre position dans ce débat. J'ai seulement souligné l'importance des partenaires sociaux pour distribuer les montants qui sont prévus.

 

Mevrouw Fonck, uit de adviezen van de Raad van State, die zich zeer zorgvuldig heeft gebogen over alle amendementen, ook de uwe, in de verenigde kamers, dus zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kamer, blijkt overduidelijk dat wij met concurrerende bevoegdheden zitten, dat de regio’s bevoegd zijn om kinderbijslag, huur enzovoort te indexeren of niet te indexeren en dat het federale niveau de bevoegdheid heeft zolang wij algemeen en zo breed mogelijk gaan. Wij hebben dat ook met enige zorgvuldigheid gedaan. Wij hebben dat maximaal gedaan, maar het is de verantwoordelijkheid van deze federale regering om bepaalde zaken nu niet mee te nemen omdat wij denken dat het interessanter is, bijvoorbeeld met betrekking tot de huur, om dat debat te voeren in het kader van de tax shift. Dat is een verantwoordelijkheid die wij nemen.

 

Ik weet ook heel goed hoe ver men in het verleden is gegaan. Ik zat toen op de studiedienst en ik heb nog mee helpen werken om naar dividenden en andere zaken voorstellen te doen. Hier hebben wij de keuze gemaakt zoals ze hier voorligt, en dat met goedvinden van de Raad van State, dat is op juridisch vlak niet onbelangrijk.

 

01.320  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le vice-premier ministre, vous avez fait un choix sélectif d'appliquer un saut d'index sur certaines choses et vous avez fait le choix de ne pas appliquer le saut d'index sur d'autres. Vous en avez cité quelques-unes. Je veux bien montrer ici que c'est un shopping, un choix politique "pur jus". Vous vous retranchez derrière le Conseil d'État. Si vous voulez appliquer une mesure sur la base des compétences que vous avez et que confirme le Conseil d'État, il n'y a alors aucune raison pour ne pas appliquer un saut d'index sur ceux aujourd'hui que vous avez protégés et là où vous ne l'avez pas appliqué. Je reprends les tantièmes des administrateurs. C'est dans votre compétence mais vous avez choisi de les protéger et de ne pas leur appliquer un saut d'index.

 

01.321  Kris Peeters, ministre: C'est vrai.

 

01.322  Catherine Fonck (cdH): Pour les loyers, vous avez choisi de ne pas appliquer un saut d'index. Dès lors, pour les allocations familiales et les allocations d'aide aux personnes âgées, vous auriez clairement pu faire le choix de ne pas appliquer un saut d'index, d'autant plus que le Conseil d'État valide aussi que ce sont bien des compétences qui ont été communautarisées à travers la sixième réforme de l'État. Si vous dites: "Dans le fond, on fait une mesure linéaire de saut d'index qui s'applique à tous, les petits, les gros, ceux qui sont dans une situation favorable ou pas", je n'approuve pas. Mais, au moins, je pourrais comprendre la logique. En l'occurrence, ce n'est pas du tout la démarche que vous avez faite.

 

Vous avez choisi volontairement d'en sanctionner certains et d'en protéger d'autres.

 

01.323 Minister Kris Peeters: Ik wil nog even ingaan op wat de heer Nollet zei in verband met het advies van de Inspectie van Financiën. Er is een preambule bij een koninklijk besluit, maar hier gaat het over een wet. Wat een wet betreft, is er daarvoor geen vereiste. Als er KB’s zijn, zullen wij, wat die KB’s betreft, aparte adviezen van de IF vragen, maar wat de wet betreft, is er geen preambule en dus ook geen verwijzing naar een advies van de IF nodig.

 

U moet dus niet bezorgd zijn dat we juridisch niet correct zouden handelen. Wij gaan ervan uit dat wij de nodige zorg daaraan besteed hebben. Bedankt om het even aan te halen, maar er is geen gevaar dat wij hierin niet correct zouden handelen.

 

01.324  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de vous montrer l'avis du Conseil d'État sur lequel je me base pour évoquer cet élément. Bien entendu, comme le signale le Conseil d'État dans cet avis publié au Moniteur le 31 décembre 2013, une loi n'a pas de préambule. Mais, dit le Conseil d'État, "il convient en outre de tenir compte du fait qu'il n'y a pas de préambule dans une loi mais bien dans l'arrêté royal accompagnant le projet de loi déposé auprès d'une chambre législative."

 

C'est bien entendu dans l'arrêté royal accompagnant le projet de loi que le préambule doit prévoir et indiquer l'avis de l'Inspection des Finances. J'ai vérifié dans les documents officiels au greffe, cet arrêté royal ne mentionne pas dans ses préambules la date de l'arrêté de l'Inspection des Finances. Vous ouvrez là un risque de recours purement formel mais que vous pourriez éviter en distribuant l'avis de l'Inspection des Finances.

 

La nuit étant proche, et portant souvent conseil, je ne peux que vous inviter à continuer à y réfléchir et à revenir demain matin avec cet élément. À moins que vous ayez d'autres éléments maintenant. Je parle bien de l'arrêté royal qui accompagne le projet de loi.

 

01.325  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Nollet, ik heb tot nu toe gezwegen en mij stil gehouden, maar ik hoor u nu voor de tweede keer deze avond zeggen dat er blijkbaar, aangezien het verslag van de Inspectie van Financiën ontbreekt, tegen de wet bepaalde vorderingen zouden kunnen worden ingesteld. Welke vorderingen bedoelt u eigenlijk?

 

01.326  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Il s'agit d'un arrêté royal, qui n'est pas une loi. Un arrêté royal peut être attaqué ultérieurement. Je ne dis pas que nous le ferons, je dis que d'autres acteurs le feront.

 

01.327  Hendrik Vuye (N-VA): Dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is: voor welk rechtscollege wil u dat doen, en op welke rechtsgrond? Voor het partijbestuur van Ecolo? Als dat zou kunnen…

 

01.328  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Il y a différentes possibilités. Je n'entrerai pas ici dans le détail.

 

01.329  Hendrik Vuye (N-VA): Het partijbestuur van Ecolo misschien? Ik zal het u uitleggen, mijnheer Nollet.

 

Er is vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die stelt dat u voor de voorbereiding van wetgeving, voor het hele proces dat leidt tot de beslissing over een wet, niet naar het Grondwettelijk Hof kunt gaan. Zij achten zich daarvoor niet bevoegd. U spreekt hier dus over rechtsmiddelen die niet bestaan.

 

C’est le code des lois imaginaires.

 

In ieder geval, wat u daar vertelt zijn zaken die niet kunnen.

 

01.330  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je vous renvoie à la page 103 703 du Moniteur. Lisez-là à votre aise et nous en reparlerons.

 

01.331  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Nollet, ik heb het niet over het advies van de Raad van State. Ik heb het over een wet die hier bij stemming goedgekeurd wordt. Zelfs indien het koninklijk besluit waarmee die wet hier is ingediend, ongeldig zou zijn, dan zie ik nog niet in op basis van welke rechtsgrond en voor welk rechtscollege u die wet zou kunnen aanvallen. Er is gewoon geen enkele rechtsgrond en geen enkel rechtscollege bevoegd.

 

01.332  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je dois bien avouer que le chef de groupe N-VA a raison au niveau juridique. En quelque sorte, c'est le crime parfait. Comme vous et vos collègues constitutionnalistes le disent, c'est un crime parfait; mais c'est un crime quand même!

 

Dans ce cadre, vous cachez finalement au Parlement, ce qui est évidemment grave, un élément essentiel pour un débat d'importance qui porte sur la situation économique et sociale de notre pays. Je ne serais pas aussi heureuse que vous de constater qu'on ne peut pas vous sanctionner.

 

De voorzitter: Als niemand nog het woord vraagt, sluiten wij hier het deel van de discussie met minister Peeters af. Morgen om 11.00 uur zetten wij de algemene bespreking voort.

 

Nous continuerons la discussion générale. J'ai deux orateurs inscrits pour Mme la ministre De Block. Nous verrons donc à quelle heure nous pourrons commencer le débat concernant le projet sur les droits de greffe.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 22 avril 2015 à 11.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 22 april 2015 om 11.00 uur.

 

La séance est levée à 22.59 heures.

De vergadering wordt gesloten om 22.59 uur.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.