Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 21 april 2015

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 21 avril 2015

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.08 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 10.08 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Carina Van Cauter, wegens gezondheidsredenen/ pour raisons de santé;

Olivier Maingain, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Barbara Pas, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Aldo Carcaci, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, Raad van Europa / Conseil de l’Europe;

Maggie De Block, met zending buitenslands (Riga) / en mission à l’étranger (Riga).

 

01 Regeling van de werkzaamheden

01 Ordre des travaux

 

Collega’s, wij beginnen, zoals u weet, aan een marathonvergadering. Ik moet u vooraf twee zaken laten weten.

 

Ten eerste, mevrouw De Block is niet aanwezig, vanwege een Europese vergadering, maar zij zal er morgenvoormiddag zijn om mogelijke vragen te beantwoorden. Ik heb dat ook zo afgesproken met de oppositiefracties.

 

Deuxièmement, étant donné qu'une Conférence des présidents aura lieu à 12.30 heures, nous arrêterons les travaux à cette heure-là pour les reprendre à 14.15 heures.

 

Ordemotie

Motion d'ordre

 

01.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik dank u voor deze elementen van toelichting bij de werkzaamheden. U weet dat wij als oppositie geen probleem hebben met de afwezigheid van mevrouw De Block; daar werd een afspraak over gemaakt. Ik zal het ook niet meer hebben over een aantal spijtige zaken met betrekking tot de werking van en de bespreking in de commissie, zoals het uitblijven van hoorzittingen of het niet opvragen van een advies van de Nationale Arbeidsraad.

 

Toch wil ik u vragen om één zaak voor te leggen aan de plenaire vergadering in het kader van de regeling der werkzaamheden, met name het ontbreken van de budgettaire impact en de cijfers ter zake. Ik beroep mij op een aantal recente, nieuwe verklaringen van de regeringsleden de voorbije week. De indexsprong met zijn budgettaire impact is voor ons een onrechtvaardige maatregel, die niet had moeten doorgevoerd worden als er een tax shift was gebeurd. Men moet de loonlasten aanpakken, niet de lonen.

 

Over die onrechtvaardige maatregel zijn qua impact verschillende verklaringen afgelegd. Ik overloop ze even.

 

Ten eerste zegt de regering bij de begrotingscontrole dat dit budgetneutraal is.

 

Ten tweede zijn er de adviezen van de FOD Financiën — ik heb ze hier bij me, voor de collega’s die ze ondertussen zijn kwijtgeraakt — die dat tegenspreken.

 

Ten derde citeerde vicepremier Peeters plots uit het niets, tijdens de laatste bespreking in de commissie voor de Sociale Zaken, een advies van de Inspectie van financiën waaruit blijkt dat deze indexsprong niet budgetneutraal zou zijn voor de federale begroting. Dat staat in tegenstelling tot wat u en uw regeringsleden, mijnheer Peeters, eerder hebben gezegd tijdens de begrotingscontrole. Wij hebben daar toen een debat over gevoerd in de commissie en uiteindelijk hebt u dat advies niet ter beschikking willen stellen.

 

Nu is er zelfs nog een vierde en een vijfde element.

 

Mijnheer de voorzitter, onze fractie heeft het Rekenhof een brief geschreven om in dit dossier de budgettaire impact van de indexsprong op de federale begroting op te vragen. Ondertussen hebben wij daarop een antwoord gekregen, dat ik voor u ter beschikking stel. Uit dat antwoord blijkt dat het Rekenhof ter zake niet over cijfers en een dossier beschikt.

 

Het vijfde en laatste, meest actuele element, is het volgende. (Rumoer)

 

Collega’s, zeker voor een meerderheid die budgettaire orthodoxie heel belangrijk vindt, kan ik mij niet inbeelden dat de budgettaire impact van een dergelijke maatregel niet belangrijk is. Daarom zou ik even willen vragen dat de collega’s van de meerderheid aandachtig volgen.

 

Mijnheer de voorzitter, vorige week had het kabinet van minister Van Overtveldt het in Het Laatste Nieuws en De Morgen over een positieve budgettaire impact van 794 miljoen euro voor de federale begroting.

 

Wat is het nu: is het budgetneutraal, is het negatief, zoals minister Peeters zegt, maar waarover hij geen gegevens ter beschikking wil stellen, of is het een positief resultaat van 794 miljoen euro?

 

Mijnheer de voorzitter, om die reden heb ik in onze fractie met collega Nollet en collega Gilkinet een ordemotie voorbereid. Ik verwijs daarvoor naar artikel 54 van het Reglement. In onze ordemotie vragen wij dat u als Kamervoorzitter de beschikbare cijfers zou opvragen. Die cijfers zijn er blijkbaar, daarvoor verwijs ik naar het advies van de Inspectie van financiën en de nieuwe studie van het Planbureau. Wij vragen dat de beschikbare cijfers over de budgettaire impact van die onrechtvaardige en onnodige maatregel hier ter tafel kunnen liggen, voordat wij aan het parlementair debat beginnen. Het parlementair debat zal daardoor wellicht efficiënt zijn, maar het zal zeker boeiend worden.

 

De voorzitter: Ik heb een ordemotie ontvangen van de heren Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet en Georges Gilkinet, luidend als volgt:

 

"Mijnheer de voorzitter, tijdens het commissiedebat op 25 maart over het wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid (DOC 960/001) verwees de minister van Werk, Kris Peeters, naar een advies van de Inspectie van financiën over de gevolgen van de indexsprong voor de begroting van de federale overheid.

 

Volgens de minister zou er in dat advies staan dat die gevolgen op lange termijn negatief zullen zijn voor de begroting van entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid).

 

Ondanks het verzoek van de aanwezige Parlementsleden weigerde minister Peeters het advies aan het Parlement mee te delen. Ook van het Rekenhof hebben we geen informatie gekregen; het liet weten zich niet over dit dossier te hebben gebogen.

 

Los van de vraag of deze maatregel opportuun is, moet het Parlement ons inziens absoluut beschikken over alle informatie om de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting te kunnen berekenen, te meer daar de antwoorden van de geraadpleegde gesprekspartners en instellingen op dat punt uiteenlopen.

 

Zowel in de beleidsverklaring als in de toelichting bij de begroting 2015 beweerde de federale regering in eerste instantie immers dat de indexsprong budgetneutraal zou zijn.

 

Vervolgens bleek de FOD Financiën, waarvan we de analyse rechtstreeks bij het Rekenhof hebben moeten opvragen, de gevolgen helemaal anders in te schatten: een vermindering van de ontvangsten uit de personenbelasting met 970 miljoen en een stijging van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting met 457 miljoen.

 

Nadien verwees de minister van Werk nog naar het advies van de Inspectie van financiën, waarin sprake is van een negatief effect voor entiteit I en een positief effect voor entiteit II.

 

Opdat onze Assemblee hierover goed en met kennis van zaken zou kunnen debatteren, is het nodig dat die verschillende cijfers worden toegelicht en dat we een kopie krijgen van het advies van de Inspectie van financiën en van de budgettaire informatie die de regering met het oog op dat advies aan de Inspectie van financiën heeft bezorgd.

 

Gezien dit alles vragen wij met deze ordemotie in naam van onze fractie dat de regering onverwijld het integrale advies van de Inspectie van financiën met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de indexsprong, dat minister Peeters tijdens de commissiewerkzaamheden van 25 maart heeft aangehaald, aan het Parlement zou bezorgen.

 

Monsieur le président, lors des débats en commission sur le projet de loi concernant la promotion de l'emploi (DOC 960/001) du 25 mars dernier, le ministre de l'Emploi, Kris Peeters, a fait référence à un avis de l'Inspection des Finances relatif aux conséquences du saut d'index sur le budget de l'État fédéral.

 

Selon les propos du ministre, cet avis révélerait que ces conséquences sont, à long terme, négatives pour le budget de l'entité I (État fédéral et sécurité sociale).

 

Malgré la demande des parlementaires présents, le ministre Peeters a refusé de communiquer cet avis au Parlement. Par ailleurs, aucune information n'a pu être obtenue via la Cour des comptes qui a fait savoir qu'elle n'avait aucun dossier en cours sur ce sujet.

 

Indépendamment de la question de l'opportunité d'une telle mesure, il nous semble indispensable que le Parlement puisse disposer de tous les éléments permettant d'en calculer les conséquences financières sur le budget de l'État et ceci d'autant plus lorsque la réponse varie selon les interlocuteurs ou institutions consultées.

 

En effet, dans un premier temps, le gouvernement fédéral a soutenu, tant dans la déclaration gouvernementale que dans son budget 2015, que le saut d'index serait budgétairement neutre.

 

Dans un second temps, les travaux du SPF Finances, que nous avons dû nous procurer directement auprès de la Cour des comptes, révélaient une toute autre évaluation. À savoir une diminution de 970 millions au titre des recettes IPP et une augmentation de 457 millions au titre de l'impôt des sociétés.

 

Dans un troisième temps, les propos du ministre de l'Emploi relayant l'avis de l'Inspection des Finances qui fait état d'un impact négatif pour l'entité I et d'un impact positif pour l'entité II.

 

Afin de permettre un débat de qualité et en toute connaissance de cause au sein de notre assemblée, il est nécessaire de faire toute la clarté sur ces différents chiffres et d'obtenir copie de l'avis de l'Inspection des Finances ainsi que des données budgétaires que le gouvernement lui a transmises afin de formuler celui-ci.

 

Compte tenu de ces éléments, nous demandons, par la présente motion d'ordre et au nom de notre groupe, que le gouvernement dépose sans délai au Parlement l'avis complet de l'Inspection des Finances relatif aux conséquences budgétaires du saut d'index cité par le ministre Peeters lors des travaux en commission du 25 mars dernier."

 

Ik kan alleen signaleren dat ik dit straks behandel. Wij kunnen ondertussen misschien al beginnen met de verslagen. Er zijn bij de bespreking van het wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid drie rapporteurs.

 

01.02  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je ne suis pas certain que vous ayez bien compris la demande qui est formulée ici.

 

Si nous avons déposé cette motion, c'est pour obtenir les chiffres avant d'entamer les travaux. En effet, il est essentiel de connaître l'impact des mesures envisagées. Les arguments viennent d'être développés pour obtenir ces chiffres mais vous nous répondez que "l'on verra plus tard". Non, nous souhaitons que notre demande soit traitée maintenant, au début de nos travaux! Nous devons savoir de quoi nous parlons.

 

De voorzitter: Mijnheer Nollet, ik heb heel goed begrepen dat u naar de cijfers vraagt. Ik heb ook uw verwijzing naar artikel 54 van het Reglement begrepen. Ik heb hier de tekst van de motie die u hebt ingediend.

 

Met toepassing van artikel 54 verklaar ik de motie ontvankelijk en ik zal ze straks voorleggen. De regering kan op gelijk welk moment het woord nemen. U weet dat.

 

Ik zal na het verslag de motie ter sprake brengen, want zo staat het ook in het Reglement. Ik verwijs naar artikel 54, derde alinea: “Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan kan zij worden voorgedragen op het door de voorzitter bepaalde tijdstip.” Ik doe dat dus na de verslagen over het ontwerp.

 

Wetsontwerp

Projet de loi

 

02 Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid (960/1-10)

02 Projet de loi concernant la promotion de l'emploi (960/1-10)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

02.01  Zuhal Demir, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, gelet op het belang van voorliggend wetsontwerp, lijkt het ons gepast niet zomaar naar het geschreven verslag te verwijzen, maar wel een bondige samenvatting te geven van wat tijdens de vergaderingen van de commissie voor de Sociale Zaken op 17 en 18 maart 2015 is uiteengezet.

 

Er zijn drie verslaggevers. Ik zal de procedure en de inleidende bespreking van de minister voor mijn rekening nemen. Vervolgens is het de beurt aan de heer Gilkinet.

 

Inzake de procedure hebben wij voorafgaandelijk vier uur over de organisatie van hoorzittingen gediscussieerd.

 

De heer Kristof Calvo, mevrouw Kitir, mevrouw Onkelinx, de heer Hedebouw, mevrouw Fonck, de heer Daerden en de heer Massin beklagen zich over de laattijdige indiening van het wetsontwerp. Zij vragen de organisatie van hoorzittingen over het wetsontwerp, dat in de commissie grondig moet worden uitgediept.

 

Zij hebben geen begrip voor de door de regering beoogde haast bij de behandeling van het wetsontwerp, dat niet noodzakelijk en bovendien contraproductief is. Omdat het wetsontwerp tot een ernstige aantasting van de koopkracht van de bevolking leidt, is een democratische controle absoluut noodzakelijk.

 

Mevrouw Demir, de heer Lachaert en de heer Vercamer zijn van oordeel dat de maatregelen in het wetsontwerp reeds voldoende bij diverse aangelegenheden werden besproken: bij de hoorzitting op 4 februari 2015 over de effecten van het regeringsbeleid op de economische groei en de jobcreatie, in de mondelinge vragen in de commissie en tijdens plenaire vergaderingen, bij de bespreking van beleidsverklaringen en beleidsnota’s.

 

Het voorstel om hoorzittingen te organiseren, wordt verworpen met negen tegen zeven stemmen.

 

De heren Calvo en Gilkinet, mevrouw Fonck en de heer Hedebouw betwisten de urgentie en de gewekte indruk van instemming door de sociale partners.

 

De heer Kris Peeters, bevoegd minister, verwijst naar de inleidende uiteenzetting voor de antwoorden op de vragen van de leden over de spoedprocedure. Wegens de urgentie heeft de regering geen advies aan de NAR gevraagd. Het overleg inzake de loonontwikkeling, inclusief een indexsprong, werd door acht van de tien partners onderschreven.

 

Vervolgens is de indexering van de huurprijzen aan bod gekomen. Mevrouw Kitir vraagt de minister of hij ter zake over een juridisch advies beschikt. De heer Calvo verwijst naar het debat over de indexering van de lonen en de huurprijzen. Bij gebrek aan vergelijking heeft het kernkabinet beslist een juridisch advies te vragen. De heer Calvo vraagt waar dat advies is.

 

De minister antwoordt dat over die aangelegenheden geen ander advies bestaat dan dat van de Raad van State. De minister citeert vervolgens het advies: “Zonder op een specifieke wijze de prijzen en inkomens in bepaalde domeinen die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren te regelen, kan de federale overheid voor alle inkomens en prijzen die aan een prijsindex gekoppeld worden de koppeling aan de door haar gedefinieerde gezondheidsindex opleggen.” Met andere woorden, het gaat over gedeelde bevoegdheden. Zowel de federale Staat als de Gewesten zijn bevoegd.

 

Uit het advies vloeit voort dat de federale Staat bevoegd blijft wanneer de materie betrekking heeft op het gezinsinkomen. Men kan niet om de vaststelling heen dat het wetsontwerp alleen betrekking heeft op de lonen, wedden en sociale toelagen.

 

De minister beklemtoont dat de federale Staat én de Gewesten bevoegd zijn voor de huurprijzen. Als de kwestie niet kan worden opgelost, zal het Grondwettelijk Hof de knoop doorhakken.

 

Vervolgens geeft minister Kris Peeters een inleidende toelichting. De minister wenst zes punten van het wetsontwerp toe te lichten. Vooreerst verduidelijkt de minister dat de spoedprocedure werd gevraagd voor de adviesaanvraag bij de Raad van State en voor de parlementaire behandeling. Dat was nodig door de laattijdige indiening, op 22 december 2014, van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de loonkostenontwikkeling als gevolg van de late beschikbaarheid van de internationale gegevens.

 

Het opstarten van de sectorale onderhandelingen moet worden gefaciliteerd. De indexsprong komt er, omdat de loonkostenhandicap sinds 1996 2,9 % bedraagt. De budgettaire situatie laat niet toe dat enkel met een lastenverlaging goed te maken. De indexsprong moet worden bepaald in de context van het sociaal akkoord en zal een koopkrachteffect van slechts 1 % betekenen. De invloed ervan wordt verder gematigd door fiscale maatregelen en de externe welvaartsenveloppe.

 

Het doel van de indexsprong is jobcreatie, 33 000 banen volgens berekeningen van de Nationale Bank en 28 000 volgens de berekeningen van het Planbureau. De bevoegdheid voor de indexsprong wordt geregeld door artikel 6 van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 6 januari 2014. De federale overheid is bevoegd voor het inkomensbeleid en voor de wedden en sociale uitkeringen van andere overheidsniveaus. De bevoegdheid van de Gewesten wordt niet aangetast. Om de bevoegdheden van de Gewesten te respecteren, moet de omvang van de indexsprong beperkt worden tot 2 %, zowel in omvang als in de tijd. De Raad van State verzet zich niet tegen de spoedprocedure. De indexsprong geldt dus ook voor de wedden en de uitkeringen van de deelstaten.

 

Met betrekking tot de indexsprong en de koppeling is het opmerkelijk dat de gezondheidsindex momenteel niet wettelijk geregeld is. Een aantal prijzen, zoals die van tabak en sommige energieproducten, worden niet meegerekend. De verwijzingen naar het prijsindexcijfer dat daartoe benoemd en berekend werd, wijzen op het informeel al ingeburgerd concept van de gezondheidsindex. Dat wordt nu wettelijk geregeld.

 

Om het gelijkmatig invoeren van de indexsprong te garanderen, werd een techniek gebruikt waarbij alle bestaande indexmechanismen overeind blijven. Alleen het cijfer waarnaar ze verwijzen, wijzigt. Die werkwijze heeft als gevolg dat de indexsprong op een evenwichtige wijze wordt gerealiseerd, zonder dat men raakt aan de bestaande indexmechanismen.

 

Vervolgens legt de minister uit dat de meeste bepalingen uit het sociaal akkoord bij koninklijk besluit worden geregeld. De fiscale wettelijke bepalingen over onder meer de maaltijdcheques, cao 90 en het grensbedrag zullen in een ander wetsontwerp worden opgenomen. Een apart wetsontwerp op het gebied van de loonnorm volgt later.

 

Het niveau van de opleidingsinspanningen zal worden behouden conform het akkoord van de sociale partners. Het sociaal akkoord voorziet in een opschorting van het mechanisme in 2015 en 2016. Dat betekent dat er geen bijkomende inspanningen komen in 2015 en 2106, maar dat het niveau van de opleidingsinspanning van 2013 en 2014 behouden blijft.

 

Een aantal bepalingen zal nog bij KB of bij cao worden geregeld. Het gaat hier onder meer over de gelijkstelling van de ontslagcompensatievergoeding voor loopbaanvoorwaarde, het tijdskrediet en voor pensioen en de vermindering van de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie.

 

Op basis van het akkoord van de sociale partners worden de inschakelingsvergoeding en de ontslagcompensatievergoeding uitgewerkt. Ook zaterdagarbeid wordt geregeld. In de bouwsector kan vandaag 64 uren gewerkt worden op zondag. Dat wordt als gevolg van het sociaal akkoord opgetrokken tot 96 uren op jaarbasis. Overeenkomstig de loonkloofwet moesten de analyseverslagen per sector klaar zijn voor eind 2014, maar dat werk is nog niet helemaal afgerond. Daarom wordt in een verlenging tot eind april voorzien.

 

Mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, die in de commissievergadering aanwezig is, verduidelijkt dat een aantal afspraken van het sociaal akkoord van januari 2015 geregeld worden. De artikelen 8 tot 10 van het wetsontwerp geven uitvoering aan sommige maatregelen inzake de welvaartsaanpassing. Het gaat daarbij om de sociale bijdrage na pensionering wanneer de begunstigde ook een rente wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte krijgt. De sociale bijdrage zal worden verlaagd van 13,07 % naar 8,31 %. Ook worden er maatregelen genomen om de welvaartsportefeuille te blokkeren.

 

De wet bevat ook afspraken die de sociale partners maakten in verband met de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden. Het gaat daarbij om een verlaging van de werkgeversbijdrage voor de jaarlijkse vakantie van werknemers, een andere berekening van de inschakelingsvergoeding die werknemers in bedrijven in herstructurering ontvangen en de gelijkstelling van arbeiders die bedienden zijn geworden voor de berekening van de ontslagvergoeding.

 

De carenzdag wordt afgeschaft, zowel voor de vergoeding als voor de regeling inzake ziekte en invaliditeit.

 

Tot zover mijn gedeelte van de verslaggeving over de werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Zaken.

 

02.02  Georges Gilkinet, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, j'essaierai d'être synthétique mais je précise qu'il nous a fallu beaucoup de temps en commission parce qu'il était nécessaire de débattre de ce texte quant au fond. Mme Demir vient de présenter une partie des débats de procédure qui ont eu lieu ainsi que l'exposé introductif du ministre de l'Emploi et de Mme la ministre des Affaires sociales.

 

Je m'attaquerai à présent à la discussion générale. Dans un premier temps, un débat a eu lieu avec la ministre des Affaires sociales et avec Mme Kitir, Mme Fonck, Mme Onkelinx et moi-même pour tenter d'éclaircir le sort des allocations familiales dans le cadre de cette décision sur le saut d'index. Des points de vue différents se sont exprimés car des parlementaires estimaient que la majorité fédérale touchait là à une compétence transférée et décidait de mesures qui auraient un impact sur les familles et sur les enfants. Mme la ministre des Affaires sociales a réaffirmé la compétence du gouvernement fédéral et du niveau de pouvoir fédéral en la matière ainsi que l'indépendance du principe de la non-indexation des allocations familiales avec les mécanismes de la loi spéciale de financement et le transfert des enveloppes "allocations familiales" aux entités fédérées. Celles-ci, d'après la ministre des Affaires sociales, restent libres de décider la mise en place ou non de mesures compensatoires de ce saut d'index sur les allocations familiales. C'était un élément important de ce débat.

 

Par la suite, chacun des membres de la commission a eu l'occasion d'intervenir, à commencer par Mme Onkelinx, qui s'est inquiétée du sort de l'enveloppe destinée à des réductions structurelles de charges et des conséquences de la mesure relative au saut d'index sur le financement de la sécurité sociale. Mme Kitir a manifesté son inquiétude quant à la décision visant la défiscalisation de l'enveloppe bien-être. Plusieurs autres membres se sont exprimés au sujet du calcul de cette dernière et concernant l'absence de prise en compte des allocations familiales dans la détermination du montant disponible pour des mesures compensatoires en faveur des revenus les plus bas. Certains, comme Mme Fonck, ont dénoncé le raisonnement à géométrie variable du gouvernement fédéral pour parvenir à ses objectifs. Mme Temmerman a, pour sa part, fait savoir qu'il avait été explicitement prévu dans le cadre de la sixième réforme de l'État que le transfert des allocations familiales aux Communautés ne pourrait avoir d'impact sur le montant de l'enveloppe bien-être.

 

J'en arrive ainsi à l'intervention de M. Daerden au nom du groupe socialiste. Il a mis en évidence, dans le cadre de la discussion de politique générale, que la discussion du projet de loi était concomitante avec la publication de chiffres faisant apparaître les bénéfices très importants des entreprises du BEL20. Pour son groupe, il est injuste et aberrant de faire peser les efforts en vue d'un retour à un équilibre budgétaire, sur les seuls travailleurs et allocataires sociaux.

 

M. Daerden, comme d'autres membres l'ont fait par la suite, a mis en évidence le caractère trompeur du titre du projet de loi, concernant "la promotion de l'emploi". Il considère le raisonnement de la majorité fédérale comme erroné pour ce qui concerne la réduction de l'écart salarial. Diverses études, notamment celle du Conseil central de l'Économie, soulignent que cet écart n'est pas aussi important et se résorbe naturellement, indépendamment d'un saut d'index. M. Daerden estime que le gouvernement favorise les entreprises et l'actionnariat au détriment des travailleurs. Quant aux compensations décidées par la majorité fédérale, M. Daerden considère qu'elles sont fausses, utilisant même le terme de "mensonge", dès lors que l'augmentation de la déductibilité des frais forfaitaires ne permettra nullement de compenser le manque à gagner engendré par le saut d'index et la perte de pouvoir d'achat qui en résultera.

 

M. Daerden revient également sur l'urgence invoquée par le gouvernement, qui a empêché de consulter les partenaires sociaux, estimant qu'il s'agissait là d'une décision de type politique qui visait surtout à éviter le dialogue social.

 

Il s'inquiète ensuite des conséquences économiques et en matière d'emploi en exprimant sa crainte de voir le saut d'index provoquer une déflation, dont l'impact négatif alourdirait le taux d'endettement de la Belgique au regard de son PIB. Il estime également que ce saut d'index ne peut s'appliquer aux entreprises publiques.

 

Enfin, M. Daerden s'étonne que le gouvernement décide de prolonger le délai dans lequel seront prises les mesures relatives à la résorption de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Il considère que c'est un symptôme de la volonté du gouvernement de ne pas lutter contre cette inégalité. Selon lui, il s'agit d'un signal politique indiquant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne constitue pas une priorité gouvernementale.

 

Monsieur le ministre de l'Emploi, Mme Kitir souligne que des membres de votre parti et vous-même avez affirmé à plusieurs reprises que la résorption du handicap salarial ne serait pas réalisée en réduisant le salaire des travailleurs, ce qui, selon Mme Kitir et d'autres membres, est le cas en l'occurrence. Mme Kitir s'interroge également sur les conséquences en matière d'emploi de cette décision de saut d'index, mettant en évidence les différentes études qui montrent que l'impact en matière de création d'emploi n'est pas aussi important que ce qui est espéré ou déclaré par des membres du gouvernement. Elle met également en évidence que la mesure compensatoire d'augmentation du forfait des frais professionnels ne compense pas l'effet du saut d'index. Elle s'inquiète du fait que la combinaison des différentes mesures décidées par le gouvernement, notamment ce saut d'index, crée un écart salarial négatif pour les travailleurs belges par rapport aux pays voisins, soulignant que ce sera néfaste non seulement pour le pouvoir d'achat des ménages mais également pour le fonctionnement de notre économie en général.

 

Comme d'autres membres, Mme Kitir met en évidence le fait que d'autres mesures compensatoires sont possibles, notamment en limitant les augmentations de dépenses liées aux loyers, aux services postaux, aux billets de train, de tram et de bus, aux minervals dans l'enseignement supérieur. Elle s'étonne du fait que le gouvernement n'ait pas saisi sa compétence en la matière pour atténuer les effets du saut d'index sur le pouvoir d'achat des citoyens. Elle estime que ce saut d'index n'est pas indispensable et qu'il y a des alternatives que le gouvernement refuse d'envisager, alternatives suggérées par différents organismes internationaux. Elle cite notamment l'OCDE.

 

Mme Kitir insiste sur le fait que la compétitivité des entreprises ne dépend pas seulement du coût salarial et s'étonne que, si ce principe figure dans l'exposé des motifs du projet de loi, aucune disposition ne soit prise pour agir sur ces autres déterminants de la compétitivité. Enfin, Mme Kitir regrette la décision du gouvernement de reporter l'effort d'investissement en matière de formation des travailleurs par rapport à la masse salariale, effort fixé à 1,9 % de la masse salariale en théorie. Le gouvernement décide de le reporter.

 

Ensuite, c'est votre serviteur qui s'exprime; je résumerai encore plus fortement mon intervention, dès lors que j'aurai le plaisir d'intervenir encore tout à l'heure. Comme d'autres membres, je conteste le bien-fondé de l'intitulé du projet de loi. Mon groupe a d'ailleurs déposé et défendu un amendement visant à modifier l'intitulé du texte pour que l'Histoire retienne effectivement, monsieur Ducarme, que votre majorité - ce gouvernement -, a décidé d'un saut d'index impactant les revenus des travailleurs et des allocataires.

 

Je m'inquiète de l'effet boule de neige que cela pouvait créer, non seulement sur les revenus des travailleurs mais aussi sur l'économie dans son ensemble et de l'impact de la mesure sur la confiance de nos citoyens et des consommateurs. Parmi les victimes du saut d'index, les allocataires sociaux sont plus durement frappés encore car les mesures de compensation ne les visent pas, notamment l'augmentation des frais professionnels forfaitairement déductibles. Tout cela a un impact sur le climat social en Belgique. On peut s'étonner que le gouvernement décide de faire payer la crise aux plus fragiles plutôt que de mettre en œuvre ce tax shift dont nous aurons certainement l'occasion de débattre.

 

Ensuite, Mme Fonck déplore, comme d'autres membres, ce qu'elle considère comme étant un boycott des partenaires sociaux et du Conseil national du Travail qui, pour rappel, n'a pas été interrogé sur la mesure spécifique du saut d'index. Elle remet en question, comme d'autres aussi, l'effet de la mesure sur la création d'emplois. Elle souligne que différents interlocuteurs, comme l'Union des Classes moyennes (UCM), le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), voire certains grands patrons, considèrent que la contribution au fonctionnement de l'économie de ce saut d'index sera extrêmement limitée. Elle remet également en cause l'argument selon lequel le saut d'index n'aura lieu qu'à une reprise, dès lors qu'une fois produit, ses conséquences se feront ressentir tout au long de la carrière des travailleurs.

 

Mme Fonck insiste sur d'autres variables sur lesquelles travailler: la formation, l'innovation, la recherche et le développement qui sont des enjeux majeurs. Elle insiste, comme d'autres collègues, sur des alternatives au saut d'index que sont le tax shift et une réforme fiscale qui avantagerait les PME créatrices d'emplois, ainsi que sur la lutte contre la fraude fiscale. Elle termine en regrettant, comme d'autres membres avant et après elle, que les mesures en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes soient reportées dans le temps.

 

M. Hedebouw exprime son scepticisme quant à l'urgence demandée par le gouvernement qui, à ce moment-là, visait un vote de la mesure avant la fin du mois de mars. M. Hedebouw évoque alors un scénario prévoyant une augmentation de la TVA amenant elle-même une inflation et un saut d'index plus rapide.

 

M. Hedebouw conteste également, sur base du rapport du Conseil central de l'Économie, l'ampleur du décalage salarial entre la Belgique et les pays voisins, constatant que les salaires augmentent ailleurs, notamment en Allemagne. Il met également en évidence les progrès en matière de compétitivité qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'un retour vers les travailleurs. Comme d'autres orateurs, il conteste l'effet retour de la mesure en matière de création d'emplois, constatant que les auditions successives qui se sont tenues en commission des Affaires sociales ont vu le nombre d'emplois diminuer. Il fait remarquer que, à côté du coût de l'emploi, les coûts financiers sont particulièrement importants, estimant que les salaires font partie de la solution et non du problème.

 

M. Vercamer, pour le CD&V, admet que le sujet est sensible et que les mesures sont difficiles. Il soutient néanmoins la mesure du gouvernement, indiquant que le saut d'index n'est pas un chèque en blanc, qu'il sera demandé aux employeurs de s'engager et de prendre leurs responsabilités. Il met en évidence également le fait que des mesures de compensation sont mises sur la table.

 

Mme Demir exprime un soutien plus marqué à la mesure, indiquant que, selon elle, l'objectif n'est pas d'embêter les travailleurs, mais de restaurer l'économie, estimant que le coût de l'emploi a dérapé en Belgique. Mme Demir fait référence aux précédentes mesures de saut d'index des années 1984-1986, estimant qu'elles avaient conduit à une réduction drastique du chômage en quelques années. Elle indique que le précédent gouvernement a réalisé une forme de saut d'index sans l'avouer et que certains membres de l'opposition l'oublient. Elle admet que les mesures décidées ne sont pas populaires, mais estime qu'elles créeront de l'emploi.

 

M. Clarinval, pour le MR, considère que le saut d'index est nécessaire en vue de résorber le handicap salarial. Il admet que l'impact du saut d'index sur la création d'emploi est difficile à mesurer, mais fait référence à l'étude de la Banque nationale, qui parle de la création de 33 000 emplois. M. Clarinval énumère ensuite les mesures d'accompagnement ou de compensation qui ont également été décidées par le gouvernement, tout ceci permettant à M. Clarinval et à son groupe de soutenir le projet de loi.

 

M. Lachaert, pour l'Open Vld, estime que le saut d'index est indispensable afin de maintenir le coût salarial à un niveau compétitif. Il rappelle, comme Mme Demir, que le précédent gouvernement a procédé à un saut d'index détourné, een verdoken indexsprong, en adaptant le panier de la ménagère. Il estime que l'actuel gouvernement a le mérite de fonctionner de manière transparente sur le sujet.

 

Ensuite, M. Massin, pour le groupe PS, affirme les objectifs de son groupe en matière de création d'emplois, mais conteste la méthode utilisée estimant que l'argument selon lequel le handicap salarial belge serait un frein à la compétitivité et à la création d'emplois chez nous n'est pas correct. Il estime que c'est une position idéologique et il propose de rajouter d'autres dimensions au débat, par exemple le fait de ne pas calculer le coût salarial de façon isolée mais de réaliser une étude sur le coût salarial par unité produite pour tenir en compte la productivité dans le cadre de ce débat sur le coût salarial.

 

Il énonce une série d'exemples qui, selon lui, montrent que la productivité a fortement augmenté et donc que le coût salarial par unité produite n'a pas dérapé, n'a pas évolué négativement par rapport à d'autres pays. Il insiste sur d'autres pistes à utiliser pour améliorer la productivité des entreprises comme l'investissement en recherche et développement dans les nouvelles technologies de l'information. Là aussi, il fait référence à des études du Bureau fédéral du Plan et de la Banque nationale.

 

M. Massin s'inquiète des effets en matière de paix sociale de la mesure de saut d'index et met en évidence différentes références, notamment un article de la Revue économique de juin 2010 de la Banque nationale. Je ne vous le citerai pas intégralement mais un extrait figure dans le rapport écrit. Enfin, M. Massin prend acte des propos de certains membres de la majorité sur les engagements pris en matière de création d'emplois et se demande quelle est la réalité de ces engagements.

 

Ensuite, pour le sp.a, Mme Temmerman contredit les propos de Mme Demir, insistant sur le fait que, selon elle, les gouvernements précédents ont permis aux travailleurs de conserver leur pouvoir d'achat et dénonçant le fait que des partis de la majorité font, avec cette mesure de saut d'index, l'inverse de ce qu'ils ont annoncé durant la campagne électorale de 2014. Elle pointe plus particulièrement MM. Lachaert et Peeters, qui auraient affirmé qu'ils ne toucheraient pas au pouvoir d'achat des travailleurs.

 

En conclusion, elle déplore que les mesures d'accompagnement annoncées soient particulièrement maigres et qu'il n'y ait pas d'engagement des employeurs à créer des emplois supplémentaires.

 

M. Calvo, pour le groupe Ecolo-Groen, souligne le fait que, parmi les partis de la majorité, un seul a affirmé clairement être favorable au saut d'index et que les autres ont "mangé" leur parole par rapport à leurs engagements préélectoraux. Il regrette que les partenaires sociaux, soit directement, soit via le Conseil national du Travail, n'aient pas été interrogés par le gouvernement dans le cadre du débat sur le saut d'index. Il s'inquiète des conséquences de ce dernier sur la paix sociale. Il considère que le fait de ne pas avoir demandé son avis au Conseil national du Travail constitue une erreur et ne contribue pas à assurer la paix sociale pourtant souhaitée, dans ses déclarations, par le gouvernement. Il estime qu'il existe des alternatives à ce saut d'index, notamment au niveau fiscal. Il souligne que le saut d'index aura un effet sur l'ensemble de la durée de la carrière des travailleurs et que, ce faisant, il est incorrect d'estimer la perte du pouvoir d'achat à 0,5 % puisqu'elle perdurera tout au long de la carrière des travailleurs. Selon lui, ce saut d'index conduira à un cercle vicieux vu son impact sur la sécurité sociale. Il demande que soient fournis des chiffres clairs à sujet. Il s'inquiète de l'impact budgétaire du saut d'index en reprenant la chronologie des éléments qui ont été communiqués, notamment dans le cadre de la discussion du budget, dans les tableaux du SPF Finances obtenus par le biais d'une demande à la Cour des comptes. Il souligne que le saut d'index n'est pas neutre budgétairement, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement.

 

Il demande des chiffres précis au ministre de l'Emploi et espère que le ministre les lui transmettra. M. Calvo estime qu'une forme de conservatisme et un immobilisme empêchent d'envisager des mesures alternatives au saut d'index pour rencontrer la problématique du coût salarial élevé en Belgique et pointe une forme de pensée unique de la compétitivité parmi la majorité actuelle, estimant que des alternatives existent, notamment avec un tax shift.

 

Mme Onkelinx, quant à elle, fait référence à plusieurs déclarations de membres du MR dans le cadre de la campagne électorale, affirmant qu'il n'y aurait pas de saut d'index. Mme Onkelinx rappelle que la non-augmentation des salaires décidée par l'ancien gouvernement dans un contexte différent n'est pas identique à une diminution de salaire telle que pratiquée via le saut d'index. Elle conteste le fait que le saut d'index soit indispensable à l'amélioration de la compétitivité, estimant que ce n'est l'avis ni des organisations syndicales, ni des représentants des employeurs et relevant que différents employeurs ont estimé cette mesure contre-productive. Elle estime que le saut d'index ne sera pas parfaitement corrigé sur le plan social, indiquant que la liaison au bien-être est une mesure indépendante de la compensation de ce saut d'index. Elle s'interroge sur le fait qu'un tax shift ne soit pas présenté concomitamment à cette mesure de saut d'index.

 

En termes de formation, elle regrette comme d'autres, alors que les investissements sont cruciaux pour le développement de l'économie, que non seulement l'objectif de consacrer 1,9 % de la masse salariale à la formation n'ait pas été atteint, mais aussi qu'il ne figure plus …

 

Le président: Monsieur Gilkinet, permettez-moi de vous interrompre.

 

Collega’s, sta mij toe even een dienstmededeling te doen: de vergadering van de commissie voor de Infrastructuur met de top van Belgacom vindt plaats in de Europazaal, niet in de Congreszaal. Voor de leden die deze vergadering bijwonen, geef ik mee dat er zal worden gebeld wanneer de stemming straks mogelijkerwijs na het debat plaatsvindt.

 

Monsieur Gilkinet, vous pouvez continuer.

 

02.03  Georges Gilkinet, rapporteur: Monsieur le président, Mme Onkelinx regrettait que l'objectif de consacrer 1,9 % du coût salarial à la formation n'ait pas été atteint et ne le sera pas, dès lors que via un article du projet de loi à l'examen, le gouvernement décide de reporter dans le temps la réalisation de cet objectif pourtant crucial pour le fonctionnement de l'économie.

 

Elle conclut en disant que le gouvernement demande des efforts importants aux travailleurs mais ne met pas en application les mécanismes de sanction prévus par la loi dans le cas où une entreprise ne respecterait pas ses engagements en matière de formation, estimant qu'il y a un déséquilibre entre les efforts demandés aux travailleurs et ceux demandés aux employeurs.

 

Mme Kitir, pour le sp.a, met en question l'évolution salariale négative en Belgique par rapport aux Pays-Bas et à la France, estimant que le problème est surtout lié à l'évolution salariale en Allemagne et à des mesures très dures qui y ont été prises. Elle conteste le fait que le saut d'index de 1993 ait été mis en œuvre dans un contexte identique. S'ensuit un débat avec Mme Demir sur le bien-fondé de la mesure, Mme Demir rappelant que le saut d'index a un effet qui persiste dans le temps.

 

Ensuite, M. Delizée entame une intervention assez longue, passionnante et documentée, sur l'origine de l'indexation automatique des salaires.

 

02.04  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

02.05  Georges Gilkinet, rapporteur: Elle est reprise intégralement dans le rapport. Il explicite l'origine de l'indexation automatique des salaires et ses différentes évolutions, notamment avec l'indice santé et l'indice de consommation. Il revient sur le rôle stabilisateur que l'indexation automatique des salaires a pu jouer en Belgique.

 

Il conteste également les mesures prises dans d'autres pays qui sont des pays de référence dans le cadre de la loi sur la compétitivité, en ciblant notamment l'Allemagne, ses minijobs et emplois à 1 euro de l'heure. Il développe particulièrement les mesures prises en Allemagne, ce en quoi il est appuyé par Mme Onkelinx qui indique que la comparaison avec les trois pays limitrophes a ses limites et appelle à une modification de la législation.

 

M. Delizée poursuit ensuite son exposé et conclut que, dès lors que le projet de loi impliquera un impact social durant toute la vie du travailleur jusque sa pension y compris, son parti et lui-même ne pourront y souscrire.

 

Le ministre de l'Emploi apporte des éléments de réponse à ces différentes interventions, estimant que le saut d'index est une mesure exceptionnelle se situant dans un contexte particulier. Il rappelle les débats intenses au sein du gouvernement précédent sur la question du coût salarial, sur les mesures relatives à l'index prises précédemment ainsi que sur les mesures spécifiques à prendre pour soutenir l'emploi. Il affirme le constat de départ du gouvernement fédéral actuel qui consiste à dire que les mesures prises antérieurement ne sont pas suffisantes pour résorber le handicap salarial et concurrentiel. Il estime que les mesures compensatoires décidées par le gouvernement sont le résultat des moyens dégagés par l'application de ce saut d'index. Il indique par ailleurs que le choix politique de réaliser ce saut d'index n'empêche pas le débat sur le glissement fiscal, ou tax shift, même si celui-ci aura lieu ultérieurement et estime que le saut d'index décidé est un saut d'index "intelligent" – je lui laisse la responsabilité de ces propos –, mettant en évidence les différentes mesures de correction.

 

Mme Onkelinx réplique ensuite que l'enveloppe bien-être ne peut être considérée comme une compensation du saut d'index, dès lors qu'elle est structurellement prévue par la loi, ce en quoi elle est rejointe par différents membres, dont Mme Temmerman et moi-même.

 

S'ensuit un débat sur le fait que le projet de loi serait oui ou non une application de l'accord conclu entre partenaires sociaux, à tout le moins dans ce qui a été qualifié à ce moment-là en commission de "groupe des huit", avec des avis divergents entre les membres de la commission.

 

Avant de laisser Mme de Coster-Bauchau s'exprimer, j'essaie de relever des points nouveaux dans ce rapport. Évidemment, après une discussion aussi longue, il y a des répétitions et il faut souligner le travail remarquable des services qui ont rédigé ce rapport important.

 

À la suite des réponses du ministre, plusieurs membres, parmi lesquels je citerai M. Massin, Mme Temmerman, M. Calvo et moi-même, disent rester sur leur faim, n'ayant pas été convaincus par ses arguments quant à la nécessité du saut d'index.

 

Voilà pour la première lecture.

 

Une nouvelle discussion a eu lieu en deuxième lecture, qui a porté principalement sur un nouvel éclaircissement de la question de la compétence de l'État fédéral en termes de saut d'index pour ce qui concerne les allocations familiales. La ministre des Affaires sociales, qui n'est pas présente aujourd'hui, a essayé une nouvelle fois de nous éclairer sur ce point. Mme Kitir, M. Daerden et moi-même avons répété nos critiques à l'encontre de cette mesure, faisant référence à de nouvelles études qui n'avaient pas été citées lors de la première lecture – les différents membres de la commission ne pouvant s'accorder in fine sur une lecture unanime, c'est le moins que l'on puisse dire, relativement à l'utilité et au bien-fondé de ce saut d'index.

 

Ensuite, nous sommes passés à l'analyse article par article. Je laisse donc la place à Mme de Coster-Bauchau.

 

02.06  Sybille de Coster-Bauchau, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, rassurez-vous, je serai plus brève que M. Gilkinet. Nous ne devons pas avoir la même notion de ce qui est court!

 

Votre commission des Affaires sociales s'est ensuite attachée à l'analyse article par article. Cet examen a fait l'objet de diverses propositions d'amendements. Je vais d'abord citer les amendements qui visaient à supprimer tous les articles, ou une partie d'entre eux, du projet de loi.

 

Ainsi, les représentants du PTB-GO! ont proposé la suppression des articles 2 à 20. Des membres des groupes PS et cdH ont demandé, quant à eux, la suppression du seul Titre 2 et de ses articles, lesquels portent sur les mesures de blocage de l'indice santé lissé. La commission des Affaires sociales a rejeté ces propositions, respectivement par seize voix et une abstention en ce qui concerne l'amendement déposé par le PTB-GO! et à onze voix contre six s'agissant des amendements déposés par le PS et le cdH.

 

L'article 2 a fait l'objet de diverses propositions d'amendements de la part du PS, du sp.a et du PTB-GO! visant à annuler, suspendre ou encore alléger les effets du saut d'index prévu par le projet de loi. Ces propositions sont rejetées par une majorité des membres de la commission. Un amendement du CD&V, du MR, de l'Open Vld et de la N-VA qui visait à modifier la date d'entrée en vigueur du texte est, quant à lui, approuvé. L'amendement du cdH qui visait à préciser que les allocations familiales ne peuvent être considérées comme étant des prestations sociales est rejeté.

 

Lors des discussions des articles 3 et 4, le PS et le sp.a déposent des propositions d'amendements visant à étendre les sources de revenus concernés par le blocage de l'indice santé lissé, entre autres au travers de l'ajout d'articles. Ces propositions ont été rejetées par la commission.

 

Le PS propose de supprimer l'article 5 qui serait, pour lui, en contradiction avec la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article initial ayant été approuvé par une large majorité des membres de la commission, la proposition d'amendement est devenue sans objet.

 

Le PS et le sp.a déposent un amendement pour supprimer également l'article 6 qui porte sur les sanctions attachées à un refus d'appliquer les articles précédents. Cette proposition est rejetée, ainsi qu'une proposition d'amendement du PS visant à remplacer l'article au profit d'une simple précision de l'article 171 du Code pénal social.

 

Concernant la question des efforts de formation, le cdH et le PS proposent de supprimer l'article 7, tandis qu'Ecolo-Groen propose de réformer le texte dans le but de renforcer l'effort consenti par les entrepreneurs dans cette matière. La commission a rejeté ces amendements.

 

Les articles 8 à 10 relatifs à la liaison au bien-être donnent lieu à un consensus et sont adoptés par 16 voix contre 1.

 

Pour l'harmonisation des statuts entre ouvriers et employés, le PS dépose diverses propositions d'amendements concernant la suppression d'inégalités, ainsi que la suppression des articles 15 et 16 relatifs à la cotisation pour les vacances annuelles. Ces propositions ont été rejetées par la commission et les articles initiaux approuvés.

 

Il n'y a eu aucune observation concernant les jours de carence. L'article est approuvé. Le travail du samedi a également été approuvé. La lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, dont le principe est unanimement soutenu par les membres de la commission a, par contre, été discuté. Ainsi, les socialistes ont proposé de supprimer l'article 19 n'acceptant pas que les délais d'analyse soient allongés comme les partenaires sociaux se sont accordés à le vouloir. Cet amendement est donc rejeté par la commission.

 

Ecolo-Groen propose trois amendements, qui consistent à ajouter au présent projet de loi des articles visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs âgés et à les maintenir plus longuement au travail, à réformer le régime du chômage économique et à prévoir le remboursement d'aides publiques par les entreprises bénéficiaires qui procèdent à des licenciements. Ces trois amendements ont été rejetés par la commission.

 

Concernant l'entrée en vigueur, les partis de la majorité, par la voix de M. Vercamer, proposent d'en reporter la date afin d'éviter une rétroactivité de certaines mesures prévues et, ainsi, d'en assurer la sécurité juridique. Cette lecture est approuvée par la commission, qui adopte l'amendement proposé majorité contre opposition.

 

Mme Onkelinx propose un nouvel intitulé à la présente loi. Celui-ci est rejeté par la majorité des membres.

 

Le projet de loi dans son ensemble, tel qu'il a été modifié, est adopté par 11 voix contre 6 par les membres de votre commission des Affaires sociales.

 

Ordemotie (voortzetting)

Motion d'ordre (continuation)

 

De voorzitter: Collega’s, ik stel voor, zoals afgesproken bij het begin van de vergadering, dat wij ons nu buigen over de ordemotie die is ingediend door de heren Calvo, Nollet en Gilkinet.

 

Comme le prévoit l'article 54 de notre Règlement, une possibilité existe d'organiser un petit débat sur cette motion.

 

We hebben de heer Calvo reeds gehoord over de motie. De mogelijkheid bestaat voor elke politieke fractie om zich hierover uit te spreken, maar er is wel een tijdslimiet.

 

En effet, le temps de parole est limité à cinq minutes.

 

Entre-temps la motion de M. Calvo et consorts est distribuée.

 

Ik geef eerst het woord aan de heer Calvo.

 

02.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, voor ons had het zover niet hoeven te komen, want wij hebben deze vraag reeds een aantal keren gesteld, in het bijzonder aan u, mijnheer de vice-eersteminister. Wij hebben reeds meermaals gevraagd om klare wijn te schenken over de budgettaire impact van de indexsprong, een maatregel die heel wat mensen de voorbije maanden heeft beziggehouden. Het is een van de maatregelen die de motor zijn geweest van heel wat sociaal protest, het is een van de meest duidelijke maatregelen van het onevenwicht van deze regering, van de begrotingsinspanning die in grote mate wordt afgewenteld op mensen die het moeilijk hebben en op mensen die werken.

 

Onze basisstelling over de indexsprong is heel duidelijk: het is een onrechtvaardige maatregel, het is een levenslange belastingverhoging voor alle mensen die werken en voor de mensen die moeten terugvallen op een uitkering. Het is trouwens ook een ineffectieve maatregel, want theoretisch creëert hij een aantal jobs maar tegelijkertijd vernietigt hij er ook heel wat, hij verzwakt de vraagzijde van onze economie en de financiering van onze sociale zekerheid. Het is dus geen goede maatregel, het is een domme maatregel.

 

Beste collega’s, dan is er de argumentatie die de regering vanaf dag één naar voren heeft geschoven, dat het een belangrijke maatregel is en dat deze maatregel ook niets kost, dat hij budgetneutraal is. Dat was de positie van de regering tijdens het debat over het regeerakkoord in deze plenaire vergadering en dat was ook de positie van de regering tijdens de begrotingsbespreking. Mijnheer Peeters, u hebt dat toen samen met de heer Van Overtveldt en de eerste minister met veel vuur verdedigd, zeggende dat de indexsprong budgetneutraal is voor entiteit I, voor de federale overheid.

 

Mijnheer de voorzitter, sindsdien zijn er verscheidene momenten geweest – de heer Van Rompuy zal zich dat herinneren – dat wij de meerderheid de kans hebben gegeven om klare wijn te schenken over de budgettaire impact. Wij hebben een soap gekregen, met aflevering na aflevering tegenstrijdige verklaringen. Het lijkt wel alsof elke minister van deze regering zijn eigen fiche heeft met betrekking tot de budgettaire impact van de indexsprong.

 

Bij de begrotingsbespreking was het budgetneutraal. Nadien zei de FOD Financiën – de heer Van Overtveldt heeft dat ter beschikking gesteld – dat het niet meer budgetneutraal is. De heer Peeters zei in de eerste vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken dat het budgetneutraal is en citeerde dan en stoemelings, want hij had er nadien spijt van, zo had ik de indruk, en samen met mij nogal wat collega’s, een verslag van de Inspectie van financiën, tijdens een van de laatste uren van de commissiebespreking van dit wetsontwerp, waarin staat dat het voor entiteit I, voor de federale overheid, niet budgetneutraal is, dat het een negatieve impact heeft. Het is dus niet alleen een onrechtvaardige maatregel, het is niet alleen een slechte en ineffectieve maatregel, het blijkt ook nog geld te kosten aan de federale begroting.

 

Dan zouden wij verwachten dat, op het moment dat u het advies citeert, u het ook ter beschikking stelt. Wat hebt u echter gedaan? U hebt een stap teruggezet. Transparantie wilde u niet geven. De cijfers wilde u niet op tafel leggen.

 

Onze ordemotie is erop gericht om dat advies publiek kenbaar te maken. Als u daarop niet ingaat, zijn er de volgende stappen. Dan is er de openbaarheid van bestuur. Dan zullen wij de Kamervoorzitter ook eens aan zijn mouw trekken. Ik geef u nu de kans, mijnheer Peeters, om dat advies in alle openheid ter beschikking te stellen.

 

Woordvoerders van deze regering hebben recent, vorige week, in de media andere verklaringen afgelegd.

 

Ik citeer de heer Van Overtveldt en zijn kabinet: “De indexsprong zal plots een positieve budgettaire impact hebben van 794 miljoen euro.” Twee weken geleden, vóór de paasvakantie, was er een negatieve budgettaire impact. Tijdens de paasvakantie is dat plus 794 miljoen euro.

 

De regering zegt dat de begroting voor haar belangrijk is. Ze heeft het over geloofwaardige bestuurders. Dan vraag ik u die cijfers op tafel te leggen.

 

Mijnheer Peeters, u hebt tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat u nooit een indexsprong zou doorvoeren omdat het een slechte maatregel is, en dat u dat omwille van de geloofwaardigheid niet zou doen.

 

Mijnheer Beke, ik heb het over een citaat van vice-eersteminister Peeters tijdens de verkiezingscampagne, waarin hij zei: “Een indexsprong? Nooit!”

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

De voorzitter: De heer Beke vraagt het woord voor een persoonlijk feit.

 

02.08  Wouter Beke (CD&V): Wij hebben tijdens de campagne duidelijk gezegd dat wij tegen een afschaffing van het indexmechanisme zijn. Daar waren wij tegen in de campagne. Daar waren wij tegen in de onderhandelingen en daar blijven wij vandaag ook volledig tegen gekant. Dat moet duidelijk zijn.

 

Het incident is gesloten.

L’incident est clos

 

02.09  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Beke, het gaat over de indexsprong. De heer Peeters heeft tijdens de kiescampagne gezegd dat hij nooit een indexsprong zou doen.

 

Collega’s, u hebt het allemaal gehoord. De heer Beke had het over het indexmechanisme.

 

Het ging dus niet over de indexsprong, maar over het indexmechanisme. Welnu, ik heb een citaat bij van Kris Peeters, toen nog kandidaat-minister-president. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Op 23 mei 2014 verscheen een artikel in Het Laatste Nieuws waarin de kandidaat-minister-president in dialoog trad met de burgers. De titel van het artikel luidde "Nummer 1 in geloofwaardigheid".

 

De voorzitter: U moet afronden.

 

02.10  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik rond bijna af, maar het betreft een persoonlijk feit.

 

Mocht u twijfelen, dan wil ik het artikel laten kopiëren. Ik citeer Kris Peeters: “En wij gaan ook geen indexsprong doorvoeren. Geloofwaardigheid, daarmee maken wij het verschil." Niet het indexmechanisme, maar de indexsprong. U breekt hier vandaag een verkiezingsbelofte, mijnheer Beke.

 

Het straffe is, ik rond hiermee af, dat de voorzitter van het kibbelkabinet vandaag in het Flageygebouw een campagne lanceert om ons te zeggen: kijk eens wat wij realiseren met de N-VA, kijk eens wat die N-VA-regering allemaal doet, kijk eens hoe wij het werkende mensen en mensen die een uitkering genieten moeilijk maken. Dat gebeurt nu in het Flageygebouw. Wat gebeurt er hier? De heer Beke en de heer Peeters komen hier, helemaal alleen, de indexsprong verdedigen. Het minste wat u dan kunt doen, is in alle transparantie uw verkiezingsbelofte breken en de cijfers op tafel leggen, zodat wij het parlementair debat op een ernstige manier kunnen voeren.

 

02.11  Éric Massin (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, ce projet de loi que vous affirmez être un projet de promotion de l'emploi a fait l'objet d'une bonne préparation en commission des Affaires sociales.

 

Nous avons eu l'occasion de rencontrer les représentants du Bureau fédéral du Plan, du Conseil central de l'Économie, de la Banque nationale belge. De nombreux acteurs sont donc venus nous parler de l'impact que la mesure envisagée pourrait avoir, du nombre d'emplois qui pourraient être créés, de l'effet qui, selon eux, ne serait pas aussi négatif que l'on peut le croire pour les travailleurs qui pourraient bénéficier de compensations, des effets positifs pour les entreprises et l'économie belge et de sa neutralité en termes budgétaires.

 

Au-delà du débat sur le saut d'index en tant que tel, dont nous aurons encore l'occasion de parler tout à l'heure, l'ensemble des éléments mis sur la table a permis un débat entre les parlementaires des différents groupes politiques sur l'opportunité de la mesure préconisée. À cette occasion, monsieur le vice-premier ministre, vous avez essayé de la justifier économiquement, socialement. Vous avez défendu son impact positif en termes de développement de l'emploi, de finances publiques en faisant savoir que ceux qui manifestaient contre cette mesure avaient tort et ne comprenaient rien, en vous appuyant sur les chiffres mis sur la table. Nous reviendrons – vous vous en doutez – ultérieurement sur le sujet puisque le Conseil central de l'Économie n'est pas tout à fait d'accord avec vous en la matière.

 

Malheureusement pour vous, il vous arrive d'avoir la langue un peu trop bien pendue. C'est ainsi que les parlementaires présents en commission ont été surpris de vous entendre dire, à l'occasion d'une réponse à une question, qu'un avis de l'Inspection des Finances vous avait été remis et que suivant ce dernier, l'impact de cette mesure serait négatif pour le budget de l'entité 1 (État fédéral et Sécurité sociale). Je peux comprendre que vous soyez assez ennuyé et que vous estimiez que vous auriez mieux fait de vous taire. Cela peut arriver!

 

À partir du moment où nous avons eu les avis de nombreux experts, et en l'occurrence d'un expert du gouvernement, nous vous demandons logiquement de mettre les chiffres sur la table pour que nous puissions voir ce qu'il en est.

 

Nous devons avoir le meilleur éclairage pour pouvoir mener un débat correct et au-delà de cela, prendre des positions concernant des enjeux très importants pour une large partie de la population. D'ailleurs, demain s'annoncent encore des manifestations en raison de ces mesures qui pourraient être prises.

 

Il est normal que ce type de document soit porté à la connaissance des parlementaires mais aussi de l'opinion publique. Vous auriez pu jouer le jeu, comme cela a été fait pour le reste, et mettre ces documents à notre disposition pour entamer un débat pour voir ce qu'il en est réellement. Vous refusez! Vous dites "non" purement et simplement! Il me semble dès lors logique que nous y revenions, que le groupe Ecolo-Groen introduise une motion pour vous demander de mettre ces chiffres sur la table.

 

Vous feriez preuve d'une grande ouverture, au-delà du fait de réparer votre petite difficulté ou écart parce que vous vous êtes un peu trop avancé. Il faut assumer ses responsabilités. Vous feriez preuve d'une grande ouverture en mettant ces chiffres sur la table pour que nous puissions avoir le débat le plus serein possible et prendre tout en considération. De plus, nous souhaitons connaître vos arguments, ceux de votre parti et ceux de vos amis de la coalition, qui justifient le fait que vous continuiez à vouloir prendre ces mesures malgré l'avis de l'Inspection des Finances.

 

Monsieur le ministre, quand on veut un débat de qualité, on met vraiment tout sur la table. C'est ce qu'on appelle l'égalité des parties lorsqu'on doit plaider devant un tribunal. Aujourd'hui, c'est le tribunal du peuple! Les élus du peuple sont là! Mettez tout sur la table, n'ayez pas peur! Si vous avez des arguments convaincants, nous les entendrons et nous répondrons avec des arguments. Vous en tiendrez compte ou pas mais je crois que plutôt que de voter pour ou contre cette motion, vous devriez avoir cette grandeur de mettre les éléments sur la table. Faites déposer cette note, ce serait plus facile pour tout le monde et nous sortirions de ce débat stérile de majorité contre opposition! Faites preuve de grandeur d'âme!

 

02.12  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, il est important de se centrer sur le débat de fond. Je ne vais pas être longue. Je me joins à la demande visant à disposer des chiffres de l'Inspection des Finances. Je m'étonne d'ailleurs que les groupes de la majorité décident tous de jouer l'opacité plutôt que la transparence. Cela vous grandirait de choisir la transparence sur des données objectives, comme l'analyse de l'Inspection des Finances.

 

Cependant, je ne doute pas que, malheureusement, vous allez encore une fois refuser de mettre ce type d'éléments sur la table. On l'a largement vu en commission, singulièrement avec le refus de prendre en compte l'avis des partenaires sociaux. Ce projet dit urgent est maintenant sur la table depuis le 3 mars – nous sommes le 21 avril. Que dire sur cette prétendue urgence?

 

Je n'ai malheureusement pas de doutes quant au fait que vous voterez ici comme un seul homme contre cette motion, pour l'opacité, contre la transparence. Franchement, cela ne vous grandit pas!

 

02.13  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, mijnheer de minister Peeters, nous voulons des chiffres: les chiffres honnêtes, clairs, transparents des répercussions du saut d'index sur le budget de l'État.

 

Wij willen de cijfers krijgen over de duidelijke consequenties van de indexsprong op het budget van de Staat, op het budget van deze regering.

 

La question n'est pas que technique, parce qu'elle est au cœur du débat du bilan de création d'emploi qui sera soi-disant positif par ce saut d'index. Car si ce saut d'index a des répercussions négatives sur le budget de l'État, il aura des répercussions négatives sur les services publics. Il y a une contradiction fondamentale dans entre les chiffres donnés par la Banque nationale de Belgique en commission et ceux donnés par le Bureau du Plan. Si vous n'intégrez pas, dans le bilan chiffré du nombre d'emplois soi-disant créés par ce saut d'index, toutes les suppressions d'emplois dans les services publics, vous manipulez les chiffres. C'est cette manipulation-là qui sera dénoncée demain par des milliers de travailleurs des services publics; des milliers de travailleurs qui se battent pour leur propre pouvoir d'achat.

 

Zij gaan morgen vechten, niet alleen voor hun eigen lonen maar ook voor de openbare diensten. U kunt niet zeggen dat er geen consequenties zullen zijn voor de jobs in de openbare diensten als het budget steeds meer daalt, onder andere door de maatregelen die u neemt en door de indexsprong.

 

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, monsieur le ministre, nous soutiendrons la motion d'ordre soumise ici par nos amis d'Ecolo-Groen … (Brouhaha)

 

Si, si, ce sont nos amis! Nos camarades … 

 

Nous demanderons évidemment un avis complet de l'Inspection des Finances afin d'entamer un débat serein et de connaître les conséquences exactes du saut d'index que cette majorité veut voter.

 

De voorzitter: Ook de heer Nollet zal een korte toelichting geven.

 

02.14  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Inderdaad, en gelieve mij te verontschuldigen. Eerst krijgt mevrouw Temmerman het woord.

 

02.15  Karin Temmerman (sp.a): Merci, monsieur Nollet.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, uiteraard zullen wij de motie steunen.

 

Ik zal niet alles herhalen wat de collega’s van de oppositie hier reeds hebben gezegd.

 

Ik wil wel één niet onbelangrijk punt aanhalen. Collega’s van de meerderheid, ik zou zeer graag hebben dat u aandachtig luistert. Ik zal het zeer kort houden, maakt u zich geen zorgen.

 

Herinnert u zich, bij het begin van de legislatuur, de toelichting over de regeerverklaring en ook de toelichting over de eerste budgettaire vooruitzichten in deze legislatuur? Welnu, op pagina 13 van de algemene toelichting bij de begroting stond een tabel met de impact van de indexsprong. In die tabel rekende men op 215 miljoen extra vennootschapsbelasting. Als 215 miljoen euro extra vennootschapsbelasting geïnd wordt, dan impliceert dat ongeveer 860 miljoen euro winst bij de bedrijven. Dat is niet onbelangrijk.

 

Wanneer wij nu vragen naar de tabellen, naar informatie over de impact, dan moet dat dus ook in dat kader worden bekeken. Dat legt namelijk zeer pijnlijk bloot waarover de indexsprong gaat en voor wie de indexsprong is. In de toenmalige tabel werd die maatregel als budgettair neutraal omschreven, wat nu niet blijkt, maar daarbovenop is er extra winst voor de bedrijven.

 

Collega’s van de meerderheid, wij mogen vandaag toch weten hoe het daarmee staat? Als u weigert om die cijfers vrij te geven, dan zegt u eigenlijk dat die indexsprong niet zozeer dient voor de creatie van jobs en dat u nog wel zult zien welke impact die indexsprong op ons heeft. Het enige dat dan nog telt, is die 860 miljoen winst voor de bedrijven. Dat legt zeer pijnlijk en zeer direct bloot waarover deze indexsprong gaat. Daarover zullen wij deze namiddag en morgen nog voort discussiëren.

 

02.16  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je voudrais attirer votre attention sur un point. J'aimerais savoir pourquoi, dans le préambule qui accompagne le dépôt du projet de loi, vous n'avez pas fait référence, alors que c'est obligatoire, à l'avis de l'Inspection des Finances. Avez-vous conscience qu'en ne le mentionnant pas, vous prenez le risque d'un recours ultérieur? Vous savez que ce texte est critiqué en dehors de notre enceinte. Dès lors, pourquoi prenez-vous ce risque juridique de ne pas mentionner dans le préambule du texte de loi le fait que vous ayez reçu l'avis de l'Inspection des Finances? Il y a certainement une subtilité qui échappe à mon raisonnement. C'est la raison pour laquelle je vous interroge à ce sujet avant qu'il ne soit procédé au vote.

 

Ce serait peut-être une bonne manière pour vous de vous en sortir que de donner ce texte de l'Inspection des Finances. En effet, la majorité peut s'appuyer sur le fait qu'en nombre, ce n'est pas nécessaire. Mais ultérieurement, par la voie judiciaire, d'autres gagneront et poseront des problèmes juridiques visant la solidité de votre texte.

 

Aussi, avant de procéder au vote, voulez-vous simplement expliquer la raison pour laquelle, dans le préambule du projet de loi, vous avez omis d'indiquer le fait que l'avis de l'Inspection des Finances doit être donné? J'aimerais obtenir une réponse technique en complément aux interventions de fond.

 

02.17  Nahima Lanjri (CD&V): Deze regering wordt altijd als asociaal afgeschilderd, maar u moet mij eens uitleggen, beste collega’s, wat er asociaal is aan het creëren van jobs, aan het geven van ruimte aan bedrijven om jobs te creëren. U hoeft ons niet te geloven, het zijn mijn cijfers niet: er zijn cijfers van de Nationale Bank die de netto jobcreatie of de extra jobs ramen op 33 000. Het Planbureau is voorzichtiger en raamt de extra jobs die door de lastenverlaging worden gecreëerd op 28 000. Het stelt dat dit de extra aangroei is, naast de gewone groei die er sowieso is. In totaal komt de raming van het Planbureau uit op 140 000 jobs op vier jaar tijd. Nu moet u mij eens uitleggen wat er asociaal is aan een maatregel die ervoor zorgt dat er meer mensen uit de werkloosheid geraken en dat er meer jobs worden gecreëerd. Dat is belangrijker dan een aantal centimes meer of minder te verdienen.

 

De voorzitter: Ik wil er de Kamerleden graag aan herinneren dat we het op dit moment hebben over de ordemotie die door de heer Calvo werd ingediend.

 

02.18  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ben het volledig met u eens dat dit niet over de motie gaat, maar als mevrouw Lanjri een aantal zeer onvolledige cijfers geeft, moet men de kans hebben daarop te reageren.

 

De cijfers die u geeft, mevrouw Lanjri, zijn gedeeltelijk juist. Het Planbureau heeft inderdaad het cijfer 33 000 genoemd. Het Planbureau heeft echter ook berekend dat met alle maatregelen die deze regering neemt en met de negatieve impact van de indexsprong het nettocijfer 16 000 bedraagt.

 

Ik kom tot het antwoord op uw vraag, mevrouw Lanjri, wat men daartegen kan hebben. Op zich niets, alleen brengt volgens diezelfde berekening een andere methode, namelijk een zeer gerichte lastenverlaging op de laagste lonen, gefinancierd door een meerwaardebelasting waarmee u niet de koopkracht van de gezinnen aantast, ongeveer 50 000 jobs op. Daar gaan wij voor.

 

De voorzitter: Wij gaan de discussie niet openen, maar ik moet mevrouw Onkelinx wel het woord geven voor een kleine repliek.

 

02.19  Laurette Onkelinx (PS): Il est vrai que le groupe CD&V est toujours très étonnant. En commission, certains membres étaient quelque peu gênés par la mesure.

 

Madame Lanjri, c'est quand même un appauvrissement général des travailleurs! Et là, vous êtes en train de dire que tout compte fait, c'est une bonne mesure, une mesure qui va créer de l'emploi. Cela veut-il dire que dorénavant le groupe CD&V plaidera pour des sauts d'index systématiques, puisque ce sont de bonnes mesures qui créent de l'emploi? Qu'est-ce cela pour une intervention?

 

En plus, madame Lanjri, c'est un soutien aux entreprises. Je suis pour les soutiens aux entreprises; on en a fait dans le Pacte de compétitivité et d'emploi, mais liés à des créations d'emplois. Ici, ce sont des soutiens sans lien avec la création d'emplois. Vous appauvrissez les travailleurs et vous enrichissez celles et ceux qui les dirigent sans aucune compensation sur l'emploi. C'est cela la position du CD&V?

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet u zeggen dat de algemene bespreking nog niet eens geopend is. Ik stel dan ook voor ons nu uit te spreken over de ordemotie.

 

02.20  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik zou even het woord willen nemen als commissievoorzitter.

 

Collega’s, wij hebben over dit wetsontwerp in de commissie meer dan dertig uur gedebatteerd. Wij hebben onder meer over het aspect dat vermeld staat in de ordemotie, met name de budgettaire impact, lang gedebatteerd en ook de minister uitvoerig beluisterd.

 

Ik moet vaststellen dat ik in de discussie van vandaag geen enkel nieuw element opmerk in vergelijking met de discussie in de commissie. De minister heeft toen duidelijk gezegd dat de indexsprong geen budgettaire maatregel is, maar een competitiviteitsmaatregel. Het budgettair effect op lange termijn is immers neutraal. Als men entiteit I en entiteit II samentelt, zijn er inderdaad winnaars en verliezers. Er zijn inderdaad winnaars bij tal van burgemeesters, hier aanwezig in deze assemblee, die dankzij deze indexsprong minder zullen moeten betalen.

 

Tegelijk is het een competitiviteitsmaatregel die voor meerdere miljarden euro aan zuurstof zal geven aan de bedrijven. Dit heeft de minister woordelijk verklaard in de commissie en dit heeft ons ertoe genoopt om na een stemming over te gaan tot de bespreking. Met andere woorden, wij zijn toen niet ingegaan op de eis van de oppositie die ook nu weer op tafel wordt gelegd.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zou de collega’s uit de commissie dan ook willen vragen om de bespreking ten gronde aan te vatten en deze ordemotie niet te aanvaarden.

 

02.21  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, als indiener van de ordemotie wil ik twee opmerkingen maken.

 

Mevrouw Lanjri komt hier met veel vuur de indexsprong verdedigen als een goede maatregel. Daarnaast stelt de heer Van Quickenborne als liberaal, die normaal gezien transparantie en begrotingsorthodoxie erg belangrijk vindt, ten persoonlijke titel voor om het verdoezelen van de budgettaire impact voort te zetten. Ik moet hem hier op een bepaald punt tegenspreken.

 

Ik begrijp niet dat u deze houding aanneemt. Als u zegt dat er geen nieuw element wordt aangedragen, dan bent u totaal fout. Ik heb er daarnet naar verwezen op het spreekgestoelte. Vorige week heeft de heer Van Overtveldt iets helemaal anders gezegd. Hij had het over een positieve budgettaire impact van 794 miljoen.

 

Het is dus toch geen groteske vraag om al die cijfers op tafel te leggen. Mijnheer Peeters, ik kom bij de enige vraag die ik nog heb. De heer Nollet heeft u een concrete vraag gesteld. Waarom hebt u in het wetsontwerp niet gesproken over het advies van de Inspectie van financiën? Dat is een vraag waarop de heer Peeters moet antwoorden. Mijnheer Peeters, u doet vandaag al iets heel moeilijks, te weten een verkiezingsbelofte breken. Doe dat dan alstublieft met alle informatie die er ter beschikking is voor het Parlement. Dat is het minste wat u vandaag kunt doen om een klein beetje uw gezicht te redden.

 

02.22 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik zal ook op het einde van dit debat, vandaag of morgen, naar ik hoop uitgebreid het woord mogen voeren. Ik wil nu echter al de drie rapporteurs danken voor hun verslag.

 

Wat dit specifiek punt betreft, ten eerste treed ik Wouter Beke bij dat wij in de verkiezingscampagne uitdrukkelijk hebben gezegd dat het automatisch indexmechanisme voor ons onverkort behouden moet blijven en dat wij bij de onderhandelingen over het regeerakkoord akkoord zijn gegaan met een eenmalige indexsprong. Ik heb dat in de commissie toegelicht. Deze indexsprong is volledig verantwoord omdat wij de loonkloof willen dichten. Dat kunnen wij niet met wat de vorige regering heeft afgesproken, namelijk het competitiviteitspact, waarbij er trouwens ook geen directe verplichting is om werk te creëren. Ik wil het debat daarover straks voeren. Wat het persoonlijk feit betreft, wil ik zeggen, mijnheer Calvo, dat er geen enkel probleem is en dat onze geloofwaardigheid nog altijd zeer sterk bovenaan staat.

 

Ten tweede, wat het budgettaire debat betreft, heeft collega Van Quickenborne gelijk. Dit is een maatregel om de concurrentiepositie van onze ondernemingen te versterken en werkgelegenheid te behouden en te creëren. Dit is in eerste instantie geen budgettaire maatregel met zware effecten op de begroting.

 

In het licht van de verschillende discussies heeft in eerste instantie collega Van Overtveldt daarop in zijn commissie uitgebreid geantwoord. Er zijn vragen gesteld aan mij in de commissie voor de Sociale Zaken, opnieuw over de budgettaire impact. Ik heb uitdrukkelijk verwezen naar het IF-advies, dat stelt dat dit in eerste instantie niet positief is voor entiteit I. Voor entiteit II — waarover nu niemand een probleem maakt — is het wel positief. Nog belangrijker is dat dit voor de privésector sterk positief is. Ik heb dat dus heel duidelijk geformuleerd. De discussie over de budgettaire impact die, nogmaals, uitvoerig werd besproken, heeft natuurlijk alles te maken met de vraag hoeveel jobs dit gaat creëren. Hoeveel jobs zullen er met deze indexsprong gecreëerd worden in de privésector?

 

Op dat punt heeft mevrouw Lanjri natuurlijk gelijk. Volgens de Nationale Bank van België gaat het om 33 000 jobs, terwijl het Planbureau een lager aantal tussen 26 000 jobs en 30 000 jobs aangeeft. Er zijn natuurlijk ook andere studies. Uiteindelijk komt het er nu op aan dat er, wanneer wij voorliggend ontwerp hebben goedgekeurd en in de sectoren hebben doorgevoerd, werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dat is de ratio legis van de indexsprong.

 

Ik hoop dat, na de uitgebreide discussie in de commissie en na de toelichting die hier nog is gegeven, het debat over de budgettaire impact kan worden gesloten.

 

De voorzitter: Collega’s, wij zullen het Reglement toepassen, dat wij overigens ruim hebben overschreden. U kent de inhoud van de motie.

 

Mijnheer Nollet, ik geef het woord niet meer: alles ter zake is gezegd.

 

Monsieur Nollet, madame Fonck, vous avez posé des questions et obtenu des réponses.

 

Wij passen artikel 54 van het Reglement toe en stemmen bij zitten en opstaan over de motie, zoals ze hier voorligt. (Protest van de oppositie)

 

Nogmaals, wij stemmen bij zitten en opstaan, conform het Reglement.

 

De motie is bij zitten en opstaan verworpen.

La motion est rejetée par assis et levé.

 

De heer Nollet heeft het woord voor de reden van zijn onthouding.

 

02.23  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je me suis abstenu parce que nous n'avons pas eu de réponse à la question que j'avais posée au vice-premier ministre. Ce faisant, il affaiblit juridiquement le texte. Celui-ci sera discuté et voté. Toutefois, dans le préambule de la proposition de la loi…

 

02.24  Patrick Dewael (Open Vld): (…)

 

02.25  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): C'est une justification d'abstention, monsieur Dewael. Le président m'a donné la parole. Permettez-moi de m'exprimer.

 

Je redis au vice-premier ministre qu'il aurait mieux valu qu'il réponde maintenant à la question qui a été posée, à savoir: pourquoi, dans le préambule, n'a-t-il pas spécifié le fait qu'il avait demandé l'avis de l'Inspection des Finances? Cela lui posera un problème ultérieurement, sauf s'il détient un élément de réponse. Je pense qu'il l'a sur son gsm. De la sorte, nous pourrons en débattre.

 

02.26  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, als men over een motie debatteert, mag elke fractie een keer gedurende vijf minuten het woord voeren, dus geen twee keer of drie keer.

 

U hebt een stemming gevraagd bij zitten en opstaan. Bij zitten en opstaan is er geen mogelijkheid om zich te onthouden. Dan moet men een naamstemming vragen, wat men niet heeft gedaan. Een onthouding bij een stemming via zitten en opstaan kan volgens mij niet.

 

Ik maak die opmerkingen, omdat ik niet wil dat men bij volgende incidenten systematisch zal verwijzen naar voorgaande rechtspraak.

 

Dat is de grond van de zaak, mijnheer Nollet. De minister heeft geantwoord. Als u dat antwoord niet goed vindt, laat ik dat voor uw rekening, maar hij heeft geantwoord. Als u dat niet goed vindt, is dat uw probleem. Ik vind dat men moet debatteren volgens de regels van de kunst. Er zijn grenzen aan het plezier.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewael, ik neem akte van uw opmerking.

 

Algemene bespreking (voortzetting)

Discussion générale (continuation)

 

Mevrouw Onkelinx heeft het woord in de algemene bespreking.

 

02.27  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, mes chers collègues, madame Lanjri, il faut effectivement appeler un chat un chat! Cette semaine va être la semaine du recul social.

 

Une majorité de ce parlement s'apprête à voter trois projets de loi.

 

De voorzitter: Collega's, mag ik u vragen om uw gesprekken in de wandelgangen te voeren, zodat er hier een echt debat kan plaatsvinden.

 

02.28  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je disais qu'une majorité de membres de ce parlement s'apprêtait à voter trois projets de loi cette semaine. D'abord le saut d'index, qui est en fait un impôt de 2 % sur les salaires, sur les pensions, sur les allocations. Ensuite, l'allongement de carrière dans la fonction publique et la fin du bonus pension qui, pour pas mal de pensionnés, constituera une piqûre importante puisque ça va empêcher ces pensionnés de bénéficier d'un bonus de 2 200 euros annuels. Et enfin l'augmentation des droits de greffe qui devient une véritable taxe d'accès à la justice. En effet, on va, par ce projet de loi, jusqu'à multiplier par cinq les montants pour se faire entendre devant les juridictions.

 

Ainsi, je dirais qu'après avoir connu plusieurs semaines sans aucun projet, sans aucun débat d'importance, le gouvernement et sa majorité se mobilisent sur trois textes qui portent en eux ce que j'appellerais une véritable régression sociale. Vous savez, notre pays n'est évidemment pas parfait; il y a encore beaucoup de choses à réaliser pour connaître une prospérité économique et sociale. Mais les choix opérés par les gouvernements précédents ont permis à notre pays d'être très bien classé au niveau du Social Progress Index, c'est-à-dire ce qui mesure le progrès social et le bien-être pays par pays.

 

La Belgique est dans le peloton de tête des pays de bien-être et de bien-vivre. La Belgique, avec tous ses défauts, notamment un taux de pauvreté trop élevé, est un pays de bien-être; c'est tout ce que vous remettez en cause avec des politiques économiquement inefficaces et socialement injustes. Outre leur caractère injuste, les réformes ont des conséquences économiques et sociales étonnantes, c'est ainsi que cette mesure va notamment augmenter la dette. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études tant de la Banque nationale que du Bureau du Plan qui sont, à cet égard, unanimes et qui montrent que le saut d'index créera de la déflation qui augmentera la dette de 1,9 % du PIB à l'horizon 2019.

 

Deuxièmement, cela pèsera lourdement sur les moyens de la sécurité sociale. On l'a dit lors des travaux en commission.

 

On va diminuer très fortement l'une des principales sources de financement de la sécurité sociale à savoir, les cotisations.

 

Troisièmement, elles vont diminuer les revenus des ménages liés au travail, ce qui est quelque peu incroyable. C'est le fameux travailler plus mais gagner moins.

 

Enfin, elles ne créeront pas l'emploi nécessaire à la relance économique. On parle d'une augmentation du taux d'occupation de 0,3 % d'ici 2020, ce qui est bien moins que n'importe quelle politique active de soutien de l'emploi comme on en a connu lors des gouvernements précédents.

 

Vous me permettrez de citer un dernier chiffre. Je pense qu'il est important. Le Bureau fédéral du Plan a montré que les mesures du gouvernement vont provoquer un appauvrissement de la population de l'ordre de 1,2 %. C'est donc de cela que nous allons parler cette semaine.

 

On s'est bien rendu compte en commission que les uns et les autres – je le disais en réponse à Mme Lanjri – étaient quelque peu mal à l'aise. Sur base des arguments échangés sur cet appauvrissement de la population, sur cette inefficacité économique, il y avait différentes réponses. Je me souviens de M. Vercammen, par exemple, qui disait: "Vous allez voir, on va réparer tout cela avec le tax shift". Si on y arrive. Il y avait un malaise compréhensible de certains membres de la majorité.

 

Mais, plus encore, ce qui est étonnant, c'est de voir le positionnement des ministres qui portent ces projets dont on va parler cette semaine. Par exemple – M. Daerden y reviendra –, quand on parle de réforme des pensions, M. Bacquelaine, comme il est gêné aux entournures, dit systématiquement: "Vous savez, cela ne touchera presque personne". Si c'est vrai, alors pourquoi le faire?

 

M. Geens dit sur la taxation pour l'accès à la justice: "Vous savez, il n'y aura pas trop de problèmes pour l'accès à la justice. En fait, on va responsabiliser les acteurs judiciaires".

 

Prenons l'exemple d'un couple qui achète une maison qui s'aperçoit, par la suite, que cette dernière présente un vice caché. Une réclamation s'impose. Il faut savoir que, pour aller en justice, le montant qu'il devra payer pour être entendu, faire entendre ses droits sera multiplié par trois.

 

M. le vice-premier ministre, M. Peeters, a déclaré que le saut d'index envisagé était intelligent et que l'on procèderait à des compensations.

 

02.29  Catherine Fonck (cdH): C'est formidable!

 

02.30  Laurette Onkelinx (PS): C'est formidable! Il existe, aujourd'hui, un saut d'index "bête" et un saut d'index "intelligent".

 

Comment M. Peeters explique-t-il que le saut d'index dont question est intelligent? Par les compensations. En effet, avec lui, on compense tout, ce qui est évidemment complètement faux. Je reviendrai sur ce point. En effet, si ce qu'il prétend est vrai, pourquoi le faire?

 

Voilà pour ce qui concerne l'aperçu des différentes propositions qui nous sont faites.

 

Le gouvernement a parlé d'une rupture avec les politiques du passé. C'est effectivement le cas. Aujourd'hui, vous assumez des politiques d'austérité qui appauvriront la population. Lorsque l'heure du bilan viendra, cet aspect pèsera très lourd.

 

Chers collègues, je voudrais maintenant revenir au projet de loi appelé "promotion de l'emploi".

 

Permettez-moi tout d'abord, monsieur le président, d'attirer votre attention sur le danger que constitue, pour les droits du parlement, l'usage répété, par le gouvernement, des procédures d'urgence.

 

Pour ce qui concerne ce projet, on peut même parler d'une saga invraisemblable autour de l'urgence qui a accompagné la discussion de fond. Le projet a été discuté dans l'urgence alors qu'une semaine plus tard, il s'est avéré que cela n'était plus nécessaire. Cependant, à cause de l'urgence demandée par le gouvernement, on a réduit toute une série de délais et on n'a pas consulté les premiers intéressés par un projet comme celui dont question. Je pense ici notamment au Conseil national du Travail. Il faudra être attentif en la matière. En effet, ce n'est pas la première fois que l'on constate cette manière de faire qui ne doit pas seulement choquer les membres de l'opposition, mais aussi ceux de la majorité.

 

En tant que président de cette assemblée, vous devriez être particulièrement attentif à cet aspect des choses.

 

M. Nollet veut s'exprimer.

 

02.31  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je tiens à appuyer le propos de Mme Onkelinx, qui n'est pas sans rapport avec le débat que nous avons eu sur la motion. Ce qui a lieu est assez grave et se produit de manière répétée. En effet, outre le contournement des partenaires sociaux, la demande d'urgence permet aussi de contourner la nécessaire analyse d'impact économique, social et environnemental de chaque projet de loi. C'est aussi une façon d'éluder l'examen véritable – qui doit être fait et auquel nous nous livrons ici – du texte de loi tel qu'il est déposé.

 

02.32  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil nog even terugkomen op het feit dat de sociale partners in dit verhaal niet zijn geraadpleegd. Mevrouw Onkelinx zegt dat men vanuit het sociaal overleg geen mening heeft kunnen geven. Die discussie kwam in de commissie ook aan bod. Dit is manifest onjuist. Er is een akkoord ontstaan met acht partners uit de Groep van Tien. Die sociale partners hebben een akkoord gesloten tegen de achtergrond van de indexsprong die er zou komen.

 

Er was een akkoord over de loonstijging 2015-2016 voor de verschillende sectoren: 0,5 % + 0,3 %. Dat kon er alleen maar komen, rekening houdend met het feit dat er een indexsprong zou komen.

 

Zo staat het ook letterlijk in het akkoord: “De sociale partners verwijzen naar de houding van de regering die het voornemen heeft de indexsprong door te voeren. Werkgevers en werknemers verschillen van mening over de opportuniteit en het nut van een indexsprong. In die context werd niettemin tot onderstaand ontwerpakkoord gekomen.”

 

De context is heel duidelijk bekend: het voornemen dat de regering een indexsprong gaat doorvoeren. In die context zijn werkgeversorganisaties bereid geweest om dat te compenseren met een loonstijging van 0,8 % in totaal, samen met alle andere maatregelen die ondertussen al door de federale reering zijn genomen om die indexsprong te compenseren.

 

De koopkracht blijft een dooddoener die naar voren blijft komen. Sinds 2015 is de forfaitaire kostenaftrek in de belastingen gestegen. Dat is niet meer of niet minder dan een belastingverlaging voor iedereen die ook door de indexsprong zal worden getroffen. Dat zal zich in 2016 zelfs nog verder doortrekken, mevrouw Temmerman.

 

Een magazine van De Tijd heeft eind 2014 een Michel I-gids uitgebracht – dat zat ook in Franstalig België bij de krant – waaruit blijkt dat de regeringsmaatregelen in totaal de koopkracht netto verhogen in de plaats van ze te verlagen.

 

Men heeft het altijd over de indexsprong als een nefast gegeven, maar men vergeet alle maatregelen die ondertussen in het sociaal overleg en de federale regering zijn genomen om extra loonstijgingen toe te laten, om de lonen netto te laten stijgen, en dan heb ik het nog niet over de welvaartsenveloppe die nu aan 100 % wordt uitgegeven, waardoor de laagste uitkeringen ook hun compensatie krijgen. U veegt het allemaal onder de mat, maar het is wel de realiteit, mevrouw Onkelinx.

 

Le président: Chers collègues, je vous prie d'être aussi brefs que possible dans vos interventions.

 

02.33  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous parlions de l'urgence utilisée quelle que soit la situation et y compris quand le projet n'arrive en plénière que six semaines plus tard. Nous disions aussi que l'urgence a été invoquée pour contourner les partenaires sociaux.

 

Je ne peux pas laisser passer les propos de M. Lachaert. Je me demande même, monsieur le ministre, si vous cautionnez ce type de propos. Ce que je viens d'entendre, c'est que dans le fond, il y a eu un accord de huit partenaires sociaux sur dix sur le saut d'index. C'est gonflé et totalement inacceptable! M. le ministre a fait exactement le même dérapage en commission en utilisant des avis rendus sur tout autre chose pour prétendre que les partenaires sociaux étaient au courant et ont cautionné et donné leur accord.

 

Vous savez très bien, monsieur le ministre, et j'espère que vous n'allez pas me démentir, que c'est faux. Les partenaires sociaux n'ont pas rendu d'avis sur le saut d'index, ils ne l'ont pas cautionné. Je l'avais déjà dit en commission: des propos de ce type sont inacceptables. Je vois maintenant que M. le ministre est d'accord. Je ne peux pas, monsieur Lachaert, vous laisser dire que les partenaires sociaux avaient rendu un avis positif sur ce sujet. Ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas rendu d'avis. Punt aan de lijn.

 

02.34  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Lachaert, u probeert, met een hele uitleg, aan te tonen dat het sociaal overleg wel gerespecteerd werd. Het blijft echter een feit dat er over dit wetsontwerp geen sociaal overleg is gevraagd. Er is een akkoord gekomen uit de Groep van Tien over de zogezegde sociale correcties. Dat is het verkoopspraatje waarmee u deze indexsprong wil verzachten. Daarover is er een akkoord gekomen, maar over de indexsprong zelf is er nooit sociaal overleg gevraagd.

 

Men heeft de urgentie ingeroepen en men baseert zich op het advies van de Raad van State, maar over de indexsprong is er nooit sociaal overleg gevraagd. Uiteindelijk gaat het niet over de sociale correcties, maar wel over de 2 % die u afneemt van het loon van de werknemers in de privésector, van de ambtenaren en de uitkeringsgerechtigden. Daarover gaat het. Blijkbaar hecht u meer waarde aan de conclusies die De Tijd maakt dan aan de conclusies die de sociale partners zouden maken. Dat is niet oké. U moet niet zeggen dat u de sociale partners respecteert, want dat doet u niet.

 

U oppert dat u voor de beroepskosten aanpassingen hebt doorgevoerd, maar – wij hebben dit in de commissie gevraagd en wij blijven dit vragen – wij krijgen geen antwoord op de vraag waar de forfaitaire beroepskosten voor de gepensioneerden zijn. Wat doet u voor die mensen? Ook voor hen komt er namelijk een indexsprong. Kom ons dus niet zeggen dat u de sociale partners wel respecteert, want dat is totaal onjuist.

 

02.35  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Lachaert, ten eerste, inzake het sociaal overleg speelt u het spel niet correct. U hebt dat ook in de commissie zo gedaan. Ook de heer Peeters heeft dat op bepaalde momenten gedaan, zij het iets minder expliciet dan u. U hebt namelijk verklaard dat beide vakbonden, ACV en ACLVB, de indexsprong hebben gelegitimeerd en bijna goedgekeurd. Wel, ik vind dat niet correct en u moet daarmee ophouden. Op die manier zoekt u in de huisstijl van de huidige meerderheid opnieuw het conflict met de vakbonden en de werknemers. Hou daar dus mee op en wees correct. Er zijn deelakkoorden geweest. De indexsprong maakt daarvan geen deel uit.

 

Ten tweede, de sciencefictionpolitiek gaat door. Wij hebben vandaag, behalve tijdens het verslag van mevrouw Demir, de N-VA nog niet gehoord. Ondertussen zien wij hoe CD&V en Open Vld het voortdurend opnemen voor de indexsprong.

 

Ik heb daarnet de heer Beke al geconfronteerd met de uitspraak van zijn partij tijdens de verkiezingscampagne, maar ook uw partij was tijdens de campagne tegen een indexsprong.

 

Ik citeer de heer De Croo in De Tijd, waar hij zegt: “De N-VA gaat voor een indexsprong, iets waar Open Vld eind 2012 nog voor te vinden was.” “Waarom nu niet meer?”, vraagt De Tijd. Waarop zoon De Croo, vice-eersteminister op dit moment en normaal gezien toch iemand die het programma van Open Vld goed moet kennen en het ook uitdraagt: “Wij zitten nu in een andere situatie dan twee jaar geleden. Wij moeten nu andere recepten gebruiken. Wij moeten het geld halen bij de overheid en niet bij de mensen. Met een indexsprong haal je het bij de mensen.”

 

Mijnheer Lachaert, ook u bent in Zuid-Oost-Vlaanderen, met Alexander De Croo als kopman, verkozen met een programma waar de indexsprong niet in stond. Alleen de N-VA is met een indexsprong naar de verkiezingen getrokken. Toch gebeurt hier vandaag iets heel vreemds, met name dat die twee meerderheidspartijen het vurig voor de indexsprong opnemen. Hou er dus mee op, indien u nog een klein beetje geloofwaardigheid wil behouden tegenover uw eigen kiezers, die u hebt beloofd nooit een indexsprong te zullen doorvoeren. Wees vandaag een klein beetje terughoudender. Laat minstens de N-VA, de partij van de indexsprong, het vuile werk opknappen. Zij zijn allemaal weg. Waarschijnlijk zitten zij nu allemaal in het Flageygebouw, voor de campagne “De motor van de vooruitgang”. Het debat wordt echter hier gevoerd.

 

Mijnheer Lachaert, mijnheer Beke, jullie waren geen voorstander. Neem het dan ook niet op voor de indexsprong. Mochten alle fracties in het Parlement zich aan hun verkiezingsbeloften houden, dan komt er geen indexsprong. Er is immers slechts één partij die voorstander is en dat is de N-VA. Voorlopig — en laten wij hopen voor altijd — heeft die partij nog geen absolute meerderheid. Er is dus geen maatschappelijke meerderheid en er is ook geen parlementaire meerderheid voor een indexsprong. Dat partijen die tijdens de verkiezingscampagne tegen de indexsprong waren, die maatregel vandaag zo vurig verdedigen, begrijp ik niet.

 

02.36  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Lachaert, als men er zo zeker van is dat de sociale partners die indexsprong zullen steunen, zoals u telkens weer zegt, waarom vraagt men dan niet om het advies? Dat is toch niet te begrijpen. U wordt daar telkens op aangevallen en elke keer verdedigt u zich door te zeggen dat de sociale partners het wel wisten en er eigenlijk impliciet voor zijn. Vraag dan om het advies, dan kunt u dat tenminste bewijzen. Maar nee, het advies is niet nodig. Waarom, mijnheer Lachaert? Omdat, zoals mevrouw Kitir zegt, de sociale partners — althans een groot deel van de sociale partners — er niet voor zijn.

 

02.37  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Calvo, u hebt het over verkiezingsbeloften, maar bent u naar de kiezer getrokken met wat u na de regeringsvorming hebt gezegd, namelijk dat de belastingen in dit land met 8,5 miljard moeten verhogen? Is dat de verkiezingsbelofte van Groen? Want sindsdien heb ik daarover niets meer gehoord.

 

De competitiviteit, de begroting, de jobcreatie en dergelijke, zullen worden gerealiseerd door een verhoging van de belastingen met 8,5 miljard euro. Was dat uw boodschap aan de kiezer?

 

02.38  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, men hoort zaken die ik niet heb gezegd. Mevrouw Fonck brengt opnieuw het verhaal als zou ik gezegd hebben dat de vakbonden akkoord gaan met die indexsprong, of dat ze een positief advies zouden hebben gegeven, maar dat heb ik nooit gezegd. Ik heb letterlijk geciteerd wat in de tekst staat. De minister heeft dat in de commissie ook gedaan. De partijen, werkgevers en werknemers, verschillen van mening over de opportuniteit en het nut van een indexsprong. Dat weten wij allemaal. Dat is niets nieuws. Het is echter wel in die context, ervan uitgaande dat er een indexsprong komt, dat de Groep van Tien een akkoord sluit om de lonen de komende jaren toch te verhogen.

 

Mevrouw Temmerman, willen wij trouwens eens de samenvatting maken van de vorige regering, met de socialisten? Die regering heeft een verdoken indexsprong doorgevoerd door de indexkorf aan te passen en door de btw op energie te verlagen, waardoor de volgende indexsprong zes maanden later kwam. Wij zijn nu transparant en zeggen wat wij doen. En wat wij doen, doen wij op een correcte manier.

 

Mevrouw Temmerman, wat de loonstop betreft, wij hebben in de vorige regering samen een loonstop goedgekeurd, met een plafonnering van 0 %. Het is nu 0,8 %. De lonen mochten niet meer stijgen. Toen werd nooit om het advies van de vakbonden gevraagd. Nooit! De socialisten hebben bij het sociaal overleg nooit gevraagd of zij daarmee akkoord gingen of niet.

 

02.39  Laurette Onkelinx (PS): On aurait bien fait d'entendre les partenaires sociaux.

 

02.40  Egbert Lachaert (Open Vld): Vous ne les avez jamais entendus? Ils n'ont jamais donné d'avis?

 

02.41  Laurette Onkelinx (PS): Que ce soient les organisations syndicales, que ce soient les organisations patronales, elles auraient pu répondre à votre interrogation.

 

02.42  Egbert Lachaert (Open Vld): Vous n'avez jamais demandé un tel avis quand vous étiez dans la coalition.

 

02.43  Laurette Onkelinx (PS): Bien sûr que si! Qu'est-ce que vous racontez?

 

02.44  Egbert Lachaert (Open Vld): Sur la limitation des salaires, vous ne l'avez jamais demandé!

 

Le président: Chers collègues, le ministre demande la parole.

 

02.45 Minister Kris Peeters: Vooreerst, de regering bestaat uit verschillende partijen die een regeerakkoord hebben gemaakt. Zo gaat dat, mijnheer Calvo. Geen van de partijen heeft een absolute meerderheid, waardoor zij haar zin zou kunnen doordrukken.

 

De Kamer heeft beslist dat het ontwerp met urgentie wordt behandeld. Dat is nog altijd het geval. Ook de Raad van State had er geen enkele opmerking over toen wij een spoedadvies hebben gevraagd. De sectoren wachten nu, totdat de indexsprong is goedgekeurd om de onderhandelingen op sectoraal niveau te kunnen starten.

 

Voor alle duidelijkheid, het is juist dat de sociale partners, de vakbonden in het bijzonder, hun akkoord niet hebben gegeven aan de indexsprong. De regering heeft echter heel duidelijk in het regeerakkoord en elke keer opnieuw gezegd dat de indexsprong er komt. Iedereen wist daarvan, zowel werkgevers als werknemers. De heer Lachaert onderstreept terecht dat er, gezien de urgentie, geen advies is gevraagd, maar dat de acht partners in hun akkoord inzake de loonontwikkeling altijd uitgegaan zijn van een indexsprong, waarmee zij het niet eens waren en waarbinnen de vermelde 0,5 % en 0,3 % is te situeren. De regering heeft er op geen enkel moment enige twijfel over laten bestaan dat de indexsprong er zou komen. Dat heb ik gezegd en het werd daarnet door de heer Lachaert onderstreept.

 

Het is al de tweede keer dat men dingen verdraait en ze verkeer interpreteert. Ik hoop dat dat nu voor eens en altijd duidelijk is.

 

02.46  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le vice-premier ministre, pour ce qui concerne l'urgence, vous dites: "nous avons demandé l'urgence. Cela a été voté. Donc, c'est urgent." C'est une réponse étonnante. Nous savons, par les débats en commission, qu'en réalité, ce projet ne devait pas être couvert par l'urgence et que l'argument que vous avez évoqué pour le justifier était un argument erroné. À cause de cet argument, nous n'avons pas pu entendre notamment le Conseil national du Travail mais aussi, par exemple, le Conseil central de l'Économie. En effet, vous arguez que le saut d'index est nécessaire pour la compétitivité. Le Conseil central de l'Économie aurait pu vous démontrer le contraire.

 

Vous dites ensuite, monsieur le vice-premier ministre, qu'il y a plusieurs partis dans cette majorité. Là, vous ne nous apprenez pas grand-chose. Vous dites également que c'est inscrit dans l'accord de gouvernement. Et alors? Cela revient-il à dire que, parce que quelque chose est inscrit dans l'accord de gouvernement, il n'y a plus de débat? On n'invite plus personne? On n'écoute pas les acteurs de terrain? Là non plus, je ne vous suis pas. Cela aurait été d'une grande utilité d'entendre celles et ceux qui travaillent sur le terrain au quotidien autour des questions notamment liées à l'emploi.

 

Je poursuis ma réflexion sur le projet et, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les travaux en commission, ils auront remarqué le titre du projet: "Projet de loi sur la promotion de l'emploi." Il faut oser! Vraiment. Il faut oser dire cela. C'est un gouvernement qui a du culot. On ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas simplement du culot. C'est une vraie mascarade! C'est véritablement un mépris total vis-à-vis des travailleurs et de la population. Pourquoi? Qu'y a-t-il véritablement dans ce projet? D'abord, il y a le saut d'index. Pas seulement, mais il y a le saut d'index. Le saut d'index va faire perdre, par exemple, 400 euros par an à un travailleur qui a un salaire moyen de 3 100 euros bruts par mois. Il va faire perdre presque 500 euros par an à une personne qui a un salaire mensuel brut d'environ 4 000 euros. Il va faire perdre plus de 500 euros à un pensionné qui, après une carrière complète, a une pension de 1 500 euros. Avec ce projet, on touche donc gravement au pouvoir d'achat. J'émets dès lors quelques réflexions sur ce choix.

 

Premièrement, si je suis particulièrement choquée par cette décision, c'est parce que j'y ai toujours mis un veto. Ce n'est pas la première fois que l'on aborde ce point. Sous des gouvernements précédents – comme le sait l'ancien premier ministre qui est présent dans l'hémicycle –, des propositions des uns ou des autres en ce sens ont déjà été mises sur la table. Votre parti, monsieur le vice-premier ministre, à cette époque déjà, n'était pas nécessairement opposé au saut d'index.

 

Si, au nom du PS, je me suis opposée à ce saut d'index, c'est parce que, pour moi, cette mesure symbolise une injustice fondamentale, un retour en arrière quant aux droits des travailleurs. Alors que le coût de la vie augmente, les salaires, les pensions et les allocations sont bloqués. Comme le disent le Bureau du Plan et tous ceux qui s'intéressent à la situation, les ménages s'appauvrissent.

 

Jamais je n'aurais accepté d'organiser une attaque frontale contre les droits de celles et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé. Cela va à l'encontre de mes convictions les plus profondes. Le PS n'est plus là. La digue a cédé. On s'attaque maintenant aux revenus des travailleurs!

 

Deuxièmement, on ne comprend pas que ceux qui défendent depuis toujours ce genre de politique, la soutiennent encore en période d'inflation basse. C'était le sens de l'intervention de M. Peeters, monsieur Van Rompuy. Il disait que permettre un saut d'index dans une telle situation d'inflation n'était pas vraiment malin.

 

Ce n'est pas malin, mais vous le faites quand même, de surcroît en provoquant d'énormes tensions sociales, ce qui engendre un impact économique certain!

 

Troisièmement, il s'agit d'une rupture de confiance avec la population. On a entendu de grandes promesses, la main sur le cœur, du MR. On l'a rappelé en commission. Certains membres du MR ne le savaient d'ailleurs pas. Il a fallu reprendre les extraits. Le MR avait affirmé pendant la campagne électorale: "Jamais, on ne touchera à l'index!" Voilà, on le fait! La population jugera à l'avenir du poids des promesses des libéraux.

 

Enfin, je dirais que c'est une politique du passé. En commission, nous avons entendu des députés louer les décisions des années Martens-Gol, qui – je le rappelle – ont été dévastatrices, entre 1981 et 1985. Elles ont entraîné une baisse du pouvoir d'achat des salariés de 8,5 %, alors que, dans le même temps, le profit des entreprises a bondi de 4,3 %. Ce n'est évidemment pas le modèle défendu par les socialistes.

 

Et puis, c'est incompréhensible eu égard aux discours majoritaires. Comment justifier que l'on tape sur les travailleurs et, plus encore, sur ceux qui ont travaillé, c'est-à-dire les pensionnés? Quid des propos que l'on entend hors de cette enceinte sur la nécessité de soutenir celles et ceux qui se lèvent tôt, qui ont du courage, de la détermination et de l'enthousiasme à travailler? Quid aussi des grands discours sur la famille? Vous auriez pu ne pas décider la non-indexation des allocations familiales. Comment allez-vous encore justifier vos propos sur la famille?

 

Quid également des discours sur le logement? En commission, Mme Kitir - je me permets de la citer -, a très justement démontré qu'en bloquant les revenus, mais en laissant les loyers augmenter, ce gouvernement allait diminuer de 360 euros par an les revenus d'une personne isolée avec enfant(s) dont la rémunération annuelle nette s'élève à 1 500 euros, tout en laissant augmenter le loyer moyen de 135 euros par an – sans compter le gel des allocations familiales. Vous imaginez la situation. Je sais que la Région wallonne vient de décider de bloquer les loyers. C'est une très bonne décision. J'espère pour nos concitoyens – où qu'ils habitent – qu'une même décision sera prise dans toutes les Régions.

 

Voilà le saut d'index avec toutes ses conséquences, et qu'on appelle "projet de loi de promotion de l'emploi". Réduire le pouvoir d'achat des travailleurs, des pensionnés, des chômeurs, des invalides constitue un choix étonnant!

 

Monsieur le vice-premier ministre, il faut être correct. Il est vrai que, dans certaines situations, votre réforme des frais forfaitaires vient adoucir la mesure, mais sans jamais la neutraliser. En effet, un travailleur à très bas revenus devra, malgré tout, assumer vos décisions relatives notamment aux impôts de consommation et verra ses allocations familiales diminuer, tandis que son loyer augmentera – si les Régions ne prennent pas de mesures.

 

Permettez-moi de vous rendre attentifs à la situation très particulière des pensionnés. J'en ai parlé tout à l'heure en vous faisant remarquer que vos mesures, pour une pension de 1 500 euros bruts, signifient une rentrée moindre de l'ordre de 500 euros à cause de la non-indexation. Mais pire, les pensionnés sont victimes de la non-indexation des plafonds fiscaux pour les revenus de remplacement.

 

Dès lors, toujours pour ces pensionnés qui proméritent une pension de 1 500 euros bruts, toutes les mesures cumulées (non-indexation des allocations et pensions, non-indexation des plafonds fiscaux pour revenus de remplacement, impôts consommation) représentent une baisse de 944 euros annuellement.

 

Promouvoir l'emploi, est-ce retirer 944 euros annuellement à un pensionné, qui perçoit chaque mois 1 500 euros bruts?

 

Que l'on ne vienne pas en plus radoter, car en commission certains ont radoté sur les allocations bien-être. La ministre des Affaires sociales nous disait que le gouvernement allait compenser par les allocations bien-être. Mais ce n'est pas connaître le mécanisme! Nous avions droit à une indexation plus à une allocation bien-être. Si l'indexation est supprimée ainsi que le bien-être, on ne peut pas dire que l'allocation bien-être compense la non-indexation. C'est assez simple!

 

Par ailleurs, sous l'ancienne législature, nous avions l'indexation mais nous avions quelque peu raboté le montant bien-être. Maintenant, c'est tout qui est supprimé! Tous les partis de la majorité, sauf la N-VA, renient non seulement leur parole mais aussi les écrits. Lorsque nous avons négocié la sixième réforme de l'État, il a été clairement stipulé que le transfert des allocations familiales ne pouvait pas avoir de répercussions sur l'enveloppe bien-être et que, dès lors, cette enveloppe devait rester intacte. Comme en général, avec l'enveloppe bien-être, on n'augmentait pas les allocations familiales mais plutôt les pensions, nous disposions effectivement d'une marge de manœuvre plus importante.

 

Malgré sa parole, malgré son engagement, malgré son écrit, cette majorité a retiré de l'enveloppe bien-être quelque 300 millions d'euros à l'horizon 2018, qui viennent donc s'ajouter aux mesures concernant le saut d'index. Je trouve cela lamentable! Je trouve également lamentable le fait que le premier ministre nous dise à cette tribune qu'on va augmenter les allocations bien-être de 127 millions d'euros car il y a un petit problème. Sachez, chers collègues, qu'en fin de compte, on n'a pas pris ces 127 millions pour augmenter l'enveloppe mais qu'on les a pris pour financer l'opération "frais forfaitaires".

 

Un saut d'index, des allocations bien-être qui sont rabotées, je pense que le titre de ce projet de loi est bien mal choisi!

 

Je parlais du saut d'index mais il n'y a pas que cela dans ce projet de loi. Il y a aussi des dispositions sur la formation. Nous avons eu un échange, serein mais parfois un peu vif, avec le vice-premier ministre. On sait que dans notre pays, nous sommes en deçà du taux d'investissement dans la recherche, l'innovation et la formation. Nous savons aussi que le collège d'experts "compétitivité-emploi-formation" avait dit, pour l'obligation des 1,9 %, qu'il fallait préciser le cadre de travail et notamment objectiver ce taux de 1,9 %. Prenant appui sur le fait qu'il faut préciser et objectiver, le gouvernement a retiré le volet sanctions aux entreprises et aux secteurs qui ne respectent pas leur obligation d'investissement au profit de la formation des travailleurs. Donc, plutôt que de prévoir un chapitre formation dans lequel on objective, on répond au collège d'experts, on va dans un tout autre sens! On réalise le saut d'index, c'est-à-dire qu'on diminue le salaire des travailleurs, et pour les entreprises, on efface la sanction de celles qui ne respectent pas leur obligation de formation. C'est cela aussi que je trouve choquant! Cela n'a rien à voir avec la promotion de l'emploi!

 

Sur la compétitivité, le gouvernement dit, chaque fois qu'on l'interroge, que cela était nécessaire, qu'il fallait bien répondre au problème de l'écart salarial. Ce qui a été dit tout à l'heure, je le répète, est un peu bizarre. Ce qui avait été dit congrès du CD&V, avant les élections, ce n'est pas "Nous ne toucherons pas à l'indexation, mais peut-être ferons-nous des sauts d'index" – parfois le CD&V s'exprime comme cela, dans les non-dits, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas cela qui a été dit! Ce qui a été dit, c'est que la résorption du handicap salarial ne sera pas réalisée en réduisant le salaire des gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez le salaire des gens!

 

Par ailleurs, faut-il faire un saut d'index pour résorber l'écart salarial? La réponse est négative. Les mesures du pacte de compétitivité décidées sous l'ancien gouvernement et l'évolution des salaires en Allemagne, en France, aux Pays-Bas - nos trois pays de référence -, permettent de résorber l'écart sans aucun problème et avec des augmentations salariales modérées comme négociées avec les partenaires sociaux. Le secrétaire du Conseil central de l'Économie a pu dire que l'écart serait absorbé en deux ans sans saut d'index.

 

Autrement dit, la compétitivité est une excuse pour prendre une mesure défavorable aux travailleurs. Comme il n'y a, dans le même temps, aucune obligation d'embauche pour les entreprises, ces dernières vont pouvoir profiter pleinement de ce cadeau sans engager. Je pense que cela nuit gravement aux politiques d'emploi en règle générale et à la croissance en particulier.

 

C'est une politique d'austérité. Il ne fallait pas essayer d'expliquer que c'était nécessaire, la justifier par l'écart salarial, etc. C'est faux! C'est simplement une politique d'austérité. Pourquoi, dans ce cadre-là, ne regarde-t-on pas les évolutions, et notamment au niveau européen? Au niveau européen, ils ont effectivement préconisé politique d'austérité sur politique d'austérité. Nous avons, pendant des années, résisté et aménagé la trajectoire. Nous avons refusé d'utiliser ce saut d'index, parce qu'il nous semblait que l'austérité n'était pas la solution aux problèmes issus de la crise économique et financière.

 

Et les chiffres nous donnent évidemment raison. À cause des politiques d'austérité, depuis 2008, il y a 3,7 millions de pauvres en plus en Europe. Vous entendez ce chiffre! Ce n'est pas moi qui le cite, c'est Eurostat. Dans ce cadre-là, l'Europe est en train de dire – M. Juncker a été assez clair – qu'il nous faut maintenant changer de registre: on a besoin de politiques de relance. Et au moment où on dit ça, le gouvernement de droite, libéré, va s'attaquer au pouvoir d'achat des Belges en procédant à un saut d'index. C'est une mesure injuste et véritablement inefficace quand on a besoin de relance.

 

Enfin, c'est le dernier secteur que j'aborderai dans le cadre de l'examen de ce projet: la justice fiscale et sociale. Là aussi, le maître-mot, c'est l'injustice! C'est le fil rouge qui court dans l'ensemble de ce document. Comme notamment MM. Daerden, Massin, Delizée et d'autres l'ont fait remarquer en commission - les hasards du calendrier font parfois bien ou mal les choses -, le jour où ce projet a été discuté en commission, on annonçait dans la presse que les entreprises du BEL20 distribueront cette année près de 11 milliards d'euros à leurs actionnaires, à savoir à peu près l'effort que doit consentir le gouvernement à l'horizon 2018. Malgré cela, aucun effort n'est demandé aux actionnaires, alors que les travailleurs, les pensionnés et autres allocataires sociaux vont subir, comme je l'ai exposé, des pertes de revenus. C'est cela qui est vraiment insupportable!

 

L'article 3 du projet en examen va effacer des dispositions de la loi sur la compétitivité. Ces dispositions démontrent pourtant qu'il y a vingt ans, quand le gouvernement de Jean-Luc Dehaene avait imposé une modération des salaires, il avait également imposé des efforts aux bénéficiaires d'autres revenus, comme les dividendes, les honoraires, les tantièmes, les tarifs des notaires et huissiers de justice. Dans cette logique, est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu au moins préconiser une politique d'efforts qui soit portée sur l'ensemble des revenus? Cela n'a pas été son choix. Les dividendes, les tantièmes, les tarifs, les prix des assurances, de l'énergie vont continuer à augmenter lorsque les salaires des travailleurs diminueront. C'est ce que je vous disais: l'injustice comme fil rouge de ce projet!

 

Messieurs les ministres, chers collègues, oui, je trouve ce projet de loi et ce saut d'index particulièrement choquants. C'est totalement injuste pour la population que l'on appauvrit et inefficace en termes de croissance économique. Il fallait une mesure symbolique pour montrer la rupture. Non pas la rupture avec le passé car le saut d'index est une vieille recette utilisée dans les années 80, mais une rupture dans les politiques du gouvernement précédent dirigées vers le souci du bien-être de la population: de kracht van verandering. On devrait peut-être d'ailleurs parler de kracht van de oplossingen uit het verleden. Je plains ceux qui, dans la majorité, n'approuvent pas avec enthousiasme ce genre de politique mais doivent la subir. En même temps, je me dis que cela interroge la sincérité de leurs convictions.

 

Le compromis est toujours nécessaire dans notre pays; c'est une évidence. Mais "compromis" ne signifie pas "soumission" et la lâcheté qui peut y être associée.

 

Ce projet est totalement injuste. Il démontre que ce gouvernement est fort pour imposer aux faibles de mauvaises mesures et fort pour préserver les riches à tout prix. C'est la raison pour laquelle je le trouve non seulement choquant, mais aussi honteux pour notre pays.

 

De voorzitter: Collega’s, zoals afgesproken, zullen we nu de vergadering sluiten. We hernemen om 14 u 15. Er zal nu wel een Conferentie van voorzitters plaatsvinden.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 21 april 2015 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 21 avril 2015 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 12.44 uur.

La séance est levée à 12.44 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 038 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 038 annexe.