Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 13 november 2014

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 13 novembre 2014

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Jacqueline Galant

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Peter Dedecker, Julie Fernandez Fernandez, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Bart De Wever, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Francis Delpérée, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Dirk Van Mechelen, familieaangelegenheden/ raisons familiales.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Elke Sleurs, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Didier Reynders, Raad van Europa / Conseil de l’Europe.

 

Vragen

Questions

 

01 Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 november 2014 inzake het uitkeringstoerisme" (nr. P0045)

01 Question de M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 novembre 2014 sur le tourisme social" (n° P0045)

 

01.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister, ik ben blij u te zien om u mijn vraag te kunnen stellen over het arrest van het Hof van Justitie, dat ons eergisteren bereikte en waarover de media gisteren uitvoerig hebben bericht.

 

Zij hadden het over het zogenaamde uitkeringstoerisme, maar ze bekeken de kwestie wellicht iets te ruim. De media hadden het immers over allerlei soorten uitkeringen, die worden betaald aan EU-burgers die van het buitenland naar België komen. Zij berichtten dat het arrest inhield dat een dergelijke gang van zaken niet zomaar kan en dat de betrokken burgers niet louter omwille van de uitkering naar België kunnen komen.

 

De analyse van het arrest leert echter dat het eigenlijk enkel over de sociale bijstand gaat. Het gaat over een geval van sociale bijstand in Duitsland.

 

Niettemin heb ik een vraag voor de minister van Werk.

 

Uitkeringstoerisme doet zich niet enkel voor in het domein van sociale bijstand maar ook in het kader van de werkloosheidsreglementering.

 

U weet — en dit punt werd in het verleden in dit plenum al naar voren gebracht — dat een EU-burger ook naar België kan komen om hier het recht op werkloosheidsuitkeringen uit te oefenen. Eigenlijk volstaat het om, samen met enkele gelijkgestelde dagen in het buitenland, één dag in België te hebben gewerkt.

 

Een dergelijke bepaling opent net zo goed de mogelijkheid van uitkeringstoerisme in de werkloosheidsreglementering.

 

Mijnheer de minister van Werk, erkent u het probleem? Bestaat het? Hebt u cijfers ter zake?

 

Hoe zult u dat probleem aanpakken?

 

01.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, collega Lachaert, het klopt dat het arrest van het Europees Hof van 11 november 2014 heel wat mediabelangstelling heeft gekregen. Gisteren heb ik de kans gekregen om daarover ook even van gedachten te wisselen met de nieuwe Europese commissaris voor Werk. Volgens mij is het niet nodig om de inhoud van het arrest — het gaat om een Roemeense dame in Leipzig — verder toe te lichten.

 

Uw vraag gaat niet over de bijstandsuitkering, maar zeer specifiek over de werkloosheidsuitkering. Eerst vroeg u naar het aantal gevallen en dat heb ik voor u uiteraard laten nakijken. Ik kan u meegeven dat iedere maand ongeveer zeshonderd aanvragen voor een werkloosheidsuitkering worden ingediend waarvoor buitenlandse tijdvakken in rekening worden genomen. De administratie concludeert daaruit dat het een vrij relatief en beperkt fenomeen is, bekeken vanuit de werkloosheid. Zoals u zelf hebt aangehaald: wie een werkloosheidsuitkering wil genieten, moet in België minstens één dag actief zijn geweest.

 

Ik meen dat wij dat arrest nu verder moeten opvolgen. Samen met mijn collega, de staatssecretaris bevoegd voor sociale fraude, en andere collega’s zullen wij dat monitoren. Ook op Europees niveau zullen wij nagaan hoe wij daarop in België op een adequate en alerte manier kunnen inspelen, niet alleen voor het geval dat aanleiding gaf tot de uitspraak van het Europees Hof, maar voor de gehele problematiek.

 

01.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik meen dat het probleem, zoals u het correct schetste, niet zo marginaal is. Het gaat immers over enkele honderden aanvragen per maand. Wij moeten dit dus aandachtig bekijken. U zult wel begrijpen dat het voor zij die al lang werken in ons land en hier bijdragen betalen voor de werkloosheidsverzekering soms hard overkomt als zij merken dat iemand die slechts een dag in België heeft gewerkt net dezelfde uitkering kan krijgen.

 

Volgens mij moet het probleem van het uitkeringstoerisme aandacht krijgen, ook van de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, om alzo het sociale systeem op een rechtvaardige manier overeind te houden.

 

De voorzitter: Hoewel collega Lachaert zich bij het investituurdebat op de bank al flink heeft geroerd, wil ik hem niettemin feliciteren met zijn maidenspeech. (Applaus)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het door Volvo Trucks aangekondigde herstructureringsprogramma" (nr. P0046)

02 Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le programme de restructuration annoncé par Volvo Trucks" (n° P0046)

 

02.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, bij de Zweedse autobouwer Volvo Trucks vreest men voor 3 000 banen. U weet ook dat er in Gent een autofabriek is waar 2 200 mensen tewerkgesteld zijn en in Vilvoorde zijn er 1 200 mensen tewerkgesteld. Het gaat dus samen over 6 500 jobs in ons land.

 

Mijnheer de minister, als die mensen dergelijke berichten in de krant lezen, zijn ze bezorgd en ik begrijp die bezorgdheid heel goed. Daarom wil ik vandaag een oproep doen. Ik wil u oproepen om uw mouwen op te rollen, om niet bij de pakken te blijven neerzitten, om contact op te nemen met dat bedrijf en om dat signaal serieus te nemen. U begrijpt immers dat waar rook is, ook vuur is. Als de werknemers nu één ding willen, dan is het wel duidelijkheid; ze willen graag weten of zij hun job kunnen behouden of niet.

 

Mijnheer de minister, daarom wil ik graag van u vernemen welke initiatieven u tot nu toe hebt genomen sinds het moment dat die jobs bedreigd zijn.

 

02.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, mevrouw Kitir, jammer genoeg heeft dat bericht ook de kranten gehaald. Zoals u zegt, moeten wij daarmee met heel veel zorg omgaan.

 

Ik heb in het verleden contacten gehad met Volvo Trucks en naar aanleiding van deze berichtgeving zal ik opnieuw contact nemen om na te gaan hoe dit dossier zich verder ontwikkelt.

 

Wereldwijd 3 000 banen schrappen is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat wij niet het slachtoffer worden van die herstructurering. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft op dit ogenblik geen enkel officieel dossier ontvangen.

 

De directie van Volvo Trucks heeft ons laten weten dat er geen enkel concreet herstructureringsplan bestaat om in België werknemers te laten afvloeien.

 

U bent net zoals ik goed bekend met de automobielsector en u weet dat men steeds voorzichtig moet omgaan met dergelijke berichten en kort op de bal moet spelen. Ik zal dan ook kortelings de nodige contacten leggen om meer tekst en uitleg te krijgen over de wijze waarop zij dit zullen aanpakken. Ik ga ervan uit dat wij niet zwaar geviseerd worden in het kader van die herstructurering en de 3 000 jobs die verloren dreigen te gaan.

 

02.03  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben blij dat u de nodige initiatieven zult nemen om ervoor te zorgen dat de jobs in België behouden blijven.

 

Dit is echter niet alleen een verhaal van loonkosten, mijnheer de minister. Als u de jobs in België wilt verdedigen, moet u zeker ook meenemen dat de Belgische werknemers, zeker in de automobielsector, altijd als de beste leerlingen uit de klas komen, zeker als het gaat over kwaliteit en flexibiliteit.

 

Ik hoop dat u deze zaak ernstig neemt en dat u kiest voor preventieve maatregelen in plaats van te moeten genezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Johan Klaps aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de overdreven administratieve verplichtingen in bank- en verzekeringskantoren" (nr. P0047)

03 Question de M. Johan Klaps au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les contraintes administratives exagérées pour les agences bancaires et les bureaux d'assurances" (n° P0047)

 

03.01  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, u bent in de nieuwe regering verantwoordelijk voor consumentenbescherming.

 

Consumentenbescherming is heel belangrijk. Het is immers belangrijk dat mensen weten wat zij kopen en dat fabrikanten en leveranciers hun verplichtingen nakomen.

 

Men moet wel opletten dat de regelgeving ter zake adequaat blijft. De vraag is: wordt het doel, de bescherming van de klant, wel degelijk behaald?

 

In de financiële sector heeft Twin Peaks II ervoor gezorgd dat de administratieve lasten voor tussenpersonen gigantisch toegenomen zijn. Het is nu zover gekomen dat makelaars en verzekeringsagenten bepaalde polissen beginnen te weigeren omdat die voor hen niet meer rendabel zijn.

 

In de huidige stand van zaken moet een makelaar aan zo veel formele verplichtingen voldoen dat hij geen tijd over heeft om te focussen op zijn kerntaak, namelijk advies en service verlenen aan zijn klanten.

 

Wie wordt daarvan de dupe, mijnheer de minister? Dat is in de eerste plaats Jan Modaal, die geen grote villa heeft, die geen zware wagen met een omniumverzekering heeft, die een klein appartementje huurt en die een familiale verzekering nodig heeft en een bescheiden brandpolis. Die komt als eerste in de problemen om een geschikte polis te vinden, als dat al lukt.

 

In de tweede plaats is de makelaar zelf het slachtoffer. Meestal gaat het om een kleine ondernemer die een paar mensen tewerkstelt, maar zeker geen massa, en die de werklast gewoon niet meer aankan. Het erge aan het verhaal is dat alle bijkomende administratieve lasten heel weinig meerwaarde voor de klant bieden. De klant wordt met pakken papier naar huis gestuurd, maar leest die doorgaans niet.

 

Dit is maar één voorbeeld van een mogelijke bijschaving. Ik wil u vragen wanneer u de huidige regelgeving zult herbekijken.

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, mijnheer Klaps, ook de consumentenzaken zal ik zeer ter harte nemen, mocht u daaraan twijfelen.

 

De problematiek van de administratieve verplichtingen inzake bank- en verzekeringskantoren is een zeer belangrijke problematiek. U legt de vinger op de… wonde. Ik zocht even waarop u uw vinger overal kunt leggen, maar dat kan zeker op de wonde.

 

De vorige regering heeft de wet van 30 juli 2013 goedgekeurd waardoor een aantal bijkomende verplichtingen wordt opgelegd. Ik heb al overleg gepleegd met Assuralia en met de beroepsvereniging voor verzekeringstussenpersonen. Het is duidelijk dat wij moeten zoeken naar een level playing field, ook wat de administratieve verplichtingen betreft.

 

Op Europees niveau wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn waarin de informatieverplichtingen over verzekeringsproducten worden opgenomen. Ook in het raam van de uitvoering van het regeerakkoord zullen wij verder werk maken van een level playing field inzake de administratieve verplichtingen en het proportioneel invullen van de gegevens, zodat niet meer dan nodig wordt gevraagd, maar enkel wat belangrijk is om de zaken goed aan te pakken. De regering zal de wet van 30 juli 2013 dan ook aanpassen in die zin.

 

03.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het helder antwoord. Ik ben blij dat u luistert naar de verzuchtingen van de sector in dezen en dat u wilt bijsturen waar nodig.

 

Het is voor de consument van groot belang dat hij effectief wordt beschermd. Wij kunnen moeilijk steeds de administratieve vereenvoudiging preken en dan dit soort verplichtingen opleggen die – ik herhaal het – weinig meerwaarde bieden.

 

Ik hoop dat wij allen zullen proberen te vermijden dat dit soort van bescheiden polissen voor bescheiden woningen een pak duurder worden. Godbetert zullen wij straks nog een fonds moeten oprichten omdat mensen zulke polissen niet meer kunnen krijgen, niet omdat zij twintig auto-ongevallen hebben veroorzaakt, maar simpelweg omdat zij een bescheiden woning hebben.

 

De voorzitter: Ik feliciteer collega Klaps met zijn maidenspeech. (Applaus)

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Willy Demeyer au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0048)

- M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0049)

- M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0050)

- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0051)

- M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0052)

- M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la manifestation nationale" (n° P0053)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0048)

- de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0049)

- de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0050)

- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0051)

- de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0052)

- de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de nationale betoging" (nr. P0053)

 

04.01  Willy Demeyer (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la manifestation du 6 novembre dernier a été le théâtre d'incidents graves. Des dommages matériels ont été causés, mais surtout 112 agents de police ont été blessés.

 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les agents de police pour leur engagement, mais également exprimer notre solidarité avec les agents blessés et leur souhaiter un prompt rétablissement.

 

Je voudrais également établir une distinction entre la minorité de manifestants qui a été à l'origine des incidents précités et les 120 000 personnes qui ont manifesté. Je fais confiance à la Justice pour déterminer les responsables de ces troubles et appliquer la loi.

 

J'en viens à la question de la gestion du maintien de l'ordre pendant cette manifestation. Nous savons que la loi est particulièrement claire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vu notre expérience en tant que bourgmestre, nous connaissons le texte qui répartit les responsabilités en cas de maintien de l'ordre. Le bourgmestre, autorité politique et administrative, a une responsabilité générale en matière de détermination de la politique générale de sécurité et de maintien de l'ordre ainsi qu'en ce qui concerne le déploiement de moyens suffisants en cas de manifestation, déploiement de moyens qui a apparemment été suffisant le 6 novembre dernier.

 

Cela dit, il n'est pas responsable sur le plan opérationnel des choix opérés pendant la manifestation. Il peut simplement donner l'une ou l'autre indication sur une initiative qu'il jugerait malencontreuse.

 

Je voudrais à cet égard, avant de poser ma question, donner lecture rapidement d'un texte: "Le chef de corps dispose du pouvoir de décision autonome nécessaire pour l'exécution pratique des ordres, instructions et directives. Le fait que la qualité de magistrat de l'ordre administratif ne lui soit pas conférée n'ôte rien au pouvoir de décision autonome requis qui s'inscrit dans les principes de bonne administration et dans le régime de mandat." Votre prédécesseur, monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Duquesne, a confirmé ce texte.

 

Monsieur le ministre de l'Intérieur, pouvez-vous, dans ce cadre-là, confirmer l'interprétation que je viens de donner? Je vous remercie.

 

04.02  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, ik ben blij dat de heer Demeyer namens de PS eindelijk, na meer dan een week, vandaag zijn solidariteit en zijn sympathie heeft betuigd met de meer dan 112 gewonde agenten die naar aanleiding van de manifestatie vorige week het slachtoffer zijn geworden van bruut geweld. Dat is veel beter dan de Brusselse burgemeester van de PS de voorbije week heeft gedaan: hij kreeg die woorden niet over zijn lippen.

 

Bij iedere betoging zijn er provocateurs, bij iedere betoging zijn er infiltranten, mijnheer Jambon, bij iedere betoging zijn er hooligans. Ik heb er wel een paar meegemaakt, samen met u, waar dat ook het geval was. Bij iedere betoging zijn er ook personen die zich onverantwoordelijk gedragen. In dit geval, erger nog dan de betogers zelf, is het uitgerekend degene die verantwoordelijk is voor de ordehandhaving, met name de PS-burgemeester van Brussel, de heer Mayeur.

 

De heer Mayeur is een politieke hooligan, omdat hij, in plaats van in het commandocentrum plaats te nemen, aan de kant stond om namens zijn partij de honneurs waar te nemen voor de betogers. Achteraf heeft hij op geen enkel moment sympathie betoond voor de slachtoffers die gevallen zijn bij de politie. Meer nog, in de consignes vooraf heeft hij duidelijk gesteld – daar zijn getuigenissen over – dat de betogers met de hoogste tolerantiedrempel moesten worden behandeld, met alle incidenten die nadien uiteindelijk aan de orde zijn geweest.

 

U hebt gezegd dat er een onderzoek komt. Ik vind dat er meer moet gebeuren. Inderdaad, in hoofde van PS-burgemeester Mayeur is er sprake van schuldig verzuim. Hij heeft nagelaten zijn taak op een goede, degelijke manier uit te voeren. Er moeten dus sancties worden getroffen, mijnheer de minister. Ik reken op u, opdat u eerlijk en kordaat zult optreden en niet zult nalaten te doen wat moet worden gedaan: de hoofdschuldige voor de incidenten, de PS-burgemeester van Brussel, op het matje roepen en hem desnoods streng beteugelen en straffen.

 

04.03  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, je me joins aux déclarations de M. Demeyer pour exprimer toute notre solidarité à l'égard des membres du personnel des forces de l'ordre victimes de l'agression, non de hooligans, mais de personnes qui profitaient de leur présence à Bruxelles pour montrer leur hostilité vis-à-vis de cette ville. D'ailleurs, je ne doute pas que les dockers d'Anvers auront un comportement différent lorsqu'ils manifesteront dans leur ville.

 

La première responsabilité est donc peut-être à pointer chez ces fauteurs de troubles et sans doute pas chez ceux qui ont eu à assumer le maintien de l'ordre en la circonstance.

 

Plus fondamentalement, à propos de cette opération de maintien de l'ordre, nous avons tous été impressionnés par ces images de cordons de policiers forcés de reculer devant la violence dont ils faisaient l'objet.

 

On peut donc se poser la question de savoir si la conception même de maintien de l'ordre, qui n'est plus fondée sur des corps de police spécialisés, peut encore être assumée par des divisions de police ou des zones de police qui ne sont pas spécialement préparées à cette mission. Ne nous le cachons pas: ce n'est pas la vocation première des zones de police, quelles qu'elles soient dans le pays, d'assumer cette mission de maintien de l'ordre. À l'exception notoire du corps de police de Bruxelles-Ixelles, dont il est vrai qu'il dispose d'effectifs pour remplir ce type de missions, les autres divisions de police n'ont pas cette spécialité dans leurs traditions, pour des raisons multiples, à l'exception peut-être de quelques grandes villes.

 

Savoir comment est reconstituée la réserve générale qui venait en appui pour l'encadrement des grandes manifestations est une question qui mérite d'être posée.

 

Je vous interrogerai donc sur deux points précis.

Primo, quels ont été les effectifs de la police fédérale mobilisés pour cette manifestation?

Tous les effectifs demandés par le chef de corps de la police de Bruxelles-Ixelles, via le directeur coordinateur de la police administrative, ont-ils été envoyés?

 

Secundo - nous sommes dans la capitale de l'Europe -, quel est l'effectif de la réserve fédérale disponible à tout moment pour faire face à tout incident grave qui se produirait?

À cette heure, quel est l'effectif dont le ministère de l'Intérieur dispose pour faire face à tout événement d'une certaine gravité?

 

04.04  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous avons tous été marqués – en tout cas, j'ose l'espérer – par ces débordements et cette violence totalement inacceptables de la part de quelques casseurs parmi plus de 100 000 manifestants pacifiques.

 

Ce n'est pourtant pas la première fois que des dockers ou d'autres casseurs viennent s'attaquer à la ville de Bruxelles.

 

Les fauteurs de troubles doivent être sanctionnés de façon très ferme. Comme d'autres collègues l'ont fait, nous devons soutenir les blessés, que ce soient des policiers ou des manifestants, mais il nous faut aujourd'hui tirer certaines leçons de ce qui s'est passé lors de la manifestation du 6 novembre, voilà juste une semaine.

 

Monsieur le ministre, a-t-on évalué la gestion de la sécurité lors de la manifestation?

 

Les renforts ont-ils été suffisants? Sont-ils arrivés à temps? Je n'étais pas à la manifestation mais les images montrant ces policiers en recul face aux casseurs étaient extrêmement interpellantes.

 

La réserve fédérale a-t-elle été mobilisée? Était-elle suffisante et à temps sur les lieux?

 

Enfin, a-t-on suffisamment anticipé cette manifestation?

 

On savait qu'il y aurait plus de 100 000 personnes dans la ville de Bruxelles. On savait qu'il risquait d'y avoir des casseurs infiltrés, puisqu'ils étaient déjà venus. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de mettre en place une réforme structurelle qui nous permettrait, en collaboration avec la police fédérale, avec la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et la police d'Anvers, d'anticiper et de repérer ces dockers pour s'assurer qu'ils ne seront pas présents ni qu'ils infiltrent les manifestants pacifiques? Cela éviterait des débordements inadmissibles.

 

04.05  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, bij de betoging van afgelopen donderdag trokken meer dan honderdduizend betogers door de straten van Brussel om hun ongenoegen te uiten. We hebben begrip voor die actie, maar het geweld dat ermee gepaard ging, overschaduwde de actie. Tientallen heethoofden vonden het nodig om verschillende voertuigen en andere zaken in brand te steken. Wij hebben vernomen dat er wat geschort zou hebben aan de orders die de Brusselse burgemeester gegeven heeft. Wij hebben ook vernomen dat er tijdens de betoging over het Gazaconflict ook al zaken gebeurd waren met hulpagenten, waarbij de daders moeilijk geïdentificeerd konden worden. Voorts hebben we signalen gekregen dat de leden van de Spoorwegpolitie, wanneer zulke zaken gebeuren, een plaats hebben waar zij zich kunnen verschuilen tot er als het ware versterking komt.

 

Ik vind het persoonlijk dan ook belangrijk te weten hoeveel personen er gearresteerd zijn. Hoeveel heeft de actie gekost?

 

Nog belangrijker, we hebben intussen gepraat met de bonden en de agenten. Wat hebben we daaruit al geleerd en wat kunnen we daarvan nu al gebruiken voor de komende acties? Er wordt niet onmiddellijk gesproken over betogingen, maar er komen stakingen in de verschillende provincies. We moeten immers zeker zijn dat de veiligheid van wie deelneemt aan de acties, gegarandeerd wordt.

 

04.06  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, als er één zaak blijft nazinderen, dan is het zeker de betoging van vorige week met vernielingen en geweld tegen politiemensen. Geweld tegen politiemensen is voor ons als N-VA totaal onaanvaardbaar.

 

De gebeurtenissen hebben heel wat reacties uitgelokt. Er is de open brief aan de burgemeester van Brussel vanwege zijn politieagenten. Er is de strafklacht van de politievakbond Sypol, officieel tegen onbekenden maar in feite tegen de burgemeester van Brussel.

 

Er waren de reacties van verschillende politievakbonden. Zij hebben het onder andere over het aantal ingezette manschappen. Voor die betoging werden er 726 ingezet, terwijl dat voor andere grote betogingen in Brussel soms opliep tot 1 600 manschappen. Verschillende betrokken politiemensen getuigden hoe versterking werd geweigerd, wat hen doet twijfelen aan de bekwaamheid van degene die de betoging in goede banen moest leiden. Ook persfotografen spraken hun verwondering uit over de gebeurtenissen en menen dat de nodige bevelen niet zijn gegeven.

 

Mijnheer de minister, uiteraard is men nu vragende partij voor een onderzoek. Ik begrijp dat u bezig bent met een degelijk en ernstig onderzoek.

 

Kunt u de stand van zaken van dat onderzoek meedelen?

 

04.07 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid was ik bijzonder geschrokken en geschokt toen ik vernam wat de zware tol was van de manifestatie van 6 november.

 

Zoals bij alle grote evenementen werd ik ook bij de manifestatie door het Crisiscentrum op de hoogte gehouden van het verloop van de zaken. Er waren 112 gewonde politieagenten bij een actie van bestuurlijke politie. Dat is onaanvaardbaar. Ik zou zelfs zeggen: één gewonde is er één te veel.

 

Je souhaite à nouveau exprimer mon profond respect et soutien aux policiers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des circonstances extrêmement difficiles. Aux blessés, j'adresse mes meilleurs vœux de rétablissement.

 

Collega’s, 112 gewonden is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook niet normaal. Ik ben mij terdege bewust van de verontwaardiging en het ongenoegen dat daarover bestaat. Ik meen dat dit ook gerechtvaardigd is. Ik wil dan ook nagaan hoe dit in de toekomst kan worden vermeden.

 

Ik ben van plan om dit in alle transparantie te doen, conform de regelgeving en met de nodige sereniteit. Tegelijkertijd moet dit alles snel gebeuren, zodat samen met alle betrokken partners, ook de sociale partners, een resultaat kan worden bereikt. Momenteel komen de BOC’s, de basisoverlegcomités, van de verschillende betrokken zones samen. Ook het BOC van de federale politie zal samenkomen. Morgen vindt er een algemene evaluatie plaats in het Crisiscentrum. Daarbij zijn de federale politie, mijn medewerkers, de lokale politie van de verschillende entiteiten en ook Antwerpen betrokken. De stad Antwerpen zal aanwezig zijn in voorbereiding van de manifestatie van 24 november.

 

Volgende week woensdag, 18 november, vindt het Hoger Overlegcomité plaats waarin alle elementen zullen worden samengebracht. Op die bijeenkomst zullen de nodige conclusies worden getrokken over wat er verkeerd is gelopen en waar de verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens zullen wij de nodige acties kunnen ondernemen en zonodig bijsturen.

 

Pour ce qui concerne le rôle du bourgmestre de Bruxelles, comme je viens de le dire, je propose d'attendre les résultats des comités de concertation de base, le débriefing opérationnel de vendredi et les résultats des comités supérieurs de concertation.

 

Ik kan u tevens melden dat op de dag zelf tien bestuurlijke aanhoudingen werden gedaan en twee gerechtelijke aanhoudingen, maar dit aantal kan nog oplopen naarmate het onderzoek vordert.

 

Sommige leden hebben gevraagd naar het kostenplaatje. Die dag werden 831 politiemensen, 1 helikopter, 5 sproeiwagens, 6 secties cavalerie en allerhande materieel ingezet. Daarnaast werd tijdens de incidenten ook nog eens in allerijl versterking van 40 politiemensen uit Antwerpen opgeroepen, die dan ook direct konden worden ingezet. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de directe en indirecte kosten vanwege arbeidsongeschiktheid, herstel van materieel enzovoort.

 

Tegelijkertijd was er die dag ook een staking van de cipiers in de gevangenissen, waarvoor ook nog eens een capaciteit van 500 politiemensen werd opgeëist, zodat ik moet zeggen dat de beschikbare politiecapaciteit op dat moment volledig uitgeput was.

 

Quant aux questions précises de M. Maingain, je ne dispose pas des informations ici. Je lui ferai parvenir les chiffres exacts.

 

04.08  Willy Demeyer (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Je voudrais confirmer devant cette assemblée que, dès le jeudi, le bourgmestre de Bruxelles a exprimé sa solidarité avec les policiers blessés. Le vendredi, il a écrit à chacun d'entre eux et le collège communal de Bruxelles s'est porté partie civile dans le dossier pénal qui, je l'espère, aboutira aux condamnations requises.

 

Monsieur le ministre, puisqu'on parlait de hooligans, je voudrais vous suggérer de travailler dorénavant avec la loi football. Cette loi fait qu'on s'intéresse non seulement à l'endroit où les choses vont se passer mais aussi à l'endroit d'où partent les hooligans pour faire en sorte que s'ils sont dans un mauvais état d'esprit, et parfois déjà dans un état d'ébriété, on puisse ne pas les laisser partir. C'est une piste à suivre.

 

Enfin, je fais confiance aux réunions et à l'éventuelle enquête administrative pour démontrer – je l'espère pour les forces de l'ordre et j'en suis sûr pour le bourgmestre – que les choses ont été faites dans les règles de l'art et dans le respect des prérogatives et des responsabilités des uns et des autres.

 

04.09  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de krokodillentranen van de Parti Socialiste maken op mij weinig indruk. Het is berouw na de zonde. Zo kennen wij die partij. Het is in dit dossier helaas niet anders. Aan die tranen hebben de 112 gewonde agenten helemaal geen boodschap.

 

Zij hadden een boodschap aan een kordate, degelijke en goed georganiseerde leiding. Die was er niet en dus moeten sancties worden getroffen.

 

Mijnheer de minister, ik wou nog één opmerking maken.

 

Eén element in het hele debat is niet aan de orde gekomen, met name het feit dat nog één verantwoordelijke niet is genoemd, zijnde de vakbonden zelf. Zij hebben de manifestatie georganiseerd en moeten zelf ook instaan voor een degelijke en goed georganiseerde ordedienst.

 

Misschien is daarvoor een oplossing. Zij ontlopen immers zoals steeds hun verantwoordelijkheid. Geef rechtspersoonlijkheid aan de vakbonden. Zorg ervoor dat zij zich ook technisch-juridisch moeten verantwoorden wanneer zij dergelijke manifestaties organiseren, wat tot op heden niet en nooit het geval is geweest. Misschien kan dat met deze regering eindelijk wel eens gebeuren.

 

04.10  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. J'ai pris bonne note de ce que ma proposition de poursuivre le débat sur cette question est renvoyée en commission de l'Intérieur, et que nous pourrons peut-être y organiser des auditions des différentes parties concernées.

 

Je reviens avec ma préoccupation. Je prendrai connaissance de vos chiffres. Mais de ce que je sais, sous réserve de vérification, c'est que le jour de la manifestation, la mobilisation des zones de police bruxelloises correspondait à l'équivalent de plus ou moins dix pelotons: cinq pelotons pour Bruxelles-Ixelles, cinq pelotons pour les zones de police bruxelloises. Un peloton, c'est 30 hommes ou femmes membres du personnel de ces zones de police. Cela veut dire plus ou moins 300 effectifs venant des zones de police bruxelloises. Il y a eu des renforts en cours de journée venant aussi des zones bruxelloises.

 

Venant du fédéral, et vous venez de dire ce qui s'est passé notamment en raison de la grève dans les prisons, il y a eu un peloton formé par la police des chemins de fer – dont on ne peut pas dire que ce soit la première mission de faire du maintien de l'ordre, ils ne sont pas plus préparés que d'autres à ce genre de mission. La réserve générale de Bruxelles a pu envoyer deux sections; c'est 18 membres du personnel. Après cela, 65 sont venus de la réserve générale du reste du pays. Donc, moins de 100 membres de la police fédérale sont venus en renfort le jour de la manifestation.

 

Je vous demande de vérifier les chiffres. Si c'est le cas, vous constatez tout le problème qui se pose pour assurer le maintien de l'ordre dans la capitale de l'Europe lorsqu'il s'y déroule quasiment quotidiennement une manifestation.

 

04.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, merci pour vos réponses. Dans l'attente de l'enquête, un mot doit être retenu: l'anticipation. D'autres manifestations auront lieu dans les semaines à venir, elles ont été annoncées.

 

L'anticipation porte pour moi sur deux réalités.

 

D'une part, la coordination des forces de police en présence. On a parlé de la réserve fédérale. Quand des effectifs d'autres zones de police sont appelés, encore faut-il qu'ils soient formés à cette fin et suffisamment équipés afin que ce ne soit pas une mission impossible.

 

D'autre part, il y a l'anticipation visant à empêcher, par exemple, les dockers d'Anvers, mais également d'autres casseurs éventuels, d'arriver sur le lieu de la manifestation. La cellule d'enquête judiciaire, justement créée pour identifier les casseurs avec le parquet de Bruxelles, doit pleinement être activée, en lien avec la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, la police d'Anvers et la police fédérale pour empêcher ces casseurs d'arriver et de mettre le feu à la ville de Bruxelles ou, demain, à d'autres villes, où des manifestations pourtant pacifiques se dérouleront.

 

04.12  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord, waaruit blijkt dat u acties zult ondernemen om wat in Brussel is gebeurd in de toekomst te vermijden.

 

Ik vraag u nogmaals om te bekijken wat er tijdens de betoging over het Gazaconflict is gebeurd, om in gedachten te houden wat de Spoorwegpolitie doet en om niet enkel naar Antwerpen op 24 november te kijken. Er komen immers ook acties in andere, voor CD&V even belangrijke provincies, waar ook de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

 

04.13  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik noteer dat het onderzoek loopt en hoop dat het, zoals u zegt, zo spoedig mogelijk wordt afgerond. Wij kunnen daaruit immers veel leren, opdat toekomstige manifestaties heel wat minder chaotisch zouden verlopen.

 

Mijnheer de minister, ik heb er het volste vertrouwen in dat u dat onderzoek objectief zult voeren, met eerbiediging van eenieders rechten. Dat is van groot belang.

 

Ik wil u een citaat dat ik in De Standaard heb gelezen niet onthouden: “Burgemeester Mayeur zei onder meer dat diegenen die zich stoorden aan zijn aanpak maar een andere politiezone moesten zoeken.” Een dergelijk citaat stoort mij. Ik zou zeggen: “Si cela est vrai, alors pour moi, c’est une faute majeure.”

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "Doel 3 en Tihange 2" (nr. P0054)

05 Question de M. Kristof Calvo au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "Doel III et Tihange II" (n° P0054)

 

05.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, beste collega’s, op dit eigenste moment voert deze regering een campagne om aan de inwoners van ons land te vragen om deze winter vooral eenpansgerechten te eten en om een strijkbeurt of douche ’s avonds uit te stellen. Onze burgers en bedrijven kunnen immers helaas niet zeker zijn van de stroomvoorziening, van bevoorradingszekerheid.

 

Hoe is het zover kunnen komen? Welnu, onze oude kerncentrales laten steken vallen. In Doel 4 is het blijkbaar eenvoudig om binnen te dringen en een sabotagedaad te plegen. Doel 3 en Tihange 2 zijn scheurtjesreactoren en die problematiek heeft hier al gedurende tweeënhalf jaar regelmatig op de agenda gestaan in de plenaire vergadering. Het gaat om achtduizend scheurtjes in het reactorvat van Doel 3 en tweeduizend in Tihange 2.

 

Gisteren, mijnheer Jambon, stelde onze fractie u, in uw hoedanigheid van nieuwe minister ook bevoegd voor nucleaire veiligheid, daarover de misschien wel honderdste vraag in de commissie voor de Binnenlandse Zaken. U antwoordde dat uw dienst, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nog bezig is met het onderzoek en dat men momenteel nog niet weet waar men aan toe is, maar dat men volgende week zou weten of de oude kerncentrales met scheurtjes al dan niet opnieuw worden opgestart.

 

Groot was dan ook onze verbazing om vandaag te lezen dat GDF Suez, de exploitant van die centrales, zegt het al wel te weten, want die centrales gaan terug open, de heropstart is nakend. Onze verbazing was groot, hoewel, alleen al het voorbije weekend in gedachten, is het begrijpelijk dat GDF Suez vleugels krijgt. De minister van Energie zei namelijk dat de kernuitstap in 2025 wel in het regeerakkoord staat, maar wellicht niet zal worden uitgevoerd, dat de nucleaire rente zou worden verminderd en dat de openingsduur van Doel 1 en Doel 2, de oudste kerncentrales, zal worden verlengd. Dat was het signaal van de minister van Energie, afgelopen weekend.

 

Mijnheer de minister, ik heb daar vragen bij, want de verklaring van GDF Suez staat eigenlijk haaks op wat u gisteren geantwoord hebt. Wie heeft het in dit land eigenlijk voor het zeggen, u, de regering of GDF Suez?

 

Wat is de stand van zaken van het onderzoek? Zijn die resultaten beschikbaar?

 

Kan het Parlement beschikken over die resultaten? Dat is een heel belangrijke vraag.

 

Wat is uw reactie op de toch wel erg krasse verklaringen die deze ochtend uitgebracht zijn? U bent de minister bevoegd voor nucleaire veiligheid. Wel, maak de zaken alstublieft duidelijk.

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer Calvo, wij kennen inderdaad allemaal de problematiek van het stilleggen van Doel 3 en Tihange 2 en ik zal heel concreet antwoorden op uw vragen.

 

Wat is de toekomst van Doel 3 en Tihange 2? De toekomst van beide reactoren ligt in handen van het FANC, niet meer en niet minder. Zoals het FANC besliste over de heropstart in 2013, zo zal dit ook het geval zijn bij deze eventuele heropstart. De taak van het FANC bestaat erin om de nucleaire veiligheid te garanderen en om te beoordelen of het dossier van de exploitant voldoende gestaafd is om een heropstart te rechtvaardigen. Het FANC heeft op dit moment nog vragen bij de testen die Electrabel heeft uitgevoerd en het moet zich nog uitspreken over de methodologie die Electrabel heeft gevolgd. Met andere woorden, er zijn nog heel wat fases te doorlopen in het onderzoek van het FANC alvorens er sprake kan zijn van een eventuele heropstart. Het FANC dient dit dossier dan ook in alle sereniteit en onafhankelijkheid af te handelen.

 

In verband met de reactie en communicatie van GDF Suez: dit gebeurde naar aanleiding van de voorstelling van de jaarresultaten. Ik heb daarnet geschetst welk werk er nog voor de boeg is voor het FANC om tot een ja of nee te komen met betrekking tot een heropstart. Ik kan dus met recht en reden zeggen dat de communicatie van GDF Suez op zijn minst voorbarig was en op dit moment niet gebaseerd is op de feiten.

 

05.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Jambon, u spreekt over voorbarige communicatie, maar voor de Ecolo-Groenfractie is het onaanvaardbare communicatie. U deelt de lakens uit op het vlak van nucleaire veiligheid en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle deelt de lakens uit, niet GDF Suez. Over de veiligheid van onze inwoners wordt in Brussel beslist, niet in Parijs. Dat moet duidelijk zijn en u mist de kans om daarover klaarheid te scheppen.

 

Mijnheer Jambon, er is reeds tweeënhalf jaar onderzoek gevoerd naar die reactoren en heel wat internationale experts hebben er twijfels bij. Als nog maar de minste twijfel bestaat over de veiligheid van die kernreactoren, dan moeten die dicht. De belangen van de aandeelhouders van GDF Suez zijn ondergeschikt aan de miljoenen mensen die rond Doel en Tihange wonen. Ik hoop dat dit ook uw houding zal zijn als minister bevoegd voor nucleaire veiligheid. Het wordt een belangrijke week en u mag uw start op dat vlak niet missen. U moet absoluut de verslagen van de voorbije jaren eens lezen en dan is de keuze snel gemaakt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de pleegzorg" (nr. P0055)

06 Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice sur "le placement familial" (n° P0055)

 

06.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de minister, naar jaarlijkse traditie viert Pleegzorg Vlaanderen, de vroegere Federatie voor Pleeggezinnen, de Week van de Pleegzorg. Vanaf morgen staat de pleegzorg opnieuw in de kijker.

 

Mijnheer de minister, sinds 2006 werken wij aan een voorstel inzake pleegzorg, dat intussen wel geactualiseerd is omdat bepaalde bevoegdheden naar de Gemeenschappen zijn overgeheveld. In dat voorstel wordt een statuut voor de pleegzorg uitgewerkt en wij zijn blij dat ook de N-VA dat gesteund heeft. Als ik het goed begrepen heb, wordt er vooral gezocht naar een toenadering van adoptie en pleegzorg.

 

Het klopt dat de wet inzake adoptie en de wet inzake pleeggezinnen een hele evolutie hebben doorgemaakt. Adoptie betekende vroeger vooral dat een kind in een nieuw gezin werd opgenomen en dat de roots werden opgebroken, terwijl de trend nu is die roots op te zoeken om ze een plaats te geven.

 

Voor pleeggezinnen was het doel vooral dat een kind tijdelijk uit zijn gezin genomen werd en in een nieuwe gezinscontext werd opgevangen, om dan weer naar zijn natuurlijke ouders te gaan. Dat is een heel specifieke situatie.

 

Nu is de trend ook langdurige pleeggezinplaatsing. De pleegouders vragen dan ook al lang om meer zekerheid over hun statuut, waar wij voor willen zorgen, maar dan op maat van de pleegzorg.

 

Zo zou het pleeggezin het recht moeten krijgen om de dagelijkse praktische problemen op te lossen. Denk maar aan de aanvraag van een kids-ID, waarvoor nu nog de toestemming van de ouders nodig is. Er zou ook moeten worden voorzien in een blokkaderecht bij langdurige pleeggezinplaatsing, zodat kinderen niet zomaar kunnen worden weggenomen. Sinds september bestaat er trouwens al een regeling voor pleegzorgverlof.

 

Het regeerakkoord behelst een passage over de pleegzorg. Hoe zult u gestalte geven aan het voorstel ter zake? Kan dat snel worden gerealiseerd?

 

06.02 Minister Koen Geens: Pleeggezinnen spelen vandaag een belangrijke rol in de samenleving. Het spreekt voor zich dat de dagelijkse verantwoordelijkheid van de pleegouders voor het kind op een treffelijke manier moet worden geregeld, bijna op maat van elk pleegkind afzonderlijk. Immers, elke pleegzorgsituatie is qua aard en duur verschillend. Werken op maat is bijgevolg op zijn plaats.

 

U geeft terecht aan dat er uiteraard een verschil is met adoptie. In een pleeggezinsituatie moeten de ouders nog altijd de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding bewaren, zoals dat trouwens ook is ingeschreven in het Verdrag voor de kinderrechten. Kinderen moeten in een pleeggezinsituatie in de eerste plaats nog altijd door hun ouders worden opgevoed. Dat is een moeilijke combinatie en daarom wordt in het regeerakkoord bepaald dat wij het statuut van de pleegouders uitwerken. Ik zal het daarover volgende week in mijn beleidsverklaring nog hebben.

 

In elk geval zullen wij daarover overleg moeten plegen met de Gemeenschappen, omdat een deel van de bevoegdheid inzake de organisatie en de begeleiding van de pleegzorg aan de Gemeenschappen toebehoort. Wij zullen dat wettelijk statuut federaal in overleg met de Gemeenschappen moeten uitwerken.

 

06.03  Sonja Becq (CD&V): Ik dank de minister voor zijn antwoord. Wij gaan ervan uit dat het overleg met de Gemeenschappen op een goede manier zal verlopen. Wij gaan er eveneens van uit dat de opmaak van een statuut ook kan in goed overleg met het Parlement, met de organisaties van de pleegouders zelf en met de vertegenwoordiging van ouders.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "seksueel misbruik en het recht op inzage van het strafdossier" (nr. P0056)

07 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "l'abus sexuel et le droit de consultation du dossier répressif" (n° P0056)

 

07.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik sta hier vandaag met weinig plezier.

 

Inmiddels is het u welbekende rapport van de opvolgingscommissie drie jaar oud. Er zijn ongetwijfeld enorm veel inspanningen geleverd, zowel door Justitie als door de Kerk. Dat mag ook wel eens worden gezegd en onderstreept. Het is echter jammer dat wij vandaag met nieuwe feiten worden geconfronteerd.

 

Mijnheer de minister, uit de werkzaamheden van de commissie is gebleken dat preventieve en tuchtmaatregelen zeer belangrijk zijn en dat zij nieuwe slachtoffers voorkomen. Ik begrijp dat men om tuchtmaatregelen te nemen, niet kan afgaan op geruchten en roddels. Daarvoor heeft men harde feiten nodig en moet men weten waarover men praat.

 

Inmiddels is de wetgeving aangepast en bestaat de mogelijkheid om inzage te krijgen van een strafdossier, ook voor tuchtrechtelijke overheden.

 

In het dossier dat ons vandaag aanbelangt, merken wij dat de Kerk meer dan een jaar heeft gewacht om opnieuw preventieve maatregelen te nemen, terwijl zij zich in de commissie had geëngageerd om in de toekomst proactief op te treden.

 

Wat mij ongerust maakt, is de verklaring van de woordvoerder van het bisdom dat het bisdom tot tweemaal toe het parket zou hebben gecontacteerd met het oog op het nemen van preventieve maatregelen. Het parket zou echter aan het bisdom hebben laten weten niets te doen en te wachten.

 

Mijnheer de minister, de bal wordt naar u teruggekaatst. Klopt het dat Justitie de preventieve maatregelen in de weg staat?

 

Ik gaf reeds aan dat men inzage moet kunnen krijgen van een lopend strafdossier om preventief te kunnen optreden. Kennis van feiten, niet alleen van geruchten, is belangrijk. Bestaat er een instructie om in het algemeen aan tuchtrechtelijk bevoegde overheden die zich benadeelde of burgerlijke partij hebben gesteld, op een vlotte manier inzage te geven in het strafdossier zodat preventief kan worden opgetreden?

 

07.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Cauter, net zoals u ben ook ik bekommerd om deze feiten die dateren van 2002. Bij het bisdom van Brugge werden deze feiten door het slachtoffer pas in 2013 aangegeven. Het parket van Brugge heeft de zaak doorgezonden aan het parket van Kortrijk. Het meldingssysteem heeft in die zin dan ook goed gefunctioneerd.

 

Justitie heeft, zoals u weet, vele facetten en kamers. Ik kan mij enkel bevragen bij het bevoegde parket. Zij hebben mij laten weten dat de enige schriftelijke communicatie met het bisdom handelde over het slachtoffer, met name met de melding dat het onderzoek lopende is en dat de partijen op de hoogte zullen worden gebracht van de verdere afhandeling.

 

Wij hebben het parket vervolgens gevraagd of er instructies werden gegeven aan het bisdom om de zaak voorlopig blauwblauw te laten en het inzagerecht te weigeren. Het parket verzekert mij dat dit op geen enkele manier is gebeurd. Ik kan op die vraag dan ook geen ander antwoord geven dan dat het parket geen negatieve instructies heeft gegeven om de zaak blauwblauw te laten of om het inzagerecht te weigeren.

 

U hebt mij gevraagd naar een instructie aan de parketten om het inzagerecht soepel te laten verlopen bij het opstarten van een tuchtrechtelijk onderzoek door een bisdom. Aan die vraag had ik mij niet verwacht. Ik heb geen weet van zo’n instructie, maar ik zal mij bevragen. Ik heb op dit moment geen enkele aanwijzing dat de parketten moeilijk zouden doen over het inzagerecht, dat vandaag een evidentie is.

 

07.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij delen op een punt alvast dezelfde mening, namelijk dat seksueel misbruik absoluut geen plaats heeft in onze maatschappij en dat dit te allen tijde moet worden bestreden.

 

Ik ben enigszins gerustgesteld door uw antwoord dat er geen instructie werd gegeven om tuchtrechtelijk niet op te treden. Dit bewijst nogmaals het nut en de inspanningen van de opvolgingscommissie die wij ongetwijfeld zullen moeten voortzetten. De hoorzittingen zijn gepland. Wij zullen ook het bisdom en de betrokkenen daarover ondervragen.

 

Mijnheer de minister, u staat aan het begin van een legislatuur. Misschien moet worden nagegaan of het inzagerecht wel vlot verloopt, zodat preventief kan worden opgetreden in dossiers van seksueel misbruik.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Marco Van Hees au ministre des Finances sur "la différence de traitement entre la grande fraude fiscale et la fraude supposée des allocataires sociaux" (n° P0057)

08 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën over "de ongelijke behandeling van grote belastingfraude en vermeende uitkeringsfraude (nr. P0057)

 

08.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je m'interroge sur la politique du gouvernement en matière de fraude. D'un côté, on a l'affaire LuxLeaks qui concerne des milliards d'euros et pour laquelle le gouvernement belge ne compte rien faire, disant qu'il existe déjà la taxe de transparence et que cela suffit amplement. D'un autre côté, un secrétaire d'État décide de mener des enquêtes sur de supposés fraudeurs aux allocations sociales, sur des chômeurs, en épluchant leurs factures d'eau, de gaz et d'électricité pour déterminer s'ils ne fraudent pas au niveau de la composition de ménage. Qui plus est, ce secrétaire d'État est responsable du respect de la vie privée de nos citoyens. Je m'interroge quand même. On voit que, lorsqu'il est question de la levée du secret bancaire en Belgique, il y a toute une série de procédures très lourdes relatives au respect de la vie privée. Mais, lorsqu'il s'agit de chômeurs, apparemment, la vie privée ne compte pas.

 

Pourquoi le gouvernement tire-t-il ainsi au bazooka sur la soi-disant petite fraude sociale et utilise un pistolet à bouchon pour combattre la grande fraude fiscale? Je vous pose la question. Ne vaudrait-il pas mieux vérifier le réservoir du jet privé d'Albert Frère plutôt que le compteur électrique du chômeur? Ceci étant, dans un contexte plus général, monsieur le ministre, on se rend compte que, finalement, toute la politique du gouvernement est une politique très favorable au grand capital; on accorde des sauts d'index, des déductions de charges patronales. Par contre, il s'agit d'une politique très défavorable à l'ensemble des travailleurs, y compris à ces allocataires sociaux contre lesquels on lance une chasse assez démesurée, me semble-t-il.

 

Monsieur le ministre, pourquoi cette différence en matière de fraude? Comme le président de la Commission européenne, seriez-vous l'ami du grand capital?

 

08.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Van Hees, je vous remercie pour votre question. Je soulignerai, tout d'abord, que le gouvernement a inscrit des montants assez modestes concernant la fraude fiscale et la fraude sociale, non pas parce qu'il ne veut pas combattre cette fraude, mais par souci de réalisme concernant les revenus.

 

Het debat over fraude is heel essentieel, omdat het over de grond van de rechtsstaat gaat, waarin iedereen rechten maar ook verplichtingen heeft. In dat kader is het uiteraard de verplichting van de overheid om eenieder die bijdragen moet leveren, daarop ook aan te spreken.

 

Tegelijkertijd moet de overheid er ook op toezien dat wie van de overheid bedragen krijgt, zijn of haar bedragen ook op een rechtmatige manier ontvangt.

 

Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. De regering wil zowel de fiscale fraude – zeker de fiscale fraude – als de sociale fraude aanpakken, uiteraard bij prioriteit de grotere georganiseerde fraude, die zeker op het vlak van de sociale fraude bestaat.

 

De regering wil op het vlak van de fiscale fraude echter nog een stap verder gaan.

 

Le gouvernement veut s'attaquer à ce qui, strictement dit, n'est pas de la fraude, à savoir ce qui est construit d'une manière spécifique ou d'une manière particulière.

 

Wij willen ook zaken aanpakken die strikt genomen geen fraude zijn, maar waarbij men vanuit billijkheidsoverwegingen wel vragen kan stellen. Onze doorkijkbelasting of kaaimantaks is erop gericht om net die constructies die strikt genomen niet frauduleus zijn ook aan te pakken, op basis van billijkheidsgronden. Wij willen dus inderdaad zowel de fiscale als de sociale fraude aanpakken.

 

08.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous entends bien, mais je constate que le même rendement est fixé pour la fraude fiscale et pour la fraude sociale alors que l'on sait pertinemment que la fraude fiscale en Belgique représente 20 milliards d'euros alors que la fraude sociale représente un montant nettement inférieur. Je constate également que si l'on considère l'affaire LuxLeaks, en matière de ruling, la Belgique n'a pas à donner de leçon au Luxembourg. D'ailleurs, le texte de l'accord de gouvernement prévoit d'amplifier encore ledit ruling au sujet duquel des collègues vous interrogeront tout à l'heure. Selon moi, étendre le ruling constitue un problème. Il faudrait plutôt envisager de le diminuer.

 

Cela dit, vous souhaitez restreindre la loi anti-abus, contrôler les contrôleurs. De plus, nous savons que vous allez diminuer le personnel du SPF Finances.

 

Ce faisant, monsieur le ministre, outre le fait que le gouvernement est l'ami du grand capital n'est-il pas l'ami des grands fraudeurs?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën over "de ruling voor AB Inbev" (nr. P0058)

- de heer Roel Deseyn aan de minister van Financiën over "de ruling voor AB Inbev" (nr. P0059)

09 Questions jointes de

- Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances sur "les accords de ruling conclus par AB Inbev" (n° P0058)

- M. Roel Deseyn au ministre des Finances sur "les accords de ruling conclus par AB Inbev" (n° P0059)

 

09.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vorige week was er Luxleaks. Zesentwintig Belgische bedrijven en families, waaronder de familie de Spoelberch, waren betrokken bij een gigantisch schandaal, met name het ontwijken van belastingen via een wettelijke regeling in Luxemburg. Deze week is er Belgoleaks. De familie de Spoelberch is de grootste aandeelhouder van AB InBev. AB InBev heeft een deal gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen om slechts 4 % belastingen te betalen op de gemaakte winst. Wetende dat er 140 miljoen euro winst werd gemaakt, toch geen klein bier, en dat daarop dan 5,5 miljoen euro belasting werd betaald, merkt u dat dit borrelnootjes zijn, mijnheer Beke.

 

De bevolking kreunt onder een enorme belastingdruk op de arbeid die zij dag na dag verricht, terwijl deze federale meerderheid dag na dag een steeds verstikkender beleid voert.

 

Nu was er dus AB InBev en in 2011 was er het bedrijf Total, dat eveneens van de Dienst Voorafgaande Beslissingen een ruling kreeg. Voor de mensen thuis: dat is eigenlijk niet meer of minder dan een afspraak in achterkamertjes voor grote multinationals om minder belastingen te betalen, iets wat een gewone belastingplichtige niet kan doen. Total versluisde de winst naar de Bermuda-eilanden.

 

In 2004 was er Interbrew, de voorganger van AB InBev. Toen heeft mijn voorgangster, Vera Dua, gevraagd hoe het mogelijk was dat dergelijke zaken konden worden beschikt in alle verborgenheid. De toenmalige minister van Financiën heeft in 2004 de huidige wetgeving gemaakt. Die wetgeving van de heer Reynders ligt vandaag onder vuur. U krijgt vragen van Europees commissaris Almunia over deze deals. Die deals zijn immers zeer onrechtvaardig en laten toe wat u vorige week Luxemburg verweet, met name het organiseren van fiscale concurrentie.

 

Mijn vragen zijn eenvoudig. Wat zult u doen om de transparantie te verhogen van de fiscale deals die gesloten worden in achterkamertjes? Wat zult u doen met dit voorbeeld van AB InBev? Hoe sterk zult u optreden tegen de fiscale concurrentie, meer bepaald in Europa?

 

09.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is goed dat wij vandaag opnieuw kunnen spreken over een rechtvaardige fiscaliteit. Immers, in het regeerakkoord staat tweemaal gestipuleerd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

 

Vorige week namen wij wat in Luxemburg gebeurt als criterium en vroegen wij ons af of dat wel rechtvaardig is. Wij moeten door dezelfde bril kijken naar wat er in ons land gebeurt. Als bepaalde constructies aan het licht komen, moeten wij de vraag durven stellen of dat rechtvaardig is en waarom dat gebeurt, waarom de administratie toestemming geeft voor bepaalde constructies.

 

Mijnheer de minister, waarom gebeurt dit? Is dat financieel interessant voor ons land? Is dat wettelijk niet te vermijden? Betekent het iets op economisch vlak? Gaat het over jobs?

 

Vorige week werd gezegd dat zoiets als Belgiumleaks niet kan gebeuren, omdat wij netjes publiceren en online toelichten wat er precies wordt afgesproken met de administratie. Welnu, blijkbaar schort er toch iets aan het toezicht, aan de transparantie, want nu worden feiten onthuld waarbij de burger die wil anticiperen, die de wetgeving wil begrijpen, geen inzage had in de mogelijkheden die de commissie op dat vlak bood. Ik vraag mij dan ook af of het gebrek aan transparantie wel conform de OESO-richtlijnen daaromtrent is.

 

Het is ook belangrijk te peilen naar de Belgische positie op EU-vlak. Ik heb vorige week gezegd dat het belangrijk is om dat thema ook op Europees vlak op de agenda te plaatsen. Het zou belachelijk zijn elkaar fiscaal de duivel aan te doen en om onder buurlanden fiscaal in competitie met elkaar te gaan.

 

Mijnheer de voorzitter, wij hebben voor alles parlementaire begeleidingscommissies, zoals het Comité P voor de politie en het Comité I voor de inlichtingendiensten. Ik meen dat het dringend tijd is voor een comité F om met de nodige kritische zin te kijken naar de autonomie van de rulingcommissie. CD&V heeft dit voorstel al eerder gelanceerd en ik meen dat het voor de wetgever heel belangrijk is om te begrijpen wat er in de realiteit gebeurt, om daaruit lessen te trekken en waar nodig de wetgeving bij te sturen.

 

09.03 Minister Johan Van Overtveldt: Mevrouw Almaci, mijnheer Deseyn, ik dank u voor uw vragen. Ik neem de vrijheid om een en ander samen te vatten, in vijf punten.

 

Ten eerste, wat AB InBev betreft, de wetswijziging van 2004 voorziet in de mogelijkheid dat elke belastingplichtige zich kan beroepen op OESO-regels inzake mogelijke dubbele belasting. Dat is wat hier voorligt. De rulingcommissie heeft een besluit genomen, dat klaarblijkelijk – zo gaat dat in een rechtsstaat – door de BBI betwist wordt. Wij zullen moeten afwachten hoe die zaak finaal zijn beslag krijgt. Ik kan er alleen op wijzen dat heel wat westerse landen die OESO-reglementering volgen.

 

Ten tweede, voor de impact van de rulings, mijnheer Deseyn, heb ik navraag gedaan bij de verantwoordelijke diensten, maar systematische statistieken over de impact van de rulings op onze economie en onze belastbare basis bestaan niet. Ik heb gevraagd om, voor zover mogelijk, die statistieken op te stellen. Ik zal u die dan uiteraard ook bezorgen.

 

Ten derde, wat het toezicht op de rulingcommissie en haar besluiten betreft, de besluiten zijn transparant en voor iedereen gratis raadpleegbaar op de website van de rulingcommissie. In een aantal gevallen zijn de vragen die de rulingcommissie aan de betreffende bedrijven stelt dermate diepgaand dat de commerciële strategie en de organisatie van bedrijven bijna of helemaal blootgelegd moeten worden. Er moet daarmee dus met de nodige omzichtigheid worden omgegaan. Bovendien wijs ik ook op het aspect van het beroepsgeheim van de administratie.

 

Ten vierde, wat de transparantie van de rulingdienst in een internationale context betreft, het spreekt voor zich dat wij al het nodige zullen doen om die verder te verhogen. Ik wil er trouwens op wijzen dat net vandaag door de administratie op mijn verzoek heel expliciet de vraag gesteld werd aan Luxemburg om alle niet-gelekte Luxemburgse rulings met belastingplichtigen ook ter inzage te kunnen krijgen.

 

Ten vijfde, binnen de Europese Commissie en binnen de OESO zullen wij voorts met de andere betrokken landen loyaal blijven samenwerken om de initiatieven ter versteviging van internationale belastingverdragen en tegen internationale belastingontwijking verder te stimuleren.

 

Ter zake heb ik twee weken geleden nog in Berlijn samen met 46 andere landen het fameuze BEPS, het akkoord inzake Base Erosion and Profit Shifting mee ondertekend.

 

09.04  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik begrijp het niet goed meer. Vorige week was u hier heel duidelijk en heel ferm over Luxleaks en over het gebrek aan transparantie. Deze week zegt u over het gebrek aan transparantie in de eigen rulingdienst dat ik moet begrijpen dat het gebrek aan transparantie te wijten is aan het beroepsgeheim.

 

U zou ook gewoon vragen kunnen stellen bij de rulingdienst an sich en bij het feit dat bij die dienst zaken zoals de Belgoleaks van AB InBev uitkomen.

 

Het is heel vreemd dat wat u aan Luxemburg wil opleggen, namelijk transparantie ter zake – ik hoop overigens dat u uw informatie ook aan het Parlement zult bezorgen; wij hebben immers ook recht op alle gegevens die nog niet zijn gekend –, niet wil opleggen in de zaken die wij zelf behandelen.

 

Daarmee geeft u eigenlijk aan dat u wel fiscale concurrentie met uw land wil organiseren. U bent echter vooral niet de mening toegedaan dat de andere Europese lidstaten dat ook moeten doen. Een dergelijke schizofrenie kunnen wij echt missen als kiespijn.

 

Het is overigens op Europees vlak dat u ook dubbelspel speelt. Wij hebben immers in Europa één dag na Luxleaks de moeder-dochterrichtlijn besproken, waar Nederland tegen is. Het betreft de richtlijn rond het dubbelbelastingverdrag. Er ligt een clausule voor, met name een antimisbruikbepaling in de richtlijn. Nederland is tegen die clausule. België en het Verenigd Koninkrijk hebben zich achter Nederland geschaard.

 

U speelt hier dus het spelletje van misleiding en van verdeel en heers, dat u ook met de burgers speelt. De multinationals zullen lage belastingen blijven betalen, terwijl de gewone burgers en de gewone zelfstandigen en kmo’s blijven kreunen onder de belastingdruk die u hen oplegt.

 

09.05  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Er kan zeker nog iets gebeuren inzake een rechtvaardige fiscaliteit en zeker ook inzake transparantie, eventueel door het anonimiseren van bepaalde gegevens.

 

CD&V is niet zo gek van belastingen, maar wij zijn wel heel gevoelig voor een billijke spreiding van de lasten. Want inderdaad, deze regering vraagt een inspanning aan de werknemers en ook aan de kleine zelfstandigen en kmo’s, die de facto al een meerwaardebelasting ondergaan op hun bedrijfsactiva. Het zou dan ook bijzonder onaanvaardbaar zijn om aan wie zich goed organiseert of aan wie enkel maar casht, geen faire bijdrage te vragen.

 

Mijnheer de minister, dat zou pas niet conform het regeerakkoord zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Vincent Scourneau au ministre des Finances sur "le système de crowdfunding (financement participatif)" (n° P0060)

10 Vraag van de heer Vincent Scourneau aan de minister van Financiën over crowdfunding (nr. P0060)

 

10.01  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, tout à l'heure, notre estimé collègue du PTB, M. Van Hees, vous a demandé si vous étiez l'ami du grand capital. Très modestement, avec beaucoup d'humilité, en ma qualité de libéral, je vous demanderai si vous êtes l'ami du petit capital, du petit capital à risque, le crowdfunding.

 

Si je me permets d'intervenir au niveau des questions d'actualité, c'est parce que cette semaine, votre attaché de presse a fait référence à vos intentions sur le crowdfunding. Pour resituer le contexte, il ne s'agit pas d'une nouveauté, on peut même dire que ce système est très ancien, puisque le prêt participatif, l'appel de fonds participatif, date déjà de plusieurs siècles. Mais il a connu – c'est peut-être ce qui lui vaut son nom d'outre-Manche – un véritable essor ces dernières années avec l'évolution technologique, notamment grâce aux plates-formes internet qui ont mis en avant cette nouvelle formule de financement participatif.

 

Le gouvernement précédent avait déjà pris des mesures très intéressantes, qui allaient dans le bon sens et qui permettaient, de manière innovante, de tenter l'expérience en autorisant un appel de fonds de manière simplifiée sans devoir passer par prospectus en dessous de 300 000 euros et tout en tentant de protéger l'investisseur, à savoir le particulier. En effet, très souvent, ce plafond est limité à 1 000 euros. Hélas, après quelque temps d'expérience, le bilan n'est pas très concluant. On peut même dire que c'est un véritable échec. Si des voisins comme la France, les Pays-Bas, l'Angleterre ont lancé cette technologie avec un peu plus de succès, nous constatons qu'en Belgique, nous sommes près de 65 fois plus bas en types d'appels de fonds qu'en France.

 

Monsieur le ministre, ma question porte sur votre façon d'appréhender cette nouvelle technologie. Allez-vous tout d'abord autoriser les incitants fiscaux, les déductibilités qui permettraient à davantage de personnes d'avoir recours à ce moyen d'investissement? Dans quelques jours, la KB va se lancer dans l'expérience pour structurer cet appel de fonds. Avez-vous, monsieur le ministre, pris les contacts avec le monde bancaire et avez-vous des contacts avec d'autres banques? En ce qui concerne l'allègement fiscal, imaginez-vous des déductibilités? Avez-vous déjà une programmation et sur quel tempo?

 

10.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, le crowdfunding - le financement par le grand public -, consiste à récolter des fonds auprès du public, souvent via internet, afin de financer un projet spécifique.

 

De regering wil hiermee zorgvuldig omspringen, om de doodeenvoudige reden dat er zeker nood is aan bijkomende economische activiteit en vooral aan een creatieve financiering van deze bijkomende economische activiteit. In de mate waarin een relatief nieuwe techniek als crowdfunding daaraan kan bijdragen, willen wij dat zeker en vast stimuleren.

 

Tegelijkertijd – u hebt verwezen naar de wet van april 2014 – is het natuurlijk ook een kwestie van afweging, van bescherming van de kleine spaarder, want het gaat om kleinere bedragen afkomstig van eventueel kleinere spaarders en kleinere investeerders.

 

Dat is de afweging die ik heel zorgvuldig wil maken. Ik wil daarbij absoluut niet over een nacht ijs gaan. Aan de ene kant is het aantrekken van fondsen op die manier om projecten te financieren uiterst welkom, maar tegelijkertijd wil ik erg voorzichtig blijven, zodat de nodige verzekeringsmechanismen of veiligheidsmechanismen worden ingebouwd teneinde misbruik te voorkomen.

 

10.03  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

J'attire également votre attention sur le fait que si ce mécanisme intéresse les PME, les spin-offs et les start-ups, il intéresse également les artistes. Certains ont en effet pu se financer par ce mécanisme.

 

Nous sommes sensibles à ce mode de financement qui vient compléter très souvent, de manière plus simplifiée, le tax shelter. Nous vous remercions d'intégrer cet aspect dans votre réflexion.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "de vermogenswinstbelasting" (nr. P0042)

- de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de aanbevelingen van de OESO inzake de belasting op kapitaal" (nr. P0043)

- de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "de vermogenswinstbelasting" (nr. P0044)

11 Questions jointes de

- M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "l'impôt sur les gains en capital" (n° P0042)

- M. Stéphane Crusnière au premier ministre sur "les recommandations de l'OCDE en matière de taxation du capital" (n° P0043)

- M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "l'impôt sur les gains en capital" (n° P0044)

 

11.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik moet bekennen dat ik hier met enige schroom sta op het moment dat ons land op zijn grondvesten davert met het voorstel van de meerderheid om de provincie Antwerpen om te toveren tot de provincie Midden-Brabant. Ik ben gerustgesteld nu ik gelezen heb dat de Antwerpse gouverneur heeft gezegd: “Antwerpen blijft Antwerpen.” Ik voel me nu dan toch iets gemakkelijker om mijn vraag te stellen.

 

(…): (…)

 

11.02  Peter Vanvelthoven (sp.a): Uiteraard. Welkom in Limburg, zou ik zeggen.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag gaat over rechtvaardige belastingen. Afgelopen week ben ik twee keer aangenaam verrast geweest, omdat ik in de pers uitspraken kon lezen die rechtstreekse citaten zijn uit het sp.a-verkiezingsprogramma. Die uitspraken wil ik hier toch even vermelden.

 

Eerste citaat: “Als van iedereen inspanningen worden gevraagd, moeten ook de vermogens een bijdrage leveren." Dat komt rechtstreeks uit het sp.a-verkiezingsprogramma, maar verbazend genoeg was het een uitspraak van een ex-premier van ons land, van Yves Leterme.

 

Een paar dagen daarna verscheen een nieuw citaat, dat ik aan de vergadering wil meegeven: “De mensen verwachten dat wij heel duidelijk inspanningen vragen aan de vermogenden." Ook dat is weer rechtstreeks uit het sp.a-verkiezingsprogramma geplukt, maar het is verbazend om het te horen uit de mond van CD&V, van minister Kris Peeters. In de vorige regering zijn er namelijk pogingen ondernomen om een meerwaardebelasting goedgekeurd te krijgen en CD&V heeft zich daar toen tegen verzet. Ik herinner mij uitspraken van Kris Peeters, toen nog geen vicepremier, maar gewoon boegbeeld van CD&V, die voor de verkiezingen duidelijk zei: “Geen vermogensbelasting met ons." Ik heb ook het verkiezingsprogramma van CD&V er nog eens op nagelezen en daarin staat geen woord over een vermogenswinstbelasting. Maar plots, vandaag, zegt CD&V dat er een vermogenswinstbelasting moet komen.

 

Daarom vraag ik aan CD&V welke CD&V we moeten geloven: de CD&V van een paar maanden geleden, de CD&V van tijdens het regeerakkoord – ook in het regeerakkoord staat geen letter over een vermogenswinstbelasting – of de CD&V van vandaag, die achter de feiten aan loopt?

 

Mijnheer de voorzitter, u signaleert dat ik moet afronden en ik denk dat ik de eerste ben die dat van u te horen krijgt.

 

Ik had mijn vraag tot de regeringsleider gericht, die vandaag helaas niet aanwezig is. Ik wil vragen wie er nu eigenlijk spreekt namens de regering. Is het vicepremier Peeters of vicepremier Jambon, die op basis van hetzelfde regeerakkoord net het tegengestelde zegt van vicepremier Peeters? Graag had ik de premier daarover gehoord, maar ik begrijp dat de minister van Financiën ons uit de nood en uit de twijfel zal helpen.

 

11.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chaque année, l'OCDE émet des recommandations relatives à la situation économique de ses pays membres. Ce matin, nous avons appris que, dans une version provisoire des recommandations qu'elle compte adresser à la Belgique, l'OCDE met en avant la taxation des plus-values, et ce, dans le but principal d'alléger la taxation sur le travail, en particulier sur les plus bas revenus.

 

En effet, notre pays représente un véritable paradoxe: le travail est extrêmement taxé et les revenus du capital le sont peu. J'en veux pour preuve le régime particulièrement light de la taxation sur les plus-values.

 

Alors que, durant la campagne électorale, une vaste réforme fiscale était présente sur toutes les lèvres, en ce compris chez les partis à présent dans la majorité gouvernementale, rien de tout cela n'apparaît dans l'accord de gouvernement. Nous étions favorables à un glissement de la taxation du travail vers la taxation sur le capital. Malheureusement, nous ne voyons rien; au contraire, vous vous attaquez au pouvoir d'achat des bas et moyens revenus.

 

Par contre, vous avez effectivement anticipé une autre des recommandations de l'OCDE: l'augmentation des taxes sur la consommation. Voilà qui renforce l'injustice fiscale que vous avez mise sur pied.

 

Monsieur le ministre, comptez-vous prendre en considération la partie des recommandations de l'OCDE qui stipule que la Belgique devrait augmenter la taxation sur les plus-values? Si oui, comment y répondrez-vous?

 

11.04  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de minister, het stond in de sterren geschreven dat u vandaag vragen zou krijgen over de vermogenswinstbelasting. Het stond zelfs in de kranten geschreven. Ik stel vast dat de heer Leterme daarover een en ander zegt. Naïef stel ik de vraag of de heer Leterme niet ooit eerste minister is geweest en daar toen misschien beter aan had gedacht.

 

Ik merk dat de heer Verherstraeten daarover verklaringen aflegt, zeer vriendelijk blijft en niet op zoek is naar een alternatieve meerderheid. Ik merk dat de heer Jamar daarover verklaringen aflegt, die hij gisteren heeft gepreciseerd in de commissie voor de Financiën. Ik merk dat de heer Peeters daarover verklaringen aflegt. Van de heer Calvo hoor ik zeer veel verklaringen, ook over dat onderwerp. Ik hoor er ook van sp.a, ik hoor er van Ecolo, ik hoor er zelfs van de PS. Dat is een beetje raar: de vermogenswinstbelasting staat al decennia in het programma, men is al 26 jaar aan de macht en men heeft er niks van verwezenlijkt. Men spreekt er wel over, men pleit ervoor. Het is in ieder geval een zeer populair thema.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag aan u is heel eenvoudig. De vermogenswinstbelasting staat niet in het regeerakkoord, ze staat niet in de beleidsbrief van de heer Jamar. Wat is nu eigenlijk het standpunt van de regering?

 

11.05  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, en ce qui concerne les recommandations de l'OCDE, cette organisation rédige des rapports sur les pays tous les dix-huit mois. Elle est en train de finaliser le rapport sur la Belgique. Ses délégués étaient ici il y a deux semaines et une délégation belge visitera l'OCDE fin novembre.

 

Het is dus misschien te vroeg om nu al te concluderen wat de OESO ons zal aanbevelen. Dat moeten wij nog even afwachten.

 

Diezelfde OESO zet, net als overigens de Europese Commissie, België op de derde plaats inzake de belasting op vermogens. Dat is niet aan de top, maar het is ook ver van de bottom.

 

Wat is het standpunt van de regering? Ik zal u kort in herinnering brengen wat de strategie van deze regering is. Wij brengen de begroting op orde via een sanering aan de uitgavenzijde, wat historisch gezien relatief uniek is, en wij werken aan een tax shift om een aantal positieve maatregelen te nemen, onder meer met het oog op de koopkracht en de competitiviteit.

 

De vraagstellers hebben allen naar het standpunt van de regering gevraagd. De regering stelt in haar regeerprogramma, wat uiteindelijk de enige reële stem van de regering is, dat een verdere tax shift onderzocht moet worden. Ik neem aan dat wij dat binnen de regering zullen doen. Wat daarbij aan de orde komt en wanneer, zal het onderwerp zijn van een verdere discussie binnen deze regering.

 

11.06  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, dank u voor uw ongelooflijk duidelijk antwoord. Het lijkt wel een CD&V-antwoord, mag ik wel zeggen.

 

Laat ik even de burgemeester van Antwerpen parafraseren. Weet u wat crimineel is? Crimineel is dat u 2 miljard aan potentiële inkomsten uit grote vermogens niet wenst te innen en dat u tegelijkertijd de mensen die vandaag werken extra aanpakt. Dat is het criminele van de keuze die deze regering maakt en blijkbaar niet wenst te herzien, ondanks de grote uitspraken van CD&V.

 

11.07  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, à la lecture des déclarations de M. Peeters ce week-end et à la lecture des articles de presse et des déclarations de M. Jamar lundi, nous avions espéré beaucoup d'avancées en la matière. Après la commission des Finances surréaliste d'hier, la volte-face de M. Jamar et le refus du CD&V de soutenir notre recommandation sur le sujet, nous avons compris qu'il s'agissait encore une fois de belles paroles!

 

Comme mon collègue l'a dit, comment, dans un contexte social difficile, pouvez-vous vous passer de telles recettes? Tant le Conseil supérieur des Finances que certaines universités les ont estimées à plusieurs milliards! Comment pouvez-vous vous passer de telles recettes qui ont même le mérite de favoriser la justice fiscale?

 

Si vous changez d'avis, sachez que nous avons un texte ouvert à la cosignature!

 

11.08  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de minister, u antwoordde dat deze zaak verder zal onderzocht worden door de regering. De N-VA staat daar achter. Dit is een zaak die kan onderzocht en besproken worden, maar dan wel in het kader van een globale behandeling, binnen een echte tax shift, niet binnen een tax lift. Onder die tax shift versta ik dat de lasten op arbeid duidelijk naar beneden moeten gaan, dat de loonlasten naar beneden moeten gaan en dat de belasting op arbeid ook moet dalen.

 

Het mag dus niet gebeuren in het kader van een saneringsoperatie om een of andere put te dichten en een bijkomende belasting te heffen, maar wel in de context van het principe van een correcte of rechtvaardige belasting. Ik hoor sp.a en Ecolo-Groen doen alsof wij daar tegenstanders van zijn, maar wie kan in godsnaam tegen dat principe zijn?

 

(…): (…)

 

11.09  Hendrik Vuye (N-VA): U ziet dat als een tax lift, niet als een tax shift, dat is het probleem. Dat is het fundamenteel verschil tussen ons. Voor u gaat het om een bijkomende belasting, meer belastingen dus, voor ons niet.

 

Ik zou aan de regering aandacht willen vragen voor een aantal punten. Ten eerste, het is niet de bedoeling dat de middenklasse dit betaalt. Ten tweede, een vrijstelling voor de kleine spaarder lijkt mij ook belangrijk te zijn. Ook moet er rekening worden gehouden met de minwaarden. Ten slotte, het is een openbreken van het regeerakkoord, een open discussie die kan worden aangegaan, maar dan zullen voor ons ook een aantal sociaal-economische punten ter sprake moeten komen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Isabelle Poncelet à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, sur "les mesures d'économie à la SNCB et la volonté de remplacer des trains par des bus" (n° P0061)

12 Vraag van mevrouw Isabelle Poncelet aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de besparingsmaatregelen bij de NMBS en het voornemen om treinen te vervangen door bussen" (nr. P0061)

 

12.01  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, depuis que vous êtes entrée en fonction, votre politique en matière de mobilité ferroviaire ne nous rassure pas. On a parlé des chiffres et des économies. Dans le cadre de votre déclaration de politique générale, vous avez aussi dit que vous ne toucheriez pas aux lignes rurales. Or, des événements récents indiquent le contraire. En effet, le quotidien De Morgen du 8 novembre dernier parle de remplacer certaines lignes de chemin de fer par des bus. Notamment les lignes 42, 43, 44 seraient visées ainsi que les lignes 165, 166 et 167 qui se trouvent notamment en province de Luxembourg. À chaque fois que l'on parle d'économies au sein de la SNCB, ce sont toujours les zones rurales qui en sont la cible, au détriment des citoyens et au profit des grandes villes.

 

Le Groupe SNCB, en tant qu'entreprise publique, doit assurer un service public de qualité et équitable. En province de Luxembourg, les navetteurs et les étudiants sont vraiment très nombreux et de plus en plus inquiets. Alors, remplacer les trains par des bus n'est pas la solution. Cela allonge le trajet de manière importante. La capacité n'est pas la même que pour les trains et cela provoque des bouchons. Or, on sait que les bouchons coûtent très cher à l'État, à savoir 8 milliards d'euros par an. Remplacer les trains par les bus n'est pas la solution. C'est plutôt complémentaire.

 

Madame la ministre, qu'en est-il réellement des économies? Confirmez-vous l'option de remplacer les trains par les bus? Est-ce là une vraie alternative que vous voulez défendre? Si oui, quelles seraient les lignes touchées? Enfin, ni vos collègues des Régions, ni les sociétés de transport ne semblent avoir été consultés avant vos déclarations. Comptez-vous les rencontrer prochainement? Si oui, quand?

 

12.02  Jacqueline Galant, ministre: Monsieur le président, madame Poncelet, je vous remercie pour votre question. J'ai pris mes fonctions voici un mois. Depuis lors, comme vous, je suis interpellée tous les jours par les associations, les citoyens, les différentes sociétés qui se posent des questions relatives aux modifications apportées dans le prochain plan de transport qui, je le rappelle, entrera en vigueur le 14 décembre 2014.

 

Je me permets de vous rappeler les éléments et dates phares de ce plan de transport. L'article 162 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que la SNCB établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l’approbation du Conseil des ministres.

 

Dans ce contexte, le conseil d'administration de la SNCB a approuvé à l'unanimité la structure de la nouvelle offre, lors de la séance du 7 décembre 2012. J'insiste sur ce point car je n'apprécie pas vraiment vos petits jeux politiques. Je rappelle que le PS et le cdH ont approuvé ce plan de transport et que vous devez aussi en assumer la responsabilité.

 

En séance du 14 décembre 2012, M. Labille, après avoir pris connaissance d'un courrier, soulignait les risques liés à la simultanéité de la mise en place du plan de transport et des nouvelles structures du Groupe SNCB. Le CA a alors décidé de ne pas approuver ledit plan et de différer sa mise en œuvre.

 

Le 25 mars 2013, mon prédécesseur demandait à la SNCB de poursuivre son étude en vue de la mise en application d'un nouveau plan de transport en décembre 2014. Déjà à l'époque, il insistait sur la nécessité d'impliquer les sociétés de transport en commun régionales. Je le rejoins sur cet aspect. Je reviendrai sur ce point.

 

Le 19 juillet 2013, le Conseil des ministres approuvait le plan pluriannuel d'investissement du Groupe SNCB, permettant ainsi à la SNCB de garantir la cohérence entre le futur plan de transport et l'agenda des grands chantiers d'infrastructure.

 

En date du 20 décembre 2013, le CA de la SNCB approuvait à l'unanimité le nouveau plan et sa mise en service en décembre, étant entendu que certaines adaptations seront toujours envisageables sans pour autant remettre en cause les principes du nouveau plan de transport.

 

Début janvier 2014, la SNCB informait les sociétés de transport en commun régionales des futurs horaires. L'objectif était d'accorder les différents horaires. Des contacts ont eu lieu. En témoignent les réponses des ministres wallon et flamand à des questions parlementaires à ce sujet.

 

Cela dit, on est loin d'avoir établi un plan global de la mobilité, ce que je regrette. Je dois donc prendre connaissance aujourd'hui des modifications du plan de transport décidées à l'unanimité par les membres du CA et de l'ancien gouvernement, en l'absence d'une véritable coordination avec les Régions. Je ferai le nécessaire pour pallier ce manquement.

 

Vous l'avez compris, madame la députée, je souhaite une réflexion globale, en concertation avec les Régions, au profit de tous les Belges, des sociétés et de l'économie en général. Je le répète, la mobilité ne s'arrête pas aux frontières régionales, elle doit également se concevoir, se coordonner de façon globale et nationale.

 

12.03  Isabelle Poncelet (cdH): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Je suis rassurée de savoir que vous allez consulter les sociétés et les Régions et que nous nous dirigeons vers un avenir plus serein. Je l'espère!

 

Toutefois, comme vous faites beaucoup de références au passé, je vous invite à consulter ce que la SNCB avait réalisé en 2011 et 2012, à savoir des analyses de certains tronçons pour étudier l'opportunité de remplacer les trains par les bus. La conclusion était négative. Ne menons pas à nouveau les études qui ont déjà démontré que ce n'était pas efficace.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij gaan over tot de vraag van mevrouw de Coster-Bauchau aan staatssecretaris Tommelein, maar het antwoord zal worden verstrekt door minister Peeters.

 

Ik stel vast dat de minister niet aanwezig is.

 

12.04  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, il était là, il y a deux minutes.

 

De voorzitter: Ik zou de regering willen vragen om respect op te brengen voor het Parlement en hier te zijn als dat nodig is. (Applaus)

 

Ik stel voor om de vergadering gedurende 10 minuten te schorsen.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.02 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.02 uur.

 

La séance est reprise à 16.16 heures.

De vergadering wordt hervat om 16.16 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

13 Question de Mme Sybille de Coster-Bauchau au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "le dossier Cachalot - la lutte contre la fraude sociale" (n° P0062)

13 Vraag van mevrouw Sybille de Coster-Bauchau aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de zaak-Cachalot en de strijd tegen sociale fraude" (nr. P0062)

 

De voorzitter: Deze vraag was eerst gericht aan staatssecretaris Tommelein en werd daarna doorgeschoven naar minister Peeters.

 

Or, il s’avère que M. le ministre Borsus y répondra. Ce n'est pas une façon correcte d’agir.

 

Dit is geen ernstige manier om met het Parlement om te gaan. Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen en vervolg aldus in het Nederlands.

 

Ik zal de regering uitdrukkelijk vragen, ik neem aan uit naam van u allen, om dergelijke zaken niet meer te doen.

 

13.01  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, hier, s'ouvrait un procès d'importance au tribunal correctionnel de Bruxelles, celui de l'affaire dite Cachalot. Il ne s'agit pas de fraude supposée, monsieur Van Hees, c'est une véritable fraude sociale! L'affaire est d'importance car elle implique toute une organisation, avec quinze prévenus qui vendaient, à travers des sociétés écrans, des faux documents de travail permettant l'accès à des allocations sociales, qu'il s'agisse d'allocations de chômage, de pécules de vacances ou encore d'allocations familiales.

 

Ce n'est pas une fraude supposée, 2 996 faux documents ont permis d'obtenir à peu près 20 millions d'allocations sociales!

 

Le comble, c'est qu'à travers leurs déclarations fiscales, ils récupéraient un montant pour lequel il n'avait pas été payé d'impôt par les employeurs. Vous situez donc l'ampleur du dossier!

 

Puisque les faux allocataires étaient des personnes en situation précaire, l'auditorat du travail a choisi de ne pas les poursuivre, estimant que l'ONEM les avait déjà suffisamment sanctionnés.

 

Monsieur le ministre, comment va-t-on mieux contrôler ces sociétés-écrans, sachant qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aurait encore entre 10 000 et 12 000 relations fictives en Belgique?

 

En outre, il serait intéressant d'optimaliser les collaborations entre les services de police, l'ONSS et la Justice pour éviter d'aboutir au tribunal en 2014 pour des faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2011.

 

Lors de la présentation de M. Tommelein, il a été dit que toutes les fraudes devaient être poursuivies. Chaque fraude est un délit. Je ne partage donc pas ce qui a été dit par mes collègues du PS qui affirmaient qu'il y avait une hiérarchisation des fraudes. Non, une fraude sociale comme celle-ci est importante.

 

13.02  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, madame la députée, je vous remercie. Je dois tout d'abord vous prier d'excuser ce petit incident. Mon collègue M. Tommelein n'était pas de mauvaise volonté, croyez-le bien. L'échange d'informations entre mon collègue et le secrétaire d'État n'avait pas été communiqué, de sorte que mon collègue Kris Peeters avait quitté l'Assemblée. Je vais tenter de le remplacer.

 

On se trouve effectivement face à un dossier qui est aujourd'hui soumis à l'appréciation du tribunal correctionnel de Bruxelles. Même s'il y a un certain nombre d'aveux partiels, je ne voudrais pas m'exprimer de façon trop détaillée sur une affaire actuellement examinée par la Justice. Notons cependant, puisque ces informations sont publiques, que la situation a pris une ampleur inhabituelle. Il s'agit de faits infractionnels qui ont eu lieu entre 2006 et 2011, près de 3 000 faits infractionnels, plus de 65 sociétés fictives créées et utilisées au fil du temps, 45 dirigeants concernés par les faits qui leur sont aujourd'hui reprochés devant les juridictions.

 

On estime que le préjudice dépasse les 22 à 24 millions d'euros, au détriment d'un certain nombre d'institutions ou d'organismes publics, l'ONSS et d'autres interlocuteurs, l'ONEM ou d'autres instruments ou institutions publics. À travers ce dossier exemplaire, on mesure donc à quel point il y a aussi des pans entiers de fraude sociale qui nécessitent d'être examinés avec la plus grande priorité par toutes celles et ceux qui décident (le parlement, le gouvernement et les administrations).

 

C'est ainsi que, comme Bart Tommelein l'a explicité de façon résumée hier, nous avons pu notamment acter trois éléments qui me paraissent importants dans la lutte contre la fraude sociale.

 

Premièrement, l'échange maximal d'informations entre intervenants, entre administrations, entre institutions, toutes celles et tous ceux qui, à l'un ou l'autre titre, sont au courant de tout ou partie d'éléments qui pourraient identifier ces infractions.

 

Deuxièmement, le renforcement d'un certain nombre de sanctions. On le sait, il faut que la sanction soit effective, qu'elle ait une dimension d'exemplarité.

 

Troisièmement, pouvoir, en termes de priorité et plus rapidement, donner instruction à nos administrations, à leur section chargée de l'investigation et du contrôle, de pouvoir mener à bien les recherches qui ont conduit, aujourd'hui, à l'identification de cette fraude présumée.

 

Vous le savez, chers collègues, la véritable solidarité doit bénéficier à toutes celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Nous devons donc être aussi sans pitié vis-à-vis de ceux qui veulent instrumentaliser nos dispositifs de sécurité sociale au bénéfice de personnes qui ne devraient pas en être bénéficiaires.

 

13.03  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Vous avez retracé les grandes priorités du secrétaire d'État: rendre la légalité plus attractive et évidemment un contrôle plus efficace!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Scrutins

Geheime stemmingen

 

14 Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind - Aanwijzing van een waarnemer

14 Commission nationale pour les Droits de l'Enfant - Désignation d'un observateur

 

De voorzitter: Bij brief van 26 augustus 2014 vraagt de voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind dat de Kamer gebruik zou maken van de mogelijkheid om een waarnemer aan te wijzen die de vergaderingen van de Commissie kan bijwonen.

Par lettre du 26 août 2014, la présidente de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant invite la Chambre à désigner un observateur qui assisterait aux réunions de la Commission.

 

Overeenkomstig artikel 7 van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 inzake de oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind kunnen de voorzitters van het federale Parlement (en van de parlementen van de gefedereerde entiteiten), indien zij zulks nodig achten, een waarnemer aanwijzen die de vergaderingen van de Commissie kan bijwonen en aldus een voortgangscontrole kan uitoefenen op haar werkzaamheden.

Conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 19 septembre 2005 relatif à la création de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant, les présidents du Parlement fédéral (et des parlements des entités fédérées) peuvent, s'ils le jugent utile, désigner un observateur qui assiste aux réunions de la Commission et par ce biais contrôle l'avancement de ses travaux.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 1 oktober 2014 werden de brief van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind en de bijlagen aan de politieke fracties bezorgd.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 1er octobre 2014, la lettre de la présidente de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant et les annexes ont été transmises aux groupes politiques.

 

Mevrouw Meryame Kitir wordt door de sp.a-fractie voorgedragen.

Mme Meryame Kitir est proposée par le groupe sp.a.

 

Mevrouw Vanessa Matz wordt door de cdH-fractie voorgedragen.

Mme Vanessa Matz est proposée par le groupe cdH.

 

Mevrouw Stéphanie Thoron wordt door de MR-fractie voorgedragen.

Mme Stéphanie Thoron est proposée par le groupe MR.

 

Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal te begeven mandaten, moeten wij een stemming houden.

Étant donné que le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à pourvoir, il y a lieu de procéder au scrutin.

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Ik stel u voor deze stemming tegelijkertijd te houden met de eerste geheime stemming voor de voordracht van de kandidaat staatsraden.

Je vous propose de procéder à ce vote en même temps que le premier scrutin secret qui doit intervenir pour la présentation des deux listes de candidats au Conseil d'État.

 

Geen bezwaar? 

Pas d'observation? 

 

14.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, en ce qui concerne la présentation d'une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d'État, il n'a pas été décidé hier en Conférence des présidents de procéder à un vote. À l'inverse, pour la désignation d'un observateur auprès de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant, la Conférence des présidents a clairement décidé qu'il y aurait un vote.

 

Dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, la désignation au Conseil d'État ne figure absolument pas dans la classification des votes. Non seulement cela n'a pas été décidé en Conférence des présidents, mais par ailleurs cela n'est pas à l'ordre du jour des votes. Je fais clairement la différence avec la désignation de l'observateur auprès de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant, pour laquelle la Conférence des présidents a décidé d'un vote.

 

De voorzitter: Collega’s, ik heb twee antwoorden.

 

Als er iemand bezwaar heeft tegen het samenvoegen van de stemmingen, zullen wij apart stemmen, over de kinderrechten enerzijds en over de Raad van State anderzijds.

 

Bovendien stond het punt wel degelijk op de agenda van de Conferentie van voorzitters. Het punt heeft zelfs twee keer op de agenda gestaan. Het is namelijk van vorige week verschoven naar deze week.

 

14.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je répète: il n'en a jamais été question ni débattu en Conférence des présidents. Je rappelle pourtant que, pour une désignation en Conseil d'État, la tradition parlementaire est de respecter la liste présentée par le Conseil d'État; cette pratique a été appliquée de tout temps. Si la liste présentée n'est pas retenue, il convient d'en débattre en Conférence des présidents – ce qui n'a pas été le cas – et d'organiser des auditions, tel que la semaine dernière au Sénat.

 

Aujourd'hui, d'aucune manière, il n'a été prévu de procéder à un vote. Au contraire, il a été prévu de respecter la liste présentée par le Conseil d'État.

 

De voorzitter: Mevrouw Fonck, ik lees u voor wat er op dit document staat: "Conseil d'État – Nomination d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone."

 

Cela figurait tout à fait clairement sur l'ordre du jour de notre réunion.

 

14.03  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, la nomination d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone figure effectivement à l'ordre du jour de notre séance plénière.

 

Le rôle de la Conférence des présidents qui s'est tenue hier était de définir les modalités selon lesquelles se déroulerait la séance plénière. Procéderait-on à un vote? Avaliserait-on purement et simplement la proposition du Conseil d'État telle que rédigée?

 

Vous savez très bien qu'en règle générale, on avalise purement et simplement la proposition faite par le Conseil d'État, ce qui me semble une manière de travailler très saine. Il s'agit de faire confiance à une institution à laquelle on demande de procéder à un classement, classement qui nous est soumis et que l'on peut valider ou non. La tradition veut que soit validé purement et simplement le classement présenté par le Conseil d'État. Dans ce cas, il n'est pas question de vote. On désigne sans passer par un vote.

 

La volonté de cette nouvelle majorité est, après avoir demandé au Conseil d'État – autorité indépendante et que nous nous devons de respecter – de procéder à un classement, de balayer purement et simplement ce dernier pour aller rechercher un candidat ne figurant pas dans la liste des trois premiers candidats et pour faire procéder à un vote de la majorité – où chacun se tiendra bien – en vue de la désignation dudit candidat. C'est là véritablement donner une gifle à nos institutions et, en particulier, au Conseil d'État.

 

Soit, on respecte la procédure habituellement d'application en confirmant le classement proposé par ce dernier, soit, on procède à un scrutin afin d'apporter votre soutien à l'un de vos petits amis en ne respectant pas le classement validé par le vote de l'assemblée générale du Conseil d'État, autorité indépendante, je le répète. Choisissez bien et soyez bien conscients de ce que vous faites!

 

14.04  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil er gewoon op wijzen dat ik geen enkele democratie ter wereld ken waarbij een stemming in het parlement geen democratische meerwaarde toevoegt. Indien wij overgaan tot een stemming is dat de meest democratische wijze waarop wij dit punt kunnen afhandelen.

 

De voorzitter: Wij zullen straks overgaan tot de stemming.

 

14.05  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil er even aan herinneren dat de Senaat vorige week ook voordrachten heeft gedaan. De Senaat is zo wijs geweest om hoorzittingen te organiseren die blijkbaar zo leerrijk waren dat men de volgorde heeft omgedraaid omdat een van de kandidaten volledig door de mand is gevallen en op geen enkele van de vragen door de leden gesteld kon antwoorden. Ik meen dat deze handelwijze het goed recht is van een assemblee als de Senaat.

 

Ik zou u willen voorstellen, mijnheer de voorzitter, om in de toekomst ook in de mogelijkheid van hoorzittingen te voorzien, zodat wij de kandidaten kunnen horen. Het is daarbij niet de bedoeling om in de een of de andere politieke richting te kiezen, maar om te oordelen of de voorgedragen kandidaten geschikt zijn. Dit is ook zo voorzien in de wetgeving.

 

Ik ben het dan ook niet eens met de stelling dat het een traditie is om de namen, voorgedragen door de Raad van State, klakkeloos te aanvaarden. Het precedent is vorige week gemaakt in de Senaat.

 

De voorzitter: Ik neem akte van uw voorstel, dat uiteraard zal moeten worden geformaliseerd.

 

14.06  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, il y avait une tradition. Il est toujours possible de changer les traditions, mais il est bon de le savoir au préalable. La tradition, comme mes collègues l'ont dit, était en Conférence des présidents d'accepter ou pas la liste présentée par le Conseil d'État. Si elle était acceptée, nous ne passions pas au vote individuel pour les candidats mais nous confirmions l'ordre du Conseil d'État. Si la proposition du Conseil d'État n'était pas acceptée, alors nous discutions en Conférence des présidents des modalités pour effectuer le choix à titre individuel.

 

M. Vuye parle de plus-value démocratique. Il serait intéressant, en termes de plus-value démocratique, qu'en cas de non-soutien aux propositions du Conseil d'État, chaque député puisse se faire une idée grâce, par exemple, à des auditions.

 

Comme nous n'en avons pas discuté en Conférence des présidents, nous croyions de bonne foi qu'il s'agissait simplement d'un soutien au Conseil d'État. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il faut le dire pour qu'un travail démocratique impliquant éventuellement des auditions puisse avoir lieu.

 

14.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, chacun s'est exprimé. Soyons très clairs au sujet de la tradition!

 

J'entends ce qui vient d'être dit, il y a un instant, par mes collègues d'Ecolo-Groen. La tradition n'est pas purement et simplement de respecter le classement du Conseil d'État; la tradition veut que si on ne respecte pas ce classement, on le dit et on en parle en Conférence des présidents. On décide alors si on effectue ou non un vote nominatif.

 

Par ailleurs, je suis stupéfaite d'entendre que la plus-value démocratique est simplement de pousser sur un bouton plutôt que se fier et prendre appui sur l'expertise et les qualités des différents candidats. J'aurais cru que dans une situation telle que celle-ci, les membres de la majorité auraient un sens des responsabilités suffisant pour juger de l'expérience et de la qualité des personnes plutôt que de faire leurs petits arrangements entre amis en ayant par ailleurs, monsieur le président – et c'est vers vous que je me tourne – complètement bafoué la Conférence des présidents.

 

Je le répète ici: il n'a pas été décidé en Conférence des présidents d'effectuer un vote nominatif sur les candidats au Conseil d'État. C'est inacceptable!

 

14.08  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, we hebben verschillende meningen gehoord. Het is echter juist dat de Conferentie van voorzitters niet heeft beslist dat wij vandaag individueel zouden stemmen. Dat is juist. U moet dat erkennen, en ook de meerderheid zal dat erkennen.

 

Het klopt dat het geen traditie is. Normaal volgen wij. Wij willen de traditie echter omdraaien. Ik stel dan ook voor dat wij de zaken doen zoals in de Senaat en dat wij het punt uitstellen en overgaan tot hoorzittingen, zodat wij met kennis van zaken kunnen stemmen. In het verleden beriepen wij ons immers op de kennis van de Raad van State. Nu zullen wij dat niet doen, maar zullen wij vrij stemmen. Ik vind dan ook dat wij hoorzittingen moeten houden, zodat wij met kennis van zaken kunnen stemmen.

 

Ik stel dan ook voor, mijnheer de voorzitter, dat u zich voor de komende stemmingen zeer goed voorbereidt en dat wij effectief in de Conferentie van voorzitters kunnen beslissen op welke manier de plenaire vergadering zal verlopen en op welke manier de stemmingen in de plenaire vergadering zullen plaatsvinden.

 

14.09  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention de notre assemblée, et singulièrement de Mme Fonck, sur le fait que la proposition émise par le Conseil d'État, noir sur blanc, n'est pas unanime. Visiblement, de leur côté également, il peut survenir des débats, comme ici, indépendamment de ce qui se déroule en Conférence des présidents.

 

De fait, on y gagnerait donc à procéder à des auditions et à se forger notre propre opinion.

 

De voorzitter: Ik kan alleen het volgende zeggen. Ten eerste neem ik akte van het voorstel van de heer Van Hecke, dat hernomen is door mevrouw Temmerman. Ik moet zeggen dat ik dat voorstel persoonlijk genegen ben, maar we zullen daarover moeten praten en het moeten formaliseren. Dat is een eerste punt.

 

Ten tweede, van uitstel kan hier geen sprake zijn, want u hebt in de stukken gezien dat er een limietdatum is, die zeer dichtbij is, om niet te zeggen dat het de laatst mogelijke dag is.

 

Bijgevolg stel ik voor dat we overgaan tot de stemming, evenwel met inachtneming van de opmerking die mevrouw Fonck heeft gemaakt, namelijk dat we de stemmingen scheiden en dat we eerst zullen stemmen over de aanstelling van een waarnemer bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

 

14.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous nous inventez aujourd'hui…

 

Le président: Je n'invente rien, madame Fonck!

 

14.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous nous inventez aujourd'hui un vote qui n'a pas été décidé en Conférence des présidents. On peut décider aujourd'hui de faire des auditions rapidement. Tout est possible. Et, ensuite, passer au vote sur la base des qualités et de l'expertise nécessaire pour un conseiller d'État.

 

À quoi sert encore la Conférence des présidents! Je voudrais que l'on m'explique, y compris la majorité, à quoi sert encore la Conférence des présidents si, de toute façon, le lendemain, on décide autre chose et si, par ailleurs, alors que rien n'a été dit en la matière, vous décidez seul sans adhésion de la Conférence des présidents, sans avoir prévenu la Conférence des présidents et en ayant agendé un point au-dessus des votes nominatifs.

 

14.12  Richard Miller (MR): Monsieur le président, on entend bien les arguments de Mme Fonck. Il ne faut toutefois pas oublier une règle de base de tout fonctionnement parlementaire. Une assemblée est maître de ses travaux. Par conséquent, un vote doit être prononcé au sein de notre assemblée. La Conférence des présidents a ses aspects positifs mais ce n'est pas elle qui va décider de ce que vont voter les parlementaires. L'assemblée décide et est maître de ses travaux.

 

14.13  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je voudrais dire à M. Miller que, pour qu'une démocratie fonctionne convenablement, il faut aussi qu'on en respecte le règlement. Les fonctions qui sont données à la Conférence des présidents sont mentionnées dans le Règlement et c'est la Conférence des présidents qui fixe la manière dont fonctionne la séance plénière. Si, lorsqu'il y a quelque chose qui, soi-disant n'a pas été fixé en Conférence des présidents, on ne doit pas s'y engager, je vous jure qu'on aura beaucoup de plaisir! Nous aurons du plaisir tous les jours! Si chaque fois que l'on ne s'est pas engagé sur un moment ou sur un temps de parole, on ne doit pas le respecter, si chaque fois qu'une procédure n'a pas été évoquée comme chaque fois qu'elle a été appliquée selon la tradition au sein du parlement, on ne doit pas la respecter, je vous promets bien du plaisir! Monsieur Miller, bien sûr, le parlement est souverain. Qui serais-je pour dire autre chose?

 

Pourquoi demande-t-on l'avis du Conseil d'État dans cette procédure? Parce que cela revêt un sens!

 

Monsieur Miller, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir qu'un parlement n'est rien s'il n'alimente pas son débat démocratique des institutions dont, comme c'est le cas ici notamment, il doit désigner les membres. Si, à un moment donné, on a décidé que c'était le Conseil d'État qui devait nous faire un classement, c'est que cela revêtait un sens. Dire que si on ne veut pas le respecter, il faut, dès lors, procéder à des auditions pour se forger sa propre opinion, là, je suis d'accord!

 

Mais dans le cas qui nous occupe, il y a un classement du Conseil d'État! Parce que vous avez envie de désigner une personne autre que celle figurant parmi le classement du Conseil d'État, vous ne procédez pas à des auditions et vous allez désigner quelqu'un qui n'est pas repris parmi les trois premiers classés du Conseil d'État, c'est purement et simplement un manque de respect criant d'une institution comme le Conseil d'État. Ce que vous faites, c'est simplement choisir votre personne plutôt que de vous forger une opinion et d'être digne de votre mandat de parlementaire!

 

De voorzitter: Mijnheer Wathelet, ik neem daarvan akte. Mijnheer Miller, ook u krijgt een laatste keer het woord.

 

14.14  Richard Miller (MR): Monsieur le président, il apparaît quand même un léger fait personnel dans les propos de M. Wathelet. Je reconnais que lui aussi est intelligent; donc je ne vois aucun problème à ce niveau.

 

Néanmoins, monsieur le président, premièrement, j'ai bien entendu, comme tous les membres de cette assemblée, que vous avez trouvé intéressante la proposition émise par M. Van Hecke et qu'elle doit être formalisée; c'est normal et je m'inscris également dans cette démarche.

 

Deuxièmement, une assemblée est toujours maître de ses travaux.

 

Troisièmement, comme vous l'avez dit, monsieur Wathelet, il s'agit bien d'un "avis" qui est rendu par le Conseil d'État. Ce n'est pas le Conseil d'État qui votera ici.

 

14.15  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, tout ceci laisse l'impression d'un "stuut" - comme il est dit en certains endroits -, qu'on a organisé quelque chose de pas net. Il me semble que c'est un peu problématique.

 

Il y a deux votes: l'un pour la présentation d'une liste pour un conseiller d'État néerlandophone, l'autre pour un conseiller d'État francophone.

 

Pour les néerlandophones, quelqu'un veut-il absolument voter à titre individuel ou existe-t-il un accord pour voter conformément à la présentation du Conseil d'État? Qu'on le dise! Si tout le monde est d'accord, il est inutile de se déplacer pour marquer son accord.

 

Pour ce qui concerne les francophones, idem! Comme nous n'avons pas entendu en Conférence des présidents l'existence d'un quelconque problème, il ne devrait pas y en avoir; dès lors, pourquoi se déplacer? S'il y en a un, que le groupe qui éprouve un problème se dévoile pour que l'on sache. Y a-t-il eu une manœuvre? Je n'en sais rien, mais il serait intéressant de fixer les choses.

 

Monsieur le président, pourrait-on savoir de visu, dans cette assemblée - effectivement souveraine, monsieur Miller -, si un groupe a la volonté de ne pas respecter la tradition?

 

14.16  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je pense qu'un consensus se dégage sur le fait de prévoir des auditions. La seule question qui demeure, et que vous avez soulevée, est celle des délais. J'ai le souvenir que dans d'autres assemblées, les délais ont été prolongés par défaut de décision. Les services législatifs peuvent peut-être nous éclairer. Y a-t-il une sanction dans la loi? Y a-t-il eu des précédents dans cette Chambre? De mémoire, il me semble que, oui. Si on pouvait vérifier cela, on pourrait procéder à des auditions puisque tout monde semble acquis à cette idée. On pourrait également le retenir pour l'avenir, quels que soient les partis au gouvernement.

 

Madame Fonck, j'ai le souvenir de classements du Conseil d'État qui n'ont pas forcément été bien respectés, y compris par votre parti. Je vous les enverrai.

 

De voorzitter: Collega's, ik stel voor over te gaan tot de geheime stemmingen. Zoals mevrouw Fonck heeft voorgesteld, beginnen wij met de aanstelling van de waarnemer bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet ondertekend worden.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Yoleen Van Camp en Nawal Ben Hamou worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Yoleen Van Camp et Nawal Ben Hamou sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

Á l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembriefjes waarop de naam voorkomt van een voor de stemming voorgedragen kandidaat. Bovendien zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat.

Je rappelle que seuls sont valables les bulletins qui mentionnent le nom d'un candidat présenté avant le scrutin. En outre, sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

(Il est procédé à l'appel nominal)

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

15 Raad van State – Vacante ambten van een Nederlandstalig staatsraad en van een Franstalig staatsraad

15 Conseil d'État – Places vacantes d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone

 

Aan de orde is de voordracht van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van Nederlandstalig staatsraad en de voordracht van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van Franstalig staatsraad.

L'ordre du jour appelle la présentation d'une liste de trois candidats pour une place vacante de conseiller d'État francophone et la présentation d'une liste de trois candidats pour une place vacante de conseiller d'État néerlandophone.

 

De lijsten met drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State, voor de vacante ambten van een Nederlandstalig staatsraad en van een Franstalig staatsraad, werden u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 23 oktober 2014.

Les listes de trois candidats présentés par le Conseil d'État pour les places vacantes d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone, vous ont été communiquées au cours de la séance plénière du 23 octobre 2014.

 

Aangezien de voordrachten niet unaniem zijn, kan de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 70, § 1, achtste lid, van de wetten op de Raad van State, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijsten bevestigen, hetzij twee andere lijsten met drie namen die uitdrukkelijk worden gemotiveerd, voordragen.

Étant donné que les présentations ne sont pas unanimes, la Chambre des représentants peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État, et dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de la présentation, soit confirmer les listes présentées par le Conseil d'État, soit présenter deux autres listes de trois noms qui font l'objet d'une motivation formelle.

 

Aangezien de termijn werd gestuit tijdens het parlementair reces is een nieuwe termijn van dertig dagen ingegaan op de dag na de benoeming van het Vast Bureau van de Kamer, dit is op 15 oktober 2014 (zie art. 70, § 1, elfde en twaalfde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Étant donné que le délai a été interrompu pendant les vacances parlementaires, un nouveau délai de trente jours a commencé à courir le jour suivant la nomination du Bureau définitif de la Chambre, c'est-à-dire le 15 octobre 2014 (voir art. 70, § 1er, onzième et douzième alinéas des lois coordonnées sur le Conseil d'État).

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 24 september 2014 zijn de volgende stukken bezorgd aan de politieke fracties: de voordracht van de kandidaten door de Raad van State, het proces-verbaal van de openbare zitting van de Algemene vergadering en een afschrift van elke kandidatuur met het bijbehorende CV.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 24 septembre 2014, la présentation des candidats par le Conseil d'État ainsi que le procès-verbal de l'audience publique de l'Assemblée générale et une copie de chaque candidature avec CV ont été transmis aux groupes politiques.

 

Ik stel u voor over te gaan tot de geheime stemming.

Je vous propose de procéder au scrutin secret.

 

De stukken met de namen van de kandidaten (stukken nrs 568/1 en 569/1) werden rondgedeeld.

Les documents avec les noms des pétitionnaires (doc. nos 568/1 et 569/1) ont été distribués.

 

De stembiljetten voor de eerste kandidaten N en F werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote pour les premiers candidats F et N ont été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet ondertekend worden.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljetten in de stembussen te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

Á l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer ses bulletins non signés dans les urnes, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembriefjes waarop de naam voorkomt van een voor de stemming voorgedragen kandidaat. Bovendien zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat.

Je rappelle que seuls sont valables les bulletins qui mentionnent le nom d'un candidat présenté avant le scrutin. En outre, sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

(Il est procédé à l'appel nominal)

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.57 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.57 uur.

 

La séance est reprise à 17.14 heures.

De vergadering wordt hervat om 17.14 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

16 Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind – Uitslag van de geheime stemming voor de aanwijzing van een waarnemer

16 Commission nationale des Droits de l'Enfant – Résultat du scrutin pour la désignation d'un observateur

 

Stemmen

147

Votants

Blanco of ongeldig

3

Blancs ou nuls

Geldig

144

Valables

Volstrekte meerderheid

73

Majorité absolue

 

Mevrouw Meryame Kitir heeft 45 stemmen gekregen.

Mme Meryame Kitir a obtenu 45 suffrages.

 

Mevrouw Vanessa Matz heeft 9 stemmen gekregen.

Mme Vanessa Matz a obtenu 9 suffrages.

 

Mevrouw Stéphanie Thoron heeft 90 stemmen gekregen.

Mme Stéphanie Thoron a obtenu 90 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Stéphanie Thoron 90 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt zij aangewezen als waarnemer bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Mme Stéphanie Thoron ayant obtenu 90 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée comme observateur auprès de la Commission nationale des Droits de l'Enfant.

 

17 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (N) – Uitslag van de geheime stemming voor de eerste kandidaat

17 Présentation d’une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d’État (N) – Résultat du scrutin pour le premier candidat

 

Stemmen

136

Votants

Blanco of ongeldig

9

Blancs ou nuls

Geldig

127

Valables

Volstrekte meerderheid

64

Majorité absolue

 

Mevrouw Ann Carette heeft 11 stemmen gekregen.

Mme Ann Carette a obtenu 11 suffrages.

 

De heer Koen Muylle heeft 116 stemmen gekregen.

M. Koen Muylle a obtenu 116 suffrages.

 

Aangezien de heer Koen Muylle 116 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt hij uitgeroepen tot eerste kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (N).

M. Koen Muylle ayant obtenu 116 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamé premier candidat à la place vacante de conseiller d’État (N).

 

18 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (F) – Uitslag van de geheime stemming voor de eerste kandidaat

18 Présentation d'une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d'État (F) – Résultat du scrutin pour le premier candidat

 

Stemmen

136

Votants

Blanco of ongeldig

9

Blancs ou nuls

Geldig

127

Valables

Volstrekte meerderheid

64

Majorité absolue

 

De heer Marc Joassart heeft 49 stemmen gekregen.

M. Marc Joassart a obtenu 49 suffrages.

 

Mevrouw Wanda Vogel heeft 78 stemmen gekregen.

Mme Wanda Vogel a obtenu 78 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Wanda Vogel 78 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt zij uitgeroepen tot eerste kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (F).

Mme Wanda Vogel ayant obtenu 78 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamée premier candidat à la place vacante de conseiller d'État (F).

 

Nu gaan wij over tot de aanwijzing van de tweede kandidaten N en F.

Maintenant nous procédons à la désignation des deuxièmes candidats F et N.

 

De stembiljetten zijn rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont été distribués.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

(Il est procédé à l'appel nominal)

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 17.22 heures.

De vergadering wordt geschorst om 17.22 uur.

 

La séance est reprise à 17.32 heures.

De vergadering wordt hervat om 17.32 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

19 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (F) – Uitslag van de geheime stemming voor de tweede kandidaat

19 Présentation d'une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d'État (F) – Résultat du scrutin pour le deuxième candidat

 

Stemmen

138

Votants

Blanco of ongeldig

14

Blancs ou nuls

Geldig

124

Valables

Volstrekte meerderheid

63

Majorité absolue

 

De heer Marc Joassart heeft 85 stemmen gekregen.

M. Marc Joassart a obtenu 85 suffrages.

 

Mevrouw Elisabeth Willemart heeft 39 stemmen gekregen.

Mme Elisabeth Willemart a obtenu 39 suffrages.

 

Aangezien de heer Marc Joassart 85 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt hij uitgeroepen tot tweede kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (F).

M. Marc Joassart ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamé deuxième candidat à la place vacante de conseiller d'État (F).

 

20 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (N) – Uitslag van de geheime stemming voor de tweede kandidaat

20 Présentation d’une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d’État (N) – Résultat du scrutin pour le deuxième candidat

 

Stemmen

138

Votants

Blanco of ongeldig

13

Blancs ou nuls

Geldig

125

Valables

Volstrekte meerderheid

63

Majorité absolue

 

Mevrouw Ann Carette heeft 9 stemmen gekregen.

Mme Ann Carette a obtenu 9 suffrages.

 

Mevrouw Patricia De Somere heeft 116 stemmen gekregen.

Mme Patricia De Somere a obtenu 116 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Patricia De Somere 116 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt zij uitgeroepen tot tweede kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (N).

Mme Patricia De Somere ayant obtenu 116 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamée deuxième candidat à la place vacante de conseiller d’État (N).

 

Nu gaan wij over tot de aanwijzing van de derde kandidaten N en F.

Maintenant nous procédons à la désignation des troisièmes candidats F et N.

 

De stembiljetten zijn rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont été distribués.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

(Il est procédé à l'appel nominal)

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

La séance est suspendue à 17.39 heures.

De vergadering wordt geschorst om 17.39 uur.

 

La séance est reprise à 17.49 heures.

De vergadering wordt hervat om 17.49 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

21 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (F) – Uitslag van de geheime stemming voor de derde kandidaat

21 Présentation d'une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d'État (F) – Résultat du scrutin pour le troisième candidat

 

Stemmen

137

Votants

Blanco of ongeldig

10

Blancs ou nuls

Geldig

127

Valables

Volstrekte meerderheid

64

Majorité absolue

 

De heer Raphaël Born heeft 12 stemmen gekregen.

M. Raphaël Born a obtenu 12 suffrages.

 

De heer Walter Vandenbosch heeft 1 stem gekregen.

M. Walter Vandenbosch a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Elisabeth Willemart heeft 114 stemmen gekregen.

Mme Elisabeth Willemart a obtenu 114 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Elisabeth Willemart 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt zij uitgeroepen tot derde kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (F).

Mme Elisabeth Willemart ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamée troisième candidat à la place vacante de conseiller d'État (F).

 

22 Voordracht van een lijst van drie kandidaten voor het vacante ambt van Staatsraad (N) – Uitslag van de geheime stemming voor de derde kandidaat

22 Présentation d’une liste de trois candidats à la place vacante de conseiller d’État (N) – Résultat du scrutin pour le troisième candidat

 

Stemmen

137

Votants

Blanco of ongeldig

14

Blancs ou nuls

Geldig

123

Valables

Volstrekte meerderheid

62

Majorité absolue

 

Mevrouw Ann Carette heeft 9 stemmen gekregen.

Mme Ann Carette a obtenu 9 suffrages.

 

De heer Luc Vermeire heeft 114 stemmen gekregen.

M. Luc Vermeire a obtenu 114 suffrages.

 

Aangezien de heer Luc Vermeire 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, wordt hij uitgeroepen tot derde kandidaat voor het vacante ambt van Staatsraad (N).

M. Luc Vermeire ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamé troisième candidat à la place vacante de conseiller d’État (N).

 

23 Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I

23 Commission chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R

 

Ik stel u voor de leden die deel zullen uitmaken van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I te benoemen.

Je vous propose de nommer les membres qui feront partie de la commission chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R.

 

Het gaat over 13 vaste leden.

Il s'agit de 13 membres effectifs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition est la suivante:

 

N-VA: 3;

PS: 2;

MR: 2;

CD&V: 2;

Open Vld: 1;

sp.a: 1;

Ecolo-Groen: 1;

cdH: 1.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui seront membres de cette commission.

 

N-VA: Koenraad Degroote, Peter Buysrogge, Hendrik Vuye;

PS: Laurette Onkelinx, André Frédéric;

MR: Denis Ducarme, Philippe Pivin;

CD&V: Servais Verherstraeten, Franky Demon;

Open Vld: Patrick Dewael;

sp.a: Karin Temmerman;

Ecolo-Groen: Stefaan Van Hecke;

cdH: Christian Brotcorne.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

24 Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid – Samenstelling van de parlementaire delegatie

24 Fonds belge pour la sécurité alimentaire – Composition de la délégation parlementaire

 

Bij wet van 19 januari 2010 werd het Belgisch Overlevingsfonds vervangen door een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. Overeenkomstig artikel 7 van deze wet wordt een werkgroep "BFVZ" opgericht bestaande uit namelijk leden van de Kamer, onder wie een voorzitter en een eerste en tweede ondervoorzitter worden aangewezen.

En vertu de la loi du 19 janvier 2010, le Fonds belge de Survie a été remplacé par un Fonds belge de la sécurité alimentaire. Conformément à l'article 7 de cette loi, un groupe de travail "FBSA" a été créé; il est notamment composé de membres de la Chambre, parmi lesquels sont désignés un président et un premier et un deuxième vice-président.

 

De Conferentie van voorzitters van 12 november 2014 stelt voor één lid per politieke fractie aan te duiden.

La Conférence des présidents du 12 novembre 2014 propose de désigner un membre par groupe politique.

 

Volgende namen worden medegedeeld:

Les noms suivants sont communiqués:

 

N-VA: Renate Hufkens;

PS: Gwenaëlle Grovonius;

MR: Kattrin Jadin;

CD&V: Roel Deseyn;

Open Vld: Ine Somers;

sp.a: David Geerts;

Ecolo-Groen: Anne Dedry;

cdH: Georges Dallemagne.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

25 Inoverwegingneming van voorstellen

25 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, en met uitzondering van het voorstel nr. 546/1 van de heer Éric Thiébaut, mevrouw Nawal Ben Hamou en de heer Willy Demeyer die hun voorstel intrekken, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition n° 546/1 de M. Éric Thiébaut, Mme Nawal Ben Hamou et M. Willy Demeyer qui retirent leur proposition, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar?

Pas d'observation?

 

Aldus wordt besloten.

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 12 november 2014, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de dames Karin Temmerman en Monica De Coninck en de heer Emir Kir) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft, nr. 579/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het wetsvoorstel (de heer Georges Gilkinet, mevrouw Meyrem Almaci, de heer Stefaan Van Hecke, mevrouw Muriel Gerkens en de heren Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde misbruik inzake verrekenprijzen te bestrijden, nr. 587/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 12 novembre 2014, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mmes Karin Temmerman et Monica De Coninck et M. Emir Kir) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de mieux protéger les mineurs étrangers non accompagnés, n° 579/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de loi (M. Georges Gilkinet, Mme Meyrem Almaci, M. Stefaan Van Hecke, Mme Muriel Gerkens et MM. Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à combattre les abus en matière de prix de transfert, n° 587/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

 

Geen bezwaar?

Pas d'observation?

 

Aldus wordt besloten.

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

26 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jan Penris over "de recente treinstakingen" (nr. 1)

26 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Jan Penris sur "les récentes grèves dans les chemins de fer" (n° 1)

 

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 5 november 2014.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 5 novembre 2014.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 001/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Jan Penris;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Inez De Coninck en Sabien Lahaye-Battheu en door de heren Gilles Foret en Veli Yüksel.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 001/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Jan Penris;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Inez De Coninck et Sabien Lahaye-Battheu et par MM. Gilles Foret et Veli Yüksel.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

26.01  Jan Penris (VB): Ik had de minister mijn soutien willen aanbieden. Ik wil haar namelijk steunen in het beleid dat zij voert ten opzichte van de Belgische spoorwegen, in het bijzonder in verband met de stakingsproblemen waarmee zij en wij allemaal geconfronteerd worden. Dat was ook de toon van het debat dat wij in de commissie hebben gehad. Ik overwoog op dat ogenblik dat reizigers recht hebben op een gegarandeerd openbaarvervoeraanbod. Ik overwoog ook dat het zelfs in stakingstijden gegarandeerd moet kunnen blijven en dat wij wie dat basisrecht niet respecteert, zouden moeten kunnen sanctioneren.

 

Ik heb de minister daarover aangesproken. Zij heeft daarop ontwijkend geantwoord, maar ik moedig haar in dezen aan. Ik vraag de regering en haar in het bijzonder om de nodige maatregelen uit te werken om werknemers die in overheidsdienst overgaan tot acties die buiten de normale collectieve arbeidsverhoudingen vallen, gepast te sanctioneren.

 

Ik steun de minister. Ik hoop dat de meerderheid ook ons steunt, maar ik heb al gemerkt dat zij gewoon wil overgaan tot de orde van de dag, waarvan akte.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

87

Oui

Nee

16

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

27 Goedkeuring van de agenda

27 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 20 november 2014.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 20 novembre 2014.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 novembre 2014 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 november 2014 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 17.59 heures.

De vergadering wordt gesloten om 17.59 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 015 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 015 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

087

Ja

 

Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Ines, De Coninck Monica, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Peel Valerie-Anne, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

016

Nee

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dedry Marie, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Maingain Olivier, Pas Barbara, Penris Jan, Raskin Wouter, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaelle, Hedebouw Raoul, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marc, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne