Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 6 november 2014

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 6 novembre 2014

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Jan Jambon, Alexander De Croo, Didier Reynders, Willy Borsus, Jacqueline Galant.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Veerle Heeren, Fatma Pehlivan, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Stéphane Crusnière, Dirk Van der Maelen, Marco Van Hees, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Wouter De Vriendt, familierouw / deuil familial.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Hervé Jamar, Johan Van Overtveldt, verhinderd / empêchés;

Steven Vandeput, met zending buitenslands / en mission à l’étranger.

 

Vragen

Questions

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord in verband met de regeling van de werkzaamheden. Ik wil twee elementen aankaarten en ik zal die opsplitsen om het gesprek helder te houden.

 

Mijnheer de voorzitter, collega Khattabi heeft een vraag ingediend aan de eerste minister over de tegenstrijdige verklaringen van vicepremier Reynders en staatssecretaris Sleurs omtrent de besparingen bij de federale culturele en wetenschappelijke instellingen. Zij had die vraag niet toevallig aan de eerste minister gericht. Het is namelijk de gewoonte in het Parlement, als twee regeringsleden zeer expliciet van mening verschillen en in dit geval zelfs vechtend over straat rollen, dat de eerste minister daarop antwoordt.

 

De voorzitter: Ja.

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Net voor de aanvang van de vergadering vernamen wij, hoewel het zelfs nog anders staat in de tabellen die op onze banken uitgedeeld zijn, dat u eenzijdig beslist zou hebben om die vraag toch aan minister Reynders te richten.

 

De voorzitter: Ja, absoluut.

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Daarover wil ik u bevragen, want dat is absoluut niet de gewoonte.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, het is verdienstelijk dat u de eerste minister zo op handen draagt. Als een minister niet aanwezig is, kan hij worden vervangen door iemand anders, bijvoorbeeld door een vicepremier, naargelang de afspraak. Vermits de bevoegde minister hier wel aanwezig is, meen ik dat wij niet beter kunnen doen dan de bevoegde minister in deze zaak aan het woord te laten.

 

Mijnheer Calvo, ik stel voor dat wij het daarbij laten. Ik begrijp heel goed dat u gelijk wie wilt ondervragen, maar wij respecteren de bevoegdheden.

 

Ik geef u hierover nog eenmaal het woord, mijnheer Calvo.

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Als de staatssecretaris zegt dat er niet bespaard wordt en de vicepremier zegt dat er wel bespaard wordt, dan is er een meningsverschil. Wie anders dan de eerste minister kan zo’n meningsverschil beslechten? Wie anders? Wie is de eerste minister? De heer Reynders, de heer Michel of mevrouw Sleurs? In dit Parlement is het de gewoonte dat de meningsverschillen door de premier beslecht of beantwoord worden.

 

De voorzitter: Ik herhaal dat wij de bevoegde minister aan het woord zullen laten. Als u dan vindt dat er nog een probleem is, dan kunt u eventueel de volgende stap zetten, maar dit incident is gesloten.

 

Wat was uw tweede punt, mijnheer Calvo?

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, wij hebben vanmorgen de krantenartikels gelezen over de welvaartsdiefstal en LuxLeaks. Ik herinner eraan dat onze fractie deze voormiddag aan u, aan de heer Van Rompuy en aan mevrouw Lalieux een brief heeft bezorgd over de organisatie van hoorzittingen. Aangezien het over verschillende commissies gaat en de heer Van Rompuy om 16 u 00 de commissie voor de Financiën samenbrengt, wil ik u daarop attent maken. Hopelijk hebt u een en ander met de heer Van Rompuy besproken, zodat de hoorzittingen over die schandalige affaire zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden.

 

De voorzitter: Ik heb die brief gezien en mijn goedkeuring gegeven, maar dat is natuurlijk een aangelegenheid van de commissievoorzitters, mevrouw Lalieux en de heer Van Rompuy, die op dat punt een overeenkomst moeten aangaan.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Calvo, wij hebben om 16 u 00 in zaal 6 een vergadering over de orde van de werkzaamheden van onze commissie voor de Financiën. Elke fractie is uitgenodigd. Ik stel dus voor dat u dat punt aldaar aan de orde brengt. Wij zullen dat bekijken.

 

 Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, je suis bien entendu d'accord de réunir la commission de l'Infrastructure et d'y discuter des informations publiées dans le journal Le Soir. Puisque le vice-premier ministre est présent, je vais essayer de le faire venir en commission dès la semaine prochaine.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik neem aan dat commissievoorzitter Van Rompuy ook mijn schrijven van deze ochtend heeft ontvangen, waarin ik vraag om hoorzittingen te organiseren over de de LuxLeaks te organiseren. Ik neem ook aan dat er daarvoor om 16 u 00 een ruime meerderheid zal bestaan.

 

De voorzitter: Dat probleem is ook geregeld. Wij gaan nu over tot de mondelinge vragen, onder andere over de betoging van vandaag.

 

01 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0021)

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0022)

- M. Frédéric Daerden au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0023)

- Mme Karin Temmerman au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0024)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0025)

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0026)

- M. Stefaan Vercamer au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0027)

- Mme Zuhal Demir au premier ministre sur "la manifestation nationale du 6 novembre 2014" (n° P0028)

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0021)

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0022)

- de heer Frédéric Daerden aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0023)

- mevrouw Karin Temmerman aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0024)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0025)

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. 0026)

- de heer Stefaan Vercamer aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0027)

- mevrouw Zuhal Demir aan de eerste minister over "de nationale betoging van 6 november 2014" (nr. P0028)

 

01.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je reviens à l'instant de la place De Brouckère où j'ai pu assister à l'une des plus grandes manifestations de ces vingt dernières années. Plus de 130 000 personnes réunies à Bruxelles, c'est un chiffre qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Cela montre à quel point l'inquiétude est profonde dans le chef de l'ensemble des travailleurs en Belgique.

 

Beaucoup de travailleurs m'ont parlé de deux mesures qu'ils trouvent vraiment inacceptables.

 

Il y a d'abord votre décision d'appliquer un saut d'index pour lequel, dans une première phase, votre gouvernement nous avait communiqué qu'il ne toucherait pas les travailleurs. Puis le gouvernement s'est ravisé et a annoncé qu'il s'agirait de 130, de 150 ou de 160 euros!

 

Ensuite, il y a la mesure qui veut faire travailler les gens jusqu'à 67 ans alors qu'il y a près de 600 000 jeunes qui cherchent du boulot dans notre pays!

 

Monsieur le premier ministre, ma question est simple. Ces dernières semaines, vous n'arrêtez pas de dire que vous tendez la main à la concertation sociale mais je dois constater que vous voulez passer en force. Vous avez mis au défi les organisations syndicales, vous avez dit qu'il serait difficile pour elles de mobiliser les travailleurs. La rue prouve le contraire aujourd'hui!

 

Je voudrais vous appeler à la raison. Je voudrais appeler ce gouvernement des droites à un sursaut de lucidité. Le mouvement social ne va pas faiblir dans les semaines à venir. Le mouvement social ne fait que commencer. Il a, dans le passé, réussi à faire reculer plus d'un ministre, plus d'un gouvernement et, plus spécifiquement, un gouvernement de droite.

 

Monsieur le premier ministre, comptez-vous faire marche arrière afin de mettre en place une politique réellement au service des travailleurs et non une politique au service de tous vos amis, que nous pouvons appeler aujourd'hui des inciviques, qui sont allés au Luxembourg pour échapper au fisc et qui contribuent à ruiner notre économie nationale?

 

01.02  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil aan de collega van de PTB-GO! zeggen dat hij van dit moment moet genieten. Dat komt niet vaak voor. In de nieuwe setting van de Kamervoorzitter moet u daar blijven zitten en kunnen wij elkaar systematisch in de ogen kijken.

 

Ik zal dat met u doen, want na uw betoog te hebben gehoord, stel ik vast dat de klassenstrijd springlevend is. Ik wou beginnen met een citaat van een Nederlandse PVDA’er, de heer van Dam, die zei: “De mensen verkiezen de ongemakken van het status quo boven de angst voor de verandering”. Ik denk dat dit citaat veel waarheid bevat en een zekere behoudsgezindheid, een zeker conservatisme aantoont, zeker in moeilijke tijden. Dat gebeurt in een geest van te willen behouden wat men heeft, de verworven rechten, zonder te veel schokken en zonder te veel verandering, want daar is men bang voor.

 

Ik kijk even naar de collega’s van de N-VA. Het is niet de kracht van de verandering die hier wordt gepredikt, maar de angst voor de verandering. Ik begrijp die reflex, maar ik denk dat hij fout is. Wie zich niet aanpast in een geglobaliseerde economie wordt aangepast, en vaak met veel hardere schokken en met grotere ongemakken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 

Het gaat vandaag over de koopkracht van de mensen die werken. Laten wij het in dat opzicht eens hebben over het creëren van meer jobs; dan creëert men meer koopkracht. Laten wij het eens hebben over iets langer werken, voor mensen die gezond zijn; dan creëert men meer koopkracht.

 

Ik kijk naar u, mijnheer de eerste minister. Uw regering heeft een democratische legitimiteit. U hebt het vertrouwen gekregen van het Parlement op basis van een herstelprogramma. U wordt gesteund door vier partijen die trouwens ook bij de voorbije verkiezingen alle vier erop vooruit zijn gegaan. U kunt dat betwijfelen, maar de vier partijen die deze coalitie schragen, zijn alle vier vooruitgegaan bij de verkiezingen, tot spijt van wie het benijdt.

 

Een regering heeft niet alleen een democratisch legitimiteit nodig maar ook een morele legitimiteit. Mijnheer de eerste minister, ik denk dat u voortdurend moet uitleggen wat u doet en dat u in confrontatie en in dialoog moet gaan met degenen die uw beleid vandaag op de proef stellen. Dat is de zin van sociaal overleg.

 

Wij hebben vandaag een signaal gekregen van meer dan 100 000 personen die in Brussel zijn komen betogen. Mijn vraag is hoe u dat sociaal overleg concreet zult organiseren?

 

01.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je reviens également de la manifestation. Vous n'y avez pas participé, mais vous savez que plus de 125 000 personnes venant de tous les coins du pays, inquiètes, choquées, en colère, qui ont peur de ne plus pouvoir s'en sortir demain, de ne pas avoir suffisamment de pouvoir d'achat ont manifesté, aujourd'hui, dans la rue. Le chiffre est énorme!

 

Vous devez le savoir: l'austérité nuit aux gens, à l'économie, cela uniquement pour préserver les nantis. Même les économistes et votre ministre des Finances reconnaissent qu'il y aura une perte du pouvoir d'achat. Vos mesures contribuent à la régression sociale, à l'accentuation des inégalités.

 

Si l'information dont je dispose est exacte, vous avez invité les syndicats à 17 h 00, mais pour leur annoncer quoi? Monsieur le premier ministre, vous devez écouter les revendications des citoyens et faire preuve de réactivité. Dans un souci de relancer le dialogue, je vous demande de leur dire que vous allez renoncer au saut d'index. Il n'est pas trop tard. C'est le moment, monsieur le premier ministre!

 

01.04  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, wat hebt u nog meer nodig om uw ogen te openen? Vandaag betogen meer dan honderdduizend personen tegen uw regering en tegen uw beleid. Waarom komen zij op straat, mijnheer de eerste minister? Omdat ze het onrechtvaardig vinden dat zij, de gewone gezinnen, uw lasten moeten ophoesten en omdat u uw besparingen niet legt bij het groot kapitaal, niet bij de grote vermogens, zelfs niet bij de fraudeurs en bij de grote aandeelhouders. Daarom komen de mensen vandaag op straat.

 

Mijnheer de eerste minister, u zegt dat de indexsprong nodig is voor het creëren van jobs. Dit is meteen een antwoord op de stelling van de heer Dewael. Uiteraard zijn wij voor verandering, maar de indexsprong is al eens uitgeprobeerd, mijnheer Dewael. Als u even wilt luisteren, alle studies duiden aan dat bij een indexsprong veel minder jobs worden gecreëerd dan wanneer men – nu komt de verandering – een zeer gerichte loonlastenverlaging zou uitvoeren, gefinancierd door een belasting op de winsten van de grote vermogens. Alle studies tonen dat aan. Daar creëert men veel meer jobs mee. Laat de verandering dan gelden en doe dat, mijnheer de eerste minister: spreek ook de grote vermogens aan voor uw beleid om meer jobs te creëren. Tast niet de koopkracht van de gewone gezinnen aan, want dat zal negatief uitdraaien. Mijnheer de eerste minister, ik hoef niet meer te zeggen; de mensen op de straat hebben het vandaag allemaal al gezegd.

 

Mijnheer de eerste minister, ik hoop, ten eerste, dat u het signaal dat vandaag werd gegeven, echt ernstig neemt. Echt ernstig. Het zijn niet alleen de vakbonden, die hebben betoogd, vandaag kwamen ook de gewone mensen op straat. Ik hoop dat u dat signaal ernstig neemt.

 

Ten tweede, ik hoop ook dat u bereid bent alle besparingen die u gepland hebt, alsook de indexsprong, te herzien.

 

Ten derde, ik hoop dat u ook de grote vermogens en de fraudeurs zult aanspreken om de lasten waar we vandaag voor staan, eerlijk te verdelen.

 

01.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, la mobilisation d'aujourd'hui est massive. Il y a dans la rue des dizaines de milliers de personnes, des citoyens de toutes catégories professionnelles, des familles, des pensionnés, qui ne comprennent pas les mesures décidées en matière de pensions ou de salaires – rabotés –, de soins de santé – plus chers – ou de taxes – majorées.

 

Ils sont en colère, monsieur le premier ministre, parce que vous leur présentez la situation en leur demandant de faire davantage d'efforts. Pourtant, vous vous adressez à des personnes qui accomplissent déjà énormément d'efforts et qui, elles, paient leurs impôts.

 

C'est d'autant plus choquant quand, aujourd'hui, des personnalités richissimes belges, de grosses entreprises, des multinationales sont pointées pour réussir à échapper à 90 % de l'impôt grâce à de l'ingénierie fiscale. Tous les manifestants dans la rue n'ont pas la capacité de se construire un avenir doré au Luxembourg ou dans tout autre paradis fiscal.

 

J'entendais dernièrement votre ministre des Finances – absent aujourd'hui – proclamer que "25 euros par mois, 300 euros par an, ce sont des cacahuètes". Monsieur le premier ministre, permettez-moi de lui dire que, pour des familles, même lorsque les deux parents travaillent, cette somme peut valoir énormément lorsqu'il leur est impossible de nouer les deux bouts en fin de mois.

 

Monsieur le premier ministre, oui, il est évident que des réformes sont nécessaires. En même temps, les mesures que vous avez choisies entraînent une diminution du pouvoir d'achat, donc une diminution de la consommation; elles vont clairement à contresens de la relance. Les syndicats le disent, mais pas seulement eux, je pense à l'Union des Classes moyennes (UCM), à Bruno Colmant ou encore au FMI qu'on ne peut accuser de rouler pour la gauche.

 

Devant cette mobilisation, monsieur le premier ministre, le gouvernement ne peut rester sourd, aveugle et muet.

 

Où est cette main tendue que vous nous annoncez depuis quatre semaines?

Quel calendrier de concertation, quelles mesures comptez-vous déposer sur la table des négociations pour proposer davantage d'équité dans les efforts?

Quelles initiatives prendrez-vous pour parvenir à plus de justice fiscale en Belgique, mais aussi au niveau européen, en termes d'harmonisation fiscale?

 

01.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, collega’s, onze fractie Ecolo-Groen is net terug. Wij stonden zopas niet toevallig aan de Beurs, daar waar de miserie is begonnen. De mensen die vandaag op straat zijn gekomen, betalen nog steeds de prijs voor de financiële crisis die u niet goed wist te beheren, mijnheer Reynders.

 

Wij stonden daar, omdat wij de mensen die vandaag op straat zijn gekomen, een hart onder de riem wilden steken. Wij wilden aan hen heel duidelijk zeggen dat wij, in tegenstelling tot de regeringen in ons land, wel aan hun zijde staan.

 

Ik was daar, mijnheer Dewael, en ik kan dan ook net iets beter inschatten wie er al dan niet aanwezig was en waarom zij op straat liepen. Ik heb geen betoging gezien van conservatieve, angstige mensen; integendeel. Wat u daar vertelt, is pertinent onjuist. U was daar niet en zou er dan ook beter over zwijgen.

 

Wat ik wel heb gezien, is dat het conservatisme en het radicalisme in uw regering en uw meerderheid zit, maar niet bij de mensen die daarnet op straat zijn gekomen. Ik heb heel veel jonge mensen gezien. Ik heb lang niet alleen mensen gezien die zeggen dat zij absoluut volgend jaar met brugpensioen willen gaan. Ik heb heel veel jonge mensen gezien die zich zorgen maken over de toekomst.

 

Natuurlijk waren er veel vakbondshesjes. Natuurlijk waren er veel groene, rode en blauwe hesjes. Maar er waren ook verpleegsters, onderwijzers en conducteurs. Er waren ook heel veel mensen zonder lidkaart van een vakbond. Samen waren zij met 120 000.

 

Mijnheer de eerste minister, u alleen kunt hun een antwoord geven. Wij kunnen vanuit de oppositie alleen maar vragen stellen. U bent de kapitein van de Belgische boot. De bal ligt nu in uw kamp. U ziet de vakbonden straks om 17 u 00. Wat zal uw antwoord zijn? Wat doet u met 120 000 mensen op straat? Welk signaal zult u straks geven?

 

Mijnheer de eerste minister, als u het sociaal overleg echt een kans wilt geven, moet u straks een aantal maatregelen intrekken. U moet dan zeggen dat u de indexsprong niet zult doorvoeren. U moet dan zeggen dat die loonblokkering er niet zal komen. U moet dan zeggen dat de tax shift er wel zal komen. Als u dat doet, zullen de mensen op straat komen, niet om te betogen maar om te applaudisseren, want dat zou betekenen dat hervormen in ons land ook kan op een groene en sociale manier. Dat is onze overtuiging en de overtuiging van al die betogers, mijnheer Dewael.

 

01.07  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de eerste minister, collega’s, heel wat inwoners hebben vandaag met vragen en zijn bezorgd. De meer dan 100 000 betogers vandaag zijn de tolk van die bezorgdheid, zeker omdat van hen moeilijke inspanningen gevraagd worden, zoals een indexsprong. Die indexsprong wordt door de regering nochtans voor een groot deel gecompenseerd voor de lage inkomens en de middeninkomens; de minimuminkomens gaan er zelfs 1 % netto op vooruit. Dat gebeurt ter bescherming van de koopkracht van de laagste inkomens. Er zijn belangrijke sociale correcties op die indexsprong.

 

Die indexsprong moet gebruikt worden om jobs te creëren. Daar is het ons en de regering om te doen: jobs, jobs, en nog eens jobs. Meer personen een job geven is de beste koopkrachtverhoging en de beste waarborg voor een betaalbare sociale zekerheid. Wij verwachten dan ook een duidelijk engagement van de werkgevers dat de middelen die vrijkomen door de indexsprong, gebruikt zullen worden om jobs te beschermen en nieuwe jobs te creëren.

 

Daarover zou de regering het best zo snel mogelijk overleggen met de sociale partners, wat moet resulteren in duidelijke afspraken over de manier waarop en op welk niveau in elke sector de middelen op de best mogelijke manier worden ingezet om de creatie van jobs te versnellen. Dat is onze afspraak met de mensen aan wie wij inspanningen vragen. Wij vragen dat de vrijgekomen middelen na overleg worden ingezet voor werk. Het is geen cadeau voor de werkgevers. Wij vragen hun hun verantwoordelijkheid op te nemen en de middelen in te zetten voor meer jobs.

 

De indexsprong is voor ons dus niet voorwaardenvrij. De besteding van de vrijgekomen middelen moet de komende weken en maanden duidelijk centraal staan in het sociaal overleg. Wij willen geen sociale black-out. U ontvangt straks de vakbonden. Wij vragen u zo snel mogelijk alle partners rond de tafel te brengen.

 

Welke initiatieven zult u nemen om de sociale partners rond te tafel te brengen en welke agenda zult u voorstellen?

 

01.08  Zuhal Demir (N-VA): Mevrouw Onkelinx, mijnheer Di Rupo, ik ben blij dat u nu in het halfrond zit, want ik heb begrepen dat u ook betoogd hebt tegen de gevolgen van uw beleid.

 

Mijnheer de premier, ik stel vast dat er onrust is. Er is onrust bij degenen die vandaag hebben betoogd. Er is echter ook bezorgdheid bij wie vandaag niet betoogd heeft, bezorgdheid over hun job, over de economie en over de gevolgen van de acties die vandaag plaatsvinden. Er is dus ongerustheid aan beide zijden.

 

Collega’s, ik meen dat we die ongerustheid moeten wegnemen. Dat is onze taak, de taak van de regering, die nu eindelijk moedige beslissingen neemt. Het is aan ons om uit te leggen waarom we de hervormingen doorvoeren. Mijnheer de premier, ik heb begrepen dat u om vijf uur overleg hebt met de vakbonden. Het is aan ons om uit te leggen waarom we hervormen.

 

We hervormen niet, omdat we dat zo plezant vinden, we hervormen, omdat het gewoon moet. Waarom moet dat? De heer Tobback heeft het in 2013 al gezegd, we moeten eerlijk zijn tegen de mensen. De politici moeten effectief eindelijk eens eerlijk zijn tegen de mensen. We moeten zeggen dat we er met het Zilverfonds niet komen. We zullen een aantal maatregelen moeten nemen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen later een pensioen hebben.

 

Mijnheer de premier, mijn vraag aan u is wat de agenda voor het sociaal overleg is? Het is de eerste of de tweede keer dat u de sociale partners ontvangt. Ik geloof in het sociaal overleg. Dat staat ook heel duidelijk in het regeerakkoord. Waarschijnlijk hebt u een agenda voor het sociaal overleg. Kunt u daar iets meer over vertellen?

 

01.09 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil u bedanken voor de uiteenzettingen.

 

In dit regeerakkoord is sociaal overleg voor ons een cruciaal en heel belangrijk punt. Dit overleg is in ons land een heel sterke traditie. Heel de regering is ervan overtuigd dat het sociaal overleg moet worden beschermd en zelfs versterkt. De komende dagen, weken en maanden zal dit een heel belangrijk punt zijn.

 

Je voudrais simplement indiquer à l'ensemble des collègues que la priorité de ce gouvernement est extrêmement forte, est extrêmement claire: c'est la création d'emplois et la protection des emplois existants. Et ce, pour une raison très simple: notre conviction est que la meilleure garantie de financement dans la durée de nos protections sociales, des pensions, des soins de santé, des accidents du travail, de la solidarité passe par la création d'emplois supplémentaires.

 

Wij hebben een keuze gemaakt voor concrete maatregelen. Ons economisch model moet versterkt worden. Dat is een zeer belangrijke kwestie van verantwoordelijkheid voor onze collectieve toekomst.

 

Il est vrai que nous assumons avoir la volonté, au travers d'un accord de gouvernement, de renforcer la capacité des entreprises, petites, moyennes et grandes, de préserver les emplois existants et de créer des emplois supplémentaires. Et il est vrai que nous prenons des mesures en ce sens, en exprimant le souhait, l'engagement, la volonté de mobiliser ces moyens financiers pour la création d'emplois, l'innovation et la formation.

 

Inzake de pensioenen moet de waarheid gezegd worden, dat is een kwestie van verantwoordelijkheid. Iedereen in deze assemblee weet dat er elke maand tienduizend mensen meer recht hebben op een pensioen. Een paar jaar geleden was er in ons land een bedrag van 25 miljard euro begroot voor de betaling van de pensioenen. Dit jaar is dat bedrag opgelopen tot 37 miljard euro.

 

Cela signifie donc qu'avec la réalité de la hausse de l'espérance de vie, nous avons le devoir, la responsabilité de prendre des décisions pour garantir le financement des pensions.

 

Ik wil duidelijk maken dat wij deze maatregelen willen nemen en uitvoeren in een sterke logica van sociaal overleg. Wij vragen, wensen en hopen dat alle sociale en economische actoren ook hun verantwoordelijkheden opnemen.

 

Je confirme une fois encore, de la manière la plus forte, la plus solennelle, la plus indiscutable que le gouvernement tout entier a les bras grands ouverts, a la main tendue pour la concertation sociale. Nous avons pris la décision d'inviter cet après-midi les partenaires sociaux. Cela faisait suite à de très nombreux contacts informels qui ont été pris en parallèle aux négociations gouvernementales et après la mise en place du gouvernement.

 

Nous allons proposer de discuter d'une feuille de route avec l'ensemble des partenaires sociaux afin de définir avec précision quels sont les différents espaces en matière de création d'emplois, de compétitivité, d'innovation, de marché du travail, de réforme des retraites pour avoir la capacité d'engager des responsabilités.

 

Le gouvernement entend, écoute et respecte les préoccupations légitimes qui sont exprimées. Nous entendons aussi les colères, les doutes. Notre devoir est d'expliquer notre vision partagée par une majorité démocratique, légitime. Nous souhaitons et demandons que chacun, responsable politique, citoyen, acteur social, acteur économique, prenne son destin en main pour engager avec responsabilité les réformes rationnelles, raisonnables, nécessaires pour garantir nos protections sociales; ce à quoi nous tenons très fortement, pour ce qui nous concerne.

 

01.10  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, u herhaalt met de regelmaat van de klok dat de mensen uw maatregelen niet begrijpen. Ik meen dat het tegenovergestelde waar is: de mensen begrijpen uw maatregelen heel goed. De mensen begrijpen heel goed dat het onlogisch is dat men hen vraagt om langer te werken, terwijl er zo veel jongeren zijn die niets anders willen dan aan de slag te gaan. Dat is onlogisch.

 

De mensen begrijpen heel goed dat een indexsprong geen jobs zal creëren omdat in ons land de lonen niet het probleem zijn, maar een deel van de oplossing. De Nationale Bank zegt duidelijk dat het probleem de dalende koopkracht in België is en dat dus de economie gewoon vastzit. Wat u doet, is gewoon dezelfde maatregelen toepassen die in Duitsland en Nederland toegepast zijn. Wat gebeurt er in die landen? Het bbp in Nederland is met 4 % gedaald en in Duitsland stagneert de economie.

 

Mijnheer de eerste minister, het is tijd om onze economie echt op te starten. Wij hebben een cactusplan voorgesteld, waarmee u miljarden kunt halen in de banken en bij de grote vermogens. Ga het geld daar halen en niet bij de arbeiders en bedienden van dit land.

 

01.11  Patrick Dewael (Open Vld): Ten eerste, de fractieleider van Groen, de heer Calvo, geeft een merkwaardige invulling aan de parlementaire democratie: wie niet geparticipeerd heeft aan de betoging, wie niet op straat is gekomen om te betogen, moet hier in het Parlement zijn mond houden. Dat is een merkwaardige invulling geven aan de parlementaire democratie. Ik weet niet waar u zoveel schaamteloosheid haalt. Uw pogingen om een vakbond achterna te lopen zijn werkelijk ongelofelijk.

 

Ten tweede, ik heb te veel respect voor de betogers en voor hun engagement om te proberen om hen schaamteloos te recupereren. Het is een schande voor het sociaal overleg dat de oppositie, de een na de andere, hier in het Parlement constant zegt dat het haar mensen zijn die daar op straat lopen. Ik neem het engagement van die mensen, of het nu van vakbondszijde, van verenigingen of individuele burgers komt, zeer ernstig.

 

In een parlementaire democratie bepaalt de regering een kader, met goedkeuring van het Parlement. Voor de uitvoering vraag ik dat het sociaal overleg alle kansen zou krijgen. Dat is ons standpunt.

 

01.12  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous avez un sens particulier de la concertation et du dialogue. Décidément, vous n'entendez pas les citoyens qui étaient dans la rue aujourd'hui.

 

Quant à votre slogan des effets de retour de la création d'emplois de demain, je serais tenté de dire que ce sont des incantations. Il est évident que nous voulons de la création d'emplois. Ce n'est pas nouveau. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Mais ce n'est pas en diminuant le pouvoir d'achat que vous allez créer la relance. Vous allez simplement créer la pauvreté. Vous suscitez de la peur chez les citoyens et cet élément important empêchera cette relance. M. Dewael parlait tout à l'heure d'attitude courageuse. Pensez-vous qu'il soit courageux de taper sur les plus faibles?

 

01.13  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, u hebt wel een vreemde invulling van het sociaal overleg. Ik wil u toch wel eens duidelijk maken dat sociaal overleg meer is dan punten en komma’s herzien.

 

U zegt dat hervormingen nodig zijn. Niemand van de oppositie heeft gezegd dat hervormingen niet nodig zijn. Uiteraard zijn de hervormingen nodig. Ik raad u toch aan om het standpunt van de heer Dewael te volgen, met name om naar een echte verandering te gaan.

 

U hebt twee zaken vermeld. Ten eerste, zegt u dat we meer jobs moeten creëren. Uw eigen Planbureau berekent dat er andere manieren zijn om veel meer jobs te creëren. Alleen moet u dan wel een vermogenswinstbelasting heffen. Daaraan wil u niet raken. U blijft maar steken in een oud recept, namelijk de gewone mensen, de gewone gezinnen met een indexsprong belasten. Een oud recept, mijnheer Dewael. Het is inderdaad tijd voor progressieve zaken.

 

Een tweede punt is de pensioenen. Mensen moeten langer werken voor minder pensioen. Hoe zal u dat financieren? Daarover hebt u nog niets gezegd. De Pensioencommissie vraagt om de grote vermogens meer te laten betalen zodat die pensioenen verzekerd zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, wat u hier zegt zijn grote woorden. Er zijn veranderingen nodig, maar er zijn ook veranderingen nodig in de manier waarop u de mensen belast. U moet niet eenzijdig altijd de gemakkelijkste weg nemen door de gewone mensen te belasten zonder te raken aan de anderen, de grote vermogens en de fraudeurs.

 

01.14  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

À vos mots sur la concertation sociale doivent maintenant succéder des actes!

 

Il ne suffit pas de prendre le café avec les organisations syndicales ou tous les partenaires sociaux. Il faut mettre sur pied un réel dialogue, une réelle concertation sociale, suivis de mesures pour davantage d'équité dans les efforts, des mesures qui soutiendront la création d'emplois. Mais faut-il encore s'entendre sur le type de mesures. Il faut des mesures efficaces qui soutiennent la croissance et non qui ralentissent la consommation, et donc potentiellement la croissance. Des décisions et des mesures pour plus de justice aussi en matière fiscale.

 

Je laisserai le mot de la fin à Yves Leterme qui s'exprimait ce matin sur les ondes de la radio en disant combien il trouvait que les citoyens avaient raison de demander davantage d'équité.

 

01.15  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is evident dat wij moeten hervormen. Niemand betwist dat. U lijkt echter te suggereren dat de oppositie vraagt om alles bij het oude te laten. Ik zal u een versie van ons programma toesturen. Het bevat heel veel veranderingen. Dat was ook de boodschap van heel veel mensen vandaag op straat.

 

Uw regering zit evenwel met een geloofwaardigheidsprobleem. U werpt op dat uw regering jobs wil creëren. Echter, een regering die arbeid op een dergelijke manier kapot blijft belasten is niet geloofwaardig wanneer ze beweert jobs te zullen creëren. Een regering die verklaart dat iedereen een inspanning moet leveren is niet geloofwaardig wanneer wij vandaag de kranten bekijken en merken dat wij met miljarden euro welvaartsdiefstal worden geconfronteerd, terwijl uw regering ernaar staat te kijken. Ten derde, uw regering is niet geloofwaardige wanneer het over sociaal overleg gaat. Uw regering heeft al een indexsprong beslist en de lonen geblokkeerd. Enkel over de punten en komma’s wil u nog aan tafel zitten.

 

Ik merk en hoor dat de manifestaties escaleren. U moet in uw hoedanigheid van eerste minister uw verantwoordelijkheid nemen. Wanneer in dit land wordt betoogd, is dat uw verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de regering. De betoging is het gevolg van het huidige regeerakkoord.

 

Om 17 u 00 ontmoet u de vakbonden. Meld hen dat een aantal maatregelen wordt teruggeschroefd.

 

Mijnheer de eerste minister, ik zou voorstellen dat u de rest van uw regering naar de Bozar stuurt. Laat hen naar Thomas Piketty luisteren zodat ze verdomd niet meer durven te beweren dat er geen alternatief meer is. Wat u doet, is immers een keuze maken tegen de werknemers. Er is een alternatief, namelijk een eerlijke vermogensbijdrage van iedereen.

 

01.16  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is een goede zaak dat het sociaal overleg zo snel op gang wordt getrokken teneinde duidelijke afspraken te maken over de besteding van de inspanningen van de mensen, om jobs te creëren. Het gaat om veel meer dan om punten en komma’s, mijnheer Calvo, namelijk over jobs en over de besteding van de middelen om de jobs te creëren.

 

Mijnheer de eerste minister, wij willen u ook nog het volgende meegeven. Het zal u van onze fractie niet verwonderen. CD&V is het idee dat minister Van Overtveldt gisteren in De Ochtend heeft gelanceerd zeer genegen om een vermogenswinstbelasting te gebruiken om een lastenverlaging te versterken en meer jobs te creëren. Hij heeft dan ook onze volle steun om het idee nader uit te werken en daaromtrent met eventuele voorstellen naar het Parlement te komen.

 

Het voorgaande bewijst alleen maar dat het draagvlak ter zake elke dag sterker wordt.

 

01.17  Zuhal Demir (N-VA): Mijnheer de premier, dank u wel voor uw duidelijke antwoord.

 

Ik geloof in uw recepten, ik geloof in de recepten die in het regeerakkoord staan. Ik geloof niet in de recepten van mevrouw Onkelinx en mevrouw Temmerman.

 

Wat is immers het resultaat van 25 jaar beleid? We zitten met de hoogste staatsschuld van heel Europa, we hebben een overheidsbeslag van meer dan 54 % en we zitten met een begrotingstekort van meer dan 3 %. Ik heb aan de linkerzijde het debat gehoord over de grote vermogens. De volgende reeks mondelinge vragen handelt over de grote vermogens.

 

Mevrouw Temmerman, vergeet echter niet dat bij die grote vermogens onder andere ook de vakbonden zitten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "le dossier LuxLeaks" (n° P0029)

- M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "le dossier LuxLeaks" (n° P0030)

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "le dossier LuxLeaks" (n° P0031)

- M. Luk Van Biesen au premier ministre sur "le dossier LuxLeaks" (n° P0032)

- M. Roel Deseyn au premier ministre sur "le dossier LuxLeaks" (n° P0033)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "het dossier-LuxLeaks" (nr. P0029)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "het dossier-LuxLeaks" (nr. P0030)

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "het dossier-LuxLeaks" (nr. P0031)

- de heer Luk Van Biesen aan de eerste minister over "het dossier-LuxLeaks" (nr. P0032)

- de heer Roel Deseyn aan de eerste minister over "het dossier-LuxLeaks" (nr. P0033)

 

02.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, après l'Offshore leaks, après le Panamagate, voici que l'on découvre le Luxembourg leaks! Le découvre-t-on vraiment? Pas si sûr! On sait depuis longtemps que le Grand-Duché de Luxembourg, nos amis, nos partenaires grand-ducaux siphonnent nos finances publiques allègrement. On se souviendra du dossier des sociétés écrans, de celui des plaques d'immatriculation, deux dossiers parmi d'autres.

 

Aujourd'hui, le Grand-Duché de Luxembourg, manifestement taraudé, menacé dans sa situation de place financière, en raison notamment des attaques légitimes contre le secret bancaire, décide de se reconvertir dans une politique de dumping fiscal tous azimuts et agressive. De quoi parle-t-on exactement? On parle de dispositifs législatifs très précis qui visent en particulier à contourner certaines directives européennes pour s'attirer un certain nombre de flux financiers, porteurs eux-mêmes de richesses, auxquels il souhaite pouvoir proposer une fiscalité exorbitante particulièrement avantageuse pour ne pas dire nulle. Il est également question d'un système de décision anticipée particulièrement opaque pour proposer des accords en toute discrétion à l'abri du regard des autres États.

 

Le constat est clair – il faut saluer le travail des journalistes spécialisés: la Belgique, comme d'autres pays, perd des milliards d'euros. Nos voisins luxembourgeois nous font perdre des milliards d'euros. Votre ministre des Finances interrogé: "Tiens, d'où vient cette dégradation du déficit pointé par la Commission européenne?" et d'accabler ses prédécesseurs, M. Geens, M. Chastel, en charge respectivement des Finances et du Budget. J'imagine qu'ils ont apprécié!

 

Ce que je vous dis, moi, monsieur le premier ministre, c'est que vous souhaitez rafraîchir, relancer le Benelux. Fort bien! Mais concrètement, avec quelle fermeté allez-vous interpeller le Grand-Duché de Luxembourg pour qu'il mette fin à ses pratiques et porter un dossier au niveau de la Commission européenne pour faire cesser ces pratiques dommageables pour notre système social?

 

02.02  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik zal niet de enige geweest zijn die, toen gisteren de eerste berichten binnenliepen over de Luxemburg Leaks, diepe verontwaardiging voelde, zelfs kwaadheid. Dat Belgische topbedrijven, dat de rijkste Belgische families constructies opzetten om miljarden euro aan belasting te ontwijken, te ontduiken, daar kan iemand alleen kwaad om worden.

 

Als ik het goed begrepen heb, wil deze regering via een algemene lastenverlaging die Belgische topbedrijven nog eens extra bevoordelen, algemene lastenverlaging die betaald wordt door de mensen die vandaag op straat komen, die betaald wordt door de indexsprong. Het zijn die topbedrijven die van deze regering iets extra krijgen, hoewel zij ons belastingstelsel aan het ontwijken zijn. Een schande is het!

 

Waar ik mij echt zorgen om maak, mijnheer de eerste minister, is de eerste reactie van de minister van Financiën. Ik heb hem vanmorgen horen zeggen dat het zou gaan om constructies die niet illegaal zijn. Wel, ik durf dat zwaar te betwisten. Voor de Belgische wetgeving zijn dat illegale constructies.

 

Onder de vorige regering hebben wij de antimisbruikbepaling strenger gemaakt, precies om die constructies te kunnen aanpakken. De N-VA-fractie heeft daar trouwens tegengestemd. Het is een minister van Financiën van de N-VA die vanmorgen zei dat er niets illegaals aan zou zijn. Daar maak ik me zorgen om, mijnheer de eerste minister. Ik wil dus graag van u vernemen wat u als eerste minister daarover denkt. Zijn die constructies wel of niet illegaal? Zijn zij niet de moeite om zeer grondig onderzocht en aangepakt te worden?

 

Ik wil u nog een laatste vraag stellen. Gisteren hebt u uw Luxemburgse collega ontmoet. Is deze thematiek gisteren aan bod gekomen? Wat is dan in uw gesprek met hem naar voren gekomen?

 

02.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het was schokkend vanmorgen te horen dat een internationale groep van journalisten op de proppen kwam met verregaande geheime belastingconstructies in Luxemburg. Schokkend was ook dat daarbij een flink aantal Belgische families en bedrijven bij betrokken was.

 

Het gaat blijkbaar om rulings. Rulings zijn een ontwijking van de belasting, en ontwijken van belasting is geen misdrijf.

 

Het klopt dat het moeilijk ethisch te verantwoorden is dat dit zomaar kan gebeuren. Daarenboven vond ik het heel moeilijk te verteren dat een Belgisch overheidsbedrijf, Belgacom, in het lijstje voorkomt.

 

Ik ben dan ook blij dat in het huidige regeerakkoord zoiets als de kaaimantaks staat die hiervoor een oplossing kan bieden. Dit zal echter niet de enige oplossing zijn. Een tweede groot probleem is immers de huidige, hoge belastingdruk. Hoe hoger de belastingdruk, hoe sneller mensen belastingen willen ontwijken. Ook daaraan moet worden gewerkt.

 

Collega’s, het getuigt volgens mij ook van zeer weinig Europese loyaliteit dat een lidstaat zomaar geheime afspraken kan maken om belastingen te ontwijken waardoor andere lidstaten miljarden euro’s kwijtspelen. Ik vond het dan ook heel cynisch dat net de huidige Europese commissievoorzitter dat bewuste land de afgelopen jaren heeft geleid.

 

Mijnheer de minister, ik heb twee vragen.

 

Ten eerste, op welke termijn zal de regering deze kaaimantaks op Belgisch niveau alvast invoeren? Zal men hiervan werk maken?

 

Ten tweede, zal deze regering erop toezien dat de Europese Commissie zal optreden wanneer bepaalde lidstaten geheime rulings afsluiten? Alle rulings moeten immers openbaar zijn.

 

02.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, onze fractie heeft gisterenavond kennisgenomen van een grootschalige belastingontwijking door bedrijven en dit mogelijk gemaakt via Luxemburgse rulings. Zowat 26 Belgische bedrijven zouden hierbij betrokken zijn. Hierdoor zou ons land diverse belastinginkomsten hebben mislopen.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik moet u zeggen dat mijn partij en ik erg verontwaardigd zijn over dit feit. Wij zijn echt geschokt dat dit nog mogelijk is na alle inspanningen die dit Parlement in het verleden heeft gedaan. Een aantal jaren geleden heeft de onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers een aantal duidelijke aanbevelingen gedaan. Er waren meer dan 104 richtlijnen die door diverse staatssecretarissen in de Belgische wetgeving werden opgenomen.

 

Die 104 richtlijnen hebben geleid tot een strengere aanpak van dergelijke constructies in eigen land. Niemand onder ons kon echter vermoeden dat net in een buurland, dicht bij ons in Luxemburg, administraties eraan zouden meewerken opnieuw dergelijke constructies op te zetten om er grote kapitalen uit diverse landen aan te trekken en hen zo de fiscale dans te laten ontspringen in eigen land.

 

Mijnheer de eerste minister, collega’s, het stuit ons tegen de borst dat een bevriend land deze werkwijze effectief heeft gehanteerd. Wij moeten daar met alle middelen tegen ageren en vragen de eerste minister dan ook zeer duidelijk om drie initiatieven te nemen.

 

Een eerste initiatief bestaat erin dat u bij uw Luxemburgse collega deze dossiers alsnog opvraagt en doorstuurt aan de Belgische administratie, zodat ze daar kunnen worden belast en berecht.

 

Een tweede vraag. Belangrijk bij deze constructies is de kaaimantaks. Deze taks is een doorkijktaks voor belastbare reserves die van het ene land naar het andere worden getransfereerd via belastingparadijzen. Wij moeten dat kunnen doorzien en die in ons land kunnen belasten. Wanneer zult u de kaaimantaks implementeren?

 

Er is nog een derde vraag, maar hiervoor is een Europese aanpak nodig, een land kan dat niet alleen. Welke initiatieven zal u of de minister van Financiën nemen om deze grootschalige belastingfraude aan te pakken?

 

02.05  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, vandaag komen tienduizenden mensen op straat met onder meer de boodschap dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij steunen die boodschap. Sommige van die heel sterke schouders zijn wel heel creatief. Als ze daarop worden aangesproken, hebben ze het doodleuk over belastingontwijking, geen probleem. Vanmorgen hebben verscheidene prominenten het gezegd en onze Belgische fiscus voert er processen rond: men kan ook spreken over belastingontduiking. Dat is niet moeilijk te begrijpen, wanneer men weet dat er in Luxemburg meer naambordjes dan bureaustoelen zijn. Niet echt van die aard om te geloven dat daar echt zoveel beslissingcentra zijn.

 

Dit gebeurt allemaal met medeweten van een buurland, een lidstaat van de Europese Unie. Geen verre Kaaimaneilandbestemming, een kleine verplaatsing met de trein, of met een Porsche, volstaat. Langs de ene kant is er de brave belastingbetaler, langs de andere kant de kleine categorie die zegt dat belastingen betalen iets voor de anderen is.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt daarin een rol te spelen als het gaat over het Europees verhaal. Wij hebben niets te winnen met een fiscale competitie, een fiscale concurrentie tussen lidstaten. Elke schatkist, elke publieke overheid heeft extra geld nodig voor pensioenen, sociale zekerheid, de werking van de economie en voor de eigen overheidsdiensten.

 

Het feit dat men in Luxemburg amper belastingen betaalt op winsten die in de Belgische economie zijn gerealiseerd, is wraakroepend. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de Luxemburgse fiscus en enkele bedrijven ervoor hebben gezorgd dat België miljarden misloopt. Dat is onaanvaardbaar, te meer omdat alle ontweken belastingen uiteindelijk moeten worden betaald door onze kmo’s, onze gezinnen, onze burgers.

 

Er zal dus Europees moeten worden gehandeld en ook op Belgisch niveau zijn de fiscale hervormingen om de belastingen rechtvaardiger te maken dringend aan de orde.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb drie vragen.

 

Hoeveel miljard hebben die Luxemburgse constructies ons al gekost? Zult u dit Europees aanklagen? Zult u met de regering versneld werk maken van de brede belastinghervorming, waarbij ook de allersterkste schouders en grote vermogens de lasten dragen?

 

02.06  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je voudrais apporter plusieurs éléments d'information.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, gisteren was ik aanwezig in Luxemburg voor een bilaterale vergadering met mijn Luxemburgse collega, de heer Xavier Bettel, in aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Financiën. De financiële transparantie en de uitwisseling van informatie op fiscaal vlak waren uiteraard belangrijk thema’s in ons gesprek. Het was ook gisteren dat de eerste minister de kans kreeg om te bevestigen dat de politieke wil van zijn regering erin bestaat de noodzakelijke aanpassingen en het goedkeuren van de wetgeving in verband met de Europese richtlijnen dienaangaande uit te voeren.

 

C'est un premier point que je voulais indiquer pour vous dire avec force la volonté du gouvernement belge d'aborder ce sujet, à la fois dans le cadre bilatéral avec le gouvernement et le parlement du Luxembourg mais également dans le cadre européen avec la Commission européenne. Je serai amené très prochainement à rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Nous mettrons ce sujet important à l'agenda dans ces deux dimensions parce que nous partageons l'émotion et la conviction que ces pratiques fiscales, lorsqu'elles sont opaques et lorsqu'elles conduisent à faire en sorte que l'impôt échappe à la perception des États, sont condamnables. Nous condamnons ces pratiques fiscales qui ne sont pas acceptables. Le message est clair, me semble-t-il.

 

Enfin, certains ont mis en évidence que ce gouvernement n'a pas attendu les révélations hier soir à 22 h 00 pour prendre des initiatives.

 

De doorkijktaks is een deel van de oplossing wat dit betreft. Dat betekent dat de politieke wil van deze regering erin bestaat om deze constructies te vermijden en er zich tegen te verzetten. Dat is een duidelijke politieke keuze.

 

Vous m'avez interrogé sur les délais dans lesquels nous souhaitons mettre en œuvre cette taxe de transparence. Nous sommes tout entiers mobilisés. Le ministre des Finances travaille avec ses équipes et viendra prochainement au Conseil des ministres présenter des projets sur le sujet. Le plus rapidement possible les débats parlementaires pourront avoir lieu afin d'implémenter ces taxes.

 

Par ailleurs, le ministre des Finances a d'ores et déjà demandé à ses services de procéder aux enquêtes nécessaires sur un certain nombre de dossiers qui ont été révélés. Cela se fait en parallèle, dans le respect évident de la séparation des pouvoirs, avec certaines procédures judiciaires qui sont déjà en cours sur les sujets en question.

 

Je conclus en vous disant la détermination du gouvernement pour faire en sorte que les règles fiscales soient respectées de manière équitable ici et partout en Europe.

 

02.07  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, dont acte!

 

Néanmoins, nous reviendrons dans quelques mois; nous reviendrons dans un semestre; nous reviendrons dans un an pour voir très concrètement comment le Grand-Duché de Luxembourg a mis un terme à ces pratiques fiscales dommageables pour nos finances publiques.

 

Nous verrons si leur système de décision anticipée est tout d'un coup devenu plus transparent. Nous verrons s'ils ont réformé leur législation pour éviter de contourner certaines directives européennes et d'attirer à eux certains montages fiscaux agressifs mais surtout, monsieur le premier ministre, nous verrons si l'indigence de votre accord de gouvernement s'agissant de la lutte contre la fraude fiscale et la criminalité financière trouvera enfin un remède, dès lors que vous nous dites à cette tribune que vous souhaitez faire de la lutte contre la fraude fiscale et la criminalité financière une priorité!

 

Permettez-moi d'en douter! Le constat aujourd'hui est qu'on matraque les travailleurs et les ménages avec des fiscalités injustes et que, malheureusement, on annonce dans votre accord de gouvernement que ce ne sera pas une priorité que de lutter contre la fraude fiscale et la criminalité financière.

 

02.08  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb twee bedenkingen.

 

Ten eerste, richt ik mij tot de N-VA-fractie, die als het ware de boodschap uitdraagt dat het toch wel erg is dat de belastingen zo hoog zijn en dat wij begrip moeten opbrengen voor dergelijke constructies omdat de vluchtwegen naar Luxemburg bijna de logica zelf zijn. Het is echt verwerpelijk om dat hier te durven zeggen. Het heeft er helemaal niets mee te maken en zulke verwerpelijke uitspraken moeten wij hier absoluut afwijzen.

 

Vervolgens, mijnheer de premier, richt ik mij tot u. Ik heb u, net zoals de meerderheidspartijen, horen vertellen over de kaaimantaks, die een oplossing zou betekenen voor dat probleem. Dat klopt niet, want de kaaimantaks gaat niet over de aanpak van dergelijke constructies van multinationals, maar wel over de aanpak van vermogensbeheer bij private personen en dat is iets anders. Onze huidige wetgeving bevat wel antimisbruikbepalingen die u vandaag kunt inroepen om onderzoek te laten uitvoeren. Daarover heb ik echter niemand van de meerderheidspartijen horen spreken.

 

Mijnheer de premier, ik vrees dus dat er hier gezocht wordt naar een manier om de zaak op de lange baan te schuiven. Er wordt gewacht op de kaaimantaks, die aan de situatie echter niets zal veranderen, waardoor de grote vissen opnieuw ontsnappen.

 

02.09  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, een doorkijkbelasting kan er in dit geval al wel voor zorgen dat wij een deel van het probleem oplossen, hoewel duidelijk is dat wij er niet alles mee opgelost zullen krijgen. Ik hoop dat wij, samen met de collega’s, daaraan constructief kunnen werken in de commissie voor de Financiën. Ook zullen wij zo snel mogelijk aan onze minister van Financiën vragen om daar werk van te maken.

 

Als reactie op de vraag van de collega’s van de PS suggereer ik om dit onderwerp in Benelux-verband te bespreken.

 

Tot slot, het klopt dat de belastingdruk in België hoog is. Heeft dat daar iets mee te maken? Nee, want wij keuren zaken als belastingontduiking evenmin goed. Ook wij willen dat aanpakken. Wanneer de druk zo hoog is, is de verleiding echter ook heel groot om aan dergelijke constructies deel te nemen.

 

02.10  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw zeer duidelijke taal. Het is duidelijk dat deze regering dergelijke belastingontduiking hard wil aanpakken en met alle middelen wil bestrijden. U hebt hier vandaag een belangrijk signaal gegeven in de Kamer. Wij zullen met alle middelen deze dossiers onderzoeken en hopen deze tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Mijnheer Vanvelthoven, u had het over het voorstel van de heer Crombez, op het einde van de vorige legislatuur, om de zogenaamde kaaimantaks in te voeren. Welnu, ik stel voor dat u even nadenkt en even wacht tot de wetsontwerpen ter invoering van deze kaaimantaks klaar zijn. Immers, u hebt het over de lightversie, die de heer Crombez toen wenste te implementeren, terwijl men via deze doorkijktaks op alle manieren wil nagaan waar belastbare reserve van het ene naar het andere land wordt getransfereerd om de fiscale dans te ontspringen. Dat is de opdracht die wij aan deze regering geven en dat is ook het engagement dat deze regering is aangegaan, om dergelijke constructies te kunnen aanpakken en de gelden hier te laten belasten.

 

02.11  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw engagement ter zake. Het is voor honderd procent duidelijk dat deze regering dergelijke praktijken afkeurt.

 

Voor ons is het inderdaad niet aanvaardbaar dat de spelregels à la tête du cliënt worden opgemaakt. Het gaat hier niet om een blootgelegd achterpoortje, maar werkelijk om een grote uitrijpoort, die wordt gebruikt door degenen die het meest spitsvondig zijn. Wij hopen dat u daarvan met heel de regering werk maakt, in de overheidsbedrijven en in alle grote bedrijven.

 

De minister van Financiën zal nu ongetwijfeld sterke dossiers ter hand nemen, deze goed nakijken en reageren waar nodig, want hij heeft zelf gezegd dat hij deze praktijken onethisch vindt. Ik besluit daaruit dat werk maken van een rechtvaardige fiscaliteit, werk maken van een meerwaardebelasting en werk maken van een vermogenswinstbelasting als zeer ethisch zal worden beschouwd. En ik zeg u daarbij dat als wij onder 3 % begrotingstekort willen blijven, er geen andere keuze zal zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de Moslimbeurs die van 7 tot 10 november in Brussel wordt georganiseerd" (nr. P0035)

- de heer Aldo Carcaci aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de Moslimbeurs die van 7 tot 10 november in Brussel wordt georganiseerd" (nr. P0036)

03 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la Foire musulmane de Bruxelles du 7 au 10 novembre" (n° P0035)

- M. Aldo Carcaci au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la Foire musulmane de Bruxelles du 7 au 10 novembre" (n° P0036)

 

03.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, ik wil u eerst en vooral bedanken, omdat u op onder andere mijn verzoek ingegaan bent om de leider van de Koeweitse Moslimbroederschap Tareq Al-Suwaidan de toegang tot ons land te weigeren. Te lang en te dikwijls is dat niet het geval geweest en was ons land een vrijhaven voor dat soort van fundamentalistische haatpredikers. Dat is nu anders en zo hoort het ook.

 

Helaas is dat niet voldoende. Tareq Al-Suwaidan is namelijk niet de enige haatprediker die komend weekend in Tour & Taxis, op die fameuze moslimbeurs, georganiseerd door een organisatie die zeer nauw aanleunt bij de Moslimbroeders, het woord zou voeren. Ik denk aan Tariq Ramadan, Yacob Mahi en Ahmed Jaballah, Tunesische en andere haatpredikers, die fundamentalistische praat vertellen, oproepen tot geweld en organisaties als Hamas, een ook door ons land erkende terroristische organisatie ondersteunen. Zij zullen daar het woord voeren. Ik weet niet welke geschriften er verspreid zullen worden, maar ik hoop dat uw diensten streng zullen toezien op hetgeen op die moslimbeurs gebeurt en verteld en verspreid wordt, zodat ons land, en zeker onze hoofdstad Brussel, geen broeihaard van fundamentalisme kan worden.

 

Ten eerste, welke initiatieven zult u nemen om ervoor te zorgen dat daarop toegezien wordt, met controle en alles wat daarbij hoort?

 

Ten tweede, is er ook een onderzoek gebeurd naar de sprekers die ik opgelijst heb en die eveneens bekend staan als fundamentalistisch en radicaal?

 

Ten slotte, bent u van plan om, naast Tareq Al-Suwaidan, nog andere sprekers die op die beurs verwacht worden, de toegang tot ons land te ontzeggen?

 

03.02  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, votre réaction a fait suite à une lettre que nous vous avons adressée ainsi qu'à la prise de position de la Ligue belge contre l'antisémitisme (LBCA).

 

Nous avons, bien entendu, apprécié votre réaction qui s'est avérée claire et nette: non au visa, non à la venue du prédicateur koweïtien Tareq Al-Suwaidan, proche du Hamas. Je ne reviendrai pas sur son curriculum vitae, vous le connaissez.

 

Cela dit, nous sommes très étonnés du fait que vos services ont estimé ne rien avoir à reprocher aux autres intervenants à cette foire de Bruxelles. Pourtant, leur discours est tout aussi effrayant. On a cité M. Ahmed Jaballah. Je citerai Ratib Nabulsi prédicateur bien connu qui réclame la peine de mort pour les homosexuels. Rien que cela! Il y a aussi Tariq Ramadan, le théologien et le théoricien de l'État islamique, membre des Frères musulmans et qui défend l'idée du cadre islamique d'origine divine pour organiser les États.

 

Monsieur le vice-premier ministre, cette foire est, selon nous, une façade pour les islamistes. Qu'attend donc votre gouvernement pour refuser l'accès à notre territoire à ces défenseurs du terrorisme, de l'application de la charia à l'organisation de l'État?

 

03.03  Jan Jambon, ministre: Mijnheer de voorzitter, collega's, je tiens avant tout à préciser que la Foire musulmane a déjà eu lieu à Bruxelles les années précédentes et n'a jamais occasionné de problème. Dat wou ik toch eerst even vermelden.

 

Zodra ik echter kennis heb genomen van het feit dat dit jaar de Koeweitse extremist, antisemiet en haatprediker, waarvan de naam hier al twee keer is gevallen, met name Tareq Al-Suwaidan, ook aan de beurs zou deelnemen, heb ik aan OCAD en aan onze diensten gevraagd ter zake een dreigingsanalyse op te stellen.

 

Op basis van dat rapport heb ik geoordeeld dat diens deelname aan de beurs en zelfs de toegang tot het Belgische grondgebied absoluut moesten worden geweigerd.

 

De betrokken diensten van mijn departement, van de FOD Justitie alsook van de eerste minister en van Buitenlandse Zaken evenals de lokale politie hier in Brussel hebben intensief overlegd en gepaste concrete maatregelen uitgewerkt. Ik heb daarna de instructie gegeven om de heer Al-Suwaidan de toegang tot het Belgische grondgebied te weigeren. Ook werd zijn reisvisum ingetrokken.

 

J'insiste sur le fait que l'évaluation de la menace de l'OCAM n'envisage pas l'interdiction de cet événement en soi, mais elle estime que la présence de l'intéressé constitue un grand risque pour la sécurité.

 

De diensten hebben ook de andere sprekers gecontroleerd en wat hen betreft was de dreiging veel minder groot dan bij de genoemde. Dat neemt niet weg dat mijn diensten overal waar evenementen in dit land plaatsvinden, daar alert voor zijn en de zaken verder opvolgen. Dat zal het komende weekend niet anders zijn.

 

Collega’s, mijn uitgangspunt is dat het fundamentele recht van vrije meningsuiting in alle omstandigheden gewaarborgd dient te worden. Daar staat echter tegenover dat bepaalde limieten niet kunnen worden overschreden en dat vervolgens een kordaat optreden noodzakelijk is. Bij dezen zijn beide uitgangspunten verzoend.

 

03.04  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik neem er met genoegen kennis van dat u blijvend zult toezien op wat er op die beurs allemaal gebeurt. Laten we niet te laks en te tolerant zijn. Ik ben inzake de vrijheid van meningsuiting een ervaringsdeskundige, misschien een van de weinigen in het halfrond die daarvoor ooit werd veroordeeld. Ik heb dus recht van spreken, dacht ik. Laat de vrijheid van meningsuiting toch geen soort schaamlapje zijn, dat gebruikt en misbruikt kan worden door organisaties en personen die uiteindelijk die vrijheid van meningsuiting liefst zo snel mogelijk afgeschaft zien.

 

Vrijheid van meningsuiting eindigt op het moment waarop men oproept tot het gebruik van geweld. Verschillende sprekers die daar het komende weekend het woord zullen voeren – ze zijn misschien bij deze gewaarschuwd – zullen oproepen tot het gebruik van geweld, ondersteunen organisaties zoals Hamas, zijn van oordeel dat Israël best van de aardbodem verdwijnt, zijn van mening dat homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen enzovoort enzovoort. Laten we dus niet te laks zijn, laten we onze vrijheden niet te grabbel gooien voor degenen die die vrijheden zo snel mogelijk afgeschaft willen zien.

 

03.05  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le vice-premier ministre, je vous demande également d'être très vigilant. La liberté d'expression, ce n'est pas mettre en danger nos valeurs, notre pays et notre sécurité.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- Mme Zakia Khattabi au premier ministre sur "le financement des institutions scientifiques et culturelles fédérales" (n° P0034)

- M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement des institutions culturelles fédérales" (n° P0037)

- M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement des institutions culturelles fédérales" (n° P0038)

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Zakia Khattabi aan de eerste minister over "de financiering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen" (nr. P0034)

- de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de financiering van de federale culturele instellingen" (nr. P0037)

- de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de financiering van de federale culturele instellingen" (nr. P0038)

 

04.01  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le président, permettez-moi d'abord de relever une situation quelque peu ubuesque puisque ma question était adressée au premier ministre. Je l'adresse donc au premier ministre.

 

Monsieur Reynders, il est vrai – ce n'est un secret pour personne – que vous aviez des ambitions légitimes mais je n'imaginais pas que M. Charles Michel vous cèderait la place aussi rapidement.

 

Monsieur le premier ministre, le contexte global – le premier débat était clair – est relativement un climat de crainte de l'ensemble de nos citoyens mais aussi de nos institutions. Quand les premières annonces tombent, tout le monde s'inquiète et puis, M. Reynders, vice-premier, fait cette annonce d'une exception culturelle. Comme nous l'avons annoncé, nous souhaitons faire une opposition constructive et nous aurions dès lors souhaité vous entendre pour pouvoir, le cas échéant, vous applaudir. Mais, le lendemain, le vice-premier est rappelé à l'ordre par la secrétaire d'État que dit qu'en effet "M. Reynders ne parle que pour lui-même."

 

Vous comprendrez donc qu'outre les inquiétudes légitimes quant aux premières annonces, tout cet enfumage contribue à faire en sorte qu'on se pose des questions. On se pose aussi des questions sur le fait que le premier ministre ne vient pas répondre et on s'inquiète sur ce qu'il se passe au sein de votre gouvernement. Nous souhaiterions alors avoir une réponse claire. Exception culturelle, y a-t-il ou n'y a-t-il pas?

 

Le président: Monsieur le ministre, vous avez la parole.

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, il y a encore deux intervenants sur le sujet.

 

Le président: C'est un autre sujet.

 

04.03  Didier Reynders, ministre: Non, je pense qu'il s'agit du même sujet. Si vous voulez, monsieur le président, je veux bien être applaudi séparément. Je préfère être applaudi trois fois.

 

04.04  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, une secrétaire d'État a donc découvert que le vice-premier ministre ne parlait que pour lui-même ou n'engageait que sa seule autorité. C'est évidemment une révélation pour qui ne connaît pas M. Reynders depuis longtemps. C'est une exception au sein du gouvernement; nous le savons aussi depuis longtemps! Pour M. Reynders qui a plaidé depuis si longtemps pour une entente avec la N-VA, avoir une déclaration de ce type de la part d'une partenaire et d'une certaine secrétaire d'État de surcroît à l'égard d'un vice-premier ministre, on va d'exception en exception. Il faut bien le dire! Ce problème-là, vous le règlerez dans votre majorité enthousiaste, cela va sans dire.

 

Plus fondamentalement, je ne crois pas que vous ayez annoncé une exception culturelle. Ce n'est d'ailleurs pas ainsi que les partenaires des milieux concernés l'ont recueilli. Aujourd'hui, M. Draguet dit aujourd'hui que l'on met vraiment à mal l'avenir des institutions culturelles fédérales.

 

Je voudrais être très clair: s'il y a des institutions culturelles fédérales, c'est parce qu'on a estimé qu'elles étaient le ciment d'une certaine conception de l'avenir de ce pays. À institution culturelle fédérale, financement fédéral! Quand j'entends qu'on va tenter de solliciter les Communautés, je dis non, stop! C'est le début du confédéralisme dans les institutions culturelles fédérales! C'est le cofinancement tel que certains le prônent! Ce n'est pas notre vision de l'avenir des institutions culturelles fédérales.

 

Je voudrais m'assurer que si vous annoncez une exception culturelle, cela veut bien dire qu'il n'y aura pas de diminution des crédits – et non pas une réduction de la réduction, car c'est une forme de communication pour faire croire qu'un avantage est donné –, qu'il n'y aura pas de transfert de programmes, par exemple de Beliris, vers les institutions culturelles fédérales et qu'il n'y aura pas d'appel aux gouvernements communautaires car institution fédérale veut dire financement fédéral.

 

04.05  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, même si nous savons que la dynamique culturelle dans notre pays relève des Communautés, nous connaissons tous l'importance des institutions culturelles fédérales. Elles ont une importance à la fois culturelle, artistique, politique et peut-être même symbolique.

 

Aussi, monsieur le ministre, je salue la façon dont vous avez abordé ce dossier extrêmement important. Tout d'abord, vous avez pris le temps de la réflexion, ce que n'ont pas fait ceux qui ont instrumentalisé le dossier. Je viens d'entendre qu'on a cité l'interview de M. Draguet de ce matin. Même si ce ne sont pas des institutions qui dépendent du ministre, que je sache, ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas la N-VA, ce n'est pas le MR, etc., qui ont fermé le Musée d'Art moderne à Bruxelles! Cette institution était dans une situation désastreuse et a été mal gérée!

 

Cela étant dit, monsieur le ministre, vous avez pris le temps de la réflexion. J'aurais voulu savoir si vous avez rencontré les responsables des trois grandes institutions culturelles du pays.

 

Vous avez évoqué une exception culturelle, mais en vous fondant sur des éléments qui sont déjà dans l'accord de gouvernement, lequel prévoit des exceptions pour les petites structures. C'est un élément très important.

 

Contrairement à ce que M. Maingain a dit, j'estime que la proposition que vous avez formulée, monsieur le ministre, contient des éléments extrêmement intéressants. En effet, lorsque vous dites que l'importance culturelle de la capitale de l'Union européenne doit être davantage affirmée, je pense que vous avez entièrement raison et nous vous soutenons dans ce combat.

 

04.06  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, tout d'abord permettez-moi de vous rassurer! Certes, je m'exprime en général en mon nom propre. Ici, je le ferai au nom du gouvernement en vous précisant qu'il n'y a aucune divergence d'interprétation.

 

Mijnheer Calvo, er was geen reden om een andere minister of de eerste minister te vragen, om een antwoord te komen geven. Dat was niet nodig.

 

En premier lieu, il y a une exception culturelle, je vous le confirme. Tous les chiffres que j'ai cités cette semaine sont exacts. Cela signifie donc qu'aucune économie ne sera réalisée en ce qui concerne le personnel des institutions biculturelles. Ainsi, pour la Monnaie ou l'Orchestre national, trois quarts des coûts de cette institution sont totalement exonérés. Par ailleurs, il y a une diminution des efforts demandés par rapport à cet effort linéaire de 20 % sur les frais de fonctionnement. Je confirme qu'il n'y aura ni black-out en matière culturelle ni de réduction comparable à ce qui se fait dans d'autres secteurs, mais surtout que cette exception culturelle aura bien lieu.

 

Je vous rassure, monsieur Miller. J'ai déjà reçu et recevrai encore régulièrement en mon cabinet les différents responsables de ces institutions.

 

Peut-être serait-il bon de rafraîchir la mémoire de M. Maingain. Lorsque j'ai dit que nous allons chercher des financements aussi à la Loterie Nationale, à la Régie des Bâtiments, à Beliris, à la SFPI, voire dans les Communautés ou à la Commission européenne, il s'agit simplement de renforcer ce qui a été accompli ces dernières années. Ne nous trompons pas! Je viens encore de signer pour Beliris – les décisions étaient déjà intervenues avant moi – des dossiers qui concernent par exemple la rénovation complète des ateliers de la Monnaie, soit plus de 7 millions d'euros financés par Beliris.

 

Je pense, et on ne va pas me démentir, qu'il ne s'agit pas de spolier Bruxelles quand on exécute quelque chose qui a été décidé en commun avec la Région bruxelloise. Tous les autres acteurs interviennent déjà de cette façon.

 

Monsieur Maingain, je peux comprendre et nous en avons souvent discuté, votre inquiétude de voir les Communautés participer, mais elles le font déjà. Par exemple, l'exposition Rubens à Bozar, qui a eu un très grand succès, a été financée en partie par la Communauté flamande. Nous allons évidemment continuer. Bien entendu, tous ceux qui voudront contribuer, comme par le passé, aux frais de fonctionnement qui permettent de mettre un produit culturel à disposition du public sont les bienvenus.

 

Enfin, le kern a eu l'occasion de préparer le document budgétaire qui va vous être transmis dans les prochains jours. Nous nous sommes réunis ce matin. Je souhaite, comme l'ensemble du gouvernement, que l'on puisse aussi prendre des mesures de même nature en ce qui concerne les établissements scientifiques. Le ministre du Budget est en train de regarder avec la secrétaire d'État en charge comment prévoir, là aussi, une sorte d'exception, de manière à ce que les efforts demandés soient moins importants que les efforts linéaires demandés au niveau fédéral.

 

Je vous rassure - si vous le souhaitez, vous pouvez m'applaudir -, il y a vraiment une exception culturelle telle que je l'ai définie cette semaine, avec une réduction très claire des efforts demandés par rapport aux efforts linéaires du fédéral.

 

04.07  Zakia Khattabi (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas nous qui avons estimé qu'il y avait un désaccord entre vous, c'est Mme Sleurs elle-même qui dit: "Didier Reynders ne parle que pour lui-même sans avoir eu l'aval du Conseil des ministres." Je regrette qu'elle ne soit pas là. Je me réjouis que notre opposition ait permis qu'il y ait un point d'accord dans ce gouvernement, puisqu'on vient de vous entendre. Mais Mme Sleurs va plus loin, puisqu'elle dit que si un point de l'accord est revu, alors tout peut l'être.

 

Ma question était bien adressée au premier ministre car nos inquiétudes concernaient les divergences d'interprétation de votre accord de majorité. Vous nous annoncez les budgets; nous les étudierons avec beaucoup d'attention.

 

Je voudrais clôturer en vous redisant mon inquiétude de ne pas voir notre premier ministre venir assumer la position du gouvernement et se cacher - il était là il y a cinq minutes -, et ne pas assumer un point de vue collectif.

 

Monsieur Reynders, vous ne venez que de retaper sur un clou que vous aviez enfoncé en début de semaine. Nous étudierons avec beaucoup d'attention tous les budgets pour confirmer ou infirmer cette exception culturelle.

 

04.08  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, M. Miller est toujours touchant dans ses interventions. J'y suis toujours attentif pour de multiples raisons qu'il devine!

 

Néanmoins, il découvre aujourd'hui que, sous le gouvernement précédent, certaines décisions ont été prises; à présent, il semble les regretter. Pourtant, je le rappelle, son groupe politique faisait partie de cette majorité dont une ministre avait la tutelle sur ces institutions culturelles fédérales; si je me souviens bien, il s'agissait d'une ministre de son parti, Mme Laruelle.

 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après avoir tiré nos conclusions, nous avons compris et quitté le Mouvement. C'est la différence entre nous et je vous remercie d'avoir rappelé la raison pour laquelle nous sommes partis - en septembre 2011. Vérifiez les moments des décisions et vous verrez que nous n'y étions plus lors des choix concernant le Musée d'Art moderne.

 

Ce n'est pas là l'essentiel. Vous êtes déjà trop généreux lorsque vous accordez le bénéfice d'une exception culturelle. Nous annoncer que vous ne ferez pas d'économies sur le personnel, je ne l'imagine pas. Impossible de licencier la moitié de l'orchestre philharmonique sans le faire disparaître ou en faire une musique militaire! Ce ne peut être votre choix.

 

Plus fondamentalement, vous avez décidé de réduire les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire entre autres la capacité de produire certaines manifestations au départ des grandes institutions culturelles fédérales. Que vous appeliez à la rescousse d'autres institutions, c'est votre choix, mais il ne s'agit pas un choix qui vise à faire une exception culturelle. Il s'agit d'un cache-misère pour tenter de camoufler les responsabilités de votre gouvernement dans l'abaissement du niveau des activités des grandes institutions culturelles fédérales. Voilà la réalité!

 

04.09  Richard Miller (MR): Monsieur le président, je suis touché que M. Maingain trouve mes interventions touchantes. C'est une vieille histoire entre nous! Je l'écoute toujours avec beaucoup de respect et d'attention.

 

Cela étant, monsieur Maingain, il y a peut-être quelques erreurs de mémoire de votre part. Pourquoi? Parce que la ministre à laquelle vous avez fait allusion a, je pense, créé avec le ministre Reynders le musée Magritte. Monsieur Maingain, vous vous trompez: nous n'avons pas fermé un musée, nous en avons ouvert un!

 

En revanche, ce que j'ai voulu dire – et je le maintiens car j'estime qu'il y a eu une volonté d'instrumentaliser le dossier –, c'est qu'à un certain moment, il y a eu une telle déconfiture de toute la gestion de ces musées, y compris à Bruxelles, qu'on est allé jusqu'à fermer le Musée d'Art moderne. Et celui qui avait à l'époque le dossier en mains, ce n'était pas Mme Laruelle! C'était M. Magnette lui-même! C'était lui le ministre de la Politique scientifique quand on a fermé le musée le plus important de Bruxelles. Telle est la réalité! M. Magnette a ensuite donné la main à M. Courard. Je voulais rétablir les faits.

 

Je me réjouis de la réponse de M. le ministre qui a indiqué qu'il aurait la même attitude vraisemblablement pour les institutions scientifiques. C'est un point très important de sa réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Ik vraag de minister van Justitie tot hier te komen. Er zijn immers twee vragen voor hem.

 

Mevrouw Temmerman heeft mij gevraagd om aan de vraag van de heer Brotcorne te worden toegevoegd. Haar vraag was immers vóór de reglementaire bepaling ingediend. Ik kan haar argumentatie, eerlijk gezegd, van hieruit niet checken. Ik neem echter aan dat zij de waarheid spreekt.

 

Je donne la parole à M. Brotcorne.

 

05 Questions jointes de

- M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur "la faillite de la Justice" (n° P0039)

- Mme Karin Temmerman au ministre de la Justice sur "la faillite de la Justice" (n° P0041)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over "het failliet van Justitie" (nr. P0039)

- mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Justitie over "het failliet van Justitie" (nr. P0041)

 

05.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le ministre, à peine nommé, vous êtes confronté aux dures réalités de ce département largement sous-financé qu’est celui de la Justice. Ce n’est pas nouveau. Nous le regrettons depuis des années.

 

Je ne vais pas refaire l’histoire, vous connaissez exactement ce qui s’est passé: au quatrième trimestre, on vous annonce, par le biais d’une note de vos services, qu’il n’y a plus d’argent pour payer globalement tous ceux qui sont des prestataires de services pour l’institution judiciaire. Il s’agit de ceux qui entretiennent les bâtiments mais aussi de tous ceux qui aident la justice: les interprètes, les experts, les huissiers...

 

Vous n’êtes pas responsable de ce qui arrive, monsieur le ministre, vous êtes à peine arrivé. Je vous le concède volontiers. Mais je trouve quand même les choses paradoxales. Dans le gouvernement précédent, on avait épargné à la Justice et à l’Intérieur de participer aux économies linéaires. On voit qu’aujourd’hui, même cela ne permet pas de maintenir la capacité pour la Justice de payer les factures qui lui ont été adressées de manière tout à fait légitime.

 

Or, vous nous annoncez dans votre accord de gouvernement que vous appliquerez désormais aussi à la Justice cet effort linéaire de réduction de 20 % des frais de fonctionnement. Comment allez-vous faire demain?

 

Monsieur le ministre de la Justice, mes questions sont très simples. Allez-vous saisir demain le gouvernement pour obtenir une rallonge budgétaire 2014?

 

Allez-vous vous battre dans le cadre du budget 2015 pour avoir davantage que ce que vous pouvez espérer de manière à pouvoir payer les factures de 2014 et ne pas retrouver en 2016 la même situation, auquel cas nous serions en faillite? Ou allez-vous essayer d’obtenir, peut-être comme M. Reynders, le fait que votre département soit exonéré de cet effort financier qui est demandé?

 

Je vous demande, monsieur le ministre, d’être précis sur les réponses que vous m’apporterez à l’une ou l’autre de ces questions.

 

05.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, bedankt dat u mij deze vraag laat stellen. Ik had deze vraag eerst in de commissie ingediend.

 

Ik denk dat de problematiek zeer duidelijk is, mijnheer de minister. In het verleden heb ik uw voorganger daarover al een aantal keren ondervraagd, specifiek over de voogden. De voogden ondervinden al een jaar achterstand in hun betalingen. Niet alleen hun loon, maar ook hun onkosten worden niet vergoed. Eind 2013 zou er een schuldenberg van 75 miljoen euro zijn geweest. Dat gaat dan over de gerechtspsychiaters, de experts, de tolken enzovoort.

 

In het verleden zei men dat het historische feiten zijn. Uw voorgangster, mevrouw Turtelboom, heeft ook gezegd dat men dit zou oplossen. Op het einde van de vorige legislatuur heb ik haar gevraagd waar die oplossing bleef. Die oplossing zou er dan komen en is nu een beetje een erfenis. Excuseert u mij dat ik dit aan u moet vragen, mijnheer de minister, maar het is duidelijk dat dit niet meer verder kan.

 

Veel mensen, zoals de voogden, zetten zich in voor deze zaken. Zij moeten meer dan een jaar op die terugbetaling wachten.

 

Mijnheer de minister, wat is totale bedrag van de facturen bij Justitie die nog moeten worden betaald? Van wanneer dateren de oudste facturen? Zult u maatregelen voorstellen om eerst en vooral de achterstallige facturen te betalen en daarnaast ook om deze problematiek in de toekomst te vermijden?

 

05.03 Minister Koen Geens: Mevrouw Temmerman, monsieur Brotcorne, je vous remercie de partager mes préoccupations quant aux finances du SPF Justice.

 

Ik beperk mij in dezen tot de feiten. Ik zal wat technischer zijn, waardoor ik naar mijn nota’s moet kijken. Ik hoop dat u mij dat vergeeft. Dit is immers een vrij technische materie.

 

Op basis van de gegevens van de centrale boekhouding waren er op 5 november 2014 in totaal 47 578 gekende openstaande facturen die in het betalingscircuit zijn ingegeven, voor een totaalbedrag van 136 miljoen euro. Van het totaal aantal openstaande facturen dateren er 4 527 van vóór 1 januari 2014 voor een totaalbedrag van 47 miljoen euro. Nog 29 691 andere facturen dateren van vóór 1 augustus 2014 voor een totaalbedrag van 101 miljoen euro.

 

Opgesplitst per dienst van Justitie betreft het 66 miljoen voor de werkingskosten van de gewone rechtbank, voornamelijk gerechtskosten; 55 miljoen werkingskosten voor de gevangenissen, voornamelijk medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding, onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden; en 15 miljoen werkingskosten in overige diensten, voornamelijk informatica- en onderhoudskosten.

 

Uw vragen bevestigen de ernst van de toestand. Zoals ik op 16 oktober al heb verklaard, moeten wij het evenwicht zoeken tussen de betaalbaarheid en de kwaliteit.

 

Pour être concret, voici mes premières lignes d'action. Il y en a sept.

 

Premièrement, la liquidation de ces factures doit se poursuivre normalement. Ainsi, je vais ordonner, sans délai, l'utilisation de 13 millions d'euros de crédits encore disponibles pour les frais de justice.

 

Deuxièmement, les blocages administratifs relatifs aux allocations budgétaires concernées doivent être levés. À cette fin, j'introduirai, dans les prochains jours, les demandes requises auprès de mon collègue du Budget.

 

Troisièmement, pour ce qui concerne les créances qui font l'objet d'un litige juridique qui a été tranché, il conviendra de recourir le plus rapidement possible à la provision interdépartementale destinée à cet effet. J'ai donné les instructions nécessaires à mon administration.

 

Quatrièmement, des moyens supplémentaires devront être trouvés pour apurer le passif restant en fonction d'une radioscopie détaillée, au plus tard, lors du contrôle budgétaire. Chaque fois que possible, des compensations seront réalisées ou des imputations budgétaires alternatives seront proposées. Sont concernés ici, par exemple, la charge des frais médicaux des détenus et des internés.

 

05.04  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

05.05  Koen Geens, ministre: Je vous remercie de signaler que cela n'est pas grave. C'est gentil!

 

(…): Ce n'est pas ce qu'on disait.

 

05.06  Koen Geens, ministre: Non. Mais je n'invoque pas d'exception culturelle, judiciaire, médicale ou pénitentiaire. Je suis confronté à une facture de 136 millions et j'essaie de répondre en détail aux questions apparemment urgentes qui me sont posées.

 

Mon prédécesseur, Mme Maggie De Block, actuellement en charge des Affaires sociales, a déjà donné une orientation en ce sens, lors de notre entretien à l'occasion de la passation de pouvoir.

 

Cinquièmement, dans le même temps, le contrôle interne au sein du département devra être affiné. Actuellement, conformément à l'accord de gouvernement, mon département établit, avec le SPF Budget, un plan d'action afin de poursuivre l'intégration des processus comptables. Sixièmement, le processus de réforme de l'ordre judiciaire engagé doit être approfondi et la réorganisation interne du SPF doit être davantage concrétisée.

 

Septièmement, une solution structurelle sera apportée en ce qui concerne la maîtrise des dépenses, les frais de justice, et la récupération auprès des justiciables condamnés.

 

Als bevoegde minister en met de hulp van mijn administratie en de vertegenwoordigers van de gerechtelijke autoriteiten zal ik die maatregel omzetten en met de leden van de regering bespreken. Ook zal ik proberen te vernemen of ook ik excepties kan genieten.

 

Voorts kan ik u wel reeds mededelen dat in Justitie recent heel goede en lovenswaardige initiatieven zijn genomen, om de uitgaven correct in kaart te brengen en efficiëntiewinsten te realiseren. Gezien de complexiteit van Justitie, gaat het om multidisciplinaire initiatieven, die op diverse aspecten werken.

 

Zij zullen mee worden opgenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst 2016-2019 en in de beheersovereenkomsten die ik met het College van procureurs-generaal zal sluiten.

 

U begrijpt dat het voor het hele departement Justitie en voor mij een omvangrijke, belangrijke en langdurige opdracht zal worden om dergelijke types van uitgaven onder controle te krijgen.

 

05.07  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je m'attendais à une réponse plus lénifiante mais je constate que vous essayez de faire avancer les choses et d'être concret. Je ne suis pas encore convaincu que vous allez obtenir tous les montants qui vous permettront de faire face à ce refinancement ô combien nécessaire de la Justice.

 

Même si je vous l'avais suggéré en boutade, j'entends que vous allez tenter de faire ce que M. Reynders fait pour les institutions culturelles bruxelloises, à savoir échapper à cette volonté linéaire du gouvernement de faire des économies partout. Ce n'est pas une question de gauche, de centre ou de droite ou de majorité ou d'opposition, je pense que nous avons tous intérêt à financer structurellement un des pouvoirs de l'État qu'est la Justice. Quelle que soit la position des uns et des autres au sein de ce Parlement, nous devons tous travailler en ce sens. Si vous vous dirigez vers des solutions pérennes, je pense que vous pourrez compter sur l'ensemble des parlementaires.

 

Vous avez devant vous un département qui est particulièrement difficile, dans lequel vous aurez du mal à jongler avec les impositions du gouvernement en termes de contrôle des dépenses pour faire en sorte que ce pouvoir indépendant puisse effectivement fonctionner. Il y va du fonctionnement de notre démocratie.

 

05.08  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, uw antwoord was inderdaad technisch, vandaar dat wij deze vraag aanvankelijk in de commissievergadering voor u hadden ingediend. Wij zullen daar nog zeker op moeten terugkomen.

 

U geeft nu wel al enkele elementen aan voor een mogelijke oplossing en ook wij zullen u daarin, net zoals onze collega, steunen. Het gaat onder meer om vrijwilligers die zich inzetten ten gunste van ernstige problematiek, zoals het voogdijschap voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het kan niet dat mensen die zich daarvoor vrijwillig inzetten, bijna anderhalf jaar moeten wachten om alleen maar hun onkosten vergoed te krijgen. In hun geval gaat het dan nog niet om loon.

 

Ik hoop dat wij dat in de komende tijd, als u meer zicht hebt op de begroting en als de vragen hopelijk positief beantwoord worden door uw collega’s, voort kunnen uitpluizen. U zult daarin onze steun krijgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Mme Kattrin Jadin à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances, sur "les déclarations de M. Mettens, président du comité de direction de BELSPO" (n° P0040)

06 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de uitlatingen van de heer Mettens, voorzitter van het directiecomité van BELSPO" (nr. P0040)

 

06.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, quel ne fut pas mon étonnement de lire la presse ces derniers jours, notamment les propos tenus par le président du comité de direction du SPP Politique scientifique, ce qui m'amène à vous interroger aujourd'hui.

 

Il avance comme faisant partie de l'accord de gouvernement une suppression de 130 postes dans son administration. Ces chiffres sont interpellants, d'autant plus que je n'ai pas pu, en lisant l'accord de gouvernement, confirmer ces propos. Je vois en effet un réaménagement prévu pour le département des programmations mais il n'est nullement fait état de suppression de postes.

 

Ma question est très simple.

 

Madame la secrétaire d'État, qu'en est-il? Quel est l'agenda de ce réaménagement des services? Quelles en seront les conséquences en matière d'emploi notamment?

 

06.02  Elke Sleurs, secrétaire d'État: Frau Jadin, ich danke Ihnen für Ihre Frage.

 

Ces dernières semaines, il y a eu de nombreuses parutions dans la presse, avant même que je puisse déposer ma déclaration de politique générale. C'est pourquoi, l'annonce du président de BELSPO, M. Mettens, est spéculative.

 

En ce qui concerne les 130 licenciements qu'il a annoncés dans les médias et à son propre personnel, je peux dire ce qui suit. Premièrement, j'insiste sur le fait que j'avais espéré que le personnel de BELSPO recevrait un meilleur traitement de la part de M. Mettens. Le personnel est compétent, capable de travailler dur mais souvent mal dirigé et peut-être donc aussi ameuté inutilement.

 

J'accorde toute ma confiance au personnel, en particulier aux scientifiques qui en font partie.

 

Deuxièmement, ce n'est pas au président de BELSPO d'anticiper une politique qu'il ne connaît pas encore. En tant que haut fonctionnaire, il ne devrait pas adopter de point de vue pouvant être déloyal envers le gouvernement.

 

Troisièmement, le président de BELSPO a fait en sorte que les services du personnel, le service financier et le service juridique soient entièrement ou partiellement centralisés à BELSPO avenue Louise. Ce n'est pas une entrave à l'efficacité mais une séparation des besoins des établissements scientifiques fédéraux.

 

Conformément à l'accord gouvernemental, nous allons à nouveau donner à ces établissements leur pleine responsabilité pour intégrer ces fonctions. Nous allons d'ailleurs interroger de manière détaillée tous les établissements pour développer ainsi des solutions dans un esprit constructif.

 

En résumé, ce n'est pas de cette manière que les 130 membres du personnel vont s'en aller, comme le prétend M. Mettens, mais nous ferons appel au maximum à leur expertise pour les faire travailler dans les établissements concernés.

 

06.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la secrétaire d'État, cette réponse complète eu égard aux propos qui ont été tenus et qui ont semé le trouble, voire la panique à certains moments, permettra de clarifier et de calmer les choses. Il faut faire place à ce que nous attendons et à ce à quoi nous nous attèlerons en commission de l'Économie, à savoir la mise en place de la note de politique générale que vous viendrez nous exposer.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Vervanging van een lid van het Europees Parlement

07 Remplacement d'un membre du Parlement européen

 

De voorzitter: Mevrouw Marianne Thyssen, lid van het Europees Parlement, is ontslagnemend op 1 november 2014.

Mme Marianne Thyssen, membre du Parlement européen, est démissionnaire en date du 1er novembre 2014.

 

De eerste opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Tom Vandenkendelaere.

Le premier suppléant appelé à la remplacer est M. Tom Vandenkendelaere.

 

Bij brief van 30 oktober 2014 heeft hij mij op de hoogte gebracht dat hij effectief zitting wenst te hebben als parlementslid.

Par lettre du 30 octobre 2014, il m'a informé qu'il souhaite effectivement siéger.

 

De verkiezing van die laatste als plaatsvervangend lid van het Europees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van onze assemblee op 30 juni 2014 goedgekeurd.

L'élection de ce dernier comme membre suppléant du Parlement européen a été validée par notre assemblée au cours de la séance du 30 juin 2014.

 

Betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, bedoeld bij de artikelen 1 en 41 van de wet van 23 maart 1989 met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement.

L'intéressé remplit les conditions d'éligibilité prévues par les articles 1er et 41 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

 

Ik stel u voor de heer Tom Vandenkendelaere voor te dragen als vast lid van het Europees Parlement.

Je vous propose dès lors de présenter M. Tom Vandenkendelaere comme membre effectif du Parlement européen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

08 Wettig- en voltalligverklaring van de Senaat

08 Constitution du Sénat

 

Bij brief van 14 oktober 2014 brengt de Senaat ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 14 octobre 2014, le Sénat fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

09 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Franse Gemeenschap

09 Constitution du Parlement de la Communauté française

 

Bij brief van 17 oktober 2014 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 17 octobre 2014, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

10 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

10 Constitution du "Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie"

 

Bij brief van 17 oktober 2014 brengt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 17 octobre 2014, le "Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie" fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

11 Wensen van de Koning

11 Vœux du Roi

 

Bij brief van 17 oktober 2014 heeft de kabinetschef van de Koning mij de wensen van Zijne Majesteit de Koning voor het welslagen van de werkzaamheden van onze Vergadering overgezonden.

Par lettre du 17 octobre 2014, le chef de cabinet du Roi m'a transmis les vœux de Sa Majesté le Roi pour le succès des travaux de notre Assemblée.

 

12 Benoeming van de afvaardigingen naar de internationale vergaderingen

12 Nomination des délégations aux assemblées internationales

 

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de afgevaardigden naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Nous devons procéder à la nomination des délégués à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van het Reglement geschieden deze benoemingen op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging ziet de samenstelling van de delegatie, bestaande uit 4 vaste leden en 3 plaatsvervangers, er als volgt uit:

Conformément aux articles 159 et 158 du Règlement, ces nominations se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Je rappelle que la délégation est composée de 4 membres effectifs et de 3 membres suppléants et que la répartition proportionnelle attribue:

 

1 vast lid en 1 plaatsvervanger voor de N-VA-fractie

1 vast lid voor de PS-fractie

1 vast lid voor de MR-fractie

1 vast lid voor de CD&V-fractie

1 plaatsvervanger voor de Open Vld-fractie

1 plaatsvervanger voor de sp.a-fractie

 

1 membre effectif et 1 suppléant au groupe N-VA

1 membre effectif au groupe PS

1 membre effectif au groupe MR

1 membre effectif au groupe CD&V

1 membre suppléant au groupe Open Vld

1 membre suppléant au groupe sp.a

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir le nom de leurs candidats:

 

- N-VA:

vast lid/effectif: Daphné Dumery;

plaatsvervanger/suppléant: Kristien Van Vaerenbergh;

- PS:

vast lid/effectif: Philippe Blanchart;

- MR:

vast lid/effectif: Damien Thiéry;

- CD&V:

vast lid/effectif: Stefaan Vercamer;

- Open Vld:

plaatsvervanger/suppléant: Sabien Lahaye-Battheu;

- sp.a:

plaatsvervanger/suppléant: Dirk Van der Maelen.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor de afvaardiging naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

 

Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa

Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de afgevaardigden naar de Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa.

Nous devons procéder à la nomination des délégués à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van het Reglement geschieden deze benoemingen op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging ziet de samenstelling van de delegatie bestaande uit 5 vaste leden en 5 plaatsvervangers, er als volgt uit:

Conformément aux articles 159 et 158 du Règlement, ces nominations se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Je rappelle que la délégation est composée de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants et que la répartition proportionnelle attribue:

 

- 2 N-VA;

- 1 PS;

- 1 MR;

- 1 CD&V.

 

De verdeling is dezelfde voor de plaatsvervangende leden.

La répartition est identique pour les membres suppléants.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir le nom de leurs candidats:

 

- N-VA:

vaste leden/effectifs: Rita Bellens, Peter De Roover;

plaatsvervangers/suppléants: Peter Buysrogge, Renate Hufkens;

- PS:

vast lid/effectif: Stéphane Crusnière;

plaatsvervanger/suppléant: Philippe Blanchart;

- MR:

vast lid/effectif: Denis Ducarme;

plaatsvervanger/suppléant: Kattrin Jadin;

- CD&V:

vast lid/effectif: Nahima Lanjri;

plaatsvervanger/suppléant: Veli Yüksel.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor de afvaardiging naar de Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

 

Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Conseil interparlementaire consultatif de Benelux

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de 10 afgevaardigden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

Nous devons procéder à la nomination des 10 délégués de la Chambre des représentants au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van ons Reglement is de verdeling van de mandaten binnen de delegatie van de Kamer de volgende:

Conformément aux articles 159 et 158 de notre Règlement la répartition des mandats de la délégation de la Chambre est la suivante:

 

- 3 N-VA;

- 2 PS;

- 1 MR;

- 1 CD&V;

- 1 Open Vld;

- 1 sp.a;

- 1 Ecolo-Groen.

 

Ze is dezelfde voor de plaatsvervangende leden.

Elle est identique pour les membres suppléants.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen gegeven van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van de delegatie van de Kamer:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir le nom des membres de leur groupe qui feront partie de la délégation de la Chambre:

 

- N-VA:

vaste leden/effectifs: Veerle Wouters, Christoph D'Haese, Yoleen Van Camp;

plaatsvervangers/suppléants: Brecht Vermeulen, Koen Metsu, Valerie Van Peel;

- PS:

vaste leden/effectifs: Sebastian Pirlot, Daniel Senesael;

plaatsvervangers/suppléants: Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius;

- MR:

vast lid/effectif: Richard Miller;

plaatsvervanger/suppléant: Sophie Wilmès;

- CD&V:

vast lid/effectif: Jef Van den Bergh;

plaatsvervanger/suppléant: Leen Dierick;

- Open Vld:

vast lid/effectif: Vincent Van Quickenborne;

plaatsvervanger/suppléant: Patricia Ceysens;

- sp.a:

vast lid/effectif: Maya Detiège;

plaatsvervanger/suppléant: David Geerts;

- Ecolo-Groen:

vast lid/effectif: Evita Willaert;

plaatsvervanger/suppléant: Georges Gilkinet.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden voor de afvaardiging naar de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

 

Euromediterrane Parlementaire Assemblee

Assemblée parlementaire euroméditerranéenne

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van 2 afgevaardigden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Euromediterrane Parlementaire Assemblée.

Nous devons procéder à la nomination de 2 délégués de la Chambre des représentants à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM).

 

De N-VA-fractie stelt de kandidatuur voor van de heer Jan Vercammen als effectief lid en de heer Peter Luykx als plaatsvervangend lid.

Le groupe N-VA propose la candidature de M. Jan Vercammen comme membre effectif et de M. Peter Luykx comme membre suppléant.

 

De PS-fractie stelt de kandidatuur voor van de heer Ahmed Laaouej als effectief lid en de heer Philippe Blanchart als plaatsvervangend lid.

Le groupe PS propose la candidature de M. Ahmed Laaouej comme membre effectif et de M. Philippe Blanchart comme membre suppléant.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden voor de afvaardiging naar de Euromediterrane Parlementaire Assemblée.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne.

 

13 Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk – benoeming van de leden

13 Commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église – nomination des membres

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van de voorzitters van 17 juli en 5 november 2014 stel ik u voor de bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, in te stellen, en haar leden te benoemen.

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents des 17 juillet et 5 novembre 2014, je vous propose de constituer la commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église, et de nommer ses membres.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Het gaat over 13 vaste leden en 13 plaatsvervangers.

Il s'agit de 13 membres effectifs et 13 membres suppléants.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition est la suivante:

 

- N-VA: 3;

- PS: 2;

MR: 2;

- CD&V: 2;

- Open Vld: 1;

sp.a: 1;

- Ecolo-Groen!: 1;

- cdH: 1.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui seront membres de cette commission.

 

N-VA:

vaste leden/effectifs: Sophie De Wit, Daphné Dumery, Goedele Uyttersprot;

plaatsvervangers/suppléants: Kristien Van Vaerenbergh, Sarah Smeyers, An Capoen;

- PS:

vaste leden/effectifs: Özlem Özen, Karine Lalieux;

plaatsvervangers/suppléants: Éric Massin, Fabienne Winckel;

- MR:

vaste leden/effectifs: Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron;

plaatsvervangers/suppléants: Philippe Goffin, Luc Gustin;

- CD&V:

vaste leden/effectifs: Raf Terwingen, Sonja Becq;

plaatsvervangers/suppléants: Servais Verherstraeten, en een naam die nog moet worden ingevuld.

Open Vld:

vast lid/effectif: Carina Van Cauter;

plaatsvervanger/suppléant: Katja Gabriëls;

- sp.a:

vast lid/effectif: Karin Jiroflée;

plaatsvervanger/suppléant: Monica De Coninck;

- Ecolo-Groen!:

vast lid/effectif: Stefaan Van Hecke;

plaatsvervanger/suppléant: Benoit Hellings;

- cdH:

vast lid/effectif: Christian Brotcorne;

plaatsvervanger/suppléant: Catherine Fonck.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

14 Inoverwegingneming van voorstellen

14 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 5 november 2014, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel (de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry en de heren Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet en Benoit Hellings) van kaderwet tot instelling van de verplichting voor België om het recht op voedsel daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, nr. 518/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sonja Becq en de heren Philippe Goffin en Philippe Pivin) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, nr. 538/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq, de heer Raf Terwingen, mevrouw Sophie De Wit, de heren Gilles Foret en Egbert Lachaert en mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft, nr. 564/1;

- het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, de dames Sonja Becq en Sophie De Wit, de heren Gilles Foret en Egbert Lachaert en mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, nr. 565/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 5 novembre 2014, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition (Mmes Muriel Gerkens et Anne Dedry et MM. Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet et Benoit Hellings) de loi-cadre instaurant l'obligation d'une mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation par la Belgique, n° 518/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq et MM. Philippe Goffin et Philippe Pivin) modifiant le Code civil, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, n° 538/1;

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq, M. Raf Terwingen, Mme Sophie De Wit, MM. Gilles Foret et Egbert Lachaert et Mme Carina Van Cauter) modifiant, en ce qui concerne l'entrée en vigueur, la loi du 8 mai 2014 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code judiciaire, n° 564/1;

- la proposition de loi (M. Raf Terwingen, Mmes Sonja Becq et Sophie De Wit, MM. Gilles Foret et Egbert Lachaert et Mme Carina Van Cauter) modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, n° 565/1.

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

14.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de urgentie voor de volgende voorstellen uit de lijst in de toegevoegde agenda: nr. 538 van collega Van Cauter cs, nr. 564 van collega Becq cs en nr. 565 van collega Terwingen cs.

 

De voorzitter: Wij stemmen over de urgentie bij zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

15 Goedkeuring van de agenda

15 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 13 november 2014.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 13 novembre 2014.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 13 november 2014 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 13 novembre 2014 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 16.21 uur.

La séance est levée à 16.21 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 014 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 014 annexe.