Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 19 juni 2014

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 19 juin 2014

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.41 uur en voorgezeten door de heer André Flahaut, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 14.41 heures et présidée par M. André Flahaut, président sortant.

 

Opening van de buitengewone zitting 2014

Ouverture de la session extraordinaire 2014

 

De voorzitter: De Kamer komt heden bijeen krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende bijeenroeping van de nieuwe federale wetgevende Kamers op 19 juni 2014.

La Chambre se réunit aujourd'hui en vertu de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales le 19 juin 2014.

 

Ik verklaar de buitengewone zitting 2014 voor geopend.

Je déclare ouverte la session extraordinaire 2014.

 

Het voorlopig Bureau is samengesteld uit de uittredende Kamervoorzitter, die voorzit, en uit de twee jongste kamerleden die de voorzitter bijstaan (Rgt art. 1). Aan mijn rechterzijde neemt mevrouw Yoleen Van Camp zitting. Aan mijn linkerzijde neemt mevrouw Nawal Ben Hamou zitting.

Le Bureau provisoire est composé du président de la Chambre sortant de charge, qui préside, et des plus jeunes membres qui assistent le président (Rgt art. 1). À ma droite, Mme Yoleen Van Camp, à ma gauche, Mme Nawal Ben Hamou.

 

Heeft zich verontschuldigd: de heer Laurent Devin.

S’est excusé: M. Laurent Devin.

 

01 Samenstelling van de commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven

01 Composition des commissions pour la vérification des pouvoirs

 

De dossiers betreffende de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 werden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden door de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus overeenkomstig de artikelen 169 en 177 van het Kieswetboek.

La Chambre des représentants a été saisie, en vertu des articles 169 et 177 du Code électoral, par les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, des dossiers concernant les élections législatives du 25 mai 2014.

 

Deze dossiers worden verzonden naar de zes commissies die, overeenkomstig artikel 2 van het Reglement, dienen te worden samengesteld om de geloofsbrieven te onderzoeken.

Ces dossiers seront renvoyés aux six commissions qui, conformément à l’article 2 du Règlement, doivent être formées pour vérifier les pouvoirs.

 

Ik stel aan de Kamer voor de processen-verbaal van de parlementsverkiezingen als volgt onder de commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven te verdelen:

Je propose à la Chambre de répartir de la manière suivante entre les commissions de vérification des pouvoirs, les procès-verbaux des élections:

 

1e commissie: de kieskring Brussel-Hoofdstad;

2e commissie: de kieskringen Antwerpen en Limburg;

3e commissie: de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg;

4e commissie: de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant;

5e commissie: de kieskringen Vlaams Brabant en Henegouwen;

6e commissie: de kieskringen Luik en Namen.

 

1ère commission: la circonscription de Bruxelles-Capitale;

2e commission: les circonscriptions d’Anvers et du Limbourg;

3e commission: les circonscriptions de Flandre occidentale et du Luxembourg;

4e commission: les circonscriptions de Flandre orientale et du Brabant wallon;

5e commission: les circonscriptions du Brabant flamand et du Hainaut;

6e commission: les circonscriptions de Liège et de Namur.

 

Bij brief van 16 juni 2014, verzaakt mevrouw Marijke Dillen de uitoefening van haar mandaat als volksvertegenwoordiger.

Par lettre du 16 juin 2014, Mme Marijke Dillen renonce à l’exercice de son mandat de député.

Deze brief wordt verzonden naar de 2e commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

Cette lettre est renvoyée à la 2e commission de vérification des pouvoirs.

 

Ik geef het woord aan mevrouw Van Camp om lezing te geven van de klachten die in verband met de verkiezingen werden ingediend.

Je donne la parole à Mme Van Camp pour donner lecture des réclamations qui sont parvenues au sujet des élections.

 

Na lezing van elke klacht deelt de voorzitter mede naar welke commissie die wordt verwezen.

Après lecture de chaque réclamation, le président indique à quelle commission elle est renvoyée.

 

01.01  Yoleen Van Camp, secretaris: Bij bezwaarschriften van 4 en 18 juni 2014 vragen de heren Philippe Chansay Wilmotte en Damien Sougnez (Valeurs libérales citoyennes) de nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Par réclamations du 4 et 18 juin 2014, MM. Philippe Chansay Wilmotte et Damien Sougnez (Valeurs libérales citoyennes) demandent l’annulation de l’ensemble de l’élection de la Chambre des représentants.

 

Bij bezwaarschrift van 4 juni 2014 verzoekt mevrouw Marie-Luce Lovinfosse (Belgische Unie – Union belge (B.U.B.)) over te gaan tot de nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en vraagt de organisatie van nieuwe verkiezingen met manuele stemming en een versterkte onafhankelijke controle.

Par réclamation du 4 juin 2014, Mme Marie-Luce Lovinfosse (Belgische Unie – Union belge (B.U.B.)) demande que l’on procède à l’annulation de l’ensemble de l’élection de la Chambre des représentants et demande l’organisation de nouvelles élections avec un vote manuel et un contrôle indépendant accru.

 

Bij bezwaarschriften van 5 juni 2014 vragen respectievelijk mevrouw Michèle Demoulin (Valeurs libérales citoyennes) en de heer Rodolphe Mulle de Terschueren (Valeurs libérales citoyennes) de nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Par réclamations du 5 juin 2014, Mme Michèle Demoulin (Valeurs libérales citoyennes) et M. Rodolphe Mulle de Terschueren (Valeurs libérales citoyennes) demandent l’annulation de l’ensemble de l’élection de la Chambre des représentants.

 

Bij e-mail van 6 juni 2014 beklaagt mevrouw Caroline Mardens uit Ukkel zich over de slechte leesbaarheid van de schermen van de stemcomputers.

Par courriel du 6 juin 2014, Mme Caroline Mardens d’Uccle se plaint de la mauvaise lisibilité des écrans des ordinateurs de vote.

 

Bij bezwaarschrift van 10 juni 2014 vraagt mevrouw Tatiana Hachimi (Parti Populaire) een systematische hertelling in de kieskring Brussel-Hoofdstad alsook over te gaan tot een hoorzitting.

Par réclamation du 10 juin 2014, Mme Tatiana Hachimi (Parti Populaire) demande le recomptage systématique dans l’arrondissement électoral de Bruxelles-Capitale et l’organisation d’une audition.

 

Bij brief van 10 juni 2014 vragen mevrouw Muriel Gerkens en de heer Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) dat een omstandig en gedetailleerd verslag over het verloop van de verkiezingen zou worden opgemaakt door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit verzoek werd door de voorzitter van de Kamer op 10 juni 2014 overgezonden aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.

Par lettre du 10 juin 2014, Mme Muriel Gerkens et M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demandent que le SPF Intérieur rédige un rapport circonstancié et détaillé sur le déroulement des élections. Cette demande a été transmise le 10 juin 2014 par le président de la Chambre à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances.

 

Bij bezwaarschrift van 11 juni 2014 vragen de heren Benjamin Coenen en Patrick Milland (La Droite) over te gaan tot nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Par réclamation du 11 juin 2014, MM. Benjamin Coenen et Patrick Milland (La Droite) demandent de procéder à l’annulation de l’ensemble de l’élection de la Chambre des représentants.

 

Bij bezwaarschrift van 12 juni 2014 vraagt de heer Laurent Louis (Debout les Belges !) de nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en te worden gehoord.

Par réclamation du 12 juin 2014, M. Laurent Louis (Debout les Belges !) demande l’annulation de l’ensemble de l’élection de la Chambre des représentants et d’être entendu.

 

De voorzitter: Deze bezwaarschriften en brief worden verzonden naar de eerste commissie.

Ces réclamations et ce courrier sont renvoyés à la première commission.

 

01.02  Yoleen Van Camp, secretaris: Bij e-mail van 27 mei 2014 wijst de heer Filip Gressens erop dat, volgens hem, op 25 mei 2014 onterecht toelating tot stemming werd gegeven in het stembureau nr. 52 te Montenaken-Gingelom (kanton Sint-Truiden, kieskring Limburg), en vraagt dit te onderzoeken.

Par courriel du 27 mai 2014, M. Filip Gressens indique que, selon lui, des personnes ont été indûment admises à voter dans le bureau de vote n° 52 à Montenaken-Gingelom (canton de Saint-Trond, circonscription électorale du Limbourg), et demande que l’on examine cette question.

 

Bij bezwaarschrift van 17 juni 2014 vraagt de heer Jozef Peeters de nietigverklaring van de kiesverrichtingen en in het bijzonder die in het stembureau nr. 12 in het kanton Bree (Limburg). Volgens hem was er sprake van belemmering bij de vervulling van de kiesplicht en schending van het kiesgeheim.

Par réclamation du 17 juin 2014, M. Jozef Peeters demande l’annulation des opérations électorales, en particulier, celles du bureau de vote n° 12 dans le canton de Bree (Limbourg). Selon lui, il était empêché de voter et il a constaté la violation du secret du scrutin.

 

De voorzitter: Deze bezwaarschriften worden verzonden naar de tweede commissie.

Ces réclamations sont renvoyées à la deuxième commission.

 

01.03  Nawal Ben Hamou, secrétaire: Bij bezwaarschriften van 30 mei 2014 beklagen mevrouw Séverine Laurent (P+) en de heer Pierre Renversez (P+) zich erover dat de aanplakking van de kandidatenlijsten in bepaalde stembureaus van de kieskring Henegouwen onvolledig en onregelmatig was. Zij vragen de nietigverklaring van de resultaten van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Par réclamations du 30 mai 2014, Mme Séverine Laurent (P+) et M. Pierre Renversez (P+) se plaignent de ce que l’affichage des listes de candidats était incomplet et irrégulier dans certains bureaux de vote de la circonscription électorale du Hainaut. Ils demandent l’annulation des résultats de l’élection de la Chambre des représentants.

 

Bij bezwaarschrift van 12 juni 2014 vraagt de heer Laurent Louis (Debout les Belges !) in subsidiaire orde, wat de kieskring Henegouwen betreft, de hertelling en de analyse van de ongeldig verklaarde en blanco stemmen en de vaststelling van het juiste aantal stemmen ten gunste van Debout les Belges ! dat ongeldig werd verklaard.

Par réclamation du 12 juin 2014, M. Laurent Louis (Debout les Belges !) demande, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la circonscription électorale du Hainaut, le recomptage et l’analyse des votes déclarés nuls et des votes blancs ainsi que la détermination du nombre exact de votes en faveur de Debout les Belges ! qui ont été déclarés nuls.

 

Bij bezwaarschrift van 16 juni 2014 vraagt de heer Mischaël Modrikamen (Parti Populaire) over te gaan tot de volledige hertelling in de kieskring Henegouwen en het onderzoek van de als ongeldig beschouwde stemmen om na te gaan of de Parti Populaire in deze categorie niet is oververtegenwoordigd en, in voorkomend geval, de nietigverklaring van de kiesverrichtingen. Hij vraagt eveneens te worden gehoord.

Par réclamation du 16 juin 2014, M. Mischaël Modrikamen (Parti Populaire) demande le recomptage complet de la circonscription électorale du Hainaut et l’examen des votes déclarés nuls afin de vérifier si le Parti Populaire n’est pas surreprésenté dans cette catégorie, et, le cas échéant, l’annulation des élections. Il demande également d’être entendu.

 

Bij per e-mail verstuurd bezwaarschrift van 19 juni 2014 vraagt de heer Lode Mommaerts de ongeldigverklaring van de verkiezingen in het kanton Aarschot (Vlaams-Brabant) wegens de gebrekkige toegankelijkheid van de stembureaus nrs 12 tot 15 en het ontbreken van de waarborg op een geheime stemming in het stembureau nr. 13.

Par réclamation, envoyée par courriel du 19 juin 2014, M. Lode Mommaerts demande l’annulation des élections dans le canton d’Aarschot (Brabant flamand) en raison d’une mauvaise accessibilité des bureaux de votes n°s 12 à 15 et l’absence de la garantie du secret de vote au bureau n° 13.

 

De voorzitter: Deze bezwaarschriften worden verzonden naar de vijfde commissie.

Ces réclamations sont renvoyées à la cinquième commission.

 

01.04  Nawal Ben Hamou, secrétaire: Bij bezwaarschrift van 4 juni 2014 vragen de heren Philippe Chansay Wilmotte en Damien Sougnez (Valeurs libérales citoyennes) in subsidiaire orde de nietigverklaring van de verkiezingen in de kieskring Luik.

Par réclamation du 4 juin 2014, MM. Philippe Chansay Wilmotte et Damien Sougnez (Valeurs libérales citoyennes) demandent, à titre subsidiaire, l’annulation des élections dans l’arrondissement électoral de Liège.

 

Bij bezwaarschriften van 5 juni 2014 vragen respectievelijk mevrouw Michèle Demoulin (Valeurs libérales citoyennes) en de heer Rodolphe Mulle de Terschueren (Valeurs libérales citoyennes) in subsidiaire orde de nietigverklaring van de verkiezingen in de kieskring Luik.

Par réclamations du 5 juin 2014, Mme Michèle Demoulin (Valeurs libérales citoyennes) et M. Rodolphe Mulle de Terschueren (Valeurs libérales citoyennes) demandent respectivement, à titre subsidiaire, l’annulation des élections dans l’arrondissement électoral de Liège.

 

Bij bezwaarschrift van 11 juni 2014 vragen de heren Benjamin Coenen en Patrick Milland (La Droite) in subsidiaire orde de nietigverklaring van de verkiezingen in de kieskring Luik.

Par réclamation du 11 juin 2014, MM. Benjamin Coenen et Patrick Milland (La Droite) demandent, à titre subsidiaire, l’annulation des élections dans l’arrondissement électoral de Liège.

 

De voorzitter: Deze bezwaarschriften worden verzonden naar de zesde commissie.

Ces réclamations sont renvoyées à la sixième commission.

 

Bij brief van 6 juni 2014 zendt mevrouw de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen ons de nota over van de FOD Binnenlandse Zaken met betrekking tot de informaticabug van 25 mei 2014 en de manier waarop deze geïdentifieerd en behandeld werd.

Par lettre du 6 juin 2014, Mme la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances nous transmet la note informative rédigée par le SPF Intérieur relative aux explications concernant le bug informatique intervenu le 25 mai 2014 et la manière avec laquelle il a été identifié et traité.

 

Bij brief van 16 juni 2014 zendt mevrouw de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen ons het verslag opgesteld door Price Waterhouse-Coopers Enterprise Advisory SCRL.

Par lettre du 16 juin 2014, Mme la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances nous transmet le rapport de certification rédigé par Price Waterhouse-Coopers Enterprise Advisory SCRL.

 

Ces documents ont été mis à votre disposition.

Deze documenten werden ter uwer beschikking gesteld.

 

Nu worden de zes commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven bij loting samengesteld. Elke commissie bestaat uit zeven leden.

Il va être procédé au tirage au sort des six commissions de vérification des pouvoirs composées de sept membres chacune.

 

De namen worden uitgeloot door de secretarissen.

Il est procédé au tirage au sort par les secrétaires.

 

De eerste commissie wordt samengesteld als volgt: de heer Raf Terwingen, mevrouw Griet Smaers, de heer Melchior Wathelet, de heer Dirk Van Mechelen, mevrouw Evita Willaert, mevrouw Fabienne Winckel en de heer Veli Yüksel.

 

Cette première commission analyse les plaintes de portée générale et les dossiers qui concernent la circonscription de Bruxelles-Capitale.

 

De tweede commissie wordt samengesteld als volgt: de heer Steven Vandeput, de heer Stefaan Van Hecke, mevrouw Caroline Cassart-Mailleux, mevrouw Nathalie Muylle, de heer Georges Gilkinet, de heer Peter Vanvelthoven en de heer Patrick Dewael.

 

Cette deuxième commission analyse les procès-verbaux concernant les provinces du Limbourg et d’Anvers.

 

De derde commissie die zich buigt over de dossiers van West-Vlaanderen en Luxemburg, is samengesteld uit: de heer Koen Geens, de heer Bart De Wever, de heer Robert Van de Velde, de heer Tim Vandenput, de heer Roel Deseyn, mevrouw Muriel Gerkens, de heer Hendrik Vuye.

 

La quatrième commission analyse les dossiers pour les provinces de Flandre orientale et de Brabant wallon; elle sera composée de Mme Özlem Özen, M. Peter De Roover, M. Elio Di Rupo, Mme Nahima Lanjri, Mme Monica De Coninck, Mme Véronique Caprasse, M. Peter Buysrogge.

 

La cinquième commission, consacrée au Hainaut et au Brabant flamand, sera composée de M. David Geerts, M. Jan Vercammen, M. Aldo Carcaci, Mme Gwenaëlle Grovonius, M. Peter Luykx, M. Christoph D'Haese, Mme Inez De Coninck.

 

La sixième commission, consacrée à Liège et à Namur, sera composée de M. Daniel Bacquelaine, M. Emmanuel Burton, M. Philippe Blanchart, M. Marco Van Hees, M. David Clarinval, M. Jean-Jacques Flahaux, Mme Meryame Kitir.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 15.04 heures.

De vergadering wordt geschorst om 15.04 uur.

 

La séance est reprise à 16.26 heures.

De vergadering wordt hervat om 16.26 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Le président: Chers collègues, je salue tout d'abord la présence à la tribune du président du Conseil de l'Union européenne, M. Herman Van Rompuy, ainsi que de son voisin déjà un peu nostalgique de cette Assemblée, M. Herman De Croo, et du chef de cabinet de Sa Majesté le Roi.

 

Onderzoek van de geloofsbrieven

Vérification des pouvoirs

 

02 Verslag van de eerste commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskring Brussel-Hoofdstad

02 Rapport de la première commission pour la vérification des pouvoirs: circonscription électorale de Bruxelles-Capitale

 

02.01  Melchior Wathelet, rapporteur: Voici le rapport de la première commission pour la vérification des pouvoirs: circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

 

Présents: M. Raf Terwingen, M. Dirk Van Mechelen, M. Veli Yüksel, mevrouw Griet Maers, mevrouw Evita Willaert, Mme Fabienne Winkel et moi-même.

 

Mesdames, messieurs, uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei laatstleden in de kieskring Brussel-Hoofdstad en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai dernier dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad heeft de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

Le Bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale a proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring Brussel-Hoofdstad:

- MR: Reynders (D.,J.), Schepmans (F.,A.), Pivin (P.C.), Thiéry (D.,M.);

- FDF: Maingain (O.D.), Caprasse (V.,F.).

- Ecolo: Khattabi (Z.), Hellings (B.,D.);

- PS: Onkelinx (L.,A.), Kir (E.,E.), Lalieux (K.,M.), Laaouej (A.), Ben Hamou (N.);

- cdH: Delpérée (F.,P.), Fremault (C.,P.);

 

Circonscription électorale de Bruxelles-Capitale:

- MR: Reynders (D.,J.), Schepmans (F.,A.), Pivin (P.C.), Thiéry (D.,M.);

- FDF: Maingain (O.D.), Caprasse (V.,F.).

- Ecolo: Khattabi (Z.), Hellings (B.,D.);

- PS: Onkelinx (L.,A.), Kir (E.,E.), Lalieux (K.,M.), Laaouej (A.), Ben Hamou (N.);

- cdH: Delpérée (F.,P.), Fremault (C.,P.);

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskring Brussel-Hoofdstad:

- MR: Wilmès (S.), Calomne (G.,R.), Nivesse (L.), de Donnea (F.-X.,G.), Quevrin (A.,A.), Cassart (M.,M.), Tellier (S.,D.), Corhay (O.,J.), Bondu (M.,A.);

- FDF: Libert (E.R.), Baumerder (L.), Dupont (M.,A.), Paquot (M.,A.), Nimal (F.,J.), Bentein (D.,M.), Lambin (F.,M.), Péters (J.,P.), Joannes (J.,M.).

- Ecolo: Vanden Burre (G.,P.), Waterschoot (V.,I.), Deleuze (O.,G), Turine (S.), Chairi (M.), Boucquey (S.,E.), Todts (O.), Minet (S.,J.), Curraj (E.);

- PS: Mayeur (Y.,E.), Rigodanzo (V.), Vervoort (M.,D.), Kalimbiriro (N.), Limani (F.), Crespo Garcia (C.,J.), Parent (V.,S.), Fievez (L.;E.), Llopis Lorand (N.,Ch.);

- cdH: Dallemagne (G.,J.), Bennani (S.), Riguelle (J.,D), Sebbahi (M.), Lita Mboko (C.), Desmarets (A.,Ch.), Jacobs (K.,F.), Scholliers (V.,C.), Mertens (R.,J.);

 

Circonscription électorale de Bruxelles-Capitale:

- MR: Wilmès (S.), Calomne (G.,R.), Nivesse (L.), de Donnea (F.-X.,G.), Quevrin (A.,A.), Cassart (M.,M.), Tellier (S.,D.), Corhay (O.,J.), Bondu (M.,A.);

- FDF: Libert (E.R.), Baumerder (L.), Dupont (M.,A.), Paquot (M.,A.), Nimal (F.,J.), Bentein (D.,M.), Lambin (F.,M.), Péters (J.,P.), Joannes (J.,M.).

- Ecolo: Vanden Burre (G.,P.), Waterschoot (V.,I.), Deleuze (O.,G), Turine (S.), Chairi (M.), Boucquey (S.,E.), Todts (O.), Minet (S.,J.), Curraj (E.);

- PS: Mayeur (Y.,E.), Rigodanzo (V.), Vervoort (M.,D.), Kalimbiriro (N.), Limani (F.), Crespo Garcia (C.,J.), Parent (V.,S.), Fievez (L.;E.), Llopis Lorand (N.,Ch.);

- cdH: Dallemagne (G.,J.), Bennani (S.), Riguelle (J.,D), Sebbahi (M.), Lita Mboko (C.), Desmarets (A.,Ch.), Jacobs (K.,F.), Scholliers (V.,C.), Mertens (R.,J.);

 

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Aangezien de volgende bezwaarschriften tegen de kiesverrichtingen werden ingediend.

Considérant que les réclamations suivantes ont été introduites contre les opérations électorales.

 

klachten die ertoe strekken de verkiezingen van 25 mei 2014 nietig te verklaren -

réclamations visant l’annulation des élections du 25 mai 2014 -

 

Klachten ingediend door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC)

Réclamations introduites par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC)

 

De heren Philippe Chansay Wilmotte en Damien Sougnez, gedomicilieerd in respectievelijk 4500 Hoei, chaussée de Liège 37, en 4870 Trooz, rue Biche les Près 5A, bij brief van 4 juni 2014; mevrouw Michèle Demoulin, gedomicilieerd in 1410 Waterloo, avenue Marie-Louise 7, bij brief van 5 juni 2014, en de heer Rodolphe Mulle de Terschueren, gedomicilieerd in 1400 Nijvel, rue Auguste Lévêque 26, bij brief van 5 juni 2014; zij klagen aan dat de integriteit van de stemming niet werd gewaarborgd, gelet op de veelvuldige informaticastoringen, het gebrek aan beschermingsmaatregelen om het geheim van de stemming te waarborgen en de niet-inachtneming van verschillende internationale normen in verband met de transparantie van het verkiezingsproces.

MM. Philippe Chansay Wilmotte et Damien Sougnez, domiciliés respectivement à 4500 Huy, 37 chaussée de Liège et à 4870 Trooz, 5A rue Biche les Prés, par lettre du 4 juin 2014; Mme Michèle Demoulin, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Marie-Louise 7, par lettre du 5 juin 2014 et M. Rodolphe Mulle de Terschueren, domicilié à 1400 Nivelles, 26 rue Auguste Lévêque par lettre du 5 juin 2014, se plaignent de ce que l’intégrité du scrutin n’a pas été assurée compte tenu de nombreux dysfonctionnements informatiques, de l’absence de mesures de protection en vue d’assurer le secret des votes ainsi que du non-respect de différentes normes internationales relatives à la transparence du processus électoral.

 

Bij brief van 18 juni 2014 hebben dezelfde verzoekers een aanvullende memorie ingediend die, naast de reeds aangevoerde middelen, het feit aanklaagt dat in het buitenland (Australië en Griekenland) verblijvende Belgen de documenten die nodig zijn om te stemmen niet tijdig hebben ontvangen.

Par lettre du 18 juin 2014, les mêmes requérants ont déposé un mémoire ampliatif qui, outre le développement des moyens déjà invoqués, dénonce le fait que des Belges résidant à l’étranger (Australie et Grèce) n’ont pas reçu à temps leurs documents permettant de voter.

 

* * * 

 

Klacht ingediend door LA DROITE

Réclamation introduite par LA DROITE

 

Ook de heren Benjamin Coenen en Patrick Milland, met onbekende woonplaats, klagen bij e-mail van 11 juni 2014 aan dat de integriteit van de stemming niet werd gewaarborgd, gelet op de veelvuldige informatica-incidenten, het gebrek aan beschermingsmaatregelen om het geheim van de stemming te waarborgen en de niet-inachtneming van verschillende internationale normen in verband met de transparantie van het verkiezingsproces.

MM. Benjamin Coenen et Patrick Milland, dont le domicile n’est pas connu, par courriel du 11 juin 2014, se plaignent également de ce que l’intégrité du scrutin n’a pas été respectée compte tenu de nombreux dysfonctionnements informatiques, de l’absence de mesures de protection en vue d’assurer le secret des votes ainsi que du non-respect de différentes normes internationales relatives à la transparence du processus électoral.

 

* * * 

 

Klacht ingediend door Debout Les Belges !

Réclamation introduite par Debout Les Belges !

 

Ook de heer Laurent Louis, gedomicilieerd in 6110 Montigny le Tilleul, rue Coteaux du Tilleul 1b, trekt, bij brief van 12 juni 2014, de integriteit van de stemming in twijfel, gelet op de talrijke onregelmatigheden en democratische tekortkomingen die werden vastgesteld.

M. Laurent Louis, domicilié à 6110 Montigny le Tilleul, rue Coteaux du Tilleul 1b, par lettre du 12 juin 2014, remet également en cause l’intégrité du scrutin du fait des nombreuses irrégularités et vices démocratiques constatés.

 

* * * 

 

Klacht ingediend door Belgische Unie-Union Belge (B.U.B)

Réclamation introduite par Belgische Unie-Union Belge (B.U.B)

 

Mevrouw Marie-Luce Lovinfosse, gedomicilieerd te 1800 Vilvoorde, Komatsulaan 1, klaagt bij brief van 4 juni 2014, zowel uit eigen naam als namens haar partij en haar lijstgenoten, aan dat de integriteit van de stemming niet werd gewaarborgd, gelet op de veelvuldige informaticastoringen alsook op de incidenten in verband met het manueel stemmen (zoekgeraakte of in de vuilnisbak gegooide stembiljetten).

Mme Marie-Luce Lovinfosse, domiciliée à 1800 Vilvorde, avenue Komatsu 1, par lettre du 4 juin 2014, se plaint, en son nom personnel ainsi qu’au nom de son parti et de ses colistiers de ce que l’intégrité du scrutin n’a pas été assurée compte tenu de nombreux dysfonctionnements informatiques mais aussi d’incidents liés au vote manuel (perte de bulletins de vote ou jetés à la poubelle).

 

Alle voornoemde klagers vragen dat het geheel van de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 nietig zou worden verklaard.

L’ensemble des plaignants précités sollicitent l’annulation de l’ensemble de l’élection du 25 mai 2014 pour la Chambre des représentants.

 

* * * 

 

klacht met het oog op de stelselmatige hertelling van de uitgebrachte stembiljetten alsook de organisatie van een hoorzitting door de Kamercommissie voor het onderzoek der geloofsbrieven -

réclamation visant le recomptage systématique des bulletins émis ainsi que l’organisation d’une audition par la commission de vérification des pouvoirs de la Chambre -

 

Klacht ingediend door de Parti Populaire (PP)

Réclamation introduite par le Parti Populaire (PP)

 

Mevrouw Tatiana Hachimi, gedomicilieerd in 1030 Schaarbeek, Maurice Maeterlincklaan 84, klaagt bij brief van 10 juni 2014 aan dat zich in het kanton Schaarbeek tal van technische incidenten hebben voorgedaan; die incidenten zouden de juistheid van de verkiezingsuitslagen in twijfel moeten trekken. Derhalve eist de klaagster een stelselmatige hertelling van de uitgebrachte stembiljetten en de organisatie van een hoorzitting door de Kamercommissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven.

Mme Tatiana Hachimi, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Maurice Maeterlinck 84, par lettre du 10 juin 2014, se plaint de la survenance de nombreux incidents techniques dans le canton de Schaerbeek; incidents qui devraient remettre en cause l’exactitude des résultats électoraux. La plaignante réclame dès lors un recomptage systématique des bulletins émis ainsi que l’organisation d’une audition par la commission de vérification des pouvoirs de la Chambre.

 

* * * 

 

Mevrouw Caroline Mardens, gedomicilieerd in 1180 Brussel, Floréallaan 54, bij e-mail van 6 juni 2014, vraagt zich af of het niet mogelijk is om het manueel stemmen terug in te voeren bij gebrek aan leesbaarheid van de schermen.

Mme Caroline Mardens, domiciliée à 1180 Bruxelles, avenue de Floréal 54, par courriel du 6 juin 2014, s’interroge sur la possibilité de revenir au vote manuel eu égard au manque de lisibilité des écrans.

 

* * * 

 

Bij brief van 10 juni 2014 hebben mevrouw Muriel Gerkens en de heer Stefaan Van Hecke bij de uittredende Kamervoorzitter een verzoek ingediend om een rapport van de FOD Binnenlandse Zaken te verkrijgen in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen van 25 mei 2014 in de kieskringen van Wallonië, Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij brief van 16 juni 2014 heeft minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. Joëlle Milquet op die vraag geantwoord.

Par lettre du 10 juin 2014, Mme Muriel Gerkens et M. Stefaan Van Hecke ont introduit auprès du président sortant de la Chambre une demande en vue de l’obtention d’un rapport par le SPF Intérieur sur la tenue des élections européenne, fédérale et régionales du 25 mai 2014 dans les circonscriptions électorales wallonne, flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale. Par lettre du 16 juin 2014, la ministre de l’Intérieur, Mme Joëlle Milquet a répondu à cette demande.

 

* * * 

 

A. Wat de ontvankelijkheid betreft

A. Quant à la recevabilité

 

Door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) ingediende klachten

Réclamations introduites par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC)

 

Overwegende dat een eerste door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) ingediende klacht twee verschillende verzoekersidentiteiten bevat. Bladzijde 1 van het beroep vermeldt de naam Michèle Demoulin terwijl bladzijde 8 de naam Philippe Chansay Wilmotte vermeldt; bovendien bevat de klacht geen enkele handtekening waarmee de echte verzoeker met zekerheid kan worden geïdentificeerd.

Considérant qu’une première réclamation introduite par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) contient deux identités différentes au titre de requérant. La page 1 du recours indique le nom de Mme Michèle Demoulin alors que la page 8 indique le nom de M. Philippe Chansay Wilmotte et ne contient aucune signature permettant d’identifier avec certitude le réel requérant.

 

Bijgevolg overwegende dat, door de onmogelijkheid de verzoeker te identificeren een dergelijk verzoek niet ontvankelijk is.

Considérant dès lors que devant l’impossibilité d’identifier le requérant, une telle requête n’est pas recevable.

 

Overwegende dat een tweede door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) ingediende klacht eveneens twee verschillende verzoekersidentiteiten bevat. Bladzijde 1 van het beroep vermeldt de naam Mulle de Terschueren terwijl bladzijde 8 de naam Philippe Chansay Wilmotte vermeldt; bovendien bevat de klacht geen enkele handtekening waarmee de echte verzoeker met zekerheid kan worden geïdentificeerd.

Considérant qu’une seconde réclamation introduite par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) contient également deux identités différentes au titre de requérant. La page 1 du recours indique le nom de M. Mulle de Terschueren alors que la page 8 indique le nom de M. Philippe Chansay Wilmotte et ne contient aucune signature permettant d’identifier avec certitude le réel requérant.

 

Bijgevolg overwegende dat, door de onmogelijkheid de verzoeker te identificeren een dergelijk verzoek niet ontvankelijk is.

Considérant dès lors que devant l’impossibilité d’identifier le requérant, une telle requête n’est pas recevable.

 

B. Wat de grond betreft

B. Quant au fond

 

Klachten van VLC (de heren Chansay Wilmotte en Sougnez), LA DROITE (de heren Benjamin Coenen en Patrick Milland), Debout Les Belges ! (de heer Laurent Louis), B.U.B (mevrouw Marie-Luce Lovinfosse) en de PP (mevrouw Tatiana Hachimi).

Réclamations introduites par VLC (MM. Chansay Wilmotte et Sougnez), LA DROITE (MM. Benjamin Coenen et Patrick Milland), Debout Les Belges ! (M. Laurent Louis), B.U.B (Mme Marie-Luce Lovinfosse) et P.P (Mme Tatiana Hachimi)

 

• Verzoek om een hoorzitting

• Demande d’audition

 

Overwegende dat noch de Grondwet (artikel 48) noch het Kieswetboek (artikel 231) de assemblees verplichten de personen die een klacht hebben ingediend, te horen.

Considérant que ni la Constitution (article 48) ni le Code électoral (article 231) n’imposent aux assemblées d’entendre les personnes qui ont introduit une réclamation.

 

Overwegende dat er moet op worden gewezen dat naar aanleiding van de verkiezingen van 2010 een soortgelijk verzoek is geformuleerd en dat het toen is verworpen.

Considérant qu’il y a lieu de relever que lors des élections de 2010, une demande analogue avait été formulée; demande qui avait été rejetée.

 

Overwegende, tot slot, dat alle documenten met betrekking tot de ingediende klachten ter beschikking van de commissieleden liggen.

Considérant, enfin, que tous les documents relatifs aux réclamations introduites sont à la disposition des membres de la commission.

 

• Gebrek aan transparantie van het verkiezingsproces en het ontbreken van een onafhankelijke instantie om te beslissen over de geldigheid van de verkiezingen

• Absence de transparence du processus électoral et absence d’une instance indépendante pour statuer sur la validité des élections

 

Overwegende dat artikel 48 van de Grondwet bepaalt dat, "Elke Kamer de geloofsbrieven van haar leden onderzoekt en de geschillen beslecht die hieromtrent rijzen" en dat artikel 231 van het Kieswetboek voorziet dat, "Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat uitspraak doen, zowel wat hun leden als wat de opvolgers betreft, over de geldigheid van de kiesverrichtingen".

Considérant qu’en vertu de l’article 48 de la Constitution, "Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet" et qu’en vertu de l’article 231 du Code électoral, "La Chambre des représentants et le Sénat se prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs suppléants".

 

Overwegende derhalve dat het uw commissie, aangezien ze alleen bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van de kiesverrichtingen, niet toekomt zich uit te spreken over de regeling door de Grondwet van de geschillen in verband met de parlementsverkiezingen.

Considérant dès lors qu’étant uniquement compétente pour se prononcer sur la validité des opérations électorales, il n’appartient pas à votre commission de se prononcer sur le règlement par la Constitution du contentieux des élections législatives.

 

Overwegende, tot slot, dat in het arrest van 2 maart 2010 (Grosaru t/Roemenië) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met name wordt aangegeven dat verscheidene landen, waaronder België, een lange democratische traditie hebben waarbij de verkiezingen worden gevalideerd door het Parlement, dat eventuele twijfel over de legitimiteit van een dergelijke praktijk wegneemt.

Considérant enfin, que l’arrêt du 2 mars 2010, Grosaru c/Roumanie, de la Cour européenne des droits de l’homme indique notamment que plusieurs pays, dont la Belgique, jouissent d’une longue tradition démocratique de validation des opérations électorales par le Parlement qui dissipe les doutes éventuels quant à la légitimité d’une telle pratique.

 

• "Computerbug" van 25 mei 2014 en verzoek om hertelling van de stemmen

• "Bug" informatique intervenu le 25 mai 2014 et demande de recomptage des voix

 

Overwegende dat het proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad opmerkt dat: “gelet op de veelvuldige tussenkomsten 'van technische aard' van derden, het slechts een marginale controle uitoefent op de betrouwbaarheid van de uitslagen.

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du Bureau principal de circonscription électorale de Bruxelles-Capitale observe que: en raison de nombreuses interventions 'dites techniques' de tiers, il n’exerce, somme toute, qu’un contrôle très marginal sur la fiabilité des résultats.

 

Overwegende dat in het kader van het beslissingsproces tot geldigverklaring van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, aan de uittredende voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 6 juni 2014 een informatienota van de FOD Binnenlandse Zaken heeft doen toekomen met uitleg over de “computerbug" van 25 mei en de wijze waarop die werd geïdentificeerd en behandeld.

Considérant que dans le cadre du processus de décision de validation de l’élection de la Chambre des représentants, la ministre de l’Intérieur, Mme Joëlle Milquet, a fait parvenir au président sortant de la Chambre des représentants, en date du 6 juin 2014, une note informative rédigée par le SPF Intérieur relative aux explications concernant le “bug“ informatique intervenu le 25 mai et la manière avec laquelle il a été identifié et traité.

 

Overwegende dat uit die nota blijkt dat voor alle door de bug getroffen stemmen “de FOD een nieuwe impactberekening [heeft] uitgevoerd per kieskring, per verkiezing en per lijst.

Daaruit blijkt een bevestiging dat er geen impact is op de zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De niet geregistreerde stemmen maken 0,070 % (initieel 0,067 %) van het totaal van de stemmen uit in de bij de informaticabug betrokken kantons."(blz. 4).

Considérant qu’il ressort de cette note que: “pour l’ensemble des votes concernés par le bug, le SPF a procédé à un nouveau calcul d’impact par circonscription, par élection et par liste.

Il en résulte une confirmation de l’absence d’impact sur la répartition des sièges pour l’élection de la Chambre des représentants. Les votes erronés représentent 0,070 % (initialement 0,067 %) du total des votes exprimés dans les cantons concernés par le bug informatique..(p.5)

 

Overwegende dat die geringe impact uitdrukkelijk aan bod komt in de door de minister van Binnenlandse Zaken meegedeelde bijlagen. Voor de partijen die in het kader van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel-Hoofdstad een klacht hebben ingediend, gaat het om 4 geannuleerde stemmen voor LA DROITE en 10 stemmen voor respectievelijk de Parti Populaire en Debout Les Belges !.

Considérant que ce faible impact se retrouve explicité dans les annexes communiquées par la ministre de l’Intérieur. Il s’agit, pour les partis ayant introduit une réclamation dans le cadre des élections pour la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, de 4 votes annulés pour LA DROITE et de 10 votes pour respectivement le Parti Populaire et Debout Les Belges !.

 

Overwegende dat het College van deskundigen belast met de controle van het elektronische stem- en stemopnemingssysteem de berekeningen van de FOD Binnenlandse Zaken, volgens welke de ongeldig verklaarde stemmen geen invloed hebben op de zetelverdeling tussen de lijsten, ook correct vindt. (Doc 54 0014/001-2014 BZ)

Considérant que le Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés considère également exacts les calculs du SPF Intérieur selon lesquels les votes invalidés n’ont pas d’impact sur la répartition des sièges entre les listes. (Doc 54 0014/001-2014 SE)

 

Overwegende derhalve dat er geen reden is om in te gaan op het verzoek om hertelling van de stemmen.

Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande visant à un recomptage des voix.

 

Een lid stelt hierover enkele vragen en wenst meer duidelijkheid te bekomen over het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken. Uw commissie is van oordeel dat die vragen later in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt kunnen worden behandeld.

Un membre de la commission pose différentes questions à cet égard et souhaite obtenir plus de précisions quant à la réponse de la ministre de l'Intérieur. Votre commission estime que ces questions pourront être traitées ultérieurement en commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

 Stemrecht van Belgen in het buitenland

• Droit de vote des Belges à l’étranger

 

Overwegende dat, wat betreft de reeds vermelde problemen betreffende de laattijdige ontvangst in het buitenland van sommige stembrieven, uw commissie naar het antwoord van de Belgische Ambassadeur in Australië verwijst volgens wie die vertraging te wijten is aan: “gewoonweg het feit dat de wettelijke termijn voor de verzending van de stembrieven door de Belgische gemeenten aan de ambassade te kort was” (brief geciteerd in de aanvullende memorie van VLC)

Considérant que devant les difficultés évoquées quant à la réception tardive à l’étranger de certains bulletins de vote, votre commission se réfère à la réponse de l’ambassadeur de Belgique en Australie, selon laquelle ce retard résulte “simplement du fait que le délai légal pour l’envoi des bulletins de vote des communes belges à l’ambassade était trop court“ (lettre citée par le mémoire ampliatif introduit par VLC).

 

Overwegende dat het uw commissie niet toekomt zich uit te spreken over de vigerende wetgeving.

Considérant qu’il n’appartient pas à votre commission de se prononcer sur la législation en vigueur.

 

Overwegende evenwel dat uw commissie wenst dat de toepassing van de kieswetgeving inzake Belgen in het buitenland door de regering zou worden geëvalueerd.

Considérant toutefois que votre commission souhaite que l’application de la législation sur le vote des Belges à l’étranger fasse l’objet d’une évaluation par le gouvernement.

 

Gelet op de grondwettelijke verplichting als bedoeld in de artikelen 195, 46 en 48 van de Grondwet, verklaart uw commissie de hiervoor vermelde klachten ongegrond.

Eu égard à l’obligation constitutionnelle visée aux articles 195, 46 et 48 de la Constitution, votre commission déclare les réclamations susmentionnées non fondées.

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet, is uw Commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad, voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Attendu que les élus ayant justifié des conditions exigées par l’article 64 de la Constitution, votre commission estime qu’il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par le Bureau principal de circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Dit verslag werd goedgekeurd met 6 tegen één stem.

Le présent rapport a été approuvé par six voix contre une.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole?

Vraagt nog iemand het woord?

 

02.02  Benoît Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, le groupe Ecolo-Groen tient à vous remercier, monsieur le président, d'avoir fourni aux membres de cette assemblée un rapport – le rapport du SPF Intérieur – plus complet que celui que, il y a quelques jours, nos collègues des entités fédérées ont reçu sur les difficultés et manquements constatés lors de l'organisation du scrutin du 25 mai dernier.

 

Les Verts se réjouissent d'avoir été entendus et d'avoir ainsi obtenu, en partie, des réponses à la lettre que nos collègues Gerkens et Van Hecke vous envoyaient le 10 juin dernier.

 

Cependant, les inquiétudes et les interrogations graves qui étaient les nôtres avant la diffusion de ce rapport et les discussions intervenues à l'instant dans les six commissions n'ont pas apaisé nos craintes, loin de là. Le rapport de la ministre ne contient aucune explication quant aux irrégularités constatées en matière de vote papier, contrairement à ce que nous demandions dans la lettre; de plus, le vote des Belges à l'étranger posait problème.

 

En ce qui concerne le vote électronique, le gros du morceau, le rapport ne contient aucune explication sur le rôle clair joué par Stésud, l'entreprise de consultance, et PwC. C'est l'intervention du personnel de la société-mère de Stésud, NRB, qui a permis l'identification même du bug informatique. Donc, une entreprise tierce au dispositif prévu par le SPF Intérieur et sa ministre de tutelle ont joué un rôle dans cet événement essentiel qu'est le vote. C'est anormal et c'est inquiétant pour les Verts!

 

Le nouveau logiciel censé rassembler les votes et qui, dans la pratique, a eu des difficultés à le faire avec cette nouvelle fonctionnalité de changement de vote en cours de vote, a été validé par PwC. La responsabilité de PwC est pleine et entière. Son rôle, la mission pour laquelle l'État lui avait confié ce marché est justement de prévenir ce type de difficulté. Le SPF Intérieur a failli! La ministre de tutelle du SPF Intérieur a failli!

 

Cette suspension dans les limbes du résultat officiel des élections doit nous amener à nous interroger sur la perte de confiance bien légitime que les citoyens peuvent avoir dans ce moment fondamental, fondateur de la démocratie, qu'est le vote.

 

Cette cacophonie autour du vote électronique et ces 2 250 voix perdues minent la crédibilité du système démocratique sur l'un de ses fondements essentiels.

 

À cette piètre image s'ajoutent les propos irresponsables de la ministre de l'Intérieur, qui a déclaré sur une chaîne privée francophone – je la cite à l'intention des collègues flamands – que "10 % des votes nuls sont annulés en général à chaque élection". Ici, l'annulation de ces 2 250 voix, même si elles n'ont pas d'impact, monsieur Wathelet, sur la répartition des sièges entre les divers partis, s'assied sur le droit de vote d'au moins 2 250 électeurs. Et ça, c'est insupportable!

 

Les Verts veulent aussi profiter des cinq années à venir pour travailler à la réforme du système de contrôle que nous appliquons aujourd'hui, c'est-à-dire le contrôle des élections par les assemblées elles-mêmes. Nous souhaitons, et c'est à réfléchir ici, que les recours soient possibles non plus devant les parlementaires fraîchement élus, qui sont à la fois juges et parties, mais devant des instances indépendantes. Il convient de discuter ici si ces instances doivent être les cours et tribunaux existants.

 

Un travail parlementaire approfondi doit avoir lieu maintenant pour analyser comment d'autres États européens pratiquent et mettent en œuvre une procédure plus juste, plus démocratique et plus transparente. Évidemment, les articles 48 et 142, monsieur Delpérée, ne sont pas aujourd'hui soumis à révision, mais cela ne nous dédouane pas d'un travail de fond à mener dès maintenant en vue d'une modification de ces règles lors de la prochaine législature.

 

Tant pour cet aspect de l'organisation matérielle des futurs scrutins, Ecolo et Groen demanderont donc de poursuivre le travail ici et de réfléchir aux meilleurs moyens juridiques et techniques pour rendre la confiance aux citoyens dans l'exercice de ce droit fondamental, celui de voter.

 

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecolo-Groen votera contre le rapport de la première commission chargée des plaintes transversales et générales et s'abstiendra sur les autres rapports.

 

Je vous remercie.

 

02.03  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, uit het rapport van de FOD Binnenlandse Zaken is duidelijk gebleken dat er bij de stemopname in Brussel effectief onregelmatigheden gebeurd zijn. Die worden gerelativeerd: ze zouden geen invloed op de stemverrichtingen gehad hebben. Toch blijft dat volgens ons een zeer slechte zaak in een democratie. Door die onregelmatigheden hangt er een negatieve zweem over de verkiezingen. Ik denk dat wij het erover eens zijn dat verkiezingen correct georganiseerd moeten worden.

 

In tegenstelling tot onze collega’s van Ecolo-Groen willen wij in de volgende vijf jaar wel meer doen dan alleen de stemverrichtingen in het oog houden.

 

Wij zullen ons bij de komende stemming onthouden.

 

02.04  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, indépendamment du rapport que j'ai lu tout à l'heure, je pense pouvoir répéter la mission qui est la nôtre lorsque nous devons valider des élections. Tous les éléments qui étaient à notre disposition dans le cadre de cette commission de vérification des pouvoirs nous permettent aujourd'hui, très clairement, de valider les élections. Il est vrai que certains débats sont ouverts et je ne doute pas que nous aurons encore des discussions à ce sujet pendant les cinq prochaines années.

 

Je comprends que certaines et certains utilisent la tribune aujourd'hui pour déjà annoncer les débats politiques mais notre rôle est de valider les élections. Je répète que l'ensemble des éléments en notre possession nous permet de le faire sans aucun doute, et nous pouvons nous en réjouir.

 

Rappelons-nous le pourquoi nous devons voter aujourd'hui et respectons l'ordre du jour!

 

02.05  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, incontestablement, le vote électronique a connu peut-être ses derniers moments d'existence dans ce pays, à la suite des errements au moment du dépouillage, dans un certain nombre de cantons électoraux, de bureaux principaux de dépouillement.

 

Incontestablement, il faudra revoir notre système de contrôle des opérations électorales. Et sur le plan des principes, nous savons tous que la Cour européenne a condamné le fait que ce soient les assemblées parlementaires elles-mêmes, même si certaines garanties sont réelles, qui valident le résultat des élections. En quelque sorte, c'est être juge et partie.

 

Nous connaissons ce problème juridique depuis longtemps et nous savons qu'il faudra y répondre. On aurait pu y répondre au moment de la sixième réforme de l'État. Je dis cela notamment à l'attention de ceux qui veulent toujours plus de transparence mais qui n'y ont peut-être pas veillé à ce moment-là.

 

Il n'en demeure pas moins qu'il faudra accepter aujourd'hui que, sur la base des éléments d'information qui nous sont communiqués, il n'y a pas lieu de contester les résultats, même si un doute subsiste, mais que la preuve n'en est pas apportée de manière certaine, quant à la manière dont les opérations ont été vérifiées au sein des bureaux principaux. Il n'est pas tolérable dans une démocratie qui se respecte que ce soit une société privée, non mandatée, qui ait cette mission et que cela échappe à un contrôle indépendant.

 

Le président: Monsieur Maingain, vous avez dit "dépouillage"? Dépouillement! J'ai entendu "dépouillage"!

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Noni)

 

Aangezien minimaal acht leden het hebben gevraagd, gaan we over tot de naamstemming.

 

Nous votons sur les conclusions de la première commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

96

Oui

Nee

15

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

147

Total

 

Bijgevolg zijn de conclusies van de eerste commissie aangenomen.

En conséquence, les conclusions de la première commission sont adoptées.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de kieskring Brussel-Hoofdstad wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus de la circonscription de Bruxelles-Capitale dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van de kieskring Brussel-Hoofdstad deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

Karine Lalieux, Ahmed Laaouej, Olivier Maingain en Véronique Caprasse leggen de grondwettelijke eed af in het Frans.

Karine Lalieux, Ahmed Laaouej, Olivier Maingain et Véronique Caprasse prêtent le serment constitutionnel en français.

 

Emir Kir, Nawal Ben Hamou, Didier Reynders, Françoise Schepmans, Philippe Pivin, Damien Thiéry, Francis Delpérée, Céline Fremault, Zakia Khattabi en Benoît Hellings leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

Emir Kir, Nawal Ben Hamou, Didier Reynders, Françoise Schepmans, Philippe Pivin, Damien Thiéry, Francis Delpérée, Céline Fremault, Zakia Khattabi et Benoît Hellings prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

 

Laurette Onkelinx legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

Laurette Onkelinx prête le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

 

03 Verslag van de tweede commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Antwerpen en Limburg

03 Rapport de la deuxième commission de vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales d'Anvers et du Limbourg

 

De voorzitter: Ik geef nu het woord aan mevrouw Nathalie Muylle als rapporteur voor de tweede commissie, die zich heeft gebogen over de dossiers betreffende Antwerpen en Limburg.

 

03.01  Nathalie Muylle, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik breng u het verslag van de tweede commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven voor de kieskringen Antwerpen en Limburg. Aanwezig waren Steven Vandeput als voorzitter, Stefaan Van Hecke, Caroline Cassart-Mailleux, ikzelf als rapporteur, Georges Gilkinet, Peter Vanvelthoven en Patrick Dewael.

 

Uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee gelast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei jongstleden in de kieskringen Antwerpen en Limburg en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Votre commission a été chargée par l’assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai dernier dans les circonscriptions électorales d’Anvers et du Limbourg ainsi qu’au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring Antwerpen:

- Groen: Almaci (M.), Calvo y Castañer (K.);

- Vlaams Belang: Dewinter (F.,M.), Dillen (M.E);

- Open Vld: Turtelboom (A.), Van Mechelen (D.,L.);

- sp.a: De Coninck (M.,J.), Geerts (D.), Detiège (M.,F.);

- N-VA: De Wever (B.,A.), Demir (Z.), De Roover (P.M.), Jambon (J.M.), Wollants (B.), De Wit (S.,M.), Van Peel (V.), Van Camp (Y.) Metsu (K.) Van de Velde (R.), Bellens (R.,G.);

- CD&V: Verherstraeten (S.), Lanjri (N.), Van den Bergh (J.), Smaers (G.,M.)

 

Circonscription électorale d’Anvers:

- Groen: Almaci (M.), Calvo y Castañer (K.);

- Vlaams Belang: Dewinter (F.,M.), Dillen (M.E);

- Open Vld: Turtelboom (A), Van Mechelen (D.,L.);

- sp.a: De Coninck (M.,J.), Geerts (D.), Detiège (M.,F.);

- N-VA: De Wever (B.,A.), Demir (Z.), De Roover (P.M.), Jambon (J.M.), Wollants (B.), De Wit (S.,M.), Van Peel (V.), Van Camp (Y.) Metsu (K.) Van de Velde (R.), Bellens (R.,G.);

- CD&V: Verherstraeten (S.), Lanjri (N.), Van den Bergh (J.), Smaers (G.,M.)

 

Kieskring Limburg:

- Open Vld: Dewael (P.Y.), Lijnen (N.);

- sp.a: Vanvelthoven (P.,K.), Kitir (M.);

- N-VA: Vandeput (S.,H.), Grosemans (K.,M.), Luykx (P.,F.), Wouters (V.,L.), Janssen (W.);

- CD&V: Beke (W.), Heeren (V.,G.), Terwingen (R.L.)

 

Circonscription électorale du Limbourg:

- Open Vld: Dewael (P.Y.), Lijnen (N.);

- sp.a: Vanvelthoven (P.,K.), Kitir (M.);

- N-VA: Vandeput (S.,H.), Grosemans (K.,M.), Luykx (P.,F.), Wouters (V.,L.), Janssen (W.);

- CD&V: Beke (W.), Heeren (V.,G.), Terwingen (R.L.)

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskring Antwerpen:

- Groen: Heiremans (K.), Fathi (O.), De Bie (M.,M.), Verrelst (Ch.,A.), Janssens (Ch.,M.), Van Hoffelen (K.), Heylen (L.,M.), Deroy (E.), Syed Riaz (H.), De Backer (L.,L.), Van den Borne (T.,J.), Apers (L.,L.), Van Bel (T.,L.);

- Vlaams Belang: Penris (J.,W.), Creyelman-Spitael (M.,G.), De Winter (S.,R.), Walschaerts (W.,A.), Limbourg (V.,M.), Van Akeleyen (Ch.,P.), Cleymans (A.,J.), Boudewijns (Y.,L.), Schroyens (M.,C.), van Craenenbroeck (L.,M.), Moeyersons (J.), Huijbrechts (E.,J.), Leffelaer (J.,E.);

- Open Vld: Wilrycx (F.,F.), Stokmans (A.,E.), Avontroodt (Y.,M.), Leyzen (S.,M.), Houet (E.,M.), Gysels (K.,J.), Guldentops (L.,M.), Willemse (R.,A.), Vercammen (N.), Peeters (J.,M.), Heiremans (T.,Y.), Cleymans (R.,J.), Hendrickx (E.,M.);

- sp.a: Martens (B.), Verlinden (A.,M.), Raats (P.), Van Gool (G.,L.), Marnef (P.,P.), Bollen (S.,H.), Van Espen (E.), Kota (A.), De Maeyer (S.,J.), Melis-De Lamper (D.,P.), Van der Elst (G.), Dieltjens (M.,J.), Madereel (E.,G.);

- N-VA: Klaps (J.,M.), Verbist (E.,J.), Van der Donckt (W.), De Cuyper (J.,W.), Geens (G.,M.), Janssens (C.,F.), Wevers (W.), Verstreken (E.,C.), De Bode (H.,A.), Van Paesschen (C.,K.), Robbens (C.,F.), Schaalje (Th.), Geeraerts (C.,N.);

- CD&V: Schroons (W.,J.), Weckhuysen (W.,R.), De Cleyn (E.,L.), Verboven (K.,I.), Janssens (E.), Bouquillon (S.,M.), Van Hove (I.), Struyf (M.,G.), Andriessen (N.), Ibrahimi (J.), Meulders (C.), Hublin (G.,N.), Bollaert (W.)

 

Circonscription électorale d’Anvers:

- Groen: Heiremans (K.), Fathi (O.), De Bie (M.,M.), Verrelst (Ch.,A.), Janssens (Ch.,M.), Van Hoffelen (K.), Heylen (L.,M.), Deroy (E.), Syed Riaz (H.), De Backer (L.,L.), Van den Borne (T.,J.), Apers (L.,L.), Van Bel (T.,L.);

- Vlaams Belang: Penris (J.,W.), Creyelman-Spitael (M.,G.), De Winter (S.,R.), Walschaerts (W.,A.), Limbourg (V.,M.), Van Akeleyen (Ch.,P.), Cleymans (A.,J.), Boudewijns (Y.,L.), Schroyens (M.,C.), van Craenenbroeck (L.,M.), Moeyersons (J.), Huijbrechts (E.,J.), Leffelaer (J.,E.);

- Open Vld: Wilrycx (F.,F.), Stokmans (A.,E.), Avontroodt (Y.,M.), Leyzen (S.,M.), Houet (E.,M.), Gysels (K.,J.), Guldentops (L.,M.), Willemse (R.,A.), Vercammen (N.), Peeters (J.,M.), Heiremans (T.,Y.), Cleymans (R.,J.), Hendrickx (E.,M.);

- sp.a: Martens (B.), Verlinden (A.,M.), Raats (P.), Van Gool (G.,L.), Marnef (P.,P.), Bollen (S.,H.), Van Espen (E.), Kota (A.), De Maeyer (S.,J.), Melis-De Lamper (D.,P.), Van der Elst (G.), Dieltjens (M.,J.), Madereel (E.,G.);

- N-VA: Klaps (J.,M.), Verbist (E.,J.), Van der Donckt (W.), De Cuyper (J.,W.), Geens (G.,M.), Janssens (C.,F.), Wevers (W.), Verstreken (E.,C.), De Bode (H.,A.), Van Paesschen (C.,K.), Robbens (C.,F.), Schaalje (Th.), Geeraerts (C.,N.);

- CD&V: Schroons (W.,J.), Weckhuysen (W.,R.), De Cleyn (E.,L.), Verboven (K.,I.), Janssens (E.), Bouquillon (S.,M.), Van Hove (I.), Struyf (M.,G.), Andriessen (N.), Ibrahimi (J.), Meulders (C.), Hublin (G.,N.), Bollaert (W.)

 

Kieskring Limburg:

- Open Vld: Vereeck (L.,M.), Caerts (V.,F.), Feytons (J.,H.), Stroeken (L.,A.), Chombar (F.,M.), Versavel (M.,F.), Guido (F.,R.);

- sp.a: Yzermans (A.,L.), Carlier (B.,C.), Claes (H.,V.), Deneuker (D.,J.), Bruno (A.), Vrancken (J.,J.), Kaur (P.);

- N-VA: Raskin (W.), Gijbels (F.), Vanhorenbeek (B.), Claes (M.), Penxten (M.,J.), Vermeulen (M.,M.), Joosten (P.,M.);

- CD&V: Vananroye (N.,E.), Thijsen (T.,Y.), Haeldermans (G.,L.), Moors (I.,P.), Theuwissen (L.,L.), Henrotte (K.,J.), Van Roelen (E.)

 

Circonscription électorale du Limbourg:

- Open Vld: Vereeck (L.,M.), Caerts (V.,F.), Feytons (J.,H.), Stroeken (L.,A.), Chombar (F.,M.), Versavel (M.,F.), Guido (F.,R.);

- sp.a: Yzermans (A.,L.), Carlier (B.,C.), Claes (H.,V.), Deneuker (D.,J.), Bruno (A.), Vrancken (J.,J.), Kaur (P.);

- N-VA: Raskin (W.), Gijbels (F.), Vanhorenbeek (B.), Claes (M.), Penxten (M.,J.), Vermeulen (M.,M.), Joosten (P.,M.);

- CD&V: Vananroye (N.,E.), Thijsen (T.,Y.), Haeldermans (G.,L.), Moors (I.,P.), Theuwissen (L.,L.), Henrotte (K.,J.), Van Roelen (E.)

 

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ), dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Aangezien de volgende bezwaarschriften tegen de kiesverrichtingen werden ingediend:

Étant donné que les réclamations suivantes ont été introduites contre les opérations électorales:

 

Bezwaar in verband met een onwettige deelname aan de kiesverrichtingen in het stembureau nr. 52 van het kieskanton Sint-Truiden (kieskring Limburg)

Réclamation concernant une participation illégale aux opérations électorales dans le bureau de vote n° 52 du canton électoral de Saint-Trond (circonscription électorale du Limbourg)

 

Aangezien de heer Filip Gressens, in zijn e-mailbericht van 27 mei 2014, opmerkt:

dat hij op 25 mei 2014 heeft vastgesteld dat een persoon die volgens zijn waarneming niet in het bezit was van een oproepingsbrief noch op de kieslijst voorkwam of ingeschreven was, toch tot de stemming werd toegelaten door het voormelde kiesbureau, terwijl hijzelf of om met een volmacht te kunnen stemmen allerlei formaliteiten en documenten dient te volbrengen en voor te leggen aan het kiesbureau, en hij derhalve van oordeel is dat die persoon onwettig heeft deelgenomen aan de stemming,

Étant donné que, dans son courrier électronique du 27 mai 2014, M. Filip Gressens fait observer:

qu’il a constaté, le 25 mai 2014, qu’une personne qui – d’après ce qu’il a pu observer – n’était pas en possession d’une convocation et ne figurait pas ou n’était pas inscrite sur la liste électorale, a pourtant été admise à voter par le bureau de vote précité; alors que pour pouvoir voter lui-même ou par procuration, il doit pour sa part remplir toute une série de formalités et de documents et les présenter au bureau de vote. Il estime dès lors que cette personne a participé illégalement au scrutin,

 

Overwegende dat het proces-verbaal van de stemverrichtingen van het stembureau nr. 52 waar de omstreden kiesverrichting heeft plaatsgevonden, geen melding maakt van het incident,

Considérant que le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 52, dans lequel l’opération électorale contestée a eu lieu, ne fait pas mention de cet incident,

 

Overwegende dat overeenkomstig het proces-verbaal een getuige de kiesverrichtingen in het voormelde stembureau heeft bijgewoond en geen opmerkingen heeft geformuleerd,

Considérant que, conformément au procès-verbal, un témoin a assisté aux opérations électorales dans le bureau de vote précité et que celui-ci n’a pas non plus formulé d’observations,

 

Verklaart uw commissie het aangehaalde bezwaar bijgevolg ongegrond.

Votre commission déclare par conséquent la réclamation précitée non fondée.

 

Bezwaar in verband met het belemmeren van de uitoefening van de kiesplicht in het stembureau nr. 12 van het kieskanton Bree (kieskring Limburg)

Réclamation concernant l’empêchement à l’exercice du droit de vote dans le bureau de vote n° 12 du canton électoral de Bree (circonscription électorale du Limbourg)

 

Aangezien de heer Jozef Peeters in zijn brief van 17 juni 2014 zich erover beklaagt dat hij zijn kiesplicht niet heeft kunnen uitoefenen, omdat er bij de ingang van het kiesbureau en in het kieslokaal, volgens hem, sprake was van “propagandistische provocatie en samenscholing”, hij van mening is dat aldus het kiesgeheim werd geschonden en dat een belemmering en bedreiging vormde voor de rechtzoekende en hijzelf in het bijzonder en hij daarom vraagt in hoofdorde de nietigverklaring van de verkiezingen van 25 mei 2014 en in het bijzonder van de kiesverrichtingen van het stembureau nr. 12 van het kieskanton Bree,

Étant donné que M. Jozef Peeters, dans sa lettre du 17 juin 2014, se plaint qu’il n’a pu exercer son devoir de vote vu qu’à l’entrée du bureau de vote et du local de vote, il y avait selon lui "une provocation propagandiste et un attroupement" (traduction). Il est d’avis que le secret du vote a donc été violé et que ceci constitue un empêchement et une menace pour tous et lui en particulier.

Pour ce motif, à titre principal, il demande l’annulation des élections du 25 mai 2014 et en particulier des opérations électorales du bureau de vote n° 12 du canton électoral de Bree.

 

Overwegende dat het proces-verbaal van de stemverrichtingen van het stembureau nr. 12 waar de omstreden feiten zich zouden hebben plaatsgevonden, daarvan geen melding maakt,

Considérant que le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 12 où les faits contestés auraient eu lieu ne contient aucune mention à cet égard,

 

Verklaart uw commissie het aangehaalde bezwaar bijgevolg ongegrond.

Votre commission déclare par conséquent la réclamation précitée non fondée.

 

Gelet op het feit dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskringhoofdbureaus, geen aanleiding geven tot opmerkingen,

Considérant que les procès-verbaux du recensement général des votes des Bureaux principaux de circonscription ne font l’objet d’aucune remarque,

 

Gelet op het verslag van het College van deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 19 juni 2014 (Doc 54 0014/001-2014 BZ),

Considérant le rapport du Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 19 juin 2014 (Doc 54 0014/001-2014 SE),

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet, is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution, votre Commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les Bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Er zij opgemerkt dat mevrouw Marijke Dillen, verkozen op lijst nr. 3 (Vlaams Belang) tot lid van de Kamer, voor de kieskring Antwerpen, bij brief van 16 juni 2014 haar mandaat heeft verzaakt. Zij wordt bijgevolg als titularis door de eerste opvolger, met name de heer Jan Penris, vervangen.

On notera que Mme Marijke Dillen, élue membre de la Chambre sur la liste n° 3 (Vlaams Belang), pour la circonscription électorale d’Anvers, a renoncé à son mandat par lettre du 16 juin 2014. Elle est par conséquent remplacée en tant que titulaire par le premier suppléant, à savoir M. Jan Penris.

 

Een lid maakt opmerkingen betreffende de procedure van het onderzoek van de geloofsbrieven alsook over de organisatie van de stemverrichtingen en in het bijzonder van de elektronische stemming.

Un membre formule des remarques relatives à la procédure de vérification des pouvoirs ainsi qu’à l’organisation du scrutin, en particulier en ce qui concerne le vote électronique.

 

Een ander lid kaart het probleem aan van het stemmen door Belgen in het buitenland.

Un autre membre évoque le problème du vote des Belges à l’étranger.

 

Een derde lid heeft opmerkingen over het uitreiken van de juiste magnetische kaarten aan Europese onderdanen.

Enfin un troisième membre formule des observations concernant la délivrance des cartes magnétiques aux ressortissants européens.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

Nous votons sur les conclusions de la deuxième commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

132

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

147

Total

 

Bijgevolg zijn de conclusies van de tweede commissie aangenomen.

En conséquence, les conclusions de la deuxième commission sont adoptées.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies Antwerpen en Limburg wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces d'Anvers et de Limbourg dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Bart De Wever, Zuhal Demir, Peter De Roover, Jan Jambon, Bert Wollants, Sophie De Wit, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Koen Metsu, Rob Van de Velde, Rita Bellens, Servais Verherstraeten, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Annemie Turtelboom, Dirk Van Mechelen en Monica De Coninck leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Bart De Wever, Zuhal Demir, Peter De Roover, Jan Jambon, Bert Wollants, Sophie De Wit, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Koen Metsu, Rob Van de Velde, Rita Bellens, Servais Verherstraeten, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Annemie Turtelboom, Dirk Van Mechelen et Monica De Coninck prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

 

David Geerts, Maya Detiège en Kristof Calvo leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

David Geerts, Maya Detiège en Kristof Calvo prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

 

Meyrem Almaci legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Meyrem Almaci prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

03.02  Filip Dewinter (VB): Ik zweer getrouwheid aan Vlaanderen en het Vlaamse volk.

 

Le président: Le serment n’est pas valable. Je vous demande de recommencer.

 

Filip Dewinter, Jan Penris, Steven Vandeput, Karolien Grosemans, Peter Luykx, Veerle Wouters, Werner Janssen, Wouter Beke, Veerle Heeren, Raf Terwingen, Patrick Dewael, Peter Vanvelthoven en Meryame Kitir leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Filip Dewinter, Jan Penris, Steven Vandeput, Karolien Grosemans, Peter Luykx, Veerle Wouters, Werner Janssen, Wouter Beke, Veerle Heeren, Raf Terwingen, Patrick Dewael, Peter Vanvelthoven et Meryame Kitir prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Nele Lijnen legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Nele Lijnen prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

04 Verslag van de derde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg

04 Rapport de la troisième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Flandre occidentale et Luxembourg

 

04.01  Roel Deseyn, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik mag verslag uitbrengen van de derde commissie ter onderzoek van de geloofsbrieven voor de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg. Collega Koen Geens was voorzitter, de commissie bestond verder uit de heren Vandenput, De Wever, Van de Velde, Vuye, mevrouw Gerkens en uw dienaar als rapporteur.

 

Dames en heren, uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 25 mei laatstleden in de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Mesdames, messieurs, votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai dernier dans les circonscriptions électorales de Flandre occidentale et du Luxembourg ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring West-Vlaanderen:

- Groen: De Vriendt (W.,J.).

- Open Vld: Van Quickenborne (V.,P.), Lahaye-Battheu (S.,A.);

- sp.a: Vande Lanotte (J.,C.), Vanheste (A.,Ch.), Top (A.,P.);

- N-VA: Vermeulen (B.,G.), Dumery (D.,G.), Vercammen (J.), Degroote (K.,E.), Gantois (R.,P.), Capoen (A.,S.);

- CD&V: Bogaert (H.,F.), Muylle (N.,Ch.), Deseyn (R.,R.), Demon (F.,L.).

 

Circonscription de Flandre occidentale:

- Groen: De Vriendt (W.,J.).

- Open Vld: Van Quickenborne (V.,P.), Lahaye-Battheu (S.,A.);

- sp.a: Vande Lanotte (J.,C.), Vanheste (A.,Ch.), Top (A.,P.);

- N-VA: Vermeulen (B.,G.), Dumery (D.,G.), Vercammen (J.), Degroote (K.,E.), Gantois (R.,P.), Capoen (A.,S.);

- CD&V: Bogaert (H.,F.), Muylle (N.,Ch.), Deseyn (R.,R.), Demon (F.,L.).

 

Kieskring Luxemburg:

- MR: Piedboeuf (B.,R.);

- PS: Pirlot (S.,R.);

- cdH: Lutgen (B.,M.), Poncelet (I.,J.).

 

Circonscription du Luxembourg:

- MR: Piedboeuf (B.,R.);

- PS: Pirlot (S.,R.);

- cdH: Lutgen (B.,M.), Poncelet (I.,J.).

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskiring West-Vlaanderen:

- Groen: Vanacker (B.,R.), Dierickx (M.,M.), Descheemaeker (A.,M.), Six (S.), Cartigny (C.,J.), Vanraepenbusch (I.,T.), Peirsegaele (T.,W.), Hardeman (P.,K.), Vangheluwe (R.,K.).

- Open Vld: Dumarey (A.,N.), De Crom (S.,J.), Vancoillie (T.,B.), Verleye (F.,M.), Verhaeghe (B.,A.), Vandecasteele (K.,G.), Ahouna (M.), Galle (G.,J.), Denys-Windels (J.,G.);

- sp.a: Lambrecht (A.,J.), Casier (Y.,J.), Vermeulen (K.,B.), De Block (F.,R.), Claeys (V.,M.), Ackein (K.,A.), Gouwy (D.), Priem (H.,J.), Mertens (G.);

- N-VA: Degrande (G.,C.), Mespreuve (S.,M.), Priem (M.), Van Bruwaene (J.,P.), Callewaert (M.,A.), Devriendt (E.,St.), Stubbe (M.,I.), Daem (F.,J.), Bollaert (S.,A.);

- CD&V: Slegers (B.,C.), Desmet (M.,B.), Casteleyn (A.,Ch.), Neirynck (J.,D.), Declercq (K.,R.), De Clercq (M.,M.), Ampe-Duron (F.,M.), Laleman (D.,D.), De Langhe (P.).

 

Circonscription Flandre occidentale:

- Groen: Vanacker (B.,R.), Dierickx (M.,M.), Descheemaeker (A.,M.), Six (S.), Cartigny (C.,J.), Vanraepenbusch (I.,T.), Peirsegaele (T.,W.), Hardeman (P.,K.), Vangheluwe (R.,K.).

- Open Vld: Dumarey (A.,N.), De Crom (S.,J.), Vancoillie (T.,B.), Verleye (F.,M.), Verhaeghe (B.,A.), Vandecasteele (K.,G.), Ahouna (M.), Galle (G.,J.), Denys-Windels (J.,G.);

- sp.a: Lambrecht (A.,J.), Casier (Y.,J.), Vermeulen (K.,B.), De Block (F.,R.), Claeys (V.,M.), Ackein (K.,A.), Gouwy (D.), Priem (H.,J.), Mertens (G.);

- N-VA: Degrande (G.,C.), Mespreuve (S.,M.), Priem (M.), Van Bruwaene (J.,P.), Callewaert (M.,A.), Devriendt (E.,St.), Stubbe (M.,I.), Daem (F.,J.), Bollaert (S.,A.);

- CD&V: Slegers (B.,C.), Desmet (M.,B.), Casteleyn (A.,Ch.), Neirynck (J.,D.), Declercq (K.,R.), De Clercq (M.,M.), Ampe-Duron (F.,M.), Laleman (D.,D.), De Langhe (P.).

 

Kieskring Luxemburg:

- MR: Collard (D.,J.), Mathieu (G.,R.), Nizet (S.,A.), Goffin-Albert (S.,M.), Gillard (D.,P.), Baillieux (A.,A.);

- PS: Sonnet (M.,F.), Ledent (D.,H.), Carrier (J.-M.), Istace (F.,R.), Feller (L.), Colas-Crucitti (L.);

- cdH: Goffinet (A.-C.), Gregoire (N.,J.), Hannard (M.-E.), Meyer (J.-M.), Michel (S.,J.), De Corte (N.,M.).

 

Circonscription du Luxembourg:

- MR: Collard (D.,J.), Mathieu (G.,R.), Nizet (S.,A.), Goffin-Albert (S.,M.), Gillard (D.,P.), Baillieux (A.,A.);

- PS: Sonnet (M.,F.), Ledent (D.,H.), Carrier (J.-M.), Istace (F.,R.), Feller (L.), Colas-Crucitti (L.);

- cdH: Goffinet (A.-C.), Gregoire (N.,J.), Hannard (M.-E.), Meyer (J.-M.), Michel (S.,J.), De Corte (N.,M.).

 

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring West-Vlaanderen;

Attendu qu'aucune plainte n'a été déposée contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de la Flandre occidentale;

 

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Luxemburg;

Attendu qu'aucune plainte n'a été déposée contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Luxembourg;

 

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het kieskringhoofdbureau van West-Vlaanderen geen aanleiding geeft tot opmerkingen,

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de circonscription de la Flandre occidentale ne fait l’objet d’aucune remarque,

 

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het kieskringhoofdbureau van Luxemburg melding maakt van het feit dat, na de uitleg verschaft door de FOD Binnenlandse Zaken, twee aan de PS toegekende stemmen niet kunnen worden gevalideerd in het kanton Durbuy wegens informatica-problemen. Rekening houdend met de extreem beperkte impact van 0,03 % op de resultaten in het kanton Durbuy, beslist het bureau de cijfers aan te passen en de nieuwe door de FOD Binnenlandse Zaken verschafte cijfers te valideren,

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de circonscription de Luxembourg mentionne que, suite aux explications fournies par le SPF Intérieur, deux votes attribués au PS ne savent pas être validés dans le canton de Durbuy en raison de problèmes informatiques. Compte tenu de l’impact extrêmement limité soit 0,03 % sur le résultat du canton de Durbuy, le bureau décide de modifier et de valider les nouveaux chiffres fournis par le SPF Intérieur,

 

Gelet op de brieven van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen van 6 en 16 juni 2014, gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de validatieprocedure van de stemming en de informatie over de informaticabug en hun bijlagen,

Considérant les courriers des 6 et 16 juin 2014 de la vice-première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, adressée au président de la Chambre des représentants, au sujet de la procédure de validation du scrutin et les informations relatives au bug informatique ainsi que leurs annexes,

 

Gelet op het verslag van het College van deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 19 juni 2014 (Doc 54 0014/001-2014 BZ),

Considérant le rapport du Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 19 juin 2014 (Doc 54 0014/001-2014 SE),

 

Een lid doet opmerken dat er in de brieven van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken onduidelijkheden blijven in verband met de uitleg die wordt verstrekt in verband met de elektronische stemming en de controle- en certificatieorganen.

Un membre fait remarquer que les lettres de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur font subsister des zones d’ombre quant aux explications fournies pour répondre aux problèmes rencontrés par rapport au vote électronique, aux organes de contrôle et de certification.

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet, is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux de circonscription, et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

Nous votons sur les conclusions de la troisième commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

123

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, les conclusions de la troisième commission sont adoptées.

Bijgevolg worden de conclusies va de derde commissie aangenomen.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces de Flandre occidentale et de Luxembourg dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Brecht Vermeulen, Daphné Dumery, Jan Vercammen, Koenraad Degroote, Rita Gantois, An Capoen, Nathalie Muylle, Franky Demon, Johan Vande Lanotte, An Vanheste en Alain Top leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Brecht Vermeulen, Daphné Dumery, Jan Vercammen, Koenraad Degroote, Rita Gantois, An Capoen, Nathalie Muylle, Franky Demon, Johan Vande Lanotte, An Vanheste et Alain Top prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Hendrik Bogaert, Vincent Van Quickenborne en Sabien Lahaye-Battheu leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Hendrik Bogaert, Vincent Van Quickenborne et Sabien Lahaye-Battheu prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

Roel Deseyn en Wouter De Vriendt leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

Roel Deseyn et Wouter De Vriendt prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

 

Sébastian Pirlot en Benoît Lutgen leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

Sébastian Pirlot et Benoît Lutgen prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

 

Benoît Piedboeuf legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

Benoît Piedboeuf prête le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

 

Isabelle Poncelet legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Duits.

Isabelle Poncelet prête le serment constitutionnel successivement en français et en allemand.

 

05 Verslag van de vierde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant

05 Rapport de la quatrième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Flandre orientale et du Brabant wallon

 

05.01  Nahima Lanjri, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik breng u graag het verslag van de vierde commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven voor de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant. Aanwezig waren de heer Elio Di Rupo als voorzitter, mevrouw Özlem Özen, de heer Peter De Roover, mevrouw Monica De Coninck, mevrouw Véronique Caprasse, de heer Peter Buysrogge en ikzelf.

 

Uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 in de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant, en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Votre commission a été chargée par l’assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai 2014 dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale et du Brabant wallon, ainsi qu’au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende titelvoerende volksvertegen­woordigers voor verkozen uitgeroepen:

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring Oost-Vlaanderen:

- Groen: Van Hecke (S.), Willaert (E.,M.);

- Vlaams Belang: Pas (B.,G.).

- Open Vld: De Croo (A.,F.), Van Cauter (C.,E.,J.), Lachaert (E.,R.), Somers (I.,F.,F.);

- sp.a: Temmerman (K.,H.), Van der Maelen (D.,L.), Pehlivan (F.);

- N-VA: Bracke (S.,T.), Smeyers (S.,A.), Dedecker (P.), Buysrogge (P.,A.), Uyttersprot (G.), D'Haese (Ch.,E.);

- CD&V: De Crem (P.,F.), Dierick (L.,Ch.), Vercamer (S.), Yüksel (V.);

 

Circonscription électorale de Flandre orientale:

- Groen: Van Hecke (S.), Willaert (E.,M.);

- Vlaams Belang: Pas (B.,G.).

- Open Vld: De Croo (A.,F.), Van Cauter (C.,E.,J.), Lachaert (E.,R.), Somers (I.,F.,F.);

- sp.a: Temmerman (K.,H.), Van der Maelen (D.,L.), Pehlivan (F.);

- N-VA: Bracke (S.,T.), Smeyers (S.,A.), Dedecker (P.), Buysrogge (P.,A.), Uyttersprot (G.), D'Haese (Ch.,E.);

- CD&V: De Crem (P.,F.), Dierick (L.,Ch.), Vercamer (S.), Yüksel (V.);

 

Kieskring Waals-Brabant:

- MR: Michel (Ch.,Y.), de Coster-Bauchau (M.,S.), Burton (E.,Ch.);

- Ecolo: Cheron (M.,C.);

- PS: Flahaut (A.,M.);

 

Circonscription électorale du Brabant wallon:

- MR: Michel (Ch.,Y.), de Coster-Bauchau (M.,S.), Burton (E.,Ch.);

- Ecolo: Cheron (M.,C.);

- PS: Flahaut (A.,M.);

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskring Oost-Vlaanderen:

- Groen: Van Braeckevelt (B.,D.), Stroobandt (Ch.,R.), Vermeulen (A.), Germonpré (A.,C.), De Veylder (F.,C.), Van Herreweghe (M.-J.), Roman (K.,R.), Heestermans (B.), De Witte (T.), Charles (M.,W.), De Wilde (M.,W);

- Vlaams Belang: Creyelman (S.,P.), Van Nieuwenhove (D.), Impens (K.,H.), Morel (I.,M.), Beheyt (P.,G.), Rédelé (M.,B.), Daman (J.,C.), Vercammen (J.), Hebbrecht (K.), Remory (A.), Geers (G.,R.).

- Open Vld: Gabriëls (K.,G.), Vander Meeren (L.,J.), De Schryver (E.,M.), Taylor (K.,H.), Fontaine (V.,M.), Nicque (S.,E.), Sierens (E.,S.), Prové (J.), Deputter (T.,M.), De Waele (W.,P.), De Rubbel (M.,C.);

- sp.a: Van de Putte (S.), Vanrobaeys (A.,M.), Meuleman (B.,C.), Vanden Bossche (D.), Van Cronenburg (R.,J.), Camu (S.,S.), Vonck (L.), Wyffels (E.,K.), Vercoutere (S.), Roegiest (W.,R.), Staut (P.,A);

- N-VA: Maenhout (N.,M.), D'Haenens (K.,A.), Henne (M.,E.), Claus (J.,L.), Bauwens (L.,E.), Roegiers (E.,F.), Jaques (J.), Tindemans (E.,M.), Himpe (L.,B.), Bogaert (G.), Verhamme (M.,J.);

- CD&V: Claerhout (S.), Van Peteghem (V.,C.), Van den Berghe (S.,J.), Verzele (J.,W.), De Spiegelaere (C.,M.), Schelstraete (G.,G.), Van Caenegem (A.,A.), Desimpel-Famaey (L.), Lescrauwaet (C.,F.), Uytdenhouwen (J.,M.), Herremans (R.,C.);

 

Circonscription électorale de Flandre orientale:

- Groen: Van Braeckevelt (B.,D.), Stroobandt (Ch.,R.), Vermeulen (A.), Germonpré (A.,C.), De Veylder (F.,C.), Van Herreweghe (M.-J.), Roman (K.,R.), Heestermans (B.), De Witte (T.), Charles (M.,W.), De Wilde (M.,W);

- Vlaams Belang: Creyelman (S.,P.), Van Nieuwenhove (D.), Impens (K.,H.), Morel (I.,M.), Beheyt (P.,G.), Rédelé (M.,B.), Daman (J.,C.), Vercammen (J.), Hebbrecht (K.), Remory (A.), Geers (G.,R.).

- Open Vld: Gabriëls (K.,G.), Vander Meeren (L.,J.), De Schryver (E.,M.), Taylor (K.,H.), Fontaine (V.,M.), Nicque (S.,E.), Sierens (E.,S.), Prové (J.), Deputter (T.,M.), De Waele (W.,P.), De Rubbel (M.,C.);

- sp.a: Van de Putte (S.), Vanrobaeys (A.,M.), Meuleman (B.,C.), Vanden Bossche (D.), Van Cronenburg (R.,J.), Camu (S.,S.), Vonck (L.), Wyffels (E.,K.), Vercoutere (S.), Roegiest (W.,R.), Staut (P.,A);

- N-VA: Maenhout (N.,M.), D'Haenens (K.,A.), Henne (M.,E.), Claus (J.,L.), Bauwens (L.,E.), Roegiers (E.,F.), Jaques (J.), Tindemans (E.,M.), Himpe (L.,B.), Bogaert (G.), Verhamme (M.,J.);

- CD&V: Claerhout (S.), Van Peteghem (V.,C.), Van den Berghe (S.,J.), Verzele (J.,W.), De Spiegelaere (C.,M.), Schelstraete (G.,G.), Van Caenegem (A.,A.), Desimpel-Famaey (L.), Lescrauwaet (C.,F.), Uytdenhouwen (J.,M.), Herremans (R.,C.);

 

Kieskring Waals-Brabant:

- MR: Scourneau (V.,A.), Kaisin (B.,C), Kubla (S.), Rotthier (L.,N.), Meurice (J.,L.), Gijsemberg (C.,M.);

- Ecolo: De Brouwer (V.Y.), Jamar (L.M.), Ricour (J.,L.), Moutquin (S.,F.), Caels (J.,L.) De Riemaecker (Ph.,M.).

- PS: Crusnière (S.,J.), Corthouts (M.,L.), Evrard (I.,M.), Vandenberg (E.,J.), Devis (V.,L.), Conrath (D.,R.);

 

Circonscription électorale du Brabant wallon:

- MR: Scourneau (V.,A.), Kaisin (B.,C), Kubla (S.), Rotthier (L.,N.), Meurice (J.,L.), Gijsemberg (C.,M.);

- Ecolo: De Brouwer (V.Y.), Jamar (L.M.), Ricour (J.,L.), Moutquin (S.,F.), Caels (J.,L.) De Riemaecker (Ph.,M.).

- PS: Crusnière (S.,J.), Corthouts (M.,L.), Evrard (I.,M.), Vandenberg (E.,J.), Devis (V.,L.), Conrath (D.,R.);

 

De verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ), dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Een lid van onze commissie betreurt dat in een stembureau van de kieskring Oost-Vlaanderen stembiljetten werden teruggevonden in een vuilnisbak.

Un membre déplore et regrette que dans un bureau de vote de la circonscription électorale de Flandre orientale, des bulletins de vote aient été retrouvés dans une poubelle.

 

Aangezien echter geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant;

Attendu qu’aucune plainte n’a été déposée contre les opérations électorales dans les circonscriptions de Flandre orientale et du Brabant wallon;

 

Gelet op het feit dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskringhoofdbureaus van Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant geen aanleiding geven tot opmerkingen;

Considérant que les procès-verbaux du recensement général des votes du Bureau principal de circonscription de Flandre orientale et du Bureau principal de circonscription du Brabant wallon ne font l’objet d’aucune remarque;

 

Gelet op het verslag van het College van deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 19 juni 2014 (Doc 54 0014/001-2014 BZ);

Considérant le rapport du Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 19 juin 2014 (Doc 54 0014/001-2014 SE);

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet,

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l’article 64 de la Constitution;

 

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Votre commission estime qu’il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des autres suppléants proclamés par les bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

Nous votons sur les conclusions de la quatrième commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

147

Total

 

En conséquence, les conclusions de la quatrième commission sont adoptées.

Bijgevolg worden de conclusies va de vierde commissie aangenomen.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincie Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus de la province de Flandre orientale et du Brabant wallon dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Siegfried Bracke, Sarah Smeyers, Peter Dedecker, Peter Buysrogge, Goedele Uyttersprot, Christoph D'Haese, Pieter De Crem, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Alexander De Croo en Barbara Pas leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Siegfried Bracke, Sarah Smeyers, Peter Dedecker, Peter Buysrogge, Goedele Uyttersprot, Christoph D'Haese, Pieter De Crem, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Alexander De Croo en Barbara Pas prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Veli Yüksel, Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen en Fatma Pehlivan leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

Veli Yüksel, Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen et Fatma Pehlivan prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

 

Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Ine Somers, Stefaan Van Hecke en Evita Willaert leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Ine Somers, Stefaan Van Hecke et Evita Willaert prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

André Flahaut legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

André Flahaut prête le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

 

Charles Michel, Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton en Marcel Cheron leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

Charles Michel, Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton et Marcel Cheron prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

 

06 Verslag van de vijfde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Henegouwen en Vlaams-Brabant

06 Rapport de la cinquième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales du Hainaut et du Brabant flamand

 

06.01  Inez De Coninck, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik breng u het verslag van de vijfde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Henegouwen en Vlaams-Brabant.

 

Waren aanwezig: de heer Geerts als voorzitter, de heer Christoph D'Haese, mevrouw Grovonius, ikzelf als rapporteur, de heer Vercammen, de heer Carcaci en de heer Luykx.

 

Dames en heren, uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei laatstleden in de kieskringen Henegouwen en Vlaams-Brabant en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai dernier dans les circonscriptions électorales du Hainaut et du Brabant flamand ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

Uw commissie heeft kennisgenomen van het arrest van het Hof van beroep van Bergen van 5 mei 2014, waarin het beroep van de heer Salvatore Nicotra tegen de beslissing van het hoofdbureau van de kieskring Henegouwen om de neergelegde lijst FN-belge af te wijzen, onontvankelijk wordt verklaard.

Votre commission a pris connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 5 mai 2014, dans lequel l’appel de M. Salvatore Nicotra contre la décision du bureau principal de la circonscription du Hainaut d’écarter la liste FN-belge est déclaré irrecevable.

 

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring Henegouwen:

- MR: Chastel (O.), Marghem (M.-Ch.), Ducarme (D.,G.), Flahaux (J.-J.,F), Friart (B.,Y.);

- Ecolo: Nollet (J.-M.);

- PS: Di Rupo (E.), Özen (Ö.), Senesael (D.,H.), Winckel (F.,J.), Thiébaut (E.), Devin (L.,M.), Massin (E.,F.), Blanchart (Ph.,R.), Delannois (P.-O.);

- cdH: Fonck (C.,M.), Brotcorne (Ch.,R.);

- PTB-GO!: Van Hees (M.,G.).

 

Circonscription électorale du Hainaut:

- MR: Chastel (O.), Marghem (M.-Ch.), Ducarme (D.,G.), Flahaux (J.-J.,F), Friart (B.,Y.);

- Ecolo: Nollet (J.-M.);

- PS: Di Rupo (E.), Özen (Ö.), Senesael (D.,H.), Winckel (F.,J.), Thiébaut (E.), Devin (L.,M.), Massin (E.,F.), Blanchart (Ph.,R.), Delannois (P.-O.);

- cdH: Fonck (C.,M.), Brotcorne (Ch.,R.);

- PTB-GO!: Van Hees (M.,G.).

 

Kieskring Vlaams-Brabant:

- Groen: Dedrij (M.,A.).

- Open Vld: De Block (M.,C.), Vandenput (T.,V.), Ceysens (P.,J.) Van Biesen (L.,F.);

- sp.a: Bonte (H.,J.), Jiroflée (K.,A.);

- N-VA: Francken (T.J.), Van Vaerenbergh (K.), Vuye (H.,A.), Spooren (J.,M.), De Coninck (I.);

- CD&V: Geens (K., F.), Becq (S.,V.) Van Rompuy (E.K.);

 

Circonscription électorale du Brabant flamand:

- Groen: Dedrij (M.,A.).

- Open Vld: De Block (M.,C.), Vandenput (T.,V.), Ceysens (P.,J.) Van Biesen (L.,F.);

- sp.a: Bonte (H.,J.), Jiroflée (K.,A.);

- N-VA: Francken (T.J.), Van Vaerenbergh (K.), Vuye (H.,A.), Spooren (J.,M.), De Coninck (I.);

- CD&V: Geens (K., F.), Becq (S.,V.) Van Rompuy (E.K.);

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskring Henegouwen:

- MR: Miller (R.,M.), Galant (I.), Leclercq (Ch.,G.), Feron (A.,I.), Moortgat (G.,J.), Pary-Mille (F.,C.), Seghin (Ph.,A.), Mairy (D.,Gh.), Knoops (M.,H.), Soete (D.,R.);

- Ecolo: Lefebvre (M.-Ch.), Wallemacq (H.,M.), Gaeremynck (M.,M.), Macaluso (P.), Biset (F.,M.), Leroy (B.,P.), Genette (A.,J.), Urbain (J.), Van Dille (G.,H.), Lefèvre (H.);

- PS: Henry (O.,P.), Saudoyer (A.), Lepine (J.-P.), Roland (M.,M.), Van de Weghe (B.,R.), Bangisa (S.,G.), Houdart (C.,I.), Daspremont (F.,E.), Bougenies (P.,M.), Goffinet (A.,C.);

- cdH: Lavaux (D.), Dascotte (C.,M.), Goffart (E.,E.), Vandamme (M.,J.), Lecocq (A.), Hambye (G.,F.), Castrique-Ghestem (S.,M.), Royez (S.), Osselaer (B.), Grolaux (J.-C.);

- PTB-GO!: Deceuninck (S.,R.), Renaux (J.,M.), Cirillo (L.), Callebaut (J.,P.), Vanonckelen (Y.,E.), Gilson (V.,M.), Stas (B.,R.), Mauroit (V.), Keijzer (J.,H.), Secchi (W.).

 

Circonscription électorale du Hainaut:

- MR: Miller (R.,M.), Galant (I.), Leclercq (Ch.,G.), Feron (A.,I.), Moortgat (G.,J.), Pary-Mille (F.,C.), Seghin (Ph.,A.), Mairy (D.,Gh.), Knoops (M.,H.), Soete (D.,R.);

- Ecolo: Lefebvre (M.-Ch.), Wallemacq (H.,M.), Gaeremynck (M.,M.), Macaluso (P.), Biset (F.,M.), Leroy (B.,P.), Genette (A.,J.), Urbain (J.), Van Dille (G.,H.), Lefèvre (H.);

- PS: Henry (O.,P.), Saudoyer (A.), Lepine (J.-P.), Roland (M.,M.), Van de Weghe (B.,R.), Bangisa (S.,G.), Houdart (C.,I.), Daspremont (F.,E.), Bougenies (P.,M.), Goffinet (A.,C.);

- cdH: Lavaux (D.), Dascotte (C.,M.), Goffart (E.,E.), Vandamme (M.,J.), Lecocq (A.), Hambye (G.,F.), Castrique-Ghestem (S.,M.), Royez (S.), Osselaer (B.), Grolaux (J.-C.);

- PTB-GO!: Deceuninck (S.,R.), Renaux (J.,M.), Cirillo (L.), Callebaut (J.,P.), Vanonckelen (Y.,E.), Gilson (V.,M.), Stas (B.,R.), Mauroit (V.), Keijzer (J.,H.), Secchi (W.).

 

Kieskring Vlaams-Brabant:

- Groen: Delbarre (A.,A.), Eggers (K.,K.), Gahy (S.), Van Camp (A.,J.), De Taeye (H.,M.), Vandewijngaerde (W.), De Jonge (J.), Fobelets (J.), Malfroy (E.).

- Open Vld: Janssens (D.,R.), Willems (K.), Vandijck (P.,D.), Zelderloo (W.,H.), Verlinden (Ch.,E.), D’Herde (K.), Bonaventure (I.), Bigaré (T.), Hendrickx (W.,M.);

- sp.a: Troch (T.,L.), Verlinden (B.), Ons (N.), Allard (E.), Van Der Bracht (E.), De Groef (J.,P.), Schellens (G.), Ausloos (K.), Demiddeleer (B.);

- N-VA: Hufkens (R.), Uyttersprot (G.), Slaus-Goethals (S.,H.), Schellens (A.), Schouteden (M.,H.), Lories (J.,M.), Roosen (Ph.,A.), Vannetelbosch (F.), Coel (A.,H.);

- CD&V: Van Hoof (E.,W.), Van Kemseke (P.,L.), Eyskens (K.,R.), Poelaert (K.,G.), Vandenberg (H.), De Cupere (A.,T.), Segers (G.), Van Cutsem (P.,A.), Moens (E.);

 

Circonscription électorale du Brabant flamand:

- Groen: Delbarre (A.,A.), Eggers (K.,K.), Gahy (S.), Van Camp (A.,J.), De Taeye (H.,M.), Vandewijngaerde (W.), De Jonge (J.), Fobelets (J.), Malfroy (E.).

- Open Vld: Janssens (D.,R.), Willems (K.), Vandijck (P.,D.), Zelderloo (W.,H.), Verlinden (Ch.,E.), D’Herde (K.), Bonaventure (I.), Bigaré (T.), Hendrickx (W.,M.);

- sp.a: Troch (T.,L.), Verlinden (B.), Ons (N.), Allard (E.), Van Der Bracht (E.), De Groef (J.,P.), Schellens (G.), Ausloos (K.), Demiddeleer (B.);

- N-VA: Hufkens (R.), Uyttersprot (G.), Slaus-Goethals (S.,H.), Schellens (A.), Schouteden (M.,H.), Lories (J.,M.), Roosen (Ph.,A.), Vannetelbosch (F.), Coel (A.,H.);

- CD&V: Van Hoof (E.,W.), Van Kemseke (P.,L.), Eyskens (K.,R.), Poelaert (K.,G.), Vandenberg (H.), De Cupere (A.,T.), Segers (G.), Van Cutsem (P.,A.), Moens (E.);

 

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Aangezien de volgende bezwaarschriften tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Henegouwen werden ingediend.

Considérant que les réclamations suivantes ont été introduites contre les opérations électorales dans la circonscription du Hainaut.

 

Bij brieven van 28 mei 2014 werd door mevrouw Séverine Laurent, 1ste effectieve kandidaat voor de lijst nr. 32 P+, woonplaats hebbend te 7080 Frameries, rue de la Verdure 12, en de heer Pierre Renversez, woonplaats onbekend, partijvoorzitter van Parti Plus (P+), bezwaar ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Henegouwen met de vraag deze ongeldig te verklaren en er nieuwe verkiezingen te organiseren omdat in ongeveer twee derde van de stemlokalen van de kieskring de kandidatenlijst hetzij niet was opgehangen, hetzij slechts onvolledig was opgehangen, waarbij de lijsten met een volgnummer hoger dan 30 ontbraken.

Attendu que Mme Séverine Laurent, 1ère candidate effective sur la liste n° 32 Parti Plus (P+), domiciliée à 7080 Frameries, rue de la verdure 12, et M. Pierre Renversez, président du Parti Plus (P+), dont le domicile n'est pas connu, ont introduit, par lettres du 28 mai 2014, une réclamation contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Hainaut en vue d'en annuler les résultats et de procéder à un nouveau scrutin, en raison du fait que, dans plus ou moins deux tiers des bureaux de vote de la circonscription électorale du Hainaut, les affiches des listes des candidats étaient soit absentes, soit incomplètes, ce qui signifie que les listes au-delà du numéro 30 n'étaient pas affichées;

 

Overwegende dat noch mevrouw Laurent noch de heer Renversez specifieke voorbeelden geven en er geen stembureaus worden vermeld waar de onregelmatigheden zich zouden hebben voorgedaan, en de beide bezwaarschriften bijgevolg vaag blijven;

Considérant que ni Mme Laurent ni M. Renversez ne donnent d'exemples spécifiques et que les réclamations ne mentionnent pas les bureaux de votes dans lesquels ces irrégularités auraient été commises et qu'elles restent pas conséquent vagues;

 

Overwegende dat de lijst nr. 32 P+ bij de verkiezingen van 25 mei laatstleden in totaal 2 254 stemmen behaalde terwijl de kiesdeler 30 660 stemmen bedroeg en de drempel van 5 % van de geldige stemmen om tot de zetelverdeling toegelaten te worden 36 925 stemmen bedroeg;

Considérant qu'aux élections du 25 mai dernier, la liste n° 32 P+ a recueilli au total 2 254 voix, alors que le diviseur électoral était de 30 660 voix et que le seuil de 5 % des votes valablement exprimés pour être admis à la répartition des sièges était de 36 925;

 

Overwegende dat het proces-verbaal van het kantonhoofdbureau van Frameries, het kanton waar de woonplaats van mevrouw Laurent zich bevindt, geen opmerkingen bevat over het ontbreken of onvolledig afficheren van de kandidatenlijst in de stemlokalen en dat hetzelfde geldt voor het proces-verbaal van het kantonhoofdbureau van Fontaine-l'Évêque, het kanton waar de gemeente van de heer Renversez zich bevindt;

Considérant que le procès-verbal du bureau principal du canton de Frameries, canton dans lequel est situé le domicile de Mme Laurent, ne contient pas de remarques concernant une absence d'affiches des listes des candidats ou des affichages incomplets dans les bureaux de vote et qu'il en est de même pour le bureau principal du canton de Fontaine-l'Évêque, canton dans lequel est situé le domicile de M. Renversez;

 

Bij brief van 12 juni 2014 werd door de heer Laurent Louis, 1ste effectieve kandidaat voor de lijst nr. 28 Debout les Belges !, woonplaats hebbend te 6110 Montigny le Tilleul, rue Coteaux du Tilleul 1B, in subsidiaire orde, wat de kieskring Henegouwen betreft, de hertelling en de analyse van de ongeldig verklaarde en blanco stemmen gevraagd en de vaststelling van het juiste aantal stemmen ten gunste van Debout les Belges ! dat ongeldig werd verklaard;

Attendu que M. Laurent Louis, 1er candidat effectif sur la liste n° 28 Debout les Belges !, domicilié à 6110 Montigny le Tilleul, rue Coteaux du Tilleul 1B, par lettre du 12 juin 2014, demande en ordre subsidiaire le recomptage et l'analyse de tous les bulletins considérés comme blancs et/ou nuls dans la circonscription du Hainaut ainsi que la clarification du nombre exact des bulletins en faveur de la liste Debout les Belges ! qui ont été considéres comme nuls;

 

Overwegende dat een vraag tot hertelling van de stembiljetten slechts kan weerhouden worden indien de klager specifieke feiten kan geven die aantonen dat de uitslag bekomen is door onregelmatigheden;

Considérant que toute demande de recomptage des bulletins de vote ne peut être retenue que si le réclamant fait état de faits précis tendant à démontrer que les résultats obtenus seraient dus à des irrégularités;

 

Overwegende dat het bezwaarschrift van de heer Louis zich baseert op artikelen in de pers of verklaringen a posteriori van getuigen, zonder enige referentie aan een proces-verbaal van een stembureau of een stemopnemingsbureau dat de onregelmatigheid zou vermelden;

Considérant que la réclamation de M. Louis se base sur des coupures de presse ou des déclarations de témoins a posteriori, sans se référer à un procès-verbal de bureau de vote ou de dépouillement qui aurait mentionné une quelconque irrégularité;

 

Overwegende dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskring Henegouwen geen opmerkingen van die aard bevat;

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du Bureau principal de la circonscription du Hainaut ne contient pas de remarque à ce propos;

 

Bij brief van 16 juni 2014 werd door de heer Mischaël Modrikamen, 1ste effectieve kandidaat voor de lijst nr. 16 Parti Populaire, woonplaats hebbend te 1170 Watermaal-Bosvoorde, avenue du Houx 42, gevraagd over te gaan tot de volledige hertelling van de kieskring Henegouwen, het onderzoek van de ongeldig verklaarde en blanco stemmen om na te gaan of de Parti Populaire in deze categorie niet is oververtegenwoordigd. Hij vraagt bovendien de opheffing van de kiesdrempel van 5 % van de geldige stemmen om tot de zetelverdeling te worden toegelaten wegens het ongrondwettelijke karakter van de zetelverdeling. Hij vraagt ten slotte gehoord te worden door de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven.

Attendu que M. Mischaël Modrikamen, 1er candidat effectif sur la liste n° 16 Parti Populaire, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Houx 42, réclame, par lettre du 16 juin 2014, un recomptage complet dans la circonscription du Hainaut et un examen des votes considérés comme nuls et blancs, afin de voir si le Parti Populaire n'est pas surreprésenté dans cette catégorie de votes. Il demande en outre la suppression du seuil de 5 % des votes valablement émis pour être admis à la répartition des sièges en raison de l'inconstitutionnalité du système actuel de répartition des sièges. Il réclame enfin d'être entendu par la commission de vérification des pouvoirs.

 

Overwegende dat de vraag tot hertelling volgt uit het beperkte stemmenverschil tussen het resultaat van de Parti Populaire en de kiesdrempel en dat een beperkt stemmenverschil tussen het stemcijfer van een lijst en de stemmen nodig voor een zetel op zich niet volstaat om tot hertelling van de stemmen over te gaan, dat de klacht geen concrete aanwijzing bevat die wijst op mogelijke manipulaties ten nadele van de klager;

Considérant que la demande de recomptage est basée sur le faible écart entre le résultat obtenu par le Parti Populaire et le seuil électoral; qu'à lui seul, un faible écart entre le nombre de voix obtenu par une liste et le nombre de voix nécessaires pour obtenir un siège n'est pas suffisant pour que soit ordonné un recomptage; que le grief ne repose sur aucun fait précis qui fournirait un commencement de preuve de l'existence de possibles manipulations effectuées au détriment de la liste du réclamant;

 

Overwegende dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 de kiesdrempel van 5 % niet als een onevenredige beperking van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging beschouwde;

overwegende dat het niet aan de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven toekomt om de rechtsgeldigheid van de wettelijke normen die het kiessysteem regelen in twijfel te trekken;

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, n'a pas considéré le seuil électoral de 5 % comme une limitation disproportionnée du régime de la représentation proportionnelle;

considérant qu'il n'appartient pas à la commission de vérification des pouvoirs de remettre en cause la validité juridique des normes législatives fixant les modalités du système électoral;

 

Overwegende dat noch de Grondwet (artikel 48) noch het Kieswetboek (artikel 231) de assemblees verplichten de personen die een klacht hebben ingediend, te horen;

Considérant que ni la Constitution (article 48) ni le Code électoral (article 231) n'imposent aux assemblées d'entendre les personnes qui ont introduit une réclamation;

 

Overwegende dat er moet op worden gewezen dat naar aanleiding van de verkiezingen van 2010 een soortgelijk verzoek is geformuleerd en dat het toen is verworpen;

Qu'il y a lieu de relever que lors des élections de 2010, une demande analogue avait été formulée; demande qui avait été rejetée;

 

Overwegende, tot slot, dat alle documenten met betrekking tot de ingediende klachten ter beschikking van de commissieleden liggen;

Considérant, enfin, que tous les documents relatifs aux réclamations introduites sont à la disposition des membres de la commission;

 

Verklaart uw commissie bovenstaande bezwaren ongegrond.

Votre commission déclare les réclamations susmentionnées non fondées.

 

Aangezien het volgende bezwaarschrift tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Vlaams-Brabant werd ingediend;

Considérant que la réclamation suivante a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription du Brabant flamand;

 

Bij per e-mail verstuurd bezwaarschrift van 19 juni 2014 vraagt de heer Lode Mommaerts, woonplaats onbekend, de ongeldigverklaring van de verkiezingen in het kanton Aarschot wegens de gebrekkige toegankelijkheid van de stembureaus nrs 12 tot 15 en het ontbreken van de waarborg op een geheime stemming in het stembureau nr. 13;

Attendu que, par réclamation, envoyée par courriel du 19 juin 2014, M. Lode Mommaerts, dont le domicile n'est pas connu, demande l'annulation des élections dans le canton d'Aarschot en raison d'une mauvaise accessibilité des bureaux de vote nos 12 à 15 et l'absence de la garantie du secret de vote au bureau n° 13;

 

Overwegende dat het proces-verbaal van het stembureau nr. 13 in zijn opmerkingen melding maakt van een gebrek aan plaats en het ontbreken van gordijnen;

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n° 13 mentionne, dans ses observations, un manque de place et l'absence de rideaux;

 

Overwegende dat de processen-verbaal van de stembureaus nrs 12, 14 en 15 geen opmerkingen bevatten aangaande de toegankelijkheid van de stembureaus;

Que les procès-verbaux des bureaux de vote nos 12, 14 et 15 ne font aucune observation concernant l'accessibilité des bureaux de vote;

 

Overwegende dat het aantal voor de verkiezingen van de Kamer in het stembureau nr. 13 neergelegde stembiljetten 639 bedraagt en dat het totale aantal neergelegde stemmen in het kanton Aarschot 36 918 bedraagt, en dat een nieuwe verkiezing voor het volledige kanton Aarschot onevenredig lijkt;

Que le nombre de bulletins déposés pour l'élection de la Chambre dans le bureau de vote n° 13 est de 639 et que le nombre total de bulletins déposés dans le canton d'Aarschot est de 36 918; qu'une nouvelle élection pour l'ensemble du canton d'Aarschot paraît disproportionnée;

 

Verklaart uw commissie bovenstaand bezwaar ongegrond. Uw commissie betreurt evenwel het vastgestelde ontbreken van de waarborg op een geheime stemming in het stembureau nr. 13.

Votre commission déclare la réclamation susmentionnée non fondée. Elle déplore cependant l'absence constatée de la garantie du secret de vote au bureau n° 13.

 

Gelet op het feit dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskringhoofdbureaus geen aanleiding geven tot opmerkingen;

Considérant que les procès-verbaux du recensement général des votes des bureaux principaux de circonscriptions ne font l'objet d'aucune remarque;

 

Gelet op de brieven van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen van 6 en 16 juni 2014, gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014, de validatieprocedure van de stemming en de informatie over de “informaticabug” en hun bijlagen;

Considérant les lettres des 6 et 16 juin 2014 de la vice-première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances, adressée au président de la Chambre, au sujet des élections de la Chambre des représentants du 25 mai 2014, la procédure de validation du scrutin et les informations relatives au bug informatique, ainsi que leurs annexes;

 

Gelet op het verslag van het College van deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 19 juni 2014 (Doc 54 0014/001-2014 BZ);

Considérant le rapport du Collège d'experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 19 juin 2014 (Doc 54 0014/001-2014 SE);

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet;

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution;

 

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux des circonscriptions et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

Nous votons sur les conclusions de la cinquième commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

126

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, les conclusions de la cinquième commission sont adoptées.

Bijgevolg worden de conclusies van de vijfde commissie aangenomen.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincie Vlaams-Brabant wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus de la province du Brabant-Flamand dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Hendrik Vuye, Jan Spooren, Inez De Coninck, Sonja Becq, Eric Van Rompuy, Maggie De Block, Tim Vandenput, Patricia Ceysen en Luk Van Biesen leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Hendrik Vuye, Jan Spooren, Inez De Coninck, Sonja Becq, Eric Van Rompuy Maggie De Block, Tim Vandenput, Patricia Ceysen et Luk Van Biesen prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Hans Bonte en Karin Jiroflée leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

Hans Bonte et Karin Jiroflée prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

 

Koen Geens legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Koen Geens prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

Anne Dedrij legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Duits en in het Frans.

Anne Dedrij prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en allemand et en français.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincie Henegouwen wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus de la province du Hainaut dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

 

Özlem Özen, Daniel Senesael, Fabienne Winckel en Denis Ducarme leggen de grondwettelijke eed af in het Frans.

Özlem Özen, Daniel Senesael, Fabienne Winckel et Denis Ducarme prêtent le serment constitutionnel en français.

 

Éric Thiébaut, Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Olivier Chastel, Marie-Christine Marghem, Catherine Fonck, Christian Brotcorne, Jean-Marc Nollet en Marco Van Hees leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

Éric Thiébaut, Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Olivier Chastel, Marie-Christine Marghem, Catherine Fonck, Christian Brotcorne, Jean-Marc Nollet et Marco Van Hees prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

 

Elio Di Rupo, Philippe Blanchart, Jean-Jacques Flahaux en Benoît Friart leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

Elio Di Rupo, Philippe Blanchart, Jean-Jacques Flahaux et Benoît Friart prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

 

Le président: M. Devin est excusé.

 

07 Verslag van de zesde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Luik en Namen

07 Rapport de la sixième commission de vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Liège et de Namur

 

07.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, voici le rapport de la sixième commission de vérification des pouvoirs pour les circonscriptions électorales de Liège et de Namur. Étaient présents notre président, Daniel Bacquelaine, MM. Emmanuel Burton, Philippe Blanchart, Marco Van Hees, David Clarinval, mevrouw Meryame Kitir et moi-même.

 

Uw commissie werd er heden, donderdag 19 juni 2014, door de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei laatstleden in de kieskringen Luik en Namen en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 19 juin 2014, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 25 mai dernier dans les circonscriptions électorales de Liège et de Namur ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 

De kieskringshoofdbureaus hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

 

Kieskring Luik:

- MR: Bacquelaine (D.,M.), Jadin (K.,A.), Goffin (P.,G.), Foret (G.,Ph.), Cassart-Mailleux (C.,M.);

- Ecolo: Gerkens (M.,I.);

- PS: Demeyer (W.,L.), Fernandez Fernandez (J.,R.), Mathot (A.), Daerden (F.,Ch.), Frédéric (A.,L.);

- cdH: Wathelet (M.,H.), Matz (V.,M.);

- Parti Populaire: Carcaci (A.);

- PTB-GO!: Hedebouw (R.,A.).

 

Circonscription de Liège:

- MR: Bacquelaine (D.,M.), Jadin (K.,A.), Goffin (P.,G.), Foret (G.,Ph.), Cassart-Mailleux (C.,M.);

- Ecolo: Gerkens (M.,I.);

- PS: Demeyer (W.,L.), Fernandez Fernandez (J.,R.), Mathot (A.), Daerden (F.,Ch.), Frédéric (A.,L.);

- cdH: Wathelet (M.,H.), Matz (V.,M.);

- Parti Populaire: Carcaci (A.);

- PTB-GO!: Hedebouw (R.,A.).

 

Kieskring Namen:

- MR: Clarinval (D.,Ch.), Thoron (St.,F.);

- Ecolo: Gilkinet (G.,M.);

- PS: Delizée (J.-M.), Grovonius (G.);

- cdH: Dispa (B.,B.).

 

Circonscription de Namur:

- MR: Clarinval (D.,Ch.), Thoron (St.,F.);

- Ecolo: Gilkinet (G.,M.);

- PS: Delizée (J.-M.), Grovonius (G.);

- cdH: Dispa (B.,B.).

 

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

 

Kieskring Luik:

- MR: Gustin (L.,L.), Iker (L.,E.), Bourlet (M.,D.), Wertz (A.,A.), Firquet (K.,A.), Meurens (J.,C.), Delvaux (L.,A.), Gilbert (Ch.,J.), Tosi (K.,M.);

- Ecolo: Castelain (P.,F.), Morael (J.,D.), Schlitz (S.,C.), Moukkas (A.), Demeuse (R.,P.), Eyckmans (G.,L.), Reginster-Bous (M.,M.), Dechamp (E.), Ravone (J.-F.);

- PS: Musin (L.,M.), Chabot (J.,A.), Ben Achour (M.), Abad-Perick (M.,F.), Humblet (I.,C.), Klenkenberg (C.,H.), Goddevrind (M.,P.), Benvegna (G.,F.), Coir (N.);

- cdH: de Lamotte (M.,J.), Tounquet (A.,J.), Grosch (M.,J), De Jonghe (S.,J.), Seronvalle (L.,F.), Depireux (H.,J.), Lamalle (Ph.,N.), Dalem (V.,M.), Halin (C.,C.);

- Parti Populaire: Richard (A.,G.), Lombardo (O.), Rousseau (P.,D.), Michotte (M.,H.), Mathieu (M.-C.), Dervin (J.,P.), Pirmolin (G.,R.), Bajot (H.,A.), Hipnarowicz (A.,I.);

- PTB-GO!: Bernard (A.,J.), Gomez Garcia (A.), Thomas (A.,M.), Liradelfo (J.,J.), Lacomble (C.,J.), Gérard (A.,M.), Vandamme (G.,M.), Van Cauwenberghe (V.,Y.), Demyttenaere (R.,I.).

 

Circonscription de Liège:

- MR: Gustin (L.,L.), Iker (L.,E.), Bourlet (M.,D.), Wertz (A.,A.), Firquet (K.,A.), Meurens (J.,C.), Delvaux (L.,A.), Gilbert (Ch.,J.), Tosi (K.,M.);

- Ecolo: Castelain (P.,F.), Morael (J.,D.), Schlitz (S.,C.), Moukkas (A.), Demeuse (R.,P.), Eyckmans (G.,L.), Reginster-Bous (M.,M.), Dechamp (E.), Ravone (J.-F.);

- PS: Musin (L.,M.), Chabot (J.,A.), Ben Achour (M.), Abad-Perick (M.,F.), Humblet (I.,C.), Klenkenberg (C.,H.), Goddevrind (M.,P.), Benvegna (G.,F.), Coir (N.);

- cdH: de Lamotte (M.,J.), Tounquet (A.,J.), Grosch (M.,J), De Jonghe (S.,J.), Seronvalle (L.,F.), Depireux (H.,J.), Lamalle (Ph.,N.), Dalem (V.,M.), Halin (C.,C.);

- Parti Populaire: Richard (A.,G.), Lombardo (O.), Rousseau (P.,D.), Michotte (M.,H.), Mathieu (M.-C.), Dervin (J.,P.), Pirmolin (G.,R.), Bajot (H.,A.), Hipnarowicz (A.,I.);

- PTB-GO!: Bernard (A.,J.), Gomez Garcia (A.), Thomas (A.,M.), Liradelfo (J.,J.), Lacomble (C.,J.), Gérard (A.,M.), Vandamme (G.,M.), Van Cauwenberghe (V.,Y.), Demyttenaere (R.,I.).

 

Kieskring Namen:

- MR: Humblet (S.,J.), Lejeune-Gengoux (J.,P.), Van Espen (M.,C.), Bombled (Ch.,Y.), Debehogne-Hance (V.,J.), Goda (A.,J.);

- Ecolo: Cornet (C.,M.), Lejeune (F.,I.), Henin (S.,J.), Mabille (A.,G.), Mariage (A.,A.), Roegiers (H.);

- PS: Notte (D.,O.), Léonard (V.,E.), Lacroix (S.,A.), Deheneffe (M.,H.), Valange (O.,A.), Lalière-Mottard (N.,M.);

- cdH: Botton-Mailleux (Ch.,M.), Klein (D.,Cl.), Sohier (B.,G.), Bertrand (E.,R.), Plomteux (Ch.,F.), Noiret (Cl.,A.).

 

Circonscription de Namur:

- MR: Humblet (S.,J.), Lejeune-Gengoux (J.,P.), Van Espen (M.,C.), Bombled (Ch.,Y.), Debehogne-Hance (V.,J.), Goda (A.,J.);

- Ecolo: Cornet (C.,M.), Lejeune (F.,I.), Henin (S.,J.), Mabille (A.,G.), Mariage (A.,A.), Roegiers (H.);

- PS: Notte (D.,O.), Léonard (V.,E.), Lacroix (S.,A.), Deheneffe (M.,H.), Valange (O.,A.), Lalière-Mottard (N.,M.);

- cdH: Botton-Mailleux (Ch.,M.), Klein (D.,Cl.), Sohier (B.,G.), Bertrand (E.,R.), Plomteux (Ch.,F.), Noiret (Cl.,A.).

 

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 54 0001/001-2014 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 54 0001/001-2014 (SE) qui a été mis à votre disposition.

 

Gelet op het feit dat de volgende bezwaarschriften, die in hoofdorde betrekking hebben op de nietigverklaring van het geheel van de verkiezingen voor de Kamer van 25 mei 2014 en, in bijkomende orde, op de nietigverklaring van de verkiezingen van 25 mei 2014 voor de kieskring Luik, werden ingediend tegen kiesverrichtingen:

Attendu que les réclamations suivantes visant, à titre principal, l’annulation de l’ensemble des élections du 25 mai 2014 pour la Chambre et, en ordre subsidiaire, l’annulation des élections du 25 mai 2014 pour la circonscription de Liège ont été introduites contre les opérations électorales:

 

Bezwaarschriften ingediend door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC)

Réclamations introduites par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC)

 

De heren Philippe Chansay Wilmotte en Damien Sougnez, gedomicilieerd in respectievelijk 4500 Hoei, chaussée de Liège 37, en 4870 Trooz, rue Biche les Prés 5A, bij brief van 4 juni 2014; mevrouw Michèle Demoulin, gedomicilieerd in 1410 Waterloo, avenue Marie-Louise 7, bij brief van 5 juni 2014, en de heer Rodolphe Mulle de Terschueren, gedomicilieerd in 1400 Nijvel, rue Auguste Lévêque 26, bij brief van 5 juni 2014; zij klagen aan dat de integriteit van de stemming niet werd gewaarborgd, gelet op de veelvuldige informaticastoringen, het gebrek aan beschermingsmaatregelen om het geheim van de stemming te waarborgen en de niet-inachtneming van verschillende internationale normen in verband met de transparantie van het verkiezingsproces.

Messieurs Philippe Chansay Wilmotte et Damien Sougnez, domiciliés respectivement à 4500 Huy, chaussée de Liège 37 et à 4870 Trooz, rue Biche les Prés 5A, par lettre du 4 juin 2014; Mme Michèle Demoulin, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Marie-Louise 7, par lettre du 5 juin 2014 et M. Rodolphe Mulle de Terschueren, domicilié à 1400 Nivelles, rue Auguste Levèque 26 par lettre du 5 juin 2014, se plaignent de ce que l’intégrité du scrutin n’a pas été assurée compte tenu de nombreux dysfonctionnements informatiques, de l’absence de mesures de protection en vue d’assurer le secret des votes ainsi que du non-respect de différentes normes internationales relatives à la transparence du processus électoral.

 

Bij brief van 18 juni 2014 hebben dezelfde verzoekers een aanvullende memorie ingediend die, naast de reeds aangevoerde middelen, het feit aanklaagt dat de in het buitenland (Australië en Griekenland) verblijvende Belgen de documenten die nodig zijn om te stemmen niet tijdig hebben ontvangen.

Par lettre du 18 juin 2014, les mêmes requérants ont déposé un mémoire ampliatif qui, outre le développement des moyens déjà invoqués, dénonce le fait que des Belges résidant à l’étranger (Australie et Grèce) n’ont pas reçu à temps leurs documents permettant de voter.

 

Bezwaarschrift ingediend door LA DROITE

Réclamation introduite par LA DROITE

 

Ook de heren Benjamin Coenen en Patrick Milland, met onbekende woonplaats, klagen bij e-mail van 6 juni 2014 aan dat de integriteit van de stemming niet werd gewaarborgd, gelet op de veelvuldige informatica-incidenten, het gebrek aan beschermingsmaatregelen om het geheim van de stemming te waarborgen en de niet-inachtneming van verschillende internationale normen in verband met de transparantie van het verkiezingsproces.

Messieurs Benjamin Coenen et Patrick Milland, dont le domicile n’est pas connu, par courriel du 6 juin 2014, se plaignent également de ce que l’intégrité du scrutin n’a pas été respectée eu égard aux nombreux incidents de nature informatique, à l’absence de mesures de protection en vue d’assurer le secret des votes ainsi qu’au non-respect de différentes normes internationales relatives à la transparence du processus électoral.

 

A. Wat de ontvankelijkheid betreft

A. Quant à la recevabilité

 

Overwegende dat een eerste door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) ingediende bezwaarschrift twee verschillende verzoekersidentiteiten bevat. Bladzijde 1 van het beroep vermeldt de naam Michèle Demoulin terwijl bladzijde 8 de naam Philippe Chansay Wilmotte vermeldt; bovendien bevat het bezwaarschrift geen enkele handtekening waarmee de echte verzoeker met zekerheid kan worden geïdentificeerd.

Considérant qu’une première réclamation introduite par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) contient deux identités différentes au titre de requérant. La page 1 du recours indique le nom de Mme Michèle Demoulin alors que la page 8 indique le nom de M. Philippe Chansay Wilmotte et ne contient aucune signature permettant d’identifier avec certitude le réel requérant.

 

Bijgevolg overwegende dat, door de onmogelijkheid de verzoeker te identificeren een dergelijk verzoek niet ontvankelijk is.

Considérant dès lors que devant l’impossibilité d’identifier le requérant, une telle requête n’est pas recevable.

 

Overwegende dat een tweede door Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) ingediend bezwaarschrift eveneens twee verschillende verzoekersidentiteiten bevat. Bladzijde 1 van het beroep vermeldt de naam Mulle de Terschueren terwijl bladzijde 8 de naam Philippe Chansay Wilmotte vermeldt; bovendien bevat het bezwaarschrift geen enkele handtekening waarmee de echte verzoeker met zekerheid kan worden geïdentificeerd.

Considérant qu’une seconde réclamation introduite par Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) contient également deux identités différentes au titre de requérant. La page 1 du recours indique le nom de M. Mulle de Terschueren alors que la page 8 indique le nom de M. Philippe Chansay Wilmotte et ne contient aucune signature permettant d’identifier avec certitude le réel requérant.

 

Bijgevolg overwegende dat, door de onmogelijkheid de verzoeker te identificeren een dergelijk verzoek niet ontvankelijk is.

Considérant dès lors que devant l’impossibilité d’identifier le requérant, une telle requête n’est pas recevable.

 

B. Wat de grond betreft

B. Quant au fond

 

Bezwaarschriften van VLC (de heren Chansay Wilmotte en Sougnez) en LA DROITE (de heren Coenen en Milland)

Réclamations introduites par VLC (MM. Chansay Wilmotte et Sougnez) et LA DROITE (MM. Coenen et Milland)

 

 Gebrek aan transparantie van het verkiezingsproces en het ontbreken van een onafhankelijke instantie om te beslissen over de geldigheid van de verkiezingen

 Absence de transparence du processus électoral et absence d’une instance indépendante pour statuer sur la validité des élections

 

Gelet op artikel 48 van de Grondwet (“Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen") en op artikel 231 van het Kieswetboek ("Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat doen uitspraak, zowel wat hun leden als wat de opvolgers betreft, over de geldigheid van de kiesverrichtingen").

Considérant qu’en vertu de l’article 48 de la Constitution, "chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet " et qu’en vertu de l’article 231 du Code électoral, "la Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs suppléants".

 

Overwegende derhalve dat het uw commissie, aangezien ze alleen bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van de kiesverrichtingen, niet toekomt zich uit te spreken over de regeling door de Grondwet van de geschillen in verband met de parlementsverkiezingen.

Considérant dès lors qu’étant uniquement compétente pour se prononcer sur la validité des opérations électorales, il n’appartient pas à votre commission de se prononcer sur le règlement par la Constitution du contentieux des élections législatives.

 

Overwegende, tot slot, dat in het arrest Grosaru t/Roemenië van 2 maart 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met name wordt aangegeven dat verscheidene landen, waaronder België, een lange democratische traditie hebben waarbij de verkiezingen worden gevalideerd door het Parlement, dat eventuele twijfel over de legitimiteit van een dergelijke praktijk wegneemt.

Considérant enfin, que l’arrêt Grosaru c/Roumanie du 2 mars 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme indique notamment que plusieurs pays, dont la Belgique, jouissent d’une longue tradition démocratique de validation des opérations électorales par le Parlement qui dissipe les doutes éventuels quant à la légitimité d’une telle pratique.

 

 ▪ "Computerbug" van 25 mei 2014

  "Bug informatique" intervenu le 25 mai 2014

 

Overwegende dat in het kader van het beslissingsproces tot geldigverklaring van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers de minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 6 juni 2014 een informatienota van de FOD Binnenlandse Zaken heeft doen toekomen met uitleg over de “computerbug” van 25 mei en de wijze waarop die werd geïdentificeerd en behandeld.

Considérant que dans le cadre du processus de décision de validation de l’élection de la Chambre des représentants, la ministre de l’Intérieur a fait parvenir au président de la Chambre des représentants, en date du 6 juin 2014, une note informative rédigée par le SPF Intérieur relative aux explications concernant le bug informatique intervenu le 25 mai et la manière avec laquelle il a été identifié et traité.

 

Overwegende dat uit die nota blijkt dat voor alle door de bug getroffen stemmen "de FOD een nieuwe impactberekening (heeft) uitgevoerd per kieskring, per verkiezing en per lijst.

Daaruit blijkt een bevestiging dat er geen impact is op de zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De niet geregistreerde stemmen maken 0,070 % (initieel 0,067 %) van het totaal van de stemmen uit in de bij de informaticabug betrokken kantons"(blz. 4).

Considérant qu’il ressort de cette note que: "pour l’ensemble des votes concernés par le bug, le SPF a procédé à un nouveau calcul d’impact par circonscription, par élection et par liste.

Il en résulte une confirmation de l’absence d’impact sur la répartition des sièges pour l’élection de la Chambre des représentants. Les votes erronés représentent 0,070 % (initialement 0,067 %) du total des votes exprimés dans les cantons concernés par le bug informatique" (p. 5).

 

Overwegende dat die geringe impact uitdrukkelijk aan bod komt in de door de minister van Binnenlandse Zaken meegedeelde bijlagen. Voor de partijen die in het kader van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Luik een bezwaarschrift hebben ingediend, gaat het om 2 geannuleerde stemmen voor LA DROITE en 2 stemmen voor VLC.

Considérant que ce faible impact se retrouve explicité dans les annexes communiquées par la ministre de l’Intérieur. Il s’agit, pour les partis ayant introduit une réclamation dans le cadre des élections pour la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Liège, de 2 votes annulés pour LA DROITE et de 2 votes pour VLC.

 

Overwegende dat het College van deskundigen belast met de controle van het elektronische stem- en stemopnemingssysteem in zijn verslag van 19 juni 2014 (Doc 54 0014/001-2014 BZ), de berekeningen van de FOD Binnenlandse Zaken, volgens welke de ongeldig verklaarde stemmen geen invloed hebben op de zetelverdeling tussen de lijsten, ook correct vindt.

Considérant que le Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés, dans son rapport du 19 juin 2014 (Doc 54 0014/001-2014 SE), considère également exacts les calculs du SPF Intérieur selon lesquels les votes invalidés n’ont pas d’impact sur la répartition des sièges entre les listes.

 

▪ Stemrecht van de Belgen in het buitenland

▪ Droit de vote des Belges à l’étranger

 

Overwegende dat, wat betreft de reeds vermelde problemen betreffende de laattijdige ontvangst in het buitenland van sommige stembrieven, uw commissie naar het antwoord van de Belgische Ambassadeur in Australië verwijst volgens wie die vertraging te wijten is aan: "gewoonweg het feit dat de wettelijke termijn voor de verzending van de stembrieven door de Belgische gemeenten aan de ambassade te kort was" (brief geciteerd in de aanvullende memorie van VLC).

Considérant que devant les difficultés évoquées quant à la réception tardive à l’étranger de certains bulletins de vote, votre commission se réfère à la réponse de l’ambassadeur de Belgique en Australie, selon laquelle ce retard résulte "simplement du fait que le délai légal pour l’envoi des bulletins de vote des communes belges à l’ambassade était trop court." (lettre citée par le mémoire ampliatif introduit par VLC).

 

Overwegende dat het uw commissie niet toekomt zich uit te spreken over de vigerende wetgeving.

Considérant qu’il n’appartient pas à votre commission de se prononcer sur la législation en vigueur.

 

Overwegende evenwel dat uw commissie wenst dat de toepassing van de kieswetgeving inzake Belgen in het buitenland door de regering zou worden geëvalueerd.

Considérant toutefois que votre commission souhaite que l’application de la législation sur le vote des Belges à l’étranger fasse l’objet d’une évaluation par le gouvernement.

 

Gelet op de bovenvermelde motivering verklaart uw commissie de hiervoor vermelde bezwaarschriften ongegrond.

Vu la motivation ci-dessus, votre commission déclare les réclamations susvisées non fondées.

 

Gelet op het feit dat in het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het hoofdbureau van de kieskring Luik verwezen wordt naar de opmerkingen van het bureau en naar de documenten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Vu que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de la circonscription de Liège fait référence aux remarques du bureau et aux documents du SPF Intérieur.

 

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het hoofdbureau van de kieskring Namen geen aanleiding geeft tot opmerkingen.

Vu que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de la circonscription de Namur ne fait l’objet d’aucune remarque.

 

Gelet op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 juni 2014, gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, betreffende de validatie van de stemming en de informatie over de "informaticabug" en bijlage.

Vu le courrier de la ministre de l’Intérieur du 16 juin 2014 relative à la procédure de validation du scrutin et aux informations relatives au "bug informatique" et son annexe, adressés au président de la Chambre des représentants.

 

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet, is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de hoofdbureaus van de kieskringen Luik en Namen voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux des circonscriptions de Liège et de Namur et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

 

Le président: Quelqu’un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

Nous votons donc sur les conclusions de la sixième commission.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, les conclusions de la sixième commission sont adoptées.

Bijgevolg zijn de conclusies van de zesde commissie aangenomen.

 

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies Namen en Luik wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces de Namur et de Liège dont la commission propose l'admission.

 

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

 

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

"Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik herinner eraan dat de leden die verkozen zijn in de kieskring Verviers, die hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en die de grondwettelijke eed uitsluitend of eerst in het Duits hebben afgelegd, van rechtswege met raadgevende stem de vergaderingen van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap bijwonen wanneer zij geen lid van die raad zijn.

Je rappelle que les députés élus dans la circonscription électorale de Verviers qui sont domiciliés dans la région allemande et qui ont prêté uniquement ou en premier lieu le serment constitutionnel en allemand, assistent de droit aux séances du Conseil de la Communauté germanophone avec voix consultative lorsqu'ils ne sont pas membres de ce conseil.

 

Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric en Daniel Bacquelaine leggen de grondwettelijke eed af in het Frans.

Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric et Daniel Bacquelaine prêtent le serment constitutionnel en français.

 

Willy Demeyer, Frédéric Daerden, Vanessa Matz, Aldo Carcaci, David Clarinval, Stéphanie Thoron en Benoît Dispa leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

Willy Demeyer, Frédéric Daerden, Vanessa Matz, Aldo Carcaci, David Clarinval, Stéphanie Thoron et Benoît Dispa prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

 

Alain Mathot legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Duits en in het Nederlands.

Alain Mathot prête le serment constitutionnel successivement en français, en allemand et en néerlandais.

 

Kattrin Jadin legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Duits, in het Frans en in het Nederlands.

Kattrin Jadin prête le serment constitutionnel successivement en allemand, en français et en néerlandais.

 

Philippe Goffin, Gilles Foret, Caroline Cassart-Mailleux, Melchior Wathelet, Muriel Gerkens, Jean-Marc Delizée, Gwenaelle Grovonius en Georges Gilkinet leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

Philippe Goffin, Gilles Foret, Caroline Cassart-Mailleux, Melchior Wathelet, Muriel Gerkens, Jean-Marc Delizée, Gwenaelle Grovonius et Georges Gilkinet prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

 

Raoul Hedebouw legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

Raoul Hedebouw prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

 

De voorzitter: Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied en de leden gekozen door het kiescollege van het arrondissement Verviers deel uitmaken van de Franse taalgroep.

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française et les membres élus par le collège électoral de l’arrondissement de Verviers font partie du groupe linguistique français.

 

De leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse taalgebied maken deel uit van de Nederlandse taalgroep.

Les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais.

 

De leden gekozen door het kiescollege van de kieskring Brussel-Hoofdstad maken deel uit van de Nederlandse of van de Franse taalgroep naar gelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Leggen zij de eed in verscheidene talen af, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Les membres élus par le collège électoral de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais, selon qu’ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d’entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

08 Wijzigingen binnen de regering

08 Modifications au sein du gouvernement

 

Bij brieven van 16 en 18 juni 2014 zendt de eerste minister een afschrift over, van de koninklijke besluiten van 5 en 16 juni 2014 met als opschrift "Regering – Ontslag – Benoeming".

Par lettres des 16 et 18 juin 2014, le premier ministre transmet copie des arrêtés royaux des 5 et 16 juin 2014 intitulés "Gouvernement – Démission – Nomination".

 

09 Politieke fracties - Samenstelling

09 Groupes politiques - Composition

 

Overeenkomstig artikel 11, punt 1, tweede lid, van het Reglement, hebben de politieke fracties de lijst van hun leden overhandigd en de naam van hun fractievoorzitter opgegeven.

Conformément à l'article 11, point 1, alinéa 2, du Règlement, les groupes politiques ont remis la liste de leurs membres et communiqué le nom de leur président.

 

De lijst van de leden per fractie wordt in de bijlage opgenomen.

La liste des membres par groupe est reprise dans l’annexe.

 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Voorzitter:

Président:

Jan Jambon

 

PARTI SOCIALISTE

Voorzitter:

Président:

André Frédéric

 

MOUVEMENT REFORMATEUR

Voorzitter:

Président:

Daniel Bacquelaine

 

CHRISTEN-DEMOCRATISCH & VLAAMS

Voorzitter:

Président:

Raf Terwingen

 

OPEN VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN

Voorzitter:

Président:

Patrick Dewael

 

SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS

Voorzitter:

Président:

Karin Temmerman

 

CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE

Voorzitter:

Président:

Catherine Fonck

 

ECOLO-GROEN

Voorzitter:

Président:

Kristof Calvo

 

10 Woordvoerster Vlaams Belang-fractie

10 Porte-parole Vlaams Belang

 

Bij brief van 10 juni 2014 heeft de Vlaams Belangfractie van de Kamer mij medegedeeld dat mevrouw Barbara Pas als woordvoerster werd aangesteld.

Par lettre du 10 juin 2014, le groupe Vlaams Belang de la Chambre m'a informé de la désignation de Mme Barbara Pas en qualité de porte-parole.

 

La séance est levée. Prochaine séance le lundi 30 juin 2014 à 14.30 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering maandag 30 juni 2014 om 14.30 uur.

 

La séance est levée à 18.24 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.24 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 001 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 001 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

096

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Block Maggie, De Coninck Monica, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demon Franky, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Geens Koenraad, Geerts David, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaelle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Mailleux Caroline, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Michel Charles, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoit, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Schepmans Françoise, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

 

Non        

015

Nee

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marc, Willaert Evita

 

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Bellens Rita, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Ines, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssen Werner, Luykx Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Penris Jan, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Peel Valerie-Anne, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

132

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Block Maggie, De Coninck Monica, De Coninck Ines, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Gantois Rita, Geens Koenraad, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaelle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mailleux Caroline, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Michel Charles, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoit, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Schepmans Françoise, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie-Anne, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

001

Nee

 

Carcaci Aldo

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marc, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

123

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Block Maggie, De Coninck Monica, De Coninck Ines, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Gantois Rita, Geens Koenraad, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mailleux Caroline, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Michel Charles, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoit, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marc, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

132

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Block Maggie, De Coninck Monica, De Coninck Ines, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Gantois Rita, Geens Koenraad, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaelle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mailleux Caroline, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Michel Charles, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoit, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Schepmans Françoise, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marc, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

126

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Block Maggie, De Coninck Monica, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Gantois Rita, Geens Koenraad, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaelle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Michel Charles, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoit, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie-Anne, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

001

Nee

 

Carcaci Aldo

 

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hees Marc, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

128

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Bauchau Marie, Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, De Coninck Ines, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Fremault Céline, Friart Benoît, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaelle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mailleux Caroline, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Michel Charles, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Reynders Didier, Schepmans Françoise, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie-Anne, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Wathelet Melchior, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo y Castañer Kristof, Cheron Marcel, Dedrij Marie, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Khattabi Zakia, Nollet Jean-Marc, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marc, Willaert Evita