Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 23 mei 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 23 mai 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen vangt aan om 14.48 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen

Le développement des questions commence à 14.48 heures. La réunion est présidée par M. de heer Dirk Van der Maelen

 

01 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beoordeling van de IPA-steun aan Turkije" (nr. 24643)

01 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évaluation de l'IAP accordé à la Turquie" (n° 24643)

 

01.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, de Europese Rekenkamer beoordeelde de doeltreffendheid van de financiering via het Instrument voor Pretoetredingssteun aan Turkije tussen 2007 en 2020. Zij schreef daarover onder andere dat nauwelijks ingespeeld werd op enkele fundamentele behoeften zoals de onafhankelijk­heid en onpartijdigheid van de rechtspraak, de strijd tegen corruptie op hoog niveau en tegen de georganiseerde misdaad, de persvrijheid, het voorkomen van belangen­conflicten en het versterken van externe controles en het maatschappelijk middenveld.

 

Volgens de analyse van de Commissie zelf, aldus de rekenkamer, was de vooruitgang op die gebieden al meerdere jaren onbevredigend door een gebrek aan politieke wil bij de Turkse autoriteiten. Daarnaast stelde het rapport vast dat de Europese Commissie de IPA-conditionaliteit, zoals het opschorten van de middelen bij niet-naleving van de beginselen van democratie en rechtsstatelijkheid, onvoldoende aan de orde bracht.

 

In een resolutie inzake de bevriezing van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie vroeg de Kamer om de toebedeling van IPA II-middelen aan Turkije te schrappen op basis van de ondermijning van de rechtsstaat en de mensenrechten in het land, en om de vrijgekomen fondsen aan te wenden voor de ondersteuning van het Turkse middenveld en de niet-gouvernementele organisaties. Die resolutie werd door vrijwel elke partij gesteund.

 

Mijnheer de minister, wat is uw analyse over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer inzake de pretoetredingssteun? Welk gevolg zal de Europese Commissie hieraan geven? Welke stappen hebt u reeds gezet om de zopas aangehaalde punten in de resolutie, in het bijzonder de schrapping van de IPA II-middelen, aan te kaarten bij de EU?

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, de technische audit sluit naadloos aan bij de vaststellingen op politiek vlak: een verwijdering van de Europese waarden, vervat in de criteria van Kopenhagen, waardoor ook de toetredingsonderhandelingen met Turkije volledig stil zijn gevallen.

 

De vaststelling dat de pretoetredingssteun aan Turkije in een aantal fundamentele sectoren, zoals de versterking van de rechtsstaat en de democratie, tot vandaag niet de vereiste impact heeft gehad en dat bovendien een ernstige operationele achterstand werd opgelopen in de uitvoering van de programma's, bewijst zelfs los van politieke overwegingen dat er ernstige tekortkomingen bestaan, zowel op het vlak van effectiviteit als op het vlak van efficiëntie in de besteding van de Europese middelen in Turkije en het bewijst ook dat een herziening zich opdringt.

 

De negatieve evaluatie van de Europese Rekenkamer, samen met de voor Turkije eveneens negatieve conclusies van de mid-term review van het meerjarenbudget 2014-2020, zouden ertoe moeten leiden dat de Europese Commissie vanaf 2018 de IPA-middelen voor Turkije terugschroeft en de resterende projecten in grotere mate in direct beheer afhandelt, hetzij via de tussenkomst van niet-gouvernementele actoren, hetzij via internationale organisaties.

 

De Europese Comissie stelde tegen 2017 al een naar beneden aangepast jaarlijks budget voor aan de lidstaten en in het desbetreffende opvolgingscomité. Mede door aanhoudende druk van een aantal lidstaten in de Raad, waaronder ons land, werd het budgetprogramma al verlaagd met ongeveer een derde tegenover 2016. De Europese Comissie engageerde zich bij die gelegenheid ertoe om verdere reducties voor te stellen vanaf 2018, na de formele afronding van de mid-term review. Tegelijk werden de vrijgekomen middelen gebruikt voor een verhoging voor het programma ten voordele van onafhan­kelijke media en maatschappelijk middenveld in de westelijke Balkan en Turkije, een regionale component van het IPA II-programma.

 

Ik heb reeds meer dan een jaar consequent en in lijn met de resolutie het standpunt verdedigd in de Raad dat de IPA-bijdrage voor Turkije deels moest worden opgeschort en deels geheroriën­teerd naar programma's rond de versterking van het maatschappelijk middenveld en het vrijwaren van fundamentele rechten. Ik deed dat onder meer tijdens de Raad Algemene Zaken van december 2016, die zich boog over het kandidaat-lidstaat-, stabilisatie- en associatieproces in de westelijke Balkan en tijdens de herhaaldelijke debatten over Turkije in de Raad Buitenlandse Zaken in 2017.

 

Het IPA-programma wordt beheerd door de Commissie. De lidstaten kunnen voorstellen slechts met gekwalificeerde meerderheid afkeuren. Er was tot op heden nog geen meerderheid voor een volledige opschorting van het IPA-programma voor Turkije.

 

De gedeeltelijke herziening die de Comissie in het programma 2017 heeft doorgevoerd, is het gevolg van aanhoudende druk van ons land en partnerlanden. We zullen blijven hameren op de heroriëntering van een aantal middelen voor Turkije.

 

01.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Uw antwoord stemt mij hoopvol, want we hebben inderdaad hier gevraagd om de middelen deels op te schorten en te heroriënteren. Ik denk dat de beslissingen die vandaag genomen worden, in lijn liggen met wat de Kamer voorgesteld heeft in de resolutie. Ik kan dat dus alleen maar toejuichen. De fundamentele behoeften worden stelselmatig onvoldoende aangepakt in Turkije. Het is dus goed dat we ook vanuit ons land en Europa reageren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Samengevoegde vragen nr. 24671 van mevrouw Jadin en nr. 24885 van de heer Crusnière worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

02 Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de bemiddelingen tussen Turkije en Koerdische strijders in Syrië" (nr. 24829)

02 Question de M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la médiation entre la Turquie et les combattants kurdes en Syrie" (n° 24829)

 

02.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze vraag dateert van even geleden en ondertussen zijn de omstandigheden, spijtig genoeg, zeer gewijzigd.

 

Op 29 maart had de Franse president Macron een ontmoeting met de Koerdische PYD en zijn militaire vleugel, de YPG. Tijdens deze ontmoeting bedankte president Macron de Koerden voor hun "bepalende rol" in de strijd tegen IS en voor de offers die zij hebben gebracht. Ook drukte hij zijn wens uit om een bemiddelende rol te spelen tussen Turkije en de Koerdische strijders. De Turkse president Erdogan reageerde bijzonder gepikeerd. Hij noemde dit een vijandige zet ten opzichte van Turkije en stelde dat Frankrijk zijn plaats niet kent. Na het overleg met de Franse president zei de Koerdische delegatie dat Frankrijk heeft beloofd de militaire steun aan de Koerden op te voeren. Dat werd op dat ogenblijk niet door de Franse regering bevestigd. Intussen weten wij hoe de toestand zich in Afrin heeft ontwikkeld.

 

Ten eerste, hebt u, in de context van de Europese Unie, meer informatie over dit mogelijke initiatief van Frankrijk? Hebt u daar contacten over gehad?

 

Ten tweede, wat wordt er bedoeld met meer Franse militaire steun aan de Koerden?

 

Ten derde, welk gevolg kan België hieraan geven? Ondertussen zijn in Afrin de militaire ontwikke­lingen wat ze zijn. Bovendien zien wij vanuit die regio een toegenomen vlucht naar ons land van ontheemden, van mensen van wie het huis werd afgenomen door nieuwe bevolkingsgroepen die door de Turken in het gebied worden gevestigd.

 

02.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Roover, tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van maandag 16 april werd de situatie in Syrië besproken, maar dit specifieke punt rond het initiatief van Frankrijk kwam niet ter sprake. Tot op heden heb ik geen weet van specifieke Franse militaire steun aan de Koerden in Syrië.

 

Vanavond heb ik een vergadering en een diner in Parijs met mijn collega Jean-Yves Le Drian. Daar zal ik hem bijkomende vragen stellen over de evolutie in Syrië en meer bepaald in verband met de situatie van de Koerden.

 

België is in ieder geval voorstander van een diplomatieke politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Ik heb vaak contact gehad met Staffan de Mistura in verband met een mogelijke nieuwe vergadering in Genève over dat onderwerp. Indien het voor beide partijen aanvaardbaar is, kan een Franse bemiddeling hierbij misschien nuttig zijn. Wij zullen steun geven in dat geval.

 

België erkent de belangrijke rol die de Koerdische strijders leveren in de strijd tegen Daesh. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 16 april heb ik nogmaals gepleit voor een inclusieve politieke oplossing voor Syrië waarbij alle groepen van de Syrische samenleving, inclusief de Koerden, hun plaats moeten krijgen en zich vertegenwoordigd voelen door de regering. Ik meen dat dit niet enkel het geval is voor de belangrijkste groepen als de Koerden, maar ook voor vele andere minderheden. Enkele weken geleden hebben wij een conferentie georganiseerd in Brussel rond slachtoffers van etnisch en religieus geweld. Het was zeer nuttig om het ook te hebben over andere minderheden, zoals de christelijke of de Jezidische. Wij proberen tot een dergelijke oplossing te komen.

 

Zoals al gezegd, vanavond zal ik contact hebben met mijn Franse collega en misschien kan ik een stap verder geraken met betrekking tot de mogelijke actie van Frankrijk ten opzichte van de situatie met de Koerden in Syrië.

 

02.03  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, ik ken uw warme relatie met Frankrijk en ben er dus van overtuigd dat de vergadering van vanavond vruchtbaar zal zijn. Ik hoop dat wij op de hoogte zullen worden gebracht van het resultaat ervan.

 

U verwijst naar de bijeenkomst van enkele weken geleden over andere minderheden. Wij weten dat het Midden-Oosten ooit een gebied was waar veel religieuze en etnische minderheden op een vrij vruchtbare manier konden samenleven. Dat is vandaag een realiteit die ver achter ons ligt. Ik hoop en reken erop dat u deze kaart manifest blijft trekken op Europees niveau.

 

Aansluitend bij de vorige vraag van collega Van Peteghem, meen ik dat de rol van Turkije op een zeer kritische manier moet worden beoor­deeld.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Crusnière is ziek en heeft gevraagd om zijn vragen nrs. 24885, 24920, 24996, 25050, 25081, 25210 uit te stellen. Er is ook nog zijn vraag nr. 25586 die is samengevoegd met de vraag nr. 25502 van de heer Luykx.

 

Vraag nr. 25119 van mezelf wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

03 Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het goedkeuren van de Joodse natiestaat-wet door de Knesset" (nr. 25297)

03 Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'adoption de la loi sur la nation juive par la Knesset" (n° 25297)

 

03.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, op mijn eerdere vraag rond het wetsontwerp dat de Israëlische Staat de mogelijkheid biedt om toelating te geven tot de oprichting van gemeenschappen die exclusief bestemd zijn voor Joodse burgers, antwoordde u dat het wetsontwerp nog niet was aangenomen door de Knesset en het dus te vroeg was om zich daarover openlijk uit te spreken. Intussen heeft de Knesset het wetsontwerp aangenomen.

 

Ten eerste, kunt u nogmaals een stand van zaken geven rond het wetsontwerp en de inhoud ervan? Is de clausule rond de oprichting van separate community settlements ongewijzigd gebleven in vergelijking met de vorige draft?

 

Ten tweede, bent ook u van mening dat het wetsontwerp rassensegregatie in de hand werkt?

 

Ten derde, u wilde zich niet mengen in het dossier, aangezien de wettekst nog steeds voorwerp uitmaakte van een parlementair debat in Israël. Intussen is het wetsontwerp door de Knesset aanvaard. Kunt u mij nu het regerings­standpunt rond het wetsontwerp kenbaar maken? Zo neen, waarom niet?

 

Ten vierde, u zei tevens in antwoord op mijn vraag van december 2017 dat u niet zou nalaten het dossier aan te kaarten bij uw Israëlische gespreks­partners. Ik krijg van u graag een overzicht van de personen of instanties die u hierover de voorbije weken en maanden formeel hebt aangesproken evenals van de inhoud van uw boodschap.

 

03.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van der Maelen, het omstreden wetsvoorstel over de Joodse natiestaat werd in eerste lezing in de Knesset aangenomen met 60 stemmen voor en 50 tegen.

 

Ik wens erop te wijzen dat de tekst nog een tweede en derde lezing moet doorstaan, alvorens er sprake kan zijn van een wettekst. Bij elke lezing moet de tekst opnieuw worden ingediend en verdedigd door een parlementslid om vervolgens al dan niet te worden goedgekeurd door de plenaire vergadering. Tussen elke lezing wordt de tekst besproken in de bevoegde commissies van het parlement, waar nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.

 

Voor de stemming van 1 mei zijn de coalitie­partijen van de Israëlische regering het erover eens geworden om de procedure voor de tekst voorlopig op te schorten, aangezien de partijen Kulanu en Yisrael Beiteinu en de ultraorthodoxe partij elk hun bedenkingen hadden over de tekst.

 

Het wetsvoorstel zal dan ook pas onder de volgende legislatuur opnieuw worden besproken, misschien ook hier. Momenteel kunnen wij ons dus nog niet uitspreken over de toekomst van het ontwerp, zowel wat het verloop van de procedure als wat de definitieve inhoud van de tekst betreft. Het is dus nog voorbarig om zich publiek uit te laten over het onderwerp. Het democratisch Israëlisch debat moet zijn beslag nog krijgen zonder inmenging. Het tegendeel zou immers contraproductief kunnen zijn.

 

Dat gezegd zijnde, heb ik niet nagelaten om in de bilaterale formele en informele contacten aan mijn gesprekspartners, zoals de voorzitter van de Knesset, onze bezorgheden mee te delen over het behoud van en het respect in Israël voor de principes van gelijkheid en non-discriminatie, principes die ook belangrijk zijn voor Europeanen en die met name in de oprichtingsakten van de Staat Israël van 14 mei 1948 ingeschreven werden. Dat was ook het geval op het niveau van de administratie van Buitenlandse Zaken tijdens de vorige politieke bilaterale consultaties op 2 mei 2018.

 

Net zoals de andere lidstaten van de Europese Unie blijft België de evolutie van het dossier van nabij volgen. Wij zullen de kans krijgen om volgende maand de besprekingen voort te zetten en misschien ook hier in de volgende legislatuur.

 

03.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik noteer uw uitnodiging om het punt bij een volgende gelegenheid opnieuw aan de orde te brengen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het referendum in Burundi" (nr. 25502)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het referendum over een grondwetswijziging in Burundi" (nr. 25586)

04 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le référendum au Burundi" (n° 25502)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le référendum constitutionnel au Burundi" (n° 25586)

 

04.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ondertussen is het referendum in Burundi achter de rug. Een zeer grote meerderheid, 96 % van de Burundezen, zou daaraan hebben deelgenomen. Er was ook een overgrote meerderheid die mogelijk maakt dat zittend president Nkurunziza nu tot 2034 in het pluche kan blijven zitten, dit dankzij een grondwetwijziging.

 

Mijn vraag dateert van 15 mei, toen de uitslag van het referendum nog niet bekend was. Vandaag kennen we die wel. Ik wil mijn vragen daarom iets anders formuleren.

 

De grondwetswijziging doet vermoeden dat de Burundese samenleving onder hoogspanning zal komen te staan en dat etnische en politieke evenwichten opnieuw in gevaar komen. Hoe ziet u de situatie in Burundi evolueren?

 

Het regeringsstandpunt kennen wij. De oplossing voor de situatie in Burundi ligt in de betrokkenheid van en de samenwerking met een aantal internationale partners – de VN, de Afrikaanse Unie, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de landen in de regio. Kunt u toelichten welke rol u voor die instanties ziet? Wat moet daar gebeuren? Wat kunnen we nog ondernemen? Wat kunnen zij nog ondernemen in een internationale context?

 

Onze speciale gezant voor de Grote Meren zou naar Bujumbura reizen. Heeft deze zending plaatsgevonden? Kunt u de stand van zaken daarover geven?

 

04.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, ik heb een antwoord in beide landstalen, aangezien er ook een vraag van de heer Crusnière was toegevoegd.

 

Le référendum, comme vous l'avez dit, a été organisé le jeudi 17 mai et les résultats ont été proclamés ce lundi. Le "oui" à la révision constitutionnelle l'a emporté à plus de 73 %. Les autorités avaient commencé la campagne pour le "oui" bien avant le début de la campagne officielle et n'avaient pas donné les mêmes libertés aux opposants. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de faire campagne pour le "non". La population a subi intimidations et menaces pour l'inciter à voter "oui".

 

Durant la campagne officielle, l'opposition a cependant pu organiser manifestations et meetings, sous une certaine pression mais sans incident majeur. Ces meetings de l'opposition ont d'ailleurs rencontré un grand succès populaire. À noter qu'une partie de l'opposition avait choisi le boycott. Dans l'ensemble, je regrette évidemment l'absence d'inclusion et de transparence durant tout le processus.

 

Que pouvons-nous faire face à cela?

 

Gisteren heb ik dit nog zeer duidelijk gezegd tijdens een publieke conferentie in aanwezigheid van commissie­voorzitter Moussa Faki van de Afrikaanse Unie en de Burundese zaakgelastigde. Het is niet zomaar een referendum. Dit referendum druist immers in tegen de geest van de Arusha-akkoorden, een van de fundamenten van de stabiliteit in Burundi tot 2015. Het bedreigt ook de dialoog die door de regio wordt gefaciliteerd en die muurvast zit. Ik verwijs ook naar de EU-verklaring van 8 mei waarin Federica Mogherini namens de EU de recente ontwikkelin­gen betreurt en oproept om de geest en de letter van de Arusha-akkoorden na te leven.

 

We zien dat de situatie in Burundi niet in die richting evolueert en dat geleidelijk een militair regime wordt geïnstalleerd. Dit zorgt voor veel frustratie, zelfs binnen de partij van de president. Zelfs de stabiliteit is niet gegarandeerd zoals de aanval op het dorp Ruhagarika, waarbij 26 burgers zijn gedood, aantoont.

 

En ce qui concerne les partenaires internationaux, la multiplication d'un maximum d'acteurs nous paraît essentielle, avec l'ONU bien sûr. Je salue au passage l'action de l'envoyé spécial, Michel Kafando. La présidence du Conseil de sécurité a adopté une déclaration assez forte sur le Burundi le 5 avril, même si on peut regretter l'absence d'une mention directe de la révision constitutionnelle. L'Union africaine est aussi un acteur très important. Je constate d'ailleurs une volonté de cette organisation de s'impliquer plus dans les efforts de médiation. J'en ai déjà parlé avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et, hier et aujourd'hui, avec le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, Smaïl Chergui, que j'ai rencontré à deux reprises.

 

L'implication de la région est fondamentale. Elle peut encore exercer une pression supplémentaire sur les autorités burundaises alors qu'au niveau de l'Union européenne, nous avons fait pratiquement tout ce que nous pouvions faire. Nous étudions avec d'autres partenaires la possibilité d'organiser en juin une réunion des garants d'Arusha à New York. Figurent parmi les garants l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine mais aussi des pays tels que la Tanzanie, l'Ouganda ou l'Afrique du Sud. Une telle réunion permettrait de placer les garants devant leurs responsabilités et de relancer une forme de dialogue interburundais sur la base de l'Accord d'Arusha.

 

Het klopt dat de East-African Community de autoriteiten in de voorbije maanden niet echt onder druk heeft gezet om loyaal deel te nemen aan de dialoog. De EAC-president Museveni moet zijn verantwoordelijkheid nu nemen, hetzij door opnieuw een initiatief te nemen, hetzij door de fakkel door te geven aan de Afrikaanse Unie en/of de VN.

 

Zelfs in deze moeilijke omstandigheden blijven we met iedereen praten. Gezien de gespannen situatie in Burundi in de aanloop van het referendum heeft onze speciale gezant zijn bezoek aan Burundi uitgesteld, maar onze ambassade en onze diensten in Brussel blijven in contact met diverse actoren. Een bezoek van onze speciale gezant in de komende maanden wordt overwogen, maar enkel als hij met sleutelactoren ter plaatse kan praten. We zullen blijven streven naar een goede samenwerking tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie met een specifieke rol voor de actoren in de regio. We proberen ook om onze rol te spelen vanuit België.

 

Onze belangrijkste reactie ging over de mogelijke verwijdering van de geest van de Arusha-akkoorden. Die akkoorden waren de enige weg om een oorlog te vermijden. We zullen de geest van de Arusha-akkoorden minstens proberen verder te zetten. Wij vrezen echter dat dit moeilijk wordt na dit referendum en de aanpassing van de grondwet.

 

04.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Volgens de oppositie en ook het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft vóór het referendum inderdaad een moeilijk democratisch aanloop­proces plaatsgevonden, waarbij zeer veel intimidatie en geweld kwam kijken.

 

We begrijpen dat het bezoek van de speciale gezant is uitgesteld maar niet afgesteld.

 

Ik heb ook nog een bedenking. Afrika is geen monolithisch blok. Het is een enorm continent. We moeten ons ervan bewust zijn dat in sommige Afrikaanse landen wel transities plaatsvinden. We moeten niet gaan lijden aan een soort 'afropessimisme'. Er zijn ook goede voorbeelden. Naast Rwanda en Congo, die hun inspiratie jammer genoeg misschien zouden kunnen halen in wat in Burundi gebeurt, zijn er ook goede economieën en mogelijkheden voor het continent. Het is belangrijk om ook dat in de verf te zetten, niet alleen wat slecht gaat maar ook wat goed gaat.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la réélection de Viktor Orbán en Hongrie" (n° 25030)

05 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de herverkiezing van Viktor Orbán in Hongarije" (nr. 25030)

 

05.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, nous apprenions ce 8 avril dernier la réélection de Viktor Orban à la tête de la Hongrie. Son parti, le Fidesz, a réussi à conserver une majorité des deux tiers, avec un score de 48,5 %. Cela représente une progression de quatre points par rapport au précédent scrutin, sans parler du fait que le taux de participation a atteint un niveau historique dans ce pays où la mobilisation politique n’est pas normalement sa caractéristique première.

 

Face à ces éléments, nous devons reconnaître que la victoire de M. Orban est totale. Celle-ci s’inscrit dans un contexte global de rejet, par les peuples européens, d’une Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui et qu’ils considèrent, en résumé, comme inefficace, invasive, corrompue et destructrice de la souveraineté des États-nations, aboutissant ainsi à l’impossibilité d’une auto­détermination des peuples selon des principes démocratiques.

 

Cet euroscepticisme se manifeste depuis plusieurs années par les triomphes des partis souverainistes ou d’extrême droite. Nous l'avons vu récemment en Italie et cela à l'air de se concrétiser par la mise en place du nouveau gouvernement italien.

 

Moteur d’une intégration européenne pragma­tique, notre diplomatie est, vous en conviendrez, monsieur le ministre, en désaccord avec les positions souverainistes que préconise M. Orban.

 

En conséquence, monsieur le ministre, quelle est votre analyse de la victoire de Viktor Orban et du contexte dans lequel celle-ci prend racine? Estimez-vous que des solutions constructives puissent être trouvées avec le premier ministre hongrois quant à l’avenir de l’Union européenne, et ce, malgré le radicalisme pouvant transparaître dans ses propos?

 

05.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, le parti Fidesz de Viktor Orban a remporté une victoire avec 48,49 % des voix, soit deux tiers des sièges au Parlement (133 sièges sur 199), pour son troisième mandat consécutif.

 

Comme vous le soulignez, le taux de participation a atteint le niveau historique de 68 %. Le deuxième parti, le Jobbik, parti d'extrême droite, n'a remporté que 19,5 % des voix. Le parti socialiste a vu son score baisser de 25 à 12,5 %.

 

Le discours du gouvernement, qui n'a eu de cesse de présenter l'immigration comme une menace sur la sécurité du pays et sur l'identité nationale, a donc porté ses fruits. Ont également contribué à la victoire du parti Fidesz: l'incapacité de l'opposition à s'allier contre le parti du gouvernement, un bilan économique somme toute assez flatteur et des mesures sociales notamment destinées aux familles qui ont été bien acceptées dans la population.

 

La Hongrie a une vision européenne divergente de la nôtre et cela se voit de plus en plus dans différents dossiers. Cela ne signifie pas pour autant que la Hongrie puisse être qualifiée stricto sensu d'eurosceptique. Son appartenance à l'Union européenne, notamment pour des raisons politiques, économiques et culturelles, n'est néanmoins pas remise en cause par les discours du gouvernement hongrois.

 

En outre, les sondages mettent en évidence un très large soutien populaire à l'Union européenne, avec un taux de 74 %. Je suis donc partisan d’un dialogue avec le gouvernement hongrois, notamment sur les points où nos positions divergent. La rencontre des premiers ministres du Benelux avec les premiers ministres du V4 de Visegrad, en juin dernier, avait été l'occasion de discussions franches et ouvertes sur le plan diplomatique, comme l’on dit souvent quand les positions sont très éloignées.

 

Nos messages doivent par contre être limpides en ce qui concerne le respect de l’acquis européen. Je pense particulièrement à la migration et au processus décisionnel. Nous partageons cette préoccupation avec la Commission et d’autres États membres. J’y suis très attentif et je le resterai. J’ai eu l'occasion de me rendre à Marrakech pour co-présider, avec mon collègue marocain, le processus de Rabat sur la migration avec l’Afrique de l’Ouest. Il y avait 58 pays présents; la Belgique était représentée par le vice-premier ministre Jan Jambon et le secrétaire d'État Theo Francken. Je présidais la réunion. Nous avons pu atteindre un accord de 57 pays sur 58; le seul pays opposé au texte final était la Hongrie. Nous allons continuer à maintenir le dialogue, à tenter de convaincre, mais si nous n’y arrivons pas, nous essaierons d’avancer sur les différents dossiers auxquels nous sommes attachés.

 

05.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses qui montrent à quel point votre connaissance des dossiers est plus que pointue, et surtout, qui démontrent que vous avez une vision, ce qui me paraît extrêmement important.

 

Vous vous souviendrez, à la lueur de la question que je vous avais posée en séance plénière à propos de la Pologne, de l’importance de votre objectif consistant à mettre en œuvre des balises sur le plan des libertés publiques. Malheureusement, en Hongrie, la liberté de la presse est mise à mal. Nous avons vu que ces derniers jours, M. Soros a décidé de "jeter l’éponge" en Hongrie, considérant qu’il n’y avait plus d’espace, malgré les moyens financiers dont il dispose, pour y mettre en oeuvre ses objectifs, notamment éducatifs. C’est un point important.

 

Vous avez rappelé ce qui s’est passé au Maroc tout récemment. J’espère comme vous que les Hongrois, en Hongrie ou à l'étranger, puisqu’on sait qu’il y a énormément de Hongrois à l'étranger et notamment en Belgique, exerceront une pression sur le gouvernement pour que celui-ci revienne à plus de réalisme. Il est cependant clair que le sentiment national est vif en Hongrie. On peut le comprendre, car ce pays a toujours été mentalement et moralement assiégé. C’est une particularité qui lui est propre et qu’il faut respecter. Dans ce contexte, j’espère que la conviction suffira, même s’il faut bien constater que ce qui est en train de se passer en Italie rendra le processus sans doute encore plus difficile.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la réélection du maréchal Abdel Fattah al-Sisi à la présidence de l'Égypte" (n° 25031)

06 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de herverkiezing van maarschalk Abdel Fattah al-Sisi tot president van Egypte" (nr. 25031)

 

06.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous apprenions, le 28 mars dernier, que le président sortant, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, était reconduit à la tête de l'Égypte avec un score de 97,08 %, score que personne n'imaginerait égaler en Europe. Toutefois, le taux de participation atteint péniblement les 40 %.

 

Depuis son arrivée au pouvoir, le président al-Sisi a apporté une nouvelle stabilité à l'Égypte. Cependant, cette stabilité se gagne aussi au prix d'une régression de la liberté d'expression, du pluralisme politique, de l'accès à internet, de la liberté de la presse, sans parler des atteintes aux droits de l'homme souvent mentionnées par des ONG, opposants et associations sur place. Cela étant, dans son opposition et notamment dans le Sinaï, nous savons que Daech mène des actions "peu recommandables", si j'ose dire.

 

L'Égypte connaît également de nombreux défis: des réformes économiques qui peinent à apporter une condition de vie décente à la population, une présence djihadiste que je viens d'évoquer et qui entraîne un tarissement du tourisme, soit un des éléments moteurs de l'économie égyptienne, et une démographie en pleine croissance qui pose d'importants problèmes d'infrastructures et d'emploi, entre autres.

 

Il est certain que le président al-Sisi a remis un ordre nécessaire dans une Égypte déstabilisée par la révolution de 2011 et les années Morsi. Les défis que j'ai exposés précédemment nécessitent eux aussi une situation politique stable. Toutefois, la dérive quelque peu autoritaire de la voie empruntée par le maréchal doit également être dénoncée.

 

Monsieur le ministre, quelle est votre analyse sur la réélection du président al-Sisi? Notre pays peut-il jouer un rôle, notamment d'un point de vue économique et de développement humain, dans les nombreux défis qui attendent l'Égypte? Et quand je parle de notre pays, je pense plus largement à l'Union européenne, bien sûr. Quel regard portez-vous sur la recrudescence d'une forme d'autoritarisme semblable à celui des années Moubarak? Nous savons bien comment cela s'est terminé.

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, le président al-Sisi a été réélu les 26 et 28 mars avec 97,08 % des voix. Plusieurs candidats s'étaient retirés, de manière plus ou moins forcée. Malgré toutes sortes d'encouragements, le taux de participation n'a atteint que 41,1 %. En 2014, il s'élevait encore à 47 %. Ce sont surtout les jeunes, désillusionnés par la mauvaise situation économique, qui se sont abstenus.

 

Le bilan du premier mandat du président al-Sisi est mitigé. De manière générale, la stabilité est revenue dans le pays, mais le terrorisme et l'insécurité demeurent des sujets préoccupants. L'état d'urgence reste en vigueur.

 

Le 6 février dernier a débuté une grande action militaire dans le Sinaï afin d'affaiblir sérieusement les djihadistes. La lutte contre le terrorisme a entraîné des violations des droits de l'homme dans de multiples domaines et a frappé de nombreux groupes, entre autres la presse et les ONG. En outre, l'opposition dispose d'un espace réduit.

 

La situation économique est difficile, ainsi qu'en témoignent l'énorme déficit de la balance commerciale de même que le mauvais climat des affaires. Le FMI a accordé un prêt de 12 milliards de dollars. Entre-temps, l'économie s'est quelque peu revivifiée. Ainsi, l'Égypte enregistre une croissance de 4,2 % et bénéficie de davantage de recettes touristiques (+ 124 % ) et d'exportations. Nos entreprises contribuent au développement économique du pays: les sociétés de dragage belges ont joué un rôle prépondérant dans l'élargissement du canal de Suez, tandis que Besix construit le nouveau Musée du Caire. Enfin, nos exportations annuelles vers l'Égypte ont atteint l'an dernier 1,25 milliard d'euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2016.

 

Dans ses contacts bilatéraux, la Belgique aborde les problèmes politiques et de société et encourage à apporter des améliorations. Notre analyse est qu'une stabilité gagnée au prix des droits humains n'est guère durable. Les droits de l'homme – qu'il s'agisse de la liberté d'expression, des médias ou d'association ou encore d'autres droits relevant davantage de la sphère économique et sociale – constituent, à notre sens, le socle du développement et un fondement de la sécurité à long terme.

 

Bien entendu, l'Égypte – dont la croissance démographique est importante et dont la population est très jeune – fait face à un afflux considérable de jeunes sur le marché du travail. Il est donc évident que même une croissance de 4 % ne suffira probablement pas à couvrir les attentes de cette population – comme en témoigne son désintérêt pour les enjeux électoraux, que j'ai rappelé au début de ma réponse.

 

Nous restons évidemment attentifs à l'état des libertés sur place, tout en demeurant conscients que persiste une menace terroriste. Cela dit, il est nécessaire de garantir une stabilité durable, reposant sur le respect des droits humains.

 

06.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre analyse très fine.

 

Je pense avoir oublié un fait. Il convient en effet de signaler que le président al-Sisi s'est révélé – dans un pays où cela reste extrêmement difficile – un protecteur de la minorité copte, dont nous connaissons la tendance à s'expatrier massive­ment à cause des offensives dont elle est l'objet dans la Moyenne-Égypte.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 24996, 25050 en 25081 van de heer Crusnière zijn uitgesteld. Vraag nr. 25026 van mevrouw Jadin is omgezet in een schriftelijke vraag.

 

07 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les lois anti-LGBT des pays du Commonwealth" (n° 25169)

07 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de anti-lgbt-wetten van de Gemenebestlanden" (nr. 25169)

 

07.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je suis désolé de vous poser tant de questions mais de nombreux sujets m'intéressent!

 

Je sais combien, à force de vous interpeller, vous êtes sensible – vous l'étiez d'ailleurs avant que je ne vous interpelle – au sort des personnes qui subissent l’homophobie et la transphobie dans le monde. Vous avez déjà répondu à mes nombreuses questions orales sur des situations difficiles telles qu’au Nigeria où 42 hommes avaient été arrêtés, vous vous en souviendrez.

 

Depuis deux ans, les organisateurs de la Marche des fiertés en Ouganda sont menacés, agressés, forcés d'annuler l'événement. La loi anti-gay en Malaisie peut coûter aux personnes homosexuelles vingt années derrière les barreaux. À Trinité et Tobago, les personnes homosexuelles risquent 25 années de prison. Or, ces exemples inhumains viennent de pays membres du Commonwealth (chacun représenté par une étoile sur la robe de la Duchesse de Sussex), où des centaines de millions de citoyens vivent sous des lois anti-LGBT héritées des lois coloniales britanniques. Comme chaque année, les dirigeants de tous les pays du Commonwealth sans exception tiendront leur réunion à Londres. Trente-sept pays du Commonwealth punissent encore les homosexuels au nom de vieilles lois coloniales britanniques au point de les emprisonner.

 

Monsieur le ministre, puis-je simplement vous demander d’attirer l’attention de Londres sur cette réalité contraire aux droits de l’homme? Le Royaume-Uni, pays démocratique, qui défend les droits des personnes homosexuelles et transsexuelles, possède toujours une grande influence sur les membres du Commonwealth. Ce serait une belle opportunité que le Royaume-Uni puisse, à votre invitation ou à celle d'autres partenaires européens, évoquer cette situation avec ses partenaires qui n’ont toujours pas fait évoluer leur législation à l’égard des personnes LGBT.

 

07.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, je vous remercie pour cette question.

 

Nous suivons la situation des lois anti-LGBTI partout dans le monde avec toute l'attention requise, tant depuis Bruxelles que dans nos postes diplomatiques.

 

Le Royaume-Uni, comme la Belgique, en tant que membre de l'Union européenne met en œuvre les lignes directrices de l'Union européenne visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux de toutes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles. Ces lignes directrices font notamment l'objet d'une action locale concertée des ambassades des États membres de l'Union européenne partout dans le monde.

 

Le Royaume-Uni est également membre de l'Equal Rights Coalition. Pour rappel, notre pays aussi s'est joint en 2016, lors d'une conférence à Montevideo à l'Equal Rights Coalition, une coalition de plus de trente pays, dont le Royaume-Uni, qui font du lobbying au niveau international en faveur du respect des droits humains des personnes LGBTI.

 

Dans le cadre de leur participation à l'Equal Rights Coalition, ces pays ont pris une série d'engagements. Il s'agit de renforcer la coopération entre eux et avec tous les intervenants concernés pour faire progresser les droits de tous sans égard à l'orientation sexuelle, à l'identité ou l'expression de genre et au caractère sexuel. Ceci doit se faire dans un dialogue ouvert, respectueux et constructif avec les autres États et intervenants et en consultation étroite avec la société civile. Le Royaume-Uni fait donc partie des pays les plus actifs sur ces questions. Je ne doute pas qu'il intègre régulièrement cette dimension dans ses relations avec les partenaires du Commonwealth. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les futurs contacts avec nos collègues britanniques.

 

07.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, le 28 mai 2018 se tiendra une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Je sais que c'est une opportunité. La Grande-Bretagne montrera ainsi qu'elle est toujours, en quelque sorte, la grande sœur des pays du Commonwealth.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le prochain sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président des États-Unis Donald Trump" (n° 25191)

08 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nakende topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de president van de Verenigde Staten Donald Trump" (nr. 25191)

 

08.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous ai précédemment interrogé sur le rapprochement coréen dans la foulée des Jeux olympiques de Pyongyang. Ce sujet me ramène à vous demander de nouvelles précisions à la suite des derniers éléments apparus.

 

La possible rencontre entre M. Trump et le leader nord-coréen est d'ores et déjà un événement historique quand on connaît l'antagonisme fondamental entre ces deux pays. Plus surprenant encore, Kim Jong-un a déclaré être prêt à entamer la dénucléarisation de son pays. À cet égard et jugeant le programme de défense nucléaire suffisamment développé, il a assuré, ce 20 avril, l'arrêt des essais nucléaires et balistiques.

 

Nous avons également pu observer la visite du maître de Pyongyang en Chine. Cette première visite du dirigeant nord-coréen à l'étranger depuis son entrée en fonction témoigne également du fait que les relations entre ces deux alliés sont loin d'être rompues. Et il faudra sans doute compter sur Pékin pour la résolution de cette crise qui dure depuis des décennies.

 

Alors que nous pensions la Corée du Nord exilée, elle s'est replacée comme un acteur majeur ou moyen dans cette région du monde. Beaucoup d'experts tablent sur la mise en place d'un calendrier de dénucléarisation étalé sur plusieurs années avec, dans un premier temps, comme contrepartie la reconnaissance de facto de la Corée du Nord comme puissance nucléaire. La signature d'un traité de paix dans la région sera très certainement aussi une revendication de Pyongyang.

 

Monsieur le ministre, sachant que les modalités de la rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen seront précisées ultérieurement, pouvez-vous me dire de quelle manière est perçue la future rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un dans le chef de vos collègues européens et du Conseil européen en général?

 

La suspension du programme nucléaire nord-coréen et la dénucléarisation de la péninsule proposée par Kim Jong-un est-elle une technique de bluff, dont ce régime est coutume, ou est-ce une réelle possibilité?

 

Ce revirement diplomatique de la Corée du Nord a démarré à l'aube des Jeux olympiques d'hiver. À votre avis est-il la résultante des sanctions économiques qui frappent le pays? Dans l'affirmative, devrions-nous conclure que la diplomatie du président Trump porte ses fruits?

 

08.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, votre question datait du 21 avril. Entre-temps, j'estime que quelques-uns des éléments ont déjà trouvé réponse. Néanmoins, l'actualité du dossier ne cesse d'évoluer comme vous avez pu, le remarquer vous-même. Le sommet entre le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, le 12 juin à Singapour, constituerait une prochaine étape dans le processus de dialogue entre la Corée du Nord et la Communauté internationale qui a été entamé par la rencontre entre les deux délégations des deux Corée en marge des Jeux olympiques, et le Sommet inter-coréen du 27 avril.

 

Dans la déclaration de Panmunjeom, à l'issue de ce sommet, la Corée du Nord s'est déclarée favorable à un dialogue sur un régime de paix pour la péninsule coréenne ainsi que sur la dénucléarisation complète de celle-ci. Nous continuons à espérer que le sommet inter-coréen sera suivi d'un plan d'action concret et de sa mise en œuvre.

 

L'intention d'organiser un sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen a fait l'objet de deux voyages de mon collègue américain Mike Pompeo à Pyongyang et probablement de négociations diplomatiques à un niveau inférieur. Un premier résultat visible de ces négociations est la libération de trois otages américains le 9 mai. On ne peut nier la marque de bonne volonté de la part des autorités nord-coréennes.

 

Quant au sérieux de Pyongyang de mettre fin au programme nucléaire de manière définitive et irréversible et de permettre une inspection internationale de ses sites, par exemple par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), nous ne pouvons que constater qu'en ce moment, Pyongyang a déclaré suspendre ses essais nucléaires et qu'elle invite des journalistes internationaux à venir observer le démantèlement de son site nucléaire (le site de Punggye-ri) annoncé du 23 au 25 mai. Aucun autre signe concret ne démontre sa volonté de dénucléarisation ni une explication de ce que la Corée du Nord entend par ce terme.

 

L'objectif final reste cette dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Celle-ci pourrait démontrer concrètement son engagement par la signature et la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est d'ailleurs le message que j'ai transmis à la conférence sur l'entrée en vigueur de ce traité que j'ai présidé ce mardi 22 mai à Bruxelles puisque, avec l'Iraq, nous jouons un rôle de co-présidence dans le cadre du chapitre 14 de ce traité pour tenter de faire en sorte que les ratifications à ce traité soient étendues.

 

Il serait intéressant que des pays comme la Corée du Nord puissent aussi participer à ce processus d'interdiction généralisée des essais nucléaires. Il convient de suivre l'évolution de ce dossier de près et d'observer si le revirement de la position nord-coréenne depuis le début de l'année se confirme. La Communauté internationale estime que les sanctions ont largement contribué à ramener la Corée du Nord au dialogue et à la table des négociations. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a voté en faveur de chaque renforcement des sanctions ONU, assumant ainsi son rôle international.

 

Nous attendrons les résultats éventuels du sommet du 12 juin et, en fonction, nous verrons si des mesures concrètes sont véritablement envisagées pour avancer sur la voie de la pacification de la péninsule coréenne et de la dénucléarisation de la Corée du Nord.

 

08.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse tout à fait fouillée et adaptée à la réalité non pas d'il y a un mois, moment où j'ai déposé ma question, mais d'aujourd'hui.

 

Par ailleurs, cela me semble d'autant plus important qu'il semblerait que des liens aient été établis entre l'Iran et la Corée du Nord pour la fourniture de certains matériaux nucléaires. Peut-être certains disposent-ils de plus de preuves à ce sujet?

 

Dans ce contexte, tout ce qui peut aller dans le sens d'un relâchement, d'un apaisement et d'une diminution ne peut qu'être positif.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Iran" (n° 25379)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Iran" (nr. 25379)

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, depuis le début de l'année, de nombreuses manifestations populaires ont subi d'importantes répressions en Iran. Des manifestants ont été tués dans les rues et d'autres ont été torturés. Au total, selon l'organisation pénitentiaire irakienne, plus de 5 000 manifestants auraient été arrêtés.

 

La situation des droits de l'homme, déjà très précaires dans le pays, s'est donc encore détériorée. Pour rappel, l'Iran détient toujours le record du plus grand nombre d'exécutions par habitant dans le monde et, selon Amnesty International, plus de la moitié des exécutions enregistrées en 2017 y ont eu lieu.

 

Ces derniers mois, le peuple iranien montre sa volonté d'un changement vers la démocratie. Cela s'était déjà passé, il y a quelques années. Lors du voyage que j'ai effectué avec le président de la Chambre, M. Bracke, en octobre dernier, nous avons tous été frappés par la volonté du peuple de rencontrer les Occidentaux. Je n'ai jamais vu un pays dans lequel tant de jeunes viennent nous parler de manière très enthousiaste.

 

Monsieur le ministre, quelle est aujourd'hui la position de la Belgique face à cette situation? Y a-t-il lieu, selon vous, de prendre des mesures contraignantes afin d'obliger le régime iranien à libérer les prisonniers politiques, à respecter la liberté d'expression, à cesser la répression des femmes? Il y a actuellement des mouvements de femmes qui enlèvent sciemment leur voile dans la rue. Elles sont en général condamnées à des peines d'entre trois et six mois d'emprisonnement. Je trouve leur courage admirable.

 

Concrètement, quelles mesures pourrions-nous adopter, en synergie avec vos collègues européens?

 

Je vous remercie.

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, je partage, comme vous le savez, votre préoccupation en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Iran et le sort des manifestants que vous soulevez dans votre question. En effet, je suis bien informé de la situation sur le terrain. Notre ambassade à Téhéran et mes services à Bruxelles suivent ces événements de près.

 

Je voudrais rappeler que l'Union européenne a déjà adopté des sanctions du fait de la situation des droits humains en Iran. Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, M. Lambrinidis, dont le mandat est activement soutenu par la Belgique, a eu plusieurs contacts et a mené un certain nombre de visites en Iran dans ce contexte.

 

Pour ce qui est de notre action dans les fora multilatéraux, je vous rappelle par ailleurs que notre pays a co-parrainé la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la situation des droits de l'homme en Iran. Lors de la session du Conseil des droits de l'homme, en mars dernier, la Belgique a participé aux débats interactifs avec le rapporteur spécial de la situation des droits de l'homme en Iran. À cette occasion, notre pays a également abordé les questions de la peine de mort et des droits des femmes.

 

Comme vous le savez, le Conseil a, au cours de la même session, adopté une nouvelle résolution concernant la situation des droits de l'homme en Iran en renouvelant le mandat du rapporteur spécial. La Belgique a bien évidemment soutenu cette résolution et l'a co-parrainée.

 

En ce qui concerne les contacts bilatéraux, j'ai encore eu l'occasion de recevoir mon collègue Zarif à Bruxelles. Comme à chaque fois dans les débats européens, on évoque bien entendu depuis pas mal de temps l'accord nucléaire, le GCPEA. On évoque aussi la problématique des missiles balistiques et du rôle régional de l'Iran dans un certain nombre de conflits et de pays dans la région. Je suis à chaque fois revenu, et j'insiste beaucoup là-dessus au niveau européen, sur la problématique des droits de l'homme.

 

Dans ce contexte-là, j'ai eu l'occasion d'évoquer, une fois encore et y compris avec mon collègue Zarif, des dossiers individuels. Vous savez que nous sommes particulièrement actifs dans la lutte contre la peine de mort, ce qui permet régulièrement de demander qu'elle ne soit pas appliquée, y compris dans des cas individuels dont je sais qu'ils intéressent un certain nombre de membres de cette assemblée comme beaucoup d'autres intervenants à l'extérieur.

 

Nous allons continuer à travailler de la sorte. Cela se fait à la fois dans les instances multilatérales mais aussi dans les contacts bilatéraux. Même s'il y a d'autres sujets qui sont plus à l'avant-plan avec l'Iran pour l'instant, à chaque occasion, nous revenons aussi sur la problématique des droits de l'homme.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Je suis bien conscient que vous vous situez aux avant-postes dans la défense des droits de l'homme et que vous n'hésitez jamais à aborder ce sujet. Le régime ressemble à un théâtre d'ombres, où le pouvoir réel est exercé par les Gardiens de la révolution et le Guide suprême, tandis que le pouvoir théorique repose entre les mains du président.

 

Nous avons encore entendu que ce dernier s'était exprimé en faveur d'une autorisation accordée aux femmes d'entrer dans les stades de football. Cela peut paraître secondaire ou symbolique, mais c'est aussi par de petits pas que l'on peut avancer. Toutefois, ce n'est pas parce que le président déclare quelque chose que cela s'applique nécessairement.

 

Ensuite, plusieurs informations récentes nous inquiètent. La plus grande messagerie en Iran, Instagram, partagée par la moitié des habitants, vient d'être suspendue bien qu'elle serve aussi aux échanges économiques, et non seulement – si j'ose dire – à des activités futiles. C'est pourquoi j'ai l'impression que le régime est à bout de souffle. Souvenez-vous, monsieur le ministre – car nous appartenons à la même génération, même si je suis un peu plus âgé que vous –, quelques semaines avant la chute du Shah, on trouvait régulièrement dans Le Monde de grandes pages à sa gloire.

 

Selon moi, nous devons préserver les contacts avec l'Iran et donc nous écarter de l'attitude du président Trump, mais sans hésiter à maintenir la pression. Les autorités iraniennes doivent comprendre ce message.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le projet de défense européenne" (n° 25497)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de plannen voor een Europese defensie" (nr. 25497)

 

Le président: Vous donnez un entraînement au ministre pour notre présence au Conseil de sécurité. Vous faites un tour du monde!

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, le vice-premier ministre ne m'a pas attendu pour être au fait de la réalité internationale. Je suis très fier de notre ministre des Affaires étrangères. Je ne dis pas cela parce qu'il est du même parti que moi…

 

10.02  Didier Reynders, ministre: (…)

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, en mars dernier, la Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a publié un document relatif à un plan d'action sur la mobilité militaire au sein de l'Union.

 

Ce plan ambitieux, qui reprend les objectifs fixés par le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union de 2017, énonce certaines priorités en vue d'aboutir à une réelle Europe de la défense à l'horizon 2025. Il revient notamment sur les questions de mobilité militaire au sein de l'Union européenne, comme les infrastructures de transport ou encore les autorisations douanières.

 

Par ailleurs, ce plan évoque clairement le fait que ces objectifs devront être réalisés sans porter préjudice aux politiques de sécurité de chaque État membre.

 

Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur ces objectifs concrets évoqués dans le document en vue d'aboutir enfin à une réelle Europe de la défense? Ne pensez-vous pas que la date de 2025, évoquée comme naissance opérationnelle de cette Europe de la défense, ne soit pas trop optimiste au vu des questions qui restent à traiter? Par ailleurs, comment faire pour harmoniser davantage nos infrastructures de transport avec nos voisins européens?

 

Nous savons qu'il y a une tradition atlantiste en Allemagne mais Angela Merkel a fait une déclaration selon laquelle il faudra nous prendre en charge nous-mêmes. Je pense qu'elle a raison.

 

10.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, l’ambition  d’améliorer la mobilité militaire est une priorité non seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour l’OTAN. L'amélioration de cette mobilité en Europe est en effet essentielle pour pouvoir réagir de manière adéquate et  à temps en situation de crise.

 

À ce titre, la poursuite de cet objectif constitue un des points d’action essentiels de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Nous reviendrons sur cette coopération à l'occasion du sommet de l’OTAN de juillet.

 

Le plan d’action conjoint lancé en mars dernier par la Haute Représentante et le président de la Commission vise avant tout l'amélioration des infrastructures de transport et l’harmonisation des réglementations en vigueur. À ce titre, il s’inscrit dans la politique européenne en matière de transport. Le but est de rechercher des synergies dans le cadre des travaux et projets en cours relatifs au réseau de transport transeuropéen, Trans-European Transport Network (TEN-T). Dans ce contexte, un inventaire des besoins militaires est en cours. Celui-ci permettra d’une part d’évaluer dans quelle mesure l'infrastructure existante répond aux besoins et d’autre part de déterminer si des adaptations peuvent être prises en compte par le projet TEN-T avec un financement de la Commission.

 

Par ailleurs, comme je l’ai déjà souligné, l'amélioration de la mobilité militaire ne concerne pas seulement l'infrastructure, mais elle a également pour but d’harmoniser les réglementations en matière d’autorisations, de douane, et de TVA notamment.

 

Des projets sont en cours avec le soutien et la collaboration des États membres dans le cadre de la PESCO. Au niveau belge, des efforts interdépartementaux sont actuellement entrepris afin d’atteindre les objectifs visés. Nous allons soutenir toutes les démarches visant à mieux intégrer ces différents aspects de la défense européenne, avec la volonté d’expliquer encore plus, au sein de l’OTAN lors du sommet de juillet, les collaborations possibles entre l'Union européenne et l’OTAN en matière de défense.

 

10.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Gramsci, dont je ne partage pas la vision politique, disait que: "Là où il y a une volonté, il y a un chemin". En matière de défense européenne, il semble y avoir une volonté. J'espère que nous trouverons le chemin.

 

Le ministre de la Défense nous disait récemment qu'il y avait en fait 23 versions différentes du fameux hélicoptère européen, correspondant aux demandes de chacune des armées; et que c'était aussi dû au type de formation des militaires, et des officiers en particulier.

 

Chaque pas qui va dans le sens du rapprochement est positif. Cela n'empêche d'ailleurs pas que chacun puisse encore avoir ses particularités. Nous ne consacrons pas suffisamment de moyens à notre défense, en pensant peut-être béatement que les Russes ou les Chinois, par exemple, vont toujours nous considérer comme des beautiful people qu'on ne peut pas toucher. Je crois que nous nous mettons le doigt dans l'œil. En tout cas, votre réponse me convient tout à fait, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les derniers cas d'Ebola au Congo" (n° 25510)

11 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de jongste ebolagevallen in Congo" (nr. 25510)

 

11.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, selon Christos Stylianides, le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, que nous avons récemment reçu dans cette commission, et coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le virus Ebola, suite aux derniers cas d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), l'Union européenne offre son soutien total à l'aide en la matière. L'Union européenne suit de près la situation et demeure en contact permanent avec les autorités congolaises, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les différents partenaires sur le terrain depuis le début de cette crise.

 

L'Union européenne est prête à déployer une assistance rapide sur le terrain en étroite coordination avec ses partenaires, comme le déploiement du corps médical européen. L'expérience acquise dans ce genre de crise impose tous les efforts de gestion et de maîtrise de propagation de cette maladie.

 

Monsieur le ministre, la Belgique, dans le contexte actuel de nos relations un peu difficiles avec les autorités congolaises, participe-t-elle à ces efforts dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo? Il me semble avoir lu qu'il y a eu 55 morts jusqu'à présent. Des demandes spécifiques en ce sens ont-elles été adressées à la Belgique par Kinshasa?

 

Avez-vous des informations sur l'ampleur réelle de cette épidémie? Celle-ci risque, avec la famine qui règne pour le moment au Kasaï, de ne pas diminuer, même si l'Afrique centrale a une plus grande connaissance d'Ebola que l'Afrique de l'Ouest, où cette épidémie a sévi il y a quelques mois.

 

L'Union européenne a-t-elle prévu des plans de confinement dans les régions touchées afin d'éviter toute propagation vers d'autres régions de République démocratique du Congo, voire vers des pays voisins? La Belgique participe-t-elle financièrement à ce plan d'urgence de l'Union européenne?

 

11.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, la résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo est évidemment préoccupante et mérite toute notre attention.

 

Le nombre de morts dus à l'épidémie s'élève à 25 ou peut-être même 27 aujourd'hui sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés, selon le dernier bilan de l'OMS.

 

Les premiers cas sont apparus au début du mois d'avril dans une zone rurale du Nord-Ouest avant de se propager à Mbandaka, ville d'environ 1,5 million d'habitants située sur le fleuve Congo et relié à Kinshasa par de nombreuses liaisons fluviales.

 

La Belgique participe aux efforts internationaux dans la lutte contre l'épidémie. Elle le fait via son soutien a des fonds et à des organisations internationales. Notre pays s'est engagé, lors de la Conférence des donateurs du 13 avril dernier, à rehausser son soutien à la RDC de 18 millions en 2017 à 25 millions pour 2018. Un budget additionnel de 3 millions sera consacré au Common Humanitarian Fund. Ce dernier est géré par le coordinateur humanitaire en RDC. L'OMS peut y faire appel.

 

Nous suivons l'évolution de près et nous resterons attentifs à toute demande qui pourrait être formulée dans le cadre de la réponse à cette nouvelle crise sanitaire. Il n'est d'ailleurs pas exclu que des contacts soient pris d'initiative par les autorités belges avec les autorités congolaises puisque notre objectif est d'aider la population. Nous l'avons rappelé dans beaucoup d'autres circonstances.

 

À ce stade, l'OMS n'exprime pas le besoin de laboratoires supplémentaires. L'envoi d'un laboratoire B-Life n'est donc pas prévu pour l'instant. Il sera envisageable si le besoin était confirmé et moyennant les autorisations relatives à son déploiement.

 

11.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez formulées.

 

Pour ce qui concerne Ebola au Congo, votre réponse indique que la Belgique est au rendez-vous. Nous avons toujours un amour particulièrement grand et parfois difficile avec le Congo. Malgré les tensions, montrer que nous sommes toujours au rendez-vous quand des problèmes surviennent contribue à améliorer nos relations entre nos deux pays. Je l'espère en tout cas.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "le suivi diplomatique des conclusions de la commission d'enquête relative à la transaction pénale" (n° 25242)

12 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de diplomatieke opvolging van de conclusies van de onderzoekscommissie betreffende de minnelijke schikking in strafzaken" (nr. 25242)

 

12.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, il s'agit d'une question adressée à M. le premier ministre mais elle a été réorientée.

 

La séance plénière de la Chambre a voté ce 26 avril le rapport final de la Commission d'enquête sous référence, aussi connue sous le nom de Commission d'enquête Kazakhgate.

 

Dans les appréciations finales adoptées par la séance plénière, figure notamment celle portant le numéro 35: "La Commission d’enquête estime qu’il est inacceptable que des autorités étrangères s’immiscent, de quelque manière que ce soit, dans une instruction judiciaire en cours en Belgique."

 

Ce qui est visé par ces quelques lignes sont les initiatives prises spécifiquement dans le dossier bien connu par l'entourage du président de la République française en 2011, M. Nicolas Sarkozy, telles qu'elles ont notamment été relatées par M. Claude Guéant, ancien Secrétaire général de l'Elysée et ancien ministre de l'Intérieur français lors de son témoignage devant la Commission d'enquête, en date du 3 mai 2017.

 

Vu sa gravité, cette appréciation de la Commis­sion d'enquête mérite sans aucun doute un suivi politique et diplomatique à l'égard des autorités étrangères visées, en l'occurrence la République française.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer si vous avez pris connaissance du rapport de la Commission d'enquête – j'ai cru comprendre que la réponse est affirmative – et plus particulière­ment de cette appréciation relative à l'immixtion d'autorités étrangères dans une instruction judiciaire en cours en Belgique?

 

Quelle suite y avez-vous donné ou comptez-vous lui donner? Ce rapport sera-t-il communiqué par vous aux autorités françaises, par exemple à votre homologue?

 

Un contact officiel a-t-il été pris ou sera-t-il pris par le gouvernement belge à l'égard des autorités françaises pour dénoncer le caractère inaccep­table de leur intervention en 2011? Quelle autre démarche diplomatique envisagez-vous par rapport à ce dossier?

 

12.02  Didier Reynders, ministre: Merci, monsieur le président. Monsieur Gilkinet, j'ai pris connais­sance – comme le reste du gouvernement, je suppose – du rapport de la commission d'enquête. Le gouvernement mettra en œuvre les recommandations votées par la Chambre. Pour le reste, le rapport est public.

 

12.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je ne suis pas spécialement ni démesurément étonné de votre courte réponse. Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur des faits – pas plus que celle que le premier ministre m'a adressée hier à une autre question de suivi.

 

Je pense que peu de pays accepteraient ainsi une immixtion d'un pays étranger sans réagir, et cette absence de réaction n'honore ni le gouvernement, ni votre fonction. C'est mon avis!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Belgische Syriëbeleid" (nr. 25269)

13 Question de M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la politique belge envers la Syrie" (n° 25269)

 

13.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik hoop dat uw antwoord op deze vraag over het Belgische Syriëbeleid wat langer is dan het vorige omdat ik vraag naar een evaluatie op het vlak van institution building en heropbouw.

 

Ik diende deze vraag in naar aanleiding van een doorlichting door 11.11.11 van het Belgische Syriëbeleid. Dat beleid werd getoetst aan de zes doelstellingen die vervat zijn in de Europese Syriëstrategie van maart 2017. Opnieuw is België duidelijk gebuisd. Op het vlak van humanitaire hulp en de strijd tegen straffeloosheid is de Belgische bijdrage aanvaardbaar tot goed. Dat is klassiek. Zeker op het vlak van humanitaire hulp doen we wat nodig is. Op andere vlakken schiet ons land echter duidelijk tekort.

 

In vergelijking met Nederland gaf België vorig jaar 36 keer minder uit aan politieke en stabiliserende inspanningen in Syrië. Nochtans had de regering in juni 2016, toen onze F-16's voor het eerst naar Syrië werden gestuurd, beloofd om een alomvattende, ook politieke, strategie te zullen hanteren om er zeker van te zijn dat onze Syriëpolitiek niet louter militaire zou zijn.

 

Ik heb voor u de volgende vragen.

 

Er kan meer worden gedaan qua steun aan de Syrische civil society. Ten eerste, is de regering bereid om via het budget Vredesopbouw van Buitenlandse Zaken en via het budget Maat­schappij­opbouw van de DGD concrete inspanningen voor de Syrische civil society te ondersteunen?

 

Ten tweede, het is goed dat er voorzichtig wordt omgesprongen met de financiering van reconstructie-inspanningen. Het conflict is immers nog altijd aan de gang en overhaaste Europese financiering riskeert het regime te legitimeren en te versterken. Zo verkwanselen we misschien een van de weinige hefbomen die de Europese Unie nog heeft ten opzichte van Syrië. Bent u niettemin bereid om op Europees niveau te pleiten voor een grotere inspanning op het vlak van early recovery, het herstellen van de basisinfrastructuur en -voorzieningen? Voor veel mensen in een penibele situatie kan dat een wereld van verschil maken. Zal u ervoor pleiten om budgetten van het Madad-fonds in te zetten in early recovery-projecten in Syrië, wetende dat België deel uitmaakt van het bestuursorgaan van dat fonds? België kan dus wel een inbreng hebben in de besteding van dat geld. Momenteel gebeurt dit niet of zeer weinig, maar de middelen uit dat Europees fonds mogen wel degelijk activiteiten in Syrië zelf financieren.

 

Ten slotte, zal u meer inspanningen doen om te ijveren voor een politieke transitie onder VN-bemiddeling? Ziet u hier mogelijkheden voor een grotere Belgische rol als ons land, zoals het er­naar uitziet, verkozen wordt in de Veiligheidsraad?

 

13.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer De Vriendt, allereerst wens ik te herhalen dat ik de plaats en de rol van de Syrische civil society, zowel op dit moment in het conflict als in het post-conflict, democratisch zeer belangrijk vind. Die politieke steun uit zich dan ook in regelmatig contact van mezelf en mijn dienst met deze civil society. Zo zal er in Brussel nog contact zijn met de oppositie in de loop van de volgende weken. Bovendien zijn mijn diensten zeer nauw betrokken geweest bij de organisatie van de bijeenkomst van de civil society in het Egmontpaleis in de marge van de Brussels II conferentie eind april.

 

Wat de financiering van de civil society betreft, onderzoekt België eerst de mogelijkheid om vanuit de budgetlijn Maatschappijopbouw in een nieuwe bijdrage aan het Madad-fonds te voorzien. Deze beslissing is echter nog niet geformaliseerd. Zoals u weet heeft België reeds drie miljoen euro aan dit fonds gegeven. Een rechtstreekse financiering van de Syrische civil society vanuit de budgetlijn is niet gepland. Daarnaast onderzoekt de dienst Vredesopbouw verschillende voorstellen, onder meer van de Syrische civil society, om projecten te steunen in Syrië. Onder meer de ondersteuning voor de versterking van de onafhankelijke Syrische media heeft recent mijn goedkeuring gekregen. Andere projecten worden nog onderzocht door mijn diensten.

 

Voorzitter: Jean-Jacques Flahaux.

Président: Jean-Jacques Flahaux.

 

Gelet op de huidige situatie in Syrië is het nog niet opportuun om al aan reconstructie te doen in het land. Dit wil niet zeggen dat we niet moeten werken aan de veerkracht van de Syriërs die hun land ontvlucht zijn opdat ze op termijn naar hun land kunnen terugkeren en aan de heropbouw van Syrië kunnen werken.

 

Daarom steunt België ook het Madad-fonds van de EU vermits dit de primaire focus is van dit fonds. De financiering van projecten in Syrië door het Madad-fonds blijft problematisch. Het risico dat deze projecten hun doel niet bereiken, en dat financiële middelen dus slecht gebruikt worden, is groot. Dus, in lijn met de EU-positie, is België van oordeel dat het nog te vroeg is om al projecten in Syrië te financieren. Dit neemt niet weg dat we binnen de board van het Madad-fonds pleiten voor de voorbereiding van mogelijke projecten die kunnen worden uitgevoerd zodra de omstandig­heden dit toelaten.

 

Een politieke oplossing voor het conflict in Syrië blijft een absolute prioriteit voor België. Ik verdedig dit standpunt niet enkel binnen de Europese Unie maar ook in de bilaterale contacten die ik met de verschillende partijen onderhoud, inclusief VN-gezant Staffan de Mistura.

 

Het spreekt voor zich dat het conflict in Syrië, dat een prominente plaats heeft op de agenda van de VN-Veiligheidsraad, ook tijdens een eventueel Belgisch lidmaatschap een prioriteit zal zijn voor ons land. België wil daarbij niet enkel verder werken aan een politieke oplossing onder VN-bemiddeling maar ook andere aspecten van het conflict, zoals de humanitaire situatie en de strijd tegen straffeloosheid, zeker in het geval van het gebruik van chemische wapens, blijven onder de aandacht brengen.

 

13.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik ben ervan overtuigd dat ons land als lid van de Veiligheidsraad een belangrijke rol kan en zal spelen bij de politieke transitie. Ik hoop dat we nog van gedachten kunnen wisselen over de prioriteiten van ons land als lid van de Veiligheidsraad.

 

Ons land kan veel meer doen voor de Syrische civil society. Als we oplijsten wat wij doen en wat andere landen doen, dan is er nog veel meer mogelijk. 11.11.11 heeft een evaluatie gemaakt voor 2017, maar heeft ook al eerder rapporten uitgebracht waaruit duidelijk een aantal verschillen blijkt tussen ons land en Nederland: Nederland geeft meer steun aan de civil society dan ons land. U zegt dat wij dit doen via het Madad-fonds, waar nog een extra inspanning is gepland vanuit het budget Maatschappijopbouw. Andere landen doen dat echter rechtstreeks en die piste moeten wij ook overwegen. Er is in ieder geval meer nodig. Als wij kijken naar andere Europese landen, is dat realistisch.

 

Early recovery in Syrië zelf is natuurlijk moeilijk, die nuance heb ik ook ingebouwd in de vraagstelling. Als wij echter concrete criteria opstellen, kan het wel opportuun zijn om de budgetten van het Europese Madad-fonds in te zetten voor early recovery, puur de basis­infrastruc­tuur van de bevolking in Syrië in penibele omstandigheden. Ik vraag u om daar toch nog eens over na te denken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanduiding van een hoge, onafhankelijke ambtenaar in het kader van het onderzoek naar de dood van Dag Hammarskjöld" (nr. 24839)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de jongste ontwikkelingen in België met betrekking tot het lopende onderzoek naar de verdachte dood van Dag Hammarskjöld" (nr. 25006)

14 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la désignation d'un haut fonctionnaire indépendant dans le cadre de l'enquête sur la mort de Dag Hammarskjöld" (n° 24839)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les développements belges récents concernant l'enquête en cours à propos de la mort suspecte de Dag Hammarskjöld" (n° 25006)

 

14.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, op 24 december 2017 keurde de Algemene Vergadering van de VN een resolutie goed met betrekking tot nader onderzoek naar de dood van Dag Hammarskjöld. In die resolutie wordt aan de lidstaten gevraagd om een hoge, onafhankelijke ambtenaar aan te duiden om een nauwkeurig onderzoek te doen in de archieven van de veiligheidsdiensten op aanwezige informatie en de resultaten ervan over te maken.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag dateert van 6 april. Klopt het dat de regering beslist heeft om het Comité I met die opdracht te belasten? Dat mandaat van het Comité I moet worden afgeba­kend. Is dat al gebeurd? Waarom moest die afbakening er zijn?

 

Is het de bedoeling dat men, tegen de resolutie in, bepaalde archieven niet toegankelijk gaat maken voor het Comité I? Ik denk niet dat dit kan.

 

14.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, il s'agit de la quatrième question orale que je vous adresse à ce sujet. Inutile de vous rappeler les rétroactes. Depuis trois ans, j'ai posé une dizaine d'autres questions aux ministres en charge de la Justice et de la Défense. Visiblement, ce travail paie. Comme démocrate, nous pouvons tous nous en réjouir.

 

Le samedi qui précédait le 17 avril, date de ma question, le quotidien De Morgen annonçait qu'en réponse à la décision de l'Assemblée générale de l'ONU de maintenir le juge Othman dans sa fonction d'enquêteur en chef sur cette délicate affaire, vous avez décidé avec vos collègues de la Justice et de la Défense, de proposer au gouvernement que le Comité R soit l'instance habilitée à effectuer des recherches approfondies dans les archives classifiées du SPF Affaires étrangères, de la Défense, de la Sûreté de l'État et dans d'autres instances où pourraient se trouver des informations cruciales concernant cette catastrophe.

 

Si vous me confirmez cette information, il s'agirait d'une nette avancée car, jusqu'à présent, vous l'admettrez, toutes les initiatives prises par le gouvernement actuel en la matière visaient plutôt à refermer les portes sur cette période sombre de notre histoire coloniale plutôt que de les ouvrir.

 

Je pense en particulier à cette récente loi permettant à la Sûreté de ne verser ses archives classifiées aux Archives générales du Royaume qu'après cinquante ans. Ce vote à la Chambre étant intervenu en plein milieu de l'enquête de l'ONU.

 

Monsieur le ministre, où en est cette procédure de désignation du Comité R comme instance clé dans cette affaire? Pourriez-vous nous détailler le calendrier de la mise en œuvre éventuelle de cette décision?

 

Pouvez-vous me préciser de façon exhaustive les institutions dépositaires d'archives pertinentes que le Comité R se verra autorisé à visiter. Pour quelle durée le Comité R se verra-t-il confier cette mission? Le Comité R pourra-t-il entrer directement en contact avec le juge Othman et ses équipes?

 

Dans l'ordre de mission que le gouvernement donnera au Comité R, celui-ci sera-t-il en capacité de vous suggérer des déclassifications de documents?

 

Enfin, la Chambre des représentants, hôte du Comité R, pourra-t-elle entendre le Comité R à ce sujet, une fois son enquête terminée?

 

14.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le député, je voudrais une fois de plus et de façon indubitable confirmer que la Belgique continuera à coopérer pleinement avec l'ONU et l'éminente personnalité chargée du suivi de ce dossier.

 

Nous avons répondu positivement à la demande de M. Othman de désigner un responsable indépendant de haut niveau qui aura accès aux archives des services de renseignement, tant civiles que militaires.

 

Het was noodzakelijk om een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot de persoon die een onderzoek zal voeren in de relevante archieven, waarvan de heer Othman, eminent persoon, belast met het onderzoek van de VN naar de omstandigheden van de dood van Dag Hammarskjöld, gewag maakt.

 

Zoals ik reeds heb aangegeven zal de aangeduide persoon moeten beschikken over het vereiste niveau van veiligheidsmachtiging om toegang te krijgen tot de archieven van de veiligheids- en inlichtingen­diensten. De wet is zeer strikt op dat vlak. Een dergelijke benoeming kon derhalve niet lichtzinnig gebeuren.

 

België wenst zijn efficiënte samenwerking met de heer Othman voort te zetten met inachtneming van de Belgische wetgeving.

 

Ce n'est qu'à travers le respect des conditions imposées par la loi que nous pourrons garantir au mieux la qualité des informations potentiellement disponibles à communiquer aux Nations Unies.

 

Dans ce contexte, mes collègues les ministres de la Justice et de la Défense ont donné leur accord pour que le président du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R), M. Guy Rapaille, soit désigné comme responsable de haut niveau chargé d'effectuer des recherches dans les archives belges concernant les circonstances de la mort tragique de Dag Hammarskjöld et de ceux qui l'accompagnaient. M. Rapaille dispose en effet de l'habilitation de sécurité requise par la loi belge pour pouvoir accéder aux archives concernées.

 

S'agissant toutefois de l'accès à des archives classifiées du département de la Défense, et dans la mesure où ces archives n'entrent pas dans le champ d'application légal des compétences du Comité R, M. Rapaille recevra l'assistance du Pr Kris Quanten, chargé de cours militaire et chef de la chaire d'histoire militaire de l'École Royale Militaire.

 

M. Othman a été notifié de cette décision par mon administration et dispose des données de contact de MM. Rapaille et Quanten. Il va sans dire que nous voulons garantir l'indépendance d'action et de gestion nécessaire à ces personnes pour rencontrer les attentes de l'ONU et de M. Othman.

 

Nous resterons attentifs au bon déroulement de l'importante tâche confiée à MM. Rapaille et Quanten.

 

14.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Ik druk de hoop uit dat niet alleen door in België maar ook elders te zoeken eindelijk het raadsel van de dood van Dag Hammarskjöld kan worden opgelost.

 

14.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, merci pour vos réponses.

 

Comme vous, j'ai toute confiance dans le Comité R et, en particulier, dans la personnalité de son président. C'est la meilleure personne pour ce travail en Belgique. Si nous devons faire appel à M. Rapaille, qui a les habilitations de sécurité, c'est parce que ces archives vieilles de plus de 57 ans, cruciales pour comprendre ces événements, sont classifiées alors qu'elles ne devraient pas l'être. En effet, un document de plus de 57 ans n'a plus de raison d'être classifié.

 

C'est le sens d'une proposition de loi que nous avons déposée, M. Van Hecke et moi-même, il y a plusieurs semaines et que nous allons proposer aux collègues. Il faut qu'une donnée essentielle pour les chercheurs, pour que les citoyens puissent comprendre leur passé colonial, mais aussi, ici, pour l'ONU, soit accessible. Un événement qui s'est passé, il y a aussi longtemps, doit pouvoir être assumé en mettant à disposition ces documents.

 

Nous nous contenterons à ce stade-ci du travail du Comité R. En tout état de cause, la Belgique est encore loin d'assumer son passé colonial.

 

15 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les tensions entre Israël et la Palestine" (n° 25558)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les tensions entre la Palestine et Israël" (n° 25596)

- M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation à Gaza et les récents événements à la frontière avec Israël" (n° 25617)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la position européenne face à la politique israélienne à l'égard des Palestiniens" (n° 25618)

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de spanningen tussen Israël en Palestina" (nr. 25558)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de spanningen tussen Palestina en Israël" (nr. 25596)

- de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de bijzondere zitting van de VN-Mensenrechtenraad over de toestand in Gaza en de recente gebeurtenissen aan de grens met Israël" (nr. 25617)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de houding van de EU tegenover het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen" (nr. 25618)

 

Le président: Mme Grovonius étant malade est excusée.

 

15.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik wil de draad oppikken waar wij die afgelopen donderdag na het debat in de plenaire vergadering hebben laten liggen, namelijk bij de stemming in de Mensenrechtenraad afgelopen vrijdag.

 

Ten eerste, ik heb vastgesteld dat vier Europese landen zich onthouden hebben bij die stemming. Is het mogelijk om ons een overzicht te geven van de reacties van de 28 lidstaten op de stemming in de Mensenrechtenraad? Hoe eensgezind is de Europese Unie?

 

Ten tweede, ik heb vastgesteld dat de Israëlische regering onze ambassadeur, de heer Belle, heeft uitgenodigd. Kunnen wij volgende informatie krijgen? Wat hebben de Israëli's daar gezegd? Wat werd ons verweten?

 

Ten slotte en meer algemeen, is er reeds zicht op de bereidheid of het gebrek aan bereidheid van de Israëlische regering om mee te werken aan het onderzoek van de Verenigde Naties?

 

15.02  Peter De Roover (N-VA): Ik sluit aan bij de uiteenzettingen van de diverse fracties vorige week donderdag. Over alle verschillen heen die toen aan bod kwamen, was er toch een consensus over het feit dat de Europese Unie een eensgezinde houding zou moeten aannemen om in de aangelegenheid geloofwaardig te kunnen optreden. Sta me toe mezelf te citeren: "Ik denk dat wij er met Europa voor moeten zorgen een geloofwaardige brug te zijn in de onderhande­lingen. Sta me toe om daarbij tussen haakjes een realiteitscheck te doen, want vanuit Europa met één stem spreken, zal nog de nodige inspanningen vergen".

 

Dat is de volgende dag ook gebleken toen de VN-Mensenrechtenraad bijeenkwam in een bijzondere zitting. Tijdens het debat verwoordde België een evenwichtig standpunt, maar daarna volgde een stemming en werd er een resolutie voorgelegd en goedgekeurd met 29 stemmen voor, 2 tegen en 14 onthoudingen. De inhoud van die resolutie kunnen we lezen op de webstek; ik kan daar dus overheen fietsen.

 

Op zich juichen wij een correct en evenwichtig onderzoek naar de gebeurtenissen toe, zoals ik afgelopen donderdag in de Kamer heb gezegd. Maar bij de stemverklaring deelde de vertegenwoordiger van België, ook in naam van Slovenië en Spanje, mee dat de voorgestelde tekst een referentie miste aan het recht van Israël om de eigen grenzen te verdedigen, vanzelf­sprekend met gebruik van proportioneel geweld.

 

Het ontbreken van een dergelijke referentie was voor onze vertegenwoordiger evenwel geen reden om tegen te stemmen.

 

Ik denk dat er vijf EU-lidstaten zich onthouden hebben. De Duitse afgevaardigde verklaarde, mede namens Kroatië en Slovakije, het volgende: "Germany regretted that the draft resolution did not reflect the role of non-State actors in Gaza and it would thus abstain from voting". Uit de verklaring van Groot-Brittannië noteren we: "The United Kingdom could not support the resolution that was partial and unbalanced". Ook Hongarije verwoordde een gelijkaardig standpunt.

 

Uiteindelijk stemden drie EU-lidstaten vóór de resolutie, namelijk België, Slovenië en Spanje, en vijf onthielden zich, namelijk Duitsland, Hongarije, Kroatië, Slovakije en het Verenigd Koninkrijk.

 

De EU demonstreerde daar dus absoluut niet de door vele sprekers donderdag gevraagde eensgezindheid en bevestigde daarmee mijn vrees dat het niet evident zou worden om met één Europese stem te spreken.

 

Mijnheer de minister, welke inspanningen werden geleverd om tot de gewenste eensgezindheid bij de EU-lidstaten te komen?

 

Wat is uw reactie op de bewering van vijf andere EU-lidstaten dat de resolutie onvoldoende evenwichtig is opgesteld, reden waarom zij zich onthielden?

 

Welke garanties heb u dat het onderzoek wel evenwichtig zal worden gevoerd, mede gezien de opmerking van onze vertegenwoordigers over het ontbreken van enige referentie in de resolutie naar het Israëlische recht op bescherming van de eigen grenzen?

 

15.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): In tegenstelling tot de vorige spreker, is voor mij de motivatie van de resolutie minder belangrijk dan het doel ervan, namelijk om zo snel mogelijk te komen tot een duidelijk onpartijdig internationaal onderzoek naar de incidenten in Gaza en het buitenproportioneel gewelddadige optreden van het lsraëlische leger.

 

De positie die ons land heeft ingenomen, is bijzonder goed. Bijzonder goed zijn ook uw uitspraken tot nu toe en de uitspraken van de eerste minister hierover, en ook het feit dat we de Israëlische ambassadeur in ons land hebben ontboden om hierover van gedachten te wisselen. Uiteraard is Europese eensgezindheid beter, maar als dat niet mogelijk is, mag dat ons niet verlammen om zelf een inspanning te leveren om het internationaal recht te doen naleven en om de mensenrechten te doen respecteren.

 

Er is een tit for tat bezig. Onze ambassadeur is ook ontboden door de Israëlische regering. Hoe reageert u daarop? Welke boodschap heeft hij gekregen?

 

Kunt u de verschillende posities in de Europese Unie schetsen? Welke mogelijkheden zijn er momenteel voor een gezamenlijke reactie van de Europese Unie?

 

De internationale reactie op het Israëlische optreden is tot nu toe bijzonder fragmentarisch en mist gezamenlijke kracht. België heeft gedaan wat nodig is. Mijnheer de minister, u kunt toch niet ontkennen dat er kennelijk geen signalen zijn dat het Israëlische beleid zal veranderen, conform het internationaal recht en de mensenrechten. Is meer druk, ook op economisch vlak, dan niet nodig? Is België bereid om daarin stappen te zetten, eventueel samen met enkele andere landen?

 

15.04 Minister Didier Reynders: Ik deel ten gronde de bezorgdheid van vele leden van de commissie over de mensenrechtensituatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Na de dramatische gebeurtenis van 14 mei in Gaza heb ik in mijn reactie het geweld veroordeeld en heb ik meteen opgeroepen tot het instellen van een onafhankelijk internationaal onderzoek.

 

Cette réaction a été appuyée par le travail à Genève où la Belgique a soutenu la convocation d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme, vendredi dernier. Lors de cette session, le Conseil a adopté une résolution qui exige la création d'une commission d'enquête indépen­dante chargée d'enquêter sur les violations commises le 14 mai. La Belgique a également voté pour cette résolution et l'a co-parrainée.

 

De stem voor de oprichting van een internationale onderzoekscommissie moet worden gezien in het kader van de bredere Belgische inzet in de strijd tegen straffeloosheid, die ultiem mensenrechten­schendingen mee in stand houdt. Hoewel niet al onze tekstvoorstellen werden opgenomen in de resolutie, vormden die omissies geen reden voor ons land om op het einde van het onder­handelings­proces uiteindelijk geen ja-stem uit te brengen voor het centrale punt, namelijk de oprichting van een onderzoekscommissie. Ons stemgedrag geeft aan dat wij diep gealarmeerd zijn door de scherpe escalatie van het geweld op maandag 14 mei in Gaza, waar circa 60 Palestijnen werden gedood en honderden gewond geraakten.

 

L'Espagne et la Slovénie, également membres du Conseil des droits de l'homme ont rejoint la Belgique dans sa position. Les autres cinq États membres de l'Union européenne qui sont membres du Conseil des droits de l'homme se sont abstenus. D'autres membres de l'Union européenne encore, qui ne sont pas membres du Conseil des droits de l'homme, ont co-parrainé la résolution.

 

Het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van België geconvoceerd. Over de vorm heb ik geen commentaar. Dat is een normale manier van diplomatie wanneer men een boodschap wil sturen naar de autoriteiten van een land. Wij hebben vorige week trouwens hetzelfde kanaal gebruikt met de ambassadeur van Israël in Brussel.

 

Het bood de Belgische ambassadeur de gelegenheid om de Belgische positie toe te lichten. België erkent het recht van Israël om zijn grenzen te beschermen volledig, maar verwacht dat Israël zijn internationale verplichtingen respecteert, met name het recht op vreedzaam protest en het proportionaliteitsbeginsel bij het gebruik van geweld bij het verdedigen van zijn legitieme veiligheidsbelangen. Tegelijkertijd onder­streept ons land dat Hamas en degenen die de protesten in Gaza hebben geleid, de verantwoor­delijkheid hebben om provocaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de protesten strikt niet gewelddadig blijven.

 

In dat verband verklaarde de speciale VN-gezant voor het Midden-Oosten, de heer Mladenov, vorige week dat Hamas "which controls Gaza must not use the protest as cover to attempt to place bombs at the fence and create provocations. Its operatives must not hide among the demonstrators and risk the lives of civilians".

 

Juist omdat wij worden geconfronteerd met de mediaoorlog rond het incident, is het belangrijk dat een onafhankelijk en onpartijdig orgaan het onderzoek voert. Het is in het belang van Israël om met de commissie samen te werken, omdat het de mogelijkheid zal bieden om bepaalde aantijgingen vast te stellen of te weerleggen.

 

België zal in geen enkel geval vooruitlopen op de feiten en de vastlegging van de onderzoeks­commissie afwachten. Zoals bij eerdere onderzoekscommissies die de Mensenrechten­raad heeft ingesteld, zal de voorzitter van de Mensenrechtenraad bijgestaan door het bureau van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensen­rechten, de leden van de commissie aanstellen.

 

Sur la question de la reconnaissance formelle de la Palestine, pour rappel, la Belgique a déjà voté en faveur de l'admission de la Palestine comme étant observateur non membre des Nations Unies en 2012 et je renvoie à ce que j'ai évoqué en séance plénière, la semaine dernière.

 

Dans la mesure du possible, la Belgique essaie toujours d'aboutir à une position commune européenne dans le dossier du conflit israélo-palestinien. Nous devons mobiliser nos partenaires et encourager l'Europe à prendre un rôle plus actif à l'image de ses intérêts et contributions dans la région qui sont considérables.

 

België is en blijft voorstander van een multilaterale Europese aanpak van de crisissen en problemen van onze tijd, ondanks de meningsverschillen tussen de actoren van de internationale gemeenschap en tussen de lidstaten van de Europese Unie. In dat kader ijveren wij voor de eerbiediging van het internationaal recht en het humanitair recht en het respect voor de mensenrechten. Het is niet onze bedoeling om unilateraal stappen te zetten in de huidige omstandigheden. Alleen als er in een grotere groep partnerlanden een consensus wordt bereikt, kunnen we effectieve en zinvolle maatregelen nemen.

 

Nous avons défini l'objectif que nous souhaitions atteindre: la solution à deux États. Mais nous ne pourrons jamais y arriver seuls. Les acteurs principaux du conflit ainsi que leurs soutiens doivent y être intimement associés. Je pense aux États-Unis, à la Russie, à l'Union européenne, mais aussi aux pays clés de la région qui doivent davantage prendre leurs responsabilités et dépasser leurs divergences.

 

Comme vous le savez, la Belgique désapprouve fermement les actes unilatéraux posés par certains acteurs dans la région et qui minent la solution à deux États. Dès lors, nous devons nous abstenir de tomber dans ce travers de réfléchir à la question comme s'il s'agissait d'un jeu à somme nulle. Je le répète, reconnaître unilatéralement l'État de Palestine n'a aucun sens à ce stade et n'aura pas d'effet concret. Cette reconnaissance doit intervenir dans le cadre de la conclusion d'un accord global. Pour y parvenir, il est essentiel de relancer le dialogue.

 

Nous avons évidemment énormément discuté sur le texte qui a été soumis au vote à Genève. J'ai eu personnellement l'occasion d'en parler avec des collègues et des représentants de plusieurs États, lors d'une réunion qui se tenait au Danemark dans le cadre du Conseil de l'Europe. L'objectif est d'arriver à une position commune. Je regrette qu'il y ait eu un certain nombre d'abstentions, mais vous aurez constaté que l'essentiel des voix ont été dans le sens d'un vote positif ou d'une abstention, voire d'un coparrainage pour des pays non membres du Conseil des droits de l'homme. Il appartient audit Conseil de mener cette enquête.

 

Je rappelle qu'à l'occasion d'un contact que j'ai eu, ici à Bruxelles, avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ce dernier m'a aussi exprimé sa volonté d'avancer vers cette commission d'enquête, ce qu'il a, d'ailleurs, confirmé publiquement.

 

Le président: Monsieur le ministre, je vous remercie, d'ores et déjà, pour votre réponse fouillée.

 

Nous allons maintenant passer aux répliques. Sachez que la mienne sera brève, car il est déjà 16.32 heures.

 

15.05  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat ik het volledig eens ben met de minister wat betreft de noodzaak van een onderzoekscommissie. Ik vind het goed dat onze regering dit voluit heeft gesteund.

 

Het verschil van mening blijft evenwel. Ik meen dat er na de unilaterale beslissing van de Verenigde Staten ook een unilaterale beslissing van de Europese Unie, zo niet van België, zou moeten komen om de tweestatenoplossing te redden. Ik meen dat wij Palestina zouden moeten erkennen zodat er op het terrein twee feiten worden gecreëerd, namelijk de moedige beslissing van de Europese Unie naast de unilaterale beslissing van de Verenigde Staten.

 

15.06  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, ik kan alleen maar herhalen dat wij achter een onafhankelijk internationaal onderzoek staan. U had het over een mediaoorlog. Ik heb vorige week over een propagandaoorlog gesproken. Ik meen dat wij hetzelfde bedoelen.

 

Ik ben ook blij dat u zegt niet vooruit te willen lopen op het resultaat van dat onderzoek. Er zijn misschien hier en daar wat indicaties dat dit wel het geval was. U hebt daarover duidelijkheid gecreëerd.

 

Ik weet niet of een te betreuren unilaterale beslissing van de VS kan worden uitgevlakt door een omgekeerde unilaterale beslissing. Integendeel, ik meen dat u er terecht op wijst dat dit de situatie alleen maar verder zal doen escaleren.

 

Ik stel vast dat de noodzaak aan een eensgezind EU-standpunt in elk geval ook door de oppositie minder wordt verdedigd dan vorige week. Ik meen dat dit het gewicht van de Europese Unie verzwakt. Het zou interessant zijn geweest indien de Europese Unie zich met een stem had kunnen uiten. De bezwaren van vijf Europese lidstaten werden evenwel niet door iedereen gevolgd. Dit wijst er nogmaals op dat de Europese Unie zich niet als een stem kan profileren in belangrijke internationale dossiers en dat schaadt onze geloofwaardigheid.

 

15.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

De beslissing van de VN-Mensenrechtenraad om een onafhankelijk onderzoek op te starten, is niet onbelangrijk. Dat is een belangrijke stap en het is goed dat ons land daaraan heeft bijgedragen. Uiteraard heeft Israël het recht zijn grondgebied en zijn bestaansrecht te verdedigen, maar tegelijk verwachten we dan ook dat Israël zijn internationale verbintenissen respecteert. Dat laatste gebeurt manifest niet, ten bewijze niet alleen de incidenten in Gaza. Het gaat veel verder terug in de tijd, het gaat ook over het nederzettingenbeleid, de collectieve straf die het Palestijnse volk ontegensprekelijk moet ondergaan, en de detentiepolitiek ten aanzien van kinderen.

 

De vraag is wat we daartegen kunnen doen. Ik verwacht geen eensgezinde, belangrijke Europese stap om de druk op Israël te vergroten. Wel ben ik overtuigd dat wij met een aantal landen tot verdergaande maatregelen kunnen komen. U hebt zelf ook gesproken over een grotere groep partnerlanden in uw antwoord. U hebt niet expliciet gezegd dat België nu bezig is met het verzamelen van een dergelijke grotere groep partnerlanden. Wij willen u vragen om een aantal initiatieven in die zin te nemen. Nogmaals, de Europese verlamming mag niet leiden tot niets doen in het dossier. We hebben onze rol gespeeld op het niveau van de VN-Mensenrechtenraad. Ik vraag u die rol te blijven spelen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 16.36 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.36 uur.