Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

van

 

Dinsdag 24 april 2018

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 24 avril 2018

 

Matin

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 10.19 heures et présidée par Mme Muriel Gerkens.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.19 uur en voorgezeten door mevrouw Muriel Gerkens.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Leen Dierick aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de zonne-eilanden op de Noordzee" (nr. 23718)

- de heer Gautier Calomne aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het zonnepark op zee" (nr. 24696)

01 Questions jointes de

- Mme Leen Dierick au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les îles à panneaux solaires en mer du Nord" (n° 23718)

- M. Gautier Calomne au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "le parc solaire flottant" (n° 24696)

 

01.01  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de minister, deze vraag dateert van februari. U maakte toen bekend dat u werk wilde maken van drijvende zonnepanelen voor de Belgische kust. Op dat ogenblik was er een onderzoek bezig naar een geschikte locatie voor dat proefproject om daarna op grote schaal zonne-eilanden aan te leggen. U bent ook volop bezig met het Marien Ruimtelijk Plan. Afgelopen vrijdag was daar goed nieuws over: het werd aan de regering voorgelegd en die had het groen licht gegeven. Daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn.

 

Ten eerste, wat is de stand van zaken in het onderzoek naar een geschikte locatie voor zonne-eilanden? Welke zones komen in aanmerking?

 

Ten tweede, hoe ziet u het tijdspad voor het proefproject voor de uiteindelijke aanleg van de zonne-eilanden?

 

Ten derde, bij de communicatie werd vermeld dat DEME interesse zou tonen om mee te werken aan het proefproject. Kunt u toelichten hoe het proefproject tot stand zal komen? Welke partijen mogen hieraan meewerken? Hoe zal het worden gefinancierd? Hoe zullen de partijen worden geselecteerd?

 

Ten vierde, hoe zal de verdere uitbating verlopen? Zal er gewerkt worden met concessies of tenders? Hebt u al een inschatting van de beoogde capaciteit?

 

Ten vijfde, volgens ingewonnen informatie zou het rendement van zonnepanelen op zee hoger liggen dan op daken. Kunt u dat bevestigen? Zal er een kosten-batenanalyse gebeuren van de plaatsing van zonnepanelen op zee?

 

01.02  Gautier Calomne (MR): Monsieur le secrétaire d'État, il nous revient que vous souhaitez installer très prochainement des panneaux photovoltaïques en mer du Nord, sous la forme de projets pilotes, dans le cadre de votre nouveau plan d’aménagement des espaces marins. Selon la presse, vous prévoyez de placer ces panneaux de manière optimale dans les eaux interdites à la navigation, entre les éoliennes placées en mer. Plusieurs entreprises belges telles que Deme, Sioen, Colruyt, Jan de Nul et Tractebel sont également à l’initiative du projet. Si des fermes solaires flottantes existent déjà dans le monde, les placer en eaux marines est une innovation et requiert au préalable qu’une enquête soit menée pour étudier la faisabilité du projet.

 

En admettant que ce projet innovant puisse aboutir avant celui de nos voisins hollandais, la Belgique serait donc le premier pays du monde à disposer d’un tel parc en mer. Si notre pays a évidemment besoin de ce genre d’initiatives novatrices pour promouvoir à l’étranger son savoir-faire et ses avancées technologiques, ce projet pourrait également nous permettre de développer un autre réseau de distribution énergétique que celui des éoliennes. Nous y voyons donc également une belle alternative à l’énergie nucléaire.

 

Aussi, afin de compléter notre information, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous nous confirmer ces informations publiées dans la presse et, partant, l’état de l’étude de faisabilité de ce projet ainsi que, le cas échéant, le calendrier de sa mise oeuvre? Que ressort-il de vos entrevues avec les différents acteurs du projet? D’autres entreprises se sont-elles jointes entre-temps au groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité de ce projet? Des réunions conjointes entre vos services et ceux de votre homologue en charge de l’Énergie ont-elles été organisées ? Qu’est-il ressorti de ces réunions ? Enfin, disposez-vous, à ce stade, d’informations plus précises sur le coût global de l’installation d’un tel dispositif et, partant, sur la part qui sera prise en charge par le secteur public d’une part et par le secteur privé d’autre part? D’avance, je vous remercie pour l’ensemble de vos réponses.

 

01.03 Staatssecretaris Philippe De Backer: De herziening van het Marien Ruimtelijk Plan is volop aan de gang.

 

Wij hebben het afgelopen vrijdag op de Ministerraad in eerste lezing goedgekeurd en nu volgt de publieksconsultatie.

 

Durant la préparation du nouveau plan, nous avons reçu plus 40 demandes émanant de différents acteurs, surtout du secteur privé, mais aussi du secteur public, pour des projets commerciaux ou industriels. Nous avons essayé de répondre à ces questions en créant cinq zones de projets, où les différents projets commerciaux peuvent se développer. Nous prévoyons aussi une zone offshore, qui est déjà en développement actuellement, et nous avons prévu une zone supplémentaire pour l'énergie renouvelable. Nous donnons spécifiquement la possibilité de créer des projets innovants.

 

Des tests scientifiques resteront possibles partout dans la mer du Nord. Différents projets pourront donc être menés.

 

Voor de toekenning van de zones voor hernieuwbare energie zijn we in eerste instantie aan het overschakelen naar een tendersysteem, waarmee wij afstappen van het oude concessiesysteem. Daarvoor zal er dus een nieuwe procedure moeten worden uitgewerkt om te bekijken hoe de zonne-eilanden gerealiseerd kunnen worden, als ze er al komen en als de kosten-batenanalyse dus positief is. Dat zal sowieso pas vanaf 2020 kunnen, omdat dan het nieuwe MRP van kracht wordt en dan pas nieuwe zones kunnen worden gebruikt.

 

U hebt allebei in uw vraag onderstreept dat onze Belgische bedrijven echt tot de wereldtop behoren op vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie en van de innovatie op zee. Het verbaast me dan ook niet dat in de contacten die ik met verschillende private partijen had, een aantal van hen heeft meegegeven dat ze echt toekomst zien in die zonnepanelen op zee. Ze zijn in ieder geval bereid om een testproject uit te voeren.

 

Het is uiteraard niet mijn taak om te bepalen wie de goeden en de slechten zijn en wat er wel en niet kan. Wel moeten we hiervoor een duidelijk juridisch kader opstellen. Dat is precies wat we gedaan met alles wat met Blue Growth te maken heeft in ons Marien Ruimtelijk Plan.

 

En même temps, il est clair que nous devons encore développer la procédure avant d'achever le Plan marin. Nous devons, par exemple, en mesurer l'impact sur l'environnement. Il m'est donc difficile, pour l'instant, de voir de quelle manière nous allons développer la capacité des différents panneaux solaires.

 

Het rendement ligt wel hoger. Dat werd ons ook duidelijk meegegeven. Er waren ook testprojecten in Nederland en in China, weliswaar op kalmer water, namelijk op meren. Daar ligt het rendement veel hoger door de weerkaatsing van het water. Wij zouden er dus van kunnen uitgaan dat het rendement ook op onze Noordzee hoger zal liggen, ongeveer 15 %. Maar daarvoor moet er opnieuw een kosten-batenanalyse gebeuren. Immers, door de installatie te gebruiken op zout water, is er misschien meer corrosie. De bedrijven zijn volop bezig met tests om de milieu-effectenrapportage, de kosten-batenanalyse, de haalbaarheid en de rendementen te toetsen aan de verwachtingen. Dan zullen dossiers kunnen worden ingediend voor projecten in de nieuwe projectzones of tussen de nieuwe zones voor hernieuwbare energie.

 

01.04  Leen Dierick (CD&V): Ik heb begrepen dat, als er eilanden komen, die in de proefprojectzones, zoals die nu worden voorgesteld, komen en dat er gekozen wordt voor het tendersysteem. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen.

 

Voorts kijk ik uit naar de verschillende onderzoeken inzake haalbaarheid en rendement, die nog moeten gebeuren. Het is zeker en vast de moeite waard om een en ander nader te onderzoeken. Het is zeker een goede piste.

 

01.05  Gautier Calomne (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie des éclaircissements que vous nous avez apportés. Nous resterons évidemment attentifs à l'évolution du dossier, pour lequel vous recevez bien sûr notre soutien.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la pollution des bateaux en mer du Nord" (n° 23769)

02 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de vervuiling van de Noordzee door de scheepvaart" (nr. 23769)

 

02.01  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, un article publié dans Le Vif du 1er février de cette année traite spécifiquement de la problématique dont je voudrais vous parler aujourd'hui.

 

On y relate que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) s'est intéressée de plus près à la pollution dégagée par le transport maritime en expliquant que les bateaux sont plus polluants que les voitures et qu'ils ont un rôle important dans les décès prématurés dus à la pollution au sein de l'Union européenne.

 

La problématique des navires est d'autant plus cruciale que le nombre de mégalopoles sont portuaires, exposant ainsi directement des milliers de personnes à la pollution des navires. Ces personnes peuvent être sujettes à des problèmes cardiovasculaires, d'asthme, d'allergie et sont généralement bien plus sensibles que les autres.

 

Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous pris connaissance de cette enquête? Quel est le flux des navires qui naviguent sur la partie belge de la mer du Nord? Peut-on chiffrer la pollution engendrée par ces navires? Des études sont-elles menées de manière régulière? Quelles sont les normes européennes en la matière? Sont-elles respectées? La pollution des bateaux est-elle régulée et contrôlée en Belgique? Je me demande même si elle peut l'être en Belgique. Je crains que non.

 

02.02  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Madame la présidente, madame Jadin, je suis bien au courant de ces préoccupations non seulement en tant que scientifique mais aussi en tant que père d'une petite fille et habitant d'Anvers. Je sais très bien que les espaces portuaires et les navires ont une responsabilité à prendre dans la protection de la nature et de notre environnement. Nous essayons dès lors d'inciter à la conclusion d'accords tant  au niveau européen qu'international.

 

Par ailleurs, comme vous le savez, le secteur n'est pas directement concerné par l'accord de Paris. C'est pourquoi la Belgique, avec les grandes entreprises belges, a poussé au niveau de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour avoir, là aussi, un réel accord. Nous avons mis sur pied au niveau international un groupe de pilotage, le High Ambition Coalition, avec quelques îles mais aussi certains partenaires européens, en vue de diminuer les différents éléments qui ont un impact sur notre environnement. Voici deux semaines, l'OMI a ainsi décidé de réduire les émissions de gaz à effets de serre de 50 % d'ici 2050. C'est la première fois que nous sommes capables d'une telle ambition, avec un accord clair et transparent. La Belgique a joué son rôle dans ce groupe de pilotage.

 

La prochaine étape consistera à réduire les émissions à zéro. Nos armateurs nous y incitent. Nous insistons au niveau international pour avoir un cadre plus strict. Il existe déjà des normes européennes. Le secteur maritime est, par nature, international et régulé principalement par des accords internationaux ou européens. En Belgique, c'est le SPF Mobilité et Transports et l'Institut royal des sciences naturelles qui ont les compétences pour contrôler le secteur. La Belgique a déjà ratifié l'annexe 6 de la Convention Marpol qui porte spécifiquement sur la pollution atmosphérique en 2006. Il est clair que nous sommes capables de contrôler. Nous avons aussi investi dans de nouveaux outils pour que le SPF puisse réaliser des contrôles plus rapides et plus efficaces. C'est important. Je vous transmets un tableau reprenant toutes les règles et tous les systèmes.

 

Le plus important à savoir, c'est que la mer du Nord est incluse dans la zone SECA. Cela signifie que des règles plus strictes existent déjà. C'est ainsi que, chez nous, le taux d'émission de soufre des combustibles des navires a été plafonné à 0,5 % plutôt qu'à 3,5 % hors de la zone. 

 

Pour le NOx, c'est plus compliqué. Les contrôles sont plus complexes (contrôles à différentes vitesses, etc.) mais là aussi, nous les effectuons en collaboration avec les autres pays européens. La mer du Nord est l'une des mers les plus fréquentées. En 2017, plus de 100 000 trajets ont été effectués. Ce n'est pas rien! Il y a le port d'Anvers, celui de Zeebrugge et aussi de Gand mais également tous les voyageurs qui passent vers l'Angleterre, Rotterdam ou Le Havre.

 

Pour nous, il est important de réaliser les contrôles sur place, d'être capables d'appliquer les règles internationales et de continuer à diminuer les émissions dans ce secteur. En effet, il joue un rôle primordial en matière de protection de notre environnement.

 

Ce sont là quelques éléments qui répondent à votre question.

 

02.03  Kattrin Jadin (MR): Je vous remercie beaucoup, monsieur le secrétaire d'État, pour votre réponse très détaillée. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans ce sens, à savoir être quelque peu à l'avant-garde en matière de protection de l'environnement, y compris pour les zones portuaires et dans les efforts à mener en termes de diminution des pics de pollution. C'est très important.

 

J'entends aussi que des contrôles ont lieu pour avoir plus régulièrement une vision des types de bateaux qui entrent dans nos ports et qui en sortent.

 

Une toute petite question encore, monsieur le secrétaire d'État. Tous ces efforts-là – et nous avons des alliés au niveau européen –, à quoi pourraient-ils aboutir à terme? Vous l'avez dit vous-même et on le sait, c'est une problématique par essence internationale et qui est le sujet de nombreux traités internationaux. On sait aussi que la Belgique n'est pas non plus le global player en la matière. Quelles sont les réelles chances d'aboutir à quelque chose de significatif en termes de diminution de la pollution des bateaux? Je pense que c'est vraiment une question intéressante. 

 

02.04  Philippe De Backer, secrétaire d'État: En ce qui concerne la dernière question, il importe de dire que dans le contexte de l'Organisation maritime internationale, nous avons conclu un accord aussi fort que l'accord de Paris. La Belgique et nos armateurs ont vraiment joué un rôle important au niveau international. C'est la première fois qu'un standard nous donne la possibilité de pousser à une diminution dans le secteur; c'est la première fois que nous parvenons à obtenir un tel résultat.

 

02.05  Kattrin Jadin (MR): Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Benoît Friart au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la structure des futures éoliennes offshore" (n° 24369)

03 Vraag van de heer Benoît Friart aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de structuur van de toekomstige offshorewindmolens" (nr. 24369)

 

03.01  Benoît Friart (MR): Monsieur le secrétaire d'État, le projet de construction de trois nouveaux parcs éoliens marins sera mis en œuvre d'ici 2020. Avec 58 nouvelles éoliennes, la capacité énergétique de la Belgique va considérablement augmenter à l'aune des objectifs européens à atteindre en 2020.

 

La presse indiquait que les futures éoliennes des parcs Mermaid et Seastar, situés respectivement à 60 km et 38 km des côtes, auraient un diamètre de 167 mètres, soit des pales de plus de 80 mètres! Ces deux parcs produiraient ainsi de l'électricité verte pour 485 000 ménages dès 2020.

 

Vous me l'avez confirmé dans une réponse précédente, la composition future du parc éolien en mer du Nord va dépendre du plan d'aménagement des espaces marins (PAEM). À ce stade du projet, vous m'aviez informé que la révision de ce plan était à l'étude.

 

Monsieur le secrétaire d'État, confirmez-vous le gabarit impressionnant des futures éoliennes? Aussi, confirmez-vous que ce sont 485 000 ménages qui bénéficieront de l'électricité verte produite par les deux nouveaux parcs? Dans le cadre du PAEM, ce gabarit est-il actuellement autorisé? Envisagez-vous des modifications du PAEM afin de prendre en compte la structure de nouvelles éoliennes qui seront construites d'ici 2020?

 

03.02  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Cher collègue, je vous remercie pour votre question. En effet, les turbines retenues pour Mermaid et Seastar sont de très grande taille. Cela nous offre les meilleurs rendements énergétiques et économiques. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction.

 

Le volume d'électricité produit est en effet de cet ordre de grandeur, mais il est presque impossible de déterminer si ce sont les ménages ou les entreprises qui en bénéficieront. L'électricité est injectée sur le réseau. Il est difficile de connaître la position des électrons. Mais l'ordre de grandeur est celui que vous avez cité.

 

Nous avons aussi négocié avec les trois parcs qui se sont maintenant formellement engagés à une mise en service au plus tard en 2020. Il reste encore le cas de la force majeure retardant la mise en service complète du MOG. La connexion est aussi importante. Le cadre législatif existe et est clair.

 

Les deux parcs ont aussi déjà obtenu les concessions domaniales et les permis environnementaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de leur parc. La taille et la puissance des turbines sont définies dans l'arrêté ministériel d'octroi de concession domaniale et dans les permis environnementaux. Là aussi, nous avons clarifié les choses.

 

Les concessions et permis sont déjà délivrés, en application de l'arrêté royal du 20 mars 2014. Il n'est pas nécessaire de modifier le plan d'aménagement des espaces marins. Le renouvellement que nous avons annoncé vendredi concerne le futur parc. Ici, il est encore question des trois derniers parcs, le premier secteur offshore que nous avons en mer du Nord. Pour celui-là, ils peuvent continuer et construire leurs parcs avant 2020. Tout est en ordre maintenant.

 

Je pense qu'il serait bien que nous parvenions à construire les neuf parcs avant 2020; et après, créer des possibilités futures pour les investisseurs et pour le secteur de l'offshore en mer du Nord.

 

03.03  Benoît Friart (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses. Je retiens particulièrement que vous parlez du rendement économique et du rendement énergétique. Il est vrai que ces grandes éoliennes ont des rendements importants, nettement supérieurs à l'éolien onshore. Je voudrais aussi ajouter qu'en mer du Nord, cela ne génère pas de pollution visuelle comme avec l'éolien onshore, ce qui restreint beaucoup les possibilités d'installation.

 

Si nous pouvons continuer de développer au maximum l'éolien offshore, cela nous apportera certainement beaucoup de bonnes choses pour l'avenir.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Benoît Friart au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la révision du plan d'aménagement des espaces marins" (n° 24370)

- Mme Karin Temmerman au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "le plan d'aménagement des espaces marins approuvé par le Conseil des ministres" (n° 25109)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Friart aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de herziening van het marien ruimtelijk plan" (nr. 24370)

- mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het in de ministerraad goedgekeurde marien ruimtelijk plan" (nr. 25109)

 

04.01  Benoît Friart (MR): Monsieur le secrétaire d'État, le plan d’aménagement des espaces marins (PAEM), régi par l’arrêté royal du 20 mars 2014, délimite le contexte spatial de la mer du Nord, notamment les zones destinées à l’énergie, aux câbles et aux pipelines.

 

En 2013, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement avait organisé une consultation publique dans le cadre d’une révision de ce plan. Sur la base des 140 remarques et propositions, une vision stratégique à long terme avait été établie, débouchant sur des objectifs concrets pour la période 2014-2020.

 

Les réactions se rapportaient notamment à la pêche, la navigation et la conservation des fonds marins. L’objet de ma question découle des remarques relatives à l’impact du développement de nouvelles activités telles que les atolls énergétiques ou la prise de courant en mer (Modular Offshore Grid).

 

À l’issue de la consultation de 2013, des modifications ont été apportées au plan, parmi lesquelles le déplacement et la réduction de la zone de stockage d’énergie sur le Wenduinebank et la réduction de la zone pour la prise en mer. En revanche, n’a pas été pris en considération le rejet de l’extension de la zone éolienne.

 

Monsieur le secrétaire d’État, où en sont les consultations dans le cadre de la révision du PAEM pour la période au-delà de 2020? Quelles en seront les modalités pratiques? Pouvez-vous nous dire quand sera disponible le nouveau plan d’aménagement des espaces marins?

 

Enfin, le projet de révision de ce plan prévoit actuellement 180 km² supplémentaires pour implanter de nouveaux parcs énergétiques. Qu'en est-il de la modification de la zone de stockage?

 

04.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, op vrijdag 20 april werd een nieuw marien ruimtelijk plan goedgekeurd door de Ministerraad.

 

Ik zal de inhoud ervan niet herhalen. De collega heeft dat immers al gedaan. Ik ga onmiddellijk over tot mijn vragen. Ten eerste, kan dit plan worden doorgestuurd naar het secretariaat en dan naar de commissieleden? Ik denk immers dat het interessant zou zijn om het Plan te hebben.

 

Ten tweede, wij vernemen via de media de opmerkingen van de natuurverenigingen. Zij lieten via een opinie in De Standaard weten dat ze betreuren slechts betrokken te zijn op het moment dat het Ruimtelijk Plan al grotendeels vastlag.

 

Kunt u enige toelichting geven bij de inspraakprocedure? Wie werd wanneer betrokken bij de totstandkoming van het plan? Welke studies werden er gemaakt en wanneer werden die opgeleverd?

 

Ten derde, de nieuwe zone voor wind op zee komt volgens de natuurverenigingen in kwetsbaar natuurgebied, terwijl er volgens hen nog ruimte is in de amper gebruikte militaire zone. Werd die militaire zone overwogen? Ik heb begrepen dat er daar problemen waren omdat ze heel dicht bij het andere park ligt. Indien de militaire zone niet in rekening werd genomen, wat was de reden daarvoor?

 

Ten vierde, 221 km² voor wind op zee lijkt krap. De BOP had een lage parkdensiteit gevraagd voor de nieuwe zone, 5 tot 6 MW/km² in plaats van de huidige 12 tot 15 MW/km². Wat zal de parkdensiteit zijn volgens dit nieuwe Plan?

 

Ten vijfde, pleegt u overleg met de minister van Energie en met Elia voor de timing rond de uitbouw van een Stevin 2?

 

Ten slotte, mijn vraag werd opgesteld vooraleer wij u op de radio hadden gehoord. Wij weten intussen dat u onderhandelingen zult voeren met de offshoresector over de randvoorwaarden van de tender.

 

Ik heb begrepen dat u wil evolueren naar een nulsubsidie. Dan zal de overheid waarschijnlijk een aantal ontwikkelingsrisico's op zich moeten nemen, zoals de geotechnische zeebodemonderzoeken, de wind- en meteometingen, de milieueffectenrapporten, de vereiste vergunningen, enzovoort.

 

De vraag is op welke manier u zult werken. Zal een deel toch naar de offshoresector zelf worden verschoven? Op welke manier zal de hele operatie tot een goed einde worden gebracht, wat wij immers allemaal hopen.

 

04.03  Philippe De Backer, secrétaire d'État: La procédure formelle de révision du plan marin a été précédée d'une consultation informelle. Un jour de démarrage a été organisé le 8 février 2017. Ensuite, un questionnaire a été envoyé à toutes les autorités pertinentes et à toutes les parties prenantes. Tout le monde a donc eu la chance d'y participer. Une quarantaine de contributions a été récoltée et, sur base de nouveaux contacts bilatéraux, l'avant-projet du plan marin a été soumis à la commission consultative, laquelle a rendu un avis le 14 décembre 2017. L'avant-projet a été approuvé par le Conseil des ministres le 20 avril.

 

L'étape suivante consistera en une nouvelle enquête publique planifiée de juillet à septembre. Les Régions, le Conseil fédéral de développement durable, la structure garde-côtière et les pays riverains seront également consultés.

 

La procédure est prévue dans la loi et oblige à la consultation, mais nous avons tout de même beaucoup investi dans diverses consultations et contacts bilatéraux avec toutes les parties intéressées.

 

Si on attend le mois de juillet, c'est qu'une étude d'impact environnemental doit être réalisée suivant les différents scénarios. Elle a lieu en ce moment et devrait être achevée fin juin. Ensuite alors, tout sera mis à disposition du public et des différents acteurs, parmi lesquels les ONG ou le Parlement, bien entendu. Vous disposerez donc de tous les éléments permettant d'avoir une vision globale de cette révision.

 

Les zones supplémentaires sont désormais au nombre de 221 et non plus de 180. Celles consacrées à l'offshore ont été augmentées. Pour le stockage, on étudie la possibilité de l'intégrer dans les zones de projet, mais cela doit être réfléchi en étudiant les rapports coûts-bénéfices ainsi que les répercussions environnementales.

 

Tot zover de voorgeschiedenis. U ziet dat wij al heel wat hebben geconsulteerd.

 

Mevrouw Temmerman, ik las vrijdagochtend ook het artikel van een aantal natuurverenigingen. Greenpeace maakte daar geen deel van uit. Zij waren zeer positief over het marien ruimtelijk plan.

 

Het artikel verbaasde mij wel, en wel om verschillende redenen. De afgelopen maanden hebben wij immers heel wat tijd gestoken in consultaties. Ik kan ook u ook verwijzen naar een artikel van zowat een maand geleden in Natuurpunt op de website en in hun tijdschrift. Zij zeggen daarin letterlijk dat zij optimistisch zijn en positief uitkijken naar het marien ruimtelijk plan. Zij halen daarin een aantal elementen aan uit dat plan.

 

Dit sterkt mij in mijn overtuiging dat zij het plan reeds hadden en dat zij het ook positief beoordeelden. Ik meen dat dit past in hun communicatie om erop te wijzen dat zij niet alles hebben binnengehaald van wat zij hadden gevraagd. Dat klopt, maar volgens mij geldt dit voor zowat alle partners. Wij hebben echt ons uiterste best gedaan om met alle elementen, aspecten en vragen – wij hebben er meer dan 40 ontvangen - rekening te houden. Met meer dan 40 vragen legt men in feite een heel grote puzzel op een heel beperkte ruimte. Men vergelijkt soms met Nederland, maar de zones die Nederland ter beschikking heeft zijn ettelijke malen groter dan wat wij hebben.

 

Ik betreur die communicatie, maar ik meen dat wij er ook in de publieksconsultatie zullen in slagen om hun bekommernissen een plaats te geven. Een aantal aspecten van hun bekommernissen hebben wij al meegenomen. Dat lijkt mij een goede zaak. Momenteel loopt de publieksconsultatie en we zullen kijken hoe wij daar nog voor een stuk aan kunnen tegemoetkomen.

 

De volgende etappe, na het afronden van de planmatige impactstudie op het milieu, betreft dus de publieksconsultatie. Er is momenteel heel wat discussie over de nieuwe offshore zones. Wij zaten daar effectief met een aantal tegenstrijdige belangen.

 

De offshoresector heeft een aantal weken geleden gezegd dat zij een verdubbeling wensten van wat zij nu reeds hebben, namelijk meer dan 400 vierkante kilometer. De huidige zone van de negen concessies bedraagt 225 vierkante kilometer. Wij hebben daar een verdubbeling tegenover geplaatst.

 

Ik ga de Noordzee evenwel niet laten volbouwen met windmolens. Wij hebben maar een klein stukje en daar zijn ook scheepvaart, visserij en andere projecten. Wij hebben daar volgens mij een goede locatie, vlakbij Frankrijk, met heel veel wind. Inderdaad, een aantal zones hebben wij ook in Natura 2000-gebied gelegd. Dat is ook perfect mogelijk. Er moet daarvoor een milieu-impactstudie worden uitgevoerd. Een aantal zones liggen in dat gebied, terwijl de meeste zones er buiten liggen.

 

Wij hebben ook gekeken naar andere opties. Wij hebben bijvoorbeeld met de marine overlegd. In het centrum van onze Noordzee hebben wij een vrij grote detonatieplek. Zij hebben daar mee geschoven zodat wij een aantal stukken hebben kunnen opnemen in de nieuwe zones om wat meer ruimte te maken buiten het natuurgebied. Anderzijds konden zij ook niet volledig afstand doen van die zone omdat zij daar ontploffingen doen en daarvoor is een voldoende grote veiligheidsperimeter nodig.

 

Zowel met de marine als met de zandwinningsgebieden, die ook belangrijk zijn voor de zandbanken, hebben wij overleg gepleegd en geprobeerd om zoveel mogelijk van die zones gebruik te maken. Op sommige vlakken is dat gelukt, maar in andere zones is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat men daar nog volop bezig is met zandontginning of omdat er een veiligheidsperimeter nodig is voor bepaalde activiteiten. Het is belangrijk om mee te geven dat wij met alle stakeholders die vandaag op de Noordzee actief zijn, overlegd hebben. Hetzelfde geldt voor de scheepvaart: een aantal scheepvaartroutes zijn internationaal vastgelegd en zijn bijzonder moeilijk te wijzigen. Zij zijn natuurlijk ook belangrijk voor ons economisch leven, dus ook daarmee hebben wij rekening moeten houden.

 

Inzake offshore-energie zijn wij nu volop bezig met het herwerken van de tenderprocedure. Zoals u weet uit het verleden, hebben wij moeilijke onderhandelingen moeten voeren om de prijs naar beneden te krijgen. In de toekomst zal er een kader zijn, uitgewerkt samen met minister Marghem, waarin er via een tenderprocedure voor wordt gezorgd dat degene die de laagste prijs biedt, het haalt, hoewel de prijs-kwaliteitverhouding natuurlijk altijd belangrijk blijft. Daarvoor overleggen wij nu met Duitsland en Nederland om te kijken hoe zij dat hebben gedaan. U hebt gelijk dat de overheid in de tenders een aantal risico's op zich neemt, waardoor de prijs nog naar beneden kan gaan. De contacten met Nederland en Duitsland daarover zijn al een paar weken aan de gang. Op die manier denken wij tot een systeem te kunnen komen om de tender te laten plaatsvinden, maar wij moeten natuurlijk bekijken welke kosten wij, als overheid, op ons nemen en de impact daarvan op de prijs.

 

In de conclusie van het Energiepact van enkele weken geleden is hier een duidelijke timing voor afgesproken. Nog vóór de zomer moet hieromtrent een principenota worden bekeken, en in de maanden daarna zal de concrete vormgeving worden bestudeerd. Zoals ik ook publiekelijk heb gezegd, is daaromtrent de afspraak binnen de regering om het hele juridische kader van de tender afgewerkt te krijgen in de huidige legislatuur, zodat er rechtszekerheid is over de procedure en de benodigde tijd.

 

Tegelijkertijd lopen ook gesprekken met Elia en andere partners om te zorgen voor de aansluiting aan land, wanneer het park gerealiseerd zal zijn. Ook op dat vlak zijn er bepaalde lessons learned inzake stakeholdermanagement om geen extra vertraging op te lopen, welke vergunningen nodig zijn en hoe zij best worden aangepakt, wat de kostprijs is van de aansluiting, hoe de aansluiting technisch moet worden gerealiseerd. Er zal een MOG, een Modular Offshore Grid of stopcontact op zee, komen voor de huidige parken. Om het nieuwe park aan te sluiten zullen wij dezelfde systemen kunnen gebruiken. Op die manier kunnen de lessons learned ook worden gebruikt om niet te veel vertraging op te lopen. De timing tegen 2025-2026, het einde van het volgende marien ruimtelijk plan, lijkt mij dan ook nog altijd realistisch – dat is ook doorgesproken met een aantal van de partijen – als alle elementen op hun plaats vallen.

 

Voor de huidige legislatuur zullen wij alleszins nog vóór de zomer een principenota over al die elementen voorleggen en zorgen voor de uitwerking daarvan. Dat is in ieder geval de ambitie.

 

04.04  Benoît Friart (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses très complètes.

 

Je retiens que, s'agissant de ce plan d'aménagement, une consultation très large a été organisée. De même, je note que l'on a mesuré l'impact environnemental des différents scénarios au travers d'une nouvelle enquête publique. Dès lors, nous pourrons dire que la révision du plan a réellement tenu compte de tous ses effets possibles.

 

Je retiens également que la zone ne sera pas de 180 mais bien de 221 km². Cette extension en vaut la peine. Il est certain qu'on ne peut passer immédiatement à 400 km².

 

Enfin, en ce qui concerne la zone de stockage, j'ai bien compris qu'on tiendrait compte de son impact environnemental.

 

04.05  Karin Temmerman (sp.a): Dank u voor uw uitgebreid antwoord, mijnheer de staatssecretaris. Ik ben in ieder geval heel blij dat u verwijst naar het energiepact. Dat wil zeggen dat het nog levendig is en misschien ooit nog wel eens effectief uitgevoerd zal worden.

 

Ik heb begrepen dat er een consultatieronde geweest is, maar blijkbaar is er toch nog een aantal verenigingen die zich niet gehoord voelen. Dat wilt u echter in de toekomst toch nog doen.

 

Wat het conflict tussen Natura 2000-gebied en de mariene zone betreft, zou er misschien nog een mogelijkheid zijn, maar de militaire zone ligt dus vrij dicht tegen de huidige parken waardoor er niet echt veel mogelijkheden zijn om te verschuiven.

 

De inspraakronde is belangrijk, ook voor het publiek. U hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag over het beschikbaar stellen van het plan voor de commissie.

 

04.06 Staatssecretaris Philippe De Backer: We zijn nu bezig met de impactstudie op het milieu. Als wij die eind juni kunnen samenvoegen, dan kan alles ter beschikking komen. Alles kan dan tegelijkertijd bezorgd worden, zodat er volledige transparantie over komt.

 

04.07  Karin Temmerman (sp.a): Ik had ook nog een vraag over de parkdensiteit voor het nieuwe plan.

 

04.08 Staatssecretaris Philippe De Backer: Inderdaad, u moet weten dat op de huidige 225 km² de parkdensiteit tussen 10 en 15 ligt, afhankelijk van de concessie. Daar wordt nu ongeveer 2,2 gigawatt geproduceerd, als alles operationeel zal zijn.

 

Voor de nieuwe zones, die ongeveer even groot zijn, 221 km², hebben wij om aan onze afspraken te voldoen maar 1,6 of 1,7 gigawatt nodig, wat wil zeggen dat wij 20 à 25 % minder zullen produceren op dezelfde zone als de huidige zones, waardoor de parkdensiteit kan verschuiven.

 

De ontwikkeling van de parkdensiteit zal ook voor een deel afhangen van de tenderprocedure die wij opstellen. Wij moeten heel goed nadenken over de parameters en de beperkingen die wij in die procedure zullen gebruiken om te bepalen welke parkdensiteit wij toelaten. Wij weten dat een veel hogere parkdensiteit zorgt voor het afhankelijker zijn van wind van elkaar en dus voor minder rendement, hogere kosten en een ondersteuning, die dan misschien nodig zou blijken te zijn.

 

Wij zijn in het kader van het opstellen van de tenderprocedure volop de discussie aan het voeren over hoe wij, hopelijk, tot een zero bid kunnen komen, om er ook zeker van te zijn dat de beste partijen qua prijs-kwaliteitsverhouding die parken kunnen opleveren. Als men bijvoorbeeld aan een parkdensiteit van vijf wil komen, zoals het BOP naar voren schuift, dan heeft men 440 à 450 km² nodig. U kunt zelf op de kaarten zien welke impact dat heeft. Ik kom dan opnieuw in conflict met de marine, zandwinning, natuurgebieden en zeevaartroutes.

 

In heel de jigsaw puzzle die op onze Noordzee plaatsvindt, denk ik dat wij de best mogelijke inspanningen hebben geleverd om opnieuw een goede, stevige offshore windmolenzone af te bakenen die ook in de markt gezet kan worden, want verschillende vragende partijen zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling ervan. Wij zullen heel goed moeten nadenken over de parameters in de tender. Dat er een lagere parkdensiteit zal zijn, staat al vast, want van 2,2 naar 1,7 is toch al een significante daling.

 

La présidente: Nous verrons avec le secrétariat de la commission si nous prenons un moment fin juin ou début juillet pour faire le point de la situation sur base des différents scénarios.

 

04.09  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de voorzitter, ik denk dat we iets meer nodig hebben dan een gewoon vragenuurtje. Er zou een soort van gedachtewisseling met de staatssecretaris moeten kunnen plaatsvinden.

 

La présidente: Nous devrons disposer des documents avant de procéder à un échange. Nous vous contacterons.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Benoît Friart au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "l'état d'avancement des projets d'éolien offshore" (n° 24371)

05 Vraag van de heer Benoît Friart aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de stand van zaken met betrekking tot de offshorewindmolenprojecten" (nr. 24371)

 

05.01  Benoît Friart (MR): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, je reviens vers vous avec une dernière question concernant la construction des trois nouveaux parcs, Northwester 2, Seastar et Mermaid.

 

La capacité énergétique totale de ce projet serait de 770 MW, dont le prix garanti pendant 16 ans est fixé à 79 €/MWh produit. Le fédéral a donné son accord pour un soutien de 2,2 milliards d'euros et ces trois parcs éoliens prévoient de boucler leur financement à la fin de l'année. Le dossier avance, cependant, le cadre légal n'est pas encore établi. L'adoption d'un arrêté royal est nécessaire pour mettre en œuvre ce mécanisme. Il serait au stade de l'élaboration. Cela prend du temps avant d'obtenir le texte définitif, qui devra également être approuvé par la Commission européenne. Tout ça peut prendre encore quelque temps, mais l'échéance pour la construction du parc éolien offshore est fixée à 2020.

 

Dès lors, Monsieur le Secrétaire d'État, voici mes questions : pouvez-vous nous indiquer où en est l'adoption du texte d'arrêté royal et la date à laquelle vous comptez le soumettre à la Commission européenne, ainsi qu'à l'Inspection des Finances et au Conseil d'État? Quelle serait la feuille de route prévue pour tenir le rythme et assurer que ce projet sera effectivement mis en œuvre en 2020? 

 

05.02  Philippe De Backer, secrétaire d'État: C'est la ministre compétente Marghem qui doit présenter les différents arrêtés royaux au Conseil des ministres. Cela est normalement prévu pour la fin du mois d'avril, voire début mai. Le projet d'arrêté royal en question modifiera l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable. Nous avons eu également des discussions avec les trois parcs au niveau technique pour déterminer le mode opératoire et nous avons aussi déjà obtenu l'avis du CREG. Nous pouvons maintenant avancer. Nous présenterons ce projet d'arrêté royal à la Commission européenne et, en parallèle, au Comité de concertation pour avoir l'input des différentes régions. J'espère obtenir un avis positif de la part de la Commission européenne dans quelques semaines. Les trois parcs ont toujours indiqué qu'ils pouvaient construire leur parc avant fin 2020 et nous gardons donc ce timing.

 

05.03  Benoît Friart (MR): Je retiens donc que l'arrêté royal sera présenté de façon incessante. Il faudra passer par les autres avis et ensuite cela permettra de faire avancer le projet très rapidement.

 

Merci monsieur le secrétaire d'État.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 11.05 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.05 uur.