Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 18 april 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 18 avril 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


Le développement des questions commence à 16.15 heures. La réunion est présidée par M. Jean-Jacques Flahaux.

De behandeling van de vragen vangt aan om 16.15 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Jean-Jacques Flahaux.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toekomstige relatie tussen de EU en het VK" (nr. 24123)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toespraak van de Britse eerste minister May over de brexit" (nr. 24157)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toespraak van Theresa May en het standpunt van het Verenigd Koninkrijk in de brexitonderhandelingen"  (nr. 24197)

01 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni" (n° 24123)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le discours de la première ministre britannique Theresa May sur le Brexit" (n° 24157)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le discours de Theresa May et la position du Royaume-Uni sur les négociations du Brexit" (n° 24197)

 

Le président: M. Van Peteghem vient de quitter la réunion de la commission.

 

01.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is nu al half april maar mijn vraag dateert van 5 maart laatstleden. De eerste zin van mijn vraag luidde: "De afgelopen week was een bewogen week in de brexitonderhandelingen." Eigenlijk valt er elke week wel iets te zeggen over de brexit. Bepaalde elementen van mijn vraag zijn inmiddels al achterhaald of werden al beantwoord door de praktijk of door uw reacties. Vandaar dat ik mijn vraag zal inkorten.

 

In het algemeen verzoek ik u om uw licht te laten schijnen op de huidige stand van zaken omtrent de brexit.

 

Meer in het bijzonder heb ik de volgende vraag. In haar toespraak uitte premier May de Britse wens om deel uit te maken van een aantal EU-agentschappen, namelijk op het vlak van onder andere geneesmiddelen, ruimtevaart en chemicaliën. Het leek erop dat de Britten wel weg willen, maar toch nog de mooie stukjes voor hen willen houden. Hoe staat u ten opzichte van deze cherrypicking? Is dit toelaatbaar volgens u? Wat mij betreft alvast niet, maar ik had graag uw mening hierover gehoord.

 

Wat is de huidige stand van zaken?

 

01.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, le vendredi 2 mars dernier, la première ministre britannique, Mme Theresa May, a prononcé un discours sur sa vision d'un partenariat économique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

 

Suite à sa déclaration, nous avons la confirmation que les Britanniques recherchent un "soft Brexit" qui, à première vue, peut sembler la meilleure option pour l'Union européenne et permettrait d'éviter de nouvelles perturbations en Irlande du Nord. Il est également primordial que l'Union européenne et le Royaume-Uni conservent des partenariats et des collaborations dans certains domaines comme la politique spatiale, de santé ou la politique de sécurité et de défense.

 

Toutefois, si nous n'avons pas pour objectif de plonger la Grande-Bretagne dans la crise, celle-ci doit comprendre qu'elle ne peut bénéficier des avantages du marché unique sans les obligations inhérentes.

 

Monsieur le ministre, quelle est votre analyse du discours de Mme Theresa May et de la position de la Grande-Bretagne quant aux futures négociations sur le Brexit? Sur quels points jugez-vous que la Belgique devra être particulièrement attentive dans le cadre de ses relations bilatérales et multilatérales avec la Grande-Bretagne? Je précise que ma question a été introduite le 5 mars. Chaque semaine ou presque, il y a des éléments neufs.

 

01.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, je vous remercie pour ces questions. Nous avons parfois reporté les questions en fin de séance.

 

Je voudrais préciser d'abord qu'il est vrai que le discours de la première ministre était vraiment plus réaliste que certains discours tenus antérieurement par d'autres responsables politiques.

 

Ik heb ook contact gehad met Michel Barnier om hem de evolutie mee te geven van onze mening over de tweede fase van de onderhandelingen over de brexit. Tot op heden was het eerst en vooral een bevestiging, zoals in de toespraak van mevrouw May, van de rode lijn wat Groot-Brittannië betreft. Ik wil echter ook zeggen dat een aanpak met drie mogelijke baskets onaanvaard­baar is voor de Europese Unie. Wij moeten bij hetzelfde standpunt blijven.

 

De bijkomende richtsnoeren die door de Europese Raad in het kader van artikel 50 op 23 maart werden goedgekeurd, nemen de huidige rode lijn van het Verenigd Koninkrijk in acht en gaan dus uit van het model van een vrijhandelsakkoord, dat verder kan worden aangevuld met samenwerking in andere domeinen die voor de EU van belang zijn. Tevens laten de richtsnoeren de mogelijkheid open om een meer uitgebreide samenwerkingsvorm met het Verenigd Koninkrijk uit te werken ingeval het Verenigd Koninkrijk zijn rode lijn aanpast. Deze richtsnoeren vormen de basis voor de onderhandelingen over de politieke verklaring betreffende het toekomstig kader voor de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

 

De belangen van de EU 27 lopen niet altijd volledig gelijk, zoals de heer Luykx al zei. Er is een verschil tussen de eerste en de tweede fase. In een eerste fase wilde iedereen Ierland verdedigen. In de tweede fase hebben de verschillende lidstaten echter verschillende belangen. Iedere lidstaat beseft tegelijk wel dat eenheid de enige manier is om tot een bevredigend resultaat te komen. Ons land pleit voor een allesomvattend handelsakkoord met handelsfaciliteiten en een brede samenwerking in meerdere domeinen voor de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

 

Tegelijk dienen de Europese regelgevende autonomie en de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie behouden te blijven en mag de eenheid van de interne markt niet ondergraven worden. In elk akkoord met het Verenigd Koninkrijk moeten rechten en plichten in evenwicht blijven en moet een gelijk speelveld, een level playing field, worden gevrijwaard.

 

Monsieur Flahaux, à la demande d'un certain nombre de pays, y compris le nôtre, les lignes directrices précisent que le Royaume-Uni ne peut participer aux décisions des agences, organes et bureaux de l'Union européenne, y compris les trois mentionnés par vous-même. Cela n'exclut pas une présence, mais rien n'a encore été décidé à ce sujet, en tout cas pas une participation à la décision.

 

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft ter vervulling van zijn taak en gezien het uitblijven van voorstellen van het Verenigd Koninkrijk voor de eerste twee mogelijkheden van oplossingen voor de Noord-Ierse problematiek, de derde mogelijkheid, zijnde de fallbackoptie, juridisch vertaald in een protocol in het ontwerp van terugtrekkingsakkoord.

 

Van EU-kant werd tevens meermaals de boodschap uitgestuurd dat deze optie slechts een terugvaloptie is die niet van toepassing zal zijn als het Verenigd Koninkrijk met een andere aanvaardbare oplossing komt. Het Verenigd Koninkrijk erkent nu de noodzaak om een juridisch werkbare fallbackoptie op te nemen in een terugtrekkingsakkoord, maar wenst nog aan de tekst te werken.

 

Du point de vue belge, il est d'importance primordiale de prévoir un dispositif adéquat qui ne compromette pas l'intégrité du marché intérieur, conformément aux lignes directrices d'avril 2017, au mandat de négociation de mai 2017, au rapport d'avancement de décembre 2017 et aux lignes directrices du 23 mars 2018. Les relations au sein du gouvernement britannique sont une affaire interne au gouvernement britannique. Je ne vais pas me prononcer sur ce point.

 

Ik wil nog iets zeggen over mijn laatste contact met Michel Barnier. Wij hebben bevestigd dat wij willen evolueren naar een echte eenheid van de 27, zoals in de eerste fase. Wij zijn nog niet aan het einde van het debat over de eerste fase, zeker niet als het over Ierland gaat. Met betrekking tot Ierland is er nu een voorstel van de EU. Er kwam echter nog geen akkoord van Britse zijde. Wij moeten er zeker van zijn dat er een goede oplossing voor Ierland wordt gevonden, maar dat moet ook een goede oplossing zijn voor de Europese Unie. Ik denk bijvoorbeeld aan een participatie van Noord-Ierland aan de interne markt, maar ook niet meer dan dat. Tot op heden is er echter nog geen akkoord vanuit Londen.

 

Voor de toekomst moeten wij ook denken aan hulp van de Europese Unie, bijvoorbeeld op begrotingsvlak, voor de landen die grote gevolgen kunnen ondervinden van de brexit. Ik denk in eerste instantie aan de havens en kmo's in ons land, die zeer grote gevolgen kunnen ondervinden.

 

In de bespreking met Michel Barnier is er daarover geen akkoord maar wel een duidelijke oriëntatie om een deel van de Europese begroting te gebruiken voor de stabilisatie in Europa. Een dergelijke begrotingsinterventie is mogelijk met het oog op de stabilisatie in Europa als men te kampen heeft met zeer grote gevolgen van de brexit. Ik wil daarvoor pleiten bij een aantal van onze partners, zoals de Benelux, Frankrijk en de Scandinavische landen.

 

De onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn dus aan de gang. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke belangen met een aantal partners in de EU. Wij pleiten ook voor, bijvoorbeeld, een begrotingsinterventie, mocht dat noodzakelijk zijn, om een aantal economische actoren te steunen die rechtstreekse gevolgen zouden ondervinden. Ik heb van Michel Barnier in dat verband een zeer positieve reactie gekregen.

 

01.04  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord, dat aansluit bij de antwoorden die wij kregen van de eerste minister in het federaal adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

 

Vanzelfsprekend wordt deze zaak verder gevolgd.

 

01.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Forcément, c'est un dossier que nous suivons de semaine en semaine. Finalement, sans faire un débat aujourd'hui, nous pouvons même nous demander si la Grande-Bretagne elle-même n'adoptera pas une attitude de renoncement. Je ne cache pas que c'est ce que j'espère.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Congolese vluchtelingen die door Rwandese ordediensten werden doodgeschoten" (nr. 24281)

02 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "des réfugiés congolais tués par les services d'ordre rwandais" (n° 24281)

 

02.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze feiten gebeurden eind februari en ze zijn toch wel schokkend. Rwandese ordediensten schoten Congolese vluchtelingen neer. Dit werd ook bevestigd door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN. Het ging om honderden vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp in Kiziba, in het westen van Rwanda, die naar het lokale UNHCR-kantoor in Karongi waren getrokken om te protesteren tegen de vermindering van de voedselrantsoenen en de barslechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen. UNHCR stelde zelf dat het een tragedie is: "This tragedy should have been avoided and disproportionate use of force against desperate refugees is not acceptable."

 

Het is bekend dat duizenden vluchtelingen uit de DRC en Burundi verspreid leven in Rwanda. Ik ben daar enkele jaren geleden zelf nog geweest, samen met de toenmalige voorzitter van deze commissie, de heer de Donnea. Het is een zeer ongewone situatie dat politiekorpsen schieten op mensen op de vlucht. Het gaat dan ook nog eens om Congolese vluchtelingen in Rwanda, ze spreken de taal en zijn van oorsprong Rwandees. In 2012 bracht u zelf een bezoek aan een Congolees vluchtelingenkamp in Rwanda. U liet toen verstaan dat u sterk onder de indruk was. We zijn nu zes jaar verder en er is nog steeds geen beterschap.

 

Mijnheer de minister, wat was de reactie van onze regering op het incident in Karongi? Zijn er diplomatieke contacten geweest?

 

Wat is uw inschatting en analyse van de huidige vluchtelingensituatie in de kampen in Rwanda?

 

Op welke manier kan België – of andere landen – de bevoegde agentschappen beter bijstaan in de opvang van die ontheemde Congolezen?

 

02.02 Minister Didier Reynders: Zoals u reeds heeft vermeld, werd op 22 februari de site nabij het UNHCR-kantoor in Kibuye in de westelijke provincie het toneel van incidenten. Hierbij schoot de politie met echte kogels op Congolese vluchtelingen afkomstig van het kamp in Kiziba. Sinds 20 februari waren zij daar bijeengekomen om hun ontevredenheid omtrent hun situatie, die van maand tot maand slechter wordt, te uiten.

 

Volgens de mededeling van de politie vielen er onder de vluchtelingen vijf doden. UNHCR spreekt echter van elf doden, acht in Kibuye en drie in het kamp zelf.

 

Het protest houdt verband met de situatie in de kampen, maar ook met verzet tegen biometrische registratie. Volgens verschillende bronnen zou een minderheid van invloedrijke vluchtelingen, waaronder leden van het uitvoerend kampcomité, de meerderheid van de kampbewoners gemanipuleerd hebben en de situatie hebben laten escaleren. De onmiddellijke aanleiding voor de betoging was de daling van de WFP-voedselrantsoenen. Er waren blijkbaar ook andere onderliggende redenen, waaronder de mogelijke aanwezigheid van wapens in het kamp en de relatief slechte relatie tussen de overheid en de leiders van het kamp.

 

Door een financieringstekort van de twee grote humanitaire VN-organisaties UNHCR en het World Food Programme, zag het World Food Programme zich verplicht het voedselrantsoen te verminderen met 10 % in november 2017, en nogmaals met 25 % in januari 2018. De huidige budgettaire voorzieningen laten toe deze rantsoenen van 75 % tot juli 2018 aan te houden.

 

De Belgische humanitaire hulp financierde vluchtelingenrespons in Rwanda. In het kader van vergeten en ondergefinancierde crisissen maakte de Belgische humanitaire hulp 1 miljoen euro vrij voor het World Food Programme om voedselhulp aan vluchtelingen in Rwanda te verstrekken. Tevens werd 500 000 euro aan UNHCR geleverd. België levert ook onrechtstreekse financiering. België pleit in het algemeen voor versterkte humanitaire hulp aan de landen uit het Grote Merengebied.

 

Ik ben verontrust over het geweld door de Rwandese veiligheidsdienst. Ik heb aan onze ambassade gevraagd om dit nauwgezet op te volgen. Zoals UNHCR vaststelde, is een dergelijke politiereactie buitensporig en moeten maatregelen worden genomen om vluchtelingen te beschermen.

 

Er moeten garanties komen opdat een dergelijk incident zich niet opnieuw kan voordoen. Dit vergt ook een grondig onderzoek.

 

De situatie kwam onder meer aan bod tijdens een contact tussen het diplomatieke korps en minister Mushikiwabo. De Rwandese overheid heeft ondertussen een taskforce opgesteld om de zaak te onderzoeken.

 

Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, was begin deze maand in Rwanda en heeft met de overheid en president Kagame het incident besproken. UNHCR wil met de overheid duidelijkere afspraken maken over het civiele karakter van de vluchtelingenkampen. De zaak werd ook door onze ambassade met de heer Grandi besproken.

 

Wat de globale vluchtelingensituatie in Rwanda betreft, stel ik vast dat door de aanslepende crisissen in Congo en in Burundi, vluchtelingen langdurig in Rwanda blijven. Meer dan 170 000 vluchtelingen bevinden zich momenteel in zes kampen, wat tot veel frustratie leidt.

 

Wat de DRC betreft, heeft mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking tijdens de humanitaire donorconferentie op 13 april in Genève uitdrukkelijk om bijkomende aandacht gevraagd, zowel van de Congolese autoriteiten als van de internationale gemeenschap, voor deze zorgwekkende situatie in het land.

 

We moeten dus verdergaan en bekijken hoe het mogelijk is voor de Rwandese overheid om toch een aantal maatregelen te nemen om een dergelijk incident te vermijden en ter plaatse bescherming te geven aan vluchtelingen. Daarnaast proberen wij om humanitaire hulp te geven aan de vluchtelingen en ook om een oplossing te zoeken in de twee crises, maar u weet dat het tot nu toe niet gemakkelijk is in Burundi, noch in de DRC.

 

02.03  Peter Luykx (N-VA): Het is goed dat we onze focus niet enkel leggen op Congo en Burundi, maar dat we daarbij ook Rwanda betrekken. We hebben dat punt ook in uw goedgekeurde nota over Centraal-Afrika opgenomen. Hoewel Rwanda zich binnen één gebied bevindt met Congo en Burundi, zijn er toch grote verschillen qua problematiek. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn of dat er geen nood zou zijn om die situatie daar op te volgen. Ik zal proberen u daarover meer vragen te stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018 met betrekking tot Rusland" (nr. 24594)

03 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Conseil Affaires étrangères du 19 mars 2018 concernant la Russie" (n° 24594)

 

03.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, er is al heel wat water naar de zee gevloeid, wanneer het gaat om Rusland.

 

Mijn vraag ging oorspronkelijk vooral over de voortgang van het hervormingsproces, over de uitvoering van de Minskakkoorden en over de situatie in het oosten van Oekraïne. Dat was net na de aanval in Salisbury, waarover intussen ook heel wat inkt gevloeid is.

 

Dat de spanningen tussen Rusland en Europa, en dan vooral het Verenigd Koninkrijk, toen stevig opliepen, is een understatement. Ik heb toen de vraag gesteld of de bijkomende spanningen een impact hebben op de relatie tussen de EU en Rusland. Misschien was dat profetisch, want vandaag is dat inderdaad het geval. Toch wil ik graag uw mening daarover.

 

Voorts was er de verklaring van de Raad Buitenlandse Zaken over de aanval in Salisbury. Rusland werd daarin opgeroepen de vragen van het Verenigd Koninkrijk en de internationale gemeenschap dringend te beantwoorden. Er werden ook Europese sancties besproken voor het geval dat Rusland nalaat dit te doen.

 

Ten slotte, op 7 februari hebt u in de Kamer verklaard dat er de afgelopen jaren slechts weinig vooruitgang werd geboekt inzake de uitvoering van de Minskakkoorden. Misschien kunt u mij wat inzicht geven in de resultaten van de gedachtewisseling die u had in de Raad Buitenlandse Zaken?

 

De EU blijft het beleid van niet-erkenning en uitvoering van de Minskakkoorden steunen. Wat is de langetermijnvisie van de EU ter zake? Hoe ziet u de situatie in de Krim evolueren?

 

03.02 Minister Didier Reynders: Het EU-beleid ten opzichte van Oekraïne is gebaseerd op de onvoorwaardelijke steun van de EU voor de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne. De EU veroordeelt de illegale annexatie van de Krim en de Russische inmenging in Oost-Oekraïne. De EU roept Rusland en Oekraïne op om de akkoorden van Minsk volledig en onverwijld ten uitvoer te brengen.

 

De EU hanteert een streng sanctieregime tegenover Rusland om het Kremlin aan te zetten tot een constructievere houding in het conflict. Daarnaast legt de EU, met inbegrip van België, sterk de nadruk op de hervormingsagenda in Oekraïne. De regering in Kiev nam reeds belangrijke maatregelen, maar er is nog zeer veel werk aan de winkel, vooral op het vlak van de versterking van de rechtsstaat.

 

De parameters van dat EU-beleid blijven van kracht. Dat werd bevestigd tijdens de discussie over Oekraïne op de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018.

 

Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken in Luxemburg op maandag 16 april 2018 hebben we gehoord dat de leden van het Normandy format mogelijk opnieuw rond de tafel gaan zitten. Frankrijk en Duitsland hebben daartoe een poging ondernomen. Tot nu toe is er geen enkele vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de akkoorden van Minsk.

 

De Raad Buitenlandse Zaken en de Europese Raad riepen Rusland inderdaad op zijn volle medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de feiten in Salisbury van het Verenigd Koninkrijk en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De retoriek uit Moskou doet echter twijfels rijzen over de bereidheid van Rusland om zich in dat proces in te schrijven.

 

Vandaag vindt in Den Haag een bespreking plaats van de technische analyse die de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens uitvoerde op de chemische substantie die in Salisbury werd gebruikt. Als lid van de uitvoerende raad van de organisatie zal België actief deelnemen aan het debat. Ik heb aan mijn collega's gevraagd om dezelfde lijn aan te houden in de uitvoerende raad van de organisatie.

 

Tijdens zijn interventie zal onze ambassadeur oproepen tot respect voor de bepalingen van de conventie inzake het verbod op chemische wapens en voor het werk van de organisatie. Wij kunnen niet aanvaarden dat de internationale norm over het verbod op chemische wapens verder wordt uitgehold.

 

Eventuele bijkomende Europese sancties zijn in de huidige context niet aan de orde. Dat bleek ook uit het debat op de Raad Buitenlandse Zaken in Luxemburg van vorige maandag. Zoals gezegd, handhaven wij de huidige sancties, aangezien er nog geen vooruitgang werd geboekt met de uitvoering van de Minskakkoorden.

 

Bovendien zal de Europese Unie de komende maanden maatregelen nemen om de weerbaarheid van de Europese Unie op het vlak van chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's te verhogen, onder meer door een nauwere Europese samenwerking.

 

Tezelfdertijd zullen de Europese Unie en de lidstaten hun vermogen opvoeren om hybride dreigingen, zoals cyberaanvallen, aan te pakken. Dat is het geval voor alle lidstaten, dus ook voor België, dat al een paar keer moest afrekenen met dergelijke aanvallen. Wij moeten meer aandacht schenken aan de beveiliging van die sector, misschien door meer samenwerking met andere partners en niet alleen de andere Europese lidstaten.

 

Voorts is er op het terrein in Oekraïne sinds 7 februari nog geen echte vooruitgang met het Minskproces te merken, noch op het vlak van de veiligheid, noch op politiek vlak.

 

Ook de humanitaire toestand blijft erbarmelijk. De implementatie van de Minskakkoorden blijft nochtans de enige mogelijke weg vooruit. Zo luidde ook de consensus bij de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart.

 

Men is het ook unaniem eens over het Europese sanctiebeleid ten opzichte van Rusland wegens de Krimannexatie en de inmenging in de Donbass. Het zal moeten blijken of de herverkiezing van president Poetin een wijziging in het buitenlands beleid van het Kremlin zal inluiden, maar de huidige context geeft in elk geval weinig reden tot optimisme.

 

U hebt ook de ontwikkelingen na de nieuwe gebeurtenissen in Syrië gezien. Het was ook niet gemakkelijk om op het niveau van de Veiligheidsraad een akkoord in dat verband te bereiken. Wij hebben daarover een aantal besprekingen gehad in de Europese Unie.

 

Wat onze relatie met Rusland betreft, wij moeten verdergaan met dezelfde open dialoog, waarbij wij, enerzijds, een heel sterk standpunt inzake Oekraïne en een aantal andere dossiers formuleren, maar anderzijds ook een mogelijke uitweg voor sommige crisissen, zoals Syrië, bespreken en samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering of op het vlak van energie.

 

Wij proberen altijd de dialoog met Rusland te behouden.

 

Dat is nu aanvaard op Europees vlak. Ik heb bij de voorbereiding van de commissie commentaar gehoord op het bezoek van de eerste minister en mijzelf aan Rusland. Dat was voor de evenementen in Syrië. In de recente vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken heb ik vernomen dat mijn Nederlandse collega vorige week in Moskou was voor een gesprek met minister Lavrov. Mijn Oostenrijkse collega zal nu naar Rusland gaan voor een contact met minister Lavrov en president Macron zal in mei naar Sint-Petersburg gaan voor contacten met president Poetin. Wij zijn dus niet de enigen met een dergelijke aanpak.

 

Kortom, wij moeten een zeer sterke positie innemen, terwijl wij tegelijk de mogelijkheid voor rechtstreekse gesprekken met onze Russische collega’s openhouden. Hier wordt wel vaker kritiek geformuleerd, alsof België het enige land zou zijn dat contacten probeert te onderhouden met bepaalde partners. Over enkele weken zal men echter kunnen vaststellen dat Nederland, Oostenrijk en Frankrijk ons voorbeeld volgen.

 

03.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, het standpunt van België is inderdaad een beetje anders en uniek geweest. Dat is nog zo en wij steunen de manier waarop de eerste minister de opening naar Rusland vrijwaart.

 

Heel belangrijk is echter dat daaraan moet worden gekoppeld – u hebt dit ook beklemtoond – dat Europa werkt aan weerbaarheid. Wie vandaag pleit voor de afbouw van defensie en de vermindering van de weerbaarheid van Europa, moet wel op Mars wonen. Een en ander is absoluut noodzakelijk. Ook in NBC-weerbaarheid, dus weerbaarheid op nucleair, biologisch en chemisch vlak, moeten wij investeren. Ook België moet investeren in zijn defensiecapaciteit. Een paar maanden geleden bezocht ik in Israël een ziekenhuis, het Galilee Medical Center, geleid door professor Barhoum. Men moet België niet met Israël vergelijken, maar men heeft daar een volledig ondergronds NBC-beveiligd ziekenhuis, waar zelfs Syriërs worden verzorgd. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij moeten werken aan die weerbaarheid, maar tegelijkertijd ook de deur openhouden voor dialoog.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Chinese dreigementen ten aanzien van Taiwan" (nr. 24626)

04 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les menaces proférées par la Chine à l'égard de Taïwan" (n° 24626)

 

04.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, als voorzitter van de Belgisch-Taiwanese vriendschapsgroep kom ik wel eens in contact met parlementsleden uit Taiwan en met de vertegenwoordigers van Taiwan in Brussel. Het is een thema dat hier wel eens aan bod mag komen.

 

Tijdens het Nationaal Volkscongres in China hield president Xi een opmerkelijke toespraak. Deze was stevig en gedrenkt in een saus van dreigende taal aan het adres van Taiwan. President Xi waarschuwde ervoor dat elke poging tot separatisme zou worden veroordeeld door het volk en bestraft door de geschiedenis. Ik hoop dat die zin niet ook van toepassing is op de Vlaams-nationalisten die hier oproepen tot separatisme. Hij had het ook over de vreedzame hereniging van het moederland, Mainland China, en de Republic of China, Taiwan, en hij zei dat alle acties om China te verdelen zouden gedoemd zijn om te mislukken.

 

Het wantrouwen loopt dus al een tijdje op. Mainland China bekijkt het beleid van de Taiwanese president Tsai met argusogen. Ik heb de voorbije jaren zowel president Ma als president Tsai ontmoet en er is inderdaad een ander discours. Er is een vraag geweest van de Taiwanezen om iets strikter te zijn, om de eigenheid meer in de verf te zetten. Taipei voelt zich ook bedreigd door de Chinese militaire oefeningen in de Zuid-Chinese Zee en door de eenzijdige opening van nieuwe vliegroutes door Beijing in de Straat van Taiwan.

 

Mijnheer de minister, kunt u mij zeggen in hoeverre deze verontrustende evolutie ook aandacht krijgt in Europese kringen? Er zijn heel wat resoluties tussen Taiwan en Europa. Leeft dit debat? Wordt hierover gesproken? Staat dit probleem ook op de radar van de Europese leiders?

 

Het is al een tijdje geleden, maar wat vond u zelf van de toespraak van president Xi? Wat is uw mening over zijn felle toespraak?

 

04.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Luykx, de Europese Unie volgt, zoals steeds, de ontwikkelingen in China en in de omliggende regio met bijzondere aandacht voor de mondiale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU Global Strategy, en benadrukt het belang van een strategische dialoog met China op het hoogste niveau, zodat de EU haar belangen op een doeltreffende wijze kan verdedigen.

 

Inzake Taiwan hanteert de Europese Unie het zogenaamd één-Chinabeleid, waarbij enkel China diplomatieke erkenning geniet. Daarnaast is de Europese Unie gebaat bij een beheersing van de spanningen in het gebied, zowel om politieke als om economische redenen. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om de vrije maritieme doortocht in de Zuid-Chinese Zee te garanderen. Dat standpunt wordt onder meer vertolkt tijdens de jaarlijkse strategische dialoog tussen de Europese Unie en China op het niveau van de Hoge Vertegenwoordigster voor Buitenlandse Zaken, alsook op de EU-Chinatop.

 

In zijn slottoespraak voor het Nationaal Volkscongres pleitte president Xi Jinping voor een vreedzame hereniging van Taiwan met het moederland, maar hij voegde er inderdaad aan toe dat "acties of trucs om China te verdelen tot mislukken gedoemd zijn en onthaald zullen worden op de veroordeling van het volk en bestraffing door de geschiedenis". President Xi Jinping sloeg daarmee een meer nationalistische toon aan dan in het verleden het geval was. Onze interpretatie is echter dat deze boodschap vooral voor binnenlands gebruik bedoeld was. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat China zijn economische ontwikkeling wenst op te offeren voor een militair avontuur.

 

Inzake het Belgisch beleid in dat dossier kan ik meedelen dat wij ons houden aan de referentielijnen die op 24 september 2014 door de Raad van de Europese Unie werden aangenomen. België respecteert dus het één-Chinabeleid maar tegelijk steunen wij de initiatieven die dialoog, praktische samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen beide zijden van de Straat van Taiwan bevorderen.

 

Ik meen dat wij die richting moeten uitgaan. Ik probeer een bezoek te organiseren aan China, eind dit jaar. Wij zoeken nog een geschikt moment. Wij zullen dezelfde richting blijven uitgaan in onze relatie met China.

 

04.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, het thema Azië, China en de gebeurtenissen aldaar mag volgens mij iets meer aan bod komen in onze commissie.

 

Ik kan misschien vermelden dat wij ook de Chinese ambassadeur in deze commissie hebben uitgenodigd, net als de vertegenwoordiger van het Representative Office of Taiwan in Brussels. Op die manier kunnen wij het debat aangaan over Azië en de geopolitieke situatie aldaar. Er worden ter plaatse heel wat nieuwe initiatieven ontwikkeld door de VS en Europa.

 

Ik waardeer uw standpunt ter zake en het feit dat u dit thema op de agenda plaatst.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten

 

Le président: La question n° 24643 de M. Van Peteghem est reportée. Ma question n° 24656 a été retirée. Les questions jointes nos 24671 de Mme Jadin et 24885 de M. Crusnière sont reportées. Les questions nos 24671 et 24683 de Mme Jadin sont transformées en questions écrites, de même que la question n° 24758 de M. Blanchart.

 

05 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la conférence sur le thème de la Syrie" (n° 24782)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Syrie" (n° 24897)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Syrie" (n° 24924)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la situation en Syrie" (n° 24931)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'opération militaire menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France en Syrie" (n° 24995)

- M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'attaque chimique en Syrie et les représailles de l'Occident" (n° 25017)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de conferentie over Syrië" (nr. 24782)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Syrië" (nr. 24897)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Syrië" (nr. 24924)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de situatie in Syrië" (nr. 24931)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de militaire actie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in Syrië" (nr. 24995)

- de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gifgasaanval in Syrië en de westerse vergelding" (nr. 25017)

 

05.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, la deuxième conférence sur le thème "Soutenir l'avenir de la Syrie et de la région", organisée par l'Union européenne se tiendra à Bruxelles les 24 et 25 avril prochains. Cette conférence, qui s'inscrit dans le prolongement de la conférence de Bruxelles de 2017, visera à maintenir l'attention et la réponse de la communauté internationale face à la crise syrienne au premier rang des priorités internationales, et encouragera la pleine mise en œuvre des engagements pris à Bruxelles en avril 2017. Il s'agira notamment de prolonger le soutien au processus devant conduire, sous l'égide des Nations Unies, à une solution politique négociée conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de veiller à répondre aux besoins respectifs des Syriens, en Syrie ou dans les pays voisins, les aspects humanitaires devant tenir le haut de l'affiche vu la situation de grave urgence humanitaire qui y prévaut.

 

La situation sur le terrain se détériore chaque jour davantage; mon collègue Stéphane Crusnière approfondira cet aspect.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais dès lors vous interroger au sujet de cette conférence.

 

Quelle position la Belgique y défendra-t-elle? Les aspects liés à la santé y seront-ils également abordés?

 

05.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger une nouvelle fois concernant la situation en Syrie et les potentielles attaques chimiques menées par le régime dans le Ghouta oriental, causant plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés civils.

 

Mes questions porteront également sur les frappes menées le week-end dernier par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

 

On sait que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à plusieurs reprises sur le sujet, sans toutefois voter une résolution en la matière.

 

La Belgique a-t-elle été informée de l'imminence de ces frappes et de leur réalisation. Lui a-t-on fait une demande particulière à un moment ou à un autre?

 

Quelle a été la coordination au sein l'OTAN? Quelle position a-t-elle défendue?

 

Les événements de ces derniers jours influencent-ils notre participation à la coalition internationale? Je pense que, lundi, s'est tenue une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quelle a été la teneur des débats? Une position commune a-t-elle été défendue? Quelle est celle de la diplomatie belge qui a été défendue au sein de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OTAN et de la coalition contre Daech, dans ce contexte qui est plus que jamais inquiétant.

 

Le président: Comme les trois autres auteurs ne sont pas présents, je donne la parole à M. le ministre.

 

05.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je vais évidemment répondre également à leurs questions.

 

Madame Grovonius, monsieur Crusnière, comme vous avez pu le lire dans la déclaration faite samedi par le gouvernement fédéral au sujet de l'attaque conjointe des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni contre les sites de production d'armes chimiques en Syrie, notre pays condamne tout recours aux armes chimiques. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international que la communauté internationale ne peut en aucune circonstance tolérer.

 

La Belgique comprend que ses partenaires soient intervenus militairement. Une réaction internationale était inévitable après le blocage du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Russie a empêché à plusieurs reprises, avec son droit de veto, la mise en place d'une enquête objective et indépendante.

 

Il reste à voir, dans les jours qui suivent, dans quelle mesure la Russie continuera d'empêcher de nouvelles initiatives, y compris celle de la France au Conseil de sécurité.

 

Le Mécanisme international, indépendant et impartial reste plus que jamais nécessaire et peut, en l'occurrence, jouer un rôle dans la lutte contre l'impunité en Syrie, y compris en ce qui concerne le recours aux armes chimiques.

 

La coopération entre l'OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) et l'IIIM (Mécanisme international indépendant et impartial) peut, à cet égard, se révéler utile. Dès lors, nous exprimons l'espoir que la Fact-Finding Mission qui a été annoncée par l'OIAC puisse commencer son enquête au plus vite. Il est particulièrement inquiétant de constater que même l'enquête sur place est à nouveau retardée au nom de questions de sécurité.

 

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Luxemburg van maandag heb ik samen met mijn EU-collega's eveneens Raadsconclusies aangenomen die deze boodschap herhalen. Daarbij werd onder meer specifiek de nadruk gelegd op de rol die de Europese Unie kan spelen. Volgende week zal er namelijk in Brussel een internationale conferentie over Syrië georganiseerd worden waarin niet alleen de humanitaire problemen aan bod zullen komen. België zal er ook voor pleiten dat een belangrijk gedeelte aan het politieke proces wordt gewijd. Naast de algemene ministeriële sessie zullen er tijdens de conferentie ook specifieke sessies zijn over de humanitaire situatie, inclusief de gezondheidszorg en de rol van vrouwen in het conflict in Syrië.

 

Nous aborderons donc également les problèmes de santé à l'occasion de cette conférence.

 

Het is immers essentieel dat het zogeheten Genèveproces onder leiding van VN-gezant Staffan de Mistura opnieuw gelanceerd wordt, voor een globale en inclusieve oplossing waarin alle partijen in Syrië zich kunnen vinden. De steunpilaren van het Syrische regime, met name Rusland en Iran, hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid, door president Assad aan te manen oprecht werk te maken van een politiek proces. Daarom roept ons land ook op om de dialoog met die twee essentiële spelers in het conflict open te houden. Die twee landen hebben immers een belangrijke sleutel in handen om een politieke oplossing voor het conflict mogelijk te maken.

 

Het aantal cyberaanvallen blijft wereldwijd verder toenemen, zowel staten als niet-statelijke actoren zijn erg actief. De risico's zijn dan ook pertinent. Wat onze eigen nationale veiligheid betreft, zijn onze veiligheids- en inlichtingendiensten, alsook het Centrum voor Cybersecurity België, dat onder de verantwoordelijkheid van de eerste minister valt, het beste geplaatst voor een concrete actuele dreigingsanalyse.

 

Zowel binnen de EU als binnen de NAVO is cyberveiligheid vandaag reeds een belangrijk aandachtspunt, waar veel werk rond verzet wordt. Ik verwijs onder meer naar de conclusies over een kwaadwillige cyberaanval, die de Europese ministers van Buitenlandse Zaken afgelopen maandag nog aannamen. De Europese lidstaten zonden daarmee het duidelijke en gezamenlijke signaal uit dat het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor kwaadwillige cyberaanvallen onaanvaardbaar is.

 

De samenwerking tussen de NAVO en de EU verloopt ter zake goed en pragmatisch. In 2016 hebben de staatshoofden en regeringsleiders in Warschau een Cyber Defence Pledge afgelegd, die de nationale inspanningen op het vlak van cyberdefensie van de NAVO-bondgenoten aanstuurt. De rechtstreekse aanleiding daartoe was de hybride oorlogsvoering, zoals die in Oekraïne vastgesteld wordt. De Europese Raad van 22 maart gaf aan mevrouw Mogherini de opdracht om de werkzaamheden onder andere inzake hybride bedreigingen, waaronder cyberaanvallen, te intensifiëren en daarover verslag uit te brengen op de Europese Raad van juni.

 

Pour ce qui concerne les frappes réalisées par nos partenaires américains, français et britanniques, je peux confirmer ce que j'ai déjà annoncé. Nous avons d'abord reçu des informations concernant les indices rassemblés permettant, selon nos collègues, de conclure avec une quasi-certitude à l'utilisation d'armes chimiques à Douma. Des documents ont été produits notamment par la France. Pour en revenir aux frappes elles-mêmes, nous avons été avertis de l'imminence d'une décision les concernant; pas du détail de leur organisation mais du fait que les pays étaient en train de se coordonner à cette fin. J'ai moi-même eu, quelques jours auparavant un entretien avec Federica Mogherini et nous avions la même conviction qu'avant le Conseil de lundi dernier, ces actions interviendraient, mais je ne savais pas quand.

 

Au sein de l'OTAN, nous avons pris une attitude commune. Il est assez logique pour les partenaires dans une alliance militaire transatlantique de soutenir les opérations réalisées. C'est parfois plus compliqué pour des pays ayant une neutralité militaire, mais vous aurez constaté qu'en Conseil Affaires étrangères, il y a eu aussi un soutien à toutes les actions entreprises pour lutter contre l'utilisation des armes chimiques.

 

Je veux revenir sur le Conseil Affaires étrangères de lundi. Les différents éléments ont été rappelés concernant la situation à Douma et les réactions de nos partenaires. Je ne vais pas y revenir mais insister sur quelques éléments. Les frappes ont été annoncées comme étant très ciblées, sur des sites identifiés par les trois pays qui sont intervenus, comme des sites de production ou de recherche en matière d'armes chimiques et avec la volonté de ne pas s'en prendre à des installations russes. C'est un élément important de la relation avec les différents partenaires.

 

Nous avions à l'ordre du jour dudit Conseil les relations de l'Union européenne avec l'Iran et la Russie. Comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Luykx, ce qui est important, c'est de confirmer la volonté de garder cette logique de dialogue ouvert, tant avec l'un qu'avec l'autre pays. Avec l'Iran, nous plaidons pour une mise en œuvre de l'accord nucléaire JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

 

Pour cela, il faut tenter de convaincre nos collègues américains de rester à bord. Le président Trump devrait annoncer une décision le 12 mai 2018 en la matière. Il s'agit aussi de faire pression sur l'Iran dans un autre domaine, celui des missiles balistiques et du rôle régional de l'Iran notamment en Syrie. Sur ce plan, nous avons rappelé que des sanctions existent. On semble parfois l'oublier mais il y a quatre ou cinq séries de sanctions différentes au niveau de l'Union européenne à propos de l'Iran, que ce soit dans le domaine nucléaire, le domaine du rôle régional et de l'influence d'un certain nombre d'acteurs en Syrie mais aussi, comme je l'ai rappelé moi-même, en matière de droits de l'homme. Nous sommes intervenus souvent sur cette problématique. Il y a là aussi des sanctions et d'autres mesures prises à l'échelon international auxquelles l'Europe participe.

 

On souhaite avancer sur ces différents éléments mais aussi avoir un dialogue pour voir dans quelle mesure l'Iran peut faire pression sur le régime de Damas pour qu'il participe à des négociations politiques à Genève concernant une solution politique au dossier syrien car il n'y aura pas de solution militaire - nous l'avons souvent rappelé - et on doit tenir compte des précédents. Il est évident que ce qui s'est passé en Libye doit entraîner des réflexions sur la capacité à trouver une solution politique si on veut vraiment reconstruire un jour le pays et développer à nouveau une situation stabilisée et pacifiée en Syrie.

 

Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avec la Russie, c'est la même démarche. Nous restons très fermes concernant l'Ukraine pour ce qui est de l'intégralité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Nous restons dès lors demandeurs d'une exécution et de la mise en œuvre correcte des accords de Minsk. À défaut, les sanctions continuent à être appliquées. Tout comme il y a des sanctions sur l'Iran dans certains domaines, il y a toujours ces sanctions à l'égard de la Russie dans le cadre de la situation en Ukraine.

 

Nous sommes aussi très clairs en ce qui concerne la nécessité pour la Russie de participer aux enquêtes concernant l'utilisation d'armes chimiques. Comme je l'ai rappelé précédemment, il y a aujourd'hui une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous sommes au comité exécutif. Nous demanderons dès lors une participation complète de la Russie à cette enquête, étant entendu que nous avons obtenu de nos collègues britanniques que toutes les informations soient partagées avec tous les membres de l'Organisation, ce qui est un élément de transparence important pour les événements de Salisbury.

 

Vous aurez constaté que nous demandons aussi un accès complet de l'organisation au site de Douma, pour pouvoir vérifier sur la place quelle est la situation. Il y a, comme je l'ai rappelé, malheureusement des retards assez inquiétants, sur place, concernant l'accès au site. Nous aimerions, comme je l'ai rappelé, qu'un nouveau mécanisme indépendant soit mis en place, comme la France et d'autres le proposent au Conseil de sécurité, afin de garantir des enquêtes permettant de réagir très vite à toute possibilité d'usage d'armes chimiques. Je rappelle qu'il existait un mécanisme et que c'est le veto russe qui a empêché que l'on poursuive et prolonge l'usage de ce mécanisme. Nous nous trouvons dans une situation très particulière.

 

Malgré tout cela, c'est la même démarche. Comment dès lors, dans les contacts avec la Russie, faire pression pour que la Russie tente de convaincre le régime de Damas d'aller vers des négociations à Genève? Le raisonnement est toujours le même: l'Union européenne a fait une bonne part de son travail, notamment en réussissant, avec d'autres, à convaincre les oppositions d'aller à la négociation sans condition préalable.

 

La condition qui était souvent émise était le départ immédiat de Bachar el-Assad. Nous avons toujours dit qu'il fallait d'abord négocier avec le régime, et c'est ce que nous avons toujours fait. Ce n'est pas nouveau. Cela a toujours été le cas dans les discussions de Genève. C'est toujours avec des représentants du gouvernement de Damas que nous négocions. Ceci ne retire rien à ce que j'ai toujours dit: au-delà de la transition, je ne vois pas Bachar el-Assad jouer un rôle dans l'avenir de son propre pays. Mais, cela étant, la négociation devrait reprendre. Pour cela, nous devons avoir un dialogue avec l'Iran et la Russie notamment. En effet, le point de blocage actuel est, comme Staffan de Mistura me l'a confirmé lors de mes entretiens avec lui datant d'il y a quelques semaines, l'absence de volonté de partager le pouvoir. Tant que la délégation de Damas ne vient pas à une table avec une réelle volonté de partager le pouvoir, c'est-à-dire de réfléchir à une Syrie de demain où toutes les communautés - sunnite, chiite, kurde, mais aussi alaouite évidemment - participeront à la gestion du pays, nous ne trouverons pas de solution.

 

Il ne s'agit pas d'un exemple à prendre pour modèle, mais la répartition des rôles trouvée au Liban, même si elle n'est ni parfaite ni transposable, permet au moins d'assurer une situation meilleure que la situation de conflit ouvert que l'on connaît en Syrie et que l'on a bien souvent connue au Liban. Voilà l'enjeu ici. Il s'agit toujours de la même démarche: comment être en contact direct? Je ne reviendrai pas sur d'autres exemples à travers le monde, mais j'ai déjà dit souvent que si je devais suivre à la lettre un certain nombre de recommandations que j'entends parfois dans cette commission, je serais en vacances les trois quarts de l'année. Il y a tellement de gens avec qui on ne peut pratiquement plus parler. Nous n'avons pas cette conviction.

 

Notre conviction est que le rôle de la diplomatie, qu'elle soit européenne ou belge, est d'aller au contact, en osant dire ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, y compris, quand il le faut, en prenant des sanctions, mais aussi en tentant de trouver des solutions communes pour des conflits. Pour la Syrie, c'est évident.

 

Lors de la conférence de la semaine prochaine, l'Union européenne mettra en avant sa volonté de faire en sorte qu'à côté du volet humanitaire, y compris en matière de santé, il y ait réellement une pression pour aller vers une reprise du dialogue politique. Ce ne sera pas simple, parce que si la reprise d'un dialogue politique en Syrie était simple, ce conflit ne durerait pas depuis pratiquement sept années. Mais tant qu'il n'y aura pas une volonté claire d'aller vers ce partage de pouvoir, on ne sortira pas de cette situation difficile.

 

Je reste convaincu que nous avons un rôle à jouer, parce que l'Union européenne a des contacts possibles avec des partenaires. Les Américains devront évidemment aussi agir en ce sens, pour que les Russes et les Iraniens usent de leur influence pour ramener chacun des acteurs à la table de négociation.

 

Le président: Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse très complète.

 

05.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour les éléments de réponse effectivement très complets. Je reviendrai vers vous après la conférence afin d'en avoir le feed-back.

 

05.05  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse effectivement très complète. Comme vous, comme la Belgique, je condamne aussi le recours aux armes chimiques. Je suis d'autant plus interpellé par l'information que nous avons pu lire aujourd'hui au sujet de la livraison de produits chimiques par des entreprises anversoises. J'aurai l'occasion de vous réinterroger là-dessus, comme je le ferai aussi, normalement dès demain, auprès du ministre des Finances, sur les manquements éventuels de la douane. Ce n'est pas un dossier anodin. Il faut que nous soyons apaisés. Je reviendrai tant près de vous qu'auprès du ministre des Finances à ce sujet.

 

Il est aussi important, et vous l'avez dit, que nous puissions mener l'enquête. Elle doit avoir lieu sur place le plus rapidement possible, bien évidemment. Il faut continuer à essayer de la mettre en place par la voie diplomatique. Après l'offensive militaire, il faut aussi maintenant lancer, comme vous l'avez dit, une offensive diplomatique pour essayer d'avancer dans ce dossier.

 

Vous n'avez pas répondu à propos de l'implication que cela entraîne dans le cadre de la coalition internationale; mais je pense que, pour l'instant, nous sommes un peu dans le flou aussi. Il n'y a pas de participation de notre part pour l'instant. Il pourrait y en avoir une, et j'ai dit la même chose hier au ministre de la Défense. Si jamais des modifications devaient être apportées au mandat, ou si des demandes particulières devaient être faites à la Belgique, il est important que le Parlement soit informé et que nous ayons un débat au sein de ce Parlement à ce sujet.

 

Pour le reste, nous sommes un peu dans l'attente des réactions des uns et des autres. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la Turquie. Il est toujours difficile de connaître leur position. C'est une des clés. Mais encore une fois, je pense qu'il faut continuer à mener l'offensive diplomatique, au niveau du Conseil de sécurité, de l'Union européenne et de l'OTAN.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les discussions en cours à l'ONU au sujet d'une possible déclaration sur les droits des paysannes et des paysans et leur impact sur l'aide belge au développement" (n° 24853)

06 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de lopende VN-besprekingen over een mogelijke verklaring inzake de rechten van boeren en boerinnen en de gevolgen ervan voor de Belgische ontwikkelingshulp" (nr. 24853)

 

06.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, le 9 avril dernier commençait une semaine de négociations au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies autour de la rédaction d'une déclaration sur les droits des paysannes et des paysans. En cas d'adoption, le texte sera alors soumis pour approbation formelle aux États membres de l'ONU lors de la prochaine assemblée générale, prévue en septembre 2018.

 

Rappelons-nous que 70 % de l'alimentation produite sur notre planète provient de l'agriculture paysanne. Or, 80 % des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans vivant en milieu rural. Les productions industrielles, les monocultures, le développement des agrocarburants, la spéculation sur les terres ou la biopiraterie mènent à l'accaparement des terres et ressources naturelles des travailleurs ruraux, pêcheurs, bergers, habitants de la forêt, et donc à la disparition de leurs moyens de subsistance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai posé hier cette question au ministre de la Coopération au développement, qui m'a également incité à vous l'adresser également, ce que j'avais déjà prévu de faire.

 

C'est dans ce contexte qu'a émergé dans les syndicats paysans et autres associations, entre autres environnementale, l'idée d'une déclaration officielle de l'ONU, désormais discutée dans les cénacles onusiens. On y parle de droits à la terre, aux semences, à un revenu décent et à la souveraineté alimentaire. Le projet de texte en discussion innove en mettant en avant le concept de bien commun: forêts, prairies, rivières, zones de pêche, dont les communautés rurales dépendent pour leur identité culturelle, mais aussi et surtout leur survie alimentaire. Pour la première fois, le droit international protégerait donc le "commun" comme une institution collective d'autogestion.

 

Alors que les États d'Afrique, d'Asie, et d'Amérique latine soutiennent le projet, les pays occidentaux sont peu enthousiastes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont totalement rejeté cette initiative. Et les pays de l'Union européenne – à part le Portugal, l'an passé – se sont abstenus lors des réunions préparatoires précédentes. Le rôle de la Belgique est crucial puisque notre pays siège cette année encore au Conseil des droits de l'homme.

 

Monsieur le ministre, quelle position la Belgique a-t-elle défendue lors des discussions qui se sont tenues à Genève en ce mois d'avril 2018? Quel est votre point de vue sur l'idée de sacraliser, dans un texte universel, les droits des paysannes et des paysans et en particulier le concept de "commun", nouveau dans le droit international?

 

La promotion de l'égalité femmes-hommes, promue par ce projet de texte, dans les sphères rurales n'entre-t-elle pas en résonance de nombreuses initiatives portées par vous mais aussi par le ministre en charge de la Coopération en faveur des femmes dans d'autres dossiers internationaux?

 

Le président: Monsieur Hellings, il est un peu dommage que nous ne soyons plus que deux pour écouter la réponse de M. le ministre.

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je m'exprime avec plaisir et je salue l'arrivée de M. Hellings. Concrètement, je crois que le mieux est toujours l'ennemi du bien et je vais vous l'expliquer pour vous donner la position de la Belgique comme de l'Union européenne.

 

Conformément à la résolution adoptée lors de la 36e session du Conseil des droits de l'homme, un projet de Déclaration sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales sera soumis à la 38e session du Conseil des droits de l'homme. Un projet de déclaration vient d'être négocié lors de la cinquième session du groupe de travail intergouvernemental sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ce texte fait actuellement l'objet de discussions au sein de l'Union européenne. La prise de position de la délégation belge lors des négociations dans ce cadre, s'inscrit dans les déclarations de l'Union européenne. D'ailleurs, les États membres de l'Union se sont abstenus, vous l'avez rappelé, lors d'un vote précédent dans le Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui fixe le mandat pour ces négociations.

 

L'inquiétude de l'Union européenne, que notre pays partage, concerne la multiplication des instruments formels en matière de droits de l'homme. Il est prioritaire que le caractère universel des droits de l'homme soit défendu et que ces droits soient appliqués sur le terrain. Ce mainstreaming des droits humains dans notre politique étrangère est une priorité pour notre pays. Il est donc important que nous défendions et renforcions les instruments des droits de l'homme existants au sein des Nations Unies. Au même titre que la grande majorité des États membres de l'Union européenne, la Belgique s'inquiète du fait que cette initiative de la Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans ne participe à la fragmentation des droits de l'homme, qui aurait pour conséquence directe d'en affaiblir l'universalité, puisque d'éventuels nouveaux droits repris dans la Déclaration ne seraient applicables qu'aux paysannes et aux paysans. Plutôt que de définir de nouveaux droits, notre analyse est qu'il serait plus utile de se concentrer sur la problématique importante de l'accès à la terre, aux semences, etc. Les États membres de l'Union européenne ont donc œuvré, au cours des négociations à propos de cette déclaration, pour qu'elle s'inscrive dans le cadre des instruments existants et se concentre sur la manière dont ceux-ci trouvent à s'appliquer aux personnes en milieu rural.

 

Je souhaite souligner que la Belgique attache beaucoup d'importance au respect de l'égalité des genres, les ambassades ne manquent pas d'assurer le suivi de cas d'abus et de violations de ces droits, souvent en coordination avec l'Union européenne. Des actions concrètes en faveur de la protection et de la réalisation des droits des paysannes et des paysans sont menées également via nos programmes de coopération au développement. Encore récemment, la Belgique a activement œuvré pour des conclusions fortes lors de la dernière session de la Commission on the Status of Women (donc la Commission de la condition de la femme), dont le thème prioritaire concernait justement les problèmes à régler et les possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.

 

Donc, c'est bien dans cette logique que l'on s'inscrit. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour tout ce qui concerne notre représentation dans des enceintes internationales, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des auditions de nos représentants sur place soient organisées. En effet, il faut bien savoir que nous privilégions vraiment le caractère universel des droits de l'homme. Et nous sommes très inquiets, comme c'est le cas des membres de l'Union européenne, à chaque fois que l'on vient avec la volonté d'identifier une situation particulière, comme si elle ne pouvait pas bénéficier des instruments existant en matière de protection des droits de l'homme ou comme s'il y avait une spécificité particulière à prendre en compte.

 

Comme je viens de le rappeler, il est évident que nous sommes très actifs pour que l'on aille aussi vers l'utilisation des instruments actuels dans la promotion, par exemple, de l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, mais à l'intérieur du cadre de l'universalité des droits de l'homme.

 

Voilà les raisons pour lesquelles l'Union européenne –  ce n'est pas seulement le cas de la Belgique –  a un certain nombre d'observations et de remarques contre ou à propos d'initiatives comme celle-là. Il ne s'agit pas du fond du problème. Il s'agit de la manière d'aborder ce dernier et des instruments à utiliser.

 

On ne peut pas sans arrêt se revendiquer de l'universalité des droits de l'homme et imaginer que l'on puisse compartimenter les situations les unes à côté des autres. Les instruments existent au sein des Nations Unies. On peut les renforcer. Nous sommes, d'ailleurs, tout à fait prêts à le faire.

 

06.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, la question du genre, en tout cas dans le domaine agricole, est très liée à la question de la ruralité. En effet, il est question d'agriculteurs, mais, en fait, il est ici essentiellement question d'agricultrices.

 

J'entends votre argument concernant l'Union européenne et l'idée de ne pas fragmenter les droits humains. Dans ce cas, il s'agirait d'une déclaration officielle et non d'un traité. La portée d'une déclaration officielle qui viserait à reconnaître le concept de "communs" pour les rivières, les prés, les forêts et autres zones de pêche vise à faire entrer dans le corpus juridique international un nouveau concept, celui des "communs", par une déclaration générale et, ensuite, éventuellement, à modifier d'autres traités.

 

L'enjeu est le suivant: aujourd'hui, nous assistions à une multiplication  d'accords commerciaux qui visent à protéger les droits des investisseurs un peu partout dans le monde – vous en savez quelque chose puisque vous les suivez de façon très approfondie – et l'Union européenne joue un rôle important en la matière. L'objectif est de protéger les droits des investisseurs par rapport aux autres droits. L'enjeu de la discussion qui se tient au niveau multilatéral au sein de l'ONU est d'augmenter la sécurité des personnes qui utilisent et qui vivent, depuis des dizaines de générations, des bois, des prés et des rivières par un principe de "droit commun" qu'elles pourraient opposer, le cas échéant, aux éventuels investisseurs qui dans un objectif de profit, qui en soi n'est pas condamnable, s'accaparent ces terres, ces rivières et ces bois.

 

L'enjeu est de faire reconnaître que le droit humain à vivre à l'endroit où toutes les générations précédentes ont vécu est primordial par rapport à celui d'un investisseur potentiel.

 

Selon moi, il y a encore du travail à réaliser. L'Union européenne mène ce travail. J'entends que le Portugal a une voix dissonante par rapport aux 27 autres pays de l'Union européenne puisqu'il ne s'est pas abstenu mais a voté pour. Je pense que l'on pourrait réfléchir à nous orienter dans cette direction. Ce sujet est extrêmement intéressant et nous permettra d'aller plus avant dans un débat ultérieur. Nous n'y manquerons pas.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation à Gaza" (n° 24819)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la situation en Palestine" (n° 24930)

07 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in de Gazastrook" (nr. 24819)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de situatie in Palestina" (nr. 24930)

 

07.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, le 30 mars dernier, une "Grande marche du retour" était organisée dans la bande de Gaza. Ce mouvement de protestation appelé à durer six semaines, prévoit des rassemblements le long de la barrière de sécurité pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus imposé par l'État hébreu à Gaza.

 

L'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens qui s'étaient approchés à quelques centaines de mètres des barrières. Le bilan s'établissait lundi soir du côté palestinien à 22 morts et plus de 2 470 blessés, dont 1 000 par des tirs à balles réelles, selon le ministère de la Santé à Gaza. Il n'y a pas eu de blessé du côté israélien.

 

L'armée israélienne assure avoir usé de balles réelles uniquement contre des manifestants lançant dans sa direction des pierres ou des engins explosifs tentant de saboter la barrière ultra-sécurisée le long de la frontière. Les Palestiniens accusent, eux, les soldats israéliens d'avoir tiré vers des manifestants qui ne représentaient aucun danger immédiat.

 

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que la Haute représentante de l'Union européenne, Mme Mogherini, ont réclamé une enquête indépendante sur l'usage de balles réelles par Israël, demande aussitôt rejetée par l'État hébreu.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous faire le point de la situation? Quelle est la position de la Belgique à ce sujet? Va-t-elle également soutenir cette demande d'enquête indépendante? Cette situation sera-t-elle abordée dans le cadre de nos relations diplomatiques bilatérales?

 

07.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, comme tous ceux qui sont attachés à la paix au Proche-Orient et à une solution à deux États – la seule issue digne, juste et durable au conflit israélo-palestinien –, je déplore absolument la trentaine de morts ainsi que les nombreux blessés palestiniens tombés depuis le 30 mars. Nous estimons que ces incidents tragiques nous éloignent dangereusement d'une reprise du dialogue nécessaire entre les parties et ne font que consolider les forces extrémistes des deux côtés.

 

Pour le moment, la priorité consiste à éviter la reproduction de tels incidents. C'est la raison pour laquelle la Belgique et, avec elle, l'Union européenne ont demandé aux autorités israéliennes de faire preuve d'une retenue maximale afin de prévenir toute réponse disproportionnée de leurs forces de sécurité dans les jours et les semaines à venir. Toutes les parties concernées doivent par ailleurs œuvrer à faire cesser l'escalade de la violence et contribuer à un retour au calme. Cela concerne donc également le Hamas et les factions qui contrôlent Gaza.

 

La Belgique soutient sans réserve, comme je l'ai rappelé, la demande exprimée par la Haute représentante de l'Union européenne Federica Mogherini ainsi que par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres en vue de la tenue d'une enquête indépendante et impartiale sur ces incidents. Le recours à des tirs mortels contre des manifestants désarmés et ne présentant pas de menace immédiate pour la sécurité des frontières d'Israël et la vie de ses citoyens pourrait, s'il est établi, constituer une violation du droit humanitaire ainsi que des obligations internationales d'Israël.

 

Je constate, par ailleurs, que des voix en Israël même s'élèvent contre la politique de fermeté absolue qui est actuellement prônée par le gouvernement israélien à l'encontre des mouvements de protestation palestiniens.

 

À travers notre représentation sur place, comme à travers celle de l'Union européenne, dans les différents contacts que nous poursuivrons sur le plan diplomatique, nous reviendrons sur cette situation. La priorité consiste à éviter que cette situation dramatique que nous connaissons depuis le 30 mars ne se poursuive ou ne se renouvelle et, bien entendu – comme dans d'autres dossiers que nous avons évoqués aujourd'hui –, à revenir à une situation de négociation en vue d'une solution à deux États. Malheureusement, cette dernière perd de plus en plus de terrain. Nous en avons parlé à propos d'autres aspects de ce dossier, mais c'est particulièrement le cas au vu du contexte dramatique que nous vivons depuis quelques semaines.

 

07.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. La solution à deux États est celle que nous appelons de nos vœux. Une des manières d'y parvenir serait aussi que le gouvernement belge reconnaisse l'État palestinien.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 24829 de M. Peter De Roover est reportée, de même que les questions n° 24839 de M. Dirk Van der Maelen, n° 25006 de M. Benoit Hellings, n° 24920 de M. Stéphane Crusnière, n° 25007 et n° 25014 de Mme Kattrin Jadin.

 

Les questions nos 24863 et 24935 de Mme Fatma Pehlivan sont transformées en questions écrites, de même que les questions n° 24937 de M. Dirk Van der Maelen et nos 24979 et 24980 de Mme Kattrin Jadin.

 

08 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les déclarations du secrétaire d'État, M. Philippe De Backer, relatives à Jérusalem" (n° 24992)

08 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitspraken van staatssecretaris Philippe De Backer over Jeruzalem" (nr. 24992)

 

08.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, "il ne fait pas de doute que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est clair: point à la ligne! Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Mais on se trouve aujourd'hui dans un contexte politique, et l'Europe voit Jérusalem comme un volet des négociations en vue d'une solution à deux États". C’est en ces termes que le secrétaire d'État Philippe De Backer s’est exprimé dans une interview au sujet de Jérusalem.

 

Pourtant, quelques semaines plus tôt, en séance plénière, ou lors d'autres débats et de discussions que nous avons eus en commission des Relations extérieures, le premier ministre m’indiquait clairement que, selon le gouvernement, la déclaration du président Trump à propos du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem n'était pas conforme au droit international et menaçait le processus de paix. Il me précisait qu’il condamnait cette déclaration inacceptable du président américain qui ne faisait que jeter de l'huile sur le feu.

 

Force est de constater que les déclarations de votre collègue secrétaire d'État interpellent. Dès lors, monsieur le ministre, j'aimerais savoir si la position du gouvernement et de notre diplomatie sur le statut de Jérusalem et la solution à deux États sont remises en question par ces déclarations.

 

08.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, je pourrai être très bref: la réponse est non. La position du gouvernement belge sur la question du statut futur de Jérusalem et sur le soutien de la Belgique à une solution à deux États, comme issue digne, juste et durable au conflit israélo-palestinien, n'a pas évolué. Ce n'est d'ailleurs pas la portée des déclarations du secrétaire d'État.

 

Nous continuons à penser que Jérusalem a vocation, comme je l'ai déjà dit devant cette commission, à devenir la capitale commune à la fois de l'État d'Israël et du futur État de Palestine, lorsque les négociations entre les parties auront pu aboutir à un accord équilibré, fournissant une solution satisfaisante à toutes les questions cruciales de cette équation complexe. Il n'y a aucun changement dans la position adoptée par le gouvernement à ce sujet.

 

08.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, me voilà rassurée, même si j'attends toujours que le gouvernement reconnaisse l'État de Palestine. Néanmoins, je trouve pour le moins troublant, voire inadmissible, qu'un membre de ce gouvernement se permette de telles déclarations.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Présidente: Gwenaëlle Grovonius.

Voorzitter: Gwenaëlle Grovonius.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le projet d'une usine de dessalement dans la bande de Gaza" (n° 24675)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het plan voor een ontziltingsfabriek in de Gazastrook" (nr. 24675)

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, l'Union européenne a créé, le 20 mars dernier, une large coalition internationale de donateurs pour fournir de l'eau potable à deux millions de personnes dans la bande de Gaza, y créant ainsi le plus grand projet d'infrastructure jamais mis en œuvre dans ces territoires occupés.

 

Ainsi, cette usine de dessalement fournira pas moins de 55 millions de mètres cubes d'eau potable par an, répondant ainsi à de gigantesques besoins sanitaires de la population locale. Aujourd'hui, deux millions de Palestiniens à Gaza dépendent de la nappe aquifère côtière comme source d'eau. La capacité de cette nappe est insuffisante au regard des besoins locaux, d'autant que sa qualité est largement inférieure aux normes fixées par l'OMS, ce qui est un risque pour la population croissante de Gaza.

 

Outre l'installation de dessalement, ce projet comprend également des installations d'alimentation électrique pour couvrir les besoins en énergie – on évoque même 15 % de renouvelable –, ainsi que la construction d'un aqueduc pour permettre la distribution d'eau potable dans l'ensemble de la bande de Gaza.

 

Monsieur le ministre, quel est le montant total récolté lors de cette conférence organisée par l'Union européenne à Bruxelles? Mis à part les pays de l'Union européenne, quels sont les autres pays donateurs?

 

Il y avait déjà une usine de traitement de l'eau dans les territoires occupés. Est-elle toujours fonctionnelle?

 

Autrefois, certains membres de l'Union européenne avaient également participé à la construction de I'aéroport international Yasser Arafat. À peine inauguré, en 1998, il a été démoli par l'aviation israélienne trois ans plus tard. Qui peut garantir que cette nouvelle usine de traitement de l'eau ne subisse pas la même destinée?

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, lors de la conférence organisée par la Commission européenne le 20 mars dernier à Bruxelles, le montant total des promesses de dons s'est élevé à 456 millions d'euros, ce qui correspond à plus ou moins 81 % du coût total estimé de ce projet visant la construction d'une usine centrale de désalinisation de l'eau de mer pour la bande de Gaza, ainsi que la construction annexe d'une conduite souterraine de distribution d'eau reliant les deux extrémités de l'enclave dans un axe nord-sud.

 

Ce projet important, en gestation depuis plusieurs années, qui doit permettre de répondre durablement aux besoins en eau des deux millions d'habitants de Gaza, est piloté par l'Autorité aquifère palestinienne, la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque mondiale, le Bureau du Quartet et l'Union pour la Méditerranée. Je peux vous remettre le détail des promesses de soutien qui ont été faites par les différents acteurs, multilatéraux et bilatéraux.

 

Compte tenu de l'ampleur des promesses de dons, la Commission européenne a considéré cette conférence comme un succès et ouvert la voie à la mise en œuvre de la première phase de construction des installations sous l'égide de la BEI, qui doit lancer une première série d'appels d'offres aux alentours du 15 avril 2018. Il ne faut pas se cacher que des inquiétudes subsistent, d'une part, quant à la liquidation effective, au fil du temps, des fonds promis – certaines promesses sont conditionnées – et, d'autre part, quant à la mise en œuvre du projet sur le terrain, qui reste une entreprise risquée compte tenu des circonstances du blocus de la bande de Gaza.

 

Les 42 délégations présentes à la conférence, y compris celles d'Israël, de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Autorité palestinienne, ont marqué leur soutien à la construction de cette infrastructure, la plus grande jamais envisagée dans la bande de Gaza. L'avenir nous dira comment chacune des parties remplira ses engagements.

 

Le plus important est que la communauté internationale ait pu se mobiliser pour cette cause humanitaire et ce, sur l'initiative de l'Union européenne – je m'en réjouis. Celle-ci reste le premier fournisseur d'aide humanitaire et d'assistance à la Palestine, si l'on cumule les efforts de l'Union et ceux des États membres. La question de l'accès à une eau qui réponde aux standards de l'OMS pour les habitants de Gaza est un enjeu crucial pour la viabilité à long terme de l'enclave. C'est pourquoi la Belgique avait déjà contribué à la remise en état de l'unité de désalinisation de Gaza-Nord pour un  montant de 6 millions d'euros sur un budget total de 59 millions d'euros. Cette unité a été inaugurée en présence du premier ministre palestinien Rami Hamdallah et d'un représentant de notre consulat à Jérusalem le 13 mars dernier.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le ministre. J'espère que, puisque Israël était également présent à cette conférence, il ne lui viendra pas à l'esprit de démolir cette usine de dessalement, comme ce fut le cas pour l'aéroport. Les êtres humains ont le droit d'avoir recours à l'eau. J'espère qu'il en sera ainsi.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la lutte contre la corruption" (n° 24681)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de strijd tegen corruptie" (nr. 24681)

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, le jeudi 22 février dernier, l'ONG Transparency International a dévoilé son classement sur l'état de la corruption dans le monde. Les résultats montrent que deux tiers des pays ont un score en dessous de 50 - score peu flatteur - et que les efforts pour lutter contre cette pratique sont en baisse générale.

 

La corruption fait sans doute partie des pires fléaux qu'un État puisse connaître. La mauvaise gouvernance qui en découle directement entraîne, dans sa foulée, des situations économiques précaires, des persécutions, des destructions environnementales, le non-respect de la liberté de la presse, etc.

 

Précisons que notre pays se situe à la seizième place de ce classement, ce qui est honorable mais qui doit encore nous encourager à progresser dans ce domaine.

 

Monsieur le ministre, quelles actions pouvons-nous mener sur la scène internationale pour encourager les États particulièrement touchés par la corruption à poursuivre et à renforcer leur lutte contre cette pratique?

 

10.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Flahaux, les pratiques de corruption perturbent le fonctionnement d'une société car elles sapent la confiance indispensable de la population dans la légitimité des institutions et des autorités. Le contrat social ne peut dès lors pas être établi et l'intérêt général risque de rester à l'arrière-plan.

 

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement se réjouit donc des contributions d'ONG, telles que Transparency international, dans le cadre de leur lutte contre la corruption.

 

La corruption et, plus généralement, l'importance d'institutions fortes et du bon fonctionnement de l'État de droit sont des points d'attention de la politique internationale de la Belgique. Afin de pouvoir lutter contre la corruption à grande échelle, la Belgique doit conclure des partenariats au niveau international. Ceux-ci permettent non seulement d'élaborer un cadre juridique international solide en matière de bonne gouvernance, mais aussi de contrôler la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre la corruption.

 

Un certain nombre d'organisations internationales apportent donc une importante valeur ajoutée en matière de lutte contre la corruption. Je pense à l'OCDE, au GAFI, à l'UNODC et au GRECO. La contribution belge à ces instances de contrôle s'est récemment concentrée, avec les Pays-Bas, sur la mise en place de synergies entre ces organisations en ce qui concerne la gestion des conventions internationales de lutte contre la corruption qui fonctionnent selon un mécanisme d'examen par les pairs.

 

Une coopération plus étroite entre les secrétariats concernés permettrait d'échanger de bonnes pratiques afin d'élaborer une stratégie commune, dans le cas où un pays participant n'appliquerait pas ou insuffisamment les conventions de lutte contre la corruption et, in fine, de renforcer le cadre multilatéral pour la lutte contre la corruption. La Belgique reste convaincue qu'une approche multilatérale est la meilleure garantie pour obtenir un résultat durable.

 

Nous contribuons aussi sur le terrain, de manière concrète, aux capacités opérationnelles des pays les plus touchés. Notre pays participe entre autres à diverses missions de renforcement des capacités dans le cadre de ses missions. Les pays participants veillent notamment au renforcement des institutions nationales essentielles de lutte contre la corruption, comme les centres de saisie des marchandises d'origine criminelle.

 

Le renforcement des acteurs judiciaires et policiers dans les pays concernés est crucial pour venir à bout de la corruption. La complexité de la lutte contre la corruption exige une approche multidimensionnelle de cette question. Une coordination intense entre les différents instruments de lutte contre la corruption - la diplomatie, la coopération au développement, la justice et les intérêts économiques - garantit que les initiatives politiques sont harmonisées et se renforcent mutuellement.

 

Dans ce contexte, citons également l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les ACP. La lutte contre la corruption s'inscrit également dans le cadre du partenariat global avec ces pays.

 

Je conclurai, madame la présidente, en remerciant M. Flahaux de vouloir lutter avec nous contre ce fléau.

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je remercie M. le ministre pour son humour légendaire. Je constate d'ailleurs qu'en général, plus un État a un niveau de vie élevé, plus ses standards anti-corruption le sont également. Les pays scandinaves en sont un bon exemple; certains pays d'Afrique et d'Amérique latine ou d'Asie en sont de mauvais. Le niveau de développement y est peu élevé et la corruption fait partie des mœurs depuis millénaires.

 

Votre sensibilité en la matière montre que la Belgique veut être un bon exemple également.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'appel africain pour une interdiction du commerce de l'ivoire au sein de l'Union européenne" (n° 24682)

11 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Afrikaanse oproep tot een verbod op de ivoorhandel in de EU" (nr. 24682)

 

 

11.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, j'interrogeais récemment encore vos collègues Marghem et Van Overtveldt au sujet du commerce de l'ivoire. Il s'agit, en effet, d'une problématique qui me tient particulièrement à cœur. Je m'adresse aujourd'hui à vous suite à un nouvel élément dans ce dossier.

 

À la mi-mars, lors d'un sommet au Botswana consacré à la protection des éléphants et à la lutte contre leur braconnage, une trentaine de pays africains ont en effet appelé une nouvelle fois l'Union européenne à fermer son marché à l'ivoire. La pétition signée par ces États estime que l'Union européenne est "le plus grand exportateur au monde d'ivoire légal", avec "1 258 défenses exportées en 2014 et 2015, soit plus que lors des huit années précédentes".

 

Par conséquent, en dix ans, près de 20 % des éléphants ont disparu. Vous le voyez, la situation est particulièrement interpellante. L'Union européenne a bien conseillé à ses membres de se limiter au commerce d'ivoire déjà travaillé et de ne pas faire le commerce d'ivoire brut, ce que nous faisons depuis juillet dernier, mais cela ne peut suffire.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous faire le point sur cette situation au niveau européen? Existe-t-il une position globale quant à cette problématique ? Comment expliquez-vous que l'Union européenne n'aille pas plus loin dans l'interdiction du commerce d'ivoire, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays? Le fait que plus de trente pays africains aient lancé cet appel pourra-t-il, selon vous, faire évoluer ce dossier?

 

La présidente: Je me demandais si vous aviez adopté un éléphant?

 

11.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ils trompent énormément!

 

11.03  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Flahaux, ces dernières années, le braconnage d'éléphants a atteint des niveaux très élevés. La Commission européenne estime qu'entre 20 000 et 30 000 éléphants d'Afrique ont été tués chaque année depuis 2011. La Commission estime aussi que, parallèlement à cette augmentation du braconnage, le commerce illégal d'ivoire s'est intensifié sous l'effet de la demande croissante d'ivoire, principalement sur les marchés asiatiques.

 

Cette situation est particulièrement interpellante et inquiète de plus en plus l'opinion publique. En réponse à cette problématique, l'UE a déjà mis en place un cadre juridique fort. Pour plus d'informations, notamment concernant son application, je vous renvoie vers mes collègues Mme Marghem et M. Van Overtveldt, compétents en la matière.

 

Je constate également que plusieurs organisations de la société civile, tout comme des pays tiers, continuent en effet de demander à l'Union européenne d'intensifier ses efforts. Ils demandent de mettre un terme au commerce domestique de l'ivoire, de cesser toutes les exportations d'ivoire et de soutenir les efforts en vue d'une interdiction totale du commerce d'ivoire.

 

La pétition à laquelle vous faites référence, lancée par le mouvement en ligne Avaaz, a déjà été signée par plus d'un million de personnes.

 

Lors du Giants Club summit tenu au Botswana du 15 au 17 mars, les présidents du Botswana, d'Ouganda et du Gabon ont eux aussi signé cette pétition. Au total, 32 pays africains y ont déjà souscrit.

 

De tels signaux ne sont pas négligeables et l'Union européenne doit y accorder l'attention nécessaire. L'argument clé de cette demande, selon lequel la réexportation d'ivoire depuis l'Union européenne peut faire croître la demande d'ivoire illégal en Asie, nécessite une réflexion approfondie. Je vous renvoie également à mes deux collègues pour plus d'informations sur les mesures concrètes qui pourraient être prises.

 

En ce qui concerne le niveau européen, je me réjouis que la Commission européenne se soit saisie de cette question et qu'elle ait lancé une enquête publique sur le commerce d'ivoire dans l'Union européenne entre septembre et décembre 2017. Les résultats de cette enquête sont en cours d'analyse. Il me semble logique que ces résultats alimentent la suite du débat.

 

Je pense qu'on aura l'occasion, au niveau européen comme ici, de revenir sur les mesures complémentaires à prendre pour tenter de renforcer encore la lutte contre ces trafics d'ivoire mais bien entendu, au-delà de cela, la lutte contre l'extermination en cours d'éléphants d'Afrique.

 

11.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je remercie M. le ministre pour sa réponse. En effet, si cela continue ainsi, bientôt, les seuls éléphants qu'on verra seront ceux de Pairi Daiza et autres parcs animaliers. Ce n'est évidemment pas acceptable.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'accessibilité des archives sur le génocide rwandais" (n° 24978)

12 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toegang tot de archieven over de Rwandese genocide" (nr. 24978)

 

12.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, en avril 2015, l’ancien président français François Hollande s’était engagé à ouvrir les archives de la Présidence de la République couvrant la période 1990-1995 et dans lesquelles se trouvent les informations relatives au rôle tenu par la France durant le génocide rwandais.

 

Près de trois ans plus tard, la réalité montre que l’accès à la totalité des archives est toujours difficile, le haut  fonctionnaire en charge ayant jugé le contenu trop sensible.

 

Notre pays étant, lui aussi, concerné par cet épisode tragique – et je rappelle que le premier ministre Verhofstadt avait pris une position très claire –, je me permets, monsieur le ministre, de vous poser les questions suivantes. Envisagez-vous une ouverture et/ou un accès facilité à nos archives publiques couvrant le génocide rwandais, et à quelles conditions? Estimez-vous qu’une telle preuve de transparence favoriserait un renforcement de nos relations avec le Rwanda? Une telle initiative contribuerait-elle au travail de mémoire vis-à-vis de toutes les victimes de cette tragédie?

 

12.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, concernant l'accès aux archives relatives au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, je suis bien sûr en faveur de la plus grande transparence possible. Il est tout à fait normal que les survivants du génocide et les Rwandais en général demandent à connaître toute la vérité sur cette tragédie qui n'est pas si lointaine. Au demeurant, la Belgique a très rapidement choisi l'option de la transparence. Je vous renvoie, par exemple, aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le Rwanda dès 1997.

 

Il est bien sûr possible aux chercheurs rwandais d'accéder aux archives belges sur le génocide. Toutefois, pour ce faire, il convient de déclassifier les documents dans le respect du cadre légal. En termes d'accessibilité des archives, le Service Archives du SPF Affaires étrangères se base sur les lois sur les archives de 1955 et de 2009, qui permettent un accès aux archives de plus de trente ans. Pour les plus récentes, comme ce serait le cas ici, la loi relative à la publicité de l'administration du 11 avril 1994 permet de déroger au délai de trente ans. C'est alors la Commission diplomatique, composée de diplomates et de fonctionnaires retraités du SPF Affaires étrangères, qui prend la décision de déclassifier les dossiers après les avoir analysés.

 

Je ne doute pas que nous recevions bientôt des demandes d'accès, car j'ai pu constater l'intérêt de plusieurs Rwandais pour nos archives. Ce travail de mémoire est indispensable, et je souhaite y contribuer.  

 

Nous entretenons déjà un excellent dialogue bilatéral avec nos partenaires rwandais. Cette question des archives est régulièrement inscrite à l'agenda de nos discussions.

 

Vous aurez compris que, si des demandes devaient être exprimées, je souhaite que l'orientation consiste en l'ouverture la plus large possible. Il faudrait évidemment des raisons toutes particulières pour que des refus de déclassification soient opposés. En tout cas, dans un tel dossier, le principe de base serait de pratiquer du mieux que possible la transparence.

 

12.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui me satisfait entièrement. 

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 17.56 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.56 uur.