Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Dinsdag 27 maart 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 27 mars 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


Le développement des questions commence à 15.12 heures. La réunion est présidée par Mme Kattrin Jadin.

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.12 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Kattrin Jadin.

 

La présidente: Monsieur le ministre, je tiens à préciser aux collègues que vous pouvez rester jusqu'à 17h00.

 

Les questions jointes n° 22802 et n° 24612 de M. Dirk Van der Maelen, de même que sa question n° 23515 sont transformées en questions écrites.

 

 Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, veuillez remettre mon bonjour au président de la commission, si vous le voyez un jour. En effet, je n'en ai plus eu l'occasion depuis longtemps. Peut-être le voyez-vous plus souvent que moi.

 

La présidente: Je n'y manquerai pas, monsieur le ministre! 

 

 Didier Reynders , ministre: On ne sait jamais. Ce serait, en tout cas, intéressant.

 

La présidente: Pourtant, il me semble qu'il fait parfois une fixation sur vous. C'est bizarre! Enfin, soit!

 

01 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "een reeks van politieke protesten in West-Afrika" (nr. 23948)

01 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "une série de protestations politiques en Afrique de l'Ouest" (n° 23948)

 

01.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, de voorbije maanden en weken waren er vreedzame politieke protesten in Togo en Senegal. In Senegal kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren tegen wat zij als dictatoriaal gedrag van de president zien. De president liet verschillende oppositieleiders arresteren in de aanloop naar de verkiezingen die in 2019 zullen plaatsvinden. De betogers zijn ook boos, omdat de groeiende welvaart vaak niet iedereen ten goede komt. Sommige delen van het land krijgen immers geen betere toegang tot sociale diensten en andere delen krijgen die dan wel.

 

In Togo lopen nu al enkele maanden lang protesten tegen het regime van president Gnassingbe, wiens familie Togo reeds ruim 50 jaar bestuurt. Die protesten hebben helaas al enkele tientallen mensen het leven gekost. De burgerbevolking en de oppositie blijven nochtans vreedzaam protesteren. Tienduizenden blijven op straat komen. Het valt op dat ook veel vrouwen deel uitmaken van de protestbeweging en een grote stempel drukken op het eisenpakket van veranderingen in Togo. Het zijn nu eenmaal vaak vrouwen, die het ergst worden getroffen door slecht bestuur en hogere sociale kosten.

 

Mijnheer de minister, in die twee West-Afrikaanse landen wordt er geprotesteerd, zij het vanuit een totaal andere invalshoek. In Senegal gaat het om de bescherming van de democratie, terwijl het in Togo gaat om de mogelijke invoering van de democratie. In beide landen zijn de demonstranten ervan overtuigd dat meer democratie hun betere kansen zal geven in hun maatschappij.

 

Ik heb enkele vragen over de manier waarop België reageert op al die ontwikkelingen. De protesten in die landen combineren onvrede over de sociale ongelijkheid met de vraag om meer inspraak en een meer democratie. Hoe ziet u de positieve rol van België en de EU als politieke en economische partners van West-Afrika voor de volkswens voor meer democratie en sociale rechtvaardigheid?

 

U hebt meermaals meegedeeld, onder meer in uw beleidsnota, dat u gelooft in een sterkere en grotere rol voor regionale organisaties in Afrika. Hoe ziet u hun rol als bemiddelaar bij protesten voor meer democratie? Waar schieten ze volgens u nog tekort?

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Pehlivan, de sociaal-politieke spanningen in verscheidene regio's van het Afrikaanse continent, zoals in Togo en Senegal, zijn vaak uitwendige tekenen van frustratie van hun bevolking en, vooral, van de jongeren onder hen. De eisen zijn verschillend en divers, gaande van meer democratische ruimte tot sociaal-economische verzuchtingen. Voor ons is belangrijk dat het recht op vreedzaam betogen wordt gegarandeerd en dat rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van de bevolking.

 

In West-Afrika evolueerde de situatie in het voorbije decennium veeleer positief. Burgers durven voortaan uit te komen voor hun mening en betogen, ook al is er steeds ruimte voor verbetering. België en de Europese Unie steunen programma's in verschillende landen in West-Afrika die er voornamelijk op gericht zijn de bevolking, in het bijzonder de jongeren en de vrouwen, een toegang te verschaffen tot economische activiteiten die jobs creëren, en daarbij ook de privésector te betrekken en te versterken. Op die manier wordt er iets gedaan aan de problemen en de frustraties van bevolkingsgroepen. Voor vragen over specifieke programma's verwijs ik naar mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking, die onlangs nog in Dakar was.

 

De regionale organisaties, in casu de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie hebben een belangrijke rol te spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zeer constructieve bemiddeling van ECOWAS tijdens de crisis in Gambia, waarover ik het vorige week nog had met de Gambiaanse minister van Financiën. We zien regionale organisaties graag een nog grotere rol opnemen; regionale instellingen moeten kunnen optreden in het belang van de burgers. België ijvert daarvoor, samen met de Europese Unie. Het is trouwens in die geest dat de EU en de lidstaten het partnerschap met de Afrikaanse Unie en met de subregionale organisaties die daarvan deel uitmaken, trachten te heroriënteren. Dat kadert in de post-Cotonoudiscussie en was een van de dossiers, die ik verdedigde op de ministeriële conferenties die de AU-EU-top in Abidjan in 2017 voorafgingen. Ik zal hetzelfde standpunt verdedigen bij mijn bezoek aan Senegal en Gambia begin april, volgende week dus.

 

Ook al zijn er positieve ontwikkelingen, er blijft ruimt voor verbetering. Dat zal ons standpunt zijn in de gesprekken met onze partners ter plaatse.

 

01.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord en voor uw engagement om het probleem aan te pakken. Ik ben blij dat het ook u ter harte gaat.

 

Voor mijn fractie is het duidelijk dat we het verband moeten leggen tussen de handelspolitiek en de sociale onrusten in West-Afrika. We moeten dat erkennen. Het is ook logisch dat, als Europees gesubsidieerd voedsel gedumpt wordt op markten van fragiele landen, waar de landbouwsector een belangrijke werkgever is, dat grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Alsmaar meer boeren trekken naar de steden, waar er ook onvoldoende jobs zijn. Dat is een kruitvat voor conflicten in landen waar de sociale ongelijkheid sterk toegenomen is.

 

Het kan ook anders, mijnheer de minister. Zoals u reeds meermaals zei, zijn Afrikaanse landen zich aan het organiseren in regionale partnerschappen. De Afrikaanse Unie wordt ook relevanter. Onlangs nog hebben 44 Afrikaanse regeringen een verdrag ondertekend dat op termijn van het hele continent een vrijhandelszone moet maken. Dat is een volledig Afrikaans initiatief. Het is dan ook het beste dat er zo breed mogelijk over de handelsverdragen met Afrika onderhandeld wordt, niet langer tussen de EU en één Afrikaans land, maar met landen die reeds samenwerken op economisch en op politiek vlak. Als we willen dat ECOWAS en andere regionale organisaties een grotere impact krijgen, dan moeten wij in Europa hun ook die erkenning geven op economisch en diplomatiek vlak, naast de initiatieven die u al zult nemen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "kindsoldaten" (nr. 23950)

02 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les enfants soldats" (n° 23950)

 

02.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag gaat over de kindsoldaten.

 

De voorbije twee jaar zijn in achttien conflicten kindsoldaten ingezet. In minstens 46 landen worden kinderen als soldaat gerekruteerd.

 

Dat zijn enkele bevindingen van de Wereldindex voor Kindsoldaten, dat recent door de Verenigde Naties is opgericht, om toe te zien op het gebruik van kindsoldaten in conflicten.

 

De Wereldindex voor Kindsoldaten was verontrust over haar bevindingen en heeft daarom in samenwerking met Unicef, UNU en het Department of Peacekeeping Operations onderzocht op welke manier het aantal kindsoldaten kan worden verminderd.

 

Hun bevinding was dat de grote focus op radicalisering beperkt en misleidend is. Zij stellen dat, door preventie enkel op die problematiek te baseren, het probleem niet voldoende kan worden aangepakt.

 

De auteurs van het rapport Cradled by Conflict: Children in Contemporary Conflict benadrukken dat radicalisme net een heel kleine rol speelt bij de redenen waarom de meeste kinderen bij een oorlog worden betrokken. Het gaat daarbij in de eerste plaats om keuzes of om een gebrek daaraan voor persoonlijke veiligheid, toegang tot voedsel en inkomen. Het gaat om keuzes die ze maken in contexten waarbij lid zijn van een gewapende groep of een leger vaak de enige realistische keuze lijkt te zijn voor wanhopige kinderen.

 

Mijnheer de minister, ik heb enkele vragen voor u.

 

Op welke manier heeft België zich voor de problematiek geëngageerd?

 

Hoe vaak komt het lot van kindsoldaten op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad?

 

Is er daarbij voldoende aandacht voor andere factoren dan enkel radicalisme als oorzaak?

 

Ik dank u voor uw antwoord.

 

02.02 Minister Didier Reynders: Het thema van kindsoldaten komt regelmatig aan bod in de VN Mensenrechtenraad en de VN Veiligheidsraad. België toont zich telkens bijzonder geëngageerd rond deze belangrijke problematiek.

 

Ons land nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om dit engagement concreet vorm te geven. Zo organiseerden we, onder andere in februari 2017 in Brussel, de internationale conferentie voor het kind in gewapend conflict, met hare majesteit koningin Mathilde. Ook in het kader van de VN-instellingen in New York en Genève, is ons land zeer begaan met het thema van kinderen in gewapende conflicten en organiseren we hierover regelmatig informatiesessies, conferenties of debatten.

 

Nog in februari 2018 opende ik in New York een event voor de achttiende verjaardag van het Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, dat zich onder meer richtte op een verdere internationale awareness building en steunvergaring voor maatregelen omtrent de problematiek van kindsoldaten.

 

Verder was ons land, in het kader van de Mensenrechtenraad in Genève, mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de group of friends die ernaar streeft de problematiek van de kindsoldaten te integreren in alle activiteiten van de Mensenrechtenraad.

 

In het kader van de voorbije sessie van de Mensenrechtenraad steunen wij ook de organisatie van een side event rond kinderen in gewapende conflicten, met de speciale vertegenwoordigster van de VN secretaris-generaal, rond de thematiek van de rehabilitatie van kindsoldaten met een focus op de noden van meisjes.

 

Ook op financieel vlak heeft ons land reeds een significant engagement getoond. België financiert onder andere het rapporterings- en controlemechanisme van UNICEF dat informatie verzamelt over inbreuken op de rechten van het kind in gewapende conflicten. Voor 2018 werd 1 miljoen euro van het budget voor humanitaire hulp vrijgemaakt voor dit mechanisme in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Zuid-Soedan, Somalië en de Palestijnse gebieden.

 

Indien, zoals ik hoop, België op 8 juni tot de Veiligheidsraad verkozen wordt, zal ons land sommige van de subsidiaire comités van de VN Veiligheidsraad moeten voorzitten. Gezien de Belgische inzet voor de kwestie van kindsoldaten is er een goeie kans dat België Zweden opvolgt als voorzitter van het speciale comité van de Veiligheidsraad voor kindsoldaten.

 

Bij al deze initiatieven wordt aandacht gegeven aan een brede waaier van aspecten, die met de rekrutering van kindsoldaten te maken hebben en met hun herintegratie. Radicalisering is hiervan slechts een klein onderdeel. Centraal in onze benadering staat de kwetsbare positie van het kind, in het bijzonder bij gewapende conflicten, alsook het overtuigen van zowel staat- als non-staatactoren om geen minderjarigen meer in te zetten voor de gewapende strijd en om concrete maatregelen toe te passen ter bescherming van het kind, onder andere op het vlak van onderwijs.

 

Ik zei het reeds in de commissie. Voor de eerste keer wordt België geconfronteerd met kinderen in gewapende conflicten, namelijk de buitenlandse strijders die uit Syrië en Irak kunnen terugkomen. Dat is ook een zeer speciale zaak. Ik heb gevraagd om daarover een gedachtewisseling te organiseren met de Europese collega's, maar ook met de vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die bevoegd is voor dergelijke situaties.

 

Het is de eerste keer dat het met betrekking tot kinderen in gewapende conflicten niet alleen gaat over landen in bijvoorbeeld Afrika maar eveneens over ons eigen land.

 

02.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor het engagement dat u neemt en verder zult opnemen. Als een van de rijkste delen van de wereld is het immers onze plicht om andere werelddelen te helpen in de mate van het mogelijke, opdat kinderen niet uit wanhoop en uitzichtloosheid de wapens opnemen om te overleven. Het is ook onze plicht om die andere werelddelen niet de middelen te ontzeggen om hun kinderen de beste kansen te geven.

 

De omstandigheden waarin kinderen leven, bepalen ook of ze zullen luisteren naar radicale stemmen. Het probleem ligt dus niet alleen in het buitenland, het heeft ook een impact binnen onze grenzen. Kinderen die wanhopig zijn of geen andere uitweg zien, zullen zich immers veel gemakkelijker laten leiden door fanatiekelingen en overgaan tot geweld. Kinderen die geloven in de toekomst, ook in hun eigen toekomst, zullen veel vaker fanatieke ideeën afwijzen. Wij moeten daarin blijven investeren. Zij zijn immers de toekomst, niet alleen hier maar voor de wereld. Wij moeten verder blijven investeren in kinderen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'ingérence répétée et les menaces proférées par le gouvernement turc à l'égard de ressortissants de l'Union européenne" (n° 24039)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la tête d'un citoyen belge mise à prix par l'État turc" (n° 24041)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de herhaalde inmenging in de EU door de Turkse regering en de bedreigingen die ze uit tegen EU-burgers" (nr. 24039)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "een door de Turkse Staat gezette prijs op het hoofd van een Belgische burger" (nr. 24041)

 

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, depuis de longs mois, le président turc lui-même accuse des pays de l’Union européenne d’ "héberger des terroristes". Le régime d’Ankara a poussé cette infâme logique un cran plus loin en publiant en ce mois de février une liste de "terroristes" recherchés pour leur dangerosité et pour lesquels une récompense "pouvant aller jusqu’à un million de livres turques" est proposée. À la lecture de cette liste, il apparaît que le gouvernement turc, comme d’autres États despotiques dans le monde, en profite pour grossir artificiellement cette liste de criminels recherchés avec les noms d’opposants politiques notoires, dont certains sont des ressortissants de pays de l’Union européenne et, parfois, de notre pays.

 

Ce 24 février, lors d’une conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne, un député fédéral écologiste d’origine turque a fait l’objet d’intimidations de la part de policiers turcs participant à ce même événement. Ce député a dû faire appel à une protection policière pour éviter d’autres incidents avec la délégation turque. C’est dire l’état de tension et la gravité de l’ingérence que se permet actuellement la Turquie ici en Europe.

 

Monsieur le vice-premier ministre, quelles sont les récentes initiatives diplomatiques que vos services et vous-même avez initiées unilatéralement avec le gouvernement turc ou ses représentants pour dénoncer cette attitude inacceptable de la Turquie? Combien de ressortissants belges sont actuellement concernés par cette liste noire de faux terroristes? J'insiste sur ce terme car des liens unissent la Belgique et la Turquie pour s'occuper des "vrais terroristes" qui transitent par la Turquie pour passer en Irak ou en Syrie.

 

Allez-vous demander le retrait des ressortissants belges n’ayant aucun lien avec une activité terroriste de cette liste? Quelle protection spécifique envisagez-vous d’offrir aux ressortissants belges qui seraient concernés par ces menaces – en collaboration avec votre collègue en charge de l'Intérieur? Avez-vous pris langue avec vos homologues européens afin de coordonner une attitude commune face à cette ingérence turque manifeste?

 

03.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je souhaite aborder la même question que mon collègue M. Hellings, mais en pointant le cas particulier d'un citoyen belge dont la tête est mise à prix – comme pour l'ensemble des autres personnes figurant sur cette liste. C'est avec beaucoup d'inquiétude que nous avons appris la décision de l'État turc de placer le citoyen belge Bahar Kimyongür sur la liste des terroristes les plus recherchés, avec la promesse d'une récompense de 214 000 euros pour tout renseignement menant à sa capture.

 

C'est une affaire grave car, d'une part, l'État turc accorde dans un décret l'immunité à tout civil, quelle que soit la nature de ses actes, dès lors qu'il agit au nom de l'antiterrorisme pour prévenir une tentative de renversement du gouvernement – ce qui équivaut à donner carte blanche pour cette mise à prix, pour faire quoi que ce soit – et d'autre part, de nombreux opposants à l'État turc ont été tués ou agressés physiquement ces dernières années, y compris en Europe.

 

Rappelons que Bahar Kimyongür a été acquitté pour les faits allégués de terrorisme dans l'affaire dite du DHKP-C et que, malgré les pressions de la Turquie et le concours prêté à celle-ci par plusieurs États européens, dont la Belgique, son arrestation et son extradition ont toujours été refusées par la justice des différents pays où cela a été tenté. La justice a clairement établi que le travail d'information réalisé par M. Kimyongür relevait de la liberté d'opinion et ne pouvait nullement être assimilé à des actes de terreur.

 

Le 22 août 2014, Interpol a d'ailleurs retiré officiellement la notice rouge visant ce ressortissant belge. Aujourd'hui, l'État turc repasse donc à l'offensive et l'on ne peut que s'inquiéter face à cette mesure au niveau des droits démocratiques.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position officielle du gouvernement suite à cette décision de mettre à prix la tête d'un citoyen belge? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement, notamment pour sa protection, mais aussi vis-à-vis de la Turquie? Plus précisément, en tant que ministre des Affaires étrangères, comptez-vous oui ou non demander officiellement à la Turquie de retirer M. Kimyongür de cette liste? Le cas échéant, quelle sera la réaction du gouvernement face à un refus de la Turquie? Comptez-vous porter cette question au niveau européen?

 

03.03  Didier Reynders, ministre: Messieurs les députés, je comprends et j'entends bien vos inquiétudes relatives aux pressions et intimidations exercées par la Turquie sur des ressortissants de l'Union européenne. Vous dénoncez également l'ingérence des autorités turques dans les pays de l'Union européenne, ingérence illustrée par un incident qui s'est déroulé le 24 février dernier à Munich. Je n'ai aucune information précise sur ce qui s'est produit lors de cette conférence et, en conséquence, je m'abstiendrai de commenter ces faits.

 

Toutefois et de manière générale, je suis, tout comme vous, préoccupé par les tentatives d'ingérence exercées par Ankara via divers canaux, particulièrement depuis la tentative avortée du coup d'État de juillet 2016, tentative clairement condamnée par l'Union européenne, en ce compris la Belgique. Mais depuis, la Turquie a instauré un état d'urgence et, comme vous le savez, mes services et moi-même avons fait part à nos interlocuteurs turcs de nos préoccupations à cet égard à de multiples reprises.

 

Que nombre de nos concitoyens soient d'origine turque n'autorise évidemment pas Ankara à exercer sur notre territoire des pressions ou intimidations à leur égard. Ce message a encore été transmis à l'occasion de consultations politiques qui se sont déroulées à Ankara en novembre par mon administration. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en faire part à mon homologue turc et il est évident que nous reviendrons régulièrement sur cette problématique. S'agissant de M. Bahar Kimyongür, notre ambassadeur à Ankara a saisi l'occasion d'un récent entretien avec le ministre turc de la Justice pour lui faire part également de notre préoccupation.

 

Par ailleurs, comme l'a indiqué le ministre de la Justice dans ce dossier, il n'existe aucune possibilité légale pour la Belgique d'empêcher la Turquie de poursuivre pénalement certaines personnes. Un acquittement prononcé en Belgique n'est pas opposable à la Turquie. Mon collègue, le ministre de la Justice, a également déjà fait savoir que la Belgique s'opposerait toutefois à ce que les mesures prises en Turquie aient un impact sur le territoire belge, en dehors des mécanismes de coopération judiciaire applicables et strictement encadrés, notamment par l'impossibilité pour la Belgique d'extrader ses nationaux.

 

La question d'une protection éventuelle à accorder à M. Bahar Kimyongür concerne au premier chef le Centre de Crise et donc le ministre de l'Intérieur. Je vous invite à vous en enquérir directement auprès de lui.

 

De manière plus générale, nous travaillons, dans ce contexte, en étant régulièrement en contact non seulement avec nos homologues turcs mais aussi avec l'ambassade de Turquie à Bruxelles. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, pu faire part de notre réaction concernant un certain nombre de pressions exercées à l'encontre de ressortissants de l'Union européenne et notamment de Belges ayant la double nationalité sur le territoire belge.

 

Pour le reste, je vous confirme effectivement que nous ne pouvons pas partager l'analyse turque concernant la diffusion de listes telles que celle sur laquelle a été repris le nom de M. Kimyongür.

 

Cette réaction a aussi été communiquée aux autorités turques. Pour le surplus, je reste convaincu que le président du Conseil européen comme le président de la Commission européenne, MM. Tusk et Juncker, ont déjà eu l'occasion de faire part de cette même réaction au président Erdogan, qu'ils viennent de rencontrer le 26 à Varna.

 

03.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, ce que la Turquie a fait le 24 février dernier à Munich, elle est tout à fait capable de le faire un jour ici à Bruxelles, à l'encontre d'opposants politiques, qui sont des citoyens belges mais souvent issus de la diaspora turque. La pression exercée sur des nationaux rappelle le problème de la double nationalité. Nous en avons longuement discuté dans d'autres cas, comme dans celui d'un ressortissant marocain qui a aussi la double nationalité. M. Van Hees parlait d'un ressortissant belge qui a également la double nationalité. Ces pays, le Maroc et la Turquie, refusent de retirer la nationalité turque ou marocaine, selon le cas.

 

Dans ce cas, cela ne doit pas concerner que des ressortissants belges. Une méthode serait à imaginer au niveau européen afin de faire en sorte que ces citoyens européens, qui sont nés en Europe, qui y sont scolarisés, qui ont la nationalité de pays européens et qui sont membres à part entière de notre communauté, ne fassent l'objet de cette ingérence, de ces pressions et de ces menaces, sur le sol européen, ou en général dans le monde. C'est un vrai problème, auquel il faudra s'attacher. La vraie réponse ne peut être qu'européenne. Les 500 millions d'Européens et leurs représentants peuvent exercer une pression conséquente, à la fois politique mais aussi économique, sur la Turquie, qui sera toujours notre voisine.

 

03.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je prends note de vos réponses, notamment du fait que le cas de Bahar Kimyongür ait été évoqué personnellement par l'ambassadeur belge en Turquie. Le ministre de la Justice, qui m'a déjà répondu sur ce cas, dit qu'il n'existe pas de possibilité légale. J'entends bien que le ministre de la Justice est désarmé mais ce n'est pas forcément le cas du ministre des Affaires étrangères, qui peut évoquer la question avec ses partenaires turcs, comme vous l'avez fait. Il peut aussi aller au-delà. Je posais la question de la réaction de Belgique et de l'Union européenne. Visiblement, on s'est contenté d'exprimer un mécontentement envers la Turquie, sans prendre de mesures supplémentaires.

 

Quant à la question de la protection, elle a été introduite et je devrais normalement la poser demain au ministre Jambon. Comme le ministre de la Justice, vous renvoyez au ministre Jambon. C'est l'exercice classique.

 

Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une forme grave d'intrusion de la Turquie sur le territoire belge et européen. La Turquie est en train de faire un Far West de nos pays, où la tête d'individus qui n'ont rien à se reprocher peut être mise à prix. L'affaire de Bahar Kimyongür est un cas emblématique car plusieurs décisions de justice de différents pays ont confirmé qu'il ne pouvait pas être accusé de terrorisme. Le cas est donc très clair et l'attitude de la Turquie est d'autant plus condamnable.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le maintien en détention arbitraire de Salah Hamouri" (n° 24078)

04 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verlengde willekeurige opsluiting van Salah Hamouri" (nr. 24078)

 

04.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la présidente, monsieur le ministre, Salah Hamouri a été arrêté dans la nuit du 23 août 2017 à son domicile de Jérusalem-Est, par l'armée israélienne venue le surprendre dans son sommeil. Il est soupçonné, sans la moindre preuve, d'appartenir à une "organisation politique ennemie".

 

Le 29 août, il a obtenu une libération conditionnelle. Avant même de pouvoir en bénéficier, il s'est vu remettre un ordre de détention administrative d'une durée initiale de six mois qui a encore été prolongée de quatre mois au début de ce mois.

 

Depuis, il est toujours détenu sans inculpation ni réel procès dans une prison du Néguev, comme des milliers de Palestiniens qui, depuis des années, sont emprisonnés sous "détention administrative", sans être informés de la raison de leur emprisonnement, sans inculpation, ni procès. Cette détention administrative peut être renouvelée selon le bon vouloir des autorités israéliennes et c'est ce qui se passe. Ce système carcéral a été utilisé de manière systématique par de nombreux régimes oppressifs comme en Afrique du Sud, sous le régime de l'Apartheid ou en Irlande du Nord.

 

Salah Hamouri a 32 ans, il est franco-palestinien et avocat. Palestinien par son père et français par sa mère, il a déjà été arrêté plusieurs fois de façon arbitraire; c'est notamment suite à cela qu'il a décidé d'entamer des études de droit et est devenu avocat. Il travaillait avec les prisonniers politiques palestiniens.

 

Le secrétaire d'État français auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean-Baptiste Lemoyne, a rappelé le 16 janvier au Sénat, en réponse à une question d'un parlementaire que le gouvernement "espérait" la libération de Salah Hamouri. Il a répété que les autorités françaises ignoraient les charges retenues contre l'avocat franco-palestinien, sous le coup d'une détention administrative. "Les échanges avec les autorités israéliennes sur ce sujet sont réguliers (...) Nous attendons toujours des réponses aux questions que nous avons posées", a-t-il déclaré.

 

Le cas de Salah Hamouri, même s'il n'est pas belge mais franco-palestinien, est important car il est emblématique de l'arbitraire et de la politique d'intimidation menée par l'État israélien.

 

La Belgique et l'Europe se sont-elles déjà manifestées par rapport à la situation de M. Hamouri et peuvent-elles contribuer à mettre la pression au niveau diplomatique sur Israël?

 

De manière générale, quelles initiatives la Belgique prend-elle par rapport à cette problématique très grave des détentions administratives arbitraires en Israël?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Van Hees, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en réponse à vos questions précédentes, par exemple sur l'arrestation de Mme Tamimi, de manière générale, le recours par les autorités israéliennes à des détentions administratives ainsi qu'à la prolongation de celles-ci, sans obligation de justification, est extrêmement préoccupant.

 

La détention administrative est une mesure qui doit rester de nature exceptionnelle, pour une durée limitée et prenant en compte différentes garanties, comme le droit au respect des droits de la défense du détenu et le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

 

C'est une position que la Belgique souligne à chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer cette question, soit au niveau multilatéral, soit dans les coordinations européennes, soit dans des entretiens bilatéraux. Nous entretenons à différents niveaux, avec les représentants du gouvernement israélien, des contacts pour revenir systématiquement sur ce sujet. Lors de ces entretiens, sauf conditions exceptionnelles, nous évoquons la situation générale sans référence à des cas particuliers afin de souligner que c'est toute cette politique qui pose problème. En effet, le cas de M. Salah Hamouri n'est malheureusement pas isolé.

 

Dans ce cas particulier, comme vous l'avez vous-même rappelé, M. Hamouri disposant de la nationalité française, c'est à la France qu'il revient de prendre l'initiative pour lui apporter son assistance consulaire et décider si elle préfère recourir à la piste bilatérale uniquement ou s'y prendre autrement. Bien entendu, si la France demande une assistance diplomatique de ses partenaires européens, il va sans dire que nous serons prêts à apporter notre soutien mais, pour l'instant, nous n'avons pas reçu d'indication en ce sens. Nous laissons évidemment et tout d'abord aux autorités françaises le soin de choisir la manière de réagir.

 

04.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. J'entends que, comme vous l'aviez déjà dit par rapport au cas Tamimi, cette pratique israélienne est préoccupante. J'aurais tendance à vous répondre, comme je l'ai fait pour Mme Tamimi, qu'à un moment donné, il faudrait envisager un peu plus que des plaintes larmoyantes auprès de l'État israélien.

 

Vous dites ne pas faire référence à des cas particuliers. Effectivement, cela peut se concevoir. Malheureusement, on le voit aussi dans le cas de la question précédente relative à Bahar Kimyongür, parfois, il y a des cas emblématiques qui font un peu plus bouger les choses que des mentions générales sur une situation qui touche hélas beaucoup plus de monde que les seuls cas emblématiques. Je pense qu'il y a parfois des cas emblématiques qui méritent d'être soulignés. Vous l'avez d'ailleurs fait et vous l'avez dit pour Bahar Kimyongür.

 

Ici, il s'agit effectivement d'un citoyen franco-palestinien. Mais, à partir du moment où il y a un cas qui, du fait de son ampleur, dépasse les frontières d'un pays, je ne vois pas pourquoi la Belgique ne pourrait pas intervenir diplomatiquement pour insister sur ce cas et voir ce qui est faisable au niveau européen.

 

Si j'entends bien votre réponse, au niveau européen, il n'y a aucune demande de la France qui a été faite sur ce cas-là.

 

04.04  Didier Reynders, ministre: C'est pour cela que je vous ai dit que, sauf circonstances exceptionnelles - on parle de manière générale -, lorsqu'il y a un cas que l'on estime devoir évoquer, on le fait. La France, jusqu'à présent, ne nous a pas formulé de demande. La tradition diplomatique veut que l'on laisse d'abord le pays qui a la responsabilité consulaire choisir sa voie, bilatérale ou de travail en commun avec des partenaires. Nous n'allons pas intervenir d'initiative en lieu et place du gouvernement français.

 

04.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je peux comprendre, même si de manière informelle, cela pourrait se faire.

 

04.06  Didier Reynders, ministre: Je relève qu'il est assez exceptionnel que vous puissiez comprendre une de mes réponses. Je vais le noter en référence. C'est historique!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De samengevoegde vragen nr. 24123 van de heer Luykx, nr. 24157 van de heer Van Peteghem en nr. 24197 van de heer Flahaux worden uitgesteld. Vraag nr. 24125 van de heer Crusnière wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

05 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de dialoog tussen Polen en de Europese Commissie" (nr. 24156)

05 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le dialogue entre la Pologne et la Commission européenne" (n° 24156)

 

05.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de rechtsstaat in Polen wordt door een reeks wetten ondermijnd. Na verschillende pogingen van de Europese Commissie om de dialoog aan te gaan met Polen, heeft de Commissie in december uiteindelijk de procedure opgestart volgens artikel 7 van het EU-Verdrag dat in sancties kan voorzien.

 

Polen zette daarop een charmeoffensief in, met onder andere een nieuw aangestelde eerste minister, maar de onderhandelingen leverden tot op heden bijzonder weinig verbeteringen op. Indien er geen vooruitgang wordt vastgesteld, kan de Commissie overgaan tot het nemen van sancties tegen Polen. Hiervoor is een gekwalificeerde meerderheid binnen de EU-Raad nodig, met name 22 EU-lidstaten.

 

Mijn vragen aan u zijn de volgende, mijnheer de minister. Wat is de stand van zaken van de dialoog tussen de Europese Commissie en Polen? Hoe schat u de impact in van de lopende procedure? Welke moeilijkheden voorziet u om de efficiëntie van de lopende procedure af te dwingen?

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

 

05.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, inzake de situatie van de rechtsstaat in Polen vaardigde de Commissie reeds vier rechtsstaataanbevelingen uit. Op 20 december 2017 heeft de Commissie bovendien een met redenen omkleed voorstel uitgebracht om de eerste fase van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op te starten. Volgens de Commissie bestaat er immers in Polen een duidelijk risico op een ernstige schending van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de scheiding der machten.

 

De Commissie doet in haar voorstel vijf specifieke aanbevelingen die binnen een termijn van drie maanden, na de adoptie ervan, door Polen dienen te worden genomen. Polen heeft ook drie maanden tijd om formeel op de vierde aanbeveling te reageren, tot 20 maart 2018. Dit is bij mijn weten nog niet gebeurd, maar Polen stelde wel op 7 maart 2018 een white paper voor waarin uitvoerig op de context wordt ingegaan waarin de recente wetgeving werd aangenomen.

 

Op de Raad Algemene Zaken van 27 februari 2018 werd de situatie van de rechtsstaat in Polen en de activering van artikel 7 besproken. Hierbij werd melding gemaakt van vooruitgang in de dialoog tussen de Commissie en Polen. Er vonden ontmoetingen op hoog niveau plaats tussen de Poolse president en ministers enerzijds, en de Commissievoorzitter, de vicevoorzitter en commissaris Jourová anderzijds. Er zijn tevens meetings op het niveau van de experts gepland in maart. Ik verheug mij daarover.

 

Naar aanleiding van mijn ontmoeting met de nieuwe Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Jacek Czaputowicz, in Brussel begin februari, heb ik mijn waardering uitgesproken over de verbetering van de dialoog tussen Polen en de Commissie.

 

Ik heb hem tevens aangemoedigd deze dialoog verder te zetten zodat er binnen afzienbare tijd concrete vooruitgang geboekt kan worden. Verder heb ik het belang van de rechtsstaat en het respect voor onze fundamentele waarden benadrukt en mijn steun voor de Commissie uitgesproken.

 

Ik heb tevens mijn initiatief voorgesteld en beklemtoond dat het belangrijk is een peerreview te introduceren waarbij de situatie van de rechtsstaat in alle lidstaten zonder onderscheid en op gelijke voet op geregelde tijdstippen zou worden besproken. Dit politiek mechanisme zou een meerwaarde betekenen ten opzichte van de huidige, veelal sterk juridische, procedures.

 

Het zal afhangen van de Poolse regering, en van de mate waarin zij de nodige wijzigingen aan de huidige wetgeving aanbrengt, hoe de procedure van artikel 7 verder zal verlopen.

 

Ik herinner u eraan dat deze procedure diverse fasen omvat en dat er enkel in de eerste fase sprake is van een viervijfdemeerderheid om over te gaan tot vaststelling van een duidelijk risico van ernstige schending van de machten.

 

Ik meen dat uw vraag dateert van begin maart. Ik moet zeggen dat er sindsdien een nieuwe vergadering van de Raad Algemene Zaken geweest is. Op de laatste dag van de procedure heeft Polen geantwoord op de verschillende aanbevelingen van de Commissie.

 

De voorzitter van de Commissie heeft gezegd dat de Commissie een evaluatie zal opmaken van de verschillende antwoorden van Polen. Misschien zal de Commissie ter gelegenheid van de volgende vergadering, in april, daarop reageren en vragen verder te gaan met de procedure.

 

Wij wachten nu op de commentaar van de Europese Commissie op de antwoorden die Polen tijdens de jongste vergadering van de Raad Algemene Zaken, in maart, gaf.

 

05.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, als ik u goed begrijp zegt u: het gaat vooruit, maar niet snel genoeg, en, volgens u is men alles wat aan het rekken.

 

Ik meen dat wij er inderdaad goed aandoen druk te blijven zetten. Ik wil u aanmoedigen het initiatief van de peerreview, dat u al verschillende keren hebt voorgesteld, op Europees niveau te blijven steunen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het arrest van het Hof van Justitie van 6 maart 2018 inzake het arbitragebeding in de tussen Nederland en Slowakije gesloten overeenkomst over de bescherming van investeringen" (nr. 24186)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de impact van het arrest van het HvJ-EU betreffende het arbitragebeding in de tussen Nederland en Slowakije gesloten bilaterale investeringsovereenkomst" (nr. 24225)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het arrest van het HvJ-EU inzake een bilaterale investeringsovereenkomst tussen Nederland en Slowakije" (nr. 24627)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het arrest van het HvJ-EU met betrekking tot het bilaterale investeringsakkoord tussen Nederland en Slowakije" (nr. 24633)

06 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2018 sur la clause d'arbitrage incluse dans l'accord conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie sur la protection des investissements" (n° 24186)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'impact de l'arrêt rendu par la CJUE au sujet de la clause d'arbitrage présente dans l'accord bilatéral d'investissement liant la Slovaquie et les Pays-Bas" (n° 24225)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrêt de la CJUE sur un accord bilatéral d'investissements entre les Pays-Bas et la Slovaquie" (n° 24627)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrêt de la CJUE sur l'accord bilatéral d'investissements entre les Pays-Bas et la Slovaquie" (n° 24633)

 

La présidente: M. Van der Maelen étant absent, la parole est à M. Hellings.

 

06.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, ce 6 mars, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt sur la clause d'arbitrage présente dans l'Accord bilatéral d'investissement qui lie la Slovaquie et les Pays-Bas. C'est la première fois que la CJUE se prononce sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, en abrégé le système ISDS. Cet arrêt pourrait dès lors impacter les 200 accords d'investissement entre divers Éats membres de l'Union européenne qui contiennent ce type de clause ISDS. La procédure en 'renvoi préjudiciel' devant la Cour fut initiée par la Slovaquie qui contestait la possibilité de voir une entreprise privée, en l'occurrence néerlandaise, demander réparation au motif que celle-ci lui demandait des dommages et intérêts parce que la Slovaquie revenait partiellement sur la libéralisation du marché de l'assurance maladie.

 

Dans cet arrêt, la CJUE est limpide en concluant que "la protection des investissements n'est pas compatible avec le droit de l'Union" car "ce tribunal arbitral peut être amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l'Union". D'où, monsieur le vice-premier ministre, mes questions. Combien de traités ou autres accords intra-européens contenant une clause de type ISDS concernent-ils notre pays? À la lecture de cet avis de la CJUE, quelles conclusions pouvez-vous tirer au sujet des conséquences pour les traités d'investissement contenant ce type de clause? Une coordination européenne est-elle envisagée pour mettre à jour les divers traités contenant cette clause ISDS afin de les rendre conformes à la jurisprudence de la CJUE initiée ce 6 mars? Enfin, les arguments développés par la CJUE pour s'opposer au procédé ISDS semblent aussi mettre à mal le futur système ICS, qui a remplacé dans l'accord du CETA le système ISDS initialement prévu. Pensez-vous que cette jurisprudence donne une indication du sens que prendra l'avis que vous avez sollicité vous-même au sujet de la clause ICS de l'accord CETA?

 

La présidente: La question n° 24627 de Mme Grovonius est retirée. Madame Grovonius, vous avez la parole pour votre question n° 24633.

 

06.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, ce 6 mars, la Cour de justice de l'Union européenne était appelée à rendre un avis sur le cas d'un accord bilatéral d'investissement entre les Pays-Bas et la Slovaquie. Cet avis constitue un précédent important car c'était la première fois que la Cour de justice de l'UE se prononçait sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

 

En 1991, les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie avaient négocié un accord de protection des investissements, dont a hérité la Slovaquie lors de la partition du pays. Celui-ci a servi de base au recours d'un investisseur hollandais devant un panel d'arbitres privés. En effet, après avoir libéralisé son système d'assurance santé en 2004, la Slovaquie a introduit une série de règles limitant la distribution des profits aux propriétaires des compagnies d'assurances en 2006. L'entreprise néerlandaise Achmea a alors obtenu une indemnisation à hauteur de 22 millions d'euros en recourant au mécanisme ISDS. Pour faire invalider cette décision, la Slovaquie s'est tournée vers la justice allemande, qui a elle-même décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt, la Cour établit de façon claire que, je cite: "La clause d'arbitrage contenue dans le TBI porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et, partant, n'est pas compatible avec celui-ci."

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais dès lors vous interroger sur ce point. Concernant ce cas spécifique, les conséquences au niveau de notre pays sont-elles connues? Comptez-vous revoir le modèle d'accord utilisé par la Belgique en tenant compte de cet arrêt et renégocier les traités en vigueur ou en cours de ratification? Et pour les suites à donner à cet arrêt, y a-t-il une position officielle belge et si oui, laquelle?

 

06.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, actuellement, onze traités bilatéraux d'investissements contenant une clause d'arbitrage de type ISDS (Investor-state dispute settlement) sont en vigueur entre la Belgique et des États membres de l'Union européenne. Il s'agit de la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie.

 

En ce moment, mes services procèdent à une analyse approfondie des conséquences de cet arrêt sur les accords de protection d'investissements signés et ratifiés par la Belgique. Sur cette base, et en concertation avec les entités fédérées concernées, notre pays se positionnera dans ce débat.

 

L'arrêt 'Achmea' ne porte que sur le cas concret de l'affaire en cause. La Belgique, en concertation avec nos partenaires européens et la Commission, analysera l'arrêt et ses retombées possibles sur d'autres accords intra-européens contenant une telle clause d'arbitrage.

 

Il y a donc tout un processus, non seulement en Belgique avec les entités fédérées, mais aussi au niveau de l'Union européenne pour voir comment réagir de la même manière, si possible, dans l'ensemble de l'Union.

 

La Cour ne s'est pas exprimée sur la compatibilité des clauses d'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, hors de l'Union européenne. En ce moment, la Belgique ne négocie pas et n'a d'ailleurs pas l'intention de négocier de tels traités avec des pays européens.

 

Les traités d'investissement en cours de ratification ne concernent donc que des pays tiers, des pays non membres de l'Union européenne. Force est néanmoins de constater que plusieurs entreprises belges font toujours appel à la clause ISDS pour assurer une protection adéquate de leurs investissements au sein de l'Union européenne. Il faudra donc évaluer quelles mesures s'imposeront éventuellement afin de permettre à nos entreprises de maintenir un niveau de confiance pour qu'elles continuent à réaliser et si possible, renforcent leurs investissements étrangers au sein de l'Union européenne.

 

De feitelijke en juridische context van de Achmea-zaak is verschillend van deze van het gevraagde advies van België aan het Europees Hof van Justitie betreffende de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) en de Europese verdragen. Het ICS is geen arbitragemechanisme maar een eerste stap naar een multilaterale investeringsbescherming. Het is dus verschillend, ook op juridisch vlak, van het mechanisme dat hernomen werd in de bilaterale investeringsakkoorden. Bovendien wordt het ICS door de EU als geheel uitgerold ten aanzien van derde niet-EU-landen en niet tussen EU-lidstaten.

 

De Achmea-zaak herbevestigt, indien hierover twijfel zou bestaan, alleszins de noodzaak en de wil van ons land om te streven naar een multilateraal investeringshof. Hiertoe heeft de Raad Algemene Zaken op 20 maart jongstleden een onderhandelingsmandaat voor de Commissie goedgekeurd. Dit mandaat werd ondertussen ook gepubliceerd. De onderhandelingen vatten in de komende weken aan op VN-niveau.

 

Op basis van de juridische analyses van de Europese Commissie, het Raadssecretariaat en het Europees Parlement wordt verwacht dat de bepalingen van het ICS, die hernomen zijn in het CETA-verdrag, verenigbaar zijn met de Europese verdragen. Daarom heeft de federale Ministerraad in juli 2017 beslist om het ratificatieproces van het CETA op te starten. Na het verkrijgen van het advies van de Raad van State wordt het CETA-ratificatiedossier momenteel afgerond. Het advies van het hof inzake de adviesvraag dient ongetwijfeld in rekening gebracht te worden bij de verdere uitwerking van het ICS. Hiertoe wordt nog een voorstel van de Europese Commissie verwacht.

 

Het CETA-verdrag bevat bepalingen waarvoor de verschillende gefedereerde entiteiten bevoegd zijn. Deze dienen dan ook elk voor zich te beslissen wanneer ze het ratificatiedossier aan hun respectieve parlementen zullen voorleggen. Tijdens het recente staatsbezoek aan Canada bleek alvast de politieke steun van de meereizende ministers-presidenten om onze bilaterale politieke, economische en culturele betrekkingen met Canada verder uit te bouwen. Hiertoe vormt het CETA een uitstekend instrument. De federale regering hoopt dan ook dat, in lijn met deze politieke steun, de respectieve ratificatieprocedures in alle bevoegde assemblees spoedig kunnen aanvatten.

 

J'ai été particulièrement impressionné de l'enthousiasme de l'ensemble des ministres-présidents régionaux et communautaires présents lors de cette visite d'État au Canada puisqu'ils représentaient, madame la présidente, toutes nos entités fédérées, régionales et communautaires. J'ai rarement entendu un plaidoyer aussi important pour le renforcement de nos relations économiques bilatérales, ce dont je me réjouis.

 

06.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je vous remercie. Monsieur le ministre, vivement que vous soyez ministre-président bruxellois pour vous réjouir à votre tour des excellentes relations qu'entretiendront Bruxelles et le Canada. C'est bien sûr une boutade!

 

Vous aviez annoncé vouloir avancer dans la ratification du CETA sans attendre l'avis que vous aviez demandé à la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité de sa disposition ICS au regard du droit européen. C'est une décision qui vous appartient. C'est dommage, je vous l'ai déjà dit. On aurait pu attendre de ratifier le CETA après réception de tous les éléments, en particulier cet avis précieux de la Cour de justice de l'Union européenne.

 

Que dit-elle dans l'affaire du traité entre la Slovaquie et les Pays-Bas? Il dit que le droit européen, à l'intérieur de l'Union européenne, est suffisant pour protéger les intérêts des investisseurs. C'est ce que dit l'arrêt en question. Selon moi, le droit européen est suffisant pour garantir les droits d'éventuels investisseurs canadiens, si on fait un parallèle avec le CETA.

 

L'ICS n'est évidemment pas l'ISDS. J'en suis bien conscient. Une cour indépendante n'est pas un tribunal arbitral composé d'arbitres qui sont des avocats d'affaires. Mais - et je répète l'avis de la Cour européenne - ce tribunal peut être amené à interpréter, voire à appliquer le droit de l'UE, ce qui le rend illégal au regard du droit européen. Une cour de type ICS peut aussi être amenée à interpréter, voire à appliquer le droit européen. Je crains, et l'avis de la Cour de justice de l'UE sur l'ICS concernant le CETA nous le dira, que la Cour arrive à la même conclusion.

 

Je pense donc que nous devons être très prudents et je vous demande, même si c'est en vain, d'attendre avant de ratifier le CETA.

 

06.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour ces éléments de réponse. Tout le monde peut effectivement se réjouir des bonnes relations avec le Canada. Il n'empêche que sur certains éléments du traité, il y a des appels à la prudence. Prudence que vous ne voulez pas mettre en œuvre, puisque vous décidez d'avancer avant même que nous ayons obtenu cet avis de la Cour de justice sur l'ICS.

 

Même si on sait que l'ICS n'est pas la même chose que l'ISDS, la Cour de justice met d'ores et déjà en avant des éléments qui posent question. Vous continuez à vouloir avancer, avant même qu'on puisse avoir cet avis. Nous le regrettons. Nous aurons sans doute l'occasion d'en discuter à nouveau au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation politique en Slovaquie" (n° 24196)

07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de politieke situatie in Slowakije" (nr. 24196)

 

07.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, fin février dernier, un journaliste d’investigation slovaque qui enquêtait sur une conseillère du gouvernement a été abattu, alors qu’il était également sur le point de publier un article sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d’affaires italiens, soupçonnés d’être liés à la mafia calabraise – la 'Ndrangheta – opérant en Slovaquie. La femme de ce dernier a, elle aussi, été abattue.

 

Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. Un pan de la population commence à manifester et à s’inquiéter sur les liens potentiels entre le pouvoir et la criminalité organisée. De plus, suite à la publication posthume de l’article du journaliste, deux proches collaborateurs du premier ministre ont quitté leur poste et le ministre de la Culture a démissionné en signe de protestation.

 

À cet égard, face aux accusations de corruption et à la crise de confiance dans laquelle l’État et ses institutions sont plongés, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer des élections anticipées ou un remaniement profond du gouvernement.

 

Monsieur le vice-premier ministre, quelle est votre analyse de la situation slovaque? Peut-on en savoir un peu plus sur le niveau de corruption? Il doit y avoir des études internationales sur le sujet. Cela a un impact sur certains engagements internationaux. Se dirige-t-on vers des élections anticipées?

 

07.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, l'assassinat du journaliste d'investigation, Jan Kuciak, et de sa fiancée a eu des effets politiques. Le premier ministre, Robert Fico, a démissionné le 15 mars dernier, en partie sous pression des continuelles manifestations de rue. Des dizaines de milliers de Slovaques ont manifesté dans différentes villes, en partie sous pression du partenaire de la coalition. M. Fico reste pourtant le président du parti gouvernemental dominant. Auparavant, on a assisté à la démission des ministres de la Culture, des Affaires intérieures et de la Justice. L'ancien vice-premier ministre, Peter Pellegrini, a été nommé par le président Kiska comme nouveau chef du gouvernement. Il a proposé son gouvernement au président. À ma connaissance, un vote de confiance a eu lieu hier.

 

Les partenaires de la coalition se sont montrés satisfaits de cette solution. J'ai eu l'occasion d'en parler ce matin avec mon collègue Miroslav Lacjak qui préside l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est toujours membre du gouvernement slovaque et repartait, d'ailleurs, vers Bratislava après notre rencontre.

 

Les nouvelles élections que les partis au gouvernement voulaient éviter ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment. Néanmoins, la situation reste tendue.

 

Pour répondre à votre question, la corruption demeure une préoccupation majeure en Slovaquie. Dans son rapport de ce Semestre européen sur la Slovaquie, la Commission européenne fait référence aux efforts limités des autorités slovaques pour venir à bout de ce problème. Selon le World Economic Forum, la corruption constitue le plus grand obstacle à la conduite des affaires en Slovaquie. Les manifestations de masse contre la corruption et l'implication des élites slovaques montrent que le peuple slovaque y attache une grande importance tout autant qu'il se méfie des autorités.

 

Nous allons donc examiner avec le nouveau gouvernement slovaque s'il y a possibilité de voir évoluer la situation en cette matière – ce que l'on peut espérer –, mais cela dépendra des prises de position que nous aurons l'occasion de découvrir dans les semaines à venir. Le nouveau gouvernement a reçu la confiance, hier.

 

07.03  Kattrin Jadin (MR): Je vous remercie, monsieur le ministre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Europese beleid ten aanzien van Nagorno-Karabagh" (nr. 24233)

08 Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la politique européenne envers le Haut-Karabagh" (n° 24233)

 

08.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, sedert 30 jaar behoort het gebied Nagorno-Karabach tot één van de bevroren conflicten in het territorium van de voormalige Sovjet-Unie.

 

Sinds augustus 2014 is er terug sprake van een gespannen situatie. Eind 2015 heeft de Raad van Europa alle partijen reeds verzocht terug te keren naar het raamwerk dat door de Minsk-groep van de OVSE is uitgetekend om tot een duurzame oplossing te komen voor deze situatie. In april 2016 brak een vierdaagse oorlog uit en sindsdien blijven de spanningen zorgwekkend hoog.

 

Ondertussen blijft het wachten op een beleid van de Europese Unie inzake het conflict dat aan haar grenzen plaatsvindt. De EU speelt niet echt een rol in het vredesproces. De Europese Dienst voor Externe Optredens verklaart zichzelf niet bevoegd en heeft een beperkte steun voor de Minsk-groep. De Europese Unie subsidieert wel een aantal ngo’s, verenigd in het EPNK, maar dit heeft voorlopig een beperkte impact op het terrein.

 

De EU kan op dit moment meer doen, zonder in het vaarwater van het Minsk-proces te treden. Het Minsk-proces focust zich immers op een overeenkomst over het territorium van Nagorno-Karabach. Dit laat nog genoeg ruimte voor de EU om meer in te zetten op het humanitaire aspect.

 

Zo kan de Europese Unie meehelpen met het creëren van een ruimte voor coöperatie van het maatschappelijk middenveld in de regio en met financiële steun via donorprogramma’s voor projecten voor de noodlijdende populatie langs beide zijden van het conflict. Verder kan de EU ook steun bieden aan ontmijningsprogramma’s maar ook optreden als een neutraal mensenrechtenorgaan.

 

Vandaar zijn mijn vragen de volgende.

 

Hoe schat u de situatie vandaag in?

 

Ten tweede, welke rol speelt de Europese Unie volgens u in het vredesproces?

 

Ten derde, wat is de Belgische positie inzake de Europese rol in het vredesproces met betrekking tot deze regio?

 

Heeft de Europese Unie een rol te spelen inzake de humanitaire situatie in het conflict? Zo ja, op welke aspecten denkt u dat de Europese Unie een rol kan spelen?

 

08.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Hoof, de militaire conflicten in april 2016 hebben de protagonisten van de OVSE Minsk-groep ertoe gebracht een meer actieve diplomatie te voeren.

 

Ontmoetingen op hoog niveau tussen Armenië en Azerbeidzjan werden belegd in Wenen in mei 2017 en in Sint-Petersburg in juni 2017, met als doel de consolidatie van het staakt-het-vuren en de opstart van een onderhandelingsproces.

 

Centraal tijdens deze gesprekken stonden de verhoging van het aantal OVSE-observatoren en de creatie van een onderzoeksmechanisme.

 

De spanningen op het terrein namen echter niet af en daarom dreef de OVSE Minsk-groep zijn diplomatieke inspanningen op. Er vonden ontmoetingen plaats tussen de Azeri en de Armeense ministers van Buitenlandse Zaken en tussen de Azeri en de Armeense presidenten.

 

In november begaf de Russische minister van Buitenlandse Zaken zich naar Azerbeidzjan en Armenië om over een oplossing voor het conflict te spreken. In februari hebben de medevoorzitters van de Minsk-groep de presidenten van Azerbeidzjan en Armenië ontmoet in een poging de diplomatieke dynamiek te behouden.

 

Al deze inspanningen leiden tot op heden echter niet tot de verhoopte vooruitgang. Het feit dat in beide landen verkiezingen plaatsvinden, in maart in Azerbeidzjan en in april in Armenië, is ongetwijfeld een bemoeilijkende factor.

 

De EU-positie met betrekking tot het conflict in Nagorno-Karabakh is gebaseerd op de overtuiging dat de status quo onhoudbaar is en dat er moet worden gestreefd naar een vreedzame politieke regeling van het conflict conform het internationaal recht.

 

Vanuit deze invalshoek steunt de Europese Unie voluit de bemiddelingsinspanningen van de Minsk-groep. De EU moedigt het engagement van de Armeense en Azeri presidenten aan. De spanningen langs de grens moeten worden afgebouwd en de partijen moeten zich engageren in substantiële onderhandelingen op basis van de voorstellen van de medevoorzitters van de Minsk-groep.

 

De concrete inspanningen van de EU concentreren zich niet zozeer op het humanitair aspect, maar op het aanmoedigen van vertrouwenswekkende maatregelen. Het initiatief European Partnership for the Peaceful Settlement of the Conflict over Nagarno-Karabakh kadert hierin.

 

De EU speelt een belangrijke rol in het promoten van contacten tussen de bevolking, om zo het vertrouwen tussen de bevolkingsgroepen te vergroten.

 

Belgiê steunt die EU-aanpak ten volle. Onze diplomatieke posten in de regio en bij de betrokken internationale organisaties volgen de situatie in Nagorno-Karabach van nabij. Wij hopen dat een nieuw onderhandelingsproces mogelijk wordt. Ik herhaal dat er in april in Armenië nog verkiezingen zijn, dus misschien moeten we nog even wachten.

 

08.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor de update van het onderhandelingsproces. De verkiezingen zullen er wel voor iets tussen zitten dat nu hierin geen stappen vooruit kunnen worden gezet of toegevingen gedaan. Na de verkiezingen zal er misschien meer mogelijk zijn.

 

Ik kon kennisnemen van de situatie van de bevolking tijdens een studiedag over Nagorno-Karabach in het Europees Parlement. Welnu, de situatie van de burgers aldaar, die afgesloten moeten leven van de rest van de wereld, is weinig opbeurend. Ik heb de indruk dat dat humanitaire aspect nogal wordt onderschat aan de twee zijden van het conflict. De Europese Unie zou iets meer kunnen doen wat dat betreft en via het Minskproces kunnen bekijken welke rol zij kan spelen. Het is misschien interessant om door de diplomatie te laten vragen op welke manier we daar met de Europese Unie humanitair kunnen optreden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: La question n° 24281 de M. Peter Luykx est supprimée.

 

09 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le sens de la visite officielle du premier ministre immédiatement suivie par la visite de travail du ministre des Affaires étrangères en Russie" (n° 24346)

09 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de betekenis van het officiële bezoek van de eerste minister aan Rusland en vlak daarna het werkbezoek van de minister van Buitenlandse Zaken" (nr. 24346)

 

09.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le vice-premier ministre, le premier ministre a participé à une visite officielle du 29 au 31 janvier 2018 en Russie. À cette occasion, il a rencontré le premier ministre et le président de la Fédération de Russie. Cette visite très encadrée et très protocolaire est intervenue alors même que le 15 janvier dernier, des F-16 belges en charge de la protection de l’espace aérien belgo-néerlandais venaient d’intercepter des Blackjacks russes en mer du Nord.

 

Au moment où le chef du gouvernement belge atterrissait à Moscou, un opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, était brièvement incarcéré, ce qui nous rappelle l’état déplorable des droits humains dans ce pays. La Crimée fait toujours l’objet d’une occupation illégale au regard du droit international. Enfin, l’armée russe est toujours présente en masse en Syrie, où elle prête main forte au régime sanguinaire de Bachar el-Assad, en particulier dans la Ghouta. Depuis le moment où j'ai introduit cette question, rien n'a vraiment changé.

 

Entre-temps, l'affaire Cambridge Analytica a été révélée. À cette occasion, nous avons appris que les services de renseignement russes étaient mêlés à la manipulation des campagnes pour les élections au moment du Brexit en Grande-Bretagne, à celles des élections présidentielles aux États-Unis et en France, et à celle des élections législatives en Italie, rien de moins. S'ajoute à cela cet élément nouveau, l'empoisonnement d'un ancien ou d'un double espion russe, M. Skripal, au Novichok, une substance prohibée par les traités internationaux, en particulier ceux qui requièrent que l'on n'utilise pas d'armes chimiques.

 

C’est dans ce contexte que dès les 13 et 14 février, vous avez participé à une visite de travail, cette fois, où vous avez à nouveau rencontré M. Lavrov, entre autres. De tout ceci, monsieur le vice-premier ministre, découlent mes questions.

 

Avant son départ, M. Michel, le chef du gouvernement, a fait part des intérêts communs entre nos deux pays. Pourriez-vous me préciser ce que ceci implique sur l’évolution de la position de la Belgique sur l’invasion de la Crimée, sur la guerre froide en cours dans le Donbass, sur la guerre en Syrie et sur les manœuvres militaires à répétition dans le Nord de l’Europe? La Belgique va-t-elle entamer le même processus de réchauffement de ses relations diplomatiques avec le régime syrien? La Belgique va-t-elle dès lors plaider pour la fin de l’embargo économique en cours à l’égard de la Russie? Pour toute la clarté, je ne plaide évidemment pas pour la fin de cet embargo.

 

Pourriez-vous détailler la façon avec laquelle vous avez abordé la situation des droits humains, en général, et dans les zones actuellement occupées par l’armée russe en particulier, avec vos interlocuteurs, à ce moment? Quelles associations de défenseurs des droits humains avez-vous rencontrées lors de votre visite?

 

Votre visite a eu lieu 15 jours à peine après celle du premier ministre. Quel est le sens politique de cette double ferveur diplomatique?

 

Ne pouviez-vous pas accompagner le premier ministre en janvier?

 

Dans ce contexte international très tendu, ne jugez-vous pas disproportionnés les risques que le gouvernement belge, par le biais de son premier ministre et de vous-même, a pris de sortir ce régime du relatif isolement diplomatique dans lequel ses actions contestables sur la scène interne et externe l'ont plongé? Ne craignez-vous pas une manipulation dont ce gouvernement est l'expert mondial incontesté?

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Hellings, permettez-moi de préciser que depuis le début de la crise en Ukraine en 2014, et notamment depuis les violations par la Fédération de Russie de l'intégrité territoriale ukrainienne dans le Donbass et en Crimée, la Belgique s'est pleinement inscrite dans l'approche de l'Union européenne et de l'OTAN. Cette approche combine la dissuasion, notamment sous forme de sanctions, et l'ouverture au dialogue avec la Russie qui doit être franc et critique, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises devant cette commission. Il s'agit de la doctrine Harmel dont nous avons commémoré les 50 ans l'année dernière qui régit encore cette démarche au sein de l'OTAN et, de façon plus large, de manière générale dans nos relations avec la Russie.

 

Ni les sanctions, ni les dialogues ne sont des buts en soi mais des moyens pour résoudre le conflit en Ukraine et restaurer la paix et la stabilité dans le voisinage de l'Union européenne. Tant qu'il n'y a pas d'avancées substantielles dans la mise en œuvre des accords de Minsk, une révision du régime des sanctions n'est pas à l'ordre du jour. Je rappelle que ces accords de Minsk ont été obtenus grâce à un dialogue très direct que les chefs d'État ou de gouvernement français et allemand ont mené avec leurs homologues ukrainiens et russes.

 

Ma visite à Moscou, en février, était l'occasion de rappeler à mon homologue russe Sergueï Lavrov cette position. J'ai également appelé mes interlocuteurs russes à adopter une approche plus constructive, non seulement dans le dossier ukrainien, mais aussi dans d'autres grands dossiers géopolitiques comme la situation en Syrie et en Irak ou encore, les défis dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération. Mon voyage en Russie s'est d'ailleurs déroulé dans le cadre de la 11session de la Commission mixte de coopération économique entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Russie dont j'assure la coprésidence. Cette Commission bisannuelle avec le Luxembourg et la Russie se tient traditionnellement au mois de février et ma visite était donc fixée longtemps à l'avance. Il n'y avait pas de lien avec une visite précédente ou avec une Coupe du Monde de football à venir. La Commission mixte de coopération économique demeure d'ailleurs une plate-forme de dialogue très utile puisqu'elle vise non seulement à identifier des domaines de coopération économique mais aussi à défendre les intérêts concrets de nos entreprises, notamment en présentant les obstacles auxquels elles doivent faire face en Russie, ceci en présence des responsables politiques russes.

 

Malgré le fait que le programme de ma visite était majoritairement dicté par l'agenda économique, j'ai également eu des échanges avec les représentants de la société civile. J'ai notamment rencontré des représentants de trois ONG actives dans le domaine des droits humains et de l'État de droit pour une discussion approfondie sur la situation en Russie, y compris dans la République tchétchène. Mes interlocuteurs ont d'ailleurs confirmé que nos démarches concernant la situation des LGBTI dans cette République commencent à porter leurs fruits. Lors de l'entretien avec mon homologue, Sergueï Lavrov, j'ai insisté sur l'importance que mon pays et l'Union européenne continuent à attacher à la défense des droits de l'homme et nos attentes dans ce domaine.

 

Je précise que les ONG présentes sur le terrain en Tchétchénie ont pu nous faire part d'une évolution positive. Cela ne signifie évidemment pas que la situation est satisfaisante mais, au moins, les interventions répétées que nous avons pu effectuer, en ce compris dans les contacts directs avec les autorités russes, ont manifestement eu un impact. Des contacts ont eu lieu entre Moscou et la République tchétchène.

 

Souvent dans notre histoire, les relations entre l'Europe et la Russie ont été tendues et perturbées. Sur beaucoup de questions fondamentales, nos positions sont divergentes mais la Russie est un voisin avec qui les relations ne sont, certes, pas toujours faciles, comme l'attestent encore les récents événements en Angleterre à Salisbury, mais ce voisin sera toujours à notre frontière orientale.

 

Comme je l'ai rappelé récemment à un de vos collègues, sur le plan privé, il nous arrive de voir des voisins nous quitter mais c'est rarement le cas en ce qui concerne les États. Je crains que nous ne gardions encore longtemps la Russie comme voisin de l'Union européenne, même si on peut espérer qu'un jour, cela se passe dans de bonnes conditions.

 

Tout en restant ferme sur ses principes, la Belgique continuera donc de prôner la double voie de la dissuasion couplée au dialogue. Je voudrais compléter en évoquant trois éléments. C'est ce que font beaucoup d'autres partenaires. Vous aurez constaté que, quelles que soient les réactions fermes aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, ces trois pays continueront à siéger de manière permanente au Conseil de sécurité en confrontation ou en dialogue avec leurs collègues russes. C'est la règle qui veut cela. Il n'y a pas du tout de rupture de ce dialogue. Nous allons continuer à mener ce dialogue au sein de l'OTAN. Je vous confirme que l'OTAN vient de prendre la décision de mettre fin à l'accréditation de sept diplomates russes et de refuser l'accréditation de trois autres. L'OTAN a, en outre, décidé de limiter à vingt le nombre de diplomates représentant la Russie auprès de l'organisation. Comme pays hôte, nous allons bien évidemment mettre en œuvre cette décision de l'OTAN prise à la suite d'une consultation de tous les pays-membres.

 

Enfin, j'aurai tout à l'heure – raison pour laquelle je vous ai demandé de terminer la séance à 17 heures – une discussion avec mes collègues pour voir si d'autres décisions sont à prendre en Belgique concernant nos relations avec la Russie, à la suite des événements de Salisbury.

 

Je peux donc vous confirmer que, comme je le fais régulièrement, j'ai des contacts avec mes collègues russes et, en particulier, avec Sergueï Lavrov mais en tenant un discours très ferme sur les sujets où nous divergeons comme l'Ukraine mais aussi la Géorgie et la Moldavie, ainsi que les droits de l'homme. Je viens de vous expliquer comment, parfois, nous arrivons à faire évoluer la situation, avec d'autres bien sûr, tout en tentant de rester ouverts au dialogue là où nous pouvons travailler ensemble, que ce soit lors de la COP 21 à Paris sur la lutte contre le changement climatique ou que ce soit sur des conflits dans d'autres régions du monde comme en Syrie ou en Irak, par exemple.

 

09.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Vous avez parlé de la doctrine Harmel. Il ne faut pas oublier que cette doctrine répondait à un contexte géostratégique qui date, vous l'avez précisé, de cinquante ans. Ici, on a la Crimée, le Donbass, la Syrie et en particulier la Ghouta, Cambridge Analytica et Salisbury, d'un coup, et, dans ce contexte, deux visites officielles de très haut niveau, la vôtre mais aussi celle du premier ministre.

 

Ces visites officielles apparaissent comme de véritables cheveux dans la soupe alors qu'en ce moment même, des États européens et pas des moindres, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, expulsent des diplomates russes. Je pense que votre stratégie actuelle, qui vise à maintenir un dialogue malgré les sanctions, ne tient pas à l'épreuve des faits. Je viens de les citer. Quel fossé extraordinaire entre votre visite officielle en grande pompe et les décisions qu'ont prises nos États voisins!

 

Vous avez évoqué le fait de demander une approche constructive à la Russie, en particulier dans la lutte contre la prolifération. En tout cas, je pense que votre visite des 13 et 14 février n'a pas aidé à faire en sorte que des armes chimiques ne soient utilisées contre des membres de la famille Skipral. L'épreuve des faits vous démontre que ce dialogue n'est pas utile.

 

Nous avons une proposition claire à faire, monsieur le vice-premier ministre. La Coupe du monde arrive bientôt. Je sais que vous aimez le football. Nous estimons que les membres du gouvernement peuvent soutenir l'équipe nationale belge de football en Russie mais je vous encourage à reprendre langue avec les membres des ONG que vous avez rencontrées en février pour les inviter à vous accompagner aux matches de football dans la tribune officielle afin que les officiels russes entrent en dialogue avec ces défenseurs des droits humains et que vous soyez le facilitateur de ce dialogue des droits humains en Russie. C'est une belle façon de contrer cette immense machine de propagande russe! 

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "les recommandations de la médiatrice de l'UE en matière de transparence du processus de décision du Conseil" (n° 24243)

10 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de aanbevelingen van de EU-ombudsvrouw inzake de openbaarheid van het besluitvormingsproces bij de Raad" (nr. 24243)

 

10.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vu son importance, j'avais adressé cette question au premier ministre mais elle vous a été réorientée; je vous remercie d'ores et déjà pour les réponses intéressantes que vous pourrez me fournir.

 

La médiatrice de l'Union européenne a récemment communiqué les résultats de son étude approfondie sur le processus d'élaboration de lois européennes au sein du Conseil. Mme O'Reilly relève qu'en adoptant des pratiques entravant l'examen des propositions de législation, le Conseil "sape le droit des citoyens à demander des comptes à leurs représentants élus".

 

Parmi ces pratiques de "mauvaise administration", la médiatrice insiste d'une part, sur "l'incapacité du Conseil à consigner systématiquement l'identité des États membres qui prennent position lors des discussions sur des propositions de loi" et d'autre part, sur "la pratique largement répandue consistant à marquer de manière disproportionnée les documents comme n'étant pas destinés à être diffusés - statut LIMITÉ".

 

La médiatrice "recommande au Conseil d'enregistrer systématiquement les positions exprimées par les États membres dans les groupes de travail du Conseil et dans les réunions des ambassadeurs du COREPER et, en principe, de mettre ces documents à la disposition du public de manière proactive et en temps utile". Elle demande aussi que l'utilisation du statut LIMITÉ réponde à des critères définis.

 

Les écologistes en Belgique et en Europe ne peuvent que rejoindre Mme O'Reilly dans son constat et ses recommandations en ce que, faute d'une plus grande transparence, l'attitude qui consiste à critiquer l'Union européenne risque malheureusement de perdurer. Selon moi, le projet de construction de l'Europe nécessite une plus grande transparence dans le chef de nos représentants.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer si le gouvernement fédéral a pris connaissance du rapport de la médiatrice de l'Union européenne? Quelle en est son analyse? Quelle attitude le gouvernement adoptera-t-il face à ces recommandations? Soutiendra-t-il leur mise en œuvre dans son ensemble? Dans la négative, quelles seront celles qui seront soutenues? Quelles recommandations ne le seront-elles pas et pour quelles raisons?

 

10.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Gilkinet, le 9 février dernier, la médiatrice de l'Union européenne a émis une recommandation au sujet de la transparence du processus décisionnel du Conseil.

 

En réunion du groupe "Information" du 13 février, le secrétaire du Conseil a reconnu le rôle important de la transparence et a donc proposé que ces recommandations soient attentivement examinées par le Conseil. La Belgique soutient cette approche.

 

Cette analyse doit encore être menée et discutée chez nous. À ce stade, il serait par conséquent prématuré de s'exprimer sur le contenu des recommandations. Cela dit, je ne manquerai pas de revenir auprès de vous dès que la position de la Belgique aura été définie et que le Conseil pourra en discuter. Notre volonté est de donner une suite positive aux observations de la médiatrice de l'Union européenne.

 

10.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire quel est l'organe chargé de l'analyse et pourriez-vous aussi m'informer du délai que vous estimez nécessaire pour la mener?

 

10.04  Didier Reynders, ministre: Pour ce qui est de l'organe, mon département va se concerter avec les entités fédérées, puisqu'elles participent également au processus de décision européen.

 

Quant au délai, je ne puis vous renseigner. En effet, il m'a parfois fallu des mois pour recevoir des avis juridiques de certaines entités fédérées à propos de traités qui leur semblaient pourtant cruciaux.

 

10.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): J'ai une idée du traité auquel vous faites allusion … 

 

Cette précision est importante, monsieur le ministre. Elle permettra à mes homologues des entités fédérées de poser la même question à leur ministre-président. La transparence du processus décisionnel européen - comme je l'ai indiqué en introduisant ma question - est capitale aux yeux des écologistes. J'espère que l'État belge, dans toutes ses composantes, participera efficacement et avec volontarisme à l'extension de cette transparence.

 

Je reviendrai vous interroger dans quelques semaines. Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Turkse inname van Afrin" (nr. 24511)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Afrin" (nr. 24522)

11 Questions jointes de

- M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la prise d'Afrine par les Turcs" (n° 24511)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation à Afrine" (n° 24522)

 

11.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, de situatie in de Koerdische enclave Afrin interesseert en verontrust mijn fractie ten zeerste, en ik meen niet alleen mijn fractie. De enclave zou intussen door Turkse eenheden zijn ingenomen. Belangrijke Turkse bronnen zeggen zelfs dat Turkije verder zou willen gaan. Er is sprake van een offensief, waarvan wij niet weten waar het zal eindigen.

 

Ik wil er ook nog even op wijzen dat president Erdogan in dat verband op een partijbijeenkomst gisteren aan de wereld zei dat men ofwel in alle oprechtheid aan de zijde van Turkije staat ofwel in alle vijandigheid tegen Turkije is. Zijn woordgebruik is zeer confronterend en zelfs agressief.

 

U zei vorige week in de plenaire vergadering in antwoord op een vraag het volgende – ik citeer -: "Tijdens het debat dat vandaag in de Europese Raad zal plaatsvinden, zullen wij proberen het eens te geraken over een nieuwe Europese demarche bij de Europese autoriteiten".

 

Wij vinden het optreden van de Turkse troepen in Afrin tegen alle internationale regels en onaanvaardbaar. Welke beslissingen werden er genomen in de Europese Raad om Turkije van antwoord te dienen?

 

 

11.02  Kattrin Jadin (MR): Merci, collègue Grovonius, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir poser cette question avant.

 

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez plusieurs questions sur le sujet. Vous avez d'ailleurs déjà répondu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redondances, mes questions datant quand même d'une dizaine de jours.

 

Le président turc a affirmé que le centre-ville d'Afrin était totalement sous contrôle, expliquant ainsi que les combattants des forces syriennes libres soutenus par Ankara contrôlaient le centre-ville, auparavant tenu par les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), considérées comme un groupe terroriste par Erdogan.

 

Or ces combattants sont soutenus et armés par Washington et les membres de la coalition internationale pour combattre l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1 500 combattants kurdes ont été tués, ainsi que 400 rebelles alliés à la Turquie depuis le début de l'offensive sur l'enclave. Cette même agence précitée, malgré les réfutations de la Turquie, évalue également à plus de 280 le nombre de civils tués.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les répercussions de cette prise de contrôle d'Afrin au niveau de la Syrie? À quoi peut-on s'attendre? Quelles sont les conséquences des interventions turques à Afrin dans le cadre des relations diplomatiques que nous avons avec la Turquie, tant pour notre État que pour la communauté internationale? L'impact de cette crise syrienne et des interventions turques pourrait-il s'étendre selon les informations dont nous disposons aujourd'hui?

 

11.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, vos questions sur la situation à Afrin et sur les réactions de la communauté internationale font écho à plusieurs de mes interventions sur le sujet, dont la dernière en séance plénière de la Chambre le 22 mars, comme vous l'avez rappelé.

 

Je ne peux donc tout d'abord que répéter mes propos antérieurs et vous confirmer que nous n'avons de cesse de rappeler à la Turquie ses obligations en matière de droit international humanitaire et la nécessité d'appliquer la résolution 2401 du Conseil de sécurité des Nations Unies sans tenter de l'interpréter d'une manière abusive, comme je l'ai rappelé en séance jeudi dernier.

 

Alors que la ville a été prise ce week-end par la Free Syrian Army et les forces turques, la situation humanitaire autour d'Afrin reste très aiguë. Nous devons rappeler que la population civile doit bénéficier d'un cessez-le-feu et d'une trêve humanitaire, et qu'il soit mis fin aux pillages constatés dès la prise de la ville. Nous appelons à ce que les conditions soient créées pour un retour rapide des déplacés qui se comptent par dizaines de milliers. L'intégrité et les droits des Kurdes présents dans la région doivent être préservés par Ankara, tout comme le caractère multi-ethnique de cette région.

 

Nous sommes en outre fortement préoccupés par les déclarations des autorités turques quant à la poursuite de l'offensive en direction de Manbij, voire même au-delà, si un accord avec Washington n'aboutissait pas au retrait des forces kurdes de la ville. Dans tous les cas, tout doit être fait pour éviter un incident entre alliés dans ce contexte.

 

Comme vous le savez aussi, la Belgique est un participant actif et opérationnel dans la lutte contre Daech au sein de la coalition. L'opération militaire "Rameau d'olivier", et certainement une extension de celle-ci en direction de Manbij, menace de compromettre les efforts de la coalition ainsi que l'avenir d'une Syrie multi-ethnique et pacifique. En effet, des rapports ont fait état de transferts vers Afrin de troupes du YPG qui se battaient contre Daech.

 

De evolutie van de situatie in Syrië en Afrin en de eventuele voortzetting van de Turkse operaties zijn uiteraard het onderwerp van debatten op Europees niveau en bij de NAVO.

 

Ik heb de mogelijkheid gehad hierover een aantal vragen te stellen tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart, na een briefing van de speciale gezant van de Verenigde Naties Staffan de Mistura.

 

De Europese Unie had ook de mogelijkheid om duidelijke boodschappen aan Turkije over de situatie in Afrin tijdens de Top van Varna op 26 maart, in aanwezigheid van president Tusk, president Juncker en president Erdogan te geven.

 

Ook al tijdens de voorbereiding van de top op 22 en 23 maart werd over het onderwerp gediscussieerd. Tijdens die vergadering heeft België dezelfde boodschap gegeven, namelijk dat er een staakt-het-vuren moet worden afgekondigd, opdat de bevolking humanitaire hulp kan worden geboden, en dat Turkije zijn offensief tegen het noorden van Syrië en dus tegen een aantal Koerdische groeperingen moet stopzetten.

 

De discussies vinden ook plaats in de NAVO, waar er regelmatig briefings worden gegeven aan de Noord-Atlantische Raad, NAC. Een briefing over Syrië zal vandaag plaatsvinden bij de NAC. Ik heb onze vertegenwoordiger bij de NAVO gevraagd om die duidelijke boodschap over het onderwerp aan zijn Turkse collega te geven.

 

Nochtans werd resolutie 2401 van de Veiligheidsraad, die pas goedgekeurd werd na heel wat discussie vooral met Rusland, zo geamendeerd dat het mogelijk blijft voor heel wat actoren om militaire acties te voeren tegen sommige terroristische groeperingen.

 

Het is abnormaal dat Turkije op basis van die interpretatie zijn offensief voortzet.

 

Nous allons continuer à réagir de façon bilatérale mais aussi, bien entendu, à travers l'Union européenne et l'OTAN, pour obtenir une interprétation correcte de la résolution du Conseil de sécurité et, je le répète, un cessez-le-feu, un accès humanitaire et un respect des droits et de l'intégrité des populations qui se trouvent dans cette région du Nord de la Syrie.

 

11.04  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Wij stellen het zeer op prijs dat u vorige week in plenaire vergadering de gebeurtenissen in Oost-Ghouta in Noord-Syrië hebt bestempeld als onaanvaardbaar en barbaars. Dat zijn ook de juiste woorden, die moeten worden gebruikt.

 

Ik stel ook op prijs dat u namens onze regering uw verantwoordelijkheid opneemt om de druk te blijven aanhouden en, waar mogelijk, op te drijven. We beseffen dat het niet in onze mogelijkheden ligt om daarin beslissend tussenbeide te komen, maar de verantwoordelijkheid die we hierin hebben, moet ten volle worden gedragen. Ik wil er even op wijzen dat volgens recente berichten IS hier en daar weer de kop opsteekt, doordat de Koerdische milities momenteel de handen vol hebben met de Turkse operaties. Het spreekt vanzelf dat wij niet alleen onze bondgenoten in de strijd tegen IS om fatsoenlijkheidsredenen moeten ondersteunen, maar dat het ook een zaak is van welbegrepen eigenbelang.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Kosovo" (n° 24408)

12 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Kosovo" (nr. 24408)

 

12.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, depuis dix ans, l’indépendance kosovare est reconnue par 115 pays, mais manquent à l’appel près de 80 autres nations dont la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie ou le Brésil.

 

L'Union européenne, dont cinq pays ne reconnaissent pas non plus l'indépendance du Kosovo - Chypre, l’Espagne, la Grèce, la Roumanie et la Slovaquie -, a fait de la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina une condition de la poursuite de leur chemin vers une éventuelle adhésion. Mais ce dialogue, entamé en 2011, est au point mort depuis deux ans.

 

Monsieur le ministre, dans ce contexte régional compliqué, qu’en est-il des relations entre l’Union européenne et le Kosovo? Qu’en est-il également des visas et de l’accès à l’espace Schengen pour les ressortissants du Kosovo?

 

12.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo est entré en vigueur le 1er avril 2016. Il impose au Kosovo un programme de réformes prioritaires en ce qui concerne notamment l'État de droit et l'appareil judiciaire, le respect des droits fondamentaux, l'administration publique, le développement économique, l'éducation et l'emploi. Cet accord est soutenu par l'Union européenne via les fonds de pré-adhésion. Depuis son entrée en vigueur, deux conseils d'association se sont tenus.

 

L'Union européenne, notamment la Haute représentante, vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, s'est engagée, en tant que médiateur dans le cadre du dialogue entre Belgrade et Pristina, sur la normalisation de leurs relations. Certains accords partiels ont déjà été conclus, par exemple sur l'intégration des structures judiciaires serbes du nord du Kosovo dans le système judiciaire kosovar. Mais il est clair que les défis sont encore nombreux. L'Union européenne veillera à la mise en œuvre complète des accords déjà conclus ainsi qu'à la poursuite des pourparlers dans le cadre de ce dialogue vers un accord global et contraignant entre les deux pays.

 

L'approfondissement du processus d'association entre l'Union européenne et le Kosovo suivra le rythme des progrès dans le dialogue. Cette normalisation est également une condition dans le cadre des négociations d'adhésion avec la Serbie. Dans le cadre de la feuille de route, deux critères restaient à remplir pour le Kosovo avant qu'une exemption de visa puise être accordée. Ce 21 mars 2018, un accord avec le Monténégro sur la démarcation définitive de la frontière entre les deux pays vient d'être ratifié par le Parlement kosovar, après un long débat politique. Pour ce qui concerne le deuxième critère, l'engagement à faire des progrès suffisants en matière de lutte contre la corruption, nous attendons le rapport de la commission; ce que j'ai eu très récemment l'occasion de rappeler à mon collègue kosovar en visite à Bruxelles.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de veiligheidssituatie in Congo" (nr. 24514)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de humanitaire situatie in de DRC" (nr. 24628)

13 Questions jointes de

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation sécuritaire au Congo" (n° 24514)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en RDC sur le plan humanitaire" (n° 24628)

 

13.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, in verschillende regio's in Congo, zoals Ituri, Noord-Kivu en Kasaï, escaleert de onveiligheidssituatie. In lturi, bijvoorbeeld, vielen door de etnische spanningen tussen de Hema en de Lendu in de laatste weken al meer dan 33 doden, en sinds december al 60 doden.

 

Sinds december zijn er meer dan 100 000 gedwongen verhuizingen, waaronder 42 000 vluchtelingen naar Oeganda. Het leger slaagt er niet in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens het lokale ziekenhuis faalt de politiek om te voorzien in de basisvoorzieningen voor de burgers.

 

Een sterk antwoord van de internationale gemeenschap is nodig. Ondertussen zijn de gesprekken over de verlenging van het mandaat van de MONUSCO gaande. Het is belangrijk dat de bescherming van burgers het ankerpunt van het mandaat wordt. Een expliciete opdeling met categorieën van te beschermen groepen is noodzakelijk. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken pleitte op 7 maart nog voor de kwalitatieve afname van de MONUSCO, met '"minder, maar meer gespecialiseerde troepen in het bestrijden van gewapende groepen".

 

Niet alleen de veiligheidssituatie moet in het oog gehouden worden, maar ook de humanitaire situatie. Daarom zal er op 13 april in Genève een conferentie plaatsvinden over het bieden van humanitaire hulp aan de DRC.

 

Ik heb daarover de volgende vragen.

 

Ten eerste, wat is uw analyse van de veiligheidssituatie in lturi en andere regio's zoals Noord-Kivu en Kasaï? Hoe kunnen wij bijdragen aan conflictresolutie in die regio's? Wordt er nagedacht over een verhoogde MONUSCO-aanwezigheid in lturi?

 

Ten tweede, hoe reageert u op de stelling van de Congolese minister die pleit voor een kwalitatieve afname van de MONUSCO-aanwezigheid in Congo?

 

Ten derde, welke speerpunten inzake de veiligheidssituatie worden meegenomen in de besprekingen over de verlenging van het MONUSCO-mandaat? Wordt er nagedacht over het expliciet opdelen van beschermde groepen bij de verlenging van het mandaat? In welke mate kan de MONUSCO bijdragen tot een logistieke, maar ook politieke begeleiding van het verkiezingsproces, om vrije verkiezingen te garanderen, maar ook aan de humanitaire situatie in het land?

 

Ten slotte, heeft België stappen gezet om de deelnemende landen aan de Genèveconferentie op te roepen humanitaire hulp te bieden aan Congo?

 

13.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Van Hoof, ik ben zeer ongerust over de situatie in Ituri. Er werden meer dan 60 mensen gedood, maar mogelijk nog veel meer. Duizenden huizen werden platgebrand en er zijn meer dan 100 000 ontheemden, waaronder 42 000 vluchtelingen in het naburige Oeganda. Dat zijn tot nu toe de gevolgen van het geweld in de noordoostelijke provincie Ituri in de DRC, sinds december 2017.

 

Het intercommunale geweld tussen de Lendu en de Hema op het grondgebied van Djugu volgt elkaar vlug op, ook in de richting van Bunia. Op 10 februari publiceerden vertegenwoordigers van de Hema- en Lendugemeenschappen in Bunia een gezamenlijke mededeling waarin zij het geweld op het grondgebeid van Djugu veroordeelden, zonder veel effect.

 

Volgens de beoordeling van de MONUSCO kan het wijdverspreide geweld op het grondgebied van Djugu leiden tot een langdurige cyclus van aanvallen en vergeldingen en de terugkeer of de oprichting van zelfverdedigingsmilities aanmoedigen.

 

Het risico is inderdaad dat het geweld zich de komende weken geografisch verder zou uitbreiden. De MONUSCO heeft behalve Djugu twee tijdelijke basissen geopend bij Blukwa en Fataki.

 

Op maandag 17 maart 2018 vond een humanitaire briefing plaats in de VN-Veiligheidsraad met onder meer de adjunct-SG van de Verenigde Naties voor Humanitaire Zaken, Lowcock, die net terug was van een missie in de DRC.

 

De CENCO heeft er gesproken over de diepe humanitaire crisis en de hervatting van de cyclus van geweld in verschillende regio’s. Bijvoorbeeld, in de Kasai alleen al hebben 1,4 miljoen mensen hun dorp moeten ontvluchten.

 

De CENCO identificeerde twee grondoorzaken. Dat is, ten eerste, de onstabiele en onzekere veiligheidssituatie als gevolg van gewapende groeperingen en interetnische botsingen alsook manipulaties van duistere krachten, zoals in Ituri, aangezien het niet bekend is wie achter het heropflakkerende geweld zit. Dat is, ten tweede, de sociaalpolitieke en electorale crisis.

 

Dat is ook de context waarin de Humanitaire Donorconferentie in Genève op 13 of 14 april 2018 zal doorgaan. Aan die conferentie zal mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking deelnemen. Voor specifieke vragen over die conferentie verwijs ik dan ook naar mijn collega.

 

Ons land heeft een prioriteit gemaakt van het succes van die conferentie, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

 

Ik begrijp dat mijn collega begin februari 2018 een gesprek met EU-commissaris Stylianides heeft gehad, met de bedoeling de Europese Unie te betrekken bij de pledging and additional EU-ecofondsen bovenop de geplande uitgaven voor 2018.

 

In mijn recente contacten over de DRC heb ik zelf het belang van de conferentie ter sprake gebracht.

 

Volgens onze vertegenwoordiging in New York gaan de onderhandelingen over de nieuwe MONUSCO-resolutie ondertussen in de goede richting. Er is gisteren of vanmorgen een goedkeuring van een nieuw mandaat gekomen, zonder een vermindering van de middelen voor de MONUSCO. De resolutie gaat dus in de goede richting.

 

Ons land apprecieert vooral dat de hoofdtaak van de missie zal zijn om tot een echt, geloofwaardig verkiezingsproces te komen en dat opnieuw bijkomende inspanningen zullen worden gedaan om op het vlak van de bescherming van burgers de MONUSCO efficiënter te maken, niet alleen ten aanzien van het geweld van gewapende groepen. Ook de bescherming van vreedzame manifestanten zou in het mandaat zijn opgenomen en is er ook effectief in opgenomen.

 

Positief is eveneens dat beslist werd om de missie niet te reduceren.

 

Ons land roept de MONUSCO op om lessen te trekken uit de reactie van de internationale gemeenschap bij het geweld in Kasaï. De MONUSCO dient op een snelle en gepaste manier bij te dragen aan de bescherming van burgers in Ituri en dient ook te helpen aan een verklaring van de oorzaken van het geweld.

 

Er vindt dus niet alleen een politieke crisis plaats in de DRC, wij vrezen ook een zeer zware humanitaire crisis. Dat zei ik na mijn bezoek in november al en nu wordt dat ook bevestigd op andere niveaus in de internationale gemeenschap. Er heerst ook een veiligheidscrisis, niet alleen in Kasaï en Ituri, maar ook in andere provincies.

 

13.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw update. Het is goed dat het mandaat van de MONUSCO er beter uitziet dan in het verleden voor de bescherming van de burgers. Hopelijk kan de MONUSCO ook ten aanzien van de humanitaire situatie iets betekenen, naast de pledgingconferentie. Het is wel duidelijk – laat mij het maar benoemen – dat er een verdeel-en-heerspolitiek gaande is in Congo. De bestaande regering plaatst zich zodoende boven het gepeupel en blijft heersen uit noodzaak om geen instabiliteit te creëren. Dat is een vreselijke strategie.

 

Het is dan ook van belang om de humanitaire situatie in het oog te blijven houden en om te blijven hameren op verkiezingen eind dit jaar. Wij zullen elkaar daarover binnenkort wellicht nogmaals horen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de dood van een Keniaans studentenleider" (nr. 24665)

14 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le décès d'un leader étudiant kenyan" (n° 24665)

 

14.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, eind februari werd Evans Njoroge tijdens een protestmars tegen de verhoging van het studiegeld in de regio Meru standrechtelijk geëxecuteerd door een politieagent. Die agent bedreigde later een getuige en is blijkbaar nog steeds op vrije voeten.

 

Kenia kan niet direct goede resultaten voorleggen op het vlak van onderzoek naar en bestraffing van agenten voor dit soort feiten. Dit is eens te meer een voorbeeld van de afkalving van de democratische rechtsstaat in Kenia. Er zijn ook de omstreden presidentsverkiezingen van 2013 en 2017, waarop rellen volgden.

 

Er zijn ook de recente onthullingen over het databedrijf Cambridge Analytica, waarin sprake is van verkiezingsmanipulatie op basis van Facebookgegevens. Cambridge Analytica zou ingehuurd geweest zijn om de campagne van president Kenyatta in goede banen te leiden.

 

Mijnheer de minister, wat is het standpunt van de regering met betrekking tot de moord op Evans Njoroge en soortgelijke politieacties in Kenia?

 

Wat is het standpunt met betrekking tot de situatie van de democratische rechtsstaat in Kenia? Heeft ons land de overwinning van Kenyatta in 2017 erkend? Bestaat er zoiets als een officiële erkenning van een verkiezingsuitslag? En op welke basis is dat dan gebeurd?

 

Volgt de regering de situatie in verband met Cambridge Analytica op? Is er momenteel een reden om te twijfelen aan de correctheid van de stembusgang in Kenia?

 

Is het mogelijk voor ons land, als er zoiets bestaat als een officiële erkenning van een verkiezingsuitslag, om die eventueel achteraf terug in te trekken? Wat zijn eventueel de voorwaarden hiervoor? Is dit reeds gebeurd in het verleden?

 

14.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van het overlijden van de heer Evans Njoroge voerde een patholoog van de Keniaanse regering op 3 maart 2018 een lijkschouwing uit in aanwezigheid van een team van artsen, ambtenaren van de Indepedent Policing Oversight Autorithy en officieren van de gerechtelijke politie. Hieruit bleek dat Evans Njoroge vanop korte afstand werd doodgeschoten, waarbij een kogel in het achterhoofd binnendrong.

 

De Indepedent Policing Oversight Autorithy sloot het onderzoek ter zake af op 16 maart en bezorgde het dossier aan het bureau van de directeur voor strafvervolging om het onderzoek verder te leiden.

 

De officier die wordt verdacht werd door verschillende getuigen geïdentificeerd maar is tot op heden nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld.

 

Ondanks positieve ontwikkelingen ter zake, zoals de oprichting van de Independent Policing Oversight Authority in 2011, een organisme dat de civiele controle op het policy work uitoefent, is straffeloosheid in Kenia nog steeds een echt probleem.

 

De presidentsverkiezingen van 8 augustus 2017 werden op 1 september door het Hooggerechtshof nietig verklaard. Tijdens deze verkiezingen won Uhuru Kenyatta met grote voorsprong van zijn tegenkandidaat Raila Odinga, namelijk met 54% van de uitgebrachte stemmen tegenover 44%. Dit was tot nog toe nog nooit gebeurd op het Afrikaanse continent.

 

De nieuwe presidentsverkiezingen van 26 oktober 2017, die door Odinga werden geboycot, werden door Kenyatta gewonnen met meer dan 98% van de stemmen. De opkomst op nationaal niveau lag echter laag, namelijk 38,8% tegenover 79,1% voor de verkiezingen op 8 augustus 2017.

 

Op 20 november 2017 bevestigde het Hooggerechtshof de herverkiezing van Kenyatta en zijn Jubilee coalitie. De verschillende internationale verkiezingswaarnemingsmissies van verschillende organisaties: de Afrikaanse Unie, de Europese Unie maar ook de Carter Foundation, en de lokale missie, stelden inderdaad onregelmatigheden vast bij de verkiezingen. Zij stelden het resultaat echter niet in vraag. Hiervoor kon geen enkele missie de nodige bewijzen voorleggen. Net zoals de andere EU-lidstaten zond België felicitaties naar Kenia.

 

We volgen de zaak Cambridge Analytica op de voet maar we beschikken niet over meer informatie dan die we tot nog toe, zoals u, in de pers hebben gelezen. We konden lezen dat de vice-voorzitter van de Jubilee coalitie, David Murathe, een beroep zou hebben gedaan op diensten van een met Cambridge Analytica verbonden onderneming, namelijk Strategic Communication Laboratories. Naar het lijkt was dit enkel voor marketing doeleinden, branding zeg maar.

 

Wij zullen proberen om daaromtrent meer informatie te verzamelen. Misschien kunnen wij dan verdere stappen zetten. Maar ik herhaal, tot nog toe hebben wij niet meer informatie dan diegene die in de pers is verschenen.

 

14.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is niet alleen in Kenia maar ook elders in Afrika dat jongeren het voortouw nemen in de strijd voor meer democratie en tegen corruptie. Dat is uiteraard een goede zaak. Meer democratie en openheid is essentieel voor de ontwikkeling van het continent en kunnen ook voor ons een voordeel betekenen.

 

Wij  moeten ons bovendien bewust zijn van de huidige technologische middelen. Wij pleiten voor digitaliseringsprojecten. Minister De Croo is ook voorstander om dat meer en meer te gebruiken in Afrika. Het zou jammer zijn dat deze digitaliseringsprojecten ten nadele van plaatselijke bevolking zouden zijn.

 

Onafhankelijke verkiezingswaarneming, duidelijke uitspraken en standpunten en korte communicatie blijven heel belangrijk. Maar dat weet u beter dan ikzelf.

 

Ik dank de minister nogmaals voor zijn antwoord en ik dank de collega om de zitting volledig uit te zitten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.55 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.55 heures.