Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

van

 

Woensdag 14 maart 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 14 mars 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

01 Vraag van de heer Werner Janssen aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de Russische avant-gardewerken in het Museum voor Schone Kunsten in Gent" (nr. 24357)

01 Question de M. Werner Janssen à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les oeuvres d'avant-garde russe au musée des Beaux-Arts de Gand" (n° 24357)

 

01.01  Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, we zijn allemaal op de hoogte van het debacle bij de tentoonstelling van Russische avant-gardewerken in het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK).

 

Het MSK heeft blijkbaar onzorgvuldig gehandeld inzake het kunsthistorisch onderzoek van de werken in kwestie, vooraleer ze te exposeren. Meer nog: het heeft ook geen materiaaltechnische analyses laten uitvoeren of aangevraagd. Dat is raar, want het is algemeen bekend in de kunstwereld dat men voorzichtig moet zijn met de echtverklaring van dat soort werken. Nochtans kan een analyse van kleurpigmenten aantonen of de gebruikte verf uit de betreffende tijd is of niet, en dus meer garantie bieden.

 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), een van de federale wetenschappelijke instellingen waarvoor u bevoegd bent, beschikt over een grote expertise inzake dat soort onderzoeken. Het is in de media bekend geraakt dat het KIK enkele jaren geleden pigmentanalyses heeft kunnen uitvoeren op enkele schilderijen van Russische avant-gardisten waarbij de heer Toporovski als tussenpersoon optrad.

 

Ik heb hierover de volgende vragen.

 

Kan u bevestigen dat het KIK die analyses heeft uitgevoerd? Wat waren de resultaten?

 

Had het KIK die resultaten bekend moeten maken?

 

01.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral wil ik u en de collega's bedanken om tijdens mijn moederschapsverlof zo begripvol te zijn om mij schriftelijk te laten antwoorden. Ikzelf en mijn dochter zijn u dankbaar.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

01.03 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer Janssen, uw vragen waren de afgelopen weken inderdaad zeer actueel.

 

Ik heb vorige week contact opgenomen met het KIK om te weten wat zijn rol hierin was. Ik kan u meedelen dat het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, in januari 2016 op enkele werken materiaaltechnische analyses heeft uitgevoerd op vraag van de heer Toporovski. De heer Toporovski trad toen op als tussenpersoon en betaalde aan het KIK ook de kosten voor dit onderzoek.

 

Welk onderzoek is er toen verricht?

 

Van vijf werken werden kleine verfstalen bij de opdrachtgever thuis genomen voor een analyse van de kleurpigmenten. Uit de resultaten van het KIK konden echter geen definitieve conclusies over de echtheid van de werken worden getrokken. Daarvoor was het onderzoek te partieel. Tijdens de mondelinge bespreking van de onderzoeksresultaten vroeg het KIK daarop om minstens één van de werken aan een volledig onderzoek te kunnen onderwerpen. Na de bespreking van de onderzoeksresultaten heeft de heer Toporovski geen verder contact opgenomen, zo meldt het KIK mij.

 

Ik stel vast dat er de laatste week vragen komen over de rol van het KIK naar aanleiding van de tentoonstelling van Russische kunst in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Sta mij toe om hier even bij stil te staan.

 

Wanneer personen of instanties in nauwe schoentjes komen, gebeurt het wel vaker dat men met een beschuldigende vinger wijst naar iemand die er niets mee te maken heeft. Laat mij ondubbelzinnig stellen dat een museum als eerste en enige moet onderzoeken of de werken die het wil exposeren echt zijn of niet. Het KIK had zijn wetenschappelijke expertise kunnen inzetten in de zaak van de tentoonstelling in Gent, als het museum in Gent om die expertise gevraagd had. Dat is evenwel niet gebeurd. Ik kan u heel formeel melden dat het KIK niet gevraagd is door het Gentse museum om de echtheid van de werken te onderzoeken. Het museum heeft zelf beslist om de werken tentoon te stellen.

 

Het KIK is in deze zaak dan ook geen betrokken partij. Het KIK is niet de sheriff van de musea. Het gaat om een instelling met wereldfaam die op vraag een expertise kan doen. Die vraag is helaas niet gekomen. Het is ook niet het KIK dat deze onbekende collectie van Russische kunst onder de aandacht heeft gebracht van verschillende musea, noch heeft het de beslissing genomen om een deel van deze werken te exposeren. Dat was de museale beslissing van het Museum voor Schone Kunsten zelf en alleen van die instelling. Voor haar schorsing bevestigde mevrouw de Zegher dat ze het volle vertrouwen had in haar getrainde expertenoog. De volle verantwoordelijkheid voor dit debacle en de reputatieschade die dit internationaal heeft veroorzaakt, ligt met andere woorden daar in Gent bij het MSK.

 

Ten slotte was er de vraag wat dan wel de rol van het KIK is.

 

Ik kan u meegeven dat het KIK twee à drie vragen per week krijgt betreffende het onderzoek van schilderijen. Na een eerste selectie per mail werden in 2016 bijvoorbeeld 45 schilderijen materiaaltechnisch onderzocht. In alle gevallen waren de opdrachtgevers privépersonen.

 

Op de vraag of het KIK de resultaten behalve aan de opdrachtgevers ook publiek bekend moet maken, antwoordt het KIK dat de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur hierop niet van toepassing is. Dat lijkt mij ook logisch, aangezien de aard van dergelijke zaken een vertrouwelijk karakter heeft. Indien een dergelijke expertise wel onder de toepassing van de wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur zou vallen, zou geen enkele privépersoon nog gebruikmaken van de betalende dienstverlening.

 

Laten wij de zaken dus vooral niet omkeren. De verantwoordelijkheid voor dit debacle – het was wel degelijk een debacle, ook internationaal is er reputatieschade – moet liggen waar ze moet liggen, namelijk bij de directie van het MSK in Gent en die moet de verantwoordelijkheid in dezen opnemen.

 

01.04  Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, het is natuurlijk zeer spijtig dat dit zo in de media terechtgekomen is. Wij kunnen alleen maar hopen dat in de toekomst zulke debacles niet meer zullen plaatsvinden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le programme Horizon 2020" (n° 23390)

02 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het programma Horizon 2020" (nr. 23390)

 

02.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, au sein du programme-cadre européen Horizon 2020, la Belgique compte déjà plus de 2 500 participants qui représentent 1,04 milliard d'euros.

 

Dans votre note de politique générale, vous indiquez que "les efforts consentis par les universités, les établissements de recherche (Établissements scientifiques fédéraux compris), les PME et les plus grandes entreprises sont soutenus par diverses initiatives des Régions et des Communautés, ainsi que de l'autorité fédérale."

 

Madame la secrétaire d'État, quelles sont les initiatives prises par le fédéral pour soutenir les établissements de recherche, les PME et les plus grandes entreprises? Existe-t-il une concertation avec les acteurs de terrain afin de savoir comment les aider au mieux? Le nombre de participants peut-il encore augmenter?

 

Quel est le budget du programme-cadre européen Horizon 2020? Quelle est la répartition pour la Belgique?

 

Pour augmenter les chances de succès de la Belgique au niveau international, vous indiquez dans votre note de politique générale qu'il faut une coordination entre les divers niveaux de politiques. À l'heure actuelle, où en est cette coordination? Est-elle optimale? Quelles sont les pistes pour l'améliorer davantage?

 

02.02  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Monsieur le président, madame Cassart, je vous remercie pour votre question.

 

Le soutien fédéral est principalement orienté vers les Établissements scientifiques fédéraux (ESF). C'est dans le cadre du programme Horizon 2020 que le service Eurofed du SPP Politique scientifique soutient les ESF.

 

Les missions d'Eurofed sont les suivantes: informer les ESF par le biais de séances d'information sur les évolutions les plus récentes du programme-cadre Horizon 2020; fournir des informations et de la documentation aux ESF sur la manière dont les projets sont rédigés; vérifier au préalable les propositions; identifier les partenaires pour les projets; rédiger des projets de recherche; inviter des chercheurs issus des ESF à s'exprimer sur le programme-cadre et utiliser leur contribution dans la détermination de la position belge lors des réunions de préparation pour de nouveaux programmes de travail européens et le futur programme-cadre EU R&I.

 

Les initiatives prises afin de soutenir le secteur privé sont bien évidemment de la compétence de la Politique scientifique fédérale, plutôt limitées et ne concernent que le domaine spatial.

 

Concrètement, la Politique scientifique fédérale se concentre sur les acteurs actifs dans ce domaine pour les informer sur les actions susceptibles de les intéresser et encourager leur participation à celles-ci, les consulter au préalable sur le contenu des programmes de travail afin de fédérer les actions de soutien de l'innovation dans leur domaine de compétences.

 

Il y a un contact permanent entre Eurofed et les chercheurs dans le cadre du programme Horizon 2020. Lors des réunions d'information, on se concentre sur leurs besoins. Les intéressés ont également la possibilité de fournir un retour anonyme sur le soutien ouvert et de formuler des propositions afin d'améliorer encore davantage l'assistance fournie aux chercheurs à l'avenir.

 

De 2004 à 2016, le nombre de participants belges n'a cessé d'augmenter, passant de 324 à 1 016. En 2017, une légère baisse a été constatée. Bien sûr, il existe encore une marge de croissance dans la participation belge au programme Horizon 2020.

 

Er is een groeipotentieel op het vlak van de Belgische deelname aan Horizon 2020.

 

Le budget global du programme Horizon 2020 s'élève à 77 milliards d'euros. Je vous enverrai la ventilation de celui-ci séparément ainsi que l'aperçu des montants octroyés aux chercheurs belges au cours de la période 2014-2017.

 

En ce qui concerne le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, la Belgique fait aujourd'hui partie des premiers de classe. Nous devons cette réussite à une série de facteurs tels que le bon niveau de nos universités mais également à certains aspects plus discrets tels que le travail fourni par le CNP auprès des acteurs de la recherche et de l'innovation, ainsi que de la coordination entre les différentes entités chargées de la politique de recherche et de développement en Belgique.

 

Cette coordination se fait principalement par l'intermédiaire des commissions Coopération internationale (CIS), Coopération fédérale (CFS) et leurs groupes de concertation, ainsi que par l'intermédiaire de la direction CoorMulti du SPF Affaires étrangères qui réunit des représentants des entités fédérées et des cellules stratégiques et départements fédéraux concernés.

 

Le bon déroulement actuel de la coordination ne signifie bien évidemment pas qu'aucune amélioration n'est possible. Par exemple, les CIS, CFS et d'autres organes de concertation de la politique internationale de l'Environnement ont organisé une rencontre, le 27 mars, autour de l'échange de bonnes pratiques. L'idée sous-jacente est de déterminer la façon dont la Belgique peut apporter la meilleure contribution possible au développement du neuvième programme.

 

De CIS heeft op 27 maart, samen met andere overlegorganen, een bijeenkomst gepland over de uitwisseling van good practices en het idee daarbij is na te gaan hoe België het beste kan bijdragen tot de ontwikkeling van het negende R&D-kaderprogramma.

 

De exacte cijfers, als bijlage bij mijn antwoord, overhandig ik u op papier.

 

02.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour le caractère complet de votre réponse.

 

Nous avons reçu de nombreux chiffres. Nous nous rendons compte que le nombre de participants a augmenté, et que c'est un succès. Je vais analyser cette annexe, mais je vous remercie déjà pour votre réponse de ce jour.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'optimalisation des subventions accordées par le SPP Politique scientifique aux établissements belges et étrangers" (n° 23570)

03 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het optimaliseren van de door de POD Wetenschapsbeleid aan Belgische en buitenlandse instellingen toegekende subsidies" (nr. 23570)

 

03.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, conformément à l’accord de gouvernement, la société IDEA Consult a mené un audit externe des subventions accordées par le SPP Politique scientifique aux établissements belges et étrangers. Concrètement, cet audit inventorie toutes les subventions et analyse leur évolution sur cinq ans.

 

Dans votre note de politique générale, vous indiquez que l’étude établit entre autres que, malgré la diminution des diverses subventions et dotations accordées aux organisations externes - moins 41 % sur la période 2010-2015 -, de nombreuses dotations à plus petite échelle sont encore accordées à d’autres organisations et établissements puisque, ensemble, elles ont représenté un montant de 4,6 millions d’euros en 2015.

 

Puisque, selon vous, on ne peut justifier que l’autorité fédérale accorde des subsides sans aucune forme de retour, vous avez indiqué examiner dans quelle mesure l’octroi de ces moyens peut être davantage optimisé.

 

Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous me transmettre les résultats de l’étude relative aux subventions accordées par le SPP Politique scientifique aux établissements belges et étrangers?

 

Avez-vous reçu le rapport sur l’utilisation de ces subventions? Si oui, qu’en est-il? Pouvez-vous me le communiquer?

 

Dans votre note de politique générale, vous indiquez ceci: "Il n’est pas justifié que l’autorité fédérale octroie des subsides sans aucune forme de retour". Qu’entendez-vous par "aucune forme de retour"? Souhaiteriez-vous un droit de regard de l’autorité fédérale sur l’utilisation de ces subventions?

 

En 2015, 4,6 millions d’euros de dotation ont été accordés à divers établissements et organisations. Pouvez-vous me communiquer le montant octroyé pour 2016 et 2017?

 

En vue d'alléger la facture à charge de l’autorité fédérale, serait-il envisageable d’impliquer les entités fédérées dans l’octroi de ces dotations?

 

Enfin, comment a été répartie l’enveloppe des 4,6 millions d’euros entre les établissements belges et étrangers?

 

03.02  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Monsieur le président, madame Cassart, fin 2016, la firme IDEA Consult a conduit un audit et a mené une analyse complémentaire des subsides et des mesures de soutien fournis par le SPP Politique scientifique. Je vous ferai envoyer le rapport. Toutefois, j'aimerais souligner que cette étude se basait sur les données relatives à la période 2010-2015 et ne correspond donc plus systématiquement à la situation actuelle.

 

Tous les subsides octroyés en externe sont soumis à l'arrêté royal relatif au contrôle administratif et budgétaire. Dans ma déclaration de politique générale, j'ai indiqué que des objectifs clairs et surtout mesurables devraient à terme être rédigés pour chaque subside. Cela demande une modification de culture au sein du SPP Politique scientifique où, jusqu'à présent, trop peu d'efforts ont été fournis afin d'objectiviser l'octroi des subsides. Une telle évolution s'inscrit dans un cadre plus large qui vise l'affectation la plus efficace possible des ressources disponibles.

 

Sous mon influence, nous pouvons constater, petit à petit, les premiers résultats de ce changement de culture. L'Académie Royale flamande de Belgique et l'Académie Royale de Belgique fournissent depuis peu un rapport dans lequel elles motivent l'affectation des subsides obtenus. Différentes organisations unissent leurs forces afin de bénéficier d'économies d'échelle et de gagner en efficacité. Je pense ici, par exemple, à l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM) qui s'intègre à l'Observatoire Royal de Belgique (ORB) ou encore à l'Institut Historique belge de Rome (IHBR) qui se mue en une nouvelle Academia Belgica.

 

Toute réforme des conditions demande une concertation avec les intéressés, le SPP Politique scientifique et l'Inspection des finances.

 

En effet, il est toujours nécessaire de veiller à conserver l'équilibre entre les charges administratives et une motivation suffisante de la plus-value des subsides. Toutefois, je suis convaincue que la réforme systématique de la politique des subsides nous permettra enfin d'évoluer vers une politique scientifique fédérale performante.

 

En ce qui concerne les montants pour 2016 et 2017, je vous les ferai parvenir. En effet, il n'est pas évident de fournir ces réponses oralement.

 

Le cofinancement des entités fédérées peut être envisagé dans certains cas. Cependant, cela sera déterminé au cas par cas et dépend fortement de la répartition des compétences de la Belgique fédérale. La grande majorité, à savoir 96 % des fonds octroyés, le sont à des organisations entièrement ou partiellement belges. Parmi les organisations partiellement belges, on retrouve par exemple la convention conclue avec les États-Unis concernant la Mission for Educational Exchange. La partie belge doit en effet permettre le voyage des étudiants belges aux États-Unis.

 

03.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, dans votre réponse, vous me parlez d'une politique fédérale performante. Je pense que c'est vraiment l'objectif de chacun. Je crois que c'est à cela que vous travaillez.

 

Par rapport aux chiffres, vous me dites que vous me les enverrez par réponse écrite. Dois-je renvoyer une question écrite?

 

03.04  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Non, nous vous les transmettrons.

 

03.05  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la future AISBL Institut polaire" (n° 23994)

04 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de toekomstige ivzw Poolinstituut" (nr. 23994)

 

04.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, la station Princesse Élisabeth deviendra prochainement l’Institut polaire. Vous aviez annoncé que le projet du cadre légal de cette AISBL, prévue dans l’accord de gouvernement, et le projet de contrat de gestion avec l’IPF en tant que gestionnaire opérationnel de la station, seraient soumis au gouvernement et au parlement pour approbation avant la fin de l'année. Nous sommes début 2018 et je souhaiterais faire le point avec vous.

 

Madame la secrétaire d'État, concrètement, pouvez-vous m’expliquer les différences notables entre l’actuelle station Princesse Élisabeth et la future AISBL Institut polaire?

 

L’agenda parlementaire fut bien chargé fin 2017 et à cela s'est ajouté un heureux évènement. Ce projet n'a donc pu être voté fin de l'année civile dernière. Néanmoins, pourriez-vous m'indiquer l'agenda relatif à ce futur Institut polaire? Le texte arrivera-t-il prochainement sur les bancs du parlement?

 

Pouvez-vous m’indiquer si les entités fédérées ont été ou seront associées à ce projet? Si oui, comment? Avez-vous des contacts avec vos homologues à ce sujet? Si oui, qu’en ressort-il? À défaut, ne serait-il pas intéressant et opportun de les associer à ce projet? La recherche scientifique ne s’arrête pas uniquement au fédéral et, pour être ingénieux, il convient de rassembler toutes les forces vives en présence.

 

04.02  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Madame Cassart, la structure de gestion actuelle de la station du pôle Sud Princesse Élisabeth, à savoir le Secrétariat polaire, sera remplacée par une nouvelle structure qui prendra la forme d'une association internationale sans but lucratif, du nom d'Institut polaire.

 

Ik ga verder in het Nederlands omdat de vertaling niet volledig is. De tolken zullen vertalen.

 

In de oprichting van een ivzw werd reeds voorzien in het federale regeerakkoord. Dit werd ook meegenomen in de onderhandelingen tussen de International Polar Foundation en mijzelf in het voorjaar van 2017.

 

Ik heb in de zomer van 2017 reeds het genoegen gehad het bereikte akkoord toe te lichten in deze commissie. Sindsdien is er druk gewerkt om uitvoering te geven aan dat akkoord.

 

Een eerste concreet resultaat is de organisatie van de polaire campagne 2017-2018, waarvan de eerste feedback die ik kreeg alvast positief is.

 

Daarnaast werden ook de nodige vorderingen gemaakt voor het ontwerp van wet tot oprichting van de ivzw Poolinstituut. Het huidige Poolsecretariaat is een zogenaamde staatsdienst met afzonderlijk beheer, dus een integraal onderdeel van de federale overheid. De strategische beslissingen worden echter toevertrouwd aan een beleidsraad die paritair is samengesteld uit leden die zijn aangeduid door de overheid en leden die zijn aangeduid door de IPF.

 

De IPF is tevens de bevoorrechte partner. Het is nog voor één duizendste eigenaar van de Zuidpoolbasis. Na parlementaire goedkeuring van de oprichtingswet van de ivzw Poolinstituut wordt de Belgische Staat volledig eigenaar van de Zuidpoolbasis.

 

De Belgische Staat vertrouwt het beheer van deze basis vervolgens toe aan het nieuw opgerichte Poolinstituut. Dit Poolinstituut is zoals gezegd een ivzw, een aparte rechtspersoon.

 

Als internationale vereniging zonder winstoogmerk staat het Poolinstituut ook open voor eventuele deelname van internationale partners. Dit moet toelaten de internationale wetenschappelijke samenwerking te identificeren en duurzame partnerschappen te creëren. Het spreekt voor zich dat deze partners dan ook zullen bijdragen aan de beheerskosten van de Zuidpoolbasis. Er is echter bepaald dat België de meerderheid behoudt in het Poolinstituut.

 

Een ander belangrijk verschil betreft het statuut van de IPF. Er is bepaald dat de IPF in een overgangsperiode de operationele en logistieke aspecten van het beheer van de Zuidpoolbasis op zich zal nemen. De overgangsperiode is vastgelegd op vijf jaar, en onder strikte voorwaarden eenmalig verlengbaar met drie jaar. In tegenstelling tot nu zullen zij geen bevoorrechte partner meer zijn, maar operator. Als dusdanig zullen zij ook slechts met raadgevende stem aanwezig zijn op de raad van bestuur van de ivzw. Op die manier wordt elke zweem van belangen­vermenging vermeden.

 

Daarnaast wordt ook voorzien in het nauwer betrekken van de stakeholders bij het beheer van de Zuidpoolbasis. Hiertoe worden twee adviesraden opgericht, een wetenschappelijk comité en een adviescomité met industriële en private partners.

 

U merkt dat er een wezenlijk verschil qua opzet bestaat tussen beide organisaties. Bij het uitwerken van de nieuwe structuur van het Poolinstituut werden de nodige lessen getrokken uit het verleden. Ik ben ervan overtuigd dat het Poolinstituut een duurzaam antwoord biedt voor de uitdagingen die de uitbating van een Zuidpoolbasis stelt.

 

Wat het wetsontwerp betreft, kan ik u meedelen dat hiervoor alle nodige adviezen zijn ingewonnen. Het ontwerp ligt momenteel klaar bij minister Jambon en de Koning en zal daarna worden ingediend in de Kamer. Ik denk dat wij het wetsontwerp hier vrij snel in de commissie zullen kunnen agenderen en bespreken.

 

Het beheer van de Zuidpoolbasis en het naleven van de verplichtingen van het Antarcticaverdrag van 1 december 1959 zijn exclusief federale bevoegdheden. Desondanks zijn er zeker raakvlakken met bevoegdheden van de deelstaten op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld klimaatonderzoek.

 

De Raad van State merkte dit ten andere ook op in zijn initieel advies over het wetsontwerp tot oprichting van de ivzw Poolinstituut. Om die reden zal ik ook eerstdaags contact opnemen met mijn collega's-deelstaatministers van Wetenschap om te bekijken hoe de interfederale samenwerking op dit vlak kan worden verbeterd. Ter voorbereiding hiervan werkt de POD Wetenschapsbeleid momenteel een eerste voorstel uit.

 

Collega Cassart, ik hoop dat wij hier binnenkort het wetsontwerp kunnen goedkeuren en dat het probleem dat wij in het verleden jammer genoeg hebben gekend eens en voor altijd van de baan is en dat de wetenschappelijke onderzoekers die dit jaar al naar Antarctica zijn geweest, tevreden zijn dat zij ook in de toekomst hun werk kunnen voortzetten. Daarvoor dient de Zuidpoolbasis immers in de eerste plaats.

 

04.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, j'apprécie les derniers mots que vous avez prononcés, à savoir "continuer à faire leur travail". C'est à cela que cela sert.

 

Comme vous l'avez dit, il faut regarder devant et pas derrière. L'objectif premier est de prendre les bonnes décisions, d'avancer sur les dossiers et de travailler. Il me semble que c'est ce que vous faites depuis votre entrée en fonction.

 

Par ailleurs, s'agissant de la nouvelle gestion de l'Institut polaire, pouvoir consulter les Régions avant que le dossier n'arrive sur les bancs du parlement me semble indispensable. Selon moi, tous ces couacs communautaires n'apportent pas grand-chose. L'objectif est vraiment de travailler et d'avancer.

 

Quoi qu'il en soit, le projet de loi qui est en intercabinet a déjà reçu beaucoup d'avis favorables. On va dans la bonne direction.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le lancement du nouveau programme FED-tWIN" (n° 24020)

- Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le lancement du nouveau programme FED-tWIN" (n° 24358)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de lancering van het nieuwe onderzoeksprogramma FED-tWIN" (nr. 24020)

- mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de lancering van het nieuwe onderzoeksprogramma FED-tWIN" (nr. 24358)

 

05.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, dans votre note de politique générale en 2017, on pouvait lire: "Le programme FED-tWIN vise à désigner des fonctions de recherche communes au sein des ESF et des universités et devrait mener à une collaboration durable orientée vers l'avenir entre les deux types d'établissements."

 

La loi permettant ce programme a été votée fin juin 2017 et l'arrêté d'exécution devait être, selon votre note de politique générale, publié fin 2017. De la sorte, le nouveau programme FED-tWIN aurait pu être lancé avant cette année. Ce n'est pas la première fois que je vous interroge au sujet du programme FED-tWIN. J'ai déjà eu l'occasion de saluer votre travail lors du vote du projet de loi en juin dernier mais, comme vous le savez, la patience n'est pas une de mes vertus. Dès lors, je souhaiterais faire le point avec vous sur l'état d'avancement de ce dossier.

 

Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous me dire quand sera publié l'arrêté d'exécution afin que le programme FED-tWIN puisse être lancé?

 

05.02  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Madame, la publication de l'arrêté d'exécution a pris du retard. Il est prévu pour le printemps. Ceux qui me connaissent savent que je trouve que la patience est une vertu. Malheureusement, je n'ai pas le temps de me montrer patiente.

 

Ces derniers mois, j'ai demandé à plusieurs reprises de prendre les mesures de préparation nécessaires pour pouvoir lancer rapidement le programme FED-tWIN. Un comité d'accompagnement a été mis sur pied. Il est constitué de représentants des différentes institutions participantes. Ce comité a travaillé sur un projet de convention-cadre. En effet, l'article 6 de la loi prévoit que toutes les parties doivent signer une convention-cadre avant que le programme débute. Dans ce cadre, plusieurs aspects comme les procédures communes de sélection et d'évaluation ou encore les droits de propriété intellectuelle ont été abordés.

 

Parallèlement, les deux premières phases du programme ont déjà été préparées de manière informelle. Il s'agit de la définition par les ESF des domaines dans lesquels ils souhaitent établir des profils de recherche et de la récupération des réponses fournies par les universités.

 

Dès la publication de l'arrêté d'exécution, nous pourrons passer à la formation de la troisième phase.

 

Enfin, j'aimerais souligner que l'impact de cette mesure sur l'exécution du programme et sur les budgets prévus est minime.

 

05.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la secrétaire d'État, vous vous êtes livrée à un bel exercice de français!

 

Je vous remercie de votre réponse. Il est exact que la patience ne constitue pas notre plus grande vertu à toutes deux. En tout cas, nous attendrons la conclusion de ce dossier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Jean-Marc Delizée à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la direction de BELSPO" (n° 24167)

06 Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de directie van BELSPO" (nr. 24167)

 

06.01  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la secrétaire d'État, ma question concerne la direction de BELSPO ainsi que les conséquences financières des différentes procédures engagées à ce propos.

 

Nous savons que vous n'êtes pas la première titulaire de cette fonction de secrétaire d'État à la Politique scientifique. Néanmoins, des décisions ont été prises en début de législature et, de notre point de vue, il en ressort un grand amateurisme, comme peut en témoigner la chasse aux sorcières à l'égard du précédent dirigeant de BELSPO, M. Mettens.

 

À ce sujet, il y a eu de nombreuses discussions en leur temps, des procédures judiciaires et des décisions du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État a remis une nouvelle décision, en date du 20 février, condamnant à nouveau les manœuvres du gouvernement dans ses tentatives d'évincer, en 2015, M. Mettens de son poste de président du comité de direction du SPP Politique scientifique malgré le fait qu'il avait reçu la mention "très bon" lors de l'évaluation finale de son mandat, son grand défaut étant d'être étiqueté socialiste… Par ailleurs, la Cour des comptes a relevé des "anomalies" dans son analyse des retards de paiement de BELSPO.

 

Ce que l'on retient de tout cela, au terme de ces années, c'est que cette administration qui, hier, était reconnue pour son efficacité et son professionnalisme semble, aujourd'hui, de plus en plus perturbée. Je rappelle, par exemple, que BELSPO avait été lauréate du prix Institution publique de l'année en 2013 et qu'elle est certifiée ISO 9001.

 

On pouvait s'attendre à ces perturbations. D'un côté, il y a eu des économies linéaires dans tous les départements ainsi que des coupes sombres budgétaires et, d'un autre, une volonté de supprimer cette instance en tant que telle pour la restructurer autrement. Cette Politique scientifique fédérale ressort clairement affaiblie après trois années de gouvernement. Finalement, c'est l'excellence de cette administration qui est, aujourd'hui, mise en cause, ce qui est fort regrettable.

 

J'en viens à mes questions en tant que membre de l'opposition.

 

Madame la secrétaire d'État, comptez-vous vous conformer aux décisions de la 8chambre de la section du contentieux administratif du Conseil d'État dont il semble que la seule conséquence soit de renouveler le mandat de M. Mettens pour un nouveau terme de six ans?

 

Depuis le début de la législature, quel est le montant dépensé en frais de procédure, en frais d'avocat, pour préparer le fait de démettre M. Philippe Mettens de ses fonctions et le remplacer par une personne à titre intérimaire, et ensuite à titre définitif? Nous comptons les dépenses antérieures, postérieures, les recours en extrême urgence, les suspensions, les annulations, etc. Que représentent tous ces frais, en ce compris les frais engagés avec le Selor pour procéder à la nomination d'un remplaçant de M. Philippe Mettens, en l'occurrence M. René Delcourt, aujourd'hui déclarée "nomination illégale"? 

 

Quel est votre point de vue sur les remarques de la Cour des comptes sur les "anomalies" de paiement de BELSPO? Le cas échéant, quelles mesures prenez-vous pour remédier à cette situation?

 

06.02  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Merci de votre question, monsieur Delcourt.

 

06.03  Jean-Marc Delizée (PS): Delizée! Delcourt, c'est un autre! (Hilarité)

 

C'est un lapsus. Je ne suis pas cassé par le Conseil d'État.

 

06.04  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Vous êtes, bien sûr, monsieur Delizée!

 

Mijnheer Delizée, uw vraag omvat drie zeer interessante deelaspecten.

 

06.05  Jean-Marc Delizée (PS): Ik ben benieuwd naar uw antwoord, mevrouw de staatssecretaris.

 

06.06 Staatssecretaris Zuhal Demir: Ik ben dan ook heel blij dat u mij die vraag stelt, dan kan ik erop antwoorden.

 

L'arrêt du 20 février 2018 implique que M. Delcourt n'est plus président du comité de direction du SPP Politique scientifique, à partir de la signification de cet arrêt. Il est entré en vigueur lors de sa publication sur le site internet du Conseil d'État le 26 février.

 

Conformément aux dispositions de l'article 20 § 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, j'assurerai le remplacement du titulaire de la fonction de direction en suivant la prescription reprise dans cet article.

 

Overeenkomstig dat artikel zal ik voorzien in een tijdelijke vervanger van de houder van die managementfunctie. Dat zal ik moeten doen.

 

Sedert 10 oktober 2014 werd in totaal 77 310,97 euro betaald aan drie advocatenkantoren in verband met de aanstelling van de nieuwe voorzitter en de zeven procedures die de heer Mettens daartegen aanspande.

 

Het Rekenhof heeft inderdaad enkele aanbevelingen geformuleerd inzake de betere opvolging van ontvangen facturen binnen de federale overheidsdiensten. Over het algemeen stelt het Rekenhof vast dat de onderzochte administraties, waaronder de POD Wetenschapsbeleid, de facturen voor het overgrote deel binnen de dertig dagen vastleggen. De POD Wetenschapsbeleid heeft vorig jaar 3 429 facturen ontvangen die gemiddeld binnen een termijn van twaalf dagen afgehandeld werden; 47 facturen werden te laat betaald, met een gemiddelde doorlooptijd van vijftig dagen; 98,7 % van de facturen werd tijdig betaald.

 

Daarnaast werd vastgesteld dat de interne procedures bij de POD Wetenschapsbeleid niet beantwoorden aan de vereisten van het Rekenhof. Ik heb mijn administratie eraan herinnerd dat die procedures verfijnd en uitgebreid moeten worden.

 

06.07  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses.

 

Sur le plan juridique, je pense que la saga n'est pas terminée, car on peut avoir une lecture ou une interprétation différente des décisions du Conseil d'État. Selon moi, la seule conclusion est que la manœuvre qui a été mise en place était illégale et qu'on devrait en revenir à renommer celui qui l'avait été. D'autres procédures ultérieures mèneront peut-être encore à d'autres décisions. L'avenir nous le dira.

 

Avec le recul, je regrette que l'on ait dépensé plus de 77 000 euros en frais de procédure pour arriver à des décisions qui sont cassées. Cela représente, rien que pour ce dossier, quasi le coût de deux chercheurs pendant une année, alors que d'autres procédures pour d'autres personnes ont été menées, ce qui est dommage.

 

Nous aurons peut-être l'occasion de vous poser d'autres questions à l'avenir car je pense que ce carrousel va se poursuivre.

 

Je relirai attentivement vos réponses à propos des retards de paiement, mais dans l'ensemble, nous déplorons que, dans ce département qui avait une excellente réputation, nous connaissions ce type de situation.

 

J'espère que vous prendrez en interne les dispositions pour résoudre les questions de retards de paiement. À ce stade, j'estime que le dossier n'est pas clos.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.04 uur.

La réunion publique de commission est levée à 15.04 heures.