Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

 

van

 

Woensdag 10 januari 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 10 janvier 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14.37 heures et présidée par M. Philippe Goffin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.37 uur en voorgezeten door de heer Philippe Goffin.

 

De voorzitter: Vraag nr. 22543 van de heer Crusnière wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de stand van zaken van de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen" (nr. 22714)

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen" (nr. 22844)

01 Questions jointes de

- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "l'état d'avancement du service garanti dans les prisons" (n° 22714)

- M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'état d'avancement de l'instauration d'un service minimum dans les prisons" (n° 22844)

 

01.01  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag dateert van december, maar werd toen uitgesteld. Ik diende deze vraag in naar aanleiding van een staking die toen plaatsvond in Merksplas en waardoor opnieuw politiediensten moesten worden opgevorderd. Mijn vraag strekte ertoe de stand van zaken te kennen met betrekking tot de minimale dienstverlening.

 

Ook al werd mijn vraag toen uitgesteld, ze is vandaag opnieuw actueel. Ik heb gisteren immers gelezen in een bericht van Belga dat u wel degelijk hebt samen gezeten met het bewakingspersoneel. De vakbonden vragen extra aanwervingen en hebben u daarvoor een deadline gegeven, maar zij beweren dat het nog niet voldoende is. U zou ook een voorstel hebben gedaan. Deze week zal cruciaal zijn.

 

U moet niet onderhandelen in deze commissie, dat is ook niet het onderwerp van mijn vraag. Het belangrijkste is echter het volgende. Er wordt opnieuw een stakingsgolf aangekondigd. Zo er niet wordt ingegaan op de vragen, zal er een grote nationale staking worden georganiseerd zoals in 2016. Toen was het wel voornamelijk in het Franstalig landsgedeelte. Als er nu een stakingsgolf aankomt, dan wordt die minimale dienstverlening wel een cruciaal verhaal. Kijk maar naar wat er destijds allemaal gebeurd is.

 

De minimale dienstverlening zou er komen tegen eind vorig jaar. Thans is een nieuw jaar begonnen. Aan Nederland was gezegd, in het kader van de overlevering, dat de minimale dienstverlening er tegen eind 2017 zou zijn. Misschien zouden de Nederlandse bezwaren in verband met het overleveren van mensen aan België, dan misschien ook van de baan zijn. De minimale dienstverlening is er echter nog niet.

 

Mijnheer de minister, wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de minimale dienstverlening in de gevangenissen?

 

01.02  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, il est vrai que votre note de politique générale de 2018 soulignait "le besoin d'un service garanti pour assurer la continuité des soins dispensés aux personnes internées en attente de placement en structure adaptée et à toute autre personne souffrant de troubles psychiatriques en détention." Vous y annonciez ainsi que "la Justice continuera à s'investir au maximum dans le dialogue social de manière à ce que les conflits susceptibles de mettre en péril ces droits élémentaires puissent être évités."

 

Mon parti n'a jamais sous-estimé l'importance d'instaurer un service minimum dans les prisons, ce service étant élémentaire, tant en période de grève que d'incidents. Pour rappel, le week-end du 31 décembre, le personnel de la prison de Saint-Gilles a décidé de fonctionner en service minimum pour une durée de 48 heures à la suite d'une agression d'une de ses membres. Nous comprenons cette réaction. Les visites ont donc été suspendues pendant la période des fêtes, période sensible pour les personnes détenues et pour leur famille.

 

Le 15 mars dernier, d'autres collègues vous interrogeaient sur l'état d'avancement de ce projet de service minimum dans les établissements pénitentiaires. Vous avez alors affirmé que "le gouvernement a fait savoir au Comité européen pour la prévention de la torture qu'il entendait conclure un accord-cadre sur l'organisation de la continuité de la détention d'ici l'été prochain" (2017). Depuis lors, nous n'avons toujours pas connaissance d'un accord-cadre.

 

Au contraire, nous avons pris connaissance d'une nouvelle déclaration du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe qui dénonce fermement "l'incapacité persistante des autorités belges à instaurer un service minimum visant à garantir le respect des droits des personnes détenues lors des mouvements sociaux engagés par le personnel pénitentiaire".

 

Monsieur le ministre pouvez-vous me dire quel est l'état actuel des négociations avec les syndicats et les directeurs de prison? Pourquoi la concertation serait-elle à l'arrêt ou ne progresserait-elle pas au rythme souhaité? Disposez-vous d'un calendrier précis concernant l'instauration de ce service minimum, ce qui signifie que l'on doive compléter les cadres du personnel? Des mesures particulières sont-elles envisagées à cet égard?

 

01.03 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Maingain, mevrouw De Wit, in eerste instantie wens ik te verwijzen naar het antwoord dat ik midden december ter zake gaf in deze commissie aan uw collega, de heer Stefaan Van Hecke.

 

Comme prévu dans l'accord de gouvernement et dans mon plan Justice, j'ai effectivement entamé en premier lieu des concertations informelles avec les syndicats sur l'instauration d'un service minimum garanti.

 

Durant son Conseil des ministres thématique de l'été 2016, le gouvernement a, en outre, confirmé que l'approche de cette problématique s'inscrirait dans le cadre d'une initiative législative plus globale relative à l'organisation des services pénitentiaires et au statut du personnel pénitentiaire.

 

Ik zal niet verhullen dat de vakbonden van het gevangenispersoneel geen vragende partij zijn voor een dergelijke wettelijke regeling. Ik ben echter niettemin de mening toegedaan dat tijdens de diverse informele overlegmomenten die ik met de verantwoordelijken van deze organisaties heb gehad, de geesten in belangrijke mate naar elkaar toe zijn gegroeid. De vakbonden blijven evenwel de voorkeur geven aan een regeling via een protocol.

 

Ik ben ervan overtuigd dat tijdens dit overleg belangrijke stappen zijn gezet om de fase van de afhandeling van een sociaal conflict nog verder te optimaliseren om alzo stakingen te voorkomen of minstens tot een minimum te beperken. Tijdens het laatste overleg, dat ik eind 2017 met de vakbonden had, heb ik aangekondigd dat het wetgevend proces van het wetsontwerp dat onder meer in deze regeling voorziet, kort na nieuwjaar zal worden opgestart.

 

J'ai donc l'intention de déposer ce projet de loi en commission de la Justice dès qu'un consensus aura été trouvé en Conseil des ministres. Je ne suis pas encore en mesure de fournir un calendrier précis, car d'autres instances telles que l'Inspection des finances et le Conseil d'État doivent également rendre leur avis.

 

01.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik noteer dat het wetsontwerp in deze commissie zal worden behandeld, na consensus in de Ministerraad. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik wil altijd helpen als het in de Ministerraad niet zo vlot mocht gaan, want wij hebben ter zake zelf een voorstel voorbereid. Ik wil u van dienst zijn en ons voorstel voorleggen. Dan kan dat ook behandeld worden met het oog op consensus in de commissie.

 

Alle gekheid op een stokje, mijnheer de minister, minimale dienstverlening is een belangrijke materie die trouwens werd opgenomen in het regeerakkoord. Ik ben blij dat u lang hebt onderhandeld, dat is belangrijk, maar op een gegeven ogenblik moet men toch vooruit. Dat is essentieel om verdere veroordelingen te vermijden.

 

Bovendien, nu moeten elke keer andere diensten, politiemensen of militairen, die taken overnemen. Ik meen dat die mensen hun handen al vol hebben met andere taken. Ik ben blij te horen dat het wetgevend werk inzake de gegarandeerde of minimale dienstverlening, of hoe men het ook noemt, eraan komt en ik kan niet wachten tot wij de bespreking in de commissie kunnen aanvatten.

 

01.05  Olivier Maingain (DéFI): Très brièvement, monsieur le président, nous attendons, comme les convoyeurs, en espérant qu'il n'y aura pas de pigeons dans cette affaire.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de verkoop van levenswaren in de gevangenissen" (nr. 22766)

02 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "la vente de denrées alimentaires dans les prisons" (n° 22766)

 

02.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik had deze drie vragen op de agenda eerder schriftelijk ingediend, maar omdat zij niet tijdig werden beantwoord heb ik mij verplicht gezien ze mondeling te stellen.

 

De eerste vraag betreft de levenswaren in de gevangenissen, een andere vraag dan degene die ik enkele weken geleden stelde naar aanleiding van het rapport van het Rekenhof. Deze vraag was voordien reeds ingediend.

 

Ik ontvang immers regelmatig klachten over de kosten en de kwaliteit van voedingswaren en andere producten die gedetineerden kunnen aankopen in de gevangenissen. Op sommige plaatsen zou de leverancier erg duur zijn en zou de gevangenis daarboven 7 tot 10 procent extra aanrekenen boven op de aankoopprijs. Daarnaast is er van de meeste producten maar een merk beschikbaar, vaak niet het goedkoopste.

 

Bepaalde gevangenissen hebben ook bepaalde regels over het bijhouden van voedsel, bijvoorbeeld hoeveel stuks van elk product de gevangenen mogen bewaren. Hierdoor gebeurt het dat gedetineerden aangekocht voedsel terug moeten geven of het door het penitentiair personeel wordt weggenomen.

 

Ik heb hierover de volgende concrete vragen.

 

Klopt het dat de verkoopprijs van de voedingswaren en andere producten in bepaalde gevangenissen erg hoog is en dat het aanbod sterk verschilt tussen de gevangenissen?

 

Wat is uw reactie daarop? Welke acties plant u om dit probleem te verhelpen?

 

Klopt het dat er in bepaalde gevangenissen regels bestaan over het bijhouden van voedingswaren? Is elke gevangenis vrij om eigen regels vast te leggen?

 

Wat is uw reactie daarop? Welke mogelijkheden ziet u om de regels eventueel te versoepelen?

 

02.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, aangezien de kantines van de inrichtingen lokaal worden georganiseerd gebruikmakend van lokale leveranciers, verschilt het aanbod sterk tussen de verschillende inrichtingen. Via massa-aankopen krijgen de inrichtingen kortingen van de leveranciers. Die kortingen worden niet doorgerekend aan de gedetineerden, maar worden geboekt in het steunfonds. Dat steunfonds wordt uitsluitend besteed ten voordele van de gedetineerden en kan bijgevolg worden beschouwd als een vorm van solidariteitsmechanisme dat ook toelaat dat minder vermogende of onvermogende gedetineerden bepaalde goederen of producten kunnen verwerven.

 

Wat uw tweede vraag betreft, de kantines van elke inrichting zijn aangepast specifiek aan de doelgroep aanwezig in de inrichting. Er is een grote diversiteit met eigen behoeften, bijvoorbeeld vegetarisch of halal. Ook zijn er enorme verschillen tussen de inrichtingen zelf qua samenstelling van de bevolking, beklaagden, veroordeelden enzovoort, wat een impact heeft op de organisatie van de kantine. Zo kennen arresthuizen een groot verloop en dienen zij hun kantines hieraan aan te passen: meerdere dagen mogelijkheid tot kantine. De inrichtingen verschillen om die reden heel erg qua werking en aanpak van de kantines. Gelet op die verschillen hebben wij niet de intentie om de huidige regeling aan te passen.

 

Ten derde, in de meeste inrichtingen geldt geen beperking op het bestellen van het aantal producten. De onderrichtingen, meer specifiek de collectieve brief nr. 113 betreffende de goederen van de gedetineerde, bepalen niettemin dat de directeur beperkingen kan opleggen. Die eventuele beperkingen zijn voornamelijk door veiligheidsredenen ingegeven. Het volume aanwezige goederen en producten mag de normale uitvoering van de bewakings- en controleopdrachten niet onmogelijk maken. De beperkingen zijn ook door sanitaire en hygiënische regels ingegeven. Dat geldt voornamelijk voor bederfbare producten.

 

In antwoord op uw vierde vraag merk ik op dat over het algemeen kan worden gesteld dat geen beperking geldt voor het op cel bewaren van producten of voedingswaren. De gedetineerden zelf zijn na ontvangst van de kantine verantwoordelijk voor het bewaren ervan. In alle inrichtingen is, ofwel in de cel zelf ofwel op de sectie van de gevangenis, een frigo aanwezig, om de producten in te bewaren.

 

Het is uiteraard belangrijk dat over de sanitaire en hygiënische toestand in de verblijfsruimte wordt gewaakt en dat veiligheidsprocedures moeten kunnen worden uitgevoerd. Indien ter zake een goed evenwicht kan worden gevonden, meen ik dat de bestaande reglementering nog steeds voldoet.

 

02.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord.

 

Ik begrijp en weet dat het systeem bestaat. Er is inderdaad een sociaal fonds waardoor ook gedetineerden die het moeilijker hebben de mogelijkheid hebben een aantal producten aan te kopen. Het is een heel goed systeem.

 

Het is belangrijk dat er altijd aandacht voor is en dat wordt geprobeerd de producten mits goede onderhandelingen zo goedkoop mogelijk aan te kopen.

 

De meeste gedetineerden hebben ook weinig inkomsten. Een en ander is dus een belangrijk aandachtspunt voor zij die vaak gedurende een lange tijd zijn opgesloten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de implementatie van PrisonCloud in de gevangenissen" (nr. 22767)

03 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "l'implémentation de la plateforme PrisonCloud dans les prisons" (n° 22767)

 

03.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ook deze vraag werd eerder schriftelijk ingediend.

 

Gedetineerden zijn voor telefonie en televisie afhankelijk van de abonnementen die de gevangenissen ter beschikking hebben. Ik hoop dat er de voorbije dagen niet te veel abonnees van Proximus bij waren, want dan was het waarschijnlijk niet zo fijn werken.

 

De tarieven zouden erg hoog liggen. In 2014 bevestigde u dit in het antwoord op een schrif­telijke vraag van toenmalig kamerlid Khattabi. Bovendien wijzigen aanbod en dienstverlening wanneer een gevangenis een andere provider kiest. Er lijkt alleszins nog niet veel te zijn veranderd. Er is wel PrisonCloud, een digitaal dienstplatform langswaar gedetineerden ook televisie kunnen kijken en kunnen bellen. Begin 2016 kondigde u aan dat het systeem binnen de drie jaar in alle gevangenissen zou worden geïmplementeerd.

 

Ten eerste, in welke gevangenissen is het systeem reeds geïnstalleerd en welke gevange­nissen zijn binnenkort aan de beurt?

 

Ten tweede, verwacht u de timing voor een volledige uitrol in alle gevangenissen van begin 2019 nog te halen?

 

Ten derde, hoeveel heeft de installatie tot op heden aan de overheid al gekost? Graag kreeg ik een overzicht per gevangenis.

 

Ten vierde, hoeveel verwacht men dat de volledige uitrol, bij benadering, zal kosten?

 

Ten vijfde, hoe wordt het systeem geëvalueerd, zowel door gedetineerden als penitentiair perso­neel, in de gevangenissen waar het al gebruikt wordt?

 

Ten zesde, wat betekent PrisonCloud voor de tarieven en het aanbod van telefonie, internet en televisie, die worden doorgerekend aan de gedetineerden?

 

Ten zevende, klopt het dat die tarieven in bepaalde gevangenissen nog steeds erg hoog liggen? Wat is er sinds 2014 gebeurd om dat probleem te verhelpen? Zijn er grote verschillen tussen de gevangenissen onderling? Graag kreeg ik een overzicht van de tarieven per gevangenis. Daarom had ik mijn vraag eerst schriftelijk ingediend. Welke acties plant u om het probleem op te lossen?

 

03.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, mijn intenties voor het nieuwe jaar zijn nog beter dan die voor het vorige jaar. Ik zal dus mijn best doen.

 

Momenteel is PrisonCloud actief in de straf­inrichtingen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Bij de bouw van de nieuwe straf­inrichtingen wordt de installatie van een dienstenplatform voor gedetineerden toegevoegd aan het bestek. In de bestaande inrichtingen wordt in eerste fase in bekabeling tot op celniveau voorzien, om daarna telefonie op cel te installeren. Het project voor het bekabelen van de cellen loopt momenteel. De offertes voor het project telefonie op cel werden geëvalueerd en worden momenteel gevalideerd. De bekabeling vormt de basis­infrastructuur waarop PrisonCloud kan worden aangesloten.

 

De uitrol van PrisonCloud tegen begin 2019 is om budgettaire redenen niet realistisch. De kostprijs van het digitaal platform is immers belangrijk. Wat de telefonie op cel betreft, zal de installatie op dat moment volop aan de gang zijn.

 

De kosten voor de installatie van PrisonCloud bedragen voor de gevangenis van Beveren 1,314 miljoen euro, voor Leuze 821 000 euro en voor Marche 1,297 miljoen. De kostprijs van het telefoniedossier omvat 2,5 miljoen investeringskosten en 4 miljoen aan jaarlijkse operationele kosten.

 

Het is moeilijk om een enigszins betrouwbare raming op te maken van de kosten van de totale uitrol van PrisonCloud in alle gevangenissen. U merkt reeds belangrijke verschillen tussen de drie opgesomde inrichtingen, die een gelijke capaciteit hebben. De capaciteit van de inrichtingen schommelt tussen 32 en 694 cellen, los van andere verschillen qua architecturale infrastruc­tuur. Het zou een meer dan virtuele oefening zijn om de bekende bedragen eenvoudigweg te extrapoleren naar die capaciteit. Aan elke bijkomende installatie zal dan ook een studie moeten voorafgaan.

 

Er werd in de strafinrichting van Beveren een enquête gehouden over de werking van PrisonCloud. Aan de hand van de antwoorden die we van de gedetineerden kregen, kunnen we melden dat het systeem over het algemeen een goede tot zeer goede score krijgt. Ook de diensten van de Gemeenschap zien in het platform opportuniteiten om digitale opleidingsprogramma's aan te bieden.

 

Het grootste deel van de services die worden aangeboden is gratis voor de gedetineerden. Er zijn echter ook betalende diensten zoals video on demand. De prijs hiervan is afhankelijk van het soort film dat wordt gehuurd en de marktconformiteit.

 

Wat tv en radio betreft, alle gedetineerden krijgen standaard vier tv-kanalen plus alle beschikbare radiozenders. Wanneer de gedetineerde het wenst, kan hij of zij voor een maandelijks bedrag alle beschikbare kanalen ontvangen voor een richtprijs van 17 euro naar gelang van de gevangenis.

 

Wanneer de gedetineerde een telefoongesprek wenst te voeren dient hij of zij hiervoor te betalen. De tarieven zijn afhankelijk van het nummer dat wordt gebeld, het land, de zone en piek- of daluren, zoals verder aangegeven.

 

De gedetineerde kan ook een pc huren, zoals in de strafinrichtingen zonder PrisonCloud. Hij of zij betaalt daarvoor een maandelijkse huur – richtprijs is 15 euro naar gelang van de gevangenis.

 

De tarieven voor telefonie zijn momenteel inderdaad relatief hoog. Net hiervoor werd het project telefonie op cel voorgesteld niet alleen met het oog op een betere toegankelijkheid van telefoons, maar ook met het oog op marktconforme tarieven. De evaluatie van de offertes wordt momenteel afgerond. We hopen dan ook op korte termijn de gunning te kunnen verlenen om hierna zo snel mogelijk alle inrichtingen te voorzien van het nieuwe systeem. De aangepaste tarieven zullen vanaf dan kunnen worden ingevoerd. Ik bezorg het secretariaat van de commissie een overzicht met de huidige tarieven.

 

03.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, dank u voor het gedetailleerde antwoord.

 

Er moet absoluut gestreefd worden naar zo laag mogelijke tarieven. Daaraan moet aandacht worden besteed bij het uitschrijven van de bestekken en het sluiten van contracten. Telefonie is vaak een van de weinige contacten met de buitenwereld voor de gedetineerde. Als de prijzen te hoog zijn, kan dat een rem zetten op het onderhouden van de nodige contacten, zeker wanneer er telefoongesprekken met het buitenland plaatsvinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de weigering door de Hoge Raad voor de Justitie om de 'Panoramadossiers' te onderzoeken" (nr. 22768)

04 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "le refus du Conseil supérieur de la Justice d'examiner les dossiers de l'émission Panorama" (n° 22768)

 

04.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik kom nog even terug op een dossier waarover in het verleden al verschillende vragen werden gesteld, met name de befaamde Panoramadossiers.

 

Een aantal zaken aangaande het beloofde onderzoek blijft onduidelijk. In het antwoord op mijn vorige vraag verklaarde u dat u, nadat u van de Hoge Raad had vernomen dat deze die dossiers niet kon onderzoeken in het kader van de lopende audit, de slachtoffers hiervan op de hoogte hebt gebracht en hen aanraadde een schriftelijke klacht neer te leggen bij de Hoge Raad voor de Justitie. U bezorgde hen ook het daarvoor bestemde formulier.

 

Volgens mijn informatie hebben verschillende betrokkenen wel degelijk een individuele klacht ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie. Deze verklaarde zich echter onbevoegd en beroept zich daarvoor op artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek. Dat artikel vermeldt dat de Hoge Raad niet bevoegd is zich uit te spreken over de inhoud van een vonnis. De klachten gaan echter over het verloop van de expertise en de gerechtelijke procedure die aan dit vonnis voorafging, meer bepaald de medische expertiseverslagen die door bepaalde gerechtsdeskundigen werden opgesteld.

 

U verklaarde eind 2016 ook dat uw kabinet het Vlaams Patiëntenplatform had gecontacteerd, maar dat het niet wenste mee te werken. Volgens mijn informatie is er meermaals overleg geweest met betrekking tot de oprichting van het register en de daaraan verbonden deontologische code tussen uw kabinet en het platform.

 

Mijnheer de minister, ik heb hierover dan ook de volgende vragen.

 

Ten eerste, is de Hoge Raad voor de Justitie wel of niet bevoegd voor het onderzoeken van de zogenaamde Panoramadossiers? Indien niet, gaat u akkoord met hun interpretatie van het vernoemde artikel? Wie is er dan wel bevoegd? Indien wel, om welke reden heeft de Hoge Raad dan toch aangegeven geen onderzoek te willen instellen?

 

Ten tweede, volgens mijn informatie was uw kabinet wel degelijk op de hoogte van de beslissing van de Hoge Raad voor de Justitie. Er zouden ook in de voorbereiding tot wijziging van de wet tot oprichting van een register voor gerechtsdeskundigen verschillende uitnodigingen zijn geweest om samen te zitten met vermeende slachtoffers van valse medische verslagen. Waarom bent u daar niet op ingegaan? Hebt u op de een of andere manier nog contact gehad met de slachtoffers?

 

Ten derde, welke stappen zult u op korte termijn nemen om toch tot een onderzoek te kunnen komen van de vermelde dossiers, zoals u hebt beloofd na de uitzending van de bewuste Panoramareportage?

 

Tot slot, met welke concrete vraag nam u contact op met het Vlaams Patiëntenplatform? Wat was hun antwoord? Wat waren de resultaten van de onderlinge contacten?

 

04.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, in eerste instantie verwijs ik u naar mijn antwoord op uw vraag van 16 december 2016, waarbij reeds werd ingegaan op de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie.

 

U weet dat ik niet concreet kan tussenkomen in de behandeling van klachten door de Hoge Raad. Uit de gang van zaken kan ik alleen maar afleiden dat de ingediende klachten blijkbaar niet voldeden aan de formele vereisten om tot een onderzoek te kunnen overgaan. Zo blijkt een aantal van de ingediende klachten betrekking te hebben op lopende procedures. Het is hierbij niet duidelijk in welk stadium deze procedures zich bevinden. Ook hier spreekt het voor zich dat ik noch de Hoge Raad kunnen tussenkomen in voor de rechtbank aanhangige geschillen. Afhankelijk van de stand van het dossier zijn er nog verweermiddelen mogelijk.

 

Wat ik u wel kan bevestigen is dat de destijds door de Hoge Raad verrichte audit bij de vredegerechten en de politierechtbanken weldegelijk gevolgen heeft gehad. Naar aanleiding hiervan hebben de projectleiders van de werkgroep rond het nationaal register in verschil­lende arrondissementen toelichting gegeven bij de ontwikkelde deontologische code en de wijziging van artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de onverenigbaarheden.

 

Er wordt dus wel degelijk veel aandacht aan deze problematiek besteed.

 

Op vraag van een van de klagende partijen werd contact opgenomen met het Vlaams Patiënten­platform, dat ons geen enkele concrete informatie kon meedelen.

 

04.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, het blijft wel problematisch. Wij weten wat die uitzending van Pano heeft teweeg­gebracht. Er is toen de belofte geweest om bepaalde dossiers nader te onderzoeken. Men stuit dan inderdaad op een aantal grenzen. Dat creëert bij de mensen het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en zeker dat ze met hun klachten nergens terechtkunnen.

 

Dat is het probleem. Dit antwoord zal hen opnieuw niet veel hoop geven, vrees ik. Toch denk ik dat het belangrijk is, als er dergelijke klachten zijn, dat de mensen ergens terechtkunnen. Uiteraard moet het orgaan bevoegd zijn, maar men moet wel ergens met klachten terechtkunnen, anders zal de frustratie over het rechtsysteem blijven groeien en zal de geloofwaardigheid van justitie in het gedrang komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de in de Potpourri II-wet ingeschreven hervorming van het hof van assisen" (nr. 22769)

- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "het arrest van het Grondwettelijk Hof over Potpourri II" (nr. 22781)

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof tot nietigverklaring van de Potpourri II-wet wat het hof van assisen betreft" (nr. 22841)

- mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de Potpourri II-bepalingen" (nr. 22871)

05 Questions jointes de

- Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'invalidation par la Cour constitutionnelle de la réforme de la cour d'assises inscrite dans la loi 'pot-pourri II'" (n° 22769)

- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au 'pot-pourri II'" (n° 22781)

- M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "les effets de l'arrêt de la Cour constitutionnelle invalidant la loi pot-pourri II relative à la cour d'assises" (n° 22841)

- Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle des dispositions du pot-pourri II" (n° 22871)

 

05.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het Grondwettelijk Hof vernietigde bij arrest van 21 december 2017 een aantal bepalingen van de Potpourri II-wet, waarin onder meer was voorzien in een quasi afschaffing van het hof van assisen. De idee was om alle zaken waarvoor het parket verzachtende omstandigheden ziet en waarvoor de aanklager geen levenslange celstraf vraagt door de correctionele rechtbank te laten behandelen. ln de praktijk gaat dat op voor bijna alle misdaden.

 

Het Grondwettelijk Hof heeft nu geoordeeld dat deze regeling in strijd is met de Grondwet. Het risico bestaat dat mensen in dezelfde situatie op een andere manier zullen worden behandeld omdat er in het ene geval wel verzachtende omstandigheden zijn en in het andere niet.

 

U zou inmiddels reeds werken aan een aangepast voorstel, met een soort "criminele kamers". U heeft daarover in het verleden al gecommuniceerd.

 

In het arrest ging de aandacht vooral naar de bepalingen in verband met het hof van assisen, maar het Grondwettelijk Hof vernietigde ook nog andere onderdelen van de justitiehervorming. Zo werd geoordeeld dat de bepaling die toelaat dat het openbaar ministerie op grond van verzachtende omstandigheden een zaak aan de correctionele rechtbank onttrekt en voor de politierechtbank brengt, in strijd is met artikel 13 van de Grondwet. Een onderzoeks- of vonnisgerecht moet daar controle op kunnen uitoefenen.

 

Daarnaast kan het volgens het Grondwettelijk Hof niet dat een huiszoeking in het kader van een mini-instructie plaatsvindt, zonder een gerechtelijk onderzoek of echte controle van een onderzoeksrechter.

 

Tot slot, vernietigde het Grondwettelijk Hof ook het voorstel dat verdachten tijdens een strafonderzoek enkel nog cassatieberoep kunnen aantekenen tegen de eerste verlenging van hun aanhouding en niet meer als die voorlopige hechtenis een tweede, derde of vierde keer gehandhaafd wordt. De vernietiging zou geen effect hebben op de genomen beslissingen die al onder deze regeling vielen.

 

lk heb hierover dan ook de volgende concrete vragen.

 

Ten eerste, wat is uw algemene reactie op de vernietiging van deze vijf maatregelen door het Grondwettelijk Hof?

 

Ten tweede, op welke manier wil u nu verder met deze voorstellen? Wil u deze aanpassen om aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof tegemoet te komen? Op welke manier zal u dit doen voor elk van de vernietigde bepalingen? Wij kennen uw antwoord betreffende het hof van assisen, maar uw plannen zijn minder duidelijk over de andere bepalingen die ook werden vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

 

Ten derde, op welke termijn denkt u met aangepaste voorstellen naar het Parlement te kunnen komen?

 

Le président: Monsieur le ministre, avant de répondre, pourriez-vous attendre quelques instants? M. Maingain, qui est dans une autre commission pour le moment, va nous rejoindre. Ainsi, votre réponse sera entendue le plus largement possible. (Assentiment)

 

La réunion publique de commission est suspendue de 15.05 heures à 15.11 heures.

De openbare commissievergadering wordt geschorst van 15.05 uur tot 15.11 uur.

 

Le président: Monsieur le ministre, l'actualité de la commission de l'Intérieur fait que l'on risque de devoir attendre encore un certain temps.

 

Je vais donc vous permettre de répondre à M. Van Hecke.

 

05.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest grenzen gesteld aan de techniek van de correctionalisering van misdaden. Ik verwelkom de duidelijkheid die het arrest biedt, ook al zal het, alvast tijdelijk, tot nieuwe assisenzaken leiden en moeten de gevolgen van het arrest nog verder worden onderzocht.

 

Het is in ieder geval belangrijk dat het Grondwettelijk Hof expliciet stelt dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd blijven ten aanzien van de beslissingen die op grond daarvan zijn genomen voor de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad.

 

Zoals u weet, wordt er momenteel hard gewerkt aan een hervorming van het strafrecht, het strafprocesrecht en het strafuitvoeringsrecht en waren de zogenaamde Potpourri-wetten voorzien als tijdelijke maatregelen in afwachting daarvan. Ik kan u geruststellen, in die zin dat de nieuw ontworpen wetboeken in de lijn zullen liggen van het door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arrest, niet alleen op het vlak van de correctionalisering die niet langer zal worden voorzien, maar ook op het vlak van de andere vernietigde bepalingen die onder meer betrekking hebben op de mini-instructie, de voorlopige hechtenis of de strafuitvoeringsmodaliteiten voor vreemdelingen.

 

L'avant-projet que j'ai déjà soumis en la matière au gouvernement à l'été 2017 prévoit un jury populaire de quatre membres qui assistent trois magistrats du siège professionnel. En outre, cet avant-projet prévoit une procédure adaptée qui reprend certains avantages de l'ancienne procédure d'assises, notamment en matière d'administration de la preuve. Les chambres criminelles composées d'un jury seront également compétentes en matière de délits de presse et de délits politiques conformément à la Constitution. Les appels resteront possibles.

 

Net zoals dit gebeurd is voor de Potpourri II-wet, maken ook deze teksten inzake de criminele kamers het voorwerp uit van een bevraging van het terrein. Ook de expertencommissie die bestaat uit advocaten, academici en magistraten, die een nieuw wetboek van strafprocesrecht opstelt, heeft de teksten al gekregen. Vervolgens zal het wetsontwerp aan de regering worden voorgelegd, waarna het advies van de Raad van State kan worden ingewonnen.

 

05.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Wat assisen betreft, weten we aan welk alternatief ontwerp u werkt. Ik ben er evenwel niet zeker van of dat zal volstaan. U kan natuurlijk een eerste toetsing doen aan de hand van wat het Grondwettelijk Hof stelt op basis van de vernietigde bepaling. Of die nieuwe bepaling die toetsing zal doorstaan, zal later nog moeten blijken.

 

Wat de andere vernietigde bepalingen betreft, heb ik begrepen dat het voorontwerp waaraan gewerkt wordt voor de instelling van een nieuw wetboek van strafvordering, rekening houdt met alle opmerkingen van de Raad van State. De mini-instructie inzake huiszoekingen zal dus niet doorgevoerd worden. Ik neem aan dat dit in het nieuwe systeem de bevoegdheid zal zijn van de rechter van het onderzoek, in plaats van die van de onderzoeksrechter. Dat is echter een heel andere discussie die we later nog zullen voeren.

 

Ik kijk in ieder geval uit naar de teksten, zowel inzake het nieuwe wetboek van strafvordering als inzake het alternatief voor de assisenjury.

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le contrôle des mosquées par la cellule BELFI" (n° 22774)

06 Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het toezicht op de moskeeën door de cel BELFI" (nr. 22774)

 

06.01  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, ma question était à l'origine adressée à M. Jambon, et elle a ensuite été redirigée vers vous. Il est évident qu'elle s'adresse à tout le gouvernement. Dans le dossier de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, nous avons un différend. Pour ma part, je plaide depuis le début pour que le plan soit traité de manière nationale mais, malheureusement, l'essentiel du plan porté par le gouvernement se localise à Bruxelles: c'est le plan Canal, auquel s'ajoute Vilvorde.

 

Un autre aspect très gênant dans ce plan est qu'on crée un lien avec les mosquées. Or, nous savons que les terroristes qui sont poursuivis par nos services ne fréquentaient pas les mosquées. Ici, au travers des actions qui sont menées par la cellule BELFI, des contrôles dans les mosquées sont très régulièrement organisés, qui ressemblent à des descentes de police et qui posent un certain nombre de problèmes.

 

L'année passée déjà, j'avais pris quelques initiatives informelles et j'avais notamment invité votre collègue M. Jambon à rencontrer les autorités musulmanes, notamment l'Union des mosquées de Bruxelles. Les problèmes existant sur le terrain lui avaient alors été présentés, dont l'édification de listes d'élèves des cours de religion islamique dans les mosquées. Cela rappelle une période noire de notre histoire: c'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres avec les familles juives. Cette démarche de BELFI était notamment menée par des inspecteurs de l'ONEM. Lors de cette réunion, le ministre Jambon s'était engagé à mettre fin à ce fichage des populations de jeunes musulmans dans les mosquées.

 

Lors de cette rencontre, d'autres problèmes avaient été évoqués par les représentants de la communauté musulmane, dont la fermeture des rues lors de ces contrôles, ou le fait que ces contrôles soient menés le jour de la prière du vendredi. Il avait été demandé qu'au lieu de fermer les rues et de venir à un moment de forte affluence pour la prière, il soit envoyé un courrier aux autorités de chaque mosquée leur demandant les documents ou les obligations pour lesquels les services étaient désireux d'avoir des informations.

 

Depuis, le ministre Jambon a agi et il n'y a plus de fichage des enfants dans les mosquées. Mais, malheureusement, les contrôles qui ressemblent davantage à des descentes dans les quartiers et les mosquées se poursuivent.

 

Tout naturellement, monsieur le ministre, je vous interroge et à travers vous, toutes les compétences du gouvernement, le premier ministre mais également le ministre de l'Intérieur. Quelle sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la cellule BELFI pour que cesse cette situation? Un mot d'ordre a-t-il été donné? Où en sont les engagements du gouvernement pour ne plus effectuer les contrôles pendant les heures d'affluence, les heures de prière? Comment expliquer que certaines mosquées aient été contrôlées plusieurs fois dans les mêmes conditions?

 

Le ministre Jambon s'était engagé à prévenir que des contrôles allaient être effectués. Vous comprendrez que certains bénévoles ne sont pas au fait des règles de gestion des ASBL. Qu'en est-il? Ne peut-on pas envisager l'édition de checklists de documents utiles pour ces contrôles qui pourraient être adressées aux dirigeants afin d'éviter de donner cette image?

 

Monsieur le ministre, ces actions sur le terrain sont évidemment très contre-productives. Je pense véritablement que quand on discute avec les dirigeants de ces institutions, ce sont des alliés du gouvernement, des alliés dans la lutte contre le radicalisme. Malheureusement, on arrive avec ce type d'actions à des effets contre-productifs qui ne sont pas du tout positifs, qui ne sont pas désirables du tout.

 

06.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Kir, les opérations BELFI organisées sous l'égide du parquet général de Bruxelles traduisent sur le terrain l'approche pluridisciplinaire visant à s'attaquer aux sources de financement du terrorisme, aux problématiques des faux documents, des armes et des stupéfiants. Outre la police judiciaire fédérale et la police locale, différents services d'inspection (le fisc, l'Inspection régionale, l'Inspection sociale mais aussi des fonctionnaires communaux chargés de l'Environnement) sont associés aux contrôles car particulièrement au fait des enjeux locaux.

 

Les policiers fédéraux sont spécialisés et ont acquis, avec les années, une connaissance approfondie des réalités de terrain. Ils font partie d'une équipe spécialisée de la PJF. Un contrôle n'a de sens que si le local est ouvert et que si les enquêteurs peuvent rencontrer des responsables. Ceci justifie le fait que les actions soient menées, dans le plus grand respect des fidèles, aux alentours des moments de prière. La tenue des agents de contrôle ainsi que leur comportement sont adaptés aux lieux de culte. Le déroulement des offices religieux et la prière ne sont pas troublés par les contrôles. De la même manière, les contrôles dans le secteur horeca sont menés lorsque du personnel et des clients sont présents en veillant à troubler le moins possible l'activité.   

 

Enfin, il me paraît important de rappeler que du 20 janvier 2016 au 13 octobre 2017, 202 personnes morales ont été contrôlées sur le ressort de la cour d'appel de Bruxelles. L'activité de ces personnes morales concernait 42 lieux de prière mais aussi et pour l'écrasante majorité, des crèches, des établissements du secteur horeca, des clubs de sport, des écoles, etc. À la suite de ces contrôles, 336 dossiers ont été ouverts par les différents services publics fédéraux et régionaux, 180 infractions ont été constatées et 53 fermetures d'établissements décidées.

 

Complémentairement aux contrôles réalisés dans le cadre du projet BELFI, des contrôles administratifs d'ASBL sont également organisés par les zones de police bruxelloises dans le cadre du plan Canal et de leur travail courant. Ces activités ressortent également de la compétence de mon collègue Jambon. Dans le cadre de tels contrôles, la police locale et le SPF Justice ont rédigé une checklist qui peut être utilisée afin de demander les documents et les informations utiles aux ASBL contrôlées.

 

06.03  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Vous n'avez cependant pas répondu à plusieurs de mes questions. En fait, les contrôles continuent à se faire pendant les heures d'affluence, pendant les prières du vendredi et on continue, au niveau de la méthode, à fermer des rues. Cela ne va pas du tout! Vos réponses ne peuvent pas nous satisfaire. Il faut absolument que le gouvernement se réunisse pour que cette situation cesse véritablement. Elle est contre-productive sur le terrain.

 

Je voudrais dès lors vous poser une nouvelle question.

 

Monsieur le ministre, avez-vous arrêté, dans les mosquées, quelqu'un qui relève du radicalisme ou du terrorisme? C'est pratiquement du harcèlement. On continue à fermer une rue le vendredi au moment des prières, lorsque l'affluence est importante. Mais il n'y a rien! À un moment donné, ne serait-il pas plus raisonnable de contacter ces gens, comme on doit le faire, et de leur indiquer les documents qu'ils doivent remettre? Imagine-t-on une seule seconde, dans ce pays, traiter ainsi les synagogues et les églises? Il faut distinguer, je pense, les lieux de culte et des lieux commerciaux.

 

Dans votre réponse, vous ne faites aucune distinction entre ces lieux. Or, je vous interrogeais sur la manière dont on traite aujourd'hui des lieux de culte et des fidèles dans notre pays. Si vous m'aviez répondu qu'il y avait effectivement un certain nombre de criminels, de personnes à poursuivre dans le cadre du radicalisme et du terrorisme, on aurait pu dire, à ce moment-là, qu'il y a quelques cas. Mais il n'y a rien! Pas un mot, ni le début du commencement de quoi que ce soit. Et pourtant, on n'entend aucune réponse satisfaisante du gouvernement.

 

Monsieur le ministre, je vous demande vraiment d'en parler avec M. Jambon et le premier ministre. La communauté musulmane n'attend qu'un geste du gouvernement pour travailler avec lui pour lutter contre ces fléaux. La manière dont le gouvernement procède actuellement est vraiment négative et contre-productive. Ce n'est pas ainsi que nous tisserons des liens de confiance au sein de la population dans toute sa diversité.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Les questions jointes n° 22380 et n° 22798 de M. Degroote sont transformées en questions écrites. La question n° 22809 de Mme Lahaye-Battheu est reportée.

 

07 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "la lettre d'avocat de certaines victimes des attentats du 22 mars reçue par les parlementaires" (n° 22819)

- Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "les indemnités versées aux victimes des attentats du 22 mars" (n° 22855)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Justitie over "de brief die de parlementsleden hebben ontvangen van de advocaat van een aantal slachtoffers van de aanslagen van 22 maart" (nr. 22819)

- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de vergoedingen aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart" (nr. 22855)

 

07.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous souhaite une bonne année 2018.

 

Je pense que nous avons tous reçu un courrier de Me Jean-Paul Tieleman, daté du 1er janvier 2018, concernant des plaintes de certaines victimes des attentats du 22 mars 2016 et de leurs proches. Dans cette lettre, Me Tieleman prétend qu'un grand nombre de victimes ont "été remises au travail après avoir été bousculées moralement par les médecins-conseils des assureurs". Des procédés que des psychiatres de victimes n’hésitent pas à qualifier de "maltraitance". Nous sommes 21 mois après les attentats et Me Tieleman affirme qu’un "très grand nombre de victimes, malgré les promesses d’Assuralia faites en présence de Charles Michel, n’ont jamais bénéficié du moindre centime de provision".

 

Me Tieleman décrit la situation des victimes qui ont fait le choix d’initier des procédures devant les tribunaux, leur but étant, selon l’avocat, "d’empêcher l’emprise sur elles des médecins-conseils des assureurs" et de se voir appliquer "le tableau dit indicatif des dommages et intérêts". Malgré les promesses, ces victimes-là n'auraient pas reçu le moindre euro d'indemnité.

 

Dans la foulée de cette lettre, qui a par ailleurs aussi été médiatisée, le 4 janvier dernier, le porte-parole d'Assuralia a répliqué dans la presse que cette situation ne se rencontrait en réalité que parmi les victimes qui, sur les conseils de leurs avocats, ont refusé des provisions considérables allant de 50 000 à 250 000 euros. Toujours selon Assuralia, si de nombreuses victimes ont accepté la proposition avantageuse, certaines l’ont refusée alors que l'accepter n’impliquait pas de renoncer à leur droit de contester et de demander davantage par voie amiable ou judiciaire devant les tribunaux.

 

On peut tous regretter cet imbroglio. J'aimerais que l'on puisse clarifier la situation des victimes et de leurs avocats concernant le rôle des compagnies d'assurance et quant aux conditions de dédommagement par leur intermédiaire.

 

Monsieur le ministre, avez-vous également pris connaissance de ce courrier et comment avez-vous réagi? Comptez-vous recevoir cet avocat et les victimes concernées? Étiez-vous au courant des problèmes décrits dans cette lettre? Comment est-il possible d'y remédier à court terme, vu que les situations décrites sont bien sûr insupportables pour ces victimes et leurs proches? Sur le fond, qu'en est-il des arguments avancés par l'avocat et par le porte-parole d'Assuralia? Des éléments ne vont pas dans le même sens. Qu'en est-il? Pourriez-vous éclaircir la situation afin qu'il n'y ait aucun malentendu pour les victimes.

 

07.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, collega Vanden Burre heeft het probleem al geschetst.

 

Wij hebben op 1 januari allemaal een brief gekregen van meester Jean-Paul Tieleman, die een aantal slachtoffers van de terroristische aanslagen van 22 maart vertegenwoordigt. Daarin wordt de manier aangeklaagd waarop verzekerings­maatschappijen en hun geneesheren omgaan met slachtoffers van terreurdaden. Zo zou een aantal slachtoffers nog geen enkele vergoeding gekregen hebben van de verzekeraar. Daarnaast zouden de medische adviseurs van de verzekeringsmaatschappijen slachtoffers dwingen om veel te snel opnieuw aan het werk te gaan.

 

Vandaar mijn volgende vragen, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, bent u op de hoogte van deze brief en van de problemen die daarin worden aangekaart? Klopt het dat sommige slachtoffers nog geen enkele vorm van vergoeding gekregen hebben?

 

Ten tweede, naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Brussel heeft de Commissie voor Financiële Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders een uniek loket opgericht voor de slachtoffers van terreurdaden. Ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding werden versoepeld. De maximumbedragen van die vergoedingen werden verhoogd. Kunt u een overzicht geven van de bedragen die sinds de aanslagen door deze commissie werden uitbetaald?

 

Ten derde, kunt u ook een overzicht geven van de bedragen die door de verzekeringsmaat­schappijen zijn uitbetaald aan de slachtoffers? Welke stappen zullen ondernomen worden opdat de uitbetaling in de toekomst vlotter kan verlopen?

 

Ten vierde, in het eindverslag van de parlemen­taire onderzoekscommissie werd de aanbeveling geformuleerd in de toekomst te komen tot een systeem van subrogatie, waarbij het in eerste instantie de overheid zou zijn die aan de slachtoffers een schadevergoeding zou toekennen en uitkeren. Vervolgens zou de overheid die vergoedingen terughalen bij de verzekerings­maatschappijen.

 

Welke stappen zijn er intussen inzake deze aanbeveling ondernomen? Wanneer kan dit nieuwe systeem van kracht worden?

 

07.03  Koen Geens, ministre: Monsieur Vanden Burre, mevrouw Van Vaerenbergh, je vous souhaite également une bonne année, een gelukkig nieuwjaar.

 

Aucun courrier officiel sur ce sujet ne nous a été adressé directement. Nous avons pris connaissance de ce courrier par la presse. Plusieurs victimes ont évoqué des difficultés avec l'assureur de leur employeur par rapport à leur remise au travail. Elles estimaient que cette reprise était trop rapide. La problématique de la remise au travail, forcée par les assurances suite aux rapports de leurs experts, ne relève pas de la compétence du SPF Justice ou de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais de la législation sur les accidents de travail, et d'une appréciation médicale.

 

Selon les informations à notre disposition, la grande majorité des victimes qui font le choix d'une procédure à l'amiable avec les assurances se sont vues proposer des montants provisionnels et c'est encore le cas actuellement. Les assurances ont tenu compte de l'accord du 17 mars 2017 passé entre Assuralia et le gouvernement fédéral.

 

Si des montants provisionnels n'ont pas été versés à certaines victimes, c'est parce que ces victimes, par l'entremise de leur avocat, ont directement fait le choix d'introduire une procédure en justice contre l'assureur, sans passer par un règlement à l'amiable, ce qui suspend, semble-t-il, toute la procédure d'indemnisation jusqu'à la décision du tribunal.

 

Il relève de la responsabilité d'un avocat d'aviser ses clients des risques manifestement liés au choix de privilégier directement une procédure en justice contre les assurances.

 

De afhandeling van de schade ingevolge terrorisme is in handen van de TRIP, Terrorism Reinsurance and Insurance Pool, die hiertoe speciaal werd opgericht bij wet van 1 april 2007. De tussenkomst van verzekeringen gebeurt binnen de grenzen van de bepalingen van deze wet.

 

Het Comité voor Schadeafwikkeling heeft beslist alle schade, zowel lichamelijk, materieel als moreel, aan 100 % te laten vergoeden door de verzekeraars.

 

Aangezien de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders slechts subsidiair tussenkomt, kan zij de behandeling van het onderzoek tot het bekomen van financiële noodhulp slechts voortzetten zodra er definitieve beslissingen zijn omtrent de uitgekeerde bedragen door de verzekering. Dit neemt niet weg dat er wel reeds noodhulp werd uitgekeerd, voor een totaalbedrag van 1 663 000 euro, in het bijzonder aan rechtstreekse slachtoffers van de aanslagen die werden gehospitaliseerd en aan naasten van overleden slachtoffers. Slachtoffers die geen aanspraak konden maken op tussenkomst van een verzekering, werden ook reeds voor een totaalbedrag van 606 750 euro uitbetaald. Vanuit het departement Justitie kan ik u geen cijfers bezorgen omtrent de uitkeringen die reeds verricht zijn door de verzekeringssector.

 

Een systeem van subrogatie wordt momenteel uitgewerkt in het kader van een wetsontwerp dat voorbereid wordt ter aanpassing van de wet van 1 augustus 1985, in uitvoering van de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie.

 

07.04  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse complète. J'en prendrai connaissance en détail par la suite.

 

Vous confirmez la suspension de toute indemnité dès le moment où l'on intente une procédure en justice contre une compagnie d'assurance. Il s'agit, certes, de cas exceptionnels, mais il conviendrait de trouver une solution. À cette fin, il faudra en discuter avec les avocats pour connaître la manière dont ils conseillent leurs clients.

 

En tout cas, il est impensable que certaines victimes et plusieurs de leurs proches ne perçoivent aucune indemnité au motif que des procédures seraient en cours.

 

Ensuite, au-delà de vos réponses, il me semble essentiel que nous puissions nous pencher de façon approfondie sur ce problème. Mon collègue Stefaan Van Hecke et moi-même avons demandé que la commission de suivi issue de la commission d'enquête relative aux attentats du 22 mars se saisisse du dossier, de sorte qu'aucune victime et aucun proche ne soient laissés sur le côté. Je pense que nous sommes tous mobilisés en ce sens, car cette question est prioritaire. Nous allons donc poursuivre nos travaux à cet égard au sein de la commission de suivi.

 

07.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord, waar ik mij bij aansluit.

 

Misschien is de problematiek van de verzekeringsmaatschappijen, wanneer alles heel lang duurt en zeker wanneer een juridische discussie aan de gang is, nog breder dan enkel de discussie over de uitbetaling aan de slachtoffers van terreur. Misschien moet sneller worden onderzocht op welke manier een en ander kan worden opgezocht. Misschien kunnen al voorschotten worden uitbetaald en moet worden nagegaan of bepaalde verzekeringsmaat­schappijen er soms niet alles aan doen om het hele dossier op de lange baan te schuiven, zodat nog geen voorschotten moeten worden uitbetaald.

 

U antwoordt dat een ontwerp over het subrogatiesysteem in ontwikkeling is. Is er een timing hieromtrent?

 

07.06 Minister Koen Geens: U kent onze timing: gisteren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Monsieur Laaouej, vous pouvez poser votre question n° 22726.

 

07.07  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, il me semble que j'avais demandé à ce que cette question soit transformée en question écrite.

 

Le président: Ce sera fait.

 

08 Question de M. Ahmed Laaouej au ministre de la Justice sur "la reconnaissance des mosquées à Bruxelles" (n° 22773)

08 Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Justitie over "de erkenning van moskeeën in Brussel" (nr. 22773)

 

08.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, tout d'abord, mes meilleurs vœux.

 

Monsieur le président, monsieur le ministre, l'Exécutif des Musulmans de Belgique recense 68 mosquées à Bruxelles, alors que seulement 14 d'entre elles sont reconnues officiellement. En mai 2016, vous vous étiez engagé à reconnaître 10 nouvelles mosquées à Bruxelles. En février 2016, le gouvernement fédéral a annoncé sa volonté de débloquer 3,3 millions d'euros afin de financer les salaires de 80 nouveaux ministres du culte attachés à ce culte en particulier. En décembre 2016, vous avez émis un avis positif pour la reconnaissance de 30 nouvelles mosquées en Belgique sur le total de 80, d'ici à l'horizon 2019. Bruxelles devrait donc voir reconnaître, en quatre ans, 20 nouveaux lieux de culte.

 

La commission d'enquête Attentats a émis le constat suivant: "La commission d'enquête constate que la procédure de reconnaissance officielle apparaît problématique, notamment eu égard au nombre de mosquées en attente d'une reconnaissance ou d'un refus de reconnaissance après avoir pourtant introduit une demande en ce sens." La CEP (la commission d'enquête parlementaire) a, dès lors, émis la recommandation suivante, adoptée à l'unanimité: "La commission d'enquête recommande que l'objectif d'une reconnaissance maximalisée des mosquées actives sur le territoire belge soit fixé comme une priorité d'action, en raison de son effet d'intégration et de transparence/contrôle."

 

Dès lors, monsieur le ministre, où en est-on de la reconnaissance des sept mosquées bruxelloises toujours en attente? Qu'est-ce qui justifie les retards dans la reconnaissance de ces mosquées? Quels engagements pouvez-vous nous faire pour 2018, à la suite de cette recommandation adoptée à l'unanimité par la CEP?

 

08.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Laaouej, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'an neuf.

 

Les Régions et la Communauté germanophone sont compétentes pour la reconnaissance des communautés religieuses locales. À la suite à l'accord de coopération du 3 juillet 2008, le gouvernement fédéral doit rendre à cet égard un avis en matière de sécurité de l'État et d'ordre public par le biais du ministre de la Justice.

 

Je peux vous communiquer que mes services ont anticipé la recommandation de la commission d'enquête parlementaire en matière de reconnaissance des mosquées en coordonnant ce relais fédéral de la procédure via une circulaire commune datée du 20 juillet 2017, que j'ai élaborée conjointement avec mes collègues ministres et de la Sécurité et de l'Intérieur, des Finances, de la Défense et le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

 

Le 19 juillet 2017, le gouvernement bruxellois a reconnu trois mosquées pour lesquelles j'avais émis un avis positif en décembre 2016. Deux autres mosquées ayant également obtenu un avis positif seront bientôt reconnues par le gouvernement bruxellois.

 

Voici ce qui a été communiqué à mon cabinet lors de la dernière réunion de concertation du 1er décembre entre la Justice et les Régions en matière de culte. Entre-temps, la Sûreté de l'État m'a fait parvenir, le 27 décembre 2017, de nouvelles notes concernant des mosquées bruxelloises sollicitant une reconnaissance. Je ne tarderai, dès lors, pas à transmettre ces notes et mon avis en la matière au gouvernement bruxellois.

 

08.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, si je vous comprends bien, la procédure est toujours en cours. Vous avez été saisi d'un avis de la Sûreté de l'État et, dès lors vous allez statuer, j'imagine, à brève échéance.

 

C'est finalement le souhait émis par le Parlement, puisque c'est à l'unanimité que les recommandations de la commission d'enquête ont été adoptées. Je ne peux que vous encourager,  monsieur le ministre, à aller dans ce sens, c'est-à-dire accélérer la cadence.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Justice sur "la présence de personnel soignant dans les prisons" (n° 22727)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over "de aanwezigheid van verplegend personeel in de gevangenissen" (nr. 22727)

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je vous présente ainsi qu'à M. le ministre et M. Laaouej, mes meilleurs vœux pour l'année 2018.

 

Récemment, j'ai été interpellé par des personnes travaillant en milieu carcéral sur la problématique des soins de santé. En effet, si certaines prisons comme les prisons de Saint-Gilles, de Bruges ou de Lantin disposent d'infrastructures importantes, ce n'est pas le cas dans la plupart des établissements pénitenciers. Dans ceux-ci, le médecin est présent quotidiennement durant une période précise qui ne dépasse pas quelques heures. En dehors de celle-ci, seuls des infirmiers sont, dans la plupart des prisons, autorisés à distribuer des médicaments aux détenus. Une fois qu'ils ont quitté l'établissement, dès la fin de l'après-midi parfois, plus aucun médicament ne peut donc être délivré. En cas d'urgence, un médecin doit être rappelé ou le détenu transféré vers l'hôpital ou une autre prison pourvue d'un centre médical selon les cas avec les coûts que cela engendre.

 

Monsieur le ministre, comment vous positionnez-vous face à cette problématique? Des mesures particulières ne peuvent-elles être prises pour permettre une présence permanente d'au moins une personne habilitée à délivrer des médicaments aux détenus?

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux; tous les jours, des consultations médicales ont lieu dans chaque prison. En plus de cette consultation, le détenu peut faire appel 24 heures sur 24 au médecin de la prison et/ou au poste de garde locale de médecine générale. Les détenus nouvellement incarcérés sont vus par une infirmière le plus rapidement possible et par un médecin de la prison dans les 24 heures suivant leur incarcération.

 

En ce qui concerne la disponibilité des médicaments, tous les médicaments prescrits par un médecin sont placés, par un pharmacien local dans une boîte à pilules au nom du détenu pendant 24 heures. Ils sont préparés et délivrés quotidiennement aux patients détenus. De plus, chaque service médical dispose d'une armoire d'urgence composée d'un stock de médicaments régulièrement prescrits par les médecins de la prison.

 

Tant pendant qu'en dehors de la consultation quotidienne, le médecin peut, s'il le souhaite, débuter sans attendre un traitement médicamenteux nouvellement prescrit. Le délai avant la prochaine livraison de médicaments peut donc être couvert. Si un médicament absolument nécessaire n'est pas disponible dans cette armoire d'urgence, il peut être obtenu à la pharmacie la plus proche. Enfin, les détenus peuvent obtenir 24 heures sur 24 un nombre très limité de médicaments sans ordonnance auprès de la pharmacie de la prison. Toute médication peut donc débuter ou être poursuivie dans n'importe quelle prison dans un délai très raisonnable.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Donc, afin de compléter ma question, il ne faut pas nécessairement être infirmier à la pharmacie de la prison pour délivrer le médicament en question? (Non)

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Justice sur "l'évolution des infrastructures permettant l'accueil des enfants en prison" (n° 22728)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over "de evolutie van de voorzieningen voor de opvang van kinderen in gevangenissen" (nr. 22728)

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, jusqu'à l’âge de trois ans, les enfants peuvent, sous certaines conditions et dans le but de ne pas fragiliser leur développement, accompagner leur mère derrière les barreaux.

 

Je vous posais récemment une question écrite à ce sujet afin d'obtenir des chiffres précis pour ces dernières années. J’aimerais aujourd’hui que vous m'indiquiez les infrastructures mises à disposition pour accueillir ces enfants. Si, à l’heure actuelle, il semble que rien ne soit réellement prévu pour eux, cela pourrait changer grâce à la construction de la prison de Haren.

 

Pouvez-vous confirmer ces informations et faire le point sur la situation actuelle et à venir?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Flahaux, il existe en effet des infrastructures destinées à accueillir les enfants. Pour l'instant, les prisons de Lantin, Berkendael et Bruges offrent la configuration et l'encadrement les plus idoines. Ces établissements sont pourvus de cellules adaptées et d'espaces où les enfants peuvent jouer librement, ainsi que de personnel spécialisé en pédiatrie.

 

En ce qui concerne la future prison de Haren, il est en effet prévu d'y aménager une unité spécifique mère-enfant, de sorte que la mère puisse davantage construire une relation privilégiée avec l'enfant. Concrètement, il s'agit de cinq chambres mère-enfant installées dans la section fermée et de cinq autres sises dans la section ouverte de la prison.

 

Une chambre mère-enfant se compose de deux pièces individuelles communicantes qui peuvent toutes deux être fermées de l'extérieur. Il est prévu que chacune d'elles soit équipée de commodités, comme une douche assise, de manière à pouvoir être utilisée comme baignoire pour l'enfant. Une salle de jeux à l'intérieur ainsi que du mobilier urbain pour enfants sont également prévus dans la section fermée. Dans la section ouverte, l'espace extérieur de l'unité mère-enfant devra également être équipé de jeux.

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, votre réponse me satisfait pleinement. Je vous en remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Justitie over "de drugshandel via het darkweb" (nr. 22810)

11 Question de M. Brecht Vermeulen au ministre de la Justice sur "le trafic de drogues par le darknet" (n° 22810)

 

11.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, vooreeerst bied ik u mijn beste wensen voor het nieuwe jaar: een goede gezondheid, veel werk, goede resultaten en weinig zorgen.

 

Ik begin al onmiddellijk met iets dat weinigen zorgen baart: het darknet.

 

Mijnheer de minister, politie- en veiligheidsdiensten van meer dan 60 landen hebben onder leiding van Europol en Frontex met operatie Dragon hun krachten gebundeld om de georganiseerde criminele bendes en hun infrastructuur in de Europese Unie te treffen door middel van verschillende acties op honderden plaatsen. Eurojust en Interpol waren daarbij betrokken. Na drie eerdere soortgelijke acties, Ciconia Alba, Blue Amber en Archimedes, was het de vierde operatie waarin op dergelijke schaal internationaal werd samengewerkt om dat doel te bereiken. De operatie Dragon liep van 5 juni 2017 tot 20 oktober 2017 en richtte zich vooral op mensenhandel, illegale migratie, handel in cocaïne, heroïne en synthetische drugs, cyber­criminaliteit en wapenhandel.

 

Einde maart 2017 was ik zelf in Londen aanwezig op een meerdaagse internationale parlementaire conferentie over nationale veiligheid en cyberveiligheid. Ik ontmoette er onder andere Neil Walsh, de directeur Cyber and Emerging Crime van de United Nations Office on Drugs & Crime. Tijdens een pauze toonde hij me de werking van die marktplaatsen door live het darknet te bezoeken. Die marktplaatsen brengen verkopers en kopers van verboden goederen anoniem samen. Het gaat om eerder vermelde punten en ook ordeverstoring, gestolen creditcardgegevens, kindermisbruik en zelfs moord op bestelling.

 

Op 28 november 2017 presenteerden het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction en Europol in Lissabon hun rapport “Drugs and the Darknet”. Daaruit blijkt dat de illegale drugshandel op het darkweb snel groeit, ondanks de sluiting van verschillende darknet­marktplaatsen, zoals AlphaBay en Hansa. In 2013 sloot de FBI de marktplaats Silk Road. Eén maand later was Silk Road 2.0 al gelanceerd en nog later een versie 3.0. Operatie Onymous liet verscheidene andere marktplaatsen sluiten. Nu blijkt dat een darknetmarktplaats gemiddeld slechts acht maanden actief zou zijn. In juni en juli 2017 werden AlphaBay en Hansa, de twee grootste marktplaatsen op het darknet en goed voor een aanbod van ongeveer 350 000 producten, door acties van de FBI en Europol gesloten. In november 2017 zouden nog 14 darknetmarktplaatsen operationeel gebleven zijn, volgens het EMCDDA.

 

Het rapport zegt dat twee derde van de transacties op het darknet te maken heeft met drugs. Vandaar dat ik het vooral daarover wil hebben. Tussen 2011 en 2015 zouden drugs via het darknet verkocht zijn. Wereldwijd gaat het over een marktwaarde van 170 miljoen euro, waarvan 80 miljoen in Europa. De grootste marktplaatsen zouden Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland zijn, maar België komt wel op de vierde plaats. In verhouding tot het inwonersaantal is de Belgische markt blijkbaar zelfs groter dan die van Duitsland en Groot-Brittannië. Vooral Nederland blijkt wel zeer innovatief te zijn om de illegale drugshandel van het darknet te bestrijden. De Nederlandse politie heeft bijvoorbeeld in 2016 zelf een darknetmarktplaats overgenomen om daarmee de namen van verkopers en kopers op te sporen. Het rapport geeft duidelijk de aanbevelingen dat elke lidstaat in voldoende capaciteit en deskundigen moet voorzien en de investeringen daarin moet laten oplopen om gespecialiseerd onderzoek mogelijk te maken.

 

Dat was een heel lange inleiding om mijn vragen te kunnen stellen.

 

Aanbieders op het darknet gaan steeds gecompliceerder en professioneler te werk ten opzichte van voorgaande jaren. Dat betekent dat de opsporing van de criminele activiteiten ook steeds moeilijker wordt.

 

Ten eerste, welke personele, materiele en procedurele middelen zet België hiertegen in? Is dat voldoende, gelet op de recente ontwikkelingen en de gebeurtenissen in andere landen? Wat zult u bijkomend doen in 2018 en 2019?

 

Ten tweede, op welke manier heeft België meegewerkt aan operatie Dragon? Wat waren de resultaten in België?

 

Ten derde, heeft België in 2016 en 2017 meegewerkt aan andere internationale acties tegen drugshandel op het darknet?

 

Ik heb ook nog twee vragen in verband met cijfers die u misschien niet zult kunnen beantwoorden maar hopelijk wel.

 

Er zijn vermoedelijk weinig cijfers, omdat ik uit vorige vragen geleerd heb dat daarrond nog weinig gebeurt. Hoeveel verdachten zijn er in 2015, 2016 en 2017 in België gearresteerd voor het verkopen van drugs via marktplaatsen op het darknet? Betrof het dan telkens mensen met de Belgische nationaliteit? Hoeveel van hen zijn inmiddels veroordeeld?

 

Hoeveel verdachten zijn er gearresteerd voor het kopen van drugs? Hebben zij de Belgische nationaliteit en werden ze veroordeeld?

 

Mijnheer de minister, ik hoop dat ik van u een mooi antwoord krijg.

 

11.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Vermeulen, het was in elk geval een mooie vraag. Ook voor u een gelukkig Nieuwjaar.

 

Ik bevestigd dat de strijd tegen de internationale drugshandel en de strijd tegen de criminaliteit die wordt gepleegd of gefaciliteerd via het internet en ICT zoals de verkoop van illegale goederen op het zogenaamde darknet belangrijke beleidsthema's zijn voor het strafrechtelijk beleid van de geïntegreerde politie en het parket. Zij figureerden dan ook respectievelijk als veiligheidsfenomeen en als transversaal veiligheidsthema in de kadernota Integrale Veiligheid en in het Nationaal Veiligheidsplan van de geïntegreerde politie.

 

Met de wet van 25 december 2016 op de bijzondere opsporingsmethodes kreeg de politie de mogelijkheid om met toestemming van het openbaar ministerie onder een fictieve identiteit op het internet, waaronder het darknet, te infiltreren en vaststellingen te doen. De operatie Dragon is een gezamenlijke actie onder coördinatie van Europol die niet enkel de drugstrafiek maar ook de andere criminele feiten viseert.

 

Specifiek wat de drugscriminaliteit betreft, hebben de Belgische douanediensten in overleg met de federale gerechtelijke politie controleacties uitgevoerd in de haven van Antwerpen en op de luchthavens van Zaventem en Bierset.

 

Daarnaast heeft een internetpatrouille onderzoek uitgevoerd naar uiteenlopende criminele fenomenen, wat toeliet meer dan 250 interessante doelwitten te identificeren. Sommigen hiervan zijn betrokken bij drugscriminaliteit. De gegevens worden nu nader onderzocht door onze politiediensten, in samenwerking met Europol.

 

Voorts heeft België in 2016 deelgenomen aan operatie Ciconia Alba, die eveneens werd gecoördineerd op het niveau van Europol en die zich op verschillende criminele fenomenen richtte, waaronder de illegale drugshandel.

 

Wat de door u gevraagde cijfers betreft, moet ik u helaas meedelen dat ze op het moment niet met de vermelde variabelen, marktplaatsen op het internet en het darknet geregistreerd worden in de Algemene Gegevensbank. Evenmin kunnen de gegevensbanken van het openbaar ministerie de gevraagde cijfers produceren op basis van de contextuele gegevens.

 

11.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'avenir des centres de soins spécialisés dans les violences sexuelles et des centres d'appui en charge du suivi thérapeutique de leurs auteurs" (n° 22842)

12 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de toekomst van de gespecialiseerde centra inzake seksueel geweld en van de steuncentra voor de behandeling van daders van seksueel misbruik" (nr. 22842)

 

12.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, c'est un sujet que j'ai souvent évoqué et sur lequel je suis tenace, car je crois qu'il y a une profonde injustice vis-à-vis des centres de soins spécialisés dans les violences sexuelles.

 

La lutte contre les violences sexuelles implique deux volets essentiels: la protection sociale des victimes et la prise en charge thérapeutique des délinquants sexuels.

 

À lire votre dernière déclaration de politique générale, vous semblez adhérer à cette démarche. Trois centres de soins spécialisés dans les violences sexuelles ont en effet été créés à titre de projets-pilotes, de même que vous soulignez l'importance des centres d'appui pour la guidance et le traitement des délinquants sexuels pour continuer le suivi et la guidance d'auteurs de violence sexuelle lors de leur retour dans la société après l'exécution de leur peine.

 

La viabilité de ces centres dépend toutefois d'un budget à la hauteur des missions qui leur incombent. Or on voit bien, avec les centres d'appui chargés du suivi thérapeutique des délinquants sexuels - autre sujet sur lequel je suis déjà intervenu à de multiples reprises -, que malgré la grande nécessité de lutter contre la récidive et par conséquent de protéger la société, leur fonctionnement est mis à mal par un sous-investissement notamment budgétaire, choix de votre gouvernement.

 

Ce sous-investissement ne fait d'ailleurs que se renforcer car, après avoir imposé au Centre d'Appui Bruxellois, une réduction de 20 % de sa subvention - réduction qui menace sérieusement l'accomplissement des missions du Centre et, par conséquent, son existence -, on voit que, dans votre projection budgétaire, si, en 2018, les subsides accordés aux organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles restent à 907 000 euros, ils descendront à 889 000 euros en 2019.

 

Je crains que cette réduction n'oblige encore une fois les entités fédérées à accorder des subventions exceptionnelles complémentaires. Ce n'est pas une solution acceptable, la matière n'étant pas de compétence communautaire.

 

Par conséquent, monsieur le ministre, pouvez-vous me dire si la clé de répartition actuelle entre les trois centres d'appui du pays sera maintenue (40 % pour l'institution flamande, 40 % pour l'institution wallonne et 20 % pour le CAB)? Quel est l'état de vos discussions avec les ministres des Communautés en vue d'une actualisation des accords de coopération concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel? Quel budget sera-t-il alloué aux trois nouveaux centres de soins spécialisés? Ce budget sera-t-il réparti en fonction du nombre de victimes que doivent accueillir ces centres? Cela me semble être le critère le plus objectif. Quelle est votre prospection budgétaire en cas de réussite de l'activité de ces centres? Il est probable qu'il y ait un plus grand nombre de situations à prendre en considération et qu'il y ait, dès lors, une extension des missions de ces centres. Conserverez-vous cette clé de répartition qui est visiblement inspirée de celle imposée aux centres d'appui, c'est-à-dire l'autre versant de la politique de prévention des violences sexuelles?

 

12.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Maingain, je vous confirme que la clé de réparation actuelle sera maintenue en 2018, à savoir 40 % des subsides pour l'UFC, 40 % pour l'UPPL, 20 % pour le CAB. Le budget global des subsides pour 2018 est inchangé depuis 2014. En effet, il s'élève toujours à 907 000 euros.

 

Je n'ai nullement l'intention de mettre fin au fonctionnement des centres d'appui après 2017. Au contraire, j'ai toujours respecté mes engagements vis-à-vis de ces centres, même dans un climat budgétaire précaire. J'attends des Communautés qu'elles assistent au dialogue avec mes services sur la répartition des compétences de chacune, après les différentes réformes de l'État sur cette matière.

 

Au cours des premiers mois de cette année, le dossier sera mis à l'agenda du groupe de travail "maisons de justice" de la Conférence interministérielle, en vue d'une discussion sur le fond et, à plus long terme, d'une actualisation des différents accords de coopération.

 

Le budget des nouveaux centres de soins spécialisés pour les victimes d'abus sexuels est octroyé par la secrétaire d'État à l'Égalité des chances. Il ne relève pas de mes compétences.

 

12.03  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie et je relayerai dès lors certaines de mes questions auprès de la secrétaire d'État.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'élaboration d'un statut social pour les magistrats" (n° 22843)

13 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "het uitwerken van een sociaal statuut voor magistraten" (nr. 22843)

 

13.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, votre note de politique générale pour 2018 annonçait qu’un statut social pour les magistrats est à l’étude. Cette question n’a pas pu être abordée lors des débats budgétaires. Elle est pourtant cruciale pour l’avenir de notre justice et le caractère attrayant de la profession de magistrat.

 

Ce statut social est revendiqué depuis longtemps par les organisations représentatives des magistrats tant du siège que du ministère public. Il me semble que les premières demandes ont été formulées voici une dizaine d'années. Il est en effet paradoxal que la magistrature soit le seul service à ne pas pouvoir bénéficier d'un statut social. Actuellement, l’octroi des congés parentaux, de congés palliatifs et d'autres modalités d'organisation du temps de travail est généralement laissé à l'appréciation du chef de corps.

 

Il n'est pas demandé que ce statut consiste en un règlement de travail aussi étoffé que celui régissant d'autres services publics. Néanmoins, il doit prendre suffisamment en compte la spécificité et l'indépendance de la magistrature. La possibilité de temps partiel en fin de carrière constitue, quant à elle, une orientation nécessaire en ce qu’elle permettra d’atténuer le choc des départs à la retraite.

 

Par conséquent, monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer si l’agenda de l’élaboration de ce statut est enfin connu? Quels sont les acteurs associés à cette réflexion, et de quelle manière le sont-ils? Ne pourrait-on pas proposer au Conseil consultatif de la magistrature d'élaborer et de publier un recueil des obligations déontologiques des magistrats ainsi que de lister les possibilités d’aménagement du temps de travail qui ne risqueraient pas d’aggraver l'arriéré judiciaire?

 

13.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Maingain, comme annoncé dans ma note de politique générale, je souhaite prendre, encore au cours de cette législature, une initiative législative visant à octroyer aux magistrats un statut social contemporain, incluant un équilibre entre les droits et devoirs, ainsi qu'une attention portée à une évaluation efficace des intéressés.

 

Actuellement, mon administration s'attelle à élaborer un avant-projet qui, après la préparation administrative nécessaire, sera soumis au gouvernement pour approbation en vue d'être déposé au parlement.

 

Afin de mettre en place ce statut social, des concertations ont régulièrement été menées avec les représentants du Conseil consultatif de la magistrature. Le 26 juin 2015, celui-ci avait rendu un avis comportant des propositions destinées à améliorer le statut social. La semaine prochaine, cette question sera également abordée lors des concertations que je mène régulièrement avec le Collège du ministère public.

 

S'agissant de la déontologie, j'aimerais souligner que le Conseil consultatif et le Conseil supérieur de la justice ont publié conjointement, en 2012, le Guide des magistrats, qui en reprend les principes, les valeurs et les qualités.

 

13.03  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Mme Véronique Caprasse au ministre de la Justice sur "les moyens juridiques à la disposition des victimes d'erreurs médicales antérieures au 2 avril 2010" (n° 22846)

14 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Justitie over "de rechtsmiddelen voor slachtoffers van medische fouten die dateren van vóór 2 april 2010" (nr. 22846)

 

14.01  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, je vous présente ainsi qu'à M. le ministre et à tous mes collègues, mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé.

 

Monsieur le ministre, depuis 2010, un fonds d’indemnisation existe pour les erreurs médicales. Il permet aux victimes d’être indemnisées sans devoir prouver la culpabilité du médecin. Ce fonds n’est toutefois accessible qu’aux victimes de dommages “anormaux et graves” subis à partir du 2 avril 2010. Un dommage est considéré comme suffisamment grave lorsqu’il remplit un des critères de gravité visés à l’article 5 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé: une invalidité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25 %; une incapacité temporaire de travail durant au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois; des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence du patient et, évidemment, le décès du patient.

 

Il en découle que des victimes d'erreurs médicales antérieures au 2 avril 2010 se battent parfois encore aujourd'hui pour voir leur dommage reconnu. La presse a récemment évoqué le cas de parents victimes de l'homicide involontaire de leur bébé par manque de prévoyance du personnel médical de l'hôpital, homicide survenu en 2009. Suite à d’importantes pertes de sang, la mère s’est rendue à l'hôpital. On l’a priée de rentrer chez elle, sans prendre le soin de l'ausculter. Le lendemain, on a finalement accepté de l'hospitaliser mais toujours sans appeler un médecin. Le mal était fait: le bébé était mort en raison d’un décollement prématuré du placenta qui n’a pas été pris en charge à temps.

 

Ce dossier est à l'instruction depuis 2009. Il est, depuis lors, passé entre les mains de quatre juges d'instruction différents, de Tournai à Charleroi, avec des retards de procédure considérables. À chaque fois, les références du dossier ont été changées. Bien que l’expertise réalisée par les médecins désignés par les tribunaux ait établi la responsabilité de l'hôpital, aucune indemnisation n’a encore été versée. Selon l’ASBL Erreurs Médicales, ce cas est révélateur d’une lenteur flagrante dans les procédures tant civiles que pénales, lenteur due à l'engorgement des tribunaux et à la désignation d’experts. L’ASBL suggère donc souvent une médiation aux victimes d'erreurs médicales. Si cette solution peut être satisfaisante dans certains cas, elle ne l’est pas dans le cas où l’hôpital nie toute responsabilité.

 

Par conséquent, M. le ministre peut-il me faire savoir si le rapport d’expertise sollicité par le tribunal le lie dans l'établissement de la responsabilité de l'hôpital? En cas de doute sur le rapport d’expertise, le juge n’a t-il pas le devoir d’ordonner une contre-expertise? Comment les victimes d’erreurs médicales et de lenteur de la justice peuvent-elles éviter une prescription de leur dossier? Quelles sont les causes de suspension de la prescription dans de tels cas? Une indemnisation ne devrait-elle pas être automatique pour les expertises? Prévoyez-vous une révision des plafonds de dédommagement prévu en cas de dommage moral suite à la mort d’un enfant?

 

14.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Caprasse, je peux vous renvoyer à la réponse que j'ai déjà donnée en cette matière à une question posée par Mme Jadin.

 

En cas d'erreur médicale, deux types de recours sont ouverts aux victimes: un recours en justice et un recours devant le Fonds des accidents médicaux.

 

Le recours devant le Fonds des accidents médicaux est régi par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé. Le fonctionnement du Fonds, qui est un service spécial de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, relève de la compétence de ma collègue la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

 

Le recours en justice peut être porté devant les juridictions civiles, si l'erreur est constitutive de faute, ou devant les juridictions pénales, si l'erreur est constitutive d'infraction. Dans les deux cas, la réparation du préjudice est sujette à l'application du droit commun de la responsabilité civile. La victime doit démontrer qu'une faute ou, selon le cas, qu'une infraction a été commise et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute ou cette infraction et le dommage dont elle postule la réparation.

 

En ce qui concerne la lenteur de traitement de ce type de dossier juridique, il convient également de faire référence aux conclusions du rapport du Fonds, élaboré en 2015. Il mentionne notamment la lenteur de l'exécution des expertises médicales externes, le poids et l'ampleur des dossiers en question qui nécessitent une analyse et une expertise de longue durée et la constatation selon laquelle de nombreuses enquêtes doivent être prolongées car plusieurs prestataires de soins doivent être associés ou peuvent endosser une responsabilité.

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, je vous renvoie également à ma collègue la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

 

14.03  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, j'ai quand même un problème en ce qui concerne la responsabilité de l'hôpital dans le cas évoqué. Vous me donnez des réponses très générales mais pour le cas bien précis auquel je fais référence, je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante. Que doit faire ce couple? Il connaît un désespoir total. Il s'est déjà ruiné en frais de justice. Et il ne peut pas faire son deuil tant qu'il n'y a pas de solution.

 

Ce dossier va-t-il être prescrit? Ou bien y a-t-il encore un espoir qu'il soit sauvé et qu'il y ait une réponse à la demande?

 

Je ne suis pas satisfaite par votre réponse. Je verrai peut-être auprès d'autres ministres ce qu'il y a lieu de faire, mais il me semblait que cette question devait être adressée au ministre de la Justice.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Justice sur "l'annonce du gouvernement français d'une loi pour lutter contre les fake news" (n° 22866)

15 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over "de aankondiging door de Franse overheid van een wet ter bestrijding van fakenieuws" (nr. 22866)

 

15.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, on sait à quel point j'admire l'actuel président français et, dans ce contexte, j'étais ravi d'entendre son intention de mettre en œuvre une loi visant à lutter contre la problématique des fake news sur internet. Cela fait suite à la recrudescence de ce phénomène et à son impact sur les citoyens.

 

Monsieur le ministre, malheureusement, la France n'est pas le seul pays à être touché par ce phénomène. Nous connaissons également ce problème dans de nombreux domaines. Notre gouvernement est, lui-même, fréquemment victime de fake news. Attention, je ne parle pas de l'opposition en particulier.

 

Selon vous, la lutte contre ce phénomène doit-elle passer par le politique et, dès lors, par une législation spécifique? Quelle vision portez-vous sur le projet existant chez nos voisins français?

 

15.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, je n'ai encore aucune connaissance des détails spécifiques de la loi annoncée en France en vue de lutter contre les fake news en période électorale. Le président français a uniquement exprimé son intention de prendre une initiative législative en la matière afin de protéger les démocraties libérales. À première vue, je doute qu'une interdiction légale soit la meilleure façon de combattre ce phénomène.

 

En effet, une interdiction risque d'entraîner de nombreux problèmes liés à l'interprétation et aux preuves. Selon moi, il m'apparaît qu'il revient en premier lieu aux gestionnaires des canaux de communication et des médias de vérifier en profondeur la véracité de leurs messages et, au besoin, d'entamer les démarches nécessaires pour les interdire. Il ne s'agit pas uniquement de leur propre fiabilité ou légitimité mais également de leur responsabilité dans une procédure judiciaire, lorsque la diffusion d'une fausse nouvelle provoque de sérieux dommages.

 

En outre, on risque de rapidement toucher aux domaines de la liberté d'expression et de la liberté de la presse; les débats publics pouvant s'en trouver menacés. De plus, la diffusion de fausses nouvelles peut déjà relever de certaines dispositions pénales telles que la calomnie et la diffamation. Le problème sera bien souvent d'identifier l'origine de cette nouvelle.

 

J'ai cru comprendre que le président français souhaitait surtout étendre les possibilités des autorités judiciaires afin d'être en mesure, via une procédure accélérée, de faire supprimer le contenu de certains sites web, de clôturer des comptes ou de bloquer l'accès à certains sites web.

 

Dans le cadre de la procédure relative à la saisie des données, nous avons déjà augmenté ces possibilités mais il peut encore être procédé à certaines améliorations ou élargissements. Bien entendu, nous suivrons attentivement les évolutions de la législation et de la procédure chez nos voisins français.

 

15.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est très clair qu'il s'agit là d'un domaine nouveau, particulièrement sensible et, en soi, l'immobilisme pourrait aussi être un accélérateur de fake news. Il faudrait faire en sorte que ce soit essentiellement la justice et non le politique qui puisse agir dans ce domaine, parce que la limite entre la liberté d'expression et l'interdiction est parfois un peu faible.

 

En tant qu'Européen convaincu, je pense qu'il serait idéal que les pays de l'Union européenne agissent de concert et non séparément. En effet, par la force des choses, internet dépasse les frontières. Se contenter de législations nationales n'aurait pas de grande portée.

 

Nous reviendrons certainement sur ce sujet, que ce soit par des questions, des résolutions, des propositions ou des projets de loi.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Les questions jointes n° 22721 et n° 22807 de Mme Gerkens sont transformées en questions écrites.

 

La réunion publique de commission est levée à 16.10 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.10 uur.