Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 8 november 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 8 novembre 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door mevrouw Rita Bellens.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.18 heures et présidée par Mme Rita Bellens.

 

01 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het bezoek van parlementsleden uit Niger" (nr. 21701)

01 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la visite de membres du Parlement du Niger" (n° 21701)

 

01.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, op 26 oktober hadden wij de kans om in ons Parlement een delegatie van verschillende parlementsleden uit Niger te ontvangen. Die delegatie sprak over de uitdagingen voor vrouwen en onderwijs in hun land. De dialoog met hen was heel constructief. Alhoewel het thema zwaar was, was er toch een duidelijk optimistische sfeer, omdat parlementsleden van onze beide landen het thema zo belangrijk achten.

 

Tijdens die ontmoeting rees de vraag hoe die constructieve dialoog verder benut kon worden. Dat leek van beide kanten de voorwaarde om de besproken uitdagingen aan te pakken.

 

Een van de uitdagingen, die ter sprake zijn gekomen, is die van de kindhuwelijken. Niger heeft een van de hoogste cijfers ter wereld van zowel kindhuwelijken als kinderen per vrouw en ook een heel laag cijfer schoolgaande meisjes. In 2015 hebben wij in onze commissie een resolutie over kindhuwelijken besproken en goedgekeurd die onder meer de situatie en uitdagingen in Niger specifiek vermeldde. Dat is ook meegedeeld aan de parlementsleden uit Niger, die daar tevreden op reageerden.

 

Mijnheer de minister, is het mogelijk om een samenwerkingsprogramma op te zetten tussen personeel van onze beide parlementen om de constructieve dialoog die plaatsvond, voort te zetten?

 

In de goedgekeurde resolutie van 2015 over kindhuwelijken werd gevraagd dat de problematiek van kindhuwelijken opgenomen zou worden in onze bilaterale gesprekken met partnerlanden en ons overleg met Afrikaanse regionale organisaties. Dat zou ook een transversaal aandachtspunt in onze ontwikkelings­samenwerking worden, waarover de kennis vergroot zou worden. Kunt u mij en de collega-commissieleden die bij de vergadering aanwezig waren en zeker geïnteresseerd zijn, een overzicht geven van wat u op die punten bereikt hebt?

 

01.02 Minister Alexander De Croo: Op het ogenblik heb ik geen kennis van een specifieke vraag tot samenwerking tussen de parlementen van ons land en een van onze partnerlanden in de gouvernementele samenwerking. De meeste van onze bilaterale programma’s hebben wel een capaciteitsversterkende interventie, waarop ook ambtenaren van parlementen een beroep zouden kunnen doen, indien partnerlanden die wens uiten. Tot op heden is dat dus nog niet gebeurd.

 

Het thema tiener- en kindhuwelijken is een prioriteit voor de Belgische samenwerking. Het thema seksuele en reproductieve rechten meer in het algemeen wordt geïntegreerd in de samenwerkingsprogramma’s in lijn met het initiatief She Decides van het Belgische ontwikkelingsbeleid. In de samenwerkings­programma’s met Burkina Faso, Guinee, Mali, Benin en Senegal is er specifieke aandacht voor de problematiek. Zo bevat het gouvernementele samenwerkingsprogramma 2017-2020 met Niger de financiering van de strijd tegen vroegtijdige zwangerschappen. Dat gaat dan om het ILLIMIN-project, ten bedrage van twee miljoen euro, een project van gedelegeerde samenwerking met UNFPA.

 

01.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord. Ik hoop dat we over enkele jaren het resultaat kunnen zien van onze inzet in die landen.

 

De vertegenwoordigers van Niger stelden zelf heel expliciet de vraag naar het opzetten van samen­werkings­programma’s, vooral met het oog op hun administratie. Het is mogelijk dat hierover nog een officiële vraag volgt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het investeren in natuurbescherming" (nr. 21702)

02 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les investissements dans la protection de la nature" (n° 21702)

 

02.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, in het gerenommeerde magazine Nature is een studie gepubliceerd die stelt dat investeren in natuurbescherming boven de verwachtingen heeft gepresteerd in de voorbije jaren.

 

Volgens de onderzoekers is dit het eerste concreet bewijs dat investeren in natuur­bescherming daadwerkelijk resultaten boekt. Het viel daarbij op dat vooral investeren in natuur­bescherming in armere landen de meeste impact heeft, niet alleen omdat veel armere landen meer natuur hebben, maar ook omdat daar de noden en uitdagingen het grootst zijn. In veel Afrikaanse landen hebben parkrangers een chronisch tekort aan middelen, tot zelfs degelijke schoenen en uniform, waardoor zij hun werk niet naar behoren kunnen doen. Zij lopen ook levensgevaar: stropers of criminelen die aan illegale houtkap of mijnbouw doen in beschermde natuurgebieden, hebben de voorbije jaren honderden rangers het leven gekost. Een groot deel van die doden viel in Afrika, velen van hen in de DRC.

 

Het gaat over meer dan het beschermen van een aantal iconische dieren, zoals leeuwen, okapi’s of olifanten. Het gaat om de bescherming van ecosystemen waarop de welvaart van hele rurale gemeenschappen is gebouwd. Nu nieuw onderzoek van de VN heeft aangetoond dat onze klimaatinspanningen onvoldoende zijn, is het beschermen van de natuur nog belangrijker geworden, niet alleen belangrijk voor lokale gemeenschappen in het Zuiden die overleven dankzij hun omgeving, maar voor alle mensen.

 

Ik heb hierbij een aantal vragen, mijnheer de minister.

 

Hoeveel programma’s van de BTC en de BIO zijn gericht op de bescherming van de natuur of op duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen? Zijn er ook dergelijke programma’s gepland in de nieuwe samenwerkingsprogramma’s die zullen worden afgesproken in de komende jaren?

 

De voorbije jaren zijn in Congo en verschillende andere partnerlanden van België doden gevallen onder parkrangers. Op welke manier zal België ijveren voor een betere bescherming van deze mannen en vrouwen?

 

02.02 Minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitter, wat de gouvernementele samenwerking betreft, bevatten de technische en financiële dossiers van de projecten die worden uitgevoerd door de BTC telkens een analyse van de impact van de interventie op het leefmilieu en desgevallend worden er mitigerende maatregelen voorgesteld. Ook bij de analyse van voorstellen die mede gefinancierd worden door de BIO wordt de impact op het milieu geanalyseerd.

 

Op het vlak van natuurbescherming in de DRC worden in gedelegeerde samenwerking interventies gefinancierd die worden uitgevoerd door de Europese Commissie. Er wordt in het kader van het VLECHT-project vorming verstrekt aan de parkrangers van het Virungapark. Zo worden de parkrangers van het Virungapark gevormd op het vlak van deontologie en het voeren van politieoperaties tegen stropers. Door de onveilige toestand in de omgeving van het park zijn die stropers vaak uitgerust met oorlogs­wapens, wat de taak van de wachters niet vergemakkelijkt.

 

Daarnaast wordt een project voor de oprichting van een waterkrachtcentrale in het Virungapark gefinancierd. Het Virungapark beschikt immers over enorme hoeveelheden waterbronnen en rivieren die gebruikt kunnen worden om energie op te wekken. De voorziening van elektriciteit zal niet alleen tot een verlaging van de druk op het kappen van bomen leiden, maar zal tevens een positief effect hebben op het creëren van economische activiteiten die het inkomen en de levensstandaard van de lokale bevolking danig kunnen verhogen.

 

02.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor de informatie die u gaf. Ik zal het antwoord nog eens bestuderen en bekijken welke impact dit heeft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de financiële noden voor humanitaire hulp in Jemen" (nr. 20103)

03 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les besoins financiers nécessaires pour l'aide humanitaire au Yémen" (n° 20103)

 

03.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het conflict in Jemen staat al jaren in de schaduw van de oorlogen in Syrië en Irak, maar de situatie is er minstens even dramatisch. Niet alleen sterven er mensen door oorlogsgeweld, zij sterven er ook meer en meer door ziekte. Volgens de WHO waren enkele weken geleden al 500 000 mensen met cholera besmet. De WHO meldt dat zij slechts een fractie van de middelen heeft om iedereen te verzorgen die door cholera getroffen is, laat staan door andere ziekten die het land teisteren. De voornaamste reden hiervoor is dat zij nog niet de helft van het budget krijgt dat nodig is om voldoende steun te kunnen bieden.

 

Mijnheer de minister, het is een verschijnsel dat steeds opnieuw opduikt: grote organisaties zoals de WHO en UNHCR kunnen met de grootste moeite niet eens de helft van de nodige middelen verzamelen.

 

België heeft altijd al consequent steun geboden bij humanitaire crisissen en u hebt met deze traditie niet gebroken. U organiseerde mee het initiatief She Decides en u hebt de Belgische bijdrage aan 12-12 aanzienlijk verhoogd. Dit waren initiatieven van uw kant die mijn fractie steunde, maar het is niet voldoende om de globale tekorten te verhelpen en de weigerachtigheid van andere welvarende landen op te vangen.

 

Kunt u toelichten waarom verscheidene Europese lidstaten zo weigerachtig zijn om meer bij te dragen aan humanitaire projecten die nochtans de goedkeuring en de steun krijgen van de EU? Wat is er volgens u nodig om de EU een grotere en vooral meer eensgezinde rol te geven op humanitair vlak?

 

Hoe ziet u uw eigen rol als minister van Ontwikkelingssamenwerking van België om andere EU-lidstaten ervan te overtuigen een grotere bijdrage te leveren voor de humanitaire noden in de wereld?

 

03.02 Minister Alexander De Croo: Jemen staat hoog aan de agenda van de Europese Unie en de lidstaten. De EU financiert dit jaar 51,7 miljoen euro aan humanitaire hulp aan Jemen. In de raadsconclusies van april 2017 uitte de Europese Raad zijn bezorgdheid over de humanitaire situatie, veroordeelde het geweld, riep op tot gecoördineerde humanitaire hulp en spoorde tot slot alle landen aan om bij te dragen en de humanitaire noden te verlichten. België spendeerde in 2017 een bedrag van 10,8 miljoen euro aan humanitaire hulp aan Jemen.

 

Humanitaire hulp is een gedeelde bevoegdheid van de Europese Unie en de lidstaten. Elke lidstaat kan een eigen humanitair beleid voeren. Daarnaast is de Europese Unie ook bevoegd om zelf acties te ondernemen en een gemeen­schappelijk humanitair beleid te voeren. In 2016 maakte de Europese Unie bijna 1,5 miljard euro vrij voor humanitaire hulp. De Europese Unie is een belangrijke humanitaire donor. De Europese Unie en haar lidstaten ondernamen meer dan 800 interventies, wat het concrete engagement voor humanitaire hulp aantoont.

 

Als minister van Ontwikkelingssamenwerking zet ik in op flexibele, betrouwbare en efficiënte humanitaire hulp op basis van de noden. België kiest ervoor om binnen het humanitaire systeem op een aantal geografische en thematische prioriteiten te focussen, hoofdzakelijk ingegeven door de ervaring die wij in bepaalde landen en over bepaalde thema's hebben opgebouwd. Zo was ik in juni als enige Europese minister aanwezig op de solidariteitsconferentie in Kampala voor Oeganda en Zuid-Soedan. Hiermee benadrukte ik de voortrekkersrol van België inzake humanitaire hulp in de regio van de Grote Meren.

 

Recent nam ik verschillende initiatieven om meer aandacht te vragen voor de humanitaire situatie in de Democratische Republiek Congo, zowel op internationaal als op Europees niveau, onder meer tijdens de ministeriële week van de VN in New York, bij het executive committee van UNHCR en bij de werkgroep Humanitaire Hulp en Voedselhulp van de Raad van de Europese Unie.

 

Tot slot, neem ik als minister van Ontwikkelings­samenwerking mee het voortouw op het vlak van nieuwe partnerschappen met de privésector en van investeringen in humanitaire innovaties. Gelet op de toenemende humanitaire noden zie ik het voor een donor als België noodzakelijk om een innovatieve cultuur binnen de humanitaire organisaties aan te moedigen en ondersteun ik projecten die een reëel innovatief potentieel hebben voor de humanitaire sector.

 

03.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

België is altijd al een van de steunpilaren geweest van het Europees verhaal en een voortrekker op het vlak van humanitaire hulp. Ik hoop dat de regering deze lijn doortrekt en uitbreidt naar andere beleidspunten. Niettemin vraag ik u om ook op het Europese niveau het voortouw te nemen en als voorbeeld te fungeren, zodat ook andere Europese landen meer bijdragen op het vlak van humanitaire hulp. Ik meen overigens dat dit ten voordele van ons allen is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de oproep van de minister om de Verenigde Naties te hervormen in het licht van de Agenda 2030" (nr. 20105)

04 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'appel du ministre à réorganiser les Nations Unies au regard de l'Agenda 2030" (n° 20105)

 

04.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, u hebt op 17 juli in New York uw toespraak gehouden op het High-Level Political Forum over de SDG’s. De meeste van uw stokpaardjes kwamen daar aan bod, met name het gebruik van ontwikkelingsgeld om geld uit de privésector te activeren voor ontwikkeling. Daarnaast had u het ook over uw campagne She Decides en de noodzaak om te investeren in de armste en minst stabiele landen.

 

Dit zijn dan ook niet de punten die ik hier wil bespreken in de commissie, wij hebben dat hier al uitvoerig gedaan. Ook in de toekomst zullen zij zeker nog voldoende aan bod komen. Wat ik veel interessanter vond, waren de drie lessen die u voorhield aan de aanwezigen en dan in het bijzonder de derde les: de noodzaak om de VN te hervormen. Dit is een gevoelig thema dat al meermaals aan bod is gekomen de laatste decennia. Aangezien u niet verduidelijkte wat voor hervorming u in gedachten hebt, lijkt het mij aangewezen die vraag aan u te stellen.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

Hoe ziet u deze hervorming van de VN in het kader van de Agenda 2030? Betreft dit enkel maar een verandering van bepaalde procedures en de administratie, of gaat het om een meer volledige hervorming van de VN? Hebt u dit thema besproken met andere aanwezige ministers of vertegenwoordigers van de Verenigde Naties? Zo ja, wat waren hun reacties? Is dit een thema dat de regering in haar buitenlands beleid zal opnemen?

 

Ik dank u voor het antwoord.

 

04.02 Minister Alexander De Croo: De Belgische oproep tot hervorming van de VN kadert in een breder proces dat reeds enkele jaren loopt. Het is eigenlijk al gestart op het moment dat men wist dat de Agenda 2030 eraan zat te komen.

 

Een vierjaarlijkse hervormingsresolutie van eind 2016 werd te baat genomen om een diepere hervorming op gang te trekken en de VN als ontwikkelingssysteem beter af te stemmen op deze nieuwe Agenda. In opvolging daarvan bracht VN-secretaris-generaal Guterres een eerste document uit in juni van dit jaar. Een meer omvangrijk verslag wordt verwacht tegen eind dit jaar. Het gaat daarbij om een hele reeks ingrijpende veranderingen.

 

Ik doe een greep uit de doelstellingen die ons land onderschrijft: ten eerste, alle VN-geledingen beter laten samenwerken; ten tweede, een betere coördinatie tussen de VN-entiteiten op het terrein; ten derde, het vermijden van onnodige concurrentie tussen de VN-agentschappen; ten vierde, meer voorspelbare en minder geoormerkte financiering en; ten vijfde, meer transparantie.

 

Dit kan een ingrijpende herijking van het takenpakket van de VN op het vlak van het ontwikkelingsbeleid tot gevolg hebben. Daarenboven komen nog de vredes- en veiligheidsmissies van de VN en het management van de VN dat bekendstaat om zijn loodzware bureaucratische procedures.

 

België is voorstander van een ambitieuze hervormingsoefening op een moment waar een nieuwe internationale agenda, een nieuwe secretaris-generaal en een vierjaarlijkse VN-evaluatieoefening elkaar kruisen. Volgens sommigen gaat het hier over een gelegenheid die zich maar één keer in een generatie voordoet en ik ben geneigd dit te geloven. Tijdens mijn verblijf in New York in juli besprak ik deze hervormings­plannen onder meer met het nieuwe hoofd van de UNDP, Achim Steiner. Aangezien deze hervormingsoefening reeds meerdere jaren loopt, had ik ook de kans om hierover in het voorjaar in Brussel van gedachten te wisselen met VN-secretaris-generaal Guterres en zijn adjunct, mevrouw Amina Mohammed.

 

Ook in EU-verband wordt over deze hervormingen van gedachten gewisseld. Zelfs de Trump­administratie heeft er nog haar oog op laten vallen in eerder constructieve zin.

 

Met betrekking tot het ontwikkelingsbeleid in deze hervorming neemt ons land deel aan een Westerse donorengroep, de Utsteingroep, die reeds jaren rond hervormingen in het multilaterale bestel werkt. Daarnaast neemt ons land ook deel aan het UN Reform Initiative dat werd gelanceerd door het Verenigd Koninkrijk, met onder andere het voornemen om de omvang van de toekomstige donorensteun aan het VN-systeem rechtstreeks te verbinden aan het welslagen van diepgaande hervormingen die de VN beter in staat stellen om de Agenda 2020-2030 op het terrein waar te maken. Ongetwijfeld zal dit in februari 2018 uitmonden in een onderhandelings­proces in New York op basis van de rapporten van de secretaris-generaal.

 

Onze regering pleit ervoor om binnen de VN het humanitaire, het ontwikkelingswerk en de vredes- en veiligheidsactiviteiten nauwer bij elkaar te brengen teneinde de slagkracht van de VN te vergroten.

 

04.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

U zegt dat er eind dit jaar een verslag zou verschijnen. Het zou interessant zijn om daarover te kunnen beschikken en dit met u in de commissie te bespreken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Dan wil ik vragen aan mevrouw Pehlivan om mij te vervangen als voorzitter.

 

Voorzitter: Fatma Pehlivan.

Présidente: Fatma Pehlivan.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, als voorzitter maar ook als lid van de commissie wil ik nog graag mijn voorlaatste vraag stellen. Hopelijk komt er nog een andere collega zodat we de vergadering kunnen voortzetten.

 

05 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het rapport The Dark Sites of Granite en de vermelding van Belgische bedrijven in het genoemde rapport" (nr. 20146)

05 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le rapport The Dark Sites of Granite et la mention d'entreprises belges dans ce rapport" (n° 20146)

 

05.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, in het onderzoeksrapport van de organisatie Landelijke India Werkgroep (LIW) komen verontrustende bevindingen naar boven over de werkomstandigheden in de granietgroeves van India.

 

Het gaat om gebrekkige veiligheid, schuld­slavernij, kinderarbeid en andere misbruiken en schendingen van internationale en Indiase arbeidswetgevingen. Graniet uit deze groeven dient vooral voor de export en wordt door verschillende Europese bedrijven opgekocht. Daarbij zijn ook twee Belgische bedrijven. Beltrami koopt via leveranciers graniet van groeves waar schuldslavernij en een gebrekkige veiligheid werden vastgesteld. Hullebush zou via leveranciers graniet kopen van groeves waar schuldslavernij en kinderarbeid werden vastgesteld en waar de veiligheid voor arbeiders ook minimaal is. Beide bedrijven hebben in een persbericht de verantwoordelijkheid deels van zich afgeschoven.

 

Meneer de minister, volgens mijn fractie en volgens de bevolking is dat voor die twee bedrijven niet de correcte manier om te reageren op de bevindingen van het rapport. We kunnen meer doen dan enkel maar accepteren dat er zaken zijn die men niet kunt veranderen, zoals de zaakvoerder van Hullebush suggereert.

 

In het rapport staat ook dat de situatie is verbeterd ten opzichte van vroeger en dat het nu een kwestie is van doorzetten. In het rapport staan dan ook verschillende aanbevelingen aan bedrijven en overheden in India en in Europa, bedoeld om deze schandelijke praktijken eindelijk stop te zetten.

 

Gezien de belangrijke rol die u meermaals heeft beklemtoond voor de privésector bij het behalen van de SDG’s, stel ik de volgende vragen.

 

Gaat u akkoord met de aanbeveling van de LIW dat Europese bedrijven verplicht moeten worden transparanter te zijn over hun productieprocessen en de oorsprong van hun goederen actief te verifiëren?

 

Zal u dit thema verder bespreken met uw collega Kris Peeters? Deze kwestie valt namelijk ook deels onder zijn bevoegdheid.

 

Zal u, in het kader van het Belgische SDG-charter, deze twee bedrijven aanspreken zich actief te engageren voor de agenda van 2030?

 

05.02 Minister Alexander De Croo: Eerst en vooral wil ik zeggen dat India enkele maanden geleden conventies 138 en 182 inzake kinderarbeid heeft geratificeerd, en dat er een politieke wil is om deze conventies effectief toe te passen.

 

Een rechtenbenadering is de basis van mijn beleid. Dit geldt zowel op politiek vlak als in concrete acties. Ik nam deel aan de lancering van de alliantie 8.7 die tot doel heeft de samenwerking tussen alle betrokken actoren te verhogen, teneinde de moderne slavernij, de gedwongen arbeid en de ergste vormen van kinderarbeid tegen 2030 uit te roeien. Het is inderdaad aangewezen dat de Europese bedrijven transparanter zijn. Ik verdedig al lang het principe van verantwoord ondernemen.

 

Mijn administratie werkt nauw samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor al wat waardig werk betreft. Het SDG-charter vermeldt uitdrukkelijk het waardig werk. Het charter staat open voor alle Belgische bedrijven. Een engagement van deze bedrijven zou ik zeer op prijs stellen.

 

05.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik hoop dat wij wat u hebt gezegd ook verder kunnen opnemen in de charters en samen­werkingsakkoorden.

 

Het is positief dat India de conventie heeft geratificeerd, maar het vraagt veel meer dan alleen maar de ratificatie. Het vraagt ook een bepaalde inzet van de landen. Ik denk dat wij vanuit Europa en België kunnen meehelpen, vooral ten aanzien van onze eigen bedrijven, om de oorsprong van bepaalde producten nog meer in detail te bekijken, of het nu om graniet of schone kleren gaat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de federaties van de erkende organisaties van de niet-gouvernementele actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking" (nr. 20767)

- mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de opvolging van het raamakkoord met ngo's en institutionele actoren" (nr. 20970)

06 Questions jointes de

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les fédérations d'organisations reconnues d'acteurs non gouvernementaux de la Coopération belge au développement" (n° 20767)

- Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le suivi de l'accord-cadre avec les ONG et les acteurs institutionnels" (n° 20970)

 

06.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, mijn vraag is samengevoegd met een vraag van mevrouw Bellens.

 

06.02 Minister Alexander De Croo: Ik weet niet of mevrouw Bellens er zwaar aan tilt dat ik haar vraag beantwoord, terwijl zij niet aanwezig is.

 

06.03  Fatma Pehlivan (sp.a): U antwoordt dus ook op de vraag van mevrouw Bellens?

 

06.04 Minister Alexander De Croo: Ja, inderdaad, ik geef een antwoord op beide vragen.

 

06.05  Fatma Pehlivan (sp.a): In dat geval zal ik mijn vraag stellen en het antwoord aan mevrouw Bellens bezorgen.

 

Mijnheer de minister, u hebt in het begin van deze legislatuur een raamakkoord gesloten met de ngo's en de institutionele actoren die betrokken zijn bij Ontwikkelingssamenwerking. Dat akkoord omvatte vele punten, met onder meer een volledige hervorming van de sector, wat een algemene administratieve vereenvoudiging zou betekenen voor de ngo's en institutionele actoren. Tegelijk is daarin een engagement opgenomen over de beschikbare fondsen voor de komende jaren, wat maakt dat een en ander toch voorspelbaar wordt.

 

Mijnheer de minister, binnenkort bespreken wij de begroting en dus ook uw budget en hoe de middelen besteed zullen worden. Vorig jaar werd een groot bedrag onderbenut. U hebt ons toen verzekerd dat het geen structurele beleidskeuze was, maar wel grotendeels het gevolg van werken in fragiele staten en de daaraan gekoppelde risico's. Plots dienden de ngo's en institutionele actoren vorig jaar toch bijkomend besparen, ondanks het akkoord over het feit dat er niet bespaard zou worden.

 

Mijnheer de minister, de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking hebben het akkoord loyaal uitgevoerd, zelfs terwijl de wetgeving nog niet afgerond was. Zult u als minister ook uw deel van de afspraken nakomen?

 

Kunt u meer duiding geven over de onder­benutting van middelen? Zal die onderbenutting conjunctureel blijven of wordt dat een structurele ingreep? Zult u uw budget op peil houden, zodat de actoren correct hun geplande programma's kunnen uitvoeren?

 

Op vlak van administratieve vereenvoudiging zijn er reeds enkele afspraken uit het raamakkoord in uitvoering. In welke mate kunt u garanderen dat nieuwe maatregelen het moeizame proces niet tegenwerken? Hoe zult u ervoor zorgen dat de hoognodige rust in de sector kan weerkeren?

 

06.06 Minister Alexander De Croo: Mevrouw Pehlivan, ik geef een antwoord op beide vragen. Het eerste deel van het antwoord is veeleer op de vraag van mevrouw Bellens gericht en het tweede deel meer op uw vraag, maar beide vragen werden samengevoegd.

 

De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voorziet maximaal in één federatie per taalregime voor de institutionele actoren. De wet biedt tevens de mogelijkheid dat er geen federatie opgericht wordt, maar dat een bepaalde institutionele actor een bijkomende erkenning krijgt als federatie.

 

De VVOB heeft een bijkomende erkenning aangevraagd als federatie van de institutionele actoren. De VVOB kreeg die erkenning in september 2016 voor een periode van tien jaar. De VVOB is de rechtspersoon die de subsidie­aanvraag indient en die na goedkeuring de subsidies vanwege DGD ontvangt en beheert en daarover aan DGD rapporteert. De VVOB is ook het formele aanspreekpunt in termen van maatschappelijke zetel en contactadres.

 

De VVOB heeft vervolgens binnen haar organisatie een feitelijke vereniging opgericht genaamd Fiabel. Fiabel heeft geen rechts­persoonlijkheid. Het is een feitelijke vereniging die de belangen van negen institutionele actoren verdedigt. Dat is de weg die de negen institutionele actoren samen hebben gekozen, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige. Aangezien de erkenningsaanvraag van de VVOB volledig conform de wet was, heb ik die erkenning verleend.

 

Volgende negen organisaties zijn aangesloten bij de VVOB als federatie van de institutionele actoren: de twee koepels van de Vlaamse en Franstalige universiteiten, respectievelijk VLIR en ARES, de drie koepels van de steden en gemeenten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, respectievelijk VVSG, VSGB en UVCW, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Africalia, de VVOB en APEF.

 

De verbintenissen in onderling akkoord aangegaan met de sector tijdens de gesprekken rond het kaderakkoord, werden uitgevoerd in 2016 en 2017: aanneming van de regelgevende teksten die de grote principes van het kaderakkoord bevatten, het ter beschikking stellen van een budget dat de uitvoering toelaat van de vijfjarenplannen, het opstellen van richtlijnen die het mogelijk maken de interpretatie van de reglementering te harmoniseren en die de opvolgings- en controlemechanismen vereen­voudigen met betrekking tot de programma's en de toegekende subsidies.

 

Budgetverminderingen zijn steeds het gevolg van budgettaire beperkingen die in de regering worden afgesproken en waarmee ik rekening moet houden. Ik bespreek de beperkingen in alle openheid met de betrokken actoren. Zo heb ik begin 2017 de niet-gouvernementele actoren een inspanning van 17 miljoen euro per jaar gevraagd voor de duur van de programma's. Die formule had het voordeel van de duidelijkheid en de voorspelbaarheid. De federaties en koepels van de niet-gouvernementele samenwerking hebben zich evenwel uitgesproken voor een besparing van 17 miljoen euro tijdens het jaar 2017 met de mogelijkheid om de volgende jaren het bedrag van de vermindering afhankelijk te maken van de werkelijk beschikbare budgetten. Zij hoopten aldus minder te moeten besparen vanaf 2018. Het nadeel ervan is dat de organisaties ieder jaar met relatieve onzekerheid te maken krijgen voor wat, in verhouding, een minimaal deel van hun jaarbudget betreft. Het zijn dus de organisaties zelf, die voor die situatie hebben gekozen.

 

Teneinde een gemeenschappelijke benadering administratief en op het vlak van de federatie te valoriseren en een concretisering van de administratieve vereenvoudiging te verwezen­lijken, werd regelmatig vergaderd in de loop van 2017. Die vergaderingen mondden uit in technische nota's, die mij werden voorgelegd en die ik heb goedgekeurd, en die daardoor richtlijnen zijn voor mijn administratie.

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

Bovendien heb ik vanaf 2017 in overleg een adviesorgaan opgericht waarin de administratie en vertegenwoordigers van de sector samenkomen rond uitdagingen van de niet-gouvernementele samenwerking of de problemen waarmee die te maken krijgt. De adviezen van dat orgaan worden mij voorgelegd, hetgeen mij toelaat de geest en de leiding van de hervormingen te bewaren.

 

06.07  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Het antwoord dat u op verschillende vragen hebt gegeven, heeft betrekking op zowel uw beleidsbrief als uw budget. We zullen dat bekijken en het bij de bespreking van uw beleidsbrief en het budget ter harte nemen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de rechten van lgbtqi's en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking" (nr. 20154)

07 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les droits des LGBTQI et la Coopération belge au développement" (n° 20154)

 

07.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, een van de speerpunten van uw beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is de rechten­benadering waarin u de nadruk legt op mensenrechten in de samenwerking met onze partnerlanden. Ook in het regeerakkoord wordt het respect voor de mensenrechten benadrukt als een belangrijk onderdeel van het beleid inzake internationale samenwerking. Nochtans zijn er een aantal partnerlanden waar die rechten en meer bepaald de rechten van LGBTQI niet worden gerespecteerd.

 

Zowel gouvernementele als niet-gouvernementele actoren geven aan dat dit het geval is in Oeganda waar LGBTQI's worden verdrukt en zij zelfs hun leven riskeren. De actoren werken niet echt op LGBTQI-rechten omdat zij de Oegandese overheid niet willen bruuskeren of zelfs omdat er bij de Oegandese bevolking geen steun voor holebirechten is.

 

Ik heb hierover enkele vragen, mijnheer de minister.

 

Waarom wordt er niet toegespitst op LGBTQI-rechten in Oeganda? Hoe valt dat te rijmen met de transversale doelstelling mensenrechten die in het regeerakkoord en in uw beleid is opgenomen?

 

Op welke sectoren wordt er concreet gewerkt in Oeganda en op welke wijze worden LGBTQI-rechten binnengebracht in de werking?

 

Op welke wijze wordt de overeenkomst inzake het nastreven van gender equality zoals opgenomen in het ISP 2012-2016, opgevolgd? Welke plaats krijgen gender equality en meer specifiek de rechten van holebi’s daarin? Wanneer komt het volgende ISP er?

 

Welke bewijzen zijn er dat steun aan LGBTQI-rechten de werking in het land negatief beïnvloedt? Zijn er andere Europese landen die dan wel die steun verlenen?

 

Zijn er buiten Oeganda nog partnerlanden waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking LGBTQI-rechten minder prioriteit geeft aan deze rechten?

 

Zijn er in de samenwerkingsakkoorden met onze partnerlanden voorwaarden omschreven waaraan zij moeten voldoen om aanspraak te kunnen blijven maken op Belgische steun? Behoort respect voor LGBTQI-rechten tot deze voor­waarden en waarom?

 

07.02 Minister Alexander De Croo: Oeganda is een zeer gelovige, traditionele en als dusdanig conservatieve samenleving. Bovendien wordt het land steeds meer beïnvloed door de Born Again Christian beweging. Een groot deel van de bevolking staat negatief tegenover homosek­sualiteit. Er bestaat bijgevolg een aanzienlijke kloof tussen, enerzijds, de Oegandese normen en waarden en, anderzijds, de visie vanuit het standpunt van een mensenrechtenbenadering.

 

Inzake mensenrechten, met inbegrip van de LGBTQI-rechten, gaat België resoluut de politieke dialoog aan met de Oegandese overheid, in het bijzonder met de ministeries waarmee direct wordt samengewerkt in de gezondheids- en onderwijssector. Dit gebeurt in samenspraak met gelijkgezinde donoren, multilaterale instellingen en ngo’s. België maakt ook deel uit van de plaatselijke donorgroep in mensenrechten waar de LGBTQI-problematiek van nabij wordt opgevolgd. De boodschap van alle EU-lidstaten is dezelfde, met name respect voor de rechten van LGBTQI's.

 

Tijdens mijn bezoek aan Oeganda, eind juni, heb ik tijdens de netwerkrecepties verschillende vertegenwoordigers van de LGBTQI-gemeenschap ontmoet, waaronder Frank Mugisha van Sexual Minorities Uganda, en naar hun bezorgdheden geluisterd.

 

De Belgische bilaterale ontwikkelings­samen­werking met Oeganda is actief in de gezondheidszorg en de onderwijssector. In de gezondheidssector, vorig jaar, en in de onderwijssector, dit jaar, heeft België de rol opgenomen van leidende donor die instaat voor de voorbereiding van de beleidsdialoog met de Oegandese beleidsmakers en de donor­coördinatie.

 

In dit verband wordt door België, samen met gelijkgezinde donoren, gepleit voor het principe van non-discriminatie van bevolkingsgroepen in hun recht op toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De Belgische diplomatieke vertegenwoordiging en de BTC zien nauw toe op de toepassing van de principes van non-discriminatie, in beide sectoren – gezondheidszorg en onderwijs – en in het algemeen. In de Belgische samenwerkingsprojecten vormen de genderdimensie en de empowerment van vrouwen een transversaal verhaal. In de gezondheidssector is gender gerelateerd aan de toegang van vrouwen tot gezondheidsdiensten, en alle aspecten verbonden aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv en aids. In de onderwijssector is gender sterk gelinkt aan het creëren van een veilige leeromgeving voor meisjes en de preventie van geweldpleging ten opzichte van vrouwen en meisjes.

 

Het is niet zo dat de Belgische ontwikkelings­samenwerking de LGBQTI-rechten minder prioritair maakt om de overheid niet te bruuskeren. De beleidsnota rond gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking vestigt specifiek de aandacht op die problematiek. Een rechtenbenadering voor ontwikkelings­samen­werking impliceert dat alle rechten voor iedereen worden gerespecteerd. Dat geldt dus ook voor LGBQTI's.

 

Homonegativiteit, homo- en transfobie, discriminatie en stigmatisering en geweld op holebi's en trangenders komen wereldwijd voor. Meer dan 75 landen wereldwijd criminaliseren vrijwillige seksuele handelingen tussen volwassenen van hetzelfde geslacht. In vele landen gaan de holebirechten erop vooruit, maar in andere landen, waaronder vele van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelings­samenwerking, worden holebi's en trangenders ofwel gedoogd ofwel gediscrimineerd.

 

In het samenwerkingsprogramma Oeganda 2012-2016 was in een incitatieve schijf van 10 miljoen euro voorzien, waarbij aspecten van mensen­rechten een van de voorwaarden was. Ik heb beslist om die incitatieve schijf niet toe te kennen, na een analyse waaruit bleek dat er onvoldoende vooruitgang genoteerd werd op het gebied van mensenrechten. Daarnaast heb ik geweigerd om deel te nemen aan de Democratic Governance Facility in Oeganda, een instrument van acht Europese donoren om het democratiserings­proces in Oeganda te verdedigden en de mensenrechten te beschermen. Mijn weigering was gebaseerd op het feit dat het initiatief met geen woord repte over de situatie van de LGBQTI's.

 

07.03  Rita Bellens (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

De mensenrechtenbenadering is ook voor ons enorm belangrijk. Ze is ook ambitieus, in die zin dat ze absoluut is. Men kan die niet relativeren. Ofwel respecteert men de mensenrechten, ofwel respecteert men die niet. Iets tussenin is er niet. Vandaar frappeerde het mij dat zowel de gouvernementele als niet-gouvernementele sector koos om de verdrukking van de LGBQTI's niet te zeer aan te kaarten om de rest van de werking niet te schaden.

 

Vandaar mijn oproep om in deze materie geen duimbreed toe te geven, het respect voor de mensenrechten, waaronder de vrije beleving van iemands seksualiteit, steeds te blijven verdedigen en vooraan te plaatsen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk, en om conclusies te trekken als dat niet lukt. Wij moeten daarover heel duidelijk zijn voor partnerlanden. Het kan mogelijk als voorwaarde in samenwerkingsakkoorden gezet worden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la destruction d'une école en Palestine" (n° 20195)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la destruction par les autorités israéliennes d'une école dans la zone C des territoires palestiniens occupés" (n° 20349)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de vernieling van een school in Palestina" (nr. 20195)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de sloop van een school in zone C van de bezette Palestijnse gebieden door de Israëlische overheid" (nr. 20349)

 

08.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, une fois de plus, l’armée israélienne a détruit, fin août, un projet financé par la Belgique. Cette fois-ci, il s’agit d’une école située à Jubbet Al Dib, près de Bethléem. Elle recevait un soutien financier de bailleurs internationaux, notamment belges. Sa destruction fait suite à la confiscation, le 9 août, de panneaux solaires dans la zone C, sous contrôle d’Israël pour la sécurité et l’administration des territoires palestiniens occupés, dans le village d’Abou Nwar. Ces panneaux solaires, financés par la Coopération belge, alimentaient les locaux et le jardin d’enfants d’une autre école.

 

Dans un communiqué de presse, vous et votre collègue des Affaires étrangères Didier Reynders, avez condamné  cet acte et spécifié: "Des explications seront demandées au gouvernement israélien et des compensations seront également demandées."

 

Condamner, M. Reynders l’avait déjà fait lorsque l’armée israélienne a détruit le réseau électrique dans le village palestinien de Khirbet al Tawil. Ce projet, financé par la Belgique à hauteur de 55 000 euros, avait pourtant été réalisé en concertation avec les autorités israéliennes, et lors de la destruction de l’aire de jeux de Zaatara en 2016.

 

Monsieur le ministre, comptez-vous demander – sur un plan multi- ou bilatéral – des compensations financières à l'État d’Israël afin de rembourser le budget de la Coopération qui a été investi dans cette école? Quelle est la nature des explications que vous avez demandées? Quel impact cette nouvelle destruction aura-t-elle sur notre participation dans le cadre des projets financés par l’Europe?

 

08.02  Alexander De Croo, ministre: Madame Grovonius, le 29 août dernier, notre ambassadeur à Tel Aviv a entrepris une démarche officielle pour adresser un message de condamnation au ministre des Affaires étrangères israélien concernant la confiscation des panneaux solaires à Abou Nwar et la destruction d'une école à Jubbet Al Dib.

 

Le coût total du matériel confisqué et détruit est de 37 179 dollars. Il a été investi dans ces infrastructures par le West Bank Protection Consortium auquel la Belgique contribue par le biais de son budget humanitaire. Le détail du financement par les différents bailleurs n'est pas pertinent. Ceux-ci agissent de façon solidaire.

 

Tijdens deze demarche was onze ambassadeur vergezeld van zijn Europese collega's die de meerderheid van de donoren in het West Bank Protection Consortium vertegenwoordigen. Met name Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Zweden ondersteunen onze demarche, zoals ook de Europese delegatie ter plaatse. Naast België werd de school gefinancierd door verschillende Europese landen die ook donor van het consortium zijn.

 

In de dezelfde demarche werd de Israëlische overheid gevraagd de in beslag genomen zonnepanelen terug te geven en de vernielde school herop te bouwen. Indien hierop geen reactie zou komen van de Israëlische overheid, werd duidelijk gemaakt dat er een financiële compensatie aan Israël zou worden gevraagd.

 

Bijkomend op de veroordeling van deze actie die ingaat tegen het internationaal recht, bevatte het document de volgende vragen.

 

Ten eerste, de vraag aan Israël om uitleg over de redenen en het gekozen moment van de uitvoering, in acht genomen dat dit tot direct gevolg heeft dat tientallen kinderen geen toegang tot onderwijs hebben op de avond voor het begin van het schooljaar.

 

Ten tweede, de vraag aan Israël om te stoppen met de vernieling van humanitaire projecten in zone C en zijn verplichting als bezettende macht volledig na te komen volgens het internationaal recht, en meer precies zoals beschreven in de vierde Conventie van Genève met betrekking tot de bescherming van burgers in oorlogstijd. De Conventie verbiedt de vernieling en inbeslagname van mobiele en immobiele goederen, behalve in het geval van gemotiveerde militaire noodzaak.

 

Étant donné que le gouvernement israélien n'a pas encore donné de réponse positive à notre première démarche, nous avons essayé, ces dernières semaines, de mobiliser autant de partenaires que possible en vue d'une démarche européenne conjointe pour une compensation financière. Ces efforts pour convaincre des partenaires européens de se joindre à notre démarche en faveur d'une restriction ou d'une compensation ont porté leurs fruits. Dans les jours qui suivent, une nouvelle démarche aura lieu, celle-ci dans un groupe de plusieurs États membres de l'Union européenne.

 

Natuurlijk moet er nu worden gewacht op de reactie van de Israëlische autoriteiten op deze nieuwe demarche alvorens te bekijken welke opvolging zal moeten worden gegeven.

 

Het spreekt voor zich dat het absoluut niet de bedoeling is om de ambassadeur van Israël in België terug te sturen. Wij geloven in de positieve waarde van een dialoog, zeker met landen waarmee wij een goede en lange relatie hebben, ondanks een aantal meningsverschillen. Via de diplomatieke relaties kan worden gesproken over deze meningsverschillen en een gezamenlijke oplossing worden gevonden om ze te beëindigen.

 

Ceci étant dit, l'investissement en zone C, la défense des droits de la population palestinienne vulnérable et la vigilance quant au respect du droit international humanitaire dans cette région restent des priorités pour la Belgique, qui n'envisage pas de mettre un terme au financement de ce type d'interventions humanitaires.

 

08.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, merci pour ces éléments de réponse.

 

Même quand vous parlez en français, c'est un peu rapide. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la démarche visant à constituer un groupe au niveau européen pour demander ensemble des compensations à Israël a été fructueuse. Cela signifie-t-il que ce groupe est déjà constitué et qu'une demande a été adressée à Israël par ce groupe de pays européens?

 

08.04  Alexander De Croo, ministre: Oui.

 

08.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): D'accord. C'est une très bonne chose.

 

Toujours si j'ai bien compris, Israël n'a pas encore réagi officiellement.

 

Je reviendrai vers vous par la suite pour savoir quelles réponses ont été apportées par Israël à cette démarche.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les inondations en Inde et au Bangladesh" (n° 20374)

09 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de overstromingen in India en Bangladesh" (nr. 20374)

 

09.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, ma question date un peu et n'est peut-être pas actualisée. 

 

Depuis le mois de juin, des inondations provoquées par la mousson ont déjà coûté la vie à près de 1 500 personnes dans le sud de l'Asie. Rien qu'en Inde, 1 300 personnes sont mortes dans ces intempéries. L'État nordique du Bihar a été le plus lourdement touché: 514 habitants y ont perdu la vie.

 

Au Népal et au Bangladesh, les autorités et la Croix-Rouge font état de 140 victimes. La plupart sont décédées la deuxième semaine du mois d'août. Un tiers de la surface de ces deux pays était toujours sous les eaux au moment de la rédaction de cette question. Si les précipitations se sont calmées, les organisations de santé craignent le déclenchement de plusieurs épidémies. Au total, dans les trois pays cités, 41 millions de personnes ont été affectées par les inondations.

 

Monsieur le ministre, face à cette situation, la Belgique compte-t-elle débloquer un budget dans le cadre de son aide humanitaire pour venir en aide à la population de cette région victime des inondations? D'autres mécanismes à votre disposition ont-ils été utilisés pour leur venir en aide?

 

09.02  Alexander De Croo, ministre: Le service humanitaire a pris connaissance des besoins humanitaires identifiés en Inde et au Bangladesh suite aux inondations provoquées par la mousson et suivra leur évolution dans les semaines à venir. Un financement humanitaire direct pour ces pays est cependant peu probable à ce stade, le budget humanitaire pour 2017 étant pratiquement entièrement alloué.

 

D'autres mécanismes sont cependant utilisés puisque 50 % des financements humanitaires belges sont octroyés de manière non affectée aux organisations humanitaires partenaires, leur permettant ainsi de répondre rapidement aux crises soudaines telles que celle-ci.

 

La Belgique soutient donc de manière indirecte la réponse humanitaire en Inde et au Bangladesh.

 

La Belgique contribue ainsi à différents fonds flexibles humanitaires d'OCHA, du PAM, de la FAO qui peuvent attribuer des financements pour des crises soudaines ou sous-financées.

 

En outre, la Belgique contribue aux budgets généraux de nos organisations partenaires humanitaires internationales, à savoir OCHA, le CICR, UNRWA et UNHCR. Le budget humanitaire de cette année est à un niveau élevé jamais atteint mais, malheureusement, les besoins sont très importants.

 

09.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'aide apportée par la Belgique après le passage de l'ouragan Irma" (n° 20594)

10 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de Belgische hulp na de doortocht van de orkaan Irma" (nr. 20594)

 

10.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, début septembre, après avoir ravagé plusieurs îles des Antilles, Irma a frappé un chapelet d'îles très touristiques en Floride et remonté la côte ouest de l'État américain.

 

La Belgique a annoncé qu'elle allait débloquer un million d'euros pour la reconstruction des îles les plus touchées.

 

Monsieur le ministre, quelle enveloppe allez-vous utiliser pour débloquer ce million d'euros? Quelles sont les structures locales et/ou internationales avec lesquelles vous allez travailler pour œuvrer à la reconstruction desdites îles? Quels sont les moyens mis en œuvre?

 

10.02  Alexander De Croo, ministre: Madame Grovonius, il s'agit de l'enveloppe budgétaire relative à l'aide humanitaire pour l'année 2018.

 

Il est évident que l'ouragan a laissé derrière lui de très importants dommages sur plusieurs îles, dommages qui ont créé des besoins urgents et à plus long terme tels que des besoins de reconstruction.

 

Par conséquent, j'ai décidé de libérer un million d'euros pour la reconstruction des îles les plus fortement touchées. Le financement prévu n'interviendra qu'en 2018. Les partenaires n'ont dès lors pas encore été identifiés.

 

10.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, le délai que vous venez d'évoquer me surprend quelque peu. Mais j'imagine que cela s'explique par des raisons budgétaires.

 

Je reviendrai ultérieurement sur la question afin d'avoir de plus amples informations.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'aide humanitaire supplémentaire débloquée par la Belgique pour la RDC" (n° 20607)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les 6 000 000 d'euros d'aide humanitaire supplémentaire en RDC" (n° 20773)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le budget ECHO en RDC" (n° 21517)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de door België geboden bijkomende humanitaire hulp voor de DRC" (nr. 20607)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de bijkomende humanitaire hulp aan de DRC voor een bedrag van 6 miljoen euro" (nr. 20773)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het ECHO-budget in de DRC" (nr. 21517)

 

11.01  Stéphane Crusnière (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je me permets de vous interroger au sujet des 6 millions d'aide supplémentaire que la Belgique a débloqués pour répondre à la crise humanitaire alarmante en RDC. Celle-ci sera, en principe, notamment utilisée au profit des déplacés qui ont fui les violences dans la région du Kasaï. On ne peut que s'en réjouir. Cette somme sera répartie, selon mes informations, entre plusieurs organisations humanitaires actives sur le terrain en RDC.

 

Monsieur le ministre, comment comptez-vous effectuer un suivi de l'aide apportée par la Belgique pour vous assurer que celle-ci atteindra bien les objectifs prévus?

 

En marge des réunions prévues à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez rencontré l'émissaire spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs et le coordinateur humanitaire de l'ONU. Pouvez-vous nous relater brièvement la teneur de cet entretien? Avez-vous évoqué la situation de la province du Kasaï?

 

11.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice premier ministre, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour mon retard mais je devais poser des questions en commission de la Justice et, dans le même temps, au ministre Bellot dans le cadre de sa note de politique générale. Il faudrait avoir le don d'ubiquité ici!

 

Monsieur le ministre, vous avez annoncé à New York, au cours d'un entretien avec le commissaire spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et le coordinateur humanitaire Marc Lowcock, que la Belgique avait l'intention de mobiliser 6 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour faire face à la situation humanitaire alarmante en RDC, comme l'a dit mon éminent collègue, M. Crusnière.

 

Vous avez annoncé que le conflit interne au Kasaï et dans d'autres régions en RDC entraînait des déplacements massifs de population, que la sécurité alimentaire était affectée, que la propagation des maladies, comme le choléra, était favorisée. Vous avez également expliqué que cette année, pas moins de 8 millions de Congolais avaient eu besoin d'assistance humanitaire, soit 10 % de la population et que près de 4 millions de personnes avaient été déplacées. Le conflit interne qui a éclaté l'an dernier dans la province du Kasaï s'est depuis lors étendu à de vastes zones en RDC. Le nombre de personnes déplacées a augmenté pour atteindre l'an dernier un nombre record de 3,8 millions. Dans la région du Grand Kasaï, près de 1,4 million de personnes ont été déplacées. Plus d'un million s'est ajouté depuis début 2017, dont 800 000 mineurs d'âge. Le Grand Kasaï assiste aujourd'hui au déplacement de personnes le plus rapide au monde.

 

Les organisations humanitaires ont conscience qu'elles doivent intensifier leurs efforts, mais l'attention internationale pourtant indispensable et les financements font défaut. L'ONU estime les besoins humanitaires à plus de 800 millions de dollars US, dont seul le quart est couvert à ce jour.

 

Monsieur le ministre, quelle a été la réponse de la communauté internationale à votre appel à libérer, elle aussi, plus de fonds humanitaires? Quel est le montant engagé cette année par la Belgique en faveur de l'aide humanitaire à la population congolaise? Quelles sont les organisations humanitaires qui bénéficient des montants versés par la Belgique pour soutenir ces populations?

 

Je voudrais revenir sur le colloque organisé à l'initiative de M. Crusnière sur la problématique du Congo; il y a bien été dit qu'il était temps de faire évoluer l'aide vers l'humanitaire parce que le régime a tendance à en profiter.

 

Les crises anciennes et nouvelles provoquent des souffrances incalculables parmi des millions de civils en RDC. Depuis que le conflit a éclaté en août 2016 dans la région du Kasaï, auparavant pacifique, le nombre de personnes déplacées est important. J'ai déjà cité les chiffres et je n'y reviendrai donc pas. L'Union européenne fournit une  assistance humanitaire à la RDC depuis 1994. Au cours des cinq dernières années, plus de 200 millions d'euros ont été ainsi alloués à l'aide humanitaire. En juillet 2017, un montant supplémentaire de 5 millions d'euros a été débloqué pour financer l'aide d'urgence aux victimes de la violence dans la région du Kasaï, déchirée par le conflit.

 

Monsieur le ministre, quelle est l'évolution du budget des aides ECHO au cours des années 2016-2017? Quelle est la perspective pour ces aides en 2018? Avez-vous la certitude que ces importants montants aboutiront réellement aux destinataires, c'est-à-dire à la population congolaise, eu égard à ce que j'évoquais tout à l'heure concernant l'utilisation ou la façon de faire du régime? Celui-ci considère toujours que ce qui arrive aux populations vient presque de lui-même. Quelle est la position belge concernant l'octroi de ces moyens par l'Union européenne en RDC? La Belgique a-t-elle fait des propositions alternatives aux décisions de l'Union européenne dans le cadre des aides ECHO?

 

Je reviens d'Afrique du Sud où j'ai assisté à une réunion internationale libérale. J'ai été sidéré de voir le nombre de Congolais présents en Afrique du Sud. Tous me posaient la question: que pourrait faire l'Europe? Eux-mêmes avaient été contraints de se déplacer et de quitter le Congo pour aller travailler en Afrique du Sud afin d'avoir des perspectives de vie, même sans être nécessairement des réfugiés politiques, climatiques ou de guerre.

 

11.03  Alexander De Croo, ministre: Cher collègue, j'ai eu différents entretiens au sujet de la crise humanitaire en RDC au cours des dernières semaines. De manière générale, je peux constater que mes interlocuteurs partagent notre analyse de la situation humanitaire dans le pays, notamment en ce que cette crise reçoit trop peu d'attention de la communauté internationale et est fortement sous-financée. En effet, seuls 28 % du financement humanitaire nécessaire à la RDC en 2017 ont été octroyés. Je ne suis cependant pas en mesure de vous fournir le détail des allocations humanitaires supplémentaires pour la RDC provenant d'autres pays donateurs. Je vous renvoie à ce titre au site du Financial Tracking Service de l'OCHA.

 

L'entretien avec l'émissaire de l'ONU pour les Grands Lacs a porté spécifiquement sur la situation humanitaire en RDC. Mes interlocuteurs partagent notre analyse de la situation humanitaire désastreuse, regrettant également le manque de financement apporté à cette crise. L'impact négatif potentiel sur la situation politique et sécuritaire a été évoqué par M. Lowcock, coordinateur humanitaire de l'ONU.

 

J'ai en effet abordé la situation spécifique du Kasaï et des provinces avoisinantes et j'ai exprimé ma crainte d'une nouvelle détérioration de la situation humanitaire. J'ai particulièrement insisté sur le caractère absolument prioritaire de la protection des civils auprès de la communauté internationale et des autorités congolaises. J'ai aussi appelé à un plus grand financement humanitaire pour résoudre cette crise.

 

ECHO, le service d'aide humanitaire de l'Union européenne, a accordé 63 millions d'euros en 2016 pour l'assistance dans la Région des Grands Lacs. Cette année, le montant s'élève à 37 millions d'euros pour cette zone. Nous pouvons observer une diminution de l'aide humanitaire européenne en ce domaine, ce que je déplore. Je n'ai pas encore constaté de financement européen pour l'année prochaine. La contribution humanitaire belge engagée en RDC s'élève pour le moment à 9,8 millions d'euros. Cependant, certains dossiers de financement supplémentaire, tels que ceux annoncés, sont en cours de traitement. Le total des engagements pour cette année atteindra par conséquent 21,7 millions d'euros d'ici la fin de l'année et sera liquidé en plusieurs tranches.

 

Les subventions belges sont attribuées à des ONG et organisations internationales telles qu'OXFAM, UNHCR, le PAM, la FAO, l'UNICEF ainsi que le Fonds humanitaire pour la RDC - géré par OCHA. Ces financements soutiennent les interventions en matière d'aide alimentaire, de préparation aux catastrophes et de protection. Tous sont soumis à des obligations de rapportage, tant narratif que financier. Afin d'augmenter l'efficacité et l'impact des interventions humanitaires, les partenaires doivent veiller à ce que ce rapportage soit axé sur l'obtention de résultats et tire des leçons positives et négatives identifiées lors de la mise en œuvre de chaque intervention.

 

L'administration exige également que tout projet ou programme financier fasse l'objet d'une évaluation et d'un audit externe. En outre, le personnel de notre ambassade en RDC inspecte régulièrement les interventions de nos partenaires humanitaires en vue d'évaluer les résultats.

 

Enfin, via la participation de la Belgique dans les conseils d'administration de nos organisations partenaires, nous avons souvent accès à des informations détaillées relatives aux solutions financées.

 

11.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

11.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, j'espère de même que nous, parlementaires, et vous en tant que ministre, nous continuerons de tirer toutes les sonnettes d'alarme envisageables, parce que la situation est ultra urgente. Je regrette de devoir employer cette expression, car "urgence" devrait suffire. Pourtant, nous sommes vraiment dans "l'ultra urgence".

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Collega's, voor het verdere verloop van de vergadering, gaan wij verder met de volgende vragen?

 

11.06  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, j'ai une proposition à faire.

 

Si cela convient à ma collègue Mme Grovonius, abordons les questions jointes et transformons mes autres questions en questions écrites. Il reste alors juste à régler le problème de ma question jointe avec MM. Dallemagne et Blanchart. Je ne sais pas si on a des nouvelles de ce dernier? Je veux bien qu'on la reporte. Je m'entends bien avec les deux.

 

La présidente: Les questions nos 20774, 21514 et 21516 de M. Flahaux sont transformées en questions écrites et les questions jointes nos 20352 de M. Blanchart, 20370 de M. Flahaux et 20639 de M. Dallemagne sont reportées.

 

12 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le financement de l'éducation en Palestine" (n° 21183)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'arrêt de l'aide belge à la construction d'écoles en Palestine" (n° 21512)

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de financiering van onderwijsprojecten in Palestina" (nr. 21183)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de stopzetting van de Belgische hulp voor de bouw van scholen in Palestina" (nr. 21512)

 

12.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé de suspendre son soutien à deux projets d'écoles dans les territoires palestiniens, car une des écoles financées par la Belgique a été baptisée du nom de la première femme kamikaze de Palestine. La suspension des deux projets d'écoles représente un montant de 3,3 millions d'euros. L'an dernier, l'administration belge du Développement a consacré 36,6 millions d'euros à la coopération avec les territoires palestiniens. En mai dernier, la Norvège a dénoncé des faits similaires.

 

Monsieur le ministre, j'imagine qu'à la suite de cette information, des contacts ont été pris avec l'Autorité palestinienne. Quelle en a été la teneur? Quelle sera la conséquence de cette suspension sur l'ensemble des projets éducatifs palestiniens financés par la Belgique dans les territoires, même si sur ce plan-là, vous avez déjà répondu lors d'une précédente question?

 

12.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, le 10 octobre 2017, vous annonciez que la Belgique arrêtait sa politique d'aide à la construction d'écoles en Palestine à la suite du changement de nom d'une école construite avec l'aide de moyens belges pour la renommer du nom d'une personne ayant perpétré un acte terroriste mortel en territoire israélien en 1978.

 

Quelle a été la réaction des autorités palestiniennes à la suite de cet incident? La Belgique pourrait-elle reprendre son financement si l'école retrouvait son appellation originelle? Qu'en est-il de ces projets aujourd'hui? Quels sont les autres projets en cours en Palestine financés par la Belgique?

 

12.03  Alexander De Croo, ministre: Je confirme que notre Consulat général à Jérusalem a officielle­ment pris contact avec l'Autorité palestinienne par le biais d'une note verbale au ministre de l'Éducation et de l'Éducation supérieure et au ministre des Finances et du Plan pour expliquer que la Belgique n'approuve pas le fait qu'une école soit rebaptisée du nom d'un terroriste et que la Belgique demande à l'Autorité palestinienne de prendre des mesures afin d'éviter de pareils incidents à l'avenir. Une réunion avec le ministre de l'Éducation a eu lieu.

 

La Belgique condamne la glorification de tout acte de violence entre des citoyens. La Belgique ne veut pas être associée à des personnes qui ont été impliquées dans un acte de violence envers des civils. La Belgique déplore et condamne toute incitation à la haine et à la violence par les deux parties du conflit.

 

Dans l'attente d'une réponse claire de l'Autorité palestinienne, je réaffirme que j'ai décidé d'arrêter tous les travaux planifiés à l'école de Beit Awwa et d'enlever promptement le logo de la Coopération technique belge; de suspendre le projet de construction d'écoles 4 dans les sites pour lesquels il n'y a pas encore d'obligations contractuelles d'une valeur de 3,3 millions d'euros; qu'il n'y aura pas de suspension pour des sites où il y a des obligations contractuelles de la CTB ni pour la rénovation des écoles existantes de Jérusalem-Est; que les activités du Fonds multi-bailleur Joint Financing Arrangement continueront avec l'appui belge.

 

La Belgique soutient depuis plusieurs années le Joint Financing Agreement en appuyant la mise en œuvre du plan stratégique palestinien de développement de l'éducation conjointement avec quatre autres bailleurs européens – l'Allemagne, la Finlande, l'Irlande et la Norvège. Il y a un dialogue sectoriel régulier et étroit avec les ministères palestiniens de l'Éducation et des Finances impliqués dans le secteur.

 

J'ai donné l'instruction au poste à Jérusalem d'élaborer une réaction écrite conjointe des bailleurs de fonds du basket fund au ministère. L'objectif de cette démarche est de convaincre l'autorité palestinienne de rédiger et publier un règlement relatif à la dénomination des écoles locales. Ce règlement doit rejeter la glorification du terrorisme sous toutes ses formes, y inclus l'appellation des écoles, les curriculum, les médias sociaux liés aux écoles et le comportement de l'équipe pédagogique. Actuellement, le dialogue se poursuit avec l'Autorité palestinienne, la suspension temporaire sera évaluée dès réception d'une réponse formelle et écrite.

 

12.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Il me faut du temps pour assimiler la réponse. Je reviendrai peut-être vers vous ultérieurement. Je n'ai pas bien compris certains éléments, notamment le deuxième des quatre points que vous avez cités.

 

12.05  Alexander De Croo, ministre: Le deuxième point était "suspendre le projet de construction d'écoles 4 dans les sites pour lesquels il n'y a pas encore d'obligation contractuelle, ceci pour une valeur de 3,3 millions d'euros". Donc on suspend ce genre de projets

 

12.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Il n'y aura plus de financement des écoles?

 

12.07  Alexander De Croo, ministre: Nous suspendons le financement de leur construction.

 

12.08  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je trouve cela problématique. J'espère que nous allons pouvoir trouver rapidement une solution. Suspendre la construction d'écoles, dans un endroit où l'éducation est parfois tout ce qui leur reste, risque de poser des problèmes.

 

Je ne souhaite pas que soit faite l'apologie d'actes de violence, mais je ne souhaite pas non plus que la population, et encore moins les enfants, en pâtissent. J'espère que le dialogue pourra se poursuivre et qu'une solution pourra être trouvée. Il ne faudrait pas qu'un cas particulier, une erreur spécifique, se répercute sur l'ensemble du programme de soutien à la construction d'écoles en Palestine, quitte à demander qu'ils remboursent les aides qui ont été octroyées pour ce projet ponctuel afin que le reste du travail continue.

 

Des solutions sont possibles et j'espère qu'elles pourront être trouvées rapidement.

 

Je reviendrai vers vous ultérieurement.

 

12.09  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

L'éducation est, selon moi, importante et la construction d'écoles est un élément fondamental.

 

Cela dit, je comprends et partage votre position, monsieur le ministre. Si la Belgique était un pays en voie de développement connaissant des divisions, qu'un pays étranger vienne nous aider à construire des écoles, et qu'une autorité décide de donner à l'une de ces écoles le nom Abdeslam, cela susciterait des réactions bien compréhensibles. Il me semble donc tout à fait logique de conditionner la reprise de la construction de l'école afin d'éviter ce genre d'incident majeur, genre d'incident que l'on a déjà connu quand la population de Gaza a été invitée à des exécutions publiques d'opposants.

 

Selon moi, la démocratie et la liberté ne se divisent pas. Il est donc souhaitable que même les pays qui sont victimes d'exactions de la part d'un État voisin sachent que les valeurs démocratiques ne font qu'un et sont uniques.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la 16e Semaine du Commerce équitable" (n° 21319)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la Semaine du Commerce équitable" (n° 21764)

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de 16de Week van de Fair Trade" (nr. 21319)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de Week van de Fair Trade" (nr. 21764)

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, j'aurais tendance à dire: à tout seigneur, tout honneur. Il eût été normal que ce soit Mme Grovonius qui pose sa question en premier lieu, puisque c'est elle qui préside cette promotion du commerce équitable.

 

Monsieur le ministre, vous avez lancé, le 4 octobre, la 16Semaine du Commerce équitable. Les chiffres montrent une belle progression depuis quelques années des montants déboursés par les Belges en produits équitables et surtout éthiques. De nombreux efforts sont accomplis afin de sensibiliser davantage les citoyens à de telles démarches équitables. Bien au-delà des café, cacao et autres produits alimentaires, voilà désormais l’industrie textile investie dans de telles démarches. Je ne puis que m’en féliciter, sachant combien cette économie peut se montrer impitoyable avec ses travailleurs dans des pays tels que la Roumanie ou le Bangladesh, tout comme avec ses producteurs de coton dans de nombreux pays en développement.

 

La Belgique s’engage à devenir un pays du commerce équitable, notamment via la résolution votée en juillet dernier au parlement ou grâce aux différentes actions menées par les pouvoirs locaux. À la suite du lancement de la Charte des Objectifs de développement durable, septante entreprises se sont engagées à y souscrire.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les principales leçons tirées en vue de cette 16Semaine du Commerce équitable? Quelles ont été les opérations de sensibilisation au commerce équitable menées dans les différentes régions du pays? Quels seront les futurs enjeux au regard du nécessaire développement du commerce équitable dans notre pays?

 

Le Belge, même s’il dépense en moyenne 14,30 euros par an en produits équitables, reste encore fort timide par rapport aux Britanniques – lesquels dépensent 27 euros par an, eux qui quittent l’Union européenne – et en comparaison avec les Suisses – lesquels déboursent 65 euros par an, eux qui n'en sont pas encore membres. Quelles sont les actions que la Belgique pourrait entreprendre, à travers votre voix, avec vos homologues de l’Union européenne, afin que les vingt-sept États membres adoptent un vaste plan de promotion du commerce équitable?

 

13.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, en juillet dernier, notre Assemblée a voté à l’unanimité une résolution visant à promouvoir le commerce équitable et la campagne "Faites de la Belgique le pays du commerce équitable", campagne initiée par la CTB – que je peux encore appeler de la sorte, puisque le projet de loi n'a pas encore été voté en séance plénière –, en collaboration avec les principales organisations du secteur.

 

Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions en ce domaine? Quel sera le budget dédié à la campagne "Faites de la Belgique le pays du commerce équitable" qui se déroulera de 2018 à 2020?

 

13.03  Alexander De Croo, ministre: Madame Grovonius, la Belgique est, avec quelques autres pays européens, l'un des pays où le mouvement du commerce équitable s'est développé. Le gouvernement belge reconnaît et soutient officiellement le commerce équitable depuis plus de quinze ans. Les Belges accueillent de plus en plus favorablement le commerce équitable. Depuis peu, des organisations comme les Magasins du monde proposent également des produits équitables belges. On peut aussi trouver du lait Fairebel en grande surface.

 

Les communes de Tournai et de Marche sont devenues des communes du commerce équitable à l'occasion de cette édition de la campagne, ce qui porte le nombre de communes titrées à 214 sur 589.

 

En 2016, chaque Belge a dépensé en moyenne 14,3 euros en produits équitables, une belle progression par rapport aux 12,7 et 8,7 euros de 2015 et 2013.

 

La Semaine du Commerce équitable a permis, cette année, d'attirer l'attention sur deux catégories de produits habituellement peu cités et peu promus, à savoir les vêtements et l'or équitables. J'ai moi-même lancé la Semaine du Commerce équitable dans un magasin JBC d'Alost pour montrer que des grandes marques peuvent aussi adopter une démarche éthique. La collection "I AM" de JBC est entièrement traçable jusqu'aux ateliers de confection.

 

Cent trente-sept événements ont été organisés: 41 en Flandre, 72 en Wallonie et 24 en Région bruxelloise. Ces événements sont multiples: petits déjeuners et repas équitables, grandes manifestations positives, débats, défilés de mode, activités de sensibilisation dans les écoles, crowdfunding, pièces de théâtre, festival de films sur le tourisme alternatif, etc.

 

À l'avenir, certaines chaînes de supermarchés, à l'instar de certains supermarchés suisses et anglais, pourraient proposer une gamme beaucoup plus large de produits équitables. Il faudrait aussi que le commerce équitable continue à se diversifier au-delà des classiques bananes, chocolats et cafés. Le commerce équitable s'applique aujourd'hui à l'or, aux vêtements et au secteur touristique.

 

Les députés fédéraux ont voté, le 20 juillet dernier, une résolution visant à promouvoir le commerce équitable et la campagne "Faites de la Belgique le pays du commerce équitable", campagne initiée par la CTB en collaboration avec les principales organisations du secteur. Les députés recommandent aux différents pouvoirs publics, aux citoyens, mais aussi aux associations et décideurs politiques, au secteur horeca, aux entreprises en général, aux écoles, de donner au commerce équitable la place qu'il mérite et de participer à la campagne afin de faire de la Belgique le pays du commerce équitable d'ici 2020. Cette campagne doit disposer de moyens.

 

L'engagement du gouvernement belge en faveur du commerce équitable reste entier. L'actuelle convention encadrant le programme TDC venait à terme le 31 décembre 2017. Elle a été prolongée provisoirement jusqu'au 31 mars 2018. J'ai donné instruction à l'administration de préparer avec la CTB une nouvelle convention pour une période de quatre ans.

 

Une partie de ce programme continuera à être consacrée à la conscientisation en matière de commerce équitable. Il ne m'est pas possible, à ce stade des discussions budgétaires et des négociations avec la CTB, de vous donner les montants exacts qui, dans le cadre du programme, seraient alloués spécifiquement à la conscientisation en matière de commerce équitable.

 

Dans le cadre de la transformation de la CTB en Enabel, une attention particulière sera accordée au secteur privé dans le contexte plus général des objectifs de développement durable. Un certain nombre d'actions d'Enabel, en dehors du cadre du programme TDC, sont également susceptibles d'avoir un impact favorable sur le commerce équitable.

 

13.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

C'est une action de grande ampleur. Il faudra aussi éviter d'acheter des roses provenant du Kenya, qui ont été bourrées de produits. Pour moi, cela relève aussi du commerce équitable. Commerce équitable et empreinte écologique, tout cela doit être lié.

 

Au-delà de ce qui est déjà fait, ce qui est important, c'est la conscientisation qui va se développer. Mais je suis assez confiant. Ce fut la même chose quand on a commencé à faire le tri sélectif dans notre pays. Au début, tout le monde levait les bras au ciel. Maintenant, presque tout le monde considère, heureusement, que c'est normal. Il doit en être de même dans cette matière. Je sais que vous êtes, monsieur le ministre, particulièrement conscient de cette problématique.

 

13.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je suis un peu moins satisfaite de la réponse. Je n'en ai pas eu.

 

Ma question était budgétaire. Je voulais savoir quel budget sera affecté à cette campagne. Il est spécial de lancer une telle campagne, qui a des objectifs très clairs, qui a une vraie ambition, et de ne pas avoir d'idée sur les budgets qui vont y être consacrés.

 

J'espère que les discussions vont se poursuivre et seront surtout fructueuses. Et qu'on mettra les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De samengevoegde vragen nrs. 20352 van de heer Blanchart, 20370 van de heer Flahaux en 20639 van de heer Dallemagne worden uitgesteld. De vragen nrs. 19940, 19951 en 19953 van de heer Flahaux worden omgezet in schirftelijke vragen. Vraag nr. 21144 van mevrouw Dedry vervalt.

 

14 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le suivi des recommandations de la résolution sur le FBSA" (n° 20837)

14 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de opvolging van de aanbevelingen in de resolutie betreffende het BFVZ" (nr. 20837)

 

14.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, en avril 2017, une résolution relative au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) a été adoptée en séance plénière. Elle recommandait notamment au gouvernement d'affecter les moyens spécifiques de la Loterie Nationale (17,5 millions d'euros) à la sécurité alimentaire dans le cadre de la politique intégrée et de consacrer 15 % du budget de l'aide publique belge au développement à l'agriculture et à la sécurité alimentaire.

 

Il y est également prévu de veiller à ce que les efforts fournis en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) – dont l'objectif n° 2 concernant la faim, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable – soient rapportés à la Chambre et contrôlés par elle en toute transparence.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il du suivi de ces recommandations? Quand avez-vous prévu un retour vers notre assemblée quant à l'ODD n° 2?

 

14.02  Alexander De Croo, ministre: Madame Grovonius, la loi-programme du 25 décembre 2016 prévoit que les moyens de la Loterie Nationale, qui étaient dans le passé alloués au Fonds pour la Sécurité alimentaire, seront à l'avenir ajoutés au budget de la DGD afin de couvrir les dépenses liées à la sécurité alimentaire.

 

En ce sens, la recommandation exprimée par le parlement dans la résolution du mois d'avril 2017 a été mise en œuvre dès la fin 2016. L'engagement qui doit consacrer 15 % du budget de la Coopération à l'agriculture et à la sécurité alimentaire est également maintenu. La stratégie pour l'agriculture et la sécurité alimentaire publiée en mai 2017 et que j'ai présentée au parlement réitère cet engagement.

 

Comme vous le savez, les États membres des Nations Unies sont, depuis 2016, invités sur une base volontaire à présenter un rapport sur la manière dont ils mettent en œuvre les Objectifs de Développement durable en Agenda 2030 pour le Développement durable. Cet exercice des national voluntary reviews se déroule pendant le Forum politique de haut niveau des Nations Unies. Aussi, en juillet 2017, la Belgique a présenté son premier national voluntary review intitulé "Pathways to sustainable development".

 

Ce rapport a été présenté par mes soins. Tous les ODD ont été passés en revue, également l'ODD 2 qui porte sur l'élimination de la faim, sur l'insécurité alimentaire, sur l'amélioration de la nutrition et sur la promotion de l'agriculture durable. Le rapport porte sur la mise en œuvre des ODD en Belgique mais aussi sur nos actions externes. En ce qui concerne l'ODD 2, sont notamment mentionnés dans le rapport notre action en matière de sécurité alimentaire, le nouveau document de stratégie pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, notre travail avec des partenaires multilatéraux tels que le CGIAR et la FAO. L'action de BIO est également abordée. J'ai également présenté le rapport national volontaire de la Belgique au parlement le 28 juin 2017, lors d'une session conjointe des commissions des Relations extérieures, de l'Environnement et de la Santé publique de la Chambre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 15.44 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.44 uur.