Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 18 oktober 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 18 octobre 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.36 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.36 heures et présidée par M. Dirk Van der Maelen.

 

01 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Junckers State of the Union" (nr. 20486)

01 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'État de l'Union de M. Juncker" (n° 20486)

 

01.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat ik u deze interessante vraag mag stellen.

 

Mijn vraag dateert van 15 september. Het politieke werkjaar is hier toen van start gegaan en dat was ook zo voor de Europese Unie met de voorstelling door Commissievoorzitter Juncker van zijn State of the Union. Hij presenteerde daarin het ene ambitieuze plan na het andere, gaande van een verdere uitbreiding van Europa tot de aanstelling van een Europese minister van Economie en Financiën.

 

Met zijn voordracht “Wind Back in the Sails” trok hij duidelijk opnieuw de kaart van een grotere en diepere Europese Unie. Het witboek met de vijf mogelijke scenario’s voor de toekomst van Europa lijkt wel in de vergeethoek beland. Hij komt nu met een eigen, enigszins nieuw draaiboek op de proppen, een zesde scenario.

 

Krijgt dat vaste voet aan de grond? Dat is nog maar de vraag. Junkers gebrek aan passie en enthousiasme bij het voorlezen ervan wekte bij mij alvast de indruk dat hij er zelf niet in geloofde. Bovendien zijn er ook kritische geluiden te horen bij de Noord-Europese lidstaten, die niet meteen vragende partij zijn voor meer Europa. Zij zijn er niet allemaal van overtuigd dat meer gelijkstaat met daadkrachtig en effectief.

 

Zo kom ik tot mijn vraag aan u, mijnheer de minister.

 

De regering breekt al sinds enige tijd een lans voor een Europa met verscheidene snelheden. Dat principe wordt trouwens onderschreven door de Verklaring van Rome, die alle Europese lidstaten ondertekend hebben naar aanleiding van de heuglijke 60e verjaardag van de unie.

 

Hoe zit het nu? Wagen wij mee de sprong voorwaarts van Juncker? In welke mate meent u dat er overeenstemming bestaat tussen de standpunten van de regering en de ambitieuze redevoering van de Commissievoorzitter?

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Luykx, de State of the Union die de voorzitter van de Europese Commissie jaarlijks voor het Europees Parlement brengt, is een traditie die huidig voorzitter Jean-Claude Juncker met verve voortzet. De toespraak werd aangevuld met een letter of intent, die tegelijk aan de voorzitters van het Europees Parlement en van de Raad van Ministers gestuurd werd. In die letter of intent wordt expliciet verwezen naar het witboek van de Commissie van 1 maart 2017 en worden de prioriteiten van de Commissie in tien verschillende beleidsdomeinen onderverdeeld, in initiatieven die ofwel gelanceerd dan wel voltooid moeten worden tegen einde 2018 ofwel moeten gelanceerd worden met een langetermijnperspectief, dat wil zeggen tot misschien 2025.

 

Ik deel de mening van de Commissievoorzitter dat na het moeilijke jaar 2016 de Europese Unie de toekomst met meer optimisme tegemoet kan zien. Het is een feit dat op tal van vlakken de unie bewezen heeft krachtdadig te kunnen optreden. Het sterkt de Commissie dat zij op die weg verder moet gaan. De ambitieuze programma’s zijn daarvan het bewijs.

 

De brexit, hoe betreurenswaardig ook, verplicht de Europese Unie om vooruit te kijken. De Europese burger verwacht ook resultaten en een positief verschil dat de unie kan maken. Ik stel vast dat de eensgezindheid onder de 27 Europese lidstaten globaal genomen sterk blijft. Men kan niet ontkennen dat bepaalde verschillen in Europa groot blijven. Hoewel België voorstander blijft om maximaal met 27 voort te werken, kan een gedifferentieerde integratie mijns inziens een concrete oplossing bieden om efficiënt werk te maken van een versterking van de unie en haar rol in de wereld, waar een gezamenlijke actie onmogelijk of zwaar vertragend werkt.

 

Zoals wij in de verklaring van Rome in maart stelden, moeten de lidstaten die nieuwe stappen willen zetten, dat ook kunnen doen. Hierbij pleit ik voor een pragmatische en stapsgewijze aanpak, met respect voor de betrokken instellingen en het toepasselijke wettelijke kader. Vandaag is het mijns inziens niet het moment om het verdrag te herzien, maar wel om concrete oplossingen te vinden voor een aantal problemen. Zo is er het dossier van de veiligheid en defensie, waarin overigens reeds vooruitgang werd geboekt. Ook de migratie moet onder de loep worden genomen: er moet inderdaad een intern migratiebeleid betreffende asiel tot stand worden gebracht. Op sociaal-economisch vlak moeten wij misschien de monetaire en economische integratie verdiepen. Dat kan in de eurozone, met 19 landen. Dat kan ook met minder landen, als dat noodzakelijk is. U verwees naar een aantal voorstellen van voorzitter Juncker daarover. Ook moeten antwoorden worden gevonden voor dossiers in verband met buitenlandse betrekkingen.

 

Het is ook noodzakelijk om met een sterke stem en met één stem in de hele wereld te praten en bepaalde ontwikkelingen te bepleiten. Voor mij moeten wij die bespreking starten met de vaste wil om met 27 landen samen te werken. Misschien zal, indien nodig, een gedifferentieerde aanpak echter noodzakelijk zijn.

 

01.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, de heer Juncker heeft met verve de traditie voortgezet. Hij ontbrak hem evenwel aan enthousiasme bij de vertolking van de overigens niet-eensgezinde standpunten van de Europese Unie.

 

Ik deel uw mening dat wij naar differentiëring moeten evolueren. Differentiëring kan in Europa immers oplossingen bieden.

 

Het is, zoals u opmerkt, ook heel belangrijk dat wij tot concrete oplossingen komen, waarbij de Europese burger weet wat een bepaalde oplossing voor hem of haar kan betekenen.

 

Ik deel ook uw mening dat de geopolitieke positie van Europa dringend moet worden versterkt. Op het vlak van defensie en buitenlands beleid moeten wij inderdaad meer tot een eensgezind standpunt komen.

 

Ook belangrijk is dat de uitbreiding, waarover u spreekt, ons niet aan de orde lijkt. Integendeel, belangrijk is de ‘inbreiding’ en de houding van Europa ten aanzien van een aantal interne processen, die volgens mij momenteel, betreurenswaardig genoeg, veel pro-Europese wil als sneeuw voor de zon doen smelten. Dat is het geval in Catalonië en in Schotland, die jammerlijke zaken zijn. U vergeeft het mij wel dat ik dat even terzijde heb opgemerkt.

 

Mijnheer de minister, ik dank u alvast voor uw antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'accord de libre-échange entre l'UE et le Pérou" (n° 19732)

02 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Peru" (nr. 19732)

 

02.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie/Pérou a été conclu en juin 2012. Dans sa résolution du 13 juin 2012, le Parlement européen a demandé l'adoption d'une feuille de route par le Pérou et la Colombie afin qu'ils améliorent le respect des droits humains, du travail et les droits environnementaux et que la Commission européenne produise régulièrement des rapports sur les avancées réalisées au niveau des objectifs de ces feuilles de route.

 

À la suite de cette demande du Parlement, la Colombie et le Pérou ont chacun adopté une feuille de route. Malgré les rapports annuels que produit la Commission européenne et le dialogue établi entre le Pérou et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), la feuille de route semble en elle-même insuffisante. Elle se borne à des considérations générales et manque tout à fait d'objectifs concrets mesurables définis dans le temps. Il nous apparaît qu'elle passe, dès lors, à côté de son objectif initial d'amélioration sur le terrain de la situation des droits de l'homme, du travail et de l'environnement, qui est encore problématique à de nombreux niveaux.

 

À l'inverse, de nombreux chiffres et faits alarmants nous parviennent et font état d'une situation qui se dégrade dans ces différents domaines: 179 conflits sociaux, entre 70 et 80 % de travailleurs informels sur toute la PEA au Pérou, hausse des contrats temporaires, taux de syndicalisation six fois moins élevé qu'il y a trente ans, troisième pays d'Amérique en matière de pratique d'esclavage moderne, 105 inspecteurs du travail au lieu des 2 000 nécessaires, etc.

 

Monsieur le ministre, le chapitre IX de l'accord de libre-échange sur le commerce et le développement durable ne peut être facilement modifié. Pensez-vous qu'il soit possible de demander au Pérou une révision de sa feuille de route afin d'y inclure des objectifs concrets en matière de droits humains, du travail et de l'environnement? Et si oui, au travers de quel mécanisme et de quelle institution? Cela permettrait, en effet, d'évaluer avec assurance l'impact positif du traité de libre-échange sur les droits de l'homme, du travail et de l'environnement au Pérou.

 

02.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, la feuille de route que vous mentionnez constitue la réponse unilatérale du Pérou à la résolution du Parlement européen, adoptée en 2012 sur l'accord de libre-échange liant l'Union européenne à la Colombie et au Pérou et bientôt, à l'Équateur.

 

Bien que la responsabilité de sa mise en œuvre soit celle du Pérou, la Commission et la haute représentante, Federica Mogherini, se sont déclarées prêtes à soutenir sa mise en œuvre aux côtés du Parlement européen au moyen des différents instruments existants.

 

En lien étroit avec les ambassades des États membres, dont la Belgique, la délégation européenne à Lima suit attentivement l'évolution de la situation des droits de l'homme ainsi que des normes sociales et environnementales au Pérou. Ensuite, l'Union européenne a entamé un dialogue au sujet des droits de l'homme avec le Pérou, dans le cadre duquel toutes les questions sont abordées, y compris les droits sociaux et environnementaux, qui sont une priorité de l'action extérieure de l'Union.

 

Le chapitre "Commerce et Développement durable" de l'accord de libre-échange est un mécanisme supplémentaire pour travailler sur les questions relatives aux droits sociaux et environnementaux. Il contient des engagements fermes du Pérou, des mécanismes de suivi spécifiques ainsi qu'une procédure de règlement des différends. Il exige aussi l'implication de la société civile péruvienne, une nécessité pour l'amélioration durable de la situation dans ce pays. Enfin, l'inclusion de la société civile péruvienne dans le suivi de la mise en œuvre de ce chapitre est une priorité de la feuille de route de l'Union européenne pour l'engagement envers la société civile au Pérou. La Belgique est un des États membres les plus actifs dans le suivi de cette feuille de route.

 

Vu la nature unilatérale de la feuille de route que vous évoquez, il semble difficile à ce stade de demander sa révision par l'Union européenne. De plus, vous savez que la ratification est toujours en cours dans quelques États membres dont le nôtre. Il serait évidemment plus simple de demander à pouvoir utiliser les instruments d'un traité si ce traité était ratifié. Je l'ai toujours plaidé et j'en reste convaincu. C'est une erreur de ne pas souhaiter ratifier ce document car, comme je l'ai rappelé et vous y avez fait allusion, il contient des éléments qui permettraient d'agir de manière plus efficace.

 

En revanche, il relève de la responsabilité de la Commission et des États membres d'utiliser leurs instruments de manière complémentaire avec nos partenaires au Pérou pour y favoriser l'amélioration de la situation en matière de droits de l'homme, de droits sociaux et de droits environnementaux. Je le répète, la Belgique est un des pays les plus actifs au sein de l'Union. C'est un pays qui reste constant pour plaider en ce sens. Si vous plaidez avec nous pour la ratification de ce traité partout en Belgique, nous pourrons aussi utiliser les éléments qu'il contient pour encore tenter d'améliorer plus fortement la situation au Pérou.

 

02.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces éléments de réponse.

 

Je ne manquerai pas de plaider pour la ratification de tels traités, quand vous-même plaiderez également pour faire en sorte que, dans ce type d'accord, nous trouvions enfin des normes contraignantes en termes de développement durable.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la participation de la Belgique à la mission Sophia" (n° 20004)

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'opération Sophia" (n° 20020)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la poursuite de la participation de notre pays à l'opération Sophia" (n° 20029)

- M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'opération Sophia" (n° 20275)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la participation de la Belgique à la mission Sophia" (n° 21324)

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Belgische deelname aan de missie-Sophia" (nr. 20004)

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de operatie Sophia" (nr. 20020)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verdere deelname van ons land aan de operatie Sophia" (nr. 20029)

- de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de operatie Sophia" (nr. 20275)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Belgische deelname aan de missie Sophia" (nr. 21324)

 

03.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, deze vraag werd ondertussen al beantwoord in de plenaire vergadering door minister Reynders in een vraag aan de heer De Roover. Ik vond het antwoord van de minister toen afdoend en volledig. Mijn vraag mag daarom als behandeld worden beschouwd.

 

03.02  Alain Top (sp.a): Dat klopt, maar ik had toch graag nog een antwoord gekregen op een paar specifieke vragen. Aan een dergelijke beslissing gaat immers een coördinatievergadering vooraf. Dit moet dus formeel worden afgehandeld.

 

Vandaar mijn vragen, mijnheer de minister.

 

Was er een voorafgaande coördinatie­vergadering? Was dat een vergadering in directie-MI6 of werd het standpunt op een andere wijze gecoördineerd? Wie was op deze vergadering aanwezig? Was een vertegenwoordiger van het kabinet van Defensie aanwezig?

 

Waren de standpunten van Defensie en Buitenlandse Zaken dezelfde? Of werd dit standpunt door Buitenlandse Zaken over­genomen?

 

Indien Buitenlandse Zaken Defensie zou hebben overruled, wat rechtvaardigt deze overruling dan, aangezien dit duidelijk onder de bevoegdheid van Defensie lijkt te vallen?

 

Wat was de uiteindelijke instructie aan de permanente vertegenwoordiger?

 

Hoe werd deze beslissing van het Politiek en Veiligheidscomité ook een beslissing van de Raad van de EU? Gebeurde dat door stilzwijgende aanvaarding? Indien Defensie het niet eens was met de beslissing van het Politiek en Veiligheids­comité, waarom werd dan geen protest aangetekend?

 

03.03  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, en juin dernier, la frégate belge Louise-Marie a quitté le port de Zeebrugge pour la Méditerranée dans le cadre de la mission européenne Sophia, dont l'objectif est de lutter contre le trafic d'êtres humains et d'intercepter des contrebandiers d'armes dans cette zone. La Belgique a conclu à cet effet un accord avec l'Italie. Lorsque des contrebandiers seront interceptés, ils seront remis aux autorités italiennes. Et si la frégate devait découvrir des migrants, l'équipage leur viendra en aide. Le Conseil de l'Union européenne a prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 le mandat de la mission Sophia.

 

L'opération Sophia comprend également deux tâches de soutien, à savoir la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne et une contribution à la mise en œuvre de l'embargo des Nations Unies sur les armes, en haute mer, au large des côtes libyennes. Quel est l'état d'avancement de ces deux tâches importantes et quelle est la participation belge dans ce cadre? Quelle est votre position sur une éventuelle contribution belge à cette mission européenne en 2018?

 

03.04 Minister Didier Reynders: De Raad van de Europese Unie verlengde op 25 juni het mandaat van de EUNAVFOR MED operatie Sophia tot 31 december 2018, per schriftelijke procedure. Alle EU-lidstaten hebben positief geantwoord in het kader van die procedure. De beslissing is een beslissing van de Belgische regering, uitgedrukt door de FOD Buitenlandse Zaken. Gezien het schriftelijk karakter van de procedure was er geen voorafgaande formele vergadering.

 

In de voorbereidingsfase hadden de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie regelmatige en nauwe consultaties over die kwestie. Op basis van die consultaties werd een positief antwoord gegeven. Het besluit van de Raad werd in het publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Net als de verordening is het besluit een bindende rechtshandeling in al zijn bepalingen en rechtstreeks van toepassing, zonder omzetting in nationaal recht.

 

Concernant la situation en Libye, le 28 juillet dernier, le Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique a adopté un programme pour renforcer les capacités des autorités libyennes en matière de gestion intégrée de l'immigration et des frontières. Une mission d'évaluation qui étudiera les possibilités d'un projet d'assistance pour renforcer la capacité opérationnelle des gardes-frontières libyens dans le sud du pays est également prévue dans ce projet.

 

L'Union européenne soutient par ailleurs l'OIM et le HCR pour l'assistance humanitaire ainsi que l'amélioration de l'infrastructure et des conditions d'accueil des migrants sur le sol libyen. Mais bien sûr, la stabilisation du pays ne pourra se faire que si une solution politique durable est trouvée, pour laquelle la Belgique et l'Union européenne soutiennent les efforts du nouvel envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, M. Ghassan Salamé. Je l'ai rencontré récemment à New York avec mes collègues européens à l'occasion de la Semaine de l'Assemblée générale.

 

Les efforts de l'Union européenne à l'égard de la Libye sont donc nombreux et commencent à porter leurs fruits. Le nombre de traversées de migrants via la route de la Méditerranée centrale a diminué de manière importante cet été, avec pour conséquence directe la réduction du nombre de victimes en mer. L'opération Sophia joue dans ce cadre un rôle important en luttant contre les passeurs et trafiquants d'êtres humains et bien que la mission n'ait pas encore réussi à évoluer vers ses phases 2B (extension de la zone opérationnelle vers les eaux territoriales libyennes) et 3 (action sur les zones littorales du territoire libyen), on voit tout de même que les progrès sont réels.

 

Dans la mise en œuvre de son mandat, l'opération Sophia poursuit la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne. Cent trente-six gardes-côtes ont été formés jusqu'à présent dans ce cadre et quatre-vingt-sept autres ont débuté leur formation en Italie en septembre. Un mécanisme de suivi des gardes-côtes libyens formés est également prévu afin d'assurer l'efficacité à long terme des formations dispensées. L'opération contribue également à la mise en œuvre de l'embargo des Nations Unies sur les armes, ce qui permet l'inspection et l'interpellation de navires, ce qui a un effet dissuasif sur les flux d'armes.

 

En outre, le nouveau mandat permet également de recueillir des informations sur le trafic d'exportation illicite de pétrole venant de Libye et d'accroître les possibilités de partage d'informations concernant le trafic d'êtres humains avec les autorités répressives des États membres mais aussi Frontex et Europol.

 

Enfin, la participation belge à la mission s'est concrétisée dernièrement par l'engagement de la frégate Louise-Marie, comme vous l'avez rappelé, en juin-juillet 2017.

 

S'agissant d'une possible nouvelle participation de la Belgique à l'opération Sophia, l'élaboration du planning opérationnel est en cours et sera présenté au conseil des ministres en fin d'année. La question de la participation belge fera alors l'objet d'une réflexion au sein du gouvernement, tenant compte des dernières évolutions et de la situation à ce moment-là. Je n'ai pas d'a priori en la matière. Nous verrons quels seront les plannings programmés et les demandes qui nous seront adressées.

 

03.05  Alain Top (sp.a): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

Deze vraag werd al een tijd geleden ingediend, maar ik heb dezelfde of een soortgelijke vraag aan uw collega Vandeput gesteld. Ook collega’s van andere partijen stelden zich vragen over de operationaliteit op het terrein, de wijze waarop de regering tot een besluit gekomen is en de opvolging door Buitenlandse Zaken. Daarom heb ik deze vraag ingediend.

 

Zolang er geen uitbreiding kwam van het VN-mandaat – u hebt zelf de fase B aangehaald – werd door sommigen de twijfel geuit of het wel nuttig genoeg was. Daarom heb ik de vraag gesteld of de voltallige regering, en dus elke minister, daar volledig achter stond. Op dat punt heb ik een voldoende uitleg gekregen.

 

Ik heb ondertussen, in antwoord op een vraag van een collega, ook verdere uitleg gekregen over de zaken die wel uitgebreid werden, namelijk de opleiding van de Libische kustwacht en de informatie-inwinning en -uitwisseling met de verschillende lidstaten. Ik hoop dat wij op de ingeslagen weg kunnen verdergaan om samen met de andere lidstaten die problematiek aan te pakken.

 

03.06  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, merci pour ces précisions assez complètes.

 

Je pense, comme mon collègue, qu'il faut évidemment continuer ce suivi sur place, qui est une belle contribution pour régler ce problème important.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n°20013 de Mme Grovonius est transformée en question écrite à sa demande.

 

04 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le plan d'action national Entreprises et Droits de l'homme" (n° 20234)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité sur les entreprises et les droits humains" (n° 21277)

- Mme Véronique Caprasse au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la position de la Belgique dans le cadre du processus engagé au sein de l'ONU en vue d'un nouveau traité sur les entreprises et les droits humains" (n° 21371)

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten" (nr. 20234)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het VN-verdrag inzake bedrijven en mensenrechten" (nr. 21277)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Belgische standpunt in het kader van het VN-proces voor de totstandkoming van het nieuwe verdrag inzake bedrijven en mensenrechten" (nr. 21371)

 

04.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, il y a donc deux questions jointes, une sur le Plan d'action national Entreprises et droits de l'homme et l'autre sur le traité "Entreprises et droits humains".

 

Ce sont deux processus actuellement en cours, l'un sur le plan belge, puisque le 20 juillet, le Conseil des ministres a pris acte du Plan d'action national Entreprises et droits de l'homme, attendu depuis le début de la législature. On sait que ce plan a fait l'objet d'avis formulés et de recommandations formulées par la société civile au cours d'une période de consultation et malheureusement, beaucoup de ces recommandations n'ont pas été prises en compte dans la version finale adoptée le 20 juillet par le Conseil des ministres.

 

Le point positif relevé et répondant aux attentes exprimées par la société civile est que la mise en œuvre du plan d'action pourra être évaluée annuellement au sein du groupe de travail Responsabilité sociale de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et que sur la base de cette évaluation, un rapport d'avancement sera établi. Une évaluation du Plan d'action national et de la mise en œuvre des actions, conjointement avec les parties prenantes, est prévue dans un délai de trois ans à compter de l'approbation du plan d'action par le gouvernement. Au moment de cette évaluation, il pourra être décidé de modifier ou d'actualiser le plan d'action.

 

Comptez-vous faire une présentation du plan en question aux parlementaires et pourrons-nous en discuter? Et les éventuelles recommandations des parlementaires émergeant de telles discussions pourront-elles encore être prises en compte dans le cadre de ce Plan d'action national Entreprises et droits de l'homme?

 

L'autre question, comme je l'ai dit, porte sur le traité ONU relatif aux entreprises et aux droits humains.

 

Pour mettre l'économie mondiale au service d'un monde juste et durable, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits humains, approuvés en 2011 à l'ONU par l'Union européenne et ses États membres.

 

Des organisations de la société civile des quatre coins du monde ont lancé un appel en 2013 pour transformer ces principes en réalité via un nouveau traité. Cet appel a été entendu par plusieurs États membres de l'ONU qui ont initié, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un processus visant à développer un tel instrument. Ce 23 octobre à Genève débute la troisième session du groupe de travail intergouvernemental créé dans ce cadre. La session de 2017 sera la première session de négociation à proprement parler.

 

Monsieur le ministre, l'Union européenne et le gouvernement belge participeront-ils de manière constructive à cette négociation la semaine prochaine et lors des prochaines négociations? Le plan d'action national Entreprises et Droits del'homme prévoit que: "La Belgique argumentera au niveau de l'Union européenne en faveur d'un engagement actif de l'Union européenne au groupe de travail intergouvernemental des Nations Unies chargé d'élaborer cet instrument". Quelles démarches ont-elles déjà été engagées en ce sens auprès de nos partenaires européens? Quel en est le résultat? La position belge vis-à-vis de ce traité sera-t-elle préparée, avant et après la session de 2017? Cela se fera-t-il en concertation avec tous les parlements concernés et la société civile? Sachant que cette session a lieu dans quelques jours, j'ai des doutes en la matière. Conformément à son plan d'action, la Belgique compte-t-elle agir au sein du Conseil des droits de l'homme pour s'assurer que ce processus se poursuive aussi longtemps que nécessaire pour aboutir à un instrument qui "devra viser à assurer une amélioration de la situation des droits de l'homme sur le terrain"? Ce sont là, monsieur le ministre, les questions que je me posais sur ces deux mécanismes importants.

 

04.02  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, la mondialisation économique d'aujourd'hui engendre des gagnants et des perdants. Aux quatre coins du monde, des populations sont régulièrement victimes de violations de leurs droits fondamentaux et n'ont pas accès à la justice, en particulier lorsqu'une partie de la responsabilité émane d'une société mère ou donneuse d'ordre à l'autre bout d'une chaîne d'approvisionnement mondialisée.

 

C'est ainsi qu'au Bengladesh, l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza avait fait 1 138 morts et plus de 2 000 blessés dans les usines qui produisaient des vêtements pour de grandes marques occidentales comme Carrefour ou Benetton par exemple. Il n'existe pas de recours légal permettant aux victimes d'obtenir justice vis-à-vis de ces marques. Toutes les tentatives judiciaires sont restées sans suite.

 

Pour combler ces lacunes et mettre l'économie mondiale au service d'un monde juste et durable, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté les principes directeurs sur les entreprises et droits humains approuvés en 2011 à l'ONU par l'Union européenne et ses États membres. Sous la pression de grandes ONG et de la société civile, plusieurs États membres de l'ONU ont pris l'initiative, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, d'un processus visant à développer un tel instrument.

 

Le cas de cette catastrophe au Bengladesh que j'ai relaté suffit seul à démontrer que les instruments existants ne suffisent pas et qu'un traité est nécessaire.

 

Comme ma collègue l'a dit, le 23 octobre à Genève débute la troisième session du groupe de travail intergouvernemental et l'Union européenne a fait connaître les points qui la préoccupaient dans ce processus. Il s'agit principalement de la portée du traité qui ne devrait pas inclure que les sociétés transnationales mais également les entreprises domestiques, et de la nécessité d'inviter dans la négociation toutes les parties prenantes, en ce compris les représentants des entreprises elles-mêmes.

 

Je rappelle que le Parlement européen soutient ce processus. Il a réitéré son soutien dans une résolution en septembre 2017 qui met en avant l'accès à la justice et l'obligation de diligence raisonnable.

 

Face à une nouvelle montée des isolationnismes, l'Union européenne et la Belgique ont un rôle crucial à jouer. Le plan d'action national Entreprises et droits humains prévoit que la Belgique argumentera, au niveau de l'Union européenne, en faveur d'un engagement actif de l'Union européenne au groupe de travail intergouvernemental des Nations Unies chargé d'élaborer cet instrument.

 

Je poserai trois questions qui rejoignent celles de mes collègues. Quelles démarches ont-elles été engagées en ce sens auprès de nos partenaires européens et avec quels résultats? L'Union européenne et le gouvernement belge participeront-ils de manière constructive à cette négociation la semaine prochaine et ultérieurement?

 

Conformément à son plan d'action, la Belgique fera-t-elle tout au sein du Conseil des droits de l'homme pour s'assurer que ce processus se poursuive aussi longtemps que nécessaire pour aboutir à un instrument qui "devra viser à assurer une amélioration de la situation des droits de l'homme sur le terrain"?

 

04.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, la Belgique a effectivement adopté son premier plan d'action national Entreprises et droits de l'homme le 20 juillet dernier. Le document est actuellement mis en page en vue d'une publication on line. Il sera présenté aux parties prenantes, ONG, entreprises et syndicats, dans le courant de l'automne. En outre, la mise en œuvre a déjà été lancée et une série d'actions sont déjà en cours de réalisation.

 

Comme vous le mentionnez dans vos questions, le plan prévoit une évaluation annuelle au sein du groupe de travail Responsabilité sociale de la commission interdépartementale pour le développement durable. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport d'avancement adressé par cette commission au parlement, au gouvernement et au Conseil fédéral du développement durable. Les débats auront lieu en divers endroits où ils devront intervenir. Il est par ailleurs prévu de donner une évaluation du plan, conjointement avec les parties prenantes, dans un délai de trois ans, à compter de son approbation par le gouvernement.

 

L'adoption de ce plan témoigne que la Belgique, comme l'Union européenne en général, sont très engagées dans le processus consensuel des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Plusieurs décennies de discussions sur la question du respect des droits de l'homme par les entreprises aux Nations Unies, ainsi que notre expérience dans d'autres dossiers, nous ont démontré que pour obtenir des progrès sur le terrain, il faut que l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, entreprises, société civile et syndicats, soient impliqués et engagés. C'est pourquoi la Belgique continuera à soutenir l'approche consensuelle du CORE Group, axée sur ces principes directeurs.

 

Un certain nombre de progrès ont déjà été enregistrés par l'Union européenne dans ce domaine. Je pense notamment aux trois groupes de conclusions du Conseil de 2016 sur le travail des enfants, les chaînes de production et spécifiquement sur les entreprises et les droits de l'homme qui ont abouti à un nombre d'actions sur cette thématique dans les forums internationaux et sur le terrain. Je pense aussi à la directive 2014/95 de l'Union européenne concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et qui prévoit entre autres, la publication par les entreprises concernées d'informations liées au respect des droits de l'homme.

 

En outre, des actions en rapport avec la question des entreprises et des droits de l'homme sont incluses dans les cadres stratégiques et plans d'action successifs de l'Union européenne pour les droits de l'homme et la démocratie. Par ailleurs, de nombreux États-membres ont adopté leur plan d'action national. C'est le cas aussi de la Belgique, cet été.

 

Comme vous le rappelez, en parallèle à ce processus consensuel de développement des principes directeurs, certains pays ont lancé l'initiative d'un traité contraignant, comme dans d'autres matières. Alors que nous sommes d'accord sur le fait que la question du recours à la Justice pour les victimes est absolument cruciale, je ne vous cacherai pas que nous nous posons des questions à l'égard du processus de rédaction de ce traité. Ainsi, un nombre important de pays le soutenant publiquement n'ont ni adopté de plan national ni avancé sur leurs obligations sur les traités et processus existants.

 

De plus, la façon de procéder du président-rapporteur du groupe de travail intergouvernemental à Genève a rendu une participation active et constructive de l'Union européenne plus difficile. Alors que nous avons demandé les éléments du texte avant cet été, le rapporteur équatorien n'a distribué de texte fouillé que la première semaine d'octobre, ne laissant que trois semaines pour l'étudier avant la réunion du groupe de travail. Les demandes de l'Union européenne de reporter cette réunion pour pouvoir analyser le texte de façon approfondie et consulter les services compétents, les États-membres et les parties prenantes, se sont malheureusement heurtées à un refus. Or, pour beaucoup d'engagements, notamment en ces matières, nous devons établir une concertation entre différents niveaux de pouvoir. Il faut parfois du temps pour définir une position commune. Ici, on ne souhaitait pas tenir compte de nos contingences.

 

Sur le fond, bon nombre d'éléments repris dans le document de l'Équateur sont inquiétants. Dans sa forme actuelle, loin de renforcer les droits des personnes vulnérables, celui-ci risque de contribuer à la déresponsabilisation d'États vis-à-vis de la situation des droits de l'homme dans leurs frontières nationales, minant par là même le système de convention des droits de l'homme que nous avons mis des décennies à construire.

 

Dans le cadre de notre engagement sur la thématique, la Belgique a effectivement plaidé, au niveau de l'Union européenne, en faveur d'une participation active et constructive au groupe de travail qui aura lieu la semaine prochaine à Genève. Nos diplomates à Genève et Bruxelles ont eu de nombreux contacts à cet égard avec les autres États-membres ainsi qu'avec le service européen d'action extérieure et la Commission. Le point a été discuté avec le groupe de travail afférent à Bruxelles. La Belgique l'a également mis à l'agenda du comité politique et de sécurité de ce 17 octobre. Je confirme que l'Union européenne participera aux discussions qui se tiendront à Genève la semaine prochaine. Sur la base d'éléments transmis depuis Bruxelles, la Belgique y participera également, avec les remarques et réserves que j'ai évoquées plus haut.

 

04.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je prends bonne note que le plan national Entreprises et Droits de l'homme sera présenté aux parties prenantes, dont le parlement ne fait visiblement pas partie puisque vous avez cité les secteurs ONG, associatif, la société civile et non le parlement. Que nous devrons attendre…

 

04.05  Didier Reynders, ministre: N'avez-vous pas accès Internet à la maison? Sinon je demanderais que l'on intervienne.

 

04.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je dispose du plan, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir en discuter et que le plan soit officiellement déposé ici pour que nous puissions en discuter, que le ministre qui en porte la responsabilité puisse nous le présenter, que nous puissions éventuellement demander des auditions sur ce plan, qu'un vrai travail parlementaire puisse avoir lieu.

 

Si vous ne nous considérez pas comme partie prenante dans ce plan Entreprises et Droits de l'homme, il n'y a pas de problème. Cela confirme qu'effectivement, à la question de savoir si certaines de nos recommandations en tant que parlementaires pourraient être introduites ou prises en considération, la réponse est d'ores et déjà négative puisqu'il n'y a pas d'intérêt à nous le présenter.

 

Pour le reste et pour ce qui est du traité, j'entends bien les réserves et je peux en comprendre certaines. Néanmoins, c'est un instrument qui peut véritablement permettre une avancée en termes de recours à la justice pour les victimes. J'espère que l'on ne s'arrêtera pas aux contraintes que vous avez pointées du doigt et que la Belgique pourra jouer un rôle moteur, même potentiellement, pour améliorer un texte qui de toute évidence pose encore question. Il m'apparaît que nous avons une place à occuper dans ce cadre-là et qu'il faut la prendre de manière plus proactive que ce qui est fait pour le moment.

 

04.07  Véronique Caprasse (DéFI): Je vous remercie pour vos réponses.

 

Je pense aussi qu'il est temps que la Belgique s'implique sérieusement et s'engage dans ce plan. Je suis surprise de vous entendre citer l'Équateur. J'espère qu'il y aura un suivi et un rapport de ce qui se passera à Genève et que l'on pourra vous réinterroger.

 

04.08  Didier Reynders, ministre: (…)

 

04.09  Véronique Caprasse (DéFI): C'est curieux. Je suis sensible à l'Équateur car j'ai un fils qui y habite. Ça me surprend un peu.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de arrestatie van Kem Sokha in Cambodja" (nr. 20383)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de willekeurige aanhoudingen in Cambodja" (nr. 21340)

05 Questions jointes de

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrestation de Kem Sokha au Cambodge" (n° 20383)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les arrestations arbitraires au Cambodge" (n° 21340)

 

05.01  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, Kem Sokha, un des chefs de l'opposition et leader du Parti du Sauvetage National du Cambodge (PSNC), a été accusé de trahison envers le Royaume et a été arrêté en septembre à son domicile. Mu Sochua, vice-présidente du PSNC, a dû également fuir le pays récemment en urgence car elle venait de recevoir un message lui indiquant son arrestation imminente. Par ailleurs, le 6 octobre, le ministre de l'Intérieur a demandé la dissolution du PSNC devant la Cour suprême. Selon certaines informations, il semblerait qu'il s'agisse de préparer la dissolution du principal parti d'opposition et de réattribuer ses 55 sièges de députés à cinq petites formations politiques qui n'avaient, lors des élections de 2013, rassemblé que 6 % des voix au total. Une répression sans précédent se serait également abattue sur la société civile et les médias cambodgiens.

 

Monsieur le ministre, avez-vous davantage d'informations sur cette répression qui aurait lieu au Cambodge?

 

Quelles sont les possibilités de dialogue de l'Union européenne avec ce pays, mais aussi de vos éventuelles relations bilatérales avec celui-ci, afin d'exhorter les autorités du Cambodge à respecter la démocratie et les droits de l'opposition?

 

05.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, er was ook een vraag van de heer Vandenput in dat verband. Ik zal hem mijn antwoord schriftelijk laten geworden.

 

Monsieur Blanchart, à l'approche des élections générales de juillet 2018, la situation politique au Cambodge est effectivement très inquiétante. Les derniers développements auxquels vous faites référence viennent renforcer ce constat. Il apparaît en effet que le pouvoir en place du premier ministre Hun Sen fait taire toute critique, qu'elle émane des partis politiques de l'opposition ou encore de la société civile.

 

Face à cette dérive, l'Union européenne doit suivre très attentivement la situation. La délégation européenne au Cambodge et la Haute représentante l'ont fait via des communiqués, ces dernières semaines. L'Union européenne continuera également d'aborder ces questions dans les différents dialogues qu'elle a avec les autorités cambodgiennes.

 

J'ai demandé à notre ambassade à Bangkok, qui est compétente pour le Cambodge, ainsi qu'à mes services à l'administration centrale à Bruxelles de continuer à suivre avec attention la situation au Cambodge. Nous le ferons bien entendu également au sein de l'Union européenne.

 

Je comprends vos préoccupations et les points que vous avez soulevés seront relayés dans le cadre de ces démarches.

 

In de nacht van 2 op 3 september werd Kem Sokha, de leider van de Cambodjaanse oppositie, inderdaad opnieuw aangehouden, ditmaal voor verraad en spionage. In de aanloop naar de algemene verkiezingen van juli 2018 weerspiegelt dat een verontrustende politieke evolutie. Het is zaak de Cambodjaanse autoriteiten aan te manen de democratische spelregels in acht te nemen, zodat vrije verkiezingen kunnen worden georganiseerd.

 

De Europese Unie reageerde al de dag na de aanhouding bij monde van de woordvoerder van de Hoge Vertegenwoordiger. In een verklaring klaagt hij een gevaarlijke politieke praktijk aan en roept hij de Cambodjaanse autoriteiten op Kem Sokha onmiddellijk vrij te laten. Het spreekt voor zich dat ik mij volledig achter deze verklaring schaar.

 

Onze ambassadeur in Bangkok, een post waarvan het ambtsgebied ook Cambodja omvat, is trouwens onlangs nog naar Phnom Penh gereisd. In zijn gesprekken op het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kaartte hij via de aanhouding van Kem Sokha de achteruitgang van de rechtsstaat in Cambodja aan.

 

Monsieur Blanchart, nous allons continuer à intervenir sur les cas individuels évoqués, mais aussi de façon plus générale sur la situation qui se détériore en prévision des échéances électorales de l'été prochain.

 

05.03  Philippe Blanchart (PS): (…)

 

Lors des dernières élections, l'opposition a fait des percées successives. Je crois que l'on pourrait évoluer vers une situation très difficile, très tendue, voire même un bain de sang, dans un pays où les répressions sont quand même très dures.

 

Merci de rester attentif à la situation.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "B-FAST en de orkanen in de Caraïben" (nr. 20673)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de hulp van B-FAST aan Dominica" (nr. 20744)

06 Questions jointes de

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "B-FAST et les ouragans qui ont touché les Caraïbes" (n° 20673)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "B-FAST en Dominique" (n° 20744)

 

06.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, in september werden de Caribische Zee en de Golf van Mexico geteisterd door een aantal orkanen. Deze hebben flink wat schade berokkend aan verschillende eilanden en aan de zuidkust van de Verenigde Staten. U stuurde daarop een expert van B-FAST naar het UNDAC-centrum in Haïti om de werkzaamheden daar bij te staan en u bood hulpgoederen aan aan onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

 

Toen ik mijn vraag indiende, had Frankrijk al laten weten deze hulpgoederen niet nodig te hebben. Wat was de reactie van Nederland op uw hulpaanbod?

 

Werd het aanbieden van hulpgoederen en de beslissing om een expert naar Haïti te sturen besproken in de Coördinatieraad?

 

Wat was de exacte missie van de expert in Haïti?

 

Heeft B-FAST beslist om in te gaan op hulpvragen van landen uit de regio, al dan niet via de internationale coördinatie door UNDAC?

 

Tot slot, nog een vraag die u al van mijlenver zag aankomen, mijnheer de minister. Hoe ver staat het met de audit van B-FAST? Wanneer kan het Parlement beschikken over de documenten? Hoe ver staat het met uw hervorming van B-FAST?

 

06.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, suite au passage de l'ouragan Maria mi-septembre, qui a fait au moins quinze morts et une vingtaine de disparus en Dominique, vous avez déclaré que "l'équipe d'intervention d'urgence B-Fast allait envoyer du matériel d'aide médicale, de reconstruction et de purification de l'eau". Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les moyens humains et matériels déployés dans le cadre de cette mission belge? Par ailleurs, pourriez-vous m'indiquer quels SPF sont concernés par cette intervention? Le ministère de la Défense a-t-il également participé à cette mission? Enfin, pour rejoindre la question de ma collègue Mme Bellens, où en est-on en ce qui concerne l'audit de B-Fast? Quand pourrons-nous en discuter ici au parlement?

 

06.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik merk op dat sommige vragen dateren van 18 september, terwijl de orkaan Maria de Caraïben, meer bepaald Dominica, trof op 19 september.

 

Nederland hield het aanbod van België lang in beraad. Uiteindelijk liet Nederland weten niet op het aanbod te kunnen ingaan om praktische redenen. Het Belgische aanbod werd wel bijzonder op prijs gesteld door de Nederlandse autoriteiten. Dat punt werd besproken op de interne vergadering van B-FAST van 22 september. Op 24 september liet het kabinet van Binnenlandse Zaken aan B-FAST weten dat er bij de buurlanden werd afgetoetst, zonder resultaat.

 

UNDAC-leden worden geactiveerd en gemobili­seerd door het OCHA in Genève, dat het UNDAC-secretariaat uitoefent. Een B-FAST-vrijwilliger opgenomen in de Belgische pool van UNDAC-leden werd op basis van zijn beschikbaarheid en competenties ingedeeld in het UNDAC-team te Haïti. Na een week werd die vrijwilliger toegevoegd aan het team in Sint-Maarten. De missie van die vrijwilliger duurde van 7 september tot 23 september 2017.

 

Er werden geen vragen om hulp naar de interna­tionale gemeenschap verspreid. In sommige gevallen hadden de regeringen van de getroffen landen bilaterale overeenkomsten inzake de verlening van noodhulp met gesprekspartners uit de regio van de Amerika’s. Dat was niet het geval voor België.

 

Wat de audit betreft, de eerste fase, de financiële audit door de Inspectie van Financiën, werd ondertussen afgerond. De besprekingen met de federale interne audit inzake het toepassingsveld van de tweede fase van de audit zijn momenteel gaande. Het is nog prematuur om zich uit te spreken over een resultaat van dat onderdeel van het onderzoek.

 

L'équipe B-Fast est composée de membres de trois départements: l'Intérieur, la Santé publique et la Défense. La Défense a fourni le moyen de transport aérien (C-130) et le matériel de communication. Un représentant de European Response Coordination Center a accompagné l'équipe de B-Fast lors de son déplacement vers la Dominique. Une équipe de quinze personnes a été déployée au nord-est de l'île, où une station d'épuration d'eau a été installée. Celle-ci a montré sa plus-value dans les opérations d'aide d'urgence car elle a pu répondre à la demande des huit mille habitants des environs. En effet, la disponibilité d'eau potable constitue une prévention efficace contre la propagation des maladies contagieuses et répond aux besoins de première nécessité de la population sinistrée.

 

Il est encore prématuré d'envisager des missions similaires dans le futur. Les équipes B-Fast ne peuvent se mobiliser, je le rappelle, qu'à la demande d'États confrontés à une situation d'urgence soudaine qui dépasse leurs propres capacités.

 

La coordination sur place entre l'équipe B-Fast et les structures internationales de l'aide de l'Union européenne et des Nations Unies s'est avérée optimale. Un officier de liaison de l'équipe B-Fast a été détaché à la plate-forme de coordination des opérations de l'aide d'urgence à Roseau, la capitale de la Dominique. Ce renfort a permis d'améliorer le support de la communauté internationale aux opérations de la station d'épuration d'eau de B-Fast.

 

En ce qui concerne la reconstruction du pays, je vous dirige vers mon collègue en charge de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire qui est compétent en la matière.

 

06.04  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is uiteraard een goede zaak hulp te kunnen bieden die op het terrein een verschil kan maken. Daarbij is het volgens mij wel heel belangrijk, gelet op het interdepartementeel karakter van B-FAST, dat elk betrokken departement ook in de besluitprocedure en de besluitvorming van acties betrokken wordt. Dat staat zo trouwens ook in het koninklijk besluit over B-FAST. Net de betrokkenheid en transparantie was de inzet van heel de audit van B-FAST en de mogelijke hervorming ervan. Ik herhaal dat ik reikhalzend blijf uitkijken naar de resultaten van de hervorming van B-FAST.

 

De audit laat eigenlijk zeer lang op zich wachten. Ik heb enkele zaken opgelijst.

 

Ik merk dat mijn eerste vraag daarover dateert van 30 april 2015 in de plenaire vergadering, waarbij u aankondigt dat de externe audit eind 2015 klaar zal zijn, wat u in december 2015 nog eens bevestigd hebt. In januari 2016 zegt u dat u de resultaten verwacht op het einde van dat trimester. In april 2016 zegt u dat u denkt een week nadien met conclusies naar het Parlement te kunnen komen. Eind april 2016 zegt u dat er binnen afzienbare tijd documenten beschikbaar zullen zijn. In november 2016 zegt u dat we eind maart 2017 de resultaten zullen hebben van de financiële audit. Op 14 december 2016 zegt u dat u de resultaten van de financiële audit verwacht tegen eind april of begin mei 2017. Op 26 april 2017 zegt u dat de datum waarschijnlijk 2 mei wordt en dat de verslagen van de eerste fase van de audit dan klaar zullen zijn. Daarnet hebt u geantwoord dat de eerste fase van de audit klaar is en dat de tweede fase prematuur is. Van die tweede fase hebt u beloofd dat die er eind 2017 zal zijn, dus ik ben in blijde verwachting daarvan. Op mijn schriftelijke vraag van juli 2017 antwoordt u dat op 6 juli de auditverslagen zijn besproken in de coördinatieraad en dat er daarover nadien extern zal worden gecommuni­ceerd.

 

Mijnheer de minister, u hebt mijn vragen van ver zien aankomen, maar ik zie in heinde en verre nog geen documenten van de audit. Het lijkt een processie van Echternach en ik zou het zeer spijtig vinden mocht ik tot sint-juttemis moeten wachten om mijn documentjes te krijgen. Na twee jaar hebben het Parlement en de belastingbetaler toch wel recht op die informatie? Wat ik vooral erg vind, is dat de medewerkers van B-FAST eigenlijk al twee jaar een hervorming beloofd wordt waarin een aantal problemen zou worden aangepakt. Ik hoop echt dat u tegen het einde van het jaar eindelijk met die documenten komt.

 

06.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): Merci, monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse.

 

Après la réplique de ma collègue, je ne vois pas ce que je pourrais encore ajouter. Nous sommes également en attente de cet audit. J'espère que nous pourrons très prochainement en discuter.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Présidente: Rita Bellens.

Voorzitter: Rita Bellens.

 

07 Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beslissing van Duits wapenproducent Heckler&Koch om niet langer wapens te leveren aan oorlogszones en landen met lage normen op vlak van democratie en strijd tegen corruptie" (nr. 20386)

07 Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la décision du fabricant d'armes allemand Heckler&Koch de ne plus livrer d'armes dans les zones en guerre et aux pays peu normatifs sur le plan de la démocratie et de la lutte contre la corruption" (n° 20386)

 

07.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de firma Heckler&Koch heeft op het vlak van wapenexport en op eigen initiatief een verregaand ethisch beleid goedgekeurd. Het wapenbedrijf legt zichzelf een ethische code op die verdergaat dan het regeringsbeleid. Het bedrijf levert geen wapens meer aan conflictgebieden of landen waar corruptie heerst en democratische waarden niet worden gerespecteerd. Concreet zal het bedrijf niet meer leveren aan onder meer Saudi-Arabië, Israël, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en quasi alle Afrikaanse landen.

 

Heckler&Koch, dat door activisten het dodelijkste bedrijf van Duitsland wordt genoemd, zei dat het nu alleen zal verkopen aan zogenaamd ‘groene’ landen. Hiervoor worden drie criteria gehanteerd: het lidmaatschap van de NAVO of NATO-equivalent, de score op de Transparency International corruptieperceptie-index en de democratische index van de Economist Intelligence Unit.

 

Wij hebben in deze commissie heel vaak gedebatteerd over wapenexporten van FN Herstal. Ik herinner mij uw plaagstoten in de richting van de collega’s van de PS. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een groot Nederlands filosoof.

 

Het Waalse Gewest is voor 100 % eigenaar van dat bedrijf. Mijnheer de minister, bent u bereid om met Willy Borsus een debat te hebben over dit lichtende voorbeeld? Ik had eerlijk gezegd enige hoop, tot ik deze ochtend mijn krant opensloeg en daar tot mijn grote ontsteltenis moest vaststellen dat FN Herstal gisteren heeft beslist om 25 contracten met Saudi-Arabië af te sluiten voor wapenleveringen.

 

Desalniettemin stel ik al mijn hoop op u en uw goede contacten met Willy Borsus. Wilt u bij FN Herstal bepleiten dat zij een voorbeeld zouden nemen aan Heckler&Koch?

 

07.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van der Maelen, de bijzondere wet van 12 september 2003 heeft de bevoegdheid voor de in- en uitvoer van wapens grotendeels geregionaliseerd. De gewestelijke regeringen zijn sinds 2003 zelf verantwoordelijk voor de controle op de internationale wapenoverdrachten uitgevoerd door de economische operatoren die op hun respectieve grondgebieden gevestigd zijn. De Gewesten hebben overigens een eigen wetgeving inzake wapenhandel aangenomen, met respect voor de politieke en juridische parameters van de EU en voor het relevant internationaal kader zoals het verdrag over de wapenhandel.

 

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten van 17 juli 2007 heeft de regels vastgelegd, in overeenstemming met de verdeling van de bevoegdheden bepaald door de bijzondere wet van 12 augustus 2003. In dit juridisch kader zie ik geen plaats voor uw gesuggereerd pleidooi. Dat is misschien verschillend van een duidelijke beslissing in Duitsland, maar die heb ik niet gehoord of gezien. Het betrof enkel een reactie van een bedrijf.

 

Wat betreft uw commentaar over Saudi-Arabië en het Waals Gewest, heb ik duidelijke taal gebruikt en heb ik aan de drie minister-presidenten een brief met informatie gericht. Eerst kunnen wij gaan naar een Europees embargo, niet alleen voor wapens maar ook voor goederen met dual use. Daarna is het mogelijk om binnen uw gewest voor een gewestelijk embargo te opteren.

 

Ik hanteer vandaag dezelfde redenering als vroeger, toen er een socialistische minister-president was of zelfs toen Ecolo in de Waalse regering zat. Ik pleit altijd voor dezelfde conclusie, maar misschien niet altijd met een goed resultaat. Ik heb de resolutie van het Parlement naar de drie Gewesten gestuurd en blijf bij hetzelfde standpunt.

 

07.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik vind dat u zich met meer kracht richtte tot de collega’s van de PS en hen vroeg om de nodige contacten te leggen op hun niveau. U bent echter uitstekend geplaatst om u zelf – u hoeft niet naar collega-parlementsleden verwijzen – te richten tot de Waalse regering.

 

U verwijst daarnaast terecht naar de resolutie die is goedgekeurd in de Kamer waarin zij van oordeel is dat het beter is dat aan bepaalde regimes geen wapens worden geleverd. Vanochtend zei vice-eersteminister Alexander De Croo dat hij de beslissing van FN om 25 contracten met Saudi-Arabië te sluiten, betreurt en zelfs veroordeelt. Ik had van u eenzelfde krachtige reactie verwacht, maar helaas hebben wij die niet gekregen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 20398 van de heer Crusnière wordt omgezet naar een schriftelijke vraag. De heer Crusnière is niet aanwezig. Mevrouw Van Hoof, u heeft het woord.

 

08 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Rwanda" (n° 20400)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation après les élections présidentielles au Rwanda" (n° 21138)

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Rwanda" (nr. 20400)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie na de Rwandese presidentsverkiezingen" (nr. 21138)

 

08.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, de jongste Rwandese presidentsverkiezingen, die plaatsvonden op 4 augustus, werden gewonnen door uittredend president Kagame met 98,7 % van de stemmen. Men moet het maar doen! Verscheidene berichten gaven echter aan dat tegenkandidaten werden geweerd van deelname aan de verkiezingen en werden geïntimideerd.

 

Na afloop van de verkiezingen blijft de intimidatie van politieke tegenstanders aanhouden. Er werd melding van gemaakt dat verscheidene opposanten gearresteerd werden, verdwenen zijn of bedreigd werden. Onder andere de onafhankelijke presidentskandidate Diane Rwigara, haar zus en haar moeder werden gearresteerd op 23 september. Van oppositiepartij Forces Démocratiques Unifiées, FDU-Inkingi, werden zeven leiders gearresteerd op 6 september. De intimidatie toont aan dat het huidige regime tegenstanders en critici het zwijgen wil opleggen en verder wil ontmoedigen om het op te nemen tegen de autoriteiten.

 

Mijnheer de minister, kunt u toelichting geven bij de situatie in Rwanda?

 

Wat is uw standpunt betreffende de uitkomst van de Rwandese verkiezingen en de intimidatie van politieke opposanten van het huidige regime?

 

Hebt u de Rwandese autoriteiten reeds aange­sproken over de situatie? Zo ja, wat was het antwoord? Zo niet, plant u dat alsnog te doen?

 

Worden er vanuit de internationale gemeenschap ook nog stappen ondernomen?

 

08.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Van Hoof, mijn antwoord is tweetalig, omdat er ook een vraag was van de heer Crusnière.

 

België volgt de politiek en de mensenrechten­situatie in Rwanda van dichtbij op. Samen met onze Europese partners zijn we zeer actief en pleiten we voor meer openheid, niet alleen voor Rwanda overigens. Dat is niets nieuws.

 

Avant la tenue des élections présidentielles, la Belgique a participé aux réunions de dialogue politique, article 8, qui ont permis à l'Union européenne d'insister sur la nécessité d'avoir un espace politique suffisamment ouvert au Rwanda, et de permettre la participation de candidats indépendants.

 

Onze ambassade heeft samen met andere EU-posten in Kigali deelgenomen aan een diplomatieke watch van de presidents­verkiezingen. Het is jammer dat er geen volwaardige waarnemingsmissie van de EU werd gestuurd, want dat had ons een beter beeld kunnen geven van het verloop van het verkiezingsproces. We hebben dat altijd al bepleit voor verkiezingsprocessen in een land als Rwanda.

 

La déclaration de l'Union européenne suite aux élections a appelé les autorités rwandaises à redoubler d'efforts pour rendre le processus électoral plus inclusif et transparent, notamment pour ce qui est de l'enregistrement des candidats, de la publication des résultats et autres préalables à l'établissement de règles du jeu équitables. Je m'associe bien sûr à ces recommandations. Comme vous pouvez vous en douter, nous suivons de près les dossiers de Diane Rwigara et de sa famille, mais aussi celui de membres du FDU-Inkingi. En ce qui concerne la famille Rwigara, plusieurs membres ont d'ailleurs la double nationalité, belgo-rwandaise. Dans un premier temps, de nombreux contacts ont eu lieu à Bruxelles et Kigali pour en savoir plus sur le sort des membres de la famille. Mon département a également reçu des représentants de la société civile et de l'opposition qui s'inquiétaient du sort de la famille Rwigara. Ensuite, notre ambassade à Kigali a pu rendre visite à la famille ce 22 septembre, peu avant l'annonce de l'arrestation de Diane Rwigara, de sa mère et de sa sœur. Depuis lors, Diane Rwigara, sa mère et sa sœur ont été incarcérées. Notre ambassade a aussi demandé à effectuer une visite en prison à titre humanitaire. Enfin, l'ambassade assiste également aux audiences du procès de la famille Rwigara.

 

J'ai eu l'occasion de l'évoquer auprès de l'ambassadeur sortant du Rwanda, qui est devenu ministre d'État dans le nouveau gouvernement. Nous sommes évidemment assez inquiets de cette situation d'arrestations quelques semaines après les élections présidentielles. Comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui préoccupe non seulement la Belgique mais aussi l'Union européenne. Cela a un impact sur la diversité politique au Rwanda.

 

Samen met andere leden van de regering ben ik de overtuiging toegedaan dat het noodzakelijk is om rechtstreeks te reageren bij verschillende leden van de Rwandese regering. We zullen de dossiers bijgevolg nauw opvolgen, zowel bilateraal als in Europees verband.

 

Na een reeks politieke contacten in New York en Brussel zal er in het kader van onze permanente dialoog met Rwanda in de komende maanden een delegatie van hoge diplomaten naar Kigali vertrekken om de bilaterale betrekkingen en de mensenrechtensituatie te overlopen. Ik zal vragen dat individuele dossiers worden aangekaart, wat mij noodzakelijk lijkt om de situatie van verschillende personen in Kigali en in Rwanda in het algemeen op te volgen. Het klopt dat de situatie sinds de verkiezingen niet gunstig evolueert.

 

08.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Het is goed dat België de situatie van nabij opvolgt en samen met de EU-partners voor internationale druk blijft zorgen om de mensenrechten te doen respecteren en ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar worden opgepakt wanneer ze willen deelnemen aan verkiezingen.

 

De situatie in Centraal-Afrika is zorgwekkend op het vlak van de democratie: in Congo zijn er geen verkiezingen, in Burundi zijn er geen verkiezingen en er zijn schijnverkiezingen in Rwanda. We moeten er vanuit de Europese Unie en zelfs ruimer over blijven nadenken op welke manier we daarmee moeten omgaan. Op die manier worden de mensenrechten in de betreffende landen niet gevrijwaard en dat is zorgwekkend.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

Président: Dirk Van der Maelen.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 20403 en 20404 van de heer Crusnière, buitenlands in opdracht van de Kamer, en vraag nr. 20463 van de heer Van der Maelen worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

09 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le refus d'accès aux États-Unis signifié à une délégation de MolenGeek" (n° 20483)

- Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le refus de séjour de membres de l'incubateur MolenGeek par les États-Unis" (n° 20633)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Amerikaanse inreisverbod voor een delegatie van MolenGeek" (nr. 20483)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de weigering door de Verenigde Staten van een verblijfsvergunning voor leden van de incubator MolenGeek" (nr. 20633)

 

09.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le vendredi 15 septembre dernier, huit des douze participants d'une délégation de MolenGeek à un voyage aux États-Unis sont bloqués à Brussels Airport car l'accès au territoire américain leur est refusé. Comme vous le savez probablement, MolenGeek est un incubateur, installé à Molenbeek, qui vise à aider des jeunes à créer leur propre entreprise, notamment dans le domaine du numérique.

 

Les douze participants à ce voyage devaient se rendre au TechCrunch Disrupt à San Francisco, du 18 au 20 septembre, un salon dédié aux startups. Le 22 septembre, la délégation molenbeekoise devait même être reçue aux Nations Unies à New York, les équipes de MolenGeek accompagnant en fait une mission économique dans la Silicon Valley. Finalement, seuls quatre participants ont donc obtenu leur ESTA (Electronic System for Travel Authorization), l'autorisation d'entrée sur le territoire américain, alors qu'au moment de l'introduction de la demande en ligne, il n'y eut aucun problème. Ma question date de quelques semaines et je dresse ici l'historique de leur refus, car finalement, ils y sont tous allés.

 

C'est seulement quelques heures avant le départ qu'un e-mail leur est parvenu des États-Unis leur signifiant le refus d'accéder au territoire américain. C'est une décision regrettable, puisque ce sont des jeunes, porteurs de projets ambitieux donnant une image positive de la jeunesse bruxelloise et de la commune de Molenbeek, qui en a besoin. En termes de discrimination, on ne pouvait pas faire pire.

 

Entre-temps vos services et ceux de votre collègue Alexander De Croo ont été contactés ainsi que ceux de la secrétaire d'État bruxelloise, Cécile Jodoigne, pour pouvoir résoudre le problème. MolenGeek et ses représentants ont pu arriver aux États-Unis.

 

J'aimerais comprendre ce qui s'est passé et contribuer à ce que cela n'arrive pas à d'autres qui jouiraient peut-être d'une moindre visibilité que MolenGeek. On sait que les règles américaines en matière d'immigration sont très strictes.

 

Pour quelles raisons les autorités américaines ont-elles refusé de délivrer une autorisation à 8 des 12 membres de la délégation de MolenGeek? Cette décision est-elle basée sur une analyse automatique, algorithmique, liée à des mots-clés ou sur une analyse fouillée des services de l'immigration américains? Comptez-vous entreprendre des démarches spécifiques afin que d'autres jeunes de Molenbeek – on sait la charge émotionnelle que peut avoir ce mot aux États-Unis – ne connaissent pas la même mésaventure? Quelles sont les mesures et les échanges envisagés avec l'ambassade et les autorités américaines pour que cette situation ne se reproduise plus?

 

09.02  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, comme mon collègue vient de l'évoquer, plusieurs membres de l'incubateur MolenGeek se sont vu refuser l'accès aux États-Unis, alors que leur ESTA leur avait précédemment été accordé. Au final, seuls quatre des douze membres de la délégation MolenGeek ont conservé leur ESTA. Au vu des circonstances, ils ont cependant refusé de prendre leur avion prévu le vendredi 15 septembre vers midi. Au programme de leurs activités, les participants avaient des visites telles que la visite du salon TechCrunch Disrupt de San Francisco, celle de Google ou encore de Facebook.

 

Si la situation a aujourd'hui été débloquée, quelques questions subsistent.

 

Monsieur le ministre, vos services ont-ils eu des contacts avec les services américains afin d'éclaircir ce cas précis? Une réflexion plus globale dans ce cadre est-elle menée entre votre département et les États-Unis d'Amérique?

 

09.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, dès que j'ai été averti de cette situation, mes services à Bruxelles ainsi que notre consulat général à Los Angeles et notre ambassade à Washington ont pris contact avec leurs collègues américains. Je remercie toutes celles et ceux qui sont intervenus par ailleurs pour régler ce problème.

 

En tout cas, je peux vous dire que nous avons eu un contact direct avec les services américains en charge de ces matières. La contribution de la diplomatie belge à ce dossier semble avoir porté ses fruits, puisque, comme vous l'avez rappelé, les membres de l'incubateur MolenGeek ont pu participer à la mission économique bruxelloise. Ils m'ont d'ailleurs remercié et je leur ai dit que je transmettrais ces remerciements à ceux qui ont agi directement. Je les ai, en effet, rencontrés lors de leur présence à New York.

 

La leçon à retenir de ce volet-là est qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'un problème se produit, à nous contacter. Il y avait déjà eu un refus d'ESTA, qui ne nous avait pas été communiqué. Cela aurait été peut-être plus simple si nous avions reçu en amont cette information. J'ai signalé au responsable de MolenGeek, mais cela vaut pour tout le monde, que quand des problèmes de ce type se posent, nous sommes à disposition pour tenter de les régler.

 

Toutefois, je précise que nous n'interférons pas avec la procédure interne des États-Unis qui engendre des décisions en la matière. D'après ce qui nous a été communiqué, il semble que, dans un des cas, il y avait un certain nombre d'éléments qui justifiaient la réaction américaine de leur point de vue, je dis bien de leur point de vue, pas du mien.

 

Vous savez que l'accès au territoire relève de la compétence exclusive de l'État.

 

Pour ce qui est de la situation plus générale, bien entendu, la question de la libre circulation des personnes fait l'objet d'échanges, tant sur le plan bilatéral que sur le plan européen avec les États-Unis. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons tenter de garantir un accès le plus aisé possible. Je rappelle que la procédure ESTA est une procédure déjà simplifiée en la matière. Sinon, il faut passer par des procédures de visa plus lourdes.

 

Je me réjouis qu'on ait pu régler rapidement, dès qu'on en a été informé, la situation de ces jeunes. Je les ai rencontrés à New York et je leur ai dit que je les rencontrerais aussi volontiers à Molenbeek. S'ils passent par la commune, ce sera évidemment encore plus simple. Nous avons toujours intérêt à être prévenus le plus rapidement possible dès qu'un problème intervient. Or c'est, semble-t-il, sous réserve de l'information qui m'a été transmise, ce qui s'est produit. Il y a d'abord eu un refus pour une personne. Ensuite, quand ils ont décidé de partir en deux groupes, tout le groupe qui se trouvait avec cette personne s'est vu notifier un refus. Nous sommes donc intervenus pour débloquer la situation. Mais je ne peux pas me prononcer sur les raisons spécifiques dans un cas individuel du refus américain.

 

09.04  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose que la situation ait pu se débloquer et que vous les ayez rencontrés, que ce soit à New York ou à Molenbeek. Ce n'est pas si loin d'Uccle. N'hésitez donc pas!

 

Ce qui est interpellant en l'occurrence, c'est qu'à la base, il y avait un seul refus et qu'ensuite, huit des douze participants du groupe se sont vu notifier un refus. On pense alors directement à des raisons qui vont au-delà de la situation individuelle de chacun. Je ne peux m'empêcher, dès lors, de penser que, demain, si cela arrive à d'autres groupes, tous ne pourrons pas vous contacter ou vos services. Cela me paraît difficilement envisageable.

 

Structurellement, il faudrait, à un moment donné, avoir un dialogue ouvert avec vos homologues américains pour que ce type de situation ne se représente plus.

 

De nouveau, MolenGeek en raison de son travail, est souvent mis en lumière dans la presse pour avoir rencontré le Roi, vous-même ou d'autres de vos collègues du gouvernement fédéral. Cette startup a des relais que d'autres n'ont pas. L'objet de ma question est que, structurellement, cela n'arrive pas à d'autres groupes de jeunes provenant de la même commune ou d'une autre commune potentiellement pointée dans les bases de données américaines comme dangereuse. Je n'en sais rien moi-même. D'où l'objectif de ma question et le problème structurel à résoudre. On se réjouit tous qu'ils aient pu s'y rendre. Espérons que ce type de problème ne se représente plus!

 

09.05  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Comme cela a été dit, ces personnes bénéficiaient d'une certaine notoriété et ont pu être aidées par votre gouvernement. Parce qu'ils menaient un projet important, la situation a pu être débloquée. Vous dites que, si une situation similaire se présentait encore, il pourra être fait appel à vous. Dès lors, comment les personnes pourront-elles procéder car je suis contactée par pas mal de personnes habitant Molenbeek ou ailleurs et qui s'appellent Mohammed, Rachid ou Sarah et qui on vu leur ESTA refusé sans aucune raison, car le motif ne leur est pas communiqué. Le voyage est payé et il est relativement cher. Les assurances n'entrent pas en compte, car le motif de refus de l'ESTA ne permet pas le remboursement. Comment pouvons-nous aider des citoyens se retrouvant dans pareilles situations?

 

Président: Jean-Jacques Flahaux.

Voorzitter: Jean-Jacques Flahaux.

 

09.06  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, ce n'est pas dans nos traditions, mais comme la discussion est à présent étendue aux méthodes, je rappellerai que l'ESTA est une procédure simplifiée. Donc, un refus n'entraîne pas l'interdiction d'accès au territoire, mais impose simplement une procédure de visa classique, avec les vérifications de rigueur.

 

09.07  Nawal Ben Hamou (PS): (…)

 

09.08  Didier Reynders, ministre: C'est une procédure simplifiée. Si l'ESTA est refusé, rien n'interdit d'ouvrir une procédure de visa. Autrement dit, c'est une facilité qui est accordée du côté américain. Il est normal que si cette procédure simplifiée est bloquée, il faille passer à une demande de visa – auquel recourent purement et simplement beaucoup d'autres pays.

 

Ensuite, quelles que soient les personnes concernées – je vous signale que nous recevons régulièrement des demandes, parce qu'il s'agit d'une aide consulaire que nous apportons –, un numéro d'appel permanent est ouvert aux Affaires étrangères. Cela ne pose donc aucune difficulté.

 

Autre chose est de pouvoir convaincre les autorités américaines que les cas indiqués ne posaient aucun problème. Je précise aussi que c'est vrai quel que soit le prénom de la personne et quelle que soit son origine.

 

Je ne peux pas me porter garant au nom de mon Département et, par conséquent, de la Belgique d'une situation individuelle sans en connaître tous les aspects. Je ne dispose jamais d'une connaissance complète des informations détenues du côté américain, comme c'est le cas ailleurs. Nous pouvons entrer en contact, mais il ne suffit pas d'avoir introduit une demande d'accès au territoire pour automatiquement y avoir droit. Je répète que cela relève d'une compétence exclusive de l'État lui-même.

 

En d'autres termes, si l'ESTA est refusé, une procédure de visa est toujours possible. De plus, un numéro d'appel est ouvert en permanence aux Affaires étrangères. Si quelqu'un connaît ce genre de difficultés, nous enregistrerons sa demande, exactement comme pour tout autre intervenant. Cela ne pose pas de difficulté.

 

Le président: Comme le parlement a le dernier mot, Mme la députée souhaite-t-elle répliquer?

 

09.09  Nawal Ben Hamou (PS): J'aimerais poser une simple question, que j'aurais peut-être dû formuler au préalable.

 

Monsieur le ministre, avez-vous une idée du nombre de personnes dont l'ESTA a été refusé depuis le mois de janvier 2017?

 

09.10  Didier Reynders, ministre: Je ne peux pas vous répondre comme ça.

 

09.11  Nawal Ben Hamou (PS): Je reformulerai donc une question très prochainement.

 

Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la collaboration problématique entre la Belgique et le régime dictatorial soudanais pour l'identification des migrants du parc Maximilien de Bruxelles" (n° 20568)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le suivi des Soudanais après leur expulsion" (n° 20924)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de problematische samenwerking tussen België en het Sudanese dictatoriale regime bij de identificatie van migranten in het Brusselse Maximiliaanpark" (nr. 20568)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opvolging van de Sudanezen na uitzetting" (nr. 20924)

 

10.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, alors que vous vous rendiez précisément à l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire d'État en charge de l'Asile et de la Migration – cela ne vous a pas échappé –, s'est réjoui sur Twitter d'avoir rencontré à Brussels Airport une délégation soudanaise venue l'aider à identifier des migrants au parc Maximilien.

 

Votre collègue assume pleinement et publiquement une collaboration avec le régime du président soudanais Omar el-Béchir, le seul chef d'État en place actuellement à être convoqué devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité dans la région du Darfour.

 

Un membre du gouvernement belge a donc invité la police soudanaise, aux ordres d'un tyran, à aider ses services à identifier des personnes qui, précisément, fuient ce régime dictatorial.

 

Pourriez-vous me préciser si un accord ou un protocole existe entre la Belgique et le Soudan concernant cette coopération entre la police soudanaise et les services du secrétaire d'État en charge de l'Asile et de la Migration?

 

J'ai appris qu'il n'existait pas d'accord écrit. C'est un accord oral.

 

Le SPF Affaires étrangères a-t-il été associé à cette démarche de collaboration entre les deux polices?

 

Le fait que le président soudanais el-Béchir soit sous le coup de deux mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale, le 4 mars 2009 et 12 juillet 2010, ne vous incite-t-il pas à considérer les collaborations de votre collègue Theo Francken avec le Soudan comme diplomatiquement inappropriées?

 

Cette initiative de votre collègue n'est-elle pas de nature à fragiliser les chances de la Belgique dans sa candidature comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies?

 

En vertu de la loi du 15 mai 2003, le Soudan se trouve sur une liste belge visant à l'embargo pour la vente de biens et services liés aux activités militaires et paramilitaires. Considérez-vous la collaboration policière belge avec le Soudan comme compatible avec l'esprit et la lettre de cet embargo? Je vous remercie pour votre réponse.

 

10.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, toen ik mijn vraag indiende, was er nog het risico dat meer Sudanezen zouden worden uitgezet. Vandaag is inmiddels bekend geworden dat, na de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ook de rechtbank van eerste aanleg in Luik, dacht ik, zich verzet tegen de uitwijziging.

 

Desalniettemin zijn er, als ik de informatie in de krant mag geloven, al twee Sudanezen, volgens de ene bron, of zelfs drie Sudanezen, volgens de andere bron, teruggestuurd naar Sudan. Uit rapporten van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch is reeds gebleken dat Sudanezen uit Jordanië, die verplicht werden om terug te keren naar hun land, werden gevangen gezet en gemarteld. Hierdoor kreeg ik het idee om het lot van de Sudanezen die vanuit België teruggestuurd worden, bijvoorbeeld via onze ambassade en eventueel in samenspraak met een internationale organisatie of ngo op te volgen. De ervaring met de Sudanezen in Jordanië leert ons dat zo’n strategie nuttig is.

 

Ik ben, net zoals de rechtbank van eerste aanleg in Luik en de Raad voor Vreemdelingenbetwisting, tegen de uitwijzing. Ik denk namelijk dat artikel 3 van het EVRM duidelijk is. Mij lijkt het dat wij in geval van uitwijzingen minstens het lot van de personen die wij terugsturen naar een regime dat niet bekendstaat voor zijn huizenhoog respect voor de mensenrechten, moeten opvolgen. Dat is onze plicht. Daarom dring ik erop aan dat u, indien nodig die opvolging organiseert.

 

10.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, la coopération avec le Soudan, et le contexte plus large dans lequel celle-ci s'inscrit, a été largement explicitée par le premier ministre en commission, le 26 septembre dernier. Je me permettrai de le citer.

 

"De relaties tussen België en Sudan zijn beperkt tot het strikte diplomatieke minimum. Dat geldt ook voor de meeste Europese landen.

 

Notre attitude diplomatique à l'égard du Soudan est exactement la même que celle de l'Union européenne et de la majorité des pays membres de l'Union européenne, ni plus ni moins.

 

À mon avis, ceux qui ont voulu salir l'image de la Belgique sur le sujet ont commis une faute majeure. Quand on regarde précisément et objectivement quelle est l'attitude de l'Union européenne, nous n'avons fait ni plus ni moins que nous inscrire dans la pratique de l'Union européenne en matière de relations internationales, avec un certain nombre de pays dont nous ne partageons absolument pas certaines orientations, au contraire.

 

Sans être représentée à Khartoum, la Belgique suit la situation depuis son ambassade au Caire. Nous soutenons l'action européenne qui vise à renforcer la stabilité par la résolution des conflits, la protection des droits de l'homme et la justice. Ceci est aussi relayé sur le plan international. La Belgique est par exemple intervenue très activement pendant l'examen périodique universel du Soudan qui s'est tenu au Conseil des droits de l'homme en mai 2016.

 

Sinds enkele jaren zijn de relaties tussen de Europese Unie en Sudan los van president Bashir trouwens verbeterd. Zo werd het mandaat van een speciaal EU-afgezant voor de Hoorn van Afrika in 2013 uitgebreid naar Sudan en Zuid-Sudan. Hij heeft gewoon contact met de lokale overheden om zijn taak tot een goed einde te kunnen brengen. Dit standpunt wordt door de lidstaten van de EU gedeeld. België volgt in dit dossier de Europese tendens. De Europese instellingen ontwikkelen in het kader van het asiel- en migratiebeleid een dialoog met Afrikaanse landen waaronder Sudan". Fin de citation.

 

Par rapport au Soudan plus spécifiquement, le premier ministre arrivait à la conclusion suivante, que je cite parce que nous l'avons élaborée en commun:

 

"En conclusion, des accords européens et des canaux de dialogue nombreux sont en cours avec plusieurs États d'origine dont nous condamnons fermement les pratiques. D'autres États membres ont des coopérations pratiques de ce type, organisent de telles missions. Elles ne sont pas exceptionnelles. Si l'on veut casser le business model des passeurs, il faut des mesures fortes qui font obstacle à la mise en place d'étapes-relais sur le chemin vers la Grande-Bretagne, principalement via la route de Libye."

 

Ik kan alleen het antwoord van de eerste minister bevestigen. Wij werken in het kader van een Europese aanpak van de problematiek en wij bewandelen dezelfde weg als de andere Europese landen.

 

En ce qui concerne les précisions qui ont été demandées au sujet de la loi du 15 mai 2003, je suppose que vous faites référence à la loi du 13 avril 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités. Étant donné que cette loi vise les activités dans le domaine militaire et paramilitaire, la coopération technique ponctuelle à laquelle vous faites référence ne la viole pas.

 

Inzake de opvolging van de Sudanezen na hun eventuele uitzetting dien ik u door te verwijzen naar de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Hij heeft steeds de mogelijkheid om via mijn departe­ment naar samenwerking met onze ambassade ter plaatse te vragen. Voor Sudan is dat onze ambassade in Caïro. De staatssecretaris van Asiel en Migratie hoeft het maar te vragen.

 

10.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, merci pour votre réponse.

 

Vous parlez de relations diplomatiques réduites au strict minimum. Travailler avec la police politique d'une dictature n'est pas une relation diplomatique réduite au strict minimum. Vous dites que les initiatives de collaboration entre le secrétaire d'État et le Soudan visent à faire cesser le business des passeurs. Faut-il pour cela s'impliquer dans une collaboration qui, comme cela a été reconnu dans un jugement du tribunal de Liège de ce jour, est une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dont nous sommes partie? "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

 

Vous citez le premier ministre qui accuse certains partis d'opposition de salir l'image de la Belgique. Je pense que c'est cette collaboration qui salit l'image de la Belgique. Cela peut porter gravement préjudice à la campagne que vous êtes en train de mener pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce ne sont pas les partis d'opposition qui portent préjudice à l'image de la Belgique, mais un partenaire de la majorité, à savoir Theo Francken.

 

10.05  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik meen uit uw antwoord te kunnen afleiden dat, als u een vraag krijgt van de staatssecretaris, het antwoord niet noodzakelijker­wijze negatief zal zijn. Ik zal uw suggestie ter harte nemen en aan de staatssecretaris doorgeven dat ik dat als het absolute minimum beschouw.

 

Ik heb al gezegd wat ik denk over de samen­werking met Sudan, toen we het hierover hadden met de eerste minister. Ik zal dat hier niet herhalen. Ik denk dat opvolging het minimum is van wat we kunnen doen. De samenwerking betekent dat wij aan vertegenwoordigers van de Sudanese staat de kans geven om te bepalen wie moet terugkeren naar Sudan en wie niet. Ik denk dat het onze plicht is om aan de Sudanese autoriteiten te laten weten dat wij personen die zij vragen terug te keren naar Sudan, zullen opvolgen, omdat wij willen weten wat er met hen gebeurt. Ik zal die vraag dus stellen aan de staatssecretaris en ik hoop dat u daar positief op zult reageren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le sort du traité d'interdiction des armes nucléaires adopté aux Nations Unies à l'aune des provocations atomiques nord-coréennes" (n° 20466)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le rejet incompréhensible du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par la Belgique à l'ONU" (n° 20652)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la menace nord-coréenne" (n° 20865)

- Mme Véronique Caprasse au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité interdisant les armes nucléaires adopté par l'ONU" (n° 20999)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la lutte contre les armes nucléaires" (n° 21102)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le prix Nobel de la paix pour la Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires (ICAN)" (n° 21174)

- M. Alain Top au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la récente présidence belge de la conférence du traité d'interdiction complète des essais nucléaires" (n° 21194)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le prix Nobel pour l'ICAN" (n° 21212)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toekomst van het door de Verenigde Naties aangenomen verbodsverdrag op kernwapens in het licht van de nucleaire provocaties van Noord-Korea" (nr. 20466)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de onbegrijpelijke beslissing van België om het antikernwapenverdrag van de VN niet te ondertekenen" (nr. 20652)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Noord-Koreaanse dreiging" (nr. 20865)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het door de VN goedgekeurde verdrag over het verbod op kernwapens" (nr. 20999)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de strijd tegen kernwapens" (nr. 21102)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Nobelprijs voor de Vrede voor de internationale campagne voor de vernietiging van nucleaire wapens (ICAN)" (nr. 21174)

- de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het recente Belgische voorzitterschap van de conferentie over het Kernstopverdrag" (nr. 21194)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Nobelprijs voor ICAN" (nr. 21212)

 

11.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, ma question a été déposée le 15 septembre. Entre-temps le prix Nobel a été octroyé à l'ICAN et ma question à l'époque n'en tenait pas encore compte.

 

Comme nous en avons discuté ensemble en octobre et en décembre 2016 tous les deux, une initiative courageuse visant à rédiger un traité portant sur l'interdiction des armes nucléaires a finalement abouti. Le texte a été ouvert à ratification le 20 septembre et entrera en vigueur lorsque cinquante États l'auront signé.

 

Le principal argument qui a porté cette initiative et qui a visiblement plu au Comité Nobel est que l'arme atomique aurait "des conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire dans l'hypothèse où elle serait utilisée." Son ambition est de mettre les armes nucléaires hors-la-loi internationale en suivant ce qui s'est fait précédemment pour les armes biologiques depuis 1972 et les armes chimiques depuis 1993, armes biologiques et chimiques qui sont toutes les deux des armes de destruction massive comme les armes nucléaires.

 

Cette avancée politique majeure a été rendue possible par le vote de 122 pays sur 192 intervenu aux Nations Unies le 7 juillet dernier.

 

Comme vous l'aviez annoncé fin de l'année dernière, la Belgique a voté contre en suivant l'incompréhensible position des puissances nucléaires officielles comme la France, la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis et la Russie. Pourtant, des pays parfois alliés au sein de l'OTAN et partenaires de la Belgique au sein de l'Union comme l'Irlande, la Suède ou l'Autriche ont bien voté pour et ont même activement soutenu le processus en question. Nos voisins néerlandais, qui avaient courageusement participé aux discussions et s'étaient abstenus lors des conclusions de l'Open-ended working group on nuclear disarmament, ont finalement voté contre le texte final.

 

Le 3 septembre dernier, la dictature communiste de Corée du Nord a annoncé avoir procédé à un sixième test nucléaire: elle affirme avoir fait exploser une bombe à hydrogène. Le vote à l'ONU était, quant à lui, intervenu trois jours après le premier test par Pyongyang d'un missile intercontinental, qui place désormais l'Alaska à portée d'un tir nucléaire, sans parler de la Corée du Sud et du Japon.

 

Ces provocations atomiques ont jeté l'opinion publique mondiale dans une immense perplexité et plongé notre monde dans la crainte et l'effroi, ce qui a évidemment poussé le Comité Nobel à octroyer, il y a quelques jours, le prix Nobel à la plate-forme internationale d'associations pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN.

 

Président: Peter Luykx.

Voorzitter: Peter Luykx.

 

Monsieur le vice-premier ministre, l'absence de soutien par la Belgique au traité visant à interdire les armes nucléaires belges ne met-elle pas notre pays dans une situation politiquement délicate, en contradiction flagrante avec les discours antinucléaires systématiquement portés par notre pays? La Belgique pourrait-elle un jour ratifier ce traité, profitant de la voie tracée par le prix Nobel de la paix 2017?

 

Sachant que la possession par nos principaux alliés, y compris sur notre propre territoire, d'armes nucléaires ne dissuade par la Corée du Nord à se doter du même type d'armes, est-ce que l'idée même de la dissuasion n'est pas, enfin, discréditée?

 

11.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, vous m'aviez indiqué que ma question n° 20765 avait déjà été traitée.

 

11.03  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, ce traité a été adopté le 7 juillet aux Nations Unies mais les puissances nucléaires (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël) ont refusé de participer au processus.

 

Ce texte reste donc largement symbolique au moment où la Corée du Nord accélère son programme d'armement et où l'on connaît une tension internationale rarement atteinte quant à la possibilité d'un conflit nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis.

 

Le traité a été adopté par 122 votes pour, une voix contre – celle des Pays-Bas, membre de l'OTAN – et une abstention. Ses partisans y voient une réalisation historique, mais les États nucléaires le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial actuel, de quelque 15 000 têtes nucléaires, font valoir que leur arsenal sert de dissuasion contre une éventuelle attaque nucléaire, et rappellent qu'ils restent engagés par le traité de non-prolifération nucléaire (TNP), de 1968. Celui-ci rend notamment les États responsables de la réduction de leurs stocks.

 

Le traité, qui préconise une interdiction totale du développement, du stockage et de la menace d'utilisation d'armes nucléaires ne s'appliquera qu'aux signataires. Il sera ouvert à ratification à partir du 20 septembre et entrera en vigueur après sa signature par cinquante pays. La Corée du Nord, de son côté, accélère son programme d'armement nucléaire et balistique en dépit du TNP et a testé dernièrement, pour la première fois, un missile intercontinental. Les États-Unis, soutenus par plusieurs alliés, ont appelé à renforcer les sanctions contre Pyongyang, et ont laissé entendre que l'option militaire restait sur la table. Mais les pays non nucléaires dénoncent la lenteur du désarmement et craignent que ces armes de destruction massive ne finissent par tomber dans de mauvaises mains.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement belge dans ce dossier? Quelle est la situation au sein de l'OTAN?

 

11.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik sluit mij aan bij de inleiding van mijn collega’s en ik zal meteen mijn vijf vragen stellen.

 

Tenzij ik mij vergis, heb ik nergens gelukwensen gezien van het departement Buitenlandse Zaken in de richting van de ICAN bij het behalen van de Nobelprijs. Mocht dat wel het geval zijn, dan excuseer ik mij. Ik dacht dat het een traditie was in ons land om bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gelukwensen te sturen.

 

Gaat u ermee akkoord dat het nieuwe verbodsverdrag dat op 7 juli 2017 in New York getekend is complementair is met het non-proliferatieverdrag (NPV)? Zo nee, om welke specifieke redenen dan niet? Vindt u dat het nieuwe verbodsverdrag voldoet op het vlak van verificatie en waarborgen? Zo nee, om welke specifieke redenen? Gaat u ermee akkoord dat het indienen van een verifieerbaar plan om tot volledige ontmanteling van de nucleaire arsenalen te komen perfect overeenstemt met de uitwerking van de belofte op volledige ontwapening in het NPV? Zo nee, om welke specifieke redenen?

 

Bent u bereid om de tegenstanders van het verdrag te herinneren aan hun juridische verplichting onder het non-proliferatieverdrag en hen duidelijk te maken dat ontwapening geen louter politiek engagement is? Bent u bereid om nog voor het einde van de huidige legislatuur concrete stappen te zetten om de resolutie van het federaal Parlement van april 2015 over de verwijdering van kernwapens uit Kleine-Brogel uit te voeren? Zo nee, waarom negeert u de wil van het Parlement?

 

België pleitte de afgelopen jaren binnen internationale fora steevast voor het belang van transparantie. Dat is ook één van de 25 zogenaamde progressieve voorstellen die door België gepromoot worden. Hoe geloofwaardig kan België pleiten voor transparantie als u zelf elke transparantie weigert over de aanwezigheid van kernwapens in Kleine-Brogel? Ondermijnt een dergelijke weigering niet de hele geloof­waardig­heid van de zogenaamde progressieve agenda? Zo nee, waarom niet?

 

België benadrukte binnen internationale fora even steevast de vermindering van het belang van kernwapens in veiligheidsdoctrines. Tijdens de laatste NAVO-top werd het belang van kernwapens in de NAVO-doctrine echter niet verminderd. Ondermijnt die niet de hele geloof­waardigheid van de zogenaamde progressieve agenda? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om tijdens de volgende NAVO-top een dergelijke vermindering expliciet en publiekelijk te eisen?

 

Welke concrete initiatieven zal België samen met Irak nemen in de komende twee jaar als voorzitter van de CTBT-conferentie? Op welke specifieke wijze denkt u dat deze initiatieven een concrete impact zullen hebben? Welke specifieke elementen doen u denken dat België en Irak deze keer wel zullen slagen waar andere landen al 21 jaar falen?

 

11.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, op 6 oktober werd bekendgemaakt dat de Internationale Coalitie tegen Kernwapens de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. De organisatie kreeg de prijs voor haar inzet in het tot stand brengen van een verbodsverdrag voor nucleaire wapens dat op 20 september in New York ondertekend werd. Zoals bekend weigerde België dat verdrag te ondertekenen, net als de andere NAVO-landen, omdat het de zogenaamde progressieve benadering aanhangt voor ontwapening binnen het kader van het non-proliferatieverdrag. Daarover hebben wij al een discussie gehad.

 

Ik heb hierover enkele vragen voor u, mijnheer de minister.

 

Vindt u de toekenning van de Nobelprijs aan de Internationale Coalitie tegen Kernwapens terecht, gelet op het standpunt van de Belgische regering? Ik sluit mij trouwens aan bij de vraag van de heer Van der Maelen: enige felicitatie vanwege de Belgische regering is ook aan mijn oog ontsnapt.

 

De enige concrete verplichting die België zou hebben als het het verdrag zou ondertekenen, zou volgens artikel 4, § 4 de verwijdering van de kernwapens uit Kleine-Brogel zijn. Dat is trouwens ook hetgeen waartoe de Kamerresolutie van 23 april 2015 de regering oproept. Zal de regering verdere stappen zetten om het grondgebeid kernwapenvrij te maken?

 

Het non-proliferatieverdrag bevat nu al de juridische verplichting voor kernwapenstaten om naar ontwapening te gaan. Zal België deze landen op hun verplichting wijzen?

 

Hoe zal België het voorzitterschap van de CTBT-conferentie invullen? Welke stappen zal België promoten om te komen tot het in voege treden van het CTBT-verdrag?

 

11.06  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, le soutien de la Belgique à un monde sans armes nucléaires reste ferme et cet objectif sera atteint par une approche réaliste et effective.

 

Or le traité interdisant les armes nucléaires ne présente pas une base effective pour avancer sur le plan du démantèlement des armes nucléaires car il contient des faiblesses structurelles qui le rendent inadapté en tant qu'instrument de désarmement, notamment l'absence d'un régime de vérification, des mécanismes de vérification crédibles permettant de créer la confiance nécessaire entre États parties et de détecter un éventuel non-respect de ces obligations. C'est un point essentiel vu la force destructrice sans équivalent de l'arme nucléaire.

 

Faisons la comparaison avec le Traité New START conclu entre les États-Unis et la Russie concernant les armes nucléaires stratégiques. Le régime de vérification y est expliqué dans une annexe de 165 pages. Le traité d'interdiction des armes nucléaires est un texte de 10,5 pages sans développement précis concernant les mesures de vérification. Un nombre d'éléments du texte pourraient même avoir un impact négatif sur certaines composantes du régime global de non-prolifération comme le Traité sur la non-prolifération, le système de garanties de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) et le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le traité établit sa primauté sur d'autres normes. Il n'encourage nullement des États à rejoindre le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Les accords de garantie que les États signataires doivent conclure avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique sont également en deçà des standards prônés par la Belgique et par l'Union européenne.

 

En amont des négociations, nous avions averti des risques de polarisation et de détournement de la tension internationale au détriment des priorités dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement nucléaire. Malheureusement, ces conséquences se concrétisent dans les faits. Pourtant, dans le contexte actuel de recrudescence de la tension internationale, un dialogue constructif avec la participation de tous les États concernés, y inclus les États dotés de l'arme nucléaire, reste essentiel afin de faire des progrès en matière de désarmement nucléaire. Ce traité n'empêchera pas la Corée du Nord de poursuivre ses objectifs nucléaires. Seules une réelle unité et pression internationale pourront empêcher la Corée du Nord de se doter de l'arme nucléaire.

 

J'ajoute qu'aucun État possédant des armes nucléaires n'a participé aux négociations du traité d'interdiction des armes nucléaires et aucun n'a l'intention de le signer. S'il est vrai que nous ne devons pas attendre les autres pour faire le premier pas, nous ne devons franchir ce pas que s'il nous rapproche d'un monde sans arme nucléaire.

 

Nous sommes aussi membres d'une alliance militaire, l'OTAN, qui a une position unie et solidaire sur cette question. Je rappelle également que l'OTAN a fortement diminué le nombre d'armes nucléaires en Europe et leur rôle dans sa politique de défense.

 

Au sein de l'Union européenne, seuls deux États, l'Autriche et l'Irlande, ont signé le traité à ce jour.

 

Wat de Nobelprijs aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons betreft, kan ik deze organisatie feliciteren voor het feit dat zij ons sensibiliseert over het belang van nucleaire ontwapening. Wij delen het doel van een wereld zonder kernwapens, maar verschillen van mening over de weg daarheen. De Nobelprijs herinnert ons er in elk geval aan dat ons werk nog niet afgelopen is.

 

Ik heb er geen probleem mee om alle landen te herinneren aan hun verplichtingen onder het non-proliferatieverdrag. Niet alleen de kernwapen­staten, maar ook alle andere landen hebben immers de verplichting de voorwaarden te creëren die een wereld zonder kernwapens mogelijk kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door de globale veiligheidscontext te verbeteren en regionaal spanningen weg te werken.

 

Wat de kwestie van transparantie aangaat, moeten wij constateren dat er een scheef­getrokken situatie is, waarbij Westerse landen beduidend grotere inspanningen hebben geleverd dan andere. Nochtans zou een grotere duidelijk­heid over de nucleaire doctrine van andere landen ook helpen om het nodige vertrouwen te creëren dat kan leiden tot verdere stappen in het afbouwen van de rol van kernwapens in onze doctrine.

 

Betreffende de Amerikaanse nucleaire wapens in Europa, wens ik eraan te herinneren dat ons land stelselmatig heeft gepleit voor de opstart van nieuwe onderhandelingen tussen de VS en Rusland over nucleaire ontwapening, waarbij ook de tactische nucleaire wapens aan bod zouden komen. Ik betreur het gebrek aan constructief engagement van Russische zijde in dit verband. Polarisering brengt ons niet dichter bij ons einddoel. België werkt bijgevolg aan een construc­tieve dialoog met alle landen, ook met deze die een verschillende aanpak beogen. Wij zullen van onze kant concrete initiatieven blijven steunen.

 

Naast onze acties ten behoeve van het CTBT zal België deel blijven uitmaken van een beperkte groep landen die technische oplossingen uitdenken voor de uitdagingen verbonden aan de verificatie van kernwapenontmanteling. Wij staan open voor alle realistische acties die ons dichter kunnen brengen bij een wereld zonder kernwapens.

 

Er waren ook een aantal vragen over het kernstopverdrag, CBTO.

 

Wat het kernstopverdrag betreft, wens ik op te merken dat enkel een wereld zonder kernproeven kan leiden tot een wereld zonder kernwapens. Alleen het kernstopverdrag kan een definitief verbod op kernproeven doen gelden, dat niet door clandestiene testen kan worden omzeild. Ik zal mij ten volle engageren voor de inwerkingtreding van dit verdrag, zonder naïviteit maar met een realistische blik op de stappen die wij kunnen zetten om dit cruciale verdrag dichter naar de realisering te brengen.

 

Een eerste stap in ons co-voorzitterschap was de organisatie van de ministeriële conferentie in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York op 20 september. België heeft deze conferentie grondig voorbereid, zowel op het vlak van substantie als op het vlak van sensibilisering. Wij brachten de onderhandeling van de slotverklaring tot een succesvolle conclusie, zodat de conferentie kon worden afgesloten met een unanieme steunbetuiging voor het kernstop­verdrag.

 

Voorts konden wij rekenen op een grote vertegenwoordig op hoog niveau. De secretaris-generaal van de VN nam deel aan de conferentie, evenals talrijke delegaties op het niveau van minister en staatssecretaris. Ook de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, was aanwezig.

 

De volgende stap is dat wij nog vóór het einde van het jaar, samen met Irak, een actieplan aan de lidstaten zullen voorstellen met een initiatief om het CBT te ondersteunen. Een belangrijk element daarbij zijn de politieke demarches bij de lidstaten die nog niet tot het verdrag zijn toegetreden. Ik ben bijvoorbeeld van plan om mijn Amerikaanse collega daarover aan te spreken wanneer ik hem binnen enkele weken ontmoet. In sommige landen speelt het Parlement een invloedrijke rol. Wij zullen dit spoor niet veronacht­zamen. Het Belgisch Parlement kan trouwens ook een rol spelen door contact te leggen met collega’s in landen die nog niet zijn toegetreden.

 

Daarnaast zullen wij ook een accent leggen op de sensibilisering van het maatschappelijk midden­veld en de jongeren. In alle landen vertegenwoor­digen de jongeren de toekomst. Het is belangrijk om hen de waarde van het kernstopverdrag bij te brengen.

 

Wij zullen ook aandacht hebben voor de wetenschappelijke dimensie van het kernstop­verdrag. Het CBT heeft immers een concrete bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek en samenwerking. Zo heeft het verificatiesysteem een rol gespeeld in de vroegere waarschuwing voor tsunami’s of in het onderzoek naar incidenten met kerninstallaties zoals in Fukushima. Deze wetenschappelijke realisaties kunnen nog beter worden gevaloriseerd ter ondersteuning van het verdrag.

 

Monsieur le président, je peux vous confirmer que nous allons continuer à nous investir de façon à garantir une efficacité des traités luttant contre la prolifération des armes nucléaires. Comme c'est notre rôle de coordinateur, nous allons continuer à travailler à la mise en œuvre du traité d'interdiction de tout essai nucléaire. Nous allons viser des progrès réels et non de simples annonces ou des textes dont nous pensons qu'ils ne garantissent pas réellement l'évolution vers un monde sans armes nucléaires.

 

Je ne vais pas paraphraser les propos d'un président de la République française. Il semble que M. Van der Maelen aime beaucoup la région liégeoise. Il l'avait répété à Liège. Les pacifistes sont à l'Ouest, mais les missiles sont à l'Est. Même si nous ne sommes plus tout à fait dans cette logique post-guerre froide, j'aurai quand même une inquiétude lorsqu'il ne restera plus d'armes nucléaires que dans les mains de certaines dictatures à travers le monde. J'aimerais qu'ensemble, nous essayions d'empêcher ces dictatures d'accéder à l'arme nucléaire ou, si c'est utile et possible, de les faire reculer et de démanteler l'arsenal; mais pas le faire avec des incantations uniquement adressées à des sociétés qui partagent les valeurs que nous essayons de répandre à travers le monde.

 

11.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, l'information est que nous ne signons pas ce traité parce que nous sommes membres de l'OTAN. C'est l'information que vous venez de donner. Nous devons donc suivre sa doctrine stratégique, alors que 122 pays sur 192 signent ce traité. C'est quand même une très forte légitimité, quasi universelle.

 

La Belgique ne peut pas promouvoir un monde sans armes nucléaires en ne soutenant que "à la carte" les outils diplomatiques disponibles pour y parvenir. Le traité de non-prolifération est en cours, ainsi que le traité d'interdiction des essais, pour lequel vous jouez un rôle, ainsi que le traité d'interdiction des armes.

 

Le prix Nobel de la paix décerné à ICAN donne un poids politique déterminant à une démarche qui n'était pas prise au sérieux par une minorité d'États. Le comité Nobel considère cette démarche comme réaliste et effective. Il n'aurait sinon pas octroyé ce prix, le plus prestigieux, à cette association.

 

Le traité d'interdiction des armes nucléaires est un cap. C'est un objectif, comme le sont les traités d'interdiction des armes chimiques et des armes biologiques. Cela n'empêche malheureusement pas certains dictateurs de les utiliser. Je ne vais pas revenir sur les tristes épisodes syriens.

 

Vous pouvez toujours signer ce traité. C'est au moins la bonne nouvelle. Vous pouvez ainsi mettre en cohérence ce que vous dites à la Corée du Nord avec nos alliés. En effet, comment être crédibles dans l'affirmation qu'on ne veut pas d'armes nucléaires pour des dictatures alors qu'on ne se débarrasse pas soi-même des siennes?

 

11.08  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, l'inquiétude est grande. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions. On parle de guerre. C'est vraiment très inquiétant. Tout ce que vous pouvez faire afin de contrecarrer cela est positif.

 

Vous dites que le traité n'est pas complet et qu'il n'est pas bien rédigé. Soit! Vous avez probablement raison. Mais le signer serait un geste, quitte à agir pour qu'il soit ensuite revu, corrigé, amélioré. Ne pas prendre position est inquiétant. Je vous encourage vraiment à aller dans ce sens, même s'il y a encore beaucoup d'autres démarches que vous pouvez poursuivre.

 

11.09  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, het verdrag van 7 juli is een noodkreet van, zoals collega Hellings terecht zei, een grote meerderheid van de landen. Die noodkreet is een gevolg van een heel pijnlijke vaststelling. Die vaststelling is dat de zogenaamde progressieve agenda waar onze regering achter staat, gebaseerd is op een afspraak die in de jaren 60 is onderhandeld en uitgemond is in het non-proliferatieverdrag. Heel simpel samengevat was dat non-proliferatieverdrag een deal tussen de vijf kernwapenstaten van dat moment en de rest van de wereld. De deal was dat de vijf kernwapen­staten hun arsenalen zouden afbouwen en de andere landen het engagement aangingen om geen kernwapens te ontwikkelen. Die afspraak, mijnheer de minister, is fout gelopen.

 

De vijf kernwapenstaten hebben zich niet aan de afspraak gehouden. Vijftig jaar later zijn er nog altijd ongeveer 14 500 kernkoppen in het bezit van die vijf kernwapenstaten. In plaats van af te bouwen, zijn verschillende van die vijf kernwapen­staten bezig met modernisering van het kernwapenarsenaal. De Verenigde Staten, bijvoorbeeld, investeren daar een triljard dollar in en de Russen hebben wat minder geld, maar zij zijn daar ook mee bezig. Andere landen hebben dat gezien. Tussen 1970 en vandaag zijn wij van vijf staten die kernwapens bezitten, geëvolueerd naar negen landen die kernwapens bezitten. Het is dus een duidelijke mislukking. Enerzijds, hebben de kernwapen­staten hun woord niet gehouden, anderzijds zijn er kernwapenstaten bij gekomen en dat zijn – hierin hebt u gelijk, mijnheer de minister – niet de meest sympathieke landen.

 

Ik vrees te moeten vaststellen dat er een kernwapenwedloop op komst is. Zo zie ik bijvoorbeeld hoe de president van de Verenigde Staten tegenover Iran tekeergaat. Gelukkig weet ik dat Europa, waaronder ook ons land, het niet eens is met de opzegging van de Iraanse nucleaire deal. Als de president van de Verenigde Staten echter zijn zin krijgt, dan mag u er gif op innemen dat op korte termijn ook Iran kernwapens zal bezitten. De deal belet juist dat Iran kernwapens kan krijgen.

 

De zogenaamd progressieve agenda is dus een totale mislukking. Nochtans wil men dat niet onder ogen zien. Tot nu toe hebben zowat 70 landen het verdrag van 7 juli ondertekend en die oproep is zeer terecht. Wij hebben er genoeg van. Kernwapens moeten illegaal verklaard worden en alle staten, ongeacht of ze democratisch bestuurd worden, moeten zich daaraan houden. Met de inzet van al de staten die zich wel aan het verdrag houden, moet er druk uitgeoefend worden op de staten die zich er niet aan houden. Als wij dat niet doen, dan zijn wij op weg naar een nieuwe kernwapenwedloop, op weg naar een veel onveiligere wereld dan wij de jongste 50 jaar hebben gekend. Dat is een gevolg van de mislukking van het non-proliferatieverdrag.

 

11.10  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, bedankt voor uw uitgebreide antwoord.

 

Ik denk dat het goed is dat België zich op technisch niveau zal inzetten om de verificatie­mechanismen te verbeteren. Die bijdrage kunnen wij effectief leveren.

 

Eerlijk gezegd denk ik dat wij toch kunnen spreken van een grote gemiste kans. Honderd­twintig landen hebben zich verenigd en een statement gemaakt. Volgens mij moet een land als België zich daarbij aansluiten tout court, alleen al omdat het beter is om meer stappen in die richting te zetten.

 

U zegt dat het de polarisatie en spanning alleen maar zal vergroten. Welke polarisatie bedoelt u dan juist? Misschien vergroot de polarisatie binnen de NAVO omdat collega’s van u het niet zouden appreciëren dat België zich zou engageren binnen dat traject van de VN. Wij moeten echter realistisch zijn. De ontwapeningstrajecten binnen het NPV liggen compleet stil. We hebben dus een trigger nodig om de nucleaire ontwapening opnieuw wat te versnellen. Het VN-verdrag, ondertekend door 122 landen, kan een trigger zijn, zeker als een NAVO-lidstaat, bijvoorbeeld België, zich daarbij zou aansluiten. Als een NAVO-lidstaat het VN-verdrag ondertekent, dan zou dat andere landen tot nadenken kunnen stemmen en er zou beweging kunnen komen in het systeem dat nu plat ligt en eigenlijk dood is. Als u dat niet wilt zien, dan bent u ziende blind.

 

Hoe meer stappen in de richting van een kernwapenvrije wereld, hoe beter. Een ongeluk is immers snel gebeurd. Ik hoor al die academici graag bezig over deterrence en afschrikking, maar het risico op een nucleair ongeluk is dermate groot en de impact is dermate groot dat wij effectief stappen moeten zetten. Nu beweegt er niets.

 

Ik denk trouwens dat er geen sprake is van unilaterale terugtrekking zodat alleen Noord-Korea nog overblijft met kernwapens. Die fout moeten wij natuurlijk niet maken, maar ik denk dat het verdrag ook geen aanleiding daartoe hoeft te zijn. Het verdrag is een extra drukkingsmiddel om gezamenlijk een statement te maken, om werk te maken van ontwapening.

 

Nogmaals, symbolisch was het zeer belangrijk geweest mocht België zich daarbij aansluiten. Het zou beweging krijgen in dat NAVO-systeem en in de nucleaire ontwapening binnen de non-proliferatieverdragen, wat nu compleet stilligt. Ik spreek dus effectief van een grote gemiste kans.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bezoek van het EMA aan kandidaat-steden" (nr. 20615)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de campagne om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Brussel te vestigen" (nr. 21344)

12 Questions jointes de

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la visite de l'EMA aux villes candidates" (n° 20615)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la campagne en faveur de l'installation de l'Agence européenne des médicaments à Bruxelles" (n° 21344)

 

12.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), nu nog gevestigd in Londen, zal na de brexit moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. Negentien steden hebben zich kandidaat gesteld, waaronder ook Brussel. Verscheidene van deze kandidaat-steden hebben reeds een delegatie van het EMA ontvangen in aanloop naar het herlocatieproces. Zo ontvingen Amsterdam, Athene, Barcelona, Kopenhagen, Malta, Milaan en Wenen reeds een EMA-delegatie.

 

Hebben wij onze kandidatuur als gastland reeds ondersteund met een bezoek van het EMA, of zullen wij dat doen, om op die manier te tonen welke faciliteiten wij kunnen bieden? Zo ja, wanneer zou dit plaatsvinden? Zo nee, waarom zou u dit bezoek niet laten plaatsvinden?

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

Président: Dirk Van der Maelen.

 

12.02  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zal de vraagstelling niet uitgebreid herhalen.

 

Volgende maand wordt beslist over nieuwe bestemmingen voor, onder andere, het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit, die ingevolge de brexit niet in Londen gevestigd blijven. Wij hebben ons kandidaat gesteld om beide agentschappen te herbergen. Onze hoofdstad is niet alleen in haar ambities, er werden verscheidene voorstellen ingediend. Achttien kandidaten boden zich aan.

 

Mijnheer de minister, u lanceerde een campagne om de agentschappen te verwelkomen in Brussel. Het gebouw dat naar voren werd geschoven als potentieel hoofdkwartier, The One, bevindt zich met zijn ligging in de Wetstraat in het hart van Europa. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

 

Welk budget hebt u voor deze campagne beschik­baar gesteld? Wat is uw aanpak bij deze campagne? Hoe wilt u onze sterkte in de verf zetten, om de collega-lidstaten te overtuigen ons te steunen?

 

12.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, een vierkoppige EMA-delegatie bezocht België op 31 mei, om de verschillende sites te bezoeken die België voorstelde aan het Europees Geneesmiddelenagentschap. Dit was één van de eerste bezoeken die het Europees Genees­middelenagentschap aflegde. Het werd zeer positief onthaald. Mijn diensten bezochten het EMA ook meermaals in Londen. Deze bezoeken hebben ons toegelaten ons aanbod nog beter af te stemmen op de vereisten van het Europees Geneesmiddelen­agentschap en een zeer sterke kandidatuur in te dienen.

 

Tot op heden heeft de FOD Buitenlandse Zaken 19 584 euro besteed aan de campagne. Deze fondsen werden aangevuld met kleinere bijdragen van de drie Gewesten en het Federaal Agent­schap voor Geneesmiddelen en Gezondheids­producten, waarmee intens samengewerkt werd bij de opmaak van de campagne. Deze middelen werden ingezet voor het ontwerp van de website ematobe.eu, de opmaak van de promotiefolder en ander campagnemateriaal, en de organisatie van een promotie-event op 3 oktober in het gebouw The One.

 

Zoals u aangaf, zet onze campagne in op drie kernargumenten, namelijk: continuïteit, synergie en connectiviteit. De Europese Commissie en het EMA hebben in hun respectieve evaluaties de sterkte van deze argumenten erkend. Op basis van deze technische argumenten eindigde Brussel steevast bij de topkandidaten. Onze ambassa­deurs voerden ook demarches uit in de Europese hoofdsteden om deze argumenten kracht bij te zetten en de andere lidstaten ervan te overtuigen om voor Brussel te stemmen. Zelf neem ik op de verschillende Europese fora, zoals op de Raad Algemene Zaken op 17 oktober, de gelegenheid te baat om de Belgische kandidatuur met de Europese collega’s te bespreken.

 

Er zijn veel kandidaten, dat is juist, maar ik heb gisteren alle criteria van de verschillende Europese landen en van de Commissie gehoord. Wij hebben met Brussel een perfecte oplossing in dat verband. Ik voorzie geen moeilijkheden, maar goed, het zal wel een ander verhaal zijn wanneer in november de beslissing genomen wordt. Ik hoop dat deze zal worden genomen op basis van objectieve criteria.

 

Ik moet ook zeggen dat het dankzij een goede samenwerking met de verschillende gefedereerde entiteiten mogelijk was tot een eerste kandidatuur te komen, met de vermelding dat er ook andere sites in België mogelijk zijn. Het gesprek in het Overlegcomité was zeer nuttig. U weet dat er drie mogelijke locaties waren in de drie Belgische Gewesten, maar uiteindelijk vond iedereen dat onze belangrijkste opportuniteit in Brussel ligt. De andere mogelijkheden blijven wel bestaan.

 

Gisteren vond er alleen een rondetafel plaats voor een eerste presentatie van de verschillende kandidaturen. Ik meen dat wij een zeer goed dossier hebben, maar dit zal gedeeltelijk ook een politieke beslissing zijn op Europees vlak. Ik weet dus nog niet of wij een reële kans maken op succes. Wij proberen er wel alles aan te doen om een zeer concrete en efficiënte kandidatuur te verdedigen.

 

12.04  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik ben blij van u te horen dat Brussel een topkandidaat is. Ik had van u natuurlijk niets anders verwacht. Ik ben ook blij dat u die boodschap ook bij uw collega's in Europa hoort.

 

Als ik het goed begrijp, heeft het bezoek van het EMA aan Brussel plaatsgevonden vóór het moment waarop onze definitieve locatie eigenlijk vastlag. Men heeft dus eigenlijk op basis daarvan en van verdere elementen gekeken. Ik meen dat het misschien wel een gemiste kans was om de toch wel mooie locatie die wij nu naar voren hebben geschoven nog eens extra in de kijker te plaatsen bij het EMA. Ik meen echter dat wij een goede kans maken en dat dit zeer mooi zou zijn voor de uitstraling van ons land, als wij dit agentschap ook binnenhalen, hoewel wij inderdaad al goed bedeeld zijn.

 

Zoals u zelf ook aangeeft is dit natuurlijk een politieke beslissing. Ik hoop dat u deze laatste maand nog een tandje bij steekt om dit proces succesvol te maken.

 

12.05  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, het klinkt goed, het is een veelbelovend verhaal. Wij kennen de definitieve afloop ervan natuurlijk nog niet maar het verhaal zoals u het schetst blijkt toch wel van voldoende inspanningen te getuigen. Ik prijs ook de samenwerking met de Gewesten in dit verband.

 

Het zou voor Brussel een mooie meerwaarde betekenen en nog meer uitstraling van de hoofdstad tot gevolg hebben. Ik zou zeggen, veel succes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 20636 van de heer Dallemagne wordt op zijn verzoek omgezet in een schriftelijke vraag.

 

13 Questions jointes de

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le référendum du 25 septembre 2017 sur l'indépendance du Kurdistan irakien" (n° 20638)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les conséquences du référendum au Kurdistan irakien" (n° 20987)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le référendum d'indépendance organisé au Kurdistan irakien et ses conséquences" (n° 21101)

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het referendum van 25 september 2017 over de onafhankelijkheid van Iraaks Koerdistan" (nr. 20638)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gevolgen van het referendum in Iraaks Koerdistan" (nr. 20987)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het onafhankelijkheidsreferendum in Iraaks Koerdistan en de gevolgen ervan" (nr. 21101)

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, les accords Sykes-Picot, entre la France et le Royaume-Uni en 1916 ont scindé le peuple kurde sur quatre nations distinctes, sur les restes de l'Empire ottoman, en prévoyant le partage du Proche-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale, dans un espace compris entre la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien et la mer Caspienne, avec pour conséquence, depuis cent ans, une volonté d'autonomie de ce peuple par rapport à ces quatre pays instaurés.

 

Le Kurdistan irakien a bénéficié, au terme de la première guerre du Golfe, de la protection d'une zone d'exclusion du survol de son territoire. Depuis deux décennies, son administration s'est structurée pour, aujourd'hui, réclamer son indépendance à l'égard de l'Irak par un référendum. Au-delà d'une volonté nationaliste, les enjeux sont importants tant ces zones disputées comprennent la province multiethnique de Kirkouk (nord), riche en pétrole, mais aussi des secteurs des provinces de Ninive (nord), Dyala et Salaheddine (nord de Bagdad). La plupart de ces zones avaient été conquises par les combattants kurdes en 2014, à la faveur du chaos après l'offensive du groupe djihadiste État islamique. Le "oui" l'a emporté avec 92,73 % selon les résultats de ce référendum organisé par cette région autonome, malgré l'opposition du pouvoir central à Bagdad et de nombreuses capitales. Sur 3 305 925 votants, le "oui" a obtenu 92,73 % et le "non" 7,27 %, selon la commission électorale du Kurdistan. La participation a été de 72,16 %.

 

La réaction des pays voisins a été rapide, à commencer par un boycott des liaisons aériennes avec les aéroports d'Erbil et de Souleimaniyeh construits avec l'argent de la région autonome. Selon les autorités kurdes, leurs fermetures affecteront l'aide apportée à la coalition internationale dans sa guerre contre le terrorisme.

 

Monsieur le ministre, quelle est la réaction officielle de la Belgique suite aux résultats de ce vote? Qu'en est-il de vos homologues au sein de l'Union européenne? Ankara, farouchement opposée à ce référendum, détient la clé de l'asphyxie du Kurdistan car la quasi-totalité de son pétrole transite par son terminal de Ceyhan. Comment le Kurdistan peut-il se développer sur le plan socio-économique sans dépendre quasiment exclusivement de ses ressources pétrolières?

 

L'ONU a appelé à des compromis. Pensez-vous possibles des mesures transitoires vers davantage d'autonomie de cette région sans heurter Bagdad?

 

La Belgique, à travers l'Union européenne, peut-elle jouer un rôle dans d'éventuelles futures négociations entre Bagdad et Erbil?

 

13.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, l'Irak se trouve aujourd'hui à un moment crucial, comme vous le savez. La lutte contre Daech a suscité ces dernières années l'unité de toutes les parties et communautés en faveur de l'objectif commun de défaire ce mouvement criminel. Maintenant que la reconquête du territoire irakien approche de son terme, cette unité peut se déliter ou, au contraire, servir de socle pour une reconstruction nationale après des années de conflit. Dans ce contexte fragile, toutes les actions qui peuvent causer des tensions supplémentaires en Irak doivent être évitées.

 

L'Union européenne, avec le plein soutien de la Belgique, a toujours soutenu l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. Elle avait demandé que le référendum ne soit pas organisé de manière unilatérale, en particulier dans les territoires disputés. Le gouvernement régional kurde a néanmoins choisi de le faire le 25 septembre dernier. Je constate que le référendum n'a pas été suivi, jusqu'à maintenant, d'autres actes unilatéraux de la part du gouvernement régional kurde, et notamment pas d'une déclaration d'indépendance.

 

Le gouvernement fédéral à Bagdad a cependant pris et appelé à une série de mesures de rétorsion, visant notamment à interrompre les relations aériennes internationales avec le Kurdistan. En outre, ces derniers jours, l'armée irakienne a occupé une série de points stratégiques dans la province et la ville de Kirkouk, malgré des déclarations en sens contraire aux partenaires de la coalition.

 

Les informations à ce sujet sont confuses, je dois le reconnaître, et il n'est pas facile de savoir ce qui se passe exactement. Les incidents violents sont apparemment restés limités, mais en tout cas la situation est manifestement très tendue. L'Union européenne et la Belgique déplorent cette situation et appellent toutes les parties concernées à rester calmes et agir avec retenue. L'Irak n'a vraiment pas besoin de davantage de violence. Il est particulièrement important que tous les efforts soient faits pour établir au plus vite, entre Bagdad et Erbil, un dialogue pacifique et constructif qui mène à une solution mutuellement acceptable dans le cadre de la Constitution irakienne.

 

Ceci est d'autant plus important que la lutte contre Daech n'est pas encore achevée et doit rester une priorité. Par ailleurs, la reconstruction des territoires libérés, le retour des réfugiés et la mise en place d'une société réellement inclusive de toutes ses composantes sont des défis majeurs auxquels l'Irak doit faire face de façon urgente. J'espère que nous arriverons à avancer dans cette voie du dialogue, que nous prônons partout où ce type de tensions peut intervenir.

 

13.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, il est vrai que la situation est particulièrement tendue. Elle est d'autant plus difficile que le combat contre ceux que j'appelle les "nazislamistes" n'est pas terminé, comme vous l'avez souligné. On a vu par ailleurs que l'Iran avait pris également des mesures de rétorsion sur le plan des liaisons aériennes avec Erbil.

 

Monsieur le vice-premier ministre, je vous parle à vous qui portez la casquette de vice-premier ministre, mais aussi celle d'ancien président de parti. L'expertise des Belges, qui ont procédé régulièrement à des réformes de l'État, permet souvent d'éviter bien des conflits. On peut espérer, dans d'autres régions du monde et pas seulement au Kurdistan, mais aussi en Catalogne ou encore ailleurs, arriver à ce type de résultats.

 

Monsieur le président, je transforme toutes mes questions suivantes en questions écrites.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vragen nrs. 20641 van de heer Dallemage en 20813 en 20814 van de heer Blanchart worden omgezet in schriftelijke vragen. De samengevoegde vragen nr. 20852 van de heer Miller en nr. 20865 van de heer Dallemagne worden omgezet in schriftelijke vragen. De samengevoegde vragen nrs. 20855 en 21060 van mevrouw Pas, nr. 20965 van de heer Van Peteghem en nr. 21214 van de heer Luykx worden uitgesteld. De vragen nr. 20856 van mevrouw Lalieux en nr. 20864 van de heer Dallemagne worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de houding van Rusland" (nr. 20902)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de betrekkingen tussen Rusland en de Raad van Europa" (nr. 21157)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de buitenlandse handel met Rusland" (nr. 21281)

14 Questions jointes de

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'attitude de la Russie" (n° 20902)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les relations entre la Russie et le Conseil de l'Europe" (n° 21157)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le commerce extérieur avec la Russie" (n° 21281)

 

14.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, de voorbije dagen en weken hielden Rusland en Wit-Rusland een grootschalige militaire oefening, Zapad 17, aan de grenzen van Oekraïne, Letland, Estland en Litouwen. Bovendien houdt de Russische annexatie van de Krim aan en verlengde de Europese Unie op 14 september 2017 opnieuw de sancties tegen Rusland, ditmaal tot 15 maart 2018. Die militaire oefening en de aanhoudende schending van de Oekraïense territorialiteit zet de reeds gespannen relatie van Rusland met de Europese Unie en de NAVO nog meer onder druk. Voorts blijven verontrustende berichten over desinformatie­campagnes, inmenging  in verkiezingen en pogingen tot beïnvloeding van het beleid van partnerlanden ons bereiken. Dat leidde tot een verdere aantasting van het vertrouwen.

 

Mijnheer de minister, mijn vragen aan u zijn dan ook de volgende.

 

Ten eerste, de Russische autoriteiten lieten optekenen dat ongeveer 12 700 militairen aan de militaire oefening Zapad 17 zouden deelnemen. De NAVO meende echter dat het veeleer om tussen de 70 000 en 100 000 manschappen zou gaan. Kunt u meer toelichting geven bij die militaire oefening? Welke impact schat u dat de oefening op de relaties van Rusland met de Europese Unie en de NAVO zal hebben?

 

Ten tweede, wat is de stand van zaken aangaan­de de implementatie van de Minsk-akkoorden en de toegang voor de OVSE tot de conflictzone in Oekraïne? Welke inspanningen werden daartoe gedaan?

 

Ten derde, het is belangrijk dat de Europese Unie ten aanzien van Rusland met een gemeen­schappelijke stem kan spreken, om te vermijden dat de Europese Unie zou worden verzwakt. Hoe evolueert de discussie binnen de Europese Unie?

 

Ten vierde, op 13 juli 2017 kwam de NAVO-Rusland-Raad (NRC) opnieuw bijeen. Hoe verloopt de dialoog?

 

Ten vijfde, in een interview met Politico liet secretaris-generaal Jagland van de Raad van Europa optekenen dat Rusland de Raad zou kunnen verlaten doordat het na de annexatie van de Krim zijn stemrecht is kwijtgeraakt. Welke inschatting maakt u van een eventuele stopzetting van het Russische lidmaatschap bij de Raad van Europa?

 

Ten slotte, kunt u meer toelichting geven bij de positie van de Verenigde Staten ten opzichte van de houding van Rusland? Welke impact kent de Amerikaanse positie op de Russische houding?

 

Ik dank u alvast om alle gestelde vragen te beantwoorden.

 

14.02  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, pour rappel, depuis avril 2014, la délégation russe ne siège plus dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe dont elle a claqué la porte après s'être vu retirer certains de ses pouvoirs, dont le droit de vote, en riposte à l'annexion de la Crimée.

 

Moscou a annoncé en juin dernier qu'elle ne verserait pas le solde de sa participation au budget du Conseil de l'Europe pour 2017, c'est-à-dire 11 millions d'euros.

 

Dès lors, ma question est la suivante.

 

Un comité des ministres du Conseil de l'Europe et de I'APCE a en principe eu lieu ce mois pour renouer le dialogue avec la Fédération de Russie. Quelle sera la position de notre pays dans ce cadre et quelles sont les pistes envisagées pour faire face à ce défi budgétaire dans un contexte déjà difficile pour le Conseil de l'Europe?

 

14.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de oefening Zapad 2017 werd nauwgezet door de NAVO gevolgd en de analyse van onder andere de reële troepenaantallen zal nog enkele maanden in beslag nemen. Het is evenwel duidelijk dat de Russische deelname aan de Zapad-oefening een veelvoud is van wat Rusland officieel aangekondigd heeft, namelijk 12 700 manschappen. Rusland heeft in het verleden regelmatig de omvang van haar oefeningen te klein voorgesteld om observatie onder de OVSE-regels te ontlopen. Zowel Rusland als Wit-Rusland hebben militaire vertegen­woordigers van NAVO-lidstaten uitgenodigd tijdens die oefening, maar dat valt niet te vergelijken met de vereiste transparantie op basis van het Vienna Document. De oefening onderstreept nogmaals de Russische assertiviteit. De gebrekkige communicatie is illustratief voor de houding van Rusland tegenover de EU en de NAVO en voor het Russisch buitenlands veiligheidsbeleid.

 

De Minsk-akkoorden bieden een algemeen kader voor een de-escalatie van het conflict in oostelijk Oekraïne, doch die werden tot dusver slechts ten dele uitgevoerd, onder meer bepalingen die in een bestuurlijke autonomie voor oostelijk Oekraïne en het toelaten van Oekraïense controle op de internationale grens met de Russische Federatie voorzien.

 

Het eind augustus afgekondigd nieuw wapen­bestand houdt vooralsnog aan, hoewel de spanning blijft bestaan, onder meer door schiet­oefeningen en de positionering van zware wapens langs de bufferzone. De Special Monitoring Mission (SMM) van de OVSE heeft op basis van haar mandaat volledige toegang tot de conflictzone, maar dat wordt in de praktijk niet geëerbiedigd. Naar aanleiding van een dodelijk incident tijdens een patrouille in april hanteert de SMM vanwege veiligheidsredenen zelf beperkingen in de uitvoering van patrouilles. Daarnaast voert de OVSE nog een observatie­missie uit aan twee Russische checkpoints op de grens.

 

Inzake de algemene relaties tussen de EU en Rusland kan gesteld worden dat de eensgezinde EU-positie ten aanzien van Rusland van kracht blijft. De Russische inmenging in Oekraïne, met name de illegale annexatie van de Krim en het conflict in het oosten van het land, heeft ertoe geleid dat de EU een reeks economische en diplomatieke sancties heeft aangenomen, die tot op de dag van vandaag van toepassing blijven, gezien het gebrek aan evolutie op het terrein en de geringe vooruitgang in de implementatie van de Minsk-akkoorden. Sancties zijn geen doel op zich, maar een middel om onze politieke doelstellingen te halen. Ze passen dan ook in een holistische benadering die de mogelijkheid voor dialoog moet vrijwaren.

 

Sinds 2016 is de NAVO-Rusland-Raad vijf keer bij elkaar gekomen, met als doel een betekenisvolle dialoog op te bouwen. Vaste elementen in deze dialoog zijn risicovermindering en transparantie, Oekraïne en Afghanistan. Over Oekraïne blijven de meningen sterk tegengesteld. Met betrekking tot de situatie in Afghanistan zijn de visies over nationale verzoening verschillend maar er is een wederzijds veiligheidsbelang inzake Afghaanse stabiliteit. Het thema risicovermindering en transparantie heeft het meeste potentieel. Zo werd er op 13 juli voor het eerst door Rusland vooraf gebrieft over de oefeningen Zapad en GAF-NAVO. In november 2017 is er een briefing over de oefening Trident Javelin. Zeker in tijden van verhoogde spanningen moeten de communicatie­lijnen worden opengehouden om het risico op incidenten te verkleinen. De NRC heeft hierbij zeker een plaats.

 

Het State Department en het Amerikaans Congres spelen een actieve rol bij de uitwerking van Amerikaanse beleidsposities tegenover Rusland vanuit het principe van de administratie dat er blijvend moet worden gestreefd naar eenheid en samenwerking met de Europese partners, zowel wat Oekraïne betreft als wat betreft de Russische en andere internationale bedreigingen voor de veiligheid en de vrijheid van het Westen. Het Congres schreef begin augustus 2017 sanctiewetgeving voor die president Trump ondertekende, tegen Rusland, Iran en Noord-Korea om de uitbreidende Russische invloed in Europa en Eurazië in te perken. De VS hebben toegezegd hun bondgenoten te consulteren met betrekking tot de praktische implementatie daarvan. Voorts blijft de NAVO voor de VS het bondgenootschap bij uitstek om de vrijheid en veiligheid te garanderen, zoals vorige week nog werd herhaald door de nieuwe VS-ambassadeur bij de NAVO.

 

En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, la question du retrait du droit de vote et d'une série de droits associés des députés de la délégation russe à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est complexe et sensible.

 

Comme la Belgique, la Russie accorde une grande importance à la plate-forme paneuropéenne de dialogue que constituent les différentes institutions du Conseil de l'Europe, dont l'APCE. Cette plate-forme a montré son utilité à de nombreuses reprises par le passé, et ce dialogue a abouti à de nombreux instruments juridiques d'une grande utilité pour l'ensemble des 47 membres du Conseil.

 

Comme vous le savez, la décision de retrait des droits émane des autres membres de l'Assemblée. Elle a pour résultat une décision russe de ne plus assister aux sessions de l'APCE depuis 2014. Il ne me revient pas de commenter le bien-fondé ou l'opportunité de cette décision de part et d'autre, mais je note que l'absence russe qui en résulte prive les parlementaires d'un canal de communication et de dialogue bien utile.

 

Comme vous l'indiquez dans votre question, faisant suite à l'exclusion de ses délégués, Moscou a récemment décidé de suspendre partiellement ses contributions au Conseil de l'Europe. La Russie étant un des plus importants payeurs, ceci ne manquera pas d'affecter les activités du Conseil de l'Europe et de ses organes.

 

La réunion à laquelle vous faites allusion dans votre question consacrée au moyen de résoudre ce problème n'a pas été conclusive. Face à ces développements, la Belgique plaide en faveur du dialogue avec la Russie, dans l'intérêt de l'institution qu'est le Conseil de l'Europe, qui fournit à ses 47 membres des standards et des mécanismes uniques en matière de droits humains, de démocratie et d'État de droit, mais aussi, et surtout, dans l'intérêt des citoyens russes, dont les droits humains sont protégés et garantis par une série d'instruments qui en émanent, dont la Cour européenne des droits de l'homme.

 

La question du budget est évidemment très urgente dans ce contexte, notre pays continuera à plaider pour une allocation plus efficace des ressources et une analyse plus approfondie des différents postes de dépenses, afin de mieux repérer où il est encore possible de faire des économies. En outre, notre pays plaidera afin de sauvegarder les activités et initiatives relevant directement des piliers du Conseil de l'Europe, à savoir les droits humains, la démocratie et l'État de droit. Mais, vous le savez, c'est une doctrine que nous suivons depuis longtemps, qui consiste à être très ferme sur les points où il y a un certain nombre de divergences et de reproches, parfois même à faire valoir à l'égard des autorités russes, mais de rester au même moment ouvert au dialogue, parce qu'il y a énormément de sujets sur lesquels nous devons pouvoir dialoguer avec la Russie. Dans les accords qui ont été conclus ces dernières années, je citerai notamment l'Accord de Paris sur le climat. Il était évidemment très important que la Russie y participe.

 

Donc, nous allons poursuivre, sur ces relations avec la Russie, avec la même fermeté lorsque c'est nécessaire et le même souci du dialogue lorsque nous pensons que cela reste utile.

 

14.04  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik zal heel kort repliceren.

 

Zoals u in het begin al aangaf, meen ik dat de Russische houding toch wel assertief, om niet te zeggen zelfs agressief, is, wat de dialoog soms niet ten goede komt. De relaties van Rusland met de NAVO en de Europese partners komen hierdoor onder druk te staan.

 

Het is evenwel belangrijk om de dialoog met Rusland gaande te houden. Er moet worden ingezet op dialoog zodat een duurzame oplossing kan worden bereikt, onder meer voor de Krim. Ik meen dat de weg van de dialoog de weg is die wij moeten blijven bewandelen om te komen tot een oplossing.

 

14.05  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, je n'avais pas les dernières mises à jour de l'agenda. Ceci explique que j'étais un peu égaré.

 

Monsieur le vice-premier ministre, merci pour votre réponse très complète au sujet de cette problématique.

 

Le dernier point évoqué constitue un exemple intéressant de réflexion à mener au sein du Conseil de l'Europe. L'exclusion d'un partenaire empêche le dialogue éventuel et, forcément, la situation s'aggrave sur le terrain. Je pense qu'il vaut mieux tirer les partenaires vers le haut, quitte à se montrer parfois dur dans les propos, plutôt que d'exclure le moindre dialogue qui nous empêche de trouver d'éventuelles solutions.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la mise à disposition des archives classifiées belges en vue d'éclairer l'enquête des Nations Unies sur la mort suspecte de Dag Hammarskjöld" (n° 20975)

15 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het ter beschikking stellen van de Belgische geclassificeerde archieven om nieuw licht te werpen op het VN-onderzoek naar de verdachte dood van Dag Hammarskjöld" (nr. 20975)

 

15.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, d’après Le Figaro du 28 septembre dernier, un document confidentiel des Nations Unies estime que les circonstances de la mort du secrétaire général Dag Hammarskjöld ne sont pas accidentelles. Son avion aurait été abattu. Le juge tanzanien Mohamed Chande Othman, en charge de l’enquête depuis février 2017, a remis le 9 août dernier à Antonio Guterres, un rapport qui fait état de nouveaux éléments, fournis notamment par les gouvernements américain, anglais et, saluons-le, belge.

 

En novembre 2016, vous m’affirmiez que votre département avait collaboré avec la plus grande transparence à toutes les demandes du groupe d’experts. Or, en réponse à l’une de mes questions écrites, le 23 février dernier, votre collègue en charge de la Justice, M. Geens, a affirmé que la Sûreté de l’État n’avait pas été consultée par les enquêteurs de l’ONU lors de leur passage en Belgique. Or, au-delà des documents propres datant de cette époque, on sait que la Sûreté de l’État stocke désormais une partie des archives dites africaines, autrefois entreposées en vos services, au SPF Affaires étrangères. Je pense en particulier aux documents provenant de la  Sûreté coloniale.

 

Monsieur le vice-premier ministre, voici donc mes questions. L’une des principales avancées de cette enquête concerne la vérification des dires d'un diplomate français, Claude de Kémoularia, auquel un ancien pilote de chasse belge dénommé ou surnommé Beukels ou Breukels, se serait confié en 1967, évoquant une bavure après une tentative de détournement aérien de l’avion en question. Le juge Othman a eu accès à l’agenda, à des lettres et à d’autres documents personnels de ce diplomate français. Il ne peut toutefois pas déterminer l’identité exacte de notre éventuel compatriote. Allez-vous enfin exiger de la Sûreté de l’État qu’elle collabore étroitement avec les Nations Unies à propos des recherches concernant ce Beukels ou Breukels et l’impliquer cette fois dans la démarche de recherche centralisée par votre département? Votre département était en effet l'interlocuteur de l'équipe de recherche de l'ONU lors de sa venue à Bruxelles.

 

Dans ses recommandations qui seront rendues publiques la semaine prochaine, le 25 octobre précisément, le juge Othman demande à l’ONU elle-même, mais surtout aux pays concernés par cette affaire – dont la Belgique – de tout mettre en œuvre pour déclassifier et de mettre à disposition des enquêteurs toutes les données susceptibles de faire la lumière sur cette affaire.

 

A contrario, il demande aux pays concernés d’affirmer de façon explicite et sans aucune équivoque qu’ils ne possèdent pas ce type de matériau historique.

 

Afin de remplir nos engagements internationaux, envisagez-vous de demander à la Sûreté de l'État la déclassification de documents qui datent, pour les plus récents, de 1962? Cinquante-cinq ans, cela constitue un temps relativement long, convenons-en. Dans le cas contraire, pouvez-vous affirmer explicitement que la Belgique n’en dispose pas? C'est en tout cas ce que vous demandera très officiellement le rapport qui paraîtra le 25 octobre.

 

15.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Hellings, depuis l'an dernier, lorsque vous m'aviez interrogé sur cette enquête, la personne éminente qui était chargé de la poursuivre – M. Othman – a posé de nouvelles questions à notre pays, qui ont nécessité de nouvelles recherches dans les archives publiques disponibles. Elles ont été entreprises tant dans les archives de mon département que dans celles de la Défense et de la Sûreté de l'État. Ces deux dernières, dont j'avais sollicité la collaboration, ont en effet participé à cette enquête.

 

La Sûreté a déclassifié plusieurs documents et a notamment consulté le Fonds "Sûreté congolaise". Lors de ces nouvelles recherches, aucune trace d'un pilote belge nommé ou surnommé Beukels n'a été trouvée.

 

M. Othman a reçu des documents et en a remercié la Belgique. Je rappelle que son rapport, qui a été rendu le 9 août dernier au secrétaire général des Nations Unies, n'a pas encore été communiqué aux États membres. Nous ne connaissons donc pas encore les conclusions, pas plus que les recommandations de M. Othman.

 

Mon département a donc continué à collaborer avec la plus grande transparence et la meilleure volonté à l'enquête des Nations Unies sur les circonstances de la mort de Dag Hammarskjöld. Ma compétence ne s'étend cependant pas sur l'ensemble des archives publiques belges, vous en conviendrez.

 

Lors d'un contact au printemps 2017, M. Othman avait suggéré que la Belgique désigne un point focal responsable de la conduite des nouvelles recherches. Je me suis permis de suggérer à la secrétaire d'État à la Politique scientifique de confier cette tâche à l'archiviste général du Royaume, qui est de par sa fonction le meilleur connaisseur de l'ensemble des archives publiques belges. Je ne suis pas sûr que, jusqu'à présent, une suite ait été donnée à cette demande. En tout cas, je n'ai pas reçu de confirmation en la matière.

 

15.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): En effet, monsieur le ministre, le rapport sera rendu public dans une semaine. Cependant, Le Figaro du 28 septembre, lui, a pu avoir accès à des éléments confidentiels. Si vous voulez, je vous le transmets pour pouvoir préparer la réponse.

 

L'ONU, dans ce rapport, constate clairement un blocage. Certaines informations, qui sont incontestablement dans les archives classifiées de certains États – la Belgique, mais aussi les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne –, ne sont pas rendues publiques.

 

Deuxièmement, il est clair que c'est la raison pour laquelle le juge Othman conseille au secrétaire général de l'ONU de demander aux États d'affirmer explicitement qu'ils ne disposent pas d'archives. Je trouve cette méthode intéressante, car elle va vous obliger – malheureusement vous êtes le point focal pour l'ONU – à, même si vous n'avez pas la compétence sur tous les départements de l'État belge, vous prononcer au nom de tous les départements de l'État belge sur le fait que la Belgique, si elle ne donne pas accès aux archives classifiées, n'en possède pas. Cela pourrait vous amener, éventuellement, à devoir mentir, ce que je ne souhaite à aucun homme politique.

 

Enfin, il y a quelque chose de très énervant dans ce dossier. Il s'agit quand même du seul secrétaire général de l'ONU décédé en cours de mandat, vraisemblablement à cause d'un assassinat. La Belgique, à ce moment-là, précisément au moment de l'enquête, décidait d'allonger de trente à cinquante ans le délai de conservation des archives classifiées, sur l'initiative du gouvernement et en particulier de son ministre de la Justice.

 

À ce moment-là, la Belgique a donné un très mauvais exemple à tous les archivistes. Je partage avec vous la conviction que l'archiviste en charge des Archives générales du Royaume est à même de pouvoir concentrer l'information, mais cette majorité, en votant cette loi d'augmentation du délai de conservation des archives classifiées, a donné un très mauvais signal.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 20978 van de heer Dallemagne, en de vragen nrs. 20983, 20986, 20988 en 20992 van de heer Flahaux worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 21060 van mevrouw Pas wordt gevoegd bij de samengevoegde vragen nrs. 20855 van mevrouw Pas, 20965 van de heer Van Peteghem en 21214 van de heer Luykx.

 

Vraag nr. 21260 van de heer Van Peteghem wordt op zijn verzoek uitgesteld.

 

Vraag nr. 21106 van mevrouw Grovonius wordt omgezet in een schriftelijke vraag, net als de samengevoegde vragen nrs. 21137 van mevrouw Van Hoof en 21193 van de heer Luykx. Ook vraag nr. 21160 van mevrouw Van Hoof en vraag nr. 21171 van de heer De Vriendt worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

16 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le positionnement des ministres-présidents flamand et wallon quant à la mise en oeuvre de la résolution visant à reconsidérer la politique étrangère de la Belgique à l'égard du Royaume d'Arabie saoudite" (n° 21191)

16 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het standpunt van de Vlaamse en de Waalse minister-president inzake de uitvoering van de resolutie waarin gevraagd wordt om het buitenlands beleid van België ten aanzien van het Koninkrijk Saudi-Arabië te herzien" (nr. 21191)

 

16.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, même si c'est une question orale, on peut considérer qu'elle est de pure actualité.

 

Lors de la discussion en séance plénière le 8 juin dernier au sujet de la résolution Ecolo-Groen visant à reconsidérer la politique étrangère à l'égard de l'Arabie saoudite, vous aviez annoncé vouloir envoyer un courrier aux ministres-présidents des Régions concernant la mise en œuvre de l'objectif d'embargo national sur l'exportation d'armes et de produits dits à double usage.

 

À l'occasion d'un échange que nous avons eu en commission des Relations extérieures le 3 octobre dernier, vous m'aviez lu la réponse apportée par le ministre bruxellois en charge de la matière ainsi que la réponse de l'ancien ministre-président wallon. Le ministre-président flamand ne vous avait pas répondu à cette date et vous aviez annoncé avoir envoyé à l'actuel ministre-président wallon un nouveau courrier pour s'enquérir de l'éventuel changement stratégique sur cette question, changement que, comme vous, je souhaite ardemment.

 

Monsieur le vice-premier ministre, les ministres-présidents Bourgeois et Borsus vous ont-ils répondu? Si oui, quelle a été leur réponse?

 

16.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Hellings, je vous informe que le 11 octobre dernier, nous avons reçu une réponse de M. Bourgeois. La teneur de sa réponse est la suivante.

 

"Met betrekking tot uw specifieke vraag naar een mandaat voor de federale regering om naar aanleiding van het verzoek nr. 10 van de resolutie in de Kamer van volksvertegenwoordigers het buitenlands beleid van België ten aanzien van het Koninkrijk Saudi-Arabië ter herzien, kan ik positief ingaan op dit verzoek voor de in-, uit- en doorvoer van goederen die vermeld worden op de gemeen­schappelijke EU-lijst van militaire goederen.

 

Wat betreft de goederen en technologieën als bedoeld in de lijsten waarnaar verwezen wordt in artikelen 6 en 12 van het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 vraagt deze bepaling echter verdere nuancering en kan ik momenteel niet ingaan op uw verzoek.

 

In dit opzicht is, gelet op de voorwaarden die de resolutie oplegt op basis van een akkoord tussen de Gewesten, verder overleg tussen de deelstaten in verband met dit laatste element aan de orde.

 

Ik zal hiertoe de nodige stappen ondernemen."

 

Il s'agit de la réponse de M. Bourgeois, ministre-président du gouvernent flamand. Nous n'avons pas encore reçu de réponse du nouveau ministre-président wallon, M. Borsus.

 

16.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, la réponse de M. le ministre-président flamand est particulière­ment interpellante puisqu'on voit que, malgré les résolutions qui sont votées régulièrement au parlement flamand, quand il s'agit de montrer du doigt la Wallonie pour des positions qui sont particulièrement intenables, qu'elles soient tenues par l'ancien ministre-président, M. Magnette, au sujet de l'embargo européen ou l'actuel, M. Borsus, en fonction des décisions prises ces derniers jours, nous voyons ici le ministre-président Bourgeois défendre l'exportation de produits à double usage.

 

Nous constatons donc une hypocrisie totale dans le chef des deux Régions principales de ce pays, la Wallonie et la Flandre, où chacun défend son pré carré alors nous avions fourni un travail intéressant, majorité et opposition confondues sur ce dossier et que nous avions adopté, il y a quatre mois à peine, une résolution que vous avez soutenue dans des circonstances que, par charité, j'éviterai de rappeler.

 

Ici, nous constatons un vrai blocage qui, pour une fois, n'est pas wallon.

 

Je vous reposerai la question prochainement afin de savoir ce que le ministre-président Borsus vous aura répondu. Je pense que je ne pourrai que regretter la réponse qu'il va vous apporter, vu les derniers développements du dossier que nous avons appris ce matin.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Devin heeft laten weten dat hij op komst is. In afwachting geef ik het woord aan de heer Van Peteghem voor het stellen van zijn vraag.

 

17 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nucleaire deal met Iran" (nr. 21299)

17 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'accord sur le nucléaire iranien" (n° 21299)

 

17.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in 2015 werd het Joint Comprehensive Plan of Action gesloten, een historische nucleaire deal tussen, enerzijds, Iran en, anderzijds, de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de EU. Het akkoord hield in dat Iran geen atoomwapens zou ontwikkelen, controle door het International Atomic Energy Agency zou toelaten en dat sancties ten opzichte van het land zouden worden opgeheven.

 

Op 13 oktober verklaarde de Amerikaanse president Trump dat Iran het nucleaire akkoord schendt en pleitte hij voor het unilateraal toevoegen van bijkomende voorwaarden aan het akkoord. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben al laten optekenen niet tevreden te zijn met de Amerikaanse demarche. Zij zullen vasthouden aan het huidig akkoord.

 

Mijnheer de minister, kunt u een stand van zaken geven omtrent de uitwerking van het akkoord? Hoe schat u de verklaring van president Trump in? Welke stappen zal de Amerikaanse overheid nu nemen? Zult u er in de Europese Unie voor pleiten om de Amerikaanse autoriteiten hierover aan te spreken?

 

17.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, het nucleair akkoord met Iran werd in 2015 afgesloten en trad in januari 2016 in werking. Door het akkoord wordt het Iraans nucleair programma onderworpen aan een aantal belangrijke beperkingen zodat het vreedzaam karakter ervan gegarandeerd wordt. Het Internationaal Atoomenergieagentschap controleert de uitvoering van het akkoord en heeft intussen al acht keer bevestigd dat Iran alle verplichtingen nakomt. België wenst derhalve de voortzetting van dit akkoord, dat een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van het internationale non-proliferatieregime.

 

De beslissing van president Trump om het akkoord niet opnieuw te certificeren, moet worden gezien in de context van het interne Amerikaanse politieke proces. Ik merk op dat president Trump op 13 oktober ook een nieuwe globale strategie betreffende Iran heeft gelanceerd met daarin aandacht voor de rol van Iran in de regio en voor zijn ballistisch raketprogramma. Hoewel deze kwesties aandacht verdienen, meen ik dat ze buiten de context van de nucleaire deal moeten worden behandeld in de daarvoor geëigende fora. Ik heb dit standpunt herhaald op de laatste vergadering met mijn collega’s van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. Het was duidelijk dat we daarover een bespreking moeten houden, maar niet in de context van onze nucleaire deal.

 

Momenteel ligt de bal bij het Congres om een antwoord te geven op de opmerkingen van de president en zijn nieuwe strategie. Wij zijn er voorstander van dat de VS binnen het nucleair akkoord blijft. Wij zullen onze Amerikaanse gesprekspartners aanmoedigen om grondig na te denken over de wijdere implicaties alvorens stappen te nemen. De EU staat al enige tijd in contact met de Amerikaanse regering om onze visie weer te geven. Vooral de Hoge Vertegen­woordiger en de Europese medeondertekenaars van het nucleair akkoord waren actief op dit vlak. Ik denk dat dit geholpen heeft om een meer radicale positionering van de VS te voorkomen.

 

Deze inspanning moet nu worden voortgezet. Tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken op 16 oktober bestond hierover eenstemmigheid. Ik heb daar ook gezegd dat een correcte uitvoering van zo’n akkoord noodzakelijk is, bij gebreke waarvan akkoorden met andere partners moeilijk zullen verlopen. Wij moeten dit internationaal akkoord eerst correct uitvoeren vooraleer men ooit andere akkoorden met andere landen probeert te sluiten. Ik meen dat het zeer belangrijk is om dat nogmaals aan onze Amerikaanse collega’s te zeggen.

 

17.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toelichting. Dit is het antwoord dat ik had verwacht op de vragen die ik had gesteld.

 

Het is inderdaad belangrijk om aan de Amerikanen duidelijk te maken dat er meer implicaties aan vasthangen om unilateraal elementen toe te voegen en uit dit akkoord te stappen. Het is goed dat u zelf blijft pleiten op Europese niveau, maar ook dat men op het Europese niveau bij de Amerikaanse autoriteiten blijft pleiten voor het behoud van de deal en om hen voor dit soort gevaren te waarschuwen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 21312, 21314, 21316, 21320, 21321 en 21322 van collega Flahaux worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 21368 van de heer Blanchart wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

 

18 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het akkoord tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas" (nr. 21372)

18 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'accord entre les autorités palestiniennes et le Hamas" (n° 21372)

 

18.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, op 12 oktober jongstleden bereikten de Palestijnse Autoriteit en Hamas een akkoord, onder leiding van Egypte, om de politieke verzoening in de Gazastrook te bevorderen.

 

De Palestijnse Autoriteit en Hamas liggen met elkaar in conflict sinds 2007, toen Hamas de facto de controle over de Gazastrook overnam. Sinds­dien is de humanitaire situatie in Gaza er sterk op verslechterd, mede door blokkades door Egypte en Israël. Sinds april legde de Palestijnse Autoriteit bovendien sancties op om Hamas meer onder druk te zetten. Zo werd de elektriciteits­toevoer teruggeschroefd, waardoor er maar enkele uren per dag elektriciteit beschikbaar is. De toevoer van medicijnen werd stopgezet en de lonen van ambtenaren werden sterk verminderd.

 

Het akkoord zou inhouden dat per 1 december de administratieve controle van Gaza wordt overgedragen aan een eenheidsregering, onder leiding van de Palestijnse Autoriteit. Strijdkrachten van de Palestijnse Autoriteit zouden de controle overnemen aan de Rafah-grensplaats tussen Gaza en Egypte. Bovendien zouden de sancties van de Palestijnse Autoriteit ten aanzien van de Gazastrook worden opgeheven. Heikele punten zoals de ontwapening van de gewapende vleugel van Hamas werden evenwel nog niet besproken. Gesprekken voor de verdere uitwerking van het akkoord vinden plaats op 21 november.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

Mijnheer de minister, kunt u meer toelichting geven bij dit akkoord? Wat is het standpunt van ons land en de Europese Unie over dit akkoord? In de voorbije jaren hebben soortgelijke akkoorden nooit lang weten stand te houden. Hoe schat u de kansen deze keer in? Welke elementen zijn voor een goede uitwerking essentieel? Tot slot, hoe schat u de impact in van het akkoord op het vredesproces tussen Israël en Palestina?

 

18.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, het akkoord dat op 12 oktober werd ondertekend door de vertegenwoordigers van Hamas en de Palestijnse Autoriteit, mogen wij een stap in de goede richting noemen. Uiteraard zal er in de nabije toekomst meer moeten bewegen, opdat het proces uiteindelijk zijn vruchten zou afwerpen.

 

Ik verwijs eveneens naar de verklaring van 13 oktober van mevrouw Federica Mogherini, die ook de Belgische positie weerspiegelt.

 

Het bondige akkoord werd bereikt naar aanleiding van het bezoek van de Palestijnse premier Rami Hamdallah aan Gaza op 2 oktober jongstleden en van een reeks toegevingen door Hamas, zoals de herziening van het fundamentele handvest van de beweging of de ontbinding van het bestuurscomité, dat werd opgericht in Gaza om te wedijveren met de Palestijnse Autoriteit.

 

Op dit ogenblik beschikken wij nog maar over weinig concrete aanwijzingen. Het is onmogelijk nu al fundamentele uitspraken te doen over een mogelijke duurzame en oprechte toenadering tussen beide partijen. Essentiële vragen zoals de ontwapening van Hamas en de hervorming van de officiële instellingen in Gaza zijn nog niet aangekaart en blijven dus onopgelost.

 

België volgt, net zoals de EU, nauwgezet het verloop van de komende onderhandelingen. Wij verwachten de volledige terugkeer van de Palestijnse Autoriteit naar Gaza, met daarbij ook een controle van de veiligheidssituatie. Hopelijk zal de terugkeer ook leiden tot een verbetering van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, die momenteel heel moeilijk zijn.

 

De hefbomen om daarin verandering te brengen, zijn niet in handen van de internationale gemeen­schap, maar wel in die van lokale actoren. Ik wens ook de inspanning van Egypte te erkennen, dat erin is geslaagd de betrokkenen rond de onderhandelingstafel te brengen.

 

De Palestijnse verzoening is een essentiële voorwaarde om de politieke dialoog met Israël te kunnen hervatten. Wij wachten op een eventueel initiatief van president Trump voor een mogelijke dialoog tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Dat initiatief was aangekondigd, maar tot nu toe hebben wij nog geen precisering daarover. De Europese Unie zal mogelijk haar steun kunnen geven aan die dialoog.

 

Er is dus, algemeen gezien een stap in de goede richting gezet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 21376 van de heer Blanchart wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

Collega Devin is op komst, maar ik stel voor dat wij niet op hem wachten, wij zullen zijn vraag nr. 21297 uitstellen tot volgende keer.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.41 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.41 heures.