Verenigde commissies voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw EN voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke HERNIEUWING

Commissions réunies de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture ET de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau DE LA SOCIETE

 

van

 

Dinsdag 18 juli 2017

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 18 juillet 2017

 

Matin

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 10.16 heures et présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.16 uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

01 Échange de vues avec la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur l'accord concernant la station polaire et questions jointes de

- M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la dotation du Secrétariat polaire" (n° 16807)

- M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la condamnation sous astreinte de l'État belge à nommer le Conseil stratégique du Secrétariat polaire" (n° 17140)

- M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'avenir de la station polaire Princesse Elisabeth" (n° 18928)

- M. Werner Janssen à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la station polaire Princesse Elisabeth" (n° 18942)

- Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la station polaire Princesse Elisabeth" (n° 19129)

- M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la gestion du Secrétariat polaire" (n° 19504)

- M. Michel de Lamotte à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la Pax Antarctica" (n° 19707)

- M. Jean-Marc Delizée à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'accord conclu entre l'État et la Fondation polaire internationale" (n° 19974)

01 Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over het akkoord rond de Poolbasis en samengevoegde vragen van

- de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de dotatie van het Poolsecretariaat" (nr. 16807)

- de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de veroordeling van de Belgische Staat, op straffe van een dwangsom, tot de benoeming van de leden van de beleidsraad van het Poolsecretariaat" (nr. 17140)

- de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de toekomst van het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 18928)

- de heer Werner Janssen aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 18942)

- mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 19129)

- de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het beheer van het Poolsecretariaat" (nr. 19504)

- de heer Michel de Lamotte aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de Pax Antarctica" (nr. 19707)

- de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het akkoord tussen de Staat en de Internationale Poolstichting" (nr. 19974)

 

Le président: Chers collègues, je propose que nous commencions nos travaux.

 

Comme il avait été annoncé et proposé voici quelques temps, nous aurons ce matin un échange de vues sur la station polaire internationale.

 

Madame la secrétaire d'État, je pense que vous avez une présentation à nous faire, dont le titre est La Pax Antarctica. Voici donc notre menu.

 

Mme Gerkens m'a annoncé qu'elle aurait un peu de retard. Il s'agit ici d'une réunion commune des commissions de l'Économie et de la Santé publique.

 

Je propose le fonctionnement suivant.

 

Mme la secrétaire d'État va nous présenter l'accord conclu, après quoi les collègues qui le souhaitent pourront intervenir. Certains collègues ont aussi des questions jointes à poser. Nous verrons si le débat aura permis d'y répondre et si elles sont maintenues ou non, sous une forme orale ou écrite. Chaque auteur prendra position en la matière. Un compte rendu intégral des débats sera réalisé très rapidement.

 

Je donne à présent la parole à Mme la secrétaire d'État afin qu'elle nous présente son dossier.

 

01.01 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik ben heel blij om hier vandaag te zijn. Velen onder u hebben in de afgelopen maanden, toen ik in mijn functie aantrad, vragen gesteld in verband met de toekomst van de poolbasis. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn best zal doen om de toekomst van de poolbasis te verzekeren en zeker het wetenschappelijk werk dat daar wordt verricht. Daarom heb ik gezegd dat ik mijn best zou doen om tot een oplossing te komen.

 

Wij hebben een oplossing bereikt. We hebben een dading kunnen ondertekenen. De dading heb ik bij zodat de leden die dat wensen de dading kunnen komen inkijken.

 

Ik zal beginnen met heel kort even stil te staan bij de voorgeschiedenis van het dossier.

 

We waren in een situatie beland waarbij het onmogelijk was om te opereren in de poolbasis. In 2007 had de IPF en de Belgische Staat beslist om een Zuidpoolbasis te bouwen en zij sloten dan ook een overeenkomst. De IPF schonk een 999ste deel van 1 000 aan de Belgische Staat en de IPF zou instaan voor het onderhoud en de uitbating. In 2008 wordt de schenking in een wet gegoten en wordt ook het poolsecretariaat opgericht. In 2009 wordt er een koninklijk besluit uitgevaardigd dat de regels inzake het beheer van het poolsecretariaat vastlegt met een paritaire samenstelling in de beleidsraad.

 

Vanaf 2012-2013 verslechterde de relatie tussen de Belgische Staat en de IPF. In 2015 was de situatie geëscaleerd. Er werd een nieuw koninklijk besluit uitgeschreven door mijn voorgangster die de regels wijzigde voor het beheer van het poolsecretariaat. Hierdoor was de IPF geen exclusieve operator meer. Ook kwam er een wijziging in de beleidsraad.

 

Zoals u allemaal weet, heeft de Raad van State begin maart, toen ik pas staatssecretaris was, beslist dat het koninklijk besluit over de samenstelling van de beleidsraad uit 2015 onwettig was. De Belgische Staat kreeg een dwangsom opgelegd van 5 000 euro per dag. Vandaar dat ik onmiddellijk een nieuw koninklijk besluit heb opgemaakt, met een nieuwe samenstelling van de beleidsraad, zoals opgelegd door de wet.

 

Ondertussen waren er een 35-tal gerechtelijke procedures opgestart. De Belgische Staat betaalde al 700 000 euro aan gerechtskosten. In 2016 is de campagne op de poolbasis niet kunnen doorgaan, tot grote teleurstelling, terecht, van de wetenschappelijke wereld. Zoals gezegd had de Raad van State ondertussen het koninklijk besluit vernietigd, dus de situatie zat het afgelopen anderhalf jaar, of de afgelopen twee jaar, muurvast.

 

Soms is het goed dat iemand nieuw de functie opneemt om het dossier vanuit een andere en misschien frissere invalshoek te bekijken. Wij zijn dan ook onmiddellijk rond de tafel gaan zitten. Ik meen dat het heel belangrijk was dat wij praatten met de verschillende partners. Wij hebben de afgelopen drie maanden zeer intensief genegotieerd.

 

Nous avons négocié pendant trois mois de manière intensive. Le plus important est de construire de la confiance entre les parties (l'État belge et la Fondation polaire internationale), qui fait actuellement défaut.

 

Wij hebben de voorbije drie maanden hard gewerkt aan dat vertrouwen. De doelstelling was drieledig. Ten eerste, wilden wij het vertrouwen herstellen. Soms duurt het een beetje om het vertrouwen te herstellen. Dat heeft dus drie maanden geduurd. Ten tweede, wilden wij een einde stellen aan alle geschillen.

 

Nous voulons mettre fin à tous les conflits. Par ailleurs, nous souhaitons mettre sur pied une nouvelle structure pour l'avenir.

 

Die nieuwe structuur moet de toekomst van de poolbasis verzekeren. Het belang van het wetenschappelijk onderzoek staat daarbij voorop, ook omdat op het internationale vlak heel veel landen gekeken hebben naar wat België met de poolbasis aan het doen was. Het plotse wegvallen van de campagne en het geruzie waren voor het imago van België geen goede zaak.

 

Het resultaat na drie maanden onderhandelen is het sluiten van een dading over alle rechts­geschillen over de 35 procedures. In de bijlage van de dading is een overzicht opgenomen van alle procedures. Ook de doorhalingsbrieven voor de rechtbanken zijn opgenomen in de dading. In de dading werd ook overeengekomen dat de Belgische Staat de volledige eigendom krijgt van de poolbasis. U weet dat één duizendste toekwam aan de IPF. De IPF heeft een schenking gedaan. Ik onderstreep dat het gaat om een schenking van één duizendste aan de Belgische Staat. Daardoor is Belgische Staat nu de volledige eigenaar van de poolbasis.

 

In de dading wordt de poolbasis onder een nieuwe structuur gebracht, een nieuwe ivzw. Die nieuwe ivzw stond ook al in het regeerakkoord. De IPF krijgt in ruil nog het onderhoud en de uitbating voor dit jaar en de volgende vijf jaar. Na die vijf jaar is een verlenging met drie jaar mogelijk. Na die periode is het de bedoeling dat er een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven.

 

De Ministerraad heeft dat akkoord goedgekeurd op 30 juni 2017. De volgende weken en maanden worden de verschillende onderdelen verder afgehandeld, zoals het opstellen van koninklijke besluiten en de oprichting van de ivzw.

 

Vandaag wil ik dan ook ingaan op de verschillende onderdelen van de overeenkomst.

 

Laten we beginnen met de dading.

 

Tussen de Belgische Staat en de IPF zijn de volgende zaken overeengekomen. Er wordt een einde gemaakt aan alle lopende rechtsgeschillen. Deze dading is onderhandeld en ondertekend door alle partijen. U weet dat er 35 rechts­geschillen waren met een totale vordering van 15 miljoen euro. In de dading, waarbij de partijen onderling definitief en onherroepelijk wederzijds afstand doen van elke rechtsvordering, zijn we overeengekomen dat er een bedrag van 4,5 miljoen euro betaald wordt aan de IPF, tot slot van alle rekening. Een bedrag van twee miljoen werd reeds betaald uit de reserve van het Poolsecretariaat bij de ondertekening van de dading. Een tweede schijf van 2,5 miljoen euro zal eind oktober 2017 betaald worden vanuit de interdepartementale provisie.

 

In de dading wordt ook het eigendom van de Poolbasis vastgesteld. De Belgische Staat bezat vroeger 999/1000 en krijgt nu ook het resterende duizendste overgedragen door de IPF. Dat maakt de Belgische Staat tot de volledige eigenaar. Artikel 5 van de dading vermeldt ook dat de Belgische Staat een nieuwe structuur zal oprichten, een internationale vzw om het beheer van de Poolbasis te verzorgen.

 

Er werd lang gedebatteerd over de naam. Wij hebben besloten om de nieuwe ivzw Poolinstituut te noemen. Wij kozen voor een ivzw omdat het beheer van een basis op Antarctica iets volledig anders is dan een klassieke overheids­administratie. Het verdient dan ook een specifieke beheersstructuur. De bedoeling van een ivzw is ook dat andere overheden of wetenschappelijke instellingen kunnen worden betrokken bij de basis. Wij starten met leden die zijn aangeduid door de federale regering en de Belgische meerderheid blijft ook te allen tijde verzekerd in de ivzw. Dat staat zo verankerd in de statuten. In de ivzw zitten geen leden uit de private sector. Dat is een groot verschil met de huidige structuur van het Poolsecretariaat. Voor buitenlandse leden zal het nu ook duidelijk zijn wie de gesprekspartner is voor de poolbasis.

 

De ivzw zal beschikken over een raad van bestuur. De raad van bestuur zal bestaan uit drie tot acht leden, allen met een onbezoldigd mandaat. Het is belangrijk om te onderstrepen dat de leden van de raad van bestuur niet zullen worden betaald.

 

Omdat wij de private sector erbuiten houden, richten wij drie adviescomités op.

 

Het eerste is het wetenschappelijk comité. De wetenschappelijke wereld was in het begin terecht wat ongerust, omdat men niet wist of men nog aan bod zou komen bij het Poolsecretariaat en het werk op de poolbasis. Van in het begin hebben wij gezegd dat wij hen er absoluut bij zouden betrekken, want het zou onnozel zijn om dat niet te doen. Daarom zullen er, naast de raad van bestuur met drie tot acht leden, drie adviescomités zijn. Het eerste is dus het wetenschappelijk comité, dat moet toelaten dat de wetenschap­pelijke wereld ook wordt betrokken en moet zorgen voor de bewaking van de wetenschap­pelijke kwaliteit. We zullen hiervoor nauw samenwerken met het Belgisch Nationaal Comité voor Antarctisch Onderzoek.

 

Er komt ook een adviescomité van de privésector, omdat verschillende bedrijven geïnteresseerd zijn in Zuidpoolonderzoek en willen samenwerken op een of andere manier. Via zo’n adviescomité voor de privésector kunnen zij betrokken worden bij de basis. Commercieel kan dat natuurlijk ook altijd interessant zijn voor ons.

 

Voorts komt er een auditcomité, dat een transparant en duidelijk financieel beheer moet garanderen. Er zal uiteraard een regerings­commissaris aangesteld worden, die de belangen van de federale overheid moet bewaken.

 

Er zijn in het verleden artikels in de pers verschenen met allerlei verwijten over en weer. Als men vandaag echter kijkt wie die poolbasis moet beheren, dan meen ik dat men sowieso zal uitkomen bij de IPF. Aangezien de IPF de volledige eigendom van de poolbasis aan de Belgische Staat schenkt, verandert haar rol met betrekking tot de basis fundamenteel. Zij is immers dan geen eigenaar meer, ook niet voor een duizendste. Dat is ook goed, want het is nu duidelijk en transparant. De Belgische Staat is eigenaar, terwijl de IPF de basis beheert en gedurende vijf jaar het station uitbaat. Die periode kan eenmalig worden verlengd met drie jaar. Ook daarvoor werd een overeenkomst gesloten tussen de Belgische Staat en de IPF. U kunt die overeenkomst bij mij inkijken. In de overeenkomst wordt de rol van de IPF bepaald, wat men mag doen en wanneer. Bezoekers aan de poolbasis kunnen bijvoorbeeld door de IPF worden ontvangen na goedkeuring door het Poolinstituut, in overleg met de IPF. Op het einde van elke campagne zal het Poolinstituut een inventaris en plaatsbeschrijving opmaken. Het Poolinstituut heeft ook de mogelijkheid om een tegensprekelijke inventaris en plaatsbeschrijving te laten opmaken. Zo proberen wij problemen te voorkomen, want goede afspraken maken goede vrienden. De bons accords font de bons amis.

 

Er is een heel hoofdstuk gewijd aan het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de poolbasis en wat er in dat opzicht van de IPF wordt verwacht. Dat gaat dan over onder andere de operationele logistiek in het kader van het beheer van de basis, de bijgebouwen en de voorraden via een gedetailleerd stockbeheer­systeem. Voorts betreft het de te nemen maatregelen om de veiligheid en de zorg te verzekeren, de technische en logistieke ondersteuning van de wetenschappers die op de basis verblijven, een technische update van de basis. Dat staat allemaal zeer uitgebreid in de overeenkomst, net als de verlenging.

 

We komen overeen om gedurende vijf jaar samen te werken, maar die periode kan worden verlengd voor een periode van drie jaar, indien wordt vastgesteld dat de IPF voor de voorgaande periode van vijf jaar aan een acht- tot negental criteria heeft voldaan. Ook zal de IPF elk jaar een eindverslag van haar activiteiten moeten maken.

 

Ik denk dat het goed is dat daar afspraken worden gemaakt. De zullen ook goed worden uitgevoerd en opgevolgd.

 

Wat verandert er nu? Er komt een einde aan het geruzie. Het is vooral voor de wetenschappelijke wereld van groot belang dat alle rechtzaken worden stopgezet. Wij wisten ook niet waar wij zouden uitkomen, maar moesten vaststellen dat we wel al 700 000 euro aan advocaten hadden betaald.

 

Le président: Excusez-moi, madame la secrétaire d’État.

 

Y a-t-il un problème avec la traduction? Peut-on rectifier pour la traduction en français. Merci.

 

01.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Wij wisten wel dat wij al voor 700 000 euro advocatenkosten hadden betaald, maar wij wisten niet wat het resultaat zou zijn van al de rechtszaken. Wij wisten ook dat, als wij voort zouden procederen, wij dit jaar geen zending zouden uitsturen naar de poolbasis. Daarom was het van belang om de dading te sluiten. Het is een correcte dading en het bedrag van 4,5 miljoen dat de Belgische Staat nu betaalt aan de IPF, is, gelet op de vordering, een correct bedrag, zowel voor ons als voor het IPF.

 

Het vertrouwen is hersteld en rechtszaken worden stopgezet. De Belgische Staat is voor 100 % eigenaar van de poolbasis. Er is een andere verhouding tussen de Belgische Staat en de IPF, met een duidelijk omschreven rolverdeling. Er is een transparant beheer met de ivzw en ik reken erop dat het wetenschappelijk comité de kwaliteit zal bewaken van wat wij ter plaatse doen.

 

Wat verandert er niet?

 

Le budget annuel de 3 millions d'euros ne change pas.

 

Het jaarlijks budget van 3 154 000 euro blijft behouden.

 

L'IPF reste l'opérateur exclusif pour les six prochaines années.

 

Het gaat om dit jaar en de komende vijf jaar.

 

Il y a également une possibilité de renouvellement pour trois ans.

 

Le président: Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre présentation.

 

J'interroge les collègues qui souhaitent intervenir.

 

01.03  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, proficiat!

 

Je pense que, dans le travail politique et parlementaire, autant l'opposition peut être dure et s'opposer avec virulence, autant cela la grandit quand elle reconnaît que les choses vont bien. J'ai suffisamment interrogé sur cette question depuis le début de la législature pour pouvoir aujourd'hui, avec discernement, reconnaître que ceci est positif.

 

Plusieurs d'entre nous ont demandé cette reprise du dialogue. Tout comme vous, nous avions bien constaté l'amoncellement de procédures juridiques qui nous entraînaient dans un cercle vicieux avec l'ampleur financière que l'on connaît, mais cela pouvait continuer. Par ailleurs, l'image internationale de la Belgique, qui, avec cette station zéro émission, est la meilleure, la plus performante de ce point de vue-là en Antarctique, était fortement dégradée. Il y avait un combat permanent d'ordre juridique, d'image et probablement d'ego aussi. Bref, je pense qu'il était temps de renouer ce dialogue. Vous l'avez fait. Je vous en remercie et vous en félicite.

 

Pour avoir souvent étudié tous les aspects de ce dossier, puisque nous étions obligés de tout étudier, je souhaiterais vous poser les questions qui me viennent à l'esprit. La base, c'est Pax Antarctica mais, moi, je pense surtout aussi à pacta sunt servanda. C'est très important. Et tout cela passe par une bonne loi. Vous avez maintenant une signature. J'avais perçu cela, la dernière fois, lorsque nous parlions du projet de loi: vous aviez, d'une manière très transparente, annoncé la fin des procédures juridiques. J'en étais quelque peu étonné!

 

D'habitude, c'est ce que l'on fait quand l'accord est conclu. Et puis, paf, c'est le dernier point! Je suppose que vous n'avez pas négocié cela au début mais à la fin, telle une cerise sur un gâteau blanc. Très bien! Mais maintenant, il faut faire une loi. Les documents de la convention sont signés et je suppose qu'il y aura une loi, des arrêtés royaux, etc. Vous concevez ceci comme une seule et unique grande loi autour du projet. Très bien! Puisqu'il y a un Institut polaire, il y aura donc une loi polaire. Celle-ci comportera probablement l'ensemble des éléments qui traduiront concrètement votre accord.

 

Deuxième élément: l'AISBL est un élément très important. En l'occurrence, on ne la crée pas par la loi. Une loi va-t-elle l'encadrer? Car il s'agit de la loi de 1921 sur les ASBL, mais peut-être les AISBL sont-elles encadrées par une autre loi? Plus concrètement, disposez-vous de pistes pour des partenariats? Les Suisses étaient très intéressés par le projet! Des pays se profilent-ils aujourd'hui par rapport à cet enjeu? Ramènera-t-on les Norvégiens (question souvent posée)? Quel est votre objectif temporel pour créer cette AISBL? Doit-elle être créée complètement ou la créerez-vous avant de favoriser l'arrivée, même ultérieure, d'autres acteurs, ce qui, me semble-t-il, serait judicieux pour pouvoir compter sur une base de départ et accueillir d'autres participants, vu l'enjeu et l'intérêt indéniable de cette station polaire dans le futur?

 

Troisième élément: parmi les polémiques, citons la difficulté de travailler dans ce que l'on appelle un partenariat public-privé! Il est vrai que, dans d'autres dossiers, j'ai également pu constater les difficultés de ce genre de partenariat. Le public a ses propres règles. Un seul exemple: l'Inspection des finances. C'était un enjeu que vous avez, je suppose, abondamment abordé au cours de vos discussions avec vos nouveaux amis.

 

Le côté parfois un peu rigoureux n'est pas toujours compatible avec le terrain. Certains types de marchés publics, pour certains types d'équipements … Les bottines utilisées en Antarctique ne sont pas tout à fait celles qu'on utilise au bord de la mer du Nord. Il est parfois difficile de faire de véritables marchés publics. C'est très concret mais c'est la liste des griefs accumulés au fil des années. Aussi, quel sera le rôle de l'Inspection des finances? D'autant que, si j'ai bien compris le mécanisme, on s'oriente plus vers un contrôle des comptes par des experts indépendants, voire des réviseurs d'entreprise.

 

Très bien pour l'appellation de l'ASBL: l'Institut polaire. Les Français en ont un; ils vont être très jaloux.

 

Ma quatrième question concerne les scientifiques. Si j'ai bien compris la procédure, on parle de BELSPO qui fait les peer reviews, présélectionne les projets; ensuite, au conseil d'administration, l'IPF a un avis consultatif, sans doute uniquement sur les aspects concrets de gestion sur le terrain. C'était aussi l'enjeu car un des aspects les plus inquiétants de ces dernières années, c'était l'impossibilité pour les scientifiques de se déplacer. Ils se sont d'ailleurs exprimés pendant vos négociations. Avez-vous eu ou allez-vous avoir des contacts avec eux pour les rassurer - parce que cela peut prendre des formes différentes, parce que le monde scientifique est parfois un peu varié? Il y a eu des cartes blanches, toute une série de prises de position mais qui ne sont pas toujours le reflet du monde scientifique qui est très, très varié. Mais l'intérêt est évidemment que, dans l'avenir, tout cela soit facilité, en particulier les travaux sur le réchauffement climatique, parce que c'est un des enjeux importants qui se déroulent là-bas.

 

J'en viens à ma dernière question. La désignation des membres du conseil d'administration de l'AISBL constitue un enjeu très important, puisqu'elle va traduire l'implication réelle des acteurs dans ce dossier. Pacta sunt servanda. Il convient, par ailleurs, que chacun remplisse parfaitement son rôle en termes de bonne gouvernance. En l'espèce, l'opérateur quasi public doit éviter de faire preuve de faiblesse. Nous savons ce qu'il se passe quand des ASBL détournent de l'argent public … Dès lors, j'espère que le défi sera relevé. Ce bon accord doit donc être traduit dans les faits pour que cette base "zéro émission" puisse à nouveau susciter la fierté.

 

Monsieur le président, en guise de conclusion, je tiens à féliciter la secrétaire d'État pour l'issue positive qu'a connue ce dossier.

 

01.04  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la secrétaire d'État, je tiens également à vous féliciter pour l'efficacité et la rapidité de votre travail dans ce dossier.

 

Dans un article récent, vous avez beaucoup insisté sur les recherches relatives au climat - une question fondamentale, comme nous le savons tous. À cet égard, la station a un rôle primordial à jouer. Quels sont vos projets sur le plan de la politique climatique? Comment allez-vous articuler vos actions avec celles de la ministre en charge de l'Environnement et du Climat?

 

Voorzitter: Muriel Gerkens.

Présidente: Muriel Gerkens.

 

01.05  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, je dois tout d'abord excuser mon collègue Daniel Senesael, qui intervient très régulièrement dans ce dossier. Il avait ainsi fait inscrire quatre questions à l'ordre du jour, dont certaines étaient relativement anciennes. Vu qu'il ne pouvait assister à cette réunion, je le remplace provisoirement.

 

Madame la secrétaire d'État, je voudrais aussi vous remercier pour la présentation de ce Pax Antarctica – c'est le titre qui nous a été proposé ici. Le dialogue était certainement nécessaire dans ce dossier puisque, comme vous l'avez indiqué, nous étions dans l'impasse. Vous donnez une autre orientation à ce dossier, et c'est fort bien dans l'intérêt général.

 

Vous avez fait une bonne présentation et je présume qu'elle pourra être transmise au secrétariat sans difficulté. En ce qui concerne les documents de l'accord, malgré le souci de transparence du parlement, il y a peut-être certains éléments confidentiels. Je pense que personne ne demandera une data room pour voir les documents mais vous nous direz s'ils sont accessibles, partiellement ou pas. Il était déjà bien de pouvoir avoir un échange de vues avec vous.

 

Au-delà de l'accord tel que vous venez de le présenter dans les grandes lignes, il y a encore quelques questions complémentaires sur lesquelles je souhaite revenir. Cet accord est bien entendu financier mais il corrige aussi une faiblesse du premier accord signé par Mme Laruelle au nom du gouvernement. En termes de propriété, ce nouvel accord règle quelques problèmes que nous avions eus dès le départ.  

 

En ce qui concerne l'aspect financier, il y a un one shot de 4,5 millions d'euros, qui seront consacrés au règlement du litige. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous préciser à quoi se rapporte cette somme? Je pense qu'il y avait un litige qui portait sur une somme plus importante, même si je ne sais pas ce qui était revendiqué.

 

Que représente ce montant? Que va-t-il payer? Que va-t-il couvrir? Comment a-t-il été calculé durant la concertation entre les deux parties?

 

En ce qui concerne l'origine de ces fonds, j'ai noté dans votre réponse que 2,5 millions venaient d'une réserve de la station polaire. Je présume que ces réserves sont donc amoindries de 2 millions. Mais je n'ai pas compris vos propos au sujet du fonds interdépartemental. D'où vient le solde de ces 4,5 millions? S'agira-t-il d'une décision du Conseil des ministres? Quelle est la base juridique de ce transfert qui règle le litige?

 

Pour ce qui est des relations entre l'État belge et l'IPF, une plainte au pénal était en cours. Vous avez parlé de trente-cinq procédures. Les deux parties se mettent d'accord. La procédure sera-t-elle stoppée ou se poursuit-elle indépendamment de l'accord conclu?

 

On se réjouit de cet accord. On sort de l'ornière dans laquelle on était enlisés. Mais on ne peut prédire l'avenir. Si de nouveaux problèmes avec la Fondation polaire internationale surgissaient (non-respect d'obligations ou que sais-je encore), qu'en serait-il de la relation avec l'État belge? En cas de litige, a-t-on prévu une phase de sortie, de sanction ou autre pour résoudre d'éventuels problèmes? Dans cette hypothèse d'une rupture provisoire d'entente entre les parties, qui mènerait éventuellement au blocage de la mission publique, quelles mesures sont-elles prévues pour assurer la continuité de cette mission?

 

J'ai également des questions sur le transfert de compétences. Qu'est-il prévu pour un transfert de compétences continu de la Fondation à l'État belge, ainsi que pour les données techniques? Je pense à de nouveaux plans, de nouveaux codes, de nouvelles licences.

 

Pour ce qui concerne la question du contrôle, que mon collègue Marcel Cheron a déjà évoquée, je m'interroge sur le rôle de l'Inspection des finances. Quel sera son rôle? Pourquoi ne continuerait-elle pas à exercer ce contrôle? Quel est votre avis sur cette question?

 

Pour ce qui concerne la concession à l'IPF, d'une durée de cinq ans, qui serait suivie d'un marché public, il est question d'un maintien du transfert financier annuel. Vous avez parlé de 3,15 millions d'euros annuel pour la maintenance, pour l'exploitation? Un marché sera-t-il organisé en vue de ce transfert? Vous avez parlé de cinq ans plus trois ans. Je présume que les trois ans sont une éventualité? Un appel d'offres pourrait-il être fait par la suite avec d'autres partenaires?

 

Je suppose qu'en matière d'utilisation des fonds publics, la Fondation sera aussi soumise au marché public. Pouvez-vous me donner des précisions à ce sujet?

 

J'en arrive ainsi à la question de la propriété. L'État devient propriétaire du dernier millième. Il s'agit d'une situation qui éclaircit les choses. J'imagine qu'il s'agit d'un transfert de propriété définitif qui n'est pas conditionné. Par ailleurs, qui sera propriétaire du matériel acheté ces dernières années et qui a fait l'objet de conflits? Qui sera propriétaire du matériel qui sera acheté dans le futur? Il y a également toute la question de la propriété intellectuelle. Est-elle ou sera-t-elle transférée à l 'État belge?

 

Vous nous avez également informés d'une possible présence continue d'une personne représentant l'État belge sur le terrain. Je présume que cela se passera correctement.

 

Vous avez prévu de faire évaluer tous les programmes scientifiques de la station par un comité, dont vous avez donné la composition. Je présume que tous les programmes scientifiques seront évalués par celui-ci.

 

La prochaine campagne BELARE qui arrive à grands pas implique le début urgent des achats. Je suppose qu'un nouveau protocole de partenariat a été signé ou va l'être. Pourriez-vous nous donner des précisions?

 

Quand et par qui a été transférée la dotation du Secrétariat polaire à la Fondation pour les achats? Une décision du conseil stratégique du Secrétariat polaire a-t-elle eu lieu? Voilà les principales questions qui restaient.

 

J'en arrive, madame la secrétaire d'État, à une brève conclusion. Vous nous dites que de bons accords font de bons amis. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la bonne formule. Je ne fais pas référence à la Wallonie. Je dirais plutôt: il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Ce serait la bonne formule dans le cas présent. Je me réjouis, comme d'autres, que cet accord soit intervenu. La situation était telle qu'elle ne nous permettait pas d'entrevoir la sortie de crise. Cela nous contraignait à l'inertie et générait un blocage qui aurait pu durer très longtemps.

 

Je vois que la question de la Wallonie vous fait sourire. C'était une petite boutade au passage!

 

Il est essentiel de garantir la transparence, comme vous l'avez indiqué, dans la gestion future. Cette transparence dans la gestion a quelque peu manqué dans le passé aussi. C'est bien d'avoir des accords mais, comme l'a dit mon collègue Cheron, je pense qu'il faut veiller à ce que ceux-ci soient respectés. La vigilance est donc de mise. Qui vivra verra. On peut espérer avoir une activité scientifique très positive pour notre pays, et qui s'intègre dans un cadre international. Elle pourrait se faire avec des partenaires privés, avec le monde scientifique. C'est très important.

 

Ma conclusion est: transparence et vigilance pour l'avenir!

 

01.06  Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, wat in het verleden is gebeurd, zullen wij laten voor wat het was. U hebt het dossier aangepakt en gezorgd voor vertrouwen. Via dialoog hebt u bijgedragen tot een akkoord omtrent de poolbasis.

 

Wij hoorden ook al een aantal leden van de oppositie en ik stel vast dat iedereen tevreden is. U geeft volgens mij de juiste antwoorden op de terechte vragen. De belangrijkste conclusie is dat goed en duidelijk omschreven is wat kan en niet kan.

 

U bent niet alleen een straffe madam in de pers, u boekt ook straffe resultaten in de domeinen die u beheert.

 

01.07  Nele Lijnen (Open Vld): Mevrouw de staats­secretaris, ik kan mij alleen maar aansluiten bij de positieve woorden van alle sprekers over de partijgrenzen heen.

 

Inderdaad, dialoog is de beste weg om problemen op te lossen. U hebt duidelijk de weg van de onderhandeling gekozen. Dit is alvast een belangrijke stap voorwaarts in het vinden van een oplossing. Men moet toegeven dat het bij momenten een treurig schouwspel werd op de kap van wat de kroon van het Belgisch wetenschaps­beleid moest zijn. U schuift een totaaloplossing naar voren en daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn.

 

Hoewel u in uw toelichting vrij duidelijk was, heb ik toch nog een aantal vragen.

 

Wanneer verwacht u dat de basis terug operationeel zal zijn? Hoe staat het met de missie 2017-2018?

 

Wat is de huidige status van de basis? Wat is de impact geweest van het ontbreken van een wetenschappelijke missie? Hoe gaat u daarmee om?

 

U hebt gesproken over een periode van vijf jaar waarin de stichting de bevoorrechte partner is. Er zou een jaarlijkse evaluatie zijn. Wat betekent dat concreet? Op basis waarvan zal er geëvalueerd worden? Kan de overeenkomst herroepen worden, mochten er wanpraktijken worden vastgesteld? Wat is dan de impact van de andere elementen uit het totaalakkoord?

 

In verband met het wetenschappelijk onderzoek, wij vernamen in de krant dat het grootste slachtoffer van deze vaudeville vooral het wetenschappelijk onderzoek is. Zo zouden er geen resultaten zijn voor langlopende onderzoeken in de jaren 2015 en 2016, vanwege de onbeschikbaarheid van de basis. Kunt u dit bevestigen? Alls dat klopt, op welke manier kan men dat verhelpen?

 

Hoe groot is de impact geweest op het imago van onze basis en ons land? De buitenlandse partners hebben afstand gehouden at vlakdoor de conflicten. Is er op dat vlak al beterschap? Een aantal collega’s heeft er ook over gesproken. Is er reeds hernieuwde interesse? Zijn er reeds contacten?

 

01.08  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, ik dank u, niet alleen voor uw uiteenzetting maar ook voor de inspanningen die u geleverd hebt om dit dossier tot een positief einde te brengen. Dit bewijst dat dialoog altijd beter is dan conflicten. Ik wil mij graag aansluiten bij de woorden van felicitaties van de collega’s dat u dit tot een goed einde hebt gebracht.

 

Er zijn al heel wat vragen gesteld, en ik zal ze niet herhalen. Ik heb nog één vraag.

 

Misschien hebt u er eventjes op gealludeerd, maar graag had ik wat meer uitleg gekregen over de wetenschappelijke output die er in de toekomst zal zijn, maar die er ook in het verleden was. Het gaat dan over de wetenschappelijke output van Alain Hubert, als ik het zo mag aanduiden, al is het niet helemaal juist. Want daarover gaat het natuurlijk, de poolbasis is er om een aantal wetenschappe­lijke onderzoeken te doen. U zei reeds dat er een adviescomité zal zijn, waar ook private partners deel van uitmaken, en eventueel commerciali­sering zal voortvloeien. Ik wil er echter op wijzen dat dit een organisatie is die werkt met overheidsmiddelen, die bijna volledig wordt gesubsidieerd door overheidsmiddelen. Het is dan natuurlijk belangrijk dat de wetenschappelijke output bij wijze van spreken door iedereen kan worden gebruikt. Ik had daar graag wat meer toelichting over gekregen.

 

Hoe u dat ziet voor de toekomst? Wat gebeurt er met wat er in het verleden aan wetenschappelijk onderzoek is gedaan? Op welke manier zullen deze resultaten ruim gesteld publiek worden gemaakt of vooral voor verder wetenschappelijk onderzoek en eventueel voor commercialisering kunnen worden gebruikt?

 

01.09  Michel de Lamotte (cdH): Madame la secrétaire d'État, dans le passé, je vous ai questionnée, ainsi que votre prédécesseure, en commission et en séance plénière, sur la gestion de ce dossier qui est maintenant entre vos mains.

 

Vous avez réussi une belle négociation dont je tiens à vous féliciter. Il faut pouvoir reconnaître quand les choses vont dans le bon sens. Cela mérite d'être souligné. Je m'associe aux félicitations de mes collègues. C'est une dimension importante, parce que la négociation et la discussion sont toujours préférables au conflit.

 

Depuis maintenant quelques années, c'est la dynamique de la recherche scientifique qui me guide dans l'analyse de ce dossier. La station polaire "zéro émission" initiale était leader; elle doit le rester. N'oublions pas que la Belgique a un passé dans l'Antarctique, qu'il faut honorer. Cette dimension de recherche scientifique est tout à fait fondamentale.

 

En ce qui concerne le projet et le détail de l'accord, je pense que les choses étaient claires au début. Nous avons ensuite assisté à ce que j'appellerais une escalade dans les procédures, d'abord administratives et puis judiciaires, avec des revendications chiffrées importantes.

 

Il faut maintenant fixer des balises pour que cela ne se reproduise plus. Comme vous le dites, il est crucial de recréer la confiance, mais cette confiance ne doit pas être aveugle. Il faut donc mettre en place des mécanismes pour travailler à cette confiance. Comment allez-vous mettre ces "balises de confiance" en place?

 

Je voudrais aussi évoquer avec vous toute la problématique des détails de l'accord. Vous avez dit qu'il y avait un accord, qu'il était visible et que nous aurions les slides en commission. Est-il possible de transmettre le texte de l'accord aux services de la commission? En effet, les accords passés n'ont pas empêché cette montagne de problèmes. Il faut voir comment on a pu prévenir les difficultés potentielles. Quelle est la roadmap que l'on va suivre pour mener à bien cet accord?

 

Tel qu'évoqué par mes collègues, il y a cette nécessité de venir au parlement avec une loi pour pouvoir mettre en œuvre les principes de cette convention et les statuts de l'AISBL.

 

Comme mes collègues l'ont dit, la mission BELARE 2016-2017 n'a pas été possible. Qui organisera la mission BELARE 2017-2018, qu'il est grand temps d'initier?

 

Qu'en est-il du transfert de propriété? Est-il absolu ou est-il conditionnel? Vous avez évoqué des mécanismes de contrôle. Il y aura un commissaire du gouvernement. Cette personne sera-t-elle susceptible d'aller sur place ou sera-t-elle sur place lors de chaque mission?

 

Dans la convention, on a peu parlé de la question d'un litige possible en cas de non-respect de ses clauses. Comment ceci peut-il être résolu? Je voudrais bien connaître les sanctions, même si, bien entendu, j'espère qu'il n'y aura pas de non-respect de cette convention.

 

À quoi correspondent les 4,5 millions versés à l'IPF? Couvrent-ils les coûts des travaux exécutés les années précédentes? Il me reste une question à laquelle vous n'avez pas répondu. L'évaluation des biens mobiliers de la station a-t-elle été envisagée? À qui appartiendra le mobilier futur? Un inventaire sera-t-il dressé dans les années à venir, avant 2023?

 

J'aurais souhaité, pour terminer, aborder avec vous la question des critères de renouvellement du contrat après cinq ans, voire plus. En vertu de quelle loi cette convention est-elle signée? En effet, la transparence est indispensable afin de savoir ce que l'on fait de l'argent public. Cette démarche suit-elle la réglementation relative aux marchés publics et, partant, à l'appel d'offres?

 

J'aimerais encore vous poser deux petites questions. Il n'y a peut-être pas lieu d'en parler, mais des plans d'expansion de la station vont-ils être développés? Avez-vous songé à des projets en ce domaine ou bien comptez-vous maintenir le statu quo? Il peut en effet se passer beaucoup de choses en cinq ans en termes de recherche scientifique.

 

Avec votre collègue en charge de l'Environnement, vous êtes venues défendre ici un projet de loi portant sur l'Antarctique. La station va-t-elle développer des activités touristiques? Selon moi, c'est avant tout un lieu de recherche scientifique. Toutefois, envisagez-vous de l'ouvrir au tourisme?

 

Enfin, l'évaluation annuelle que vous annoncez dans le programme de cette concession sera-t-elle transmise au parlement en vue d'éventuelles questions? Cela constituerait en effet un acte de transparence nécessaire.

 

Je vous réitère mes félicitations pour l'aboutissement de ce dossier et espère que vous apporterez des réponses à mes questions complémentaires.

 

01.10  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Madame la présidente, pas mal de choses ont déjà été dites.

 

Permettez-moi, madame la secrétaire d'État, de me réjouir de la situation. La Belgique avait mis sur pied la base polaire Roi Baudouin, puis la station polaire Princesse Elisabeth, en 2009. Ce sont des choses vraiment importantes pour nous sur un plan international et pour la vision que ces matières prennent.

 

Ces dernières années, des problèmes juridiques ont émaillé le statut de ce fleuron belge. L'accord conclu était très compliqué par rapport au domaine de la recherche scientifique. On se réjouit qu'une solution soit trouvée. Comme l'a dit M. Cheron, proficiat! Cela va dans la bonne direction.

 

Le nouvel accord nous permettra de pérenniser la présence belge en Antarctique tout en renforçant notre crédibilité en la matière et notre image sur la scène internationale. C'est primordial pour moi.

 

Cet accord permettra également de retrouver la sérénité nécessaire pour que des scientifiques puissent faire leur travail convenablement. Des garanties ont-elles été prévues à cette fin dans l'accord? Je ne parle pas uniquement du fait qu'il y ait un conseil scientifique dans la future AISBL, mais, plus concrètement dans les choix des programmes scientifiques qui seront menés. Qui décide actuellement et qui décidera à l'avenir?

 

L'accord prévoit une concession pour cinq ans renouvelable pour trois ans avec l'IPF. Y aura-t-il une évaluation de la collaboration après chaque campagne? Va-t-on demander, chaque année, aux scientifiques s'ils sont satisfaits de cette collaboration et ce qu'ils souhaiteraient améliorer? S'ils ne sont pas tout à fait contents, que se passera-t-il? Comment allez-vous améliorer les choses?

 

J'avais déposé une question car j'avais lu qu'il était possible qu'une deuxième station belge voie le jour. Un projet de construction concernant une nouvelle base aurait été mis à l'étude par la Fondation polaire internationale. Qu'en est-il? Remplacerait-elle l'existante ou la complèterait-elle? Quelle est votre position? Est-ce une information erronée ou est-elle fondée? Pouvez-vous m'en dire plus ou pas?

 

La présidente: Madame la secrétaire d’État, je vous rends la parole.

 

01.11 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mevrouw de voorzitter, collega’s, mede dankzij uw herhaalde terechte vragen in de commissievergaderingen en in de plenaire vergaderingen, hebben wij vaart gezet achter de onderhandelingen. Ik wil u ook nogmaals bedanken voor uw vertrouwen en feit u mij tijd hebt gegeven om een akkoord tot stand te brengen. Ik moet toegeven dat ik veel heb bijgeleerd over de verwezenlijking van een akkoord. Mijnheer Delizée, als het nodig is, dan wil ik in Wallonië ook wel mee komen onderhandelen.

 

Er zijn heel wat vragen gesteld, terecht. Ik zal eerst ingaan op de vragen van de heer Cheron en de heer de Lamotte, die gevraagd hebben of er een wet zou komen en hoe die wet er eventueel zou uitzien.

 

Welnu, op het moment is er een voorontwerp van wet. Dat voorontwerp ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. De bedoeling van de tekst is de opheffing van hoofdstuk 1, titel 5, van de wet van 24 juli 2008. Wij vragen ook een machtiging om een ivzw op te richten, waaromtrent enkele krachtlijnen in de wettekst opgenomen worden. Voorts vindt u in de tekst ook de overeenkomst 2018-2023 tussen de IPF en de Belgische Staat terug. Het is de bedoeling om de ivzw met de statuten, die ook al voltooid zijn, en ook de overeenkomst, waarvan wij in de wettekst melding maken, voort uit te werken en nader te detailleren. Dat staat ook al op papier.

 

Ik hoop dat we zo snel mogelijk het advies krijgen van de Raad van State, waardoor we in september of oktober hier in het Parlement met zijn allen het ontwerp van wet zullen kunnen doornemen en goedkeuren.

 

Zoals gezegd, en wat velen ook denken, is het goed dat we uit het juridisch moeras zijn geraakt en de toekomst van de poolbasis kunnen verzekeren. De wet is natuurlijk wel essentieel en werd daarvoor opgesteld, mee op basis van de onderhandelingen. Het is alleszins de bedoeling om het bereikte akkoord in de toekomst te verzekeren.

 

Er was de vraag of er bij andere partners of landen belangstelling was voor samenwerking?

 

Er is inderdaad interesse bij andere landen en wetenschappers, zo vernemen wij. Tot voor kort keek iedereen de kat uit de boom. Met het bereikte akkoord en na goedkeuring van het ontwerp van wet zullen andere landen en buitenlandse wetenschappers – daar ben ik van overtuigd gelet op de signalen die we krijgen uit de wetenschappelijke wereld – ongetwijfeld hun interesse in samenwerking op de poolbasis hardmaken.

 

Wat het succes van de publiek-private samenwerking en de rol daarbij van de Inspectie van Financiën betreft, ik heb vertrouwen in publiek-private samenwerking, mits duidelijke afspraken. Met wat we nu hebben bereikt, hoop ik dat de puntjes op de i werden gezet en voor elke partner duidelijk is wie wat doet.

 

Mevrouw Temmerman heeft verwezen naar Alain Hubert die met zijn IPF het beheer zal doen, maar het wetenschappelijk onderzoek komt echt wel aan de wetenschappelijke wereld, aan wetenschappers toe. De projecten worden ingediend bij BELSPO. In het wetenschappelijk comité zal het belang van de projecten beoordeeld worden en beslist worden welke projecten eruit gepikt worden. Wij zijn ook overeengekomen – het staat in de overeenkomst – dat het onderzoek verdeeld wordt. Wat wij doen aan wetenschappe­lijk onderzoek op de poolbasis zal verder worden verdeeld naar andere wetenschappers. Het Poolinstituut heeft daarin de sleutelrol. Het is belangrijk dat iedereen goed weet wat men moet doen. Er is geen rol voor de Inspectie van Financiën in de ivzw, maar het auditcomité, de regeringscommissaris en de bedrijfsrevisoren zullen wel een rol spelen.

 

Verschillende commissieleden vroegen of er al contacten geweest zijn met wetenschappers?

 

Ja, er is een contact geweest, vooral met de voorzitter van Belgisch Nationaal Comité voor het Antarctisch Onderzoek. Er zijn ook contacten met andere, individuele wetenschappers. Het kabinet is ook aanwezig op de briefings voor wetenschappers. Dat er een wetenschappelijk comité komt, is vooral het gevolg van de terechte vraag die vanuit de wetenschappelijke wereld aan ons is gesteld.

 

Wat de openbaarheid van de documenten betreft, heb ik de documenten bij. Ze kunnen worden ingezien, dat is geen enkel probleem. Ik hou van transparantie, maar ik kan die moeilijk naar iedereen verdelen. Dat is niet de bedoeling, maar er is geen enkel probleem om de documenten in te kijken, desnoods in een dataroom. Voor mij is dat geen probleem. Parlementsleden hebben het recht om de documenten in te zien. Ik vind het heel belangrijk dat wij transparant zijn, in alle dossiers, maar zeker ook in dit dossier. Ik heb er geen enkel probleem mee om de documenten beschikbaar te stellen op vraag van een parlementslid.

 

Vanwaar komt de 4,5 miljoen euro?

 

Zoals ik heb gezegd, hebben wij oorspronkelijk een bedrag van 15 miljoen gevorderd voor verschillende rechtbanken. Het ging vaak om bestellingen die men had gedaan, onbetaalde facturen, roerende goederen, allerlei schade­claims. Daarmee kwam men tot 15 miljoen. Wij hebben dan een compromis bereikt over een forfait van 4,5 miljoen tot slot van alle rekeningen. Er werd twee miljoen uit de reserves gehaald, want wij hadden nog een saldo op de rekening, omdat de campagne van 2015 niet is doorgegaan. De andere 2,5 miljoen komt uit de provisie en is ook in de begroting ingeschreven. Als er nieuwe betwistingen zijn, dan moet de bedrijfsrevisor een uitspraak doen. Er staan ook sluitende afspraken in de overeenkomst.

 

De heren Delizée en de Lamotte vroegen wat er na acht jaar gebeurt?

 

De overeenkomst kan na vijf jaar worden hernieuwd. Er staat een aantal criteria in over wanneer zij kan worden verlengd. De heer de Lamotte vroeg daarnaar, denk ik. De overeenkomst is dus hernieuwbaar voor een periode van drie jaar, indien er wordt vastgesteld dat de IPF voor de afgelopen periode van vijf jaar aan de volgende criteria heeft voldaan.

 

Ten eerste, het onthalen van Belgische en buitenlandse wetenschappelijke delegaties volgens de modaliteiten van de overeenkomst. Ten tweede, het overhandigen van het jaarlijks milieuverslag door de IPF. Ten derde, de uitbating en instandhouding van de basis tijdens de zomer op Antarctica – dat is van november tot februari – volgens de modaliteiten van de overeenkomst. Ten vierde, behoudens de gevallen van overmacht, het waarborgen van een verbinding met de basis en bepaalde wetenschappelijke uitrustingen tijdens de winter op Antarctica – van maart tot oktober –. Ten vijfde, de toepassing, implementering en naleving van veiligheids­normen voor personen en goederen. Ten zesde, het goede financiële beheer van de basis met inbegrip van de tijdige betaling van onder­aannemers en transparante facturatie; het bewijs dat de begroting van een bepaalde campagne uitsluitend werd gebruikt voor de specifieke uitgaven die verband houden met de betrokken campagne. Ten zevende, de jaarlijkse opstelling van een plaatsbeschrijving en inventaris. Ten achtste, de jaarlijkse opstelling of aanpassing van een infrastructuur- en investeringsplan, de voorlegging van tevredenheidsenquêtes aan elke wetenschapper die aanwezig is geweest op de basis of die wetenschappelijke activiteiten gestuurd heeft op de basis of in de omgeving ervan. Ten negende, niet structureel tekort zijn geschoten aan haar verplichtingen voorzien in onderhavige overeenkomst. Dat zijn de criteria waaraan men zal moeten voldoen als men wil dat het wordt verlengd.

 

Stel dat het wordt verlengd, wat gebeurt er dan na acht jaar? Dan kan het Poolinstituut het zelf gaan organiseren of een beroep doen op een overheidsopdracht.

 

Er waren ook verschillende vragen over de schenking, met name de 1/1000. Deze gebeurt op voorwaarde dat de wet ook wordt goedgekeurd. Dan is het ook onherroepbaar. Gegeven is gegeven, als ik het zo mag zeggen.

 

Voor 2017-2018 is het protocol goedgekeurd op de beleidsraad van 15 juni 2017. De organisatie is voor de IPF ook reeds begonnen.

 

Quels projets concernant le climat?

 

De projecten zullen afhangen van de wetenschap–pers zelf die hun projecten indienen bij BELSPO. Er zijn echter interessante projecten, zoals het meten van de ijsaangroei en de ijsafname. Het KMI heeft ook een permanent meetstation bij de basis maar het spreekt voor zich dat er waarschijnlijk vooral rond het klimaat zal worden gewerkt. Veel hangt ook af van de autonomie van de wetenschappers die een project indienen.

 

Mevrouw Lijnen, zoals gezegd, voor 2017 en 2018 is de organisatie van de campagne gestart. Vanaf november 2017 zullen er wetenschappers vertrekken. De impact van 2016, toen er geen campagnes waren, wordt nu al grotendeels ingehaald in die zin dat wij dit jaar 23 projecten hebben met ongeveer 51 wetenschappers die gedurende deze periode naar de poolbasis zullen gaan. Een normale campagne betreft 10 à 12 projecten. Dit jaar zijn het er dus meer, met name 23. Daardoor halen wij toch al wat in. Vorig jaar werden de metingen nog gewoon doorgegeven, wat betekent dat de data dit jaar werden verzameld.

 

In de wetenschappelijke wereld bleef de imagoschade voor België beperkt. Er was bezorgdheid maar de voorbije weken vonden er heel wat contacten plaats in verband met het akkoord. Dat er nu terug campagne zal worden gevoerd, lokte heel wat positieve reacties uit op internationaal vlak. Wat potentiële partners betreft, er is interesse van buitenlandse wetenschappers omdat de ligging van de poolbasis uniek is. Ik ben er nog niet geweest, maar dat heeft men mij verteld. Vandaar de interesse van potentiële partners. Wij zullen wel een goede campagne moeten voeren qua marketing en reclame, want de partners zullen in de gaten houden hoe de Belgen het dit jaar zullen doen. Met een overvolle agenda, 23 projecten en meer dan 50 wetenschappers, geven wij in ieder geval een knalschot voor de herstart van de poolbasis. Gelet op de knowhow en de ligging denk ik dat de interesse er wel zal komen.

 

De heer de Lamotte vroeg hoe problemen zullen worden vermeden. Wel, wij hebben goed beschreven wat iedereen moet doen. Ook de Inspectie van Financiën was betrokken bij de onderhandelingen en er waren specifieke juristen aanwezig om tot een nog beter akkoord te kunnen komen. De overeenkomst voor de campagne van dit jaar is al opgesteld.

 

De mogelijkheid bestaat om de overeenkomst te beëindigen, mochten de voorwaarden erin vervat niet worden nageleefd. De volgende handelingen geven aanleiding tot de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst: a) de vereffening van de IPF; b) de vereffening van het Poolinstituut; c) een zware of opzettelijke fout in hoofde van een partij of enig andere persoon of onderneming die voor haar rekening tussenkomt; d) de eenzijdige substantiële wijziging of vroegtijdige beëindiging door de Belgische Staat of het Poolinstituut van onderhavige overeenkomst.

 

Er zijn verschillende gevallen, zoals een zware of opzettelijke fout, waarin wij de overeenkomst kunnen opzeggen. Ik hoop echter dat wij ze niet moeten opzeggen. Het feit dat wij in een gevecht verwikkeld waren, heeft gezorgd voor een sense of urgency bij alle partijen om de komende jaren voort te zetten. Dat voelde ik wel rond de tafel. Iedereen wilde verder, want het vertoon van de afgelopen twee jaar was voor niemand goed. Er zijn bepaalde clausules in de overeenkomst in geval van fouten, maar ik ga ervan uit dat wij gewoon verderwerken.

 

Verscheidene collega's hebben een vraag gesteld over het materiaal. Er was een hele discussie over wat van de IPF is en wat van de Belgische Staat. Alles is overgedragen aan de Belgische Staat, behalve een paar specifieke uitzonderingen die aan de IPF toekomen. Er is een lijst in bijlage gevoegd aan de overeenkomst. In de toekomst zal er een jaarlijkse inventaris gebeuren en zullen specifieke bepalingen worden opgenomen in de begroting.

 

De vraag werd gesteld of wij verder zullen uitbreiden. Dat is voorzien in het investeringsplan en hangt vooral af van de eventuele toekomstige partners.

 

Er werd ook gevraagd wie het wetenschappelijk werk screent.

 

In principe doet BELSPO dat, want BELSPO is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke keuzes en alle projecten komen daar bijeen. Het Poolinstituut doet de logistiek-technische evaluatie met ondersteuning van het wetenschappelijk comité. Vervolgens is er een beheers­overeenkomst, die wij nog moeten uitwerken, tussen de Belgische Staat en de ivzw, die een en ander nader zal specificeren. Om te antwoorden op de vraag van mevrouw Temmerman en zoals ik al zei, de valorisatie van het door de Belgische Staat geselecteerd wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de basis, is voorbehouden aan het Poolinstituut. Het Poolinstituut zal dat dan ook verder verspreiden.

 

In de overeenkomst met de IPF is ook de correcte ondersteuning van de wetenschappers heel goed beschreven. Dat is opgenomen als criterium en het gaat ook met een tevredenheidsmeting gepaard, wat volgens mij ook wel van belang is. Er is ook een theoretische denkoefening, geen plannen vanwege België, waarbij de IPF als privéorganisatie uiteraard altijd een basis mag bouwen voor andere landen, voor zover voldaan wordt aan de regels van het Antarctisch Verdrag.

 

Daarmee denk ik dat ik alle vragen heb beantwoord.

 

La présidente: En ce qui concerne la demande de connaître les termes de l'accord, vous proposez que ce document soit consultable via le secrétariat de la commission  de l'Économie. Un contact sera pris pour rendre cette consultation possible par les membres, selon les règles habituelles en vigueur.

 

01.12  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la présidente, je voudrais tout d'abord remercier Mme la secrétaire d'État pour ses réponses.

 

En ce qui concerne le contenu de l'accord, j'entends le souhait de Mme la secrétaire d'État de ne pas distribuer le document. Dans ce cas, s'il s'agit d'une consultation, on peut le faire sur rendez-vous, sans copie, sans prendre de notes. Mais peut-être n'y a-t-il rien à cacher dans ce contrat qui pourrait être assimilé à un contrat de gestion d'une entreprise publique fixant le cadre de fonctionnement pour l'avenir. Il est, à tout le moins, nécessaire que les membres qui le souhaitent puissent en prendre connaissance. La question est la suivante: où place-t-on le curseur entre la transparence et la confidentialité? Néanmoins, cette formule de consultation confidentielle peut me convenir.

 

Madame la secrétaire d'État, vous avez donné une série de réponses.

 

Je voudrais revenir sur trois points.

 

Premièrement, si j'ai bien compris, il y aura un inventaire annuel du matériel ancien et du matériel qui sera acquis au fil du temps. Au bout du processus, la propriété en reviendrait à l'État. Ai-je bien compris?

 

01.13  Zuhal Demir, secrétaire d'État: Oui!

 

01.14  Jean-Marc Delizée (PS): Deuxièmement, la somme de 4,5 millions est tout de même conséquente. J'ignore si j'ai été suffisamment attentif, mais j'avais demandé comment on aboutissait à cette somme et ce qu'elle couvrait. Pouvez-vous me donner davantage de précisions à ce sujet, sachant que le litige porte sans doute sur une somme supérieure?

 

C’est donc que l’État reconnaît qu’au bout du compte, il paie cette somme.

 

J’avais aussi une question sur la procédure pénale. Vous dites que les procédures judiciaires sont éteintes en vertu d'un accord. Cela, je peux l’entendre pour le civil, mais si une procédure est en cours au pénal, sera-t-elle poursuivie ou réellement stoppée? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est et ce qu’il en adviendra?

 

Pour le reste, je pense qu'il est important de prévenir de futurs conflits éventuels et les conflits d’intérêts. Sans doute que dans le passé, les accords ont été source de difficultés. Dans la langue française, il existe une formule: "Chat échaudé craint l’eau froide". Je ne trouve pas de traduction satisfaisante en néerlandais. Je pense que c’est au quotidien qu’il faudrait toujours s’assurer du bon fonctionnement du partenariat avec la station polaire et de la bonne application de l’accord.

 

Je crois que c’est votre rôle et celui de votre département de veiller, dans ce cadre, aux intérêts de la Politique scientifique belge pour éviter des tensions, des litiges, des conflits éventuels. Dans l’ensemble, je pense qu’on sort de crise. Comme plusieurs collègues l’ont dit, c’est en soi une très bonne chose tout en faisant, bien entendu, toujours montre de prudence, parce que problème il y a eu, conflit d’intérêts, il peut toujours y avoir. Il vaut donc mieux les prévenir que de se demander comment les gérer par la suite.

 

01.15  Michel de Lamotte (cdH): J’ai peut-être été distrait, madame la secrétaire d’État.

 

J’aurais bien voulu avoir un complément d’information sur la cohérence par rapport aux marchés publics et à la loi relative aux marchés publics, notamment dans le cadre la concession signée et de la procédure qui sera faite après 2023 ou dans le cadre du renouvellement éventuel de la concession.

 

01.16  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Je remercie la secrétaire d'État pour ses réponses complémentaires.

 

J'ai encore une question: avez-vous discuté de la piste d'atterrissage? En effet, c'est fondamental. Il s'agissait d'un des problèmes liés au terrain. C'était un des aspects importants d'une opération qui n'avait pas bien fonctionné en raison de ce problème.

 

Je ne crois pas que vous ayez répondu à Mme Cassart-Mailleux, mais elle fera elle-même la police des réponses. Cela concernait le projet de l'IPF d'une nouvelle station polaire. Cela a-t-il été envisagé? Je protège ici les intérêts du MR, qui en a parfois besoin!

 

J'aimerais aussi plus de précisions au sujet de la question de M. Delizée. Ce dernier parle d'une affaire pénale, mais il s'agit de M. Mettens, et non de BELSPO. Je m'emmêle ou Montesquieu va se retourner dans sa tombe – je ne voudrais pas provoquer un tel émoi en France –, mais il me semble que cette question est plutôt liée à cela.

 

La présidente: Monsieur Delizée, vous avez la parole pour rassurer M. de Montesquieu à ce sujet.

 

01.17  Jean-Marc Delizée (PS): Je pense qu'il s'agissait d'une plainte en conflit d'intérêts au nom de BELSPO, donc de l'État belge. Selon moi, à partir du moment où c'est dans les mains du parquet, il est obligé d'instruire. C'était le sens de ma question.

 

Je n'ai pas dit qu'on pouvait y faire quelque chose, mais on entend dire que toutes les procédures sont stoppées. J'indiquais simplement que la procédure pénale suivait son cours. Je n'ai pas dit que la secrétaire d'État pouvait y changer quelque chose; je voulais que l'on précise que cet aspect-là du conflit demeure au niveau pénal.

 

01.18  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse.

 

Veillez simplement à la cohérence des politiques du gouvernement et à ce que l'action de BELSPO s'articule bien avec celle de la ministre du Climat et de son administration.

 

01.19  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur Cheron, merci.

 

Madame la ministre, j'avais bien entendu dans vos réponses que vous n'avez pas vraiment pris position là-dessus. Je déposerai une question écrite.

 

01.20 Staatssecretaris Zuhal Demir: Ik geef nog enkele aanvullingen.

 

Ten eerste, over het bedrag van 4,5 miljoen kan ik duidelijk zijn. Er werd oorspronkelijk 15 miljoen gevorderd voor een hele reeks onbetaalde facturen, geplaatste bestellingen, roerende goederen, allerlei schadevergoedingen. Wij waren niet zinnens alles te betalen, want er waren betwistingen over schadevergoedingen. Zoals gebruikelijk bij een dading werd een compromis gevonden: voor 4,5 miljoen wilden wij alles afsluiten. Dat dadingsbedrag is een totaalsom, geen exacte afrekening van alle openstaande rekeningen.

 

Ten tweede, wat de strafklacht betreft, het was de bedoeling om het dossier volledig af te sluiten. Vandaar dat we ook onze burgerlijkepartijstelling hebben ingetrokken. Het is nu aan het parket om te beslissen wat er verder gebeurt. Precies om aan alle conflicten een einde te maken, hebben we de strafklacht ingetrokken.

 

Dan was er nog een vraag van de heer de Lamotte. Dat overheidsopdrachten niet van toepassing zouden zijn, neem ik graag mee naar het kabinet. De opmerking van collega Cheron zal ik ook meenemen. Er was ook nog een vraag van de heer Piedboeuf. Het spreekt voor zich dat ik met mijn collega zal samen zitten om de situatie te bekijken.

 

La présidente: Des éléments complémentaires seront amenés plus tard, que vous pouvez aussi susciter via la procédure des questions écrites, notamment concernant le marché public, la piste d'atterrissage et éventuellement sur une deuxième station.

 

Chers collègues, pouvons-nous ainsi clôturer nos échanges? Ceux-ci figureront au compte rendu intégral des questions orales, étant donné que des questions étaient jointes. Ceci permet de soulager les services des commissions qui sont soumis à rude épreuve ces derniers temps.

 

Merci à toutes et à tous.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 11.49 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.49 uur.