Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

 

van

 

Woensdag 12 juli 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 12 juillet 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14.26 heures et présidée par M. Philippe Goffin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.26 uur en voorgezeten door de heer Philippe Goffin.

 

01 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de overheveling van kortgedingen naar de hoofdzetel van de rechtbank in de provinciehoofdsteden" (nr. 19646)

01 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "les transferts de procédures en référé vers le siège principal du tribunal du chef-lieu de province" (n° 19646)

 

01.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de gerechtelijke orde, gaf destijds aanleiding tot ongerustheid over het verdwijnen van de zittingsplaatsen in de verschillende afdelingen.

 

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp werd destijds verzekerd dat de basisdienstverlening in alle afdelingen zou blijven bestaan en dat alleen via een zaakverdelingsreglement hiervan zou kunnen worden afgeweken.

 

Mijnheer de minister, ik neem aan dat u er op de hoogte van bent dat dit uitgangspunt in de praktijk blijkbaar wordt verlaten en dat verschillende bijzondere reglementen in de maak zijn waarbij de voorzitters van de rechtbanken zinnens zijn om, mits de toepassing van artikel 88, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, bijzondere reglementen uit te vaardigen.

 

Zo bepaalt het bijzonder reglement van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dat de kort gedingen die normaal in Mechelen en Turnhout plaatsvinden in de afdeling Antwerpen zullen worden gehouden. Het bijzonder reglement van de rechtbank van koophandel te Gent voorziet erin dat er geen kort gedingen meer worden gehouden in Oudenaarde, Veurne en Ieper en alleen nog in Gent, Brugge en Kortrijk.

 

Ik verneem ook dat het de bedoeling zou zijn, door een nieuw bijzonder reglement, de kort gedingen van Dendermonde over te hevelen naar Gent.

 

Mijnheer de minister, wat is uw standpunt ter zake? Acht u deze reglementen verenigbaar met de bepalingen van de wet van 2013?

 

01.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Van Cauter, de minister van Justitie is sinds de wet van 1 december 2013 niet langer betrokken bij de opmaak van de bijzondere reglementen die instrumenten zijn van intern beheer.

 

De wet heeft niets gewijzigd aan de bevoegdheden van de voorzitter inzake kort geding noch aan de bevoegdheden die door artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek worden toegekend. De wet wijzigde alleen de bevoegdheid om dit uit te vaardigen.

 

Ik stel samen met nu vast dat de voorzitters de bevoegdheid van artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek gebruiken om de werking van hun rechtbank te organiseren. In het licht van het autonoom beheer zoals voorzien door de wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de gerechtelijke organisatie, siert het de voorzitters dat zij het heft in eigen handen nemen om de middelen zo optimaal mogelijk in te zetten binnen de grenzen van de wet indien dat de behandeling van de kort gedingen voor de rechtszoekenden kan verbeteren. U zult het met mij eens zijn dat een efficiënte werking van de rechtbanken gestimuleerd moet worden.

 

Ik heb geen bijzondere kennis van de kwestie van Dendermonde en Gent.

 

01.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik ben het absoluut met u eens dat het de korpsoversten toekomt om de efficiënte werking van hun rechtbanken te verbeteren. Als zij de reglementen hanteren om zoveel mogelijk te streven naar efficiëntiewinsten, dan kunnen wij dat alleen maar toejuichen. Dat kan echter niet op een wijze waarbij de toegang tot Justitie voor de burger bemoeilijkt wordt of zelfs bijna onmogelijk wordt gemaakt. Uiteraard moet dat gebeuren binnen de grenzen van de wet.

 

Ik heb met aandacht naar uw antwoord geluisterd. Ik hoop dat u ook nota hebt genomen van mijn vraag en dat u daarbij vaststelt dat er een en ander op til is. Ik hoop dat u een en ander in het oog wilt houden en ervoor wilt zorgen dat datgene wat men doet binnen de grenzen van de wet blijft. Efficiëntie mag niet de toegang voor de burger verhinderen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de minister van Justitie over "de juiste toepassing van het btw-tarief van 21% op pro-Deoprestaties" (nr. 19785)

02 Question de M. Wim Van der Donckt au ministre de la Justice sur "l'application juste du taux de TVA de 21 % aux prestations pro deo" (n° 19785)

 

02.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in de problematiek rond het btw-tarief van 21 % op pro-Deoprestaties zijn er al verscheidene vragen gesteld, zowel aan uw ambt als aan dat van de minister van Financiën.

 

Door de nieuwe regelgeving zijn de pro-Deodiensten die door advocaten of stagiairs worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, evenals de pro-Deoprestaties verricht door kandidaat-gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 1 april 2017 onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. De administratie aanvaardt nog wel dat het bijzonder nultarief van toepassing is op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 werden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurt op een later tijdstip.

 

De btw-beslissing bepaalt echter nog niet op welk deel van de pro-Deovergoeding de btw moet worden toegepast. Zal dit op de gehele vergoeding zijn die de advocaat van de FOD Justitie krijgt en ook op het eventuele remgeld dat de rechtzoekende betaalt? Zal de btw-beslissing niet leiden tot enerzijds een vermindering van de al uiterst beperkte pro-Deovergoeding met 21 % en anderzijds tot een verhoging van dat remgeld met een zelfde percentage voor de rechts­zoekende?

 

Mijnheer de minister, op welk deel van de pro-Deovergoeding zal btw worden toegepast?

 

Ten tweede, zal er ook btw van toepassing zijn op het eventuele remgeld dat de rechtzoekende betaalt?

 

Ten derde, op welke wijze zal de btw die verschuldigd is op de door de FOD Justitie terug te betalen pro-Deovergoedingen, worden aangerekend? Zal de FOD Justitie de waarde van een punt van de pro-Deovergoeding verhogen met het btw-tarief van 21 % en dit doorstorten aan de betrokken advocaten, stagiairs of kandidaat-gerechtsdeurwaarders die op hun beurt het verschuldigde bedrag via hun btw-aangifte moeten vereffenen? Of zal er een periodieke aparte btw-doorstorting plaatsvinden?

 

Mijn dank voor duidelijkheid daaromtrent.

 

02.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, wat de btw-toepassing op de pro-Deovergoeding betreft, behoort tot de bevoegdheid van de minister van Financiën. Na de vaststelling dat de minister van Financiën van plan is de btw toe te passen op de betaling van de pro-Deopunten, door mijn departement aan de advocaten en op het remgeld dat de rechtzoekende aan de advocaten betaalt, heb ik onmiddellijk contact met hem opgenomen. Er werd mij gevraagd de rondzendbrief van de fiscale administratie die uitvoering geeft aan de administratieve beslissing voor btw-toepassing op pro-Deo af te wachten. Ik ontving daar eergisteren een ontwerp van.

 

Ik heb daaropvolgend een nieuw onderhoud gevraagd in mijn wens om een pragmatische oplossing uit te werken, zowel voor de advocaten als voor de rechtzoekenden. Een mogelijke piste voor de advocatuur is deze van het derde-betalerssysteem. Zo wordt de advocatuur ontlast van de opname van de pro-Deovergoedingen in de btw-aangifte. Deze btw wordt immers betaald door de Staat, met name door het departement Justitie, en komt de Staat weer ten goede via de fiscale ontvangsten. Veel eenvoudiger zou inderdaad zijn dat Justitie rechtstreeks de btw aan de fiscale ontvanger stort.

 

Ook wat de btw van de rechtzoekende op de eigen bijdrage aan de advocaat betreft, lijkt het mij logisch dat er naar een oplossing wordt gezocht. Uw partij heeft met mij het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand opgericht zodat meer mensen via het pro-Deostysteem toegang tot justitie zouden krijgen. Deze toegang nu bezwaren door de eigen bijdrage van de rechtzoekende te verhogen met de btw zou contraproductief zijn en neemt terug wat eerst aan de rechtzoekende werd gegeven. De btw-vrijstelling van deze eigen bijdragen motiveren op basis van sociale redenen moet in deze mogelijk zijn. Het kan evenmin de bedoeling zijn de advocaat de btw te laten betalen op deze eigen bijdrage. Hij ontvangt nu al maar 20 euro waarvan hij, als wij dit bedrag inclusief rekenen, 3,5 euro zou moeten doorstorten naar de schatkist via de btw-aangifte. Ik meen dat wij samen naar een praktische oplossing moeten zoeken.

 

02.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de minister, het verheugt mij dat u ook streeft naar een pragmatische oplossing. Ik hoop dat deze er snel komt. De advocatuur zal u dankbaar zijn en ook de pro-Deodiensten natuurlijk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de minister van Justitie over "eventuele achterstallige betalingen bij de FOD Justitie" (nr. 19786)

03 Question de M. Wim Van der Donckt au ministre de la Justice sur "d'éventuels arriérés de paiement au SPF Justice" (n° 19786)

 

03.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik kreeg vanuit “de sector” een vraag naar de stand van zaken op het vlak van de betalingsachterstand van deskundigen bij de FOD Justitie. Er is op dat punt al een serieuze inhaalbeweging gemaakt door uw tussenkomst tijdens het boekjaar 2015. Een bedrag van 175 miljoen euro aan facturen uit het verleden werd afgelost. Waarvoor lof, uiteraard.

 

Het komt mij echter ter ore dat er nu nieuwe achterstallige betalingen zouden bestaan, onder meer in hoofde van de gerechtsdeskundigen.

 

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen.

 

Zijn er nog achterstallen te betalen, die dateren van vóór 1 januari 2015? Zijn er nog te vereffenen achterstallige facturen voor de boekjaren 2015 en 2016? Zo ja, kunt u voor de jaren 2015 en 2016 een overzicht verschaffen van de achterstallige betalingen per concrete kostenpost? Welke exacte achterstallen bestaan er eventueel nog voor welke categorieën gerechtsdeskundigen? Zo ja, wat is dan het tijdspad voor de betaling van deze achterstallen? Wat is de reden van deze achterstallen? Welke structurele maatregelen werden getroffen om zulke laattijdige betalingen in de toekomst te voorkomen?

 

03.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van der Donckt, wij hebben, zoals u aanhaalt, in 2015 inderdaad een zeer belangrijke inspanning geleverd om de opgebouwde achterstallen van vóór 1 januari 2015 weg te werken.

 

Wat 2015 zelf betreft, is begin 2016 nog een bijkomende inspanning geleverd om het restant van de schuldvorderingen inzake gerechtskosten in strafzaken weg te werken zodat 2015 quasi volledig is aangezuiverd.

 

Voor 2016 is er nog een overflow van vorderingen van deskundigen die dit jaar wordt verwerkt. Op dit ogenblik is het volume teruggeschroefd tot 3,4 miljoen euro gekende kostenstaten, daterend van vóór eind 2016. Het gaat voornamelijk om een pakket aan schuldvorderingen van een zeer diverse groep van prestatieverleners, waaronder hoofdzakelijk artsen. Het gaat telkens om kostenstaten met zeer kleine bedragen, maar het verwerkingsproces blijft even omslachtig.

 

Inmiddels zijn er mensen aangetrokken vanuit andere entiteiten van het departement om de centrale dienst Gerechtskosten te helpen en zijn er op zeer korte tijd aanwervingen in het kader van Rosetta gebeurd.

 

Om ook het volume aan kostenstaten te doen slinken, werden initiatieven genomen om naar maandelijkse verzamelstaten te evolueren en in bepaalde situaties zelfs, zoals voor de telecomoperatoren, met de betaling van forfaits te gaan werken.

 

Het blijft echter belangrijk en cruciaal dat ook structureel de financiële middelen voor gerechtskosten in strafzaken correct worden afgestemd op de verwachte consumptie. Ook de controle-instanties, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof, hebben hiervoor gepleit. Het is ook de bedoeling om het beheer en de verwerking van gerechtskosten anders aan te pakken. Het betreft de creatie van gespecialiseerde bureaus voor gerechtskosten in plaats van een disparate behandeling op 250 locaties en een verdere automatisering met elektronische vordering en een e-facturering. Daartoe werd een eerste pakket middelen voorzien in 2017 met het oog op een volledige implementatie vanaf 2019.

 

03.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Justice sur "l'interdiction de la recherche consciente et de la possession de propagande djihadiste" (n° 19756)

04 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie over "het verbod op het bewust opzoeken en het bezit van jihadistische propaganda" (nr. 19756)

 

04.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, la presse a relayé une proposition du procureur fédéral visant à interdire la consultation de sites internet prônant la violence terroriste. Je cite ses déclarations dans les médias: "Dans notre pays, il est interdit de visiter des sites diffusant des images d'abus sur des enfants. Dans certains dossiers, il arrive qu'un suspect détienne une image de décapitation sur son gsm. Pourquoi? Sans restreindre la liberté d'expression, il faudrait interdire la possession ou la recherche consciente de propagande djihadiste."

 

Dans le contexte terroriste qui est malheureusement le nôtre, en particulier avec l'émergence d'extrémistes qui nourrissent leur processus de radicalisation avec des contenus disponibles sur la toile, la suggestion du magistrat ouvre un débat.

 

Quel regard portez-vous sur cette proposition du procureur fédéral, en termes de faisabilité et d'efficacité? Faites-vous vôtre cette idée d'une interdiction concernant la propagande terroriste? Une réflexion est-elle ouverte à ce sujet au niveau du gouvernement fédéral et, éventuellement, au niveau européen? Le cas échéant, pourriez-vous nous communiquer davantage d'éléments à ce sujet?

 

04.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Calomne, le procureur fédéral a lui-même précisé et nuancé les propos que vous venez de citer. Il a insisté sur le fait que ce qu'il vise avant tout, c'est le fait qu'une personne puisse se former au terrorisme via internet. Actuellement, le Code pénal incrimine le fait de recevoir une formation de quelqu'un en vue de commettre un acte terroriste, mais ne couvre pas explicitement le fait de se former soi-même, ce que nous pouvons appeler l'auto-formation. Cela concerne, par exemple, le fait de collecter des informations sur la fabrication d'explosifs, en vue de commettre une attaque terroriste.

 

Dans beaucoup de cas, le comportement sera sans doute couvert par l'incrimination de l'acte préparatoire d'une attaque terroriste, votée par la Chambre l'année passée. Il est possible que toutes les situations ne soient pas encore visées et qu'un perfectionnement de l'incrimination belge s'impose, notamment pour mettre en œuvre la directive européenne du 15 mars 2017 sur la lutte sur le terrorisme. C'est de cette manière que je comprends les propos du procureur fédéral, et c'est dans ce sens-là qu'il me semble utile de travailler.

 

Le procureur fédéral a d'ailleurs insisté sur l'importance de ne pas porter atteinte à la liberté d'expression. Par ailleurs, ne pas aller trop loin dans les incriminations n'est pas seulement nécessaire pour protéger les valeurs que ces terroristes essaient de détruire, c'est aussi essentiel pour ne pas judiciariser trop vite et laisser les services de renseignement faire leur travail. Je vous renvoie, à cet égard, aux travaux de la commission d'enquête de ce parlement. Une erreur serait d'incriminer parce que nous voulons pouvoir surveiller.

 

C'est oublier que la surveillance est possible avant d'entrer dans le champ de l'incrimination. C'est le travail des services de renseignement. Si l'on incrimine trop tôt, on risque d'empêcher leur travail.

 

04.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de overbevolking in de gevangenissen" (nr. 19807)

05 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la surpopulation carcérale" (n° 19807)

 

05.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, een week geleden heb ik u een vraag gesteld over uw plan om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Deze week lees ik in de kranten, onder meer in De Morgen, dat de overbevolking in de gevangenissen onder de 10 procent daalt. Vorige week was er nog sprake van een overbevolking en deze week is er een daling van de overbevolking. Het artikel over de afname van de overbevolking, gepubliceerd op dinsdag, heb ik nog niet helemaal uitgelezen, of er verschijnt op woensdag een nieuw artikel over het feit dat er 200 gedetineerden op de grond moeten slapen, aangezien het aantal gevangenen in de afgelopen maand steeg tot 10 800.

 

Mijnheer de minister, om de verwarring een beetje tegen te gaan, heb ik drie vragen voor u.

 

Hoe komt het dat het aantal gevangenen in de jongste maanden steeg, terwijl de overbevolking in de gevangenissen wel afneemt?

 

Wat is het aandeel van veroordeelden die hun straf uitzitten en wat is het aandeel van aangehoudenen in voorhechtenis?

 

Welke maatregelen zult u nemen, opdat gedetineerden niet langer op de grond hoeven te slapen?

 

05.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, in vergelijking met de vorige jaarcijfers, manifesteerde zich in 2016 effectief een daling van het bevolkingscijfer, absoluut, alsook van de overbevolkingsratio, relatief, tot de capaciteit. Sedert het najaar van 2016 en tijdens het eerste semester van 2017 neemt het bevolkingscijfer absoluut terug toe, in combinatie met het verlies aan capaciteit in de gevangenissen te Merksplas en Vorst, zodoende dat de overbevolkingsratio steeg.

 

Op 10 juli verbleven er 10 479 gedetineerden in de gevangenissen, exclusief gedetineerden onder elektronisch toezicht of gedetineerden in penitentiair verlof, gedetineerden met een uitgaansvergunning, enzovoort. Er zijn 5 775 veroordeelden en 3 844 beklaagden. Het gaat om ongeveer 55 % veroordeelden en 36 % beklaagden.

 

Om de overbevolking tegen te gaan, werden enkele maatregelen genomen inzake de externe rechtspositie, namelijk het verlengd penitentiair verlof en de aanpassing van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die een of meer vrijheidsstraffen ondergaan, waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt. Die maatregelen laten ook toe dat de gedetineerden op een intensere wijze hun maatschappelijke re-integratie kunnen voorbereiden.

 

Tevens werd beslist om in de nieuwe gevangenissen te Beveren en te Leuze-en-Hainaut bijkomend telkens 40 bedden te plaatsen, zoals de DBFM-overeenkomst het toelaat.

 

Deze extra plaatsen zullen de komende maanden nog worden aangevuld met een 70-tal plaatsen in de gevangenis van Leuven-Centraal en een 10-tal plaatsen in de gevangenis te Oudenaarde, ingevolge interne renovaties.

 

Tot slot zullen de extra plaatsen voor geïnterneerden, 182 in het FPC te Antwerpen dat vanaf 1 augustus wordt geopend en een 100-tal plaatsen in de reguliere psychiatrische zorgsector, soelaas bieden en ertoe bijdragen dat grondslapers tot het verleden behoren.

 

05.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice sur "l'intrusion d'une personne armée au palais de justice de Tournai" (n° 19824)

06 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Justitie over "het feit dat een gewapende persoon het gerechtsgebouw van Doornik kon binnenwandelen" (nr. 19824)

 

06.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, cela fait plusieurs mois que je vous interpelle, ainsi que votre collègue Jambon, à propos des travaux à réaliser au palais de justice de Tournai en vue de le sécuriser.

 

Fin du mois de juin, une personne est entrée à l'intérieur du bâtiment avec une arme et un chargeur dans son sac. Heureusement, la vigilance d'un garde de sécurité a permis de repérer le comportement suspect et nerveux de la personne et de l'interpeller à temps.

 

Plusieurs phases de travaux de sécurité ont été effectuées au palais de justice depuis 2011. Néanmoins, je constate qu'aujourd'hui, des personnes savent rentrer dans le bâtiment en possession d'une arme, ce qui n'est pas rassurant.

 

Monsieur le ministre, permettez- moi de vous poser les questions suivantes.

 

Pourriez-vous me dire où en est l'étude de sécurisation anti-intrusion?

 

Un système de portiques de sécurité avec un détecteur d'armes va-t-il être installé?

 

06.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Delannois, l'étude relative à l'aspect anti-intrusion au sein-même du palais de justice de Tournai est en cours de réalisation par mes services. Toutefois, cela a pris plus de temps que prévu. Afin d'optimaliser ce type d'installation, mes services ont préféré coupler celle-ci à l'analyse organisationnelle de l'espace et donc à la réimplantation des services dans le cadre d'une sécurisation efficiente. Comme déjà annoncé, mes services transmettront l'étude et les besoins à la Régie des Bâtiments pour la rentrée judiciaire.

 

Cette année, j'ai déjà élaboré une politique de sécurité plus poussée et j'ai également communiqué à ce propos avec les Collèges. L'option a été prise de sécuriser davantage un certain nombre de bâtiments judiciaires avec une installation de scannage, ce qui permet d'organiser toutes les audiences à risques. Les bâtiments principaux à Bruxelles sont actuellement pourvus d'une telle installation; d'autres bâtiments devraient en être équipés cette année. C'est le cas des palais de justice d'Anvers, Gand, Charleroi et l'annexe nord à Liège.

 

Mais l'option existe cependant d'utiliser une installation de scannage light dans les autres grands bâtiments, comme à Tournai, si on estime qu'il existe un risque accru. Les services de sécurité disposent de portiques de sécurité mobiles qui peuvent être placés selon les besoins.

 

06.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Merci, monsieur le ministre. J'attendrai donc l'étude de la Régie des Bâtiments.

 

J'ai quand même souvent l'impression qu'on joue un peu au ping-pong entre les deux. J'espère en tous les cas que la partie ne durera pas trop longtemps, parce que lorsqu'un personne pénètre avec une arme dans le palais de justice de Tournai, ce n'est quand même pas très rassurant.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: L'ordre du jour appelle la question n° 19832 de M. Vanden Burre et la question jointe n° 19897 de Mme Özen. M. Vanden Burre n'étant pas présent, je passe la parole à Mme Özen.

 

06.04  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, notre collègue va-t-il nous rejoindre?

 

Le président: Je lui ai envoyé un message, mais il ne m'a pas répondu.

 

06.05  Özlem Özen (PS): Je vous propose dès lors d'attendre un peu et de laisser notre collègue Van Hecke poser sa question. Je poserai ensuite toutes mes questions.

 

07 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de verwijzing van zaken naar het hof van assisen na de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016 en de motivering van de vorderingen van het parket" (nr. 19847)

07 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "le renvoi d'affaires devant la cour d'assises après l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 et la motivation des demandes du parquet" (n° 19847)

 

07.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Bedankt voor uw collegialiteit, mevrouw Özen.

 

Mijnheer de minister, bij de Potpourri II-wet van 5 februari 2016 werd de correctionalisering van misdaden veralgemeend. Het doel was dat er minder zaken zouden worden behandeld door de hoven van assisen.

 

Het was evenwel duidelijk dat het niet de bedoeling was van de regering noch van het Parlement om alle misdaden systematisch te correctionaliseren, en dan zeker niet op basis van gestandaardiseerde motiveringen in de vordering van het parket. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp-Potpourri II was heel duidelijk. Ik citeer: “Zoals de Raad van State opmerkt, is de correctionalisering in de praktijk een kunstmatig en stelselmatig proces geworden, dat formeel wordt gemotiveerd met gestandaardiseerde stijlformules. Wat begrijpelijk is voor minder zware misdrijven die niemand nog voor het hof van assisen zou brengen, zou niet aanvaardbaar zijn voor de zwaarste misdrijven.”

 

Een ander citaat luidt als volgt: “Daarbij kan in casu worden onderstreept dat een correctionalisering niet kan worden gebaseerd op volkomen stereotiepe formules – met een verwijzing naar cassatierechtspraak – vooral indien die betrekking heeft op extreem zware misdaden zoals moord.”

 

In uitvoering van deze nieuwe bepalingen werd omzendbrief nr. 2/2016 uitgevaardigd met betrekking tot richtlijnen inzake criminele zaken. In die omzendbrief wordt het volgende gesteld: “Als algemene richtlijn geldt dat het openbaar ministerie voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzing van een zaak naar het hof van assisen slechts zal vorderen indien het op dat ogenblik meent de straf van levenslange opsluiting te zullen vorderen bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden.”

 

Nochtans wordt mij gesignaleerd dat zelfs in moordzaken er door het parket een verwijzing naar de correctionele rechtbank wordt gevorderd op basis van stereotiepe motiveringen die ik net heb aangeklaagd. Vandaar de volgende vragen.

 

Hoe vaak werd sinds de inwerkingtreding van Potpourri II een zaak naar het hof van assisen verwezen in ons land? Ik wil graag de cijfers per gerechtelijk ressort.

 

Hoe vaak werd in dezelfde periode een zaak waar moord minstens een van de kwalificaties was door de KI naar de correctionele rechtbank verwezen in plaats van naar een hof van assisen?

 

Wordt er controle uitgeoefend op de naleving van de richtlijnen vervat in de omzendbrief 2/2016 van het College van procureurs-generaal? Zo ja, op welke manier gebeurt dat? Zo neen, acht u dat wenselijk?

 

Bent u op de hoogte van het feit dat er nog steeds door parketten een verwijzing naar de correctionele rechtbank wordt gevorderd op basis van stereotiepe formules, wat strijdig is met de duidelijke wens van de wetgever? Zo ja, wat is uw reactie hierop en welke initiatieven zult u nemen om daaraan te verhelpen? Zo neen, hoe kan de controle op de vorderingen van het parket beter worden uitgevoerd?

 

07.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van Hecke, u vraagt mij heel precieze cijfers die ik u in deze mondelinge vraag niet kan verschaffen.

 

Wel kan ik u het volgende meedelen. Begin mei 2017 werd een rondvraag gedaan bij de verschillende ressorten waaruit bleek dat op dat ogenblik op een totaal van 99 zaken 16 zaken bij het hof van assisen aanhangig werden gemaakt.

 

Wat betreft het ressort Brussel, dat het hoogste aantal assisenzaken kent, kan worden geantwoord dat drie zaken werden verwezen naar het hof van assisen. In afwijking van de weigering van het OM tot verwijzing naar het hof van assisen werden ook drie zaken naar de correctionele rechtbank verwezen.

 

De controle op de door u vermelde rondzendbrief COL PG 2/2016 wordt per ressort uitgeoefend door de referentiemagistraten in de materie. Die referentiemagistraat begeleidt zijn of haar collega's van de assisenpool bij voormeld beslissingsproces, houdt overzicht op de belangrijke criminele zaken in het ressort, waakt over de coherente toepassing van deze richtlijn en analyseert vanuit dat perspectief de rechtspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling.

 

De criteria om te verwijzen naar assisen of naar de correctionele rechtbank zijn onder andere de zeer ernstige aard en de omstandigheden van de feiten, de strafrechtelijke voorgaanden en de persoonlijkheid van de dader.

 

Wanneer het openbaar ministerie meent dat een levenslange opsluiting dient te worden gevorderd, vraagt het uiteraard de verwijzing naar het hof van assisen. Graag zou ik dus het gebruik van stereotiepe formules bij de vordering tot verwijzing willen nuanceren.

 

De ratio legis van de algemene correctionalisering was om het aantal zaken voor het hof van assisen te beperken. Ik heb u zonet de criteria meegedeeld die het openbaar ministerie gebruikt.

 

De schriftelijke vordering tot verwijzing is gekend voorafgaand aan de regeling van de rechtspleging. Ter zitting van de raadkamer of van de kamer van inbeschuldigingstelling is deze vordering altijd het voorwerp van een tegensprekelijk debat tussen het openbaar ministerie, de verdediging en de burgerlijke partijen.

 

Er kunnen schriftelijke conclusies worden genomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de rechters van de onderzoeksgerechten, raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling, die verplicht zijn om het vonnis of arrest tot verwijzing terdege te motiveren.

 

07.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is zoals we hadden kunnen vrezen bij de behandeling van Potpourri II dat de wijziging die is aangebracht misschien wel zou leiden tot verschillen binnen het land, maar ook dat men op die manier wel heel veel zaken zou correctionaliseren.

 

De reden waarom ik die vraag stel, is omdat mij ter ore is gekomen dat men het in geval van een gruwelijke moord heeft over verzachtende omstandigheden omdat er nog geen criminele veroordeling is geweest. Oké, er zijn heel veel mensen die nog geen criminele veroordelingen hebben, maar dit volstaat blijkbaar als enige reden om verzachtende omstandigheden aan te nemen en niet te verwijzen naar het hof van assisen, ook al gaat het over bijzonder zwaarwichtige feiten. Trouwens, dit is ook een van de criteria die u heeft opgesomd.

 

Naar mijn oordeel zou dit goed in de gaten moeten worden gehouden want mij lijkt dat die stijlformule wordt gehanteerd om gemakkelijkheidshalve, ook voor zware feiten en in sommige ressorten, toch te verwijzen naar de correctionele rechtbank. U zegt dat er toezicht wordt uitgeoefend door de referentiemagistraat. Ik hoop dat de referentiemagistraten hun job heel goed doen. De signalen die ik kreeg, lijken mij in ieder geval strijdig te zijn met de duidelijke richtlijnen die werden gegeven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 19842 van de heer Degroote wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

08 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "l'administration provisoire de biens" (n° 19848)

08 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het voorlopig bewind over de goederen" (nr. 19848)

 

08.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'administration de biens d'une personne juridiquement incapable est une problématique délicate qui met en jeu des intérêts contradictoires. D'un côté, il y a la nécessité de protéger le patrimoine d'une personne fragilisée – d'elle-même et dans son intérêt – et de l'autre, il y a la nécessité de respecter autant que possible l'autonomie de la volonté de cette personne.

 

La matière est complexe et les conflits entre administrateurs et administrés sont courants, notamment lorsque la personne protégée considère que la somme mise à sa disposition est ridiculement faible, surtout compte tenu de ses moyens. Dans un tel cas, les personnes protégées sont souvent désemparées et la consultation d'un avocat, compte tenu des moyens disponibles, peut s'avérer compliquée. On imagine assez bien les réticences d'un administrateur à autoriser une dépense qui vise à remettre en cause sa gestion. Vu le vieillissement constant de la population, il est probable que des conflits de ce genre ne cessent de se multiplier à l'avenir.

 

Monsieur le ministre, votre administration a-t-elle été informée de cas où les personnes protégées ne sont même pas en mesure de faire entendre leur cause devant le juge de paix? Existe-t-il des procédures dans pareil cas? Compte tenu du nombre d'administrations provisoires et, par conséquent, du nombre de conflits y afférents, qui ne pourra que croître avec les années, n'estimez-vous pas nécessaire de garantir l'accès à un avocat pour les personnes protégées?

 

08.02  Koen Geens, ministre: Madame Özen, mon administration n'a pas connaissance de cas spécifiques dans lesquels des personnes protégées n'ont pas eu la possibilité de saisir le juge de paix. La loi règle en effet déjà de différentes manières les cas de litiges entre la personne protégée et son administrateur. Ainsi, l'article 497/4 du Code civil prévoit qu'en cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix ou le juge saisi du litige désigne un administrateur ad hoc, soit d'office, soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi.

 

La procédure applicable dans ce cas prévoit en outre que la requête est signée par le requérant ou par son avocat. La personne protégée n'est donc pas obligée d'avoir un avocat pour introduire une procédure contentieuse entre elle-même et son administrateur.

 

Avec l’assentiment de la personne protégée, la personne de confiance peut également demander à être entendue séparément.

 

Par ailleurs, l’article 1242 du Code judiciaire dispose que le greffier peut, à la réception de la requête, demander au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au bureau d’aide juridique de désigner un avocat d’office à la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi. Le juge de paix décide à la lumière des circonstances de chaque affaire si les dépenses de l’avocat sont imputées au requérant ou à la personne protégée, à moins que le requérant ou la personne protégée ne remplisse les conditions visées à l’article 508/13 du Code judiciaire pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne. La possibilité pour la personne protégée de saisir le juge de paix en cas de conflit avec son administrateur est donc déjà garantie.

 

Je voudrais en outre souligner une nouvelle fois que différents mécanismes de contrôle de l’exercice de sa mission par l’administrateur ont été instaurés. Un échange d’informations contraignant entre les administrateurs et entre les administrateurs et la personne de confiance est prévu. La personne de confiance veille au bon fonctionnement de l’administration. Elle a le droit et le devoir de signaler les abus éventuels de l’administrateur au juge de paix. L’administrateur doit rendre compte de sa gestion dans différents rapports dont le contenu est fixé par la loi. Ces rapports sont transmis au juge de paix, à la personne protégée, à la personne de confiance. Ils doivent être approuvés par le juge de paix. En cas d’indice sérieux de manquement dans les comptes, le juge de paix peut désigner un expert technique pour l’aider dans sa mission.

 

Le juge de paix peut à tout moment remplacer l’administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui sont confiés à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée. Les actes accomplis par l’administrateur sont susceptibles d’engager sa responsabilité en cas de faute de gestion.

 

Enfin, lorsqu’il s’agit d’administrateurs professionnels qui sont avocats, le bâtonnier est compétent pour traiter des plaintes à l’encontre des avocats de son Ordre qui concernent les atteintes aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d’avocat.

 

08.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Lambrecht, u hebt mevrouw Özen toch uw akkoord gegeven om haar vragen eerst te stellen? (Instemming)

 

09 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la détermination du nombre de places vacantes pour les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire" (n° 19896)

09 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de bepaling van het aantal vacatures voor de geslaagde kandidaten van het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage" (nr. 19896)

 

09.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le 31 mars 2017, les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire ont été informés de leur réussite. Tous ne sont toutefois pas assurés de pouvoir suivre ledit stage judiciaire puisque le nombre de places vacantes doit être voté en Conseil de ministres.

 

À ce jour, ce point n'est toujours pas passé en Conseil des ministres, alors même que le stage débute le 1er octobre prochain.

 

La plupart des lauréats étant liés par un contrat de travail - ou de collaboration, pour les avocats - prévoyant un préavis de trois mois, celui-ci ne pourra pas être respecté si la décision tarde encore à venir.

 

Par conséquent, pourriez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, quand ce point sera porté à l'ordre du jour du Conseil des ministres?

 

Le nombre de places vacantes peut-il être revu à la hausse dans les semaines à venir, comme cela semble avoir déjà été le cas dans les années antérieures?

 

Pour les années à venir, pourquoi ne pas fixer le nombre de places vacantes avant le concours d'admission au stage judiciaire ou au moins concomitamment? Une telle démarche ne permettrait-elle pas d'évaluer plus précisément l'impact budgétaire de ce stage? Cette analyse me semble relever de la plus haute importance, dès lors que la justice subit de nombreuses réformes et des restrictions budgétaires significatives.

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Özen, en application de l'article 259octies § 1er du Code judiciaire, le Roi détermine effectivement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque année judiciaire, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes pour les deux rôles linguistiques.

 

Le 30 juin 2017, mon administration a pris connaissance de la proposition du Collège du ministère public de désigner 42 stagiaires judiciaires: 23 francophones et 19 néerlandophones. Cette proposition permet à tous les lauréats de chaque rôle linguistique du concours de cette année de débuter leur stage. La liste des lauréats a été publiée le 10 avril 2017 au Moniteur belge par le Conseil supérieur de la Justice. Elle comporte respectivement 23 lauréats francophones et 19 lauréats néerlandophones.

 

Je me suis rallié à cette proposition et soumettrai l'approbation de l'arrêté royal à un tout prochain Conseil des ministres, avant les vacances évidemment.

 

Il est à noter que la loi Pot-pourri V a été approuvée le 28 juin dernier en séance plénière de la Chambre des représentants, comme vous le savez. Lors de l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure formelle d'avis concernant le nombre de stagiaires judiciaires a été instaurée avec les Collèges. Cette loi prévoit également qu'un arrêté royal doit établir le nombre de stagiaires judiciaires avant le 30 avril. Cette structuration de la procédure qui déterminera le nombre de stagiaires à l'avenir répond indubitablement à vos préoccupations.

 

09.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, cela se trouvera donc à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres.

 

09.04  Koen Geens, ministre: Pour le vendredi 14 juillet ou le jeudi 20.

 

09.05  Özlem Özen (PS): Merci.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "les congés pénitentiaires prolongés" (n° 19832)

- Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la prolongation des congés pénitentiaires des détenus" (n° 19897)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Justitie over "verlengd penitentiair verlof" (nr. 19832)

- mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de verlenging van het penitentiair verlof van gedetineerden" (nr. 19897)

 

 

10.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vendredi dernier, nous avons appris que votre projet de prolongation des congés des détenus était désormais d'application dans nos prisons. Ces congés ne seront attribués qu'aux détenus qui sont déjà autorisés à passer trente-six heures d'affilée en dehors de la prison. Maintenant, ils pourront prendre une semaine sur deux, c'est-à-dire sept jours en prison suivis de sept jours dehors, une espèce de détention alternée.

 

Si le système des congés pénitentiaires peut être et est intéressant à mes yeux, notamment dans une approche de réinsertion des détenus, je ne comprends pas très bien votre vision. En effet, aucune réflexion globale n'a été effectuée sur le sujet. L'heure semble davantage au management de crise qu'au projet sur le long terme, travaillant à une meilleure réinsertion des détenus. Nous sommes dans la plus pure gestion de flux des personnes. De plus, les syndicats dénoncent une augmentation de leur charge de travail pour mettre en place ce système.

 

Monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir commandité un audit plus approfondi sur le sujet? Voyez-vous cela comme un système ponctuel? Le cas échéant, comment justifier cette différence de traitement entre les détenus qui vont bénéficier de cette mesure maintenant et ceux qui souhaiteraient en bénéficier dans le futur?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Özen, les directeurs de prison ont été consultés préalablement par les directions régionales des établissements pénitentiaires. Les Communautés et les tribunaux d'application des peines n'ont pas été explicitement impliqués dans l'octroi de cette modalité de prolongation du congé pénitentiaire, celui-ci ne relevant pas de leurs compétences. Ils ne sont chargés ni d'un avis préalable à un tel congé ni de son suivi.

 

Je continue à considérer le principe de l'égalité comme essentiel en matière d'exécution des peines. Cependant, pour l'heure, des circonstances exceptionnelles nécessitent des mesures exceptionnelles et urgentes afin de garantir les droits liés à une détention humaine. Une extension du congé pénitentiaire, qui est une modalité d'exécution de la peine que la loi confie au pouvoir exécutif, m'a semblé être la meilleure option.

 

Vous aurez probablement remarqué que durant la période allant de septembre 2016 à juin 2017, la population carcérale est passée d'environ 10 200 à plus de 10 800 unités, sans qu'une explication claire puisse être trouvée. Pour la même période, nous avons perdu, de manière imprévue, quelque 400 places dans les prisons de Merksplas et de Forest, ce qui a, bien entendu, eu une incidence néfaste sur la surpopulation.

 

La mesure prise a un double effet positif. Premièrement, elle a un impact substantiel sur la surpopulation. Deuxièmement, elle ouvre un pas effectif au reclassement des détenus qui ont déjà bénéficié d'un congé pénitentiaire et qui évoluent positivement vers leur réintégration.

 

Le congé pénitentiaire relève de la compétence du ministre de la Justice. L'application exceptionnelle de l'article 59 de la loi relative au statut juridique externe, qui donne le pouvoir aux tribunaux d'application des peines d'accorder un congé pénitentiaire en tant que mesure particulière, s'inscrit dans un contexte particulier de sollicitation de l'ordre judiciaire.

 

En ce qui concerne la continuité des soins, la règle est que ces détenus sont assurables à l'INAMI, comme tous les détenus en congé pénitentiaire. Le jour de son départ, le détenu se procure, auprès du service médical, un document qui mentionne la thérapie médicamenteuse prescrite. L'infirmier y indique également l'accessibilité d'un infirmier et le numéro de téléphone du service médical. Avec l'accord du médecin traitant de la prison, le détenu reçoit tous les autres médicaments prescrits et le matériel médical éventuel, pour une période de sept jours. À l'instar du congé régulier, le service psycho-social intègrera également le congé prolongé complètement dans la suite du traitement du dossier en vue d'autres modalités. Tout congé est discuté avec l'intéressé afin de voir s'il existe des éléments qui nécessitent une attention spécifique.

 

Les règles normales sont appliquées par rapport à la méthodologie du service psycho-social. Les attentes et les objectifs du maintien des condamnés en congé pénitentiaire prolongé est qu'ils se responsabilisent au maximum. À cet égard, il est important qu'ils reçoivent des opportunités de prendre eux-mêmes des initiatives en vue de leur réintégration sociale.

 

Il n'est pas prévu de leur allouer une indemnité comme dans le cadre de la surveillance électronique. En revanche, le directeur doit vérifier si les condamnés disposent de suffisamment de moyens d'existence avant de les laisser partir en congé pénitentiaire.

 

Actuellement, quelque 165 détenus entrent en ligne de compte pour un congé pénitentiaire prolongé. Une évaluation de cette modalité est prévue pour la fin septembre 2017.

 

10.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. Si je comprends bien, c'est une mesure ponctuelle qui va durer jusque fin septembre. Le risque est que certains détenus bénéficiant de cette mesure d'ici septembre subissent une différence de traitement avec ceux qui vont le demander après septembre. Ils vont se sentir lésés par ce traitement différencié.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de overdracht van schuldvorderingen" (nr. 19858)

11 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la cession de créances" (n° 19858)

 

11.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, blijkbaar gebeurt het regelmatig dat incassobureaus die instaan voor de inning van facturen bij schuldenaars, schulden overkopen, zodat zij ze kunnen opeisen. Artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt nochtans: “De overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend”. In de praktijk gebeurt de kennisgeving niet en is er geen erkenning door de schuldenaar.

 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van die oneigenlijke werkwijze om schulden te innen? Welke maatregelen zult u nemen om dergelijke praktijken te voorkomen?

 

11.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, ik wil vooreerst bevestigen dat de overdracht van schuldvordering ook in de door u beschreven situatie ter kennis dient te worden gebracht van de gecedeerde schuldenaar om aan hem tegenwerpelijk te zijn. Het betreft echter geen formele kennisgeving in de zin van artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek. De wetgever beoogt in het algemeen iets aan iemand mee te delen, waarmee wordt bedoeld dat de manier waarop de overdracht aan de schuldenaar wordt meegedeeld, vrij kan gekozen worden op voorwaarde dat het schriftelijk gebeurt.

 

De eis van een geschrift wordt onontbeerlijk geacht om te voorkomen dat de gecedeerde schuldenaar verplicht wordt rekening te houden met een zuiver mondelinge mededeling. Ook dient erop gewezen te worden dat de wetgever bewust niet opteerde voor een kennisgeving bij aangetekende brief, aangezien uit de rechtsleer bleek dat die ook een aantal nadelen heeft, die hem ondoeltreffend maken. Daarnaast kan de overdracht ook erkend worden. Sinds de wet van 6 juni 1994 is niet meer vereist dat de erkenning in een authentieke akte wordt vastgelegd. Ze kan ook minder formeel gebeuren. Het Hof van Cassatie besliste in zijn arrest van 19 november 2015 overigens dat uit de loutere kennis die de gecedeerde schuldenaar heeft van de overdracht van schuldvordering, niet kan worden afgeleid dat hij die overdracht ook erkent.

 

Ik ben niet op de hoogte van de praktijken die u aanhaalt. Hoe dan ook ben ik voorstander van een efficiënte invorderingsprocedure, die nutteloze kosten voor beide partijen zoveel mogelijk vermijdt. Ik verwees al naar het bestaan van de administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste B2B-geldschulden, die sneller en goedkoper is en die nutteloze rechtszaken vermijdt. Zoals ik u reeds had aangegeven, wordt die administratieve procedure momenteel geëvalueerd en wordt bekeken in hoeverre het toepassingsgebied van die procedure zoals vastgelegd in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek, eventueel in de toekomst zou kunnen worden uitgebreid naar andere onbetwiste geldschulden dan louter dewelke ontstaan in een B2B-context.

 

Dergelijke buitengerechtelijke procedures kunnen ook bijdragen tot een daling van het aantal overdrachten van schuldvorderingen aan incassobureaus.

 

Ten slotte wil ik er in het algemeen op wijzen dat de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, die de modaliteiten van de minnelijke invordering van schuldvorderingen regelt, een aantal misbruiken ter zake beteugelt.

 

11.03  Annick Lambrecht (sp.a): Dank u wel, mijnheer de minister. Ik verneem dat u niet op de hoogte bent van de praktijken waarover ik een vraag stelde.

 

Zou het bijgevolg niet nuttig zijn om daar onderzoek naar te laten doen, want ons bereiken wel signalen dat dat frequent gebeurt?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de 'trage rechter'" (nr. 19859)

12 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'enquête sur le juge escargot" (n° 19859)

 

12.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, vier jaar nadat het onderzoek naar bouwfraude bij bouwpromotor Algemene Bouwcentrale van de Veurnse trage onderzoeksrechter Yves Vanmaele naar de prullenmand werd verwezen, opent de Hoge Raad voor de Justitie toch nog een bijzonder onderzoek.

 

Mijnheer de minister, waarom stelt de Hoge Raad voor de Justitie belast met het toezicht op de rechterlijke orde nu pas een onderzoek in, terwijl het Comité P belast met het toezicht op de politiediensten vrijwel altijd een onderzoek instelt voorafgaandelijk een straf- of tuchtonderzoek?

 

Waarom heeft de Hoge Raad voor de Justitie een klacht afgewacht alvorens zelf een onderzoek op te starten en de nodige lessen te trekken?

 

Is er nog een andere strafvervolging tegen de toenmalige onderzoeksrechter? Is er nog een tuchtprocedure hangende of werd recent een nieuw tuchtonderzoek geopend?

 

12.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, de beslissing van de Hoge Raad voor de Justitie om al dan niet een bijzonder onderzoek in te stellen, is afhankelijk van verschillende factoren.

 

De Hoge Raad heeft mij laten weten momenteel alleen te kunnen bevestigen dat de verenigde advies- en onderzoekscommissie, naar aanleiding van een klacht die in 2017 werd ingediend, heeft beslist om een bijzonder onderzoek te starten. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of de bestaande toezichtinstrumenten naar behoren hebben gefunctioneerd en of bijsturing eventueel nodig is voor de toekomst. Er zal daarbij kunnen worden onderzocht of tuchtrechtelijke maatregelen zijn genomen als daar aanleiding toe was of juist niet en eventueel waarom.

 

Op dit ogenblik zijn voorbereidende werkzaamheden aan de gang om het bijzonder onderzoek te kunnen opstarten. Volgens de informatie die ik van het College van de hoven en rechtbanken ontving, is er geen strafprocedure inzake voorrecht van rechtsmacht tegen betrokkene aanhangig bij het hof van beroep.

 

12.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het zelfmoordcijfer in de gevangenissen" (nr. 19860)

13 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "le nombre de suicides en prison" (n° 19860)

 

13.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik verneem dat de afgelopen 17 jaar 1 op 3 overlijdens in de gevangenissen een zelfdoding was. Gemiddeld was er meer dan 1 zelfmoord per maand. Deze cijfers zijn maar liefst 8 keer hoger dan bij de rest van de Belgische bevolking. Het echte aantal is waarschijnlijk nog hoger want er is sprake van zogenoemde “misclassificatie,” wat wil zeggen dat zelfdodingen onterecht als ongevallen in de statistieken zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij een overdosis.

 

Het is blijkbaar de allereerste keer dat in ons land een analyse plaatsvindt over zelfmoorden in de Belgische gevangenissen. Tussen 2000 en 2016 pleegden 262 gedetineerden zelfmoord binnen de gevangenismuren.

 

Vele gevangenen hebben het vooral lastig wanneer zij pas aankomen in de gevangenis. Vooral in de periode vlak na de opsluiting is het risico hoog, beweert onderzoeker Louis Favril. Een vijfde van alle zelfmoorden vindt plaats binnen de maand na aankomst in de gevangenis. Dit zou te maken hebben met de stressvolle aard van het begin van de detentie. De overgang van de vrije samenleving naar de gevangenis valt de meeste gevangenen zwaar. Men verliest plots zijn vrijheid, en ook de sociale ondersteuning.

 

Opmerkelijk is dat 1 op 10 zelfdodingen gebeurt in de veiligheids- of isolatiecel. Gevangenen moeten zich daar zowel fysiek als sociaal geïsoleerd voelen van hun medegevangenen. De gevoelens van angst en depressie worden in afzondering vaak extra versterkt, wat de kans op zelfdoding verhoogt.

 

Het personeel in de gevangenissen speelt uiteraard een grote rol in het detecteren van zelfmoordgevoelens bij gedetineerden. Door besparingen, aanhoudende overbevolking en de te hoge werkdruk is de drempel om een cipier te benaderen vaak zeer hoog.

 

Mijnheer de minister, ik heb eigenlijk maar één vraag. Bestaat er een uitgeschreven beleid voor zelfmoordpreventie in de gevangenissen, met overkoepelende richtlijnen? Zo ja, kunt u mij daar wat toelichting over geven?

 

13.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, in de gevangenissen is zelfmoordpreventie een complexe materie waarbij diverse initiatieven worden ingezet en waarbij verschillende instanties betrokken zijn, waaronder de Gemeenschappen, die instaan voor hulp aan personen.

 

Verschillende initiatieven die het Directoraat-Generaal van de Gevangenissen zelf neemt, samen met externe partners, op het vlak van zelfmoordpreventie, geven vorm aan het huidige beleid.

 

Een verhoogde waakzaamheid door de medische en psychosociale diensten bij het onthaal van een gedetineerde maakt deel uit van de standaardprocedure.

 

Er bestaan ook uitgeschreven instructies rond visuele controle, en procedures wanneer suïcidaal gedrag wordt vastgesteld.

 

De penitentiaire bewakingsassistenten, wanneer zij suïcidaal gedrag vaststellen, verwijzen de gedetineerde onmiddellijk naar de bevoegde diensten, gevangenisdirectie, de psychosociale dienst of de zorgequipe.

 

Gezien de belangrijke rol van het gevangenispersoneel, wordt hier binnen de penitentiaire opleidingen bijzondere aandacht aan besteed. Penitentiaire bewakingsassistenten krijgen in de basisopleiding gedurende zeven uur het vak suïcidepreventie. De focus ligt onder andere op het detecteren van signalen van zelfmoordneiging, op het melden ervan en op het gepast reageren. Die cursus werd volledig geactualiseerd met behulp van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Daarnaast organiseren de opleidingscentra voor het penitentiaire personeel ook een tweedaagse flitstraining suïcidepreventie, die toegankelijk is voor alle personeelsleden van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen.

 

Verder werd in 2016 een opleiding “train the trainer – gesprekstechnieken” georganiseerd in het kader van suïcidepreventie. Sinds 2017 is het gedeelte gesprekstechnieken opgenomen in de tweedaagse flitstraining suïcidepreventie en dus toegankelijk voor alle personeelsleden. Er is in de gevangenissen ook aandacht voor hulpverlening specifiek gericht op suïcidepreventie, zowel structureel als ad hoc.

 

Het DG EPI lanceerde al eigen initiatieven en werkt ook structureel samen met de diensten van de Gemeenschappen rond zelfmoordpreventie, aangezien die problematiek ook tot hun bevoegdheden behoort. Langs Vlaamse kant is er een samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg en aan Waalse kant met de hulpverleningsdiensten – services d'aide aux justiciables.

 

13.03  Annick Lambrecht (sp.a): Ik ben heel blij met uw uitvoerig antwoord, mijnheer de minister. Ik had echt niet gedacht dat er zo veel gebeurt, maar als er zo veel gebeurt en als er zo veel cursussen worden georganiseerd en de cijfers toch zo hoog liggen, dan schort er iets aan de manier waarop men er op dit moment mee bezig is. Ik geef daarvoor niemand de schuld, maar hetgeen nu gebeurt, is dringend toe aan een grondige evaluatie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Les questions nos 19873, 19874 et 19875 de M. Pivin sont reportées.

 

14 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "les missions effectuées par la Protection civile au profit de la Justice" (n° 19891)

14 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de opdrachten die de Civiele Bescherming uitvoert voor Justitie" (nr. 19891)

 

14.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, la Protection civile connaît actuellement une grande réforme, menée par votre collègue le ministre Jambon. Ceci veut dire que le paysage de la sécurité civile va se transformer de manière assez significative dans les prochaines années. Le nombre de casernes sera réduit et certains agents seront réaffectés; tout cela a déjà été évoqué.

 

Il me revient qu'à ce jour, toute une série de missions sont effectuées par la Protection civile au profit de la Justice. Je pense notamment à des reconstitutions dans le cadre d'enquêtes judiciaires. On sait que la Protection civile intervient également en cas de grève dans les établissements pénitentiaires. À la veille de cette réforme, il nous paraît donc opportun de nous interroger sur ces missions. S'agit-il de missions ponctuelles ou, au contraire, de missions récurrentes? Quelles sont les modalités d'exécution de ces missions?

 

Suite à la réforme de la Protection civile, la Justice pourra-t-elle continuer à y faire appel?

 

Le SPF Justice a-t-il été consulté dans le cadre des discussions relatives à cette évolution du rôle de la Protection civile dans notre pays?

 

14.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, les tâches que la Protection civile réalise aujourd'hui pour la Justice sont en nombre limité et sont réalisées sur demande dans certaines situations.

 

Il s'agit notamment, dans les prisons, d'aider à distribuer les vivres lors de grèves.

 

À l'occasion de discussions toutes récentes sur l'avenir des tâches de la Protection civile, j'ai fait part au ministre de l'Intérieur de ma préoccupation de maintenir, si possible, cette mission. La nouvelle proposition la maintient par la voie d'une mission pouvant être donnée par le ministre de l'Intérieur.

 

L'arrêté royal de 2014 prévoit également une assistance technique à la demande de la police et des autorités judiciaires dans les cas suivants:

- personnes et objets disparus en milieu naturel;

- recherche d'indices et de restes humains;

- recherches en milieu subaquatique;

- détection, analyse, mesures et échantillonnage, identification, enlèvement et transport de substances illégales et suspectes, sauf armes et explosifs;

- signalisation.

 

Pour ce qui concerne l'avenir de cette assistance technique, mon collègue de l'Intérieur m'a confirmé que cette palette de tâches restera maintenue et qu'il n'y aura donc pas de vrai changement par rapport à la situation actuelle.

 

14.03  Philippe Goffin (MR): Merci, monsieur le ministre. Je poserai donc quelques questions écrites au sujet des tâches précises effectuées par la Protection civile, mais cette fois-ci au ministre de tutelle, le ministre Jambon.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "la définition d'une librairie donnée par la Commission des jeux de hasard dans le cadre du traitement des licences F2" (n° 19892)

15 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de door de Kansspelcommissie voor de behandeling van de aanvragen voor een vergunning F2 gehanteerde definitie van een dagbladhandel" (nr. 19892)

 

15.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, la Commission des jeux de hasard a publié le 22 février dernier une note informative dans laquelle est évoquée la définition du terme "librairie" qui sera appliquée pour le traitement des licences F2. Selon cette note, "les activités suivantes devront être présentes de manière cumulative pour les demandes d’exploitation de paris dans une librairie:

- vente de journaux et de magazines;

- vente de produits de la Loterie nationale;

- vente de tabac et de produits dérivés;

- vente de cartes téléphoniques."

 

Les licences F2 permettent d’engager des paris pour le compte d’un titulaire d’une licence F1, qui permet quant à elle d’organiser des paris. Les paris peuvent être engagés à titre principal dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, mais aussi dans les librairies ou dans l’enceinte d’un hippodrome.

 

Selon la définition d’une librairie retenue par la Commission des jeux de hasard, il serait donc indispensable d’offrir des produits de la Loterie nationale pour pouvoir obtenir une licence F2. Cette condition fait naître la crainte que soient octroyés à la Loterie nationale des pouvoirs importants sur le marché, voire un monopole de fait.

 

En effet, d'une part, la Loterie nationale obtiendrait la possibilité de permettre ou non à un exploitant d’obtenir une licence F2, selon qu’elle conclue ou non avec ce dernier un contrat de vente de ses produits. D’autre part, la Loterie nationale pourrait, en munissant tous les contrats de vente de ses produits d’une clause d’exclusivité, empêcher de fait les exploitants munis d’une licence F1 d’accéder au marché via les librairies.

 

La définition d’une librairie retenue par la Commission des jeux de hasard pourrait donc emporter des conséquences importantes.

 

C’est pourquoi, monsieur le ministre, je me permets de vous poser les questions suivantes. Quelle était jusqu’à présent la définition d’une librairie retenue par la Commission des jeux de hasard dans le cadre du traitement des licences F2? Pour quelle raison cette définition a-t-elle dû être modifiée? Sur quelle base la définition retenue par la Commission des jeux de hasard lors de sa séance du 22 février dernier a-t-elle été adoptée? Quels ont été les arguments ayant motivé le choix de cette définition reprenant des conditions cumulatives? Les effets du choix de cette définition ont-ils été envisagés? Partagez-vous l’analyse selon laquelle la définition retenue octroie des pouvoirs importants à la Loterie nationale? Le cas échéant, jugez-vous nécessaire de modifier la définition d’une librairie ou de prendre toute autre mesure destinée à prévenir une forme de monopole de la Loterie nationale?

 

15.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Goffin, l'article 43/4 § 5 de la loi modifiée du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs permet l'engagement de paris par les librairies. Toutefois, ladite loi ne définit pas ce qu'elle entend par librairie. La définition sur laquelle la Commission des jeux de hasard s'est basée jusqu'ici se trouve dans la loi sur les heures d'ouverture. Cette loi définit une librairie comme étant "l'activité principale devant être constituée de la vente d'un des groupes de produits suivants: journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale." Une activité est principale lorsque la vente du groupe de produits représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.

 

La Commission a décidé de traiter cette énumération de manière non cumulative. Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 20 octobre 2015 et à la consultation du SPF Économie quant à son acception de la notion de librairie, il est apparu qu'une modification de la définition de la librairie appliquée par le secrétariat de la Commission était nécessaire. Cet arrêt explicitait, en effet, que l'activité principale du commerce consiste dans la vente d'un des cinq groupes de produits. Cela démontre que le législateur a entendu que l'activité principale du commerce porte sur l'ensemble des produits indiqués, c'est-à-dire sur tous ces produits. L'énumération desdits produits est donc bien cumulative. Le SPF Économie adopte la même interprétation que la cour d'appel. Le but de la modification est de lutter contre le phénomène des fausses librairies. En effet, si la condition des 1 000 mètres qui existe pour l'ouverture d'une nouvelle agence de paris n'était pas remplie, les opérateurs introduiraient des demandes en tant que librairie afin de contourner la règle. Il ne sera désormais plus possible pour un demandeur qui ne propose pas de la presse d'obtenir une licence pour des paris.

 

Le point d'attention quant à la position de la Loterie nationale a été formulé lors de la présentation devant la Commission des jeux de hasard. Elle n'a pas retenu l'attention particulière de ses membres.

 

Pour être complet, je précise encore que deux recours de principe d'opérateurs privés ont été introduits devant le Conseil d'État quant à l'adoption de cette définition. Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu aucune plainte d'un organisateur de paris, concernant le fait que la Loterie nationale tenterait d'imposer sa situation sur le marché.

 

15.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. Nous attendrons justement la position du Conseil d'État.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "l'absentéisme au sein du personnel pénitentiaire" (n° 19923)

16 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "het absenteïsme onder het gevangenispersoneel" (nr. 19923)

 

16.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, en 2016, 235 647,5 jours d'absences ont été comptabilisés pour l'ensemble du personnel pénitentiaire en Belgique. Ceci représente un absentéisme approchant les 10 %, soit légèrement plus que pour les années 2015 et 2014.

 

Il existe une différence entre les trois Régions du pays puisque la Flandre comptabilise un taux de 7,53 % d'absentéisme dans ses établissements tandis que Bruxelles atteint 8,57 % et la Région wallonne 11,4 %.

 

Monsieur le ministre, quels sont les principaux motifs d'absentéisme du personnel des établissements pénitentiaires? Comment la différence entre les Régions s'explique-t-elle? Tant au Nord qu'au Sud, quels sont les moyens mis en œuvre pour diminuer l'absentéisme dans les prisons?

 

16.02  Koen Geens, ministre: Madame Jadin, dans le cadre du groupe de travail "absentéisme" au sein de la DG EPI, le service Medex a effectué une étude sur les motifs de l'absentéisme dans les établissements pénitentiaires. Cette étude a été réalisée sur base des données de l'année 2014.

 

Le motif principal était des maladies de l'appareil locomoteur (18,8 %), suivies par des problèmes respiratoires (18,4 %) et des maladies liées au stress (16,8 %). Ces chiffres ne montrent pas de grandes différences avec la fonction publique fédérale administrative. En tant qu'employeur, la DG EPI n'a pas de vue là-dessus.

 

La différence entre les Régions peut s'expliquer par le fait que les membres du personnel des établissements pénitentiaires en Wallonie sont en moyenne absents plus longtemps (Wallonie: 33,08 jours, Flandre: 23,4 jours, Bruxelles: 23,9 jours).

 

Dans le cadre de la prévention et de la réintégration des travailleurs, l'administration pénitentiaire prépare une cellule "bien-être" qui se focalisera notamment sur ce phénomène. Parallèlement, la DG EPI rédige également des directives visant à lutter contre l'absentéisme.

 

Conformément à des directives internes, la procédure prévue est suivie lors de la constatation d'irrégularités dans le cadre de l'absence pour maladie. Ceci peut donner lieu à une sanction de mise en non-activité du membre du personnel concerné. De plus, une action est menée sur ce thème au sein d'un groupe de travail mixte avec les représentants des organisations syndicales.

 

16.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "l'existence d'une prison mixte à Verviers" (n° 19926)

17 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "een gemengde gevangenis (strafhuis/arresthuis) in Verviers" (nr. 19926)

 

17.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, d’après mes informations, dans le cadre du Masterplan III, il a été décidé de détruire la tour de Lantin, qui est une maison d’arrêt. Il a également été décidé de construire une nouvelle maison d’arrêt à Lantin ainsi qu’une maison de peine à Verviers.

 

Alors que l’installation d’une maison de peine à Verviers est une bonne chose en raison de la proximité de l’arrondissement judiciaire d’Eupen, il me revient qu’il ne serait pas prévu d’y installer également une maison d’arrêt, ce que les autorités locales déplorent.

 

En effet, selon l’article 603 du Code d’instruction criminelle, une maison d’arrêt par arrondissement judiciaire devrait être prévue. Or, dans l’arrondissement d’Eupen, ni maison de peine, ni maison d’arrêt n’est actuellement en place.

 

Consciente que l’arrondissement judiciaire d’Eupen est quelque peu spécifique en raison de son caractère linguistique et qu’une prison dans l’arrondissement même ne serait pas suffisamment occupée, il me paraît toutefois évident qu’une maison d’arrêt à proximité d’Eupen serait bénéfique pour une saine exécution des obligations de justice - non seulement pour d’éventuels condamnés germanophones mais aussi pour le travail des juridictions d’instruction et du parquet du procureur du Roi.

 

Monsieur le ministre, le personnel germanophone actuellement à Lantin sera-t-il redirigé vers la maison de peine à Verviers dès son ouverture? Si oui, un encadrement linguistique des détenus germanophones incarcérés dans la maison d’arrêt de Lantin pourra-t-il alors encore être assuré? Dans la négative, ne serait-il pas envisageable de prévoir une maison d’arrêt, voire une prison mixte, à Verviers afin de garantir un encadrement linguistique pour les détenus germanophones et ce, à proximité à l’arrondissement judiciaire d’Eupen?

 

17.02  Koen Geens, ministre: Madame Jadin, il est effectivement exact que le Masterplan III prévoit le remplacement de la tour de Lantin. Cette partie de la prison est la maison d'arrêt, mais elle héberge également une partie des condamnés. C'est ce qui explique que pour le remplacement, il soit également tenu compte de la réalité. Il a donc été décidé de bâtir, d'une part, une maison d'arrêt, d'autre part, une maison de peine.

 

À Verviers, le choix s'est porté sur une maison de peine. Il s'agit d'un choix conscient que j'ai fait avec l'ensemble du gouvernement, afin de distinguer clairement maison de peine et maison d'arrêt à l'avenir. En outre, j'espère amener à terme le nombre de maisons d'arrêt à une par arrondissement.

 

La vieille prison de Verviers a définitivement fermé ses portes en novembre 2013. À l'époque, les détenus et le personnel qui vivaient ou travaillaient dans l'établissement ont été transférés et mutés vers d'autres prisons, notamment celle de Lantin.

 

Lors de la fermeture de la prison de Verviers, les détenus, originaires de la communauté germanophone, ont été transférés à Lantin. Comme cette prison se situe, à l'instar de celle de Verviers, en région linguistique francophone, les règles linguistiques sont restées identiques.

 

Je me dois évidemment de respecter la législation sur l'emploi des langues, y compris lors des engagements en personnel.

 

Lantin dispose néanmoins d'une assistante sociale germanophone rattachée au service d'aide aux détenus. Les entretiens avec les psychologues se déroulent, eux, en présence d'un interprète.

 

La région de Verviers comporte trop peu de détenus pour y prévoir à la fois une maison de peine et une maison d'arrêt. Je me suis renseigné sur le nombre de détenus germanophones dans la région, ils étaient au nombre de quatre au mois de juin.

 

17.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je vous avais déjà posé une question sur le nombre de détenus germanophones dans l'ensemble de notre pays afin de voir comment nous pouvions éventuellement aborder la question que je viens de vous poser aujourd'hui.

 

J'ai bien entendu votre réponse mais je voudrais vous poser une petite question subsidiaire. Ai-je bien compris qu'une maison d'arrêt devait être prévue par arrondissement judiciaire?

 

17.04  Koen Geens, ministre: Une maison d'arrêt.

 

17.05  Kattrin Jadin (MR): Il devrait donc avoir une maison d'arrêt dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen?

 

17.06  Koen Geens, ministre: Je ne pense pas pouvoir donner une réponse aujourd'hui à votre question, qui est pourtant intéressante.

 

17.07  Kattrin Jadin (MR): J'y reviendrai, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes" (n° 19893)

18 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de vertalers, de tolken en de vertalers-tolken" (nr. 19893)

 

18.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, l'article 20 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés prévoit que: "Sauf l'exception prévue à l'article 27, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué sur avis de la commission d'agrément, (sont inscrites) au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi".

 

L’article 27 de cette loi permet de faire appel à des traducteurs, interprètes, ou traducteurs-interprètes qui ne sont pas inscrits au registre national; et ce, dans certaines circonstances; par exemple, en cas d’urgence ou d’indisponibilité d’un traducteur dans la langue requise.

 

Une période de transition d’une durée de cinq ans a été prévue, afin que tous les traducteurs et interprètes assermentés puissent se conformer à la législation, notamment en ce qui concerne la formation et les connaissances juridiques requises.

 

La loi modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés a été publiée le 31 mai dernier au Moniteur belge.

 

À ce jour, des milliers de traducteurs et interprètes ont été assermentés par un tribunal de première instance, un juge de paix ou un juge d’instruction. Certains d’entre eux ne travaillent que rarement pour la Justice, mais privilégient des clients privés. Par ailleurs, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ne réalisent pas des actes de traduction et d’interprétation uniquement pour la Justice, mais également pour d’autres autorités: auditions de police, écoutes, mariages, examens pour obtenir un permis de conduire, traductions jurées de diplômes, d'actes de naissance, etc.

 

Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Depuis l'ouverture du registre national provisoire, en date du 15 juin 2017, quelle valeur ont les prestations des traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes jurés et assermentés qui ne se sont pas inscrits au registre? Peuvent-ils encore accomplir des prestations pour la Justice ou pour d’autres autorités?

 

Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes assermentés qui ne sont pas inscrits au registre, mais qui ne travaillent que pour des clients privés peuvent-ils encore porter ce titre?

 

Quelles sont les missions réservées par la loi aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ?

 

Qu’advient-il des actes accomplis par des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne sont pas inscrits au registre national? Sont-ils susceptibles d’être déclarés nuls?

 

18.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Goffin, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui étaient déjà actifs avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2014 peuvent continuer à exercer leurs missions selon les dispositions transitoires jusqu'au 1er décembre 2021. Ils ont jusqu'à cette date pour s'inscrire dans le registre national.

 

Les personnes qui n'étaient pas encore actives en tant que traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au moment de l'entrée en vigueur de la loi pourront s'inscrire dans le registre dès qu'elles seront en mesure de faire la preuve qu'elles répondent aux conditions inscrites dans la loi.

 

En ce qui concerne le titre de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré, je peux confirmer que la loi est claire. L'article 20 stipule que "Seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi."

 

Des exceptions sont prévues par l'article 27 de la même loi.

 

L'autorité judiciaire, qui confie la mission par une décision motivée, peut désigner un traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui n'est pas inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas d'urgence ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée.

 

Les personnes qui sont visées par ces exceptions portent ce titre uniquement pour la mission qui leur a été confiée. Ceci ne vaut que pour les missions confiées par les autorités judiciaires.

 

Pour déterminer quelles missions la loi réserve aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, nous sommes actuellement occupés à rechercher et à établir la liste des différentes dispositions légales qui demandent qu'une traduction soit faite par un traducteur, interprète ou un traducteur-interprète juré. À l'heure actuelle, nous avons identifié une centaine de références.

 

La nullité des actes qui sont produits par des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes non inscrits dans le registre n'est pas prévue par la loi du 10 avril 2014. Il faut s'en référer à la législation qui définit ce qu'est une traduction légale.

 

18.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions au sujet de ce thème bien particulier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Ceci clôture nos travaux. La question n° 19851 de Mme Van Vaerenbergh est transformée en question écrite. Nous sommes sans nouvelles de Mme Smeyers au sujet de sa question n° 19818.

 

La réunion publique de commission est levée à 15.42 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.42 uur.