Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Dinsdag 4 juli 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 4 juillet 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.37 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

Le développement des questions et interpellations commence à 14.37 heures. La réunion est présidée par M. Dirk Van der Maelen.

 

De voorzitter: Collega’s Maingain en Blanchart hebben niets laten weten. Ik stel voor dat wij hun vragen nrs. 17760 en 18824 onder agendapunt 15 even overslaan. Als zij straks komen, krijgen zij alsnog het woord.

 

Collega Crusnière is verontschuldigd; hij is in het buitenland. Collega Flahaux zal later komen dus zijn vragen zullen later worden behandeld.

 

Agendapunt 19, vraag nr. 18394 van mevrouw Grovonius, is reeds behandeld.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de EU-top van 28 april en de brexit-factuur" (nr. 18442)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verkiezingen in Engeland" (nr. 19212)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het resultaat van de Britse verkiezingen en de brexit" (nr. 19317)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk" (nr. 19395)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de impact van het resultaat van de Britse parlementsverkiezingen op de brexitonderhandelingen" (nr. 19474)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verblijfsrecht van de EU-onderdanen na de brexit" (nr. 19685)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verhuizing van EU-agentschappen" (nr. 19688)

01 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Sommet européen du 28 avril et la facture du Brexit" (n° 18442)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les élections en Angleterre" (n° 19212)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le résultat des élections britanniques et le Brexit" (n° 19317)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les élections législatives au Royaume-Uni" (n° 19395)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'impact du résultat des élections législatives britanniques sur les négociations du Brexit" (n° 19474)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le droit de séjour des ressortissants de l'UE après le Brexit" (n° 19685)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la relocalisation des agences de l'Union européenne" (n° 19688)

 

01.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de EU-Top van 28 april telde slechts één agendapunt, zijnde een tekst van negen bladzijden met de richtsnoeren waaraan de 27 lidstaten zich willen houden bij de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de brexit. De duidelijke boodschap aan de Britse regering is om eerst te onderhandelen over de echtscheiding en dan pas over de handelsrelaties.

 

De toekomstige onderhandelingen brengen heel wat vragen met zich, waarvan ik er u enkele wil voorleggen.

 

Ten eerste, wat is de stand van zaken intussen? Is er al een gemeenschappelijk standpunt over het scenario dat men moet volgen? Er is links en rechts al heel wat getoetst, onder anderen door de heer Macron. Er zijn heel wat politieke debatten gevoerd in de media. Hoe ziet u de zaken, op dit moment?

 

Ten tweede, ook voor ons is dit een belangrijke kwestie. Wij zijn nettobetalers, en onze bijdrage aan de EU zou kunnen stijgen. Hoe ziet u dat?

 

Ten derde, over een toekomstig handelsakkoord lopen de belangen nog meer uiteen. Er was overleg tussen Denemarken, Nederland en Ierland, die samen één kaart trokken. Ik heb de indruk dat Vlaanderen die kaart ook trekt. Hoe ziet u dat? Hoe ziet u de verhouding?

 

Ten vierde en tot slot, het EGB en de EBA zullen verhuizen van Londen naar één van de lidstaten van de Europese Unie. België is, of was, kandidaat, maar men kon het niet eens worden over een gemeenschappelijke kandidatuur. Ondertussen zijn er heel wat andere spelers op het terrein. Hoe ziet u deze beslissing evolueren? Hoe meent u dat dit beslecht kan worden?

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

De voorzitter: Mijnheer Luykx, ik neem aan dat u uw vraag over de verkiezingen in Engeland mee hebt opgenomen in uw eerste vraag.

 

Dan geef ik het woord aan de heer Van Peteghem en ik stel voor dat hij zijn beide vragen samen stelt.

 

01.02  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in april waren er verkiezingen in Groot-Brittannië. Er was een nederlaag van de partij van de eerste minister, wat ervoor zorgde dat zij haar meerderheid verloor in het Parlement, precies wat zij wou vermijden om met de EU sterker te kunnen onderhandelen over de brexit. Ondertussen is er wel een coalitie op de been gebracht, maar wij blijven ons vragen stellen over de brexitonderhandelingen, want dat zal ongetwijfeld ook heel wat invloed hebben op de timing.

 

In welke mate vermoedt u dat het verkiezingsresultaat een impact zal hebben op het Britse mandaat, maar zeker ook op de timing van de onderhandelingen?

 

Daarnaast is er discussie ontstaan over de rechten die de EU-burgers zullen behouden in het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig heeft iedereen het recht om in een andere EU-lidstaat te gaan wonen, te werken, onderwijs te volgen. In de onderhandelingsmandaten over de brexit heeft zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk een prioriteit gemaakt van het behoud van de rechten van de EU-onderdanen en de Britten. In de richtlijnen van de EU, die aangenomen zijn, staat trouwens ook dat wederzijdse waarborgen gevonden moeten worden opdat de status van de burgers en hun gezinsleden, alsook uit het EU-recht voortvloeiende rechten, behouden kunnen worden, onder andere een duurzaam verblijfsrecht na een ononderbroken rechtmatig verblijf van vijf jaar.

 

Mijnheer de minister, wat is het standpunt van ons land in de discussie over de EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk en vice versa? Hoeveel Belgen wonen momenteel in het Verenigd Koninkrijk en zullen met deze situatie te maken krijgen?

 

01.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question date du 8 juin et les choses ont évidemment évolué.

 

Mi-avril, quand Theresa May avait annoncé les élections législatives anticipées, les observateurs prédisaient un raz-de-marée aux conservateurs et une déroute historique aux travaillistes. Un mois et demi plus tard, Theresa May se voit contrainte de former un gouvernement avec les unionistes irlandais, ratant ainsi son objectif d'obtenir une large majorité en vue de négocier le Brexit avec l'Union européenne. J'aurais tendance à dire que c'est préférable pour nous.

 

Les Tories restent le premier parti du pays mais ils perdent la majorité absolue. Le scénario-catastrophe se confirme pour Theresa May qui avait organisé ces élections législatives anticipées pour, au contraire, renforcer sa position.

 

Monsieur le ministre, je sais que M. Baroin est en charge des négociations. Quelles seront les différentes étapes et le timing pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne?

 

Quelle est votre analyse de l'impact de la nouvelle configuration politique sur la position britannique dans le cadre de ces négociations, surtout quand on sait que l'Irlande du Nord a voté majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne?

 

Le Brexit aura des conséquences sur l'économie belge. Nous l'avons déjà vu en commission grâce aux études reçues. D'autres études sont-elles en cours?

 

01.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, comme vous l'avez dit, monsieur Flahaux, à la suite des élections du 8 juin 2017, le Parti conservateur a perdu sa majorité absolue au Royaume-Uni. Néanmoins, ce parti reste le plus important et la première ministre Theresa May a formé un gouvernement avec le soutien parlementaire du Parti unioniste démocrate, toutefois sans avoir vraiment renforcé sa position en vue des négociations sur le Brexit.

 

Het is niet uitgesloten dat er binnen de regering van het Verenigd Koninkrijk een heroriëntering van het brexitstandpunt zal volgen.

 

De effectieve brexitonderhandelingen gingen formeel van start op maandag 19 juni, ondanks de onduidelijke situatie aan Britse zijde. Het is in het belang van alle partijen dat de brexitonder–handelingen zo vlot mogelijk van start kunnen gaan, gelet op het beperkt tijdsbestek van twee jaar waarbinnen het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd moet zijn. Daarna vinden er Europese verkiezingen plaats.

 

L’Union européenne est prête à entamer les négociations suivant les lignes directrices du Conseil européen et le mandat de négociation. Nous avons reçu une première clarification des positions du gouvernement britannique sur la protection des droits des citoyens. Il est important qu’il en fasse de même sur la méthode du calcul de la séparation pour assurer des progrès dans cette première phase de négociation et se tenir aux échéances permettant au Conseil européen de lancer la deuxième phase de négociation, celle du partenariat futur.

 

Cette approche séquencée fait partie de la stratégie de négociation agréée par le Conseil européen; le traité Article 50 prévoit un délai de maximum deux ans à partir de la notification pour conclure un accord de retrait. Ce délai ne peut être prolongé qu’à l’unanimité des 27, ainsi que le Royaume-Uni.

 

Voor de Europese Unie is het belangrijk om te weten welke onderhandelingsstandpunten het Verenigd Koninkrijk naar voren zal brengen, in het bijzonder zijn positie ten opzichte van de douane-unie en de eenheidsmarkt.

 

Wat betreft het uitstellen van de brexit, daarop wil ik niet vooruitlopen aangezien de Europese Unie hiertoe geen enkele vraag heeft ontvangen. Dat lijkt mij dus voorbarig. Bovendien is er evenmin duidelijkheid over welke eventuele omstandig–heden tot zo’n vraag zouden kunnen leiden.

 

En ce qui concerne un éventuel manque financier dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 suite au Brexit, la position qui sera défendue par la Commission sera clairement que tant l’Union que la Grande-Bretagne doivent respecter leurs engagements et les objectifs définis lorsque le Royaume-Uni était encore, et est encore d’ailleurs aujourd’hui, membre de l’Union européenne.

 

Volgens onze recentste informatie bedraagt het officieel geregistreerd aantal Belgen in het Verenigd Koninkrijk 26 326. België sluit zich volledig aan bij het EU-standpunt dat verwoord werd in de position paper van de Commissie over de essentiële beginselen inzake de rechten van de EU-burgers en, omgekeerd, de rechten van de Britten op het Europees continent, welke besprekingen voor beide categorieën burgers vergelijkbaar zijn. Dat is een van de drie zeer belangrijke punten in de onderhandelingen. Een tweede belangrijk punt zijn de financiële modaliteiten van de scheiding. Het derde belangrijk punt is de Ierse situatie, wat ook een zeer moeilijke kwestie is, gezien de samenstelling van de huidige nieuwe Britse regering. In dat verband wachten wij nog op enkele elementen van het Brits standpunt.

 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Europese bankautoriteiten moeten inderdaad het Verenigd Koninkrijk verlaten. De Europese Raad stemde op 22 juni in met een procedure en de criteria voor de toewijzing van het Europees Geneesmiddelenagentschap. De federale overheid en de Gewesten werken nauw samen om een onderbouwd dossier in te dienen tegen de deadline van 31 juli. De zogenaamde EMA-taskforce komt daartoe op wekelijkse basis bijeen. Reeds van bij de aanvang van dat dossier, eind maart van dit jaar, werken de federale overheid en de Gewesten constructief samen om een kwalitatief hoogstaand dossier samen te stellen. De promotionele brochure en de website ema.be.eu zijn het resultaat van deze nauwe samenwerking. In dezelfde geest wordt het technisch dossier nu voorbereid en het zal vóór 31 juli worden ingediend.

 

Het EMA als dusdanig heeft geen specifieke voorkeur kenbaar gemaakt. De optie in de Wetstraat lijkt evenwel het beste aan de door de Europese Raad voorgeschreven criteria en de opgelegde timing te beantwoorden. Het gros van de lidstaten heeft formeel of informeel laten weten kandidaat te zijn voor het EMA, wat tot nu toe al tot ongeveer 22 kandidaturen leidt voor een mogelijke nieuwe locatie. Het is weliswaar een feit dat Brussel aan bijna alle criteria van de Europese Raad beantwoordt. Wij bieden dus een zeer competitieve kandidatuur aan en zijn helemaal niet kansloos.

 

Er zijn in België drie mogelijke locaties, namelijk één per Gewest. Dat is bijna normaal. Tijdens de meest recente vergadering van het Overlegcomité zijn wij echter tot een akkoord gekomen. In eerste instantie gaat de voorkeur uit naar de locatie in Brussel. In tweede instantie kunnen wij, indien noodzakelijk, nog altijd naar de twee andere locaties in Vlaanderen of Wallonië gaan.

 

Een en ander is gebeurd op basis van een eerste bezoek van de vertegenwoordigers van het EMA in België. Zoals gezegd, de voorkeur gaat uit naar een locatie in Brussel. Ik herhaal echter dat het akkoord in het Overlegcomité inhoudt dat de keuze in eerste instantie Brussel is. Indien noodzakelijk is er een presentatie van de andere kandidaturen. Ik heb naar een brochure verwezen, die bijvoorbeeld de drie locaties kan bevatten met uitleg bij elke mogelijke beslissing.

 

À l’initiative du ministre de l’Économie, Kris Peeters, un Brexit high level group a été créé pour étudier l’impact économique du Brexit sur l’économie belge et les défis à relever sur la base de rapports fournis par différents secteurs d’activité concernés, ainsi que la Banque nationale et le SPF Économie. Ce groupe de travail a présenté un rapport de recommandations fin janvier.

 

De FOD Buitenlandse Zaken werkt voort aan de goede samenwerking tussen de FOD en de Gewesten om meer informatie te krijgen van de verschillende sectoren. Wij zijn nu dus bezig met een presentatie van alle specifieke Belgische belangen op basis van de vraag van de drie Gewesten in dat verband. Ik herhaal dat er tot nu toe een klaar en duidelijk gezamenlijk standpunt van de 27 lidstaten is om een mandaat te geven aan de heer Barnier.

 

Monsieur Flahaux, il s’agit bien de M. Barnier, M. Baroin s’occupant d’autre chose pour l’instant en France.

 

We hebben een klaar en duidelijk mandaat gegeven aan de heer Barnier en wachten op de reactie van Groot-Brittannië. Op basis van die reactie zullen we misschien verder kunnen gaan en een echt debat voeren binnen de 27.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer de minister.

 

Inmiddels heeft collega Van Peteghem mij laten weten dat hij het in zijn repliek kort zal hebben over zijn vraag nr. 19688 over de verhuizing van de EU-agentschappen, waarover u het had in uw antwoord.

 

Eerst geef ik het woord aan collega Luykx.

 

01.05  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, wat de zetel EGB en EBA betreft is het goed dat er eensgezindheid is. Dat verhoogt de kansen op een mogelijke vestiging hier en dat is aan te moedigen.

 

Wat het hele dossier van de brexit betreft, door de verzwakte positie van mevrouw May en door de hele start van die onderhandelingen, zitten we sowieso met een zekere vertraging. Dat is niet zozeer vertraging achter de schermen, maar het is op dit moment wat koffiedik kijken. The proof of the pudding is in the eating, zoals de Britten dat zo mooi zeggen. Heel concreet kunnen we pas in debat gaan van wanneer er resultaten zijn van die onderhandelingen. We hebben hier ook de heer Barnier gehoord en het spreekt voor zich dat hij in zijn positie niet in zijn kaarten laat kijken en voorzichtig is.

 

Dit proces zullen we de volgende maanden van nabij volgen en we rekenen daarvoor op u als goed geïnformeerd verslaggever om ons op de hoogte te houden.

 

01.06  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

 

Wij moeten inderdaad vermijden dat er onduidelijkheid en onzekerheid komt, zowel voor onze Belgische bedrijven als voor onze EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De vorming van een andere coalitie, die iets minder sterk aan de onderhandelingstafel zal zitten, zal ongetwijfeld een invloed hebben op de timing, wat ongetwijfeld weer een invloed zal hebben op de onduidelijkheid en onzekerheid die zullen ontstaan. Wij hebben er altijd al op gewezen dat het belangrijk is dat er duidelijkheid blijft bestaan, zeker voor onze Belgische bedrijven.

 

Wat de rechten van onze EU-burgers burgers betreft – u hebt het aantal Belgen in het Verenigd Koninkrijk aangehaald, 26 000 à 27 000 – voor hen is het belangrijk dat er duidelijkheid is, zodat zij weten waar zij aan toe zijn op het moment dat de brexit een feit zal worden.

 

Ik had inderdaad ook nog een vraag over het Europees geneesmiddelenagentschap. U hebt het antwoord daarop grotendeels gegeven. Het is zeer goed dat er eensgezindheid is over een locatie. Het zal belangrijk zijn dat wij een heel sterk dossier indienen, want heel veel andere landen hebben ook interesse. Op dat vlak is het positief dat wij met de Gewesten en Gemeenschappen en de federale staat één kandidaat naar voren kunnen schuiven.

 

01.07  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je remercie le ministre pour sa réponse.

 

Je pense qu’en tout cas aussi pour bien négocier le Brexit, il fallait que du côté européen, on ait un front fort. En ce sens, je pense premièrement que l’élection de M. Macron et la probable réélection de Mme Merkel seront un élément qui devrait permettre d’avoir un bon tandem européen, même si l’Europe ne se résume évidemment pas à ces deux pays, qui pourraient peut-être parfois se l’imaginer.

 

Deuxièmement, j’ai entendu ce que vous avez dit à propos des agences. Ce que j’ai trouvé extrêmement intéressant depuis hier, c’est de voir que la chancelière Merkel et son parti vont agir pour que le Parlement européen soit totalement à Bruxelles et qu’en échange, on pourrait donner l’Agence des médicaments à Strasbourg. Si nous pouvions avoir les deux, bien entendu, ce serait bien; on ne va pas bouder notre plaisir, mais je pense que le Parlement européen est une institution fondamentale. Et ce serait très bien qu’elle soit entièrement à Bruxelles.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Burundi" (n° 18085)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évolution de la situation au Burundi" (n° 18523)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la crise au Burundi" (n° 19517)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Burundi" (nr. 18085)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de evolutie van de situatie in Burundi" (nr. 18523)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de crisis in Burundi" (nr. 19517)

 

02.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, des morts, des disparitions par centaines, c'est le bilan de la crise au Burundi depuis que le président Pierre Nkurunziza a décidé de se faire réélire en violant la Constitution. Le jeudi 15 juin 2017, une commission d'enquête internationale rendait son rapport au Conseil des droits de l'homme de l'ONU après quatre mois de travail de terrain.

 

Fatsah Ouguergouz a été très clair devant le Conseil des droits de l'homme. Les premiers mois d'enquête ont confirmé "notre pire crainte", a-t-il dit, sur l'ampleur et la gravité des allégations de violation des droits de l'homme au Burundi. Le président de la commission l'avoue lui-même; le travail n'a pas été facile car Bujumbura leur a refusé tout accès au territoire burundais.

 

Les enquêteurs sont allés enquêter auprès des plus de 400 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins. Ils y ont recueilli près de 500 témoignages sur les graves violations des droits de l'homme commises depuis le début de la crise, en avril 2015. Et ce qui a le plus frappé les enquêteurs, c'est le "sentiment de peur profonde et généralisée" ressenti par des réfugiés "traumatisés" par les violences qu'ils ont subies.

 

Côté gouvernement, le ministre des Droits de l'homme a rejeté ce rapport dès le mercredi 14 juin 2017. Le représentant permanent du Burundi auprès du Conseil des droits de l'homme a réagi. Il s'en est pris violemment à l'Union européenne accusée d'en être l'instigatrice et de faire pratiquement partie d'un complot international contre le Burundi.

 

Monsieur le ministre, je sais que ce pays fait partie de vos centres d'intérêts. Avez-vous des informations concordantes à cette commission d'enquête? Qu'en est-il du sort des expatriés belges sur le territoire burundais? Un éventuel plan d'évacuation de nos ressortissants est-il à l'ordre du jour?

 

02.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, je vous remercie de m'offrir l'occasion de faire le point sur la situation au Burundi, qui est toujours dans l'impasse sur le plan politique.

 

Les partis d'opposition continuent à être harcelés, en particulier le FNL de M. Rwasa, dont de nombreux militants ont été tués ou emprisonnés arbitrairement ces derniers mois, et le MSD qui a été récemment suspendu pour six mois. Des élections sont prévues en 2020, mais les libertés fondamentales des partis politiques ne sont toujours pas respectées.

 

Je m'inquiète du processus de révision de la Constitution qui vient d'être enclenché. Ce processus semble avoir pour principal objectif la suppression de la limite des mandats présidentiels. Si le Burundi a bien entendu le droit de réviser sa loi fondamentale, le moment ne paraît pas vraiment opportun. La crise actuelle empêche toute révision de la Constitution qui serait consensuelle et inclusive, notamment parce qu'une grande partie de l'opposition et de la société civile est en exil.

 

La situation économique se dégrade rapidement. C'est un facteur de déstabilisation. La manifestation la plus spectaculaire de cette crise est la pénurie de carburant qui frappe le pays et prend des proportions très inquiétantes.

 

La situation des étudiants est également très difficile. C'est la transformation de leur bourse en prêt qui a provoqué leur mouvement. Les étudiants ont désormais repris les cours mais cela a été au prix de l'arrestation de quelques leaders du mouvement étudiant. Aujourd'hui, quatre étudiants sont toujours détenus à la prison de Mpimba, en attente de jugement. Ils sont accusés d'avoir voulu préparer une insurrection. Notre ambassade à Bujumbura suit de près leur situation.

 

Je n'ai pas entendu parler de vagues d'arrestations ciblant particulièrement des femmes. Par contre, nous avons reçu des vidéos montrant des Imbonerakure (des militants du mouvement de jeunesse du CNDD-FDD) appelant au viol des opposantes. Ces agissements intolérables ont notamment été dénoncés par le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.

 

En ce qui concerne la situation des droits de l'homme en général, nos préoccupations sont grandes, tout comme les vôtres. Nos informations recoupent celles des enquêteurs de la commission des Nations unies. Les informations nous proviennent, outre de réfugiés et d'autres exilés, également de sources locales. Malgré les difficultés, il y a encore un certain nombre d'observateurs des droits de l'homme sur place, qui font un travail remarquable. Toutes ces sources parlent d'arrestations arbitraires, d'enlèvements inexpliqués, d'exécutions extrajudiciaires, de torture et du climat de peur généralisé dans la population, notamment en raison des exactions des Imbonerakure.

 

L'amélioration de l'état des droits de l'homme constitue l'une des principales exigences de l'Union européenne pour la levée des mesures définies par l'article 96 des Accords de Cotonou.

 

La commission d'enquête a fait rapport au Conseil des droits de l'homme qui s'est tenu au mois de juin au sujet de la crise des droits de l'homme qui dure depuis plus de deux ans. La commission y décrit un climat de peur généralisé, des restrictions sévères des libertés fondamentales, des violences (notamment sexuelles) alimentées par des discours de haine et ce, dans un contexte d'impunité.

 

Le Burundi a rejeté toutes les accusations et les a retournées en les qualifiant d'attaques contre la souveraineté nationale. La commission est donc confrontée à des défis pour exécuter son mandat, que sont sa courte durée et l'absence totale de coopération des autorités burundaises. Elle souhaite poursuivre ses efforts vis-à-vis de ces autorités en vue d'aboutir à une nécessaire coopération.

 

Lors du dialogue interactif avec la commission d'enquête, nous avons souligné, une fois de plus, l'importance d'une reprise rapide par le Burundi de sa collaboration avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme.

 

Je regrette que les enquêteurs de l'ONU n'aient pas eu accès au territoire burundais. Je demande en outre aux autorités de permettre aux observateurs de l'Union africaine et des Nations unies d'accomplir leur mission. Ces mesures favoriseraient un rétablissement de la confiance avec la communauté internationale.

 

À propos de la sécurité de nos expatriés, notre ambassade sur place dispose d'un plan de crise élaboré avec le ministère de la Défense, qui permet l'évacuation et la sécurisation rapides de nos ressortissants. Ce plan est régulièrement mis à jour. Toutefois, pour le moment, on ne constate pas de menace nouvelle contre la communauté belge. Nous restons vigilants, mais on ne parle pas pour l'instant d'évacuation. Je rappelle que cette mesure reste évidemment exceptionnelle.

 

En ce qui concerne les pressions, l'Union européenne a enclenché en mars 2016 une procédure "article 96 des Accords de Cotonou" et suspendu une partie de son aide au développement. Une évaluation est en cours, au terme de laquelle ces dispositions devraient, dans les prochains jours, être prolongées pour six mois, vu l'absence d'évolution favorable. Par conséquent, je ne crois pas que certains projets de l'Union européenne bénéficient directement aux dirigeants burundais. En revanche, je tiens à préciser que l'Union européenne et la Belgique continuent d'aider massivement la population burundaise. Pour notre part, nous sommes ainsi tout particulièrement présents dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.

 

Quant aux sanctions individuelles, la liste de l'Union européenne comprend actuellement quatre noms, mais l'effet d'une telle mesure paraît assez faible au Burundi, car ses dirigeants voyagent rarement et détiennent peu d'avoirs et de comptes bancaires en Europe. Tant que la région ne s'engage pas véritablement, ces moyens de pression ne produisent que des effets limités. Elle semble avoir pris conscience de l'impasse et paraît vouloir en sortir. Ainsi, malgré la charge du président Museveni contre l'article 96 au cours du dernier sommet de l'East African Community, il convient de noter que le rapport du facilitateur Mkapa y a été adopté. Or ce texte présente une analyse très proche de la nôtre et propose des pistes de sortie de crise basées sur le dialogue inclusif, sans conditions préalables, ainsi que l'adoption de mesures d'apaisement par les autorités burundaises.

 

L'équipe de l'ancien président Mkapa, aidée par l'ONU et l'Union africaine, préparait une nouvelle réunion qui devait avoir lieu début juillet. Nous espérons que toutes les parties au conflit prendront part à un dialogue, dans un esprit de réconciliation et avec comme principal objectif des élections libres et transparentes en 2020.

 

Pour ce qui est de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, de nombreuses personnes ont dû prendre le chemin de l'exil, notamment vers la Belgique. L'une de nos demandes aux autorités est de permettre à ces personnes de revenir au Burundi et d'y travailler en toute sécurité et liberté. Pour ceux qui sont encore là-bas, la sécurité est loin d'être garantie. Ce sera sûrement l'un de nos sujets de conversation avec le nouvel envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando, qui, par son expérience au Burkina Faso, connaît bien la société civile.

 

Une forte présence de l'ONU au Burundi est nécessaire dans les conditions actuelles. Mais, je le répète, nous sommes dans une sorte d'impasse politique. Nous ne voyons en tout cas pas la situation changer.

 

02.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le ministre.

 

Le tableau que vous venez de dresser est à la fois extrêmement précis, mais tout aussi inquiétant, parce qu'on se demande s'il ne faudra pas évoquer, et peut-être en arriver à une intervention extérieure. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à la situation du Cambodge avec les Khmers rouges où finalement la communauté internationale n'est pas intervenue et il y a eu des millions de morts. Nous n'en sommes pas là, heureusement, mais c'est très inquiétant, surtout pour la population civile. Je vous remercie aussi d'avoir précisé que, pour l'éventuelle évacuation des Belges, en dernier recours, tout est déjà prévu.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Turquie" (n° 18159)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la position européenne sur la Turquie" (n° 18912)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation de la presse en Turquie dont le responsable de RSF risque jusqu'à 14 ans de prison" (n° 19447)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in Turkije" (nr. 18159)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Europese standpunt ten aanzien van Turkije" (nr. 18912)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie van de pers in Turkije en meer bepaald van een RSF-verantwoordelijke die een gevangenisstraf van 14 jaar riskeert" (nr. 19447)

 

03.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la Turquie semble s'éloigner chaque jour du modèle démocratique que nous défendons au sein de l'Union européenne, notamment en se rapprochant de façon déterminée d'un régime totalitaire. D'ailleurs, le leader du principal parti de l'opposition vient encore de le déclarer.

 

Ainsi, la presse devient la cible des autorités turques comme dans les pires dictatures. Il est reproché à Erol Önderoglu d'avoir fait l'apologie du terrorisme kurde, lors d'une conférence de presse le 2 mars 2016. Il est menacé d'une peine de quatorze ans de prison.

 

"Notre représentant est poursuivi pour propagande terroriste, pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec un journal kurde qui a été interdit depuis", explique Johann Bihr, un des responsables de Reporters sans Frontières (RSF). Au total, cinquante-six journalistes sont poursuivis pour avoir pris part à la campagne de solidarité. Plus d'une centaine de journalistes sont emprisonnés. Depuis un an, plus de cent cinquante médias ont été fermés dans le cadre de l'état d'urgence. Ce pays est classé 155ème sur 180 dans le classement de la liberté de la presse réalisé chaque année par RSF. L'organisation a d'ailleurs lancé au mois de mai une campagne spécialement dédiée aux journalistes emprisonnés en Turquie.

 

Monsieur le ministre, pensez-vous possible qu'avec vos collègues du Conseil de l'Europe, vous puissiez faire réellement pression sur Ankara afin d'influencer sa politique vers davantage de liberté de la presse?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, la situation en Turquie continue d'être source de vives préoccupations et est suivie de près par mes services. Nos positions sont relayées tant au niveau européen que dans les instances du Conseil de l'Europe et aux Nations unies. Elles se traduisent aussi par des actions concrètes de solidarité au niveau bilatéral, par exemple avec une présence de nos représentants diplomatiques lors de certains procès.

 

Dans le Conseil européen, la Belgique a adopté depuis plusieurs mois une position parmi les plus fermes. Il n'est plus crédible d'entretenir la fiction de la poursuite des négociations d'adhésion comme si de rien n'était. Une réflexion doit être menée au niveau européen sur nos relations à venir avec la Turquie.

 

Pour la Belgique, une conséquence aussi de cet état de fait doit être une remise à plat des financements européens en faveur de la Turquie. Intrinsèquement liés au processus d'élargissement, les fonds IPA, instrument d'aide à la pré-adhésion, ne peuvent plus être dépensés sans aménagement majeur et sans une sérieuse réorientation. Les fonds IPA doivent en priorité contribuer au renforcement de la société civile turque, favoriser les échanges people to people, financer des programmes dans le cadre de la facilité pour les réfugiés syriens en Turquie, ce qui est déjà le cas. La pertinence de tous les autres programmes devrait être réévaluée à la lumière du contexte actuel.

 

Un des messages qu'on peut retenir du Conseil informel Affaires étrangères d'avril dernier est la nécessité de maintenir un dialogue sur les intérêts communs de l'Union et de la Turquie. Je crois que les dialogues en matière de migration et de lutte contre le terrorisme sont importants. J'estime qu'il faut également que l'Union européenne envisage tous les leviers dont elle dispose pour peser sur la Turquie, que ce soit en matière de mobilité ou en matière économique et commerciale.

 

Lors de l'entretien du président Erdogan avec le président du Conseil, Donald Tusk, et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, en marge du sommet OTAN le 25 mai dernier, une liste de rencontres possibles a été suggérée par le président de la Commission, basée entre autres sur le principe déjà existant des high level political dialogue et des dialogues sectoriels. Certaines conditions pour la libéralisation des visas et pour la modernisation de l'union douanière ont été répétées. N'oublions pas que la question chypriote constitue un élément central de la problématique de l'union douanière et cette discussion sur l'union douanière constitue un levier important dans les mains de l'Union européenne.

 

Au niveau du Conseil de l'Europe, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé le 28 avril dernier de remettre la Turquie en régime de monitoring, en réaction aux mesures prises après la tentative de coup d'État. Cette décision autonome de l'assemblée est définitive et ne demande pas d'aval ou de formalisation de la part du Comité des ministres. Lors de la dernière session du Comité des ministres à Nicosie les 18 et 19 mai, j'ai appelé les autorités turques à dialoguer et à coopérer pleinement avec l'ensemble des mécanismes de surveillance établis par le Conseil de l'Europe. J'ai aussi appelé les autorités turques à assurer le suivi des recommandations par des réactions et mesures concrètes. J'ai également souligné que les libertés d'expression et d'association, la liberté de la presse et le pluralisme politique doivent rester des principes clés des travaux du Conseil de l'Europe vis-à-vis de la Turquie. Un référendum éventuel sur la réintroduction de la peine de mort marquerait une rupture avec l'acquis de valeurs développées au sein du Conseil de l'Europe depuis des décennies, comme nous l'avions déjà dit en ce qui concerne le processus d'adhésion à l'Union européenne.

 

Ces messages sont aussi relayés au niveau des Nations unies. Le 12 juin dernier, lors de la 35e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à New York, la délégation belge a formulé en particulier trois exigences fortes: la fin de l'état d'urgence afin de garantir à nouveau la pleine jouissance des droits fondamentaux, la libération de toutes les personnes détenues pour avoir fait usage de leur droit à la libre expression et la mise sur pied d'un mécanisme de recours impartial et efficace pour traiter les plaintes des dizaines de milliers de fonctionnaires limogés.

 

S'agissant de la liberté de la presse, vous évoquez, monsieur Flahaux, la situation de M. Erol Önderoglu. Il a comparu le 8 juin dernier devant la cour d'assises d'Istanbul. À l'issue de cette quatrième audience, son procès a été reporté au 26 décembre prochain. Ce procès est suivi avec la plus grande attention par notre consulat général à Istanbul, comme sont suivis, par ailleurs, par notre ambassade à Ankara ou notre poste à Istanbul, d'autres procès ouverts contre des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme ou des membres de la société civile.

 

À cet égard, nous pouvons encore évoquer l'arrestation de M. Taner Kiliç, président d'Amnesty International en Turquie. Sa situation a été discutée lors du Conseil Affaires étrangères de ce lundi 19 juin où j'ai eu l'occasion de réitérer un message de soutien et de solidarité. Nous essayons de porter notre message mais aussi d'entreprendre des actions, en collaboration avec nos collègues européens et avec la diplomatie européenne.

 

Je le répète, nous devons continuer à être très attentifs à la situation en Turquie. Il faut à la fois être très ferme sur un certain nombre de dérives constatées aujourd’hui, et en même temps, il faut pouvoir continuer à dialoguer sur des matières d’intérêt commun dans le domaine de la migration comme dans celui de la lutte contre le terrorisme.

 

03.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je remercie monsieur le ministre pour sa réponse.

 

Il est sûr que la problématique de la liberté de la presse ne se limite hélas pas à la Turquie. Nous avons une résolution en cours d’élaboration en commission des Relations extérieures à ce sujet. Deuxièmement, la commission des Relations extérieures se rendra très prochainement en Turquie. J’espère qu’il s’agira d’une occasion pour dégager certaines lignes.

 

Enfin, plus fondamentalement et plus globalement, il est sûr qu’on assiste progressivement, de semaine en semaine, à une dégradation de la situation à tous points de vue. Le problème, c’est qu’on n’a pas tous les instruments pour contrer cela. En effet, par ailleurs, la Turquie est membre de l’OTAN, la Turquie est un rempart dans la problématique des réfugiés. Nous devons souhaiter que les conflits en Syrie et en Irak se terminent car il n’y aura ainsi plus d’arrivée de réfugiés. Ce serait pour nous une manière de pouvoir influer plus fortement sur la Turquie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nakende visumvrijstelling voor Oekraïne en de toenemende macht van extreemrechts in het land" (nr. 18444)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de afschaffing van de visumverplichting voor een kort verblijf voor Oekraïners" (nr. 19341)

04 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la prochaine dispense de visa pour les ressortissants ukrainiens et la montée en puissance de l'extrême droite dans le pays" (n° 18444)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la fin du visa court séjour pour les Ukrainiens" (n° 19341)

 

04.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, Oekraïners kunnen binnenkort visumvrij naar de EU reizen. Met een biometrisch paspoort zullen Oekraïense staatsburgers maximum 90 dagen naar de EU kunnen komen als toerist of om zakelijke of familiale motieven. Volgens het Europees Parlement voldoet Oekraïne aan alle criteria en is dit een sterke boodschap dat Oekraïne een belangrijke partner is voor de EU.

 

Toch moeten we daar een kanttekening bij maken. Er is de toenemende macht van extreemrechts in het land. Er worden meer en meer gewelddadige protesten tegen de regering in Kiev georganiseerd. Politici worden gegijzeld, gebouwen bezet. Vreemdelingen worden afgeranseld enzovoort. Het is moeilijk om dat niet te zien. Daarnaast gaat het land nog steeds gebukt onder een verwoestende oorlog en zijn er stevige besparingen aan de gang, die de laatste vormen van sociale bescherming ondermijnen.

 

Het is niet ondenkbaar dat Oekraïners deze visumvrijstelling zullen gebruiken voor een beter leven in de Europese Unie. Het is goed dat de EU het opschortingsmechanisme voor die visa verscherpt, waardoor de visumplicht makkelijker opnieuw kan worden ingevoerd in uitzonderlijke gevallen.

 

Mijnheer de minister, hebt u enige inschatting hoeveel Oekraïners hiervan gebruik zullen maken? Bestaat volgens u de mogelijkheid dat deze Oekraïners de vrijstelling zullen gebruiken om hierheen te reizen en politiek asiel aan te vragen? Deelt u deze bezorgdheid? Kunt u ook de verscherping van het opschortingsmechanisme verder toelichten?

 

04.02  Kattrin Jadin (MR): Depuis les 10 et 11 juin derniers, les Ukrainiens en possession d’un passeport biométrique ont la possibilité de voyager sans visa en Europe. Il s’agit d’un court séjour pour des raisons touristiques, familiales ou d'affaires. C'est une bonne chose pour la liberté de circulation qui en découle, et l'on peut en escompter des bienfaits économiques. Malgré tout, j'aimerais vous poser quelques questions. Il s'agit, dans cet accord, de contrer certaines craintes que l’Europe pourrait déroger à ladite mesure si la pression migratoire s’intensifiait ou si des Ukrainiens se maintenaient sur le territoire au-delà des trois mois autorisés. Une certaine méfiance s'est installée.

 

Quels retours économiques peut-on escompter de ce type de délivrance? Quels étaient les principaux motifs avancés auprès de notre ambassade à Kiev pour une demande de visa? Cette mesure va-t-elle favoriser les échanges?

 

04.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, enkele van deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega Theo Francken maar ik zal toch een antwoord geven.

 

Oekraïne heeft ruim vier miljoen geldige paspoorten in omloop, waarvan de meerderheid, 2,8 miljoen, reeds biometrisch is. Naar aanleiding van de visumvrijstelling die voorbehouden is voor biometrische paspoorten kan echter verwacht worden dat vele Oekraïeners hun niet-biometrisch paspoort zullen inruilen voor een biometrisch exemplaar.

 

De visumvrijstelling geldt voor alle houders van biometrische paspoorten, ongeacht uit welke regio van Oekraïne, zoals erkend door de internationale gemeenschap. Er is geen verschil tussen de ene en de andere regio, het geldt voor het hele land.

 

Er kan niet precies worden ingeschat hoeveel personen naar België zullen reizen en hoeveel daarvan misbruik zullen maken van het vrijstellingsregime, bijvoorbeeld door een ongegronde asielvraag in te dienen. De Commissie heeft tegelijk met het voorstel een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van visumvrijstelling op migratie- en veiligheidsgebied. Een beperkte stijging van het aantal asielaanvragen kan natuurlijk nooit uitgesloten worden, zeker niet in de eerste maanden na de vrijstelling.

 

Wij zullen in elk geval de evolutie van het aantal Oekraïense asielaanvragen nauwgezet monitoren en zo nodig ingrijpen. Het hervormde visiumsuspensiemechanisme, waarvan België één van de initiatiefnemers was, geeft ons bijkomende instrumenten om zonodig op Europees niveau maatregelen te nemen. Dat is misschien nodig na de eerste ervaringen.

 

Cette libéralisation partielle des visas devrait en effet contribuer à promouvoir les échanges entre l'Union européenne et l'Ukraine. Endéans les limites de l'exercice, la mobilité accrue tend à favoriser les contacts interpersonnels. Ces contacts constituent d'ailleurs une priorité de l'action de l'Union européenne à l'égard des pays du Partenariat oriental dont fait partie l'Ukraine.

 

De manière générale, les échanges plus soutenus permettront de renforcer l'ancrage européen de ces pays. Il faut également souligner que la dimension économique, avec notamment des perspectives potentielles pour le secteur touristique, compte parmi les bénéfices envisagés à la suite de la mobilité accrue induite par la libéralisation partielle des visas. Il est toutefois encore trop tôt pour se prononcer sur l'étendue de ces retombées tant économiques que touristiques.

 

Het beeld van een groeiende invloed van extreemrechtse nationalisten die bovendien zouden heulen met de autoriteiten wordt grotendeels gevoed door campagnes van desinformatie vanuit Rusland en vanuit de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne. Deze zijn er voornamelijk op gericht de regering en pro-Europese bewegingen in diskrediet te brengen. Het is derhalve aangewezen om de waarlijke impact van extreemrechtse groepen in Oekraïne te relativeren. Zo is de vertegenwoordiging van de extreemrechtse partij in het Oekraïense parlement weinig talrijk. Dat neemt niet weg dat dergelijke nationalistische extremistische groeperingen in staat zijn om schadelijke acties te ondernemen. Een recent voorbeeld is dat van de weg- en spoorwegblokkades ten aanzien van goederen uit de bezette gebieden in Oost-Oekraïne en in Rusland geregistreerde vrachtwagens.

 

Hoewel het hier ging om een reactie als gevolg van het nationaliseren van bedrijven in het oosten van het land door Rusland, hebben deze acties geleid tot een escalatie van de spanningen en het scheppen van een bijkomende hindernis ter implementatie van de Minskakkoorden die een duurzame oplossing van het conflict moeten bewerkstelligen. De Oekraïense regering heeft zich kritisch opgesteld tegen deze acties en de blokkades inmiddels ontmanteld. Het opschortingmechanisme werd onder andere op vraag van België verscherpt als bijkomende garantie voor de huidige golf voorgestelde vrijstellingen, niet enkel Georgië en Oekraïne maar ook Kosovo en Turkije. Er werden bijkomende criteria vastgelegd die het schorsingmechanisme in gang kunnen zetten, zoals een stijging van het aantal binnenkomst–weigeringen en een toegenomen risico voor de openbare orde en veiligheid.

 

Voor het criterium readmissie zullen voortaan bovendien niet enkel weigeringen van eigen onderdanen maar ook weigeringen van onderdanen van derde landen in rekening kunnen worden gebracht, indien van toepassing op grond van een Europees readmissieakkoord zoals dat ook het geval is met Oekraïne. De referentieperiodes van deze stijgingen worden bovendien verlaagd van zes tot twee maanden. De vergelijking met de periode voorafgaand aan de visumvrijstelling kan voortaan gemaakt worden zonder enige tijdsbeperking. De vroegere termijn van maximaal zeven jaar wordt geschrapt.

 

De Commissie kan voortaan ook zelf de schorsing initiëren, zonder notificatie van een lidstaat. In de praktijk zal een lidstaat immers vaak terughoudend zijn om als eerste of enige zo’n situatie te notificeren, zelfs als de criteria op zich vervuld zijn, aangezien dat erg gevoelig zal liggen bij het betrokken derde land. De Commissie kan dat in hetzelfde geval als de lidstaat. Voor derde landen die werden vrijgesteld op basis van een visumdialoog met een lijst van te vervullen criteria, zal de Commissie dat bovendien ook steeds kunnen indien de criteria niet langer vervuld zijn. Er is dus altijd de mogelijkheid voor de Commissie om in dezelfde richting te gaan als een of andere lidstaat.

 

Nieuw is eveneens dat de Commissie verplicht zal worden een uitvoeringshandeling voor te stellen om de schorsing op te leggen indien een meerderheid van de lidstaten hierom verzoekt. De eerste verlengbare periode van schorsing wordt bovendien opgetrokken van zes naar negen maanden. De Raad kan echter tijdens deze eerste periode de schorsing niet meer opleggen aan alle onderdanen van het betrokken derde land, maar enkel aan bepaalde categorieën. Dat was een toegeving aan het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen. De categorieën kunnen echter zeer ruim worden omschreven, bijvoorbeeld alle houders van gewone paspoorten, zoals vermeld in een gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie. Indien de schorsing wordt verlengd, kan zij wel worden opgelegd aan alle onderdanen, maar hiervoor zal dan de goedkeuring van het Europees Parlement nodig zijn. De verlenging is mogelijk voor 18 maanden.

 

Het was een zeer lang debat, mijnheer Luykx, in de Raad om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ik heb al gezegd dat er een schorsingsmechanisme werd ingevoerd, eerst en vooral op vraag van België, en nog andere partners. Daarna waren onderhandelingen met het Europees Parlement noodzakelijk, met bepaalde aanpassingen, zeker wat de onderdanen betreft waar wij streven naar precieze categorieën. Het is mogelijk om dat te doen.

 

04.04  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het debat is daar uitvoerig gevoerd, we zullen dat hier niet overdoen. Volgens mij is het belangrijk dat men de referentieperiode korter maakt: sneller meten is ook sneller weten. Het geheel van maatregelen die flankerend getroffen zijn om een opschorting mogelijk te maken, is goed. Ik begrijp dat een precieze inschatting vandaag niet mogelijk is, maar het dossier wordt blijkbaar hier en in Europa met de nodige aandacht gevolgd.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le possible retrait de financement par l'UE d'une ONG aidant les réfugiés en Grèce" (n° 18650)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement perçu par les ONG s'occupant des réfugiés en Grèce" (n° 18742)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mogelijke intrekking van de financiering door de EU van een ngo die de vluchtelingen in Griekenland helpt" (nr. 18650)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de financiering van de ngo's die zich om vluchtelingen in Griekenland bekommeren" (nr. 18742)

 

05.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la Commission européenne a récemment cessé son soutien financier à l'organisation aidant les réfugiés en Grèce.

 

L'ONG en question est soupçonnée d'avoir exploité sexuellement des migrants dès leur arrivée sur la péninsule grecque. C'est l'autorité européenne qui a découvert elle-même les méfaits présumés. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a dès à présent ouvert une enquête.

 

Monsieur le ministre, le nom et l'origine de l'organisation inculpée sont-ils connus? Comment peut-on lancer une investigation dans ce cas-ci? Quelles sont les procédures à respecter afin de retirer le financement à des ONG inculpées dans ce genre de méfaits? Dans l'hypothèse où ces aides n'ont pas été correctement allouées – ce qui est manifestement le cas ici –, l'Union européenne peut-elle en réclamer la restitution?

 

05.02  Didier Reynders, ministre: Madame Jadin, la plupart des ONG s'occupant de réfugiés en Grèce et qui perçoivent des aides européennes bénéficient d'un soutien de la Commission au titre de l'instrument d'aide d'urgence activé en mars 2016 pour une période de trois ans par un règlement du Conseil (règlement 2016/369).

 

S'agissant du suivi des projets et du contrôle quant à l'utilisation adéquate du financement de l'Union européenne, des experts de la Commission déployés en Grèce coopèrent étroitement avec les organisations chargées de leur mise œuvre et suivent les projets financés par l'Union de manière à en garantir l'efficience. Les procédures de monitoring instaurées prévoient notamment des mesures de prévention des fraudes et de rapportage ainsi qu'un mécanisme de réponse aux différentes irrégularités constatées.

 

Grâce à ces outils de contrôle, la Commission a récemment identifié deux motifs de plaintes sérieux concernant une ONG. L'un concerne l'utilisation frauduleuse de fonds européens, l'autre porte sur de sérieux soupçons d'exploitation sexuelle de réfugiés. S'agissant de la plainte pour fraude, l'OLAF, conformément aux procédures en vigueur, mène actuellement une enquête. En ce qui concerne les soupçons d'exploitation sexuelle de migrants, la Commission en a informé les autorités grecques compétentes car il s'agit d'un délit criminel qui relève de la compétence des États membres. La suite qui sera donnée à cette procédure dépendra de l'évolution et des résultats de l'enquête menée par l'OLAF.

 

Je note par ailleurs que le versement de fonds à des ONG suspectées de fraude, de corruption ou d'activités illégales est suspendue pendant la durée de l'enquête de l'OLAF. En fonction des résultats de celle-ci, il est possible que les fonds soient définitivement suspendus ou que l'ONG incriminée doive restituer les fonds déjà perçus. C'est la procédure habituelle.

 

La Commission apporte une aide humanitaire à travers le monde via de nombreuses ONG et mentionne quelques cas d'organisations dont les fonds ont été suspendus ou qui ont dû restituer des fonds.

 

La Commission ne peut toutefois communiquer le nombre ni le nom de ces ONG dans la mesure où certaines enquêtes sont toujours en cours.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het project van de FOD Buitenlandse Zaken Invite an Ambassador" (nr. 18651)

06 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le projet du SPF Affaires étrangères Invite an Ambassador" (n° 18651)

 

06.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, zoals u misschien weet, heb ik een jaar geleden het gebruik van digitale platformen en sociale media door de diplomatie onderzocht. Ik ben nagegaan hoe de overheid zich in het buitenland via sociale media laat gelden en welke boodschap zij meegeeft. Het is een belangrijk instrument dat thans deel uitmaakt van een actueel en modern diplomatiek beleid.

 

Mijn aandacht werd dan ook getrokken door een oproep via de sociale media, waarbij onze ambassades, via het project “Invite an Ambassador”, aan organisaties de mogelijkheid geven om een diplomaat uit te nodigen. Dat is een interessant project.

 

Hoe groot of hoe klein is het succes van dit project? Is er al een evaluatie gepland?

 

Wie waren de gebruikers die op de oproep ingingen?

 

Hoe wordt het betaald? Is daar een uitgebreid of een bescheiden kostenplaatje aan verbonden?

 

Hoe hebt u de personen geselecteerd om één van die ambassadeurs te zijn? Hoe komt die groep van mensen tot stand? Zijn dat vrijwilligers of personen die werden aangeduid als Chinese vrijwilliger om dit te doen, als ze op een goed blaadje willen blijven staan bij de FOD?

 

Werd de vraag ook gesteld aan de regionale vertegenwoordigers? Werden zij daar ook bij betrokken om alzo het complementaire verhaal van onze federale ingewikkeldheid te verkondigen via Invite an Ambassador?

 

06.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, het gaat hier om een nieuw initiatief van de directie Pers & Communicatie, gestart in december 2016. Tot op heden werd een tiental keren een beroep gedaan op dit initiatief, ongeveer twee keer per maand. Er is inderdaad in een evaluatie voorzien tegen het einde van 2017, na een looptijd van ongeveer een jaar.

 

Alle Belgische organisaties kunnen een beroep doen op het programma. In de praktijk blijkt interesse vanwege de volgende organisaties: Femmes MR du Brabant wallon, International Association for the Exchange of Students for Technical Experience van de UGent, VVN — herhaaldelijk —, UNRIC, Jong CD&V, Olivaint Genootschap, Universitaire stichting in Brussel, Universiteit Antwerpen, EURON Modern Association in Leuven, VVN Youth Leuven, ELSA —- European Law Students' Association in Leuven — en Fedasil. Dat is een vrij diverse groep. Een spreker kan altijd weigeren indien hij of zij zich niet vertrouwd voelt met het onderwerp, of verwijzen naar een andere spreker op de lijst.

 

Dit programma genereert geen kosten. De sprekers zijn vrijwilligers en worden niet vergoed. Het aanvullen van de sprekerslijst gebeurt op basis van vrijwilligheid. Zowel actieve medewerkers als gepensioneerde oud-collega's zijn welkom.

 

Dit is een initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings–samenwerking. In principe zijn onze sprekers competent voor alle thema's die onder deze noemers vallen. Toch valt op dat vooral seniordiplomaten die al een functie van ambassadeur uitoefende, werden gevraagd en dat de thema's steeds van politieke aard waren en niet van economische aard.

 

Samenwerken met de Gewesten en Gemeenschappen was om deze redenen tot op heden niet aan de orde, maar uiteraard sluit ik dat niet uit in de toekomst, mocht er van hun kant belangstelling blijken. Het is immers de bedoeling dat het maatschappelijk middenveld de werking, de thematische variëteit en de diplomaten van ons land beter leert kennen in al zijn geledingen.

 

Ik meen dat het na een eerste evaluatie eind 2017 mogelijk zal zijn om een voorstel aan de Gewesten en de Gemeenschappen te doen. Waarom niet eenzelfde initiatief met de vertegenwoordigers van de verschillende gefedereerde entiteiten in het buitenland?

 

06.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, het is een goed initiatief. Ik zou u er bijna van verdenken dat u de mosterd bij ons bent komen halen, want wij organiseren in onze groep al enkele jaren een soortgelijk initiatief, waarbij onder anderen uw huidige directeur is komen spreken, de voormalige ambassadeur Johan Swinnen, en de heer Axel Buyse, die de insteek vanuit de gefedereerde Vlaamse deelstaat vertegenwoordigt. Ik vind het een zeer goed initiatief.

 

U hebt de lijst opgesomd. Kunt u mij deze lijst schriftelijk overhandigen? Alvast dank daarvoor.

 

Zoals u merkt, is onder de organisaties die een beroep hebben gedaan op dat initiatief, de N-VA nog geen vragende partij geweest. Dat komt omdat wij zelf een aanbod gecreëerd hebben. Ik zal het echter zeker verder opvolgen. In dat verband zal ik zeer binnenkort de vertegenwoordiging nagaan van de FOD Buitenlandse Zaken op andere vlakken, zoals sociale media en facebook. Ik heb gehoord dat er goede initiatieven zijn en dat ook in uw diensten mensen zich erachter geschaard hebben om een en ander te verbeteren. Wij zullen dat mee opvolgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapprochement entre Trump et l'Arabie saoudite" (n° 18875)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les conséquences des déclarations de Donald Trump en Arabie saoudite les 20 et 21 mai dernier" (n° 19432)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la crise entre le Qatar et l'Arabie saoudite" (n° 19168)

- Mme Laurette Onkelinx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les relations diplomatiques avec le Qatar" (n° 19394)

- M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le conflit entre l'Arabie saoudite et le Qatar" (n° 19505)

07 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toenadering tussen Trump en Saudi-Arabië" (nr. 18875)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gevolgen van de uitspraken van Donald Trump in Saudi-Arabië op 20 en 21 mei jongstleden" (nr. 19432)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de crisis tussen Qatar en Saudi-Arabië" (nr. 19168)

- mevrouw Laurette Onkelinx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de diplomatieke betrekkingen met Qatar" (nr. 19394)

- de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het conflict tussen Saudi-Arabië en Qatar" (nr. 19505)

 

07.01  Kattrin Jadin (MR):Monsieur le président, monsieur le ministre, lors de son premier voyage à l'étranger, le président Trump a donné un discours devant un panel de représentants de pays musulmans, sur le thème de l'extrémisme islamique et, selon le président américain, le soutien de l'Iran au terrorisme. Son discours contrastait avec ceux tenus lors de la campagne et avec sa volonté d'interdire l'accès aux États-Unis aux musulmans. Ce qui apparaît comme un changement de politique externe semble également se traduire dans les faits par un rapprochement entre les États-Unis et l'Arabie saoudite dans la lutte contre le terrorisme.

 

Monsieur le ministre, quelle analyse vos services font-ils du discours tenu par le président Trump et du rapprochement  de celui-ci avec l'Arabie saoudite? Quelles conséquences auront les accusations énoncées contre l'Iran sur les relations entre l'Iran et l'Union européenne? Quelles pourraient être les conséquences sur la stabilité et l'équilibre régional d'une plus grande implication des pays musulmans dans la lutte contre le terrorisme?

 

07.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont annoncé, le lundi 5 juin, la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutien au terrorisme, y compris Al-Qaïda, le groupe État islamique et les Frères musulmans.

 

Les 20 et 21 mai en Arabie saoudite, Donald Trump avait désigné l'Iran comme source de tout terrorisme. Un soutien sans nuances à la politique défendue par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui, avec Bahreïn et l'Égypte, sont sur une ligne dure contre l'Iran chiite et les Frères musulmans sunnites. Or, le Qatar a toujours veillé à garder de bonnes relations avec l'Iran et donne l'asile aux militants des Frères musulmans et du Hamas, pourchassés chez ses voisins. Une véritable campagne s'est déclenchée contre le Qatar à partir de là, au point que, quelques heures seulement avant l'annonce de la rupture des relations par Bahreïn, les Émirats, l'Arabie saoudite et l'Egypte, le Qatar s'apprêtait à expulser des membres du Hamas pour faire baisser la tension.

 

Reste à voir ce que fera le sultanat d'Oman qui a, lui aussi, toujours maintenu de bons rapports avec l'Iran, et le Koweït qui a tenté ces derniers jours une médiation entre le Qatar avec l'Arabie saoudite. Le message envoyé par Riyad est clair: tous ceux parmi ses voisins qui ne s'alignent pas sur sa position hostile à l'Iran seront désormais considérés comme des ennemis.

 

"Ces mesures ont un objectif clair: placer le Qatar sous tutelle, ce qui marque une violation de sa souveraineté", a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Cette rupture des relations diplomatiques isole le Qatar géographiquement. Le Qatar est une péninsule dont la seule frontière terrestre est avec l'Arabie saoudite. Mais, à plus long terme, c'est la grande base américaine implantée au Qatar qui pourrait être concernée. Les Émirats, qui ont déjà une base française, rêveraient de voir la base américaine déménager vers chez eux.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les éventuelles conséquences pour la Belgique et pour l'Europe d'un embrasement au Moyen-Orient, attisé par les déclarations manichéennes de Donald Trump?

 

Étant donné la concentration de producteurs de pétrole dans la région, y a-t-il déjà des signaux de fébrilité sur les marchés internationaux, avec les conséquences que l'on imagine? Je pourrais d'ailleurs ajouter la production du gaz puisqu'il y a un sous-sol commun à l'Iran et au Qatar, je crois.

 

Depuis la crise en Ukraine, le prix du pétrole est maintenu au plus bas. Une telle crise au Moyen-Orient serait-elle un moyen perfide de créer une forte hausse du prix du baril tout en maintenant de façon officielle des mesures contre la Russie?

 

Monsieur le président, j'en viens, à présent, à ma seconde question.

 

Monsieur le ministre, les événements se sont enchaînés à la suite de la visite du président Trump. J'aurais voulu connaître les intérêts pour Riyad et ses alliés de rompre leurs relations avec le Qatar. Il est en effet difficile d'établir un lien entre les événements.

 

Quel impact cette rupture aura-t-elle sur les relations entre les pays extérieurs comme les États-Unis, qui ont installé leur commandement militaire régional au Qatar, et l'Arabie saoudite?

 

Le président: En attendant l'arrivée de Mme Onkelinx, je propose que le ministre réponde aux deux questions relatives aux déclarations de M. Trump et aux relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

 

07.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, le discours du président Trump s'est concentré sur le rôle de l'Iran dans la région et sur la nécessité pour les acteurs locaux de se montrer plus assertifs dans la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, la Belgique est favorable à toute initiative visant à renforcer la lutte contre le terrorisme et son financement. Nous sommes d'avis que tous les acteurs régionaux concernés doivent être impliqués en vue de combattre efficacement ce phénomène et de résoudre les différentes crises régionales, comme c'est le cas en Syrie, en Irak, au Yémen ou en Libye. L'Arabie saoudite exerce une influence locale certaine. D'où la nécessité de maintenir un dialogue avec ce pays, entre autres sur ces questions.

 

Comme nous avons pu l'observer ces dernières semaines, les tensions se sont aggravées dans cette région du Golfe – j'y reviendrai en réponse aux questions suivantes. Nous partageons l'avis du président américain sur la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme, mais estimons qu'afin de résoudre les grandes crises régionales et de retrouver une certaine stabilité locale, un dialogue – certes critique – avec l'Iran est indispensable. Selon nous, les divisions dans le Golfe constituent un handicap dans la lutte contre le terrorisme.

 

Comme vous le savez, les pays de la région sont tous concernés et touchés par ce fléau. En effet, la grande majorité des victimes vivent au Moyen-Orient. Plusieurs pays de la région sont engagés dans la lutte antiterroriste dans le cadre de la coalition internationale contre Daech – que ce soit sur le plan militaire ou sur celui du counter messaging et de la lutte contre le financement du terrorisme. Une forte coopération internationale est et restera nécessaire afin de contribuer à la stabilité de la région et à l'endiguement de ce fléau.

 

Pour répondre à vos autres questions, je puis vous communiquer les informations suivantes.

 

Une légère fluctuation des prix du gaz et du pétrole a été constatée immédiatement après que l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont rompu leurs relations avec le Qatar – nous allons y revenir. Plusieurs experts ont déclaré dans la presse que le secteur énergétique n'aurait pas trop à pâtir de la crise actuelle. Quelques problèmes logistiques sont possibles dans le transport de gaz liquide. Après l'éclatement de la crise, le prix du baril de pétrole oscillait entre 45 et 55 dollars. Les experts prévoient que le prix demeurera stable. Ce n'est un secret pour personne que l'Arabie saoudite souhaiterait un prix plus élevé. Cela permettrait de soutenir le financement de sa nouvelle politique économique intitulée "Vision 2030".

 

À la fin de l'année dernière, les pays de l'OPEP ainsi que ceux qui n'en font pas partie ont conclu un accord de réduction de la production afin de diminuer les réserves et d'ainsi restabiliser les prix. À la fin mai, cet accord a été prolongé.

 

Je vous propose d'aborder par la suite les questions plus précisément relatives à la crise dans le Golfe et à ses conséquences.

 

07.04  Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour avoir fait le point et avoir apporté des éclaircissements en ce qui concerne l'attitude de l'Union européenne et de notre pays pour essayer de renforcer le dialogue entre les pays du Golfe, et continuer à dialoguer de manière égale avec tous les pays du Golfe. C'est important pour la pacification de la région. Nous y reviendrons.

 

Comme vous l'avez rappelé, il ne faut pas perdre de vue la nécessité, y compris pour de nombreux pays du Golfe qui en souffrent bien plus que nous dans nos contrées, d'endiguer le phénomène du terrorisme, qui me paraît un élément primordial. Les renseignements que vous nous avez donnés vont dans le même sens que l'analyse que j'en faisais.

 

07.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, pour le deuxième volet de ma question, j'attendrai puisqu'il est lié aux questions qui doivent encore être posées.

 

Par ailleurs, on se trouve quelque peu sur une poudrière. On espère qu'au cours des prochaines semaines, la problématique des "nazislamistes" – je préfère les appeler comme cela que les évoquer sous le nom de Daech – sera résolue sur le terrain. Bien entendu, d'autres dangers dans d'autres régions subsisteront.

 

Ce qui se passe avec les déclarations de M. Trump est extrêmement interpellant. En effet, il a l'air d'encourager les va-t'en-guerre de l'Arabie saoudite. C'est en tout cas comme cela qu'ils l'interpréteront. Au contraire, nous vivons un moment où il faudrait apaiser les choses, et particulièrement en Iran, où la situation n'est pas facile. Même si des réformateurs l'ont emporté, ce sont, si j'ose dire, des réformateurs très conservateurs, malheureusement. Rappelons-nous que l'Iran, l'Arabie saoudite et la Chine sont les trois pays où il y a le plus d'exécutions. C'est vraiment interpellant.

 

07.06  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, mijn vraag is al iets ouder, maar het toeval wil dat deze week in Knack een interview staat met een Vlaamse specialist ter zake die als professor actief is in Qatar, de heer Gerd Nonneman. Dat is trouwens een zeer lezenswaardig stuk dat voorbij een aantal clichés gaat en dat ingaat op het thema dat hier al werd aangesneden en dat wij nu een beetje verder ontwikkelen.

 

Het betreft natuurlijk de diplomatieke breuk tussen, enerzijds, Saudi-Arabië en zijn bondgenoten Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, en, anderzijds, Qatar. Later volgden ook de Malediven, Jemen en Libië. Officieel wordt er gewezen op de steun aan de terreur van Qatar en de destabilisatie van de regio, waarbij natuurlijk ook altijd Iran op de achtergrond opduikt. In het discours van Saudi-Arabië en zijn bondgenoten wordt Qatar een zeer aparte houding aangewreven.

 

Hierbij ontstaat een situatie met aan de ene zijde de sjiieten en aan de andere zijde een verdeelde soennitische wereld, wat de toestand natuurlijk alleen maar fragieler maakt. Wij hebben Saudi-Arabië in het verleden – puur technisch gesproken – gezien als een stabiliserende factor in de regio, maar dat is almaar minder het geval. Er zijn ook de rol van Turkije en de banden van Qatar met het Moslimbroederschap. Voorts is de rol van president Trump onduidelijk. De indruk is echter ontstaan dat zijn bezoek aan Saudi-Arabië het licht op groen heeft gezet voor Riyad om wat explicieter te zijn. De Saudi’s lijken zich gesterkt voelen door het bezoek van de president.

 

Vandaag is in de media bekend geraakt dat Qatar een antwoord heeft gegeven op de eisen van Saudi-Arabië en zijn bondgenoten, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend.

 

Hoe dan ook staan wij voor een destabiliserend element in een al labiele regio.

 

Ik kom tot mijn vragen.

 

Wat zijn de gevolgen van de huidige situatie voor Belgen in Qatar, dat toch een jonge, opbloeiende economische grootmacht is, zeker in die regio. Heeft de houding van Saudi-Arabië met de bondgenoten een impact op ons beleid in het Midden-Oosten en op de manier waarop wij het bekijken?

 

07.07  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne sais pas si, dans votre commission, vous avez déjà parlé de la situation de rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Egypte avec le Qatar.

 

Monsieur le ministre, j'ai déposé ma question le 16 juin dernier. Une prise a été débranchée là-bas aussi et il s'agit de voir quelles en seront les conséquences. L'Arabie saoudite a ainsi fermé sa frontière terrestre et maritime avec l'Émirat. L'Egypte et six compagnies aériennes du Golfe ont suspendu leurs liaisons avec le Qatar. De son côté, le Qatar estime que la rupture des liens diplomatiques est basée sur des allégations non fondées.

 

Ceci pose également la question de nos propres relations diplomatiques avec le Qatar. Sous la précédente législature, à l'occasion de l'octroi au Qatar de l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022, le PS avait déjà posé la question de nos relations avec un pays où on mettait en évidence le respect des droits humains fondamentaux et des conditions de travail décentes sur les chantiers de construction.

 

Ici, il s'agit évidemment de la question du soutien au terrorisme.

 

Il était évident qu'on vous pose la question pour avoir votre appréciation sur les allégations portées par cette coalition des trois pays du Golfe, du Yémen et de l'Egypte. Que pensez-vous de ces allégations? Quelle attitude allons-nous adopter au niveau belge et au niveau de l'Union européenne? Quelle sera notre approche régionale?

 

C'est un sujet sensible au regard de l'importance de plus en plus grande de la présence et des investissements du Qatar dans pas mal de pays de l'Union européenne, dont le nôtre.

 

07.08  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer la crise actuelle entre le Qatar et certains de ses voisins, dont l’Arabie saoudite.

 

Doha est accusée, entre autres, d’accueillir des groupes terroristes et sectaires, tels le Hamas et les Frères musulmans, de les financer, de promouvoir la littérature et les programmes de ces groupes par ses médias, ainsi que de soutenir des groupes terroristes actifs dans la région.

 

Le Qatar est par ailleurs accusé de ne pas avoir tenu ses promesses faites dans l’accord conclu à Riyad suite à la crise diplomatique de 2013-2014. Le contenu précis de cet accord n’a pas été rendu public, ce qui ne nous permet pas d’en connaître tous les détails. Il se pourrait qu’un certain rapprochement entre le Qatar et l’Iran ait également eu une influence dans cette crise. La situation nous préoccupe bien entendu. La Belgique encourage toutes les parties au dialogue afin d’éviter toute escalade de la crise et une polarisation du conflit. C’est également ce que nous plaidons au niveau européen et le message que j’ai apporté lors du Conseil Affaires étrangères de ce 19 juin. Je pense que c’est en séance plénière que nous avons déjà eu l’occasion de débattre de cette situation.

 

Na het verbreken van de diplomatieke relaties en het opleggen van economische sancties door Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte werd op 22 juni 2017 een lijst met 13 eisen aan Qatar overhandigd, die binnen de tien dagen zouden moeten worden aanvaard. Op maandag 3 juli 2017 vernamen wij dat de deadline met twee dagen werd verlengd. Een van de eisen is de sluiting van de Turkse militaire basis die momenteel in Qatar wordt opgericht.

 

Qatar heeft onmiddellijk gereageerd dat zij de eisen zowel onaanvaardbaar als onrealistisch acht, maar bereid blijft de dialoog aan te gaan.

 

Een verdere escalatie van de huidige crisis is in niemands belang. Dat neemt echter niet weg dat de weg naar een oplossing nog lang is en dat de recente ontwikkelingen de taak van Koeweit als bemiddelaar zullen bemoeilijken.

 

De internationale gemeenschap tracht via diplomatieke kanalen de situatie te ontzenuwen, teneinde een geschikt klimaat te creëren, opdat Koeweit – ik herhaal het – in de beste omstandigheden zijn bemiddelingstaak kan voortzetten.

 

De situatie ter plaatse is rustig. De Qatarese autoriteiten hebben de bevolking verzekerd dat in het dagelijkse leven geen gevolgen merkbaar zullen zijn. Het leven gaat zijn gewone gang. Er zijn ook geen merkbare tekorten inzake de aankoop van levensmiddelen. De overheid heeft verzekerd dat daarover ook geen ongerustheid bestaat omdat er voldoende alternatieve kanalen zijn voor de bevoorrading.

 

Onze post in Doha volgt de situatie uiteraard op de voet. Voor onze landgenoten die in Qatar verblijven, wordt het reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten misschien moeilijker omdat er geen visa meer zouden worden uitgereikt aan de houders van een Qatarese verblijfsvergunning.

 

Zelfs indien die maatregel voor de Schengenlanden niet van toepassing zou zijn en gelet op het akkoord voor de visavrijstelling, zal onze post een en ander van nabij blijven opvolgen, opdat onze landgenoten zich vrij zouden kunnen verplaatsen, vooral nu de vakantieperiode zich aankondigt.

 

Le 8 juin, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Barheïn et l'Égypte ont publié une liste contenant les noms de cinquante-neuf individus et douze entités qu'ils accusent de terrorisme. La Belgique soutient évidemment de manière générale toute initiative visant à lutter contre le terrorisme et son financement. Il s'agit néanmoins d'encourager toutes les parties concernées à intensifier leurs efforts dans ce domaine et pas uniquement le Qatar.

 

La Belgique s'est alignée sur les déclarations faites le 9 juin dernier par la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini, qui a appelé au dialogue et exprimé son soutien aux efforts de médiation entrepris par l'émir du Koweït. En effet, une reprise du dialogue entre les pays du GCC permettra d'éviter que cette crise ait des conséquences négatives sur les relations avec les pays tiers.

 

Les États-Unis entretiennent des liens diplomatiques, économiques et militaires forts avec les différentes parties à la crise, y compris le Qatar avec la présence du commandement militaire américain régional. Le secrétaire d'État américain Tillerson a entre-temps lancé un appel afin de renouer le dialogue et a souligné que les intérêts communs, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, étaient plus forts que les divergences.

 

Au-delà des débats que nous avons déjà menés, je voudrais ajouter et répéter que d'abord, nous sommes associés dans un certain nombre de démarches avec les pays du Golfe, que ce soit l'Arabie saoudite ou le Qatar, notamment dans les coalitions militaires contre Daech puisque la base militaire d'Al Udeid, qui est au sud-est de Doha, comporte, je crois, 8 000 militaires américains et c'est aussi à cet endroit que se trouvent nos militaires en charge du suivi des opérations. Pour l'instant, les opérations se font avec nos F-16 depuis une base en Jordanie mais le commandement militaire de toute la région est localisé à Al-Udeid.

 

Er zijn contacten met Qatar, Saudi-Arabië en ook met andere landen in militaire acties op het veld.

 

Ten tweede, wij hebben ook economische belangen in Qatar, net als in Saudi-Arabië en vele andere landen in de regio. Qatar is een gasleverancier, maar er zijn ook vele Belgische bedrijven aanwezig in Qatar.

 

Ik heb al een aantal details gegeven met betrekking tot onze landgenoten die daar leven.

 

Je reçois régulièrement des demandes d'entreprises qui souhaitent se rendre sur place. Madame Onkelinx, pour répondre à votre question de savoir quelles relations nous pouvons maintenir, j'ai encore reçu une demande d'une entreprise wallonne de pouvoir obtenir le soutien de notre ambassade à Téhéran pour survoler l'Iran afin de se rendre au Qatar, pour pouvoir y présenter du matériel militaire.

 

Nous aurons donc probablement à discuter avec les Régions pour savoir comment nous développerons nos relations avec chacun des pays, en particulier le Qatar. Pour l'instant, les demandes qui me parviennent ont trait à la facilitation du survol de l'Iran pour arriver au Qatar.

 

Le troisième élément concerne l'appel au dialogue.

 

Wij zullen samen met de Europese Unie initiatief nemen om contact te hebben met de vertegenwoordigers van heel de regio, dus de Gulf Cooperation Council (GCC). Ik heb het volgende reeds gezegd in het debat in de plenaire vergadering. Ik heb een vraag gekregen van mijn collega’s uit Qatar en uit Saudi-Arabië om contact te hebben. Wij zullen dat organiseren en rechtstreeks contact hebben met de twee landen, via de twee collega’s van Buitenlandse Zaken.

 

Je répète qu'il est important que nous insistions auprès de tous nos partenaires pour que la lutte contre le financement des groupes terroristes ou le financement de la diffusion d'idées radicales ou extrémistes puisse s'arrêter. Cette demande s'adresse à plusieurs pays de la région et pas exclusivement au Qatar.

 

Au-delà de cela, je reste convaincu – je l'ai dit au secrétaire général des Nations unies lors de notre dernière rencontre il y a quelques semaines à New York – que c'est le rôle des Nations unies de tenter d'organiser, dans les mois ou les années à venir, un vrai dialogue entre le monde sunnite et le monde chiite. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre autour de la table des pays qui se revendiquent de chacune des orientations de l'islam, par exemple l'Iran et l'Arabie saoudite, je crois qu'on laissera se développer des proxy wars, des guerres par intermédiaire, qu'on connaît dans la région, depuis le Yémen jusqu'à l'Irak, la Syrie ou la Libye. Même au Liban, les influences extérieures sont très fortes.

 

Il y a eu Yalta après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Helsinki pour tenter d'amener la sécurité sur le continent européen. Si on n'arrive pas à faire se parler les responsables des principaux courants de l'islam et des principaux États intervenant dans la région, je crois que nous n'en sortirons pas.

 

Mijnheer De Roover, het is niet alleen noodzakelijk om een dialoog te voeren met Saudi-Arabië of Qatar, maar ook met Iran, Turkije en andere landen in de regio. Op dit moment proberen wij een dialoog te voeren met de verschillende landen. Dat is niet gemakkelijk. Er is zoals gezegd een initiatief van Koeweit om dat te doen. Dat is nu het best mogelijke initiatief in de regio.

 

Wij zullen ook verder rechtstreeks contact onderhouden met de beide kanten, en contacten de Europese Unie.

 

07.09  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le ministre, vous avez parlé de la nécessité d'un apaisement dans la région, étant donné que le gel des relations se poursuit – voire pire –, au point de provoquer des perturbations dont on n'imagine pas suffisamment la gravité. Donc, lorsque vous dites qu'il faut favoriser le dialogue en vue de réduire les tensions - notamment via les États-Unis - et attendre de voir quelle initiative le Koweït peut prendre à cet égard, je vous réponds: évidemment. Et je ne puis que féliciter tous ceux qui travaillent en ce sens.

 

Or, il se trouve que les allégations se caractérisent par leur gravité, puisqu'il est question d'un soutien au terrorisme international. Ce n'est pas n'importe quoi. Certes, il importe que tous ces pays doivent se calmer et finir par s'entendre. Toutefois, on n'examine pas ce que ces allégations, si elles étaient avérées, impliqueraient comme conséquences pour notre pays. Autrement dit, si un autre attentat est commis ici, il ne faudra plus demander la constitution d'une commission d'enquête sur les attentats, mais essayer de comprendre de quelle manière tel ou tel pays est l'un des acteurs prédominants, l'un des protagonistes, et de savoir si, oui ou non, notre pays a eu raison de négliger, dans son action diplomatique, les signaux qui lui ont été adressés.

 

Objectivement, à cette deuxième partie de mon interrogation, je n'ai pas obtenu de réponse. Vous n'avez pas vu l'ambassadeur du Qatar. Je ne sais pas exactement quelle a été la teneur de vos échanges à l'échelle européenne au sujet de la véracité des allégations.

 

Donc, autant pour tout ce qui se rapporte à la médiation et à la nécessité de poursuivre le dialogue, je partage entièrement votre position; autant sur le volet de la menace terroriste et du soutien à ce qui constitue malheureusement notre lot quotidien au sein de l'Union européenne, je reste très sincèrement sur ma faim.

 

07.10  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, wanneer ik verwezen heb naar het interview in Knack was dat niet alleen omdat de betrokkene op het einde een zeer positief oordeel velt over uw beleid. Dat zult u niet tegenspreken, neem ik aan. Er worden ook een aantal belangrijke en scherpe inzichten in verwoord.

 

U hebt verwezen naar de militaire belangen van Turkije en natuurlijk ook van de Verenigde Staten in Qatar. Dat lijkt ogenschijnlijk een regionaal probleem, maar dit draagt toch belangrijke mondiale aspecten in zich.

 

We moeten ons ervan bewust zijn dat datgene wat ons gebonden heeft – daar wordt de voorbije dagen in de internationale pers ook op gewezen – namelijk de strijd tegen IS die met diverse graden van intensiteit werd gevoerd – formeel was dat toch een uitgesproken gemeenschappelijk doel – wij nu met het terugdringen en uitschakelen van IS op het grondgebied moeten beseffen dat dit de regio niet per definitie stabieler maakt. Integendeel, de partijen met diverse belangen gaan elkaar op het front nu ook fysiek ontmoeten. Vandaag zien wij daarvan al een aantal voorbeelden. Er is waarschijnlijk een algemene overeenstemming in de strijd tegen terrorisme en extremisme, maar die overeenstemming valt weg vanaf het moment dat men die termen een betekenis geeft. Wanneer men die woorden inhoud gaat geven, zal blijken dat wat de ene een terrorist of extremist noemt voor de ander een bondgenoot is en omgekeerd.

 

Wij zitten daar met de nogal daadkrachtige figuur van Mohammad bin Salman is Saudi-Arabië, wat tegelijkertijd hoop geeft maar ook een zekere terughoudendheid doet verantwoorden want mensen kunnen ook te activistisch zijn.

 

In uw antwoord, en daarin steunen wij u uiteraard, zegt u dat wij gebruik moeten maken van de relaties die wij hebben, al dan niet via Koeweit.

 

Tegen de achtergrond van de problemen die wij de voorbije weken zowel in de commissie als in de plenaire vergadering hebben besproken, wil ik toch afsluiten met de woorden dat we slechts onze relaties kunnen gebruiken als er ook relaties zijn. Het is van het allergrootste belang dat wij op dat vlak een aantal deuren open houden, onder meer omdat naast de mondiale aspecten die eraan verbonden zijn, er altijd het terrorismerisico is dat ook in onze landen op bepaalde momenten jammer genoeg heel actief aanwezig is.

 

De omstandigheden in het Midden-Oosten veranderen snel en vooral drastisch. Dit betekent dat onze benadering van de problematiek ook flexibel moet blijven, zeker op tactisch vlak. Wat zes maanden geleden feiten leken, is vandaag alweer achterhaald. Wij steunen u om daar met de nodige zin voor realisme mee om te gaan.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrestation de 27 homosexuels par la police à Dacca au Bangladesh" (n° 18779)

08 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de arrestatie van 27 homoseksuelen door de politie te Dhaka in Bangladesh" (nr. 18779)

 

08.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, le Dhaka Tribune, un journal de Dacca, a relayé les propos du chef d'un bataillon d'élite de la police, qui a déclaré avoir arrêté 27 homosexuels dans un centre communautaire de la ville. Il semblerait que de la drogue et des préservatifs aient également été découverts sur les lieux. La police n'a toutefois pas précisé si elle allait les poursuivre pour détention et usage de drogues ou pour homosexualité. Selon une loi héritée de l'Empire britannique, les relations entre personnes de même sexe sont illégales au Bangladesh.

 

Au-delà du cas de cette arrestation massive, les personnes homosexuelles au Bangladesh vivent dans la peur permanente d'être emprisonnées. Pire, elles sont également la cible des islamistes radicaux. Ainsi, deux responsables d'associations de défense des droits de personnes LGBTQI ont été assassinés en 2016, faisant craindre à toute cette communauté d'être découverte, et la poussant à la clandestinité.

 

Devant le Conseil des droits de l'homme – où la Belgique est représentée –, réuni à Genève début mars, le ministre bangladais de la Justice, Anisul Huq, a réitéré son refus de mettre fin à la pénalisation de l'homosexualité: "Nous habitons dans un pays où ces droits nous sont sûrement étrangers. Notre société n'est pas encore prête pour une telle libéralisation", a-t-il affirmé.

 

Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes un grand défenseur de ces questions dans le monde. De plus, nous avons, à l'unanimité du parlement il y a quelques mois à peine, voté une motion sur la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde. 

Que pensez-vous de cette situation et comment comptez-vous relayer votre position à l'égard du Bangladesh, notamment via notre ambassade?

 

Comptez-vous inscrire ce point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Union européenne, pour que le poids de notre réprobation soit plus fort?

 

Notre pays siégeant au sein du Comité des droits de l'homme, quelles actions la Belgique pourrait-elle mener à ce niveau?

 

08.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, vous savez que c'est un sujet sur lequel j'ai l'occasion d'intervenir régulièrement auprès d'un certain nombre de collègues et de pays. On le fait très souvent en coordination avec l'Union européenne.

 

C'est à nouveau le cas à propos du Bangladesh puisque nous n'avons pas d'ambassade à Dacca. Nous suivons l'évolution de la situation en coopération avec des délégations de l'Union européenne sur place.

 

Notre pays continue à évoquer la situation en matière de droits de l'homme avec le Bangladesh. Je l'ai fait récemment lors de la visite du ministre de la Justice à Bruxelles le 10 mai dernier; mes services en font de même à leur niveau.

 

En ce qui concerne l'arrestation des 27 homosexuels, la grande majorité a été libérée sans charge. Il reste cinq personnes en détention provisoire pour possession de drogues.

 

L'Union européenne et ses États membres restent sensibilisés à cette question, à la fois à Dacca où ils suivent les développements de près ainsi qu'à Bruxelles. En effet, les droits des LGBTQI au Bangladesh étaient à l'ordre du jour du sous-comité Union européenne-Bangladesh qui a traité les droits humains, la démocratie et la bonne gouvernance, qui s'est réuni le 20 décembre 2016. La question pourra à nouveau être débattue lors de la réunion de la commission mixte Union européenne-Bangladesh prévue le 12 juillet prochain à Bruxelles.

 

En général, l'Union européenne et ses États membres attendent du Bangladesh qu'il se conforme aux obligations liées au traitement préférentiel dont le pays bénéficie, en particulier quand il s'agit des droits humains dans tous leurs aspects.

 

S'agissant de votre dernière question, il me semble qu'elle porte sur le Conseil des droits de l'homme et non sur le Comité des droits de l'homme, ce dernier étant un organe composé d'experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties. Au niveau du Conseil des droits de l'homme, la Belgique soutient la résolution sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Cette résolution a créé en 2016 le mandat de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Nous allons continuer à agir dans ce sens.

 

Sur le dossier précis que vous avez abordé, comme je vous l'ai dit, un grand nombre de personnes sont maintenant libérées et nous allons suivre la situation des personnes qui restent en détention. Il faudra vérifier quelles sont les allégations exactes et les preuves de celles-ci, notamment en matière de possession de drogues.

 

08.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse complète qui va tout à fait dans le sens de votre action menée depuis déjà quelques années.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les manuels universitaires chinois qui enseignent que l'homosexualité est une maladie" (n° 18862)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Chinese universitaire handboeken waarin wordt onderwezen dat homoseksualiteit een ziekte is" (nr. 18862)

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la Santé retirait l'homosexualité des maladies mentales. Or, en Chine, depuis des années, des manuels utilisés dans des universités enseignent toujours que "l'homosexualité est une maladie". Une étudiante chinoise, qui a fait part de son homosexualité, a refusé de se laisser faire. Qiu Bai est donc allée voir le ministre de l'Éducation pour lui demander de retirer ces manuels homophobes des programmes. Après avoir essuyé un refus, elle a saisi la justice. Elle a beaucoup de courage mais les juges l'ignorent eux aussi et ne cessent de rejeter l'affaire. Qiu Bai a récemment fini par être entendue par l'une des plus grandes maisons d'édition chinoises publiant des manuels pédagogiques. Ils ont promis de retirer les contenus homophobes de leurs ouvrages. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire, d'après vos informations si, pour la Chine, l'homosexualité est bien une maladie ou non? Pouvez-vous me rappeler si la Chine est bien un État membre de l'OMS? Pouvez-vous me dire, dans l'affirmative, si le fait d'appartenir à l'OMS peut contraindre ou non un pays à en suivre les décisions? Si c'est le cas, quelles seraient les mesures que pourrait prendre la Belgique afin d'inviter la Chine à revoir ses manuels scolaires et universitaires ou se mettre officiellement en conformité avec l'OMS sur le statut de l'homosexualité?

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, depuis que la société de psychiatrie en Chine a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales en 2003, l'homosexualité n'est plus considérée comme telle en Chine. Je vous confirme que la Chine est par ailleurs un État membre de l'OMS. Un pays membre de l'OMS ne peut être contraint de suivre les décisions prises au sein de l'Organisation. L'OMS ne fait qu'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer et à maintenir les capacités nationales de santé publique.

 

Selon les autorités chinoises, certains manuels scolaires ne sont toujours pas adaptés, faute de moyens. Mais je dois aussi confirmer que bien que la Chine accepte officiellement l'interprétation de l'homosexualité donnée par l'OMS, l'acceptation sociale de l'homosexualité reste limitée.

 

En s'inscrivant dans des initiatives locales, nos postes en Chine soutiennent les ONG qui s'engagent à sensibiliser et organiser des appels en faveur de la reconnaissance et de la protection des droits de la communauté LGBTQI chinoise. Le problème est donc avant tout de voir comment faire passer dans la pratique, au quotidien, ce qui a été décidé à l'échelon national mais ne fait probablement pas encore l'objet d'une acceptation sociale forte.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le ministre, vos réponses sont extrêmement complètes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrestation de 141 hommes soupçonnés de participer à une fête gay à Jakarta en Indonésie" (n° 18869)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanhouding van 141 mannen die ervan verdacht worden te hebben deelgenomen aan een homoseksfeest in Jakarta in Indonesië" (nr. 18869)

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, l'agence Reuter nous apprend que la police indonésienne a procédé, dimanche 21 mai, à une descente dans un immeuble de Jakarta abritant une salle de gymnastique et un sauna. Elle a interpellé 141 hommes soupçonnés de participer à une fête gay. Cette arrestation est un nouveau signe de la répression subie par la communauté homosexuelle dans ce pays à écrasante majorité musulmane.

 

Pourtant, l'homosexualité est légale partout en Indonésie sauf dans la province conservatrice d'Aceh qui applique la loi islamique. Depuis quelques temps, l'hostilité contre la petite communauté LGBT d'Indonésie va croissant. Des ministres, des conservateurs et des groupes islamistes se sont livrés publiquement à des propos homophobes. Certains membres du gouvernement ont lancé une campagne médiatique depuis janvier 2016 contre la communauté LGBT, qu'ils accusent de menacer la moralité nationale.

 

Il semblerait que, d'une façon globale, la population indonésienne soit ouverte et tolérante vis-à-vis des personnes homosexuelles. Seuls quelques membres du gouvernement se distinguent par leur homophobie.

 

Monsieur le ministre, avez-vous connaissance d'une campagne homophobe qui aurait débuté en Indonésie en janvier 2016? Avez-vous également connaissance de cette arrestation massive de 141 personnes? Que pensez-vous de cette situation? Comment comptez-vous relayer votre position à l'égard de l'Indonésie, notamment via notre ambassade et par l'intermédiaire du Conseil des ministres de l'Union européenne?

 

Notre pays siégeant au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, quelles actions la Belgique pourrait-elle mener à ce niveau?

 

10.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, même si l'homosexualité est légale en Indonésie, pays qui est en général ouvert et tolérant, le sujet reste encore sensible. Depuis quelques années, mes services ont observé que des groupes islamistes s'attaquent à des manifestations des LGBTQI dans le pays.

 

Notre ambassade à Jakarta a alerté mes services directement après les faits du 21 mai 2017. On sait que 141 personnes ont été arrêtées le soir du 21 mai dans un sauna-club de Jakarta où ils participaient à une fête appelée "The wild one". Les arrestations ont aussi fait l'objet d'articles dans la presse belge et internationale. Selon nos informations, la plupart des personnes ont été libérées depuis, mais au moins dix personnes sont poursuivies sur base des articles 4 et 10 de la loi sur la pornographie.

 

Le 2 juin, l'ambassade de Belgique s'est jointe à une démarche de la délégation de l'Union européenne en Indonésie au sujet de la communauté LGBTQI. Cette délégation a dénoncé les discriminations endurées par la communauté en tant que minorité. La discussion a été franche et constructive, comme on le dit régulièrement; l'Indonésie a pris note des inquiétudes européennes, tout en ajoutant que le gouvernement indonésien était pleinement engagé dans la défense et la protection des droits de l'homme.

 

S'agissant de votre dernière question, il me semble que celle-ci porte sur le Conseil des droits de l'homme et non sur le Comité. Ce dernier, comme je vous l'ai dit dans ma réponse précédente, est un organe composé d'experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties.

 

En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, la Belgique soutient la résolution sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Cette résolution a créé en 2016 le mandat de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, ici aussi, votre réponse est tout à fait complète. Je suis satisfait.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Maute-terroristen in de Filipijnen" (nr. 18906)

11 Question de Mme An Capoen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le groupe terroriste Maute aux Philippines" (n° 18906)

 

11.01  An Capoen (N-VA): Mijnheer de minister, het Filipijnse eiland Mindanao wordt al verscheidene decennia geplaagd door verschillende rebellengroepen van divers pluimage. Hoewel er de laatste jaren vredesonderhandelingen zijn geweest met de hoofdgroepen, is er toch nog altijd sprake van kleinere, maar vooral ook radicale groepen die alsmaar actiever en gewelddadiger worden. De Mautegroep is er daar één van. Deze groep heeft intensieve connecties met IS. De groep is recent militanter geworden, vermoedelijk ook om erkenning van IS te kunnen krijgen. Hij gaat intussen ook samen met een andere pro-IS-groep, Abu Sayyaf. De Mautegroep heeft in het verleden ook al meerdere aanvallen gepleegd in de Filipijnen, waaronder recent een bomaanval..

 

Recent is de situatie verder geëscaleerd, na een mislukte raid van de Filipijnse politie om de leider van Abu Sayyaf te arresteren. Daarna hebben de Mauteterroristen grote delen van Marawi ingenomen, waardoor ze een menselijk schild kunnen vormen tegen de regeringstroepen. De Filipijnse president Duterte heeft beloofd om onverbiddelijk te zijn, maar waarschuwt reeds enkele jaren voor de besmetting van IS in de Filipijnen, nu de oorlogen in Syrië en Irak in hun nadeel lijken te spelen. In februari van dit jaar benadrukte de Filipijnse minister van Defensie nog dat IS financiële steun leverde aan IS-gelieerde groepen in de Filipijnen. Ook steeds meer foreign fighters  sluiten zich aan, onder meer uit naburige landen zoals Maleisië en Indonesië. Nu de strijd in Irak en Syrië in het nadeel van IS lijkt uit te draaien, ziet het ernaar uit dat een aantal foreign fighters op het punt staat te verhuizen. Gevreesd wordt dat zij richting Azië zullen trekken, onder meer naar de Filipijnen. De actie in Marawi kan wijzen op een zeker succes bij het verleggen van hun strijdgebied, om zo te zeggen.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

Hoe ziet u de toestand in de Filipijnen evolueren? In welke mate ziet u besmettingsgevaar voor de buurlanden, bijvoorbeeld Maleisië of Indonesië? Ziet u mogelijkheden om via internationale fora deze trend te keren?

 

11.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Capoen, ik zal proberen antwoord te geven op uw drie vragen.

 

Mindanao en de kleinere eilanden in het zuiden van de Filipijnen kennen een lange geschiedenis van gewelddadige terroristische afscheidings–bewegingen die zich tegelijk beroepen op extremistische religieuze opvattingen. Door de aantrekkelijke branding van Daesh hebben verschillende van deze oorspronkelijke bewegingen hun loyaliteit toegezegd aan Daesh zonder dat er officieel een Daesh-provincie werd opgericht.

 

De Filipijnse overheid heeft de krijgswet, de martial law, uitgeroepen in Mindanao maar de Filipijnse veiligheidstroepen stoten op sterke weerstand van de terroristische cellen.

 

Goed nieuws is dat de belangrijke spelers van het vredesproces aan boord blijven. Hierdoor lijkt het niet waarschijnlijk dat de combinatie van IS en de bestaande terroristische bewegingen op lange termijn de lokale instellingenstructuur zal kunnen omverwerpen.

 

Zonder een drastische economische heropleving van de zuidelijke Filipijnen en zonder het sluiten van een langdurig vredesakkoord lijkt het er echter op dat de regio nog enige tijd met dit fenomeen zal worden geconfronteerd.

 

De recente successen tegen Daesh in Syrië en Irak zijn geen reden om geen verdere terroristische activiteiten te zien in het zuiden van de Filipijnen. Zij hebben andere motieven dan enkel de affiliatie met Daesh.

 

In tegenstelling tot Maleisië en Indonesië zijn IS en verwante bewegingen er wel in geslaagd om bepaalde gebieden in Mindanao te controleren, wat hen een uitvalsbasis voor training en een schuilplaats voor foreign fighters, waaronder mogelijk returnees uit Syrië en Irak, oplevert.

 

Het besmettingsgevaar blijft dus reëel, maar in beide richtingen. De buurlanden van de Filippijnen ondervinden een negatieve impact van het terroristisch geweld op hun regionale handel en ontwikkeling. De ministers van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Maleisië en de Filipijnen kwamen samen in Manilla op 22 juni voor een trilateraal veiligheidsoverleg. Bij deze gelegenheid werd een 15 puntenactieplan aangenomen voor de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme. Dit gaat uit van een veelomvattende aanpak, met onder andere grensoverschrijdende acties om het besmettingsgevaar in te dijken.

 

De Filipijnen zijn wel lid van Asia/Pacific Group on Money Laundering maar niet van het Global Counterterrorism Forum. ASEAN is echter een belangrijke partner van het Global Counterterrorism Forum. De Filipijnen zijn ook geen lid van de Advisory Board van de UN Counter-Terrorism Center. Binnen ASEAN is er een duidelijke erkenning van de nood aan meer intraregionale samenwerking in de aanpak van terrorisme.

 

De samenwerking met de partners van de regio, EU, Japan, Australië, wordt ook opgevoerd. Daarom is de Belgische en Europese steun aan het EU-ASEAN-actieplan 2018-2022 zeer belangrijk. Dit actieplan mikt op de bestrijding van grensoverschrijdende misdaden en het aanpakken van niet-traditionele veiligheids­problemen. Ook het Belgisch-Filipijnse Joint Plan of Action 2013 voorziet in een uitwisseling van informatie en samenwerking op het gebied van internationaal terrorisme.

 

Ik heb contact gehad met enkele collega’s van verschillende lidstaten van ASEAN. Wij proberen steeds om een uitwisseling van inlichtingen te bewerkstelligen, maar ook om een regionale actie te zien tegen terroristische groepen.

 

Ik heb het u gezegd, grensoverschrijdende acties zijn het belangrijkste voor de regio en zeker ook voor de buitenlandse strijders. De dader van de eerste terroristische aanslag in Brussel, op 24 mei 2014, op het Joods Museum, was een Fransman die na een reis naar Syrië en Irak ook in verschillende Aziatische landen was geweest, om daarna terug te komen naar Brussel. Wij moeten meer en meer contact hebben om een echte uitwisseling van inlichtingen te vragen, maar ook een echte regionale actie tussen de verschillende landen van ASEAN.

 

11.03  An Capoen (N-VA): Mijnheer de minister, ik vind het persoonlijk een goed idee om ASEAN te blijven ondersteunen in de plannen tot aanpak van het terrorisme. Verbeterde intelligentie kan ook alleen maar ten goede komen, niet alleen voor de landen ter plekke maar ook voor Europa.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanwezigheid van Taiwan bij de Wereldgezondheidsvergadering 2017" (nr. 19042)

12 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la présence de Taiwan lors de l'Assemblée mondiale de la Santé 2017" (n° 19042)

 

12.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, in maart kreeg Taiwan geen uitnodiging om deel te nemen aan de World Health Assembly op 8 mei. Wij vermoeden opnieuw een poging van China om druk te zetten op de internationale beweegruimte van Taiwan.

 

Negen jaar geleden verkreeg Taiwan een observeerderstatus in diezelfde World Health Assembly. Het moet gezegd, sindsdien heeft Taiwan actief bijgedragen tot heel wat technische discussies, zowel in de World Health Assembly als in de World Health Organisation. Dit heeft ook invloed gehad op de strijd tegen bepaalde ziektes in Taiwan en in de wereld. Ziektes en gezondheid kennen natuurlijk geen grenzen. Daarom betreuren wij dat Taiwan niet aanwezig was op de jongste World Health Assembly.

 

Ik geef een voorbeeld. Taiwan beheert de Taipei Flight Information Region, die per jaar 60 miljoen reizigers controleert op verschillende ziektes, bijvoorbeeld ebola en het zikavirus. Ook de vele miljoenen trekvogels die over Taiwan vliegen en dat land gebruiken als stopplaats, maken van Taiwan een belangrijke schakel om toezicht te houden op de vogelgriep.

 

Mijnheer de minister, landen als de Verenigde Staten, Canada en Japan steunden de aanwezigheid van Taiwan in de World Health Assembly. Wat is het standpunt van België in deze kwestie? Is ter zake een gezamenlijk standpunt geformuleerd binnen de Europese Unie?

 

12.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Luykx, in lijn met het één-Chinabeleid is België voorstander van een betekenisvolle deelname van Taiwan aan gespecialiseerde multilaterale fora indien deze deelname in het algemeen en het Europese belang is en voor zover deze fora niet exclusief voorbehouden zijn aan soevereine naties.

 

Deze Belgische positie is volledig in lijn met de EU-consensus die vastgelegd is in de China Reference Lines, aangenomen op 24 september 2014. Er bestaat tussen alle Europese landen een consensus om dezelfde richting aan te houden. België moedigt China en Taiwan aan via dialoog een pragmatische oplossing te vinden voor de deelname van Taiwan aan internationale organisaties.

 

Indien dit niet lukt, wat nu het geval is, wordt Taiwan door de instellingen van de Europese Unie aangemoedigd om alternatieve strategieën te ontwikkelen voor internationale betrokkenheid door middel van praktische samenwerking op technisch niveau. Wij zullen in dezelfde richting verder gaan en China vragen om naar een pragmatische oplossing te evolueren voor deelname van Taiwan aan verschillende organisaties. Maar soms krijgen we een negatief antwoord.

 

12.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Ik begrijp de diplomatische en pragmatische opstelling, maar hier wordt wel afgeweken van een zekere traditie die werkte en goede resultaten opleverde. Ik hoop dat België, naast het publieke en diplomatieke antwoord, met duidelijke stem binnen de Europese vergadering zal vragen dat dit moet worden opgelost en dat Taiwan zeker mee aan tafel moeten zitten bij een volgende World Health Assembly.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation des femmes subissant une fausse couche au Salvador" (n° 18923)

13 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie van vrouwen die een miskraam krijgen in El Salvador" (nr. 18923)

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, en Amérique du Sud, seuls l’Uruguay, le Guyana et Cuba autorisent l’avortement dans les douze premières semaines de grossesse, tandis que l’Argentine - à la faveur d'une décision prise par la Cour suprême -, a autorisé les IVG en cas de viol en 2012. Pour sa part, le Brésil autorise les avortements en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou de malformation foetale.

 

La situation est tout autre au Salvador. Alors que ce pays dispose d'une législation déjà inhumaine, selon les associations de défense des droits de l’homme, le parti politique de droite extrême ou d'extrême droite, Arena, a proposé d’alourdir les peines de prison en cas d’avortement. Les femmes pourraient ainsi risquer jusqu’à cinquante ans de détention.

 

Cinquante ans de prison, c’est la peine à laquelle pourraient être condamnées les Salvadoriennes déclarées coupables d’avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Le parti susnommé a déposé un projet de loi en ce sens en 2015. Le pays interdit déjà l’avortement en toutes circonstances. Les femmes risquent jusqu’à trente ans de prison, tandis que les médecins qui les aident encourent, de leur côté, douze années de réclusion.

 

Selon plusieurs enquêtes, il est habituel pour les autorités salvadoriennes de confondre "avortement" et "fausse couche". Ainsi, en septembre 2013, la sentence de Glenda Xiomara Cruz tombe: elle écope de dix ans de prison pour avoir fait une fausse couche. Le 30 octobre 2012, la jeune Salvadorienne, âgée alors de 19 ans, ressent des douleurs abdominales. À l’hôpital, on lui annonce qu’elle est enceinte. Pourtant, elle a continué à avoir ses règles de manière régulière. Rien n’aurait donc pu lui faire penser qu’elle était enceinte. D’autant plus que la jeune fille originaire de Puerto el Triunfo avait subi, en mai de la même année, un test qui s’était révélé négatif.

 

Monsieur le ministre, il me semble que nous n'avons pas d'ambassade au Salvador, mais quelles sont les informations que nous pouvons recueillir? Quels sont les moyens de pression dont notre pays dispose?

 

La Belgique et le Salvador entretiennent des liens dans le cadre de l'accord conclu à Tegucigalpa le 29 juin 2012, établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part. Pourriez-vous saisir le Conseil européen afin, éventuellement, de faire pression sur le Salvador à travers cet accord?

 

13.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, mes services sont au courant de la situation des femmes subissant une fausse couche au Salvador. Le Salvador applique en effet l'une des législations sur l'avortement les plus restrictives au monde. L'avortement n'est autorisé en aucun cas, pas même lorsque la vie de la mère est en danger. Le Salvador a établi également une présomption de culpabilité à l'encontre des femmes qui souffrent de complications pendant la grossesse ou en cas de fausse couche spontanée.

 

Les droits des femmes, y compris en matière de reproduction et de sexualité, constituent une priorité permanente, comme vous le savez, dans la politique internationale des droits de l'homme de notre pays. J'ai soulevé cette question spécifique pendant l'entretien bilatéral avec mon collègue salvadorien, M. Martinez, le 7 mars dernier. Je lui ai fait part de mon inquiétude ainsi que de celle de la société civile et du monde politique en Belgique par rapport à la législation restrictive sur l'avortement qui a cours dans son pays. Mon homologue m'a dit que le gouvernement allait organiser un débat au parlement en vue d'assouplir cette loi. La Belgique ne dispose pas d'une ambassade au Salvador, mais suit la situation depuis Panama City, en coopération avec la délégation européenne de l'ONU sur place.

 

L'autonomie des femmes fait partie des priorités de la stratégie européenne en matière de droits de l'homme. Cette stratégie met l'accent sur l'importance de soutenir la prévention de la violence fondée sur le sexe et la prévention en matière de santé sexuelle et reproductive. L'Union européenne soutient financièrement plusieurs projets, notamment un projet qui fournit une assistance juridique et un soutien social pour assurer l'accès aux voies de droit appropriées.

 

S'agissant de votre dernière question, je vous renvoie de nouveau à mon commentaire sur les questions précédentes. Il semble que cela porte plus sur le Conseil de l'Union européenne cette fois, et pas sur le Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale dont le siège se trouve à Strasbourg. Vous aurez donc corrigé. La Belgique aimerait s'appuyer sur les instruments pertinents de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, mais ceux-ci ne pourront être utilisés qu'à partir de l'entrée en vigueur complète de l'accord, c'est-à-dire après la ratification de l'accord par tous les États membres. Je rappelle que la Belgique n'a pas encore ratifié cet accord, car tous les parlements belges n'ont pas encore procédé à sa ratification. Je plaiderai donc, une fois de plus fortement, pour que le processus d'approbation se clôture au plus vite en Belgique, et que notre pays se joigne aux 22 États membres ayant déjà ratifié l'accord.

 

J'attire à nouveau l'attention sur le fait que le blocage au sein de certaines entités fédérées fait que nous n'avons pas l'occasion d'utiliser les instruments des accords d'association pour intervenir dans ce genre de matières. J'espère que nous pourrons avancer.

 

Pour le reste, je n'ai pas eu de suites jusqu'à présent à l'annonce d'un assouplissement éventuel ou d'un débat permettant un assouplissement éventuel de la loi, mais nous allons continuer à suivre la situation.

 

13.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le ministre. Votre réponse est particulièrement complète.

 

J'espère qu'en ce qui concerne ce fameux accord, nous pourrons bientôt rebrancher la prise.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les relations entre Angela Merkel et Donald Trump" (n° 18925)

14 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de betrekkingen tussen Angela Merkel en Donald Trump" (nr. 18925)

 

14.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, d'après différentes revues de presse américaines analysant le Sommet du G7 et la réunion de l'OTAN, les relations entre la chancelière Angela Merkel et le président des États-Unis sont au plus bas. Je pense que cela ne s'améliorera pas avec la préparation du G20. "L'époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment révolue. J'en ai fait l'expérience ces derniers jours. Nous, Européens, devons prendre notre destin en main." Cette phrase d'Angela Merkel deviendra certainement historique. C'est ce qu'elle a déclaré de retour en Allemagne, après la réunion de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 en Sicile.

 

"La chancelière ne le nomme pas directement mais il est évident que ses remarques sont la conséquence de la tournée catastrophique du président Trump en Europe", estime le Los Angeles Times. "Son refus de s'engager sur l'article 5 du Traité de l'OTAN, le fait qu'il laisse planer le doute sur ses intentions concernant le maintien ou non des États-Unis dans les accords de Paris sur le changement climatique, ou encore sa position douteuse vis-à-vis de Moscou, font que la plus influente des dirigeants européens estime aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable". La déclaration d'Angela Merkel est d'autant plus importante que "la chancelière est une personnalité prudente, tout le contraire de Donald Trump", fait remarquer le Washington Post. "Et ses mots, mûrement réfléchis, montrent que Mme Merkel souhaite désormais changer l'Union européenne pour que celle-ci soit plus forte, plus indépendante, notamment des États-Unis. Si la chancelière gagne les élections législatives en septembre prochain de manière convaincante et si elle obtient suffisamment de soutien auprès des autres États, elle pourrait engager un changement profond des relations entre les États-Unis et l'Union européenne".

 

Le New York Times parle même d'un "séisme dans les relations transatlantiques". "C'est la fin de l'époque où les États-Unis menaient et l'Europe suivait", constate un ancien diplomate américain auprès de l'OTAN dans les colonnes du journal. "Donald Trump nuit aux intérêts américains", s'alarme de son côté The Atlantic. Pour le magazine mensuel, il n'y a qu'un seul bénéficiaire de cette évolution géopolitique. C'est la Russie. "La tournée de Donald Trump en Europe était parfaite pour le Kremlin. Poutine n'aurait pu inventer meilleur scénario".

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous ces informations? Dans l'affirmative, quelle serait la place de notre diplomatie belge au sein d'une Union se voulant davantage indépendante des États-Unis? Quelles en seraient les éventuelles conséquences militaires, économiques ou stratégiques, notamment dans l'échange de données sur le terrorisme? À titre personnel, je constate que l'Europe a toujours avancé quand elle était "en danger". On l'a vu quand on avait le mur à l'Est. À mon avis, le fait qu'il y ait un challenge peut inciter l'Europe à avancer.

 

14.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, je vais revenir sur vos questions.

 

En ce qui concerne la place de notre diplomatie au sein d'une Union se voulant indépendante des États-Unis, je dirais que notre diplomatie s'appuie fortement sur la mise en œuvre effective et rapide de cette stratégie globale européenne qui cadre parfaitement avec notre politique étrangère. Nous tentons de développer une coopération internationale forte, de défendre notre démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. Je crois qu'on peut réellement avancer dans cette démarche. Cela n'empêche évidemment pas un lien transatlantique fort, avec une série d'intérêts communs entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais on doit pouvoir placer notre diplomatie dans cette logique d'un renforcement d'une Union qui se veut indépendante des États-Unis.

 

Sur les conséquences militaires, en novembre 2016, le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne a défini des pistes d'action pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs en matière de sécurité et de défense, tout en soulignant, là aussi, la nécessité d'une complémentarité et d'une coopération étroite avec l'OTAN, évitant ainsi les doublons inutiles.

 

Le 15 décembre 2016, le Conseil européen a répété que les Européens devaient assumer davantage de responsabilités dans leur sécurité, soulignant la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires à cet effet. Au niveau européen, une série de mesures concrètes ont été prises en ce sens, que je ne vais pas énumérer.

 

Quant à l'économie, je ne crois pas que l'on puisse vraiment avoir une vue définitive sur les aspects économiques au sens large pour l'instant, car il faut voir comment nous allons faire progresser le projet européen, et quelles seront exactement les positions américaines en la matière.

 

Je voudrais insister sur un point qui a déjà fait l'objet de remarques à l'égard d'autres pays dans des questions précédentes: il est évident que sur la lutte contre le terrorisme, nous devons contribuer à développer une politique européenne forte, mais aussi un échange d'informations et une collaboration avec les États-Unis. Ceux-ci jouent un rôle majeur dans un certain nombre de démarches dans cette lutte contre le terrorisme, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la collecte et l'échange d'informations.

 

14.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter.

 

Merci, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les conséquences politiques d'un vote d'une résolution concernant l'antisémitisme au Parlement européen" (n° 19121)

15 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de politieke gevolgen van de goedkeuring van een resolutie betreffende antisemitisme in het Europees Parlement" (nr. 19121)

 

15.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, un projet de résolution a été discuté au Parlement européen et il vient d'être voté. Il concerne la lutte contre l'antisémitisme, objectif tout à fait louable. Ce projet soulève pourtant de graves difficultés, non pas sur le principe de la nécessaire lutte contre l'antisémitisme, bien entendu, mais sur la définition de l'antisémitisme qu'il entend faire valider politiquement.

 

La résolution reprend la "définition de travail" adoptée par l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) qui est directement calquée sur celle qu'avait adoptée l’European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) en 2005. Cette définition très particulière, à travers divers exemples donnés dans la résolution elle-même pour illustrer la notion d'antisémitisme, a pour conséquence de très largement assimiler la critique de la politique israélienne à une forme d'antisémitisme.

 

L'adoption d'une telle définition au niveau européen présente un sérieux danger pour la liberté d'expression et le militantisme politique relatif au conflit israélo-palestinien. La volonté de certains groupes parlementaires d'adopter cette définition se fait très clairement dans l'objectif de brider la critique de la politique d'occupation israélienne de la Palestine. Divers amendements ont été déposés par certains groupes progressistes pour établir une distinction claire entre un appel direct ou indirect à la violence, à la haine ou à l'intolérance envers les juifs et une utilisation légitime de la liberté d'expression, par exemple une critique des actions de l'État d'Israël, mais en vain.

 

Monsieur le vice-premier ministre, nous savons que les pressions sont fortes et exercées par divers lobbies pour imposer la définition très orientée de l'antisémitisme telle que portée par l'IHRA et l'EUCM. Cette définition est-elle soutenue ou combattue par la Belgique, tant dans ses relations multilatérales au sein de l'Union européenne que dans ses relations bilatérales avec Israël? Comment voyez-vous la tournure prise par cette résolution? Quelle position la Belgique défend-elle dans les instances européennes et les Nations unies par rapport à la lutte contre l'antisémitisme? Une position européenne commune aux 28 États membres est-elle en voie de constitution? Si oui, celle-ci permettra-t-elle toujours la critique politique légitime de l'occupation illégale de la Palestine, aux yeux du droit international, par Israël?

 

15.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Hellings, la définition de l'antisémitisme développée au sein de l'International Holocaust Remembrance Alliance est une définition de travail destinée à faciliter les débats et les actions de sensibilisation de cette organisation dont la Belgique est un état membre actif. Il s'agit d'un instrument important pour la lutte contre l'antisémitisme. Dans ce cadre, la Belgique s'est jointe au consensus au sein de l'organisation pour adopter cette définition.

 

L'année dernière, la présidence allemande de l'OSCE a proposé de faire adopter cette définition de travail également au sein de cette organisation. Ici aussi, la Belgique s'est montrée disposée à se joindre au consensus pour soutenir cette définition de travail de l'antisémitisme.

 

Au Parlement européen, la résolution à laquelle vous faites allusion comprend en effet un appel à adopter, dans les législations nationales, et à faire appliquer la résolution adoptée au sein de l'International Holocaust Remembrance Alliance. Cette résolution a été adoptée par le Parlement européen le 1er juin avec un très large soutien, y compris - si mon information est correcte -, du groupe des Verts. C'est juste pour comprendre!

 

La question de la tension entre l'adoption d'une telle définition et le risque pour la liberté d'expression est certes légitime au cœur d'un tel débat. Que la définition adoptée au sein de l'International Holocaust Remembrance Alliance ait rencontré un aussi large soutien démontre cependant à mes yeux qu'à l'issue de ce débat, l'analyse négative que vous en faites n'a pas lieu d'être. Dans le texte de l'organisation, les exemples qui accompagnent la définition sont clairement présentés comme illustratifs et sont précédés de la mention explicite que les critiques légitimes à l'égard d'Israël ne peuvent être considérées comme antisémites.

 

La Belgique attache une attention extrême à la lutte contre l'antisémitisme. Je le rappelle de façon constante dans toutes les instances appropriées. Cette définition, je le répète, est un instrument important pour appuyer cette lutte et contribuer à ce qu'elle se développe autour d'une vision commune. En parallèle, la Belgique attache une importance égale à la liberté d'expression et il est clair qu'à nos yeux, l'adoption de cette définition ne peut en aucun cas être lue comme une restriction au droit légitime de chacun de critiquer la politique d'Israël s'il le souhaite.

 

15.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse et ces précisions.

 

Les mots ont un sens et un impact politique et symbolique important. La façon dont vous avez répondu me rassure quant à la manière dont nous voyons les choses. L'antisémitisme est totalement illégitime; la critique de la politique coloniale de l'État d'Israël, c'est autre chose, et c'est par contre tout à fait légitime. Il faut qu'il en soit ainsi aujourd'hui et à l'avenir.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le processus de Kimberley" (n° 19281)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le processus de Kimberley" (n° 19282)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le renforcement des contrôles en interne dans le cadre du processus de Kimberley" (n° 19486)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "un état de la situation en ce qui concerne le processus de Kimberley" (n° 19523)

16 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het Kimberleyproces" (nr. 19281)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Kimberleyproces" (nr. 19282)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanscherping van de interne controles in het kader van het Kimberleyproces" (nr. 19486)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "een stand van zaken rond het Kimberleyproces" (nr. 19523)

 

Président: Jean-Jacques Flahaux.

Voorzitter: Jean-Jacques Flahaux.

 

16.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, en 2014, la Chambre s'est prononcée en faveur d'une résolution forte visant à sauver le processus de Kimberley. Trois ans plus tard, rien ne semble cependant avoir changé. Je souhaite donc vous demander un état des lieux de cette résolution.

 

L'année 2017 est une année de réforme pour le processus de Kimberley. Or, les dernières ONG qui demeurent parties prenantes au processus menacent de se retirer si leurs demandes ne sont à nouveau pas remplies. Celles-ci se sentent en effet souvent instrumentalisées pour donner une crédibilité à un processus auquel elles ne croient plus. Si celles-ci se retirent, on peut imaginer l'impact que cela pourrait avoir. Le processus de Kimberley reste en effet le précurseur en matière de traçabilité et de certification, et sa mort n'en serait que d'autant plus violente.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais dès lors vous interroger sur ce point.

 

Sachant qu'il y a de nombreux cas recensés d'infractions par des pays producteurs autant qu'importateurs, comment la Belgique veille-t-elle au respect et à la sauvegarde du processus de Kimberley? Quelles initiatives la Belgique envisage-t-elle de prendre pour promouvoir une définition plus large des diamants certifiés, comme prévu par la résolution de 2014? À savoir une définition qui "exclurait sans équivoque et définitivement la production, la transformation et le commerce de diamants bruts susceptibles d'être associés directement, sur le plan financier ou non, à un conflit armé, à des actes de violence ou à de graves violations des droits de l'homme"? Quelles ont été les actions de la Belgique pour soutenir la demande de l'établissement d'un secrétariat permanent et indépendant, qui surveille de manière efficace l'application des standards du processus de Kimberley? Quelles sont les conclusions du groupe de travail en charge de la réforme du processus de Kimberley? Quelles positions tient la Belgique, au sein de l'Union européenne, à la table des négociations sur ce sujet?

 

Alors que le soutien aux ONG belges est en très nette diminution dans le plan quinquennal de la DGD, comment la Belgique, conformément à ses engagements de 2014, compte-t-elle soutenir les organisations de la société civile au sein du processus de Kimberley?

 

L'État belge compte-t-il se mobiliser pour répondre aux attentes de la société civile relativement au processus de Kimberley?

 

Enfin, ma dernière question n'était initialement destinée ni à vous, ni à M. De Croo. Sur le site du Selor, mon attention a été attirée par une offre d'emploi pour un analyste du secteur diamantaire. Cette annonce se référait explicitement au rapport 2013 de la Financial Action Task Force. Il m'est donc apparu quelque peu étrange que le SPF Économie publie cette offre maintenant.

 

Dès lors, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si cette offre d'emploi entretient un quelconque rapport avec les questions parlementaires qui ont été déposées ces derniers jours.

 

16.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, alors que la déclaration de Bruxelles de 2007 exigeait des négociants qui importent et exportent des diamants bruts de maintenir à jour des dossiers commerciaux vérifiables, des rapports démontrent que malgré le processus de Kimberley, de nombreux flux financiers illicites circulent toujours.

 

Des rapports de la Financial Action Task Force du Egmont Group – dont vient de parler Mme Grovonius – soulignent la porosité du commerce de diamants avec le crime en général, y compris dans ses formes les plus atroces. Un risque particulier pour les centres d’échange de diamants est le trade-based money laundering, soit les techniques de sous- et surévaluation qui contribuent au processus de blanchiment d'argent.

 

Dubaï, qui est pourtant un partenaire commercial important pour le secteur belge, anversois en particulier, se retrouve au centre de cette polémique. Si l'on ajoute les "certificats d'origines mélangées" octroyés par Dubaï, on obtient un système de contrôle très obscur, voire totalement inefficient.

 

Nous connaissons l’importance du secteur du diamant pour l’économie belge, et il nous incombe donc de jouer un rôle prépondérant afin d’assurer une harmonisation des normes à l’échelon international.

 

D'où, monsieur le ministre, mes cinq questions.

 

Quelles sont les mesures envisagées, dans les cercles des Nations unies ou ailleurs, pour renforcer les contrôles en interne, créer un véritable plan de vigilance, tout particulièrement pour répondre aux défis de sous- et surévaluation et de flux financiers illicites y afférents?

 

Quelles sont les mesures concrètes prises par notre pays en vue d'assurer l'application de la Déclaration de Bruxelles sur le contrôle interne au sein des centres internationaux de commerce et de fabrication?

 

Comment se concrétise la coopération entre les pays producteurs et importateurs? Ces organes de coordination disposent-ils d’assez de moyens pour relever le défi des évaluations tronquées. Je pense en particulier aux cellules de renseignements financiers?

 

Conformément à la Déclaration de Washington du processus de Kimberley, comment l’État belge a-t-il mis en place des mesures de soutien pour les pays producteurs en vue de renforcer leurs contrôles internes?

 

Enfin, des contacts ont-ils été pris avec Dubaï, tant sur le plan ministériel que diplomatique, afin d'inscrire à l’agenda le respect du protocole de Kimberley dans nos relations bilatérales?

 

16.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, mijn vragen zijn grotendeels gesteld door collega Grovonius. Ik sluit mij er graag bij aan, maar ik wil er toch twee punten uitlichten, waarop ik graag van u een antwoord zou krijgen.

 

Ten eerste, er zijn meerdere meldingen geweest van inbreuken, vanwege zowel importerende als producerende landen. Hoe kijkt ons land toe op de naleving en de bescherming van het proces?

 

Ten tweede, wat zijn voor de toekomst de conclusies van de werkgroep die werkt rond de hervorming van het Kimberleyproces?

 

16.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, 2017 est en effet une année décisive pour le processus de Kimberley car l'important débat sur la réforme vient d'être lancé.

 

En effet, en 2016, le processus a connu des temps difficiles. La coalition de la société civile avait renoncé à participer aux réunions. Grâce au dialogue soutenu par la Belgique et l'Union européenne, la coalition de la société civile a pu être réintégrée dans la famille du Kimberley Process  pendant l'année en cours.

 

La Belgique dialogue en permanence avec les représentants des trois piliers du processus de Kimberley: les pays participants, l'industrie et la société civile. La Belgique plaide sans cesse pour que les préoccupations de la société civile soient reprises dans les propositions de l'Union européenne. Nos dernières propositions ont d'ailleurs été discutées lors du premier débat sur la réforme à la réunion intersession du Kimberley Process à Perth en mai de cette année.

 

Concrètement, des propositions ont été avancées concernant la réforme des missions d'évaluation (review missions) destinées à contrôler le respect de l'acquis du processus par les pays participants. Les recommandations de ces missions doivent être appliquées de manière plus stricte. De plus, l'adaptation de la définition du terme "diamant de conflit" a été discutée, ainsi que la création d'un secrétariat permanent pour le processus et un fonds multibailleurs afin de permettre aux ONG de participer effectivement aux missions d'évaluation et aux réunions du processus.

 

Les propositions européennes auxquelles la Belgique a activement contribué seront intégrées dans une proposition de réforme que la présidence du processus souhaite soumettre à la réunion plénière qui aura lieu en décembre en Australie. Auparavant, la Belgique prendra l'initiative de débattre ces textes de manière informelle avec les pays africains concernés en marge de l'African Diamond Conference, coorganisée par le SPF Affaires étrangères le 14 novembre au Palais d'Egmont à Bruxelles.

 

Dans l'éventualité où le débat sur la réforme ne pourrait être clôturé en 2017, les discussions se poursuivront durant la présidence européenne du processus en 2018. La Belgique est appelée à jouer un rôle crucial. En effet, les deux réunions annuelles du processus seront organisées en Belgique: la réunion intersession en juin 2018 à Anvers et la réunion plénière en novembre 2018 à Bruxelles.

 

En vue de la présidence européenne du Kimberley Process, j'ai pris la décision de détacher un diplomate auprès des services européens pour renforcer l'impact des efforts que la Belgique mène dans ce domaine.

 

De Brussels Declaration van 2007 bevat enkele aanbevelingen en richtlijnen inzake interne controles. Het wettelijk ingestelde toezichtsysteem in België bevat de nodige bepalingen om deze richtlijn toe te passen en te implementeren. De basis hiervan is de programmawet van 2 augustus 2002 en het uitvoeringsbesluit van 30 april 2004.

 

De Europese verordening 23/6/68 van 2002, de implementatie van het Kimberleyproces, voorziet eveneens in maatregelen inzake interne controles en zelfregulering van de industrie.

 

Het wettelijk ingesteld Belgisch toezicht en monitoringsysteem bevat concreet de volgende elementen: de verplichte registratie van de handelaars in diamant, zowel in ruwe als geslepen diamant; de verplichte aangifte en centralisatie van de formaliteit van import en export in Antwerp Diamond Office; de verplichte fysieke inspectie op elke zending die in België ingevoerd of uitgevoerd wordt; de verplichte jaarlijkse aangifte van de voorraden en de bedrijvigheid; het verplicht bijhouden van verifieerbare documenten en gegevens van alle activiteiten gedurende minstens vijf jaar, gegevens bevattende de aan- en verkoop, de factuurgegevens van klanten en leveranciers, Kimberleyprocescertificaat, voorraden en dergelijke meer. In het kader van de zelfregulering moeten de diamanthandelaars die lid zijn van een diamantbeurs jaarlijks een audit laten uitvoeren ter bevestiging dat deze documenten en gegevens in de firma aanwezig zijn.

 

De overheid houdt toezicht op de naleving van deze bepalingen, onder andere door controles en het periodiek uitvoeren van spot checks.

 

Naast deze maatregelen in de Brussels Declaration zijn in België de diamanthandelaars onderworpen aan de wetgeving in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In uitvoering van deze wetgeving hebben de diamanthandelaars bijkomende verplichtingen, zoals onder andere het identificeren en verifiëren van klanten.

 

Binnen het Kimberleyproces ijvert België steeds voor een level playing field. In die context worden andere handelscentra zoals Dubai dikwijls op hun verplichtingen gewezen. Zo nam België ook deel aan de Kimberley Process Review Mission in de Verenigde Arabische Emiraten.

 

Madame Grovonius, en ce qui concerne l'offre d'emploi que vous avez identifiée sur le site du Selor, je vous renvoie au ministre de l'Économie. Je n'ai pas d'information à ce sujet.

 

16.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

16.06  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Je vous encourage vivement à profiter de ces réunions à Bruxelles et Anvers pour "mettre le paquet" sur une gouvernance mondiale dans le secteur du diamant. Même si la pierre est transparente et précieuse, ce secteur m'a l'air trouble et opaque.

 

16.07  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik wil u en uw diplomaten aansporen om verder te gaan op de piste waarvan België een wegbereider is geweest. Wij hebben altijd een heel belangrijke rol gespeeld in het Kimberleyproces. Mijn fractie steunt u bij het verbreden en verdiepen van het Kimberleyproces.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la coopération avec les entreprises internet dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" (n° 19289)

17 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de samenwerking met de internetbedrijven in het kader van de strijd tegen terrorisme" (nr. 19289)

 

17.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous savons tous que la lutte contre le radicalisme, le terrorisme et le djihadisme passe par une indispensable coopération entre les organismes publics mais aussi entre les services de police et de renseignement nationaux et internationaux, les sociétés internet, les fournisseurs d'accès, les opérateurs de messageries cryptées.

 

Des initiatives ont déjà été prises ces dernières années. Mais on constate que la Commission européenne avance actuellement dans l'élaboration d'une nouvelle réglementation obligeant à une meilleure collaboration entre les opérateurs de messageries cryptées et les services de sûreté et de sécurité. Cette question est évidemment cruciale, puisque nous savons, à présent, que des opérations terroristes ont déjà été coordonnées via de telles messageries.

 

La Cour de justice de l'Union européenne a encadré, voici quelques mois, certaines exigences d'États désireux d'obliger à une conservation de données pour l'efficacité des recherches et enquêtes en matière de terrorisme mais, aujourd'hui, il semble que les États n'ont plus la possibilité d'obliger à la conservation systématique des métadonnées. Par ailleurs, votre collègue de la Justice semble déterminé à favoriser une législation au niveau européen mais ce n'est certainement pas facile à mettre en place lorsqu'on constate notamment qu'un Belge, par exemple, qui communique avec un autre Belge par WhatsApp passe en réalité par une plate-forme américaine.

 

Depuis le dépôt de cette question, le sujet a connu plusieurs actualités: un sommet européen avec vos homologues à Luxembourg mais aussi un sommet franco-britannique, certaines communications récentes, le G7, des grandes sociétés internet qui se sont positionnées. Il apparaît que des points importants restent sensibles, même si, au cas par cas, enquête par enquête, la collaboration entre les services étatiques et les entreprises se déroule plutôt positivement.

 

Point sensible, la question de la prise d'initiative des sociétés privées elles-mêmes, telle que définie par le principe de censure a priori, c'est-à-dire sans attendre que les services de renseignement et de police ne contactent les opérateurs.

 

Une autre question est la définition d'un message terroriste, aussi celle de la présence des contre-discours à mettre en place et à faire valoriser par les sociétés internet. D'ailleurs, encore aujourd'hui, M. Terrorisme de l'Union européenne, Gilles de Kerchove, que vous connaissez fort bien, a précisé les enjeux de la lutte contre le terrorisme, notamment en termes de prévention au djihad sur internet. Selon lui, la prévention devrait non seulement passer par la police et par les services de renseignement, non seulement passer par les services internes des sociétés du net mais aussi par une meilleure prise en considération des informations émanant des utilisateurs citoyens à l'attention des services internes des géants de l'internet.

 

Président: Dirk Van der Maelen.

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les initiatives récentes prises tant au niveau national qu'européen afin d'assurer une collaboration complète des opérateurs de messagerie dans le cadre d'enquêtes visant des faits de radicalisme et de terrorisme? Quelles informations pouvez-vous nous communiquer quant aux travaux actuellement en cours au sein de la Commission européenne? Pouvez-vous déjà nous préciser quelques éléments concrets concernant la boîte à outils cyber-diplomatique que vous avez adoptée au sommet de Luxembourg, il y a quelques jours.

 

17.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Pivin, de nombreuses initiatives européennes ont été prises en ce qui concerne l'échange d'informations et la coopération entre les services antiterroristes nationaux. J'avais déjà eu l'occasion, après l'attentat de mai 2014, d'insister auprès de l'Europe tout comme auprès de l'OTAN pour renforcer cette collaboration. Je réitère notre demande systématiquement lors de nos contacts bilatéraux. En ce qui concerne les initiatives au sein de l'Union européenne, en janvier 2016, a été créé au sein d'Europol, l'European Counter Terrorism Centre (ECTC)  ainsi que, depuis juillet 2015, l'Internet Referral Unit en charge de la lutte contre la radicalisation sur internet. Cette unité doit assurer une meilleure coordination entre la détection, la signalisation, le suivi et l'analyse du contenu à caractère terroriste sur internet.

 

De plus, la Commission européenne a lancé un forum IT ministériel avec l'industrie internet, le but étant de rapprocher les gouvernements des États membres et les grandes entreprises internet et d'améliorer la coopération contre le mauvais usage d'internet à des fins terroristes. Cela permet aux États membres et à Europol de discuter avec quelques grandes sociétés internet. La Belgique se félicite de cette coopération accrue entre les secteurs publics et les fournisseurs d'accès à internet.

 

Pour ce qui est des mesures nationales, je m'en réfère aux ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur ainsi qu'au premier ministre, en charge de ces questions.

 

Les criminels utilisent de plus en plus de moyens électroniques que cela soit pour communiquer entre eux ou pour préparer leurs méfaits voire même de les perpétrer. Ces communications laissent des traces électroniques qui peuvent être collectées par des enquêteurs et servir de preuves devant les tribunaux. L'épreuve digitale (e-evidence) revêt une importance croissante dans les enquêtes pénales en matière de lutte contre la criminalité grave et, en particulier, contre le terrorisme. En juin 2016, le Conseil a adopté des conclusions invitant la Commission à prendre des initiatives à ce sujet. Un groupe d'experts a été mis sur pied. À l'issue de ses travaux, un rapport a été adopté; il inclut un certain nombre de mesures d'ordre pratique et envisage une éventuelle initiative législative qui pourrait être présentée début 2018.

 

La Belgique est en faveur d'une initiative législative rapide en la matière, et insiste sur l'importance du débat consacré à la preuve électronique, qui est cruciale pour assurer l'effectivité des enquêtes pénales dans un monde de plus en plus digitalisé.

 

En ce qui concerne l'utilisation du cryptage dans le cadre de la détection de crimes graves et de la lutte contre le terrorisme, les discussions sont toujours en cours. Les États membres reconnaissent l'importance du cryptage pour la protection des données, la cybersécurité, la vie privée et la confidentialité des communications. En même temps, il est nécessaire d'avoir accès à l'information numérique dans le cas de la détection et de la poursuite de crimes. Sur la base des propositions du groupe d'experts, il est possible que des initiatives législatives soient lancées en 2018, afin de mettre en place une législation qui oblige les entreprises à rendre accessibles des données cryptées aux instances compétentes.

 

Je suis évidemment prêt à vous faire parvenir plus d'information sur le rapport du groupe d'experts lui-même, qui donne un certain nombre d'éléments, notamment sur la toolbox à laquelle vous avez fait référence.

 

17.03  Philippe Pivin (MR): Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse très complète.

 

À mon avis, nous évoquerons encore ce sujet de façon très approfondie dans la commission d'enquête qui traite du volet radicalisme. En effet, un chapitre est dédié à cet aspect extrêmement délicat. Pour ma part, je reste persuadé, malgré tout ce que je lis et entends, que le maître mot doit rester "collaboration" et non "obligation", dans la mesure où trop d'obligations risquent d'entraîner des réflexes qui ne sont pas ceux que l'on cherche, et qui risquent peut-être de renforcer ce que l'on appelle le darknet, ou en tous les cas, de nous priver de perspectives d'enquêtes. Tant que nous irons dans le sens d'une meilleure collaboration avec les géants de l'informatique, nous ne nous en porterons que mieux.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la place de la Belgique dans de nouveaux équilibres internationaux" (n° 19130)

18 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de plaats van België in de nieuwe internationale evenwichten" (nr. 19130)

 

18.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, les équilibres géostratégiques peuvent changer radicalement en quelques élections. Ainsi, depuis la décision prise par le peuple britannique de quitter l'Union européenne et l'investiture de Donald Trump à la Maison blanche, en quelques mois nous nous trouvons face à autant de défis à relever que d'opportunités à saisir. En France, la toute récente élection d'un président assez libéral et ouvertement europhile conforte d'autant le projet européen qui m'est si cher, ainsi qu'à vous.

 

L'Europe s'est construite sur des crises successives, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais paradoxalement, elle en est toujours sortie plus forte. Malheureusement, l'image qu'en ont les 500 millions de citoyens est souvent ternie par les discours eurosceptiques, voire radicalement europhobes. La crise grecque et l'afflux de réfugiés auraient pu être gérés de façon plus solidaire entre les différents pays membres.

 

Nous voilà à l'heure des défis et des opportunités. La Belgique est un des piliers de l'Union européenne et ce, depuis la CECA à la sortie de la guerre. À chaque étape, nous avons été acteurs de sa construction avec obstination, voire abnégation.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les opportunités, à court et à moyen terme, que la Belgique pourrait saisir afin que sa voix soit davantage entendue, à proximité d'un couple franco-allemand qui semble se consolider, ce dont nous devons nous réjouir?

 

Quels éléments concrets notre pays pourrait-il apporter pour contribuer à dépasser de nouveaux caps dans une Europe toujours à réformer? Quels sont les nouveaux défis qui attendent la Belgique au sein de l'Union?

 

18.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, comme vous le mentionnez dans votre question, le couple franco-allemand a souvent joué un rôle décisif dans l'approfondissement de l'intégration européenne. Nous nous félicitons dès lors de la nouvelle dynamique que le résultat des récentes élections présidentielles en France semble avoir engendrée.

 

Notre pays entend rester en contact étroit avec Paris et Berlin sur les dossiers européens. Récemment, j'ai pu m'entretenir avec mon nouveau collègue français, M. Le Drian, ce qui m'a permis de passer des messages en lien avec la position belge. La coopération au sein du Benelux nous permet également d'amplifier la voix belge dans les enceintes européennes. Les mêmes contacts auront lieu avec mon collègue allemand. En d'autres mots, le couple franco-allemand est indispensable à la construction européenne, mais il n'est pas suffisant. Il faut que d'autres acteurs jouent aussi un rôle moteur.

 

Le débat sur l'avenir de l'Union est lancé. La déclaration adoptée à Rome en mai, à l'occasion du soixantième anniversaire du Traité de Rome, a rappelé les objectifs fondamentaux de l'Union: une Union sûre et sécurisée, une Europe prospère et soucieuse du développement durable, une Europe sociale et une Europe plus forte sur la scène internationale.

 

La Commission européenne a publié un livre blanc sur l'avenir de l'Europe et des documents de réflexion sur la dimension sociale, la maîtrise de la globalisation, la défense européenne, l'Union économique et monétaire et l'avenir des finances de l'Union. Le processus n'en est qu'à son début. Le Conseil européen de décembre devrait en principe permettre de faire un premier point sur la question. La Belgique participe activement aux discussions et est disposée à soutenir des projets concrets, comme l'approfondissement de l'Union économique et monétaire ou le renforcement de l'Union européenne.

 

Les défis au sein de l'Union sont connus, qu'ils soient socioéconomiques, géopolitiques, sécuritaires ou migratoires. Notre option préférentielle est évidemment de continuer de travailler autant que possible avec l'ensemble des États membres. Cependant, nous devons aussi affronter la réalité: sur plusieurs sujets fondamentaux pour l'avenir de l'Union, il existe de profondes divergences ou des degrés d'ambition différents entre les États membres. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi aborder le débat de la différenciation.

 

Il y a des politiques dans lesquelles la volonté de certains d'aller plus loin ne doit pas être entravée par ceux qui ne souhaitent pas avancer. Ce fut le cas avec l'Union économique et monétaire, et cela pourrait également être nécessaire dans d'autres domaines, dont celui de la migration. Je peux effectivement vous confirmer que les éléments de crise qui entourent aujourd'hui l'Europe sur la scène internationale et parfois qui se situent en son sein, comme le Brexit ou d'autres débats internes, constituent aussi autant d'opportunités si un certain nombre de responsables européens choisissent de saisir cette opportunité et de relancer le projet sur des sujets concrets.

 

18.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, votre réponse me satisfait complètement.

 

J'ajouterai un petit commentaire en disant que ce doit être extrêmement excitant d'être ministre des Affaires étrangères en cette période-ci!

 

18.04  Didier Reynders, ministre: Et ministre des Affaires européennes!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Nous passons à la question n° 19433 de M. Flahaux sur "l'enlèvement d'un journaliste azerbaïdjanais en Géorgie le 29 mai 2017".

 

18.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je sais que le temps du ministre est compté.

 

Je veux bien transformer mes questions reprises aux points 54 à 61 de l'agenda (nos 19433, 19441, 19444, 19449, 19469, 19470, 19472 et 19594) en questions écrites. Cela vous fera gagner du temps et vous permettra d'épuiser complètement l'agenda.

 

Le président: Merci, monsieur Flahaux.

 

19 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de heroriëntering van de IPA II-middelen voor Turkije" (nr. 19686)

19 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la réorientation des fonds du volet II de l'IAP pour la Turquie" (n° 19686)

 

19.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Flahaux, bedankt voor de tijd die u mij geeft.

 

Mijnheer de vice-eersteminister, in de aangenomen Kamerresolutie over het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie heeft het Parlement gevraagd om het budget dat vanuit IPA II voor Turkije is uitgetrokken, te schrappen. IPA II is een instrument voor de pretoetredingssteun waarmee Europa de nodige hervormingen wil ondersteunen in kandidaat-lidstaten om het EU-acquis te bereiken inzake democratie, rechtsstaat en sociaal beleid.

 

De toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije boeken echter geen vooruitgang en hervormingen in Turkije worden ook teruggeschroefd. De resolutie vraagt daarenboven om de vrijgekomen middelen toe te wijzen aan het Turkse middenveld en aan niet-gouvernementele organisaties via het Europees instrument voor democratie en mensenrechten.

 

Mijnheer de minister, hebt u die vraag reeds voorgelegd binnen de Europese Unie? Zo ja, wat is het standpunt van de Europese Commissie, de Europese Raad en de Raad van Buitenlandse Zaken ter zake? Zo neen, wanneer zult u dat voorleggen?

 

19.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, sedert het uiterst negatief vooruitgangsrapport inzake de toetredings–onderhandelingen met Turkije van november 2016 pleit ik consequent voor een heroriëntering van de middelen voor Turkije. Dat houdt in dat de uitbetalingen deels dienen te worden opgeschort en deels geheroriënteerd moeten worden naar de versterking van het maatschappelijk middenveld en ter bevordering van de mensenrechten en de democratie. Dat formeel Belgisch standpunt werd ook ingenomen tijdens de Raad van Buitenlandse Zaken van december 2016 inzake het EU-uitbreidingsproces. Bij elke agendering van de relaties tussen de EU en Turkije werd dat op alle niveaus herhaald, met inbegrip van de informele raad Buitenlandse Zaken van april en de Europese Raad van juni laatstleden.

 

Binnen de Raad vindt ons land steun bij sommige lidstaten, maar er bestaat daarover geen unanimiteit. Nochtans gaf de Europese Commissie reeds aan dat het jaarplan 2017 voor pretoetredingssteun aan Turkije in belangrijke mate zal worden ingeperkt tot de domeinen van de versterking van het middenveld, de rechtsstaat en de democratie. Dat jaarplan zal na het zomerreces via de geijkte procedure aan de opinie van de lidstaten worden voorgelegd.

 

Wij proberen daarover unanimiteit of een consensus te bereiken binnen de Raad. Tot nu toe is de unanimiteit of de consensus er nog niet. Wij pleiten in dezelfde zin echter ook in de Europese Commissie en daar hebben wij misschien meer kans om toch een heroriëntering te bereiken.

 

19.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik ben tevreden dat u inderdaad het standpunt dat in de resolutie werd vastgelegd, al verscheidene malen naar voren hebt gebracht met de verschillende mogelijkheden die u daartoe had. We moeten streven naar unanimiteit en ik kan u slechts vragen om zich daar verder voor te blijven inzetten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

20 Samengevoegde vragen van

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "TTIP" (nr. 19687)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het heropstarten van de TTIP-onderhandelingen" (nr. 19693)

20 Questions jointes de

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le TTIP" (n° 19687)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le redémarrage des négociations sur le TTIP" (n° 19693)

 

20.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, sinds het aantreden van huidig VS-president Trump werden de onderhandelingen over het Transatlantic Trade and Investment Partnership, het handels- en investeringsakkoord tussen de EU en de VS, niet meer voortgezet. Tijdens het CDU-partijcongres afgelopen week verklaarde Duits bondskanselier Merkel evenwel dat de onderhandelingen over TTIP opnieuw opgestart zouden moeten worden. Ze werd daarin bijgetreden door onder andere de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross.

 

Mijnheer de minister, hoe schat u de mogelijkheden in tot voortzetting van de TTIP-onderhandelingen, na de uitspraken van Duits bondskanselier Merkel en de Amerikaanse minister van Handel? Werden er na de recente uitspraken nog stappen ondernomen door de EU en/of de VS om de TTIP-onderhandelingen opnieuw op te starten? Heeft ons land na de recente uitspraken reeds stappen ondernomen binnen de EU om de onderhandelingen opnieuw op te nemen?

 

20.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, ik heb eveneens kennis genomen van de recente unilaterale verklaringen van de Duitse bondskanselier Merkel en de Amerikaanse handelssecretaris Ross.

 

Langs Europese kant heeft Handelscommissaris Malmström zowel handelssecretaris Ross als handelsvertegenwoordiger Lightzinger ontmoet. Er is voorlopig echter geen formeel of zelfs maar informeel debat aan de gang met betrekking tot het eventueel heropstarten van de TTIP-onderhandelingen. Er is trouwens aan EU-kant ook nooit de beslissing genomen om deze onderhandelingen stop te zetten. De EU heeft enkel kunnen vaststellen dat na 15 TTIP-onderhandelingsrondes er geen akkoord kon worden gevonden met de Amerikaanse administratie van toenmalig president Obama.

 

Aan Belgische kant vond men bijvoorbeeld dat het Amerikaanse ambitieniveau hoger kon, onder andere wat betreft de opening van de maritieme diensten. U weet dat dit een weerkerende vraag is van België. Daarnaast was er discussie over een toegang tot de openbare aanbestedingen buiten het federale niveau en de wederzijdse verbintenissen inzake sociale en milieunormen.

 

De Belgische wens om tot een ambitieus, gebalanceerd en allesomvattend handelsakkoord met de Verenigde Staten te komen, blijft onveranderd. Vooraleer de inspanningen hiervoor voort te zetten, dient echter te worden bevestigd dat de onderhandelaars van beide kanten het eens zijn over de startbasis en de na te streven doelstellingen van een akkoord.

 

Tot nu toe hebben wij hierop geen antwoord gekregen.

 

20.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.38 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.38 heures.