Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 7 juni 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 7 juin 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.44 uur en voorgezeten door de heer Brecht Vermeulen.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.44 heures et présidée par M. Brecht Vermeulen.

 

01 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de behandeling van Brusselse Vlamingen door de Brusselse politie en het gebrek aan kennis van het Nederlands bij die laatste" (nr. 17662)

01 Question de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la façon dont la police de Bruxelles traite les flamands bruxellois et sa méconnaissance du néerlandais" (n° 17662)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, begin april kwam de Brusselse politie negatief in het nieuws door de manier waarop zij twee Brusselse Vlamingen behandelde.

 

Volgens de pers werd in de nacht van 31 maart op 1 april een Vlaams koppel dat van een taxi gebruik had gemaakt door de taxichauffeur en zijn medeplichtigen afgeranseld en beroofd. Een voorbijrijdende politiepatrouille bracht hen naar het politiekantoor aan de Kolenmarkt. Daar werd echter geweigerd hen in het Nederlands te woord te staan en werden zij echt wel onheus behandeld.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

Kloppen de feiten die door het koppel in de pers aan de kaak worden gesteld? In welke taal werd het pv opgesteld? Klopt het dat er geweigerd werd de betrokkenen in het Nederlands te woord te staan? Was er op dat ogenblik in het politiekantoor aan de Kolenmarkt niemand aanwezig die het Nederlands machtig was? Loopt er een onderzoek naar dit voorval? Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?

 

Mijn overige vragen behelzen de taalkennis van de Brusselse politie in het algemeen. Het is immers niet de eerste keer dat ik u hierover ondervraag. Ik heb nog altijd geen antwoord ontvangen op mijn recentste schriftelijke vraag naar cijfers, maar ik las in de krant dat uw partijgenoot Karl Vanlouwe wel al cijfers wist te bemachtigen.

 

Kan u mij voor de zes Brusselse politiezones samen meedelen hoeveel politieagenten er op 1 januari 2017 in dienst waren en hoeveel daarvan het vereiste tweetaligheidsbrevet hadden?

 

Ten slotte, heb ik nog drie vragen over uw beleid daaromtrent.

 

Toen ik u hierover vorig jaar interpelleerde zei u dat u een afweging moet maken tussen de veiligheidssituatie en de vraag naar tweetaligheid. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een zeer stringent optreden voor dat tweetaligheidsattest conflicteert met de veiligheid. Ik heb er alle begrip voor dat dit geen gemakkelijke afweging is, maar u antwoordde toen dat de inspanningen voor de tweetaligheid opgevoerd moeten worden en dat u zich daartoe zou engageren. Wij zijn nu meer dan een jaar verder.

 

Worden er intussen alleen nog agenten aangeworven die hun kennis van de tweede taal hebben bewezen, of wordt er nog steeds eentalig personeel aangeworven? Neemt u maatregelen om te verhinderen dat er nog eentalige personeelsleden bij de Brusselse politie worden aangeworven?

 

Welk beleid zal u voeren ten aanzien van de agenten die nog altijd niet tweetalig zijn hoewel ze intussen al meer dan voldoende tijd hebben gekregen om dat wel te zijn?

 

Zal u een initiatief nemen opdat er opnieuw van ambtswege controle zou worden uitgeoefend op elke aanwerving door de Brusselse politiezones wat de conformiteit ervan met de taalwetgeving betreft, bijvoorbeeld door de zones te verplichten elk aanwervingsdossier, zoals vroeger, opnieuw naar de vicegouverneur door te sturen en deze zowel met een verplichte schorsings- als vernietigingsbevoegdheid te bekleden?

 

01.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Pas, even ter verduidelijking: als u over agenten spreekt veronderstel ik dat u alle politiemensen bedoelt en niet enkel diegenen met de graad van agent. De politie is zeer gevoelig voor die terminologie, dus u kan bij een volgende gelegenheid misschien proberen hiermee rekening te houden.

 

Wat de concrete antwoorden op uw vragen betreft, ik heb vorige week contact opgenomen met de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en ik kan u melden dat een gerechtelijk onderzoek werd geopend inzake de precieze aard van de feiten. Het onderzoek is nog lopende, dus daar kan ik voorlopig niets over zeggen. Ik kan u wel zeggen dat de betrokken klager in eerste instantie te woord gestaan werd door een medewerker die de Nederlandse taal slechts matig – versta: zeer matig – beheerste, waarna de klager onmiddellijk werd verder geholpen door een Nederlandstalige collega. Het eerste contact verliep echter wel met iemand die heel gebrekkig Nederlands sprak. Er loopt momenteel ook een intern tuchtonderzoek, waarover ik evenmin iets kan zeggen.

 

Wat uw tweede vraag betreft, geef ik u een inventaris per kader en per taalstelsel voor de zes Brusselse politiezones – de cijfers dateren van 4 januari 2017. Wat betreft de Nederlandstalige politiebeambten met kennis van het Frans: agenten: 137 op 141 (97 %); inspecteurs: 1 207 op 1 310 (92 %); hoofdinspecteurs: 243 op 249 (97,5 %); officieren: 185 op 185 (100 %). Wat betreft de Franstalige politiebeambten met kennis van het Nederlands: agenten: 231 op 437 (bijna 53 %); inspecteurs: 951 op 2 504 (38 %); hoofdinspecteurs: 277 op 398 (70 %); officieren: 195 op 214 (91 %).

 

Sinds de invoering van de politiezones wordt de vicegouverneur niet meer op de hoogte gebracht van aanwervingen bij de politie; de taalwet zegt immers dat hij bevoegd is voor het toezicht op aanwervingen in de gemeenten en de OCMW’s. Aangezien de vicegouverneur geen toezicht meer houdt op de naleving van de taalwetten bij aanwervingen bij de politie, is het aan de Brusselse hoge ambtenaar om daarop toezicht te houden. Zij moet erop toezien dat de aanwervingen van de lokale politie conform de wetten verlopen, waaronder de taalwet. Als minister van Binnenlandse Zaken kan ik ingrijpen als een gouverneur of de Brusselse hoge ambtenaar niet schorst bij niet-wettelijk verlopen aanwervingen. Ik vraag aan mijn diensten om op de hoogte gebracht te worden van elke aanwerving in een Brusselse politiezone. Indien een aanwerving gebeurt die niet conform de taalwetgeving verloopt, dan kan ik die schorsen.

 

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gewesten tot organisatie van de geïntegreerde politie op twee niveaus heeft een coördinatiecomité in het leven geroepen dat wordt bijeengeroepen voor, onder andere, beslissingen die de werking van een politiezone kunnen blokkeren. Ik zal het coördinatiecomité voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijeenroepen om de nodige stappen te ondernemen om het probleem van tweetaligheid op te lossen.

 

Ten slotte, de formulering van uw vraag laat uitschijnen dat de vicegouverneur vroeger wel een verplichte schorsings- en vernietigingsbevoegdheid had, maar dit klopt niet. Ik denk dat u dit ook wel weet. Vanuit mijn bevoegdheid inzake de taalwetgeving zie ik geen reden om hierin een initiatief te nemen. Ik blijf herhalen dat de Vlaamse partijen in de Brusselse regering de macht en de plicht hebben om toe te zien op de naleving van de taalwetten, ook bij aanwervingen in politiezones. Vanuit mijn bevoegdheid in het kader van het toezicht op de politie zal ik toezien op de naleving van de taalwetten.

 

Verder kan ik herhalen wat ik u geantwoord heb op 25 mei 2016: laat er geen twijfel over bestaan dat elke wet moet worden nageleefd, dus ook de taalwetgeving. Alleen hebben de vroegere wetgevers nagelaten om sancties op te nemen in die taalwetgeving, dat weten we allemaal. De beste manier om in deze materie het doel te bereiken, is de inspanningen ter bevordering van de tweetaligheid verder te zetten en op te drijven.

 

Ik weet niet of ondoordacht optreden van de toezichthoudende overheid ter zake de juiste manier is. Stel u bijvoorbeeld voor dat wij een aantal benoemingen in Brussel zouden vernietigen en dat wij het meest stringent toezicht hierop invoeren, dan kom ik in conflict met de capaciteitsvereisten om de veiligheid te garanderen. Neem het van mij aan, dit is een heel moeilijke afweging. Ik kan moeilijk zeggen dat er in Brussel te weinig mensen op het terrein staan omdat een groot aantal niet over een tweetaligheidsattest beschikt. Ik vraag dan ook begrip voor die situatie. Het komt erop aan de tweetaligheid te intensifiëren, er staat daar trouwens een premie tegenover.

 

We moeten de veiligheidssituatie afwegen tegenover uw absoluut gerechtvaardigde vraag naar tweetaligheid, daarover mag geen twijfel bestaan. De situatie is heel specifiek in deze periode van terroristische dreiging. We proberen hierin het juiste evenwicht te vinden; het laatste wat ik wil, is dat de veiligheid in het gedrang komt. Dit betekent niet dat de inspanningen voor tweetaligheid niet opgevoerd dienen te worden, ik wil mij daar absoluut voor engageren.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Zolang beide onderzoeken lopen, kan u daar uiteraard niets over zeggen, maar het feit dat twee onderzoeken lopen toont natuurlijk wel aan dat er een probleem is.

 

Ik neem de cijfers graag mee. Het beeld was duidelijk: we zien een dalende lijn in vergelijking met voorgaande jaren. Blijkbaar zit er geen beterschap in.

 

Ik heb het al gezegd, ik begrijp dat dit een moeilijke afweging is, maar het evenwicht gaat achteruit, de cijfers worden slechter en slechter. Ik vraag niet om ondoordacht op te treden, maar als u zegt dat u zich wil engageren om de inspanningen op te voeren – u verwijst naar de taalpremie – dan vraag ik naar concrete maatregelen die dat engagement hardmaken. Dat is er tot op vandaag nog altijd niet.

 

Recent was er een advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, op een wetsvoorstel dat hier in deze commissie wordt besproken, dat mijn redenering bevestigt, namelijk: als de controlerende overheid nalaat de taalwetgeving te doen naleven, dan komt het de federale overheid toe daarin op te treden en initiatieven te nemen om de wetgeving dusdanig aan te passen. U staat dus absoluut niet machteloos en het is te gemakkelijk om alles af te schuiven op Brussel. We weten immers uit de praktijk dat er daar moedwillig niets van komt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17709 van de heer Hedebouw wordt behandeld in de commissie voor de Volksgezondheid.

 

02 Questions jointes de

- M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la sécurité des écoles considérées comme liées à la mouvance güleniste" (n° 17765)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la situation des écoles considérées comme liées au mouvement güleniste" (n° 18321)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de veiligheid van de scholen die geacht worden banden te hebben met de Gülenbeweging" (nr. 17765)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de situatie van de scholen die geassocieerd worden met de Gülenbeweging" (nr. 18321)

 

De heer Blanchart kan niet aanwezig zijn.

 

02.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, je reviens à un sujet que j'ai déjà évoqué lors de questions antérieures.

 

Le 19 octobre dernier, je vous interpellais sur les menaces et les actes de vandalisme dont sont victimes les associations membres de la plateforme Fedactio, présumée proche de l'imam Fethullah Gülen, ainsi que les écoles des étoiles de Bruxelles, de Charleroi et de Liège. Ces menaces avaient conduit certains parents d'élèves à désinscrire leurs enfants de ces écoles, par peur de représailles.

 

Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas ici pour défendre une sensibilité politique ou un réseau de conviction, d'autant que je n'ai de sympathie ni pour l'imam Fethullah Gülen, ni pour toute autre sensibilité qui, en Turquie, n'exprimerait pas les valeurs démocratiques qui sont les nôtres. C'est au nom du principe de protection des personnes que j'interviens. En effet, il n'est pas normal que des établissements scolaires, parce que proches d'un courant politico-philosophique particulier, fassent l'objet de menaces orales, écrites et physiques, de tentatives d'incendie et de vandalisme. Il n'est pas normal non plus que la Belgique voit les tensions propres à la situation politique en Turquie s'exporter sur son territoire.

 

Or, comme l'attestent les rapports rendus publics en ce début de mois d'avril par la presse, les purges menées par le régime Erdogan, après le coup d'État manqué du 15 juillet dernier, se poursuivent et visent clairement la diaspora turque établie en Europe. La virulence de ces purges et de ces menaces s'est même accentuée avec la campagne liée au référendum organisé le 16 avril dernier.

 

Certes, il appartient aux autorités communales et aux bourgmestres en particulier de veiller à la sécurité des lieux fréquentés éventuellement par les personnes attachées à l'une ou l'autre sensibilité politique. Mais cette responsabilité ne peut être correctement assumée que si elle est appuyée par des indications fédérales claires.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me faire savoir si l'OCAM a réévalué le niveau de menace envers les écoles d'inspiration güléniste? En commission du 19 octobre, vous m'annonciez, en effet, que l'OCAM avait évalué le niveau de menace à "moyen", c'est-à-dire au niveau 2, tout en précisant que la situation était suivie en permanence et qu'une réévaluation serait effectuée, si nécessaire, et dans le cas où on disposerait d'autres informations.

 

De nouvelles mesures de vigilance ont-elles été adressées ou suggérées depuis aux zones de police concernées par les écoles menacées, mais également par le consulat où ont voté les ressortissants turcs le 16 avril? J'attire ici votre attention sur le fait que j'ai déposé ma question au mois d'avril et qu'elle n'est traitée qu'aujourd'hui. Cette précision étant faite, je reviens à mes questions.

 

La plus grande vigilance avait été demandée aux écoles, par l'OCAM, à l'occasion de la rentrée scolaire, pour éviter des incidents visant à empêcher les enfants de pénétrer dans leur école. En octobre dernier, vous estimiez que la situation s'était calmée et que tout était désormais sous contrôle. Confirmez-vous cette évaluation, notamment, au regard des violents affrontements entre pro- et anti-Erdogan devant le consulat de Turquie à Bruxelles le 30 mars dernier?

 

02.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Maingain, il existe en Belgique un certain nombre d'instituts scolaires, reconnus officiellement, qui peuvent être liés à la confrérie Gülen.

 

Peu après le coup d'État déjoué en Turquie en juillet 2016, plusieurs incidents ont été relevés en Belgique (vandalisme, menaces, graffitis, perturbations de l'ordre public, etc.) visant potentiellement des individus, des écoles ou des organisations ayant un lien avec le mouvement de Fethullah Gülen.

 

Les informations enregistrées les plus récentes concernent surtout des menaces et des intimidations publiées sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook. Les identités et adresses des potentiels sympathisants de Gülen y ont été diffusées, parfois accompagnées d'appels à entreprendre des actions à l'encontre de ceux-ci. Il ne sera pas toujours possible d'identifier immédiatement les auteurs de tels messages. Du contexte ainsi que de l'esprit émanant de ces messages, on peut malgré tout déduire qu'ils sont surtout publiés, semble-t-il, par des sympathisants de l'AKP et/ou de la mouvance ultranationaliste turque.

 

Les réseaux sociaux offrent, en effet, une plateforme de propagation relativement facile d'idées radicales ou de menaces. Un certain nombre de ces messages ont pour but essentiel de provoquer, d'intimider ou de susciter des réactions. Il reste difficile d'estimer dans quelle mesure une opinion publiée sur ces réseaux peut effectivement aboutir à un passage à l'acte. Le langage intimidant ainsi que le caractère personnel de nombreux de ces messages peuvent cependant être effectivement perçus comme menaçants dans le chef des personnes visées.

 

Il est à noter que les autorités turques considèrent le mouvement Gülen comme une organisation terroriste directement responsable du coup d'État manqué. Les représentants turcs établis en Belgique propagent, par conséquent, des messages potentiellement polarisants. Ceci pourrait avoir pour conséquence que des individus ou des groupuscules ayant un profil plus radical ou des jeunes galvanisés puissent exploiter cette situation tendue afin de passer à des actions plus dures.

 

Notre Internet Referral Unit surveille les messages de ce type sur internet afin d'en trouver l'origine.

 

Sur la base de l'ensemble des informations actuellement disponibles, l'OCAM estime "moyen" le niveau de la menace terroriste et/ou extrémiste à l'égard du mouvement Gülen en Belgique. Cela n'a pas changé. C'est suivi au jour le jour. Les propositions de mesures n'ont également pas changé pour le moment.

 

Au sein de la police, ce dossier est suivi par l'Internet Referral Unit ainsi que par les équipes dans les rues. Il est également suivi par l'OCAM. C'est un phénomène qui fait l'objet d'une attention particulière.  

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17879 van de heer Piedboeuf wordt uitgesteld. Vraag nr 18026 van mevrouw De Coninck wordt omgezet in een schriftelijke vraag. De vragen nrs. 18070, 18071, 18073 en 18074 van mevrouw Gabriëls worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 18095 van mevrouw Dierick wordt uitgesteld.

 

03 Question de M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la nouvelle génération de cartes d'identité" (n° 18290)

03 Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nieuwe generatie identiteitskaarten" (nr. 18290)

 

03.01  Emir Kir (PS): Monsieur le vice-premier ministre, dans le cadre du volet "Sécurité & Intérieur" de votre note de politique générale d’octobre dernier, il fut question de la mise en œuvre d’une nouvelle génération de cartes d’identité. En effet, une étude a été réalisée en 2016 sur le renouvellement des contrats actuels de la carte eID et des opportunités offertes par une modernisation.

 

Les principaux changements sont les suivants.

 

Tout d'abord, nombre de documents seront étendus, de sorte que l’e-gouvernement deviendra accessible à certains groupes qui, à l’heure actuelle, n’ont pas encore de carte électronique, telles les cartes ICT et Mobile ICT. Une kids-ID sera accordée aux ressortissants non européens. Des cartes seront délivrées aux non-résidents étrangers, de même qu'une option est prévue pour les diplomates et assimilés.

 

Ensuite, la sécurité sera renforcée, tant pour la carte physique que pour la partie électronique. Durant l'exécution du contrat, celle-ci pourra à nouveau être adaptée tous les trois ans.

 

En outre, l’ajout d’une puce sans contact avec une "appliquette" ICAO, similaire à celle des passeports, facilitera le contrôle aux frontières et permettra aux citoyens belges d’utiliser à l’avenir les e-Gates dans d’autres pays - si ceux-ci acceptent la carte eID à cette fin.

 

De plus, l’application que les communes utilisent pour effectuer la demande et la délivrance des cartes belges sera remplacée par une application internet moderne, qui permettra une plus grande flexibilité dans le cadre de certaines adaptations et de la généralisation d’une nouvelle version.

 

Enfin, on envisage actuellement de passer à un traitement transactionnel et à une disponibilité continue.

 

Dès lors, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, mes questions sont les suivantes.

 

Disposez-vous des conclusions de cette étude? De quelle manière allez-vous les traduire politiquement?

 

Pourriez-vous ensuite m’éclairer quant à l’état d'avancement de la modernisation de l'eID? Quel est le montant budgétaire prévu à cet effet?

 

Combien d'eID sont actuellement en circulation par type?

 

Pour terminer, quand prévoyez-vous concrètement la délivrance de la première carte d'identité modernisée? Pouvez-vous indiquer une date précise à cet égard?

 

03.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Kir, le Conseil des ministres du 16 décembre dernier a approuvé les propositions relatives aux cartes d'identité de la nouvelle génération, basées sur l'étude que vous avez citée. Le lancement de deux marchés publics par procédure négociée, avec publicité à l'échelle européenne, va permettre de développer davantage ces propositions.

 

Un appel à candidats a eu lieu à la fin 2016. Les cahiers des charges sont en voie de finalisation afin de pouvoir les envoyer aux candidats admis. Pour ce faire, un crédit de 13,8 millions d'euros a été inscrit au budget 2018 du service d'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

 

En ce qui concerne les différents types des cartes en circulation, il s'agit en l'occurrence de cartes non annulées qui n'ont pas été déclarées perdues ou volées. Les cartes qui ont été annulées par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour d'autres raisons, permettant de supposer que la carte pourrait encore être en circulation, ont également été intégrées dans les chiffres repris ci-dessous.

 

Il y a 8,4 millions de eID. Il y a presque 1 million de kids-ID. Je vous transmettrai la liste.

 

La délivrance de la première carte d'identité de la nouvelle génération est prévue dans le courant de 2019.

 

03.03  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses complètes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'indemnisation des dégâts de police" (n° 18337)

- M. Emir Kir au ministre de la Justice sur "l'indemnisation des dégâts de police" (n° 18372)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'indemnisation des dommages occasionnés par la police" (n° 19013)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vergoeding van de schade die door de politie wordt veroorzaakt" (nr. 18337)

- de heer Emir Kir aan de minister van Justitie over "de vergoeding van de schade die door de politie wordt veroorzaakt" (nr. 18372)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het terugvorderen van schade veroorzaakt door de politie" (nr. 19013)

 

04.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'indemnisation aux particuliers des dommages occasionnés par des fonctionnaires de police lors de l'exécution de leurs missions doit être améliorée. C'est la conclusion d'un rapport du Comité P publié début mai, dénonçant la complexité et les imprécisions qui règnent en la matière, et réclamant des solutions rapides pour bien aider dans leurs démarches les personnes victimes de dégâts de police collatéraux.

 

En effet, le Comité P souhaite qu'il y ait dans chaque service de police une personne de contact pour aider la personne lésée à obtenir son indemnisation. Ainsi, il encourage, à l'instar du constat d'accident européen que l'on remplit en cas d'accident de la route, le fait que le fonctionnaire de police qui a causé le dommage dresse un rapport administratif dans lequel il décrit comment le dommage s'est produit. Pour certains types de dommage, le Comité P dénonce "une grande imprécision" quant à l'instance qui dédommagera. La personne lésée doit-elle s'adresser au SPFJustice? Au SPF Intérieur? À la commune? À la zone de police?

 

Pour mettre fin à ces imprécisions, le Comité P demande l'élaboration d'une procédure officielle uniforme via une circulaire ministérielle ou une circulaire du Collège des procureurs généraux. Ainsi, il s'agit aussi de clarifier la tâche de la police et des parquets.

 

Monsieur le ministre, partagez-vous les conclusions du rapport dénonçant "une grande imprécision" quant à l'instance qui dédommagera et demandant l'élaboration d'une procédure officielle uniforme? Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour remédier aux problèmes soulevés par le rapport cité? Dans quel délai? Êtes-vous d'accord avec cette recommandation du rapport sur le souhait d'une personne de contact pour aider la personne lésée à obtenir son indemnisation? Si oui, quelles mesures prendrez-vous pour améliorer la sensibilisation des services de police en la matière et dans quel délai? Sinon, quelle est votre position?

 

04.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het aantal schadeclaims door derden tegen personeelsleden van de federale politie bedroeg 231 in 2014, 239 in 2015 en 203 vorig jaar. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord van u.

 

Voor de uitbetaalde schadevergoedingen zijn de gegevens de volgende: 762 692 euro in 2014, 649 833 euro in 2015 en 490 136 euro vorig jaar. Vorig jaar werd 7 103 euro teruggevorderd van een personeelslid dat schade had veroorzaakt door het plegen van een inbreuk op de Wegcode. Dit bedrag betreft de totale geleden schade. Dat in verhouding tot de uitbetaalde bedragen een kleine minderheid wordt teruggevorderd, is — nog altijd volgens uw schriftelijk antwoord — te wijten aan het feit dat er slechts kan worden overgegaan tot terugvordering wanneer er sprake is van drie mogelijke voorwaarden, namelijk een zware fout, een opzettelijke fout en een meermaals voorkomende lichte fout die zich bij herhaling voordoet binnen een relatief korte tijdspanne. Deze drie situaties komen zelden voor. Bovendien is de overheid niet verplicht om over te gaan tot terugvordering wanneer een van deze fouten wordt vastgesteld. De beslissing hangt altijd af van de concrete elementen van het dossier.

 

Recent publiceerde het Comité P een rapport over zijn onderzoek naar de wijze waarop politiediensten omgaan met de afhandeling van schadegevallen naar aanleiding van hun optreden. Er worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Zoals reeds gezegd door mijn collega, wordt voorgesteld dat een contactpersoon zou worden aangesteld om mensen wegwijs te maken en hen te leiden naar de vergoeding van hun schade. Wat de schade betreft, zou er ook duidelijkheid moeten komen over wie de nodige informatie overmaakt aan de FOD Justitie en de schadeveroorzakende politieambtenaar zou een administratief verslag moeten opstellen dat beschrijft hoe de schade tot stand is gekomen.

 

Ik heb in dit verband enkele vragen.

 

Ten eerste, de voorbije drie jaar werd gemiddeld 734 000 euro per jaar uitbetaald als schadevergoeding. Beschikt u daaromtrent over meer gedetailleerde gegevens? Zo ja, kunt u ze mij eventueel bezorgen?

 

Ten tweede, wat is uw reactie op de aanbevelingen van het Comité P? Welke initiatieven overweegt u?

 

04.03 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lahaye-Battheu, uw eerste vraag gaat over het verkrijgen van cijfergegevens, maar de toegemeten tijd voor mondelinge vragen is kort. Wij kunnen die cijfers wel achterhalen maar niet in zo’n korte tijdspanne. Als u de vraag opnieuw schriftelijk wil indienen, dan zullen wij dat uitzoeken en u de cijfers ter beschikking stellen.

 

U weet wellicht dat het aantal materiële schadedossiers in principe veel hoger ligt dan het aantal dossiers betreffende lichamelijke schade, gelukkig maar. Het is wel zo dat de bedragen van de vergoeding voor lichamelijke schade wel altijd hoger zijn. Het aantal gevallen is dus lager, maar de bedragen zijn hoger.

 

J'ai pris connaissance du rapport du Comité P et j'ai décidé de créer un groupe de travail qui veillera à uniformiser la procédure actuelle, et ce à travers la rédaction d'une circulaire, cosignée par le ministre de la Justice et moi-même, qui en fixe les grandes lignes directrices, tel que recommandé par le Comité P. Les recommandations du Comité P seront donc incluses dans une procédure uniforme. La question du point de contact fera également partie de cette circulaire.

 

La première réunion de ce groupe de travail s'est tenue le vendredi 28 avril 2017. Une seconde réunion a été organisée le 12 mai dernier, durant laquelle ont été discutés les principes généraux qui sous-tendent la rédaction du projet de circulaire. Pour mémoire, celle-ci vise à définir une procédure claire et rapide de l'indemnisation du tiers impliqué. La prochaine réunion de ce groupe de travail se tiendra demain, le 8 juin.

 

Vous constatez que le rythme de travail est assez élevé; notre but est d'aboutir rapidement, mais ne me demandez pas de déjà fixer une date. Le travail est en cours.

 

04.04  Emir Kir (PS): Monsieur le président, les réponses du ministre me paraissent claires. Je reviendrai évidemment vers lui après les vacances pour connaître l'état d'avancement du dossier.

 

Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses.

 

04.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "buurtpreventie via WhatsApp" (nr. 17867)

05 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la prévention de proximité sur WhatsApp" (n° 17867)

 

05.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de afkorting WABP staat voor WhatsApp BuurtPreventie. WABP werd opgericht op 1 juni 2015 en is een digitaal burgerinitiatief. De politie komt enkel in actie als een melding wordt gedaan bij het nummer 112. Ruim 6 800 WABP-groepen hebben zich inmiddels geregistreerd in Nederland en België. De site wabp.nl biedt een structuur waardoor in één straat geen tien verschillende initiatieven langs elkaar heen appen of de wijkagent benaderen.

 

Uzelf ziet WhatsApp als een communicatietool die de communicatie binnen een BIN kan versterken en verbeteren. Die BIN’s vindt u zeer belangrijk en ondersteunt u waar mogelijk. Het is volgens u de taak van de lokale autoriteiten om te bekijken welke communicatietool wordt gebruikt. U merkte ook al op dat momenteel aan richtlijnen wordt gewerkt voor het gebruik van sociale media in het kader van preventie en burgerparticipatie, dus ook voor het aanwenden van WhatsApp bij de buurtinformatienetwerken.

 

Ik heb hierover vier vragen.

 

Ten eerste, kunt u het wettelijk kader schetsen waarbinnen digitale buurtpreventie via WhatsApp vandaag kan functioneren? Wat kan en wat kan niet?

 

Ten tweede, acht u de deelname van de politie aan die groepen noodzakelijk?

 

Ten derde, blijft u erbij dat het de taak is van de lokale autoriteiten om te bekijken welke communicatietool wordt gebruikt? Of ziet u toch een rol voor de federale overheid weggelegd? Zo ja, welke?

 

Ten vierde, wilt u de stand van zaken meedelen betreffende de richtlijnen voor het gebruik van sociale media in het kader van preventie en burgerparticipatie?

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lahaye-Battheu, een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, de politie en de burgers binnen een bepaalde wijk, met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan, waarbij wederzijdse informatie-uitwisseling centraal staat. Het snel en doeltreffend uitwisselen van informatie tussen alle betrokken partijen vraagt een goede organisatie, waardoor het noodzakelijk is dat elke BIN voor zich moet kunnen uitmaken op welke manier zij het best met elkaar communiceren. Vanuit de federale overheid wordt enkel een algemeen kader aangereikt, maar het eigenlijke communicatieplan wordt verder uitgewerkt door elke BIN afzonderlijk.

 

Mijn administratie werkt in het kader van preventie en burgerparticipatie aan de krijtlijnen van een vernieuwde omzendbrief betreffende de BIN’s. Daarin wordt rekening gehouden met de nieuwe technologieën en wordt in ruimte voorzien voor het gebruik van verschillende media, waaronder WhatsApp als een mogelijk communicatiemiddel, maar slechts voor zover dat binnen het reglementair kader van de BIN’s gebeurt.

 

In het kader van de BIN’s is de verwerking van persoonsgegevens via sociale media immers onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op elk geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, aangezien het niet gaat om uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. In de zin van deze wet vormt de verspreiding van foto’s of van andere persoonsgegevens met betrekking tot een persoon die bijvoorbeeld wordt verdacht van diefstal, een verwerking van gerechtelijke persoonsgegevens. Artikel 8 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is daarover evenwel zeer duidelijk. Ik citeer paragraaf 1: “De verwerking van persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden.”

 

Er wordt voorzien in uitzonderingen, maar momenteel geldt geen enkele daarvan voor de BIN’s. De verspreiding van beelden of van de identiteit van verdachte personen via deze weg is dus duidelijk problematisch binnen het huidig wettelijk kader. Het verspreiden van beelden in het kader van een BIN kan alleen maar worden overwogen via de politiediensten na akkoord van het parket. Dat is ook van toepassing als het gaat om zogenaamde besloten groepen in de mate waarin dat het persoonlijk en huishoudelijk kader overschrijdt en geen betrekking heeft op een geschil eigen aan deze personen.

 

Ik ben mij er ten volle van bewust dat technologische ontwikkelingen ons voor bijkomende uitdagingen stellen inzake de privacy van burgers. Tegelijk moeten wij ook oog hebben voor de positieve kanten van deze ontwikkelingen. Er moet dan ook steeds een goed evenwicht tussen de twee worden gevonden. Ik zal met mijn bevoegde collega’s overleg plegen om te bekijken of de huidige bepalingen in de privacywetgeving de verdere ontwikkeling van BIN-initiatieven niet verhinderen.

 

Ik heb duidelijk geschetst wat binnen het huidig wettelijk kader kan en vooral niet kan.

 

05.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, het antwoord is duidelijk en belangrijk.

 

Zoals u zei, er moet een goed evenwicht worden gevonden en behouden. In deze tijden van almaar meer sociale media en meer verspreiding komt dat echter onder druk te staan.

 

Ik zal de zaak verder opvolgen. De BIN’s blijven heel belangrijk en moeten heel kort op de bal kunnen blijven spelen, natuurlijk met respect voor onze wetten. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "valse paspoorten en identiteitsbewijzen" (nr. 18181)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "valse identiteitsbewijzen" (nr. 18647)

- de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de problematiek van de valse identiteitsbewijzen" (nr. 18781)

06 Questions jointes de

- M. Brecht Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les faux passeports et permis de conduire" (n° 18181)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les papiers d'identité falsifiés" (n° 18647)

- M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la problématique des faux papiers d’identité" (n° 18781)

 

06.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, in Griekse vluchtelingenkampen werden vorig jaar een hoop valse paspoorten gevonden. Newsmonkey, de internetnieuwssite, liet in 2015 al noteren dat het blijkbaar vrij gemakkelijk is om een Belgisch of een ander Europees paspoort, al dan niet in een package deal met rijbewijs en identiteitskaart, te verkrijgen.

 

Kostprijs voor een paspoort dat een eenvoudige visuele controle zou doorstaan, bedroeg tussen de 500 en 1 000 euro. Een paspoort met biometrische kenmerken dat nodig is om door Schengengrenzen te gaan, zou een veel hogere kostprijs hebben.

 

Als klap op de vuurpijl is begin dit jaar aan het licht gekomen dat een Brusselse gewezen ambtenaar ook minstens één vals paspoort verhandeld zou hebben. Valse paspoorten worden de laatste tijd nogal gelinkt aan Syriëstrijders. Ook Interpol wees op dit probleem. Zeker is dat valse paspoorten en valse identiteitsbewijzen altijd gepaard gaan met illegale handelingen en criminele activiteiten, daarom niet uitsluitend in verband met IS en Syriëstrijders.

 

Ik heb een reeks vragen.

 

Heeft de minister een indicatie van de omvang van het aantal valse Belgische, valse Europese en valse niet-Europese paspoorten dat in omloop is? Heeft u hierover cijfergegevens? Hoe groot is de omvang van andere valse identiteitsbewijzen, zoals rijbewijzen, die in omloop zijn? Is gekend waar die valse paspoorten en identiteitsbewijzen werden aangemaakt? Hoe werden die valse paspoorten en identiteitsbewijzen voornamelijk aan het licht gebracht? Zijn er in de voorbije jaren nog paspoorten of identiteitskaarten gestolen uit gemeentehuizen of andere overheidsgebouwen, zoals vroeger wel meer gebeurde? Welke maatregelen neemt de regering tegen de aanwezigheid van valse paspoorten en valse identiteitsbewijzen?

 

06.02  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la question porte évidemment sur le même sujet. Il y a 1 755 papiers d'identité falsifiés qui ont été interceptés en 2016, ce qui est un chiffre assez inquiétant. Comme l'a dit mon collègue, cela rappelle aussi l'utilisation qui en est faite, pour des faits terroristes tels que nous en avons connus ou des fraudes diverses: fraude sociale, migration illégale, escroquerie. Il faut donc combattre cela.

 

Combien de membres, d'agents de la police fédérale sont-ils préposés à la détection de ces faux documents? On sait que les falsifications sont de plus en plus performantes, de plus en plus difficiles à détecter. Combien de documents ont-ils déjà été interceptés en 2017? Quelles sont les prévisions auxquelles on peut s'attendre? Des réseaux de faussaires ont-ils été levés?

 

En 2016, à combien s'élèvent les bénéfices des organisations criminelles dus à cette activité lucrative?

 

06.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme mes collègues l'ont indiqué, 1 755 papiers d'identité falsifiés auraient été interceptés durant l'année 2016, ce qui correspond en moyenne à 146 cas par mois. D'évidence, nous pouvons nous réjouir du travail accompli par les différents services de sécurité.

 

L'ampleur de ces saisies interpelle. À ce propos, je cite un responsable de la police fédérale qui témoignait dans les médias: "Nous constatons une augmentation du nombre de vraies cartes d'identité obtenues grâce à des déclarations frauduleuses. Cette activité reste lucrative, puisque les prix varient de 200 à 300 euros à 2 000 à 3 000 euros.

 

Il est également possible de se procurer un package, à savoir une carte d'identité accompagnée d'un permis de conduire ainsi que d'un passeport. Les faux documents ne disparaîtront jamais, car ils servent toutes sortes d'objectifs criminels comme la fraude sociale, la migration illégale, l'escroquerie ou encore le terrorisme. C'est donc une priorité pour la police."

 

Monsieur le vice-premier ministre, quelle est actuellement l'ampleur de cette problématique? Selon les informations à votre disposition, quelle est l'évolution tendancielle observée ces dernières années?

 

Par ailleurs, s'agissant du travail effectué par les services de sécurité, quels sont les moyens techniques et humains prévus cette année pour renforcer leur capacité d'action?

 

06.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, la police fédérale possède un service spécialisé en matière de lutte contre les faux documents, appelé OCRF-D. Celui-ci se trouve au sein de la Direction centrale de la police technique et scientifique. Il a récemment été doté d'un nouveau matériel technique de détection afin de répondre aux besoins exprimés. Ce service compte huit personnes sur les douze prévues. Le recrutement d'un membre du personnel est en cours, tandis qu'un départ à la retraite est prévu au 1er août 2017.

 

En 2016, l'OCRF-D a procédé à l'analyse de 33 569 documents d'identité et de voyage dans le cadre de la procédure Europe – une circulaire du 2 juin 2015 relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité ou de voyage émis par les États membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci –, de 2 600 documents d'identité et de voyage au profit de partenaires policiers ou non policiers de l'OCRF-D dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, et de 7 260 permis de conduire dans le cadre de la procédure d'échange des permis de conduire étrangers telle que déterminée par le SPF Mobilité. Le service dispose de tous les moyens techniques nécessaires pour remplir ses missions.

 

Mijnheer Vermeulen, op uw eerste vraag kan ik het volgende antwoorden.

 

In 2016 werden aan de Belgische grensposten het volgend aantal paspoorten uit omloop gehaald: 13 Belgische frauduleuze paspoorten, 218 Europese frauduleuze paspoorten en 210 niet-Europese frauduleuze paspoorten. Bovendien werden in 2016 in België zelfs 543 frauduleuze paspoorten uit omloop gehaald. Voor deze categorie zijn wij niet in het bezit van een indeling per nationaliteit.

 

En réponse à la première question de M. Calomne et à la deuxième question de Mme Jadin, entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2017, l'OCRF-D a détecté 199 passeports frauduleux et 183 cartes d'identité frauduleuses, toutes nationalités confondues. À côté de cela, les postes frontières belges ont intercepté, durant cette même période, 148 passeports frauduleux et 135 cartes d'identité frauduleuses, également toutes nationalités confondues.

 

L'évolution tendancielle de ces dernières années peut se résumer de la façon suivante: depuis une quinzaine d'années, la Belgique, à l'instar de la plupart des pays européens, s'est efforcée d'améliorer la qualité de ses documents d'identité et de voyage. On parle ici de cartes d'identité, des titres de séjour et des passeports. Cet effort était nécessaire au vu du nombre de contrefaçons et de falsifications de documents belges interceptés par le passé.

 

Cette sécurisation technologique et de l'aval de la chaîne identitaire, c'est-à-dire ces documents, a engendré deux conséquences. La première, c'est que la quantité de documents falsifiés et contrefaits belges connaît une décroissance. Par ailleurs, le vol de documents belges vierges remplis frauduleusement est un phénomène qui a disparu. La qualité des contrefaçons et des falsifications de documents belges a, par contre, augmenté.

 

La deuxième conséquence est l'augmentation du phénomène des documents frauduleusement obtenus. En effet, la sécurisation de l'aval de la chaîne identitaire citée plus haut a pour conséquence que les fraudeurs s'attaquent de plus en plus à l'amont de cette même chaîne identitaire, c'est-à-dire les procédures de délivrance au sein de nos communes et consulats, où ils tentent d'obtenir des documents authentiques à l'aide de manœuvres frauduleuses. C'est, entre autres, afin d'endiguer ce problème qu'une circulaire relative à la lutte contre la fraude à l'identité a été publiée le 27 mai 2016.

 

À côté de la problématique des documents belges frauduleux, notre pays est confronté, comme tous les pays européens, à un usage de documents d'identité et de voyage frauduleux d'origine étrangère, soit aux fins d'entrer sur le territoire, soit aux fins de s'y établir.

 

Ik kom tot uw tweede vraag, mijnheer Vermeulen. In 2016 werden in totaal 771 frauduleuze identiteitskaarten uit omloop gehaald.

 

Ik kom tot uw derde vraag. Valse of vervalste paspoorten of identiteitskaarten worden in België of in het buitenland aangemaakt door criminele groeperingen die daarvoor een specifieke technische specialiteit hebben ontwikkeld.

 

Wat uw vierde vraag betreft, de frauduleuze documenten komen voornamelijk aan het licht naar aanleiding van grenscontroles, controles in het binnenland door politiediensten of andere wetshandhavingdiensten, of bij inschrijving in een gemeente. Voorts worden frauduleuze documenten, in het kader van gerechtelijke onderzoeken naar criminele groeperingen die zich inlaten met het aanmaken ervan, in beslag genomen voor ze in omloop kunnen gebracht worden.

 

Ziehier het antwoord op uw vijfde vraag. De ANG is een politiedatabank waarin de feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Op basis van die databank kunnen wij dus tellingen uitvoeren. Ik heb hier een tabel die ik u zal overmaken. Daarin vindt u het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal en afpersing waarbij een identiteitskaart of paspoort werd gestolen, met als bestemming of plaats een bestuurlijk gebouw, zoals geregistreerd in de ANG op basis van processen-verbaal op nationaal niveau. Deze tabel omvat de periode, jaar per jaar, van 2012 tot 2015 en de eerste drie trimesters van 2016. De gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 20 januari 2017. U krijgt de onderverdeling, maar ik kan u alvast zeggen dat het in totaal gaat over 105 in 2012, 74 in 2013, 115 in 2014 en 74 in 2015.

 

De strijd tegen identiteitsfraude in het algemeen, en frauduleuze documenten in het bijzonder, is een prioriteit binnen het Nationaal Veiligheidsplan en de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en geniet van een integrale, preventieve en repressieve aanpak. Bovendien werd op 27 mei 2016 een omzendbrief gepubliceerd met als titel “De gecoördineerde aanpak van de preventie en de bestrijding van identiteitsfraude op federaal en op lokaal niveau”. Naar aanleiding daarvan werden informatiesessies verstrekt aan referentieambtenaren identiteitsfraude, in onze gemeenten.

 

Enfin, pour répondre à Mme Jadin, je précise que la police fédérale ne dispose pas d'une vue globale sur les revenus criminels générés par cette activité sur notre territoire.

 

06.05  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw zeer volledig antwoord.

 

Hoewel het technisch steeds moeilijker wordt om identiteitskaarten en identiteitsbewijzen te maken, slagen de goed georganiseerde bendes er toch weer altijd in om dat wel te doen. Dat betekent dat de uitdaging heel bijzonder is. Ondanks de inzet van de politie en ondanks het aantal geïntercepteerde valse bewijzen hebben wij toch nog heel veel werk te doen. Ik zie dat met een gespecialiseerde opleiding en met de omzendbrieven er inderdaad werk van wordt gemaakt. Ik ben alleszins tevreden en ik hoop dat de resultaten nog meer vruchten zullen afwerpen.

 

06.06  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses très détaillées.

 

Comme vous, je pense qu'il y a bien plus sexy à la police que la dénomination que vous venez de citer. Je constate également l'importance que vous accordez au réinvestissement et au renforcement de ladite cellule, afin de rendre plus performantes les techniques de détection de falsification des documents d'identité à la suite de la digitalisation et à la numérisation et je vous en félicite.

 

Je vous encourage dans le travail que vous menez, car la tâche n'est pas facile et je me réjouis de voir que les moyens sont mis en œuvre pour endiguer ce phénomène.

 

06.07  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, comme mes collègues, je remercie M. le vice-premier ministre pour sa réponse et pour les différentes statistiques qu'il nous a présentées.

 

Nous l'encourageons à poursuivre dans cette voie en vue d'obtenir des résultats encourageants.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Lokale Integrale Veiligheidscellen en de lokale taskforces" (nr. 18182)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het belang van de Lokale Integrale Veiligheidscellen voor de globale veiligheid" (nr. 18889)

- de heer Hans Bonte aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de rol van de Gewesten bij de oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC)" (nr. 18969)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Lokale Integrale Veiligheidscellen" (nr. 19107)

07 Questions jointes de

- M. Brecht Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les Cellules de sécurité locale intégrale et les 'task forces' locales" (n° 18182)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'intérêt des Cellules de sécurité locale intégrale pour la sécurité globale" (n° 18889)

- M. Hans Bonte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le rôle des Régions dans la création des Cellules de sécurité intégrale locale (CSIL)" (n° 18969)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les Cellules de sécurité intégrale locale" (n° 19107)

 

07.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, de rondzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde de steden en gemeenten aan om Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC) op te richten. Deze rondzendbrief geeft echter niet aan hoe zo’n LIVC eruit moet zien. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft in haar themanummer van Besafe in juni 2016 hierover extra informatie gegeven.

 

U hebt in uw vorige vraag al verwezen naar de Kadernota Integrale Veiligheid. In de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 voorziet een strategische doelstelling ook uitdrukkelijk in het ondersteunen en versterken van de lokale taskforces en het stimuleren van de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen. U hebt natuurlijk vorige maand over dit thema al gecommuniceerd naar aanleiding van een internationale bijeenkomst en uw wens uitgedrukt dat er in elke gemeente een LIVC zou worden opgericht.

 

Hoeveel LIVC’s zijn er inmiddels opgericht? U hebt gezegd dat dit zou gebeuren in ongeveer de helft van de gemeenten. Hoeveel zijn het er dan? In welke steden en gemeenten gebeurde dat? Hebben sommige steden of gemeenten uitdrukkelijk gemeld dat zij hieraan niet wensen deel te nemen? Zo ja, wat was hun motivering ?

 

Op welke manier krijgen deze LIVC’s financiële middelen van de federale overheid en eventueel van andere overheden?

 

Hoeveel lokale taskforces zijn er inmiddels opgericht? In welke steden en gemeenten gebeurde dit?

 

Hoe verhouden de LIVC’s zich tegenover de lokale taskforces? Heeft elke gemeente met een LIVC ook een lokale taskforce en omgekeerd?

 

Hoe wordt de werking van de LIVC’s en van de lokale taskforces voorlopig geëvalueerd ? Zijn er knelpunten in de wetgeving of in de organisatie die nog moeten overwonnen worden?

 

07.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is niet de eerste keer dat wij van gedachten wisselen over de LIVC’s. U weet dat ik vanaf het begin, zelfs voor de publicatie, maar ook erna, bijzonder overtuigd ben van het nut van de LIVC’s. Ik ben er immers van overtuigd dat men radicalisme het beste opvolgt op lokaal niveau. Ik heb het nagekeken, en al zes keer hebben wij in openbare vergaderingen en in de Kamer, ook openbaar, gedachtewisselingen gehad over dit onderwerp.

 

U kent ook mijn ongeduld daaromtrent, omdat ik zie dat heel wat mensen hierin volop energie steken op bepaalde plaatsen, maar dat er op een aantal plaatsen eigenlijk niets gebeurt.

 

Ik lees net dat minister Homans in het Vlaams Parlement ook met een discussie over de LIVC’s is gestart. Zij blijkt te zeggen dat u werkt aan een voorstel om de LIVC’s te verplichten in alle steden. Dat ligt wat in de lijn van de communicatie die u zelf hebt gedaan. Bepaalde burgemeesters wijzen er echter op dat men zich er ook van bewust moet zijn dat teruggekeerde Syriëstrijders of andere geradicaliseerden zeer dikwijls verhuizen, precies om te ontsnappen aan een vorm van opvolging. Dat is een fenomeen dat wij allemaal zeer goed kennen. Soms maakt het mij hopeloos als ik vaststel dat bepaalde lokale besturen het niet hun verantwoordelijkheid vinden of niet de capaciteit en middelen hebben om dat zeer nauwgezet op te volgen. Uit de actualiteit blijkt nochtans dat het — ik overdrijf een beetje — min of meer aanslagen regent in de wereld, in de rest van Europa, en telkens opnieuw rijst de vraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat mensen die bekend zijn bij de politiediensten aan het zicht ontsnappen.

 

Ik zeg dat maar, mijnheer de minister, om aan te geven dat ik meer dan ooit vragende partij ben opdat men doet wat u twee jaar geleden, in augustus 2015, hebt beslist. Een omzendbrief moet worden nageleefd. Zo simpel is dat. Zo zit onze architectuur ineen. Het verbaast mij dus zeer sterk dat u nu zegt dat u de LIVC’s wilt verplichten, bijna twee jaar na datum. Een omzendbrief, mijnheer de minister, moet worden nageleefd. Ik heb er in dat kader trouwens ooit voor gepleit om een regeringscommissaris aan te duiden om dat mee te helpen realiseren daar waar er weerstand of problemen zijn.

 

De vraag is dus aan welke verplichting u werkt? Hoe zult u het sterker implementeren? Hoe zult u ervoor zorgen dat de LIVC’s worden veralgemeend?

 

Ik wil niet ingaan op de suggesties die uw woordvoerder hieromtrent heeft gedaan, mijnheer de minister. Hij noemde op wie er allemaal in moest zitten en zei dat de LIVC’s maandelijks moeten vergaderen. Ik kan u verzekeren dat op bepaalde plaatsen meer dan maandelijks wordt vergaderd. Dat is soms uit bittere noodzaak.

 

Op welke manier zult u het implementeren? Op welke manier zult u ervoor zorgen dat men niet zo gemakkelijk aan het zicht ontsnapt, gewoon door van adres te veranderen? Met andere woorden, hoe zullen wij de uitwisseling — ik heb het ook over de gewestoverschrijdende uitwisseling, vooral gelet op de Brusselse context — proberen te realiseren? Dat is een van mijn grootste zorgen. Men heeft weinig adviezen nodig om te weten dat de hoofdstad een van de achillespezen is, zoniet de achillespees. Hoe zullen wij ervoor zorgen dat de informatie die daar bestaat, ook wordt gedeeld om mensen die van de ene gemeente naar de andere of van het ene Gewest naar het andere verhuizen, op te volgen?

 

07.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik wens mij aan te sluiten bij de reeds gestelde vragen over de Lokale Integrale Veiligheidscellen, ook bij de opmerking vanuit sommige steden en gemeenten dat het nuttiger zou zijn om te werken op het niveau van de politiezones.

 

In de praktijk zijn er politiezones met meerdere gemeenten die één LIVC hebben opgericht. Op strategisch niveau wordt er gewerkt op het niveau van de politiezone, maar het operationeel niveau wordt door de gemeente georganiseerd.  Ik zou graag ook een overzicht krijgen van de gemeentes die al een Lokale Integrale Veiligheidscel hebben. Zijn er regio’s die achterop hinken? Waar zijn extra inspanningen nodig?

 

Hoe verloopt het overleg met de Gewesten, waar al naar werd verwezen?

 

Wat is uw reactie op het standpunt van sommige burgemeesters dat een en ander beter op het niveau van de politiezones wordt georganiseerd?

 

De voorzitter: Mevrouw Jadin is ondertussen verontschuldigd, al komt zij straks misschien terug.

 

07.04 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, wat de vraag omtrent het aantal LIVC’s in België betreft, kan ik u zeggen dat wij weet hebben van 284 gemeenten met een LIVC. Er zijn 170 gemeenten zonder LIVC, maar daar zijn er mogelijk wel in oprichting. Over 135 gemeenten hebben wij nog geen informatie ontvangen.

 

Als men de spreiding per regio bekijkt, zijn er van de 284 LIVC’s 213 in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 15 in Brussel. Vijftien van de negentien Brusselse gemeenten hebben dus een LIVC.

 

Als men de provinciale indeling bekijkt, zijn er in Antwerpen 65 LIVC’s op een totaal van 70 gemeenten, Henegouwen 10 op 69, Limburg 40 op 44, Luik 30 op 84, Luxemburg 7 op 44, Namen 1 op 38, Oost-Vlaanderen 43 op 65, Vlaams-Brabant 34 op 65, Waals-Brabant 8 op 27 en West-Vlaanderen 31 op 64.

 

Deze cijfers werden gegenereerd door het samenbrengen van verschillende bronnen. Zo werd in juni 2016 vanuit Binnenlandse Zaken een bevraging over de oprichting van LIVC’s uitgestuurd naar alle burgemeesters in België. Daarnaast werken wij samen met verschillende partnerorganisaties, zoals het OCAD en de provincies, om alle informatie rond de oprichting van LIVC’s samen te brengen.

 

In april 2017 werden ook alle DirCo’s aangeschreven met dezelfde vraag. Er wordt continu werk gemaakt van de actualisatie van de cijfergegevens omtrent de LIVC’s. Het overzicht van de LIVC’s, op basis van de meest recente informatie, zal eerstdaags openbaar worden gemaakt op de website www.besafe.be. Op die site zal ook de evolutie kunnen worden opgevolgd.

 

Alle gemeenten worden ook uitgenodigd om via een onlineformulier de bestaande informatie over het al dan niet bestaan van een LIVC te actualiseren. Het doel is om een dynamische databank aan te leggen om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen blijven aanbieden van alle LIVC's.

 

Mijnheer Vermeulen, de omzendbrief foreign terrorist fighters legde geen verplichting op aan de steden en gemeenten om een LIVC op te starten. Ik merk dan ook op dat er gemeenten zijn die nog geen LIVC hebben opgericht. Op basis van de rondvraag aan burgemeesters hebben wij enkele motiveringen ontvangen waarom er in bepaalde gevallen nog geen LIVC werd opgericht. Net zoals er veel verschillen bestaan in de samenstelling en de werking van de LIVC's kan opgemerkt worden dat de redenen waarom er niet gestart wordt met een LIVC zeer divers zijn. Een belangrijke en vaak voorkomende motivering is de afwezigheid van foreign terrorist fighters op het grondgebied van de gemeente. Aangezien de omzendbrief zich richt op vijf categorieën, hebben niet alle gemeenten inwonende personen die onder deze categorieën vallen. Voorts konden wij ook andere motiveringsgronden vaststellen, zoals een reeds bestaand veiligheidsoverleg anders dan een LIVC, het gebrek aan financiële middelen, een kleinschalige of landelijke gemeente, de bevoegdheid voor politie enzovoort.

 

Wij stellen wel vast dat heel wat gemeenten de krachten bundelen in een zonale of supralokale Integrale Veiligheidscel. De motivatie om over te gaan tot het oprichten van een supralokale LIVC die vaak samenvalt met het grondgebied van de zone is uiteenlopend. De voornaamste beweegreden voor een gemeente om supralokaal te werken is het geringe aantal foreign terrorist fighters of andere verontrustende situaties van radicalisering in de gemeente. Vaak is het voor gemeenten ook efficiënter om zo’n overleg op supralokaal niveau te laten plaatvinden, om praktische redenen en om het aantal vergaderingen te beperken. Het is belangrijk de kern niet uit het oog te verliezen, met name de regie van de burgemeesters en de samenwerking met het middenveld.

 

Mijnheer Bonte, na een vergelijking van de geconsolideerde lijst foreign terrorist fighters met de voorlopige resultaten van de door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie uitgevoerde bevraging, moeten wij vaststellen dat er inderdaad een aantal gemeenten zijn waar foreign fighters woonachtig zijn — de laatst gekende woonplaats — en waar voor zover wij weten geen LIVC werd opgericht, aangezien, zoals ik net heb uitgelegd, er nog geen meldingsplicht is. Er zijn weliswaar twee opties: ofwel hebben deze gemeenten nog niet gereageerd op de vraag of zij al dan niet een LIVC hebben opgericht, ofwel zou het kunnen dat deze steden of gemeenten deel uitmaken van een zonale Integrale Veiligheidscel. Het betreft een aantal kleinere gemeenten in Wallonië.

 

Mijnheer Vermeulen, de FOD Binnenlandse Zaken steunt steden en gemeenten in het ontwikkelen van een beleid met betrekking tot de strijd tegen gewelddadige radicalisering. Vijftien pilootgemeenten hebben in 2015 een eenmalige subsidie ontvangen in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering, wat in 2017 afloopt. Hierbij werden deze steden gestimuleerd om preventieprojecten te ontwikkelen die mogelijk door andere steden en gemeenten kunnen worden overgenomen. Deze steden hadden een verplichting tot het oprichten van een LIVC. Daarnaast wordt een terugkerende subsidie van 60 000 euro toegekend aan verschillende steden en gemeenten om acties in de strijd tegen gewelddadige radicalisering te ondersteunen. Vervolgens hebben 109 steden en gemeenten een strategisch veiligheids- en preventieplan, waarbij zij financieel ondersteund worden door de federale overheid. Deze steden hebben de mogelijkheid om een deel van deze middelen aan te wenden voor maatregelen inzake de preventie van gewelddadige radicalisering. Indien zij dat wensen, kunnen zij een deel van dit budget aanwenden voor het oprichten en onderhouden van een LIVC.

 

Ten slotte werd in 2016 een mobiel team van de FOD Binnenlandse Zaken opgericht dat instaat voor steun en advies aan steden en gemeenten in hun strijd tegen gewelddadige radicalisering. Dit mobiel team is samengesteld uit één islamoloog en drie criminologen. Zij ondersteunen steden en gemeenten tijdelijk in hun veiligheids- en preventiebeleid. Ondertussen hebben al een dertigtal steden en gemeenten een beroep gedaan op het mobiel team. In hun opdracht houdt een groot aandeel van de aanvragen verband met het oprichten en ondersteunen van een LIVC. Deze dienst wordt gratis aangeboden aan steden en gemeenten die een beroep willen doen op het mobiel team door een aanvraag te richten aan mob.team@ibz.fgov.be.

 

Mijnheer Vermeulen, ik kom tot uw vierde vraag.

 

De oprichting van een LTF zoals opgenomen in het actieplan Radicalisme, is georiënteerd op het grondgebied van de huidige gerechtelijke arrondissementen; dus LIVC’s op gemeentelijk of zonaal niveau en een LTF op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Dat betekent dus twaalf. In de structuur van een LTF is een strategische component en een operationele component opgenomen. De strategische LTF wordt georganiseerd op het niveau van het arrondissement, de operationele LTF wordt georganiseerd op kleinere schaal. Een LTF is eigenlijk te beschouwen als de veiligheidscomponent in de structuur, terwijl een LIVC de hulpverlening, de nazorg en de socio-preventieve actoren omvat.

 

Binnen de LTF wordt eigenlijk bepaald of een entiteit een probleem vormt op het vlak van veiligheid. Indien ja, dan wordt die verder opgevolgd door de veiligheidsdiensten en wordt in een gemeenschappelijk overleg bekeken welke maatregelen er gepast kunnen genomen worden. Indien niet, en de entiteit dus geen veiligheidsprobleem vormt, kan die opgevolgd worden door de LIVC. De omgekeerde richting is uiteraard ook van toepassing. Actueel hebben nog niet alle gemeenten en steden een LIVC. Dat betekent soms dat de lokale taskforce, via de lokale politie, zelf op zoek moet gaan naar de bevoegde socio-preventieve actoren teneinde een entiteit onder hun hoede te nemen.

 

De werking van de LTF’s wordt als heel positief geëvalueerd binnen de structuur van het actieplan Radicalisme in de strategische aansturing vanuit de nationale taskforce naar de verschillende LTF’s, zodanig dat er zonder het lokale initiatief te beknotten er min of meer een uniformiteit is.

 

Ik heb dat zelf ook vastgesteld. Ik heb een aantal van die LTF’s bezocht, een vijf- of zestal, in de drie Gewesten. Die werking is wel min of meer uniform. Dat loopt wel goed. Er is ook een heel ernstige case by case opvolging.

 

De werking van de LIVC’s staat nog in de beginfase, in die zin dat de oprichting ervan bij verschillende steden en gemeenten nog in de beginfase zit. Een concrete evaluatie is dus nog een beetje voorbarig.

 

Teneinde de steden en gemeenten behulpzaam te zijn en een leidraad te bieden, wordt er op dit ogenblik gewerkt aan een blauwdruk voor de LIVC’s. Dat moet de burgemeester de nodige handvaten bieden tot de organisatie van een dergelijk platform. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de burgemeester een beroep kan doen op een mobiel team – ik heb dat juist toegelicht – dat de burgemeester kan bijstaan bij de organisatie.

 

Als voornaamste punt lijkt een wettelijke verankering of verplichting van een LIVC een wettelijk hiaat te zijn. Nog in dat kader worden de nodige stappen gezet. Bovendien lijkt het eveneens nuttig een omschrijving, een kader, te kennen rond het delen van informatie binnen dat platform.

 

Ik kan u zeggen dat ik op dit moment aan het bekijken ben wiens bevoegdheid het is om dat te verplichten. Dat is immers niet helemaal duidelijk. Wat is de rol van de Gewesten daarin? We zijn het juridisch aan het bekijken alvorens ik tot een wettelijke verplichting kan overgaan, maar dat is wel de intentie.

 

Ten slotte, mijnheer Bonte, aangaande uw expliciete vraag wat een Gewest als voogdijoverheid maximaal kan doen om ervoor te zorgen dat een LIVC daadwerkelijk wordt opgericht, moet ik u doorverwijzen naar de Gewesten. We zijn dat zelf ook juridisch aan het onderzoeken. Ik heb daar nu nog geen antwoord op.

 

Aan de andere kant is het zo dat de Gemeenschappen en de Gewesten sedert eind 2015 effectief deel uitmaken van de nationale taskforce van het actieplan Radicalisme. Vanuit dit platform is er dus regelmatig overleg. Bovendien wordt op dit ogenblik bekeken in welke wettelijke basis een LIVC zal verankerd kunnen worden. Tevens zal een specifiek interkabinettenoverleg met de deelstaten worden opgestart. Parallel wordt door het OCAD de opgemaakte handleiding LIVC, de blauwdruk, afgetoetst met de deelstaten via de nationale taskforce en een bilateraal overleg.

 

Mijnheer Bonte, in verband met uw specifieke vraag over verhuisbewegingen, ik denk dat de LTF daarvoor het gepaste orgaan is. Die informatie moet dan doorstromen naar het LIVC. We kunnen natuurlijk de ambitie hebben om alles te volgen, maar ik denk dat de LTF’s het beste geplaatst zijn om die verhuisbewegingen in het oog te houden en – u heeft daarin gelijk – de informatie te laten doorstromen naar het LIVC.

 

Samenvattend, wij zijn ermee gestart. Wij hebben dat op een vrijwillige basis gedaan. Ik denk dat de ervaringen met de LIVC’s van die aard zijn dat we ze, ten eerste, meer moeten structureren – we zijn daaromtrent initiatieven aan het nemen – en dat we, ten tweede, moeten bekijken hoe wij ze wettelijk kunnen verplichten. Wij moeten nagaan of dat via de federale overheid kan of dat het in overleg met de Gewesten moet gebeuren. Ik zal u niet verhelen dat op dat vlak het beeld van de verschillende Gewesten totaal verschillend is. Vlaanderen en Brussel zijn op dat vlak goede leerlingen. Wallonië heeft op dat vlak echter nog een hele inhaalbeweging te maken.

 

07.05  Brecht Vermeulen (N-VA): Dank u, mijnheer de minister, het is zeker niet mijn gewoonte om via een mondelinge vraag cijfers op te vragen, maar ik dank u toch voor de cijfers die ik heb gekregen.

 

Aansluitend op uw laatste punt, bij uw algemene conclusie: dat er een groot verschil is tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië, ziet men inderdaad in de cijfers in antwoord op mijn eerste vraag.

 

U bent heel volledig geweest. U start inderdaad met de gemeenten die de meeste noodzaak voelen.

 

De vraag is natuurlijk in welke mate u het moet of kan doortrekken. In welke mate zal er bij een verplichting ook een goed resultaat worden geboekt? Ik neem nota van de vaststelling dat er een groot vraagteken staat bij de wettelijke verankering en eventueel de verplichting, en ook bij de vraag bij wie de bevoegdheid exact zal liggen om een en ander uitgevoerd te krijgen.

 

07.06  Hans Bonte (sp.a): Ik wil de minister ook bedanken voor zijn uitgebreid antwoord.

 

Ik denk, mijnheer de minister, dat er inderdaad stappen gezet moeten worden. Als ik u bezig hoor, is het een beetje trekken en sleuren en werken aan een bewustzijn en een veiligheidscultuur daaromtrent. Daarbij wil ik aangeven dat de puur formele kant van de zaak waartoe u verplicht bent als federale overheid, één aspect is; wat er in de praktijk gebeurt, de kwaliteitsbewaking, is nog iets anders.

 

Ik wil dat illustreren. Ik ken een LIVC, één van de vijftien, waar men alles doet behalve de lijst van het OCAD overlopen. Als het enkel als doel heeft om er eens over te spreken tussen de burgemeester, de korpschef en nog een aantal mensen… Dat ontsnapt een beetje aan uw greep, maar het is wel een realiteit. De kwaliteit van die LIVC’s is even belangrijk dan de aantallen. Ik wil dat voor een stuk nuanceren; de aantallen zijn een indicator, maar wat er gebeurt, is misschien nog belangrijker.

 

Een tweede element, u heeft verwezen naar de inspanningen die de federale overheid heeft gedaan, ook in een aantal experimentele steden, waaronder die waarvoor ik de verantwoordelijkheid draag. Daar staat ook een engagement tegenover van de lokale steden en ik kan u verzekeren dat wij veel vragen krijgen van andere besturen, van kleinere gemeenten in de Rand, ook vanuit het buitenland, om onze expertise voor een stuk te delen. Iets wat wij moeten doen en dat wellicht ook wel een vorm van verantwoordelijkheidszin met zich meebrengt. Ik denk dat men op alle vlakken van elkaar kan leren.

 

Om af te ronden, het komt er eigenlijk op neer dat in de blauwdruk van de LIVC’s het engagement moet worden gekoppeld aan een motivatie om het te doen. De valstrik is dat men zich uitsluitend zal oriënteren op de personen die op een OCAD-lijst staan. Ik weet hoeveel mensen er in Vilvoorde op een OCAD-lijst staan en ik weet hoeveel mensen wij opvolgen. Dat heeft te maken met engagement en ambitie, alsook met capaciteit en mogelijkheden.

 

Het federaal niveau heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door een impuls te geven, maar – ik eindig met een ware smeekbede – als uw blauwdruk af is, probeer dan ook eens de Gewesten en de Gemeenschappen ervan te overtuigen dat zij daarin investeren, want het is veel werk, als men twee keer per week bijeenkomt en voor de opvolging moet zorgen. Ook het Brussels, Vlaams en Waals Gewest moeten investeren in een vorm van preventie, die ertoe moet leiden dat men veel ruimer opvolgt dan degenen die nu al, bij manier van spreken, tot in detail bekend zijn bij onze veiligheidsdiensten. Dat is volgens mij een van de meest cruciale uitdagingen waarvoor wij staan, gelet op onze complexe bevoegdheidsstructuur. Nu moet men zoeken wie waarvoor verantwoordelijk is. Ik moet het morgen weer gaan uitleggen in het buitenland. Wij moeten nu nog zoeken wie verantwoordelijk is voor de opvolging van radicalisering en het integraal werken met bijvoorbeeld jongeren en gedetineerden. Het is een complex landje op het vlak van de veiligheid.

 

Ik stel inderdaad vast dat de Vlaamse overheid, net zoals de Brusselse en Waalse, niet zover staat om samen met de federale overheid het lokale integrale veiligheidsbeleid mee te ondersteunen, en dat is volgens mij cruciaal, omdat men dan ook beleidsniveaus als Onderwijs, Sociale Zaken, Sport en Jeugd mee heeft. Dat is de strijd waarvoor wij staan.

 

07.07 Minister Jan Jambon: Mijnheer Bonte, ten eerste, wanneer ik zopas verwees naar de bevoegdheden, was dat in het kader van de vraag wie dat kan verplichten, als wij een wettelijke regeling invoeren: de federale overheid of de Gewesten. Het gaat niet zozeer over wie bevoegd is voor het preventiebeleid, want dat weten wij. Het gaat erover wie zo’n LIVC kan opleggen.

 

Ten tweede, ik denk dat het ook heel duidelijk moet zijn in de blauwdruk en in de opdrachten die we de LIVC’s geven, dat zij er in de mate van het mogelijke voor moeten zorgen dat de OCAD-lijst niet aandikt. Zij moeten natuurlijk opvolgen wie op de OCAD-lijst staat.

 

07.08  Hans Bonte (sp.a): Of soms gecorrigeerd wordt.

 

07.09 Minister Jan Jambon: Dat ook. Hoe dan ook, ik wil hiermee zeggen dat mensen die misschien ooit op de OCAD-lijst zouden terechtkomen, daarop uiteindelijk niet terechtkomen door de werking van de LIVC's. De LIVC’s mogen zich dus niet beperken tot degenen die wij al op de OCAD-lijst opgenomen hebben; ze moeten ook andere signalen in de gaten houden om ervoor te zorgen dat mensen niet zover geraken dat ze op de OCAD-lijst moeten komen.

 

07.10  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik wil het illustreren.

 

Wat de gezamenlijke ambitie betreft om ervoor te zorgen dat de OCAD-lijst niet aanzwelt, moeten we de regio's er echt bewust van maken dat zij bijvoorbeeld het jeugdsanctierecht dringend moeten herbekijken. Als men blijft toelaten dat er een vorm van straffeloosheid heerst voor vormen van jeugdcriminaliteit, dan mag men nog 36 LIVC’s oprichten, maar zal men er toch niet komen. Hetzelfde geldt voor de jeugdhulpverlening. Met andere woorden, als men de beleidsdoelstellingen volgt, moet men ook de Gemeenschappen en Gewesten daarin mee hebben. Dat bedoel ik met het engagement dat men moet hebben.

 

De voorzitter: Ik ben het ook met u eens, mijnheer Bonte.

 

07.11  Hans Bonte (sp.a): Ja, men is daar dezelfde discussie aan het voeren als hier en men wijst naar de heer Jambon, die het allemaal moet oplossen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17879 van de heer Piedboeuf wordt, in tegenstelling tot wat ik daarnet heb gezegd, omgezet in een schriftelijke vraag. De vragen nrs 18176 en 18077 van mevrouw Jadin worden eveneens omgezet in schriftelijke vragen.

 

08 Question de M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les nouvelles procédures réglementant les photos d'identité" (n° 18283)

08 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nieuwe procedures voor de identiteitsfoto's" (nr. 18283)

 

08.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller sur les nouvelles conditions qui datent du 16 janvier 2017 concernant la mise en œuvre du renouvellement des cartes d'identité pour les Belges et les étrangers.

 

La photographie reprise sur tous les documents d'identité et de voyage pour les Belges et les documents de séjour pour les étrangers doit être conforme à certaines normes.

 

Cette nouvelle procédure implique une uniformisation et simplification des procédures pour les communes, des critères d'acceptation de la photo identiques pour tous les documents d'identité – d'où, en principe, plus de clarté pour les citoyens – et doit tendre vers une lutte plus efficace contre la fraude à l'identité renforcée et une comparaison plus automatisée de la photo avec le détenteur du document lors de certains contrôles aux frontières.

 

Pour les citoyens portant des lunettes, voici ce que disent les textes transmis aux communes et dont j'ai connaissance: "Les yeux doivent être entièrement visibles à travers les lunettes. Ils ne doivent en aucune manière être cachés par la monture ou les verres. Les reflets dans les verres ou sur la monture doivent être autant que possible évités. Si cela s'avère impossible, la personne doit ôter ses lunettes."

 

Cette dernière partie de phrase semble être interprétée de façon radicale par certaines communes. En Brabant wallon, ma circonscription, la commune de Jodoigne refuserait systématiquement les photos de citoyens avec lunettes. De façon concrète, les photographes de cette région qui sont sollicités par les citoyens doivent demander à leurs clients s'il s'agit d'une photo pour Jodoigne ou pour une autre commune avoisinante, les autres communes ne pratiquant pas ce tri sélectif.

 

Je suis quelque peu étonné par cette situation, car tous les citoyens devraient voir leur demande de renouvellement de carte d'identité traitée suivant les mêmes règles.

 

Cela m'amène, monsieur le ministre, à plusieurs réflexions. Avez-vous mis en œuvre une expérience-pilote à Jodoigne en Brabant wallon, voire dans d'autres communes? Si oui, pouvez-vous nous donner des précisions? Depuis la mise en œuvre de ce renouvellement, les services fédéraux ont-ils procédé à une évaluation des nouvelles dispositions en vigueur? Si, derrière l'attitude des services communaux de Jodoigne, il appert qu'il existe des difficultés techniques, comme cela a été évoqué, notamment pour la digitalisation des photos par les communes, ne serait-il pas plus opportun de prévoir de nouveaux matériels, afin d'éviter de placer les fonctionnaires communaux dans des situations inextricables plutôt que de laisser l'arbitraire prendre le dessus et amener un traitement différencié entre les différentes communes du Royaume?

 

Sachant que chaque Belge doit être traité de la même façon pour la délivrance de la carte d'identité, je m'interroge concernant le bon respect des conditions légales dans la délivrance des cartes d'identité à Jodoigne. Les personnes qui portent des lunettes et à qui on demande systématiquement de refaire une photo sans lunettes, pour que la carte d'identité puisse leur être délivrée, font manifestement l'objet d'un excès de formalisme administratif. Ces personnes disposent-elles d'une carte d'identité conforme à leur apparence? Ces cartes d'identité sont-elles conformes à l'esprit et à la lettre des dispositions légales en vigueur dans notre pays?

 

Ces questions méritent à tout le moins que vos services puissent se pencher sérieusement sur la situation de cette commune et, si de nouveaux systèmes informatiques sont nécessaires pour répondre aux difficultés rencontrées par les pouvoirs locaux, une réponse concrète doit être envisagée.

 

08.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Crusnière, compte tenu de l'introduction généralisée du document de base électronique en 2017 et afin de répondre aux normes et standards internationaux au niveau du contrôle des documents d'identité et de voyage, la photographie reprise sur tous les documents d'identité et de voyage pour les Belges et documents de séjour pour les étrangers doit, en effet, être conforme aux normes arrêtées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à la norme ISO/IEC 19794-5 depuis le 16 janvier 2017.

 

Les communes ont été informées par circulaire du 21 décembre 2016. À la même date, cette circulaire a également été transmise à l'Association nationale des photographes professionnels, afin d'informer les photographes sur les nouvelles normes en vigueur. Les critères d'acceptation de la photo sont désormais identiques pour tous les documents d'identité et de voyage pour les Belges et documents de séjour pour les étrangers, d'où, comme plus-value pour les citoyens, plus de clarté et des économies, puisque les photos aux normes internationales peuvent être utilisées pour les cartes d'identité et les passeports.

 

La matrice photo unique pour les documents d'identité et de voyage pour les Belges et les documents de séjour, reprise en annexe de la circulaire précitée, reprend clairement en son point 9 qu'il est permis de porter des lunettes sur la photo (exemple à l'appui), moyennant le respect de certaines conditions, dont les principales que vous énoncez dans votre question, à savoir que les yeux doivent être entièrement visibles à travers les lunettes. Ils ne doivent en aucune manière être cachés par la monture ou les verres. Les reflets dans les verres ou sur les montures doivent être autant que possible évités. Il existe également certaines dérogations pour des motifs physiques ou médicaux. C'est le point 10 de la matrice photo.

 

La photo d'un titulaire d'un document d'identité ou de voyage ne doit donc pas être systématiquement refusée si les conditions reprises dans la matrice photo sont respectées. Mes services ont pris contact avec l'administration communale de Jodoigne, afin de rappeler la réglementation en vigueur. Une instruction interne sera donnée afin qu'à l'avenir, celle-ci soit scrupuleusement respectée.

 

08.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour l'intervention envers l'administration de Jodoigne.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18305 van mevrouw Ben Hamou wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 18326 van de heer de Lamotte wordt ingetrokken. Vraag nr. 18347 van mevrouw Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag, evenals vraag nr. 18366 van de heer Demon.

 

09 Questions jointes de

- M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le port d'un signe distinctif par un policier" (n° 18684)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le port de signe sur l'uniforme de police" (n° 18726)

- M. Jean-Marc Delizée au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le port d'écussons et autres badges sur les uniformes des policiers" (n° 18793)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het dragen van een onderscheidingsteken door een politieman" (nr. 18684)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het dragen van een onderscheidingsteken op een politie-uniform" (nr. 18726)

- de heer Jean-Marc Delizée aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het dragen van schildjes en andere badges op politie-uniformen" (nr. 18793)

 

09.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le ministre, vous avez certainement vu, au travers de la presse, qu'une polémique, au départ d'une émission proposée par la RTBF, a vu le jour dans la région de Couvin à la suite du port, par un policier, d'un écusson représentant la Croix des Templiers. Je n'interviendrai pas en particulier sur le cas de Couvin. Je suis membre du collège de police et nous avons effectué le suivi de cette situation, comme il se doit, mais j'interviendrai plutôt de manière générale sur l'interprétation que l'on peut conférer à ce type d'écusson. Dans le cas présent (la Croix des Templiers), certains considèrent qu'il peut y avoir une connotation gothique. Certains mouvements dits d'extrême droite utiliseraient cet emblème mais d'autres interprétations peuvent être données à ce symbole.

 

Certains considèrent que c'est une allusion historique maladroite voire, une provocation pour des personnes de confession musulmane, puisque ce symbole évoque les croisades. La faute a été reconnue par le policier. L'écusson a été retiré sur-le-champ et le collège de police a sanctionné le policier qui, je pense, a accepté la sanction proportionnée au fait.

 

Ceci m'amène à vous poser deux types de questions.

 

Tout d'abord, au départ de cette affaire, on se rend compte qu'il y a au sein du personnel des polices locales (au niveau fédéral, je ne peux l'affirmer) un certain nombre de policiers portant des écussons, badges, pin's ou autres symboles de diverse nature, ce qui semble être chose courante. Il est ici question d'écussons qui ne seraient pas problématiques sur le plan de l'interprétation mais Sud Presse a donné un certain nombre d'exemples d'écussons représentant une gargouille, un puma, un hibou, un scorpion, etc. Ces éléments ne sont même pas des éléments d'identification d'une zone de police complète, mais bien souvent d'un service à l'intérieur d'une zone de police.

 

Sans parler d'éthique, la question est celle de la neutralité des agents, des forces de l'ordre. À côté de ces gargouilles et autres écussons non problématiques, je ne parle plus ici de l'Ordre des Templiers, il y a par contre, et cela m'a surpris en creusant le sujet, des symboles beaucoup plus agressifs qui existeraient ou seraient portés par des policiers en uniforme, par exemple un sigle en arabe signifiant "infidèle" ou un autre "Dieu juge nos ennemis. Organisons la rencontre!" Ces slogans sont vraiment agressifs et expriment, d'une part, une opinion et, d'autre part, peuvent provoquer la confrontation ce qui m'apparaît antinomique avec les missions et les valeurs de la police. Il ne s'agit pas de susciter la confrontation, mais plutôt d'apaiser les esprits et de veiller à la sérénité des échanges.

 

Monsieur le ministre, avez-vous connaissance du port de tels écussons, insignes, logos sur les uniformes des policiers dans les polices locales ou à la police fédérale? Par rapport à des écussons plus problématiques faisant référence à l’extrême droite ou autres, avez-vous connaissance de tels faits? Des enquêtes ont-elles été menées au sein de la police? Ces enquêtes auraient-elles, dans certains cas, abouti à des sanctions?

 

Enfin, par rapport à ce type d’écussons, ceux qui posent difficulté ou les autres, quelle est votre philosophie et celle de la police pour garantir à la police la neutralité qui doit être la sienne à l’égard de l’ensemble de la population?

 

09.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Delizée, les dispositions afférentes au port de l’uniforme et aux signes distinctifs sont contenues dans l’arrêté royal du 10 juin 2006, relatif à l’uniforme de la police intégrée structurée à deux niveaux, ainsi que dans l’arrêté ministériel du 15 juin 2006, relatif à l’équipement de base et à l’équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée structurée à deux niveaux.

 

Par ailleurs, la circulaire GPI 65 du 27 février 2009, relative à l’équipement de base et à l’équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée structurée à deux niveaux, dispose très explicitement en son annexe D que "le port sur l’uniforme des signes distinctifs doit être évité autant que possible. À cet égard, les signes distinctifs sont, en principe, réservés à la reconnaissance d’une fonction spécialisée, par exemple la qualité de motocycliste, de maître-chien, de cavalier, etc. ou d’une qualité, par exemple le brevet parachutiste, etc. En outre, ce signe doit être autorisé et mis à disposition par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général".

 

Un policier ne peut pas prendre l’initiative à titre individuel de mettre quoi que ce soit sur son uniforme si ce n’est pas autorisé par l’une de ces trois fonctions hiérarchiques.

 

Au sein de la police fédérale, une directive permet le port d’écussons ou de breloques sur l’uniforme. Il s’agit de signes distinctifs identifiant un service ou une fonctionnalité. Au travers de ces initiatives, les entités de police fédérale visent à renforcer le sentiment de fierté, d’appartenance et d’identification ainsi qu’à montrer la diversité au sein de la police fédérale. Lorsqu’ils sont créés, ces signes distinctifs ne peuvent reprendre aucun élément du logo officiel de la police et restent bien entendu subordonnés à la vision, aux missions et aux valeurs de la police. Comme je l’ai dit, ils doivent toujours être autorisés par la hiérarchie. Récemment, après le 23 mars, au sein de la police, on a fait un badge pour commémorer les attentats du 22 mars. Pour moi, c’est quelque chose d’acceptable et qui est aussi autorisé par la police fédérale.

 

En ce qui concerne votre deuxième question, le service de surveillance sur le fonctionnement interne et la qualité, c’est le DGR/TIWK. La police fédérale ne dispose pas de données concernant d’éventuelles enquêtes internes.

 

Pour votre troisième question, le respect des dispositions afférentes au port de l'uniforme, contenues dans l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée ainsi que dans l'arrêté ministériel du 15 juin 2006 relatif à l'équipement de base et à l'équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, garantit, en l'espèce, le principe de neutralité qui est attendu des fonctionnaires de police.

 

Par ailleurs, le code de déontologie des services de police met en exergue les valeurs d'impartialité et de neutralité à respecter par les membres du personnel. L'accent y est également mis sur la présentation: "Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel adoptent une tenue vestimentaire non provocante et non excentrique. Ils veillent à une uniformité maximale de la tenue et de l'équipement, conforme au prescrit réglementaire. Le non-respect de ces dispositions constitue une transgression disciplinaire et relève du pouvoir discrétionnaire des autorités disciplinaires".

 

En bref, tout signe - provocateur ou non - qui n'est pas autorisé par le chef de corps, le commissaire ou le directeur général n'est pas acceptable sur un uniforme. La tenue doit exprimer la neutralité et permettre que le service du policier soit reconnu. Pour moi, afficher une croix ou quoi que ce soit sur un uniforme est inacceptable.

 

09.03  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

D'abord, vous me rappelez la base légale. Je veillerai à revoir ces éléments.

 

Ensuite, vous confirmez que certains signes nécessitent l'autorisation du chef de corps ou d'un autre responsable. Dans certains cas, des éléments d'identification peuvent être autorisés. Je pense, par exemple, à des badges de soutien à la lutte contre le terrorisme ou à la Marche blanche.

 

C'est plus délicat avec les badges provocants. Vous me dites qu'aucune enquête n'est menée. J'en conclus que vous n'avez pas connaissance du port de tels écussons incitant à la discrimination, au racisme, etc., mais que, si des policiers arboraient des badges "Infidèles" – on me rapporte que c'est parfois le cas – une enquête serait menée et des sanctions éventuelles seraient prises.

 

Il n'est pas acceptable que figurent des références à l'extrême droite – un mouvement bien connu – ou bien des éléments à connotation raciste qui provoqueraient la confrontation.

 

09.04  Jan Jambon, ministre: (…)

 

09.05  Jean-Marc Delizée (PS): Oui, vous voulez dire…

 

09.06  Jan Jambon, ministre: Ou même, je vais vous donner un exemple idiot…

 

09.07  Jean-Marc Delizée (PS): "Standard champion", par exemple?

 

09.08  Jan Jambon, ministre: Oui.

 

09.09  Jean-Marc Delizée (PS): Cela peut provoquer, en effet, certaines crispations.

 

09.10  Jan Jambon, ministre: Cela n'a pas lieu d'être.

 

09.11  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je conclus.

 

Si les services avaient connaissance de badges problématiques, une enquête serait menée et des sanctions seraient prises. Nous sommes bien d'accord que la neutralité et la déontologie doivent être respectées à cet égard.

 

Je vous remercie de votre réponse et vous livre les exemplaires des écussons.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'aide médicale urgente au sein des zones de secours" (n° 18379)

10 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de dringende medische hulp in de hulpverleningszones" (nr. 18379)

 

10.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en février dernier, j'interrogeais votre collègue, la ministre de la Santé publique, Maggie De Block, sur la future réforme de I'aide médicale urgente.

 

Actuellement, avec le sous-financement de ce service opéré par le fédéral et le mode de calcul du montant à payer par le patient, qui est discriminatoire, il est urgent de faire bouger les choses.

 

En réponse à ma question précitée, la ministre m'a répondu qu'une vision stratégique en matière de soins non programmables dans laquelle s'inscrit la réforme de l'aide médicale urgente a été mise en place.

 

Monsieur le ministre, des rencontres ont-elles été organisées entre votre cabinet et celui de Mme De Block pour avancer sur cette réforme qui vous touche également, notamment au niveau de l'opérationnalité des services au sein des zones de secours? Pouvez-vous me donner des précisions sur ce vers quoi on s'oriente?

 

10.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Delannois, des contacts réguliers ont lieu avec la ministre de la Santé publique. Celle-ci est par ailleurs représentée au sein de la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile, qui se réunit à une fréquence au moins bimestrielle. À cette occasion, la vision et l'état d'avancement de la réforme de l'aide médicale urgente sont exposés aux membres de la commission. S'agissant d'une matière relevant de sa compétence, il revient à ma collègue de la Santé publique de vous fournir les détails de cette réforme.

 

Je peux toutefois ajouter que lors du Conseil des ministres thématique que nous avons tenu, il y a quelques semaines, nous avons libéré un budget non négligeable – de l'ordre de 35 millions d'euros – pour cette réforme. La ministre de la Santé publique pourra vous donner les détails du plan qu'elle a établi, qui se base sur la situation actuelle. En analysant la totalité du territoire, nous constatons que dans certaines régions, il y a une double ou triple utilisation des ambulances et que dans d'autres, rien n'est prévu.

 

Le plan, dont Mme De Block vous fournira certainement les détails, prévoit donc une distribution parfaite sur l'ensemble du territoire.

 

En résumé, à part quelques détails, le plan est arrêté et le budget adéquat a été libéré.

 

10.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, en fait, il y a un petit problème législatif. Nous devrions pouvoir regarder la zone comme un nouvel élément. Je vais vous donner un exemple assez frappant de deux voisins. Si l'un appelle l'ambulance dans une rue X, il va être déposé dans un certain hôpital. Si au cours de la même journée, l'autre appelle également une ambulance, le prix de l'intervention peut varier quasiment du simple au double, uniquement parce que l'ambulance pourrait éventuellement venir d'un autre endroit. Si je prends l'exemple de Tournai, l'ambulance pourrait, par exemple, venir de Mouscron, parce que les ambulances de Tournai sont déjà en mission. Étant donné qu'on travaille dans une zone et qu'on a fait en sorte que les moyens soient mutualisés, il serait logique de permettre aux zones de secours de mutualiser le coût des interventions, quel que soit le nombre de kilomètres. Ce serait, à mon avis, beaucoup plus simple et équitable. Il n'est pas normal que deux personnes habitant la même rue paient, pour le même nombre de kilomètres, un prix totalement différent.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les fissures constatées à Tihange 2" (n° 18408)

11 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de scheurtjes in de centrale Tihange 2" (nr. 18408)

 

11.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, une inspection de la cuve du réacteur de Tihange 2 vient d'être réalisée. Combien de fissures ont-elles été relevées et quelle est la taille de la plus grande fissure repérée?

 

Quelles variations ont-elles été repérées entre l'inspection qui vient d'être réalisée et l'inspection de 2014? Ma demande vise à recevoir clairement les variations en taille, amplitude maximale, médiane et moyenne ainsi que l'écart type de ces variations.

 

Combien d'indications ont-elles dû faire l'objet d'une analyse complémentaire parce qu'elles montraient une amplitude supérieure au critère de non-évolution? J'aimerais que vous puissiez aussi me dire combien d'indications ont été notées en 2017 sans avoir été notées en 2014.

 

Pourriez-vous enfin nous donner copie complète du rapport présentant les résultats de l'inspection, ainsi que copie de la synthèse qu'en a fait Bel V?

 

11.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, comme vous le savez, le 17 novembre 2015, l'AFCN a accepté le redémarrage des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. Dans ce cadre, l'AFCN a exigé qu'Electrabel inspecte à nouveau, et avec la même méthode qualifiée pour la détection des défauts dus à l'hydrogène, les cuves des réacteurs lors de leur prochain arrêt de tranche des unités, et après cela, au moins tous les trois ans.

 

Cette inspection a donc été réalisée à Doel 3 en octobre 2016 et à Tihange 2 en avril 2017, durant son premier arrêt de tranche suivant le redémarrage. Un suivi de l'évolution des flocons d'hydrogène a donc été réalisé ces dernières semaines sous forme d'inspections par ultrasons réalisées sur toute l'épaisseur des viroles de cuves de Tihange 2. Les résultats de ces inspections par ultrasons ont été analysés en utilisant la méthode utilisée en 2014 et qualifiée en 2015 par les Autorités de sûreté.

 

En ce qui concerne la technique utilisée lors de ces inspections, je vous renvoie à mon explication complète, en réponse à la question n° 16812 sur cette même inspection réalisée à Doel 3.

 

Les résultats de la réinspection ont donc repéré certaines variations en nombre, en taille et en amplitude des défauts entre les inspections de 2014 et de 2017, mais qui sont la conséquence du repositionnement expliqué dans la réponse à la question n° 16812. Ces quelques variations répondent complètement aux critères de non-évolution définis dans les méthodes qualifiées pour le dimensionnement des défauts.

 

Par ailleurs, lors de cette inspection, 70 indications supplémentaires ont nouvellement dépassé le seuil de notation. C'est-à-dire que des signaux détectés lors des inspections précédentes ont dépassé le seuil défini dans les critères d'acceptation pour considérer un signal comme une indication de défaut.

 

D'autres indications ont fait le chemin inverse et sont passées sous ce seuil. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal aux méthodes de détection de défauts par ultrasons pour les indications de très faible dimension, que je vous ai déjà expliquées dans ma réponse à la question que j'ai déjà citée.

 

Toutes ces variations ne sont donc pas représentatives d'un phénomène réel d'apparition de défauts ou d'agrandissement de défauts, mais sont induites par le processus de mesure des défauts et ne remettent aucunement en cause la résistance de la cuve, et par conséquent la sûreté du réacteur. L'analyse de ces résultats a permis de conclure à l'absence d'apparition de nouveaux flocons d'hydrogène ainsi qu'à l'absence d'évolution en taille des flocons d'hydrogène déjà détectés. Sur la base de ces résultats, l'AFCN n'a formulé aucune objection au redémarrage de Tihange 2. L'AFCN et ENGIE Electrabel continuent à vérifier l'état de la cuve, comme le prévoient les règles internationales.

 

En ce qui concerne votre dernière demande, a savoir vous transmettre le rapport présentant les résultats de l'inspection et la copie de la synthèse de Bel V, je vous renvoie au site web de l'Agence. Il est prévu que le rapport soit publié sur ce site au plus tard demain soir. Ils préfèrent publier le message sur leur site web, dans toutes les langues en même temps. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais demain soir. Vous aurez une lecture pour la nuit.

 

11.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je reste dubitatif.

 

Je ne pense pas que la méthodologie permette de tout camoufler, comme on essaie de le dire ici. Il y a donc 70 indications supplémentaires. On dit que c'est lié au fait que la caméra n'est pas au même endroit. Dans six mois ou dans deux ans, quand vous entreprendrez une nouvelle inspection, on découvrira peut-être aussi une centaine de nouvelles fissures. Mais on dira encore que "c'est parce que la caméra n'était pas tout à fait au même endroit".

 

Je voulais vous demander combien de fissures on a relevé en tout. Vous ne me répondez pas, et c'était ma première question. Combien de fissures ont-elles été relevées, et quelle est la taille de la plus grande qui a été repérée? Je n'ai pas de réponse. Je l'aurai peut-être via le rapport, mais je ne le pense pas; j'ai vu un rapport  similaire pour Doel 3. Il a été fait, il y a déjà quelques mois. On n'a pas ces mesures-là. Ces questions restent.

 

Si je me permets d'être dubitatif alors que vous voulez être rassurant, c'est parce que j'estime qu'il y a en fait peu de réponses à mes questions, qui sont pourtant des questions de base. Vous dites qu'il n'y a pas d'évolution, en tout cas à Tihange 2, qui soit au-delà des critères d'acceptabilité. D'accord, mais cela ne vous empêche pas de répondre à mes autres questions, à savoir me donner des chiffres et des détails bien précis. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réponse à ce sujet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "Tihange 1" (n° 18409)

- M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le redémarrage de Tihange 1" (n° 18601)

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "Tihange 1" (n° 18690)

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "Tihange 1" (nr. 18409)

- de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de heropstart van Tihange 1" (nr. 18601)

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "Tihange 1" (nr. 18690)

 

12.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je me baserai sur ma deuxième question, qui est plus d'actualité. En effet, la première avait été rédigée avant que nous ne connaissions la décision de relance. C'est une précision à l'intention de M. le ministre, puisque le dossier a évolué depuis le dépôt de ma première question.

 

Monsieur le ministre, nous nous rappellerons que la centrale de Tihange 1 avait été fermée le 7 septembre dernier pour cause de danger identifié, mais non caractérisé suffisamment, dans le sous-sol. L'AFCN a donné son feu vert, mais nous n'avons à ce stade obtenu aucune explication précise et chiffrée et, surtout, aucune garantie que le bâtiment est à même de résister à un tremblement de terre.

 

1. Quelles sont les études réalisées? Quels sont les contenus des analyses préalables à la décision de l'AFCN? En février, l'Autorité estimait que la stabilité de certaines structures situées sur cette couche n'était pas suffisamment démontrée.

 

2. Qu'est-ce qui a changé depuis lors?

 

3. Que donne désormais la caractérisation du sous-sol et la composition de la couche de remblai? Confirmez-vous les premières indications qui mettaient en évidence la présence de différents schistes (schiste brûlé, schiste noir et schiste rouge), mais aussi de grès, de traces de charbon, de pyrite et même d'argile gonflant ou de gypse? Comment peut-on affirmer qu'il n'y a pas de risque, alors que le sous-sol est tout sauf homogène, stable et compact comme il devrait l'être? Sait-on désormais enfin d'où provient ce fameux remblai?

 

4. Cette couche de remblai était-elle répertoriée sur les plans et dans les documents initiaux? Dans le cas contraire, quel matériau était alors répertorié? Comment se fait-il que cette couche n'ait pas été répertoriée? Quelle crédibilité peut-on accorder à des opérateurs qui ne connaissent pas la composition de leur sous-sol? Est-il acceptable que, pendant près de 40 ans, un site nucléaire ait pu fonctionner avec un tel vice caché?

 

5. Cette couche a-t-elle été prise en compte lors des calculs sismiques préalables au lancement de Tihange 1?

 

6. Lors de notre échange du 21 mars, vous nous appreniez que certains bâtiments de la centrale de Tihange 1 reposent sur la même couche de remblai et que, dès lors, ces bâtiments font également l'objet d'une évaluation de sûreté. De quels bâtiments s'agit-il exactement? Le bâtiment du réacteur étant situé à proximité, vous imaginiez, lors de notre échange précédent, que le même problème s'y posait. Qu'en est-il? Qu’ont donné ces études de stabilité et de résistance effectuées sur chacun des ces autres bâtiments?

 

7. Pouvez-vous désormais nous dire clairement ce qu’a donné l’analyse pour ce qui concerne les calculs de résistance sismique du bâtiment W? À quel niveau de résistance est-elle garantie? Pouvez-vous garantir que le niveau de sûreté du bâtiment W est à tout le moins identique à celui qui prévalait en 2016? Pouvez-vous garantir que le niveau de sûreté de chacun des autres bâtiments du site, comme par exemple le niveau de résistance sismique du bâtiment, est à tout le moins identique à celui qui prévalait avant 2016?

 

8. Vous nous appreniez également, lors de nos échanges précédents que l'acceptabilité des déplacements physiques, dynamiques et transitoires ainsi que des déplacements permanents en cas de séisme n'était pas non plus démontrée de façon suffisante. Qu'en est-il désormais? Pouvez-vous nous donner copie des résultats chiffrés de chacun des tests réalisés?

 

9. L'Autorité de sûreté demandait par ailleurs de préciser et de justifier certains paramètres de contrôle et de confortement des sols ainsi qu'un plan de suivi des tassements des structures. Pouvez-vous expliquer ce qui résulte des analyses réalisées sur ce point?

 

12.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, il va être très difficile de répondre en deux minutes. Si vous êtes d’accord, je prendrai un peu plus de temps pour cette question.

 

Monsieur Nollet, le 13 mai 2017, l’AFCN a approuvé le redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Tihange. Le réacteur était à l’arrêt depuis le 7 septembre 2016 après l’endommagement lors des travaux du bâtiment qui abrite des composants auxiliaires. L’exploitant ENGIE Electrabel a dû démontrer que la sûreté de l’exploitation de Tihange 1 était garantie. Il a réalisé les travaux nécessaires pour cela.

 

Dans le cadre de la prolongation de l'exploitation de Tihange jusqu'au 1er octobre 2025, l'exploitant réalisait des travaux d'amélioration de la centrale. À l'occasion de ces travaux, le bâtiment W, qui contient les pompes auxiliaires, a été endommagé, ce qui a entraîné l'arrêt automatique du réacteur car ces pompes auxiliaires doivent en effet être disponibles en permanence dès que le réacteur est en puissance.

 

Cet incident n'a eu d'impact ni sur la santé des travailleurs ou de la population ni sur l'environnement.

 

À la suite de l'incident, ENGIE Electrabel a entrepris des travaux de réparation de ce bâtiment W et des équipements endommagés.

 

Depuis septembre 2016, l'AFCN, sa filiale technique Bel V et ENGIE Electrabel se réunissent régulièrement pour discuter des résultats des investigations, des analyses et des inspections de ces travaux. Durant ce laps de temps, l'autorité de sûreté a formulé de nombreuses questions complémentaires sur la stabilité et la résistance sismique du bâtiment ainsi que sur les causes profondes et l'origine de l'incident. Elle a exigé de l'exploitant qu'il lui apporte des réponses claires démontrant que la sûreté était garantie avant de donner son feu vert au redémarrage de Tihange 1.

 

Parallèlement aux travaux de réparation, ENGIE Electrabel a tenté d'identifier la cause de cet incident. Une campagne géotechnique a été menée afin de vérifier les caractéristiques du sol. Une analyse approfondie des résultats de cette campagne a révélé que la composition et les propriétés du sol sur lequel est construit le bâtiment ne correspondent pas aux prévisions. Ces résultats mettent en évidence que le remblai utilisé lors de la construction de la centrale n'est pas le matériau considéré dans le rapport de sûreté du réacteur et dans les études de stabilité.

 

Il s'avère, après analyse, que le remblai provient probablement de résidus de charbonnages de la région entourant la centrale.

 

À la suite de cette découverte, la campagne géotechnique a été étendue afin de caractériser le sol sous l'ensemble des bâtiments de Tihange reposant sur ce remblai. Les analyses ont montré que le sol sous ce bâtiment est similaire à celui sous le bâtiment W mais présente néanmoins des caractéristiques acceptables, en ligne avec les attentes du rapport de sûreté.

 

En résumé, l'analyse permet de conclure que seule la stabilité du bâtiment W, en cas de séisme, nécessitait d'être justifiée en profondeur avant d'envisager un redémarrage.

 

L'autorité de sûreté n'a pas été convaincue par cette justification et a donc demandé à la centrale nucléaire de Tihange de renforcer le sol sous les fondations du bâtiment W afin de retrouver des caractéristiques conformes aux attentes des démonstrations de sûreté.

 

Dans un premier temps, ENGIE Electrabel avait renforcé le sol directement sous la dalle de béton qui s'était soulevée lors de l'incident. Ils ont donc, dans un deuxième temps, réalisé ces travaux de consolidation du sol sous les fondations du bâtiment W, fin avril 2017.

 

Ces travaux de confortement visaient à donner au sol, sous les fondations du bâtiment W, les caractéristiques géotechniques requises pour assurer la stabilité du bâtiment, proches de celles renseignées erronément dans le plan et la documentation de la construction de la centrale.

 

Ces caractéristiques erronément renseignées dans la documentation de construction étaient celles considérées, depuis la construction de la centrale, dans les calculs de stabilité du bâtiment et de résistance aux séismes.

 

Maintenant que les travaux ont permis de donner au sol des caractéristiques proches de celles considérées dans les calculs, il y n'a plus de doute quant à la capacité du bâtiment à se comporter comme prévu par ces calculs et donc de se conformer à la réglementation en matière de résistance aux séismes.

 

L'analyse des résultats menée lors de la première quinzaine de mai a rassuré l'AFCN sur la solidité structurelle du bâtiment en cas de séisme.

 

Pour répondre directement à votre question, le niveau de sûreté atteint est donc dorénavant conforme aux attentes et supérieur au niveau avant le 7 septembre 2016, lorsque le sol ne correspondait pas aux attentes.

 

Depuis qu'elle a donné le feu vert le 13 mai 2017, il n'y a pas d'élément significatif du coté de l'AFCN. L'exploitant a finalisé la mise à jour documentaire d'un certain nombre de points demandé par l'autorité.

 

En ce qui concerne vos questions 3a) et 3d), aujourd'hui, le remblai reste en grande partie tel qu'il est depuis la construction de la centrale, c'est-à-dire de qualité inférieure aux attentes. Cependant, à tous les endroits où des bâtiments ou des équipements importants pour la sûreté reposent sur ce remblai non conforme, des travaux de confortement du sol ont été menés ou des calculs ont montré un impact négligeable sur leur stabilité.

 

Entre ces zones confortées, il reste donc de grandes zones de remblai, tel qu'il est depuis la construction. Après analyse, il s'avère que ce remblai provient de résidus de charbonnages de la région entourant la centrale. L'origine n'est pas déterminée, à notre connaissance, et ne constitue pas un point d'intérêt pour l'autorité dans ce dossier.

 

D'un point de vue technique, ce remblai est maintenant complètement caractérisé. Établir son origine n'apportera pas d'éléments nouveaux. L'autorité n'estime pas possible aujourd'hui de faire la lumière sur la façon dont une telle erreur de construction a pu se produire et ne mène pas de recherche sur cet aspect, qui apporterait peu de choses à la sécurité nucléaire.

 

En ce qui concerne votre question 3b), oui, l'AFCN peut le confirmer.

 

Pour répondre à votre question 3c): il n'y a plus de risque car le sol a été renforcé, sous les fondations du bâtiment, par l'injection de 25 mètres cubes de coulis de ciment, directement sous la dalle de béton, à l'endroit où elle avait été endommagée. Aux endroits où il est important que le sol soit de bonne qualité, il est démontré que le renforcement a permis de donner les caractéristiques requises pour résister à un séisme de période de retour de 10 000 ans, tel que requis par le test de résistance mené sur nos centrales après l'accident de Fukushima. L'analyse des résultats de l'analyse menée lors de la première quinzaine de mai a rassuré l'AFCN sur la solidité du bâtiment en cas de séisme.

 

Je réponds en bloc aux trois volets de votre question 4). Le plan et les documents initiaux de construction indiquent erronément que le sol utilisé pour le remblai est simplement le sol composé d'alluvions enlevés pour permettre la construction du bâtiment-réacteur directement sur le roc. Il n'est nulle part mentionné qu'un sol de plus mauvaise qualité – car fortement hétérogène et peu compact par endroits – avait été utilisé à la place. Les plans de construction n'étaient donc pas corrects. L'autorité n'a aucune réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi cette couche n'était pas répertoriée.

 

En ce qui concerne votre question 5), tous les calculs de stabilité du bâtiment W et de sa résistance aux séismes réalisés depuis sa construction supposent que le bâtiment est construit sur la couche d'alluvions et non pas sur la couche de remblai La résistance de ce bâtiment depuis 40 ans montre néanmoins que, si le sol avant confortement ne permettait pas de résister à un séisme catastrophique, la stabilité en condition normale était assurée.

 

Pour ce qui est de votre votre question 6a), il s'agit principalement du bâtiment BAE, bâtiment des auxiliaires de sûreté électrique.

 

Pour ce qui est de votre question 6b), ce bâtiment repose sur un sol rocheux. C'est d'ailleurs dans le but de construire le bâtiment-réacteur directement sur le roc que le sol été creusé et nécessitait ensuite une couche de remblai.

 

En ce qui concerne votre question 6c), les études ont montré des résultats acceptables par rapport aux normes sismiques.

 

En ce qui concerne votre question 7a), après les travaux, les caractéristiques du sol sont maintenant proches de celles considérées dans le calcul de résistance sismique mené dans le cadre des tests de résistance suite à la catastrophe de Fukushima. La résistance est maintenant garantie, conformément à la réglementation et aux attentes des autorités. Je vous renvoie au rapport national des stress tests disponibles sur le site web de l'AFCN pour un aperçu des attentes de celle-ci.

 

Pour ce qui est de la question 7b), l'AFCN peut garantir que le niveau de sûreté est au moins identique à celui qui aurait dû exister avant septembre 2016.

 

En ce qui concerne la question 7c), en effet, l'AFCN peut garantir cela. Pour ce qui est de la copie des résultats chiffrés, non, cette copie est disponible auprès de l'AFCN elle-même. En ce qui concerne la crédibilité de l'exploitant, sachez que l'Autorité de sûreté se prononce sur le dossier qui lui est remis et les discussions qui en découlent. Les date qui sont annoncées par l'exploitant résultent d'autres réglementations, avec d'autres contraintes.

 

12.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour l'aspect complet de votre réponse.

 

À la question huit, vous dites que vous ne me donnez pas de copie, mais que c'est accessible sur demande à l'Agence. Je suppose que c'est le cas pour tout un chacun qui demandera d'avoir accès à ces documents et aux chiffres. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai vous les demander.

 

Deuxièmement, de manière plus importante, j'entends les explications, les assurances que vous tentez de donner quant à la situation actuelle, c'est-à-dire après avoir renforcé le sous-sol. Cependant, pour un secteur tel que celui du nucléaire, le fait d'avoir fonctionné pendant quarante ans sur base de fausses informations, reprises dans des documents officiels quant à la composition du sous-sol, doit nous interpeller!

 

Même si maintenant le sous-sol semble être connu, caractérisé, le fait même qu'une entreprise aussi dangereuse ait pu fonctionner sans que l'Agence de contrôle, l'opérateur lui-même ou qui que ce soit n'ait connaissance du risque qui était pris a pour conséquence que les discours d'Electrabel et de l'Agence comme quoi tout est sous contrôle sont soumis à la critique! L'expérience nous montre qu'ils sont capables de nous cacher la réalité et la vérité.

 

Nous n'allons pas chercher à savoir qui est le responsable. C'était il y a quarante ans, on ne sait plus qui a fait les plans, même si un nom est peut-être inscrit en-dessous. Néanmoins, sur le principe, il reste très problématique de savoir qu'une telle erreur a pu perdurer pendant quarante ans et que c'est au détour d'un incident qu'on a découvert ce qu'il y avait dans le sous-sol d'une de nos centrales nucléaires.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18431 van de heer Jef Van den Bergh en vraag nr. 19104 van mevrouw Lahaye-Battheu worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

13 Interpellations jointes de

- M. Willy Demeyer au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments sur "les annonces faites à l'issue du Conseil des ministres exceptionnel du 14 mai 2017" (n° 215)

- Mme Isabelle Poncelet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments sur "le Conseil des ministres extraordinaire sécurité-justice" (n° 219)

13 Samengevoegde interpellaties van

- de heer Willy Demeyer tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de aankondigingen na de bijzondere Ministerraad van 14 april 2017" (nr. 215)

- mevrouw Isabelle Poncelet tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de bijzondere Ministerraad Veiligheid-Justitie" (nr. 219)

 

13.01  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, à la suite d'un Conseil des ministres extraordinaire sécurité-justice, le gouvernement a annoncé une série de mesures en matière de sécurité, avec des objectifs divers, comme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude à l'identité, la sécurité routière, la sécurité des indépendants et PME, etc.

 

À titre préliminaire, je tiens à vous indiquer que je regrette que le gouvernement n'ait pas donné sa pleine fonction à la commission d'enquête sur les attentats en annonçant des mesures sans attendre la publication pourtant imminente de son rapport relatif à l'architecture de la sécurité.

 

Pas un mot non plus sur un enjeu pourtant essentiel: la charge de travail à laquelle doivent faire face nos services de sécurité, compte tenu du niveau de la menace actuel. La police fédérale fait, en effet, face à un nombre record d'heures supplémentaires: 984 000 heures supplémen­taires ont été prestées en 2016. Le gouvernement fédéral doit régler ce problème structurel et donner à ces services les moyens de fonctionner face à la gravité de la situation.

 

Enfin, ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait de grandes annonces avec de nombreuses mesures. Certaines d'entre elles peinent d'ailleurs à se concrétiser ou à être opérationnalisées.

 

La sécurité et, singulièrement, la lutte contre le terrorisme méritent mieux qu'une opération de communication pour relancer un gouvernement tiraillé. Aussi longtemps que les acteurs du terrain, la police, la justice et le renseignement manqueront de moyens humains et budgétaires, le renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, vanté par le gouvernement, restera un mirage. Le gouvernement annonce un budget supplémentaire de 105 millions d'euros pour mettre en œuvre 28 mesures. Ce montant s'ajoute aux 400 millions annoncés précédemment. Où en est la liquidation de ce montant initial?

 

Je souhaite également vous interpeller sur les points suivants.

 

La mise en place de la nouvelle direction de sécurisation est à nouveau mise en avant. Dans votre note de politique générale, vous annonciez que les modifications législatives et réglemen­taires étaient attendues pour fin 2016. Nous sommes au mois de juin et ce dossier est toujours bloqué.

 

Où en sont les négociations avec les syndicats? Quand pouvons-nous espérer que le cadre de 1 600 personnes soit complet et opérationnel?

 

Je comptais ensuite vous interpeller au sujet de la modernisation des banques de données relatives aux terroristes. Vous annonciez que devraient être intégrés les terroristes qui agissent depuis l'intérieur du pays, autrement dit les homegrown terrorists. Comment cette nouvelle catégorie sera-t-elle définie? Quels seront les critères pour intégrer une personne dans la base de données? Quid de l'interconnexion des banques de données?

 

Enfin, un screening des fonctions sensibles sera réalisé dans certains secteurs particuliers, notamment celui du transport: les TEC, la SNCB, De Lijn, les aéroports, etc. Quel type de screening le gouvernement envisage-t-il? Quelles seraient les fonctions visées? Le transport relevant pour partie de la compétence des Régions, une concertation aura-t-elle lieu à cet égard?

 

13.02  Jan Jambon, ministre: Madame Poncelet, je dois tout d'abord vous dire que, si je suivais votre raisonnement, je ferais preuve d'une irresponsabilité énorme en attendant la fin des travaux en commission avant de prendre les mesures nécessaires. Selon moi, c'est l'exemple même de l'irresponsabilité. J'ai toujours dit que nous allions évaluer et suivre les recomman­dations de la commission d'enquête parlementaire, mais je n'ai jamais prétendu que nous allions attendre la clôture de ses travaux pour agir. J'espère que, si ces recommandations sont publiées – car j'ai appris qu'un deuxième rapport intermédiaire allait bientôt aboutir –, je pourrai indiquer que plusieurs d'entre elles sont déjà appliquées. Je suis ravi que le gouvernement ne les ait pas attendues pour prendre des dispositions.

 

En ce qui concerne la DAB, la direction de protection et de sécurité au sein de la police, nous restons constants avec ce que j'ai toujours annoncé. Ainsi, en 2016, nous reprenons toutes les négociations pour définir le cadre; en 2017, nous débutons le recrutement et nous finalisons le cadre global en 2018-2019. La seule chose présentée au Conseil des ministres thématique est la libéralisation du budget pour mettre le plan en œuvre et je l'ai obtenue. Cette mesure est tout à fait conforme au plan de projet initial et je peux vous assurer que le cadre comportant environ 1 600 postes sera complet fin 2018, début 2020.

 

Il n'y aura pas de nouvelle base de données des homegrown terrorists et donc pas d'inter­connections entre ces bases de données. Actuellement, les bases de données dynamiques concernant les foreign fighters contiennent cinq catégories et on y ajoute maintenant une sixième, celle des homegrown terrorist fighters. Les critères se basent sur les analyses de l'OCAM, responsable de cette base de données et qui la gère. C'est sur la base de leurs analyses que les modifications seront apportées.

 

Le type screening est actuellement pris en charge par l'ANS. Nous avons décidé d'augmenter le nombre de personnes que seront soumises à ce screening et le ministre des Affaires étrangères, qui est responsable pour l'ANS, veillera à améliorer cette procédure. Le type de screening restera inchangé à part l'augmentation du nombre de fonctions traitées.

 

13.03  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le ministre, je ne me considère pas tout à fait dans l'irresponsabilité, comme vous le disiez. Le rapport va sans doute être beaucoup plus complet et tant mieux si les choses peuvent se rencontrer, que l'un peut nourrir l'autre. Merci, néanmoins, pour tous ces éléments de réponse. Il n'empêche qu'il reste encore les 900 000 heures supplémentaires de 2016. Il va falloir trouver une solution pour les résorber. Si l'on doit attendre que le personnel soit engagé – d'ici 2020 – cela fera beaucoup d'heures en attente.

 

Je me permets quand même de déposer dès maintenant, à ce sujet, une motion de recommandation au président. Elle s'articule autour de quatre points.

 

Il s'agit d'abord de demander au gouvernement de donner une réponse structurelle aux problèmes de la surcharge de travail et des heures supplémentaires auxquelles sont confrontés nos services de sécurité. Il importe de dédier la capacité humaine et technique suffisante à ces services pour assurer le suivi de l'ensemble des phénomènes repris dans la note-cadre de sécurité intégrale et le plan national de sécurité. Un juste équilibre doit être assuré entre capacité et charge de travail. Le problème est imminent.

 

Le deuxième point consiste à mener une politique globale de sécurité qui continue à tendre vers un meilleur équilibre entre la prévention et la répression, entre la proportionnalité et l'efficacité des mesures. Il convient de maintenir la nécessaire balance entre l'exigence de sécurité de la population, d'une part, et, d'autre part, les droits de l'homme, en particulier la protection de la vie privée.

 

Le troisième point est d'avancer dans le dossier relatif à la création de la nouvelle direction de sécurisation, en parfaite coordination et concertation avec les organisations syndicales. De nombreuses questions restent, en effet, en suspens. L'objectif, in fine, est de dégager un maximum de capacités policières tant au niveau local que fédéral et de réinjecter les moyens dégagés dans les missions essentielles de la police.

 

Enfin, il s'agit d'assurer la mise en œuvre effective des recommandations émises par la commission d'enquête sur les attentats du 22 mars 2016. Il importe de développer un pilotage politique et stratégique clair ainsi qu'une évaluation de leur mise en œuvre.

 

Je vous dépose cette motion.

 

Moties

Motions

 

Le président: En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Isabelle Poncelet et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Isabelle Poncelet

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,

demande au gouvernement

- de donner une réponse structurelle aux problèmes de la surcharge de travail et des heures supplémentaires auxquels nos services de sécurité sont confrontés. Il importe de dédier la capacité humaine et technique suffisante à ces services pour assurer le suivi de l’ensemble des phénomènes repris dans la note cadre de sécurité intégrale et le plan national de sécurité. Un juste équilibre doit être assuré entre capacité et charge de travail ;

- de mener une politique globale de sécurité qui continue à tendre vers un meilleur équilibre entre la prévention et la répression, entre la proportionnalité et l’efficacité des mesures. Il convient de maintenir la nécessaire balance entre l’exigence de sécurité de la population, d’une part, et les droits de l’homme, en particulier la protection de la vie privée, d’autre part ;

- d’avancer dans le dossier relatif à la création de la nouvelle direction de sécurisation, en parfaite coordination et concertation avec les organi­sations syndicales. De nombreuses questions restent en effet en suspens. L’objectif, in fine est de dégager un maximum de capacité policière, tant au niveau local qu’au niveau fédéral et de réinjecter les moyens dégagés dans les missions essentielles de la police ;

- d’assurer la mise en œuvre effective des recommandations émises par la commission d’enquête sur les attentats du 22 mars 2016. Il importe de développer un pilotage politique et stratégique clair ainsi qu’une évaluation de leur mise en œuvre."

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Isabelle Poncelet en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Isabelle Poncelet

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen,

verzoekt de regering

- een structurele oplossing te bieden voor de problematische bijkomende werklast voor onze veiligheidsdiensten en de overuren die ze moeten maken. Het is belangrijk om die diensten van voldoende personeel en technische middelen te voorzien opdat alle in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan vermelde fenomenen zouden kunnen worden gemonitord. Er moet een correct evenwicht zijn tussen capaciteit en werklast;

- een globaal veiligheidsbeleid te voeren waarbij men een beter evenwicht tussen preventie en repressie en tussen de evenredigheid en de doeltreffendheid van de maatregelen blijft nastreven. De noodzakelijke balans tussen de te verzekeren veiligheid van de bevolking, enerzijds, en de mensenrechten, in het bijzonder de privacy, anderzijds, moet behouden blijven;

- voortgang te maken met het dossier voor de oprichting van de nieuwe directie Beveiliging, in nauwe samenwerking en overleg met de vakbonden. Er blijven immers nog heel wat vragen onbeantwoord. Het uiteindelijke doel is om zowel op het lokale als het federale niveau zoveel mogelijk politiecapaciteit vrij te maken en de vrijgekomen middelen opnieuw voor de kerntaken van de politie aan te wenden;

- de in de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen geformuleerde aanbevelingen daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. Het is belangrijk dat er een duidelijke politieke en beleidsmatige sturing komt en dat de uitvoering van de aanbevelingen wordt geëvalueerd."

 

Une motion pure et simple a été déposée par M. Koenraad Degroote.

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koenraad Degroote.

 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

 

In toepassing van artikel 127.10 van het Kamerreglement wordt vraag nr. 18480 van de heer De Vriendt als ingetrokken beschouwd.

 

14 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la prise en charge des malades mentaux par les policiers" (n° 18487)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'attitude des policiers à l'égard des malades mentaux" (n° 19104)

14 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bejegening van geesteszieken door de politie" (nr. 18487)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de behandeling van geesteszieken door de politie" (nr. 19104)

 

14.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uit een recent rapport van het Comité P blijkt dat in de praktijk heel wat juridische vragen rijzen in verband met de omgang van de politie met geesteszieken.

 

Volgens het Comité P is er geen tekst voorhanden die een kant-en-klaar antwoord biedt op de betrokken vragen en als houvast kan dienen voor de politie voor een juridisch correcte manier van optreden jegens geesteszieken. Het Comité pleit dan ook voor het opstellen van een omzendbrief om een en ander te incorporeren in de omzendbrief van 2 februari 1993.

 

Een wetgevend initiatief zou volgens het Comité P ook wenselijk zijn ter creatie van een gedeeld beroepsgeheim tussen de politie en psychiatrische instellingen wanneer deze laatste de politie oproepen om een incident intra muros te beheersen en hierbij met de vraag worstelen in welke mate zij informatie over de geesteszieke mogen meedelen aan de opgeroepen politiedienst.

 

Ik heb drie vragen.

 

Deelt de minister de vaststellingen van het Comité P? Zal er een omzendbrief worden opgesteld? Zal de minister een wetgevend initiatief nemen, zoals hierboven gesuggereerd?

 

14.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lahaye-Battheu, ik heb zoals u kennisgenomen van de aanbevelingen en de besluiten van het Comité P aangaande de behandeling van geesteszieken door de politie.

 

Het lijkt mij opportuun dat zich hier een diepgaande analyse opdringt. Ik ga de Vaste Commissie van de Lokale Politie hierover consulteren.

 

De Vaste Commissie beschikt op dit moment niet over een centraal zicht op de feiten waarover wij het hier hebben, noch over hulpmiddelen om dit te achterhalen. Dat wil echter niet zeggen dat de lokale politie niet gevoelig is voor deze problematiek of dat zij de richtlijnen niet opvolgt.

 

Het is duidelijk dat deze kwestie een meer gestroomlijnde aanpak vereist. Ik zal in overleg gaan met de Vaste Commissie van de Lokale Politie om een diepgaande analyse te maken en te bekijken welke initiatieven – een circulaire of wetgevende aanpassingen – daarvoor moeten worden genomen. Dit zal hoe dan ook verlopen in consultatie met de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18269 van de heer Vanden Burre wordt omgezet in een schriftelijke vraag. De vragen nrs 18500 en 18718 van de heer Scourneau worden uitgesteld. De vraag nr. 18518 van mevrouw Fonck wordt uitgesteld. De vraag nr. 18534 van mevrouw Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

15 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le taux de suicide des policiers belges" (n° 18536)

15 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het zelfmoordpercentage bij de Belgische politie" (nr. 18536)

 

15.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, nos forces de police demeurent plus que jamais une des pièces centrales de notre politique de sécurité. Pourtant, l'évolution de la délinquance contribue malheureusement à toujours davantage les solliciter. Malgré leur dévouement dans leurs missions de service public, les policiers se retrouvent aujourd'hui confrontés à des violences toujours plus nombreuses à leur égard. Ces actes ne portent pas seulement atteinte à la dignité de leur fonction, mais elles sont également une cause de mal-être.

 

La presse rapporte ainsi que le taux de suicide chez les policiers belges serait supérieur au taux enregistré dans la société. Par ailleurs, on dénombrerait 17 suicides au sein de la police l'an dernier alors que l'on comptait 21 cas en 2015. Ces chiffres sont alarmants et doivent être pris en compte par les pouvoirs publics. De leur côté, les syndicats policiers expliquent ce triste constat par des conditions de travail dégradées, un stress au travail parfois insoutenable et un sentiment de solitude face à l'ampleur des responsabilités.

 

Néanmoins, face à ces situations de détresse, des mesures d'accompagnement sont déjà existantes, à l'image de la stress team de la police fédérale qui vise à promouvoir et à assurer le bien-être psychosocial au travail.

 

Au-delà de l'analyse communiquée par les syndicats policiers, vos services ont-ils identifié d'autres causes de ce taux de suicide élevé? Quel est l'état actuel de la problématique? Outre la stress team, quelles sont les mesures d'accompagnement actuellement prises pour améliorer le bien-être psychosocial chez nos policiers? De nouvelles pistes d'amélioration sont-elles déjà envisagées pour étoffer le panel des outils déjà déployés sur le terrain?

 

15.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Calomne, l'analyse des causes n'est pas effectuée de manière systématique au sein des services de police. Mais, en tout cas, je peux dire qu'elles sont la plupart du temps multifactorielles. C'est le cas dans la police comme ailleurs. Le suicide est rarement la conséquence d'une seule cause. Différents facteurs peuvent en effet intervenir qui ne sont pas indépendants les uns des autres. Il peut donc trouver des causes dans la vie privée, la personnalité ou la vie professionnelle de la personne.

 

Même si tout suicide n'est pas systématiquement lié au travail, on ne peut se permettre d'évacuer le problème en le mettant sur le compte des problèmes personnels et psychologiques rencontrés par les victimes sans s'interroger sur l'organisation du travail, sur les relations de travail, sur les restructurations et leur impact ainsi que sur la façon de les faire évoluer.

 

Il est important de parler de ces faits, de se questionner sur les causes, même si faire le lien entre le travail et le passage à l'acte reste éminemment délicat. Il est fondamental de veiller, chaque jour, à sauvegarder au travail le dialogue, la convivialité et la solidarité, meilleur rempart contre le mal-être.

 

Devant le constat du nombre de suicides au sein des services de police, un groupe de travail "police intégrée" a été constitué en 2006 afin de prévenir au mieux le suicide. De ce groupe de travail sont ressorties toute une série de recommandations, telles que la mise en place de formations spécifiques à la prévention du suicide pour tout membre du personnel mais aussi spécifiquement pour les membres de la ligne hiérarchique, ou encore le fait de parler de cette problématique dans un maximum de formations en lien avec le bien-être psychosocial. Plusieurs initiatives ont été prises au sein de la police. Les canevas mis à disposition de la ligne hiérarchique pour les analyses de risque des groupes de fonction reprennent tout un volet "prévention des risques psychosociaux".

 

Le service interne ou externe de prévention et de protection des travailleurs a un département "prévention des risques psychosociaux". Ce département prend en charge les analyses de risque psychosociales lorsqu'un danger est détecté dans une entité précise ainsi que les plaintes formelles des membres du personnel en cas de violence et de harcèlement.

 

À côté de cela, le soutien du stress team se fait surtout sur le plan émotionnel de manière individuelle ou collective. Il donne également des informations sur les procédures administratives et, si nécessaire, réoriente vers le service le plus adéquat pour répondre au mieux à la problématique. Toutes ces interventions ont pour objectif d'intervenir plus tôt pour diminuer le risque de développement d'un PTSS ou d'un autre trouble psychologique comme l'anxiété, l'incertitude, le burn-out, etc.

 

Lorsque les membres du personnel ont développé des symptômes de PTSS, les assistants sociaux et les psychologues du stress team utilisent les techniques de l'intervention de crise, à savoir defusing, débriefing, psycho-éducation, entretien, etc. et de psychothérapie, adaptées aux problématiques fréquemment rencontrées dans les services de police.

 

Au niveau de la police locale, certaines grandes zones de la police locale disposent de leur propre stress team ou organisent une équipe d'aide au sein de laquelle les collègues, eux-mêmes, fournissent le premier accueil et le soutien. D'autres encore font appel à leur service externe de prévention et de protection au travail.

 

Le réseau des personnes de confiance est un support dans la prévention des risques psychosociaux, puisque ce sont des acteurs de première ligne dans la gestion des plaintes informelles. Ensuite, le médecin du travail est un acteur non négligeable, puisque tout membre du personnel a le loisir de le consulter sur simple demande. La réintégration au travail des membres du personnel absent de longue durée est insérée dans un projet plus global qui vise à garantir le bien-être au travail des membres du personnel.

 

Plusieurs initiatives de sensibilisation et de communication sont prises dans plusieurs newsletters et fiches de prévention mensuelles, comme par exemple la brief info de la CGWB Safety, abordant entre autres les relations au travail, le suicide et la prévention du suicide, ou la fiche sur la prévention des souffrances et du suicide. Pour finir, il existe un certain de nombre de formations continuées où l'aspect de prévention des risques psychosociaux est évoqué. Par exemple, la gestion d'événements traumatogènes, les traumatismes à la suite d'un travail policier, la maîtrise du stress opérationnel, le stress dans le cadre du travail policier et la gestion du stress.

 

Dans la formation fonctionnelle d'assistant de police, les participants à la formation apprennent, au module 3.10 sur la formation sociale, à reconnaître les signes et symptômes d'expériences post-traumatiques et de stress, et la manière d'y réagir de manière appropriée. Dans la formation fonctionnelle "police de quartier", les participants à la formation apprennent, dans le module 3.2 de gestion du stress, à reconnaître les symptômes du stress chez soi et chez les autres, et à expliquer les conséquences de l'exposition au stress. Finalement, le sujet est également abordé dans les formations de maîtrise de la violence.

 

15.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, merci pour votre réponse exhaustive.

 

Comme vous l'avez dit, le suicide et ses causes sont de type multifactoriel. Mais dans ces facteurs se trouve le contexte professionnel. J'entends bien que vous y êtes sensible, et c'est important. J'ai pris bonne note des différentes actions que vous avez communiquées, et notamment de celles qui concernent la formation et la sensibilisation à travers des cours abordant la prévention du suicide, et des autres initiatives dont vous avez parlé. J'espère que l'ensemble de ces dispositifs contribuera à améliorer la situation des policiers et à réduire, autant que faire se peut, le nombre important de suicides, ce qui dénote le malaise du personnel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de werking van het nieuwe veiligheidsportaal ICMS" (nr. 18556)

- de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het veiligheidsplatform ICMS" (nr. 19052)

16 Questions jointes de

- Mme Sonja Becq au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le fonctionnement du nouveau portail de sécurité ICMS" (n° 18556)

- M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la plate-forme de sécurité ICMS" (n° 19052)

 

16.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de minister, het nieuwe digitale veiligheidsportaal ICMS – Incident & Crisis Management System – moet zorgen voor een optimale uitwisseling van operationele en strategische informatie in geval van noodsituaties. Door een goede samenwerking en informatie-uitwisseling is een goed crisisbeheer mogelijk, ongeacht welk soort noodplanning of noodsituatie, en achteraf kan men analyses maken.

 

Het is een nieuw platform dat in januari 2017 in werking werd gesteld en het resultaat is van een tijdelijke joint venture tussen het Belgische systeem CEMAC en het Amerikaanse COBRA. Bij de ene houden twee mensen en bij de andere houden drie mensen zich bezig met het ontwikkelen en updaten van het systeem.

 

Op dit moment worden opleidingen georganiseerd om de noodplanambtenaren met dit systeem te leren werken. Een van die noodplanambtenaren, die ik anoniem laat, is naar een dergelijke informatiesessie geweest. Hij was ongerust en sloeg alarm. Ik geef een voorbeeld dat hij aanhaalde. Tijdens die sessies stelde hij vast dat er problemen waren bij de softwareleveranciers en het ICMS-platform. Zij waren met een twintigtal mensen en tijdens een korte informatie- en kennismakingssessie moesten zij al onmiddellijk de helpdesk bellen, want ze liepen voortdurend vast. Wanneer ze iets aanklikten, moesten ze vijf minuten wachten, zonder enige reactie. Na verloop van tijd geraakten ze niet meer ingelogd. Geen nood, er was een tweede server ter beschikking om de capaciteit op te trekken. Ze werden in groepen verdeeld en toen bleken de twee kanalen niet dezelfde informatie te geven en zaten ze daar ook met een probleem. Iedereen heeft dan uiteindelijk zijn pc uitgezet en op slides, zoals vroeger, de informatie gevolgd.

 

Men maakt zich dan ook nogal ongerust over het systeem: als men informatie nodig heeft en het systeem werkt niet, het reageert te traag of de informatie is mogelijk niet betrouwbaar, dan lijkt dat toch wel heel moeilijk. Dat werd ook bevestigd door de lesgever.

 

Bovendien heeft men ook vragen bij de coördinatie vanuit Binnenlandse Zaken, wat de invoering van het systeem en de werkafspraken betreft. De inloggegevens werden pas ontvangen tegen eind januari. Er moest nog van alles worden aangepast. Er waren geen duidelijke afspraken over de werking van het nieuwe portaal. Hoe moet men bijvoorbeeld reageren op bepaalde scenario’s, welke logboeken moet men gebruiken, wie heeft toegang enzovoort? Er waren geen duidelijke richtlijnen of instructies en uiteindelijk is men gaan samen zitten om dan toch provinciaal te proberen wat afspraken te maken, terwijl het toch de bedoeling is om dat op een ruimer vlak te kunnen doen.

 

De zaak is echter nog complexer. Het systeem is in werking gesteld vanaf 1 januari 2017, maar tegelijkertijd werd het oude systeem, waarop men onder andere de noodplannen en de afspraken om te kunnen reageren op noodsituaties kon terugvinden, niet langer ondersteund. Dat systeem is dus sinds eind december buiten werking. Men zit dus eigenlijk vast.

 

Ik heb dan ook nogal veel vragen, mijnheer de minister.

 

Bent u op de hoogte van de moeilijkheden bij de opstart van het platform? Ik veronderstel van wel, want ik zal niet de enige zijn die zulke reacties heeft gekregen.

 

Welke stappen onderneemt u om de moeilijkheden zo snel mogelijk op te lossen?

 

Zijn de tekortkomingen formeel meegedeeld aan de leverancier? Zijn er stappen ondernomen om hem in gebreke te stellen en op welke manier wordt er gereageerd om tot oplossingen te komen?

 

Zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt rond het nieuwe portaal? Welke richtlijnen worden meegegeven? Is het duidelijk hoe men moet reageren op bepaalde scenario’s, welke logboeken men moet gebruiken enzovoort?

 

Als het in orde aan het komen is, is er dan ook in een evaluatie van het systeem voorzien?

 

Vooral, had men niet beter eerst het nieuwe systeem uitgetest, terwijl het oude nog bestond? Ik weet dat ik u niet moet vertellen dat informatica een heel moeilijke zaak is. Ik ken nog organisaties waar men nieuwe informaticasystemen probeert in te voeren, die echter vastlopen. Zeker wanneer het gaat om een systeem om te kunnen reageren op noodsituaties en om de veiligheid te waarborgen, moet de zorgvuldigheid echter nog groter zijn.

 

16.02  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, mijn vraag is gelijkaardig.

 

Voorheen was er het veiligheidsplatform OSR, dat bestond uit een database met contactgegevens van alle hulpdiensten en -middelen die tijdens een ramp kunnen worden ingezet. Met het veiligheidsplatform – ik citeer uit een brief van de gouverneur van West-Vlaanderen van november 2011 – “konden noodplannen, oefen- en evenementenkalenders, logboeken, kaarten en actuele crisisinformatie door de gebruikers gemakkelijker worden bijgehouden en was de informatie up-to-date”.

 

Zoals mevrouw Becq zei, werd sinds begin dit jaar na een aanbesteding uitgeschreven door het Crisiscentrum het ICMS in gebruik genomen. Het ICMS is een systeem voor noodplanning en crisisbeheer. Het systeem laat toe om alle noodplannen, zowel de monodisciplinaire als de algemene nood- en interventieplannen en de bijzondere nood- en interventieplannen op de verschillende niveaus, op te laden en hieraan dynamische fiches te koppelen met contactgegevens die zijn opgeslagen in de databank. Door de koppeling met de databank worden bij wijziging alle contactgegevens in de plannen automatisch geüpdatet. Het betreft een databank met contactgegevens relevant voor noodplanning en crisisbeheer. Concreet zal die databank gegevens bevatten van bevoegde overheden, hulpdiensten, risicobedrijven en diverse ondersteunende diensten en experts. Een automatisch systeem van updates zou moeten zorgen voor een hoge mate van correctheid van de gegevens.

 

Graag een antwoord op volgende vragen.

 

Voor welke duur werd de aanbesteding uitgeschreven en gegund aan deze firma of joint venture? Betekent dit dat de kans bestaat dat na x aantal jaren een nieuw veiligheidsplatform in gebruik moet of kan worden genomen?

 

Het nieuwe platform is sinds begin dit jaar operationeel. Momenteel zijn de opleidingen lopende. Betekent dit dat er eigenlijk problemen en vertragingen waren bij de opstart van het nieuwe platform? Is het platform vandaag reeds volledig in werking? Ontbreken er soms nog functionaliteiten in de werking van het platform?

 

Aangezien het om nieuwe software gaat, is de vraag wie instaat voor de invoer van de gegevens. Zijn dat de lokale overheden? Zo ja, dan betekent dit opnieuw een pak werk. De gegevens moeten dan immers opnieuw worden ingevoerd. Is er geen mogelijkheid om de meest relevante gegevens van bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en andere ondersteunende diensten te laten toevoegen door uw diensten van Binnenlandse Zaken of door bijvoorbeeld de diensten van de gouverneur, omdat die eigenlijk meer dan één gemeente betreffen? De volledigheid van de gegevens kan dan achteraf nog worden gecontroleerd.

 

16.03 Minister Jan Jambon: Collega's, beschikken over een performant Incident & Crisis Management System is een prioriteit. Het belang van een nationaal veiligheidsportaal voor het beheer van noodsituaties is bovendien een van de punten die werden aangestipt in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Omdat het portaal OSR – dat is de reden waarom we moesten overstappen – dat in vijf provincies gebruikt werd – niet in alle provincies, in vijf – niet langer ondersteund kon worden, waren mijn diensten genoodzaakt om in nauwelijks enkele maanden tijd een nieuw operationeel portaal aan te bieden. Het afgelopen jaar is enorm ingezet op de ontwikkeling van het portaal. Ondanks de strakke timing is het merendeel van de beoogde functionaliteiten uitgewerkt. Voor een aantal ervan is de planning herbekeken, bijvoorbeeld voor de dynamische noodplaneditor, waarvoor de herziening van het KB met betrekking tot de noodplanning van 16 februari 2006 wordt afgewacht.

 

Binnen de bestaande modules worden nog verbeteringen aangebracht om beter tegemoet te komen aan de gebruikersnoden.

 

Het systeem wordt in gebruik genomen. Er zijn opmerkingen vanuit het terrein en dan gebeuren er aanpassingen.

 

Er werden bij de opstart inderdaad enkele moeilijkheden gedetecteerd, zoals de traagheid van het systeem – mevrouw Becq heeft er naar verwezen – maar ook bij het navigeren en bij het slecht functioneren van de zoekmodule. Deze vastgestelde problemen werden onmiddellijk aan de firma gemeld en stelselmatig opgevolgd. De beschikbaarheid van het systeem is essentieel. Via de helpdesk is er steeds een accurate interventie geweest bij onderbrekingen. Samen met de firma worden de problemen structureel aangepakt aan de hand van een actieplan.

 

Naast de dagelijkse opvolging door het Crisiscentrum zijn er regelmatig evaluatiemomenten met de federale diensten van de gouverneurs. Zij koppelen de feedback en de suggesties vanuit het terrein terug om waar mogelijk de nodige aanpassingen te laten aanbrengen. Zo kan het platform zo goed mogelijk aansluiten bij de noden op het terrein.

 

ICMS is een evolutief portaal waarbij nieuwe ontwikkelingen en integraties mogelijk zijn. Ondanks de geschetste problemen wil ik toch duidelijk stellen dat ICMS wel degelijk operationeel is en reeds werd ingezet bij meerdere incidenten, evenementen en oefeningen, zoals bij de treinontsporing in Kessel-Lo, bij de Ronde van Vlaanderen, bij diverse branden, bij vliegtuigbommen uit Wereldoorlog II, bij de algemene stroomonderbreking in Mechelen, bij salpeterzuur in Zevekote enzovoort. In elk van deze situaties droeg ICMS bij tot het delen van informatie tussen de betrokken partners via het logboek.

 

Het portaal brengt ook een aantal nieuwigheden mee in vergelijking met OSR. Dat vraagt aan gebruikerszijde ook enige aanpassing. Opleiding en regelmatig oefenen zijn daarbij cruciaal. De opleidingen zijn gestart op 24 april na een eerste introductiereeks in november-december. Op dit moment zijn honderd lesdagen ingeboekt die deels door het Crisiscentrum en deels door de firma zelf worden gegeven. In de opleiding wordt verwezen naar gebruiksafspraken die zijn gemaakt met de federale diensten van de gouverneurs en met de hulpcentra 112. Dat is een evolutief document en het beschrijft wie instaat voor het aanmaken van incidenten, welk logboek moet gebruikt worden, op welke manier gegevens kunnen ingegeven worden enzovoort. Ook bij OSR waren gelijkaardige afspraken van toepassing en daarop wordt nu verder gebouwd.

 

Via het Crisiscentrum zijn reeds heel wat gegevens in het systeem ingebracht, bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, ondersteunende diensten en Sevesobedrijven. Dat zijn allemaal gegevens die door het Crisiscentrum worden ingebracht. Die gegevens kunnen verder verfijnd en aangevuld worden door de gemeentelijke noodplanambtenaren. Op lokaal niveau zijn er soms meer details bekend, dus van daaruit kan een en ander beter aangevuld worden. Waar mogelijk, zijn bestaande gegevens overgenomen om de werklast voor noodplanambtenaren zo beperkt mogelijk te houden. Die regelmatige actualisatie is een garantie voor de kwaliteit van de gegevens bij een noodsituatie.

 

De dienstverlening voor het veiligheidsportaal is gegund voor een periode van vier jaar, van januari 2016 tot januari 2020. Daarna wordt de markt opnieuw bevraagd.

 

Kortom, volgens ons is het een heel adequaat systeem dat inderdaad kinderziektes ondervindt. Het vraagt een inspanning van alle spelers om zich vertrouwd te maken met die nieuwe tool, vandaar ook het belang van de lopende opleidingen. De bewering dat momenteel niet gebruikgemaakt kan worden van die tool, klopt niet. Zonet heb ik de evenementen opgesomd waarbij ervan gebruikgemaakt werd. Nadere opmerkingen van de gebruikers worden geïntegreerd in het systeem.

 

16.04  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de minister, het is een geruststelling als ik u hoor zeggen dat het systeem functioneert bij een aantal gebeurtenissen. De informatie die ik gekregen heb, dateert van half mei en is gebaseerd op ervaringen van half tot eind april; dat is nog niet zo lang geleden dat reeds gesteld kan worden dat intussen alles bijgewerkt en geoperationaliseerd is, ook al zou ik het fantastisch vinden als dat wel het geval zou zijn. Ik durf dat echter een heel klein beetje te betwijfelen.

 

Ik begrijp ook wel dat het een evolutief systeem is. Met de interacties tussen, enerzijds, het Crisiscentrum en, anderzijds, de lokale noodplanambtenaren kan het systeem geoptimaliseerd worden en kunnen er ook werkafspraken gemaakt worden.

 

Volgens mij is ook een echte evaluatie vanuit de provincies belangrijk, maar daarover heb ik u niets horen zeggen. Is er al in een evaluatie voorzien? Aangezien het contract vier jaar loopt, is het wenselijk om na die periode niet opnieuw een moeilijk systeem op te starten of te heropstarten. Als het contract verlengd wordt, is het ook wenselijk dat de ernstige problemen bekend zijn, zodat er verder aan gewerkt kan worden.

 

16.05 Minister Jan Jambon: Die evaluaties gebeuren regelmatig door een gebruikersgroep en er vindt ook regelmatig contact plaats tussen de directeur-generaal van het Crisiscentrum en de bewuste softwarefirma, om die achter haar veren te zitten. Morgen is er nog zo’n contact gepland. Dat wordt dus heel nauwgezet opgevolgd.

 

16.06  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, dank u wel voor het antwoord.

 

Eerst en vooral wil ik de noodzaak van de beschikbaarheid en het efficiënt inzetten van het programma benadrukken. In crisissituaties moet het goed en efficiënt werken en niet met horten en stoten. Daarom stelde ik ook de vraag of gemelde problemen en opmerkingen goed opgevolgd worden. Ik heb de indruk dat dit wel gebeurt. Ik veronderstel ook, zoals mevrouw Becq terecht vraagt, dat er evaluaties gebeuren en dat nagegaan wordt of alles up-to-date is.

 

Mijn eerste vraag over de lengte van de gunning – vier jaar – was ook gekoppeld aan de input van gegevens. Van het vorige programma wordt namelijk gezegd dat het niet langer up-to-date gehouden kan worden en niet langer ondersteund kan worden of wordt. Nu is er een nieuw programma in gebruik genomen, ICMS, waarin opnieuw gegevens ingevoerd moeten worden. Na vier jaar zal een evaluatie plaatsvinden, waarna we eventueel opnieuw de markt opgaan. Ik pleit ervoor om ervoor te zorgen dat dan binnen vier jaar iedereen niet opnieuw al die gegevens moet invoeren. Er moet aandacht voor zijn dat er een conversie kan gebeuren van die gegevens, zodat uw diensten, de gemeentelijke diensten of die lokale noodplanningsambtenaren hun werk niet moeten herdoen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18573 van mevrouw Pas wordt uitgesteld.

 

17 Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de politievakbondsacties in Oost-Vlaanderen" (nr. 18605)

17 Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les actions des syndicats de police en Flandre orientale" (n° 18605)

 

17.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de vakbonden NSPV, ACV en ACOD starten in Oost-Vlaanderen een actie om lokale politici ervan te overtuigen dat zij hun federale collega’s moeten aansporen om meer in de federale politie te investeren. De acties vinden plaats in Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Beveren.

 

De vakbonden omschrijven de acties als een hulpkreet, om de plaatselijke politici ertoe te bewegen hun collega’s in Brussel wakker te schudden. Concreet eisen de politievakbonden een stopzetting van de budgettaire beperkingen maar ook een herfinancieringsplan en een ambitieus verbintenissenplan, om opdrachten voor burgers en lokale politiezones te kunnen nakomen. De bonden klagen aan dat er geen middelen en mensen meer zijn om de taken uit te voeren die bij de politiehervorming in 2002 zijn bepaald. De taken naar de lokale politie doorschuiven is volgens hen niet correct. Ook vragen de bonden zich af of er wel 1 600 mannen of vrouwen voor het nieuwe veiligheidskorps kunnen worden gevonden.

 

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

 

Ten eerste, hebt u met de genoemde bonden reeds contact gehad omtrent hun bezorgdheden?

 

Ten tweede, welk antwoord kunt u formuleren op hun vraag naar de stopzetting van de budgettaire beperkingen, naar een herfinancieringsplan en naar een verbintenissenplan?

 

Ten derde, in welke mate worden federale politietaken naar de lokale politiezones doorgeschoven, eventueel specifiek voor Oost-Vlaanderen? Welke oplossing ziet u daarvoor?

 

Ten slotte, wat is de stand van zaken inzake de oprichting van het nieuwe veiligheidskorps?

 

17.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Top, ik kan u melden dat ik of vertegenwoordigers van mijn kabinet regelmatig rond de tafel zitten met de representatieve politievakbonden.

 

Concreet betrof het een stakingsaanzegging, ingediend bij de opstart van de voorbije begrotingscontrole. Ik heb na die begrotingscontrole de vakbonden bij mij op mijn kabinet uitgenodigd en ze over het behaalde resultaat ingelicht, namelijk dat de voorziene coupures ten bedrage van 15 miljoen euro niet zouden doorgaan.

 

De vier vakbonden hebben toen allemaal hun tevredenheid daarover uitgesproken. Zij gaven aan dat het resultaat hoger was dan zij hadden verwacht.

 

De grootste vakbond heeft op dat ogenblik beloofd zijn stakingsaanzegging stop te zullen zetten. De drie andere vakbonden hebben hun actie echter voortgezet, om een voor mij onverklaarbare reden, aangezien zij hadden aangegeven dat ik meer uit de brand had gesleept dan zij hadden verwacht. Het gaat nu blijkbaar via pamfletten in Oost-Vlaanderen over zaken die gerealiseerd zijn. Het stopzetten van de coupure is immers gerealiseerd. Begrijpe wie begrijpen kan.

 

Ik heb de vakbonden ook uitgenodigd, om hen te betrekken bij de beslissingen over het bestedingspatroon en de strategie van de herwonnen kredieten. Dit zullen wij samen met de vakbonden bepalen, omdat ik aanvoel dat zij de situatie op het terrein goed in de vingers hebben. Zij weten wat de hoogste noden zijn. Ik heb dat aanbod gedaan. Hoever kan men gaan?

 

Ongeacht dit concrete resultaat en de positieve reacties van alle syndicale gesprekspartners besloten drie van de vier bonden hun aanzegging toch te behouden en ze zelfs te verlengen tot eind juni. Dat past volgens hen in een blijvende sensibiliseringsactie met het oog op de toekomst. Oké, ik neem daar nota van, maar ik voel mij niet geroepen daar verder…

 

Wat uw derde vraag betreft, er is geen enkele intentie om taken door te duwen naar de lokale zones. Integendeel, het oprichten van de nieuwe Directie bewaking, betekent het wegvallen van de ongeveer 450 tot 500 fulltime equivalenten die vandaag door de lokale zones worden ingezet in het kader van het veiligheidskorps.

 

Uw vraag naar de stand van zaken is terecht. Ik kan u zeggen dat het voorontwerp van wet inzake de DAB bij de Raad van State ligt, dat de budgetten zijn vrijgemaakt en dat de rekrutering is gepland voor dit jaar en volgend jaar. Ik moet u wel zeggen dat die 1 600 eenheden niet allemaal te rekruteren zijn. Het veiligheidskorps komt over en nog andere bestaande bewakingsopdrachten zullen in dat korps gecentraliseerd worden. Daarbovenop zullen wij aanwerven om zo tot een capaciteit van iets meer dan 1 600 eenheden te komen.

 

Het is een belangrijk dossier. Ik heb mij ertoe geëngageerd en stel alles in het werk om het doel te halen. Wij zullen de nodige personeelsleden aanwerven en die taken uit handen van de lokale politie nemen. Daar is het uiteindelijk om te doen. En wij zorgen voor een betere dienstverlening.

 

17.03  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Op mijn eerste en tweede vraag heb ik een voldoende antwoord gekregen. Het is inderdaad belangrijk de bezorgdheden verder op te volgen. U hebt daarvoor stappen ondernomen.

 

Wat mijn derde en vierde vraag over het veiligheidskorps betreft, als er taken kunnen worden overgenomen door het veiligheidskorps is dat een goede zaak. Dan komt er voor de lokale diensten meer tijd en ruimte vrij om zich in te zetten voor hun andere taken.

 

Het is van belang dat het veiligheidskorps zo snel mogelijk actief kan worden en dat hiervan werk gemaakt wordt. Ik houd u aan uw belofte om het zo snel mogelijk operationeel te krijgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18635 van mevrouw Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag, evenals vraag nr. 18636 van mevrouw de Coster-Bauchau en de vragen nrs 18649, 18652 en 18654 van mevrouw Jadin.

 

Alvorens het woord te geven aan de heer Nollet, wens ik te zeggen dat ik aanvankelijk tijdens de vergadering had gezegd dat vraag nr. 18095 van mevrouw Dierick zou worden uitgesteld. Deze vraag werd echter al tijdens een vorige vergadering uitgesteld en bijgevolg wordt ook zij omgezet in een schriftelijke vraag.

 

18 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident survenu au SCK-CEN le 12 mai 2017" (n° 18688)

18 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident in het SCK-CEN op 12 mei 2017" (nr. 18688)

 

18.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le vendredi 12 mai, vers 19 h 30, le réacteur BR2 du CEN à Mol s'est mis à l'arrêt à cause d'une coupure de courant provoquée par un coup de foudre. Vous conviendrez avec moi qu'un coup de foudre est un événement a priori banal. Pourquoi dès lors, ce qui s'est déroulé le 12 mai a-t-il été classé au niveau 1 de l'échelle INES? Quels sont les éléments qui entraînent un tel classement? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu?

 

J'ai appris qu'un autre incident s'était produit le 28 mai, mais il n'a été communiqué qu'hier. Le BR2 s'est de nouveau mis à l'arrêt, également en raison d'une panne d'électricité provoquée, semble-t-il, à nouveau par un orage. Il a été décidé de ne plus redémarrer le réacteur nucléaire BR2.

 

Comme ma question est complémentaire, il est possible que vous ne puissiez pas me répondre maintenant. Avait-on toutes les assurances pour pouvoir redémarrer le réacteur après le premier incident, puisque qu'un deuxième s'est produit? Celui-ci a-t-il été également classé au niveau 1? Si oui, pourquoi? Surtout, qu'a-t-on mis en place pour que cela ne se reproduise plus?

 

18.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, je n'ai pas encore de réponse à propos de l'incident d'hier.

 

En ce qui concerne celui du 12 mai, pour classer l'événement à un niveau défini, les experts tiennent compte de trois critères de base: les conséquences pour l'homme et l'environnement, les effets sur l'installation, la diminution de defense in depth. Il s'agit de l'ensemble des systèmes de sûreté, de contrôle et procédures axés sur les barrières successives qui empêchent la dispersion des substances radioactives. Cela comprend plusieurs niveaux de protection indépendants. L'échec de l'un d'entre eux ne provoque pas de conséquence physique, car le niveau supérieur l'en empêche.

 

Après l'impact de la foudre, le courant a été coupé dans une partie de l'installation du réacteur de recherche BR2 du Centre d'étude de l'énergie nucléaire à Mol. Ensuite, les systèmes de sûreté automatiques ont coupé BR2. Une heure après, l'approvisionnement en électricité a été rétabli, les procédures de sûreté ont été suivies et le réacteur a été relancé.

 

Après analyse sur la base des critères susmentionnés, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, car le démarrage du générateur diesel ne s'est pas déroulé comme prévu.

 

Cette anomalie n'a eu aucun impact sur le personnel, la population ou l'environnement.

 

Je pense que nous pourrons nous revoir la semaine prochaine au sujet de l'incident d'hier.

 

18.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je dois préciser que j'ai moi-même commis l'erreur: l'incident n'a pas eu lieu hier, mais a été communiqué hier. Il a eu lieu le 28 mai. Peu importe, la communication officielle a été faite hier. Je comprends donc que vous n'ayez pas pu actualiser votre réponse. Nous y reviendrons.

 

Plus inquiétant est le fait qu'un orage provoque l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Surtout, le générateur n'a pas fonctionné pour l'alimenter. Rappelez-vous, je vous avais interrogé sur l'état des générateurs parce qu'on avait découvert en France qu'ils n'étaient pas en ordre. Je vous avais posé des questions au sujet des sept réacteurs, mais j'avais oublié de vous interroger sur le réacteur de recherche - en l'occurrence, le BR2. Voilà qu'il se trouve à présent en difficulté et que le générateur ne s'enclenche pas. J'ose espérer que les leçons pourront être tirées pour les autres réacteurs, qui ne sont pas orientés vers la recherche.

 

De toute façon, je reviendrai la semaine prochaine, puisque - et je le comprends parfaitement - vous n'avez pas pu répondre à une partie de ma question. Je compléterai donc avec une autre qui portera sur les générateurs. De la sorte, vous pourrez préparer votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

19 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le refus de l'agrément nucléaire de l'IRE" (n° 18689)

19 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de weigering van de erkenning als exploitant van een kerninrichting voor het IRE" (nr. 18689)

 

19.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): L'IRE s'est vu refuser début mai une seconde fois l'agrément en matière de protection physique des installations nucléaires. L'AFCN avait déjà octroyé un sursis à l'IRE mais le gendarme du nucléaire a dû constater que les conditions n'étaient pas encore remplies pour lui accorder cet agrément.

 

Sans entrer dans les détails, quelles sont les dimensions qui posent encore problème et ont entraîné le refus d'agrément: risques d'effraction? Menace de sabotage? D'autres formes d'actes malveillants mal maîtrisés ou plus "simplement", la gestion des matières nucléaires, l'organisation de zones de sécurité, l'accès et la gestion de documents confidentiels? Le cas échéant, une autre dimension? Un plan d'action a-t-il été mis en place? Combien d'actions ont-elles été imposées? Quel est le calendrier de réalisation de ces actions? Quelle est la deadline ultime? Quelle sera la sanction si, à l'échéance de ce nouveau sursis, l'IRE ne répond toujours pas au minimum nécessaire pour obtenir son agrément?

 

19.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, comme vous l'avez mentionné, la dernière évaluation intermédiaire concernant ces agréments de sécurité a eu lieu le 1er novembre 2016. Les exploitants se sont vu accorder un délai jusqu'au 1er février 2017 pour apporter à leur système de protection physique des modifications requises par l'AFCN. C'est la raison pour laquelle des inspecteurs et des experts de l'AFCN se sont rendus sur place. L'AFCN a rendu sa décision sur l'agrément du système de protection physique des installations et des sociétés de transport nucléaire peu avant le 1er mai. Sur base de son évaluation, l'AFCN a conclu que de manière générale, toutes les installations et tous les transporteurs nucléaires ont réalisé d'énormes progrès tout en constatant que certains exploitants ne satisfont pas encore à toutes les conditions nécessaires pour obtenir leur agrément. Ces exploitants bénéficient d'un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les dernières mesures.

 

Spécifiquement pour l'agrément de l'IRE, l'AFCN peut confirmer que les mesures de protection physique déjà mises en œuvre aujourd'hui sont de haut niveau. Certaines améliorations restent possibles. Vu le caractère confidentiel de ces mesures, l'Agence ne peut pas vous donner de détail sur celles-ci ni même sur les domaines pour lesquels des améliorations ont été demandées. L'AFCN a donc motivé sa décision auprès de l'exploitant de lui imposer des mesures complémentaires de protection physique assorties d'un délai pour sa mise en œuvre. L'AFCN aura constaté que l'exploitant a implémenté toutes les mesures complémentaires de protection physique, elle agréera le système de protection physique et en informera l'exploitant de sa décision. L'objectif n'est pas de punir les exploitants qui n'ont pas reçu leur agrément. L'objectif d'un agrément est double: d'abord, la sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport doit être mise le plus rapidement possible au niveau imposé par la loi.

 

Deuxièmement, l'implémentation d'une forte culture de sécurité, avec une évaluation continue. Si l'exploitant respecte les mesures complémentaires, l'AFCN n'infligera aucune sanction.

 

Je ne peux vous fournir plus d'informations sur le sujet. Il ne peut vous échapper que ces dossiers sont des documents hautement sensibles et dûment classifiés. Il en va de même des analyses qu'en fait l'AFCN. La législation qui protège ces documents nucléaires ne m'autorise évidemment pas à vous communiquer l'analyse détaillée et les conclusions de l'AFCN. Il est question de protection physique. Pointer les faiblesses en public n'est pas sans danger.

 

19.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je ne vous demande pas de précisions sur les lieux où se posent des problèmes. J'envisage la situation globalement, telle que vous la décrivez.

 

Il est question d'une entreprise nucléaire qui pour la seconde fois n'obtient pas son agrément. Elle fait des progrès. C'est ce que vous dites. Nous n'entrons pas dans les détails. Elle fait des progrès, dont acte. Néanmoins, elle ne répond pas aux standards exigés. Je suis surpris qu'elle continue à fonctionner alors qu'elle n'a pas d'agrément, et que, dans votre réponse en tout cas, aucun délai n'est prévu pour qu'elle se mette au niveau. Tant que bon lui semble, elle continuera à fonctionner ainsi, en améliorant peut-être un peu à la fois son système. L'AFCN va continuer à ne pas être en mesure de lui donner l'agrément. Mais elle peut continuer, ce n'est pas un problème.

 

Je parle du principe. Je n'entre pas dans les détails. Je trouve quand même que cette situation ne va pas. Soit on dit: "Vous avez progressé, mais ce n'est pas encore suffisant. D'ici à telle date, vous devez répondre aux exigences." Soit on dit: "Cela ne va pas, et tant que vous n'êtes pas à tel niveau, vous ne produisez plus." Je suis surpris qu'on se contente de constater qu'il y a des évolutions. Je ne cherche pas à connaître les problèmes particuliers. C'est malgré tout assez interpellant, même sans connaître le détail.

 

19.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, aussi sans entrer dans les détails, il faut faire la différence entre des manquements qui posent vraiment un problème de sécurité et des manquements plutôt administratifs, en comparaison aux normes. Dois-je encore répéter cela? Il est clair que si les manquements mettent en danger le fonctionnement, l'AFCN prendrait immédiatement la décision d'arrêter l'installation. Ici, il est question de manquements plutôt administratifs, et on voit une bonne volonté du côté de l'exploitant. Il ne faut pas exagérer.

 

Il est clair que l’AFCN fait l’évaluation. S’il y a le moindre danger, elle prend les décisions et donne les avis nécessaires. S’il s’agit d’éléments relatifs aux normes et qui sont plutôt administratifs ou sans danger immédiat pour le fonctionnement, je trouve que nous devons agir en partenariat pour arriver à cette accréditation.

 

19.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je suis d’accord avec vous mais admettez que dans votre réponse, vous ne précisez pas que pour l’IRE, il s’agit de documents administratifs manquants. Si jamais ce sont des documents administratifs, d’accord, il y a une logique de partenariat. Chacun à un moment donné se dit qu’il est temps et qu’il faut le faire mais vous n’avez pas donné cette information-là. Donc, vous me confirmez que pour le problème de l’IRE, sans entrer dans les détails, il ne s’agirait que de documents administratifs?

 

19.06  Jan Jambon, ministre: J’ai donné les documents administratifs comme exemple mais je dis que dès qu’il y a des manquements qui mettent en danger, qui constituent un risque…

 

19.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ce serait quand même bien qu’on en sache un peu plus, sans entrer dans les détails. S’agit-il de documents administratifs ou pas dans la situation qui nous occupe ici?

 

19.08  Jan Jambon, ministre: J’ai donné ces documents administratifs comme exemple.

 

19.09  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Oui, j’ai bien compris. On ne peut pas dire que c’est de cela qu’il s’agit à l’IRE? On a une difficulté parce qu’on ne peut pas entrer dans le détail. On donne des illustrations de ce qui serait possible mais on dit que ce n’est pas forcément cela qui se passe à l’IRE. On reste quand même là avec une difficulté dans le système. Pour moi, il faut au moins pouvoir préciser quel type de problème il y a, sans entrer dans le détail. Si c’est administratif, je peux vous suivre mais si jamais c’est autre chose, j’ai quand même une grosse interrogation.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vragen nrs 18707, 18708 en 18711 van mevrouw Lijnen worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 18719 van de heer Maingain wordt uitgesteld. De samengevoegde vraag nr. 18737 van de heer Calomne en interpellatie nr. 224 van de heer Crusnière worden uitgesteld.

 

20 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mention des parents homosexuels dans les Kids-ID" (n° 18739)

20 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vermelding van homoseksuele ouders op de Kids-ID" (nr. 18739)

 

20.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, un certain nombre de parents homosexuels auraient été confrontés à un problème de mention de leurs noms à l'occasion de la demande et de l'attribution d'une Kids-ID pour leurs enfants. En effet, il apparaît que malgré la reconnaissance officielle de la parenté, il arrive que ne soit mentionné que le patronyme de l'un des deux parents. Contacté à ce sujet, un responsable du SPF Intérieur aurait déclaré que cette situation est le résultat d'un système informatique qui n'aurait pas été adapté. Les noms des parents doivent alors être enregistrés manuellement par le personnel des administrations communales. Je cite à ce propos ledit responsable: "dans le cas de couples du même sexe dont le partenaire du parent biologique a adopté l'enfant après la naissance, il arrive souvent que dans l'application informatique Belpic, seules les informations relatives au parent d'adoption s'affichent. Dans ce cas, le préposé de la commune doit extraire manuellement les informations relatives aux parents biologiques afin que les deux parents figurent sur la Kids-ID". D'évidence, le désarroi des parents concernés par cette problématique est compréhensible.

 

Quel est exactement l'état de la problématique exposée? Le phénomène est-il récent et limité ou plus ancien et étendu? Selon les informations à votre disposition, quel est le nombre de parents victimes de ce couac informatique? Quelles mesures ont été prises pour pallier cette situation? Des solutions ont-elles été adoptées par vos services, en synergie avec les autorités communales? Le cas échéant, lesquelles?

 

20.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Calomne, je peux confirmer qu'il ne s'agit absolument pas d'une erreur administrative. Compte tenu des règles de filiation diverses et complexes reprises dans le Code civil, il peut s'avérer nécessaire que le fonctionnaire communal doive adapter l'information de l'un des parents, ce sur la base des informations relatives à la filiation reprises dans le dossier de Population de l'enfant. Cette adaptation manuelle éventuelle de la rubrique "Parents" pour la fabrication d'une Kids-ID ne concerne pas seulement les partenaires homosexuels. Elle est possible également avec d'autres compositions de ménages où les parents ne sont pas les deux parents biologiques.

 

Le système Belpic est utilisé dans chaque commune pour la fabrication de la Kids-ID et des autres cartes d'identité belges. Il existe depuis de nombreuses années et prévoit délibérément ces adaptations manuelles par le fonctionnaire communal. Les fonctionnaires en ont été informés par le biais des instructions et d'une formation. Leur attention a également été attirée sur le fait qu'ils peuvent aussi demander des renseignements complémentaires aux parents présents au guichet en ce qui concerne la mention des parents sur la Kids-ID.

 

Ils peuvent également prendre contact avec les délégués régionaux du registre national pour les cas spéciaux. Il n'est par conséquent pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires ou d'adapter le système Belpic pour la Kids-ID. Ce n'est pas un couac informatique.

 

20.03  Gautier Calomne (MR): Merci, monsieur le vice-premier ministre, pour cette réponse qui permet de compléter les informations divulguées à ce sujet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

21 Samengevoegde vragen van

- de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het mandaat van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten" (nr. 18749)

- de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aanwerving van twee deskundigen voor de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten" (nr. 19083)

21 Questions jointes de

- M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le mandat des membres de la Commission d'accès aux documents administratifs" (n° 18749)

- M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le recrutement de deux experts pour la Commission d'accès aux documents administratifs" (n° 19083)

 

21.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, mijn vraag is misschien deels achterhaald als ik het goed voorheb. Sinds 8 april 2017 is het mandaat van de leden van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten verlopen. Zodoende is de commissie die een essentieel onderdeel vormt van de procedure voorzien in de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, niet meer actief. Ze kan pas opnieuw actief worden als de regering de nieuwe samenstelling heeft geregeld, het betrokken koninklijk besluit is gepubliceerd en de leden de eed hebben afgelegd. Tot dan kunnen burgers die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bestuursdocumenten dus geen beroep meer doen op de commissie. Als ik het goed voorheb en de beslissing van de regering heb gelezen, dan is er een voorstel namens de premier om een nieuwe commissie samen te stellen.

 

Ik heb enkele vragen voor u.

 

Waarom heeft de regering het mandaat van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten laten verlopen en niet tijdig de nieuwe samenstelling geregeld? Vindt u openbaarheid van bestuur belangrijk in onze democratie?

 

Ik heb ook nog enkele praktische vragen die nog altijd geldig zijn.

 

Wanneer zal de regering de nieuwe leden aanstellen? Dat is gebeurd. Wanneer zal de commissie echter opnieuw actief zijn? Tot slot, hoe kunnen burgers zich intussen beroepen op hun recht om bepaalde bestuursdocumenten te ontvangen indien de administratie hun die documenten niet wil bezorgen en de beroepsinstantie op non-actief is gezet?

 

21.02  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, selon le communiqué du cabinet du premier ministre, en mai dernier, le gouvernement fédéral devait approuver, lors du prochain Conseil des ministres, la nomination de deux experts afin de permettre le fonctionnement normal de la Commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité indépendante adéquate pour ce genre de situation.

 

En effet, au niveau fédéral, la plupart des dossiers sont de la compétence de la commission précitée, qui n'est plus active depuis quelques semaines, les mandats de ses membres nommés en avril 2013 pour quatre ans ayant pris fin. Ainsi, désormais, une personne qui s'y adresse reçoit pour réponse "que le mandat a expiré et que le gouvernement a, jusqu'à présent, négligé de prévoir une nouvelle composition."

 

Le premier ministre a été informé de cette situation au mois de juillet de l'an dernier, affirme la Commission, qui est compétente pour tous les documents administratifs qui ne sont pas liés à l'environnement. Dans de tels cas, le demandeur peut alors également s'adresser à la Commission de recours pour l'accès aux informations environnementales, mais elle aussi s'était retrouvée à l'arrêt durant des mois l'an dernier pour la même raison.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les raisons qui ont occasionné ces négligences dans la procédure de recrutement tant pour la Commission d'accès aux documents administratifs que pour celle de la Commission de recours pour l'accès aux informations environnementales? De quelle manière s'effectue-t-elle? Pourquoi ne pas avoir pris soin d'anticiper ces situations dans la mesure où ce manque d'experts handicape le fonctionnement normal desdites commissions? Travaillez-vous actuellement à une amélioration de la procédure de recrutement? Dans l'affirmative, en quoi consistera cette amélioration? Dans la négative, comment vous attaquerez-vous à ce problème? Pourriez-vous m'informer sur la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs?

 

21.03 Minister Jan Jambon: Mijnheer Top, ik kan u eerst en vooral bevestigen dat de openbaarheid van bestuur uiteraard van groot belang is in onze democratie. De regering werkt op dit moment aan het KB tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. De FOD Kanselarij zorgt voor de coördinatie van dat koninklijk besluit.

 

Ik heb begin mei 2017 aan de eerste minister de secretaris en plaatsvervangend secretaris van die commissie voorgedragen voor de nieuwe werkingsperiode 2017-2021.

 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het ontbreken van het advies van de commissie geen rem inhoudt op het verder doorlopen van de administratieve beroepsprocedure, wanneer een burger geen toegang krijgt tot een bestuursdocument. De burger dient dan eerst een verzoek tot heroverweging te richten aan het betrokken bestuur. De wet bepaalt dat, wanneer geen tijdig advies door de commissie is uitgebracht, het bestuur hoe dan ook een beslissing dient te nemen over het verzoek tot heroverweging. Tegen die beslissing, of het ontbreken ervan, kan de burger binnen een termijn van 45 dagen een beroep bij de Raad van State indienen. De bestaande procedure blijft dus gewoon van toepassing. Alleen is er dan geen advies van de bewuste commissie.

 

Vanzelfsprekend moet het mandaat van de commissie zo snel mogelijk worden verlengd, aangezien de adviesverlening van de commissie juist een dergelijke procedure bij de Raad van State kan vermijden.

 

Wat de herbenoeming van de leden van de afdeling openbaarheid van bestuur betreft, heeft de Ministerraad van afgelopen vrijdag beslist over het ontwerp van KB. De rechtsgrond voor de Federale Commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten, namelijk de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, werd namelijk opgeheven door artikel 23 van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

 

Aangezien er nog geen uitvoeringsbesluit bestaat voor de wet van 4 mei 2016 inzake de afdeling hergebruik van de huidige commissie kan niet worden overgegaan tot de benoeming van de leden van de afdeling hergebruik.

 

Monsieur Kir, concernant la Commission d'accès aux documents administratifs, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration prévoit en son article 8 que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition et le fonctionnement de la commission. Ses membres sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable.

 

Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un recrutement, mais de la nomination d'experts en la matière. Le président de cette commission et son suppléant sont nommés sur proposition du premier président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État. Le secrétaire et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de l'Intérieur parmi les membres de son administration. Les autres membres sont proposés par le premier ministre, il s'agit de quatre membres et de leurs suppléants. Deux de ces quatre membres sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A, les deux autres sont des externes. Ces membres et leurs suppléants sont nommés en raison de leurs compétences particulières respectivement en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public.

 

La publicité de l'administration a toute son importance pour le gouvernement. À cet égard, le Conseil des ministres a adopté en sa séance du 2 juin dernier un projet d'arrêté royal déterminant la nouvelle composition de cette commission. Celle-ci sera soumise à la signature du Roi en vue d'être publiée dans les meilleurs délais au Moniteur belge par le SPF Chancellerie.

 

La procédure de désignation par les différentes autorités concernées des membres de cette commission a pris un certain temps. Il faudra travailler à une meilleure coordination de ces différentes autorités. J'y veillerai, en collaboration avec le premier ministre.

 

Sur proposition du premier ministre, le Conseil des ministres a approuvé le 2 juin dernier un projet d'arrêté royal portant la nomination des membres de la Commission d'accès aux documents administratifs. Mme Kaat Leus est proposée comme présidente de la commission d'accès aux documents administratifs. M. Jeroen Van Nieuwenhove est quant à lui proposé comme président suppléant. M. Frankie Schram est proposé comme membre secrétaire et M. Frank Verduyn comme membre secrétaire suppléant. Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont également proposés dans ce projet d'arrêté royal.

 

21.04  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik heb begrepen dat intussen burgers hun rechten nog wel kunnen uitoefenen, dus dat is wel opgelost. Ik vind het wel spijtig dat er enige tijd verstreken is tussen het aflopen van het mandaat van de vorige commissieleden en de aanstelling van de huidige commissieleden. Dat kon vermeden worden.

 

Wat u geantwoord heeft omtrent de uitvoering van de wet van 4 mei 2016, heb ik niet zo goed begrepen, maar dat zal ik zelf opzoeken.

 

Met aandrang wil ik u vragen dat dergelijke zaken in de toekomst vermeden worden en dat commissies tijdig opnieuw ingevuld worden, zonder dat er een gap is tussen het aflopen van een mandaat en het opnemen van een nieuw mandaat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij komen tot de laatste vraag die vandaag behandeld wordt, een vraag van mijzelf.

 

22 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de veiligheidsverantwoordelijken bij voetbalwedstrijden" (nr. 18520)

22 Question de M. Brecht Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les responsables de la sécurité lors des matchs de football" (n° 18520)

 

22.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, artikel 14, § 1  van het koninklijk besluit over de voetbalstewards van 25 mei 1999 bepaalt dat een onbezoldigd steward uit zijn functie wordt ontzet wanneer hij de jaarlijkse bijscholing, zoals voorgeschreven in artikel 12, § 2, eerste lid van dat besluit, niet volgt.

 

Het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid voorziet in een gelijkaardige bepaling, waarbij een voortgezette opleiding wordt bepaald voor veiligheidsverantwoordelijken die bestaat uit een jaarlijkse bijscholing, waarvan het programma door de minister moet worden goedgekeurd en die minstens zes uur duurt. Dat KB voorziet evenwel niet in een ontzetting wanneer de voortgezette opleiding niet werd gevolgd.

 

De Voetbalcel zou er evenwel van uitgaan dat een veiligheidsverantwoordelijke toch het statuut van veiligheidsverantwoordelijke zou verliezen wanneer hij de bijscholing niet zou volgen, alhoewel het KB daarin niet uitdrukkelijk voorziet. Dat betekent dat een persoon opnieuw vanaf het begin meerdere dagen opleiding moet volgen, waarvoor een hoge kostprijs moet worden betaald. Misschien kan er beter worden gekeken naar een tijdelijke maatregel in plaats van een definitieve ontzetting. Veel hangt uiteraard ook af van het aantal bijscholingen dat georganiseerd wordt voor veiligheidsverantwoordelijken. De enige aanbieder hiervan is blijkbaar de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

 

Ik heb hierover de volgende vragen, mijnheer de minister.

 

Hoeveel bijscholingen voor veiligheidsverantwoordelijken werden georganiseerd in de voorbije vier jaar? Hoeveel daarvan voor Franstaligen en hoeveel voor Nederlandstaligen? Uit interesse, zijn er voor de voetbalclub uit Eupen ook speciale opleidingen in het Duits?

 

Wanneer vonden de bijscholingen plaats?

 

Werden alle opleidingen gedaan door de Belgische Voetbalbond?

 

Hoe gebeurt de aankondiging en uitnodiging voor de te volgen opleidingen? Worden zij gericht tot de personen zelf, tot de clubs, via een intranet of extranet?

 

Zijn er ooit klachten geweest over de organisatie van die opleidingen? Wat was de aard van die klachten dan?

 

Hoeveel veiligheidsverantwoordelijken hebben hun statuut verloren door het niet volgen van een bijscholing? Hoeveel daarvan in de voorbije drie jaar?

 

Hoeveel van hen hebben daarop opnieuw een basiscursus gevolgd om weer aan de slag te kunnen gaan? Zijn er ook veiligheidsverantwoordelijken die opnieuw aan de slag konden gaan zonder de basiscursus opnieuw te volgen?

 

Overweegt u om het KB aan te passen, zodat een beter kader en meer rechtszekerheid kan worden geboden voor de veiligheidsverantwoordelijken? Vormt bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing hierbij een mogelijke piste in plaats van een volledige ontzetting?

 

22.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Vermeulen, de jaarlijkse verplichte bijscholingen vinden telkens plaats in de periode april – juni. De bijscholingen worden apart gegeven in het Frans en in het Nederlands. Tot op heden werd er geen sessie in het Duits gedaan. Met de veiligheidsverantwoordelijken van de Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen werd afgesproken dat zij de bijscholing in het Frans zouden volgen.

 

Het aantal georganiseerde sessies staat in verhouding tot het aantal veiligheidsverantwoordelijken dat deze bijscholing diende te volgen. Per sessie worden maximaal 25 deelnemers toegelaten en er wordt minimaal één sessie op zaterdag georganiseerd, dit voor de beide landstalen. In 2014 waren er veertien sessies voor de Nederlandstaligen en zes sessies voor de Franstaligen. In 2015 waren er drie sessies voor de Nederlandstaligen en twee sessies voor de Franstaligen. In 2016 waren er vier sessies voor de Nederlandstaligen en twee sessies voor de Franstaligen. In 2017 waren er vijf sessies voor de Nederlandstaligen en twee sessies voor de Franstaligen.

 

Wat uw tweede vraag betreft, de Nederlandstalige opleidingen vonden in 2017 plaats op 20 en 26 april en op 6, 10 en 30 mei. In 2016 vonden ze plaats op 18 en 23 april, op 10 mei en op 9 juni. In 2015 was dat op 2 en 22 april en op 9 mei. In 2014 vonden ze in West-Vlaanderen plaats op 5 en 17 februari en 11 maart, in Oost-Vlaanderen op 30 januari, 18 februari en 13 maart, in Antwerpen op 31 januari, 14 februari en 10 maart, in Limburg op 4, 13 en 28 februari, in Vlaams-Brabant op 11 en 20 februari, in Antwerpen op 13 mei, in Limburg op 16 mei en in Oost-Vlaanderen op 27 mei.

 

Voor de Franstaligen was het als volgt: in 2017 op 19 april en 20 mei; in 2016 op 30 april en 24 mei en in 2015 op 25 april en 12 mei. In 2014 was het in Waals-Brabant op 18 en 27 februari, in Henegouwen op 11 en 20 februari, in Luik, Namen en Luxemburg op 13 en 25 februari en in Namen op 17 juni.

 

De organisatie en de coördinatie van de jaarlijkse bijscholing liggen in handen van de KBVB. Het is steeds mogelijk dat een beroep wordt gedaan op externe experts die een deel van deze jaarlijkse bijscholing voor hun rekening nemen. In 2014 werd hiervan afgeweken en werd de organisatie overgenomen door de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. De reden hiervoor was het nieuwe KB betreffende infrastructuur van juli 2013, dat integraal deel uitmaakte van deze bijscholing. Op deze sessies werd onder andere ook de politie uitgenodigd, waardoor het aantal deelnemers aanzienlijk hoger lag.

 

Wat uw vierde vraag betreft, de communicatie met de KBVB naar alle veiligheidsverantwoordelijken gebeurt steeds onder de vorm van een rondschrijven. Op geregelde tijdstippen wordt een communicatie gedaan naar deze mensen. De aankondiging en de voorziene data worden meermaals opgenomen in zo’n rondschrijven dat per mail verstuurd wordt.

 

Wanneer veiligheidsverantwoordelijken niet reageren op deze rondzendbrieven, worden zij telefonisch gecontacteerd om alsnog te kunnen deelnemen aan deze bijscholing.

 

Ik kom tot uw vijfde vraag. Tot op heden hebben wij hierover geen klachten ontvangen. Als er geen probleem is, kunnen wij er natuurlijk altijd één creëren.

 

Ten zesde, door het niet volgen van deze jaarlijkse verplichte bijscholing, zijn de afgelopen jaren een aantal veiligheidsverantwoordelijken hun statuut verloren of zullen zij het verliezen. In 2014 waren dat aan Nederlandstalige kant vijf personen en nul personen aan Franstalige kant. In 2015 waren dat negen personen aan Nederlandstalige kant en vier aan Franstalige kant. In 2016 waren er acht aan Nederlandstalige kant en twee aan Franstalige kant. In 2017 waren er zes Nederlandstaligen en vier Franstaligen.

 

Ten zevende, in 2015 heeft één veiligheidsverantwoordelijke de basiscursus opnieuw gevolgd, aangezien hij zijn statuut had verloren wegens beroepswerkzaamheden in het buitenland voor een periode langer dan één jaar. Zonder het volgen van de basiscursus is het niet mogelijk om deze functie uit te oefenen.

 

Ten slotte, uw laatste vraag. Om zijn functie te behouden, moet de veiligheidsverantwoordelijke de bijscholing, die bestaat uit het bijwerken van de kennis, volgen. Bijgevolg zal hij, indien hij deze bijscholing niet volgt, de opleiding moeten overdoen om zijn kennis bij te werken. Door de bijscholing niet te volgen, zal de persoon immers twee jaar zijn kennis niet meer hebben bijgewerkt, aangezien zowel de bijscholing als de opleiding één keer per jaar plaatsvinden. Het gaat dus om een tijdelijke schorsing, geen definitieve. De persoon die de bijscholing gedurende een bepaalde tijd niet volgt, kan de opleiding perfect hervatten en opnieuw veiligheidsverantwoordelijke worden. Er is geen enkel verbod.

 

22.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreide toelichting.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18185 van de heer Foret wordt uitgesteld. Vraag nr. 18882 van de heer Van Hecke wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Dat geldt eveneens voor de vragen nrs 18916 en 18917 van mevrouw Vanheste, vraag nr. 19002 van de heer Degroote, vraag nr. 19022 van de heer Demon en vraag nr. 19081 van de heer Kir.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.22 uur.

La réunion publique de commission est levée à 18.22 heures.