KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
CRABV 52 COM 226
CRABV 52 COM 226
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRESENTANTS
DE
B
ELGIQUE
B
EKNOPT
V
ERSLAG
C
OMPTE
R
ENDU
A
NALYTIQUE
C
OMMISSIE VOOR DE
V
OLKSGEZONDHEID
,
HET
L
EEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE
H
ERNIEUWING
C
OMMISSION DE LA
S
ANTE PUBLIQUE
,
DE
L
'E
NVIRONNEMENT ET DU
R
ENOUVEAU DE LA
S
OCIETE
dinsdag
mardi
27-05-2008
27-05-2008
namiddag
après-midi
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
i
INHOUD
SOMMAIRE
Samengevoegde vragen van
1
Questions jointes de
1
- mevrouw Colette Burgeon aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het gevaar van plastic en
andere
chemische
verbindingen
voor
de
gezondheid" (nr. 5119)
1
- Mme Colette Burgeon à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "les dangers de matières
plastiques et autres composés chimiques pour la
santé" (n° 5119)
1
- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het gebruik van bisfenol A
in voedingsverpakkingsmaterialen" (nr. 5162)
1
- M. Jean-Jacques Flahaux à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "l'utilisation du BPA dans le
conditionnement alimentaire" (n° 5162)
1
Sprekers: Colette Burgeon, Jean-Jacques
Flahaux,
Laurette
Onkelinx,
vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid
Orateurs: Colette Burgeon, Jean-Jacques
Flahaux, Laurette Onkelinx
, vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique
Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de door verenigingen
voor dierenbescherming opgevangen honden"
(nr. 5130)
3
Question de M. Olivier Destrebecq à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "les chiens recueillis
par la SPA" (n° 5130)
3
Sprekers: Olivier Destrebecq, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Olivier Destrebecq, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en
Volksgezondheid
over "methadon
als
vervangingsbehandeling" (nr. 5131)
4
Question de M. Olivier Destrebecq à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "le traitement de
substitution par la méthadone" (n° 5131)
4
Sprekers: Olivier Destrebecq, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Olivier Destrebecq, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de problematiek van de
kostprijs van de nieuwe geneesmiddelen"
(nr. 5189)
5
Question de M. Georges Gilkinet à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "la problématique du
coût des nouveaux médicaments" (n° 5189)
5
Sprekers:
Georges
Gilkinet,
Laurette
Onkelinx, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs:
Georges
Gilkinet,
Laurette
Onkelinx, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de prijsvorming van
tandkronen" (nr. 5093)
7
Question de Mme Maggie De Block à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "la formation des prix
des couronnes dentaires" (n° 5093)
7
Sprekers: Maggie De Block, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Maggie De Block, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Samengevoegde vragen van
8
Questions jointes de
8
- mevrouw Maggie De Block aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het ontwerpbesluit inzake
Impulseo II" (nr. 5123)
8
- Mme Maggie De Block à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "le projet d'arrêté relatif à
Impulseo II" (n° 5123)
8
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
ii
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het ontwerpbesluit inzake
Impulseo II" (nr. 5632)
8
- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "le projet d'arrêté relatif à
Impulseo II" (n° 5632)
8
Sprekers: Maggie De Block, Koen Bultinck,
Laurette Onkelinx
, vice-eersteminister en
minister
van
Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
Orateurs: Maggie De Block, Koen Bultinck,
Laurette Onkelinx
, vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de opleiding zorgkundige"
(nr. 5146)
10
Question de Mme Kattrin Jadin à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "la formation d'aide soignant"
(n° 5146)
10
Sprekers: Kattrin Jadin, Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Kattrin Jadin, Laurette Onkelinx,
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de terugbetaling van
een elektronische scooter" (nr. 5181)
11
Question de Mme Maggie De Block à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "le remboursement
d'un scooter électronique" (n° 5181)
11
Sprekers: Maggie De Block, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Maggie De Block, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
over
"de
functie
van
coördinerend en raadgevend arts" (nr. 5257)
12
Question de M. Luc Goutry à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "la fonction du médecin
conseil et coordinateur" (n° 5257)
12
Sprekers: Luc Goutry, Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Luc Goutry, Laurette Onkelinx,
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Samengevoegde vragen van
13
Questions jointes de
13
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de doctoraatstudie met
betrekking
tot
druggebruik
van
de
heer Jan Van Overmeire" (nr. 5269)
13
- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "la thèse de doctorat de
M. Jan Van Overmeire
consacrée
à
la
consommation de drogue" (n° 5269)
13
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de doctoraatstudie van de
heer Jan Van Overmeire met betrekking tot
druggebruik" (nr. 5571)
13
- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "l'étude de doctorat consacrée par
M. Jan Van Overmeire à la consommation de
drogues" (n° 5571)
13
Sprekers: Koen Bultinck, Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Koen Bultinck, Laurette Onkelinx,
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
over
"de
geneesmiddelenwetgeving" (nr. 5349)
14
Question de Mme Josée Lejeune à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "la législation sur les
médicaments" (n° 5349)
14
Sprekers: Josée Lejeune, Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Josée Lejeune, Laurette Onkelinx,
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers
aan de minister van KMO, Zelfstandigen,
Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het
houden van roofvogels door particulieren"
15
Question de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers à la
ministre des PME, des Indépendants, de
l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la
détention par les particuliers d'oiseaux de proie"
15
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iii
(nr. 5375)
(n° 5375)
Sprekers: Thérèse Snoy et d'Oppuers,
Laurette Onkelinx
, vice-eersteminister en
minister
van
Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
Orateurs: Thérèse Snoy et d'Oppuers,
Laurette Onkelinx
, vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de terugbetaling van
anticonceptiemiddelen" (nr. 5415)
17
Question de Mme Marie-Martine Schyns à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "le remboursement
des moyens de contraception" (n° 5415)
17
Sprekers: Marie-Martine Schyns, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Marie-Martine Schyns, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "het Belgische stelsel
van de gezondheidszorg" (nr. 5452)
18
Question de M. Georges Dallemagne à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "le système de soins
de santé belge" (n° 5452)
18
Sprekers: Georges Dallemagne, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Georges Dallemagne, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de wenselijkheid van
een moratorium op de verkoop van en de proeven
met ggo's" (nr. 5468)
20
Question de Mme Marie-Martine Schyns à la vice-
première ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sur "l'opportunité de
prévoir un moratoire relatif à la commercialisation
et aux essais d'OGM" (n° 5468)
20
Sprekers: Marie-Martine Schyns, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: Marie-Martine Schyns, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique
Vraag van de heer David Lavaux aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het 'sociaal statuut' van de
logopedisten bij het RIZIV" (nr. 5478)
21
Question de M. David Lavaux à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "le « statut social » des
logopèdes au sein de l'INAMI" (n° 5478)
21
Sprekers: David Lavaux, Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Orateurs: David Lavaux, Laurette Onkelinx,
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Samengevoegde vragen van
22
Questions jointes de
22
- mevrouw Josée Lejeune aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "leverpatiënten" (nr. 5463)
22
- Mme Josée Lejeune à la vice-première ministre
et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "les patients hépatiques" (n° 5463)
22
- de heer Georges Dallemagne aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de vooruitgang die nog
moet worden geboekt in de strijd tegen hepatitis"
(nr. 5618)
22
- M. Georges Dallemagne à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "les progrès à réaliser dans la
lutte contre les hépatites" (n° 5618)
22
Sprekers:
Josée
Lejeune,
Georges
Dallemagne,
Laurette
Onkelinx,
vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid
Orateurs:
Josée
Lejeune,
Georges
Dallemagne,
Laurette
Onkelinx,
vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan
de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
over
"de
ongrondwettelijkheid van de KB's 78 en 79"
(nr. 5482)
25
Question de Mme Mia De Schamphelaere à la
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la non-
constitutionnalité des arrêtés royaux 78 et 79"
(n° 5482)
25
Sprekers: Mia De Schamphelaere, Laurette
Onkelinx
, vice-eersteminister en minister van
Orateurs: Mia De Schamphelaere, Laurette
Onkelinx
, vice-première ministre et ministre
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
1
COMMISSIE VOOR DE
VOLKSGEZONDHEID, HET
LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE
HERNIEUWING
COMMISSION DE LA SANTE
PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU
RENOUVEAU DE LA SOCIETE
van
DINSDAG
27
MEI
2008
Namiddag
______
du
MARDI
27
MAI
2008
Après-midi
______
De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en
voorgezeten door de heer Luc Goutry.
La réunion publique est ouverte à 14 h 24 sous la
présidence de M. Luc Goutry.
01 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Colette Burgeon aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het gevaar van plastic en
andere chemische verbindingen voor de
gezondheid" (nr. 5119)
- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het gebruik van bisfenol
A in voedingsverpakkingsmaterialen" (nr. 5162)
01 Questions jointes de
- Mme Colette Burgeon à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "les dangers de matières
plastiques et autres composés chimiques pour la
santé" (n° 5119)<br>- M. Jean-Jacques Flahaux à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "l'utilisation du BPA dans le
conditionnement alimentaire" (n° 5162)</b>
01.01 Colette Burgeon (PS): Het is bekend dat
Bisfenol-A, dat net als de ftalaten tot de familie van
de aromatische organische stoffen behoort,
endocriene stoornissen veroorzaakt. Het gebruik
van Bisfenol-A in voedingsproducten wordt in
Canada, de Verenigde Staten en zelfs op Europees
niveau ter discussie gesteld of zelfs verboden.
Gedurende lange tijd heeft de chemische industrie
op grond van studies die zij vaak zelf had
gefinancierd, verklaard dat de aanwezigheid van
Bisfenol-A in voedingsproducten geen enkel gevaar
voor de mens inhield. Andere onafhankelijke
studies die onlangs op muizen en mensen werden
uitgevoerd, zijn tot andere conclusies gekomen. De
ftalaten, die aanwezig zijn in kunststoffen en
negatief op de endocriene functies kunnen
inwerken, werden door de Europese Unie reeds
verboden
in
speelgoed
en
kinderverzorgingsartikelen. Een Amerikaanse studie
die in Environmental Health Perspectives is
verschenen, heeft gewezen op een verband bij de
mens tussen het ftalatengehalte in de urine en
01.01 Colette Burgeon (PS) : L'utilisation du
bisphénol A, composé organique aromatique
comme les phtalates et connu pour être un
perturbateur endocrinien, dans le domaine
alimentaire fait l'objet d'une mise en question voire
d'une interdiction au Canada, aux États-Unis et
même auprès de l'Union européenne.
Longtemps, l'industrie chimique, sur la base
d'études qu'elles avait souvent financées, a affirmé
que le bisphénol A ne présentait aucun danger par
voie alimentaire pour l'homme. Mais d'autres études
indépendantes, menées récemment sur la souris et
sur l'homme, sont arrivées à d'autres conclusions.
Quant aux phtalates, aussi présents dans les
plastiques et pouvant avoir une action négative sur
les fonctions endocriniennes, ils font déjà l'objet
d'interdictions dans les jouets et articles de
puériculture par l'Union européenne. Une étude
américaine parue dans Environmental Health
Perspectives
a corroboré, chez l'homme, une
corrélation entre les taux de phtalates présents
dans les urines et l'obésité abdominale.
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
2
abdominale obesitas.
Wat bisfenol A betreft, is de Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA) in haar jongste
advies tot het besluit gekomen dat het niveau
waarop geen schadelijk effect meer wordt
waargenomen, op 0,05 milligram per kilogram
lichaamsgewicht per dag ligt, terwijl in 2002 de
drempelwaarde op 0,01 werd vastgelegd.
Is u, gelet op die tegenstrijdige informatie, van plan
uw Europese collega's van Volksgezondheid te
waarschuwen,
opdat
er
een
grootschalig
epidemiologisch en toxicologisch onderzoek zou
kunnen worden verricht, dat voorgoed duidelijkheid
zou kunnen verschaffen over de effecten die aan
bisfenol A en de ftalaten worden toegeschreven?
Zou die studie niet moeten worden uitgebreid tot de
obesogene xenobiotica?
En ce qui concerne le bisphénol A, le dernier avis
émis par l'Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) concluait que la dose sans effet
nocif observé pouvait être située à 0,05
milligramme par kilogramme de poids corporel et
par jour alors que le taux fixé en 2002 était de 0,01
milligramme.
Devant
la
contradiction
des
informations,
envisagez-vous d'alerter vos collègues européens
de la Santé afin de réaliser une étude
épidémiologique et toxicologique de grande
ampleur qui fournirait des résultats indiscutables sur
les effets imputés au bisphénol A et aux phtalates ?
Ne serait-il pas nécessaire d'étendre cette étude
aux xénobiotiques obésogènes ?
01.02 Jean-Jacques Flahaux (MR): De beslissing
van de Canadese regering om de kunststof
zuigflessen die bisfenol A (BPA) bevatten, uit de
winkelrekken te halen, omdat die stof in Canada als
giftig wordt beschouwd, heeft de controverse rond
de gezondheidsrisico's van die organische
verbinding meteen nieuw leven ingeblazen. Uit
recente studies blijkt dat zowel BPA's als ftalaten de
endocriene
functies
kunnen
verstoren
en
abdominale obesitas in de hand kunnen werken.
01.02 Jean-Jacques Flahaux (MR) : La décision
du
gouvernement
canadien
d'interdire
la
commercialisation de biberons constitués de
plastique contenant du bisphénol A (BPA),
considéré comme toxique dans ce pays, a aussitôt
relancé la controverse concernant les risques
sanitaires inhérents à ce composé organique. Des
études récentes montrent que tant le BPA que les
phtalates peuvent avoir une action négative sur les
fonctions endocriniennes et favoriser l'obésité
abdominale.
Welk standpunt zult u innemen inzake het gebruik
van deze producten in voedingsverpakkingen,
tenminste, op het Belgische grondgebied?
Quelle position comptez-vous adopter concernant
l'utilisation
de
ces
produits
dans
les
conditionnements alimentaires, en tout cas, sur le
territoire belge ?
01.03 Minister Laurette Onkelinx (Frans): De
kwestie over het gebruik van bisfenol A in de
productie van materialen in polycarbonaat die
bestemd zijn om in aanraking te komen met
voedingsmiddelen is inderdaad belangrijk en
welgekend. Ze wordt geregeld door het koninklijk
besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en
voorwerpen van kunststof bestemd om met
voedingsmiddelen in aanraking te komen. Dat
koninklijk besluit legt op basis van de aanbeveling
van de EFSA een specifieke migratielimiet vast voor
bisfenol A.
Tijdens de vergadering van 5 en 6 mei van het
Comité van Deskundigen bij de Europese
Commissie voor materialen bestemd om in
aanraking te komen met voedingsmiddelen werd
gesproken over het mogelijke verbod van dat
product door Canada. Een vertegenwoordiger van
de EFSA woont die vergaderingen bij. In het licht
van de nieuwe gegevens met name uit
01.03 Laurette Onkelinx , ministre (en français) :
La question de l'utilisation du bisphénol A dans la
fabrication de matériaux en polycarbonate destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires
est effectivement importante et bien connue. Cette
matière est réglementée par l'arrêté royal du 3 juillet
2005 relatif aux matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires. Cet arrêté fixe une limite de
migration spécifique pour le bisphénol A, qui a été
déterminée sur base de l'avis de l'EFSA.
L'interdiction de ce produit envisagée par le Canada
a été évoquée lors de la réunion des 5 et 6 mai du
Comité d'experts auprès de la Commision
européenne pour les matériaux destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires. Un
représentant de l'EFSA participe à ces réunions.
L'EFSA a décidé de procéder à la réévaluation du
bisphénol A à la lumière des nouvelles données,
notamment
canadiennes
et
américaines,
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
3
Amerikaanse en Canadese hoek, heeft de EFSA
beslist om bisfenol A zo snel mogelijk opnieuw te
evalueren. In afwachting zal op Europees niveau de
regelgeving niet aangepast worden en zal ook geen
grootscheepse epidemiologische en toxicologische
studie gevoerd worden. Ik wijs er echter op dat in
het kader van het contractuele onderzoek
gefinancierd door de federale overheidsdienst
Volksgezondheid begin 2009 een driejarige studie
zal
gelanceerd
worden
over
ftalaten
in
voedingsmiddelen. Het doel van het project is
tweevoudig: enerzijds, willen we betrouwbare en
gevoelige metingen bekomen van een reeks
ftalaten in de voedingsmiddelen die op de Belgische
markt verkrijgbaar zijn en, anderzijds, wensen we
ook de besmetting goed te begrijpen.
réévaluation qui se fera dans les délais les plus
brefs. En attendant, il n'est pas envisagé au niveau
européen de modifier la réglementation existante, ni
de réaliser une étude épidémiologique et
toxicologique de grande ampleur. Je précise
cependant que, dans le cadre de la recherche
contractuelle financée par le service public fédéral
de la Santé publique, une étude relative aux
phtalates dans les denrées alimentaires démarrera
début 2009 et ce pour une durée de trois ans. Le
projet a deux objectifs : d'une part, obtenir des
mesures fiables et sensibles pour une série de
phtalates présents dans les denrées alimentaires
disponibles sur le marché belge et, d'autre part,
d'acquérir une bonne compréhension de la
contamination.
01.04 Minister Laurette Onkelinx
(Frans):
Daarom is het nodig inzicht te verwerven in de
oorzaken
van
de
besmetting,
zoals
de
verpakkingsmaterialen, de andere materialen, de
milieuvervuiling, enzovoort. We zullen nagaan of het
nodig is de huidige beperkingen te herzien in het
licht van het resultaat van de nieuwe evaluatie van
de EFSA, maar ook van de studie van de Belgische
autoriteiten.
01.04 Laurette Onkelinx , ministre (en français) :
À cette fin, il est important d'avoir une vue des
causes de contamination, telles que les matériaux
d'emballage, les autres matériaux, la contamination
environnementale et autres. Nous évaluerons la
nécessité de revoir les restrictions actuelles en
fonction du résultat de la nouvelle évaluation EFSA,
mais aussi de l'étude qui a été mise en place par
les autorités belges.
01.05 Colette Burgeon (PS): Kunt u ons de
resultaten van deze nieuwe evaluatie bezorgen?
Wat de ftalaten betreft, zullen we u nogmaals
interpelleren in 2012, indien we er dan nog zijn!
01.05 Colette Burgeon (PS) : Pourriez-vous nous
informer des résultats de cette nouvelle évaluation?
Quant aux phtalates, nous vous interrogerons en
2012, si nous sommes encore là !
01.06 Jean-Jacques Flahaux (MR): Zullen we
toegang krijgen tot de studies van de Canadese
overheid?
01.06 Jean-Jacques Flahaux (MR) : Disposerons-
nous des études du gouvernement canadien ?
01.07 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik maak
ze u over als ik ze ontvang.
01.07 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Je vous les transmettrai si je les reçois.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de door verenigingen
voor dierenbescherming opgevangen honden"
(nr. 5130)
02 Question de M. Olivier Destrebecq à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "les chiens
recueillis par la SPA" (n° 5130)</b>
02.01 Olivier Destrebecq (MR): Er werd met een
petitie gestart waarin een wetsontwerp wordt
gevraagd waardoor de fokkers de door de diensten
voor dierenbescherming opgevangen honden die
afkomstig zijn uit hun kennel zouden kunnen
ophalen om ze gratis bij andere particulieren te
kunnen plaatsen. Wat denkt u van dat initiatief?
02.01 Olivier Destrebecq (MR) : Une pétition a
pour objet l'obtention d'un projet de loi pour que les
éleveurs puissent récupérer les chiens recueillis par
la SPA provenant initialement de leur élevage afin
de pouvoir les replacer gratuitement chez d'autres
particuliers. Quel est votre sentiment par rapport à
cette démarche ?
02.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans) : We
moeten ons verheugen over de initiatieven van de
fokkers voor het dierenwelzijn. Maar ik ben er niet
02.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) : Il
faut se réjouir des initiatives des éleveurs en faveur
du bien-être animal. Mais je ne suis pas certaine
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
4
zeker van dat dit nodig is. De gegevens van de
fokker mogen slechts bekend gemaakt worden
indien een onderzoek aangevraagd werd door de
dienst Dierenwelzijn. Overigens belet niets de
eigenaar van een hond hem met diens instemming
aan de fokker terug te geven. De fokker kan bij de
verkoop van een hond ook laten weten dat hij
bereid is het dier terug te nemen. Mijn diensten
staan ter beschikking indien u ideeën heeft voor een
wetgevend initiatief met betrekking tot het koninklijk
besluit van 27 april 2007 dat over de fokkers gaat.
que cela soit nécessaire. Les coordonnées de
l'éleveur ne peuvent être connues que si une
enquête est demandée par le service Bien-être
animal. Par ailleurs, rien n'empêche le propriétaire
d'un chien de le restituer à l'éleveur avec son
consentement. L'éleveur peut également faire
savoir lors de la vente d'un chien qu'il est disposé à
reprendre l'animal. Mes services sont à votre
disposition si vous avez des idées d'initiative
législative par rapport à l'arrêté royal 27 avril 2007
qui concerne les éleveurs.
02.03 Olivier Destrebecq (MR): Ik sla uw raad
zeker niet in de wind. Ik analyseer het besluit in
kwestie. Desgevallend neem ik contact op met uw
diensten om samen vooruitgang te boeken in dit
domein.
02.03 Olivier Destrebecq (MR) : Je ne manquerai
pas de suivre votre conseil en me plongeant dans
l'analyse de cet arrêté. Je prendrai contact, le cas
échéant, avec vos services afin d'avancer ensemble
dans ce domaine.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "methadon als
vervangingsbehandeling" (nr. 5131)
03 Question de M. Olivier Destrebecq à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "le traitement
de substitution par la méthadone" (n° 5131)</b>
03.01 Olivier Destrebecq (MR): Klinische studies
tonen
echter
aan
dat
methadon
fysieke
afhankelijkheid in de hand werkt en een langere
begeleiding van de drugsverslaafde vergt, terwijl de
fysieke afhankelijkheid bij buprenorfine minder groot
is, of er zelfs geen afhankelijkheid is. Bovendien
duurt deze behandeling minder lang.
In België kan de begeleider de verslaafde enkel
adviseren en zo proberen het methadongebruik
terug te schroeven. De arts kan de duur van de
behandeling dus ook niet vastleggen. Het is de
patiënt die moet vragen om de behandeling stop te
zetten.
Over welke middelen beschikt het medisch
personeel om het methadongebruik van een patiënt
te verminderen? Kan een studie uitgevoerd worden
om de resultaten na het stopzetten van de
behandeling te evalueren? Kan men, ten slotte,
controleren of de patiënt uiteindelijk volledig clean is
dankzij de behandeling?
03.01 Olivier Destrebecq (MR) : Or, des études
cliniques montrent que la méthadone induit une
dépendance
physique
et
nécessite
un
accompagnement plus long du toxicomane, alors
que la buprénorphine entraîne une dépendance
physique moins significative, voire inexistante. De
plus, ce traitement est moins long.
En Belgique, aucun outil, hormis le conseil, ne
permet à l'accompagnateur du toxicomane de
l'influencer dans la diminution de ses doses de
méthadone. Le médecin ne peut donc pas non plus
déterminer la durée du traitement. La demande
d'interrompre le traitement doit venir du patient.
Qu'en est-il des outils donnés au corps médical afin
de pouvoir réduire la prise de méthadone par le
patient ? Une étude peut-elle être réalisée pour
évaluer les résultats après arrêt du traitement ?
Enfin, qu'en est-il des moyens de contrôle de cette
thérapie permettant une orientation du patient vers
une désintoxication totale ?
03.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): De
bevordering van de algemene gezondheidstoestand
en van de sociale integratie van de patiënt vormt
het
essentiële
evaluatiecriterium
voor
substitutiebehandelingen. Bij de beoordeling van de
kwaliteit van de behandeling wordt dus niet
uitsluitend gekeken of de patiënt volledig afgekickt
is, wat trouwens een doelstelling is die niet altijd
bereikt kan worden.
03.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
L'amélioration de l'état de santé général et de
l'intégration sociale du patient constituent les
critères essentiels d'évaluation des traitements de
substitution. La qualité du traitement n'est donc pas
évaluée exclusivement en termes d'abstinence
totale, cet objectif n'étant d'ailleurs pas toujours
accessible.
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
5
Het verlagen van de dosissen gebeurt in
samenspraak
met
de
patiënt.
Een
substitutiebehandeling is trouwens niet uitsluitend
medicamenteus; psychologische begeleiding is
eveneens
van
belang.
Eventuele
controlemechanismen moeten in die context
toegepast worden.
De
conclusies
van
de
door
de
Hoge
Gezondheidsraad
en
de
administratie
van
Volksgezondheid
georganiseerde
consensusconferenties werden aan de sector
meegedeeld. Daarin wordt gesteld dat een
behandeling van onbepaalde duur mogelijk is. De
patiënt hoeft dus niet onmiddellijk helemaal clean te
zijn. De gespecialiseerde centra en netwerken
organiseren opleidingen over deze behandelingen.
La diminution des doses se fait en relation avec le
patient. Un traitement de substitution n'est d'ailleurs
pas
seulement
pharmacologique :
le
suivi
psychologique est important. Les mécanismes de
contrôle éventuels doivent s'inscrire dans ce
contexte.
Les conclusions des conférences de consensus
organisées par le Conseil supérieur de la santé et
l'administration de la Santé publique ont été
communiquées au secteur. Elles prévoient la
possibilité d'un traitement de durée indéterminée.
Une abstinence totale immédiate n'est donc pas
nécessaire. Les centres et réseaux spécialisés
organisent des formations sur ces traitements.
03.03 Olivier Destrebecq (MR): Ik zal dit dossier
verder uitspitten en u zeker opnieuw ondervragen
over de evolutie ervan.
03.03 Olivier Destrebecq (MR) : Je continuerai à
approfondir ce dossier et je vous interrogerai
certainement à nouveau sur son évolution.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de problematiek van
de kostprijs van de nieuwe geneesmiddelen"
(nr. 5189)
04 Question de M. Georges Gilkinet à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la
problématique
du
coût
des
nouveaux
médicaments" (n° 5189)</b>
04.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Met het
oog op de behandeling van nieuwe ziekten heeft de
farmaceutische industrie nieuwe en vaak ook dure
geneesmiddelen (250.000 tot 300.000 euro per
patiënt en per jaar) ontwikkeld. De kosten van die
behandelingen doen economische en ethische
vragen rijzen.
Het is niet abnormaal dat de bedrijven hun
onderzoeks-
en
ontwikkelingskosten
willen
terugverdienen, maar als die kosten eenmaal zijn
afgeschreven, moet worden voorkomen dat de
bedrijven buitensporige winsten maken ten koste
van de patiënten en van het stelsel van de
terugbetaling van de geneeskundige verzorging.
Hoe zijn de kosten van de terugbetaling van die
voorgeschreven geneesmiddelen en de kosten voor
de
ziekteverzekering
van
dat
type
van
geneesmiddelen voor zeldzame vormen van
kanker, zoals Elaprase en Myosime, de jongste vijf
jaar geëvolueerd? Welke maatregelen zal u treffen
om tot een betere controle op de prijzen van die
geneesmiddelen te komen?
04.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Face à
l'émergence de nouvelles maladies, l'industrie
pharmaceutique a développé de nouveaux
médicaments dont le coût est souvent élevé
(250.000 à 300.000 euros par patient et par an). Le
coût de ces traitements pose un problème
économique et éthique.
S'il n'est pas illégitime que les entreprises se
remboursent de leurs frais de recherche et de
développement, une fois ces frais amortis, il faut
éviter qu'elles réalisent des bénéfices démesurés
sur le dos des patients et du système de
remboursement des soins de santé.
Quelle a été l'évolution ces cinq dernières années
du coût de la prescription du remboursement et du
coût pour l'assurance maladie de ce type de
médicaments pour des formes rares de cancer
comme Elaprase et Myosime ? Que comptez-vous
entreprendre en vue d'un meilleur contrôle du prix
de ces médicaments ?
04.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Die
geneesmiddelen
worden
maar
sinds
kort
terugbetaald en daarom beschikken wij nog niet
04.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Ces médicaments ne sont remboursables que
depuis peu, c`est pourquoi nous n'avons pas encore
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
6
over volwaardige gegevens met betrekking tot de
terugbetaling van die producten. Wij beschikken
enkel over begrotingsramingen die in het kader van
de bespreking van de terugbetalingsaanvragen
worden opgemaakt. Wat Elaprase betreft, verwacht
men een totale kostprijs van 1,4 miljoen voor het
eerste jaar, gaande tot 2,3 miljoen voor het derde
jaar. De gemiddelde kostprijs van de behandeling
schommelt tussen 29.000 en 350.000 euro per jaar.
Het budget voor Myosime zou 7,8 miljoen bedragen
voor het eerste jaar en 9 miljoen voor het derde
jaar, met een gemiddelde kostprijs tussen 180.000
euro voor een ziek kind en 410.000 euro voor een
volwassen patiënt. Die geneesmiddelen worden niet
gebruikt bij zeldzame vormen van kanker, maar wel
bij een enzymentekort. Ik zal de voorzitter van de
commissie de cijfers met betrekking tot de evolutie
van de uitgaven voor de jaren waarvoor er cijfers
beschikbaar zijn, bezorgen.
Voor de geneesmiddelen van klasse 1, die welke
door de CTG als innoverend werden beschouwd,
vertegenwoordigde
dat
in
2003
voor
de
ziekenhuizen iets meer dan 3 miljoen en in 2006
iets meer dan 45 miljoen. Voor de openbare
apotheken zijn de uitgaven gestegen van 941.000
euro in 2003 tot 128 miljoen euro in 2007. Voor
geneesmiddelen die bij de behandeling van
weesziekten worden gebruikt, zijn de uitgaven wat
de openbare apotheken betreft gestegen van
144.000 euro in 2004 tot 1.212.000 euro in 2007.
de données réelles sur les remboursements de ces
produits. Nous ne disposons que d'estimations
budgétaires établies lors de l'examen des
demandes
de
remboursement.
Concernant
l'Elaprase, on s'attend à un coût total de 1,4 million
la première année, évoluant vers 2,3 millions la
troisième année. Le coût moyen du traitement se
situe entre 290.000 et 350.000 euros par an. Le
budget pour la Myosime devrait être de 7,8 millions
la première année et de 9 millions la troisième
année, avec un coût moyen entre 180.000 euros
pour un patient enfant et 410.000 euros par an pour
un patient adulte. Ces médicaments ne sont pas
utilisés en cas de forme rare de cancer mais en cas
de déficit enzymatique. Je remettrai au président de
la commission les chiffres de l'évolution des
dépenses pour les années où des chiffres sont
disponibles.
Pour les médicaments classe 1, tous ceux qui ont
été considérés comme innovants par la CRM, en
2003, en hôpital, cela représentait un peu plus de 3
millions et en 2006 un peu plus de 45 millions. Dans
les officines publiques, on est passé de 941.000
euros en 2003 à 128 millions en 2007. Pour les
médicaments dédiés au traitement des maladies
orphelines, on est passé de 144.000en 2004 en
officines publiques à 1.212.000 en 2007.
Wat kanker betreft, kan ik u geen cijfers geven voor
de openbare officina's. Voor de ziekenhuizen
daarentegen zijn we van 225.000 in 2004
geklommen naar 14.500.000 in 2006 ; van 49.000 in
2005 naar 1.176.000 in 2006.
Het goede beheer van de financiële middelen voor
de gezondheidszorgverzekering en de hoge kosten
van de geneesmiddelen krijgen al mijn aandacht.
Bij
de
inschrijving
van
nieuwe,
dure
geneesmiddelen, mogen de kosten voor nieuwe
therapieën niet hoger zijn dan de bestaande
behandelingen als geen fundamentele meerwaarde
aangetoond werd.
Voor de dure, zogenaamde geneesmiddelen van
klasse 1, eisen we uitgebreide farmaceutisch-
economische studies en de kosten-baten analyse
wordt grondig geëvalueerd. Ik ben helemaal niet
van plan van dit criterium af te wijken.
Met de Europese collega's hebben we de
transparantie
van
de
geneesmiddelenprijzen
besproken, die van land tot land zonder enige reden
kan verschillen. In Engeland is er een transparante
S'agissant du cancer, je ne peux pas vous
communiquer de chiffres pour les officines
publiques. En revanche, en hôpital, nous sommes
passés de 225.000 en 2004 à 14.500.000 en 2006 ;
de 49.000 en 2005 à 1.176.000 en 2006.
La bonne gestion des moyens financiers de
l'assurance soins de santé et le coût élevé des
médicaments retiennent toute mon attention.
Lors de l'inscription de nouveaux médicaments dont
le prix est élevé, les coûts des nouvelles thérapies
ne peuvent être plus élevés que des traitements
existants si une plus-value fondamentale n'a pas
été démontrée.
Pour les médicaments onéreux, dits de classe 1,
nous
exigeons
des
analyses
pharmaco-
économiques étendues et leur rapport coût-
efficacité est évalué en profondeur. Je n'ai
nullement l'intention de déroger à ce critère.
Au niveau européen, nous avons discuté de la
transparence du prix des médicaments, qui peut
varier d'un pays à l'autre sans justification. En
Angleterre, une évaluation transparente du prix est
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
7
evaluatie van de prijzen. Op de eerste informele
raad die ik bijwoonde, heb ik het over het probleem
Avastin gehad, dat heel zwaar zou kunnen
doorwegen in de begroting voor de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
opérée. Lors du premier conseil informel auquel j'ai
participé, j'ai évoqué le problème de l'Avastin, qui
risque de peser très lourd dans le budget de
l'assurance maladie invalidité.
04.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): U
bevestigt dat het relatieve aandeel van die
innovatieve geneesmiddelen in de begroting
exponentieel toeneemt, wat betekent dat ze een
therapeutische meerwaarde hebben.
Zodra een geneesmiddel afgeschreven is, moet de
prijs ervan dalen. Men moet met de betrokken
bedrijven in dialoog gaan omdat men de kostprijs
van die geneesmiddelen niet tot in het oneindige op
de begroting mag laten drukken, temeer daar het
om bedrijven gaat die in het kader van het Waalse
Marshallplan worden ondersteund. Er moet een
doorzichtig prijsbeleid worden gevoerd.
04.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Vous
confirmez que la part relative de ces médicaments
innovants dans le budget évolue de façon
exponentielle, ce qui signifie qu'ils présentent une
plus-value thérapeutique.
Lorsque le médicament est amorti, son prix doit
diminuer. Il faut dialoguer avec les entreprises
concernées car on ne peut faire peser indéfiniment
le coût de ces médicaments sur le budget, d'autant
qu'il s'agit d'entreprises qui bénéficient d'aides dans
le cadre du Plan Marshall en Région wallonne. La
transparence en matière de prix doit être de rigueur.
04.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Door de
snelle groei van de innovatieve geneesmiddelen
beginnen sommigen zich inderdaad af te vragen of
het niet interessant zou zijn hun belang te toetsen
aan het aantal behandelde patiënten of hun leeftijd.
Dat kan ik echter niet toestaan. Er mag evenmin
sprake zijn van hardnekkig doorbehandelen.
04.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
En effet, vu l'explosion, certains commencent à se
demander s'il ne serait pas opportun d'examiner
l'intérêt numérique ou l'intérêt en fonction de l'âge,
ce que je ne puis admettre. Il n'est pas non plus
question d'acharnement thérapeutique.
04.05 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Het
ethische aspect ligt gevoelig.
04.05 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : L'aspect
éthique est délicat.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
05 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over "de prijsvorming van
tandkronen" (nr. 5093)
05 Question de Mme Maggie De Block à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la formation
des prix des couronnes dentaires" (n° 5093)</b>
05.01 Maggie De Block (Open Vld): Er worden
meer en meer tandkronen geplaatst. Die worden
steeds meer in het buitenland gefabriceerd. Door de
concurrentie zijn de prijzen gedaald, maar de
patiënten zelf hebben daar nog niks van gemerkt.
Blijkbaar maken sommige tandartsen daar winst op.
Ook het Riziv heeft dit probleem al besproken en
stelt voor om te werken met gescheiden facturen,
namelijk een factuur voor het plaatsen van de
prothese en een voor het prothesemateriaal.
Moeten de patiënten niet beter geïnformeerd
worden over de prijzen? Zal de minister
maatregelen nemen voor de gescheiden facturatie?
05.01 Maggie De Block (Open Vld) : Les dentistes
procèdent de plus en plus fréquemment au
placement de couronnes dentaires, ces dernières
étant de plus en plus souvent fabriquées à
l'étranger. Même si la concurrence a entraîné une
baisse des prix, les patients n'ont pas encore pu
s'en apercevoir, certains praticiens réalisant des
bénéfices par ce biais. L'INAMI, qui a déjà évoqué
ce problème, propose un système de factures
distinctes, à savoir une pour le placement de la
prothèse et une autre pour la prothèse elle-même.
Les patients ne devraient-ils pas être mieux
informés des prix ? La ministre va-t-elle prendre des
mesures en vue d'instaurer une facturation
séparée ?
05.02 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands):
Twee jaar geleden concludeerde het Federaal
05.02 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : Il y a deux ans, le Centre fédéral
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
8
Kenniscentrum dat de facturatie voor erelonen en
tandprothesen gesplitst moest worden. Er is echter
geen
eensgezindheid
bij
de
betrokken
beroepsgroepen en daarom is het voorstel moeilijk
uitvoerbaar.
Een deel van het probleem ligt bij de distributeurs
van de buitenlandse producten en dat kan niet
worden opgelost door aparte facturatie. We moeten
echter wel voortdurend aandacht besteden aan de
kwaliteit van de geleverde producten, een taak die
het geneesmiddelenagentschap op zich neemt.
In het kader van het ontwerpakkoord tandartsen-
ziekenfondsen zal ik vragen om de facturatie
transparanter te maken.
d'expertise a conclu que la facturation des
honoraires et des prothèses dentaires devait être
scindée. Cette proposition ne fait toutefois pas
l'objet d'un consensus au sein des groupes
professionnels concernés et c'est pourquoi elle est
difficilement applicable.
Une partie du problème se situe au niveau des
distributeurs de produits étrangers et cet aspect du
problème ne peut être résolu par le biais d'une
facturation distincte. Il convient toutefois de veiller
en permanence à la qualité des produits, une
mission dévolue à l''Agence des médicaments.
Dans le cadre du projet d'accord dentistes-
mutualités, je demanderai de rendre la facturation
plus transparente.
De voorzitter: Dat akkoord wordt verwacht tegen
het einde van dit jaar.
Le président : Cet accord est prévu pour la fin de
cette année.
05.03 Maggie De Block (Open Vld): Het is goed
dat de minister aandacht wil geven aan de
transparantie van de facturatie.
05.03 Maggie De Block (Open Vld) : Je me félicite
de ce que la ministre soit disposée à prêter
attention à la transparence de la facturation.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
06 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Maggie De Block aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het ontwerpbesluit inzake
Impulseo II" (nr. 5123)
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het ontwerpbesluit inzake
Impulseo II" (nr. 5632)
06 Questions jointes de
- Mme Maggie De Block à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "le projet d'arrêté relatif à
Impulseo II" (n° 5123)<br>- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "le projet d'arrêté relatif à
Impulseo II" (n° 5632)</b>
06.01 Maggie De Block (Open Vld): Impluseo II
voorziet in 6,6 miljoen euro voor de aanwerving van
een administratieve kracht voor samenwerkende
artsen. Duopraktijken moeten over minstens
vijfhonderd globale medische dossiers beschikken
om een halftijdse kracht tewerk te stellen en een
tegemoetkoming van 8.250 euro te krijgen.
Groepspraktijken met minstens duizend globale
medische dossiers kunnen een voltijdse kracht
tewerkstellen en een tegemoetkoming krijgen van
16.500 euro. De solowerkende artsen vallen uit de
boot, terwijl hun werklast bij vijfhonderd globale
medische dossiers misschien groter is dan in een
duopraktijk.
Waarom deze discriminatie? Veronderstelt men dat
er een meerwaarde is wanneer een globaal dossier
in een duo- of groepspraktijk wordt beheerd? Was
06.01 Maggie De Block (Open Vld) : Impulseo II
prévoit 6,6 millions d'euros pour le recrutement de
collaborateurs administratifs par des médecins qui
travaillent ensemble. Pour pouvoir engager un
collaborateur à mi-temps et obtenir une intervention
de 8.250 euros, les cabinets communs à deux
médecins doivent gérer au moins cinq cents
dossiers médicaux globaux. Les cabinets groupés
qui gèrent au moins mille dossiers médicaux
globaux peuvent occuper une personne à temps
plein et obtenir une intervention de 16.500 euros.
Les médecins travaillant seuls n'ont droit à aucune
aide, alors que leur charge de travail pour cinq
cents dossiers médicaux globaux est sans doute
plus importante que celle d'un cabinet commun à
deux médecins.
Pourquoi cette discrimination ? Suppose-t-on qu'il y
a une valeur ajoutée lorsqu'un dossier global est
géré par un cabinet commun à deux ou à plusieurs
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
9
het niet logischer artsen financieel te ondersteunen
op basis van het aantal globale medische dossiers
op jaarbasis, ongeacht de praktijkvorm? Is het
aantal globale medische dossiers dat vereist is niet
aan de lage kant?
médecins ? N'était-il pas plus logique d'apporter
une aide financière aux médecins sur la base du
nombre annuel de dossiers médicaux globaux, quel
que soit le type de cabinet ? Ne place-t-on pas la
barre un peu trop bas concernant le nombre exigé
de dossiers médicaux globaux ?
06.02 Koen Bultinck (Vlaams Belang): Het advies
van de Raad van State op het KB Impulseo II is vrij
scherp. Er is volgens de Raad sprake van een
ongerechtvaardigde ongelijkheid in behandeling
omdat de solopraktijk geen ondersteuning krijgt en
deze ongelijke behandeling onvoldoende wordt
gemotiveerd. Volgens de Raad moet de arts ook
zelf vrij kunnen kiezen voor een solo- of een
groepspraktijk en kan er dus sprake zijn van een
inbreuk op bepaalde vrijheden van handel.
Zal de minister rekening houden met het advies? Is
bijsturing van het KB nodig? Binnen welke termijn
zal het aangepaste KB worden gepubliceerd?
06.02 Koen Bultinck (Vlaams Belang) : Le Conseil
d'Etat a rendu un avis passablement acerbe à
propos de l'arrêté royal Impulseo II. Le Conseil
estime en effet qu'il est entaché d'une inégalité de
traitement injustifiée étant donné que les pratiques
individuelles ne bénéficient d'aucun soutien et que
cette inégalité de traitement n'est pas motivée
suffisamment. Le Conseil considère en outre que le
médecin doit disposer lui-même de la faculté
d'opter librement pour une pratique individuelle ou
une pratique de groupe et qu'il peut dès lors y avoir
violation de certaines libertés en matière de
pratiques commerciales.
La ministre tiendra-t-elle compte de cet avis ? Des
correctifs pourraient-ils être apportés à l'arrêté
royal ? Dans quel délai l'arrêté modifié devrait-il être
publié ?
06.03 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands):
Het fonds Impulseo II wil de huisartsen helpen bij
hun administratieve taken en de informatisering en
samenwerking
tussen
de
eerstelijnsactoren
stimuleren. Er zijn vijfhonderd globale medische
dossiers vereist voor een duopraktijk, duizend voor
een groepspraktijk met drie artsen. De artsen
moeten geen kabinet delen, ze moeten gewoon
deel uitmaken van dezelfde huisartsenkring of in
aangrenzende
zones
werken
en
hun
geïnformatiseerde gegevens delen. Het fonds sluit
dus geen solopraktijken uit die beantwoorden aan
de samenwerkingscriteria.
We willen alle initiatieven aanmoedigen die
samenwerking optimaliseren. Netwerking kan
diverse vormen aannemen: van eenvoudige
organisatie van de wachtdiensten tot geïntegreerde
geneeskunde in hetzelfde kabinet of binnen een
polikliniek. In België bestaan al die vormen naast
elkaar. Ik wil daarin niet tussenbeide komen, maar
wel alle initiatieven steunen die de efficiëntie en
continuïteit van de eerstelijnszorg verbeteren.
Jonge artsen kiezen trouwens steeds meer voor
netwerking en dat moet administratief worden
ondersteund.
Mijn diensten bestuderen het advies van de Raad
06.03 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : La finalité du fonds Impulseo II, c'est
d'aider les généralistes à remplir leurs formalités
administratives et de stimuler l'informatisation et la
collaboration entre les acteurs des soins de
première ligne. Cinq cents dossiers médicaux
globaux sont requis pour une pratique à deux, mille
pour une pratique de groupe à trois. Les médecins
ne sont pas obligés de partager un cabinet, il leur
suffit de faire partie d'un cercle de médecins
généralistes ou d'exercer dans des zones
adjacentes, et de partager leurs données
informatisées. Le fonds n'exclut donc aucune
pratique individuelle répondant aux critères de
collaboration.
Notre volonté est d'encourager toutes les initiatives
tendant à optimiser la collaboration. La création de
réseaux peut prendre diverses formes : cela peut
aller de la simple organisation des services de
garde à une médecine intégrée au sein du même
cabinet ou dans une polyclinique. En Belgique, ces
différentes formes coexistent. Il n'entre pas dans
mes intentions d'intervenir dans cette organisation.
En revanche, je souhaite soutenir toutes les
initiatives visant à améliorer l'efficacité et la
continuité des soins de première ligne. Du reste, les
jeunes praticiens optent de plus en plus pour la
création de réseaux et il importe d'apporter à ces
réseaux un soutien administratif.
Mes services étudient actuellement l'avis du Conseil
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
10
van State. Zodra ik hun standpunt ken, zal ik een
eventuele aanpassing van de tekst bestuderen. Het
spreekt voor zich dat het huidige systeem moet
worden geëvalueerd.
d'Etat. Dès que je disposerai de leurs conclusions,
j'examinerai la possibilité d'adapter le texte. Il va de
soi que le système actuel doit être évalué.
06.04 Maggie De Block (Open Vld): Het is waar
dat soloartsen niet volledig zijn uitgesloten als ze in
dezelfde of in een aanpalende wachtkring werken,
maar belangrijker is dat zij de computergegevens
van hun patiëntenbestand kunnen delen. Hopelijk
zullen wachtdiensten in de toekomst kunnen werken
met een groot patiëntenbestand waarvan de
dossiers door elke arts van de wachtdienst kunnen
worden geconsulteerd.
06.04 Maggie De Block (Open Vld) : Il est exact
que les médecins qui pratiquent seuls ne sont pas
totalement exclus s'ils exercent dans le même
cercle de garde ou dans un cercle de garde
adjacent mais ce qui est plus important, c'est que
ces médecins ont la possibilité de partager les
données informatiques de leurs fichiers de patients.
Il est à espérer qu'à l'avenir, les services de garde
pourront travailler avec un grand fichier de patients
dont les dossiers pourront être consultés par
chaque médecin du service de garde.
06.05 Koen Bultinck (Vlaams Belang):
Samenwerking tussen artsen is voor ons geen
probleem, maar we moeten voorkomen dat
soloartsen worden gediscrimineerd. Wanneer
verwacht de minister het advies van haar diensten,
zodat we hierop later kunnen terugkomen?
06.05 Koen Bultinck (Vlaams Belang) : Cette
collaboration entre médecins ne pose aucun
problème à nos yeux mais nous devons éviter que
les médecins qui pratiquent seuls soient victimes
d'une discrimination. Quand la ministre devrait-elle
recevoir l'avis de ses services de façon à ce que
nous puissions y revenir ultérieurement ?
06.06 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands): Ik
weet het niet.
06.06 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : Je l'ignore.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
over
"de
opleiding
zorgkundige" (nr. 5146)
07 Question de Mme Kattrin Jadin à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la formation
d'aide soignant" (n° 5146)</b>
07.01 Kattrin Jadin (MR): In 2006 werden de
criteria met betrekking tot de opleiding zorgkundige
herzien. De koninklijke besluiten van 12 januari
2006 stellen de nadere regels vast voor de
erkenning van de kwalificatie van zorgkundige en
omschrijven de taken die ze op grond van hun
diploma of hun ervaring mogen uitvoeren.
Een voorlopige erkenning van de kwalificatie blijft
mogelijk overeenkomstig de overgangsbepalingen
die tot 31 december van dit jaar lopen. Daartoe
moet de betrokkene tewerkgesteld zijn ­ het besluit
bepaalt niet hoe lang - in een erkende
verzorgingsinstelling. De voorlopige erkenning blijft
in dat geval geldig tot 13 februari 2011. Bovendien
moet de betrokkene een bijkomende opleiding van
120 uur gevolgd hebben in een erkende instelling.
Die bepalingen brengen de werking van bepaalde
instellingen die niet over een erkenning beschikken
in het gedrang en daarnaast komen ook bepaalde
07.01 Kattrin Jadin (MR) : Depuis 2006, les
critères relatifs à la formation d'aide soignant ont
été revus. Les arrêtés royaux du 12 janvier 2006
déterminent les modalités de la reconnaissance de
la qualification d'aide soignant et les tâches
permises à ces derniers en fonction de leur diplôme
ou de leur expérience.
Une
reconnaissance
« provisoire »
de
la
qualification reste possible en vertu des dispositions
transitoires applicables jusqu'au 31 décembre de
l'année en cours. L'intéressé doit, pour ce faire,
avoir une occupation ­ dont la durée n'est pas
précisée ­ dans un établissement accrédité. La
reconnaissance provisoire de la qualification sera
alors valable jusqu'au 13 février 2011. L'intéressé
devra, en outre, avoir suivi une formation
complémentaire de 120 heures dans un
établissement accrédité.
Ces dispositions mettent en péril certaines
institutions n'ayant pas d'accréditation et certaines
formations proposées par des établissements
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
11
opleidingen die door secundaire scholen worden
aangeboden (opleidingen van het type zevende jaar
specialisatie) in gevaar.
Bent u op de hoogte van de problemen waartoe de
toepassing van voormelde koninklijke besluiten
aanleiding geeft? Welke maatregelen ziet u om die
toestand te verhelpen?
scolaires secondaires (formations de type septième
année spécialisée).
Avez-vous connaissance de ces problématiques
liées à la mise en application desdits arrêtés royaux
? Si tel est le cas, quelles mesures pourriez-vous
envisager de prendre pour pallier ces situations ?
07.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik ben
niet rechtstreeks op de hoogte van die situaties,
maar ik ben me bewust van de mogelijke
problemen waarmee de uitvoering van die
hervorming van de functie van zorgkundige kan
gepaard gaan.
Met die hervorming wilden we klaarheid scheppen
in een heterogene situatie door het aantal
opleidingen en kwalificaties te beperken. Tegelijk
willen we op de wettelijkheid van de verstrekkingen
toezien en ervoor zorgen dat er overal dezelfde
kwaliteitsvolle
medische
verzorging
wordt
aangeboden.
Ik zal erop toezien dat de registratie van de
betrokkenen zo soepel mogelijk verloopt, zonder
daarbij de kwaliteit uit het oog wordt verloren.
Momenteel zijn er reeds 43.000 personen
geregistreerd, van wie slechts 1.300 voorlopig.
5.900 individuele aanvragen zijn nog behandeling.
De opleidingen die de onderwijsinrichtingen
aanbieden, worden erkend, indien ze aan de
vereiste voorwaarden voldoen; zij moeten met
name een inhoud hebben die verband houdt met de
te verstrekken verzorging.
Ik zal mijn administratie vragen verslag uit te
brengen indien er zich problemen zouden voordoen,
maar er werden mij nog niet rechtstreeks
moeilijkheden gemeld.
07.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Je ne suis pas directement au courant de ces
situations, mais suis consciente de problèmes
potentiels lors de l'exécution de cette réforme de la
fonction d'aide soignant.
La réforme visait à clarifier une situation hétérogène
en évitant la multiplication de formations et
qualifications diverses, tout en veillant à assurer
une qualité de soins uniforme et à la légalité des
prestations.
Je compte veiller à ce que l'enregistrement des
personnes concernées se déroule avec le
maximum de souplesse, tout en visant à respecter
l'objectif qualitatif. À ce jour, 43.000 personnes sont
déjà
enregistrées,
dont
seulement
1.300
provisoirement ; 5.900 demandes individuelles sont
encore en cours de traitement.
Les
formations
que
les
établissements
d'enseignement proposent sont accréditées si elles
rencontrent les conditions requises, à savoir un
contenu de formation en rapport avec les soins qui
peuvent être accomplis.
Je demanderai à mon administration de me faire
rapport en cas de problèmes, mais je n'ai pas été
interpellée directement sur de quelconques
difficultés.
07.03 Kattrin Jadin (MR): Het ging om twee
verschillende situaties. In het geval van de school
zat die opleiding van 120 uur niet in het
studieprogramma vervat. Welke maatregelen zullen
er getroffen worden voor de mensen die soms al
jarenlang medische verzorging verstrekken in
instellingen die niet erkend zouden zijn?
07.03 Kattrin Jadin (MR) : Il s'agissait de deux
situations différentes. Dans le cas de l'école, cette
formation de 120 heures n'était pas insérée dans le
programme d'étude. Quant à ceux qui pratiquent
des soins, parfois depuis des années, dans des
institutions qui ne seraient pas accréditées, quelles
mesures sont envisagées ?
07.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik zal
dat probleem bestuderen.
07.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Je vais examiner ce problème.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
08 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
08 Question de Mme Maggie De Block à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
12
en Volksgezondheid over "de terugbetaling van
een elektronische scooter" (nr. 5181)
sociales et de la Santé publique sur "le
remboursement d'un scooter électronique"
(n° 5181)</b>
08.01 Maggie De Block (Open Vld): Personen met
een beperkte mobiliteit kunnen pas vragen om de
terugbetaling van een elektronische scooter als de
hernieuwingstermijn van hun vorige hulpmiddel is
verstreken. Daarbij wordt geen rekening gehouden
met de feit dat de gezondheidstoestand van de
patiënt ondertussen gewijzigd kan zijn, waardoor
een ander hulpmiddel nodig is. Elke aanvraag
binnen de lopende termijn wordt geweigerd door het
college van geneesheren-directeurs, ook al kan de
patiënt aantonen dat het vorige hulpmiddel niet
langer dienstig is. Hierdoor worden deze personen
dus gedurende een aantal jaren immobiel. Ik heb dit
probleem al aangekaart tijdens de bespreking van
de beleidsnota Gehandicaptenbeleid.
Vindt de minister dit een aanvaarbare situatie?
08.01 Maggie De Block (Open Vld) : Les
personnes à mobilité réduite ne peuvent solliciter le
remboursement d'un scooter électronique que si le
délai de renouvellement de leur précédent dispositif
est écoulé. Cette règle ne tient nullement compte
d'éventuelles modifications de l'état de santé du
patient pouvant nécessiter l'acquisition d'un autre
dispositif. Même si le patient peut prouver que le
dispositif précédent n'est plus d'aucune utilité, toute
demande introduite avant l'expiration du délai se
voit opposer un refus par le Collège des médecins-
directeurs,
une
situation
qui
entraîne
l'immobilisation de ces personnes durant plusieurs
années. J'ai déjà évoqué le problème lors de
l'examen de la note de politique générale relative à
la politique en matière de personnes handicapées.
Cette situation est-elle acceptable aux yeux de la
ministre ?
08.02 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands):
De
reglementering
laat
voor
alle
mobiliteitshulpmiddelen wel degelijk voortijdige
hernieuwing
toe.
Deze
aanvragen
worden
behandeld door de adviserend geneesheer.
08.02 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : La réglementation permet le
renouvellement anticipé de toutes les aides à la
mobilité. Ces demandes doivent être traitées par le
médecin conseil.
08.03 Maggie De Block (Open Vld): Er is mij toch
een schrijnend geval bekend waar twee keer een
aanvraag geweigerd werd. Volgens het ziekenfonds
is beroep niet meer mogelijk, waardoor deze
persoon nu drie jaar moet wachten op een
elektronische scooter. Nu ik het antwoord van de
minister heb gehoord, zal ik zelf de nodige stappen
zetten bij de adviserend geneesheer.
08.03 Maggie De Block (Open Vld): J'ai
personnellement connaissance d'un cas navrant où
une demande a été refusée à deux reprises. Selon
la mutualité, il n'y a plus de recours possible et la
personne concernée ne pourrait pas disposer d'un
scooter électronique avant trois ans. Maintenant
que j'ai entendu la réponse de la ministre, je vais
moi-même faire les démarches nécessaires auprès
du médecin conseil.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
09 Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
over
"de
functie
van
coördinerend en raadgevend arts" (nr. 5257)
09 Question de M. Luc Goutry à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "la fonction du médecin
conseil et coordinateur" (n° 5257)</b>
09.01 Luc Goutry (CD&V - N-VA): De
taakverdeling
tussen
de coördinerende en
raadgevende artsen in rusthuizen enerzijds en de
huisartsen van de rusthuisbewoners anderzijds
zorgt voor verwarring. Het KB van 24 juni 1999
geeft ter zake geen uitsluitsel. De minister heeft al
aangekondigd dat ze de functie van coördinerend
en raadgevend arts beter wil definiëren, onder meer
op het vlak van de invoering van een
coördinatiehonorarium. Een voorstel zou uitgewerkt
worden door de commissie artsen-ziekenfondsen.
09.01 Luc Goutry (CD&V - N-VA) : La répartition
des tâches entre les médecins conseils et les
médecins coordinateurs dans les maisons de repos,
d'une part, et les généralistes des pensionnaires
des maisons de repos, de l'autre, prête à confusion.
L'arrêté royal du 24 juin 1999 n'apporte aucune
précision à ce sujet. La ministre a déjà annoncé
qu'elle souhaitait mieux définir la fonction de
médecin conseil et coordinateur, notamment au
niveau
de
l'instauration
d'honoraires
de
coordination. La commission médecins-mutualités
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
13
Wat is momenteel de stand van zaken in dit
dossier?
serait chargée de préparer une proposition. Quel
est l'état d'avancement de ce dossier ?
09.02 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands):
Een werkgroep heeft ter zake een concreet voorstel
uitgewerkt dat zal geagendeerd worden op de
volgende vergadering van de commissie artsen-
ziekenfondsen. De FOD Volksgezondheid van zijn
kant heeft een document met een iets grotere
draagwijdte opgesteld. Er moet bovendien op de
interministeriële
conferentie
Volksgezondheid
overleg
gepleegd
worden
met
de
Gemeenschappen, omdat de rusthuisnormen een
gemeenschapsbevoegdheid zijn.
09.02 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : Un groupe de travail a rédigé à cet
égard une proposition concrète qui sera inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine réunion de la
commission médico-mutualiste. Le SPF Santé
publique, quant à lui, a rédigé un document ayant
une portée un peu plus large. Étant donné que les
normes relatives aux maisons de repos constituent
une matière communautaire, il convient en outre
d'organiser
une
concertation
avec
les
Communautés dans le cadre de la conférence
interministérielle Santé publique.
09.03 Luc Goutry (CD&V - N-VA): Ik hoop dat de
commissie artsen-ziekenfondsen het voorstel
spoedig zal kunnen bespreken en dat er daarna
overleg wordt gepleegd met de Gemeenschappen.
09.03 Luc Goutry (CD&V - N-VA) : J'espère que la
commission médico-mutualiste pourra examiner la
proposition rapidement et qu'elle se concertera
ensuite avec les Communautés.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
10 Samengevoegde vragen van
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de doctoraatstudie met
betrekking
tot
druggebruik
van
de
heer Jan Van Overmeire" (nr. 5269)
- de heer Koen Bultinck aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de doctoraatstudie van
de heer Jan Van Overmeire met betrekking tot
druggebruik" (nr. 5571)
10 Questions jointes de
- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "la thèse de doctorat de
M. Jan Van Overmeire
consacrée
à
la
consommation de drogue" (n° 5269)<br>- M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "l'étude de doctorat consacrée par
M. Jan Van Overmeire à la consommation de
drogues" (n° 5571)</b>
10.01 Koen Bultinck (Vlaams Belang): De ernst
van de drugproblematiek in ons land kan moeilijk
overschat worden, dat merken we dagelijks in de
pers en dat wordt ook aangetoond door de recente
doctoraatstudie van Jan Van Overmeire. In deze
studie lezen we onder meer dat we in de illusie
leven dat de razzia's effect hebben gehad. We
lezen ook dat de verkeerde communicatie over de
wet en de verwarring over het gedoogbeleid inzake
cannabis een verregaande normvervaging in de
hand hebben gewerkt.
Is de minister op de hoogte van de resultaten van
deze doctoraatstudie? Hoe reageert hij op deze
studie? Heeft de minister de administratie reeds
opdracht gegeven om na te gaan of de drugwet van
2003 niet moet worden herzien?
10.01 Koen Bultinck (Vlaams Belang) : La gravité
de la problématique de la drogue dans notre pays
ne saurait être surestimée, comme le soulignent
quotidiennement les journaux et la récente thèse de
doctorat de M. Jan Van Overmeire. Selon celle-ci, il
est illusoire de croire à l'impact des rafles. Cette
thèse indique également que la communication
erronée en ce qui concerne la loi et la confusion
relative à la politique de tolérance en matière de
cannabis ont contribué à un estompement extrême
des normes.
Le ministre est-il informé des résultats de cette
thèse de doctorat ? Comment réagit-il à cette
thèse ? Le ministre a-t-il déjà demandé à
l'administration d'examiner si la loi sur les drogues
de 2003 ne doit pas être revue ?
10.02 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands): Ik
weet dat de studie verschenen is, maar ik heb nog
geen kennis kunnen nemen van de volledige thesis.
Mijn diensten hebben wel al contact gehad met de
promotor en de onderzoeker. De promotor bevestigt
10.02 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : Je sais que cette étude a été publiée,
mais je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre
connaissance de la thèse dans son intégralité. Mes
services ont déjà établi des contacts avec le
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
14
dat de studie beschrijvend van aard is en geen
rechtstreekse beleidsmaatregelen formuleert. De
studie biedt wel waardevolle informatie die kan
helpen bij het uitwerken van een drugsbeleid.
Een drugsbeleid moet zich richten op alle
psychoactieve stoffen met een verslavend karakter.
Verder moet het gebruik van deze stoffen prioritair
als een gezondheidsprobleem worden gezien en
mag de gebruiker niet gestigmatiseerd worden. Ten
slotte moet de overheid objectieve en niet-
veroordelende informatie bieden op maat van de
doelgroep en moet er indien nodig verwezen
worden naar hulpverlening. Samenwerking tussen
de federale overheid en de Gemeenschappen is
essentieel. Ik verwijs hier ook naar de cel
Gezondheidsbeleid Drugs. Ook een coherent
juridisch kader voor het bezit en gebruik van
cannabis is essentieel. Voor minderjarigen is dat
alleszins verboden en wordt het ook vervolgd.
promoteur et le chercheur. Le promoteur a confirmé
que l'étude est de nature descriptive et ne formule
aucune mesure de politique directe. Elle contient
cependant des informations utiles qui pourront
servir dans le cadre de l'élaboration d'une politique
de lutte contre la drogue.
La politique de lutte contre la drogue doit englober
toutes les substances psychoactives qui provoquent
l'accoutumance. Il faut aussi que l'utilisation de ces
substances soit considérée comme un problème de
santé prioritaire et que les consommateurs ne
soient pas stigmatisés. Enfin, les autorités doivent
proposer des informations objectives et dépourvues
de tout jugement à la mesure de leur groupe cible
et, le cas échéant, orienter ce dernier vers une
instance d'aide. La collaboration entre les autorités
fédérales et les Communautés est primordiale. Je
fais référence également référence ici à la cellule
Drogues. Un cadre juridique cohérent en ce qui
concerne la possession et la consommation de
cannabis revêt un caractère essentiel. La
possession et la consommation de cannabis sont
par ailleurs de toute façon interdites aux mineurs et
donnent lieu à des poursuites.
Alleen de minister van Justitie kan laten
onderzoeken of een herziening van de wet van
2003 noodzakelijk is.
De problematiek van het gebruik van illegale en
legale drugs vraagt dus om een globale en
geïntegreerde aanpak. Dit is mogelijk binnen de
Algemene Cel Drugs. Op 16 mei vond er reeds een
voorbereidende vergadering plaats met de
beleidscellen van de regeringsleiders. In de
komende maanden zal deze cel opgericht en
geoperationaliseerd worden.
Seul le ministre de la Justice est habilité à
demander qu'il soit vérifié si une révision de la loi de
2003 s'avère nécessaire.
Le problème de l'utilisation des drogues illégales et
légales exige donc une approche globale et
intégrée. Une telle approche est possible au sein de
la Cellule générale Drogues. Une réunion
préparatoire avec les cellules stratégiques des
chefs de gouvernement a eu lieu le 16 mai. Cette
cellule sera créée et rendue opérationnelle dans les
prochains mois.
10.03 Koen Bultinck (Vlaams Belang): Het is
positief dat de minister erkent dat er ernstige
gezondheidsproblemen verbonden zijn aan het
gebruik van drugs, dus ook van cannabis. Dat was
in het verleden niet altijd zo. Het is ook goed dat de
Algemene Cel Drugs zal worden opgestart. Verder
zal ik de minister van Justitie interpelleren inzake de
herziening van de drugswet van 2003.
10.03 Koen Bultinck (Vlaams Belang) : La
ministre reconnaît, ce qui est positif, que la
consommation de drogues, c'est-à-dire aussi de
cannabis, entraîne d'importants problèmes de
santé. Ce ne fut pas toujours le cas. De même, il
est positif que la Cellule générale Drogues soit mise
sur pied. Par ailleurs, j'interrogerai le ministre de la
Justice concernant la réforme de la loi de 2003 sur
les stupéfiants.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
11 Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en
Volksgezondheid
over
"de
geneesmiddelenwetgeving" (nr. 5349)
11 Question de Mme Josée Lejeune à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la
législation sur les médicaments" (n° 5349)</b>
11.01
Josée
Lejeune
(MR):
Een
apothekersvereniging zou een klacht hebben
11.01 Josée Lejeune (MR) : Une association de
pharmaciens aurait déposé plainte contre une
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
15
ingediend
tegen
een
winkelketen
die
geneesmiddelen aan de man brengt waarvoor
eigenlijk een voorschrift vereist is. Wat is uw
standpunt daarover? Welke concrete maatregelen
zal u nemen? Hoe kunnen zulke producten vrij
verkocht worden in ons land?
chaîne de magasins qui aurait mis en vente libre
des médicaments soumis à prescription. Quel est
votre avis sur cette situation ? Quelles mesures
concrètes envisagez-vous de prendre ? Comment
de tels produits peuvent-ils être vendus librement
dans notre pays ?
11.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik ben
helemaal niet van plan om de verkoop van
geneesmiddelen buiten de apotheken om toe te
staan. De inspectiediensten van het Federaal
Agentschap
voor
Geneesmiddelen
en
Gezondheidsproducten, meer bepaald de Speciale
Onderzoekseenheid (SOE), voeren momenteel een
onderzoek in het kader van de klacht die u vermeld
heeft. Naargelang de conclusies van het onderzoek
zullen we nagaan hoe we binnen de wet kunnen
handelen in het belang van de volksgezondheid en
van de apothekers als raadgevers.
11.02 Laurette Onkelinx , ministre (en français) :
Il n'entre nullement dans mes intentions de
permettre que les médicaments puissent être
vendus en dehors des pharmacies. Une enquête a
été entamée par les services d'inspection de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé, plus spécialement par l'Unité spéciale
d'enquête (USE) à propos de la plainte que vous
avez évoquée. En fonction des conclusions de
l'enquête, nous verrons comment agir dans le
respect des lois, des intérêts de la santé publique et
des pharmaciens dans leur rôle de conseiller.
11.03 Josée Lejeune (MR): Ik kan uw standpunt
bijtreden aangezien u in uw algemene beleidsnota
al hebt gewezen op de betrokkenheid van de
apotheker en zijn rol als deskundige inzake
geneesmiddelen. Zodra de resultaten van het
onderzoek bekend zijn, kunnen we wellicht in
sancties voorzien. Kan uw departement echt geen
sancties opleggen zolang de resultaten niet
beschikbaar zijn?
11.03 Josée Lejeune (MR) : Je vous rejoins
puisque, dans votre note de politique générale, vous
aviez déjà insisté sur l'implication du pharmacien et
de son rôle d'expert en médicaments. Une fois
connus les résultats de l'enquête, nous aurons sans
doute des possibilités de sanctions. Votre
département n'a-t-il aucune possibilité de sanctions
tant que les résultats ne seront pas disponibles ?
11.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Als er
een strafbaar feit wordt vastgesteld, zullen er
sancties worden getroffen. De onderzoekers
moeten een procedure volgen.
11.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Si un fait délictueux est constaté, des sanctions
seront prises. Il y a une procédure à suivre par les
enquêteurs.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
12 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et
d'Oppuers
aan
de
minister
van
KMO,
Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
over "het houden van roofvogels door
particulieren" (nr. 5375)
12 Question de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers
à la ministre des PME, des Indépendants, de
l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la
détention par les particuliers d'oiseaux de proie"
(n° 5375)</b>
12.01 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!):
In januari jongstleden lieten de diensten van de
FOD en van DG4 weten dat er bij een gewetenloze
particulier drie kerkuilen in beslag waren genomen.
De inspectiedienst Dierenwelzijn bracht de uilen
onder in een asiel en maakte proces-verbaal op.
Volgens de FOD zijn kerkuilen plots razend populair
geworden door het enorme succes van de Harry
Potterboeken.
Hoe staat het met de wetgeving in dat verband?
Hoeveel afwijkingen werden er toegestaan?
Hoeveel beslagnames hebben uw diensten
uitgevoerd? Wat doen uw diensten om die plotse
12.01 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-
Groen!) : Au mois de janvier dernier, un
communiqué du SPF et de la DG 4 faisait état de la
saisie de trois chouettes effraies chez un particulier
peu scrupuleux.
Le service d'inspection du bien-être animal a placé
les chouettes dans un refuge et a dressé procès-
verbal. Selon le SPF la popularité des chouettes a
brusquement augmenté suite à l'engouement pour
l'univers de Harry Potter.
Quel est l'état de la législation en la matière ?
Combien de dérogations ont-elles été accordées ?
Combien de saisies vos services ont-ils dû opérer ?
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
16
belangstelling voor de kerkuil, met alle gevaren van
dien voor de in het wild levende dieren, te
temperen?
Comment réagit votre administration pour endiguer
cet engouement mettant en danger la vie sauvage ?
12.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): De
roofvogels die hun natuurlijke habitat in onze
contreien hebben, vallen onder de bescherming van
de vogelrichtlijn, die haar beslag krijgt via de diverse
gewestelijke regelgevingen die het vangen van
wilde vogels verbieden. Alle soorten roofvogels
worden ook opgesomd in de bijlagen van
verordening nr.338/97 van de Raad inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer.
Het is mogelijk om bij de bevoegde overheid van de
lidstaat waar het dier leeft, een attest te bekomen,
waarmee het verbod kan omzeild worden. Dat attest
wordt voor elk geval afzonderlijk uitgereikt, indien
het exemplaar gemerkt werd en de wettelijke
herkomst van de ouders bewezen is.
Het gaat dus niet om een attest dat het bezit
bewijst, maar om een attest voor een afwijking op
het algemeen handelsverbod. Dat attest moet bij de
verkoop van het dier aan de koper worden
overgelegd. Het vormt geen bedreiging voor het
overleven van de soort, maar is een garantie voor
de wettige herkomst van het dier.
De dienst Dierenwelzijn en CITES zijn van plan de
controles bij de kwekers van roofvogels eerlang op
te voeren. Van 2005 tot 2007 werden er ongeveer
1.500 attesten afgeleverd voor dieren die in
gevangenschap werden gekweekt, waaronder een
vijftigtal soorten roofvogels. Sinds begin 2008
werden er vier kerkuilen, een bosuil, een oehoe,
een valk en twee buizerds in beslag genomen.
12.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Les oiseaux de proie naturellement présents sur le
territoire sont protégés par la directive « Oiseaux »,
appliquée à travers les différentes législations
régionales qui interdisent la capture des oiseaux
dans la nature. Toutes les espèces d'oiseaux de
proie, sont également inscrites aux annexes du
règlement 338.97 du Conseil, relatives à la
protection des espèces de faune et de flore
sauvage, par le contrôle de leur commercialisation.
L'obtention d'un certificat permettant de contourner
l'interdiction est possible, auprès de l'autorité
compétente de l'État membre dans lequel le
spécimen se trouve. Celui-ci est délivré au cas par
cas si le spécimen est pourvu d'une marque
d'identification individuelle et si le régime légal de
ses parents est avéré.
Il ne s'agit donc pas d'un certificat de détention
mais d'un certificat dérogeant à l'interdiction
d'activité commerciale générale. Ce certificat doit
être impérativement transmis à l'acheteur lors de la
vente du spécimen. Il ne met pas en péril la survie
de l'espèce mais garantit l'origine légale du
spécimen.
Le service Bien-être animal et CITES comptent
renforcer prochainement les contrôles auprès des
éleveurs d'oiseaux de proie. DE 2005 à 2007
quelque 1500 certificats ont été délivrés, pour des
spécimens élevés en captivité, notamment une
cinquantaine d'espèces de rapaces. Depuis le
début de l'année 2008, quatre chouettes effraie,
une chouette hulotte, un grand duc, un faucon et
deux buses ont été saisis.
12.03 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!):
Ik vraag me af op grond van welke criteria men
afwijkingen toestaat. Zou het niet raadzaam zijn de
limieten vast te leggen in een bijkomende
omzendbrief?
12.03 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-
Groen!) : Je me demande à partir de quels critères
on accorde ces dérogations. Ne conviendrait-il pas
d'en fixer les limites par une circulaire
supplémentaire ?
12.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans) : De
Europese normen kennen dergelijke beperkingen.
12.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Les normes européennes comportent de telles
limitations.
12.05 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-
Groen!): Als men veel afwijkingen toestaat, zet men
de deur open voor misbruiken die onze diensten
niet zullen aan kunnen. Dat is schadelijk voor de
wilde diersoorten!
12.05 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-
Groen!) : Si on délivre beaucoup de dérogations,
c'est la porte ouverte aux abus, que vos services ne
pourront pas maîtriser. Or on porte atteinte à la
faune sauvage !
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
17
13 Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan
de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
over
"de
terugbetaling
van
anticonceptiemiddelen"
(nr. 5415)
13 Question de Mme Marie-Martine Schyns à la
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "le
remboursement des moyens de contraception"
(n° 5415)</b>
13.01 Marie-Martine Schyns (cdH): Sinds 2004
krijgen vrouwen die jonger zijn dan 21 jaar,
anticonceptiemiddelen
terugbetaald.
Deze
maatregel was een experiment om het aantal
ongewenste zwangerschappen bij jongeren terug te
dringen en om de preventie van seksueel
overdraagbare aandoeningen te verbeteren. Er
werden ook informatiecampagnes op het getouw
gezet.
Sinds 6 mei staat op de website van de FOD
Sociale Zekerheid te lezen dat de maatregel
verlengd wordt tot 30 juni. Daarna zal de maatregel
een andere vorm moeten krijgen.
Werden
deze
terugbetaling
en
deze
informatiecampagnes geëvalueerd? Wat waren in
voorkomend geval de conclusies van die evaluatie?
Worden de informatiecampagnes ook verlengd tot
30 juni? In welke vorm zal de financiering
voortgezet worden? Zal de maatregel uitgebreid
worden tot oudere vrouwen?
13.01 Marie-Martine Schyns (cdH) : Depuis 2004,
les femmes de moins de vingt et un ans peuvent
bénéficier du remboursement des moyens de
contraception.
Il
s'agissait
d'une
mesure
expérimentale mise en oeuvre pour lutter contre les
grossesses non désirées chez les jeunes et
améliorer la prévention des maladies sexuellement
transmissibles. Des campagnes d'information
étaient également prévues.
Depuis le 6 mai, le site internet du SPF Sécurité
sociale annonce que la mesure sera prolongée
jusqu'au 30 juin. Après quoi, elle devrait subsister
sous une autre forme.
Ces mesures de remboursement et ces campagnes
d'information ont-elles fait l'objet d'une évaluation ?
Quelles en ont été les conclusions ? La
prolongation jusqu'au 30 juin concerne-t-elle aussi
les campagnes d'information ? Sous quelle forme le
financement se poursuivra-t-il ? La mesure sera-t-
elle étendue aux tranches d'âge supérieures ?
13.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Het
Intermutualistisch Agentschap (IMA) publiceerde in
mei 2007 een tussentijds evaluatierapport over de
experimentele
terugbetaling
van
anticonceptiemiddelen voor jongeren. Dat rapport
evalueert de maatregel op grond van de gegevens
van het eerste jaar en beschrijft de campagnes die
tussen 2004 en 2006 werden georganiseerd.
In totaal hebben 144.838 meisjes (26 procent)
gebruik gemaakt van de maatregel, die evenveel
succes had bij kansarme meisjes als bij de gewone
populatie. Gemiddeld blijft 39 procent van de kosten
van het anticonceptiemiddel ten laste van de
meisjes. De anticonceptiepil was goed voor 96
procent
van
de
terugbetaalde
anticonceptiemiddelen.
Gezien
de
gebruikte
hoeveelheden (de mediaan lag op drie doosjes per
jaar, wat overeenkomt met negen maanden) namen
de meeste de meisjes niet het hele jaar door de pil.
Een vergelijking tussen de gegevens van het eerste
metingsjaar en het eerste jaar van de voorgaande
periode lijkt te wijzen op een stijging van het gebruik
met 10%.
Ik wens ook te onderstrepen dat de vele
geraadpleegde rapporten en artikels hameren op
13.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
En mai 2007, l'Agence intermutualiste (AIM) a
publié un rapport d'évaluation intermédiaire du
remboursement expérimental des moyens de
contraception pour les jeunes. Ce rapport évalue la
mesure sur la base des données de la première
année et décrit les campagnes réalisées de 2004 à
2006.
Au total, 144.838 jeunes filles (26 %) ont bénéficié
de la mesure, qui a eu autant de succès chez les
jeunes femmes socialement défavorisées que chez
les bénéficiaires ordinaires. En moyenne, 39 % du
coût des contraceptifs reste à charge des jeunes
filles. Les pilules oestroprogestatives représentent
96 % des contraceptifs remboursés. Avec une
consommation médiane de trois boîtes par an (neuf
mois), la majorité des jeunes filles n'était pas sous
contraception toute l'année.
La comparaison entre les données de la première
année de la mesure et celle de la période
précédente semble indiquer une augmentation de
10 % de la consommation.
Je veux aussi souligner que les nombreux rapports
et articles consultés insistent sur l'importance des
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
18
het belang van de bundeling van initiatieven, met
name op het vlak van de voorlichting.
Het IMA stelt vast dat de maatregel een positieve
invloed heeft en raadt aan om hem te bestendigen.
In afwachting van het eindrapport en van de
evaluatie ervan door het Verzekeringscomité kan ik
u nog geen antwoord geven over de modaliteiten
van een eventuele structurele terugbetaling van
orale anticonceptiemiddelen voor jonge meisjes,
maar de financiering van de maatregel zou bij
koninklijk besluit tot eind 2008 verlengd moeten
worden.
initiatives conjointes, notamment en matière
d'éducation.
L'AIM constate l'incidence positive de la mesure et
recommande de la pérenniser. Dans l'attente du
rapport final et de son évaluation par le Comité de
l'assurance, je ne peux pas encore vos répondre
sur les modalités d'un éventuel remboursement
structurel des contraceptifs oraux pour les jeunes
filles, mais un arrêté royal devrait prolonger le
financement de la mesure jusqu'à la fin 2008.
13.03 Marie-Martine Schyns (cdH): Ik ben blij te
horen dat er een koninklijk besluit komt waarbij
respijt wordt gegeven tot december. We zullen het
eindrapport
en
de
daaruit
voortvloeiende
maatregelen nauwgezet bestuderen.
13.03 Marie-Martine Schyns (cdH) : Je suis
heureuse d'apprendre qu'un arrêté royal accordera
un délai jusqu'en décembre. Nous serons attentifs
au rapport final et aux mesures qui suivront.
Het incident is gesloten.
De voorzitter: Vraag nummer 5423 van de heer
Flahaut wordt uitgesteld.
L'incident est clos.
Le président : La question n° 5423 de M. Flahaut
est reportée.
14 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan
de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid over "het Belgische
stelsel van de gezondheidszorg" (nr. 5452)
14 Question de M. Georges Dallemagne à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "le système
de soins de santé belge" (n° 5452)</b>
14.01 Georges Dallemagne (cdH) : Volgens het
onlangs door het Itinera Institute uitgegeven rapport
'Hoe gezond is de Belgische gezondheidszorg?'
bereidt ons land zich slecht voor op de toekomstige
uitdagingen inzake gezondheidszorg.
De pijlers waarop het huidige goede kwaliteits- en
toegankelijkheidsniveau van de gezondheidszorg
stoelt (hooggekwalificeerde gezondheidswerkers,
decentralisatie van het systeem, belangrijk aandeel
van de openbare financiering en vrijheid van
uitoefening voor de zorgverleners) zouden in gevaar
worden gebracht door verschillende aspecten,
waaronder de aanhoudende toename van het
persoonlijk aandeel van de patiënt in de uitgaven
terwijl andere Europese landen erin geslaagd zijn
die trend om te buigen, een gebrek aan kwalitatieve
doelstellingen, de gebrekkige voorlichting van de
patiënt, de gevolgen van de numerus clausus en
het feit dat bij het beheer van de gezondheidszorg
tegenwoordig voorrang wordt verleend aan het
begrotingsaspect.
Wat is uw standpunt in verband met die
vaststellingen? Aan welke hervormingen wordt er
gedacht om ervoor te zorgen dat het goede
kwaliteits- en toegankelijkheidsniveau van de
gezondheidszorg in België behouden blijft?
14.01 Georges Dallemagne (cdH) : Selon un
rapport récemment publié par l'Institut Itinera,
intitulé « Quel est l'état de santé du système de
santé en Belgique ? » le pays se prépare mal aux
défis à venir en matière de santé.
Les éléments qui fondent actuellement le bon
niveau de qualité et d'accessibilité de soins de
santé
(niveau
élevé de
qualification des
professionnels de la santé, décentralisation du
système, part importante de financement public et
liberté d'exercice pour les prestataires) seraient mis
en péril par différents constats, dont une croissance
constante de la part des dépenses imputées au
patient, alors que d'autres pays européens ont
réussi à inverser la tendance, une insuffisance
d'objectifs qualitatifs, un manque d'information au
patient, les effets du numerus clausus et le fait que
la gestion des soins de santé est aujourd'hui
prioritairement budgétaire.
Quelle est votre position à propos de ces constats ?
Quelles sont les réformes envisagées pour essayer
de conserver un bon niveau de qualité et
d'accessibilité des soins en Belgique ?
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
19
14.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik wil er
vooreerst op wijzen dat ik grote twijfels heb bij het
Itinera Institute. Hun analyses wijzen op een
extreem liberale visie, in de pejoratieve betekenis
van het woord. Naar verluidt zijn er ook heel wat
interne problemen met betrekking tot de algemene
oriëntatie van hun activiteiten. Het Steering Health
Committee
van dat instituut was overigens niet op
de hoogte van de voorgestelde conclusies. We
kunnen het Itinera Institute dan ook niet als een
neutrale instelling beschouwen.
Het rapport vertrekt weliswaar van officiële cijfers
van onze administratie, maar er is een probleem
met
de
besluiten.
Zo
is
het
aantal
kwaliteitsindicatoren vrij beperkt en wordt in dat
verband grotendeels gebruik gemaakt van de
mortaliteitscijfers, die niet echt de meest geschikte
zijn om de kwaliteit van de geneeskundige
verzorging te beoordelen. Zoals u terecht opmerkte,
zullen we de toestand opnieuw moeten bekijken
wanneer we ­ wellicht binnen zeer afzienbare tijd ­
over de bijgewerkte gegevens zullen beschikken.
De ziekenhuisinfecties vormen trouwens een veel
doorslaggevender indicator. De gegevens in dat
verband worden al enkele jaren systematisch en
correct verzameld in het kader van het platform
inzake antibiotica.
In de internationale vergelijkingen doen we het
wellicht slechter omdat onze databanken zo volledig
zijn.
Het instituut schat het persoonlijke aandeel in de
uitgaven voor geneeskundige verzorging op 27
procent. Het lijkt me aangewezen enkel rekening te
houden met de uitgaven die aanvaard worden in het
raam
van
de
verzekering
geneeskundige
verzorging, wat het instituut niet doet.
14.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Tout d'abord, je tiens à dire que je me pose
énormément de questions au sujet de l'Itinera
Institute. Leurs analyses dénotent une vision
extrêmement libérale, dans le mauvais sens du
terme. J'ai entendu dire que beaucoup de
problèmes internes s'y posaient en termes
d'orientation générale de leurs travaux. D'ailleurs, le
Steering Health Committee de cette institution
n'était pas au courant des conclusions proposées.
On ne peut, donc, considérer cet institut comme
étant neutre.
Le rapport est basé sur des chiffres officiels de
notre administration mais les conclusions posent un
certain nombre de problèmes. Ainsi, les indicateurs
de qualité ne sont pas très nombreux et impliquent,
pour la plupart, des données provenant des chiffres
de mortalité, qui ne sont pas des plus judicieux pour
évaluer la qualité des soins de santé. Comme vous
l'avez souligné, il conviendra de revoir la situation
quand nous disposerons, sans doute très
prochainement, des données mises à jour.
Par ailleurs, un indicateur plus critique est
représenté par les infections nosocomiales, qui fait
l'objet d'un recueil systématique et performant de
données depuis quelques années grâce à la plate-
forme « Antibiotiques ».
Nous sommes sans doute pénalisés dans les
comparaisons internationales par le fait que nos
banques de données sont complètes.
Quant à la part des dépenses privées en soins de
santé, évaluée à 27 %, il serait peut-être judicieux
de limiter les dépenses prises en compte aux
dépenses acceptées dans le cadre de l'assurance
soins de santé, contrairement à ce que fait l'institut.
Ten slotte lijkt dit verslag op een zeer elliptische
benadering van sommige problemen te zijn
gestoeld. Wat met name de financieringsbehoeften
betreft, wordt er erg weinig rekening gehouden met
de factoren die impliceren dat een hoge groeinorm
niet alleen een politieke doelstelling is, maar
bovenal een antwoord op almaar toenemende
behoeften.
Ik ben van oordeel dat we op korte termijn over een
objectief en openbaar geheel van indicatoren
moeten kunnen beschikken waarmee we de
kwaliteit van ons systeem kunnen meten. Samen
met mijn diensten zet ik me daarvoor in.
Enfin, ce rapport me semble fondé sur une
approche très elliptique de certains problèmes. Sur
le plan des besoins de financement, notamment, il
tient très peu compte des éléments qui impliquent
qu'une norme de croissance élevée n'est pas
seulement un objectif politique mais avant tout une
réponse à des besoins sans cesse croissants.
Ma conviction est qu'il faut disposer à court terme
d'un système objectif et public d'indicateurs
mesurant la qualité de notre système, ce à quoi je
m'emploie avec mes services.
14.03 Georges Dallemagne (cdH): Ik neem nota
van uw opmerkingen over dit nogal recente instituut.
14.03 Georges Dallemagne (cdH) : J'entends bien
vos appréciations sur cet institut, plutôt récent.
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
20
Sommige gegevens in het verslag zijn afkomstig
van de OESO en men kan zich afvragen waarom
de OESO sommige uitgaven vermeldt en andere
niet. Dat laat ons evenwel toe de trends en de
toestand in onze buurlanden te onderkennen. En
die trend baart onrust: de Belg besteedt meer en
meer geld aan zijn gezondheidszorg, terwijl de
kwaliteit van de zorgverlening in België misschien
niet zo goed is als we wel zouden willen geloven.
De hamvraag
is dan ook of we ons
gezondheidszorgmodel kunnen behouden zonder
dat we onze benadering van de gezondheidszorg
helemaal omgooien. Vastgesteld moet worden dat
de budgettaire sturing van de gezondheidszorg niet
volstaat om de problemen op te lossen.
Certaines des données de ce rapport proviennent
de l'OCDE et on peut s'interroger sur la manière
dont l'OCDE intègre certaines dépenses et pas
d'autres. Mais cela permet de voir les évolutions et
la situation des pays voisins. Et une telle évolution
inquiète : les Belges consacrent de plus en plus
d'argent à leurs soins de santé, alors même que la
qualité des soins en Belgique n'est peut-être pas
aussi élevée qu'on voudrait le croire. La question
fondamentale est la suivante : pourra-t-on préserver
notre modèle de soins de santé sans une réforme
globale de l'approche du système de santé ? Le
constat est que le pilotage budgétaire des soins de
santé ne résout pas seul les problèmes.
14.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Dat is
een vraag die ons en alle betrokken actoren
voortdurend bezighoudt. Die onderwerpen liggen
ons na aan het hart. Wij hebben niet gewacht tot
een vooringenomen iemand ons de les komt
spellen.
Het RIZIV wil bovendien instrumenten uitwerken om
de kwaliteit van ons systeem te evalueren. Men
mag nooit op zijn lauweren gaan rusten, maar ik
heb liever dat het zo gebeurt.
14.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
On se pose sans cesse cette question avec
l'ensemble des acteurs concernés. Ces sujets nous
tiennent à coeur. Nous n'attendons pas qu'un
donneur de leçons orienté nous interpelle !
Par ailleurs, l'INAMI a évoqué la volonté de travailler
sur des systèmes d'évaluation de la qualité de notre
système. Il faut toujours se remettre en question
mais je préfère que ce soit fait ainsi.
14.05 Georges Dallemagne (cdH): Wat is het
voorstel van het RIZIV?
14.05 Georges Dallemagne (cdH) : Quelle est la
proposition de l'INAMI ?
14.06 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Daar
hebben wij het hier al over gehad, maar ik zal u de
informatie bezorgen.
14.06 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
On en a déjà parlé ici mais je vous transmettrai les
informations.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
15 Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan
de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
over
"de
wenselijkheid van een moratorium op de verkoop
van en de proeven met ggo's" (nr. 5468)
15 Question de Mme Marie-Martine Schyns à la
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur
"l'opportunité de prévoir un moratoire relatif à la
commercialisation et aux essais d'OGM"
(n° 5468)</b>
15.01 Marie-Martine Schyns (cdH): In westelijk
Henegouwen werd koolzaad met het bestanddeel
CT73 aangetroffen. Wellicht ging een deeltje van de
lading verloren tijdens een transport van genetisch
gemodificeerde granen. De Waalse minister van
Landbouw en Milieu Benoît Lutgen reageerde zeer
scherp. Hij vraagt een moratorium op het in de
handel brengen van en op de proeven met ggo's
zolang elk risico op verspreiding niet met zekerheid
kan worden gebannen. Wat stelt u in dat verband
voor?
15.01 Marie-Martine Schyns (cdH) : Du colza
comportant la substance CT73 a été identifié dans
le Hainaut occidental. Sa présence pourrait provenir
d'une perte liée au transport de graines d'OGM. Le
ministre
wallon
de
l'Agriculture
et
de
l'Environnement, Benoît Lutgen, a réagi vivement à
cette nouvelle. Il souhaite qu'un moratoire relatif à la
commercialisation et aux essais d'OGM soit fixé
aussi longtemps qu'on ne dispose pas de toutes les
certitudes pour éviter tout risque de dissémination.
Quelle est votre position à ce propos ?
15.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Het 15.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
21
geval waarnaar u verwijst wordt met de grootste
aandacht bestudeerd. Bedoeling is te begrijpen
waar dat ggo-koolzaad GT73, en dus niet CT73,
vandaan komt. Daartoe hebben we een vraag om
inlichtingen
overgezonden
aan
de
Waalse
administratie. Het koolzaad van Monsanto is
toegelaten voor de import, de verwerking en het
gebruik in dierenvoer. Het mag echter niet worden
geteeld in de Europese Unie. De toevallige
aanwezigheid van dat ggo houdt geen risico in voor
de menselijke of de dierlijke gezondheid en
evenmin voor het milieu. Toch moeten we de
oorzaak te weten komen, om te voorkomen dat zo'n
probleem zich nogmaals zou voordoen. Mijn
administratie bestudeert daarom op dit ogenblik de
verschillende verklaringen voor de aanwezigheid
van dat ggo. Ook in het kader van de Lente van het
leefmilieu komt het thema van de ggo's aan bod, in
een workshop inzake biodiversiteit. Wat de
opportuniteit van een moratorium op het in de
handel brengen van en de proeven met ggo's
betreft, lijkt het me beter de besluiten van die
workshop af te wachten voor we een beslissing
nemen.
Nous étudions le cas auquel vous faites référence
avec la plus grande attention, afin de comprendre
l'origine de cette plante de colza génétiquement
modifiée GT73, et non CT. Pour ce faire, nous
avons adressé une demande de renseignements à
l'administration wallonne. En ce qui concerne ce
colza de la firme Monsanto, il est autorisé pour
l'import, la transformation et l'alimentation animale,
mais pas la culture, au sein de l'Union européenne.
La présence accidentelle de cet OGM ne comporte
pas de risque pour la santé humaine et animale ni
pour l'environnement. Néanmoins, il convient de
comprendre la cause de sa présence afin d'éviter
une
répétition
de
ce
phénomène.
Mon
administration étudie donc actuellement les
différentes possibilités pouvant expliquer cette
présence.
Par
ailleurs,
le
Printemps
de
l'environnement aborde la thématique des OGM et
des risques de dissémination dans un atelier
consacré à la biodiversité. Concernant le bien-fondé
d'un moratoire sur la commercialisation et les
essais d'OGM, je suis d'avis qu'il vaut mieux
attendre les conclusions de cet atelier avant de
prendre une décision.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
16 Vraag van de heer David Lavaux aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "het 'sociaal statuut' van
de logopedisten bij het RIZIV" (nr. 5478)
16 Question de M. David Lavaux à la vice-
première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "le « statut
social » des logopèdes au sein de l'INAMI"
(n° 5478)</b>
16.01 David Lavaux (cdH): De artsen, de
apothekers, de tandartsen en de kinesitherapeuten
genieten
bij
het
RIZIV
een
sociaal
beschermingsmechanisme,
het
zogenaamde
"sociaal statuut". Het is de tegenprestatie van het
RIZIV
voor
de
zorgverstrekkers
die
de
overeenkomst ondertekenen. Zij krijgen een
ristorno van het RIZIV die zij moeten omzetten in
een pensioenverzekering of in een verzekering
tegen beroepsrisico's.
Sinds de overheveling van de logopedie van het
Rijksfonds voor de sociale reclassering van de
mindervaliden naar het RIZIV werd de problematiek
van het "sociaal statuut" van de logopedisten nog
steeds niet geregeld. Bestaan er eventueel plannen
om de kwestie van het "sociaal statuut" van de
logopedisten definitief te regelen? Zal u de
logopedisten dezelfde voordelen toekennen als de
andere gezondheidswerkers, zoals de artsen, de
apothekers, de tandartsen en de kinesisten?
16.01 David Lavaux (cdH) : Les médecins,
pharmaciens,
dentistes
et
kinésithérapeutes
bénéficient au sein de l'INAMI d'un mécanisme de
protection sociale appelé « statut social ». Celui-ci
est la contrepartie offerte par l'INAMI à ceux de ces
professionnels qui acceptent de se conventionner et
consiste en une somme ristournée par l'INAMI au
prestataire de soins qu'il doit convertir soit en
assurance pension ou en assurance risques
professionnels.
Depuis le transfert de la logopédie du Fonds
national de reclassement social des handicapés
vers l'INAMI, la problématique du « statut social »
relative aux logopèdes n'a jamais été finalisée.
Quels sont les projets éventuels pour régler
définitivement la question du « statut social » des
logopèdes au sein de l'INAMI ? Envisagez-vous
d'accorder également aux logopèdes les avantages
octroyés aux autres professionnels, comme les
médecins, les pharmaciens, les dentistes et les
kinésithérapeutes ?
16.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Voor de
artsen, de apothekers, de tandartsen en de
16.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Un système d'avantages sociaux est effectivement
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
22
kinesitherapeuten bestaat er inderdaad een
systeem van sociale voordelen. Momenteel
genieten de andere zorgverstrekkers die voordelen
niet. Ik wil alle gezondheidswerkers op gelijke voet
behandelen, maar daarbij moet rekening worden
gehouden met de budgettaire mogelijkheden voor
2009.
institué pour les médecins, les pharmaciens, les
dentistes et les kinésithérapeutes. Pour le moment,
les autres dispensateurs de soins ne bénéficient
pas de ces avantages. Je souhaite mettre au
diapason l'ensemble des professionnels de la santé
mais il faudra agir en fonction des possibilités
budgétaires de 2009.
16.03 David Lavaux (cdH): Ik hoop dat we de
nodige budgettaire middelen zullen kunnen
uittrekken om die onrechtvaardigheid uit de wereld
te helpen.
16.03 David Lavaux (cdH) : J'espère que nous
pourrons dégager les moyens budgétaires
nécessaires pour rectifier cette iniquité.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
17 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Josée Lejeune aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "leverpatiënten" (nr. 5463)
- de heer Georges Dallemagne aan de vice-
eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de vooruitgang die nog
moet worden geboekt in de strijd tegen hepatitis"
(nr. 5618)
17 Questions jointes de
- Mme Josée Lejeune à la vice-première ministre
et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "les patients hépatiques" (n° 5463)<br>- M. Georges Dallemagne à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "les progrès à réaliser dans la
lutte contre les hépatites" (n° 5618)</b>
17.01 Josée Lejeune (MR): De patiëntenvereniging
CHAC (Carrefour Hépatites ­ Aide et Contact)
vestigde de aandacht op feit dat er in België geen
nationaal
opsporings-,
preventie-
en
voorlichtingsplan bestaat. CHAC zegt dat 30 tot 40
procent van de zieken in ons land geen behandeling
krijgen.
In België zouden twee personen op honderd
besmet zijn met virale hepatitis B of C. Op
wereldvlak is dat één persoon op twaalf. In Europa
zouden circa 86.000 personen overlijden aan de
gevolgen van die ziekten.
Professor Driss Jamil wijst erop dat als wij die
ziekte niet aanpakken, ze een enorme weerslag zal
hebben in de komende twintig jaar, omdat de
huidige patiënten leverkanker kunnen krijgen.
Welke maatregelen zal u nemen, en wanneer ?
Waarom is het zo moeilijk toegang te hebben tot
een behandeling?
17.01 Josée Lejeune (MR) : Le CHAC (Carrefour
hépatites - aide et contact) a attiré l'attention sur
l'absence de plan national de dépistage, de
prévention et d'information en Belgique. Il affirme
que 30 à 40 % des malades dans notre pays n'ont
pas accès aux traitements.
Les hépatites virales B et C concerneraient en
Belgique deux personnes sur cent ; au niveau
mondial, une personne sur douze. En Europe, près
de 86.000 personnes décéderaient des suites de
ces maladies.
Le professeur Driss Jamil souligne que si nous ne
nous attaquons pas à cette maladie, elle deviendra
un énorme fardeau au cours des vingt prochaines
années, étant donné que les patients actuels
risquent de développer un cancer du foie.
Quelles mesures comptez-vous prendre, et quand ?
Pourquoi l'accès aux traitements est-il difficile ?
17.02 Georges Dallemagne (cdH): Op 19 mei
jongstleden werd in het Parlement een colloquium
georganiseerd
naar
aanleiding
van
Wereldhepatitisdag.
België wordt soms aangewreven dat het niet
genoeg inspanningen doet om hepatitis C te
bestrijden. Artsen en patiëntenverenigingen klagen
aan dat medische handelingen die noodzakelijk zijn
17.02 Georges Dallemagne (cdH) : Le 19 mai
dernier, un colloque a été organisé au Parlement à
l'occasion de la Journée mondiale des hépatites.
La Belgique est parfois pointée du doigt pour son
manque d'énergie dans le combat contre l'hépatite
C. Les médecins et les associations de patients
dénoncent l'absence de remboursement d'actes
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
23
voor een doeltreffende en zo goedkoop mogelijke
aanpak van die ziekte, niet worden terugbetaald.
médicaux indispensables à une prise en charge
efficace et la moins coûteuse possible de cette
maladie.
Op dat colloquium kwamen de volgende problemen
aan bod. De behandeling van hepatitis C in de
acute fase vermindert het risico dat de ziekte
chronisch wordt aanzienlijk, en beperkt dus ook de
totale kosten van de behandeling van hepatitis. Die
behandeling wordt evenwel niet terugbetaald in
België. Het transaminasegehalte zou niet meer de
doorslaggevende factor mogen zijn voor de
terugbetaling van de behandeling van chronische
hepatitis. Het huidige behandelingsprotocol laat niet
toe dat de behandelingsduur aangepast wordt aan
de (snelle of trage) reactie van de patiënt. Patiënten
met aids en hepatitis C zouden langer moeten
kunnen
worden
behandeld.
Het
fibroscanonderzoek, aan de hand waarvan de
voortschrijding van de leverfibrose goed kan worden
geëvalueerd, zou in België moeten worden
terugbetaald, zodat er meer gebruik van kan
worden gemaakt.
Les problèmes suivants ont été soulevés lors du
colloque. Le traitement de l'hépatite C en phase
aiguë diminue sensiblement le risque de chronicité
et donc le coût total de la prise en charge de
l'infection hépatique ; or ce traitement n'est pas
remboursé en Belgique. Le taux de transaminases
ne devrait plus être l'élément déterminant dans le
remboursement du traitement des hépatites
chroniques. Le protocole actuel de traitement ne
permet pas de moduler la durée du traitement en
fonction de la réponse rapide ou lente du patient. Il
faudrait pouvoir traiter plus longuement les patients
qui ont le sida et l'hépatite C. L'examen au
fibroscan,
qui permet
d'avoir une bonne
appréciation de l'état de fibrose du foie, devrait être
remboursé en Belgique pour pouvoir être utilisé plus
fréquemment.
Bepaalde laboratoriumonderzoeken die ertoe
strekken een duidelijker inzicht te krijgen in het
virologische antwoord op de behandeling, worden
niet terugbetaald.
De verenigingen en artsen vinden het jammer dat er
geen actieplan is tegen hepatitis. Ze pleiten voor
een behandeling op maat en voor een terugbetaling
waarin daarmee rekening wordt gehouden, met het
oog op het comfort van de patiënten en een
vermindering van de kosten van de behandelingen.
Certains examens de laboratoires, qui permettent
de mieux connaître la réponse virologique au
traitement, ne sont pas remboursés.
Les associations et les médecins déploraient
l'absence d'un plan de lutte contre les hépatites. Ils
souhaitaient que les traitements puissent être
adaptés à chacun des cas et que le remboursement
en tienne compte, pour le confort des malades et
pour diminuer le coût des traitements.
17.03 Minister Laurette Onkelinx (Frans): De
jongste jaren heeft de geboekte vooruitgang in de
behandeling van virale hepatitis zich vertaald in een
betere
terugbetaling
van
verschillende
geneesmiddelen.
Mijnheer Dallemagne, de behandeling van acute
virale hepatitis wordt niet terugbetaald want het
betreft een indicatie die niet opgenomen is in de
bijsluiter op grond waarvan de terugbetaling wordt
toegekend. Indicaties of geneesmiddelen die niet
beschikken over een vergunning voor het in de
handel brengen voor die indicaties mogen niet
terugbetaald worden.
De behandeling van chronische hepatitis C bij
patiënten met een abnormaal transaminasegehalte
is een terugbetaalde indicatie. Aangezien veel
patiënten de bitherapie vroegtijdig stopzetten en niet
alle patiënten genezen na de behandeling, is de
financiële evaluatie voor de ziekteverzekering
acuter.
17.03 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Ces dernières années, des progrès réalisés dans le
traitement de l'hépatite virale se sont traduits par
des extensions de remboursement de plusieurs
médicaments.
Monsieur Dallemagne, le traitement de l'hépatite
aiguë virale n'est pas remboursé car c'est une
indication hors notice qui a servi de base à l'octroi
du remboursement. Il n'est pas permis de
rembourser des indications ou des médicaments
qui ne disposent pas d'une autorisation de mise sur
le marché pour lesdites indications.
Le traitement de l'hépatite C chronique chez des
patients avec un taux anormal de transaminase est
une indication remboursée. Le taux d'abandon en
cours de traitement de la bi-thérapie et le fait que
tous les patients ne guérissent pas après traitement
rendent l'appréciation financière plus aiguë pour
l'assurance soins de santé.
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
24
Voor de bitherapie tegen het hepatitisvirus is enkel
een periode van 24 of 48 weken toegestaan. Een
andere looptijd valt niet onder de bijsluiter.
Seule une période de 24 semaines ou de 48
semaines de bi-thérapie contre le virus de l'hépatite
est autorisée. D'autres durées sont hors notice.
De respectieve fabrikanten kunnen dan een
wijziging van de bijsluiter vragen die aansluit bij de
stand van wetenschappelijke kennis, precies om de
begrippen "snelle" en "trage" reactie in te voeren.
De antivirale behandeling bij patiënten met een co-
infectie aids en hepatitis C is een toegelaten
indicatie. De aanvraag tot terugbetaling wordt
momenteel onderzocht door de CTG. Ik verwacht
een terugbetalingsvoorstel in oktober, of later in
geval schorsing van de procedure op initiatief van
de fabrikant.
In België lijden er ten minste 100.000 personen aan
hepatitis C en nog eens 80.000 aan hepatitis B.
Een optimale tenlasteneming is van essentieel
belang voor de volksgezondheid. De federale,
gemeenschaps- en gewestinstanties zullen op dat
vlak heel nauw met elkaar moeten samenwerken.
De huisartsen, de specialisten, de paramedici en de
patiënten zullen daar ook moeten aan meewerken.
De patiënten zullen via hun verenigingen worden
geraadpleegd teneinde een inventaris op te maken
van de kosten die ze zelf moeten dragen. Op grond
van alle verzamelde informatie zal ik een ontwerp
aan de regering kunnen voorleggen.
Wat de primaire preventie betreft, behoort België tot
de Europese koplopers. Ons vaccin tegen hepatitis
B is dan ook gratis en is tevens opgenomen in het
vaccinatieprogramma. Er bestaat nog geen vaccin
tegen hepatitis C. Een systematische doelgerichte
screening bij de risicopatiënten moet worden
overwogen, bijvoorbeeld in het kader van een gratis
preventieconsult dat ik wil invoeren en dat voor
personen boven de 25 om de drie jaar zou
plaatsvinden. We moeten het grote publiek ook
inlichten en de mogelijkheid onderzoeken om de
criteria voor de terugbetaling van geneesmiddelen
voor hepatitis B en C te verruimen.
In overleg met de Gemeenschappen moeten we de
terugbetaling overwegen van het vaccin tegen
hepatitis B voor patiënten boven de 12 jaar teneinde
de inhaalvaccinatie te bevorderen en voor nog niet
gevaccineerde nieuwkomers.
Les producteurs respectifs peuvent alors demander
une modification de la notice qui correspond à l'état
de la science, notamment pour introduire les
notions de répondeur rapide et de répondeur lent.
Le traitement antiviral chez les co-infectés hépatite
C et virus du sida est une indication autorisée dont
la demande de remboursement est à l'examen à la
CRM. J'attends une proposition de remboursement
en octobre prochain ou plus tard en cas de
suspension de la procédure à l'initiative du
producteur.
Au moins 100.000 personnes soufrent d'hépatite C
et 80.000 d'hépatite B en Belgique. L'enjeu d'une
prise en charge optimale est essentiel en matière
de santé publique. Une collaboration étroite devra
être mise en place aux niveaux fédéral,
communautaire et régional.
Les généralistes, les spécialistes, les paramédicaux
et les patients seront amenés à y participer. Les
patients sont consultés, via leurs associations, afin
de réaliser un inventaire des frais à leur charge.
L'ensemble des informations collectées me
permettra de présenter un projet au gouvernement.
En matière de prévention primaire, la Belgique se
situe dans le peloton de tête européen puisque le
vaccin contre l'hépatite B est gratuit et intégré dans
le schéma de vaccination. Il n'existe pas encore de
vaccin contre l'hépatite C. Un dépistage
systématique ciblé sur les patients à risque devrait
être envisagé, par exemple dans le cadre de la
consultation préventive gratuite que je compte
mettre en place tous les trois ans à partir de 25 ans.
Nous devons également informer le grand public et
étudier la possibilité d'élargir les critères de
remboursement des médicaments pour l'hépatite B
et l'hépatite C.
En concertation avec les Communautés, nous
devrons envisager le remboursement du vaccin
contre l'hépatite B au-delà de 12 ans afin de
favoriser la vaccination de rattrapage et celle des
nouveaux arrivants non encore vaccinés.
Dat dossier is voor ons prioritair.
Ce dossier est prioritaire à nos yeux.
17.04 Georges Dallemagne (cdH): Ik heb u niets
horen zeggen over de fibroscan.
17.04 Georges Dallemagne (cdH) : Il me semble
ne pas vous avoir entendue au sujet du fibroscan.
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
25
17.05 Minister Laurette Onkelinx (Frans) : U heeft
gelijk. Ik zal vragen dat men u mijn antwoord
schriftelijk zou bezorgen.
17.05 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Vous avez raison. Je vais demander que l'on vous
envoie ma réponse par écrit.
17.06 Georges Dallemagne (cdH): Bij wijze van
test hebben de verenigingen mij dat pijnloos en snel
onderzoek, dat wellicht minder kost dan een
leverbiopsie, laten ondergaan. In Frankrijk wordt dat
onderzoek terugbetaald.
17.06 Georges Dallemagne (cdH) : À titre de test,
des associations m'ont fait passer cet examen
indolore, rapide et probablement moins coûteux
qu'une biopsie hépatique. Cet examen est
remboursé en France.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
18 Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere
aan de vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de
ongrondwettelijkheid van de KB's 78 en 79"
(nr. 5482)
18 Question de Mme Mia De Schamphelaere à la
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la non-
constitutionnalité des arrêtés royaux 78 et 79"
(n° 5482)</b>
18.01 Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): De
genummerde KB's 78 en 79 zijn van essentieel
belang voor de opbouw van onze gezondheidszorg.
Zij hebben kracht van wet. Af en toe duiken
geruchten op over een mogelijke vervalsing van
deze KB's, of toch minstens een toevoeging eraan.
Is er sprake van vervalsingen? Zou het niet beter
zijn om de inhoud van de KB's zoals ze nu worden
toegepast opnieuw te bekrachtigen?
18.01 Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA) :
Les arrêtés royaux numérotés 78 et 79 revêtent une
importance essentielle pour la structure de nos
soins de santé. Ils ont force de loi. Des rumeurs
circulent de temps à autre à propos d'une
éventuelle falsification de ces arrêtés royaux ou à
tout le moins d'ajouts qui seraient effectués.
Est-il question de falsifications ? Ne serait-il pas
préférable de faire à nouveau entériner le contenu
des arrêtés royaux tels qu'ils sont appliqués
actuellement ?
18.02 Minister Laurette Onkelinx (Nederlands):
Voor de KB's nummer 78 en 79 bestaan verschillen
tussen de versies die blijkbaar goedgekeurd werden
in de Ministerraad en de versies die ter
bekendmaking werden gegeven. De documenten
voor de Ministerraad destijds waren getypt en met
de hand van aantekeningen voorzien. Het is niet
onmogelijk dat het beheer van de versies niet
optimaal gebeurde. De term vervalsing lijkt mij toch
wat overdreven. Een fout tussen twee documenten
houdt niet noodzakelijk in dat het om een vrijwillig
gepleegde en kwaadwillige daad gaat. Er is in de
huidige
stand
van
zaken
niets
dat
de
grondwettigheid van deze KB's op losse schroeven
zet.
18.02 Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : Des différences existent entre les
versions des arrêtés royaux n° 78 et 79 qui ont
manifestement été approuvées en Conseil des
ministres et celles qui ont été soumises pour
publication. Les documents destinés au Conseil des
ministres de l'époque étaient dactylographiés et
comportaient des annotations manuscrites. Il n'est
pas impossible que les versions n'aient pas été
gérées de manière optimale. Parler de falsification
me paraît tout de même excessif. Une erreur entre
deux documents ne signifie pas nécessairement
qu'il s'agit d'un acte volontaire et malveillant. Dans
l'état actuel de la situation, aucun élément ne remet
en cause la constitutionnalité de ces arrêtés royaux.
18.03 Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): De
minister bevestigt eigenlijk dat er verschillende
versies bestaan en dat de teksten onzorgvuldig
beheerd zijn, maar ook dat er geen officiële
notificatie is aan de Ministerraad. De vraag is nu
hoe wij voor rechtszekerheid kunnen zorgen. De
verschillen tussen de versies kunnen immers
uitgebuit worden in allerlei procedures. Men moet
dus onderzoeken hoe de juridische zekerheid
verstevigd kan worden.
18.03 Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA) : La
ministre confirme en fait qu'il existe des versions
différentes et que la gestion des textes laisse à
désirer mais aussi qu'aucune notification officielle
n'a été faite au Conseil des ministres. La question
se pose à présent de savoir comment nous
pourrons garantir la sécurité juridique. Il peut
effectivement être tiré profit des différences entre
les versions dans diverses procédures. Il convient
donc d'examiner comment la sécurité juridique peut
être renforcée.
27/05/2008
CRABV 52
COM 226
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
26
18.04 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik heb
het bestaan van verschillende versies bevestigd en
heb de redenen daarvan uiteengezet. Het komt mij
niet toe over de rest te oordelen.
18.04 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
J'ai confirmé l'existence de différentes versions et
j'en ai expliqué les raisons. Il ne m'appartient pas
de juger du reste.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
19 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan
de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid
over
"de
onrechtvaardige discriminatie van homo's in de
wetgeving op het bloedgeven" (nr. 5501)
19 Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la
vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la
discrimination
injuste
à
l'endroit
des
homosexuels dans la législation sur le don du
sang" (n° 5501)
19.01 Jean-Jacques Flahaux (MR): Vandaag
worden mannelijke homoseksuelen in ons land nog
altijd als een risicogroep beschouwd. Zij mogen dan
ook geen bloed geven. Zelfs Frankrijk en Canada
hebben hun wetgeving aangepast, zodat de selectie
niet langer betrekking heeft op risicogroepen maar
op risicogedrag. Zal u de criteria die vandaag in
onze wetgeving worden gehanteerd, wijzigen?
19.01 Jean-Jacques Flahaux (MR) : Aujourd'hui,
en Belgique, les homosexuels masculins sont
toujours considérés comme étant un groupe à
risque. Dès lors, ils se voient interdire de donner
leur sang. Même la France et le Canada ont modifié
leur législation, afin que la sélection ne porte plus
sur les populations à risques mais sur les
comportements à risques. Comptez-vous réformer
les critères en application aujourd'hui dans notre
législation ?
19.02 Minister Laurette Onkelinx (Frans): Ik heb
sterk geijverd voor het wegwerken van de
discriminatie
waarvan
homoseksuelen
het
slachtoffer zijn. Het is dus een aangelegenheid die
mij na aan het hart ligt.
De wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong voorziet
inderdaad in de uitsluiting van donoren die
risicogedrag vertonen. Dat gedrag moet worden
vermeld in een informatiefolder over aids die vóór
elke afneming aan de donor wordt overhandigd.
Volgens de informatiefolder over aids en
risicogedrag wordt een man die seksuele
betrekkingen heeft met een andere man als een
risico beschouwd.
Rekening
houdend
met
het
eventueel
discriminerend karakter van die praktijk, heeft mijn
voorganger het Centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding om een advies ter zake
gevraagd. Naar aanleiding van dat verzoek werd
een brochure met uitleg over de uitsluiting van
mannelijke homoseksuelen opgesteld. Die brochure
werd uitgewerkt na overleg tussen het Centrum, het
Plate-forme prévention Sida en de Holebifederatie.
Het debat over die uitsluiting heeft in tal van landen
plaatsgehad, en in sommige gevallen heeft dat
geleid tot een ommekeer. Zo heeft de Franse
minister van Volksgezondheid op 27 november
jongstleden beslist het verbod voor homoseksuelen
19.02 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
J'ai beaucoup travaillé contre les discriminations
envers les homosexuels. C'est donc un sujet qui me
tient à coeur.
La loi du 5 juillet 1994 concernant le sang et les
dérivés sanguins d'origine humaine prévoit
effectivement l'exclusion des donneurs qui
présenteraient des comportements à risque. Ces
comportements doivent être décrits dans un
dépliant présenté préalablement aux donneurs. Or,
d'après le dépliant d'information sur le Sida et les
comportements à risque, un homme qui a eu des
relations sexuelles avec un autre homme est
considéré comme un risque.
Compte tenu du caractère
éventuellement
discriminatoire de cette pratique, mon prédécesseur
a sollicité un avis auprès du Centre pour l'égalité
des chances et la lutte contre le racisme. À la suite
de cette demande, une brochure explicative sur
l'exclusion des hommes homosexuels a été
rédigée. Elle est le résultat d'une concertation entre
le Centre, la Plate-forme prévention Sida et la
Holebifederatie.
Le débat sur cette exclusion a lieu dans de
nombreux pays avec de récents revirements de
position. Notamment, la ministre de la Santé
française a décidé, le 27 novembre dernier, de lever
l'interdiction du don de sang pour les homosexuels.
Cette décision ne fait cependant pas l'unanimité
CRABV 52
COM 226
27/05/2008
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
27
om bloed te geven, in te trekken. Niet alle
gezondheidswerkers zijn het echter met die
beslissing eens. De conclusies van de commissie
die
door
de
Franse
minister
met
de
tenuitvoerlegging van de intrekking van dat verbod
werd belast, kunnen blijkbaar dienen als goede
werkbasis voor de groep die deze kwestie zal
moeten evalueren. Wij moeten ons ervan
vergewissen of die uitsluiting wetenschappelijk wel
verantwoord is en ze afwegen tegen het principe
volgens hetwelk niemand op grond van zijn
seksuele geaardheid mag worden gediscrimineerd.
Ik ben het er dus mee eens dat het debat ter zake
wordt heropend. Laten we echter eerst wachten tot
de conclusies van de Franse werkgroep
beschikbaar zijn, zodat we het werk dat in Frankrijk
al werd verricht niet helemaal opnieuw moeten
overdoen.
auprès des professionnels de la santé. Les
conclusions qui seront rendues par la commission
chargée par la ministre française de la mise en
place de la levée de l'interdiction semblent être une
bonne base de travail pour le groupe qui aura à
évaluer cette question. Nous devons nous assurer
que cette exclusion est justifiée scientifiquement et
la mettre en balance avec le principe selon lequel
toute personne doit avoir la possibilité de vivre son
orientation sexuelle sans subir de discrimination.
Je suis donc d'accord d'ouvrir à nouveau le débat.
Attendons cependant les conclusions du groupe de
travail français, de manière à ne pas recommencer
à zéro le même travail qu'en France.
19.03 Jean-Jacques Flahaux (MR): Ik maak mij
helemaal geen zorgen over haar openheid van
geest. Zij heeft daarvan al blijk gegeven als
gewezen minister van Justitie. Ik zal de noodzakelijk
positieve follow-up op grond van de conclusies van
de Franse minister van Volksgezondheid van nabij
volgen.
19.03 Jean-Jacques Flahaux (MR) : Je n'ai
aucune inquiétude sur son ouverture d'esprit. Elle
l'a montrée en tant que ministre de la Justice
précédemment. J'observerai avec attention le suivi
nécessairement positif en fonction des conclusions
de la ministre française de la Santé.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De openbare commissievergadering wordt gesloten
om 16.52 uur.
La réunion publique de commission est levée à
16 h 52.